1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων"

Transcript

1

2 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα Φορολογικός Συντελεστής Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος και άνω Έκτακτη εισφορά εργοδοτουμένων, συνταξιούχων και αυτοτελώς εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα Από 1 Ιανουαρίου 2012 και για περίοδο 5 ετών (1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016) καταβάλλεται έκτακτη εισφορά στις ακαθάριστες αποδοχές, συντάξεις και κερδαινόμενο εισόδημα αυτοτελώς εργαζομένων και εργοδοτουμένων (50 καταβάλλεται από τον εργοδότη) του ιδιωτικού τομέα. Ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς για τα έτη είναι σύμφωνα με τους πιο κάτω συντελεστές: Ακαθάριστα Μηνιαία Εισοδήματα * και άνω Εισφορά Συνολική Έκτακτη Εισφορά 0 0 2,5 25 3,0 55 3,5 *Ελάχιστο ποσό έκτακτης εισφοράς 10.

3 1.2 Φορολογικές Απαλλαγές Εισόδημα από τόκους. Εισόδημα από μερίσματα. Κέρδη από τη διάθεση τίτλων. Αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών σε μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Δημοκρατίας ή σε εργοδότη στο εξωτερικό για συνολική περίοδο πέραν των 90 ημερών σε ένα φορολογικό έτος. Αμοιβή από εργοδότηση ατόμου νοουμένου ότι πριν την εργοδότηση ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας (ισχύει για 3 έτη αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος εργοδότησης). Αμοιβή από εργοδότηση ατόμου στη Δημοκρατία που ξεκινά από την νοουμένου ότι πριν την εργοδότηση ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας (ισχύει για 5 έτη αναφορικά με αμοιβή που υπερβαίνει τις ετησίως). Ενοίκιο από διατηρητέα οικοδομή για την οποία ισχύει Διάταγμα Διατηρήσεως.* Πληρωμές κεφαλαίου από ασφάλειες ζωής* ή από εγκεκριμένα ταμεία προνοίας. Σύνταξη εξωτερικού (ειδικός φορολογικός συντελεστής 5). Σύνταξη Χηρείας μέχρι (πέραν των ειδικός συντελεστής 20).* Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού.* * Υπό προϋποθέσεις. 1.3 Εκπιπτόμενες Δαπάνες Έκπτωση για ετήσια ασφάλιστρα ζωής (<7 του ασφαλιζόμενου ποσού), Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Ταμεία Προνοίας*, Συντάξεις, εισφορές Γενικού Σχεδίου Υγείας*, και εισφορές σε ταμεία του εξωτερικού.* Έκτακτη εισφορά εργοδοτουμένων, συνταξιούχων και αυτοτελώς εργαζομένων. Συνδρομές σε συντεχνίες ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους. Ενοίκια εισπρακτέα. Δωρεές και συνεισφορές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις). Ζημιές τρέχοντος έτους και των πέντε προηγούμενων ετών (μόνο με εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις). Έκπτωση για δαπάνες σε διατηρητέα κτίρια (για τα οποία ισχύει Διάταγμα Διατηρήσεως). * Υπό προϋποθέσεις. 20 της αμοιβής ή (το μικρότερο) (Περιορίζονται στο 1/6 του φορολογητέου Εισοδήματος) 20 των ενοικίων, μείον τόκοι δανείου και έκπτωση για ετήσια φθορά Ευρώ Για κάθε τ.μ άνω

4 1.4 Φορολογικό Όφελος σε Δάνεια Διευθυντών και Μετόχων Οποτεδήποτε εταιρεία παραχωρεί δάνειο ή άλλη χρηματική διευκόλυνση στους διευθυντές ή στους μετόχους της (και σε συγγενείς τους μέχρι και 2ου βαθμού συγγένειας) οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα, ο λήπτης θα λογίζεται ότι έχει μηνιαίο όφελος ίσο με 9 ετησίως, υπολογιζόμενο σε μηνιαία βάση. H φορολογία σε τέτοιο όφελος βεβαιώνεται και καταβάλλεται μέσω του συστήματος Παρακρατήσεως Φόρου εξ Αποδοχών. 1.5 Επίδομα Τέκνου 2015 Οικογενειακό εισόδημα* Οικογένεια με 1 τέκνo Οικογένεια με 2 τέκνα (ανά τέκνο) *Βάσει του οικογενειακού εισοδήματος του Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Οικογένεια με 3 τέκνα (ανά τέκνο) Από το φορολογικό έτος 2006 και μετά, αυτοεργοδοτούμενοι με ετήσιο κύκλο εργασιών πέραν των 70,000 υποχρεούνται όπως ετοιμάζουν εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. 2. Φορολογία Νομικών Προσώπων 2.1 Φορολογικοί Συντελεστές Εταιρείες και Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου. 12,5 Οικογένεια με 4 ή/και περισσότερα τέκνα (ανά τέκνο) Παρέχεται επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας το οποίο καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος (υπό προϋποθέσεις).

5 2.2 Εκπιπτόμενες Δαπάνες Δαπάνες που έγιναν εξολοκλήρου και αποκλειστικά για κτήση του εισοδήματος. Δωρεές και συνεισφορές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις). Εισφορές εργοδότη στους μισθούς.* Έξοδα επιχειρηματικής ψυχαγωγίας. Καθαρό κέρδος από εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων και καθαρό κέρδος από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων.* Απόσβεση του κόστους απόκτησης ή ανάπτυξης άυλων περιουσιακών στοιχείων. Τόκοι πληρωτέοι για την απόκτηση, μετά την , του μετοχικού κεφαλαίου εξαρτημένης εταιρείας, όπου η συμμετοχή στην εξαρτημένη εταιρεία είναι, άμεσα ή έμμεσα, νοουμένου ότι η εξαρτημένη εταιρεία δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. * Υπό προϋποθέσεις. 2.3 Φορολογικές Απαλλαγές Εισόδημα από τόκους που δεν προκύπτει από ή δεν συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης. Εισόδημα από μερίσματα. Κέρδος από τη διάθεση τίτλων. Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού.* * Υπό προϋποθέσεις. 2.4 Φορολογικά Κίνητρα 1 των ακαθάριστων εσόδων με ανώτατο ποσό των Ζημιές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους μεταφέρονται και συμψηφίζονται με τα φορολογικά κέρδη των επόμενων πέντε ετών. Εταιρείες που ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα μπορούν να συμψηφίζουν τις ζημιές με τα κέρδη που προκύπτουν κατά το ίδιο φορολογικό έτος.* Αναδιοργανώσεις εταιρειών επιτρέπονται χωρίς καμία φορολογική επίπτωση.* * Υπό προϋποθέσεις.

6 3. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 3.1 Συντελεστές Εισφορά εργοδότη. Εισφορά εργοδοτούμενου. Εισφορά αυτοεργοδοτούμενου. 7,8* 7,8* 14,6 * Περιορίζονται στο ανώτατο όριο αποδοχών εργοδοτουμένων σύμφωνα με το 3.2 πιο κάτω. 3.2 Ανώτατο Όριο Αποδοχών Εργοδοτουμένων Ετήσια Εβδομαδιαίοι Μηνιαίοι Άλλες Εισφορές Εργοδότη Εισφορά Εργοδότη Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής. 2,0 Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού.* 1,2 Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.* 0,5 Κεντρικό Ταμείο Αδειών.* 8,0 * Περιορίζονται στο ανώτατο όριο αποδοχών εργοδοτουμένων σύμφωνα με το 3.2 πιο πάνω. 4. Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 4.1 Φορολογικός Συντελεστής Το κέρδος που προκύπτει μετά την αφαίρεση, από το προϊόν διάθεσης, της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την ή του κόστους απόκτησης μετά την όπως αυτή αναπροσαρμόζεται με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή, φορολογείται με συντελεστή 20. Οι συνολικές εξαιρέσεις που εφαρμόζονται για φυσικά πρόσωπα για κέρδη από διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας έχουν ως εξής: Κέρδος μέχρι Διάθεση οποιασδήποτε περιουσίας Διάθεση γεωργικής γης Διάθεση κύριας κατοικίας.* * Υπό προϋποθέσεις. Σημείωση: Κέρδη από εκποίηση ακινήτων που βρίσκονται εκτός της Δημοκρατίας απαλλάσσονται εξολοκλήρου από φόρο κεφαλαιουχικών κερδών.

7 5. Μεταβιβαστικά Δικαιώματα Κτηματολογίου 5.1 Φορολογικοί Συντελεστές Αξία Μέχρι Συντελεστής Δικαιώματα Συνολικά και άνω 8 Σημειώσεις: Δεν πληρώνονται δικαιώματα σε περίπτωση αναδιοργανώσεων εταιρειών. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας σε οικογενειακή εταιρεία, τα δικαιώματα επιστρέφονται μετά την παρέλευση πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι παραμένουν μέλη της ίδιας οικογένειας. Δεν πληρώνονται δικαιώματα σε περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας που υπόκειται σε ΦΠΑ. Στην περίπτωση όπου η μεταβίβαση δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, τα μεταβιβαστικά δικαιώματα μειώνονται κατά 50. Η εξαίρεση ισχύει μέχρι την 31/12/ Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 6.1 Φορολογικοί Συντελεστές Αξία ιδιοκτησίας Συντελεστής Συνολικός Φόρος κατά την Μέχρι * ,6 0,8 0, και άνω 1,1 1,3 1,5 1,7 1, * Ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας η συνολική αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις απαλλάσονται από το Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Αναμένεται αλλαγή της βάσης φορολόγησης της αξίας ιδιοκτησίας καθώς και του συντελεστή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2015.

8 7. Φορολογικό Hμερολόγιο Οι πιο σημαντικές ημερομηνίες του 2015 για σκοπούς φορολογίας 31/1 31/3 30/4 30/6 31/7 1/8 30/9 31/12 Πληρωμή Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα για σκοπούς λογιζόμενης διανομής κερδών Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το Υποβολή της προσωπικής φορολογικής δήλωσης του 2014 μισθωτών όπου δεν ετοιμάζονται λογαριασμοί* και αποπληρωμή οφειλόμενου φόρου. Υποβολή της προσωπικής φορολογικής δήλωσης και πληρωμή του τελικού φόρου του 2014 αυτοεργοδοτουμένων όπου δεν ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς.* Πληρωμή έκτακτης εισφοράς για το 1ο/2ο εξάμηνο του Ηλεκτρονική υποβολή από εργοδότες του συγκεντρωτικού μισθολογίου για το προηγούμενο έτος (Έντυπο Ε.Πρ.7 για το 2014). Υποβολή δήλωσης και πληρωμή πρώτης/δεύτερης δόσης προσωρινού φόρου εισοδήματος Πληρωμή τελικού φόρου 2014 με αυτοφορολογία από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς. Πληρωμή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος Τελευταία ημέρα υποβολής αναθεωρημένης δήλωσης προσωρινής φορολογίας Πληρωμή φόρου ή άμυνας που αποκόπτεται από μισθούς υπαλλήλων, φιλοδωρήματα, μερίσματα και τόκους. Πληρωμή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς που παρακρατήθηκε πάνω σε πληρωμές μερισμάτων, τόκων και ενοικίων που έγιναν από εταιρείες, συνεταιρισμούς, το Κράτος ή αρχές τοπικής διοίκησης σε φορολογικούς κατοίκους Κύπρου. Πληρωμή φόρου που παρακρατήθηκε από πληρωμές σε μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου. Τέλος του επόμενου μήνα. Τέλος του επόμενου μήνα. Τέλος του επόμενου μήνα. Επιβαρύνσεις: Αν οι πιο πάνω προθεσμίες δεν τηρηθούν, επιβάλλεται τόκος 4 ετησίως καθώς και πρόστιμο ανάλογα με την περίπτωση. *Η προθεσμία παρατείνεται κατά 3 ημερολογιακούς μήνες σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής.

9 8. Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα Είδος εισοδήματος: Τόκοι που εισπράττει ή πιστώνεται φορολογικός κάτοικος στη Δημοκρατία, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Ακαθάριστα ενοίκια μείον 25 (κάτοικοι μόνο). Τόκοι που λαμβάνουν τα ταμεία προνοίας. Μερίσματα εξωτερικού (υπό προϋποθέσεις). Επιπλέον για φυσικά πρόσωπα μόνο: Τόκοι από χρεόγραφα αναπτύξεως και πιστοποιητικά αποταμιεύσεως της Κυπριακής Κυβέρνησης. Τόκοι όταν το εισόδημα δεν ξεπερνά τις Μερίσματα που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα στην Κύπρο. Συντελεστές Συντελεστές Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 9.1 Συντελεστές ΦΠΑ Κανονικός συντελεστής (Σε ισχύ μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012). Κανονικός συντελεστής (Από 1 Μαρτίου 2012 μέχρι 13 Ιανουαρίου 2013). Κανονικός συντελεστής (Από 14 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 12 Ιανουαρίου 2014). Κανονικός συντελεστής (Από 13 Ιανουαρίου 2014 και εξής). Μειωμένος συντελεστής (υπηρεσίες εστιατορίου, επισιτισμού, κλπ). Από 13 Ιανουαρίου 2014 και εξής. Μειωμένος συντελεστής (τρόφιμα, φάρμακα, βιβλία, είσοδος σε συναυλίες, κλπ). Παράδοση ή ανέγερση καινούργιων κατοικιών (υπό προϋποθέσεις) σε Ευρωπαίους (από 1/10/2011) και μη Ευρωπαίους δικαιούχους (από 8/6/2012). Μηδενικός συντελεστής (εξαγωγή αγαθών, μίσθωση πλοίων και αεροσκαφών, κλπ) Ειδικά προνόμια / απαλλαγές αναφορικά με το ΦΠΑ Απαλλαγή απόδοσης ΦΠΑ κατά την εισαγωγή συγκεκριμένης κατηγορίας αεροσκαφών στη Δημοκρατία (καλύπτει μικρά αεροσκάφη για επιχειρηματική χρήση). Νέο σχέδιο που καλύπτει τη μίσθωση σκαφών αναψυχής.

10 9.3 Υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ της Δημοκρατίας Περιπτώσεις υποχρεωτικής εγγραφής Παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία. Παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα Κράτη Μέλη, εάν δεν κατέχουν έγκυρο αριθμό ΦΠΑ. Αποστολή αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα Κράτη Μέλη, εάν κατέχουν έγκυρο αριθμό ΦΠΑ. Άμεση υποχρέωση εγγραφής στο σύστημα VIES. Λήψη υπηρεσιών από μη Κύπριους προμηθευτές - Ισχύει και για ιθύνουσες εταιρείες εάν εμπλέκονται σε εμπορικές συναλλαγές, π.χ. δανειοδοτήσεις. Απόκτηση αγαθών στη Δημοκρατία από άλλα Κράτη Μέλη από πρόσωπα ή οργανισμούς που εμπλέκονται σε εξαιρούμενες δραστηριότητες (εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, κλπ). Πωλήσεις από απόσταση από πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα Κράτη Μέλη προς πρόσωπα στη Δημοκρατία φυσικά ή μη εγγεγραμμένα στο ΦΠΑ. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εντός ΕΕ. (Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα σε ισχύ από 1/1/2015). Απόδοση ΦΠΑ από τον πελάτη για συναλλαγές που πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία σε σχέση με οικοδομές ή έργα πολιτικής μηχανικής (Άρθρο 11Β). Απόδοση ΦΠΑ από τον πελάτη για παραδόσεις μεταχειρισμένων μετάλλων ή/και απορριμμάτων μετάλλων στη Δημοκρατία (Άρθρο 11Γ). Όριο εγγραφής Ν/Α Ν/Α Υποχρεώσεις μετά την εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ της Δημοκρατίας Είδος υποχρέωσης Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Έκδοση τιμολογίων ΦΠΑ. Έκδοση νόμιμων αποδείξεων. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας VIES (Μηνιαίος). Δήλωση INTRASTAT αποστολών (Μηνιαία). Δήλωση INTRASTAT αφίξεων (Μηνιαία). Διαγραφή από το Μητρώο ΦΠΑ. Διευκρινιστικά σχόλια Ανά μήνα ή τρίμηνο. Προς πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Προς πρόσωπα φυσικά ή μη εγγεγραμμένα στο ΦΠΑ για φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών με ισχύ από 16/1/2012. Για αποστολή αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε άλλα Κράτη Μέλη και για τριγωνικό εμπόριο, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος κατέχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ. Δεν υπάρχει όριο εγγραφής. Για αποστολή αγαθών σε άλλα Κράτη Μέλη, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος κατέχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ. Για το 2015 το όριο εγγραφής είναι Για απόκτηση αγαθών από άλλα Κράτη Μέλη, εφόσον ο λήπτης των αγαθών κατέχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ. Για το 2015 το όριο εγγραφής είναι Εντός 60 ημερών από τον τερματισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

11 9.5 Χρηματικές επιβαρύνσεις για μη συμμόρφωση Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης Παράλειψη εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ. Καθυστερημένη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ. Καθυστερημένη πληρωμή ΦΠΑ εκροών. Καθυστερημένη πληρωμή ΦΠΑ εκροών. Καθυστερημένη εγγραφή στο σύστημα VIES. Καθυστερημένη υποβολή πινάκων VIES. Καθυστερημένη διόρθωση πινάκων VIES. Παράλειψη υποβολής πίνακα VIES-Ποινικό αδίκημα. Καθυστερημένη εγγραφή στο σύστημα INTRASTAT. Καθυστερημένη υποβολή δήλωσης INTRASTAT. Καθυστερημένη διόρθωση δήλωσης INTRASTAT. Παράλειψη υποβολής δήλωσης INTRASTAT - Ποινικό αδίκημα. Καθυστερημένη διαγραφή από το Μητρώο ΦΠΑ. Πρόστιμο/ποινή 85/μήνα 51/δήλωση ΦΠΑ 10 εφάπαξ επιβάρυνση 4 ετήσιος τόκος 50/πίνακα VIES 50/πίνακα VIES 15/πίνακα VIES 850/πίνακα VIES 15/δήλωση INTRASTAT 15/δήλωση INTRASTAT 15/δήλωση INTRASTAT Πρόστιμο μέχρι εφάπαξ 10. Έκπτωση Eτήσιας Φθοράς Κτίρια Εμπορικά κτίρια και διαμερίσματα. Βιομηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχειακά κτίρια. Μηχανήματα και εγκαταστάσεις Μηχανήματα. Έπιπλα και σκεύη. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά προγράμματα. Λογισμικά προγράμματα. Λογισμικά προγράμματα μέχρι κόστος. Εμπορικά οχήματα. Εργαλεία. Διατρήσεις. Γεωργικά μηχανήματα. Πλοία Καινούργια εμπορικά. Καινούργια επιβατικά. Ιστιοφόρα σκάφη. Μηχανές καθέλκυσης πλοίων. Μεταχειρισμένα σκάφη. * 7 για την περίοδο ** 20 για την περίοδο * 10** 10** / /3 10** 15** /2 12 1/2 ωφέλιμη ζωή

12 Η KPMG ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η KPMG είναι ένας από τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς και συμβουλευτικούς οργανισμούς ανά το παγκόσμιο και δραστηριοποιείται σε 155 χώρες με περισσότερο από ανθρώπινο δυναμικό. Σε κάθε χώρα η KPMG λειτουργεί συντονισμένα και με πιστή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς οργανισμού, ειδικότερα όσον αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Ταυτόχρονα, η σχετική αυτονομία του κάθε οργανισμού στη χώρα του προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτύξει μία ανεξάρτητη και ισχυρή τοπική παρουσία, αντλώντας τεχνογνωσία από τις τεράστιες πηγές που διαθέτει ο οργανισμός σε διεθνές επίπεδο. H KPMG δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1948 και είναι σήμερα ένας από τους πιο μεγάλους ελεγκτικούς και συμβουλευτικούς οργανισμούς στην εγχώρια αγορά. Στόχος μας στη KPMG είναι η δημιουργία βιώσιμης και μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας, αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία. Επιδιώκουμε να είμαστε ηγέτες και να κάνουμε τη διαφορά στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η KPMG παρέχει παγκόσμιας εμβέλειας, άριστης ποιότητας επαγγελματικές υπηρεσίες οι οποίες συμβαδίζουν με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας, του οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος και των παγκόσμιων αγορών. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ Κατατάσσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε τρεις τομείς, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών, με στόχο να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατό καλύτερα τους πελάτες μας βάσει των αναγκών τους. Οι τρεις τομείς είναι: Ελεγκτικές Υπηρεσίες Φορολογικές Υπηρεσίες. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Λευκωσία T: , Φ: E: Λεμεσός T: , Φ: E: Λάρνακα T: , Φ: E: Παραλίμνι T: , Φ: E: Πάφος T: , Φ: E: Πόλις Χρυσοχούς T: , Φ: E: Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Φορολογικό Οδηγό 2015, είναι γενικής φύσεως και δεν αποσκοπούν στην εξέταση συγκεκριμένων περιστάσεων οποιουδήποτε ατόμου ή οποιασδήποτε οντότητας. Η παροχή εξακριβωμένων και έγκυρων πληροφοριών αποτελεί στόχο μας. Παρ όλα ταύτα δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι τέτοιες πληροφορίες θα παραμείνουν έγκυρες και ακριβείς σε διάρκεια χρόνου. Οποιοσδήποτε επιλέγει να βασισθεί σε αυτόν τον Φορολογικό Οδηγό χωρίς τη λήψη λεπτομερούς επαγγελματικής συμβουλής, μετά από μια ενδελεχή εξέταση της ιδιαίτερης κατάστασης, επιλέγει να πράξει τούτο με δική του ευθύνη ή και κίνδυνο KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative ( KPMG International ), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG και το λογότυπο της KPMG είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα της KPMG International Cooperative ( KPMG International ), Ελβετικός Οργανισμός

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο...1 Φόρος Εισοδήματος...2-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...17-21 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις...22 Φόρος Κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 11 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος www.pwc.com/cy Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 2 PwC Κύπρου Πρόλογος 3 Φορολογία φυσικών προσώπων 4 Έκτακτη εισφορά 12 Εταιρικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στην Κύπρο

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στην Κύπρο BAKER TILLY Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στην Κύπρο An independent member of Baker Tilly International Πρόλογος Ο οδηγός αυτός έχει ετοιμαστεί από τους Baker Tilly Κύπρου και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012» : «TAXATION 2012» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13268 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΓΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Με παραδείγματα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων Ι. Μεταβολές του Κ.Φ.Α.Σ από 01/01/2014..4 Α. Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων... 4 1. Υπόχρεοι

Διαβάστε περισσότερα

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Υπόχρεοι, μη υπόχρεοι και τρόπος απεικόνισης συναλλαγών (άρθρα 1,2 και 3) Τήρηση βιβλίων (άρθρο 4) Έκδοση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2013 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νέος φορολογικός νόμος ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα