Φορολογικός Οδηγός kpmg.com.cy

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορολογικός Οδηγός 2011. kpmg.com.cy"

Transcript

1 Φορολογικός Οδηγός 2011 kpmg.com.cy

2 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα Φορολογικός Συντελεστής % Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος και άνω Φορολογικές Απαλλαγές Εισόδημα από τόκους. Εισόδημα από μερίσματα. Κέρδη από διάθεση τίτλων. Αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών σε μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Δημοκρατίας ή εργοδότη στο εξωτερικό για συνολική περίοδο πέραν των 90 ημερών. Αμοιβή από εργοδότηση υπαλλήλου στη Δημοκρατία νοουμένου ότι πριν την εργοδότηση ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας (ισχύει για 3 χρόνια από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος εργοδότησης). Ενοίκιο από διατηρητέα οικοδομή.* Συντάξεις Χηρείας.* Σύνταξη εξωτερικού (ειδικός φορολογικός συντελεστής 5%). Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού.* * Υπό προϋποθέσεις. 20% ή της αμοιβής (το μικρότερο) 3.420

3 1.3 Εκπιπτόμενες Δαπάνες Έκπτωση για ετήσια ασφάλιστρα ζωής (<7% της ασφάλισης), Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Ταμεία Προνοίας*, Συντάξεων, εισφορές Γενικού Σχεδίου Υγείας.* Συνδρομές σε συντεχνίες ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους. Ενοίκια εισπρακτέα. Δωρεές και συνεισφορές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις). Ζημιές τρέχοντος έτους και προηγούμενων ετών (μόνο σε περίπτωση ετοιμασίας εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων). Έκπτωση για δαπάνες σε διατηρητέα κτίρια (ανά τετραγωνικό μέτρο. Μετά από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών). * Υπό προϋποθέσεις. (Περιορίζονται στο 1/6 του φορολογητέου Εισοδήματος). 20% των ενοικίων, τόκοι δανείου και έκπτωση για ετήσια φθορά. Ποσό. Για κάθε τ.μ άνω 1.4 Κοινωνικές Παροχές Παραχωρούνται οι πιο κάτω κοινωνικές παροχές: Επίδομα το χρόνο για κάθε παιδί που φοιτά σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο (υπό περιορισμούς) ή σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Επίδομα ύψους το χρόνο σε κάθε τυφλό πρόσωπο. Επίδομα για κάθε εξαρτώμενο παιδί οικογένειας που έχει τη συνήθη διαμονή της στην Κύπρο με βάση τον πιο κάτω πίνακα: Αριθμός τέκνων στην οικογένεια Βασικό ετήσιο επίδομα Πρόσθετο ετήσιο επίδομα για οικογένειες με εισόδημα μέχρι το 2008 Πρόσθετο ετήσιο επίδομα για οικογένειες με εισόδημα από μέχρι το 2008 Οικ. με 1 τέκνο Οικ. με 2 τέκνα Οικ. με 3 τέκνα (ανά τέκνο) Οικ. με 4 και άνω (ανά τέκνο) 1.390,

4 1.5 Υποβολή Φορολογικών δηλώσεων Από το φορολογικό έτος 2006 και μετά, αυτοεργοδοτούμενοι με ετήσιο κύκλο εργασιών πέραν των υποχρεούνται όπως ετοιμάζουν εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. 2. Φορολογία Νομικών Προσώπων 2.1 Φορολογικοί Συντελεστές Εταιρείες και Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου. 10% 2.2 Εκπιπτόμενες Δαπάνες Δαπάνες που έγιναν εξολοκλήρου και αποκλειστικά για κτήση του εισοδήματος. Δωρεές και συνεισφορές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις). Εισφορές εργοδότη στους μισθούς. Έξοδα επιχειρηματικής ψυχαγωγίας. 1% των ακαθάριστων εσόδων με ανώτατο ποσό των Φορολογικές Απαλλαγές Εισόδημα από τόκους.* Εισόδημα από μερίσματα. Κέρδος από διάθεση τίτλων. Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού.* * Υπό προϋποθέσεις.

5 2.4 Φορολογικά Κίνητρα Ζημιές που προκύπτουν στο φορολογικό έτος 1997 και μετέπειτα μεταφέρονται και συμψηφίζονται με κέρδη μελλοντικών ετών. Εταιρείες που ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα μπορούν να συμψηφίζουν τις ζημιές με τα κέρδη που προκύπτουν κατά το ίδιο φορολογικό έτος.* Συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις και αναδιοργανώσεις εταιρειών επιτρέπονται χωρίς καμία φορολογική επίπτωση.* * Υπό προϋποθέσεις. 3. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 3.1 Συντελεστές Εισφορά εργοδότη. Εισφορά εργοδοτούμενου. Εισφορά αυτοεργοδοτούμενου. 6,8% 6,8% 12,6% 3.2 Ανώτατο Όριο Αποδοχών Εργοδοτουμένων Εβδομαδιαίοι. Μηνιαίοι. Ετήσια Άλλες Εισφορές Εργοδότη Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής. Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού. Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης. Ταμείο Αδειών. Εισφορά Εργοδότη 2,0% 1,2% 0,5% 8,0%

6 4. Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 4.1 Φορολογικός Συντελεστής Το κέρδος που προκύπτει μετά την αφαίρεση, από το προϊόν διάθεσης, της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την ή του κόστους απόκτησης μετά την όπως αυτή αναπροσαρμόζεται με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή, φορολογείται με συντελεστή 20%. Οι συνολικές απαλλαγές για κέρδη από διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας έχουν ως εξής: Διάθεση οποιασδήποτε περιουσίας. Διάθεση γεωργικής γης από γεωργό. Διάθεση κύριας κατοικίας.* * Υπό προϋποθέσεις. Κέρδος μέχρι Σημείωση: Κέρδη από εκποίηση ακινήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό απαλλάσσονται εξολοκλήρου. 5. Μεταβιβαστικά Δικαιώματα Κτηματολογίου 5.1. Φορολογικοί Συντελεστές Αξία Μέχρι Συντελεστής % Δικαιώματα Συνολικά και άνω 8 Σημειώσεις: Δεν πληρώνονται δικαιώματα σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρειών. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας σε οικογενειακή εταιρεία, τα δικαιώματα επιστρέφονται μετά την παρέλευση πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι παραμένουν μέλη της ίδιας οικογένειας.

7 6. Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 6.1 Φορολογικοί Συντελεστές Αξία ιδιοκτησίας κατά την Φορολογικός Συντελεστής (0/00) Συνολικός Φόρος () Μέχρι _ , , και άνω 4 7. Φορολογικό Hμερολόγιο Οι πιο σημαντικές ημερομηνίες του 2011 για σκοπούς φορολογίας 31/1 30/4 30/6 1/8 30/9 31/12 Πληρωμή έκτακτης εισφοράς για σκοπούς λογιζόμενης διανομής κερδών Υποβολή της προσωπικής φορολογικής δήλωσης 2010 μισθωτών όπου δεν υποβάλλονται λογαριασμοί. Υποβολή από εργοδότες της δήλωσης Ε.Πρ.7 για το Υποβολή της προσωπικής φορολογικής δήλωσης και πληρωμή του τελικού φόρου του 2010 αυτοεργοδοτουμένων όπου δεν ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς. Πληρωμή έκτακτης εισφοράς για το 1ο/2ο εξάμηνο του Υποβολή δήλωσης και πληρωμής πρώτης/δεύτερης/ τρίτης δόσης προσωρινού φόρου εισοδήματος Πληρωμή τελικού φόρου 2010 με αυτοφορολογία από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς. Τελευταία μέρα υποβολής αναθεωρημένης δήλωσης προσωρινής φορολογίας Πληρωμή Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας Υποβολή δήλωσης εισοδήματος του Πληρωμή φόρου ή άμυνας που αποκόπτεται από μισθούς υπαλλήλων, φιλοδωρήματα, μερίσματα και τόκους. Τέλος επόμενου μήνα. Επιβαρύνσεις: Αν οι πιο πάνω προθεσμίες δεν τηρηθούν, επιβάλλεται τόκος 5% ετησίως καθώς και πρόστιμο ανάλογα με την περίπτωση.

8 8. Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα Είδος εισοδήματος: Τόκοι που εισπράττει ή πιστώνεται νομικό πρόσωπο, κάτοικος στη Δημοκρατία, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Ακαθάριστα ενοίκια μείον 25% που εισπράττει κάτοικος της Δημοκρατίας. Τόκοι που λαμβάνουν τα ταμεία προνοίας. Μερίσματα εξωτερικού (υπό προϋποθέσεις). Επιπλέον για Φυσικά Πρόσωπα μόνο: Tόκοι που εισπράττει ή πιστώνεται φυσικό πρόσωπο, κάτοικος στη Δημοκρατία, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Τόκοι από χρεόγραφα αναπτύξεως και πιστοποιητικά αποταμιεύσεως της Κυπριακής Κυβέρνησης. Τόκοι όταν το εισόδημα δεν ξεπερνά τις Μερίσματα που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα στην Κύπρο. Συντελεστές 10% 3% 3% Συντελεστές 10% 3% 3% 9. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 9.1 Συντελεστές ΦΠΑ : Κανονικός συντελεστής. Μειωμένος συντελεστής (μεταφορά με αγροτικά και τουριστικά λεωφορεία, μεταφορά με αστικά και αγροτικά ταξί, υπηρεσίες εστιατορίου, κλπ). Μειωμένος συντελεστής (τρόφιμα, φάρμακα, βιβλία, υγραέριο, δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, μουσεία, κλπ). Μηδενικός συντελεστής (εξαγωγή αγαθών, μίσθωση αεροσκαφών-υπό προϋπο θέσεις, μεταφορά επιβατών από το εσωτερικό της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, κλπ). 8% 5% 0% 9.2 Αναφορικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών από 01/01/2011: Περιγραφή υπηρεσίας Τόπος φορολόγησης Δικαίωμα εισόδου (π.χ. εισιτήριο) σε καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις σε υποκείμενα & μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (B2B & B2C). Παρεπόμενες μεταφορικές υπηρεσίες, π.χ. φόρτωση (B2C)*. Υπηρεσίες πραγματογνωμοσύνης (B2C)*. Εργασίες σε κινητά ενσώματα αγαθά (B2C)*. * Εάν δοθούν σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο. Τόπος πραγματοποίησης των εκδηλώσεων Όπως ανωτέρω Όπως ανωτέρω Όπως ανωτέρω Τόπος εγκατάστασης του λήπτη

9 9.3 Αναφορικά με συντελεστές ΦΠΑ με ισχύ από 10/01/2011: Περιγραφή Συντελεστής ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα. Αλκοολούχα ποτά, μπίρα, κρασί και αναψυκτικά. Υπηρεσίες επισιτισμού εντός του εστιατορίου και εστίασης (full catering services), κλπ. Παράδοση τροφίμων για κατανάλωση εκτός εστιατορίου (Take away): Όλα τα τρόφιμα. Παράδοση αναψυκτικών, μπίρας, κρασιού και αλκοολούχων ποτών. Παράδοση τροφίμων για κατανάλωση στον ιδιωτικό χώρο του καταναλωτή (delivery): Όλα τα τρόφιμα. Παράδοση αναψυκτικών, μπίρας, κρασιού και αλκοολούχων ποτών. Έξτρα χρέωση για την κατ οίκον παράδοση (delivery charge). Συντελεστής Φ.Π.Α. 5% 8% (Σε όλα τα προϊόντα) 5% 5% 10. Έκπτωση Eτήσιας Φθοράς Κτίρια Εμπορικά κτίρια και διαμερίσματα. Βιομηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχειακά κτίρια. Μηχανήματα και εγκαταστάσεις Μηχανήματα. Έπιπλα και σκεύη. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά προγράμματα. Λογισμικά προγράμματα. Λογισμικά προγράμματα μέχρι κόστος. Εμπορικά οχήματα. Εργαλεία. Διατρήσεις. Γεωργικά μηχανήματα. Πλοία Καινούργια εμπορικά. Καινούργια επιβατικά. Ιστιοφόρα σκάφη. Μηχανές καθέλκυσης πλοίων. Μεταχειρισμένα σκάφη. % 3 4 % / / % /2 12 1/2 ωφέλιμη ζωή

10 Η KPMG ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η KPMG είναι ένας από τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς και συμβουλευτικούς οργανισμούς ανά το παγκόσμιο και δραστηριοποιείται σε 146 χώρες με περισσότερο από 140,000 ανθρώπινο δυναμικο. Σε κάθε χώρα η KPMG λειτουργεί συντονισμένα και με πιστή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς οργανισμού, ειδικότερα όσον αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Ταυτόχρονα, η σχετική αυτονομία του κάθε οργανισμού στη χώρα του προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτύξει μία ανεξάρτητη και ισχυρή τοπική παρουσία, αντλώντας τεχνογνωσία από τις τεράστιες πηγές που διαθέτει ο οργανισμός σε διεθνές επίπεδο. H KPMG δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1948 και είναι σήμερα ένας από τους πιο μεγάλους ελεγκτικούς και συμβουλευτικούς οργανισμούς στην εγχώρια αγορά. Η ποιότητα των υπηρεσιών μας είναι μία ολιστική και συνεχής δέσμευση. Η στενή συνεργασία με τους πελάτες μας είναι για μας ύψιστη προτεραιότητα, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουμε τις μελλοντικές ανάγκες τους και να τους βοηθήσουμε να εκμεταλλευτούν τις ενδεχόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση των υπηρεσιών μας, με γνώμονα τη βέλτιστη ποιότητα, βασίζεται στα πιο κάτω: Εξειδίκευση Αγοράς το στρατηγικό μας πλεονέκτημα Χρήση Τεχνολογίας το προβάδισμά μας Διεθνής Απήχηση η προοπτική μας ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ Κατατάσσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε τρεις τομείς, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών, με στόχο να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατό καλύτερα τους πελάτες μας βάσει των αναγκών τους. Οι τρεις τομείς είναι: Ελεγκτικές Υπηρεσίες Φορολογικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Λευκωσία τηλ: , φαξ: Λεμεσός τηλ: , φαξ: Λάρνακα τηλ: , φαξ: Παραλίμνι τηλ: , φαξ: Πάφος τηλ: , φαξ: Πόλις Χρυσοχούς τηλ: , φαξ: Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Φορολογικό Οδηγό 2011, είναι γενικής φύσεως και δεν αποσκοπούν στην εξέταση συγκεκριμένων περιστάσεων οποιουδήποτε ατόμου ή οποιασδήποτε οντότητας. Η παροχή εξακριβωμένων και έγκυρων πληροφοριών αποτελεί στόχο μας. Παρ όλα ταύτα δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι τέτοιες πληροφορίες θα παραμείνουν έγκυρες και ακριβείς σε διάρκεια χρόνου. Οποιοσδήποτε επιλέγει να βασισθεί σε αυτόν τον Φορολογικό Οδηγό χωρίς τη λήψη λεπτομερούς επαγγελματικής συμβουλής, μετά από μια ενδελεχή εξέταση της ιδιαίτερης κατάστασης, επιλέγει να πράξει τούτο με δική του ευθύνη ή και κίνδυνο KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative ( KPMG International ), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG και το λογότυπο της KPMG είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα της KPMG International Cooperative ( KPMG International ), Ελβετικός Οργανισμός.