Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου"

Transcript

1 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/ /22/2013 1

2 NQF EQF NQF

3 ΟΡΙΣΜΟΙ Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων Όλες οι πτυχές της δραστηριότητας ενός κράτους σχετικά με την αναγνώριση της μάθησης και άλλων μηχανισμών που συνδέουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή θεσμικών ρυθμίσεων και διαδικασιών που αφορούν τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την απονομή προσόντων. Μπορεί να αποτελείται από αρκετά υποσυστήματα και μπορεί να περιλαμβάνει ένα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. 3

4 ΟΡΙΣΜΟΙ Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Το «εργαλείο» για την κατηγοριοποίηση των προσόντων σύμφωνα με σύνολο κριτηρίων επίτευξης καθορισμένων επιπέδων μάθησης. Στοχεύει στη συνένωση σε ενιαίο σύνολο και στο συντονισμό των εθνικών υποσυστημάτων επαγγελματικών προσόντων καθώς και στη βελτίωση της διαφάνειας, της πρόσβασης, της εξέλιξης και της ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων σε σχέση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών. 4

5 ΟΡΙΣΜΟΙ Επαγγελματικό Προσόν Το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. 5

6 ΟΡΙΣΜΟΙ Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Υπάρχουν οι σχετικοί ορισμοί που αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες 6

7 7

8 8

9 Τι είναι το EQF; Πλαίσιο αναφοράς για συσχέτιση των επαγγελματικών προσόντων διαφόρων κρατών 9

10 Σκοποί και Στόχοι Ποιους σκοπούς και στόχους θα εξυπηρετεί; Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για την ανάπτυξη ενός NQF: 1. Προώθηση της δια βίου μάθησης Βελτίωση της κατανόησης των ευκαιριών μάθησης και απόκτησης προσόντων και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους Βελτίωση της πρόσβασης σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης Δημιουργία κινήτρων για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση Δημιουργία διεξόδων εύκολα και με σαφήνεια βελτιώνοντας την επαγγελματική κινητικότητα Αύξηση και βελτίωση της μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων μεταξύ προσόντων Αύξηση των δυνατοτήτων για αναγνώριση προηγούμενης μάθησης 2. Διασφάλιση της ποιότητας και αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Διασφάλιση ότι τα προσόντα είναι συναφή με τις αναμενόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες Διασφάλιση ότι τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης ορίζονται με συμφωνημένα μαθησιακά αποτελέσματα και εφαρμόζονται με συνέπεια Διασφάλιση ότι η εκπαίδευση και οι φορείς κατάρτισης πληρούν ορισμένες προδιαγραφές ποιότητας Εξασφάλιση διεθνούς αναγνώρισης των εθνικών επαγγελματικών προσόντων 10

11 Στόχος Δημιουργία κοινού πλαισίου αναφοράς που θα χρησιμεύσει ως μηχανισμός μετατροπής μεταξύ διαφορετικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων και μεταξύ των επιπέδων τους, τόσο για τη γενική και την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Κάθε επίπεδο επαγγελματικών προσόντων πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί μέσω ποικίλων διαδρομών εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. 11

12 Σύσταση και λειτουργία εθνικής επιτροπής για την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση εθνικού πλαισίου προσόντων στην Κύπρο Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του στις 9 Ιουλίου υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, μεταξύ άλλων: Ενέκρινε τη σύσταση και λειτουργία Εθνικής Επιτροπής για την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Κύπρο και κάλεσε τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού να μεριμνήσουν για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για το σκοπό αυτό. Σημειώνεται ότι για σκοπούς βελτίωσης της διαφάνειας και ενίσχυσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύτερο θέμα των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων, έχει ήδη προωθηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η εγκαθίδρυση του «Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων» για τη δια βίου μάθηση. Το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων» θα λειτουργήσει ως πλαίσιο αναφοράς για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αναγνώρισης και συγκρισιμότητας προσόντων και της κινητικότητας των εργαζομένων και σπουδαστών. Θα συνδέσει τα προσόντα του πολίτη με τα αντίστοιχα επίπεδα ταξινόμησης προσόντων που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό αυτό Πλαίσιο. Από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γίνεται σύσταση προς τα κράτη μέλη όπως, μέχρι το 2010, συσχετίσουν τα δικά τους Εθνικά Συστήματα Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και, όπου θεωρηθεί σκόπιμο, να αναπτύξουν εθνικά πλαίσια προσόντων ανάλογα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Η εν λόγω σύσταση έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας στις 17/11/2007. Η Εθνική Επιτροπή για την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Κύπρο θα αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ή εκπροσώπους τους. Της Εθνικής Επιτροπής θα προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή εκπρόσωπός του. Για την αποτελεσματική λειτουργία της θα πρέπει να διασφαλίζεται ο δημόσιος διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, την ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. 12

13 ΕΠΠ της Κύπρου Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Μάιο του 2012 την εγκαθίδρυση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) της Κύπρου και την υιοθέτηση των οκτώ επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η Εθνική Επιτροπή αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Πρόεδρος), Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 13

14 ΕΣΣΥ- Εθνικό Σημείο Συντονισμού Έχει συσταθεί στο ΥΠΠ και αποτελείται από εκπροσώπους της: Δημοτικής Εκπαίδευσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης 14

15 Συμβούλιο Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Είναι Συμβουλευτικό Σώμα και αποτελείται από: Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενικός Διευθυντής Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Διευθυντής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης Εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) Εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Εκπρόσωποι Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου Εκπρόσωποι Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκπρόσωποι Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) Εκπρόσωπος της Συνόδου των Πρυτάνεων Εκπρόσωπος των Bologna Experts Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπρόσωπος του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ Γενικός Γραμματέας ΣΕΚ Γενικός Γραμματέας ΔΕΟΚ Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ Πρόεδρος ΟΛΤΕΚ Πρόεδρος ΠΟΕΔ Πρόεδρος ΟΕΒ Πρόεδρος ΚΕΒΕ 15

16 Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) Περιλαμβάνει: Όλες τις βαθμίδες της Επίσημης Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπαίδευσης Το επαγγελματικό Πλαίσιο Προσόντων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Την Τυπική Μάθηση Την Άτυπη Μάθηση Τη Δια Βίου Μάθηση 16

17 EQF Άτυπη Μάθηση Μαθησιακά Αποτελέσματα Τυπική Μάθηση Μη-τυπική Μάθηση 17

18 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ: Δημοτικά (ISCED 1, 6 τάξεις) ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ISCED 2A και 3A, 6-7 τάξεις) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (6 τάξεις) 7 Πανεπιστήμιο Κύπρου (δημόσιο) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο (δημόσιο) Δημόσια Ιδρύματα/Κολέγια Άλλα Ιδρύματα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια Ιδιωτικά Κολέγια (ISCED 5A, 5B) Δημόσια & Ιδιωτικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα (ISCED 5A, 6) ΛΥΚΕΙΑ (ISCED 3A) ΔΗΜΟΣΙΑ: Δημοτικά (ISCED 1, 6 τάξεις) ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ISCED 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ISCED 3A) Θεωρητική Κατεύθυνση 3 Πρακτική Κατεύθυνση 3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ (ΑΤΥΠΗ) ΜΑΘΗΣΗ Δημόσια και Ιδιωτικά Προγράμματα Αρχικής και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιμορφωτικά Προγράμματα (Δημόσια και Ιδιωτικά) (ΤΥΠΙΚΗ) Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Δημόσιο) Εσπερινά Λύκεια (Δημόσια) Εσπερινές Τεχνικές Σχολές (Δημόσιες) Απογευματινά Ινστιτούτα (Δημόσια και Ιδιωτικά) ΚΛΕΙΔΙ: Απολυτήριο/Δίπλωμα/Πτυχίο Εξετάσεις Εισδοχής/ Επιλογής Συνδυασμός Ιδρυματικής και Πρακτικής Κατάρτισης Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (απασχολούμενοι και άνεργοι) Σημείωση: Τα περισσότερα προγράμματα Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης επιχορηγούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 22

19 Συσχέτιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό (referencing report) Μεθοδολογία Δημιουργία κοινών συνισταμένων με σκοπό τη σύγκριση των οκτώ επιπέδων Δημιουργία των Περιγραφικών Δεικτών των οκτώ επιπέδων Όλοι οι Περιγραφικοί Δείκτες είναι συνδεδεμένοι με τα μαθησιακά αποτελέσματα του κάθε επιπέδου Όλοι οι Περιγραφικοί Δείκτες είναι γενικοί έτσι ώστε να έχουν ουδέτερο σημείο αναφοράς, για οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης (formal/informal/non-formal) Οι Περιγραφικοί Δείκτες του ΕΠΠ είναι πιο λεπτομερείς από το Ευρωπαϊκό έτσι ώστε να είναι πιο κατανοητοί. Η χρήση των 10 κριτηρίων τα οποία δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19

20 Οι Εμπειρογνώμονες μας: International Experts (Criterion 7) Experts Team Malta James Calleja (Permanent Secretary of Ministry of Education-Malta) Grace Grima (Director General, Directorate for Quality and Standards in Education) Experts Team Ireland Sean O Reilly (Manager, National Qualifications Authority of Ireland) Jim Murray (Director of Academic Affairs-Institutes of Technology Ireland/Formely Chief Executive of the National Qualifications Authority of Ireland) Local Expert Stelios Mavromoustakos (Vice President-European Forum for Technical Vocational Education and Training/Member of the Policy Group for VET in Europe) 20

21 Πλεονεκτήματα του ΕΠΠ Το ΕΠΠ είναι μέσο που μπορεί να: Μειώσει την ανεργία Πετύχει ισότητα και αμεροληψία στην επιλογή εργατικού δυναμικού Η συσχέτιση του ΕΠΠ με το Ευρωπαϊκό αυξάνει τις πιθανότητες σε άτομα να διατηρήσουν την εργασία τους ή ακόμα να τους δώσει την ευκαιρία να δεχτούν νέες προκλήσεις στο χώρο εργασίας τους Βοηθά στην κινητικότητα ατόμων μεταξύ των χωρών της ΕΕ Προκλήσεις Η ανάμιξη των εταίρων (φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, εργοδότες) είναι κρίσιμη διαδικασία στην επίτευξη του στόχου μας για την υλοποίηση αυτού του έργου Εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των εταίρων Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η συσχέτιση του με το Ευρωπαϊκό είναι η διαδικασία που σκοπό έχει την εναρμόνιση των κουλτούρων και των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 21

22 Πλεονεκτήματα του ΕΠΠ Το ΕΠΠ είναι μέσο που μπορεί να: Μειώσει την ανεργία Πετύχει ισότητα και αμεροληψία στην επιλογή εργατικού δυναμικού Η συσχέτιση του ΕΠΠ με το Ευρωπαϊκό αυξάνει τις πιθανότητες σε άτομα να διατηρήσουν την εργασία τους ή ακόμα να τους δώσει την ευκαιρία να δεχτούν νέες προκλήσεις στο χώρο εργασίας τους Βοηθά στην κινητικότητα ατόμων μεταξύ των χωρών της ΕΕ Προκλήσεις Η ανάμιξη των εταίρων (φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, εργοδότες) είναι κρίσιμη διαδικασία στην επίτευξη του στόχου μας για την υλοποίηση αυτού του έργου Εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των εταίρων Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η συσχέτιση του με το Ευρωπαϊκό είναι η διαδικασία που σκοπό έχει την εναρμόνιση των κουλτούρων και των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 22

23 23

24 Publication Analysis and overview of NQF developments in European countries. Annual report 2012 Cedefop, 2013 European Inventory on NQF 2012 CYPRUS 11/22/2013 Ministry of Educatiion and Culture- Cyprus 24

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EQF)

ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EQF) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11 CertEnt EU Lifelong Learning Programme 27-13 Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 212 EAC/27/11 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Εφαρμογή του ECVET για την διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.10.2006 SEC(2006) 1431 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή Στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 συνεχίστηκαν σημαντικά έργα μέσα στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου για την ικανοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο

Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο υπό το πρίσμα των μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα Περίληψη Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηση του ευρωπαϊκου πλαισιου επαγγελματικων προσοντων για τη δια βιου μαθηση

Επεξηγηση του ευρωπαϊκου πλαισιου επαγγελματικων προσοντων για τη δια βιου μαθηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επεξηγηση του ευρωπαϊκου πλαισιου επαγγελματικων προσοντων για τη δια βιου μαθηση http://ec.europa.eu/dgs/education_culture Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Η Άμεση Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

SIRIUS. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών. Έγγραφο διατύπωσης θέσεων

SIRIUS. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών. Έγγραφο διατύπωσης θέσεων SIRIUS Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών Έγγραφο διατύπωσης θέσεων 3 SIRIUS Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ευρωπαϊκών Οργανισμών, Δικτύων & Εθνικών Φορέων για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Κατάλογος Ευρωπαϊκών Οργανισμών, Δικτύων & Εθνικών Φορέων για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κατάλογος Ευρωπαϊκών Οργανισμών, Δικτύων & Εθνικών Φορέων για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Αθήνα, Απρίλιος 2013 [Ευρωπαϊκοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού info Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη σημερινή πραγματικότητα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα