Συνέχεια του αντικειμενoστραφούς προγραμματισμού Επέκταση των κλάσεων σε Visual Components (Window Controls) Κατασκευή του Interface στο Design Time,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνέχεια του αντικειμενoστραφούς προγραμματισμού Επέκταση των κλάσεων σε Visual Components (Window Controls) Κατασκευή του Interface στο Design Time,"

Transcript

1 Συνέχεια του αντικειμενoστραφούς προγραμματισμού Επέκταση των κλάσεων σε Visual Components (Window Controls) Κατασκευή του Interface στο Design Time, και καθορισμός πολλών παραμέτρων των αντικειμένων (properties). Επιλογή από βιβλιοθήκη έτοιμων visual components και προσαρμογή στις ανάγκες της εφαρμογής Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα είναι Object Oriented και βασίζονται σε visual objects (windows, controls, buttons κ.λ.π.) Κατασκευή visual objects που μπορεί να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα από άλλες εφαρμογές (ActiveX Controls, COM objects) Πολλές πλατφόρμες ανάπτυξης Οπτικού Προγραμματισμού, MS Visual Studio (Visual C++, Visual Basic, Visual Java, Visual C#, Visual F#) C++Builder, Delphi, Eclipse, QT, Σπύρος Καζαρλής

2 Ο εγγενής ή μη διαχειριζόμενος κώδικας (Native / Unmanaged) αποτελεί κώδικα που γράφεται για συγκεκριμένο Λειτουργικό Σύστημα, και είναι μεταφρασμένος σε χαμηλό επίπεδο (κώδικας μηχανής με κλήσεις ρουτινών του ΛΣ). Πλεονεκτήματα: Οι παραγόμενες εφαρμογές είναι γρήγορες και αποδοτικές και μικρότερες συνολικά σε μέγεθος (bytes). Μειονεκτήματα: απαιτούν από τον προγ/στή συνετή διαχείριση της μνήμης (new/delete) και δεν μεταφέρονται σε άλλα Λειτ. Συστήματα. Ο διαχειριζόμενος κώδικας (Managed) αποτελεί κώδικα που μεταφράζεται σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο (CLR-VM ή Middleware) το οποίο και τελικά μεταφράζεται κατά την εκτέλεση σε κώδικα μηχανής και κλήσεις ρουτινών ΛΣ που να είναι συμβατοί με την συγκεκριμένη πλατφόρμα εκτέλεσης μέσω ενός Just-In-Time Compiler (JIT). Πλεονεκτήματα: Αυτόματη διαχείριση μνήμης (garbage collection) και μεταφερσιμότητα (portability) Μειονεκτήματα: Οι παραγόμενες εφαρμογές είναι αργές, λιγότερο αποδοτικές και μεγαλύτερες συνολικά σε μέγεθος (bytes).

3

4 Πλατφόρμες παραγωγής Native / Unmanaged κώδικα: Συνήθως ο κώδικας C, C++ C++ Builder Delphi (Object Pascal) MS Visual C++ (MFC Library) Πλατφόρμες παραγωγής Μanaged κώδικα: Όλες οι γλώσσες του.net framework MS Visual C++ (.NET framework) (C#, Java, F#, Visual Basic, κ.λ.π.) Όλες οι εφαρμογές Java που τρέχουν μέσω του Java Virtual Machine Στο Microsoft Visual Studio μπορεί κανείς να προγραμματίσει σε γλώσσα C/C++ τόσο σε Native Code χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη MFC (Microsoft Foundation Class Library) και παράγοντας MFC Applications, όσο και σε Managed Code χρησιμοποιώντας το.net framework και παράγοντας Windows Forms Applications που χρησιμοποιούν το ενδιάμεσο επίπεδο CLR (Common Language Runtime).

5 Microsoft C Microsoft Visual C Microsoft Visual Studio v Microsoft Visual Studio 97 (v 5.0) 1998 Microsoft Visual Studio v Microsoft Visual Studio.NET (v. 7.0) 2005 Microsoft Visual Studio 2005 (v. 8.0) 2008 Microsoft Visual Studio 2008 (v. 9.0) 2010 Microsoft Visual Studio 2010 (v. 10.0) 2012 Microsoft Visual Studio 2012 (v. 11.0) 2013 Microsoft Visual Studio 2013 (v. 12.0)

6 Οδηγούμενος από συμβάντα προγρ/σμός - ακολουθιακός προγρ/σμός Προγραμματισμός για ανταπόκριση σε συμβάντα Το πρόγραμμα δεν καθορίζει την σειρά ενεργειών του χρήστη, αλλά αποκρίνεται σε αυτές Το πρόγραμμα δεν βασίζεται σε ακολουθία ενεργειών ( void main() ). Υπάρχει συνάρτηση main() που κάνει αρχικοποιήσεις και εκτελεί τον βρόχο μηνυμάτων (Application::Run() ή CWinApp::InitInstance()). Το πρόγραμμα δεν μπορεί να γνωρίζει την επόμενη ενέργεια του χρήστη Δύο κατηγορίες συμβάντων : User Events, System Events Όταν συμβαίνει ένα event, η εφαρμογή ελέγχει άν υπάρχει αντίστοιχη κατασκευασμένη συνάρτηση με τον κώδικα για τον χειρισμό του event και την εκτελεί. Αλλιώς τίποτα δεν συμβαίνει. Φτιάχνουμε κώδικα μόνο για τα events που μας ενδιαφέρουν, αγνοώντας τα υπόλοιπα

7

8 New Project: Δημιουργία νέου Project New Web Site: Δημιουργία νέου Web Site. New Team Project: Δημιουργία Ομαδικού Project New File: Δημιουργία νέου αρχείου π.χ..cpp New Project from Existing Code: Δημιουργία νέου Project με βάση κώδικα που προυπάρχει

9 Open Project/Solution: Άνοιγμα υπάρχοντος Project ή ομάδας Projects Open Web Site: Άνοιγμα υπάρχοντος Web Site Team Project: Άνοιγμα ομαδικού Projet File: Άνοιγμα μεμονωμένου αρχείου π.χ..cpp Convert: μετατροπή Project

10 Add New Project Add New Web Site Add Existing Project Add Existing Web Site Close Close Solution Save file.ext Save file.ext as Save All Export Template (wizard) Source Control Page Setup Print Recent File / Projects Exit

11 Build Menu Build Solution F7 Μεταγλωττίζει όλα τα τροποποιημένα source αρχεία (make) και κάνει Link παράγοντας το.exe, για όλα τα Projects που περιλαμβάνονται στο Solution. Rebuild Solution Ctrl+Alt+F7 Μεταγλωττίζει όλα τα source αρχεία τροποποιημένα ή μη, και κάνει Link παράγοντας το.exe, για όλα τα Projects που περιλαμβάνονται στο Solution. Στην ουσία κάνει πρώτα Clean και μετά Build Clean Solution Διαγράφει όλα τα ενδιάμεσα και τελικά παραγόμενα αρχεία του Project, ώστε να μπορεί να παραχθεί νέο Build από την αρχή.

12 Build Menu Build Project Μεταγλωττίζει όλα τα τροποποιημένα source αρχεία και κάνει Link παράγοντας το.exe, για το τρέχον Project. Rebuild Project Μεταγλωττίζει όλα τα source αρχεία του τρέχοντος Project αλλαγμένα ή μη, και κάνει Link παράγοντας το.exe. Clean Project Διαγράφει όλα τα ενδιάμεσα και τελικά παραγόμενα αρχεία του Project, Project Only Build Only (Project), Rebuild Only (Project), Clean (Project), Link (Project) Χρησιμεύουν για μεταγλώττιση μόνο του επιλεγμένου Project σε ένα Solution, χωρίς τις τυχόν εξαρτήσεις του.

13 Build Menu Profile Guided Optimization Επιτρέπει την βελτιστοποίηση του κώδικα με βάση στοιχεία που συλλέγονται κατά την εκτέλεση της εφαρμογής (Profile) Batch Build Επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των εκδόσεων που παράγονται κατά το «κτίσιμο» της εφαρμογής (Debug Release, Win32 x64) Configuration Manager Καθορίζει τις παραμέτρους του «κτισίματος» της εφαρμογής Compile Ctrl + F7 Μεταγλωττίζει το τρέχον πηγαίο αρχείο ελέγχοντας για συντακτικά σφάλματα, και παράγει το αντίστοιχο αρχείο αντικειμενικού κώδικα.obj

14 Στο MS Visual Studio ο προγραμματιστής μπορεί να καθορίσει την παραγωγή του εκτελέσιμου προγράμματος σε μία από τις ακόλουθες επιλογές: 1. Debug Build: Κατά την μεταγλώττιση παράγονται πληροφορίες για debugging του κώδικα στο αρχείο <project>.pdb και δεν γίνεται βελτιστοποίηση του κώδικα. Συνήθως χρησιμοποιείται κατά την ανάπτυξη μίας εφαρμογής, καθώς διευκολύνει την διόρθωση σφαλμάτων. Τα παραγόμενα αρχεία εξόδου μαζί με το τελικό.exe δημιουργούνται στον φάκελο <Project>/DEBUG 2. Release Build: Δεν παράγονται πληροφορίες debugging και γίνεται βελτιστοποίηση του κώδικα. Χρησιμοποιείται για την τελική έκδοση του προγράμματος μετά την εκσφαλμάτωση. Τα παραγόμενα αρχεία εξόδου μαζί με το τελικό.exe δημιουργούνται στον φάκελο <Project>/RELEASE

15 Solution Explorer Εμφανίζει όλα τα Project ενός Solution και όλα τα αρχεία που αποτελούν ένα Project. External Dependencies: Τα.h αρχεία που χρησιμοποιεί το Project Header Files: Τα.h αρχεία με τις δηλώσεις κλάσεων και τύπων των πηγαίων αρχείων (.cpp) του Project Resource Files: Συνοδευτικά αρχεία με πόρους του Project (εικονίδια, μενού, εικόνες, διάλογοι, αλφαριθμητικά, κ.λ.π.) Source Files: Τα πηγαία αρχεία κώδικα του Project (.cpp)

16 Class View Εμφανίζει τις Κλάσεις που έχουν δηλωθεί στο Project Για κάθε κλάση μπορεί να εμφανίζει τα μέλη της κλάσης, Data Members και Function Members. Εμφανίζει τις απεικονίσεις Events/Messages και αντίστοιχων υπορουτινών που χειρίζονται τα Events αυτά.

17 Property Manager Εμφανίζει όλες τις παραμέτρους «κτισίματος» της εφαρμογής στις εκδόσεις Debug και Release καθώς και για εκδόσεις των 32 και 64 bits. Καθορίζεται αν η εφαρμογή κάνει χρήση χαρακτήρων των 2 byte (Unicode Multibyte Characters) ή όχι (ASCII 1 byte characters) Επίσης καθορίζεται ο τρόπος σύνδεσης με τις βιβλιοθήκες (MFC Library) : Δυναμική διασύνδεση με την βιβλιοθήκη (Dynamic Link to MFC) Στατική διασύνδεση με την βιβλιοθήκη (Static Link to MFC)

18 Resource View Εμφανίζει και επιτρέπει τον καθορισμό των πόρων (Resources) του project: Accelerator : Καθορίζει πλήκτρα συντομεύσεων (shortcut keys) που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή Dialog: Εμφανίζει τους διαλόγους δευτερεύοντες φόρμες που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. Icon: Τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή Menu: Τα Μενού επιλογών που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή String Table: Πίνακας με αλφαριθμητικά που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή και καθορίζονται κεντρικά.

19 Πλήκτρα λειτουργιών του περιβάλλοντος -IDE Ctrl + F7 Compile (Μεταγλώττιση ενός πηγαίου αρχείου.cpp) F7 Build Solution (Μεταγλώττιση και παραγωγή exe) F5 Start Debugging (Run) (εκτέλεση της εφαρμογής) F1 Βοήθεια του MS Visual Studio για το σημείο που βρισκόμαστε Πλήκτρα του επεξεργαστή κειμένου (κώδικα) Ctrl + X Cut (αποκοπή επιλεγμένου τμήματος κειμένου) Ctrl + C Copy (αντιγραφή επιλεγμένου τμήματος κειμένου) Ctrl + V Paste (επικόλληση τμήματος κειμένου) Ctrl + S Save (αποθήκευση του τρέχοντος πηγαίου αρχείου) Ctrl+K+K Τοποθετεί σημάδι Bookmark και το αφαιρεί (toggle) F2, Shift-F2 Πηγαίνει στο επόμενο ή το προηγούμενο bookmark

20 Αρχικά θα μελετηθεί η μεθοδολογία παραγωγής οπτικών εφαρμογών με χρήση της βιβλιοθήκης.net (.NET Framework 4.0). Οι εφαρμογές αυτές ονομάζονται Windows Forms και αποτελούν παραδείγματα Διαχειριζόμενου Κώδικα - Managed Code. Οι εφαρμογές μεταγλωττίζονται σε ενδιάμεσο επίπεδο που ονομάζεται CLR (Common Language Runtime). Ο ενδιάμεσος κώδικας μεταγλωττίζεται κατά την εκτέλεση σε γλώσσα μηχανής κατάλληλη για την εκάστοτε πλατφόρμα υλικού και λειτουργικού συστήματος. Για την παραγωγή ενός τέτοιου Project θα πρέπει να επιλέξουμε File New Project και από το μενού που ακολουθεί να επιλέξουμε Visual C++ και Windows Forms Application. Τέλος θα πρέπει να επιλέξουμε το όνομα του Project και το Φάκελο (Folder) στον οποίο θα δημιουργηθεί.

21

22 Κατά την παραγωγή του Project παράγεται μία βασική φόρμα με το όνομα Form1 που αποτελεί το βασικό παράθυρο της εφαρμογής που θα εμφανιστεί κατά την εκτέλεση. Για κάθε φόρμα παράγεται ένα αντίστοιχο αρχείο.h που περιέχει την δήλωση της κλάσης της φόρμας, και περιέχει ολόκληρο τον κώδικα που σχετίζεται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των ρουτινών διαχείρισης συμβάντων (event handlers). Π.χ. στο αρχείο «Form1.h» η δήλωση της κλάσης της φόρμας θα είναι: public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form { } Η φόρμα είναι στην ουσία ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο ενσωματώνονται άλλα αντικείμενα όπως Μενού, Κουμπιά, Κουτιά εισαγωγής κειμένου, Ετικέτες κ.λ.π. Τα αρχικά ονόματα της φόρμας και του αρχείου.h μπορούν να τροποποιηθούν κατά βούληση

23 Κατά την προβολή της φόρμας δηλαδή του Form1.h σε Design Mode εμφανίζονται στο δεξιό άκρο του IDE δύο βοηθητικά Panel: Το Toolbox που περιέχει λίστα με τα Controls που μπορεί ο προγραμματιστής να ενσωματώσει επάνω στην βασική φόρμα, και Τα Properties (ιδιότητες) που καθορίζουν ένα σημαντικό αριθμό από ιδιότητες του επιλεγμένου κάθε φορά αντικειμένου. Τα Controls που ενσωματώνονται στην φόρμα αποτελούν αντικείμενα άλλων κλάσεων που εισάγονται ως μέλη δεδομένα στην κλάση της φόρμας (data members) με την αρχή της περιεκτικότητας: private: System::Windows::Forms::Button^ button1;

24 Τα Properties (Ιδιότητες) αποτελούν εγγενή μέλη δεδομένα της κλάσης του κάθε αντικειμένου που καθορίζουν την εμφάνιση ή την συμπεριφορά του. Το κάθε Property μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου: Απλών τύπων όπως int, bool ή αντικείμενα κλάσεων όπως Size(Width, Height) Η τοποθέτηση των τιμών που έχουν καθοριστεί για κάθε ιδιότητα μέσω του Panel Properties γίνεται κατά την εκτέλεση της μεθόδου void InitializeComponent(void) { // Form1 this->text = L"Form1"; // Button1 this->button1->name = L"button1"; } που αποτελεί βασική μέθοδο της κλάσης της φόρμας και εκτελείται κατά την αρχικοποίησή της.

25 Στο Panel με τις Ιδιότητες των αντικειμένων διακρίνουμε και ένα εικονίδιο με ένα κίτρινο κεραυνό το οποίο μας εμφανίζει τα Events του αντικειμένου Για κάθε event εμφανίζεται στα δεξιά του το όνομα της ρουτίνας διαχείρισης του Event, εφόσον έχουμε δημιουργήσει τέτοια ρουτίνα για το Event αυτό Για να δημιουργήσουμε ρουτίνα διαχείρισης ενός συμβάντος κάνουμε διπλό κλίκ επάνω στο συμβάν και δημιουργείται μία κενή ρουτίνα στην οποία θα πρέπει να γράψουμε τον επιθυμητό κώδικα διαχείρισης του συμβάντος. private: System::Void button1_click (System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { MessageBox::Show("Button is pressed", "My Application", MessageBoxButtons:: OKCancel, MessageBoxIcon::Asterisk); }

26 1. Δημιουργία ενός νέου Project εφαρμογής.net με την επιλογή File New Project Windows Forms Application 2. Αλλαγή των ιδιοτήτων της βασικής φόρμας, άμεσα (π.χ. αλλαγή μεγέθους) ή μέσω του panel Properties, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. 3. Ενσωμάτωση στη φόρμα αντικειμένων (Controls) από το Toolbox με διαδικασία drag&drop ή click-select-click-drop. 4. Αλλαγή των ιδιοτήτων των αντικειμένων άμεσα ή με τη βοήθεια του panel Properties. 5. Συγγραφή των ρουτινών διαχείρισης συμβάντων (event handlers) για την φόρμα και τα αντικείμενα (για όποια αντικείμενα και για όποια συμβάντα χρειάζεται) μέσα στο Form1.h 6. Μεταγλώττιση του κώδικα (compile) και διόρθωση των σφαλμάτων 7. Κτίσιμο του εκτελέσιμου (exe) με την επιλογή Build Project / Build Solution όπου γίνεται η σύνδεση (linking) με τις βιβλιοθήκες και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων. 8. Εκτέλεση της εφαρμογής (Start Debugging) και δοκιμή.

27 Κάθε αντικείμενο (Φόρμα, Κουμπί, Ετικέτα,...) που χρησιμοποιούμε από την εργαλειοθήκη του MS Visual Studio το χειριζόμαστε μέσω των Ιδιοτήτων του (Properties) μέσω των Μεθόδων του (Methods) και μέσω των Συμβάντων του (Events). Οι ιδιότητες είναι στην ουσία μέλη-δεδομένα (data members) της κλάσης του κάθε αντικειμένου που μπορούν να καθοριστούν είτε κατά τη σχεδίαση (design time) είτε κατά την εκτέλεση (run time) της εφαρμογής (π.χ. τίτλος, χρώμα, μέγεθος, font, κ.λ.π.). Οι μέθοδοι είναι συναρτήσεις-μέλη (function members) της κλάσης του κάθε αντικειμένου που μας επιτρέπουν να χειριζόμαστε τα δεδομένα της κλάσης (π.χ. Button1->Focus(), Form1->Close() ). Τα συμβάντα είναι ενέργειες που μπορεί να κάνει ο χρήστης με το συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ. διπλό κλικ, πάτημα κουμπιού, αλλαγή κειμένου, επιλογή από μενού, αλλαγή μεγέθους, drag&drop κ.λ.π.). Για όσα συμβάντα χρειάζεται, ο χρήστης αναπτύσσει τον κώδικα διαχείρισης του συμβάντος (event handler) όπου καθορίζεται το τί θα συμβεί όταν λάβει χώρα το συγκεκριμένο event (π.χ. Click, KeyPress, Resize, TextChanged, κ.λ.π.)

28 Οι ιδιότητες των αντικειμένων καθορίζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εμφάνισης και λειτουργίας των Controls και μπορούν να καθορίζονται είτε κατά την σχεδίαση είτε κατά την εκτέλεση. Κάθε Ιδιότητα αποτελείται από δύο πεδία: όνομα ιδιότητας και τιμή. Όλες οι ιδιότητες απλές και σύνθετες αποτελούν αντικείμενα κλάσεων του CLI (Common Language Interface). Μπορεί να είναι πολλών ειδών: 1. Πεδία Κειμένου: π.χ. Button->Text 2. Ιδιότητες Boolean: (true/false) π.χ. TextBox->AllowDrop 3. Επεκτάσιμα Πεδία ( ) : Αποτελούν Structures (Classes) των περισσότερων του ενός πεδίων π.χ. Form->Location (X,Y) 4. Πεδία Ενέργειας: ( ) Απαιτούν μία ενέργεια όπως η υπόδειξη ενός αρχείου εικόνας π.χ. Form->Icon 5. Αριθμητικές Ιδιότητες: π.χ. Button->TabIndex 6. Απαριθμητοί Τύποι: TextBox->BorderStyle = Fixed3D

29 Οι μέθοδοι των αντικειμένων είναι συναρτήσεις μέσω των οποίων χειριζόμαστε τα δεδομένα και τις ιδιότητες των αντικειμένων. Είναι δηλαδή συναρτήσεις-μέλη των κλάσεων των αντικειμένων. Οι μέθοδοι μπορεί να παίρνουν ή να μην παίρνουν παραμέτρους που καθορίζουν την λειτουργία τους και μπορεί να επιστρέφουν ή να μην επιστρέφουν κάποιο αποτέλεσμα (void) Παραδείγματα : Form1->Activate(), TextBox->AppendText( Hello ), CheckBox1->Hide(), Label1->Invalidate(), PictureBox1->Refresh(),

30 Τα συμβάντα είναι ενέργειες που μπορεί να κάνει ο χρήστης με το συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ. διπλό κλικ, πάτημα κουμπιού, αλλαγή κειμένου, επιλογή από μενού, αλλαγή μεγέθους, drag&drop κ.λ.π.) Τα Windows ειδοποιούν την εφαρμογή για ένα event στέλνοντας σε αυτήν ένα μήνυμα (windows message). Υπάρχουν περίπου 175 διαφορετικά μηνύματα. Η ρουτίνα διαχείρισης του event δημιουργείται πατώντας διπλό κλικ στο event στο Panel με τα Properties και εφόσον έχουμε επιλέξει το κατάλληλο Control. Στη συνέχεια γράφουμε τον κώδικα. Παράδειγμα: private: System::Void button1_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { this->close(); }

31 Οι Event handlers έχουν τουλάχιστον μία παράμετρο (System::Object ^ sender) που είναι ένα tracking handle (Λαβή Εντοπισμού) για το αντικείμενο που παρήγαγε το μήνυμα. Μπορεί δύο αντικείμενα να μοιράζονται τον ίδιο Event Handler. Παράδειγμα : Αν έχουμε σε μία φόρμα δύο κουμπιά με ονόματα Show και Hide μπορεί να έχουν την ίδια ρουτίνα για το Click event τους με όνομα button_click που να είναι ως εξής : private: System::Void button_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) {if (sender==hide) label1->hide(); else label1->show(); } Τα ονόματα των event handlers μπορούν να αλλαχτούν από τον χρήστη. Η ρουτίνα button_click θα δημιουργηθεί για το event του πρώτου button και θα επιλεγεί για το ίδιο event του δεύτερου button.

32 Αποτελεί ένα προκατασκευασμένο διάλογο που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μηνυμάτων. Εμφανίζεται καλώντας την μέθοδο Show της βασικής κλάσης: MessageBox::Show( Μηνυμα, Τίτλος", MessageBoxButtons::OKCancel, MessageBoxIcon::Asterisk); MessageBoxButtons : καθορίζει ποια κουμπιά θα εμφανιστούν Μέλη: AbortRetryIgnore, OK, OKCancel, RetryCancel, YesNo, YesNoCancel. MessageBoxIcon : καθορίζει το εικονίδιο που θα εμφανιστεί στο παράθυρο. Μέλη : Asterisk, Error, Exclamation, Hand, Information, None, Question, Stop, Warning.

33 Επιστρέφει αποτέλεσμα τύπου System.Windows.Forms::DialogResult που έχει μία από τις τιμές : Abort, Cancel, Ignore, No, None, OK, Retry, Yes. Παράδειγμα: // Initializes the variables to pass to the MessageBox::Show method String^ message = "You did not enter a name. Cancel this operation?"; String^ caption = "No Name Specified"; MessageBoxButtons buttons = MessageBoxButtons::YesNo; System::Windows::Forms::DialogResult result; // Displays the MessageBox result = MessageBox::Show( message, caption, buttons ); if ( result == ::DialogResult::Yes ) { this->close(); } //κλείσιμο του γονικού παραθύρου

34 Η μέθοδος Show μπορεί να κληθεί και με διαφορετιοκό αριθμό παραμέτρων, όπως Show(Text) Show(IWin32Window, Text) Show(Text, Caption) Show(IWin32Window, Text, Caption) Show(Text, Caption, MessageBoxButtons) Show(IWin32Window, Text, Caption, MessageBoxButtons) Show(Text, Caption, MessageBoxButtons, MessageBoxIcon) Show(IWin32Window, Text, Caption, MessageBoxButtons, MessageBoxIcon) Η παράμετρος IWin32Window καθορίζει το handle του παραθύρου μπροστά από το οποίο θα εμφανιστεί το MessageBox

35 Δημιουργία νέου project Windows Forms. Αλλαγή του Text της Form1 σε «Ασκηση 1-1». Ενσωμάτωση κουμπιού από το Toolbox. Αλλαγή του Text σε Close. Δημιουργία Event handler για το event OnClick. private: System::Void button1_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { this->close(); }

36 Δημιουργία νέου project. Επανάληψη των βημάτων της άσκησης 1-1. Ενσωμάτωση δεύτερου κουμπιού και αλλαγή του Text σε «Display». Ενσωμάτωση TextBox. Δημιουργία Event Handler για το Click Event του δεύτερου κουμπιού. private: System::Void button2_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { MessageBox::Show(textBox1->Text,"Άσκηση 1-2", MessageBoxButtons::OKCancel,MessageBoxIcon::Asterisk); }

37 Δημιουργούμε νέο Project και τοποθετούμε τα Controls στις θέσεις τους. Αλλάζουμε το Text στα Controls Γράφουμε τους Event Handlers: private: System::Void button5_click (System:: Object^ sender, System::EventArgs^ e) { textbox1->clear(); textbox2->clear(); textbox3->clear(); } private: System::Void button7_click (System:: Object^ sender, System::EventArgs^ e) { this->close(); }

38 private: System::Void button1_click (System:: Object^ sender, System::EventArgs^ e) { double n1,n2; if (IsNumber(textBox1->Text) && IsNumber(textBox2->Text) ) { n1=convert::todouble(textbox1->text); n2=convert::todouble(textbox2->text); if (sender==button1) textbox3->text= Convert::ToString(n1+n2); else if (sender==button2) textbox3->text= Convert::ToString(n1-n2); else if (sender==button3) textbox3->text= Convert::ToString(n1*n2); else if (sender==button4) textbox3->text= Convert::ToString(n1/n2); } }

39 private: System::Boolean IsNumber(String^ s) { double d; return Double::TryParse(s,d); } Για την επιλογή «Σχετικά με την Εφαρμογή»: Δημιουργούμε νέα Φόρμα (Solution Explorer->Header Files-> Add ->New Item-> Windows Form) Στην κορυφή της Form1.h γράφουμε : #include Form2.h Και για να εμφανιστεί: private: System::Void button6_click (System:: Object^ sender, System::EventArgs^ e) { Form2^ frm = gcnew Form2; frm->showdialog(); }

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 Visual Basic 1. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC 201 1.1. To κεντρικό παράθυρο 202 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 1.3. Η εργαλειοθήκη 204 1.4. Προσθήκη εργαλείων 205 1.5. Ο εξερευνητής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ανάπτυξη εφαρμογής για εύκολη χρήση μέσα σε οχήματα για κινητά Windows Phone 8»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ανάπτυξη εφαρμογής για εύκολη χρήση μέσα σε οχήματα για κινητά Windows Phone 8» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη εφαρμογής για εύκολη χρήση μέσα σε οχήματα για κινητά Windows Phone

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών. Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite

Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών. Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Επισκόπηση, εγκατάσταση και βασική χρήση (Ελληνική έκδοση) Αναθ. 13.06.20.1541

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Γκουτζουρέλας Ιωάννης Και Σωτηρίου Δημήτρης Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής τηλεπικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java Σημειώσεις Σεμιναρίου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ... 6 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1.3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 7 1.4 Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java Ενότητα 1 Βασικά Στοιχεία της Γλώσσας 1.1 Εισαγωγή Καλώς ήρθατε στο μάθημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας «Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java» του Εργαστηρίου Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO DELPHI 1.TI ΕΙΝΑΙ TO DELPHI 227 10. Η ΚΑΡΤΕΛΑ DIALOGS 230 11. Η ΚΑΡΤΕΛΑ WIN 3.1 231

2. ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO DELPHI 1.TI ΕΙΝΑΙ TO DELPHI 227 10. Η ΚΑΡΤΕΛΑ DIALOGS 230 11. Η ΚΑΡΤΕΛΑ WIN 3.1 231 1.TI ΕΙΝΑΙ TO DELPHI 227 2. ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 227 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ TOY DELPHI 228 4. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 228 5. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 229 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ DELPHI 229 7. Η ΚΑΡΤΕΛΑ STANDARD 229

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη και διανομή ενός έργου Ελεύθερου Λογισμικού ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη και διανομή ενός έργου Ελεύθερου Λογισμικού ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη και διανομή ενός έργου Ελεύθερου Λογισμικού ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΗ WEB SERVICES. του

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΗ WEB SERVICES. του 1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΗ WEB SERVICES του Αντωνόπουλου Χαρίλαου Α.Μ.2600 φοιτητή του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C#

Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C# Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C# Δημήτρης Ηλίας Γκανάτσιος Υπεύθυνος ακαδημαϊκών προγραμμάτων, Microsoft Hellas v-digkan@microsoft.com twitter.com/dgkanatsios facebook.com/dgkanatsios Version: 0.2.0.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παιχνιδιού «Sudoku» για Windows Phone

Δημιουργία παιχνιδιού «Sudoku» για Windows Phone ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία παιχνιδιού «Sudoku» για Windows Phone ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεντζεράκη Γεωργία (ΑΜ: Τ03191) Επιβλέπων: Όμηρος Ιατρέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC Η γλώσσα προγραµµατισµού Visual

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Περιεχόμενα Επισκόπηση... 2 Έναρξη του Smart Touch... 2 Χρήση του Smart Touch με τους προεπιλεγμένους αριθμούς λειτουργίας και τις προκαθορισμένες εργασίες... 3 Παράθυρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 1 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 Θεοφάνης Γεωργάκης Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος Έκδοση 1.3.2 e-τοπο, ΕΠΕΑΕΚ-2 http://web.auth.gr/e-topo Θεσσαλονίκη εκέµβριος 2008 2 3 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 69 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ... 69 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 71 2.1. ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 71 2.2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ... 72 2.3. FUNCTION KEYS...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΛ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. Βάση εδοµένων (Database) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο θέµα ή σκοπό. Στις µηχανογραφικές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE DREAMWEAVER CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ADOBE DREAMWEAVER CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα