Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣτΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Η παγκόσμια επικυριαρχία της αγγλικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα ορατή στο χώρο της διαφήμισης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣτΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Η παγκόσμια επικυριαρχία της αγγλικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα ορατή στο χώρο της διαφήμισης."

Transcript

1 Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣτΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Μαρία Παγώνα ΠΕΡιΛΗΨΗ Η παγκόσμια επικυριαρχία της αγγλικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα ορατή στο χώρο της διαφήμισης. Στο εσωτερικό του χώρου, μια πλειάδα αγγλικών ή αγγλογεvών όρων, ακρωνύμιων ή ακόμα παραφθαρμένων ομοήχων, χρησιμοποιούνται ευρέως από τους ανθρώπους της διαφήμισης για λόγους οικονομίας χώρου και χρόνου, ακρίβειας, κύρους αλλά και σαν ένας ενδοεπικοιvωνιακός κώδικας που τους ξεχωρίζει από εργαζόμενους άλλων χώρων. Στο εκπεμπόμενα μήνυμα, η χρήση των αγγλικών επιπρόσθετα στοχεύει στο να δημιουργήσει στον Έλληνα καταναλωτή, ψευδαισθήσεις λάμψης και μεγαλείου, πειθαvαγκάζοντάς τον έτσι να υιοθεrήσει έναν ολόκληρο τρόπο ζωής, ξένο προς 11ς παραδόσεις του και την κουλτούρα του. ABSTRACT The predominance of the English language world-wide is highly νisible in the world of adνertising. lnside the industry, a plenitude of EngJish or English-originated terms, acronyms or eνen distorted homonyms, are widely used by its members for reasons of economy of space and time, accuracy, prestige and as aπ intercommunication code, which distinguishes them from employees of other industries. The use of English in the transmitted message, additionally aims to create to the Greek consumer illusions of glamour and grandeur, thus forcing him to adopt a whole life style, foreign to his traditions and culture. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο η αγγλική γλώσσα είχε αρχίσει να κυριαρχεί παγκοσμίως. Σήμερα είναι η πλέον διαδεδομένη γλώσσα στον κόσμο και τείνει να αντικαταστήσει ακόμα και τη γαλλική, ως επίσημη γλώσσα της διπλωματίας. Η διαφήμιση ως επιχειρηματική δραστηριότητα γεννήθηκε στις ΗΠΑ στις αρχές του αιώνα μας. Έκτοτε αναπτύχθηκε, βελτιώθηκε και συστηματοποιήθηκε για να διδάσκεται ως επιστήμη σε Πανεπιστήμια, όπως το Harvard. φτάσει να Εύκολα συνάγεται λοιπόν όtι και η <Οεχνογνωσία» της διαφήμισης είναι αμερικανική. Καtέληξε μάλιστα από εργαλείο, από μέσο, να γίνει aυτοσκοπός και σήμερα να διαπιστώνουμε to παγκόσμιο φαινόμενο ορισμένων διαφημιστικών εκστρατειών ( όπως της Coca-Cola για παράδειγμα ή της Benetton) που πραγματοποιούνιαι περισσότερο με στόχο να επιδείξουν την ίδια την τέχνη της διαφήμισης, παρά για να προωθήσουν το συγκεκριμένο προϊόν για to οποίο ετοιμάζονται. Η διαφήμιση πέτυχε να γίνει λοιπόν, κατ' αρχήν σιις ΗΠΑ και αργότερα σε πολλές ανεπtuγμένες οικονομικά χώρες, μια από πς πλέον αξιόλογες επιχειρηματικές δρασtηριότητες και μάλιστα ιδιαίτερα κοινωνικά αποδεκtή. 145

2 Από 11ς ΗΠΑ με1αφu1εο1ηκε και σ1ην χώρα μας, σχε11κά όμως πρόσφωα. Σ1ην Ελλάδα η διαφήμιση κα1άφερε μόλις 1α 1ελεuJαία δεκαπέν1ε χρόνια να βγει από 1α πίσω δωμάtια των επιχειρήσεων και να αναγνωρισtεί σαν απαραίτητο ΟJΟιχεfο ανάπτυξης 1ων εργασιών 1οuς και να εξελφεί σε αu1όνομη επιχειρησιακή δρασ1ηριό1ηjα. Από 1ην Madίson Aνenue 1ης Νέας Υόρκης, η οποία θεωρείjαι 10 διεθνές σφωηγείο 1ης διαφημισ11κής 1έχνης και όποu εδρεοοuν σχεδόν όλες οι μεγάλες πολυεθνικές 1ou χώροu, μεjαφu1εο1ηκαν σ1η χώρα μας θuγαφικές 1ων και έ10ι σήμερα 10 90% 1ων διαφημισ11κών ε1αιpειών ποu λειjοuργοον σ1ην Ελλάδα είναι ξένων σuμφερόν1ων και μόνο ένα μικρό 1μήμα είναι αμιγώς ελληνικών σuμφερόν1ων εjαιρείες. Η μεγάλη διαφημισ11κή έκρηξη σ1η χώρα μας οφείλεjαι κuρίως σε φεις παράγον1ες: Σ1ην 1εράσ11α και ξαφνική αοξηση 1ων εισαγομένων προjόν1ων σ1ην χώρα μας από 1α μέσα 1ης δεκαε1ίας 1ou 1970 και με1ά. Τα προjόν1α αu1ά με1έφεραν σ11ς αποσκεuές 10uς και 1ην απαραί1η1η διαφημισ11κή εκσφαjεια για 1ην προώθησή 10uς σε νέες αγορές, οπό1ε και δημιουργήθηκε η ανάγκη σ10uς Έλληνες επιχειρημα1ιες να χρησιμοποιήσοuν 1α ίδια μέσα, για να μπορέσοuν να αν1αγωνισ1οον επαξίως 1α ξένα προιόν1α και έ1σι να προσφογοuν σ1η βοήθεια επαγγελμωιών διαφημισ1ών, με σuγκεκριμένες γνώσεις μάρκε11νγκ. Σ1ην νεοεισαχθείσα (από 10 ΠΑΣΟΚ 1ο 1981) εξ Αμερικής πολ11ική διαφήμιση και πολιτικό μάρκετινγκ, στην βοήθεια των οποίων ολοένα και περισσότερο καrαφεύγοuν τα tελευταία χρόνια τα πολιτικά κόμματα. Στη καιάpγηση των συνόρων σιην Ευρώπη tων Κοινοtήιων και η παγκοσμιοποίηση 1ης αγοράς. Η μεjαφο1εuση λοιπόν 1ης διαφήμισης, από 1ην γενέ1ειpά 1ης Αμερική σ1ην Ελλάδα, έφερε μαζί 1ης όχι μόνον 11ς οργανω11κές δομές και 11ς πρακ11κές 1ων ε1αιpειών ποu δραστηριοποιούνται σε αυτήν, αλλά και την σχετική ορολογία του χώρου, η οποία στο μεγαλο1ερό 1ης μέρος εισήχθη αu10οσια σjα αγγλικά και παρέμεινε αμε1άφρασ1η. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έγιναν απόπειρες μετάφρασης κάποιων όρων, οι περισσότερες όμως από αυτές είχαν αιuχή κατάληξη και έτσι ελάχιστες από αu1ές καθιερώθηκαν σ1α ελληνικά. Το μεγαλο1ερο μέρος παραμένει αμειάφρασld. Έtσι, οι διαφημισtές και γενικά οι άνθρωποι του μάρκετινγκ, μιλούν μια μεικtή γλώσσα που αποtελεitαι από ελληνικά, αγγλικά και λίγα γαλλικά και συνεννοούνται απόλυια μεtαξύ τους. Σε πολλοος σογχρονοuς διαφημισ1ές αρέσει η έκφραση «η διαφήμιση είναι η 1έχνη 1ης επικοινωνίας>>. Επειδή υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις στο κατά πόσον η διαφήμιση είναι 146

3 rέ)(vη, θα λέγαμε όrι η διαφήμιση είναι η εμπορική έκφραση rης επικοινωνίας, όrι δηλαδή είναι η δίοδος να γνωρίσει ο καrαναλωrής ένα προl'όν ή μια υπηρεσία και σrηρίζεrαι καrά βάση σε δύο σκέλη rην εικόνα και rον λόγο. Είναι σημανrικό λοιπόν να εξεrάσουμε ro ρόλο rης γλώσσας σrη διαφήμιση, rις επιδράσεις που αυrή ασκεί αλλά και δέχεrαι, πώς και γιαrί επικράrησε η αγγλική ορολογία σrον ελληνικό διαφημισrικό χώρο, γιαrί γίνεrαι rέrοια ευρεία χρήση αγγλικών λέξεων και εκφράσεων σrα εκπεμπόμενα διαφημισrικά μηνύμαrα και rέλος αν υπάρχουν δόκιμα ισοδύναμα rων αγγλικών όρων σrην ελληνική γλώσσα ι Μπορούμε να rαξινομήσουμε Τη διαφημισrική ορολογία σε rέσσερις μεγάλες καrηγορίες: I. σrην ομάδα που περιλαμβάνει τους αμιγώς αγγλικούς όρους που διαrηρούν rην αγγλική γραφή rους Για παράδειγμα αν σε έναν άνθρωπο rης διαφήμισης μιλήσεrε περί rης «θέσεως rου προϊόντος>> μάλλον δεν θα καταλάβει ότι εννοείτε το positioning, αν του μιλήσετε για τον <<τρόπο που είναι τοποθετημένα τα στοιχεία>>, σίγουρα δεν θα συμπεράνει ότι πρόκειται για ro lay out, αν αναφερθείrε σrον «βαθμό γνώσης rου προϊόνrος», θα υποπrευθεί μόνον ότι αναφέρεστε στο brand awareness, αν του εξηγήσετε όιι θέλετε να κάνετε μια«ομαδική συζήrηση για ανrαλλαγή ιδεών» δεν θα υποθέσει όrι εννοείrε braίnstormίng και αν rου ζηrήσεrε ένα προσχέδιο rριών διασrάσεων, μάλλον δεν θα πάρεrε ένα dυmmy. Ένα «διαφημισrικό rραγουδάκι» δεν θα υπονοήσει ro jίngίe, η «υπερυψωμένη πινακίδα μεγάλων διασrάσεων» δεν θα αποδώσει ro νόημα rου bίllboard, η «ηχηrική γέφυρα που ενώνει δυο ηχογραφημένα μέρη» δεν εξυπακούει ro brίdge, «επιλογή προσώπων και διανομή ρόλων για οπτικοακουστικές παραγωγές>> δεν ερμηνεύει το casting, ενώ για να φωτίσουμε tην έννοια της λέξης pack shot θα χρειαστεί να πούμε όrι είναι το«τελικό πλάνο μιας ταινίας στο οποίο εμφανίζεται η συσκευασία ή το προϊόν«. Η ορολογία rης διαφήμισης και γενικά rου μάρκεrινγκ ( που αυrή η ίδια η λέξη marketίng δεν έχει μεrαφρασrεί σrα ελληνικά και μόνο από rον ορισμό rης μπορούμε να έχουμε μια εννοιολογική απόδοση σrη γλώσσα μας) περιέχει εκαrονrάδες rέrοιες λέξεις και είναι άσκοπο να αναφερθούμε σε όλες αυrές rώρα. Για κάθε ενδιαφερόμενο υπάρχει εξάλλου και σχεrικό λεξικό. 11. Σrην ομάδα rων όρων που έχουν αποκrήσει μέσα από rη χρήση rους ελληνικές καrαλήξεις και κλίση και γράφονrαι με σrοιχεία rου ελληνικού αλφαβήrου. τέrοια παραδείγμαrα έχουμε με rις λέξεις «φόνrος»> =περιβάλλον και προέρχεrαι από rη αγγλική fond, <<καμπάνια>>= διαφημισrική εκσrραrεία από rην αγγλική (adνertίsing ) campaign, 147

4 «μακέιω> = χαριόνι με κολλημένα σιη σωσιή θέαη όλα ια επί μέρους σ10ιχεία μιας ένιuπης διαφήμισης σε φυσικό ή αναλογικό μέγεθος, από ι η γαλλική maqυette, «λούπα»= ταινία με συνδεδεμένες τις όκρες της ώστε να επαναλαμβάνεται συνέχεια, από το loop, «λανσάρισμα>> = πρώιη εμφάνιση κάποιου προ!όν10ς, από ι ο laυnchίng, «αμόρσα>>= άγραφη κινημαιογραφική ή μαγνη10φωνική ιαινία που κολλάιαι 10 ιέλος ι ης κανονικής ιαινίας, από 10 γαλλικό amorce. σι ην αρχή και ΠΙ. Σιην ομάδα ιων όρων που χρησιμοποιούνται εξίσου τόαο στα αγγλικά όσο και μεταφρασμένοι στα ελληνικά. τέιοια παραδείγματα είναι ο κειμενογράφος, που όμως λέγεται και copywrίter, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται και ως qυestίonnaίre, medίa και μέσα, διάγραμμα αλλά και chart, close-υp αλλά και κοντινή λήψη, ίllυstrator αλλά και εικονογράφος, free lancer αλλά και ελεύθερος επαγγελματίας. IV. Ακριτόλεξα, αρχικά δηλαδή λέξεων. τέτοια παραδείγματα είναι: O.T.S (opportυnίty to see) =η πιθανότητα να δει ένα άτομο του κοινού μια διαφήμιση σ10ν Τύπο, στην τηλεόραση, τον Κινηματογράφο. BIW (black/whίte)= ασπρόμαυρη καταχώριση ή ταινία. AIDA (Attentίon, lnterest, Desίre, Action)=τα τέσσερα στάδια συμπεριφοράς που πρέπει να προκαλεί μια διαφήμιση στον καταναλωτή. GRPs (gross ratίng poίnts)=τo σύνολο των ποαοστών κάλυψης που επιτυγχάνεται με όλες τις εμφανίσεις μιας διαφημιστικής εκστρατείας σε 'ένα συγκεκριμένο μέσο(τηλεόρασή, ραδιόφωνο, τύπος). ΡΟΡ (point of sale)=σημείο πώλησης P.R ( pυblίc relations) =δημόσιες σχέσεις R.D ( research and deνeloρment)= έρευνα και ανάπτυξη τέλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μια υποκατηγορία λέξεων που αποιελούν την αργκό ι ου επαγγέλματος και 1έ10ιες είναι ο Μπάρτ Λάνγκαστερ για το brand Manager ο κύριος Μαρκέτης, για τον υπεύθυνο ιου τμήματος μάρκετινγκ το λιστάδικο για το γραφείο που διαθέτει καταλόγους. ο tζιγκλάς, για τον μουσικοσυνθέτη που συνθέτει διαφημιστικά τραγουδάκια. 148

5 Η παράθεση όρων rης διαφήμισης δεν μπορεί να εξανrληθεί βέβαια σε μερικές παραγράφους, αφού υπολογίζεrαι όrι συνολικά σrο χώρο rης διαφήμισης χρησιμοποιούνrαι γύρω σrους χίλιους rέrοιους όρους. Όπως μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε και από την παραπάνω ταξινόμηση, ελάχιστοι είναι οι ελληνικοί δόκιμοι όροι που έχουν υιοθετηθεί στο μέτρο που η επικοινωνία εξυπηρεrείrαι σrην ενrέλεια, δεν βλέπουμε να υπάρχει λόγος για rην μεrάφραση rων όρων αυτών. Οι αιrίες όπως σκιαγραφήθηκαν και σrην αρχή rου κειμένου αυrού, rης αυrούσιας μεrαφοράς rων όρων και rης χρήαης rους σra αγγλικά από rους Έλληνες διαφημισrές είναι πολλές, θα ξεχωρίσουμε όπως rις παρακάrω: εfvaι κοινή πρακτική, όταν μια δραστηριόrητα γεννιέται σε μια χώρα και αυσrημαrοποιείrαι σε αυrήν ( πολλώ δε μάλλον όrαν ακαδημοποιείrαι) και ακολούθως εξάγεrαι σε άλλες χώρες, η ορολογία rης δρασrηριόrηrας αυrής να παραμένει σrην γλώσσα rης χώρας σrην οποία γεννήθηκε. τέrοια λαμπρά παραδείγμαrα έχουμε με rην περίπrωση rης ιαrρικής επισrήμης, η ορολογία rης οποίας παραμένει σra ελληνικά παγκοσμίως, ή ακόμα με rην ορολογία rου κλασικού μπαλέrου που γεννήθηκε και αναπrύχθηκε σrην Γαλλία και η ορολογία rης rέχνης αυrής μεrαφέρθηκε σε όλες rις χώρες σra γαλλικά, ή rέλος σrην περίπrωση rης όπερας, που γεννήθηκε σrην ίrαλία και η ορολογία rης είναι διεθνώς σrα ιrαλικά. Αφού λοιπόν η διαφήμιση όπως είπαμε και παραπάνω γεννήθηκε σrην Αμερική είναι φυσικό παγκοσμίως, άρα και σrην Ελλάδα, να διαrηρηθεί σrην αγγλική γλώσσα. 8 Η χρήση rων όρων rης διαφήμισης σrα αγγλικά προσδίδει rην αναγκαία επισrημονικόrηrα σrο επάγγελμα, αφού η ίδια η διαφήμιση είναι μια υβριδική μορφή τέχνης που συνδυάζεται και με στοιχεfα οικονομfας. Εfναι λοιπόν ουσιαστικά μια δρασrηριόrηrα αμφίσημη, χωρίς ξεκάθαρη οριοθέrηση, που έχει όμως ανάγκη αυrήν την επιστημονικοφάνεια για να κατασιεί πεισrικότερη. 8 Η μεrάφραση rης αγγλικής ορολογfας rης διαφήμισης σrα ελληνικά δεν εξυπηρεrεί rην οικονομία χρόνου, για την οποία τόσο πολύ κόπτονται οι σύγχρονοι διαφημιστές. τέλος, ειδικά σrα πρώrα χρόνια rης διαφημισrικής έκρηξης σrη χώρα μας, η χρήση rων όρων στα αγγλικά ήταν, και μερικώς εξακολουθεί να είναι και ένας κώδικας ενδοεπικοινωvfας των ανθρώπων του χώρου, ένας κώδικας ο οποίος απέκλειε τον πελάτη από την γνώση των«μυστικών του επαγγέλματος». 149

6 Τα παραπάνω θα μπορούσαμε ακόμα καλύτερα να υποστηρίξουμε, αναφερόμενοι στο πολύ γνωστό μεταφρασιολογικό πρόβλημα της απώλειας πληροφόρησης: Οι γλώσσες είναι διαφορετικές αναλύσεις του κόσμου, όχι όμως και διαφορετικές πραγματικότητες. Η πραγματικότητα είναι μία και μοναδική, ενυπάρχει στην υπόσταση των συνομιλητών και δεν επηρεάζεται από την μείωση που υφίσταται μέσα από τον λόγο. Πολλές φορές, όταν συγκρίνουμε ένα μετάφρασμα με το πρωτότυπο, έχουμε την εντύπωση ότι το πρώτο χάνει σε ακρίβεια σε σχέση με το δεύτερο και ότι η πληροφόρηση που μας παρέχει το μετάφρασμα είναι ανεπαρκής και δεν αποδίδει πλήρως και με σαφήνεια τις έννοιες που περιέχει το πρωτότυπο. Ένα τέτοιο πρόβλημα θα αντιμετωπίζαμε στην περίπτωση απόπειρας μετάφρασης της διαφημιστικής ορολογίας, πρόβλημα που ανάγλυφα διαφαίνεται από τις προσπάθειες μετάφρασης όρων που αναφέραμε παραδειγματικά πιο πάνω, Πέραν όμως της αγγλικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στο εσωτερικό του διαφημιστικού χώρου, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια ολοένα αυξανόμενη προσθήκη αγγλικών λέξεων και εκφράσεων στο εκπεμπόμενα διαφημιστικό μήνυμα. Για να καταλάβουμε το εύρος του προβλήματος, αρκεί να φυλλομετρήσουμε ένα οποιοδήποτε ελληνικό περιοδικό και να παρατηρήσουμε τις διαφημιστικές καταχωρήσεις. Εύκολα θα διάπιστώσουμε ότι σε όλες σχεδόν τις καταχωρήσεις περιέχεται τουλάχιστον μια αγγλική λέξη ή έκφραση, ενώ υπάρχουν και διαφημίσεις- που προέρχονται από Έλληνες διαφημιστές και απευθύνονται στο ελληνικό κοινό- που 010 σύνολό τους είναι εκφρασμένες 010 αγγλικά. "Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι η πρόσφατη διαφημιστική εκστρατεία της βότκας Smirnoff Bίack, στα πλαίσια της οποίας κυκλοφόρησαν οι παρακάτω τίτλοι: Smirnoff Black Beaυty Black Humoυr Black Thoughts (Μαύρη. Ρώσικη. Χειροποίητη. Περιζήτητη. Και με ημερήσια παραγωγή που δεν ξεπερνά τις 500 κάσες την ημέρα για όλον τον κόσμο, απλώς... δυσεύρετη. Σαν την αληθινή ομορφιά. Smirnoff Black. Αναζητήστε την. Και Smirnoff Black: Racism Exists (black only-whites only) Some still judge by the coloυr Aρart-Hide Το εν λόγω παράδειγμα είναι απλώς ένα μόνον δείγμα αυτών των διαφημιστικών μηνυμάτων, που κυκλοφορούν σήμερα στην ελληνική αγορά των ΜΜΕ και καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος. 150

7 Αν εξαιρέσουμε την περlπτωση των διεθνών προϊόντων, όπως για παράδειγμα της Coca Cola, η καμπάνια της οποlας συλλαμβάνεται πάντα στο «αρχηγεlο» της εταιρεlας στις ΗΠΑ και κατόπιν κυκλοφορεί σε όλον τον κόσμο με το ίδιο σύνθημα (θuμηθεiιε για παράδειγμα την τελευταία εκστρατεία του προϊόντος, της οποίας 10 βασικό σύνθημα ήταν: «Aiways Coca-Cola» σε 134 χώρες του κόσμου και φυσικά στην Ελλάδα), περlπτωση στην οποlα οι εγχώριοι διαφημιστές εlναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις προσταγές των μητρικών εταιρειών, η χρήση της αγγλικής στο μήνυμα οφεlλεται σε πολλούς και διάφορους λόγους και κυρίως στους παρακάrω: Οι ίδιοι οι άνθρωποι tου διαφημισιικού χώρου ομολογούν ότι πολλές φορές κάνουν κατάχρηση των αγγλικιi.jν στα κείμενά tους, κυρίως για να καλύψουν μέσα από την αμφισημlα που τους παρέχει η χρήση μιας ξένης λέξης, άλλα δημιουργικά κενά, επομένως για να καλύψουν τη δική τους ανεπάρκεια. Η διαφήμιση εlναι μια πρόσκληση-πρόκληση προς τους καταναλωτές να αγοράσουν κάποιο προϊόν ή μια υπηρεσlα, καταλήγοντας πολλές φορές να δημιουργεl στον καταναλωτή και αυτήν την ίδια την ανάγκη αγοράς του προϊόντος. Με την ραγδαία ανάπτυξη των επικοινωνιών και την αναγκαστική διεθνοποίηση της αγοράς, τα στενά εθνικά όρια σε ότι αφορά rην ταχύτητα πληροφόρησης, ποιότηια και ποσότητα, έχουν ξεπεραστεl. Στον ελληνικό χώρο δε, η γνώση έστω και ελαχlστων στοιχεlων αγγλικής γλώσσας θεωρείται δεδομένη. Ειδικά για τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων και το επlπεδο γνώσης και συνεlδησης της αγγλικής εlναι υψηλό. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο κυρlως, αλλά και τα άλλα ΜΜΕ, έχουν βοηθήσει πολύ σε αυτό. Ο Έλληνας δείχνει να αρέσκεται σε αυτήν την γνώση, ίσως γιατί δεν αισθάνεται απομονωμένος. Ας μην ξεχνάμε ότι όπως έχει ειπωθεl οι Έλληνες εlναι έθνος ανάδελφο και η ελληνική γλώσσα μιλιέται από ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό του συνόλου του πληθυσμού της γης. Ο διαφημιστής λοιπόν με τη χρήση αγγλικών λέξεων στο κεlμενό του κολακεύει αυτήν την ανάγκη του σύγχρονου Έλληνα να γlνει και αυτός μέλος μιας μεγαλύτερης κοινωνίας, να μοιραστεί τα ίδια πολιτrσμικά στοιχεία με τον αντίστοιχο Αμερικάνο ή Άγγλο, να βγει εν ολlγοις από την απομόνωση που τον θέτει η γεωγραφική θέση της χώρας μας και η γλωσσική του ταυτότητα. Δανειζόμενοι, στοιχεία από τη θεωρία της σημειολογίας και των επικοινωνιών, ο λόγος ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος έκφρασης, με τον οποίο μεταδίδεται ένα μήνυμα από ένα πομπό σε κάποιον δέκτη, πέραν της αναφορικής του λειτουργίας, έχει τη λεγόμενη συγκινησιακή λειrουργία. Δια του λόγου, όχι μόνο μεταδίδουμε ιδέες σχεrικές με την φύση του αντικείμενου αναφοράς, αλλά και εκδηλώνουμε τη στάση μας απένανπ σε 151

8 αυτό το αντικείμενο: καλό ή κακό, όμορφο ή άσχημο, αγαπητό ή μισητό, σεβαστό ή γελοίο. Η συγκινησιακή και η αναφορική λειτουργία είναι συμπληρωματικές και συνάμα ανταγωνιστικές βάσεις της επικοινωνίας. Η διαφήμιση λοιπόν βασιζόμενη ακριβώς στην συγκινησιακή λειτουργία της επικοινωνίας γίνεται χαλκεύς τρόπου ζωής, πρότυπα, δημιουργεί αυτό που στην αγγλική ονομάζεται life style. πλασάρει Μια διαφήμιση εκπεφρασμένη στα αγγλικά είναι ένας τρόπος, ολίγον ύπουλος ίσως, που χρησιμοποιεί ο διαφημιστής για να «ανεβάσει» τον Έλληνα στα επίπεδα του ξένου, οικονομικά προηγμένου, καταναλωτή, του δανείζει λίγη από την λάμψη των πρωταγωνιστών, που ο Έλληνας παρακολουθεί στις σαπουνόπερες της τηλεόρασης, τον βοηθά να οικειοποιηθεί μια πολιτισμική πραγματικότητα που ουσιαστικά δεν του ανήκει. Του προτείνει εν τέλει αυτό που ο ίδιος θεωρεί καλό ή κακό, όμορφο ή άσχημο, αγαπητό ή μισητό. Τέλος, το πρόβλημα της ευρείας χρήσης αγγλικών λέξεων και εκφράσεων στο εκπεμπόμενα μήνυμα, από μεταφρασιολογική άποψη, έχει να κάνει με αυτό που ονομάζεται μεταφορά του πολιτισμικού στοιχείου. Ο διαφημιστής προκειμένου να εξυπηρετήσει του παραπάνω σκοπούς, χρησιμοποιεί αυτούσιες και αμετάφραστες τις λέξεις μιας διαφορετικής κουλτούρας, την οποία ο δέκτης του μηνύματος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει, τουλάχιστον όχι τόσο καλά όσο τη γνωρfζει ο αυτόχθονος. Τα αντικείμενα και οι έννοιες που ανήκουν αποκλειστικά σε μια δεδομένη κουλτούρα δεν έχουν λεξιλογικά ισοδύναμα στην κουλτούρα μιας άλλης γλώσσας και αν παρ' όλ' αυτά καταφέρουμε να τα εξηγήσουμε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο αναγνώστης- ο δέκτης του μηνύματος εν προκειμένω- θα μπορέσει μέσω της μετάφρασης να κατανοήσει με ακρίβεια τη φύση αυτών των αντικειμένων και εννοιών. Οι ενδυμαtολογικές και διαtροφικές συνήθειες, τα θpησκευtικά έθιμα και παραδόσεις που περιγράφονται σε μια ξένη γλώσσα δεν καθίστανται προφανή στον αναγvώστq μέσω της μετάφρασης. Το θέμα δεν είναι απλώς να aντιστοιχήσουμε μια λέξη ελληνική σε μια αγγλική αλλά να γνωρίσουμε τον τρόπο που θα περάσουμε στον δέκτη το μέγιστο της πληροφορίας που εμπεριέχει η αγγλική λέξη. Με τη χρήση αγγλικών λέξεων και εκφράσεων, ο Έλληνας διαφημιστής δημιουργεί μια ασαφή εντύπωση στον καταναλωτή, για to ίδιο το μήνυμα που θέλει να του μεταδώσει. Ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να μοιρασtεi την πραγματικόtηtα που εκφράζεtαι σε μια άλλη γλώσσα από τη δική του και να μοιραστεί την κουλτούρα αυτής της γλώσσας. Αυτή η αμφισημία που προέρχεται από την εκτεταμένη χρήση τέτοιων λέξεων στη διαφήμιση είναι άλλωστε θέμα ευρύτερου προβληματισμού, δεν οδηγεί στη μέθεξη - στο να μοιραστεί δηλαδή ο καταναλωτής κοινά συναισθήμαtα και ανάγκες με κάποιο δεδομένο 152

9 σύνολο ανθρώπων- που είναι ο επιθυμητός στόχος μιας διαφήμισης και τελικά μας οδηγεί και στην αναθεώρηση του ίδιου του ρόλου της διαφήμισης στον ελληνικό χώρο. Εν καιακλείδι, πιστεύουμε ότι η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει από τη χρήση των αγγλικών, από τους ανθρώπους της διαφήμισης. Ο Έλληνα καταναλωτής όμως; ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Seleskoνίtch D & Laderer Μ.: lntrep[reter pour traduίre, Prίs Dίdίer Erudίtίon, Guiraud Ρ. Σημειολογία, εκδόσεις Ι.Ζαχαpόποuλος 1989 Newmark Ρ. Α Textbook of Translation, Phoenίx ELT, 1995 Mounin J. Problemes Theoriques de la traduction, Gallimard 1963 Γκόμπλιας Κ., Διαφημι-ζώντας, εκδ. Λιβάνη 1996 Newmark PApproaches to translation, Oxford Pergamon, 1981 Κουτούπης Ν., Το λεξικό της επικοινωνίας Mass

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Υπεύθυνος καθηγητής Χ.Σαρμανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion) ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κ ος. Χ. Κυτάγιας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ανύσης Ιωάννης Α.Μ: 7032

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο.

Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή: Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα: Διαχείριση Πληροφοριών. Π τυ χ ιακ ή Ερ γασία Θέμα: Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Επιμέλεια εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση

Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση Δημήτρης Γιάξας Termίnology as an aid to translation Dimitris Yaxas SUMMARY The accession of Greece to the European Communities in 1981 opened up the markets of 9 countries

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το περιεχόμενο των διαφημίσεων, κάθε χρονική περίοδο, αποκαλύπτει τις κοινωνικές δομές, αλλά και τον τρόπο ζωής, σκέψης και λειτουργίας των ανθρώπων μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σταυρίδου Μαρία. Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σταυρίδου Μαρία. Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σταυρίδου Μαρία Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εκπόνηση οδηγού διαφημιστικής πολιτικής για τον ΕΟΤ Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΑΤΕΙΘ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΣΔΟ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - «Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ. Ε. Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση και το ύφος της διαφήµισης στα δερµοκαλλυντικά.

Η προώθηση και το ύφος της διαφήµισης στα δερµοκαλλυντικά. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩN ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Η προώθηση και το ύφος της διαφήµισης στα δερµοκαλλυντικά. ΤΣΑΜΗ Γ. ΝΑΤΑΛΙΑ Χηµικός Πάτρα, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ MARKETING ΑΠΌ ΤΟ THE MET HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπό της

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΜΑ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΜΑ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΜΑ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την προβολή μιας πόλης. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ

ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κουτσουριδάκη Κλειώ Μαρίνα (Α.Μ.:381)

Διαβάστε περισσότερα

<<Η διαφήμιση στη ζωή μας και ο ρόλος των ΜΜΕ>>

<<Η διαφήμιση στη ζωή μας και ο ρόλος των ΜΜΕ>> Σχολείο: 1 ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου Σχολικό Έτος: 2012-2013 Τμήμα Α1 Ομάδα Δ Μέλη Ομάδας: Μίλτος Γιαννούτσος Αλέξανδρος Αντωνάκος Δημήτρης Γεωργαντής Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο

Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο 2012 Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ» Μαθήτριες/τες ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΔΗ Μ.ΒΛΑΧΟΣ Ι.ΓΑΛΑΝΗΣ Μ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΥΣΙΠΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (OTC) ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ONLINE MARKETING KAI TΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΟΜΗ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«SOCIAL MEDIA MARKETING»

«SOCIAL MEDIA MARKETING» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA Tourism Management) Διπλωματική Εργασία «SOCIAL MEDIA MARKETING» Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Δρ. Ιωάννη I. Παπαδόπουλου 1, Οικονομίδου Ευτυχίας 2 και Παπαφακλή Λουκίας 2 Την εποχή που η τεχνολογία δεν είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ

Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Μάρκετινγκ Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ Εργαστηριακές Σημειώσεις Δρ.

Διαβάστε περισσότερα