Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣτΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Η παγκόσμια επικυριαρχία της αγγλικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα ορατή στο χώρο της διαφήμισης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣτΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Η παγκόσμια επικυριαρχία της αγγλικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα ορατή στο χώρο της διαφήμισης."

Transcript

1 Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣτΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Μαρία Παγώνα ΠΕΡιΛΗΨΗ Η παγκόσμια επικυριαρχία της αγγλικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα ορατή στο χώρο της διαφήμισης. Στο εσωτερικό του χώρου, μια πλειάδα αγγλικών ή αγγλογεvών όρων, ακρωνύμιων ή ακόμα παραφθαρμένων ομοήχων, χρησιμοποιούνται ευρέως από τους ανθρώπους της διαφήμισης για λόγους οικονομίας χώρου και χρόνου, ακρίβειας, κύρους αλλά και σαν ένας ενδοεπικοιvωνιακός κώδικας που τους ξεχωρίζει από εργαζόμενους άλλων χώρων. Στο εκπεμπόμενα μήνυμα, η χρήση των αγγλικών επιπρόσθετα στοχεύει στο να δημιουργήσει στον Έλληνα καταναλωτή, ψευδαισθήσεις λάμψης και μεγαλείου, πειθαvαγκάζοντάς τον έτσι να υιοθεrήσει έναν ολόκληρο τρόπο ζωής, ξένο προς 11ς παραδόσεις του και την κουλτούρα του. ABSTRACT The predominance of the English language world-wide is highly νisible in the world of adνertising. lnside the industry, a plenitude of EngJish or English-originated terms, acronyms or eνen distorted homonyms, are widely used by its members for reasons of economy of space and time, accuracy, prestige and as aπ intercommunication code, which distinguishes them from employees of other industries. The use of English in the transmitted message, additionally aims to create to the Greek consumer illusions of glamour and grandeur, thus forcing him to adopt a whole life style, foreign to his traditions and culture. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο η αγγλική γλώσσα είχε αρχίσει να κυριαρχεί παγκοσμίως. Σήμερα είναι η πλέον διαδεδομένη γλώσσα στον κόσμο και τείνει να αντικαταστήσει ακόμα και τη γαλλική, ως επίσημη γλώσσα της διπλωματίας. Η διαφήμιση ως επιχειρηματική δραστηριότητα γεννήθηκε στις ΗΠΑ στις αρχές του αιώνα μας. Έκτοτε αναπτύχθηκε, βελτιώθηκε και συστηματοποιήθηκε για να διδάσκεται ως επιστήμη σε Πανεπιστήμια, όπως το Harvard. φτάσει να Εύκολα συνάγεται λοιπόν όtι και η <Οεχνογνωσία» της διαφήμισης είναι αμερικανική. Καtέληξε μάλιστα από εργαλείο, από μέσο, να γίνει aυτοσκοπός και σήμερα να διαπιστώνουμε to παγκόσμιο φαινόμενο ορισμένων διαφημιστικών εκστρατειών ( όπως της Coca-Cola για παράδειγμα ή της Benetton) που πραγματοποιούνιαι περισσότερο με στόχο να επιδείξουν την ίδια την τέχνη της διαφήμισης, παρά για να προωθήσουν το συγκεκριμένο προϊόν για to οποίο ετοιμάζονται. Η διαφήμιση πέτυχε να γίνει λοιπόν, κατ' αρχήν σιις ΗΠΑ και αργότερα σε πολλές ανεπtuγμένες οικονομικά χώρες, μια από πς πλέον αξιόλογες επιχειρηματικές δρασtηριότητες και μάλιστα ιδιαίτερα κοινωνικά αποδεκtή. 145

2 Από 11ς ΗΠΑ με1αφu1εο1ηκε και σ1ην χώρα μας, σχε11κά όμως πρόσφωα. Σ1ην Ελλάδα η διαφήμιση κα1άφερε μόλις 1α 1ελεuJαία δεκαπέν1ε χρόνια να βγει από 1α πίσω δωμάtια των επιχειρήσεων και να αναγνωρισtεί σαν απαραίτητο ΟJΟιχεfο ανάπτυξης 1ων εργασιών 1οuς και να εξελφεί σε αu1όνομη επιχειρησιακή δρασ1ηριό1ηjα. Από 1ην Madίson Aνenue 1ης Νέας Υόρκης, η οποία θεωρείjαι 10 διεθνές σφωηγείο 1ης διαφημισ11κής 1έχνης και όποu εδρεοοuν σχεδόν όλες οι μεγάλες πολυεθνικές 1ou χώροu, μεjαφu1εο1ηκαν σ1η χώρα μας θuγαφικές 1ων και έ10ι σήμερα 10 90% 1ων διαφημισ11κών ε1αιpειών ποu λειjοuργοον σ1ην Ελλάδα είναι ξένων σuμφερόν1ων και μόνο ένα μικρό 1μήμα είναι αμιγώς ελληνικών σuμφερόν1ων εjαιρείες. Η μεγάλη διαφημισ11κή έκρηξη σ1η χώρα μας οφείλεjαι κuρίως σε φεις παράγον1ες: Σ1ην 1εράσ11α και ξαφνική αοξηση 1ων εισαγομένων προjόν1ων σ1ην χώρα μας από 1α μέσα 1ης δεκαε1ίας 1ou 1970 και με1ά. Τα προjόν1α αu1ά με1έφεραν σ11ς αποσκεuές 10uς και 1ην απαραί1η1η διαφημισ11κή εκσφαjεια για 1ην προώθησή 10uς σε νέες αγορές, οπό1ε και δημιουργήθηκε η ανάγκη σ10uς Έλληνες επιχειρημα1ιες να χρησιμοποιήσοuν 1α ίδια μέσα, για να μπορέσοuν να αν1αγωνισ1οον επαξίως 1α ξένα προιόν1α και έ1σι να προσφογοuν σ1η βοήθεια επαγγελμωιών διαφημισ1ών, με σuγκεκριμένες γνώσεις μάρκε11νγκ. Σ1ην νεοεισαχθείσα (από 10 ΠΑΣΟΚ 1ο 1981) εξ Αμερικής πολ11ική διαφήμιση και πολιτικό μάρκετινγκ, στην βοήθεια των οποίων ολοένα και περισσότερο καrαφεύγοuν τα tελευταία χρόνια τα πολιτικά κόμματα. Στη καιάpγηση των συνόρων σιην Ευρώπη tων Κοινοtήιων και η παγκοσμιοποίηση 1ης αγοράς. Η μεjαφο1εuση λοιπόν 1ης διαφήμισης, από 1ην γενέ1ειpά 1ης Αμερική σ1ην Ελλάδα, έφερε μαζί 1ης όχι μόνον 11ς οργανω11κές δομές και 11ς πρακ11κές 1ων ε1αιpειών ποu δραστηριοποιούνται σε αυτήν, αλλά και την σχετική ορολογία του χώρου, η οποία στο μεγαλο1ερό 1ης μέρος εισήχθη αu10οσια σjα αγγλικά και παρέμεινε αμε1άφρασ1η. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έγιναν απόπειρες μετάφρασης κάποιων όρων, οι περισσότερες όμως από αυτές είχαν αιuχή κατάληξη και έτσι ελάχιστες από αu1ές καθιερώθηκαν σ1α ελληνικά. Το μεγαλο1ερο μέρος παραμένει αμειάφρασld. Έtσι, οι διαφημισtές και γενικά οι άνθρωποι του μάρκετινγκ, μιλούν μια μεικtή γλώσσα που αποtελεitαι από ελληνικά, αγγλικά και λίγα γαλλικά και συνεννοούνται απόλυια μεtαξύ τους. Σε πολλοος σογχρονοuς διαφημισ1ές αρέσει η έκφραση «η διαφήμιση είναι η 1έχνη 1ης επικοινωνίας>>. Επειδή υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις στο κατά πόσον η διαφήμιση είναι 146

3 rέ)(vη, θα λέγαμε όrι η διαφήμιση είναι η εμπορική έκφραση rης επικοινωνίας, όrι δηλαδή είναι η δίοδος να γνωρίσει ο καrαναλωrής ένα προl'όν ή μια υπηρεσία και σrηρίζεrαι καrά βάση σε δύο σκέλη rην εικόνα και rον λόγο. Είναι σημανrικό λοιπόν να εξεrάσουμε ro ρόλο rης γλώσσας σrη διαφήμιση, rις επιδράσεις που αυrή ασκεί αλλά και δέχεrαι, πώς και γιαrί επικράrησε η αγγλική ορολογία σrον ελληνικό διαφημισrικό χώρο, γιαrί γίνεrαι rέrοια ευρεία χρήση αγγλικών λέξεων και εκφράσεων σrα εκπεμπόμενα διαφημισrικά μηνύμαrα και rέλος αν υπάρχουν δόκιμα ισοδύναμα rων αγγλικών όρων σrην ελληνική γλώσσα ι Μπορούμε να rαξινομήσουμε Τη διαφημισrική ορολογία σε rέσσερις μεγάλες καrηγορίες: I. σrην ομάδα που περιλαμβάνει τους αμιγώς αγγλικούς όρους που διαrηρούν rην αγγλική γραφή rους Για παράδειγμα αν σε έναν άνθρωπο rης διαφήμισης μιλήσεrε περί rης «θέσεως rου προϊόντος>> μάλλον δεν θα καταλάβει ότι εννοείτε το positioning, αν του μιλήσετε για τον <<τρόπο που είναι τοποθετημένα τα στοιχεία>>, σίγουρα δεν θα συμπεράνει ότι πρόκειται για ro lay out, αν αναφερθείrε σrον «βαθμό γνώσης rου προϊόνrος», θα υποπrευθεί μόνον ότι αναφέρεστε στο brand awareness, αν του εξηγήσετε όιι θέλετε να κάνετε μια«ομαδική συζήrηση για ανrαλλαγή ιδεών» δεν θα υποθέσει όrι εννοείrε braίnstormίng και αν rου ζηrήσεrε ένα προσχέδιο rριών διασrάσεων, μάλλον δεν θα πάρεrε ένα dυmmy. Ένα «διαφημισrικό rραγουδάκι» δεν θα υπονοήσει ro jίngίe, η «υπερυψωμένη πινακίδα μεγάλων διασrάσεων» δεν θα αποδώσει ro νόημα rου bίllboard, η «ηχηrική γέφυρα που ενώνει δυο ηχογραφημένα μέρη» δεν εξυπακούει ro brίdge, «επιλογή προσώπων και διανομή ρόλων για οπτικοακουστικές παραγωγές>> δεν ερμηνεύει το casting, ενώ για να φωτίσουμε tην έννοια της λέξης pack shot θα χρειαστεί να πούμε όrι είναι το«τελικό πλάνο μιας ταινίας στο οποίο εμφανίζεται η συσκευασία ή το προϊόν«. Η ορολογία rης διαφήμισης και γενικά rου μάρκεrινγκ ( που αυrή η ίδια η λέξη marketίng δεν έχει μεrαφρασrεί σrα ελληνικά και μόνο από rον ορισμό rης μπορούμε να έχουμε μια εννοιολογική απόδοση σrη γλώσσα μας) περιέχει εκαrονrάδες rέrοιες λέξεις και είναι άσκοπο να αναφερθούμε σε όλες αυrές rώρα. Για κάθε ενδιαφερόμενο υπάρχει εξάλλου και σχεrικό λεξικό. 11. Σrην ομάδα rων όρων που έχουν αποκrήσει μέσα από rη χρήση rους ελληνικές καrαλήξεις και κλίση και γράφονrαι με σrοιχεία rου ελληνικού αλφαβήrου. τέrοια παραδείγμαrα έχουμε με rις λέξεις «φόνrος»> =περιβάλλον και προέρχεrαι από rη αγγλική fond, <<καμπάνια>>= διαφημισrική εκσrραrεία από rην αγγλική (adνertίsing ) campaign, 147

4 «μακέιω> = χαριόνι με κολλημένα σιη σωσιή θέαη όλα ια επί μέρους σ10ιχεία μιας ένιuπης διαφήμισης σε φυσικό ή αναλογικό μέγεθος, από ι η γαλλική maqυette, «λούπα»= ταινία με συνδεδεμένες τις όκρες της ώστε να επαναλαμβάνεται συνέχεια, από το loop, «λανσάρισμα>> = πρώιη εμφάνιση κάποιου προ!όν10ς, από ι ο laυnchίng, «αμόρσα>>= άγραφη κινημαιογραφική ή μαγνη10φωνική ιαινία που κολλάιαι 10 ιέλος ι ης κανονικής ιαινίας, από 10 γαλλικό amorce. σι ην αρχή και ΠΙ. Σιην ομάδα ιων όρων που χρησιμοποιούνται εξίσου τόαο στα αγγλικά όσο και μεταφρασμένοι στα ελληνικά. τέιοια παραδείγματα είναι ο κειμενογράφος, που όμως λέγεται και copywrίter, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται και ως qυestίonnaίre, medίa και μέσα, διάγραμμα αλλά και chart, close-υp αλλά και κοντινή λήψη, ίllυstrator αλλά και εικονογράφος, free lancer αλλά και ελεύθερος επαγγελματίας. IV. Ακριτόλεξα, αρχικά δηλαδή λέξεων. τέτοια παραδείγματα είναι: O.T.S (opportυnίty to see) =η πιθανότητα να δει ένα άτομο του κοινού μια διαφήμιση σ10ν Τύπο, στην τηλεόραση, τον Κινηματογράφο. BIW (black/whίte)= ασπρόμαυρη καταχώριση ή ταινία. AIDA (Attentίon, lnterest, Desίre, Action)=τα τέσσερα στάδια συμπεριφοράς που πρέπει να προκαλεί μια διαφήμιση στον καταναλωτή. GRPs (gross ratίng poίnts)=τo σύνολο των ποαοστών κάλυψης που επιτυγχάνεται με όλες τις εμφανίσεις μιας διαφημιστικής εκστρατείας σε 'ένα συγκεκριμένο μέσο(τηλεόρασή, ραδιόφωνο, τύπος). ΡΟΡ (point of sale)=σημείο πώλησης P.R ( pυblίc relations) =δημόσιες σχέσεις R.D ( research and deνeloρment)= έρευνα και ανάπτυξη τέλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μια υποκατηγορία λέξεων που αποιελούν την αργκό ι ου επαγγέλματος και 1έ10ιες είναι ο Μπάρτ Λάνγκαστερ για το brand Manager ο κύριος Μαρκέτης, για τον υπεύθυνο ιου τμήματος μάρκετινγκ το λιστάδικο για το γραφείο που διαθέτει καταλόγους. ο tζιγκλάς, για τον μουσικοσυνθέτη που συνθέτει διαφημιστικά τραγουδάκια. 148

5 Η παράθεση όρων rης διαφήμισης δεν μπορεί να εξανrληθεί βέβαια σε μερικές παραγράφους, αφού υπολογίζεrαι όrι συνολικά σrο χώρο rης διαφήμισης χρησιμοποιούνrαι γύρω σrους χίλιους rέrοιους όρους. Όπως μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε και από την παραπάνω ταξινόμηση, ελάχιστοι είναι οι ελληνικοί δόκιμοι όροι που έχουν υιοθετηθεί στο μέτρο που η επικοινωνία εξυπηρεrείrαι σrην ενrέλεια, δεν βλέπουμε να υπάρχει λόγος για rην μεrάφραση rων όρων αυτών. Οι αιrίες όπως σκιαγραφήθηκαν και σrην αρχή rου κειμένου αυrού, rης αυrούσιας μεrαφοράς rων όρων και rης χρήαης rους σra αγγλικά από rους Έλληνες διαφημισrές είναι πολλές, θα ξεχωρίσουμε όπως rις παρακάrω: εfvaι κοινή πρακτική, όταν μια δραστηριόrητα γεννιέται σε μια χώρα και αυσrημαrοποιείrαι σε αυrήν ( πολλώ δε μάλλον όrαν ακαδημοποιείrαι) και ακολούθως εξάγεrαι σε άλλες χώρες, η ορολογία rης δρασrηριόrηrας αυrής να παραμένει σrην γλώσσα rης χώρας σrην οποία γεννήθηκε. τέrοια λαμπρά παραδείγμαrα έχουμε με rην περίπrωση rης ιαrρικής επισrήμης, η ορολογία rης οποίας παραμένει σra ελληνικά παγκοσμίως, ή ακόμα με rην ορολογία rου κλασικού μπαλέrου που γεννήθηκε και αναπrύχθηκε σrην Γαλλία και η ορολογία rης rέχνης αυrής μεrαφέρθηκε σε όλες rις χώρες σra γαλλικά, ή rέλος σrην περίπrωση rης όπερας, που γεννήθηκε σrην ίrαλία και η ορολογία rης είναι διεθνώς σrα ιrαλικά. Αφού λοιπόν η διαφήμιση όπως είπαμε και παραπάνω γεννήθηκε σrην Αμερική είναι φυσικό παγκοσμίως, άρα και σrην Ελλάδα, να διαrηρηθεί σrην αγγλική γλώσσα. 8 Η χρήση rων όρων rης διαφήμισης σrα αγγλικά προσδίδει rην αναγκαία επισrημονικόrηrα σrο επάγγελμα, αφού η ίδια η διαφήμιση είναι μια υβριδική μορφή τέχνης που συνδυάζεται και με στοιχεfα οικονομfας. Εfναι λοιπόν ουσιαστικά μια δρασrηριόrηrα αμφίσημη, χωρίς ξεκάθαρη οριοθέrηση, που έχει όμως ανάγκη αυrήν την επιστημονικοφάνεια για να κατασιεί πεισrικότερη. 8 Η μεrάφραση rης αγγλικής ορολογfας rης διαφήμισης σrα ελληνικά δεν εξυπηρεrεί rην οικονομία χρόνου, για την οποία τόσο πολύ κόπτονται οι σύγχρονοι διαφημιστές. τέλος, ειδικά σrα πρώrα χρόνια rης διαφημισrικής έκρηξης σrη χώρα μας, η χρήση rων όρων στα αγγλικά ήταν, και μερικώς εξακολουθεί να είναι και ένας κώδικας ενδοεπικοινωvfας των ανθρώπων του χώρου, ένας κώδικας ο οποίος απέκλειε τον πελάτη από την γνώση των«μυστικών του επαγγέλματος». 149

6 Τα παραπάνω θα μπορούσαμε ακόμα καλύτερα να υποστηρίξουμε, αναφερόμενοι στο πολύ γνωστό μεταφρασιολογικό πρόβλημα της απώλειας πληροφόρησης: Οι γλώσσες είναι διαφορετικές αναλύσεις του κόσμου, όχι όμως και διαφορετικές πραγματικότητες. Η πραγματικότητα είναι μία και μοναδική, ενυπάρχει στην υπόσταση των συνομιλητών και δεν επηρεάζεται από την μείωση που υφίσταται μέσα από τον λόγο. Πολλές φορές, όταν συγκρίνουμε ένα μετάφρασμα με το πρωτότυπο, έχουμε την εντύπωση ότι το πρώτο χάνει σε ακρίβεια σε σχέση με το δεύτερο και ότι η πληροφόρηση που μας παρέχει το μετάφρασμα είναι ανεπαρκής και δεν αποδίδει πλήρως και με σαφήνεια τις έννοιες που περιέχει το πρωτότυπο. Ένα τέτοιο πρόβλημα θα αντιμετωπίζαμε στην περίπτωση απόπειρας μετάφρασης της διαφημιστικής ορολογίας, πρόβλημα που ανάγλυφα διαφαίνεται από τις προσπάθειες μετάφρασης όρων που αναφέραμε παραδειγματικά πιο πάνω, Πέραν όμως της αγγλικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στο εσωτερικό του διαφημιστικού χώρου, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια ολοένα αυξανόμενη προσθήκη αγγλικών λέξεων και εκφράσεων στο εκπεμπόμενα διαφημιστικό μήνυμα. Για να καταλάβουμε το εύρος του προβλήματος, αρκεί να φυλλομετρήσουμε ένα οποιοδήποτε ελληνικό περιοδικό και να παρατηρήσουμε τις διαφημιστικές καταχωρήσεις. Εύκολα θα διάπιστώσουμε ότι σε όλες σχεδόν τις καταχωρήσεις περιέχεται τουλάχιστον μια αγγλική λέξη ή έκφραση, ενώ υπάρχουν και διαφημίσεις- που προέρχονται από Έλληνες διαφημιστές και απευθύνονται στο ελληνικό κοινό- που 010 σύνολό τους είναι εκφρασμένες 010 αγγλικά. "Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι η πρόσφατη διαφημιστική εκστρατεία της βότκας Smirnoff Bίack, στα πλαίσια της οποίας κυκλοφόρησαν οι παρακάτω τίτλοι: Smirnoff Black Beaυty Black Humoυr Black Thoughts (Μαύρη. Ρώσικη. Χειροποίητη. Περιζήτητη. Και με ημερήσια παραγωγή που δεν ξεπερνά τις 500 κάσες την ημέρα για όλον τον κόσμο, απλώς... δυσεύρετη. Σαν την αληθινή ομορφιά. Smirnoff Black. Αναζητήστε την. Και Smirnoff Black: Racism Exists (black only-whites only) Some still judge by the coloυr Aρart-Hide Το εν λόγω παράδειγμα είναι απλώς ένα μόνον δείγμα αυτών των διαφημιστικών μηνυμάτων, που κυκλοφορούν σήμερα στην ελληνική αγορά των ΜΜΕ και καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος. 150

7 Αν εξαιρέσουμε την περlπτωση των διεθνών προϊόντων, όπως για παράδειγμα της Coca Cola, η καμπάνια της οποlας συλλαμβάνεται πάντα στο «αρχηγεlο» της εταιρεlας στις ΗΠΑ και κατόπιν κυκλοφορεί σε όλον τον κόσμο με το ίδιο σύνθημα (θuμηθεiιε για παράδειγμα την τελευταία εκστρατεία του προϊόντος, της οποίας 10 βασικό σύνθημα ήταν: «Aiways Coca-Cola» σε 134 χώρες του κόσμου και φυσικά στην Ελλάδα), περlπτωση στην οποlα οι εγχώριοι διαφημιστές εlναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις προσταγές των μητρικών εταιρειών, η χρήση της αγγλικής στο μήνυμα οφεlλεται σε πολλούς και διάφορους λόγους και κυρίως στους παρακάrω: Οι ίδιοι οι άνθρωποι tου διαφημισιικού χώρου ομολογούν ότι πολλές φορές κάνουν κατάχρηση των αγγλικιi.jν στα κείμενά tους, κυρίως για να καλύψουν μέσα από την αμφισημlα που τους παρέχει η χρήση μιας ξένης λέξης, άλλα δημιουργικά κενά, επομένως για να καλύψουν τη δική τους ανεπάρκεια. Η διαφήμιση εlναι μια πρόσκληση-πρόκληση προς τους καταναλωτές να αγοράσουν κάποιο προϊόν ή μια υπηρεσlα, καταλήγοντας πολλές φορές να δημιουργεl στον καταναλωτή και αυτήν την ίδια την ανάγκη αγοράς του προϊόντος. Με την ραγδαία ανάπτυξη των επικοινωνιών και την αναγκαστική διεθνοποίηση της αγοράς, τα στενά εθνικά όρια σε ότι αφορά rην ταχύτητα πληροφόρησης, ποιότηια και ποσότητα, έχουν ξεπεραστεl. Στον ελληνικό χώρο δε, η γνώση έστω και ελαχlστων στοιχεlων αγγλικής γλώσσας θεωρείται δεδομένη. Ειδικά για τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων και το επlπεδο γνώσης και συνεlδησης της αγγλικής εlναι υψηλό. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο κυρlως, αλλά και τα άλλα ΜΜΕ, έχουν βοηθήσει πολύ σε αυτό. Ο Έλληνας δείχνει να αρέσκεται σε αυτήν την γνώση, ίσως γιατί δεν αισθάνεται απομονωμένος. Ας μην ξεχνάμε ότι όπως έχει ειπωθεl οι Έλληνες εlναι έθνος ανάδελφο και η ελληνική γλώσσα μιλιέται από ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό του συνόλου του πληθυσμού της γης. Ο διαφημιστής λοιπόν με τη χρήση αγγλικών λέξεων στο κεlμενό του κολακεύει αυτήν την ανάγκη του σύγχρονου Έλληνα να γlνει και αυτός μέλος μιας μεγαλύτερης κοινωνίας, να μοιραστεί τα ίδια πολιτrσμικά στοιχεία με τον αντίστοιχο Αμερικάνο ή Άγγλο, να βγει εν ολlγοις από την απομόνωση που τον θέτει η γεωγραφική θέση της χώρας μας και η γλωσσική του ταυτότητα. Δανειζόμενοι, στοιχεία από τη θεωρία της σημειολογίας και των επικοινωνιών, ο λόγος ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος έκφρασης, με τον οποίο μεταδίδεται ένα μήνυμα από ένα πομπό σε κάποιον δέκτη, πέραν της αναφορικής του λειτουργίας, έχει τη λεγόμενη συγκινησιακή λειrουργία. Δια του λόγου, όχι μόνο μεταδίδουμε ιδέες σχεrικές με την φύση του αντικείμενου αναφοράς, αλλά και εκδηλώνουμε τη στάση μας απένανπ σε 151

8 αυτό το αντικείμενο: καλό ή κακό, όμορφο ή άσχημο, αγαπητό ή μισητό, σεβαστό ή γελοίο. Η συγκινησιακή και η αναφορική λειτουργία είναι συμπληρωματικές και συνάμα ανταγωνιστικές βάσεις της επικοινωνίας. Η διαφήμιση λοιπόν βασιζόμενη ακριβώς στην συγκινησιακή λειτουργία της επικοινωνίας γίνεται χαλκεύς τρόπου ζωής, πρότυπα, δημιουργεί αυτό που στην αγγλική ονομάζεται life style. πλασάρει Μια διαφήμιση εκπεφρασμένη στα αγγλικά είναι ένας τρόπος, ολίγον ύπουλος ίσως, που χρησιμοποιεί ο διαφημιστής για να «ανεβάσει» τον Έλληνα στα επίπεδα του ξένου, οικονομικά προηγμένου, καταναλωτή, του δανείζει λίγη από την λάμψη των πρωταγωνιστών, που ο Έλληνας παρακολουθεί στις σαπουνόπερες της τηλεόρασης, τον βοηθά να οικειοποιηθεί μια πολιτισμική πραγματικότητα που ουσιαστικά δεν του ανήκει. Του προτείνει εν τέλει αυτό που ο ίδιος θεωρεί καλό ή κακό, όμορφο ή άσχημο, αγαπητό ή μισητό. Τέλος, το πρόβλημα της ευρείας χρήσης αγγλικών λέξεων και εκφράσεων στο εκπεμπόμενα μήνυμα, από μεταφρασιολογική άποψη, έχει να κάνει με αυτό που ονομάζεται μεταφορά του πολιτισμικού στοιχείου. Ο διαφημιστής προκειμένου να εξυπηρετήσει του παραπάνω σκοπούς, χρησιμοποιεί αυτούσιες και αμετάφραστες τις λέξεις μιας διαφορετικής κουλτούρας, την οποία ο δέκτης του μηνύματος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει, τουλάχιστον όχι τόσο καλά όσο τη γνωρfζει ο αυτόχθονος. Τα αντικείμενα και οι έννοιες που ανήκουν αποκλειστικά σε μια δεδομένη κουλτούρα δεν έχουν λεξιλογικά ισοδύναμα στην κουλτούρα μιας άλλης γλώσσας και αν παρ' όλ' αυτά καταφέρουμε να τα εξηγήσουμε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο αναγνώστης- ο δέκτης του μηνύματος εν προκειμένω- θα μπορέσει μέσω της μετάφρασης να κατανοήσει με ακρίβεια τη φύση αυτών των αντικειμένων και εννοιών. Οι ενδυμαtολογικές και διαtροφικές συνήθειες, τα θpησκευtικά έθιμα και παραδόσεις που περιγράφονται σε μια ξένη γλώσσα δεν καθίστανται προφανή στον αναγvώστq μέσω της μετάφρασης. Το θέμα δεν είναι απλώς να aντιστοιχήσουμε μια λέξη ελληνική σε μια αγγλική αλλά να γνωρίσουμε τον τρόπο που θα περάσουμε στον δέκτη το μέγιστο της πληροφορίας που εμπεριέχει η αγγλική λέξη. Με τη χρήση αγγλικών λέξεων και εκφράσεων, ο Έλληνας διαφημιστής δημιουργεί μια ασαφή εντύπωση στον καταναλωτή, για to ίδιο το μήνυμα που θέλει να του μεταδώσει. Ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να μοιρασtεi την πραγματικόtηtα που εκφράζεtαι σε μια άλλη γλώσσα από τη δική του και να μοιραστεί την κουλτούρα αυτής της γλώσσας. Αυτή η αμφισημία που προέρχεται από την εκτεταμένη χρήση τέτοιων λέξεων στη διαφήμιση είναι άλλωστε θέμα ευρύτερου προβληματισμού, δεν οδηγεί στη μέθεξη - στο να μοιραστεί δηλαδή ο καταναλωτής κοινά συναισθήμαtα και ανάγκες με κάποιο δεδομένο 152

9 σύνολο ανθρώπων- που είναι ο επιθυμητός στόχος μιας διαφήμισης και τελικά μας οδηγεί και στην αναθεώρηση του ίδιου του ρόλου της διαφήμισης στον ελληνικό χώρο. Εν καιακλείδι, πιστεύουμε ότι η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει από τη χρήση των αγγλικών, από τους ανθρώπους της διαφήμισης. Ο Έλληνα καταναλωτής όμως; ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Seleskoνίtch D & Laderer Μ.: lntrep[reter pour traduίre, Prίs Dίdίer Erudίtίon, Guiraud Ρ. Σημειολογία, εκδόσεις Ι.Ζαχαpόποuλος 1989 Newmark Ρ. Α Textbook of Translation, Phoenίx ELT, 1995 Mounin J. Problemes Theoriques de la traduction, Gallimard 1963 Γκόμπλιας Κ., Διαφημι-ζώντας, εκδ. Λιβάνη 1996 Newmark PApproaches to translation, Oxford Pergamon, 1981 Κουτούπης Ν., Το λεξικό της επικοινωνίας Mass

Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση

Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση Δημήτρης Γιάξας Termίnology as an aid to translation Dimitris Yaxas SUMMARY The accession of Greece to the European Communities in 1981 opened up the markets of 9 countries

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ M E D IA D IR E C T O R M E D I A S U P E R V I S O R Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Σ M M E D I A P L A N N E R E D I A

Διαβάστε περισσότερα

FINE AD CUSTOMER TOTAL SUPPORT

FINE AD CUSTOMER TOTAL SUPPORT ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ FINE AD CUSTOMER TOTAL SUPPORT (F.A.C.T.S) Η διαφημιστική εταιρεία Fine Ad Α.Ε. ιδρύθηκε από έναν πρωτοπόρο της διαφήμισης στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας την αγορά σχεδόν μισό αιώνα, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών (ΛΕΝΕΝ), που σιοχεύει

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών (ΛΕΝΕΝ), που σιοχεύει ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Άννα Αναστασιάδη -Συμεωνίδη Πασχαλιά Βαβατζάνη Σοφία Γαλανή Αικατερίνη Σταυριανάκη ΠΕΡιΛΗΨΗ Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Ενότητα # 7: Δημοσιότητα Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Ενότητα # 7: Δημοσιότητα Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ενότητα # 7: Δημοσιότητα Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΙ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΙ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΙ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Φαίδων Θεοφανίδης Διδακτικό υλικό: www.unipi.gr/faculty/theofan E-mail: theofan@unipi.gr ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΩΝ Η αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πολιτική Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) είναι η επιστήμη που μελετά τα οικονομικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. ΣτΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. ΣτΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣτΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ Έλενα Μάντζαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό λογισμικό που παρουσιάζεται έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διαδικασfα tης γλωσσικής εκμάθησης σtov

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου 2012»

ΘΕΜΑ: «Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου 2012» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΘΗΝΑ: 8/11/2012 Αρ. Πρωτ.:46189 ΠΡΟΣ ΑΔΑ: Β4ΣΠΟΞ7Μ-1ΜΙ Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Η τηλεόραση, στις

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΡΩΝ. Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι μία μέθοδος ημι-αυτόματης εξαγωγής όρων από

ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΡΩΝ. Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι μία μέθοδος ημι-αυτόματης εξαγωγής όρων από ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΡΩΝ Μ. Γαβριηλίδοu και Π. Λαμπροπούλοu ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι μία μέθοδος ημι-αυτόματης εξαγωγής όρων από κείμενα. Στόχος είναι ο εvrοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Απρίλιος 2004 «ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ βάσει ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Η Κινητή Διαφήμιση σήμερα, είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα διαφήμισης παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics

Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics Τα Social Media της εταιρίας Καλλυντικών Avon «γεννήθηκαν» τον Απρίλιο του 2010. Δημιουργήθηκε η επίσημη σελίδα της Avon στο facebook και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6193/24-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6193/24-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6193/24-11-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Ιωαννίδου Ροδόπη ΑΜ (097/07) Πεχλιβανίδης Μουράτογλου Χαράλαμπος ΑΜ (037/07) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το χιούμορ Στη Διαφήμιση ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 9: Προώθηση Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Ενότητα # 1: Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Επικοινωνία Πρόδρομος Γιαννάς Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επιμέλεια: Μαρία Πουλάκου, Φιλόλογος Μεθοδολογία επιστολής Η επιστολή είναι γραπτός λόγος που χρησιμοποιούμε, για να επικοινωνήσουμε με πρόσωπα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Απρίλιος 2007 Ταυτότητα Έρευνας Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.ΔΙ.Κ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σ.Ε.ΔΙ.Κ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Σ.Ε.ΔΙ.Κ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Αθήνα 20 Μαίου 2007 Το Σωµατείο Ερµηνευτών Διαφηµιστικών κειµένων,αφού πραγµατοποίησε συναντήσεις µε τα Δ.Σ της Ε.Δ.Ε.Ε και της ΠΑ.Κ.Τ, διαµόρφωσε τους

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 5η Δραστηριότητα Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας Περίληψη Πόση πληροφορία περιέχεται σε ένα βιβλίο των 1000 σελίδων; Υπάρχει περισσότερη πληροφορία σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο των 1000 σελίδων ή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης - Οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται μόνο ως προς τις τιμές στις οποίες επιλέγουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. - Ο μη-τιμολογιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος............................................. 13 Εισαγωγή Τρεις πραγματικές ιστορίες............................17 Πρώτη ιστορία....................................17 Δεύτερη ιστορία..................................

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία συζήτησης

Κύρια σημεία συζήτησης Κύρια σημεία συζήτησης Ο κλάδος έχει μέλλον? Σίγουρα με αρκετές αλλαγές κυρίως σε νοοτροπίες ο κλάδος όχι μόνο θα έχει μέλλον αλλά και κατά την περίοδο της κρίσης μπορεί να λειτουργήσουν τα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή 1. ΤΠΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (DIGITAL DIVIDE) Η ψηφιακή τεχνολογία πάνω στην οποία στηρίζονται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Media. Σύντομη Περιγραφή της Συμμετοχής.

Ermis Media. Σύντομη Περιγραφή της Συμμετοχής. Ermis Media Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς 10 ή και μεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας με τη χρήση VIDEO. Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας...με τη χρήση VIDEO

Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας με τη χρήση VIDEO. Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας...με τη χρήση VIDEO Πως να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας....με τη χρήση VIDEO E-BOOK 2 Περιεχόμενα Ηλεκτρονικού Οδηγού 03 04 05 06 07 08 09 Editorial Εισαγωγή Χρησιμοποιώντας το βίντεο για εκπαίδευση Τι είδη εκπαιδεύτικων

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά.

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. 1 Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. Ψάχνοντας από το εσωτερικό κάποιων εφημερίδων μέχρι σε πιο εξειδικευμένα περιοδικά και βιβλία σίγουρα θα έχουμε διαβάσει ή θα έχουμε τέλος πάντων πληροφορηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Έρευνα Διαφήμισης Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Έρευνα Διαφήμισης Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ενότητα # 5: Έρευνα Διαφήμισης Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr

www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr Ερώτημα 1 ο : Με παραδείγματα από την προσωπική ή οικογενειακή σας καταναλωτική συμπεριφορά, εξηγήστε πως οι πολιτισμικοί παράγοντες του περιβάλλοντος σας επηρέασαν τις αγοραστικές σας αποφάσεις. Το πολιτισμικό

Διαβάστε περισσότερα

σας παρέχει προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, πάντα όμως σε συνάρτηση με τα καλύτερα ποιοτικά standards.

σας παρέχει προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, πάντα όμως σε συνάρτηση με τα καλύτερα ποιοτικά standards. σας παρέχει προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, πάντα όμως σε συνάρτηση με τα καλύτερα ποιοτικά standards. Η ADP ιδρύθηκε το 2002 µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον χώρο της διαφήμισης και

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη ONLINE MARKETING ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ DELL l Αµερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας υπολογιστών. l Έχει βάση στο Τέξας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση συνίσταται από τη λέξη και απεικόνιση

Το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση συνίσταται από τη λέξη και απεικόνιση Κοινοποίηση αντιρρήσεων σχετικά με την παραδοχή της αίτησης για καταχώριση σήματος δυνάμει των άρθρων 124 και 139 του N. 4072/2012 για τα σήματα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

Your Business Partner. Eπιχειρηματικοί Οδηγοί

Your Business Partner. Eπιχειρηματικοί Οδηγοί Your Business Partner Eπιχειρηματικοί Οδηγοί H ICAP Group παρέχει υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας H ICAP Group, είναι ο µεγαλύτερος όµιλος παροχής υπηρεσιών προς

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Πωλητές Ηγέτες!

Αναπτύσσοντας Πωλητές Ηγέτες! Αναπτύσσοντας Πωλητές Ηγέτες! Έρευνα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ (A.LA.R.M.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Νικόλαος Παναγόπουλος (npanag@aueb.gr), Λέκτορας Μάρκετινγκ ΟΠΑ Γεώργιος Αυλωνίτης, (avlonitis@aueb.gr),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 2006-2012

1. ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 2006-2012 Αρ. Πρωτ : 505 / Υ.102/2-4-2013 Προς Τπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Τποδομών Μεταφορών & Δικτύων Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Τποστήριξης Διεύθυνση Διοικητικού Σμήμα Γ Τπόψη κας Καλ. ιμιγδαλά Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Πώληση

Στοχεύοντας την Πώληση Στοχεύοντας την Πώληση Δρ Γιάννης Κριτσωτάκις Costa Navarino 2013 Τα αδύνατα σημεία του Ελληνικού επιχειρείν Αδύνατα Σημεία 1 2 3 ΦΥΛΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Αποφυγή Ρίσκου Μετάθεση / Αποποίηση Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα