ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007"

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης... 4 Γ. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου από έως Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς Σημαντικά γεγονότα κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης και η επίδρασή τους στη Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το β εξάμηνο Παράθεση σημαντικών συναλλαγών της Εταιρείας & του Ομίλου με συνδεδεμένα προς αυτούς μέρη Εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του εκδότη κατά το δεύτερο εξάμηνο Δ. Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Γενικές πληροφορίες Φύση δραστηριοτήτων Πλαίσιο κατάρτισης της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες Αναμόρφωση συγκριτικής Οικονομικής Πληροφόρησης Εποχικότητα Δομή του Ομίλου Εμπράγματα βάρη Λειτουργικοί τομείς Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Μερίσματα Λειτουργικό κόστος Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Φόρος επί των καθαρών εσόδων Κόστος παροχής υπηρεσιών Δαπάνες διάθεσης Δαπάνες διοίκησης Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αριθμός προσωπικού Ενδεχόμενες υποχρεώσεις & δεσμεύσεις Κέρδη ανά μετοχή Μεταγενέστερα γεγονότα Ε. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2013 έως την 30 Ιουνίου ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

3 Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3556/2007) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., μητρικής εταιρείας (η «Εταιρεία»): 1. Λουρόπουλος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, 2. Φελώνης Γρηγόριος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 3. Θεοφάνης Μουστακάτος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, βεβαιώνουμε και δηλώνουμε, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι: α) Η Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ο «Όμιλος») για την περίοδο , η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/ και των κατ εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. β) Η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/ και των κατ εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Περιστέρι, 29 Αυγούστου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ένα Μέλος του Δ.Σ. Ορισθέν Μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος Γρηγόριος Φελώνης Θεοφάνης Μουστακάτος ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

4 Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους μετόχους της «ΟΠΑΠ Α.Ε. Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «ΟΠΑΠ Α.Ε», της 30ης Ιουνίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

5 Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Λεωφ. Κηφισίας Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Κυριάκος Ριρής ΑΜ ΣΟΕΛ ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

6 Γ. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου από έως (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Απ. 7/448/ άρθρο 4 και Απ. 1/434/2007 άρθρο 3) Η παρούσα εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή «μητρική εταιρεία») αφορά στην χρονική περίοδο του α εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε. (ο «Όμιλος») για το α εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2013 καθώς επίσης και τα σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στην Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο β εξάμηνο της χρήσης 2013 και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων. 1. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς Εξέλιξη Μεταβολές οικονομικών μεγεθών, Επιδόσεις Σε επίπεδο Ομίλου, τα οικονομικά μεγέθη τα οποία προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα μεγέθη της μητρικής εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 1. Ο Κύκλος Εργασιών (από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στο εξάμηνο 2013) ποσού χιλ. έναντι του Κύκλου Εργασιών το εξάμηνο 2012 ποσού χιλ. παρουσίασε μείωση σε ποσοστό 15,11%, η οποία αντανακλά κυρίως: α) την μείωση των πωλήσεων του παιχνιδιού ΚΙΝΟ κατά 8,37%, β) την μείωση των πωλήσεων στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά 26,25% (διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου κατά την θερινή περίοδο 2012), γ) την αύξηση στο ΤΖΟΚΕΡ κατά 1,00% (λόγω των πολλών διαδοχικών τζακ ποτ κατά το β τρίμηνο 2013) και δ) την μείωση των παιχνιδιών GO LUCKY & MONITOR GAMES κατά 37,99%. 2. Η μείωση σε ποσοστό 58,66% στα Μικτά Κέρδη (ποσού χιλ. έναντι χιλ. το εξάμηνο 2012), είναι αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του Κύκλου Εργασιών και της επιβολής του φόρου 30% επί των καθαρών εσόδων (έσοδα από παίγνια μείον κέρδη νικητών παικτών). ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

7 3. Τα Λειτουργικά Κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) ποσού χιλ. έναντι χιλ. το εξάμηνο 2012, παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 70,02%. 4. Τα Κέρδη προ Φόρων παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 71,94% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το εξάμηνο Τα Καθαρά Κέρδη ποσού χιλ., έναντι χιλ. το εξάμηνο 2012, παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 73,91%. 6. Τα Κέρδη Νικητών και το Κόστος Παροχής Υπηρεσιών ανήλθαν στο ποσό των χιλ. & χιλ. αντιστοίχως έναντι χιλ. & χιλ. το εξάμηνο 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,72%, που συνάδει με τη μείωση του Κύκλου Εργασιών. 7. Ο Φόρος επί των Καθαρών Εσόδων ανήλθε στο ποσό των χιλ., ο οποίος σύμφωνα με το Νόμο 4093/12 επιβάλλεται από με συντελεστή 30% επί των καθαρών εσόδων της ΟΠΑΠ Α.Ε. (έσοδα από παίγνια μείον κέρδη νικητών παικτών). 8. Τα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης καθώς και τα Άλλα Λειτουργικά Έξοδα συνολικού ποσού χιλ. αυξήθηκαν κατά 9,26% έναντι χιλ. το πρώτο εξάμηνο Οι ταμειακές ροές του Ομίλου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τις ταμειακές ροές της μητρικής εταιρείας. Οι βασικές μεταβολές έχουν ως εξής: α) Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο εξάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 55,15%, ποσοστό χαμηλότερο του ποσοστού μείωσης της λειτουργικής κερδοφορίας (70,02%), στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της αντίστοιχης περιόδου Η μείωση αυτή ποσού χιλ. είναι αποτέλεσμα: α) της παραπάνω μείωσης της κερδοφορίας και β) της αύξησης υποχρεώσεων (κέρδη νικητών παιγνίων) και φορολογικών υποχρεώσεων (φόρος 30% επί των καθαρών εσόδων του β τριμήνου), οι οποίες εξυπηρετήθηκαν μετά την β) Στο εξάμηνο 2013 οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες χιλ. αντανακλούν εισροή από πιστωτικούς τόκους χιλ. και εκροή για πάγιο (ενσώματο και ασώματο) εξοπλισμό καθώς και για σύσταση συγγενούς χιλ. έναντι πιστωτικών τόκων χιλ., και εκροής χιλ. για πάγιο (ενσώματο και ασώματο) εξοπλισμό κατά τη συγκρινόμενη περίοδο γ) Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε χιλ. από χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2012 και αφορούν κυρίως στην καταβολή δόσεων δανείων, μερισμάτων, προμερισμάτων και πληρωμές δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

8 Παράγοντες δημιουργίας αξίας και μέτρησης επιδόσεων Ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις μέσα από την ανάλυση των εννέα βασικών επιχειρηματικών του τομέων, οι οποίοι έχουν σχέση με τα εννέα παιχνίδια που διεξάγει, οργανώνει και λειτουργεί. Ο τομέας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στις πωλήσεις είναι το ΚΙΝΟ, του οποίου ο κύκλος εργασιών αποτέλεσε για το εξάμηνο 2013 το 55,66% του κύκλου εργασιών του Ομίλου ενώ συνεισέφερε και το 50,26% του συνολικού μικτού κέρδους. Τα έσοδα από το παιχνίδι ΚΙΝΟ ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. του εξαμήνου 2012 παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 8,37%. Δεύτερος σε πωλήσεις έρχεται ο επιχειρηματικός τομέας των παιχνιδιών στοιχηματισμού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, GO LUCKY & MONITOR GAMES», που για το εξάμηνο 2013 συμμετέχει κατά 34,32% επί των συνολικών πωλήσεων και κατά 29,72% στα μικτά κέρδη του Ομίλου. Τα έσοδα από τον παραπάνω τομέα ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. του εξαμήνου 2012, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 27,00%. Το παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό τομέα δραστηριότητας για τον Όμιλο. Ο τομέας αυτός κατά το εξάμηνο 2013 αποτέλεσε το 6,05% του κύκλου εργασιών καθώς και το 14,36% επί του συνολικού μικτού κέρδους, ενώ η συμβολή του στα αποτελέσματα του β εξαμήνου 2013 αναμένεται σημαντική. Τα έσοδα από το παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. του εξαμήνου 2012, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 1,00%. Τα υπόλοιπα παιχνίδια SUPER 3, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA 5 και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ αποτελούν το 3,97% του κύκλου εργασιών του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο και 9,16% του συνολικού μικτού κέρδους. Ο Όμιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή του σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Επίσης, μετράει την αποδοτικότητά του κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς: - ROCE (Return on Capital Employed) «Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια του Ομίλου, τα οποία είναι το άθροισμα της Καθαρής Θέσης και του συνόλου των δανείων. - ROE (Return on Equity) «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους με την Καθαρή Θέση του Ομίλου. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

9 - EVA (Economic Value Added) «Προστιθέμενη Οικονομική Αξία»: Το μέγεθος αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια με τη διαφορά (ROCE Κόστος Κεφαλαίου) και αποτελεί το ποσό κατά το οποίο αυξάνει η οικονομική αξία του Ομίλου. Ο Όμιλος για να υπολογίσει το κόστος κεφαλαίου χρησιμοποιεί τον τύπο του WACC «μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου». Οι παραπάνω δείκτες για το εξάμηνο 2013 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2012 κινήθηκαν ως εξής: ROCE 6,32% 26,76% ROE 6,42% 28,11% EVA (43) εκ. 212 εκ. Άλλοι δείκτες για το εξάμηνο 2013 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2012: Περιθώριο EBITDA 5,92% 16,77% Περιθώριο μικτού κέρδους 9,26% 19,02% Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ποσά σε ευρώ) ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,2110 0,2212 0,8089 0,8364 Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας: Οι βασικές μεταβολές έχουν ως εξής: 1. Ο Κύκλος Εργασιών από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών το εξάμηνο 2013 ανήλθε στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 16,13%. 2. Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το εξάμηνο 2012, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 60,33%. 3. Τα Λειτουργικά Κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων ανήλθαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το εξάμηνο 2012, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 70,47%. 4. Τα Κέρδη προ Φόρων παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 71,24% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το εξάμηνο ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

10 5. Τα Καθαρά Κέρδη παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 73,55% και ανήλθαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το εξάμηνο Σημαντικά γεγονότα κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης και η επίδρασή τους στη Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά Α) Στις 11 Ιανουαρίου 2013 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο: 1. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης από 20% σε 26% με ισχύ από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013). 2. Μειώνεται ο συντελεστής παρακράτησης στα μερίσματα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν ημεδαπές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και συνεταιρισμοί από 25% σε 10%. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Η διάταξη ισχύει για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις ή άλλο αρμόδιο όργανο από και μετά. Β1) Σύμφωνα με το Νόμο 4093/12 που ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη επιβλήθηκε από : α) φορολογία στα κέρδη των παικτών με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ, β) Φορολόγηση με συντελεστή 30% επί των καθαρών εσόδων της ΟΠΑΠ Α.Ε. (έσοδα από παίγνια μείον κέρδη νικητών παικτών). Τέλος και σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, μετά την λήξη κάθε οικονομικής χρήσεως τα αδιάθετα ποσά των κερδών των τυχερών παιγνίων, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο με ισχύ από Β2) Σύμφωνα με το νέο νόμο 4141/2013 που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 26 Μαρτίου και δημοσιεύθηκε στις 5 Απριλίου 2013 τροποποιείται η φορολόγηση των κερδών των παικτών της ΟΠΑΠ Α.Ε.: Πλέον, η φορολογία των κερδών διαμορφώνεται στο 0% για τα κέρδη των παικτών κάτω των 100 ευρώ, 15% για τα κέρδη των παικτών μεταξύ 100 και 500 ευρώ, και 20% για τα κέρδη των παικτών από 500 ευρώ και άνω. Ο νόμος αυτός έρχεται με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σε σχετικό αίτημα του υπουργείου Οικονομικών - απάντησε θετικά. Γ) Στις 24 Ιανουαρίου 2013 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το προδικαστικό ερώτημα που απέστειλε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την αίτηση που υπέβαλαν εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος για εγκατάσταση πρακτορείων στην Ελλάδα. Το Δικαστήριο για μια ακόμη φορά επιβεβαίωσε την πάγια νομολογία του σύμφωνα με την οποία είναι καταρχήν δυνατή η χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, όπως η προστασία των καταναλωτών και η αποτροπή της απάτης ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

11 και της παροτρύνσεως των πολιτών σε υπερβολική δαπάνη συνδεόμενη με τα τυχερά παίγνια. Προϋποθέσεις που τίθενται για τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων είναι ότι η ρύθμιση πράγματι ανταποκρίνεται στη μέριμνα για μείωση των δυνατοτήτων συμμετοχής σε παίγνια και για περιορισμό των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτόν με συνεπή και συστηματικό τρόπο και ότι διασφαλίζεται αυστηρός έλεγχος από τις δημόσιες αρχές της επέκτασης του τομέα των τυχερών παιγνίων αποκλειστικώς και μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την καταπολέμηση της συναφούς προς τα παίγνια εγκληματικότητας. Το Δικαστήριο δεν διέλαβε καμία απολύτως κρίση σχετικά με την ουσία της υπόθεσης, εάν δηλαδή το ρυθμιστικό πλαίσιο των παιγνίων είναι ή όχι συμβατό με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομολογία και παρέπεμψε το ζήτημα της αξιολόγησης της εθνικής νομοθεσίας στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπενθύμιση ότι θα πρέπει αυτό να λάβει υπ' όψιν του συνολικά τις ρυθμιστικές συνθήκες, ιδίως δε την αυστηρότητα του ασκούμενου από το δημόσιο ελέγχου, τη συνέπεια στην άσκηση της περιοριστικής πολιτικής στα παίγνια και την αναλογικότητα των σχετικών μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προχώρησε μάλιστα σε σημαντική κρίση σχετικά με τον αν πρέπει να ανοίξει η αγορά των παιγνίων σε περίπτωση που κριθεί από το ελληνικό δικαστήριο ότι η ρύθμιση είναι αντίθετη στο δίκαιο της Ένωσης. Κρίθηκε σχετικά ότι προς την καθιέρωση ενός ελευθέρου και ανόθευτου ανταγωνισμού στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής αγοράς, η δημιουργία ενός τέτοιου ανταγωνισμού «στην εντελώς ιδιάζουσα αγορά των τυχερών παιγνίων, δηλαδή μεταξύ πολλών επιχειρηματιών που θα έχουν την άδεια να εκμεταλλεύονται τα ίδια τυχερά παίγνια, είναι δυνατό να έχει επιβλαβές αποτέλεσμα, οφειλόμενο στο ότι οι επιχειρηματίες αυτοί θα είχαν την τάση να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο σε εφευρετικότητα προκειμένου να καταστήσουν την προσφορά τους ελκυστικότερη από αυτή των ανταγωνιστών τους και, κατά τον τρόπο αυτό, να αυξήσουν τις δαπάνες των καταναλωτών που συνδέονται με τα τυχερά παίγνια, καθώς και τους κινδύνους εξαρτήσεως από τα παίγνια αυτά» και, συνεπώς, το κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να ελευθερώσει την αγορά των τυχερών παιγνίων, αν εκτιμά ότι μια τέτοια ελευθέρωση δεν συνάδει προς το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και της κοινωνικής τάξης. Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι ακόμη και αν το εθνικό δίκαιο σε σχέση με το μονοπώλιο κριθεί από το εθνικό δικαστήριο ότι δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό, το κράτος μέλος δεν υποχρεούται να απελευθερώσει την αγορά τυχερών παιγνίων. Ειδικότερα κρίθηκε ότι «στο παρόν στάδιο εξελίξεως του δικαίου της Ένωσης, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να διαθέτουν τη δυνατότητα μεταρρυθμίσεως του υφισταμένου μονοπωλίου προκειμένου αυτό να καταστεί συμβατό προς τις διατάξεις της Συνθήκης, ιδίως διά της υποβολής του σε αποτελεσματικό και αυστηρό έλεγχο εκ μέρους των δημοσίων αρχών». ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

12 Επειδή έχει ήδη εκκινήσει επιχείρηση παραπληροφόρησης σχετικά με το σκεπτικό και το διατακτικό της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. επισημαίνει ότι η απόφαση αυτή δικαιώνει στους κύριους άξονές της την πολιτική του Ελληνικού Δημοσίου, η δε συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας προς τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομολογίας θα κριθεί οριστικά από την ελληνική δικαιοσύνη. Σε κάθε δε περίπτωση επιτρέπει στην ελληνική πολιτεία να συνεχίσει την περιοριστική της πολιτική, μια από τις πιο αυστηρές στην Ευρώπη, με γνώμονα τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της αποτροπής της μετατροπής της χώρας σε ευρωπαϊκό παράδεισο του τζόγου, όπως ορισμένοι οραματίζονται χωρίς να συμβάλλουν ούτε κατ' ελάχιστον στην ελληνική κοινωνία. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα συνεχίσει την αυστηρή πολιτική έλεγχου, την κοινωνική της προσφορά και τη συμμετοχή της στη δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και προς την κατεύθυνση αυτή εκτιμούμε ότι θα κινηθεί και η αρμόδια ελληνική δικαιοσύνη. Δ) Στις 30 Ιουνίου 2013 αναφορικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Κύπρο και σε σχέση με τις εκεί εξελίξεις το Μάρτιο 2013: 1) Στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης περιλαμβάνονται τραπεζικοί λογαριασμοί των θυγατρικών εταιρειών ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD και ΟΠΑΠ SPORTS LTD που τηρούνται στην CPB και στην Τράπεζα Κύπρου ύψους 7,7 εκ. Για τις εν λόγω καταθέσεις έχει διενεργηθεί πρόβλεψη απομείωσης ύψους 1,5 εκ. 2) Δεν υφίσταται έκθεση σε κινητές αξίες, σε προϊόντα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών. 3) Το ποσοστό του κύκλου εργασιών των Κυπριακών θυγατρικών είναι μικρότερο του 6% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και το EBITDA μικρότερο του 2% των κερδών EBITDA για το εξάμηνο ) Σε κάθε περίπτωση, η επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου δεν είναι σημαντική λόγω της μικρής συνεισφοράς των Κυπριακών Εταιρειών. Ε) Στις και στις η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενέκρινε δυο τρίμηνες παρατάσεις του από Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ήτοι από έως με τους ίδιους ακριβώς όρους, οι οποίοι περιγράφονται στην από σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. ΣΤ) Την 6η Απριλίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 συνεχίσθηκε η μετ' αναβολή (κατ' άρθρο 39 3 του Κ.Ν. 2190/1920) συνεδρίαση της έβδομης (7ης) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ενέκρινε τα κείμενα των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

13 Εταιρείας και της «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ». Ζ) Ανακήρυξη Αναδόχου του Διαγωνισμού Τεχνολογικού Παρόχου Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση της ανακήρυξε ομόφωνα την ανώνυμη εταιρεία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» ανάδοχο του διαγωνισμού με αριθμό πρωτοκόλλου Α/18054/ «για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της Εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε αυτό, καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού». Η εν λόγω εταιρεία θα κληθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και την προσκομιδή της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η) Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013, έλαβε χώρα η δέκατη τρίτη (13) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας Λ. Κηφισού 62, Περιστέρι, η οποία ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 και την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, για την εταιρική χρήση Το μέρισμα χρήσης 2012, μετά την παρακράτηση φόρου, ανήλθε σε 0,4275 ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι ήταν οι Μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2012 ήταν η Παρασκευή και η πληρωμή στους δικαιούχους έγινε τη Δευτέρα , από την πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Θ) Στις 11 Ιουνίου 2013 συστάθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.». Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε χιλ. και διαιρέθηκε σε κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 η καθεμία. Οι ιδρυτές της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» είναι: 1. η ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD με κοινές μετοχές, 2. η SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.a.r.l. με κοινές μετοχές, 3. η INTRALOT LOTTERIES LIMITED με κοινές μετοχές και 4. η LOTTOMATICA GIOCHI E PARTECIPAZIONI S r. l με μια κοινή μετοχή. Ι) Στις 27 Ιουνίου 2013 έλαβε χώρα η συνεδρίαση της 1 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της θυγατρικής εταιρείας ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD, της οποίας μοναδική μέτοχος είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

14 την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD από 200 χιλ. σε χιλ., καθώς και του εκδοθέντος κεφαλαίου από 5 χιλ. σε χιλ., δηλ. κατά το ποσό των χιλ., με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 1 (ενός) ευρώ εκάστη. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας όπως ενεργήσει για την καταβολή του ποσού των στη συσταθείσα ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.», για την κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, κατά το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής (66,99999%) της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας ύψους χιλ. Στις και η SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.a.r.l. κατέβαλε το ποσοστό συμμετοχής (16,5%), στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (ήτοι χιλ. και χιλ. αντίστοιχα) και στις η INTRALOT LOTTERIES LIMITED το άλλο 16,5% (ήτοι, χιλ.) στο εν λόγω κεφάλαιο. Κ) Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ολοκληρώθηκε το έργο της Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας κατά 100% στα 494 πρακτορεία στο Δήμο της Αθήνας και στα 921 πρακτορεία στην περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης, ολοκληρώθηκε το έργο της Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας κατά 95% στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. του υπολοίπου του Νομού Αττικής. Τέλος κατά τον Απρίλιο του 2012, άρχισε το έργο της Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας στα πρακτορεία της Δυτικής Ελλάδος, Κρήτης και Β. Αιγαίου (1.045 πρακτορεία), του οποίου έχει υλοποιηθεί περίπου το 88% μέχρι 30 Ιουνίου Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το β εξάμηνο 2013 Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες ενδεχομένως να εκτεθεί ο Όμιλος κατά το δεύτερο εξάμηνο Κίνδυνος από τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας Οι μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και η δημοσιονομική θέση του Ελληνικού Δημοσίου έχουν επιδεινωθεί σημαντικά και αυτό είχε και θα μπορούσε να συνεχίσει να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας, στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους, στη χρηματοοικονομική κατάστασή τους και στις προοπτικές τους. Το β εξάμηνο 2013 θα είναι μια ακόμη δύσκολη περίοδος για την ελληνική οικονομία, με τη χρηματοοικονομική κρίση να εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Ανταγωνισμός από άλλες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών καθώς και από παράνομο στοιχηματισμό Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών και κυρίως των στοιχηματικών τυχερών παιχνιδιών, στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία, είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστική κατά θεμιτό μεν τρόπο, ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

15 όταν αναφερόμαστε στις εταιρείες που νόμιμα λειτουργούν και διεξάγουν στην Ελλάδα τα τυχερά παιχνίδια για τα οποία έχουν λάβει ειδική προς τούτο άδεια από το Ελληνικό Δημόσιο (δηλαδή καζίνο, λαχεία, ιππόδρομος), αλλά κυρίως με αθέμιτο τρόπο, όταν αναφερόμαστε στις εταιρείες εκείνες που διεξάγουν μέσω διαδικτύου τα τυχερά εκείνα παιχνίδια των οποίων το δικαίωμα οργάνωσης, διεξαγωγής και διαχείρισης και μάλιστα κατά αποκλειστικότητα έχει ανατεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και μόνο σε αυτή. Επίσης αθέμιτος είναι και ο ανταγωνισμός που υφίσταται η Εταιρεία και στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας που αναπτύσσουν παράνομοι ιδιώτες πράκτορες στοιχημάτων, που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη προς τούτο άδεια. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών, έχει προβεί στη σύσταση με ιδία πρωτοβουλία και ιδίαις δαπάναις της Επιτροπής Αντιμετώπισης Παράνομου Στοιχήματος στην οποία συμμετέχουν και θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας. Ως γνωστόν, στις 22 Αυγούστου 2011, δημοσιεύθηκε στην ελληνική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α' 180) ο με αρ. 4002/2011 Νόμος τυχερών παιχνιδιών από το πεδίο εφαρμογής του οποίου εξαιρούνται ρητά τα υφιστάμενα κατά το χρόνο έκδοσης του εν λόγω νόμου τυχερά παιχνίδια που διεξάγονται από τα καζίνο, την ΟΔΙΕ Α.Ε. και την ΟΠΑΠ Α.Ε. Ειδικότερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ Δ' του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η' του N. 4002/2011 «Ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών και άλλες διατάξεις» ένα νέο ρυθμιστικό καθεστώς που διαμορφώνεται στην Ελλάδα αφορά στα τεχνικά-παιχνίδια αναψυχής, τα VLTs και στη διαδικτυακή (on line) αγορά τυχερών παιχνιδιών. Επιπλέον, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4002/2011, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Πολιτισμού με αριθμό 56660/1679/ , η οποία δημοσιεύθηκε την 22 Δεκεμβρίου 2011 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β' 2910) όσον αφορά την πιστοποίηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της με αρ /1673 και από 20 Δεκεμβρίου 2011 αποφάσεως του Υπουργείου Οικονομικών (Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, αρ. 444) και η οποία αποτελεί επί της ουσίας τη μετεξέλιξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του άρθρου 16 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38). Τέλος σημειώνεται ότι υπήχθησαν στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου που θεσπίσθηκε δυνάμει των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 είκοσι τέσσερις εταιρείες, οι οποίες νομιμοποιούνται να εξακολουθούν να παρέχουν, χωρίς να κατέχουν την απαιτούμενη προς τούτο άδεια, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1248/ , η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την (ΦΕΚ Β 2854). ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

16 Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας να ελέγχουν την έκθεσή τους σε αποδεκτά όρια. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους από τον Όμιλο και την Εταιρεία: Συναλλαγματικός κίνδυνος Δεδομένου ότι ο Όμιλος μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται, πέραν της Ελλάδος, μόνο στην Κύπρο (περίπου το 5,74% των πωλήσεων) και από το νόμισμα της Κύπρου είναι το ευρώ, δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος. Επίσης δεν έχουν καταρτιστεί μεγάλες συμβάσεις με προμηθευτές σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ. Διαχείριση κεφαλαίου Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση και διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων και την μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων. Ο Όμιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιεί τις αναγκαίες προσαρμογές προκειμένου να εναρμονίζεται με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και επιχειρεί. Για τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το μέρισμα που καταβάλλεται στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές. Πιστωτικός κίνδυνος Οι πωλήσεις γίνονται μέσω εκτεταμένου δικτύου πρακτόρων. Ο μέσος χρόνος συλλογής των εισπράξεων είναι τρεις ημέρες περίπου. Ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου, ο οποίος δεν θεωρείται σημαντικός, προέρχεται από επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες καθώς και από τις οφειλές πρακτόρων για τις οποίες έχουν γίνει έντοκες ρυθμίσεις. Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις συναλλαγές με τους πράκτορες με τη θέσπιση ορίου χρεωστικού υπολοίπου ανά πράκτορα το οποίο ο πράκτορας δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία χρονική στιγμή. Δυνητικά πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει και με τα διαθέσιμα του Ομίλου στην περίπτωση που κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκδηλώσει αδυναμία να ανταποκριθεί στις ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

17 υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου ο Όμιλος έχει θέσει όρια στο μέγιστο ποσό τοποθέτησης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αναφορικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Κύπρο και σε σχέση με τις εκεί εξελίξεις το Μάρτιο 2013 για τις καταθέσεις των θυγατρικών εταιρειών ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD και ΟΠΑΠ SPORTS LTD στην CPB και στην Τράπεζα Κύπρου ύψους 7,7 εκ. έχει διενεργηθεί πρόβλεψη απομείωσης ύψους 1,5 εκ. Με δεδομένο ότι το ποσοστό του κύκλου εργασιών των Κυπριακών θυγατρικών ήταν μικρότερο του 6% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και το EBITDA μικρότερο του 2% των κερδών EBITDA για το εξάμηνο 2013, η επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου δεν θα είναι σημαντική λόγω της μικρής συνεισφοράς των Κυπριακών Εταιρειών. Κίνδυνος ρευστότητας Η μέθοδος διανομής των κερδών στους νικητές των παιχνιδιών του Ομίλου, διασφαλίζει την επάρκεια των διαθεσίμων, διατηρώντας τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα: Α) Το ΚΙΝΟ, παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης, στατιστικά διανέμει περίπου το 70% των ακαθάριστων εισπράξεων στους νικητές. Είναι όμως δυνατόν σε κληρώσεις του παιχνιδιού, τα κέρδη προς διανομή να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται του παραπάνω ποσοστού. Σε όλο το χρονικό διάστημα όμως, κατά το οποίο παίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι (σωρευτικά αλλά και στις περιόδους εκκαθάρισης των τριών ημερών), οι αποδόσεις κινούνται γύρω από το μέσο όρο-στόχο. Β) Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης βασιζόμενο στα αποτελέσματα αθλητικών και μη γεγονότων που συμμετέχουν στο κουπόνι. Θεωρητικά, ο κίνδυνος ρευστότητας υπάρχει και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: - Τα οικονομικά αποτελέσματα του στοιχηματικού προϊόντος επιβεβαιώνουν το γεγονός πως οι στόχοι της Εταιρείας για κάθε έτος, που αφορούν στα διανεμόμενα κέρδη, έχουν επιτευχθεί. - Η καλή διαχείριση, ο σωστός σχεδιασμός του στοιχηματικού προϊόντος και η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου δύνανται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων που αφορούν στη στρατηγική της Εταιρείας για τα διανεμόμενα κέρδη. Ένας άλλος παράγοντας που περιορίζει τον κίνδυνο ρευστότητας είναι ο μεγάλος όγκος στοιχημάτων που διενεργείται μέσω της Εταιρείας, καθώς και η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των παικτών. Τα παιχνίδια (GO LUCKY & MONITOR GAMES) είναι παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης και το ποσοστό των κερδών των νικητών επί των πωλήσεων δεν υπερβαίνει το 69%. Το υπερβάλλον ποσό πέραν του συμβατικού ποσοστού αποδίδεται από την ανάδοχο εταιρεία. Γ) Τα αριθμολαχεία προκαθορισμένης απόδοσης SUPER 3 και EXTRA 5 κατέχουν μικρό ποσοστό στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν σημαντικά τη ρευστότητά του. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

18 Δ) Τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ έχουν συγκεκριμένο ποσοστό διανομής κερδών (επί των συνολικών εισπράξεων), το οποίο δεν μπορεί να υπερβληθεί. Ε) Τα λοιπά παιχνίδια και συγκεκριμένα τα παιχνίδια ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, διανέμουν στους νικητές κέρδη μικτής μορφής (ποσοστό επί των συνολικών εισπράξεων για τις πρώτες κατηγορίες νικητών και προκαθορισμένα κέρδη για τις υπόλοιπες κατηγορίες), γεγονός το οποίο δεν επιδρά αρνητικά στα συνολικά έσοδα του Ομίλου δεδομένου και επειδή, τα συγκεκριμένα παιχνίδια αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό επί του συνολικού τζίρου. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξ αιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων σχετίζεται κυρίως (α) με το μακροπρόθεσμο δανεισμό του Ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο και (β) με τις τοποθετήσεις της υπερβάλλουσας ρευστότητας σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με επιτόκια της αγοράς. Μια ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης (+ ή - 1%) δεν θα είχε σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου. Πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις Τα προηγούμενα έτη το Ελληνικό Δημόσιο επέβαλλε έκτακτες φορολογικές εισφορές που επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας. Δεδομένης της τρέχουσας δημοσιονομικής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου, πρόσθετα φορολογικά μέτρα μπορεί να επιβληθούν, που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. Επίσης τα νέα φορολογικά μέτρα βάσει του Ν. 4093/2012 που επιβλήθηκαν από , θα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις ταμειακές ροές και εν γένει στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

19 4. Παράθεση σημαντικών συναλλαγών της Εταιρείας & του Ομίλου με συνδεδεμένα προς αυτούς μέρη Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο των συναλλαγών της Εταιρείας και του Ομίλου με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: Συναλλαγές Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες Εταιρεία Έσοδα Έξοδα Υποχρεώσεις Απαιτήσεις (ποσά σε χιλ. ευρώ) ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε OPAP INTERNATIONAL LTD OPAP SPORTS LTD OPAP INVESTMENT LTD GLORY TECHNOLOGY LTD NEUROSOFT Α.Ε Συναλλαγές Ομίλου με συνδεδεμένες εταιρείες Εταιρεία Έξοδα Υποχρεώσεις (ποσά σε χιλ. ευρώ) GLORY TECHNOLOGY LTD NEUROSOFT Α.Ε Βάσει της διακρατικής συμφωνίας της 1 Ιανουαρίου 2003, η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD καταβάλλει το 10% των εσόδων της από τα παιχνίδια στη μητρική εταιρεία. Η αμοιβή αυτή ανήλθε στο ποσό των χιλ. για την τρέχουσα περίοδο. Στην ίδια περίοδο η εν λόγω θυγατρική εταιρεία κατέβαλε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό χιλ. για το μέρισμα χρήσης Το ποσό που ήταν οφειλόμενο την 30 Ιουνίου 2013 ήταν χιλ. 2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε απαιτεί από τη θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD ποσό χιλ. που κατέβαλε ως διαφορές κερδών νικητών των παιχνιδιών μέχρι σύμφωνα με τη διακρατική συμφωνία της 1 Ιανουαρίου Η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. στη τρέχουσα περίοδο απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) ποσό 25 χιλ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και β) ποσό 472 χιλ. για κοινές δαπάνες σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση της 22 Ιουνίου Στην ίδια περίοδο το μέρισμα χρήσης 2012 της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., του οποίου δικαιούχος 100% είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε., ανήλθε στο ποσό των χιλ. Το υπόλοιπο ποσό την 30 Ιουνίου 2013 ήταν χιλ. 4. Η μητρική στην τρέχουσα περίοδο απέδωσε στη θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ποσό χιλ. Το ποσό αφορά στις διενεργηθείσες για την ΟΠΑΠ Α.Ε.: ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

20 α) μισθοδοσία και λοιπές δαπάνες εργαζομένων, συμβούλων, συνεργατών κλπ, β) διάφορες δαπάνες και γ) αμοιβές της θυγατρικής όπως αυτές προβλέπονται στη σύμβαση της 22 Ιουνίου 2009 μεταξύ της μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας. Το οφειλόμενο ποσό κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε χιλ. 5. Στις 30 Ιουνίου 2013 στα βιβλία της μητρικής εταιρείας απεικονίζεται απαίτηση από την θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ύψους χιλ. που αφορά στο έργο της αναμόρφωσης και της εφαρμογής της ενιαίας εταιρικής εικόνας των σημείων πώλησης της Εταιρείας. 6. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδωσε κατά την τρέχουσα περίοδο στη θυγατρική της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD, ποσό χιλ. το οποίο αφορά σε αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης στοιχηματισμού, που διεξάγει η μητρική, σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση της 24 Σεπτεμβρίου Το υπόλοιπο ποσό την 30 Ιουνίου 2013 ήταν 557 χιλ. 7. Η ΟΠΑΠ Α.Ε απαιτεί από τη θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD ποσό 699 χιλ. που κατέβαλε ως αμοιβές, φόρους και έξοδα νομικών μέχρι Η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ SPORTS LTD στο εξάμηνο 2013 κατέβαλε στη συγγενή εταιρεία GLORY TECHNOLOGY LTD ποσό 337 χιλ. που αφορά αμοιβή διαχείρισης on line συστήματος UGS (μηχανολογικός εξοπλισμός). Το οφειλόμενο ποσό στην GLORY TECHNOLOGY LTD την 30 Ιουνίου 2013 ήταν 37 χιλ. 9. Στην ίδια περίοδο το μέρισμα χρήσης 2012 της ΟΠΑΠ SPORTS LTD, του οποίου δικαιούχος 100% είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε., ανήλθε στο ποσό των 857 χιλ. Το οφειλόμενο ποσό προς τη μητρική την 30 Ιουνίου 2013 ήταν 472 χιλ. 10. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδωσε κατά την τρέχουσα περίοδο στη συγγενή (των θυγατρικών της εταιρειών ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD) NEUROSOFT Α.Ε. ποσό 219 χιλ. το οποίο αφορά σε αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επιτόπιας υποστήριξης και επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος BOLT. Το οφειλόμενο ποσό την 30 Ιουνίου 2013 ανήλθε σε 87 χιλ. Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κατηγορία Περιγραφή Μισθοί Διευθυντικά Στελέχη Λοιπές αποζημιώσεις Κόστος κοινων. ασφάλισης Σύνολο ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

21 (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κατηγορία Περιγραφή Μισθοί Διοικητικό Συμβούλιο Λοιπές αποζημιώσεις Κόστος κοινων. ασφάλισης 2 - Σύνολο Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Σύνολο Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως σε προκαταβολές αποζημίωσης και στεγαστικά δάνεια που έχουν καταβληθεί σε Διευθυντικά Στελέχη (πριν την ανάληψη των διευθυντικών τους καθηκόντων) που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) (βλ. 7.8) και ανήλθαν στο ποσό των χιλ. Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Σύνολο Τα υπόλοιπα τέλους περιόδου από αμοιβές μελών Δ.Σ. και μισθοδοσία Διευθυντών Ομίλου και Εταιρείας αφορούν σε: α) μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών του Ομίλου χιλ., β) μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών της ΟΠΑΠ Α.Ε χιλ. 5. Εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του εκδότη κατά το δεύτερο εξάμηνο 2013 Οι στόχοι του Ομίλου για το δεύτερο εξάμηνο 2013 είναι: 1. Παιγνιομηχανήματα Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναμένει την έκδοση του κανονισμού παιχνιδιών των VLTs από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων (ΕΕΕΠ) καθώς και την οριστικοποίηση του σχεδίου ρυθμίσεων για τα τυχερά παιχνίδια προκειμένου να προχωρήσει: Στην επιλογή του αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση και υποστήριξη του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος για την λειτουργία των VLTs. Στην επιλογή και την προμήθεια των VLTs που θα εγκατασταθούν στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

22 Στην προκήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, κατά τις επιταγές της νομοθεσίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των VLTs έναντι ανταλλάγματος σε 4 έως 10 Παραχωρησιούχους. Σχετικά με την Ανάπτυξη του Δικτύου Εγκατάστασης και Λειτουργίας VLTs στόχος της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών: Η Διερεύνηση προθέσεων και δυνατοτήτων των πρακτόρων για τον προσδιορισμό του πλαισίου συνεργασίας με την ΟΠΑΠ Α.Ε. Η επιλογή σημείων για τη δημιουργία των Gaming Halls. Η εγκατάσταση του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος. Η κατάρτιση και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής για την επιτυχημένη εισαγωγή των VLTs στην Ελληνική Αγορά. 2. Ελληνικά Λαχεία H θυγατρική εταιρεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., OPAP INVESTMENT LIMITED, συμμετείχε σε σύμπραξη με τις εταιρείες INTRALOT LOTTERIES LIMITED, SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.a.r.l. και LOTTOMATICA GIOCHI E PARTECIPAZIONI S.r.l. που αφορά στη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων. Τα ποσοστά συμμετοχής των Εταιρειών στη σύμπραξη είναι: OPAP INVESTMENT LIMITED 66,99999%, INTRALOT LOTTERIES LIMITED 16,5%, SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.a.r.l. 16,5% και LOTTOMATICA GIOCHI E PARTECIPAZIONI S.r.l. 0,00001%. Συγκεκριμένα, η άδεια περιλαμβάνει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Ελληνικών Λαχείων, τα οποία περιλαμβάνουν το Εθνικό, το Λαϊκό και το Ευρωπαϊκό Λαχείο, το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο ή Ξυστό, το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο και το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο. Στις 11 Ιουνίου 2013 συστάθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.». Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε χιλ. και διαιρέθηκε σε κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 η καθεμία. Οι ιδρυτές της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» είναι: 1. η ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD με κοινές μετοχές, 2. η SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.a.r.l. με κοινές μετοχές, 3. η INTRALOT LOTTERIES LIMITED με κοινές μετοχές και 4. η LOTTOMATICA GIOCHI E PARTECIPAZIONI S r. l με μια κοινή μετοχή. Στις υπεγράφη μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και της «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.», η 12ετής σύμβαση παραχώρησης του ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

23 αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και διαχείρισης των Ελληνικών Λαχείων. Η εταιρεία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.» έχει ως μετόχους εταιρείες ελεγχόμενες από την ΟΠΑΠ Α.Ε. (ATH: OPAP), την Scientific Games (Nasdaq: SGMS) και την Intralot (ATH: INLOT). Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα παρέχει προς την «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.» υπηρεσίες έναντι προμήθειας: (α) αξιοποίησης του υφιστάμενου δικτύου πωλήσεων, (β) ανάπτυξης νέου δικτύου πωλήσεων (με υπεργολάβο την Intralot) και (γ) λογιστικών, νομικών και φιλοξενίας μηχανογραφικών κέντρων. Η εταιρεία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.» αναμένεται να δραστηριοποιηθεί στην Ελληνική Αγορά εντός του β εξαμήνου 2013 μετά την τελική αδειοδότηση που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 3. Τυχερά παιχνίδια μέσω Διαδικτύου Το 2 ο εξάμηνο του 2013, η ΟΠΑΠ Α.Ε. εργάζεται ώστε να καταστήσει δυνατή, εντός του 2014, τη συμμετοχή του παικτικού κοινού μέσω διαδικτύου στα παιχνίδια εκείνα, για τα οποία κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας σύμφωνα με την από σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς επίσης και με την από πρόσθετη πράξη. Επιπλέον, η ΟΠΑΠ Α.Ε. προτίθεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4002/2011 περί Ρύθμισης της Αγοράς Παιγνίων, να συμμετάσχει στη διαδικασία αδειοδότησης για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών μέσω Διαδικτύου, όποτε αυτή θα προκηρυχθεί από την ΕΕΕΠ. Για την δραστηριοποίηση αυτή η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα συνεργαστεί με Διεθνή Εταιρεία, εξειδικευμένη στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου. Στόχος της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η απόκτηση σημαντικού μεριδίου της ελληνικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί στενά όλες τις σχετικές εξελίξεις, έχει αναπτύξει τις απαραίτητες τεχνολογικές και επιχειρησιακές υποδομές, διερευνά στρατηγικές συνεργασίες και μελετά σε συνεργασία με τους πράκτορες την περαιτέρω αξιοποίηση του δικτύου των πρακτορείων της. 4. Η προάσπιση της κυρίαρχης θέσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Ελληνική επίγεια αγορά τυχερών παιγνίων Στόχος της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι: α) η βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας και της εικόνας των παιχνιδιών τα οποία προσφέρονται στην ελληνική αγορά, καθιστώντας τα σύγχρονα και ελκυστικά, β) ο εμπλουτισμός του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, στοχεύοντας σε ευρύτερο κοινό και με ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πρακτόρων και των πελατών της Εταιρείας και γ) η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός μερικώς στις παρεχόμενες στο δίκτυο των πρακτορείων της Εταιρείας υπηρεσίες. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

24 5. Η αναβάθμιση της εικόνας και λειτουργικότητας του δικτύου των πρακτορείων Στόχος της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η ολοκλήρωση του έργου της σύγχρονης εμφάνισης των πρακτορείων, της αναβάθμισης της λειτουργικότητάς τους και της ενίσχυσης της υποδομής τους, ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες στο κοινό υπηρεσίες και συνολικά, η ελκυστικότητα των πρακτορείων. Ήδη μέχρι ολοκληρώθηκε το έργο της Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας κατά 100% στα 494 πρακτορεία στο Δήμο της Αθήνας και στα 921 πρακτορεία στην περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, καθώς επίσης και κατά 95% περίπου στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. του υπολοίπου του Νομού Αττικής. Τέλος κατά τον Απρίλιο του 2012, άρχισε το έργο της Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας στα πρακτορεία της Δυτικής Ελλάδος, Κρήτης και Β. Αιγαίου, του οποίου έχει υλοποιηθεί περίπου το 88% μέχρι 30 Ιουνίου Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η αύξηση της παραγωγικότητας Στόχοι της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι: - η αναβάθμιση των υπηρεσιών και των λειτουργιών της Εταιρείας, η μεγέθυνση των δυνατοτήτων της και η οικοδόμηση των βάσεων για μια παρουσία ανταγωνιστική και αυτοδύναμη σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο, - η δημιουργία νέων εταιρικών δομών, η αξιοποίηση και ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων και με την πρόσληψη ολιγάριθμου εξειδικευμένου προσωπικού (όπως συμβούλους, traders, compilers, odd makers, κλπ), - η επιδίωξη της αύξησης της ανταποδοτικότητας συγκεκριμένων δαπανών διάθεσης (διαφημίσεις και χορηγίες) και η λήψη διαχειριστικών και τεχνολογικών μέτρων, ώστε να περιοριστεί το συνολικό λειτουργικό κόστος και να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Περιστέρι, 29 Αυγούστου 2013 Κωνσταντίνος Λουρόπουλος Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

25 Δ. Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά Η συνημμένη Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 29 Αυγούστου 2013 και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. όπου και θα παραμείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποίησής της. Επισημαίνεται, ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τη Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») και του Ομίλου εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε. (ο «Όμιλος») σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

26 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 και 2012 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή) Σημ Κύκλος εργασιών Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρά έσοδα προ φόρου 30% Φόρος επί των καθαρών εσόδων ( ) (78.271) - - Καθαρά έσοδα μετά φόρου 30% Κόστος παροχής υπηρεσιών ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος Άλλα λειτουργικά έσοδα Δαπάνες διάθεσης 6.13 (58.084) (28.669) (53.310) (24.790) Δαπάνες διοίκησης 6.14 (15.512) (7.437) (15.972) (8.413) Άλλα λειτουργικά έξοδα (7.196) (3.795) (4.659) (1.889) Λειτουργικό αποτέλεσμα Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς (25) 25 (105) (94) Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων (202) (202) (56) (56) Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Κέρδη προ φόρων Τρέχων φόρος εισοδήματος (22.780) (9.776) (61.898) (27.797) Αναβαλλόμενοι φόροι (889) (1.231) (4.345) (3.953) Κέρδη μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Λοιπά συνολικά έσοδα Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) Αναβαλλόμενος φόρος - - (222) (111) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή ,2110 0,0889 0,8089 0,3954 Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 31 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

27 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 και 2012 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή) Σημ Κύκλος εργασιών Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρά έσοδα προ φόρου 30% Φόρος επί των καθαρών εσόδων ( ) (78.271) - - Καθαρά έσοδα μετά φόρου 30% Κόστος παροχής υπηρεσιών ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος Άλλα λειτουργικά έσοδα Δαπάνες διάθεσης 6.13 (57.527) (28.250) (51.935) (23.999) Δαπάνες διοίκησης 6.14 (17.021) (8.463) (17.659) (9.674) Άλλα λειτουργικά έξοδα (5.630) (4.536) (4.632) (1.874) Λειτουργικό αποτέλεσμα Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων (1) (1) (56) (56) Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Μερίσματα από θυγατρικές Κέρδη προ φόρων Τρέχων φόρος εισοδήματος (22.636) (9.074) (60.835) (27.322) Αναβαλλόμενοι φόροι (2.444) (1.443) (4.892) (4.242) Κέρδη μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Λοιπά συνολικά έσοδα Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) Αναβαλλόμενος φόρος - - (221) (110) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή ,2212 0,1045 0,8364 0,4285 Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 31 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

28 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 30 Ιουνίου 2013 & της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΣΗΜ ΟΜΙΛΟΣ Αναπροσαρμοσμένο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναπροσαρμοσμένο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν ενεργητικό Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Δεσμευμένα διαθέσιμα Αποθέματα Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Φόροι Δουλευμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 31 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

29 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 και 2012 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (9.436) (1.833) (15.148) (12.562) Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Άλλες προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές (12) (38) (12) (38) Ζημιές / (κέρδη) από συγγενείς Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες Σύνολο Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) μείωση αποθεμάτων (466) (687) - - (Αύξηση) μείωση απαιτήσεων (7.160) (10.762) Αύξηση ( μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (32.708) (33.853) Αύξηση (μείωση) φόρων πληρωτέων Σύνολο Τόκοι έξοδα (187) (92) (9) (12) Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (26.661) (13.304) (26.385) (12.788) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων Σύσταση συγγενούς (13.400) Σύσταση θυγατρικής (15) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - (13.205) (6.327) Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις (3.831) (4.686) (92) (717) Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις (9.713) (12.443) (9.713) (12.441) Τόκοι έσοδα Μερίσματα από θυγατρικές Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (17.985) (11.292) (10.431) (3.558) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πληρωμές δόσεων δανείου (36.250) - (36.250) - Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων (30) (1.517) - (1.474) Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (178) (6.775) - (6.611) Μερίσματα πληρωθέντα (220) ( ) (220) ( ) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (36.678) ( ) (36.470) ( ) Καθαρή αύξηση / μείωση διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 31 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

30 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 και 2012 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011 (δημοσιευμένο) Επίπτωση αλλαγής κατά ΔΛΠ 19 (τροποποιημένο) - - (4.755) (4.755) Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011 (αναπροσαρμοσμένο) Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Μερίσματα χρήσης ( ) ( ) Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012 (δημοσιευμένο) Επίπτωση αλλαγής κατά ΔΛΠ 19 (τροποποιημένο) - - (2.983) (2.983) Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012 (αναπροσαρμοσμένο) Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Μερίσματα χρήσης ( ) ( ) Αποθεματικά (10.772) - Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 και 2012 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Μετοχικό Κέρδη εις Σύνολο Ιδίων Αποθεματικά κεφάλαιο νέον κεφαλαίων Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011 (δημοσιευμένο) Επίπτωση αλλαγής κατά ΔΛΠ 19 (τροποποιημένο) - - (4.756) (4.756) Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011 (αναπροσαρμοσμένο) Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Μερίσματα χρήσης ( ) ( ) Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012 (δημοσιευμένο) Επίπτωση αλλαγής κατά ΔΛΠ 19 (τροποποιημένο) - - (2.983) (2.983) Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012 (αναπροσαρμοσμένο) Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Μερίσματα χρήσης ( ) ( ) Αποθεματικά (10.772) - Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 31 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

31 6. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 6.1. Γενικές πληροφορίες Η χρηματοοικονομική αναφορά Εταιρείας και Ομίλου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί και δημοσιευθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. H ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το 1958 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανασυστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999 με έδρα την Ελλάδα και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων ως ανώνυμης εταιρείας ξεκίνησε το Έδρα της Εταιρείας, η οποία αποτελεί και το βασικό τόπο διεξαγωγής των εργασιών της είναι η Λεωφ. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα. Οι μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική αναφορά για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 (συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 και της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012) εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29 Αυγούστου Φύση δραστηριοτήτων Η Εταιρεία εξαγόρασε στις το 20ετές αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας συγκεκριμένων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων έναντι ποσού χιλ. Βάσει της παραπάνω εξαγοράς η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας εννέα ήδη υφιστάμενων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, καθώς και δύο νέων αριθμολαχείων που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στην αγορά. Το παραπάνω αποκλειστικό δικαίωμα επεκτάθηκε μέχρι έναντι τιμήματος ποσού χιλ. Η Εταιρεία έχει επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και διαχείρισης οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα καθώς και το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για κάθε νέο παιχνίδι που θα αποφασίσει να διεξάγει το Ελληνικό Δημόσιο. Προς το παρόν, η Εταιρεία οργανώνει, διεξάγει και λειτουργεί έξι αριθμολαχεία (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA 5, SUPER 3 και KΙΝΟ) και τρία παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων (ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ). Επίσης έχει σχεδιάσει δύο νέα τυχερά παιχνίδια (BINGO και SUPER 4). Στις χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδεια για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση παιγνιομηχανημάτων. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

32 Ο Όμιλος προσφέρει τα παιχνίδια του μέσω ενός εκτεταμένου on-line δικτύου σημείων πώλησης εκ των οποίων τα 184 λειτουργούν στην Κύπρο βάσει διακρατικής συμφωνίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τη θυγατρική ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD Πλαίσιο κατάρτισης της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Η χρηματοοικονομική αναφορά έχει συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Η σύνταξη χρηματοοικονομικής αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική περίοδο ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

33 ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των στείρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερμηνείας, οι μεταλλευτικές οικονομικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσματα εις νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απογύμνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος μεταλλεύματος ( ore body ). Η διερμηνεία έχει εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

34 Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο. ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των τομέων στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2014 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015) Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

35 εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015) Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014) Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014) Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

36 συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» Το πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

37 ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014) H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014) Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

38 άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014) Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014) Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτή η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

39 6.5. Αναμόρφωση συγκριτικής Οικονομικής Πληροφόρησης Κατά την εξάμηνη περίοδο 2013 πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση κονδυλίων Χρηματοοικονομικής Θέσης «Προγράμματα παροχών προσωπικού, Αναβαλλόμενοι φόροι και Κέρδη εις νέον» της χρήσης 2011 & 2012 επαναπροσδιορίζοντας το κονδύλι «Προγράμματα παροχών προσωπικού» της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τα παρελθόντα έτη, κάνοντας χρήση των διατάξεων του ΔΛΠ 19 «Τροποποίηση» περί αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών / ζημιών. Μετά την αναμόρφωση, η συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Προγράμματα παροχών προσωπικού Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού (745) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κέρδη εις νέον (2.983) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (2.983) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Προγράμματα παροχών προσωπικού Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κέρδη εις νέον (4.755) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (4.755) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Προγράμματα παροχών προσωπικού Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού (745) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κέρδη εις νέον (2.983) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (2.983) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

40 ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Προγράμματα παροχών προσωπικού Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κέρδη εις νέον (4.756) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (4.756) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι παραπάνω μεταβολές από την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής (σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Τροποποίηση») στη χρηματοοικονομική αναφορά του Ομίλου και της Εταιρείας των χρήσεων 2011 και 2012 επηρεάζουν αναλογικά και την ενδιάμεση δημοσιευμένη χρηματοοικονομική αναφορά του έτους Μετά την αναμόρφωση, η συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση συνολικού εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας εξαμήνου 2012 έχει ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΔΗΜΟΣIEYΜΕΝΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Κέρδη μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Λοιπά συνολικά έσοδα Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) Αναβαλλόμενος φόρος - - (222) (111) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΔΗΜΟΣIEYΜΕΝΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Κέρδη μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Λοιπά συνολικά έσοδα Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) Αναβαλλόμενος φόρος - - (221) (110) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

41 6.6. Εποχικότητα Σύμφωνα με τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα, οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν επηρεάζονται από εποχικούς ή κυκλικούς παράγοντες, εκτός από εκείνες που αφορούν στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το οποίο οι πωλήσεις αυξάνονται όταν πρόκειται για σημαντικά αθλητικά γεγονότα, όπως το ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Κατά συνέπεια τα ζυγά έτη, όπως η χρήση 2012, σε σχέση με τα μονά (π.χ. 2013), έχουν περισσότερα αθλητικά γεγονότα και επομένως οι περίοδοι που έληξαν 30 Ιουνίου 2013 και 2012 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμες Δομή του Ομίλου Η δομή του Ομίλου κατά την έχει ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΥΡΙΑ ΕΔΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ο.Π.Α.Π. A.E. Μητρική εταιρεία ΕΛΛΑΔΑ Αριθμολαχεία και Στοιχήματα Ο.Π.Α.Π. ΚΥΠΡΟΥ LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Αριθμολαχεία Ο.Π.Α.Π. SPORTS LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Εταιρεία Στοιχημάτων Ο.Π.Α.Π. INTERNATIONAL LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Εταιρεία Συμμετοχών - Υπηρεσίες Ο.Π.Α.Π. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. 100% ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΙΚΗ Αθλητικά γεγονότα Προβολή - Υπηρεσίες OPAP INVESTMENT LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Τυχερά παιχνίδια ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 66,99999% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Λαχεία GLORY TECHNOLOGY LTD 20% ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Παροχή Λογισμικού NEUROSOFT S.A. 30% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Παροχή Λογισμικού Η ημερομηνία ενοποίησης για τις εταιρείες ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD και ΟΠΑΠ SPORTS LTD είναι η 1 Οκτωβρίου 2003, για την ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD η 24 Φεβρουαρίου 2004, για την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. είναι η 15 Σεπτεμβρίου 2004 και για την ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD η 23 Νοεμβρίου Στις 11 Ιουνίου 2013 συστάθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.». Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε χιλ. και διαιρέθηκε σε κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 η καθεμία. Οι ιδρυτές της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» είναι: 1. η ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD με κοινές μετοχές, 2. η SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.a.r.l. με κοινές μετοχές, 3. η INTRALOT LOTTERIES LIMITED με κοινές μετοχές και 4. η LOTTOMATICA GIOCHI E PARTECIPAZIONI S r. l με μια κοινή μετοχή. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

42 Όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν την ίδια ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικής αναφοράς με αυτή της μητρικής Εμπράγματα βάρη Με βάση τα επίσημα στοιχεία των αρμοδίων υποθηκοφυλακείων δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ομίλου και της Εταιρείας Λειτουργικοί τομείς Ένας τομέας είναι ένα διακριτό στοιχείο του Ομίλου, το οποίο αναφέρεται είτε στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών (επιχειρηματικός τομέας) ή στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον (γεωγραφικός τομέας), ο οποίος υπόκειται σε ξεχωριστούς κινδύνους και αποδόσεις σε σχέση με άλλους τομείς. Η Διοίκηση της Εταιρείας αναγνωρίζει τους επιχειρηματικούς τομείς ως πρωτεύοντες τομείς παρουσίασης και παρουσιάζει διακεκριμένα τα έσοδα και αποτελέσματα από κάθε παιχνίδι. Οι αναφορές σχετικά με τα αποτελέσματα ανά παιχνίδι αποτελούν και τη βάση για τη λήψη αποφάσεων από τα πρόσωπα που ασκούν τη Διοίκηση του Ομίλου, με κύριο τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

43 Επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 και 2012 αντίστοιχα (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ MONITOR GAMES GO LUCKY ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA 5 SUPER 3 ΚΙΝΟ Μη κατανεμηθέντα στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ Κύκλος Εργασιών Μικτά κέρδη (247) (5.646) Λειτουργικά αποτελέσματα (1.708) (27) (5.646) Μη επιμερισμένα στοιχεία Κέρδη προ φόρων (1.708) (27) Κέρδη μετά από φόρους (1.260) (20) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ MONITOR GAMES GO LUCKY ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA 5 SUPER 3 ΚΙΝΟ Μη κατανεμηθέντα στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ Κύκλος Εργασιών Μικτά κέρδη (4.357) Λειτουργικά αποτελέσματα (4.357) Μη επιμερισμένα στοιχεία Κέρδη προ φόρων (2.647) Κέρδη μετά από φόρους (2.106) ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

44 Επιχειρηματικοί τομείς της ΟΠΑΠ Α.Ε. Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 και 2012 αντίστοιχα (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ MONITOR GAMES GO LUCKY ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA 5 SUPER 3 ΚΙΝΟ Μη κατανεμηθέντα στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ Κύκλος Εργασιών Μικτά κέρδη (247) Λειτουργικά αποτελέσματα (1.708) (27) Μη επιμερισμένα στοιχεία Κέρδη προ φόρων (1.708) (27) Κέρδη μετά από φόρους (1.260) (20) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ MONITOR GAMES GO LUCKY ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA 5 SUPER 3 ΚΙΝΟ Μη κατανεμηθέντα στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ Κύκλος Εργασιών Μικτά κέρδη (155) Λειτουργικά αποτελέσματα (155) Μη επιμερισμένα στοιχεία Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους Δεν υπάρχουν συναλλαγές πώλησης μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων. Ο επιμερισμός των λειτουργικών δαπανών στους ανωτέρω επιχειρηματικούς τομείς, πραγματοποιείται με βάση τα κέντρα κόστους ανά παιχνίδι. Ένα τμήμα του κόστους παροχής υπηρεσιών και διάθεσης, το κόστος διοίκησης καθώς και τα λοιπά έσοδα και έξοδα επιμερίστηκαν στους επιχειρηματικούς τομείς ανάλογα με τα έσοδα (κύκλος εργασιών) αυτών των επιχειρηματικών τομέων. Τα μη κατανεμηθέντα στοιχεία αφορούν κυρίως σε χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα καθώς και απομειώσεις στοιχείων ενεργητικού. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

45 Γεωγραφικοί τομείς Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η Ελλάδα είναι η χώρα-έδρα της μητρικής εταιρείας, της θυγατρικής ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., και των συγγενών NEUROSOFT S.A. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 Ελλάδα Κύπρος Διεταιρικές Συναλλαγές Σύνολο (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη Σύνολο ενεργητικού ( ) Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Ελλάδα Κύπρος Διεταιρικές Συναλλαγές Σύνολο (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη Σύνολο ενεργητικού ( ) (94.165) Τα έσοδα βασίζονται στη χώρα στην οποία εδρεύει ο πελάτης Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Ταμείο Τραπεζικοί λογ/μοί (κατ. όψεως, ταμιευτηρίου κλπ) Άλλες καταθέσεις (REPOS, προθεσμίας) Σύνολο διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων Το μέσο επιτόκιο για βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 4,18% το εξάμηνο 2013 και 4,91% το έτος Η μέση διάρκεια των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων προθεσμίας ήταν 18 ημερολογιακές ημέρες για το εξάμηνο 2013 και 17 για το έτος Μερίσματα Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση έτους Το μέρισμα χρήσης 2012, μετά την παρακράτηση φόρου, ανήλθε σε 0,4275 ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι ήταν οι Μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

46 2012 ήταν η Παρασκευή και η πληρωμή στους δικαιούχους έγινε τη Δευτέρα , από την πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Λειτουργικό κόστος Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Σύνολο Τα Κέρδη Νικητών απεικονίζουν τα ποσά που διανέμονται ως κέρδη στους νικητές των παιχνιδιών του Ομίλου σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε παιχνιδιού. Το ποσοστό των κερδών επί των πωλήσεων στο εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκε σε 66,66% έναντι 67,95% του εξαμήνου 2012 (στο εξάμηνο 2013 για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το ποσοστό των κερδών επί των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 67,98% ενώ για το ΚΙΝΟ σε 69,43% έναντι 71,11% και 68,89% αντιστοίχως στην συγκρινόμενη περίοδο) Φόρος επί των καθαρών εσόδων Φόρος επί των καθαρών εσόδων ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Φόρος επί των καθαρών εσόδων Σύνολο Σύμφωνα με το Νόμο 4093/12 που ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη επιβάλλεται από φορολόγηση με συντελεστή 30% επί των καθαρών εσόδων της ΟΠΑΠ Α.Ε. (έσοδα από παίγνια μείον κέρδη νικητών παικτών, σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά - φορολογικά πρότυπα). ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

47 Κόστος παροχής υπηρεσιών Η ανάλυση του κόστους πωλήσεων κατανεμημένη ανάλογα με τo είδος του εξόδου είναι ως εξής: Κόστος παροχής υπηρεσιών ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Προμήθειες πρακτόρων Προμήθειες αναδόχων Κόστος απόσβεσης ενσώματων παγίων Κόστος απόσβεσης ασώματων παγίων Έξοδα επισκευών και συντήρησης Παροχές τρίτων Αποδόσεις σε ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ & ΕΕΠ (Β & Γ ) Κόστος μισθοδοσίας Αναλώσεις εμπορευμάτων Άλλα έξοδα Αποδόσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Κόστος παροχών αποχώρησης Σύνολο Οι προμήθειες των πρακτόρων είναι προμήθειες επί των πωλήσεων των πρακτόρων της Εταιρείας και της θυγατρικής της ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD και υπολογίζονται στο 8% επί των εσόδων των παιχνιδιών στοιχηματισμού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, GO LUCKY & MONITOR GAMES», του KΙΝΟ και του Super 3, και στο 12% επί των εσόδων των άλλων παιχνιδιών. Το αντίστοιχο ποσοστό στη θυγατρική ΟΠΑΠ SPORTS LTD για το ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι 10%. Οι αμοιβές τρίτων περιλαμβάνουν δαπάνες (αμοιβές και συντηρήσεις) που προκύπτουν από τη Σύμβαση της της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ. Οι διανομές στην ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, και ΕΕΠ (Β & Γ ) αφορούν παιχνίδια του ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ. Τα εμπορεύματα είναι πλέον διαχείρισης της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται αναλώσεις σε επίπεδο Εταιρείας. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

48 6.13. Δαπάνες διάθεσης Η ανάλυση των δαπανών διάθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας ανά είδος εξόδου είναι η εξής: ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Κονδύλια διαφήμισης Δωρεές Οικονομικές ενισχύσεις Κονδύλια χορηγιών Σύνολο Δαπάνες μισθοδοσίας Αμοιβές τρίτων Αποσβέσεις Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού Λοιπές δαπάνες διάθεσης Σύνολο λοιπών δαπανών Σύνολο δαπανών διάθεσης Δαπάνες διοίκησης Η ανάλυση των δαπανών διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρείας ανά είδος εξόδου είναι η εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Αμοιβές & έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-τέλη Διάφορα έξοδα Αποσβέσεις Προβλέψεις Σύνολο δαπανών διοίκησης Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ως συνδεδεμένες εταιρείες, πέραν των εταιρειών του Ομίλου, νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό η μητρική εταιρεία, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους μεγάλους μετόχους, οι επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου καθώς και τα κοντινά μέλη της οικογένειας αυτών. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

49 Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της εξάμηνης περιόδου 2013 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη του εν λόγω εξαμήνου (και της συγκρινόμενης χρήσης 2012) που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, καθώς και τα συγκριτικά τους μεγέθη, έχουν ως εξής: Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έσοδα Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Θυγατρικές Σύνολο Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έξοδα Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Θυγατρικές Συγγενείς Σύνολο Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απαιτήσεις Θυγατρικές Σύνολο Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποχρεώσεις Θυγατρικές Συγγενείς Σύνολο Βάσει της διακρατικής συμφωνίας της 1 Ιανουαρίου 2003, η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD καταβάλλει το 10% των εσόδων της από τα παιχνίδια στη μητρική εταιρεία. Η αμοιβή αυτή ανήλθε στο ποσό των χιλ. για την τρέχουσα περίοδο (εξάμηνο 2012: χιλ.). Στην ίδια περίοδο η εν λόγω θυγατρική εταιρεία κατέβαλε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό χιλ. για το μέρισμα χρήσης 2012 (εξάμηνο 2012: χιλ.). Επίσης στο εξάμηνο 2012 αγόρασε δελτία αριθμολαχείων από την μητρική αντί του ποσού των 1 χιλ. Το ποσό που ήταν οφειλόμενο την 30 Ιουνίου 2013 ήταν χιλ. (χρήση 2012: χιλ.). ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

50 2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε απαιτεί από τη θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD ποσό χιλ. που κατέβαλε ως διαφορές κερδών νικητών των παιχνιδιών μέχρι σύμφωνα με τη διακρατική συμφωνία της 1 Ιανουαρίου 2003 (χρήση 2012: χιλ.). 3. Η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. στη τρέχουσα περίοδο απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) ποσό 25 χιλ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και β) ποσό 472 χιλ. για κοινές δαπάνες σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση της 22 Ιουνίου Στην ίδια περίοδο το μέρισμα χρήσης 2012 της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., του οποίου δικαιούχος 100% είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε., ανήλθε στο ποσό των χιλ. Στο εξάμηνο 2012 η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) ποσό 9 χιλ. που κατέβαλε η μητρική εταιρεία για κοινόχρηστα του έκτου ορόφου του κτιρίου (Πανεπιστημίου 25) στο οποίο στεγάζεται η θυγατρική και β) ποσό 25 χιλ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και ποσό 518 χιλ. για κοινές δαπάνες σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση της 22 Ιουνίου Στην ίδια περίοδο η εν λόγω θυγατρική εταιρεία κατέβαλε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό χιλ. για το μέρισμα χρήσης Το υπόλοιπο ποσό την 30 Ιουνίου 2013 ήταν χιλ. (χρήση 2012: 942 χιλ.). 4. Η μητρική στην τρέχουσα περίοδο απέδωσε στη θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ποσό χιλ. Το ποσό αφορά στις διενεργηθείσες για την ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) μισθοδοσία και λοιπές δαπάνες εργαζομένων, συμβούλων, συνεργατών κλπ, β) διάφορες δαπάνες και γ) αμοιβές της θυγατρικής όπως αυτές προβλέπονται στη σύμβαση της 22 Ιουνίου 2009 μεταξύ της μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας (εξάμηνο 2012: χιλ.). Το οφειλόμενο ποσό κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε χιλ. (χρήση 2012: χιλ.). 5. Στις 30 Ιουνίου 2013 στα βιβλία της μητρικής εταιρείας απεικονίζεται απαίτηση από την θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ύψους χιλ. (χρήση 2012: χιλ.) που αφορά στο έργο της αναμόρφωσης και της εφαρμογής της ενιαίας εταιρικής εικόνας των σημείων πώλησης της Εταιρείας. 6. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδωσε κατά την τρέχουσα περίοδο στη θυγατρική της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD, ποσό χιλ. (εξάμηνο 2012: χιλ.) το οποίο αφορά σε αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης στοιχηματισμού, που διεξάγει η μητρική, σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση της 24 Σεπτεμβρίου Το υπόλοιπο ποσό την 30 Ιουνίου 2013 ήταν 557 χιλ. (χρήση 2012: 405 χιλ.). 7. Η ΟΠΑΠ Α.Ε απαιτεί από τη θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD ποσό 699 χιλ. που κατέβαλε ως αμοιβές, φόρους και έξοδα νομικών μέχρι (χρήση 2012: 90 χιλ.). 8. Η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ SPORTS LTD στο εξάμηνο 2013 κατέβαλε στη συγγενή εταιρεία GLORY TECHNOLOGY LTD ποσό 337 χιλ. (εξάμηνο 2012: 392 χιλ.) που αφορά αμοιβή διαχείρισης on line συστήματος UGS (μηχανολογικός εξοπλισμός). ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

51 Το οφειλόμενο ποσό στην GLORY TECHNOLOGY LTD την 30 Ιουνίου 2013 ήταν 37 χιλ. (χρήση 2012: 0 χιλ.). 9. Στην ίδια περίοδο το μέρισμα χρήσης 2012 της ΟΠΑΠ SPORTS LTD, του οποίου δικαιούχος 100% είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε., ανήλθε στο ποσό των 857 χιλ. (εξάμηνο 2012: 0 χιλ.). Το οφειλόμενο ποσό προς τη μητρική την 30 Ιουνίου 2013 ήταν 472 χιλ. (χρήση 2012: 0 χιλ.). 10. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδωσε κατά την τρέχουσα περίοδο στη συγγενή (των θυγατρικών της εταιρειών ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD) NEUROSOFT Α.Ε. ποσό 219 χιλ. το οποίο αφορά σε αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επιτόπιας υποστήριξης και επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος BOLT (εξάμηνο 2012: 269 χιλ.). Το οφειλόμενο ποσό την 30 Ιουνίου 2013 ανήλθε σε 87 χιλ. (χρήση 2012: 10 χιλ.). Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Σύνολο Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών του Ομίλου αναλύονται σε: α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται σε 457 χιλ. για το εξάμηνο 2013 και 360 χιλ. για το εξάμηνο 2012, β) αμοιβές των Διευθυντών του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των χιλ. για το εξάμηνο 2013 και χιλ. για το εξάμηνο Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών της Εταιρείας αναλύονται σε: α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας οι οποίες ανέρχονται σε 180 χιλ. για το εξάμηνο 2013 και 135 χιλ. για το εξάμηνο 2012, β) αμοιβές των Διευθυντών της Εταιρείας οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των χιλ. για το εξάμηνο 2013 και χιλ. για το εξάμηνο Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Σύνολο Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως σε προκαταβολές αποζημίωσης και στεγαστικά δάνεια που έχουν καταβληθεί σε Διευθυντικά Στελέχη (πριν την ανάληψη ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

52 των διευθυντικών τους καθηκόντων) που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) (βλ. 7.8) και αναλύονται σε: α) υπόλοιπο στεγαστικών δανείων Διευθυντών μητρικής εταιρείας, ύψους 264 χιλ. για το εξάμηνο 2013 και 201 χιλ. για τη χρήση 2012, β) προκαταβολές αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης Διευθυντών μητρικής εταιρείας, χιλ. για το εξάμηνο 2013 και χιλ. για τη χρήση Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Σύνολο Τα υπόλοιπα τέλους περιόδου από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία αφορούν σε: α) μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών, χιλ. για το εξάμηνο 2013 (Ομίλου) και χιλ. για τη χρήση 2012 και β) μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών, χιλ. για το εξάμηνο 2013 (Εταιρείας) και χιλ. για τη χρήση Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από τη Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά του Ομίλου. Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αριθμός προσωπικού Ο αριθμός του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού και ο μέσος αριθμός του ευκαιριακά απασχολούμενου σε καθημερινή βάση προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπάλληλοι (τακτικοί) Υπάλληλοι (ευκαιριακά απασχολούμενοι) Σύνολο ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

53 6.17. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις & δεσμεύσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Α) Φορολογικές υποχρεώσεις: 1. Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του έτους Για το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2011, η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E., στα πλαίσια της αναθεώρησης του Ν. 2238/1994 περί Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές, ανέθεσαν τη διενέργεια ειδικού φορολογικού ελέγχου για την περίοδο στους τακτικούς ελεγκτές. Ο ανωτέρω έλεγχος ολοκληρώθηκε εντός του Μαΐου Από τον διενεργηθέντα έλεγχο Φορολογικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας για την χρήση 2012 από τους τακτικούς ελεγκτές δεν έχουν προκύψει ευρήματα και ουσιώδεις διαφορές σε σχέση με τη δήλωση Φόρου Εισοδήματος που έχει καταρτίσει η Εταιρεία και κατά συνέπεια δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη φορολογικών διαφορών για την ΟΠΑΠ Α.Ε. Η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. για τη χρήση 2012 σχημάτισε πρόβλεψη φορολογικών διαφορών ποσού 100 χιλ. και για την εξάμηνη περίοδο χιλ. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις του Ομίλου έχουν ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΠΑΠ A.E ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD ΟΠΑΠ SPORTS LTD 2012 ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD 2012 GLORY TECHNOLOGY LTD NEUROSOFT S.A Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει διενεργηθεί σωρευτική πρόβλεψη φορολογικών διαφορών ποσού χιλ. για την μητρική εταιρεία και χιλ. για τον Όμιλο. Β) Επίδικες υποθέσεις: Σύμφωνα με εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν δικαστικές απαιτήσεις τρίτων έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., για τις οποίες πιθανολογείται αρνητική έκβαση, θα απαιτηθούν ποσά ύψους χιλ. για την διεκπεραίωσή τους, ενώ το συνολικό ύψος των ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

54 απαιτήσεων αυτών ανέρχεται στο ποσό των χιλ. Η συνολική σωρευτική πρόβλεψη της Εταιρείας ύψους χιλ. αναλύεται ως εξής: α) εργατικές διαφορές με μόνιμο και ευκαιριακά απασχολούμενο προσωπικό καθώς και με συνταξιούχους υπαλλήλους της Εταιρείας, ποσού χιλ., β) αγωγές ιδιωτών, ύψους χιλ., που αφορούν χρηματικές διαφορές από τη μη πληρωμή δελτίων παιχνιδιών της Εταιρείας καθώς και διαφορές αμοιβών από υπηρεσίες και γ) λοιπές επίδικες υποθέσεις ποσού χιλ. Επίσης, σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, έχουν κατατεθεί αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας με απαιτήσεις ύψους χιλ., για τις οποίες ωστόσο, δεν είναι πιθανό το ενδεχόμενο αρνητικής έκβασης για την Εταιρεία και για το λόγο αυτό δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις. Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς επίσης και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Δεσμεύσεις α) Συμβάσεις συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας πληροφορικών συστημάτων Τη συντήρηση - τεχνική υποστήριξη του κεντρικού συστήματος επεξεργασίας στοιχείων της Εταιρείας έχει αναλάβει η ανάδοχος εταιρεία πληροφορικών συστημάτων, όπως ορίζεται σε συμβάσεις που έχουν κατά καιρούς συναφθεί (οι κυριότερες του έτους 1997 και του έτους 2005). Σύμφωνα με αυτές, η ανάδοχος εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης σε εξοπλισμό και λογισμικό του κύριου και εφεδρικού κεντρικού συστήματος, της αναβαθμισμένης πλατφόρμας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών LOTOS, των λογισμικών όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. που ανέπτυξε η ίδια, καθώς επίσης και των τερματικών μηχανών των πρακτορείων. Επίσης ο ανάδοχος έχει αναλάβει και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος. Η διάρκεια της κάθε σύμβασης διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία που παρέχεται. Με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ της ρυθμίστηκαν και όλες οι παραπάνω συμβάσεις του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ με τις εξής παρατηρήσεις: Α) Από δεν ισχύει καμιά άλλη σύμβαση πλην του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της Β) Στις έληξε η σύμβαση συντήρησης των τερματικών με την ΙΝΤΡΑΚΟΜ και όλες οι μηχανές συντηρούνται από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ με βάση το Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Γ) Από η ΙΝΤΡΑΛΟΤ συντηρεί όλον τον εξοπλισμό των μηχανογραφικών κέντρων με βάση το Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Στις 30 Ιουλίου 2010 το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε την παράταση της σύμβασης με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ, κατά ένα έτος, προκειμένου και σύμφωνα με τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

55 να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της ΟΠΑΠ Α.Ε., να ενισχυθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της Εταιρείας με παροχή σύγχρονων υπηρεσιών, να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο και ο αριθμός των παρεχομένων παιχνιδιών, να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των πρακτορείων και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος. Μετά την παρέλευση του ενός έτους, η ΟΠΑΠ Α.Ε. άσκησε το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ για ένα ακόμη έτος. Στις , , και το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε τέσσερις τρίμηνες διαδοχικές παρατάσεις του από Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ήτοι από έως με τους ίδιους ακριβώς όρους, οι οποίοι περιγράφονται στην από σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. Άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρεία είναι οι εξής: β) Σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. Υπογράφηκε στις και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Η ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. αναλαμβάνει προς την ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και παρακολούθησης του δικτύου των πρακτορείων, με βάση την εκάστοτε πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε., β) την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, προμήθειας, αποθήκευσης και διανομής αναλωσίμων και εντύπων καθώς επίσης και προωθητικού υλικού προς όλα τα πρακτορεία, γ) παροχή υποστήριξης στους παίκτες (πελάτες) και στους πράκτορες, δ) ευθύνη παροχής υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων, ε) ευθύνη παρακολούθησης και συντήρησης του εξοπλισμού των πρακτορείων σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις, στ) παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης, ζ) παροχή πρόσθετων υπηρεσιών όπως π.χ. η λειτουργία του πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο Αεροδρόμιο των Σπάτων, η) παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης υλοποίηση και παρακολούθηση τεχνικών έργων. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει προς την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.: α) την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, β) την παροχή υπηρεσιών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας κλπ, γ) παροχή υπηρεσιών προμηθειών, διαχείρισης αγορών και αναλωσίμων, δ) παροχή υποδομής και υποστήριξης τεχνολογιών και διαχειριστικών εφαρμογών, ε) παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και στ) παροχή προσωπικού με αντίστοιχη εμπειρία. γ) Συμβάσεις για τη λειτουργία του Στοιχήματος στην Κύπρο Στις υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας GLORY LEISURE LTD (θυγατρικής OPAP SPORTS LTD της ΟΠΑΠ Α.Ε. από την ) και της GLORY TECHNOLOGY LTD για τη χρήση του ολοκληρωμένου (on-line) συστήματος UGS (Universal Game System INTEGRATED TURN-KEY SOLUTION) της GLORY TECHNOLOGY LTD προς αυτοματοποίηση των εργασιών συλλογικών στοιχημάτων των εταιρειών του συγκροτήματος. Η σύμβαση ίσχυε έως τις με συμφωνηθείσα ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

56 παράταση έως την Η ετήσια αμοιβή που συμφωνήθηκε για την παροχή του δικαιώματος χρήσης του συστήματος της GLORY TECHNOLOGY LTD ανήλθε στο 5% (και από μέχρι στο 4%) πλέον ΦΠΑ επί του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του συγκροτήματος. Η παραπάνω σύμβαση παρατάθηκε έως με συμφωνηθείσα αμοιβή 3% πλέον ΦΠΑ. Επίσης συμφωνήθηκε ετήσια αμοιβή ίση με 14% πλέον ΦΠΑ επί της ετήσιας αμοιβής χρήσης του συστήματος, για τις υπηρεσίες συντήρησης του συστήματος που θα παρέχει η GLORY TECHNOLOGY LTD. δ) Σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD Στις υπεγράφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD, σύμφωνα με την οποία, η τελευταία θα παρέχει στη μητρική εταιρεία συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης στοιχηματισμού που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. ε) Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου με Κοινοπραξία Τραπεζών Την 1 Δεκεμβρίου 2011, ύστερα από έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2011, η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου, μη μετατρέψιμου σε μετοχές, με κοινοπραξία τραπεζών, συνολικού ύψους έως χιλ. Συμμετέχουσες τράπεζες είναι η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε, η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Το ρόλο του πληρεξούσιου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Στις 7 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία ανέλαβε το ποσό των χιλ. μέσω έκδοσης χιλιάδων ομολογιών, οι οποίες στο σύνολό τους καλύφθηκαν από την κοινοπραξία των τραπεζών. Στις 22 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία υπέγραψε συμπληρωματική σύμβαση με κοινοπραξία των Τραπεζών, σύμφωνα με την οποία το συνολικό ποσό του ομολογιακού δανείου αυξάνεται έως χιλ. Συμμετέχουσες τράπεζες είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank S.A. και η Τράπεζα Πειραιώς. Το ρόλο του πληρεξούσιου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Στις 29 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία ανέλαβε το επιπλέον ποσό των χιλ. μέσω έκδοσης χιλιάδων ομολογιών, οι οποίες στο σύνολό τους καλύφθηκαν από την κοινοπραξία των τραπεζών. Από το κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου έχει πληρωθεί ποσό χιλ. σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση το Δεκέμβριο του 2012 (12 μήνες ύστερα από την πρώτη ημερομηνία έκδοσης) και δεύτερη δόση τον Ιούνιο του στ) Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. για χορήγηση αδείας παιγνιομηχανημάτων (VLTs) Στις υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε στον δεύτερο εκ των συμβαλλομένων άδεια για τα παιγνιομηχανήματα, εκ των οποίων παιγνιομηχανήματα θα εγκαταστήσει και θα εκμεταλλευτεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

57 των πρακτορείων της και παιγνιομηχανήματα θα εγκαταστήσουν και θα εκμεταλλεύονται παραχωρησιούχοι δυνάμει συμβάσεων παραχώρησης που θα συνάψει μαζί τους η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι όροι των οποίων οριοθετούνται από το Ν. 4002/2011 και την παρούσα σύμβαση. ζ) Ελληνικά Λαχεία H θυγατρική εταιρεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., OPAP INVESTMENT LIMITED, συμμετείχε σε σύμπραξη με τις εταιρείες INTRALOT LOTTERIES LIMITED, SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.a.r.l. και LOTTOMATICA GIOCHI E PARTECIPAZIONI S.r.l. (εφεξής: «Σύμπραξη»). Η Σύμπραξη ανακηρύχθηκε, τον Δεκέμβριο του 2012, επιτυχών πλειοδότης του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και εν γένει διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων που είχε προκηρύξει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Τα ποσοστά συμμετοχής των πιο πάνω εταιρειών στη Σύμπραξη είναι: OPAP INVESTMENT LIMITED 66,99999%, INTRALOT LOTTERIES LIMITED 16,5%, SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.a.r.l. 16,5% και LOTTOMATICA GIOCHI E PARTECIPAZIONI S.r.l. 0,00001%. Η οικονομική προσφορά που κατέθεσε η Σύμπραξη ανήλθε στο ποσό των 190 εκ. Το χρονοδιάγραμμα καταβολής του παραπάνω τιμήματος είναι: 1. 20%, θα καταβληθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow account) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης (η οποία υπογράφτηκε στις και το 20% καταβλήθηκε την ), 2. 50%, θα πληρωθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης από τη Βουλή των Ελλήνων, 3. 30%, θα πληρωθεί εναλλακτικά: ή μαζί με την καταβολή του παραπάνω ποσού (50%), ή δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κύρωσης της Σύμβασης Παραχώρησης από τη Βουλή των Ελλήνων με τόκο 14%. Η άδεια αφορά το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Ελληνικών Λαχείων, τα οποία περιλαμβάνουν το Εθνικό, το Λαϊκό και το Ευρωπαϊκό Λαχείο, το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο ή Ξυστό, το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο και το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο. Εν συνεχεία: Α) Στις 11 Ιουνίου 2013 συστάθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.». Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε χιλ. και διαιρέθηκε σε κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 η καθεμία. Οι ιδρυτές της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» είναι: 1. η ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD με κοινές μετοχές, 2. η SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.a.r.l. με κοινές μετοχές, ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

58 3. η INTRALOT LOTTERIES LIMITED με κοινές μετοχές και 4. η LOTTOMATICA GIOCHI E PARTECIPAZIONI S r. l με μια κοινή μετοχή. Β) Στις υπεγράφη μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και της «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.», η 12ετής σύμβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων. Γ) Αναμένεται η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης από τη Βουλή των Ελλήνων. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού των Κρατικών Λαχείων η Alpha Bank εξέδωσε τις παρακάτω εγγυητικές επιστολές προς τη Σύμπραξη: 1. Μία εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό συνολικής αξίας 20 εκ. Το ποσοστό συμμετοχής της OPAP INVESTMENT LIMITED στην εγγυητική επιστολή ανήλθε σε 13,4 εκ. Για την έκδοση αυτής της εγγυητικής επιστολής η ΟΠΑΠ Α.Ε. δέσμευσε ως εγγύηση ποσό 6,6 εκ. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή επεστράφη μετά την Τρεις επιστολές «Certain Funds Letters» συνολικής αξίας ίσης με το 20% του τιμήματος των 190 εκ, δηλαδή ποσού 38 εκ. Το ποσοστό συμμετοχής της OPAP INVESTMENT LIMITED σ αυτές τις εγγυητικές επιστολές ανήλθε σε 25,46 εκ. Για την έκδοση αυτών των εγγυητικών επιστολών η ΟΠΑΠ Α.Ε. δέσμευσε ως εγγύηση ποσό 25,46 εκ. Οι τρείς επιστολές επεστράφησαν μετά την Τρεις επιστολές «Commitment Letters» συνολικής αξίας ίσης με το 50% του τιμήματος των 190 εκ, δηλαδή ποσού 95 εκ. Το ποσοστό συμμετοχής της OPAP INVESTMENT LIMITED σ αυτές τις εγγυητικές επιστολές ανήλθε σε 63,65 εκ. Για την έκδοση αυτών των εγγυητικών επιστολών η ΟΠΑΠ Α.Ε. δέσμευσε ως εγγύηση ποσό 63,65 εκ. Στις οι συνολικές δεσμευμένες καταθέσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την έκδοση των παραπάνω υπό 1 έως 3 επιστολών ανέρχονται σε 95,71 εκ., ενώ μετά την η δεσμευμένη κατάθεση της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την έκδοση των τριών επιστολών της 3 παραγράφου θα ανέρχεται σε 63,65 εκ. Οι επιστολές αυτές θα επιστραφούν, οπότε και θα αποδεσμευτεί η παραπάνω κατάθεση της ΟΠΑΠ Α.Ε. εντός του έτους ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

59 6.18. Κέρδη ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν ως εξής: Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες μητρικής (ποσά σε ) Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ποσά σε ) ΟΜΙΛΟΣ ,2110 0,0889 0,8089 0,3954 Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες μητρικής (ποσά σε ) Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ποσά σε ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,2212 0,1045 0,8364 0,4285 Δεν υπάρχουν μειωτικά των βασικών κερδών στοιχεία Μεταγενέστερα γεγονότα Στις η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν των εγκρίσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις και του Διοικητικού Συμβουλίου στις , υπεγράφη σύμβαση με την ανώνυμη εταιρεία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» ανάδοχο του διαγωνισμού με αριθμό πρωτοκόλλου Α/18054/ «για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της Εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε αυτό, καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού». Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι σε σχέση με τους βασικούς όρους των συμβάσεων οι οποίοι είχαν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις , η Εταιρεία, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο, επέτυχε μείωση του εφάπαξ επενδυτικού κόστους της κατά 2 εκ. ευρώ, στα 27,5 εκ. ευρώ έναντι 29,5 εκ. ευρώ, ενώ οι λοιπές οικονομικές παράμετροι καθώς και η χρονική διάρκεια της σύμβασης παραμένουν αμετάβλητες. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

60 Στις και η εταιρεία με την επωνυμία «SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.a.r.l.» κατέβαλε το ποσοστό συμμετοχής (16,5%), στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (ήτοι χιλ. και χιλ. αντίστοιχα) και στις η εταιρεία με την επωνυμία «INTRALOT LOTTERIES LIMITED» το άλλο 16,5% (ήτοι, χιλ.) στο εν λόγω κεφάλαιο. Στις υπεγράφη μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και της «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.», η 12ετής σύμβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων. Η εταιρεία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.» έχει ως μετόχους εταιρείες ελεγχόμενες από την ΟΠΑΠ Α.Ε. (ATH: OPAP), την Scientific Games (Nasdaq: SGMS) και την Intralot (ATH: INLOT). Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα παρέχει προς την «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.» υπηρεσίες έναντι προμήθειας: (α) αξιοποίησης του υφιστάμενου δικτύου πωλήσεων, (β) ανάπτυξης νέου δικτύου πωλήσεων (με υπεργολάβο την Intralot) και (γ) λογιστικών, νομικών και φιλοξενίας μηχανογραφικών κέντρων. Στις η ΟΠΑΠ Α.Ε., σε συνέχεια της από ανακοίνωσής της σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης για τον Τεχνολογικό Πάροχο, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας εγκρίθηκε τροποποίηση του από Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Κοινοπραξίας ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ως προς το χρόνο λήξης του. Η ανωτέρω τροποποίηση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού κρίθηκε αναγκαία για τη μετάβαση των υφιστάμενων λειτουργιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο Νέο Πληροφορικό Σύστημα, για το χρονικό διάστημα από έως , ενώ προβλέπεται δυνατότητα πρόωρης και αζήμιας καταγγελίας του μετά την πάροδο έξι (6) μηνών. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά θέματα τα οποία να έχουν ανακύψει μετά το πέρας της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Ένα Μέλος του Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης Κωνσταντίνος Λουρόπουλος Γρηγόριος Φελώνης Βενετσάνος Ρογκάκος ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

61 Ε. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2013 έως την 30 Ιουνίου 2013 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/00/15 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ Λ. Κηφισού 62, Περιστέρι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ομίλου των επιχειρήσεών της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. Διεύθυνση διαδικτύου: Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ημερομηνία έγκρισης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης: 29 Αυγούστου 2013 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, Δημήτριος Αγραφιώτης, Παναγιώτης Κολιοπάνος, Νόμιμος ελεγκτής / Ελεγκτική εταιρεία: Κυριάκος Ριρής (ΑΜ ΣΟΕΛ 12111) - PwC (ΑΜ ΣΟΕΛ 113) Επαμεινώνδας Λεκέας, Στέφανος Παντζόπουλος, Κωνσταντίνος Φουλίδης, Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη Γεώργιος Συμεωνίδης, Δέσποινα Λασκαρίδου, Θεοφάνης Μουστακάτος, Ευθυμία Χαλάτση, Γρηγόριος Φελώνης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Μικτά κέρδη Επενδύσεις σε ακίνητα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών Άυλα περιουσιακά στοιχεία και επενδυτικών αποτελεσμάτων Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κέρδη προ φόρων Αποθέματα Κέρδη μετά από φόρους (Α) Απαιτήσεις από πελάτες Ιδιοκτήτες μητρικής Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Δικαιώματα μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων Ιδιοκτήτες μητρικής Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής (α) Δικαιώματα μειοψηφίας Δικαιώματα μειοψηφίας (β) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ) 0,2110 0,8089 0,0889 0,3954 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυ- Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις τικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κύκλος εργασιών Σύνολο υποχρεώσεων (δ) Μικτά κέρδη ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κέρδη προ φόρων ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρδη μετά από φόρους (Α) Ιδιοκτήτες μητρικής Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου -Δικαιώματα μειοψηφίας ( και αντίστοιχα) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα Διανεμηθέντα μερίσματα ( ) ( ) ( ) ( ) μετά από φόρους (Α)+(Β) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου -Ιδιοκτήτες μητρικής ( και αντίστοιχα) Δικαιώματα μειοψηφίας Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ) 0,2212 0,8364 0,1045 0,4285 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: 1α. Στη σημείωση 6.17 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Αποσβέσεις μητρικής εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (9.436) (1.833) (15.148) (12.562) 1β. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει διενεργηθεί σωρευτική πρόβλεψη φορολογικών διαφορών ποσού Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις χιλ. για την μητρική εταιρεία και χιλ. για τον Όμιλο. 2. Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Άλλες προβλέψεις α. Σύμφωνα με εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν δικαστικές απαιτήσεις τρίτων Συναλλαγματικές διαφορές (12) (38) (12) (38) έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., για τις οποίες πιθανολογείται αρνητική έκβαση, θα απαιτηθούν ποσά ύψους χιλ. Ζημίες από συγγενείς (Εταιρείας και Ομίλου) για τη διεκπεραίωσή τους, ενώ το συνολικό ύψος των απαιτήσεων αυτών ανέρχεται στο ποσό των χιλ. (Εταιρείας και Ομίλου). Προγράμματα παροχών στο προσωπικό β. Οι συνολικές σωρευτικά προβλέψεις αναλύονται ως εξής: Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας i) για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στο ποσό των χιλ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο, ii) για φορολογικές διαφορές στο ποσό των χιλ. για την Εταιρεία και χιλ. για τον Όμιλο και iii) για αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού σε χιλ. για την Εταιρεία και χιλ. για τον Όμιλο. Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Αύξηση αποθεμάτων (466) (687) - - 3γ. Επίσης, σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, έχουν κατατεθεί αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας και του Ομίλου με απαιτήσεις ύψους χιλ., για τις οποίες ωστόσο, δεν είναι πιθανό το ενδεχόμενο αρνητικής έκβασης και για το λόγο αυτό δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις. 4. Ο αριθμός του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού της ΟΠΑΠ Α.Ε. την και ανέρχεται σε 230 και 241 αντίστοιχα (968 και 989 αντίστοιχα του Ομίλου). Ο μέσος αριθμός του ευκαιριακά απασχολούμενου σε καθημερινή (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (7.160) (10.762) βάση προσωπικού της Εταιρείας κατά την περίοδο από και ανέρχεται σε 4 και 7 αντίστοιχα (4 και 8 αντίστοιχα του Ομίλου). Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (32.708) (33.853) 5. Τα ποσά των εισροών, εκροών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη Αύξηση πληρωτέων φόρων όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, αναλύονται ως εξής: Μείον: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (187) (92) (9) (12) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Καταβεβλημένοι φόροι (26.661) (13.304) (26.385) (12.788) Εισροές Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Εκροές Απαιτήσεις Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία (13.544) (17.129) (9.805) (13.158) Υποχρεώσεις Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων στοιχείων Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης Σύσταση συγγενούς (13.400) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης Σύσταση θυγατρικής (15) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - (13.205) (6.327) Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα από θυγατρικές Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (17.985) (11.292) (10.431) (3.558) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Πληρωμές δόσεων δανείου (36.250) - (36.250) - Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων (30) (1.517) - (1.474) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (178) (6.775) - (6.611) Μερίσματα πληρωθέντα (220) ( ) (220) ( ) Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (36.678) ( ) (36.470) ( ) Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Λουρόπουλος Α.Δ.Τ. ΑΒ Περιστέρι, 29 Αυγούστου 2013 Ένα Μέλος του Δ.Σ. Γρηγόριος Φελώνης Α.Δ.Τ. ΑΚ Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης Βενετσάνος Ρογκάκος Α.Δ.Τ. ΑΒ Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. 6α. Δεν υπάρχει αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης σε σύγκριση με τη χρήση που έληξε στις β. Στη σημείωση 6.7 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης περιγράφεται η δομή του Ομίλου και συγκεκριμένα οι εταιρείες που τον απαρτίζουν με το ποσοστό συμμετοχής, την καταστατική τους έδρα, τη μέθοδο ενοποίησης και την κύρια δραστηριότητά τους. 7α. Κατά την εξάμηνη περίοδο 2013 πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση κονδυλίων Χρηματοοικονομικής Θέσης «Προγράμματα παροχών προσωπικού, Αναβαλλόμενοι φόροι και Κέρδη εις νέον» της χρήσης 2011 & 2012 επαναπροσδιορίζοντας το κονδύλι «Προγράμματα παροχών προσωπικού» της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τα παρελθόντα έτη, κάνοντας χρήση των διατάξεων του ΔΛΠ 19 «Τροποποίηση» περί αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών / ζημιών. Οι παραπάνω μεταβολές από την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής (σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Τροποποίηση») στη Χρηματοοικονομική Αναφορά του Ομίλου και της Εταιρείας των χρήσεων 2011 και 2012 επηρεάζουν αναλογικά και την δημοσιευμένη Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά του έτους Στην παράγραφο 6.5 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης αναλύονται τα αναμορφωμένα κονδύλια. 7β. Δεν έχουν επέλθει άλλες αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις ή διόρθωση λογιστικού λάθους στη Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά. 8. Σύμφωνα με το Νόμο 4093/12 που ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη επιβάλλεται από φορολόγηση με συντελεστή 30% επί των καθαρών εσόδων της ΟΠΑΠ Α.Ε. (έσοδα από παίγνια μείον κέρδη νικητών παικτών). 9. Η Εταιρεία ακολούθησε τις ίδιες λογιστικές αρχές με αυτές που ακολούθησε κατά την προηγούμενη χρήση. 10. Οι επενδύσεις για αγορές και πληρωμές παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την περίοδο από ανήλθαν σε χιλ. ( χιλ. του Ομίλου). 11. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου. 12. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση. 13. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 14. Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013, έλαβε χώρα η δέκατη τρίτη (13) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας Λ. Κηφισού 62, Περιστέρι, η οποία ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2012 και την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, για την εταιρική χρήση Το μέρισμα χρήσης 2012, μετά την παρακράτηση φόρου, ανήλθε σε 0,4275 ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι ήταν οι Μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2012 ήταν η Παρασκευή και η πληρωμή στους δικαιούχους έγινε τη Δευτέρα , από την πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». 15. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την υπ' αριθμ. 32/ συνεδρίασή του, ενέκρινε την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%).

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%). ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει βελτιωµένα έσοδα σε τριµηνιαία βάση - ιατηρείται ο στόχος καθαρής κερδοφορίας για το 2013 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 Πωλήσεις: 2.764,1 εκ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (αύξηση 0,1%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση επισκόπησης Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά... 3 Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Ατομική και Ενοποιημένη) της 30 Σεπτεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και ενισχυμένα περιθώρια κερδοφορίας Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Β. Έκθεση Επισκόπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 Σεπτεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Οι

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 20 Πωλήσεις: 3.374,1 εκ. Ευρώ έναντι 2.599,4 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 29,8%) Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 31 Μαρτίου 2012 (1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 Πωλήσεις: 4.633,4 εκ. ευρώ έναντι 3.695,2 εκ. ευρώ το 2005 (αύξηση 25,4%) Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αθήνα 30 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 5.440,9 εκ. ευρώ, έναντι 5.519,6 εκ. ευρώ το 2008 (µείωση 1,4%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικές Επιδόσεις Εννεαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικές Επιδόσεις Εννεαμήνου 2016 Αθήνα 22 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 Πωλήσεις:5.065,8 εκ. ευρώ έναντι 4.633,4 εκ. ευρώ το 2006 (αύξηση 9,3%) Προσαρµοσµένα κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 Πωλήσεις: 2,289.8 εκ. Ευρώ έναντι 1,709.0 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2005 (αύξηση 34.0%) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 2005 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 21/11/, ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις του εννεαµήνου του, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015 Η ΟΠΑΠ επιτυγχάνει σταθερές επιδόσεις εν μέσω οικονομικής αστάθειας Αθήνα 30 Μαρτίου 2016 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30. Σεπτεµβρίου 2007.

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30. Σεπτεµβρίου 2007. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2007 Πωλήσεις: 3.543,9 εκ. ευρώ έναντι 3.374,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 5,0%)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014

ΟΠΑΠ Α.Ε. Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 2 Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 27 Μαΐου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου...6 II. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ

ελτίο Τύπου Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης Αθήνα 31 Μαρτίου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιηµένα οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου...6 II.Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7 A. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα