ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Π.Χ. Β ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Απρ ίλιος- Μά ι οι; - Ιούνιοι; Δήμος Πολυyύρου. Πολιτιστικός Ορyανισμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Π.Χ. Β ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Απρ ίλιος- Μά ι οι; - Ιούνιοι; 2008. Δήμος Πολυyύρου. Πολιτιστικός Ορyανισμός"

Transcript

1 ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ETAIPEIA ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ f.τοσ I ΔΙ'ΥΣΕΩΣ Μ ε την επιστημονική φροντίδα του ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Π.Χ. Β ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Απρ ίλιος- Μά ι οι; - Ιούνιοι; 2008 Συμμετέχουν ενεργά: Δήμος Πολυyύρου Πολιτιστικός Ορyανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλιcιδικ(κ '.ο:~ν ~.. ~-"' ~~-..;~.... ~::~.(\,\,.") ~ \;.''~ ~"' 1 ~~~~~'(:-.:.r~: "'" 'J;ι,(.t!,i" ~"" Η αφίσσα του Ε.ΠΧ.

2 380 Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δραστηριότητα της ΙΣΤΟΡΙΚ ΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΙΛΕΧ), η ίδρυση του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ε.Π.Χ.), βρήκε ανέλπιστη ανταπόκριση από τους κατοίκους της Χαλκιδικής και ιδιαίτερα από τις νεότερες ηλικίες. Ήταν ένα πιλοτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2007, όπου δίδαξαν αξιόλογοι Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι με πλούσια θεματική. Ιδιαίτερα θα πρέπει να επισημανθεί η επιστημονική στήριξη της προσπάθειας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπως επίσης η ε νεργός συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου και του Πολιτιστικού Οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής (Π.Ο.Χ.). Σε εισαγωγικό του σημείωμα ο Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής κ. Βασίλειος Πάππας ανέφερε τότε (μεταξύ άλλων) για την ίδρυσή του: «Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής (ΙΛΕΧ), με τη 47χρονη διαχρονική προσφορά της στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Χαλκιδικής, αποφάσισε να αναπτύξει μια ευρύτερη πνευματική και επιστημονική δράση. Στους άμεσους στόχους της είναι να δώσει την ευκαιρία σε άτομα της Χαλκιδικής, άσχετα με ηλικία, φύλο, μόρφωση, επάγγελμα και ενδιαφέρο ντα, να δι ευρύνουν την σκέψη τους με μια σειρά μαθημάτων, καθαρώς μορφωτικού χαρακτήρα και σε διάφορους τομείς. Τα μαθήματα αυτά θα διδάσκονται (δωρεάν) από Πανεπιστημιακούς δασκάλους με τη μορφή Πανεπι στημιακ(ijν μαθημάτων. Που σημαίνει, εμπλουτισμένα με πλήρεις γνώσεις και με ε νδιαφέροντα για όλους θέματα, κάτω από την επιστημονική παρακολούθηση το υ Πανεπιστημίου Μακεδο νίας. Ο πρώτος κύκλος (πιλοτικό πρόγραμμα) που θα περιλαμβάνει 8 μαθήματα-παραδόσεις, θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Ιούνιο 2007 στον Πολύγυρο. Μετά από κάθε μάθημα θα ακολουθεί συζήτηση. Επίσης προβλέπεται η διανομή δι δακ τικού υλικού και ενδεικτική βιβλιογραφία.

3 381 Συνέντευξη Τύπου με αφορμή την ίδρυση του Ελευθέρου Πανεπιστημίου στο νομό μας απc5 την ΙΛΕΧ. Ευελπιστοι!ντες ότι η σειρά αυτή θα στεφθεί με επιτυχία θα συνεχίσουμε το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο με νέα σειρά μαθημάτων, γενικού ενδιαφέροντος ή με επιλεγμένες θεματικές ενότητες. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μορφής παιδείας είναι η ε λει!θερη παρακολούθηση, εξ συ και το στίγμα του Ελεύθερου Πανε πιστημίου. Κλείνοντας, αισθάνομαι την υποχρέωση, εκ μέρους της Διοίκησης της Εταιρείας, να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την αμέριστη επιστημονική στήριξη της προσπάθειας, την Τοπική μας Αυτοδιοίκηση: τη Νομαρχία Χαλκιδικής (Πολιτιστικό Οργανισμό) και τον Δήμο Π ο λ υγύρου για την παραχcίjρηση του χ(bροv και την γραμματειακή υποστήριξη, καθcίjς και τους Πανεπιστημι ακοι!ς δασκάλους Τιμ. Μακρογιάννη και Στ. Α υγολούπη (μέλη της ΙΛΕΧ) για τον συντονισμό των ενεργειών». Στο ίδιο ενημερωτικό φυλλάδιο αναφέρονταν οι όροι συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα, τα μέλη της Τιμητικής και Επιστημονικής Επιτροπής και της Γραμματείας, όπως και το αναλυτικό Πρόγραμ μα των μαθημάτων (θέμα και ε ισηγητής), τα οποία αξίζ ει τον κόπο να μνημονευθούν εν συντομία:

4 382 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα μαθήματα πραγματοποιηθήκαν σ το ν Πολύ γυρ ο, στο Κτίριο του Δημαρχείου (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), ώ ρες έως (ακριβ ώς). Π αρέχονταν δωρ εάν, ενώ βεβαίω ση παρακολούθησης έλαβαν όσο ι συμπλήρωσαν 6 παρουσίες από το σύνολο των 8 μαθημάτων. τιμητικη ΕΠΙτΡΟΠΗ (κατ' αλφαβ ητική σε ιρά) Αστέριος Ζωyράφος, Νομάρχης Χαλκ ιδ ικής Θωμάς Καπλάνης, Δήμαρχος Χαλκ ιδικής Ηλίας Κουσκουβέλης, Πρύταν η ς του Π ανεπιστημ ίου Μ ακεδονίας Βασίλειος Πάππας, Β ουλευτής Χαλκιδικής-Πρό εδρος τη ς Ι στορι κή ς κα ι Λαο γ ραφικής Ετ αιρε ίας Χαλκιδικής ΕΠΙΣτΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Τ ιμολέων Μακροyιάννης, Καθηγ ητής τ ου ΑΠΘ Σταύρος Αυyολούπης, Κ αθηγητής του ΑΠΘ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σωτήριος Σαπουντζής, καθηγ ητής - Π ρόεδρος του Π ολιτιστικ ού Ο ργανισμού τ η ς ΝΑΧ Μ έλη : Ιφ. Κυριάκου, Ελ.Τριανταφύλλου, Δώρα Καραθανάση (εκ μ έρους του Π. Ο.Χ.) & Γ. Διαμαντουλάκης, Ζαφ. Λέα (εκ μέρους του Δήμου Π ολυγύρου). Στι γμιό τυπο από παρακολούθηση μαθήματος διδασκαλίας.

5 383 Ολόκληρη η σειρά των μαθημάτων δόθηκε από 6 εώς 29 Ι ουν ί ου 2007 με τους εξής εισηγητές και τα αντ ίστοιχα θ έ ματα: 1 η : ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Κ αθη γητής Παιδ ι ατρικής Α ΠΘ «Διαταραχές συμπεριφοράς και μαθησιακά προβλήματα στην παιδική και εφηβικ ή ηλικ ία» 2 η: ΚΟΥΣΚΟΥ ΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, Π ρύταν η ς Παν επ ι στ ημί ου Μακ εδονίας <Πο παρόν και το μέλλον της Ευρωπα ϊκής Ένωσης» 3η : ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΜΟΛΕΩΝ, Καθηγητή ς ΜετεωρολογίαςΑΠΘ <Πο πρόβλημα της πρόγνωσης του καιροιί σήμερα» 4η: ΚΩΝΣΤΑΝτ Ι Ν ΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, Δρ. Ι ατρικής Π ανεπ. Βερολίνου «Διατροφ ή και υγε ία» (Α vτιμ ετcvπ ιση έξεων μ ε f)ελοv ι σμό) 5η: ΑΥ ΓΟΛΟΥΠ Η Σ ΣΤΑΥΡΟΣ, Καθη γ ητή ς Αστρονομίας ΑΠΘ «Η θέση μας μέσα στο σύμπαν» 6η: Ι ΑΚΩΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Λέκτωρ Πυρην ικής Ιατρική ς ΑΠΘ «Παθήσεις του θυρε οειδούς αδένα» 7η : ΚΑΤΣ ΑΓ ΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ, Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ «Εισα γωγή στην αισθητική κα ι την ιστορία της φωτογραφίας» 8η: Κ ΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡ Ι ΟΣ, Διδάσκων Σχολή ς Κινηματογράφου ΑΠΘ «Η τέχ vη και η τεχν ι κή του κινηματογράφου»

6 384 Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Β. Πάππας παρουσιάζει το ν Π ρύτα ν η του Π α νεπιστημ ίο υ Μακεδο νίας κ. Ηλ. Κουσκουβέλη, εκ των βασικcίjν υποστηρικτώ ν της προσπάθειας. Αναμνηστικ ή φωτογραφία στο Δ ημ αρχείο Πολυγύρου, μετά το πέρας του πρώτου μαθήματος του πιλοτικού προγράμματος. Θ α πρέπε ι ιδιαί τ ερα να επισημάνουμε το ενδ ιαφέρον που έδ ειξε το Π αν επιστ ή μιο της Μακεδο ν ίας κα ι ι διαίτ ερα ο Π ρύτανη ς κ. Η λ ίας Κ ουσκουβέλ η ς γ ι α την λε ιτ ου ρ γία τ ου ΕΛ Ε ΥΘΕ Ρ ΟΥ Π ΑΝΕΠ Ι ΣΤΗ Μ ΙΟΥ ΧΑΛΚ ΙΔ ΙΚΗ Σ με την επιστημονική φροντί δα κα ι αρωγή του. Παραθ έτουμε τ ο σχ ετικό απόσπασμα συνεδρίασης του Π ρυ τανικού Συμβουλ ίου του Παν επ ιστημίου Μακεδον ίας, έπ ειτα από σχετικ ό α ί τημα τ ου Π ροέδρου τ η ς Ι Λ ΕΧ κ. Β α σιλ ε ί ο υ Πάππ α : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π ΡΑΚτJ ΚΟΥ ΑΡ Ι ΘΜ. 25 ΣΥΝΕΔΡ ΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΠΑΝ ΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ λ ΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠ ΙΠΗ ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙ ΚΩΝ ΚΑ Ι ΚΟ ΙΝΩΝ ΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη- ΩΡΑ: 2 1:00 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞ Η Σ Θ ΕΜΑ ΕΚΑ ΤΟΣΤ Ο ΠΡΩΤΟ : Ανακο ινώσε ις - Αιτήσεις- Διάφο ρα Θέματα... Το υπ ' aρι θ μ. πρωτ. 4417/28..() έγγραφο της Ιστορικής και Λαογραφ ικής Εταιρε ίας Χαλκ ιδ ικής οπό το οπο iο το Π ρυτανικό Συ μβούλιο ενημερώνεται σχετ ι κά με την ίδρυση ΕΛΕΎΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠ ΙΣΤΗΜ ΙΟΥ με έδρα την πρωτεύο υσ ά το υ τον Π ολύγ υ ρο, δρα στη ριότητα η οποία συνίσταται στη διοργάνωση σειράς επιμορφωτικών διαλέξεων για τους πολίτες...

7 385 Ο Νομάρχης Χαλκιδικ1)ς κ. Αστ. Ζωγράφος συγχαίρει την Εταιρεία για την μεγάλη πρωτοβουλία της ί δρυσης Ελευθέρου Πανεπιστημίο υ Μετά τη λήξη των μαθημάτων, την Κυριακή 1 Ι ουλίου 2007 πραγματοποιήθηκε η απονομή των τ ιμητικών διπλωμάτων σε όσους επαρκώς παρακολούθησαν το πρόγραμμα, στο κέντρο «ΕΞΙ ΒΡΥΣΕΣ» του Π ολυγύρου, όπου και ακολούθησε δεξίωση. Να σημειωθεί ότι εγκωμιαστικά υ πήρξαν τα λόγ ια γ ια την επιτυχή λειτουργία του Από την τελετή απονομής των διπλωμάτων: Πέριξ του ομιλούντος Προέδρου της ΙΛΕΧ οι εισηγη τές κκ Δ. Καραθανάσης (αριστερά) και Ι. Ιακώβου και Η. Κωνσταντινίδης (δεξιά). Δίπλα ο Νομάρχης Χαλκιδικής Α. Ζωγράφος και ο Δήμαρχος Πολυγύρου Θ. Καπλάνης. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ από τους φορείς του νομού, τα ΜΜΕ και τον Τοπικό και Ημερήσιο Τύπο. Ο Πανεπιστημιακός δάσκαλος Γιάννης Τσίκοvλας (Πολυγυρν6ς) με τον πρόεδρο της Εταιρείας Βασίλη Πάππα. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών του Α. Π. Θ. κ. Γεώργιος Κατσάγγελος παρουσιάζει την ενδιαφέρουσα εισήγησή του.

8 386 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΑΟΓΙΟ Μ ε το πέρας της πιλοτική ς περιόδου, ζητήθηκε από τους συ μ μετέχοντες να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο θα οδηγούσε την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή στη λήψη αποφάσεων, σημαντικών για τη μελλοντική πορεία του θεσμού. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν σαράντα τέσσερα (44) άτομα, ποσοστό περίπου 55% όσων παρακολούθησαν τις συνεδρίες της πιλοτικής εφαρμογής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Χαλκιδικής, τον Ιούνιο του Οι ερωτήσεις που υ ποβλήθηκαν αφορούσαν τέσσερεις ενότητες: Ενότητα I η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ I) Με ποιον τρόπο πληροφορηθήκατε 2) Πως κρίνετε τον τρόπο ενημέρωσης/ την έναρξη των μαθημάτων του ΕΠΧ; (Εφημερίδα, ραδιόφωνο- τηλεόραση, α φίσα, από κάποιον φίλο / φίλη.) "' _->3---, "' " g ~ ~~---~- Εςιιμ:ρlδα Ρα~ oφiqo φ&λ(ι9φlλη πληροφόρησης της έναρξης των μαθημάτων του Ε.Π. Χ.;...,,.,. """" "" ~Ε9~".,. α.tιριιτη α Π. ΚΑΛΗ OI<MH... Q ),Efp~ Ενότητα 2η ΑΞΙΟΑΟΓΗΣΗ ΠΙΑΟτΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Ι) Πώc; κρίνετε την τεχνι κή υποστήρ ιξη των μαθημάτων τη c; πιλοτικής φάσης 2) Πόσο ικα νοποιημένοι μείνατε από την πιλοτική εφαρμογή; (Ιούνιος 2007) το υ Ε.Π.Χ.; - Αλ "' ΟΑλ

9 387 3) Θα επιθυμούσατε να παρακολου θήσετε μαθήματα της 2ης περιόδου του ΕΠΧ ; 1σω; Δλ 7% 7% ~e) α Να a Oxt o tσw; t:jδ A Να ι δδ% Τ ρ ία άτομα απάντησαν θετικά στο παραπάνω ερώτημα υπό την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν συνεδρίες στον τόπο διαμονής τους (Ν. Μουδανιά). Από τις απαντήσεις στο τρίο ερωτήματα της ενότητος αυτής εξάγεται ως συμπέρασμα η επιτυχής εφαρμογή τη ς π ιλοτικής φάση ς κα ι η δυνατότητα συνέχ ι σης της λε ι τουργίας του Ελεύθερου Π ανεπιστημίου Χαλκιδ ι κής στο μέλλον. Ενότ ητα J η ΘΕΜΑΤΟΑΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ I) Ποιο θέματα μαθημάτων σας ενδιαφέρουν περισσότερο ; (σημειώστε τρία) Στην ερώτηση αυτή ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να προτείνουν και άλλα θέματα πέρα από τα παραπάνω. Οι απαντήσεις που δόθηκαν περιλάμβαναν το ακόλου θα:τεχνολογία, Περ ι βάλλον, Ψυχολογία, Διαπροσωπ ικές Σχέ σεις, Τουρ ισμός και Αγροτικά θέματα. όλλο ]Ι Θιπctς Ειnατι'μς lcnopai~o/.ovlα Οι<οqιιό Παοllαywιιο<ό lqι.o :=::15 κa.-ό lcnιxιl τιι;.ι:ς ο ιz ι ο j ) Σε μια νέα περίοδο θέλετε μαθήματα από συγκε κρι μέν η θεματική ενότητα (Α) ή μαθήματα με ποικίλη θεματολογία (Β); Δ<ν απάντησαν 7% Β 77% Α 16% [] Α α Β α Δεν απάντησαν

10 388 3) Τα μ αθήματα πρέπε ι να περιλαμ βάνουν πρακτι κή και ε ργασ ίες; ΝΑΙ ο χι Δεν απάντησαν 42 Ενότητα 4η ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ I) Πρ οτείνετε πο ιες α πό τ ι ς πα ρ ακάτω ημ έρες τ ι ς ε β δο μ άδας, ώρες και συχνότητα, θεω ρείτε κατάλληλες γ ι α την υλοποίηση ενός μελλοντικού προγράμματος ο Ημέρες Μαθημάτων 35 ~ - "' 2S π 1" π 2 Γl 3 π ΔΕ~ΠΑ ΔE.lΈ.flA!λΚΥ 1Έ. ΠΑ Δλ ο Ώρες μαθη μάτων π ο. ι==ι. 17:00-19:00 19:00-21:00 όλλο Δ~ Συχνότητα μαθημάτων ~ r , ο 2/tβδομόδα 1/tβδομόδα 1/15\θ'iμφο 1/μ\'.ο Δ.Α. 2) Σας ενδιαφέρει η έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης στο τέλος μιας εκπαιδευτι κής περ ιόδου; ΝΑ Ι οχ Ι Δεν απάντησαν Επιμ έλε ι α στατι στ ι κών στο ιχε ί ων: Σωτήρης Σαπουντζής

11 389 Παρακολοιίθηση μαθήματος του πιλοτικού προγράμματος της Α ' Περιόδου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικοι! Καταστήματος Πολ υyιίρου. Ο κόσμος της Χαλκιδικής από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια. Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΡΙΑΙΟΣ- ΜΑϊΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Η Εταιρεία, μετά το μεγάλο ενδιαφέρον και την εξαιρετική επιτυχία που παρουσίασε το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣ'ΓΗΜΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ε. Π.Χ.) μέσα από το πιλοτικό πρόγραμμα, αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας του στον ίδιο χώρο, με τους αυτούς φορείς και με τις κάτωθι 3 θεματικές Ενότητες: Α' Ενότητα: Θετικές Επιστήμες- Υγεία- Νέες Τεχνολογ ίες Β' Ενότητα: Διεθνής Πολιτική - Οικονομία -Ανάπτυξη Γ' Ενότητα: Κοινωνικά - Παιδαγωγικά Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τι ς ώρ ες : έως στο Δημοτικό Κατάστημα Πολυγύρου

12 390 ΑΝΑΑΥτΙΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Τετάρτη Η φοροδ ιαφυγή οτη χώρο μας ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β 16/04/08 και η επίδρασή της οτην οικονομ ία Ανοπλ. Καθηγητής τμήματος Λογιστικής κσι (πληθωρισμός, ανεργία ιαλ) Χρημα τοοικονομικής Πσν. Μακεδονίας 2 Παρασκευή Η Τουρκίοτον21ο ο ι.: ΛΙΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Β 18/04/08 Μ ια ενδοσκο πική ανάλυση Λέκτορας Διεθνούς Πολιτικής Πανεπιστη μίου Μακεδονίας Τετάρτη Πετρέλαιο κ αι διεθνής πολιτ ική - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ Β 7/0S/08 Η κοτόοτοση οτη χώρο μας Λέκτορας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδον ίας 4 Παρασκευή Εθνικό Σύοτημσ Υγείας: ΑΛΕ1ΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 9/0S/08 Προβλή μ ατα κσι πρακτι κές Λέ κτορας Οργάνωσης και Δι οίκησης Εmχ ε ιρήσεων Πανεπ ιστημ ίου Μα κεδονίας 5 Δευτέρα Προγρα μματισμ ός τ ης πα ιδείας ΜΠΑΛΑΣΑ - ΦΛΕΓΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 12105/08 οτι ς πολυεθνικές και Εντετ. Καθηγήτ ρια έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ πολυπολιτι σμικές κοινων ίες. (τ μ. ΔΕΟΠΣ) Πανεπιστημίου Μακεδονία ς Διοπολιτισμ ός- Πολυπο λιτισμός 6 Δευτέρα Σύγχρονο προβλήματα zαίκοσ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ Β 19/05/08 Διεθνούς Δικα ίου οτο Βαλκάνια Επ ικ. Καθηγητής Πονεπιοτημίου Δυτική ς Μακεδονίας Παρασκ ευή 23/0S/08 Π ολιτική κσι πολιτική φ ιλοσοφία ΔΕΛΗΒΟ ΓΙΑ1Ζ ΗΣ ΣΩΚ ΡΑΤΗΣ Καθηγητής Φιλοσοφίο ς ΑΠΘ, Πρόεδρος του τμήματος Φιλοσοφίος κοι Πα ιδαγωγικής θ Σάββατο Η οτεφσνιοίο νόσος. ΠΛ ΙΑΚΟΣ ΧΡΙΠΟΔΟΥΛΟ Σ Α 24/05/08 ως ένο μεγάλο κοινων ικό πρόβλημα Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ (ώρα 12.00) 9 Τετάρτη Παραβατικότ ητα κα ι ΙΝ1ΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ ΝΙ ΚΟΛΑΟΣ 28/05/08 κοινωνικοποίηση των νέων σήμ ερα Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ - Κοινωνιολόγος I Ο Παρα σκευή Επιχειρηματικότητα κ αι καινοτομία ΠΙ Π ΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑ ΓΙ ΩΤΗΣ Β 30/05/08 Λέκτορας μόνοτζμμ Πα νε π ιστημ ίου Μακεδονίας 11 Δευτέρα Καρ κίνος του τραχήλου της μήτρ ας- ΜΑΜΟΠΟ ΥΛΟ Σ ΜΙΧΑΗΛ Α 2/06/08 το ΠΑΠ τεοτ κα ι το νέο εμβόλιο Ομοτ. Καθηγητής Ι ατρικής ΑΠΘ 12 Τετάρτη 4/06/08 13 Τετάρτη 11 /06/08 14 Παρασκευή 13/06/08 Οι ακτινοβολίες οτη ζωή μα ς σήμερα ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Λέκτορας Πυρηνικής Ιατρική ς ΑΠΘ Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδιο ΚΙΣ ΚΙ ΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ Α Τ σκτικός Καθηγη τής Ιατρικ ή ς ΑΠΘ τ ο διαδίκτυο οτην καθημερινότητα ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Ε πικ. Καθηγητής τμήματος Εφηρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μοκεδονίο ς 15 Τετάρτη Ε κπαίδευση και Α.Μ.ΕΑ & ειδικότερο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΠΑΝ1Ι ΝΟΣ 18/06/08 aτόμων μ ε προβλή ματα όραση ς Ε πικ. Καθηγητής τμ ήματος Εκπα ιδευτικ ής και Κοινωνικής Πολιτικής Π αν. Μακ εδονίας Σάββατο 21/06/08 ΤΕΛΕ1Η ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩ Ν

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟΤιμή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2713 Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στο αυριανό

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Ελληνική Προεδρία και περιβάλλον Υγρότοποι Έ ν α ς εν δυνάμει παράγοντας ανάπτυξης της υπαίθρου Η δύναμη της αναδημιουργίας Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ. Τα πάντα περί Θήρας. Θεσσαλονίκη Μάιος 2005

ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ. Τα πάντα περί Θήρας. Θεσσαλονίκη Μάιος 2005 ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ 2005 Τα πάντα περί Θήρας Θεσσαλονίκη Μάιος 2005 ΠΑΝ -ΘΗΡΑΣ Τα πάντα περί Θήρας Η πλήρης αναφορά στην έκδοση αυτή έχει ως εξής: Σκορδάς Ε. Κυριάκος και Περικλής Κ Μπίρτσας (συντονιστές

Διαβάστε περισσότερα

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Η πείνα στην εποχη του Cern Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 73 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISSN 1450-1295 (print), ISSN 1986-3829 (online) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009 Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους Μια μοναδική ευκαιρία για Ηγέτες με Όραμα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μερικής φοίτησης για επαγγελματίες, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών Αιτήσεις εγγραφών των νηπίων από τις 28/04/2014 ΘΡΙΑΣΙΟ???? : 0,01 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2462 Μ. Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2516 Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Εγκρίθηκαν 122 εκατ. ευρώ για προνοιακά επιδόματα στους ΟΤΑ Στα 4 εκατ. τα αποδοτέα ποσά στους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

βασικά σημεία Άρθρο... 1 Εξελίξεις. 2 Ποιες είναι οι συγκεκριμένο ατόμων με οργανωμένης βασική δυνητικά ευκαιριών για (2001) πολιτικής για τον

βασικά σημεία Άρθρο... 1 Εξελίξεις. 2 Ποιες είναι οι συγκεκριμένο ατόμων με οργανωμένης βασική δυνητικά ευκαιριών για (2001) πολιτικής για τον στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εταίρος έργου PALADIN) Full article available at: http://projectpaladin.eu/wp- content/ /uploads/2010/11/7c.pdf *Assistant Professor of Continuing Education

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 16 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 17 εκεµβρίου 2012 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα