Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ"

Transcript

1 Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α κ α λ ύ π τ ο υ ν κ α ι θ α ν α κ α λ ύ ψ ο υ ν τ η σ η μ α σ ί α κ α ι τ η ν π ρ ο σ φ ο ρ ά μ ι α ς κ α λ δ ι α τ ρ ο φ ή ς σ τ η ν ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η κ α τ α ν ό η σ η κ α ι ε κ μ ά θ η σ η. Η σ η μ α σ ί α τ η ς ε π α ρ κ ο ύ ς δ ι α τ ρ ο φ ή ς π ρ - ω ί μ ε σ η μ έ ρ ι - β ρ ά δ υ. Έ χ ε ι α π ο δ ε ι χ θ ε ί π λ έ ο ν σ ε ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς έ ρ ε υ ν ε ς ό τ ι η σ ω σ τ ή δ ι α τ ρ ο φ ή, τ ο π ρ ω ί, σ υ μ β ά λ λ δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η τ ο υ δ ε ί χ τ η ε υ φ υ ΐ α ς κ α ι τ η ς ι κ α ν ό τ η τ α ς μ ά θ η σ η ς μ ε τ α ξ ύ π α ι δ ι ώ ν π ο υ ε ί χ α ν φ ά π λ ο ύ σ ι ο π ρ ω ι ν ό κ α αι υ τ ώ ν π ο υ ή τ α ν ν η σ τ ι κ ά ή ε ί χ α ν φ ά ε ι κ ά τ ι π ρ ό χ ε ι ρ ο. Ε π ί σ η ς, έ χ ε ι π α ρ α τ η ρ η θ ε ί ό τ ι η α π ό δ ο σ η τ ω ν π α ι δ ι ώ ν π ο υ δ ε ν έ χ ο υ ν κ α τ α ν α λ ώ σ ε ι έ ν α κ α λ ό π ό τ ι μ ε ι ώ ν ε τ α ι ο λ ο έ ν α κ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο μ ε τ ο π έ ρ α σ μ α τ η ς ώ ρ α ς. Α υ τ ό ο φ ε ί λ ε τ α ι π ο λ ύ α π λ ά σ τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ η ς εινα ές ρ γπε ο υ κ ρ ύ β ο υ ν ο ι δ ι ά φ ο ρ ε ς τ ρ ο φ έ ς. Έ ν α ς κ α λ ό ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς α π ό τ ρ ο φ έ ς μ ε υ ψ η λ ή π ο ι ό τ η τ α ε ν έ ρ γ ε ι α ς θ α φ έ ρ ε ι α σ φ α λ ώ ς κ α ι τ ο α ν ά λ ο α π ο τ έ λ ε σ μ α. Γ ι α ν α κ α τ α λ ά β ε τ ε κ α λ ύ τ ε ρ α, σ α ς φ έ ρ ν ω τ ο α π λ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ η ς β ε ν ζ ί ν η ς π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο α υ τ ο κ ί ν η τ α. Τ α α υ τ ο κ ί νη τ α ν έ α ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ η ν " α μ ό λ υ β δ η ", ε ν ώ τ α υ π ό λ ο ι π α τ η " σ ο ύ π Υ π ά ρ χ ε ι, β έ β α ι α κ α ι η " α π λ ή ", π ο υ φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά μ π ο ρ ε ί ν α κ ι ν ή σ ε ι έ ν α α υ τ ο κ ί ν η τ ο τ α υ τ ό χ ρ ο ν α, τ ο δ υ σ κ ο λ ε ύ ε ι, ε ν ώ η π α ρ α τ ε τ α μ έ ν η χ ρ ή σ η τ η ς ε π ι φ έ ρ ε ι κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ ο υ κ ι ν η τ ή ρ Ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι λ ο ι π ό ν κ α λ ά " κ α ύ σ ι μ α " γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι σ ω σ τ ά μ έ σ ο ν γ ι α ν α τ α π ρ ο μ η θ ε υ τ ε ί ε ί ν α ι ο ι τ ρ ο φ έ ς. Κ α ι ό σ ο κ α λ ύ τ ε ρ α κ α ύ σ ι μ α έ χ ε ι σ τ η δ ι ά θ ε σ η α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ε ρ α θ α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α τ α α ξ ι ο π ο ι ή σ ε ι γ ι α τ η σ ω σ τ ή γ ίλα ε ιτ ο υ ρ ν ο υ τ ο υ, τ η σ ω σ τ ή θ ρ έ ψ η τ ο υ κ α ι κ α τ ' ε π έ κ τ α σ η, τ η σ ω σ τ ή τ ο υ α ν ά π τ υ ξ η. Η π ο ι ο τ ι κ ή δ ι α φ ο ρ ά μ ε τ α ξ ύ τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν έ γ κ ε ι τ α ι σ τ η ν π ε ρ ι ε κ τ ι κ ό τ η τ ά τ ο υ ς σ ε δ ι ά φ ο ρ α θ ρ σ υ σ τ α τ ι κ ά. Γ ι α ν α κ α τ α λ ά β ο υ μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο, α ρ κ ε ί ν α σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε π ω ς δ ε ν ό ντο ρ ώ μ ε γ ι α ν α γ ε μ ί σ ο υ μ ε τ ο σ τ ο μ ά χ ι μ α ς ή γ ι α ν α π ε τ ύ χ ο υ μ ε έ ν α κ α λ ό γ ε υ σ τ ι κ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α, α λ λ ά ν α ε φ ο δ ι ά σ ο υ μ ε τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό μ ε τ α α π α ρ α ί τ η τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ώ σ λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι ό χ ι μ ό ν ο σ ή μ ε ρ α α λ λ ά κ α ι γ ι α τ α υ π ό λ ο ι π α χ ρ ό ν ι α. Η α ν ά γ κ η τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς κ α ι γ ι α τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο θ ρ ε π τ ι κ ό σ υ σ τ α τ ι κ ό. Ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς, ό π ω ς γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε, έ χ ε ι α ν ά γ κ η α π ό ό λ α τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ μ π ο ρ ε ί ν δ ι α θ έ σ ε ι η φ ύ σ η. Ο ι π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, ο ι υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, τ α λ ί π η, ο ι δ ι α ι τ η τ ι κ έ ς ί ν ε ς, ο ι β ι τ μ έ τ α λ λ α π ρέ π ε ι ν α σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ τ η δ ι α τ ρ ο φ ή α ρ μ ο ν ι κ ά κ α ι μ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς α ν α λ ο γ ί ε ς μ ε τ ο υ ς, ώ σ τ ε ν α υ π ά ρ ξ ε ι έ ν α ε π ι θ υ μ η τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α.

2 Α ν γ ι α τ ο ν ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε λ ό γ ο μ ί α τ ρ ο φ ή ή έ ν α ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς τ ρ ο φ ώ ν π α ρ έ χ ε ι έ ν α μ έ ρ ο ς μ ό ν ο τ α π α ρ α π ά ν ω, α δ ι α φ ο ρ ώ ν τ α ς γ ι α τ η ν α ρν μι οκ ή τ ο υ ς σ υ ν ύ π α ρ ξ η, τ ό τ ε, μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α, θ α σ υ μ β ε ί κ α ι μ ε τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί " α π λ ή " β ε ν ζ ί ν η, ε ν ώ ε ί ν α ι κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α ν α λ ε ι τ ο τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η. Τ ο γ ά λ α ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν π α ι δ ι ώ ν α λ λ ά μ ό ν ο τ ο υ ή α κ ό μ α κ α ι σμ άε ν τ ο κ ή τ η ν τ υ ρ ό π ι τ α α π ο τ ε λ ο ύ ν π ο λ ύ φ τ ω χ ό σ υ ν δ υ α σ μ ό, ώ σ τ ε ν α π α ρ έ χ ο υ ν τ η ν α ρ μ ο ν ί α κ α ι τ η σ α ν α λ ο γ ί α ό λ ω ν τ ω ν θ ρ ε π τ ι κ ώ ν σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν, π ο υ ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ α γ ι α τ η σ ω σ τ ή α ν ά π τ υ ξ η κ α ι ε π ί δ ο σ η τ ο υ π α ι δ ι ο ύ σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο. Η δ ι α τ ρ ο φ ή α υ τ ο ύ τ ο υ ε ί δ ο υ ς ε ί- ν ασε ι μ ε γ ά λ ο β α θ μ ό - ε λ λ ι π ή ς σ ε α ρ κ ε τ έ ς β ι τ α μ ί ν ε ς ό π ω ς η β ι τ α μ ί ν η C, π ο λ ύ τ ι μ η κ υ ρ ί ω ς τ ο χ ε ι μ ώ ν α, ο ι β ι τ α μ ί ν ε ς Α, Ε, α ρ κ ε τ ά μ έ τ α λ λ α, ό π ω ς τ ο μ α γ ν ψ ε υ δ ά ρ γ υ ρ ο ς - η έ λ λ ε ι ψ η τ ω ν ο π ο ί ω ν μ π ο ρ ε ί ν α ο δ η γ ή σ ε ι σ ε έ ν τ ο ν η ε π ι θ υ μ ί α γ ι α σ ο κ ο λ ά τ α λ μ υ ρ ά α ν τ ί σ τ οχ ια - α λ λ ά κ α ι σ ε μ ι α σ ε ι ρ ά α π ό π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ τ α α μ ι ν ο ξ έ α τ ο α π α ι τ ο ύ ν τ α ι γ ι α τ η σ ω σ τ ή χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η τ ω ν π ρ ω τ ε ϊ ν ώ ν τ ο υ γ ά λ α κ τ ο ς. Σ τ ο σ η μ ε ί ο α υ τ ό, π ρ έ π ε ι ν α τ ο ν ί σ ω π ω ς η δ ι α τ ρ ο φ ή τ ω ν π α ι δ ι ώ ν σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο ε ί ν α ι κ α ι π ε ί ν α ι σ ε α π ό λ υ τ η υ νσά ρ τ η σ η μ ε τ η δ ι α τ ρ ο φ ή τ ο υ ς σ τ ο σ π ί τ ι. Τ ο κ α λ ό π ρ ω ι ν ό, δ η λ α δ ή, θ ε μ ε λ ι ώ δ ο υ ς σ η μ α σ ί α ς. Α υ τ ό σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι ο σ υ ν δ υ α σ μ ό ς τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν π ο υ δ ο θ ο ύ ν σ τ ο π α ι δ ί π ρ ω ι ν ό τ ο υ γ ε ύ μ α κ α ι σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α, σ τ ο κ ο λ α τ σ ι ό τ ο υ σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο θ α π ρ έ π ε ι ν α τ ο ε Ε Π Α Ρ Κ Ω Σ μ ε ό λ α τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ α ν α φ έ ρ α μ ε π α ρ α π ά ν ω. Τ ο π ρ ω ι ν ό α υ τ ό θ α π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό έ ν α φ υ σ ι κ ό χ υ μ ό φ ρ ο ύ τ ω ν, σ ε α π ο χ υ μ ω τ ή, π ο π ε ρ ι έ χ ε ι κ α ι κ α ρ ό τ ο, ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ί σ ο υ μ ε μ ι α κ α λ ή δ ό σ η β ι τ α μ ι ν ώ ν C κ α ι Α κ α ι σ τ η σ θ α π ρ έ π ε ι ν α σ υ νδοε ύ ε τ α ι α π ό μ ι α μ ε ρ ί δ α δ η μ η τ ρ ι α κ ώ ν π λ ή ρ ο υ ς ά λ ε σ η ς ό π ω ς κ ο υ ά κ ε ρ, μ ο ύ σ λ β ρ α σ μ έ ν ο σ τ ά ρ ι, γ α ρ ν ι ρ ι σ μ έ ν α π ά ν τ α μ ε ά φ θ ο ν ο υ ς α ν ά λ α τ ο υ ς ξ η ρ ο ύ ς κ α ρ π ο ύ ς κ α ι φ ρ έ σ κ α ή ξ η φ ρ ο ύ τ α ή μ ι α ή δ ύ ο φ έ τ ε ς ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς μ ε β ο ύ τ υ ρ ο κ α ι μ έ λ ι. Ε π ί σ η ς, έ ν α α β γ ό σ υ ν ο δ α π ό ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς ή α π ό τ ο σ τ μ ε ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς θ α α π ο τ ε λ ο ύ σ ε θ α υ μ ά σ ι α ι δ έ α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε α π α υ τ έ ς τ ι ς ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς λ ύ σ ε ι ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ μ ε μ ι α μ ε γ ά λ η π ο σ ό τ η τ α θ ρ ε π σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν ό π ω ς π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, β ι τ α μ ί ν ε ς, μ έ τ α λ λ α κ α ι φ υ τ ι κ έ ς ί ν ε ς. Ό τ α ν λ ο ι π ό ν, τ ο π α ι δ ί δ ε ν π α ί ρ ν ε ι κ ο λ α τ σ ι ό α π ό τ ο σ π ί τ ι, θ α π ρ έ π ε ι ν α β ρ ε ι σ τ η ν κ α ν σ χ ο λ ε ί ο υ τ ο υ π α σ τ ε ρ ι ω μ έ ν ο γ ά λ α σ ε α τ ο μ ι κ ή σ υ σ κ ε υ α σ ί α, σ ά ν τ ο υ ι τ ς ή τ ο σ τ α π ό ψ ω μ ί ο ά λ ε σ η ς μ ε τ ό ν ο ή ά π α χ ο ζ α μ π ό ν κ α ι τ υ ρ ί ά ρ ι σ τ η ς π ο ι- ό τπ ηο τυ α ς θ α π ε ρ ι έ χ ο υ ν ε π ί σ η ς, κ αέ νι α κ ο μ μ ά τ ι μ α ρ ο ύ λ ι ή ν τ ο μ ά τ α ή π ι π ε- ρ ιε ά π ί σ η ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν έ τ ο ι μ ο υ ς φ υ σ ι κ ο ύ ς χ υ μ ο ύ ς χ ω ρ ί ς ζ ά χ α ρ η κ α ι ο π ω σ δ ή π ο τ ε, χ ω ρ ί ς α ν θ ρ α κ ι κ ό, φ ρ υ γ α ν ι έ ς, κ ο υ λ ο ύ ρ ι α σ τ α φ ι δ ό ψ ω μ α α π ό α λ ε ύ ρ ι ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς. Π α ρ α π ά ν ω α ν α φ ε ρ θ ή κ α μ ε σ τ η σ η μ α σ ί α τ η ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ς π ο ι ό τ η τ ηα ς ετ ν ε ρ γ ε ί α ς κ α ι ε ρ χ ό μ α σ τ ε τ ώ ρ α ν α τ α σ υ γ κ ρ ί ν ο υ μ ε μ ε τ α π ρ ο ϊ ό ν τ α π ο υ σ υ ν ή θ ω ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν σ τ ι ς σ χ ο λ ι κ έ ς κ α ν τ ί ν ε ς. α υ τ ά π α ρ έ χ ο υ ν π ά ρ α π ο λ λ ο ύ ς ε π ε ξ ε ρ γ α σ μ έ ν ο υ ς υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, π ο υ έ χ ο υ ν α π ο γ υ μ ν ω θ ε ί α π ό τ α θ ρ ε π τ ι κ ά τ ο υ ς σ υ σ τ α τ ι κ ά, π ε ρ ι έ χ ο υ ν π ο λ ύ λ ί π ο ς κα αρ ι η ζκ άα χι τ α α ν α ψ υ κ τ ι κ ά ά φ θ ο ν ο α ν θ ρ α κ ι κ ό, μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α ν α σ τ ε ρ ε ί τ α ι ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς τ α σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ι α τ η σ α ν ά π τ υ ξ η. Α υ τ ό έ χ ε ι ω ς σ υ ν έ π ε ι α ν α π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ο υ μ ε τ ο υ ς α υ ρ ι α ν ο ύ ς υ π ε ρ χ ο λ η σ τ ε ρ ι ν α ι μ ι κ π α χ ύ σ α ρ κ ο υ ς δ ι α β η τ ι κ ο ύ ς, κ α ρ δκι οα ύ ς κ α ι κ α ρ κ ι ν ο π α θ ε ί ς.

3 Η σ υ χ ν ό τ η τ α κ α ι η π ο ι ό τ η τ α τ ω ν γ ε υ μ ά τ ω ν. Τ α γ ε ύ μ α τ α θ α π ρ έ π ε ι ν α ε ί ν α ι α π λ ά σ τ η σ ύ ν θ ε σ ή τ ο υ ς. Έ ν α β α ρ ύ γ ε ύ μ α π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο α π ο δ ο μ η θ ε ί α π ό τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό μ α ς α π α ι τ ε ί μ ε γ ά λ ε ς π ο σ ό τ η τ ε ς α ί μ α τ ο ς π ο υ κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι π ρ σ τ ο μ ά χ ι. Α υό τ έ χ ε ι ω ς σ υ ν έ π ε ι α ν α σ τ ε ρ ε ί τ α ι η σ ω σ τ ή α ι μ ά τ ω σ η α π ό ό λ α τ α ό ρ γ α ν α τ ο υ σ ώ μ α τ ο φ υ σ ι κ ά κ α ι α π ό τ ο ν ε γ κ έ φ α λ ο. Α υ τ ό π ο υ σ υ μ β α ί ν ε ι τ ε λ ι κ ά ε ί ν α ι ν α μ α ς π ι ά ν ε ι υ π ν η λ ί α κ α π ά μ ε γ ι α ύ π ν ο η α π ό δ ο σ ή μ α ς θ α ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ά π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η. Ε π ί σ η ς τ ο κ α λ ό τ ωμ ν ά σ τη ρμ οα φ ώ ν β ο η θ ά σ τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η α π ο δ ό μ η σ η τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν ά ρ α κ α ι σ τ η ν τ α χ ύ τ ε ρ η π έ ψ η τ ο υ ς. Τ α π ο λ λ ά υ γ τ α υ τ ό χ ρ ο ν α μ ε τ α γ ε ύ μ α τ α α ρ α ι ώ ν ο υ ν τ α π ε π τ ι κ ά υ γ ρ ά κ α ι δ υ σ κ ο λ ε ύ ο υ ν τ η χ ώ ν ε ψ η. Ν ε ρ ό ε χ ρ ή σ ι μ ο ν α π ί ν ο υ μ ε λ ε π τ ά π ρ ι ν τ η ν έ ν α ρ ξ η τ ο υ γ ε ύ μ - α τώοσς τ ε ν α μ η δ ι ψ ά μ ε μ ε τ- ά κ α ι κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ γ ε ύ μ α τ ο ς έ ω ς κ α ι μ ί α ώ ρ α α π ό ε λ ά χ ι σ τ ο έ ω ς κ α θ ό λ ο υ. Α κ ό μ α κ α ι τ ο ν ε ρ ό θ α ν α τ ο π ί ν ο υ μ ε μ ε μ ι κ ρ έ ς γ ο υ λ ι έ ς π ο υ θ α τ ι ς κ ρ α τ ά μ ε λ ί γ ο σ τ ο σ τ ό μ α π ρ ι ν τ ι ς κ α τ α π ι ο ύ μ τ ρ ό π ο α υ τ ό ε ν υ δ α τ ώ ν ε τ α ι κ α ι α ξ ι ο π οκιαε λίύ τ ε ρ α τ ο ν ε ρ ό τ ο σ ώ μ α μ α ς. Α ς μ η ν ξ ε χ ν ά μ ε π ω ς τ σ ώ μ α μ α ς π ε ρ ι έ χ ε ι % ν ε ρ ό κ α ι τ α κ ύ τ τ α ρ ά μ α ς υ π ά ρ χ ο υ ν σ ε π ε ρ ι β ά λ λ ο ν υ γ ρ α σ ί α ς. Έ ν κ α λ ά ε ν υ δ α τ ω μ έ ν ο ς ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς μ ε τ α φ έ ρ ε ι μ ε ε υ κ ο λ ί α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά σ τ ο ν π υ ρ ή ν α κ υ τ τ ά ρ ο υ κ α ι α π ο β ά λ λ ε ι τ α πα απ ρ ο ϊ ό ν τ α τ η ς θ ρ έ ψ η ς. Ε φ ό σ ο ν ο ι τ ρ ο φ έ ς π ο υ κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε ε ί ν α π λ ο ύ σ ι ε ς σ ε θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά, τ ό τ ε σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε τ η ν κ α λ ή ε ν υ δ ά τ ω σ η τ ο υ σ ώ μ α τ ό ς Α φ θ ο ν ο ν ε ρ ό λ ο ι π ό ν α λ λ ά κ α ι τ ρ ο φ έ ς π ο υ π ε ρ ι έ χ ο υ ν α ρ κ ε τ ό ν ε ρ ό ό π ω ς τ α φ ρ έ σ κ α φ ρ ο ύ τ α κ α ι χ υ μ ο ί θ α μ α ς ξεα σ φ α λ ί σ ο υ ν τ ο ε π ι θ υ μ η τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α. Κ α φ έ ς κ α ι τ σ ά ι λ ό γ ω τ η ς κ α φ ε ΐ ν η ς π ε ρ ι έ χ ο υ ν α ν α γ κ ά ζ ο υ ν τ α ν ε φ ρ ά ν α υ π ε ρ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν μ ε σ υ ν έ π ε ι α ν α α φ υ δ α τ ώ ν ο υ ν τ ο σ ώ μ α μ α Γ ι α κ ά θ ε π ο τ ή ρ ι ή φ λ ι τ ζ ά ν ι κ α φ έ ή τ σ ά ι π ο υ π ί ν ο υ μ ε θ α π ρ έ π ε ι ν α κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε τ α υ τ ό τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν α ν τ ί σ τ ο ι χ η π ο σ ό τ η τ α ν ε ρ ο ύ. Ο μ ύ θ ο ς τ ο υ κ α φ έ. Π ο σ ό τ η τ α κ α φ ε ΐ ν η ς π ο υ π ε ρ ι έ χ ε τ α ι σ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό τ ρ ί α κ ο υ τ α λ ά κ ι α σ κ ό ν η κ α φ έ., λ ε ι τ α ν α σ τ α λ τ ι κ ά σ τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ ύ π ν ο υ. Π έ ρ α α π ό τ ο ν ε υ ρ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α δ ι ε γ ε ί ρ ε ι τ η ν υ π ε ρ έ ι ν σ ο υ λ ί ν η ς α π ό ο τ π ά γ κ ρ ε α ς μ ε σ υ ν έ π ε ι α ν α μ η ν ε π ι τ ρ έ π ε ι σ τ ο σ ώ μ α ν α π έ σ ε ι σ ε έ ν α β α θ ύ ύ π ν μ ε τ ο ν τ ρ ό π ο α υ τ ό ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς δ ε ν ξ ε κ ο υ ρ ά ζ ε τ α ι ε π α ρ κ ώ ς έ σ τ ω κ α ι α ν φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά έ χ κ ο ι μ η θ ε ί α ρ κ ε τ έ ς ώ ρ ε ς. Ο ε γ κ έ φ α λ ο ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί ω ς β α σ ι κ ό σ υ σ τ α τ ι κ ό ε ν έ ρ γ ε ι α ς τ η γ λ υ Ό τ α ν α υ τ ή π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό φ ρ έ σ κ α φ ρ ο ύ τ α ή ξ ε ρ ά ό π ω ς σ τ α φ ί δ ε ς, ξ ε ρ ά σ ύ κ α ή δ α μ ά σ κ η ν α ί σ ω ς σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν α κ α ι α π ό λ ί γ ο υ ς ά ψ η τ ο υ ς α ν ά λ α τ ο υ ς ξ η ρ ο ύ ς κ α ρ π ο ύ ς ό π ω ς τ α α μ ύ γ δ α λ α κ κ α ρ ύ δ ι α, ό λ α α υ τ ά μ α ζ ί α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α θ α υ μ ά σ ι ο τ ο ν ω τ ι κ ό κ α ύ σ ι μ ο γ ι α τ η ν ο μ αι λα ή ρ κ ή κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ ε γ κ ε φ ά λ ο υ. Τ ο ι δ α ν ι κ ό ά μ ε σ ο κ α ι τ α χ ύ τ α τ ο τ ο ν ω τ ι κ ό τ ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ε ί ν π ο τ ή ρ ι φ ρ ε σ κ ο σ τ υ μ μ έ ν ο ς χ υ μ ό ς. O Μ ύ θ ο ς τ η ς σ ο κ ο λ ά τ α ς Η σ ο κ ο λ ά τ α δ ε ν έ χ ε ι τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς β ε λ τ ί ω σ η ς τ η ς δ ι ά θ ε σ η ς δ η λ ώ ν ο υ ν ο ι δ ι α τ ρ ο φ ο λ ό γ ο Γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ Ι ν σ τ οι ύ τ ο υ Δ ι α τ ρ ο φ ι κ ή ς Υ γ ι ε ι ν ή ς κ α ι Δ ι α τ ρ ο φ ο λ ο γ ί α ς ( D I E T ) τ ο υ Α α χ ε ν. Η π ο σ ό τ η ς φ α ι ν ι λ ε θ υ α μ ί ν η ς, τ ο υ χ η μ ι κ ο ύ ε κ ε ί ν ο υ σ τ ο ι χ ε ί ο υ π ο υ π ι σ τ ε ύ ε τ α ι ό τ ι δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ ο α ί ε υ φ ο ρ ί α ς ό τ α ν κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε σ ο κ ο λ ά τ α, ε ί ν α ι π ο λ ύ μ ι κ ρ ό γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α α λ δλ ιά άξ θε ει σ η τ η ε ν ό ς α ν θ ρ ώ π ο υ. Π α ρ ό λ α α υ τ ά η ο υ σ ί α α υ τ ή μ π ο ρ ε ί ν α κ ά ν ε ι ά λ λ α " θ α ύ μ α τ α ". Έ ν α κ ο μ μ α π ι κ ρ ή ς σ ο κ ο λ ά τ α ς ( υ γ ε ί α ς ) κ α τ ά τ η ν ώ ρ α π ο υ γ ρ ά φ ε τ ε δ ι α γ ώ ν ι σ μ α ή έ ν α α κ ό μ α ό τ α ν δ ι α β ά κ ά ν ε ι κ α λ ό.

4 Η σ ο κ ο λ ά τ α έ χ ε ι μ ί α ο υ σ ί α π ο υ α ι μ α τ ώ ν ε ι τ ο ν ε γ κ έ φ α λ ο, ο τμέ ε λ ε σα μπ α ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ω ν ό μ α σ τ ε κ α λ ύ τ ε ρ α. Μ ε μ έ τ ρ ο ό μ ω ς Ο. ι π ο λ λ έ ς θ ε ρ μ ί δ ε ς π ο υ έ χ ε ι δ ε ν β ο η θ ο ύ ν σ ε τ ί π ο τ α! Π ο ι έ ς τ ρ ο φ έ ς μ ά ς π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ε υ ε ξ ί α, χ α λ ά ρ ω σ η, τ ό ν ω σ η, κ α ι π ο ι έ ς κ α τ α π ο λ ε μ ο ύ ν τ ο σ τ ρ Η δ ι α τ ρ ο φ ή κ α τ ά τ η ν π ε ρ ί ο δ ο μ ε λ έ τ η ς κ α ι ε ξ ε τ ά σ ε ω ν π ρ έ π ε ι δ ή οπ πο ωτ σε ν α ε ί ν α ι ι σ ο ρ ρ ο π η μ έ ν η. Υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, β ι τ α μ ί ν ε ς κ α ι λ ί π η σ τ ι ς σ ω σ τ έ ς π ο σ ό τ η τ ε ς χ α ρ ί ζ ο υ ν σ τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ α κ ρ ι β ώ ς π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι. Γ Ι Α Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ο ι β ι τ α μ ί ν ε ς τ η ς ο μ ά δ α ς Β, C, κ α ι Ε ε ί ν α ι ε ν ε ρ γ ε ι ο γ ό ν ε ς, δ ί ν ο υ ν δ η λ α δ ή σ τ ο ν ο ρ γ α ν ε ν έ ρ γ ε ι α π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ι α ν α α ν τ ε π ε ξ έ λ θ ε ι σ τ ο δ ύ σ κ ο λ ο έ ρ γ ο τ η ς μ ε λ έ τ η ς. Τ ι ς β ρ ί σ κ ο φ ρ ο ύ τ α, τ α λ α χ α ν ι κ ά, τ α δ η μ η τ ρ ι α κ ά, κ α ι τ ι ς ζ ω ι κ έ ς τ ρ ο φ έ ς. Ο ι υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς ε π ί σ η ς π ο υ β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ ο ρ ύ ζ ι, σ τ ι ς π α τ ά τ ε ς, σ τ α δ η μ η τ ρ ι α κ ά κ α ι τ α φ ρ ο μ ί α π ο λ ύ κ α λ ή π η γ ή ε ν έ ρ γ ε ι α ς. Γ Ι Α Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Υ Γ Ε Ι Α Ο Β α σ ι λ ι κ ό ς Π ο λ τ ό ς κ α θ ώ ς κ α ι ε κ χ υ λ ί σ μ α τ α β ο τ ά ν ω ν κ ι ν ε ζ ι κ ώ ν σ υ ν τ α γ ώ ν π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν π ν ε υ μ α τ ι δ ι α ύ γ ε ι α. Π ω λ ο ύ ν τ α ι σ τ α φ α ρ μ α κ ε ί α κ α ι σ ε κ α τ α σ τ ή μ α τ α μ ε φ υ σ ι κ έ ς τ ρ ο φ έ ς. Γ Ι Α Ε Υ Ε Ξ Ι Α Ο ι ζ ω ι κ έ ς ( κ ρ έ α ς κ ό κ κ ι ν ο κ α ι ο ά, σ πψ ρά ρ ι, α υ γ ό, γ α λ α κ τ ο κ ο μ ι κ ά ) κ α ι ο ι φ υ τ ι κ έ ς ( ό σ π ρ ι α ) π ρ ω τ χ α ρ ί ζ ο υ ν ε υ ε ξ ί α κ α ι κ α τ α π ο λ ε μ ο ύ ν τ η ν κ ό π ω σ η σ ε π ο λ ύ μ ε γ ά λ ο β α θ μ ό. Τ ο ν ε ρ ό ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο. Μ ι κ ρ έ ς π ο σ ό τ η τ ε ς ν ε ρ ο ύ σ ε τ α κ τ ά χ ρ ο ν ι κ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α κ α θ υ σ τ σ τ η ν ε μ φ ά ν ι σ η τ η ς κ ό π ω σ η ς κ α ι σ υ ν δμρο άυ ν σ τ η ν σ ω σ τ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ. Γ Ι Α Κ Α Λ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Τ Ο Υ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ Τ α λ ί π η ( ε λ α ι ό λ α δ ο, β ο ύ τ υ ρ ο κ λ π ) δ ί ν ο υ ν σ τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό ε ν έ ρ γ ε ι α. Π ρ ο σ ο χ ή σ τ η ν π ο σ ό τ η τ α π ο τ ε λ ε ί τ ο 2 0 % τ η ς κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς δ ι α τ ρ ο φ ή ς μ α ς! Δ Ι Ω Ξ Τ Ε Τ Ο Α Γ Χ Ο Σ Τ ο ά γ χ ο ς ε ί ν α ι έ ν α π ρ ό β λ η μ α π ο υ α κ ό μ α κ α ι ν α μ η ν τ ο ξ ε π ε ρ ά σ α τ ε τ η ν χ ρ ο ν ι ά π ο υ π έ ρ α σ ε, π ρ έ τ ώ ρ α, γ α ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ό σ ο κ α λ ύ τ ε ρ α γ ί ν ε τ α ι ν α τ ο σ κ ο τ ώ σ ε τ ε! Θ ε τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς κ α ι χ ι ο ύ μ ο ρ δ ύ ο ό π λ α σ α ς ε ν α ν τ ί ο ν τ ο υ ά γ χ ο υ ς σ α ς!

5 Θ ε τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς " Δ ε ν θ α τ α κ α τ α φ έ ρ ω ", " θ α α π οχ τω ύ", " Δ ε ν ξ έ ρ ω τ ί π ο τ α ", κ λ π... Κ ά ν ε τ ε τ έ τ ο ι ε ς σ κ έ ψ ε ι ς κ υ ρ ι ε ύ ο υ ν, σ α ς τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ο ύ ν κ α ι σ α ς α π ο γ ο η τ ε ύ ο υ ν ; Κ α κ ώ ς! Ο ι σ κ έ ψ ε ι ς π ο υ μ ά ς π ε ρ ν ά ν ε α π ό τ ο μ υ α λ ό π ρ ι ν κ α ι κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν ε ξ ε τ κ α θ ο ρ ί ζ ο υ ν τ ο ν τ ρ ό π ο α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ η ς κ α τ ά σ τ α σ η ς κ ααθ ι ώ ς τ ο κ α π ο τ έ λ ε σ μ α. Κ α λ ό λ ο ι π ό ν, ε ί ν α ν α α π ο φ ε ύ γ ε τ ε τ ι ς α ρ ν η τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς. Π ρ έ π ε ι ν α σ κ έ φ τ ε σ τ ε π ά ν τ α θ ε τ ι κ ά, μ ε α υ τ ο π ε π ο ί θ η σ η. Ν α υ π ε ν θ υ μ ί ζ ε τ ε σ τ ο ν ε α υ τ ό σ α ς σ τ π ο υ π ε τ ύ χ α τ ε π α λ ι ό τ ε ρ α ( κ ά π ο ι ε ς ά λ λ ε ς ε ξ ε τ ά σ ε ι ς ή δ ι α γ ω ν ί σ μ α τ α, ή κ ά π ο ι ο δ ύ σ κ ο λ ο π ο πυ α ι χ ν κ ε ρ δ ί σ α τ ε ). Ν α θ υ μ ό σ α σ τ ε π ά ν τ α ό τ ι ο ι ε ξ ε τ ά σ ε ι ς μ ε τ ρ ο ύ ν μ ό ν ο τ ι ς γ ν ώ σ ε ι ς π ο υ μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α ε π ι δ ε ί ξ ο υ ό χ ι τ η ν α ξ ί α μ α ς, τ η ν ε ξ υ π ν ά δ α μ α ς κ α ι τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ χ α ρ α κ τ ή ρ α μ α ς. Ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η σ τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς λ ο ι π ό ν! Ε ί ν α ι ο κ α λ ύ τ ε ρ ο ς φ ί λ ο ς μ α ς σ ε ι ς α υ πτ εέ ρς ι π τ ώ σ ε ι ς. Ε ξ ά λ λ ο υ, τ ί έ χ ο υ ν ε κ ε ί ν ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό ε σ ά ς ; Χ ι ο ύ μ ο ρ Τ ο χ ι ο ύ μ ο ρ ε ί ν α ι έ ν α ς έ μ φ υ τ ο ς μ η χ α ν ι σ μ ό ς α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς κ α ι ε ρ μ η ν ε ί α ς τ η ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό Ε ί ν α ι έ ν α ς κ α λ ό ς τ ρ ό π ο ς μ ε ί ω σ η ς τ ο υ ά γ χ ο υ ς π ο υ β ο η θ ά ε ι σ τ ο ν α μ η δ ι ο γ κ ώ ν ο υ μ ε τ ι ς κ α τ α σ κ α ι ν α β λ έ π ο υ μ ε τ α π ρ ά γ μ α τ α π ι ο ε λ α φ ρ ι ά κ α ι α ι σ ι ό δ ο ξ α. Κ ά ν τ ε χ ι ο ύ μ ο ρ λ ο ι π ό ν, κ ά ν τ ε α σ τ ε ι ε υ τ ε ί τ ε μ ε τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς σ α ς, π ε ί τ ε α ν έ κ δ ο τ α, δ ι α β ά σ τ ε κ ά π ο ι ο π ε ρ ι ο δ ι κ ό λ ί γ ο π ρ ι ν κ δ ε ί τ ε μ ί α κ α λ ή τ α ι ν ί α!

6 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Ν Ο Υ Κ Α Ι Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ Α σ κ ή σ ε ι ς μ υ α λ ο ύ Χ α λ α ρ ώ σ τ ε τ ο μ υ α λ ό σ α ς μ ε μ ο υ σ ι κ ή, μ ι κ ρ ή δ ό σ η τ η λ ε ό ρ α σ η ς κ α ι β ό λ τ ε ς, κ ά ν ο ν τ α ς έ τ σ ι μ ι χ ρ ο ν ι κ ή δ ι ά ρ κ ε ι α δ ι α λ ε ί μ μ α τ α α ν ά τ α κ τ ά χ ρ ο ν ι κ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α. Σ ε μ ε ρ ι κ ά α π ό τ α δ ι α λ ε ί μ μ α τ α κ α λ ό ε ί ν α ι ν α κ ά ν ε τ ε κ ά π ο ιιεκς έ ς σ ωαμσακτ ή σ ε ι ς π ο υ β ο η θ ο ύ ν σ τ ο ν α κ α θ α ρ ί ζ ε ι τ ο μ υ α λ ό κ α ι ν α α ν α ν ε ώ ν ε τ α ι η σ κ έ ψ η. Δ ι α τ ά σ ε ι ς, τ ε ν τ ώ μ α τ α κ α ι α υ χ ε ν ι κ έ ς έ χ ο υ ν ε υ ε ρ γ ε τ ι κ ά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α γ ι α τ ο υ ς μ ύ ε ς κ α ι τ ι ς α ρ θ ρ ώ σ ε ι ς, κ α ι κ α τ ε π έ κ τ α σ η ε γ κ έ φ α λ ο. Α σ κ ή σ ε ι ς σ ώ μ α τ ο ς 1 η ) Ξ α π λ ώ σ τ ε μ π ρ ού μ υ τ α ή α ν ά σ κ ε λ α σ τ ο π ά τ ω μ α κ α ι π ρ ο σ π α θ ή σ τ ε ν α α κ ο υ μ π ή σ ε τ ε μ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ω ν χ ε ρ ι ώ ν ό σ ο π ι ο μ π ρ ο σ τ ά μ π ο ρ ε ί τ ε. 2 η ) Κ α θ ή σ τ ε σ ε κ α ρ έ κ λ α έ χ ο ν τ α ς τ α π ό δ ι α σ ε δ ι ά σ τ α σ η ( α ν ο ι χ τ ά, σ ε α π ό σ τ α σ η μ ε τ α ξ ύ Σ κ ύ ψ τ ε μ π ρ ο σ τ ά, α κ ο υ μ π ώ ν τ α ς μ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ο έ δ α φ ο ς σ κτ αη ι σ υ ν έ χ ε ι α τ ε ν τ ώ σ τ ε τ α χ έ ρ ι α κ α ι τ η ν π λ ά τ η, π ρ ο σ π α θ ώ ν τ α ς ό σ ο π ι ο μ π ρ ο σ τ ά μ π ο ρ ε ί τ ε. 3 η ) Α π ό θ έ σ η κ α θ ι σ τ ή κ α ι π ά λ ι, τ ε ν τ ώ σ τ ε τ α χ έ ρ ι α π ρ ο ς τ α π ά ν ω, κ α ι π λ έ ξ τ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ω μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς έ χ ο ν τ α ς τ ι ς π α λ ά μ ε ς σ τ ρ α μ μ έ ν ε ς π ρ ο ς τ α π ά ν ω. 4 η ) Α ν ά 2-3 ημ έ ρ ε ς ε ξ ε τ ά σ ε ω ν, κ ά ν ε τ ε λ ί γ ο π ι ο ε ν τ α τ ι κ ή ά σ κ η σ η γ ι α ν α ε κ τ ο ν ω θ ε ί τ ε κ δ ι ώ ξ ε τ ε τ η ν έ ν τ α σ η : τ ρ έ ξ-α ι θμ λο ο π α ι δ ι έ ς-α ε ρ ό μ π ι κ. Π ρ ο σ ο χ ή : μ η ν τ ο π α ρ α κ ά ν ε τ ε! Δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α κ ο υ ρ α σ τ ε ί τ ε σ ε κ α μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ η. Ξ ε κ ο ύ ρ α σ η Ύ π ν ο ς Μ η ν δ ι α β ά ζ ε τ ε τ ι ς μ ε τ α μ ε σ ο ν ύ χ τ ι ε ς ώ ρ ε ς, γ ι α τ ί τ ο μ υ α λ ό ε ί ν α ι π ο λ ύ κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο κ α ι δ ε ν θ Δ ι α μ ο ρ φ ώ σ τ ε τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α μ ε λ έ τ η ς σς α έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε τ ε τ η ν α π α ρ α ί τ η τ η ξ ε κ ο ύ ρ α σ η Π ρ ο σ π α θ ή σ τ ε ν α κ ο ι μ ό σ α σ τ ε μ ί α ώ ρ α τ α μ ε σ η μ έ ρ ι α κ α ι -8 7ώ ρ ε ς τ ο β ρ ά δ υ. α π ό δ ο σ η.

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8 Ο Ο Α Α Α Α 817 Α % Α 10.338 10.651-313 -2,9% Α Α Α 817 Α % Α 8.708 8.136 572 7,0% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 8.981 8.651 330 3,8% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 10.078 10.430-352 -3,4% Α Α Α 817 Α % Α. Α.. 9.288 Α

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00 Y Ο Ο Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Ο Ο Α Η Ω Ο Α Α Α Α Ω Ο Ω Α. Ο Α Α Α Ο Ο Ω Ο Α Ω Α/Α Α Η ΟΫ Ο Ο Ο θ ι ό όσ α P.T.F.E ια η οϊ α ή α ά α η ίς αι ίσ ση α ί ο ι ά α οσ ι έ ο σ όφι ο ίβ η α, σ α έ ο α ι ό ά ο ια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο. κλειδιά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο. κλειδιά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο 5 κλειδιά Όπως είπαµε στο κεφάλαιο 1ο υπάρχουν τρία κλειδιά σε επτά διαφορετικές θέσεις. Εδώ θα ασχοληθούµε µε τα άλλα δύο κλειδιά και τις άλλες έξη διαφορετικές θέσεις ς. 1) ΚΛΕΙ Ι ΤΟΥ ΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ αρ. Α/Α ΠεριφέρεΝο ΕΠΩΝΥ Δήμου ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ ΝΟΜ. ΜΟΡΦΗ Γ ΟΣΗ εως 15% 1 197 Κεντρικής Χα ήμος Κασσάνδρας 1688/21-8-12 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ειδικοτήτων Ισχύει από 5/10/2015 Συνολ. ωρολόγιο τμημάτων. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. ΑρχΕπι. Κορκα κα ΣΕΠ. Ζοπογ λου.

Μαθήματα Ειδικοτήτων Ισχύει από 5/10/2015 Συνολ. ωρολόγιο τμημάτων. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. ΑρχΕπι. Κορκα κα ΣΕΠ. Ζοπογ λου. Μθήμ Εδκήων Ιύε πό 5/10/2015 Σνλ. ωλό μημάων Δεέ Τίη Τεάη Πέμπη Πκεή ΑΑΠ ΑΕπ ΑΤε ΑΑΠ ΑΤε ΑΕπ ΑΑΠ ΑΤε ΑΕπ ΑΓ1 Τ ίδ Αελ Κ δ Τ ίδ δ Κ Τ ίδ δ Κ ΑΤε ΑΑΠ ΑΕπ ΑΤε ΑΕπ ΑΤε ΑΑΠ ΑΕπ ΑΑΠ ΑΓ2 δ Τ ίδ Κ δ Κ δ Τ ίδ δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

IΛ *^Λ;5:Ι ΟΝΟΣ. Σ'ί ΟΑ. Φεεπ

IΛ *^Λ;5:Ι ΟΝΟΣ. Σ'ί ΟΑ. Φεεπ IΛ *Λ;5:Ι ΟΝΟΣ Σί ΟΑ Φεεπ Α ν θ ο ς και Α υ γ ο υ λ α ΠοίησιςΔΣθλω)ΑΟ\) Λ/ΙΒΗΙΨΊΊΟ ΑΟΗΗΤΑΖΐΑ λσμα Κλειδοκυμ; βαλον τευ ει τό βίά ιου μαΰ σχο τ ά ί ι ξα π λ ω νει στ γ Π α γ α ι νει 3 Ρ ι Η ι Ι» V */ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ:2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: TΜΗΜΑ: AΡ:. ΒΑΘΜΟΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού A ΤΕΥΧΟΣ 1 Νέα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ ΡΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ. 1 7ο Νηπειαγω γείο Χαλκίδας 2 23ο. 1 Βασιλικό - 7ο. Νηπιαγωγ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ ΡΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ. 1 7ο Νηπειαγω γείο Χαλκίδας 2 23ο. 1 Βασιλικό - 7ο. Νηπιαγωγ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 7ο Νηπειαγω γείο Χαλκίδας 2 23ο Νηπιαγωγ είο 3 ηµοτικό σχολείο Παραλίας Αυλίδας Α/Α ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΙΑ ΡΟΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ ΡΟΜΩΝ Χ.Λ.Μ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑ ΡΟΜΩ Ν

Διαβάστε περισσότερα