Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ"

Transcript

1 Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α κ α λ ύ π τ ο υ ν κ α ι θ α ν α κ α λ ύ ψ ο υ ν τ η σ η μ α σ ί α κ α ι τ η ν π ρ ο σ φ ο ρ ά μ ι α ς κ α λ δ ι α τ ρ ο φ ή ς σ τ η ν ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η κ α τ α ν ό η σ η κ α ι ε κ μ ά θ η σ η. Η σ η μ α σ ί α τ η ς ε π α ρ κ ο ύ ς δ ι α τ ρ ο φ ή ς π ρ - ω ί μ ε σ η μ έ ρ ι - β ρ ά δ υ. Έ χ ε ι α π ο δ ε ι χ θ ε ί π λ έ ο ν σ ε ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς έ ρ ε υ ν ε ς ό τ ι η σ ω σ τ ή δ ι α τ ρ ο φ ή, τ ο π ρ ω ί, σ υ μ β ά λ λ δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η τ ο υ δ ε ί χ τ η ε υ φ υ ΐ α ς κ α ι τ η ς ι κ α ν ό τ η τ α ς μ ά θ η σ η ς μ ε τ α ξ ύ π α ι δ ι ώ ν π ο υ ε ί χ α ν φ ά π λ ο ύ σ ι ο π ρ ω ι ν ό κ α αι υ τ ώ ν π ο υ ή τ α ν ν η σ τ ι κ ά ή ε ί χ α ν φ ά ε ι κ ά τ ι π ρ ό χ ε ι ρ ο. Ε π ί σ η ς, έ χ ε ι π α ρ α τ η ρ η θ ε ί ό τ ι η α π ό δ ο σ η τ ω ν π α ι δ ι ώ ν π ο υ δ ε ν έ χ ο υ ν κ α τ α ν α λ ώ σ ε ι έ ν α κ α λ ό π ό τ ι μ ε ι ώ ν ε τ α ι ο λ ο έ ν α κ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο μ ε τ ο π έ ρ α σ μ α τ η ς ώ ρ α ς. Α υ τ ό ο φ ε ί λ ε τ α ι π ο λ ύ α π λ ά σ τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ η ς εινα ές ρ γπε ο υ κ ρ ύ β ο υ ν ο ι δ ι ά φ ο ρ ε ς τ ρ ο φ έ ς. Έ ν α ς κ α λ ό ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς α π ό τ ρ ο φ έ ς μ ε υ ψ η λ ή π ο ι ό τ η τ α ε ν έ ρ γ ε ι α ς θ α φ έ ρ ε ι α σ φ α λ ώ ς κ α ι τ ο α ν ά λ ο α π ο τ έ λ ε σ μ α. Γ ι α ν α κ α τ α λ ά β ε τ ε κ α λ ύ τ ε ρ α, σ α ς φ έ ρ ν ω τ ο α π λ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ η ς β ε ν ζ ί ν η ς π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο α υ τ ο κ ί ν η τ α. Τ α α υ τ ο κ ί νη τ α ν έ α ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ η ν " α μ ό λ υ β δ η ", ε ν ώ τ α υ π ό λ ο ι π α τ η " σ ο ύ π Υ π ά ρ χ ε ι, β έ β α ι α κ α ι η " α π λ ή ", π ο υ φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά μ π ο ρ ε ί ν α κ ι ν ή σ ε ι έ ν α α υ τ ο κ ί ν η τ ο τ α υ τ ό χ ρ ο ν α, τ ο δ υ σ κ ο λ ε ύ ε ι, ε ν ώ η π α ρ α τ ε τ α μ έ ν η χ ρ ή σ η τ η ς ε π ι φ έ ρ ε ι κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ ο υ κ ι ν η τ ή ρ Ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι λ ο ι π ό ν κ α λ ά " κ α ύ σ ι μ α " γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι σ ω σ τ ά μ έ σ ο ν γ ι α ν α τ α π ρ ο μ η θ ε υ τ ε ί ε ί ν α ι ο ι τ ρ ο φ έ ς. Κ α ι ό σ ο κ α λ ύ τ ε ρ α κ α ύ σ ι μ α έ χ ε ι σ τ η δ ι ά θ ε σ η α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ε ρ α θ α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α τ α α ξ ι ο π ο ι ή σ ε ι γ ι α τ η σ ω σ τ ή γ ίλα ε ιτ ο υ ρ ν ο υ τ ο υ, τ η σ ω σ τ ή θ ρ έ ψ η τ ο υ κ α ι κ α τ ' ε π έ κ τ α σ η, τ η σ ω σ τ ή τ ο υ α ν ά π τ υ ξ η. Η π ο ι ο τ ι κ ή δ ι α φ ο ρ ά μ ε τ α ξ ύ τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν έ γ κ ε ι τ α ι σ τ η ν π ε ρ ι ε κ τ ι κ ό τ η τ ά τ ο υ ς σ ε δ ι ά φ ο ρ α θ ρ σ υ σ τ α τ ι κ ά. Γ ι α ν α κ α τ α λ ά β ο υ μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο, α ρ κ ε ί ν α σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε π ω ς δ ε ν ό ντο ρ ώ μ ε γ ι α ν α γ ε μ ί σ ο υ μ ε τ ο σ τ ο μ ά χ ι μ α ς ή γ ι α ν α π ε τ ύ χ ο υ μ ε έ ν α κ α λ ό γ ε υ σ τ ι κ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α, α λ λ ά ν α ε φ ο δ ι ά σ ο υ μ ε τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό μ ε τ α α π α ρ α ί τ η τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ώ σ λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι ό χ ι μ ό ν ο σ ή μ ε ρ α α λ λ ά κ α ι γ ι α τ α υ π ό λ ο ι π α χ ρ ό ν ι α. Η α ν ά γ κ η τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς κ α ι γ ι α τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο θ ρ ε π τ ι κ ό σ υ σ τ α τ ι κ ό. Ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς, ό π ω ς γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε, έ χ ε ι α ν ά γ κ η α π ό ό λ α τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ μ π ο ρ ε ί ν δ ι α θ έ σ ε ι η φ ύ σ η. Ο ι π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, ο ι υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, τ α λ ί π η, ο ι δ ι α ι τ η τ ι κ έ ς ί ν ε ς, ο ι β ι τ μ έ τ α λ λ α π ρέ π ε ι ν α σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ τ η δ ι α τ ρ ο φ ή α ρ μ ο ν ι κ ά κ α ι μ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς α ν α λ ο γ ί ε ς μ ε τ ο υ ς, ώ σ τ ε ν α υ π ά ρ ξ ε ι έ ν α ε π ι θ υ μ η τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α.

2 Α ν γ ι α τ ο ν ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε λ ό γ ο μ ί α τ ρ ο φ ή ή έ ν α ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς τ ρ ο φ ώ ν π α ρ έ χ ε ι έ ν α μ έ ρ ο ς μ ό ν ο τ α π α ρ α π ά ν ω, α δ ι α φ ο ρ ώ ν τ α ς γ ι α τ η ν α ρν μι οκ ή τ ο υ ς σ υ ν ύ π α ρ ξ η, τ ό τ ε, μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α, θ α σ υ μ β ε ί κ α ι μ ε τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί " α π λ ή " β ε ν ζ ί ν η, ε ν ώ ε ί ν α ι κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α ν α λ ε ι τ ο τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η. Τ ο γ ά λ α ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν π α ι δ ι ώ ν α λ λ ά μ ό ν ο τ ο υ ή α κ ό μ α κ α ι σμ άε ν τ ο κ ή τ η ν τ υ ρ ό π ι τ α α π ο τ ε λ ο ύ ν π ο λ ύ φ τ ω χ ό σ υ ν δ υ α σ μ ό, ώ σ τ ε ν α π α ρ έ χ ο υ ν τ η ν α ρ μ ο ν ί α κ α ι τ η σ α ν α λ ο γ ί α ό λ ω ν τ ω ν θ ρ ε π τ ι κ ώ ν σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν, π ο υ ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ α γ ι α τ η σ ω σ τ ή α ν ά π τ υ ξ η κ α ι ε π ί δ ο σ η τ ο υ π α ι δ ι ο ύ σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο. Η δ ι α τ ρ ο φ ή α υ τ ο ύ τ ο υ ε ί δ ο υ ς ε ί- ν ασε ι μ ε γ ά λ ο β α θ μ ό - ε λ λ ι π ή ς σ ε α ρ κ ε τ έ ς β ι τ α μ ί ν ε ς ό π ω ς η β ι τ α μ ί ν η C, π ο λ ύ τ ι μ η κ υ ρ ί ω ς τ ο χ ε ι μ ώ ν α, ο ι β ι τ α μ ί ν ε ς Α, Ε, α ρ κ ε τ ά μ έ τ α λ λ α, ό π ω ς τ ο μ α γ ν ψ ε υ δ ά ρ γ υ ρ ο ς - η έ λ λ ε ι ψ η τ ω ν ο π ο ί ω ν μ π ο ρ ε ί ν α ο δ η γ ή σ ε ι σ ε έ ν τ ο ν η ε π ι θ υ μ ί α γ ι α σ ο κ ο λ ά τ α λ μ υ ρ ά α ν τ ί σ τ οχ ια - α λ λ ά κ α ι σ ε μ ι α σ ε ι ρ ά α π ό π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ τ α α μ ι ν ο ξ έ α τ ο α π α ι τ ο ύ ν τ α ι γ ι α τ η σ ω σ τ ή χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η τ ω ν π ρ ω τ ε ϊ ν ώ ν τ ο υ γ ά λ α κ τ ο ς. Σ τ ο σ η μ ε ί ο α υ τ ό, π ρ έ π ε ι ν α τ ο ν ί σ ω π ω ς η δ ι α τ ρ ο φ ή τ ω ν π α ι δ ι ώ ν σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο ε ί ν α ι κ α ι π ε ί ν α ι σ ε α π ό λ υ τ η υ νσά ρ τ η σ η μ ε τ η δ ι α τ ρ ο φ ή τ ο υ ς σ τ ο σ π ί τ ι. Τ ο κ α λ ό π ρ ω ι ν ό, δ η λ α δ ή, θ ε μ ε λ ι ώ δ ο υ ς σ η μ α σ ί α ς. Α υ τ ό σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι ο σ υ ν δ υ α σ μ ό ς τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν π ο υ δ ο θ ο ύ ν σ τ ο π α ι δ ί π ρ ω ι ν ό τ ο υ γ ε ύ μ α κ α ι σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α, σ τ ο κ ο λ α τ σ ι ό τ ο υ σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο θ α π ρ έ π ε ι ν α τ ο ε Ε Π Α Ρ Κ Ω Σ μ ε ό λ α τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ α ν α φ έ ρ α μ ε π α ρ α π ά ν ω. Τ ο π ρ ω ι ν ό α υ τ ό θ α π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό έ ν α φ υ σ ι κ ό χ υ μ ό φ ρ ο ύ τ ω ν, σ ε α π ο χ υ μ ω τ ή, π ο π ε ρ ι έ χ ε ι κ α ι κ α ρ ό τ ο, ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ί σ ο υ μ ε μ ι α κ α λ ή δ ό σ η β ι τ α μ ι ν ώ ν C κ α ι Α κ α ι σ τ η σ θ α π ρ έ π ε ι ν α σ υ νδοε ύ ε τ α ι α π ό μ ι α μ ε ρ ί δ α δ η μ η τ ρ ι α κ ώ ν π λ ή ρ ο υ ς ά λ ε σ η ς ό π ω ς κ ο υ ά κ ε ρ, μ ο ύ σ λ β ρ α σ μ έ ν ο σ τ ά ρ ι, γ α ρ ν ι ρ ι σ μ έ ν α π ά ν τ α μ ε ά φ θ ο ν ο υ ς α ν ά λ α τ ο υ ς ξ η ρ ο ύ ς κ α ρ π ο ύ ς κ α ι φ ρ έ σ κ α ή ξ η φ ρ ο ύ τ α ή μ ι α ή δ ύ ο φ έ τ ε ς ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς μ ε β ο ύ τ υ ρ ο κ α ι μ έ λ ι. Ε π ί σ η ς, έ ν α α β γ ό σ υ ν ο δ α π ό ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς ή α π ό τ ο σ τ μ ε ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς θ α α π ο τ ε λ ο ύ σ ε θ α υ μ ά σ ι α ι δ έ α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε α π α υ τ έ ς τ ι ς ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς λ ύ σ ε ι ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ μ ε μ ι α μ ε γ ά λ η π ο σ ό τ η τ α θ ρ ε π σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν ό π ω ς π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, β ι τ α μ ί ν ε ς, μ έ τ α λ λ α κ α ι φ υ τ ι κ έ ς ί ν ε ς. Ό τ α ν λ ο ι π ό ν, τ ο π α ι δ ί δ ε ν π α ί ρ ν ε ι κ ο λ α τ σ ι ό α π ό τ ο σ π ί τ ι, θ α π ρ έ π ε ι ν α β ρ ε ι σ τ η ν κ α ν σ χ ο λ ε ί ο υ τ ο υ π α σ τ ε ρ ι ω μ έ ν ο γ ά λ α σ ε α τ ο μ ι κ ή σ υ σ κ ε υ α σ ί α, σ ά ν τ ο υ ι τ ς ή τ ο σ τ α π ό ψ ω μ ί ο ά λ ε σ η ς μ ε τ ό ν ο ή ά π α χ ο ζ α μ π ό ν κ α ι τ υ ρ ί ά ρ ι σ τ η ς π ο ι- ό τπ ηο τυ α ς θ α π ε ρ ι έ χ ο υ ν ε π ί σ η ς, κ αέ νι α κ ο μ μ ά τ ι μ α ρ ο ύ λ ι ή ν τ ο μ ά τ α ή π ι π ε- ρ ιε ά π ί σ η ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν έ τ ο ι μ ο υ ς φ υ σ ι κ ο ύ ς χ υ μ ο ύ ς χ ω ρ ί ς ζ ά χ α ρ η κ α ι ο π ω σ δ ή π ο τ ε, χ ω ρ ί ς α ν θ ρ α κ ι κ ό, φ ρ υ γ α ν ι έ ς, κ ο υ λ ο ύ ρ ι α σ τ α φ ι δ ό ψ ω μ α α π ό α λ ε ύ ρ ι ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς. Π α ρ α π ά ν ω α ν α φ ε ρ θ ή κ α μ ε σ τ η σ η μ α σ ί α τ η ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ς π ο ι ό τ η τ ηα ς ετ ν ε ρ γ ε ί α ς κ α ι ε ρ χ ό μ α σ τ ε τ ώ ρ α ν α τ α σ υ γ κ ρ ί ν ο υ μ ε μ ε τ α π ρ ο ϊ ό ν τ α π ο υ σ υ ν ή θ ω ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν σ τ ι ς σ χ ο λ ι κ έ ς κ α ν τ ί ν ε ς. α υ τ ά π α ρ έ χ ο υ ν π ά ρ α π ο λ λ ο ύ ς ε π ε ξ ε ρ γ α σ μ έ ν ο υ ς υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, π ο υ έ χ ο υ ν α π ο γ υ μ ν ω θ ε ί α π ό τ α θ ρ ε π τ ι κ ά τ ο υ ς σ υ σ τ α τ ι κ ά, π ε ρ ι έ χ ο υ ν π ο λ ύ λ ί π ο ς κα αρ ι η ζκ άα χι τ α α ν α ψ υ κ τ ι κ ά ά φ θ ο ν ο α ν θ ρ α κ ι κ ό, μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α ν α σ τ ε ρ ε ί τ α ι ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς τ α σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ι α τ η σ α ν ά π τ υ ξ η. Α υ τ ό έ χ ε ι ω ς σ υ ν έ π ε ι α ν α π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ο υ μ ε τ ο υ ς α υ ρ ι α ν ο ύ ς υ π ε ρ χ ο λ η σ τ ε ρ ι ν α ι μ ι κ π α χ ύ σ α ρ κ ο υ ς δ ι α β η τ ι κ ο ύ ς, κ α ρ δκι οα ύ ς κ α ι κ α ρ κ ι ν ο π α θ ε ί ς.

3 Η σ υ χ ν ό τ η τ α κ α ι η π ο ι ό τ η τ α τ ω ν γ ε υ μ ά τ ω ν. Τ α γ ε ύ μ α τ α θ α π ρ έ π ε ι ν α ε ί ν α ι α π λ ά σ τ η σ ύ ν θ ε σ ή τ ο υ ς. Έ ν α β α ρ ύ γ ε ύ μ α π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο α π ο δ ο μ η θ ε ί α π ό τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό μ α ς α π α ι τ ε ί μ ε γ ά λ ε ς π ο σ ό τ η τ ε ς α ί μ α τ ο ς π ο υ κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι π ρ σ τ ο μ ά χ ι. Α υό τ έ χ ε ι ω ς σ υ ν έ π ε ι α ν α σ τ ε ρ ε ί τ α ι η σ ω σ τ ή α ι μ ά τ ω σ η α π ό ό λ α τ α ό ρ γ α ν α τ ο υ σ ώ μ α τ ο φ υ σ ι κ ά κ α ι α π ό τ ο ν ε γ κ έ φ α λ ο. Α υ τ ό π ο υ σ υ μ β α ί ν ε ι τ ε λ ι κ ά ε ί ν α ι ν α μ α ς π ι ά ν ε ι υ π ν η λ ί α κ α π ά μ ε γ ι α ύ π ν ο η α π ό δ ο σ ή μ α ς θ α ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ά π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η. Ε π ί σ η ς τ ο κ α λ ό τ ωμ ν ά σ τη ρμ οα φ ώ ν β ο η θ ά σ τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η α π ο δ ό μ η σ η τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν ά ρ α κ α ι σ τ η ν τ α χ ύ τ ε ρ η π έ ψ η τ ο υ ς. Τ α π ο λ λ ά υ γ τ α υ τ ό χ ρ ο ν α μ ε τ α γ ε ύ μ α τ α α ρ α ι ώ ν ο υ ν τ α π ε π τ ι κ ά υ γ ρ ά κ α ι δ υ σ κ ο λ ε ύ ο υ ν τ η χ ώ ν ε ψ η. Ν ε ρ ό ε χ ρ ή σ ι μ ο ν α π ί ν ο υ μ ε λ ε π τ ά π ρ ι ν τ η ν έ ν α ρ ξ η τ ο υ γ ε ύ μ - α τώοσς τ ε ν α μ η δ ι ψ ά μ ε μ ε τ- ά κ α ι κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ γ ε ύ μ α τ ο ς έ ω ς κ α ι μ ί α ώ ρ α α π ό ε λ ά χ ι σ τ ο έ ω ς κ α θ ό λ ο υ. Α κ ό μ α κ α ι τ ο ν ε ρ ό θ α ν α τ ο π ί ν ο υ μ ε μ ε μ ι κ ρ έ ς γ ο υ λ ι έ ς π ο υ θ α τ ι ς κ ρ α τ ά μ ε λ ί γ ο σ τ ο σ τ ό μ α π ρ ι ν τ ι ς κ α τ α π ι ο ύ μ τ ρ ό π ο α υ τ ό ε ν υ δ α τ ώ ν ε τ α ι κ α ι α ξ ι ο π οκιαε λίύ τ ε ρ α τ ο ν ε ρ ό τ ο σ ώ μ α μ α ς. Α ς μ η ν ξ ε χ ν ά μ ε π ω ς τ σ ώ μ α μ α ς π ε ρ ι έ χ ε ι % ν ε ρ ό κ α ι τ α κ ύ τ τ α ρ ά μ α ς υ π ά ρ χ ο υ ν σ ε π ε ρ ι β ά λ λ ο ν υ γ ρ α σ ί α ς. Έ ν κ α λ ά ε ν υ δ α τ ω μ έ ν ο ς ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς μ ε τ α φ έ ρ ε ι μ ε ε υ κ ο λ ί α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά σ τ ο ν π υ ρ ή ν α κ υ τ τ ά ρ ο υ κ α ι α π ο β ά λ λ ε ι τ α πα απ ρ ο ϊ ό ν τ α τ η ς θ ρ έ ψ η ς. Ε φ ό σ ο ν ο ι τ ρ ο φ έ ς π ο υ κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε ε ί ν α π λ ο ύ σ ι ε ς σ ε θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά, τ ό τ ε σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε τ η ν κ α λ ή ε ν υ δ ά τ ω σ η τ ο υ σ ώ μ α τ ό ς Α φ θ ο ν ο ν ε ρ ό λ ο ι π ό ν α λ λ ά κ α ι τ ρ ο φ έ ς π ο υ π ε ρ ι έ χ ο υ ν α ρ κ ε τ ό ν ε ρ ό ό π ω ς τ α φ ρ έ σ κ α φ ρ ο ύ τ α κ α ι χ υ μ ο ί θ α μ α ς ξεα σ φ α λ ί σ ο υ ν τ ο ε π ι θ υ μ η τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α. Κ α φ έ ς κ α ι τ σ ά ι λ ό γ ω τ η ς κ α φ ε ΐ ν η ς π ε ρ ι έ χ ο υ ν α ν α γ κ ά ζ ο υ ν τ α ν ε φ ρ ά ν α υ π ε ρ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν μ ε σ υ ν έ π ε ι α ν α α φ υ δ α τ ώ ν ο υ ν τ ο σ ώ μ α μ α Γ ι α κ ά θ ε π ο τ ή ρ ι ή φ λ ι τ ζ ά ν ι κ α φ έ ή τ σ ά ι π ο υ π ί ν ο υ μ ε θ α π ρ έ π ε ι ν α κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε τ α υ τ ό τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν α ν τ ί σ τ ο ι χ η π ο σ ό τ η τ α ν ε ρ ο ύ. Ο μ ύ θ ο ς τ ο υ κ α φ έ. Π ο σ ό τ η τ α κ α φ ε ΐ ν η ς π ο υ π ε ρ ι έ χ ε τ α ι σ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό τ ρ ί α κ ο υ τ α λ ά κ ι α σ κ ό ν η κ α φ έ., λ ε ι τ α ν α σ τ α λ τ ι κ ά σ τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ ύ π ν ο υ. Π έ ρ α α π ό τ ο ν ε υ ρ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α δ ι ε γ ε ί ρ ε ι τ η ν υ π ε ρ έ ι ν σ ο υ λ ί ν η ς α π ό ο τ π ά γ κ ρ ε α ς μ ε σ υ ν έ π ε ι α ν α μ η ν ε π ι τ ρ έ π ε ι σ τ ο σ ώ μ α ν α π έ σ ε ι σ ε έ ν α β α θ ύ ύ π ν μ ε τ ο ν τ ρ ό π ο α υ τ ό ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς δ ε ν ξ ε κ ο υ ρ ά ζ ε τ α ι ε π α ρ κ ώ ς έ σ τ ω κ α ι α ν φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά έ χ κ ο ι μ η θ ε ί α ρ κ ε τ έ ς ώ ρ ε ς. Ο ε γ κ έ φ α λ ο ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί ω ς β α σ ι κ ό σ υ σ τ α τ ι κ ό ε ν έ ρ γ ε ι α ς τ η γ λ υ Ό τ α ν α υ τ ή π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό φ ρ έ σ κ α φ ρ ο ύ τ α ή ξ ε ρ ά ό π ω ς σ τ α φ ί δ ε ς, ξ ε ρ ά σ ύ κ α ή δ α μ ά σ κ η ν α ί σ ω ς σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν α κ α ι α π ό λ ί γ ο υ ς ά ψ η τ ο υ ς α ν ά λ α τ ο υ ς ξ η ρ ο ύ ς κ α ρ π ο ύ ς ό π ω ς τ α α μ ύ γ δ α λ α κ κ α ρ ύ δ ι α, ό λ α α υ τ ά μ α ζ ί α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α θ α υ μ ά σ ι ο τ ο ν ω τ ι κ ό κ α ύ σ ι μ ο γ ι α τ η ν ο μ αι λα ή ρ κ ή κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ ε γ κ ε φ ά λ ο υ. Τ ο ι δ α ν ι κ ό ά μ ε σ ο κ α ι τ α χ ύ τ α τ ο τ ο ν ω τ ι κ ό τ ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ε ί ν π ο τ ή ρ ι φ ρ ε σ κ ο σ τ υ μ μ έ ν ο ς χ υ μ ό ς. O Μ ύ θ ο ς τ η ς σ ο κ ο λ ά τ α ς Η σ ο κ ο λ ά τ α δ ε ν έ χ ε ι τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς β ε λ τ ί ω σ η ς τ η ς δ ι ά θ ε σ η ς δ η λ ώ ν ο υ ν ο ι δ ι α τ ρ ο φ ο λ ό γ ο Γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ Ι ν σ τ οι ύ τ ο υ Δ ι α τ ρ ο φ ι κ ή ς Υ γ ι ε ι ν ή ς κ α ι Δ ι α τ ρ ο φ ο λ ο γ ί α ς ( D I E T ) τ ο υ Α α χ ε ν. Η π ο σ ό τ η ς φ α ι ν ι λ ε θ υ α μ ί ν η ς, τ ο υ χ η μ ι κ ο ύ ε κ ε ί ν ο υ σ τ ο ι χ ε ί ο υ π ο υ π ι σ τ ε ύ ε τ α ι ό τ ι δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ ο α ί ε υ φ ο ρ ί α ς ό τ α ν κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε σ ο κ ο λ ά τ α, ε ί ν α ι π ο λ ύ μ ι κ ρ ό γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α α λ δλ ιά άξ θε ει σ η τ η ε ν ό ς α ν θ ρ ώ π ο υ. Π α ρ ό λ α α υ τ ά η ο υ σ ί α α υ τ ή μ π ο ρ ε ί ν α κ ά ν ε ι ά λ λ α " θ α ύ μ α τ α ". Έ ν α κ ο μ μ α π ι κ ρ ή ς σ ο κ ο λ ά τ α ς ( υ γ ε ί α ς ) κ α τ ά τ η ν ώ ρ α π ο υ γ ρ ά φ ε τ ε δ ι α γ ώ ν ι σ μ α ή έ ν α α κ ό μ α ό τ α ν δ ι α β ά κ ά ν ε ι κ α λ ό.

4 Η σ ο κ ο λ ά τ α έ χ ε ι μ ί α ο υ σ ί α π ο υ α ι μ α τ ώ ν ε ι τ ο ν ε γ κ έ φ α λ ο, ο τμέ ε λ ε σα μπ α ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ω ν ό μ α σ τ ε κ α λ ύ τ ε ρ α. Μ ε μ έ τ ρ ο ό μ ω ς Ο. ι π ο λ λ έ ς θ ε ρ μ ί δ ε ς π ο υ έ χ ε ι δ ε ν β ο η θ ο ύ ν σ ε τ ί π ο τ α! Π ο ι έ ς τ ρ ο φ έ ς μ ά ς π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ε υ ε ξ ί α, χ α λ ά ρ ω σ η, τ ό ν ω σ η, κ α ι π ο ι έ ς κ α τ α π ο λ ε μ ο ύ ν τ ο σ τ ρ Η δ ι α τ ρ ο φ ή κ α τ ά τ η ν π ε ρ ί ο δ ο μ ε λ έ τ η ς κ α ι ε ξ ε τ ά σ ε ω ν π ρ έ π ε ι δ ή οπ πο ωτ σε ν α ε ί ν α ι ι σ ο ρ ρ ο π η μ έ ν η. Υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, β ι τ α μ ί ν ε ς κ α ι λ ί π η σ τ ι ς σ ω σ τ έ ς π ο σ ό τ η τ ε ς χ α ρ ί ζ ο υ ν σ τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ α κ ρ ι β ώ ς π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι. Γ Ι Α Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ο ι β ι τ α μ ί ν ε ς τ η ς ο μ ά δ α ς Β, C, κ α ι Ε ε ί ν α ι ε ν ε ρ γ ε ι ο γ ό ν ε ς, δ ί ν ο υ ν δ η λ α δ ή σ τ ο ν ο ρ γ α ν ε ν έ ρ γ ε ι α π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ι α ν α α ν τ ε π ε ξ έ λ θ ε ι σ τ ο δ ύ σ κ ο λ ο έ ρ γ ο τ η ς μ ε λ έ τ η ς. Τ ι ς β ρ ί σ κ ο φ ρ ο ύ τ α, τ α λ α χ α ν ι κ ά, τ α δ η μ η τ ρ ι α κ ά, κ α ι τ ι ς ζ ω ι κ έ ς τ ρ ο φ έ ς. Ο ι υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς ε π ί σ η ς π ο υ β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ ο ρ ύ ζ ι, σ τ ι ς π α τ ά τ ε ς, σ τ α δ η μ η τ ρ ι α κ ά κ α ι τ α φ ρ ο μ ί α π ο λ ύ κ α λ ή π η γ ή ε ν έ ρ γ ε ι α ς. Γ Ι Α Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Υ Γ Ε Ι Α Ο Β α σ ι λ ι κ ό ς Π ο λ τ ό ς κ α θ ώ ς κ α ι ε κ χ υ λ ί σ μ α τ α β ο τ ά ν ω ν κ ι ν ε ζ ι κ ώ ν σ υ ν τ α γ ώ ν π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν π ν ε υ μ α τ ι δ ι α ύ γ ε ι α. Π ω λ ο ύ ν τ α ι σ τ α φ α ρ μ α κ ε ί α κ α ι σ ε κ α τ α σ τ ή μ α τ α μ ε φ υ σ ι κ έ ς τ ρ ο φ έ ς. Γ Ι Α Ε Υ Ε Ξ Ι Α Ο ι ζ ω ι κ έ ς ( κ ρ έ α ς κ ό κ κ ι ν ο κ α ι ο ά, σ πψ ρά ρ ι, α υ γ ό, γ α λ α κ τ ο κ ο μ ι κ ά ) κ α ι ο ι φ υ τ ι κ έ ς ( ό σ π ρ ι α ) π ρ ω τ χ α ρ ί ζ ο υ ν ε υ ε ξ ί α κ α ι κ α τ α π ο λ ε μ ο ύ ν τ η ν κ ό π ω σ η σ ε π ο λ ύ μ ε γ ά λ ο β α θ μ ό. Τ ο ν ε ρ ό ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο. Μ ι κ ρ έ ς π ο σ ό τ η τ ε ς ν ε ρ ο ύ σ ε τ α κ τ ά χ ρ ο ν ι κ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α κ α θ υ σ τ σ τ η ν ε μ φ ά ν ι σ η τ η ς κ ό π ω σ η ς κ α ι σ υ ν δμρο άυ ν σ τ η ν σ ω σ τ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ. Γ Ι Α Κ Α Λ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Τ Ο Υ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ Τ α λ ί π η ( ε λ α ι ό λ α δ ο, β ο ύ τ υ ρ ο κ λ π ) δ ί ν ο υ ν σ τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό ε ν έ ρ γ ε ι α. Π ρ ο σ ο χ ή σ τ η ν π ο σ ό τ η τ α π ο τ ε λ ε ί τ ο 2 0 % τ η ς κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς δ ι α τ ρ ο φ ή ς μ α ς! Δ Ι Ω Ξ Τ Ε Τ Ο Α Γ Χ Ο Σ Τ ο ά γ χ ο ς ε ί ν α ι έ ν α π ρ ό β λ η μ α π ο υ α κ ό μ α κ α ι ν α μ η ν τ ο ξ ε π ε ρ ά σ α τ ε τ η ν χ ρ ο ν ι ά π ο υ π έ ρ α σ ε, π ρ έ τ ώ ρ α, γ α ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ό σ ο κ α λ ύ τ ε ρ α γ ί ν ε τ α ι ν α τ ο σ κ ο τ ώ σ ε τ ε! Θ ε τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς κ α ι χ ι ο ύ μ ο ρ δ ύ ο ό π λ α σ α ς ε ν α ν τ ί ο ν τ ο υ ά γ χ ο υ ς σ α ς!

5 Θ ε τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς " Δ ε ν θ α τ α κ α τ α φ έ ρ ω ", " θ α α π οχ τω ύ", " Δ ε ν ξ έ ρ ω τ ί π ο τ α ", κ λ π... Κ ά ν ε τ ε τ έ τ ο ι ε ς σ κ έ ψ ε ι ς κ υ ρ ι ε ύ ο υ ν, σ α ς τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ο ύ ν κ α ι σ α ς α π ο γ ο η τ ε ύ ο υ ν ; Κ α κ ώ ς! Ο ι σ κ έ ψ ε ι ς π ο υ μ ά ς π ε ρ ν ά ν ε α π ό τ ο μ υ α λ ό π ρ ι ν κ α ι κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν ε ξ ε τ κ α θ ο ρ ί ζ ο υ ν τ ο ν τ ρ ό π ο α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ η ς κ α τ ά σ τ α σ η ς κ ααθ ι ώ ς τ ο κ α π ο τ έ λ ε σ μ α. Κ α λ ό λ ο ι π ό ν, ε ί ν α ν α α π ο φ ε ύ γ ε τ ε τ ι ς α ρ ν η τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς. Π ρ έ π ε ι ν α σ κ έ φ τ ε σ τ ε π ά ν τ α θ ε τ ι κ ά, μ ε α υ τ ο π ε π ο ί θ η σ η. Ν α υ π ε ν θ υ μ ί ζ ε τ ε σ τ ο ν ε α υ τ ό σ α ς σ τ π ο υ π ε τ ύ χ α τ ε π α λ ι ό τ ε ρ α ( κ ά π ο ι ε ς ά λ λ ε ς ε ξ ε τ ά σ ε ι ς ή δ ι α γ ω ν ί σ μ α τ α, ή κ ά π ο ι ο δ ύ σ κ ο λ ο π ο πυ α ι χ ν κ ε ρ δ ί σ α τ ε ). Ν α θ υ μ ό σ α σ τ ε π ά ν τ α ό τ ι ο ι ε ξ ε τ ά σ ε ι ς μ ε τ ρ ο ύ ν μ ό ν ο τ ι ς γ ν ώ σ ε ι ς π ο υ μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α ε π ι δ ε ί ξ ο υ ό χ ι τ η ν α ξ ί α μ α ς, τ η ν ε ξ υ π ν ά δ α μ α ς κ α ι τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ χ α ρ α κ τ ή ρ α μ α ς. Ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η σ τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς λ ο ι π ό ν! Ε ί ν α ι ο κ α λ ύ τ ε ρ ο ς φ ί λ ο ς μ α ς σ ε ι ς α υ πτ εέ ρς ι π τ ώ σ ε ι ς. Ε ξ ά λ λ ο υ, τ ί έ χ ο υ ν ε κ ε ί ν ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό ε σ ά ς ; Χ ι ο ύ μ ο ρ Τ ο χ ι ο ύ μ ο ρ ε ί ν α ι έ ν α ς έ μ φ υ τ ο ς μ η χ α ν ι σ μ ό ς α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς κ α ι ε ρ μ η ν ε ί α ς τ η ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό Ε ί ν α ι έ ν α ς κ α λ ό ς τ ρ ό π ο ς μ ε ί ω σ η ς τ ο υ ά γ χ ο υ ς π ο υ β ο η θ ά ε ι σ τ ο ν α μ η δ ι ο γ κ ώ ν ο υ μ ε τ ι ς κ α τ α σ κ α ι ν α β λ έ π ο υ μ ε τ α π ρ ά γ μ α τ α π ι ο ε λ α φ ρ ι ά κ α ι α ι σ ι ό δ ο ξ α. Κ ά ν τ ε χ ι ο ύ μ ο ρ λ ο ι π ό ν, κ ά ν τ ε α σ τ ε ι ε υ τ ε ί τ ε μ ε τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς σ α ς, π ε ί τ ε α ν έ κ δ ο τ α, δ ι α β ά σ τ ε κ ά π ο ι ο π ε ρ ι ο δ ι κ ό λ ί γ ο π ρ ι ν κ δ ε ί τ ε μ ί α κ α λ ή τ α ι ν ί α!

6 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Ν Ο Υ Κ Α Ι Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ Α σ κ ή σ ε ι ς μ υ α λ ο ύ Χ α λ α ρ ώ σ τ ε τ ο μ υ α λ ό σ α ς μ ε μ ο υ σ ι κ ή, μ ι κ ρ ή δ ό σ η τ η λ ε ό ρ α σ η ς κ α ι β ό λ τ ε ς, κ ά ν ο ν τ α ς έ τ σ ι μ ι χ ρ ο ν ι κ ή δ ι ά ρ κ ε ι α δ ι α λ ε ί μ μ α τ α α ν ά τ α κ τ ά χ ρ ο ν ι κ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α. Σ ε μ ε ρ ι κ ά α π ό τ α δ ι α λ ε ί μ μ α τ α κ α λ ό ε ί ν α ι ν α κ ά ν ε τ ε κ ά π ο ιιεκς έ ς σ ωαμσακτ ή σ ε ι ς π ο υ β ο η θ ο ύ ν σ τ ο ν α κ α θ α ρ ί ζ ε ι τ ο μ υ α λ ό κ α ι ν α α ν α ν ε ώ ν ε τ α ι η σ κ έ ψ η. Δ ι α τ ά σ ε ι ς, τ ε ν τ ώ μ α τ α κ α ι α υ χ ε ν ι κ έ ς έ χ ο υ ν ε υ ε ρ γ ε τ ι κ ά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α γ ι α τ ο υ ς μ ύ ε ς κ α ι τ ι ς α ρ θ ρ ώ σ ε ι ς, κ α ι κ α τ ε π έ κ τ α σ η ε γ κ έ φ α λ ο. Α σ κ ή σ ε ι ς σ ώ μ α τ ο ς 1 η ) Ξ α π λ ώ σ τ ε μ π ρ ού μ υ τ α ή α ν ά σ κ ε λ α σ τ ο π ά τ ω μ α κ α ι π ρ ο σ π α θ ή σ τ ε ν α α κ ο υ μ π ή σ ε τ ε μ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ω ν χ ε ρ ι ώ ν ό σ ο π ι ο μ π ρ ο σ τ ά μ π ο ρ ε ί τ ε. 2 η ) Κ α θ ή σ τ ε σ ε κ α ρ έ κ λ α έ χ ο ν τ α ς τ α π ό δ ι α σ ε δ ι ά σ τ α σ η ( α ν ο ι χ τ ά, σ ε α π ό σ τ α σ η μ ε τ α ξ ύ Σ κ ύ ψ τ ε μ π ρ ο σ τ ά, α κ ο υ μ π ώ ν τ α ς μ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ο έ δ α φ ο ς σ κτ αη ι σ υ ν έ χ ε ι α τ ε ν τ ώ σ τ ε τ α χ έ ρ ι α κ α ι τ η ν π λ ά τ η, π ρ ο σ π α θ ώ ν τ α ς ό σ ο π ι ο μ π ρ ο σ τ ά μ π ο ρ ε ί τ ε. 3 η ) Α π ό θ έ σ η κ α θ ι σ τ ή κ α ι π ά λ ι, τ ε ν τ ώ σ τ ε τ α χ έ ρ ι α π ρ ο ς τ α π ά ν ω, κ α ι π λ έ ξ τ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ω μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς έ χ ο ν τ α ς τ ι ς π α λ ά μ ε ς σ τ ρ α μ μ έ ν ε ς π ρ ο ς τ α π ά ν ω. 4 η ) Α ν ά 2-3 ημ έ ρ ε ς ε ξ ε τ ά σ ε ω ν, κ ά ν ε τ ε λ ί γ ο π ι ο ε ν τ α τ ι κ ή ά σ κ η σ η γ ι α ν α ε κ τ ο ν ω θ ε ί τ ε κ δ ι ώ ξ ε τ ε τ η ν έ ν τ α σ η : τ ρ έ ξ-α ι θμ λο ο π α ι δ ι έ ς-α ε ρ ό μ π ι κ. Π ρ ο σ ο χ ή : μ η ν τ ο π α ρ α κ ά ν ε τ ε! Δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α κ ο υ ρ α σ τ ε ί τ ε σ ε κ α μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ η. Ξ ε κ ο ύ ρ α σ η Ύ π ν ο ς Μ η ν δ ι α β ά ζ ε τ ε τ ι ς μ ε τ α μ ε σ ο ν ύ χ τ ι ε ς ώ ρ ε ς, γ ι α τ ί τ ο μ υ α λ ό ε ί ν α ι π ο λ ύ κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο κ α ι δ ε ν θ Δ ι α μ ο ρ φ ώ σ τ ε τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α μ ε λ έ τ η ς σς α έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε τ ε τ η ν α π α ρ α ί τ η τ η ξ ε κ ο ύ ρ α σ η Π ρ ο σ π α θ ή σ τ ε ν α κ ο ι μ ό σ α σ τ ε μ ί α ώ ρ α τ α μ ε σ η μ έ ρ ι α κ α ι -8 7ώ ρ ε ς τ ο β ρ ά δ υ. α π ό δ ο σ η.

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη ΛΑ ΙΝΙ Ι ΔΙ ο ΡΑ Ι ΙΦΕΡ Ι Α Ι Ισ ΔΛγΣΗ Π Α ΔΙ ΙΚ Τ Ι Α ΙΚ Σ Ι Δ α Δ οη Ψαρρ ν α δκα Κ ΠΑΛΛ ΝΙ Π ηρ φ ρ ε Παναγ η Λ βδα ηλ φω Ζ Παλξ η ζ ρθμ Πρωτ ΔΤΑ Ο ΠΡΟΣ κ δομκ Συνεταρομ ΔΙ ΘΝΙΣ ΙΙΙΠΟΚ Α Ι Σ ΓΙ ΛΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα