Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ"

Transcript

1 Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α κ α λ ύ π τ ο υ ν κ α ι θ α ν α κ α λ ύ ψ ο υ ν τ η σ η μ α σ ί α κ α ι τ η ν π ρ ο σ φ ο ρ ά μ ι α ς κ α λ δ ι α τ ρ ο φ ή ς σ τ η ν ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η κ α τ α ν ό η σ η κ α ι ε κ μ ά θ η σ η. Η σ η μ α σ ί α τ η ς ε π α ρ κ ο ύ ς δ ι α τ ρ ο φ ή ς π ρ - ω ί μ ε σ η μ έ ρ ι - β ρ ά δ υ. Έ χ ε ι α π ο δ ε ι χ θ ε ί π λ έ ο ν σ ε ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς έ ρ ε υ ν ε ς ό τ ι η σ ω σ τ ή δ ι α τ ρ ο φ ή, τ ο π ρ ω ί, σ υ μ β ά λ λ δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η τ ο υ δ ε ί χ τ η ε υ φ υ ΐ α ς κ α ι τ η ς ι κ α ν ό τ η τ α ς μ ά θ η σ η ς μ ε τ α ξ ύ π α ι δ ι ώ ν π ο υ ε ί χ α ν φ ά π λ ο ύ σ ι ο π ρ ω ι ν ό κ α αι υ τ ώ ν π ο υ ή τ α ν ν η σ τ ι κ ά ή ε ί χ α ν φ ά ε ι κ ά τ ι π ρ ό χ ε ι ρ ο. Ε π ί σ η ς, έ χ ε ι π α ρ α τ η ρ η θ ε ί ό τ ι η α π ό δ ο σ η τ ω ν π α ι δ ι ώ ν π ο υ δ ε ν έ χ ο υ ν κ α τ α ν α λ ώ σ ε ι έ ν α κ α λ ό π ό τ ι μ ε ι ώ ν ε τ α ι ο λ ο έ ν α κ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο μ ε τ ο π έ ρ α σ μ α τ η ς ώ ρ α ς. Α υ τ ό ο φ ε ί λ ε τ α ι π ο λ ύ α π λ ά σ τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ η ς εινα ές ρ γπε ο υ κ ρ ύ β ο υ ν ο ι δ ι ά φ ο ρ ε ς τ ρ ο φ έ ς. Έ ν α ς κ α λ ό ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς α π ό τ ρ ο φ έ ς μ ε υ ψ η λ ή π ο ι ό τ η τ α ε ν έ ρ γ ε ι α ς θ α φ έ ρ ε ι α σ φ α λ ώ ς κ α ι τ ο α ν ά λ ο α π ο τ έ λ ε σ μ α. Γ ι α ν α κ α τ α λ ά β ε τ ε κ α λ ύ τ ε ρ α, σ α ς φ έ ρ ν ω τ ο α π λ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ η ς β ε ν ζ ί ν η ς π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο α υ τ ο κ ί ν η τ α. Τ α α υ τ ο κ ί νη τ α ν έ α ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ η ν " α μ ό λ υ β δ η ", ε ν ώ τ α υ π ό λ ο ι π α τ η " σ ο ύ π Υ π ά ρ χ ε ι, β έ β α ι α κ α ι η " α π λ ή ", π ο υ φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά μ π ο ρ ε ί ν α κ ι ν ή σ ε ι έ ν α α υ τ ο κ ί ν η τ ο τ α υ τ ό χ ρ ο ν α, τ ο δ υ σ κ ο λ ε ύ ε ι, ε ν ώ η π α ρ α τ ε τ α μ έ ν η χ ρ ή σ η τ η ς ε π ι φ έ ρ ε ι κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ ο υ κ ι ν η τ ή ρ Ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι λ ο ι π ό ν κ α λ ά " κ α ύ σ ι μ α " γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι σ ω σ τ ά μ έ σ ο ν γ ι α ν α τ α π ρ ο μ η θ ε υ τ ε ί ε ί ν α ι ο ι τ ρ ο φ έ ς. Κ α ι ό σ ο κ α λ ύ τ ε ρ α κ α ύ σ ι μ α έ χ ε ι σ τ η δ ι ά θ ε σ η α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ε ρ α θ α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α τ α α ξ ι ο π ο ι ή σ ε ι γ ι α τ η σ ω σ τ ή γ ίλα ε ιτ ο υ ρ ν ο υ τ ο υ, τ η σ ω σ τ ή θ ρ έ ψ η τ ο υ κ α ι κ α τ ' ε π έ κ τ α σ η, τ η σ ω σ τ ή τ ο υ α ν ά π τ υ ξ η. Η π ο ι ο τ ι κ ή δ ι α φ ο ρ ά μ ε τ α ξ ύ τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν έ γ κ ε ι τ α ι σ τ η ν π ε ρ ι ε κ τ ι κ ό τ η τ ά τ ο υ ς σ ε δ ι ά φ ο ρ α θ ρ σ υ σ τ α τ ι κ ά. Γ ι α ν α κ α τ α λ ά β ο υ μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο, α ρ κ ε ί ν α σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε π ω ς δ ε ν ό ντο ρ ώ μ ε γ ι α ν α γ ε μ ί σ ο υ μ ε τ ο σ τ ο μ ά χ ι μ α ς ή γ ι α ν α π ε τ ύ χ ο υ μ ε έ ν α κ α λ ό γ ε υ σ τ ι κ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α, α λ λ ά ν α ε φ ο δ ι ά σ ο υ μ ε τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό μ ε τ α α π α ρ α ί τ η τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ώ σ λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι ό χ ι μ ό ν ο σ ή μ ε ρ α α λ λ ά κ α ι γ ι α τ α υ π ό λ ο ι π α χ ρ ό ν ι α. Η α ν ά γ κ η τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς κ α ι γ ι α τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο θ ρ ε π τ ι κ ό σ υ σ τ α τ ι κ ό. Ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς, ό π ω ς γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε, έ χ ε ι α ν ά γ κ η α π ό ό λ α τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ μ π ο ρ ε ί ν δ ι α θ έ σ ε ι η φ ύ σ η. Ο ι π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, ο ι υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, τ α λ ί π η, ο ι δ ι α ι τ η τ ι κ έ ς ί ν ε ς, ο ι β ι τ μ έ τ α λ λ α π ρέ π ε ι ν α σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ τ η δ ι α τ ρ ο φ ή α ρ μ ο ν ι κ ά κ α ι μ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς α ν α λ ο γ ί ε ς μ ε τ ο υ ς, ώ σ τ ε ν α υ π ά ρ ξ ε ι έ ν α ε π ι θ υ μ η τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α.

2 Α ν γ ι α τ ο ν ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε λ ό γ ο μ ί α τ ρ ο φ ή ή έ ν α ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς τ ρ ο φ ώ ν π α ρ έ χ ε ι έ ν α μ έ ρ ο ς μ ό ν ο τ α π α ρ α π ά ν ω, α δ ι α φ ο ρ ώ ν τ α ς γ ι α τ η ν α ρν μι οκ ή τ ο υ ς σ υ ν ύ π α ρ ξ η, τ ό τ ε, μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α, θ α σ υ μ β ε ί κ α ι μ ε τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί " α π λ ή " β ε ν ζ ί ν η, ε ν ώ ε ί ν α ι κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α ν α λ ε ι τ ο τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η. Τ ο γ ά λ α ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν π α ι δ ι ώ ν α λ λ ά μ ό ν ο τ ο υ ή α κ ό μ α κ α ι σμ άε ν τ ο κ ή τ η ν τ υ ρ ό π ι τ α α π ο τ ε λ ο ύ ν π ο λ ύ φ τ ω χ ό σ υ ν δ υ α σ μ ό, ώ σ τ ε ν α π α ρ έ χ ο υ ν τ η ν α ρ μ ο ν ί α κ α ι τ η σ α ν α λ ο γ ί α ό λ ω ν τ ω ν θ ρ ε π τ ι κ ώ ν σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν, π ο υ ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ α γ ι α τ η σ ω σ τ ή α ν ά π τ υ ξ η κ α ι ε π ί δ ο σ η τ ο υ π α ι δ ι ο ύ σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο. Η δ ι α τ ρ ο φ ή α υ τ ο ύ τ ο υ ε ί δ ο υ ς ε ί- ν ασε ι μ ε γ ά λ ο β α θ μ ό - ε λ λ ι π ή ς σ ε α ρ κ ε τ έ ς β ι τ α μ ί ν ε ς ό π ω ς η β ι τ α μ ί ν η C, π ο λ ύ τ ι μ η κ υ ρ ί ω ς τ ο χ ε ι μ ώ ν α, ο ι β ι τ α μ ί ν ε ς Α, Ε, α ρ κ ε τ ά μ έ τ α λ λ α, ό π ω ς τ ο μ α γ ν ψ ε υ δ ά ρ γ υ ρ ο ς - η έ λ λ ε ι ψ η τ ω ν ο π ο ί ω ν μ π ο ρ ε ί ν α ο δ η γ ή σ ε ι σ ε έ ν τ ο ν η ε π ι θ υ μ ί α γ ι α σ ο κ ο λ ά τ α λ μ υ ρ ά α ν τ ί σ τ οχ ια - α λ λ ά κ α ι σ ε μ ι α σ ε ι ρ ά α π ό π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ τ α α μ ι ν ο ξ έ α τ ο α π α ι τ ο ύ ν τ α ι γ ι α τ η σ ω σ τ ή χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η τ ω ν π ρ ω τ ε ϊ ν ώ ν τ ο υ γ ά λ α κ τ ο ς. Σ τ ο σ η μ ε ί ο α υ τ ό, π ρ έ π ε ι ν α τ ο ν ί σ ω π ω ς η δ ι α τ ρ ο φ ή τ ω ν π α ι δ ι ώ ν σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο ε ί ν α ι κ α ι π ε ί ν α ι σ ε α π ό λ υ τ η υ νσά ρ τ η σ η μ ε τ η δ ι α τ ρ ο φ ή τ ο υ ς σ τ ο σ π ί τ ι. Τ ο κ α λ ό π ρ ω ι ν ό, δ η λ α δ ή, θ ε μ ε λ ι ώ δ ο υ ς σ η μ α σ ί α ς. Α υ τ ό σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι ο σ υ ν δ υ α σ μ ό ς τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν π ο υ δ ο θ ο ύ ν σ τ ο π α ι δ ί π ρ ω ι ν ό τ ο υ γ ε ύ μ α κ α ι σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α, σ τ ο κ ο λ α τ σ ι ό τ ο υ σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο θ α π ρ έ π ε ι ν α τ ο ε Ε Π Α Ρ Κ Ω Σ μ ε ό λ α τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ α ν α φ έ ρ α μ ε π α ρ α π ά ν ω. Τ ο π ρ ω ι ν ό α υ τ ό θ α π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό έ ν α φ υ σ ι κ ό χ υ μ ό φ ρ ο ύ τ ω ν, σ ε α π ο χ υ μ ω τ ή, π ο π ε ρ ι έ χ ε ι κ α ι κ α ρ ό τ ο, ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ί σ ο υ μ ε μ ι α κ α λ ή δ ό σ η β ι τ α μ ι ν ώ ν C κ α ι Α κ α ι σ τ η σ θ α π ρ έ π ε ι ν α σ υ νδοε ύ ε τ α ι α π ό μ ι α μ ε ρ ί δ α δ η μ η τ ρ ι α κ ώ ν π λ ή ρ ο υ ς ά λ ε σ η ς ό π ω ς κ ο υ ά κ ε ρ, μ ο ύ σ λ β ρ α σ μ έ ν ο σ τ ά ρ ι, γ α ρ ν ι ρ ι σ μ έ ν α π ά ν τ α μ ε ά φ θ ο ν ο υ ς α ν ά λ α τ ο υ ς ξ η ρ ο ύ ς κ α ρ π ο ύ ς κ α ι φ ρ έ σ κ α ή ξ η φ ρ ο ύ τ α ή μ ι α ή δ ύ ο φ έ τ ε ς ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς μ ε β ο ύ τ υ ρ ο κ α ι μ έ λ ι. Ε π ί σ η ς, έ ν α α β γ ό σ υ ν ο δ α π ό ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς ή α π ό τ ο σ τ μ ε ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς θ α α π ο τ ε λ ο ύ σ ε θ α υ μ ά σ ι α ι δ έ α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε α π α υ τ έ ς τ ι ς ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς λ ύ σ ε ι ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ μ ε μ ι α μ ε γ ά λ η π ο σ ό τ η τ α θ ρ ε π σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν ό π ω ς π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, β ι τ α μ ί ν ε ς, μ έ τ α λ λ α κ α ι φ υ τ ι κ έ ς ί ν ε ς. Ό τ α ν λ ο ι π ό ν, τ ο π α ι δ ί δ ε ν π α ί ρ ν ε ι κ ο λ α τ σ ι ό α π ό τ ο σ π ί τ ι, θ α π ρ έ π ε ι ν α β ρ ε ι σ τ η ν κ α ν σ χ ο λ ε ί ο υ τ ο υ π α σ τ ε ρ ι ω μ έ ν ο γ ά λ α σ ε α τ ο μ ι κ ή σ υ σ κ ε υ α σ ί α, σ ά ν τ ο υ ι τ ς ή τ ο σ τ α π ό ψ ω μ ί ο ά λ ε σ η ς μ ε τ ό ν ο ή ά π α χ ο ζ α μ π ό ν κ α ι τ υ ρ ί ά ρ ι σ τ η ς π ο ι- ό τπ ηο τυ α ς θ α π ε ρ ι έ χ ο υ ν ε π ί σ η ς, κ αέ νι α κ ο μ μ ά τ ι μ α ρ ο ύ λ ι ή ν τ ο μ ά τ α ή π ι π ε- ρ ιε ά π ί σ η ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν έ τ ο ι μ ο υ ς φ υ σ ι κ ο ύ ς χ υ μ ο ύ ς χ ω ρ ί ς ζ ά χ α ρ η κ α ι ο π ω σ δ ή π ο τ ε, χ ω ρ ί ς α ν θ ρ α κ ι κ ό, φ ρ υ γ α ν ι έ ς, κ ο υ λ ο ύ ρ ι α σ τ α φ ι δ ό ψ ω μ α α π ό α λ ε ύ ρ ι ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς. Π α ρ α π ά ν ω α ν α φ ε ρ θ ή κ α μ ε σ τ η σ η μ α σ ί α τ η ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ς π ο ι ό τ η τ ηα ς ετ ν ε ρ γ ε ί α ς κ α ι ε ρ χ ό μ α σ τ ε τ ώ ρ α ν α τ α σ υ γ κ ρ ί ν ο υ μ ε μ ε τ α π ρ ο ϊ ό ν τ α π ο υ σ υ ν ή θ ω ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν σ τ ι ς σ χ ο λ ι κ έ ς κ α ν τ ί ν ε ς. α υ τ ά π α ρ έ χ ο υ ν π ά ρ α π ο λ λ ο ύ ς ε π ε ξ ε ρ γ α σ μ έ ν ο υ ς υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, π ο υ έ χ ο υ ν α π ο γ υ μ ν ω θ ε ί α π ό τ α θ ρ ε π τ ι κ ά τ ο υ ς σ υ σ τ α τ ι κ ά, π ε ρ ι έ χ ο υ ν π ο λ ύ λ ί π ο ς κα αρ ι η ζκ άα χι τ α α ν α ψ υ κ τ ι κ ά ά φ θ ο ν ο α ν θ ρ α κ ι κ ό, μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α ν α σ τ ε ρ ε ί τ α ι ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς τ α σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ι α τ η σ α ν ά π τ υ ξ η. Α υ τ ό έ χ ε ι ω ς σ υ ν έ π ε ι α ν α π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ο υ μ ε τ ο υ ς α υ ρ ι α ν ο ύ ς υ π ε ρ χ ο λ η σ τ ε ρ ι ν α ι μ ι κ π α χ ύ σ α ρ κ ο υ ς δ ι α β η τ ι κ ο ύ ς, κ α ρ δκι οα ύ ς κ α ι κ α ρ κ ι ν ο π α θ ε ί ς.

3 Η σ υ χ ν ό τ η τ α κ α ι η π ο ι ό τ η τ α τ ω ν γ ε υ μ ά τ ω ν. Τ α γ ε ύ μ α τ α θ α π ρ έ π ε ι ν α ε ί ν α ι α π λ ά σ τ η σ ύ ν θ ε σ ή τ ο υ ς. Έ ν α β α ρ ύ γ ε ύ μ α π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο α π ο δ ο μ η θ ε ί α π ό τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό μ α ς α π α ι τ ε ί μ ε γ ά λ ε ς π ο σ ό τ η τ ε ς α ί μ α τ ο ς π ο υ κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι π ρ σ τ ο μ ά χ ι. Α υό τ έ χ ε ι ω ς σ υ ν έ π ε ι α ν α σ τ ε ρ ε ί τ α ι η σ ω σ τ ή α ι μ ά τ ω σ η α π ό ό λ α τ α ό ρ γ α ν α τ ο υ σ ώ μ α τ ο φ υ σ ι κ ά κ α ι α π ό τ ο ν ε γ κ έ φ α λ ο. Α υ τ ό π ο υ σ υ μ β α ί ν ε ι τ ε λ ι κ ά ε ί ν α ι ν α μ α ς π ι ά ν ε ι υ π ν η λ ί α κ α π ά μ ε γ ι α ύ π ν ο η α π ό δ ο σ ή μ α ς θ α ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ά π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η. Ε π ί σ η ς τ ο κ α λ ό τ ωμ ν ά σ τη ρμ οα φ ώ ν β ο η θ ά σ τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η α π ο δ ό μ η σ η τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν ά ρ α κ α ι σ τ η ν τ α χ ύ τ ε ρ η π έ ψ η τ ο υ ς. Τ α π ο λ λ ά υ γ τ α υ τ ό χ ρ ο ν α μ ε τ α γ ε ύ μ α τ α α ρ α ι ώ ν ο υ ν τ α π ε π τ ι κ ά υ γ ρ ά κ α ι δ υ σ κ ο λ ε ύ ο υ ν τ η χ ώ ν ε ψ η. Ν ε ρ ό ε χ ρ ή σ ι μ ο ν α π ί ν ο υ μ ε λ ε π τ ά π ρ ι ν τ η ν έ ν α ρ ξ η τ ο υ γ ε ύ μ - α τώοσς τ ε ν α μ η δ ι ψ ά μ ε μ ε τ- ά κ α ι κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ γ ε ύ μ α τ ο ς έ ω ς κ α ι μ ί α ώ ρ α α π ό ε λ ά χ ι σ τ ο έ ω ς κ α θ ό λ ο υ. Α κ ό μ α κ α ι τ ο ν ε ρ ό θ α ν α τ ο π ί ν ο υ μ ε μ ε μ ι κ ρ έ ς γ ο υ λ ι έ ς π ο υ θ α τ ι ς κ ρ α τ ά μ ε λ ί γ ο σ τ ο σ τ ό μ α π ρ ι ν τ ι ς κ α τ α π ι ο ύ μ τ ρ ό π ο α υ τ ό ε ν υ δ α τ ώ ν ε τ α ι κ α ι α ξ ι ο π οκιαε λίύ τ ε ρ α τ ο ν ε ρ ό τ ο σ ώ μ α μ α ς. Α ς μ η ν ξ ε χ ν ά μ ε π ω ς τ σ ώ μ α μ α ς π ε ρ ι έ χ ε ι % ν ε ρ ό κ α ι τ α κ ύ τ τ α ρ ά μ α ς υ π ά ρ χ ο υ ν σ ε π ε ρ ι β ά λ λ ο ν υ γ ρ α σ ί α ς. Έ ν κ α λ ά ε ν υ δ α τ ω μ έ ν ο ς ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς μ ε τ α φ έ ρ ε ι μ ε ε υ κ ο λ ί α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά σ τ ο ν π υ ρ ή ν α κ υ τ τ ά ρ ο υ κ α ι α π ο β ά λ λ ε ι τ α πα απ ρ ο ϊ ό ν τ α τ η ς θ ρ έ ψ η ς. Ε φ ό σ ο ν ο ι τ ρ ο φ έ ς π ο υ κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε ε ί ν α π λ ο ύ σ ι ε ς σ ε θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά, τ ό τ ε σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε τ η ν κ α λ ή ε ν υ δ ά τ ω σ η τ ο υ σ ώ μ α τ ό ς Α φ θ ο ν ο ν ε ρ ό λ ο ι π ό ν α λ λ ά κ α ι τ ρ ο φ έ ς π ο υ π ε ρ ι έ χ ο υ ν α ρ κ ε τ ό ν ε ρ ό ό π ω ς τ α φ ρ έ σ κ α φ ρ ο ύ τ α κ α ι χ υ μ ο ί θ α μ α ς ξεα σ φ α λ ί σ ο υ ν τ ο ε π ι θ υ μ η τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α. Κ α φ έ ς κ α ι τ σ ά ι λ ό γ ω τ η ς κ α φ ε ΐ ν η ς π ε ρ ι έ χ ο υ ν α ν α γ κ ά ζ ο υ ν τ α ν ε φ ρ ά ν α υ π ε ρ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν μ ε σ υ ν έ π ε ι α ν α α φ υ δ α τ ώ ν ο υ ν τ ο σ ώ μ α μ α Γ ι α κ ά θ ε π ο τ ή ρ ι ή φ λ ι τ ζ ά ν ι κ α φ έ ή τ σ ά ι π ο υ π ί ν ο υ μ ε θ α π ρ έ π ε ι ν α κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε τ α υ τ ό τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν α ν τ ί σ τ ο ι χ η π ο σ ό τ η τ α ν ε ρ ο ύ. Ο μ ύ θ ο ς τ ο υ κ α φ έ. Π ο σ ό τ η τ α κ α φ ε ΐ ν η ς π ο υ π ε ρ ι έ χ ε τ α ι σ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό τ ρ ί α κ ο υ τ α λ ά κ ι α σ κ ό ν η κ α φ έ., λ ε ι τ α ν α σ τ α λ τ ι κ ά σ τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ ύ π ν ο υ. Π έ ρ α α π ό τ ο ν ε υ ρ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α δ ι ε γ ε ί ρ ε ι τ η ν υ π ε ρ έ ι ν σ ο υ λ ί ν η ς α π ό ο τ π ά γ κ ρ ε α ς μ ε σ υ ν έ π ε ι α ν α μ η ν ε π ι τ ρ έ π ε ι σ τ ο σ ώ μ α ν α π έ σ ε ι σ ε έ ν α β α θ ύ ύ π ν μ ε τ ο ν τ ρ ό π ο α υ τ ό ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς δ ε ν ξ ε κ ο υ ρ ά ζ ε τ α ι ε π α ρ κ ώ ς έ σ τ ω κ α ι α ν φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά έ χ κ ο ι μ η θ ε ί α ρ κ ε τ έ ς ώ ρ ε ς. Ο ε γ κ έ φ α λ ο ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί ω ς β α σ ι κ ό σ υ σ τ α τ ι κ ό ε ν έ ρ γ ε ι α ς τ η γ λ υ Ό τ α ν α υ τ ή π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό φ ρ έ σ κ α φ ρ ο ύ τ α ή ξ ε ρ ά ό π ω ς σ τ α φ ί δ ε ς, ξ ε ρ ά σ ύ κ α ή δ α μ ά σ κ η ν α ί σ ω ς σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν α κ α ι α π ό λ ί γ ο υ ς ά ψ η τ ο υ ς α ν ά λ α τ ο υ ς ξ η ρ ο ύ ς κ α ρ π ο ύ ς ό π ω ς τ α α μ ύ γ δ α λ α κ κ α ρ ύ δ ι α, ό λ α α υ τ ά μ α ζ ί α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α θ α υ μ ά σ ι ο τ ο ν ω τ ι κ ό κ α ύ σ ι μ ο γ ι α τ η ν ο μ αι λα ή ρ κ ή κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ ε γ κ ε φ ά λ ο υ. Τ ο ι δ α ν ι κ ό ά μ ε σ ο κ α ι τ α χ ύ τ α τ ο τ ο ν ω τ ι κ ό τ ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ε ί ν π ο τ ή ρ ι φ ρ ε σ κ ο σ τ υ μ μ έ ν ο ς χ υ μ ό ς. O Μ ύ θ ο ς τ η ς σ ο κ ο λ ά τ α ς Η σ ο κ ο λ ά τ α δ ε ν έ χ ε ι τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς β ε λ τ ί ω σ η ς τ η ς δ ι ά θ ε σ η ς δ η λ ώ ν ο υ ν ο ι δ ι α τ ρ ο φ ο λ ό γ ο Γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ Ι ν σ τ οι ύ τ ο υ Δ ι α τ ρ ο φ ι κ ή ς Υ γ ι ε ι ν ή ς κ α ι Δ ι α τ ρ ο φ ο λ ο γ ί α ς ( D I E T ) τ ο υ Α α χ ε ν. Η π ο σ ό τ η ς φ α ι ν ι λ ε θ υ α μ ί ν η ς, τ ο υ χ η μ ι κ ο ύ ε κ ε ί ν ο υ σ τ ο ι χ ε ί ο υ π ο υ π ι σ τ ε ύ ε τ α ι ό τ ι δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ ο α ί ε υ φ ο ρ ί α ς ό τ α ν κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε σ ο κ ο λ ά τ α, ε ί ν α ι π ο λ ύ μ ι κ ρ ό γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α α λ δλ ιά άξ θε ει σ η τ η ε ν ό ς α ν θ ρ ώ π ο υ. Π α ρ ό λ α α υ τ ά η ο υ σ ί α α υ τ ή μ π ο ρ ε ί ν α κ ά ν ε ι ά λ λ α " θ α ύ μ α τ α ". Έ ν α κ ο μ μ α π ι κ ρ ή ς σ ο κ ο λ ά τ α ς ( υ γ ε ί α ς ) κ α τ ά τ η ν ώ ρ α π ο υ γ ρ ά φ ε τ ε δ ι α γ ώ ν ι σ μ α ή έ ν α α κ ό μ α ό τ α ν δ ι α β ά κ ά ν ε ι κ α λ ό.

4 Η σ ο κ ο λ ά τ α έ χ ε ι μ ί α ο υ σ ί α π ο υ α ι μ α τ ώ ν ε ι τ ο ν ε γ κ έ φ α λ ο, ο τμέ ε λ ε σα μπ α ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ω ν ό μ α σ τ ε κ α λ ύ τ ε ρ α. Μ ε μ έ τ ρ ο ό μ ω ς Ο. ι π ο λ λ έ ς θ ε ρ μ ί δ ε ς π ο υ έ χ ε ι δ ε ν β ο η θ ο ύ ν σ ε τ ί π ο τ α! Π ο ι έ ς τ ρ ο φ έ ς μ ά ς π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ε υ ε ξ ί α, χ α λ ά ρ ω σ η, τ ό ν ω σ η, κ α ι π ο ι έ ς κ α τ α π ο λ ε μ ο ύ ν τ ο σ τ ρ Η δ ι α τ ρ ο φ ή κ α τ ά τ η ν π ε ρ ί ο δ ο μ ε λ έ τ η ς κ α ι ε ξ ε τ ά σ ε ω ν π ρ έ π ε ι δ ή οπ πο ωτ σε ν α ε ί ν α ι ι σ ο ρ ρ ο π η μ έ ν η. Υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, β ι τ α μ ί ν ε ς κ α ι λ ί π η σ τ ι ς σ ω σ τ έ ς π ο σ ό τ η τ ε ς χ α ρ ί ζ ο υ ν σ τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ α κ ρ ι β ώ ς π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι. Γ Ι Α Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ο ι β ι τ α μ ί ν ε ς τ η ς ο μ ά δ α ς Β, C, κ α ι Ε ε ί ν α ι ε ν ε ρ γ ε ι ο γ ό ν ε ς, δ ί ν ο υ ν δ η λ α δ ή σ τ ο ν ο ρ γ α ν ε ν έ ρ γ ε ι α π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ι α ν α α ν τ ε π ε ξ έ λ θ ε ι σ τ ο δ ύ σ κ ο λ ο έ ρ γ ο τ η ς μ ε λ έ τ η ς. Τ ι ς β ρ ί σ κ ο φ ρ ο ύ τ α, τ α λ α χ α ν ι κ ά, τ α δ η μ η τ ρ ι α κ ά, κ α ι τ ι ς ζ ω ι κ έ ς τ ρ ο φ έ ς. Ο ι υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς ε π ί σ η ς π ο υ β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ ο ρ ύ ζ ι, σ τ ι ς π α τ ά τ ε ς, σ τ α δ η μ η τ ρ ι α κ ά κ α ι τ α φ ρ ο μ ί α π ο λ ύ κ α λ ή π η γ ή ε ν έ ρ γ ε ι α ς. Γ Ι Α Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Υ Γ Ε Ι Α Ο Β α σ ι λ ι κ ό ς Π ο λ τ ό ς κ α θ ώ ς κ α ι ε κ χ υ λ ί σ μ α τ α β ο τ ά ν ω ν κ ι ν ε ζ ι κ ώ ν σ υ ν τ α γ ώ ν π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν π ν ε υ μ α τ ι δ ι α ύ γ ε ι α. Π ω λ ο ύ ν τ α ι σ τ α φ α ρ μ α κ ε ί α κ α ι σ ε κ α τ α σ τ ή μ α τ α μ ε φ υ σ ι κ έ ς τ ρ ο φ έ ς. Γ Ι Α Ε Υ Ε Ξ Ι Α Ο ι ζ ω ι κ έ ς ( κ ρ έ α ς κ ό κ κ ι ν ο κ α ι ο ά, σ πψ ρά ρ ι, α υ γ ό, γ α λ α κ τ ο κ ο μ ι κ ά ) κ α ι ο ι φ υ τ ι κ έ ς ( ό σ π ρ ι α ) π ρ ω τ χ α ρ ί ζ ο υ ν ε υ ε ξ ί α κ α ι κ α τ α π ο λ ε μ ο ύ ν τ η ν κ ό π ω σ η σ ε π ο λ ύ μ ε γ ά λ ο β α θ μ ό. Τ ο ν ε ρ ό ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο. Μ ι κ ρ έ ς π ο σ ό τ η τ ε ς ν ε ρ ο ύ σ ε τ α κ τ ά χ ρ ο ν ι κ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α κ α θ υ σ τ σ τ η ν ε μ φ ά ν ι σ η τ η ς κ ό π ω σ η ς κ α ι σ υ ν δμρο άυ ν σ τ η ν σ ω σ τ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ. Γ Ι Α Κ Α Λ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Τ Ο Υ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ Τ α λ ί π η ( ε λ α ι ό λ α δ ο, β ο ύ τ υ ρ ο κ λ π ) δ ί ν ο υ ν σ τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό ε ν έ ρ γ ε ι α. Π ρ ο σ ο χ ή σ τ η ν π ο σ ό τ η τ α π ο τ ε λ ε ί τ ο 2 0 % τ η ς κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς δ ι α τ ρ ο φ ή ς μ α ς! Δ Ι Ω Ξ Τ Ε Τ Ο Α Γ Χ Ο Σ Τ ο ά γ χ ο ς ε ί ν α ι έ ν α π ρ ό β λ η μ α π ο υ α κ ό μ α κ α ι ν α μ η ν τ ο ξ ε π ε ρ ά σ α τ ε τ η ν χ ρ ο ν ι ά π ο υ π έ ρ α σ ε, π ρ έ τ ώ ρ α, γ α ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ό σ ο κ α λ ύ τ ε ρ α γ ί ν ε τ α ι ν α τ ο σ κ ο τ ώ σ ε τ ε! Θ ε τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς κ α ι χ ι ο ύ μ ο ρ δ ύ ο ό π λ α σ α ς ε ν α ν τ ί ο ν τ ο υ ά γ χ ο υ ς σ α ς!

5 Θ ε τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς " Δ ε ν θ α τ α κ α τ α φ έ ρ ω ", " θ α α π οχ τω ύ", " Δ ε ν ξ έ ρ ω τ ί π ο τ α ", κ λ π... Κ ά ν ε τ ε τ έ τ ο ι ε ς σ κ έ ψ ε ι ς κ υ ρ ι ε ύ ο υ ν, σ α ς τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ο ύ ν κ α ι σ α ς α π ο γ ο η τ ε ύ ο υ ν ; Κ α κ ώ ς! Ο ι σ κ έ ψ ε ι ς π ο υ μ ά ς π ε ρ ν ά ν ε α π ό τ ο μ υ α λ ό π ρ ι ν κ α ι κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν ε ξ ε τ κ α θ ο ρ ί ζ ο υ ν τ ο ν τ ρ ό π ο α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ η ς κ α τ ά σ τ α σ η ς κ ααθ ι ώ ς τ ο κ α π ο τ έ λ ε σ μ α. Κ α λ ό λ ο ι π ό ν, ε ί ν α ν α α π ο φ ε ύ γ ε τ ε τ ι ς α ρ ν η τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς. Π ρ έ π ε ι ν α σ κ έ φ τ ε σ τ ε π ά ν τ α θ ε τ ι κ ά, μ ε α υ τ ο π ε π ο ί θ η σ η. Ν α υ π ε ν θ υ μ ί ζ ε τ ε σ τ ο ν ε α υ τ ό σ α ς σ τ π ο υ π ε τ ύ χ α τ ε π α λ ι ό τ ε ρ α ( κ ά π ο ι ε ς ά λ λ ε ς ε ξ ε τ ά σ ε ι ς ή δ ι α γ ω ν ί σ μ α τ α, ή κ ά π ο ι ο δ ύ σ κ ο λ ο π ο πυ α ι χ ν κ ε ρ δ ί σ α τ ε ). Ν α θ υ μ ό σ α σ τ ε π ά ν τ α ό τ ι ο ι ε ξ ε τ ά σ ε ι ς μ ε τ ρ ο ύ ν μ ό ν ο τ ι ς γ ν ώ σ ε ι ς π ο υ μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α ε π ι δ ε ί ξ ο υ ό χ ι τ η ν α ξ ί α μ α ς, τ η ν ε ξ υ π ν ά δ α μ α ς κ α ι τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ χ α ρ α κ τ ή ρ α μ α ς. Ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η σ τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς λ ο ι π ό ν! Ε ί ν α ι ο κ α λ ύ τ ε ρ ο ς φ ί λ ο ς μ α ς σ ε ι ς α υ πτ εέ ρς ι π τ ώ σ ε ι ς. Ε ξ ά λ λ ο υ, τ ί έ χ ο υ ν ε κ ε ί ν ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό ε σ ά ς ; Χ ι ο ύ μ ο ρ Τ ο χ ι ο ύ μ ο ρ ε ί ν α ι έ ν α ς έ μ φ υ τ ο ς μ η χ α ν ι σ μ ό ς α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς κ α ι ε ρ μ η ν ε ί α ς τ η ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό Ε ί ν α ι έ ν α ς κ α λ ό ς τ ρ ό π ο ς μ ε ί ω σ η ς τ ο υ ά γ χ ο υ ς π ο υ β ο η θ ά ε ι σ τ ο ν α μ η δ ι ο γ κ ώ ν ο υ μ ε τ ι ς κ α τ α σ κ α ι ν α β λ έ π ο υ μ ε τ α π ρ ά γ μ α τ α π ι ο ε λ α φ ρ ι ά κ α ι α ι σ ι ό δ ο ξ α. Κ ά ν τ ε χ ι ο ύ μ ο ρ λ ο ι π ό ν, κ ά ν τ ε α σ τ ε ι ε υ τ ε ί τ ε μ ε τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς σ α ς, π ε ί τ ε α ν έ κ δ ο τ α, δ ι α β ά σ τ ε κ ά π ο ι ο π ε ρ ι ο δ ι κ ό λ ί γ ο π ρ ι ν κ δ ε ί τ ε μ ί α κ α λ ή τ α ι ν ί α!

6 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Ν Ο Υ Κ Α Ι Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ Α σ κ ή σ ε ι ς μ υ α λ ο ύ Χ α λ α ρ ώ σ τ ε τ ο μ υ α λ ό σ α ς μ ε μ ο υ σ ι κ ή, μ ι κ ρ ή δ ό σ η τ η λ ε ό ρ α σ η ς κ α ι β ό λ τ ε ς, κ ά ν ο ν τ α ς έ τ σ ι μ ι χ ρ ο ν ι κ ή δ ι ά ρ κ ε ι α δ ι α λ ε ί μ μ α τ α α ν ά τ α κ τ ά χ ρ ο ν ι κ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α. Σ ε μ ε ρ ι κ ά α π ό τ α δ ι α λ ε ί μ μ α τ α κ α λ ό ε ί ν α ι ν α κ ά ν ε τ ε κ ά π ο ιιεκς έ ς σ ωαμσακτ ή σ ε ι ς π ο υ β ο η θ ο ύ ν σ τ ο ν α κ α θ α ρ ί ζ ε ι τ ο μ υ α λ ό κ α ι ν α α ν α ν ε ώ ν ε τ α ι η σ κ έ ψ η. Δ ι α τ ά σ ε ι ς, τ ε ν τ ώ μ α τ α κ α ι α υ χ ε ν ι κ έ ς έ χ ο υ ν ε υ ε ρ γ ε τ ι κ ά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α γ ι α τ ο υ ς μ ύ ε ς κ α ι τ ι ς α ρ θ ρ ώ σ ε ι ς, κ α ι κ α τ ε π έ κ τ α σ η ε γ κ έ φ α λ ο. Α σ κ ή σ ε ι ς σ ώ μ α τ ο ς 1 η ) Ξ α π λ ώ σ τ ε μ π ρ ού μ υ τ α ή α ν ά σ κ ε λ α σ τ ο π ά τ ω μ α κ α ι π ρ ο σ π α θ ή σ τ ε ν α α κ ο υ μ π ή σ ε τ ε μ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ω ν χ ε ρ ι ώ ν ό σ ο π ι ο μ π ρ ο σ τ ά μ π ο ρ ε ί τ ε. 2 η ) Κ α θ ή σ τ ε σ ε κ α ρ έ κ λ α έ χ ο ν τ α ς τ α π ό δ ι α σ ε δ ι ά σ τ α σ η ( α ν ο ι χ τ ά, σ ε α π ό σ τ α σ η μ ε τ α ξ ύ Σ κ ύ ψ τ ε μ π ρ ο σ τ ά, α κ ο υ μ π ώ ν τ α ς μ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ο έ δ α φ ο ς σ κτ αη ι σ υ ν έ χ ε ι α τ ε ν τ ώ σ τ ε τ α χ έ ρ ι α κ α ι τ η ν π λ ά τ η, π ρ ο σ π α θ ώ ν τ α ς ό σ ο π ι ο μ π ρ ο σ τ ά μ π ο ρ ε ί τ ε. 3 η ) Α π ό θ έ σ η κ α θ ι σ τ ή κ α ι π ά λ ι, τ ε ν τ ώ σ τ ε τ α χ έ ρ ι α π ρ ο ς τ α π ά ν ω, κ α ι π λ έ ξ τ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ω μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς έ χ ο ν τ α ς τ ι ς π α λ ά μ ε ς σ τ ρ α μ μ έ ν ε ς π ρ ο ς τ α π ά ν ω. 4 η ) Α ν ά 2-3 ημ έ ρ ε ς ε ξ ε τ ά σ ε ω ν, κ ά ν ε τ ε λ ί γ ο π ι ο ε ν τ α τ ι κ ή ά σ κ η σ η γ ι α ν α ε κ τ ο ν ω θ ε ί τ ε κ δ ι ώ ξ ε τ ε τ η ν έ ν τ α σ η : τ ρ έ ξ-α ι θμ λο ο π α ι δ ι έ ς-α ε ρ ό μ π ι κ. Π ρ ο σ ο χ ή : μ η ν τ ο π α ρ α κ ά ν ε τ ε! Δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α κ ο υ ρ α σ τ ε ί τ ε σ ε κ α μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ η. Ξ ε κ ο ύ ρ α σ η Ύ π ν ο ς Μ η ν δ ι α β ά ζ ε τ ε τ ι ς μ ε τ α μ ε σ ο ν ύ χ τ ι ε ς ώ ρ ε ς, γ ι α τ ί τ ο μ υ α λ ό ε ί ν α ι π ο λ ύ κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο κ α ι δ ε ν θ Δ ι α μ ο ρ φ ώ σ τ ε τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α μ ε λ έ τ η ς σς α έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε τ ε τ η ν α π α ρ α ί τ η τ η ξ ε κ ο ύ ρ α σ η Π ρ ο σ π α θ ή σ τ ε ν α κ ο ι μ ό σ α σ τ ε μ ί α ώ ρ α τ α μ ε σ η μ έ ρ ι α κ α ι -8 7ώ ρ ε ς τ ο β ρ ά δ υ. α π ό δ ο σ η.

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8 Ο Ο Α Α Α Α 817 Α % Α 10.338 10.651-313 -2,9% Α Α Α 817 Α % Α 8.708 8.136 572 7,0% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 8.981 8.651 330 3,8% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 10.078 10.430-352 -3,4% Α Α Α 817 Α % Α. Α.. 9.288 Α

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο Α Η ΧΗ Ω Α Α Ω Α Α Α Η Α Η Η 1 1 Α Α Α Α. 63 αθία.. Α Α 2 2 Α Α Α Α Α Α. 69 Α έσβο.. 3 3 Α Α ΑΪ Α Α. 72 ά ισας.. Α Α 4 4 Α Α Α. 76 έ α.. Α 5 5 Α Α Α Α Α Α Α. 77 έ α.. Α 6 6 Α Α Α Α Α Α Α. 79 Α ι αιά..

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00 Y Ο Ο Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Ο Ο Α Η Ω Ο Α Α Α Α Ω Ο Ω Α. Ο Α Α Α Ο Ο Ω Ο Α Ω Α/Α Α Η ΟΫ Ο Ο Ο θ ι ό όσ α P.T.F.E ια η οϊ α ή α ά α η ίς αι ίσ ση α ί ο ι ά α οσ ι έ ο σ όφι ο ίβ η α, σ α έ ο α ι ό ά ο ια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ

Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α ΑΝ Ν ΑΝΑ Ι - ΝΑΙ ΝΑΙ 3 Ι...Ν. Αθ ώ Α Ι Α Α - ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο. κλειδιά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο. κλειδιά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο 5 κλειδιά Όπως είπαµε στο κεφάλαιο 1ο υπάρχουν τρία κλειδιά σε επτά διαφορετικές θέσεις. Εδώ θα ασχοληθούµε µε τα άλλα δύο κλειδιά και τις άλλες έξη διαφορετικές θέσεις ς. 1) ΚΛΕΙ Ι ΤΟΥ ΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ αρ. Α/Α ΠεριφέρεΝο ΕΠΩΝΥ Δήμου ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ ΝΟΜ. ΜΟΡΦΗ Γ ΟΣΗ εως 15% 1 197 Κεντρικής Χα ήμος Κασσάνδρας 1688/21-8-12 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ειδικοτήτων Ισχύει από 5/10/2015 Συνολ. ωρολόγιο τμημάτων. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. ΑρχΕπι. Κορκα κα ΣΕΠ. Ζοπογ λου.

Μαθήματα Ειδικοτήτων Ισχύει από 5/10/2015 Συνολ. ωρολόγιο τμημάτων. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. ΑρχΕπι. Κορκα κα ΣΕΠ. Ζοπογ λου. Μθήμ Εδκήων Ιύε πό 5/10/2015 Σνλ. ωλό μημάων Δεέ Τίη Τεάη Πέμπη Πκεή ΑΑΠ ΑΕπ ΑΤε ΑΑΠ ΑΤε ΑΕπ ΑΑΠ ΑΤε ΑΕπ ΑΓ1 Τ ίδ Αελ Κ δ Τ ίδ δ Κ Τ ίδ δ Κ ΑΤε ΑΑΠ ΑΕπ ΑΤε ΑΕπ ΑΤε ΑΑΠ ΑΕπ ΑΑΠ ΑΓ2 δ Τ ίδ Κ δ Κ δ Τ ίδ δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΕΙΡΜΟΛΟΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΤΟ ΟΛΟ ΕΝΙΑΤΤΟΥ ΑΡΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΛΤΟΨΑΑΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΙ #Ε*ΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έκδχδόμενον τό πέμπτον του νιου αυτοΰ Δ. ΙίΙΑΝΝΟΥ ΡΡΠΤΟΗΆΛΤΟΥ Μιτχ προσθήκης Είρ /.ώ# ανεκδότων

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα