Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ"

Transcript

1 Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α κ α λ ύ π τ ο υ ν κ α ι θ α ν α κ α λ ύ ψ ο υ ν τ η σ η μ α σ ί α κ α ι τ η ν π ρ ο σ φ ο ρ ά μ ι α ς κ α λ δ ι α τ ρ ο φ ή ς σ τ η ν ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η κ α τ α ν ό η σ η κ α ι ε κ μ ά θ η σ η. Η σ η μ α σ ί α τ η ς ε π α ρ κ ο ύ ς δ ι α τ ρ ο φ ή ς π ρ - ω ί μ ε σ η μ έ ρ ι - β ρ ά δ υ. Έ χ ε ι α π ο δ ε ι χ θ ε ί π λ έ ο ν σ ε ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς έ ρ ε υ ν ε ς ό τ ι η σ ω σ τ ή δ ι α τ ρ ο φ ή, τ ο π ρ ω ί, σ υ μ β ά λ λ δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η τ ο υ δ ε ί χ τ η ε υ φ υ ΐ α ς κ α ι τ η ς ι κ α ν ό τ η τ α ς μ ά θ η σ η ς μ ε τ α ξ ύ π α ι δ ι ώ ν π ο υ ε ί χ α ν φ ά π λ ο ύ σ ι ο π ρ ω ι ν ό κ α αι υ τ ώ ν π ο υ ή τ α ν ν η σ τ ι κ ά ή ε ί χ α ν φ ά ε ι κ ά τ ι π ρ ό χ ε ι ρ ο. Ε π ί σ η ς, έ χ ε ι π α ρ α τ η ρ η θ ε ί ό τ ι η α π ό δ ο σ η τ ω ν π α ι δ ι ώ ν π ο υ δ ε ν έ χ ο υ ν κ α τ α ν α λ ώ σ ε ι έ ν α κ α λ ό π ό τ ι μ ε ι ώ ν ε τ α ι ο λ ο έ ν α κ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο μ ε τ ο π έ ρ α σ μ α τ η ς ώ ρ α ς. Α υ τ ό ο φ ε ί λ ε τ α ι π ο λ ύ α π λ ά σ τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ η ς εινα ές ρ γπε ο υ κ ρ ύ β ο υ ν ο ι δ ι ά φ ο ρ ε ς τ ρ ο φ έ ς. Έ ν α ς κ α λ ό ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς α π ό τ ρ ο φ έ ς μ ε υ ψ η λ ή π ο ι ό τ η τ α ε ν έ ρ γ ε ι α ς θ α φ έ ρ ε ι α σ φ α λ ώ ς κ α ι τ ο α ν ά λ ο α π ο τ έ λ ε σ μ α. Γ ι α ν α κ α τ α λ ά β ε τ ε κ α λ ύ τ ε ρ α, σ α ς φ έ ρ ν ω τ ο α π λ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ η ς β ε ν ζ ί ν η ς π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο α υ τ ο κ ί ν η τ α. Τ α α υ τ ο κ ί νη τ α ν έ α ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ η ν " α μ ό λ υ β δ η ", ε ν ώ τ α υ π ό λ ο ι π α τ η " σ ο ύ π Υ π ά ρ χ ε ι, β έ β α ι α κ α ι η " α π λ ή ", π ο υ φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά μ π ο ρ ε ί ν α κ ι ν ή σ ε ι έ ν α α υ τ ο κ ί ν η τ ο τ α υ τ ό χ ρ ο ν α, τ ο δ υ σ κ ο λ ε ύ ε ι, ε ν ώ η π α ρ α τ ε τ α μ έ ν η χ ρ ή σ η τ η ς ε π ι φ έ ρ ε ι κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ ο υ κ ι ν η τ ή ρ Ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι λ ο ι π ό ν κ α λ ά " κ α ύ σ ι μ α " γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι σ ω σ τ ά μ έ σ ο ν γ ι α ν α τ α π ρ ο μ η θ ε υ τ ε ί ε ί ν α ι ο ι τ ρ ο φ έ ς. Κ α ι ό σ ο κ α λ ύ τ ε ρ α κ α ύ σ ι μ α έ χ ε ι σ τ η δ ι ά θ ε σ η α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ε ρ α θ α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α τ α α ξ ι ο π ο ι ή σ ε ι γ ι α τ η σ ω σ τ ή γ ίλα ε ιτ ο υ ρ ν ο υ τ ο υ, τ η σ ω σ τ ή θ ρ έ ψ η τ ο υ κ α ι κ α τ ' ε π έ κ τ α σ η, τ η σ ω σ τ ή τ ο υ α ν ά π τ υ ξ η. Η π ο ι ο τ ι κ ή δ ι α φ ο ρ ά μ ε τ α ξ ύ τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν έ γ κ ε ι τ α ι σ τ η ν π ε ρ ι ε κ τ ι κ ό τ η τ ά τ ο υ ς σ ε δ ι ά φ ο ρ α θ ρ σ υ σ τ α τ ι κ ά. Γ ι α ν α κ α τ α λ ά β ο υ μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο, α ρ κ ε ί ν α σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε π ω ς δ ε ν ό ντο ρ ώ μ ε γ ι α ν α γ ε μ ί σ ο υ μ ε τ ο σ τ ο μ ά χ ι μ α ς ή γ ι α ν α π ε τ ύ χ ο υ μ ε έ ν α κ α λ ό γ ε υ σ τ ι κ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α, α λ λ ά ν α ε φ ο δ ι ά σ ο υ μ ε τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό μ ε τ α α π α ρ α ί τ η τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ώ σ λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι ό χ ι μ ό ν ο σ ή μ ε ρ α α λ λ ά κ α ι γ ι α τ α υ π ό λ ο ι π α χ ρ ό ν ι α. Η α ν ά γ κ η τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς κ α ι γ ι α τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο θ ρ ε π τ ι κ ό σ υ σ τ α τ ι κ ό. Ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς, ό π ω ς γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε, έ χ ε ι α ν ά γ κ η α π ό ό λ α τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ μ π ο ρ ε ί ν δ ι α θ έ σ ε ι η φ ύ σ η. Ο ι π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, ο ι υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, τ α λ ί π η, ο ι δ ι α ι τ η τ ι κ έ ς ί ν ε ς, ο ι β ι τ μ έ τ α λ λ α π ρέ π ε ι ν α σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ τ η δ ι α τ ρ ο φ ή α ρ μ ο ν ι κ ά κ α ι μ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς α ν α λ ο γ ί ε ς μ ε τ ο υ ς, ώ σ τ ε ν α υ π ά ρ ξ ε ι έ ν α ε π ι θ υ μ η τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α.

2 Α ν γ ι α τ ο ν ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε λ ό γ ο μ ί α τ ρ ο φ ή ή έ ν α ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς τ ρ ο φ ώ ν π α ρ έ χ ε ι έ ν α μ έ ρ ο ς μ ό ν ο τ α π α ρ α π ά ν ω, α δ ι α φ ο ρ ώ ν τ α ς γ ι α τ η ν α ρν μι οκ ή τ ο υ ς σ υ ν ύ π α ρ ξ η, τ ό τ ε, μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α, θ α σ υ μ β ε ί κ α ι μ ε τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί " α π λ ή " β ε ν ζ ί ν η, ε ν ώ ε ί ν α ι κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α ν α λ ε ι τ ο τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η. Τ ο γ ά λ α ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν π α ι δ ι ώ ν α λ λ ά μ ό ν ο τ ο υ ή α κ ό μ α κ α ι σμ άε ν τ ο κ ή τ η ν τ υ ρ ό π ι τ α α π ο τ ε λ ο ύ ν π ο λ ύ φ τ ω χ ό σ υ ν δ υ α σ μ ό, ώ σ τ ε ν α π α ρ έ χ ο υ ν τ η ν α ρ μ ο ν ί α κ α ι τ η σ α ν α λ ο γ ί α ό λ ω ν τ ω ν θ ρ ε π τ ι κ ώ ν σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν, π ο υ ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ α γ ι α τ η σ ω σ τ ή α ν ά π τ υ ξ η κ α ι ε π ί δ ο σ η τ ο υ π α ι δ ι ο ύ σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο. Η δ ι α τ ρ ο φ ή α υ τ ο ύ τ ο υ ε ί δ ο υ ς ε ί- ν ασε ι μ ε γ ά λ ο β α θ μ ό - ε λ λ ι π ή ς σ ε α ρ κ ε τ έ ς β ι τ α μ ί ν ε ς ό π ω ς η β ι τ α μ ί ν η C, π ο λ ύ τ ι μ η κ υ ρ ί ω ς τ ο χ ε ι μ ώ ν α, ο ι β ι τ α μ ί ν ε ς Α, Ε, α ρ κ ε τ ά μ έ τ α λ λ α, ό π ω ς τ ο μ α γ ν ψ ε υ δ ά ρ γ υ ρ ο ς - η έ λ λ ε ι ψ η τ ω ν ο π ο ί ω ν μ π ο ρ ε ί ν α ο δ η γ ή σ ε ι σ ε έ ν τ ο ν η ε π ι θ υ μ ί α γ ι α σ ο κ ο λ ά τ α λ μ υ ρ ά α ν τ ί σ τ οχ ια - α λ λ ά κ α ι σ ε μ ι α σ ε ι ρ ά α π ό π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ τ α α μ ι ν ο ξ έ α τ ο α π α ι τ ο ύ ν τ α ι γ ι α τ η σ ω σ τ ή χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η τ ω ν π ρ ω τ ε ϊ ν ώ ν τ ο υ γ ά λ α κ τ ο ς. Σ τ ο σ η μ ε ί ο α υ τ ό, π ρ έ π ε ι ν α τ ο ν ί σ ω π ω ς η δ ι α τ ρ ο φ ή τ ω ν π α ι δ ι ώ ν σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο ε ί ν α ι κ α ι π ε ί ν α ι σ ε α π ό λ υ τ η υ νσά ρ τ η σ η μ ε τ η δ ι α τ ρ ο φ ή τ ο υ ς σ τ ο σ π ί τ ι. Τ ο κ α λ ό π ρ ω ι ν ό, δ η λ α δ ή, θ ε μ ε λ ι ώ δ ο υ ς σ η μ α σ ί α ς. Α υ τ ό σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι ο σ υ ν δ υ α σ μ ό ς τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν π ο υ δ ο θ ο ύ ν σ τ ο π α ι δ ί π ρ ω ι ν ό τ ο υ γ ε ύ μ α κ α ι σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α, σ τ ο κ ο λ α τ σ ι ό τ ο υ σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο θ α π ρ έ π ε ι ν α τ ο ε Ε Π Α Ρ Κ Ω Σ μ ε ό λ α τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ α ν α φ έ ρ α μ ε π α ρ α π ά ν ω. Τ ο π ρ ω ι ν ό α υ τ ό θ α π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό έ ν α φ υ σ ι κ ό χ υ μ ό φ ρ ο ύ τ ω ν, σ ε α π ο χ υ μ ω τ ή, π ο π ε ρ ι έ χ ε ι κ α ι κ α ρ ό τ ο, ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ί σ ο υ μ ε μ ι α κ α λ ή δ ό σ η β ι τ α μ ι ν ώ ν C κ α ι Α κ α ι σ τ η σ θ α π ρ έ π ε ι ν α σ υ νδοε ύ ε τ α ι α π ό μ ι α μ ε ρ ί δ α δ η μ η τ ρ ι α κ ώ ν π λ ή ρ ο υ ς ά λ ε σ η ς ό π ω ς κ ο υ ά κ ε ρ, μ ο ύ σ λ β ρ α σ μ έ ν ο σ τ ά ρ ι, γ α ρ ν ι ρ ι σ μ έ ν α π ά ν τ α μ ε ά φ θ ο ν ο υ ς α ν ά λ α τ ο υ ς ξ η ρ ο ύ ς κ α ρ π ο ύ ς κ α ι φ ρ έ σ κ α ή ξ η φ ρ ο ύ τ α ή μ ι α ή δ ύ ο φ έ τ ε ς ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς μ ε β ο ύ τ υ ρ ο κ α ι μ έ λ ι. Ε π ί σ η ς, έ ν α α β γ ό σ υ ν ο δ α π ό ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς ή α π ό τ ο σ τ μ ε ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς θ α α π ο τ ε λ ο ύ σ ε θ α υ μ ά σ ι α ι δ έ α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε α π α υ τ έ ς τ ι ς ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς λ ύ σ ε ι ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ μ ε μ ι α μ ε γ ά λ η π ο σ ό τ η τ α θ ρ ε π σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν ό π ω ς π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, β ι τ α μ ί ν ε ς, μ έ τ α λ λ α κ α ι φ υ τ ι κ έ ς ί ν ε ς. Ό τ α ν λ ο ι π ό ν, τ ο π α ι δ ί δ ε ν π α ί ρ ν ε ι κ ο λ α τ σ ι ό α π ό τ ο σ π ί τ ι, θ α π ρ έ π ε ι ν α β ρ ε ι σ τ η ν κ α ν σ χ ο λ ε ί ο υ τ ο υ π α σ τ ε ρ ι ω μ έ ν ο γ ά λ α σ ε α τ ο μ ι κ ή σ υ σ κ ε υ α σ ί α, σ ά ν τ ο υ ι τ ς ή τ ο σ τ α π ό ψ ω μ ί ο ά λ ε σ η ς μ ε τ ό ν ο ή ά π α χ ο ζ α μ π ό ν κ α ι τ υ ρ ί ά ρ ι σ τ η ς π ο ι- ό τπ ηο τυ α ς θ α π ε ρ ι έ χ ο υ ν ε π ί σ η ς, κ αέ νι α κ ο μ μ ά τ ι μ α ρ ο ύ λ ι ή ν τ ο μ ά τ α ή π ι π ε- ρ ιε ά π ί σ η ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν έ τ ο ι μ ο υ ς φ υ σ ι κ ο ύ ς χ υ μ ο ύ ς χ ω ρ ί ς ζ ά χ α ρ η κ α ι ο π ω σ δ ή π ο τ ε, χ ω ρ ί ς α ν θ ρ α κ ι κ ό, φ ρ υ γ α ν ι έ ς, κ ο υ λ ο ύ ρ ι α σ τ α φ ι δ ό ψ ω μ α α π ό α λ ε ύ ρ ι ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς. Π α ρ α π ά ν ω α ν α φ ε ρ θ ή κ α μ ε σ τ η σ η μ α σ ί α τ η ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ς π ο ι ό τ η τ ηα ς ετ ν ε ρ γ ε ί α ς κ α ι ε ρ χ ό μ α σ τ ε τ ώ ρ α ν α τ α σ υ γ κ ρ ί ν ο υ μ ε μ ε τ α π ρ ο ϊ ό ν τ α π ο υ σ υ ν ή θ ω ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν σ τ ι ς σ χ ο λ ι κ έ ς κ α ν τ ί ν ε ς. α υ τ ά π α ρ έ χ ο υ ν π ά ρ α π ο λ λ ο ύ ς ε π ε ξ ε ρ γ α σ μ έ ν ο υ ς υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, π ο υ έ χ ο υ ν α π ο γ υ μ ν ω θ ε ί α π ό τ α θ ρ ε π τ ι κ ά τ ο υ ς σ υ σ τ α τ ι κ ά, π ε ρ ι έ χ ο υ ν π ο λ ύ λ ί π ο ς κα αρ ι η ζκ άα χι τ α α ν α ψ υ κ τ ι κ ά ά φ θ ο ν ο α ν θ ρ α κ ι κ ό, μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α ν α σ τ ε ρ ε ί τ α ι ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς τ α σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ι α τ η σ α ν ά π τ υ ξ η. Α υ τ ό έ χ ε ι ω ς σ υ ν έ π ε ι α ν α π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ο υ μ ε τ ο υ ς α υ ρ ι α ν ο ύ ς υ π ε ρ χ ο λ η σ τ ε ρ ι ν α ι μ ι κ π α χ ύ σ α ρ κ ο υ ς δ ι α β η τ ι κ ο ύ ς, κ α ρ δκι οα ύ ς κ α ι κ α ρ κ ι ν ο π α θ ε ί ς.

3 Η σ υ χ ν ό τ η τ α κ α ι η π ο ι ό τ η τ α τ ω ν γ ε υ μ ά τ ω ν. Τ α γ ε ύ μ α τ α θ α π ρ έ π ε ι ν α ε ί ν α ι α π λ ά σ τ η σ ύ ν θ ε σ ή τ ο υ ς. Έ ν α β α ρ ύ γ ε ύ μ α π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο α π ο δ ο μ η θ ε ί α π ό τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό μ α ς α π α ι τ ε ί μ ε γ ά λ ε ς π ο σ ό τ η τ ε ς α ί μ α τ ο ς π ο υ κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι π ρ σ τ ο μ ά χ ι. Α υό τ έ χ ε ι ω ς σ υ ν έ π ε ι α ν α σ τ ε ρ ε ί τ α ι η σ ω σ τ ή α ι μ ά τ ω σ η α π ό ό λ α τ α ό ρ γ α ν α τ ο υ σ ώ μ α τ ο φ υ σ ι κ ά κ α ι α π ό τ ο ν ε γ κ έ φ α λ ο. Α υ τ ό π ο υ σ υ μ β α ί ν ε ι τ ε λ ι κ ά ε ί ν α ι ν α μ α ς π ι ά ν ε ι υ π ν η λ ί α κ α π ά μ ε γ ι α ύ π ν ο η α π ό δ ο σ ή μ α ς θ α ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ά π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η. Ε π ί σ η ς τ ο κ α λ ό τ ωμ ν ά σ τη ρμ οα φ ώ ν β ο η θ ά σ τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η α π ο δ ό μ η σ η τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν ά ρ α κ α ι σ τ η ν τ α χ ύ τ ε ρ η π έ ψ η τ ο υ ς. Τ α π ο λ λ ά υ γ τ α υ τ ό χ ρ ο ν α μ ε τ α γ ε ύ μ α τ α α ρ α ι ώ ν ο υ ν τ α π ε π τ ι κ ά υ γ ρ ά κ α ι δ υ σ κ ο λ ε ύ ο υ ν τ η χ ώ ν ε ψ η. Ν ε ρ ό ε χ ρ ή σ ι μ ο ν α π ί ν ο υ μ ε λ ε π τ ά π ρ ι ν τ η ν έ ν α ρ ξ η τ ο υ γ ε ύ μ - α τώοσς τ ε ν α μ η δ ι ψ ά μ ε μ ε τ- ά κ α ι κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ γ ε ύ μ α τ ο ς έ ω ς κ α ι μ ί α ώ ρ α α π ό ε λ ά χ ι σ τ ο έ ω ς κ α θ ό λ ο υ. Α κ ό μ α κ α ι τ ο ν ε ρ ό θ α ν α τ ο π ί ν ο υ μ ε μ ε μ ι κ ρ έ ς γ ο υ λ ι έ ς π ο υ θ α τ ι ς κ ρ α τ ά μ ε λ ί γ ο σ τ ο σ τ ό μ α π ρ ι ν τ ι ς κ α τ α π ι ο ύ μ τ ρ ό π ο α υ τ ό ε ν υ δ α τ ώ ν ε τ α ι κ α ι α ξ ι ο π οκιαε λίύ τ ε ρ α τ ο ν ε ρ ό τ ο σ ώ μ α μ α ς. Α ς μ η ν ξ ε χ ν ά μ ε π ω ς τ σ ώ μ α μ α ς π ε ρ ι έ χ ε ι % ν ε ρ ό κ α ι τ α κ ύ τ τ α ρ ά μ α ς υ π ά ρ χ ο υ ν σ ε π ε ρ ι β ά λ λ ο ν υ γ ρ α σ ί α ς. Έ ν κ α λ ά ε ν υ δ α τ ω μ έ ν ο ς ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς μ ε τ α φ έ ρ ε ι μ ε ε υ κ ο λ ί α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά σ τ ο ν π υ ρ ή ν α κ υ τ τ ά ρ ο υ κ α ι α π ο β ά λ λ ε ι τ α πα απ ρ ο ϊ ό ν τ α τ η ς θ ρ έ ψ η ς. Ε φ ό σ ο ν ο ι τ ρ ο φ έ ς π ο υ κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε ε ί ν α π λ ο ύ σ ι ε ς σ ε θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά, τ ό τ ε σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε τ η ν κ α λ ή ε ν υ δ ά τ ω σ η τ ο υ σ ώ μ α τ ό ς Α φ θ ο ν ο ν ε ρ ό λ ο ι π ό ν α λ λ ά κ α ι τ ρ ο φ έ ς π ο υ π ε ρ ι έ χ ο υ ν α ρ κ ε τ ό ν ε ρ ό ό π ω ς τ α φ ρ έ σ κ α φ ρ ο ύ τ α κ α ι χ υ μ ο ί θ α μ α ς ξεα σ φ α λ ί σ ο υ ν τ ο ε π ι θ υ μ η τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α. Κ α φ έ ς κ α ι τ σ ά ι λ ό γ ω τ η ς κ α φ ε ΐ ν η ς π ε ρ ι έ χ ο υ ν α ν α γ κ ά ζ ο υ ν τ α ν ε φ ρ ά ν α υ π ε ρ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν μ ε σ υ ν έ π ε ι α ν α α φ υ δ α τ ώ ν ο υ ν τ ο σ ώ μ α μ α Γ ι α κ ά θ ε π ο τ ή ρ ι ή φ λ ι τ ζ ά ν ι κ α φ έ ή τ σ ά ι π ο υ π ί ν ο υ μ ε θ α π ρ έ π ε ι ν α κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε τ α υ τ ό τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν α ν τ ί σ τ ο ι χ η π ο σ ό τ η τ α ν ε ρ ο ύ. Ο μ ύ θ ο ς τ ο υ κ α φ έ. Π ο σ ό τ η τ α κ α φ ε ΐ ν η ς π ο υ π ε ρ ι έ χ ε τ α ι σ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό τ ρ ί α κ ο υ τ α λ ά κ ι α σ κ ό ν η κ α φ έ., λ ε ι τ α ν α σ τ α λ τ ι κ ά σ τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ ύ π ν ο υ. Π έ ρ α α π ό τ ο ν ε υ ρ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α δ ι ε γ ε ί ρ ε ι τ η ν υ π ε ρ έ ι ν σ ο υ λ ί ν η ς α π ό ο τ π ά γ κ ρ ε α ς μ ε σ υ ν έ π ε ι α ν α μ η ν ε π ι τ ρ έ π ε ι σ τ ο σ ώ μ α ν α π έ σ ε ι σ ε έ ν α β α θ ύ ύ π ν μ ε τ ο ν τ ρ ό π ο α υ τ ό ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς δ ε ν ξ ε κ ο υ ρ ά ζ ε τ α ι ε π α ρ κ ώ ς έ σ τ ω κ α ι α ν φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά έ χ κ ο ι μ η θ ε ί α ρ κ ε τ έ ς ώ ρ ε ς. Ο ε γ κ έ φ α λ ο ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί ω ς β α σ ι κ ό σ υ σ τ α τ ι κ ό ε ν έ ρ γ ε ι α ς τ η γ λ υ Ό τ α ν α υ τ ή π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό φ ρ έ σ κ α φ ρ ο ύ τ α ή ξ ε ρ ά ό π ω ς σ τ α φ ί δ ε ς, ξ ε ρ ά σ ύ κ α ή δ α μ ά σ κ η ν α ί σ ω ς σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν α κ α ι α π ό λ ί γ ο υ ς ά ψ η τ ο υ ς α ν ά λ α τ ο υ ς ξ η ρ ο ύ ς κ α ρ π ο ύ ς ό π ω ς τ α α μ ύ γ δ α λ α κ κ α ρ ύ δ ι α, ό λ α α υ τ ά μ α ζ ί α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α θ α υ μ ά σ ι ο τ ο ν ω τ ι κ ό κ α ύ σ ι μ ο γ ι α τ η ν ο μ αι λα ή ρ κ ή κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ ε γ κ ε φ ά λ ο υ. Τ ο ι δ α ν ι κ ό ά μ ε σ ο κ α ι τ α χ ύ τ α τ ο τ ο ν ω τ ι κ ό τ ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ε ί ν π ο τ ή ρ ι φ ρ ε σ κ ο σ τ υ μ μ έ ν ο ς χ υ μ ό ς. O Μ ύ θ ο ς τ η ς σ ο κ ο λ ά τ α ς Η σ ο κ ο λ ά τ α δ ε ν έ χ ε ι τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς β ε λ τ ί ω σ η ς τ η ς δ ι ά θ ε σ η ς δ η λ ώ ν ο υ ν ο ι δ ι α τ ρ ο φ ο λ ό γ ο Γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ Ι ν σ τ οι ύ τ ο υ Δ ι α τ ρ ο φ ι κ ή ς Υ γ ι ε ι ν ή ς κ α ι Δ ι α τ ρ ο φ ο λ ο γ ί α ς ( D I E T ) τ ο υ Α α χ ε ν. Η π ο σ ό τ η ς φ α ι ν ι λ ε θ υ α μ ί ν η ς, τ ο υ χ η μ ι κ ο ύ ε κ ε ί ν ο υ σ τ ο ι χ ε ί ο υ π ο υ π ι σ τ ε ύ ε τ α ι ό τ ι δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ ο α ί ε υ φ ο ρ ί α ς ό τ α ν κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε σ ο κ ο λ ά τ α, ε ί ν α ι π ο λ ύ μ ι κ ρ ό γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α α λ δλ ιά άξ θε ει σ η τ η ε ν ό ς α ν θ ρ ώ π ο υ. Π α ρ ό λ α α υ τ ά η ο υ σ ί α α υ τ ή μ π ο ρ ε ί ν α κ ά ν ε ι ά λ λ α " θ α ύ μ α τ α ". Έ ν α κ ο μ μ α π ι κ ρ ή ς σ ο κ ο λ ά τ α ς ( υ γ ε ί α ς ) κ α τ ά τ η ν ώ ρ α π ο υ γ ρ ά φ ε τ ε δ ι α γ ώ ν ι σ μ α ή έ ν α α κ ό μ α ό τ α ν δ ι α β ά κ ά ν ε ι κ α λ ό.

4 Η σ ο κ ο λ ά τ α έ χ ε ι μ ί α ο υ σ ί α π ο υ α ι μ α τ ώ ν ε ι τ ο ν ε γ κ έ φ α λ ο, ο τμέ ε λ ε σα μπ α ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ω ν ό μ α σ τ ε κ α λ ύ τ ε ρ α. Μ ε μ έ τ ρ ο ό μ ω ς Ο. ι π ο λ λ έ ς θ ε ρ μ ί δ ε ς π ο υ έ χ ε ι δ ε ν β ο η θ ο ύ ν σ ε τ ί π ο τ α! Π ο ι έ ς τ ρ ο φ έ ς μ ά ς π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ε υ ε ξ ί α, χ α λ ά ρ ω σ η, τ ό ν ω σ η, κ α ι π ο ι έ ς κ α τ α π ο λ ε μ ο ύ ν τ ο σ τ ρ Η δ ι α τ ρ ο φ ή κ α τ ά τ η ν π ε ρ ί ο δ ο μ ε λ έ τ η ς κ α ι ε ξ ε τ ά σ ε ω ν π ρ έ π ε ι δ ή οπ πο ωτ σε ν α ε ί ν α ι ι σ ο ρ ρ ο π η μ έ ν η. Υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, β ι τ α μ ί ν ε ς κ α ι λ ί π η σ τ ι ς σ ω σ τ έ ς π ο σ ό τ η τ ε ς χ α ρ ί ζ ο υ ν σ τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ α κ ρ ι β ώ ς π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι. Γ Ι Α Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ο ι β ι τ α μ ί ν ε ς τ η ς ο μ ά δ α ς Β, C, κ α ι Ε ε ί ν α ι ε ν ε ρ γ ε ι ο γ ό ν ε ς, δ ί ν ο υ ν δ η λ α δ ή σ τ ο ν ο ρ γ α ν ε ν έ ρ γ ε ι α π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ι α ν α α ν τ ε π ε ξ έ λ θ ε ι σ τ ο δ ύ σ κ ο λ ο έ ρ γ ο τ η ς μ ε λ έ τ η ς. Τ ι ς β ρ ί σ κ ο φ ρ ο ύ τ α, τ α λ α χ α ν ι κ ά, τ α δ η μ η τ ρ ι α κ ά, κ α ι τ ι ς ζ ω ι κ έ ς τ ρ ο φ έ ς. Ο ι υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς ε π ί σ η ς π ο υ β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ ο ρ ύ ζ ι, σ τ ι ς π α τ ά τ ε ς, σ τ α δ η μ η τ ρ ι α κ ά κ α ι τ α φ ρ ο μ ί α π ο λ ύ κ α λ ή π η γ ή ε ν έ ρ γ ε ι α ς. Γ Ι Α Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Υ Γ Ε Ι Α Ο Β α σ ι λ ι κ ό ς Π ο λ τ ό ς κ α θ ώ ς κ α ι ε κ χ υ λ ί σ μ α τ α β ο τ ά ν ω ν κ ι ν ε ζ ι κ ώ ν σ υ ν τ α γ ώ ν π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν π ν ε υ μ α τ ι δ ι α ύ γ ε ι α. Π ω λ ο ύ ν τ α ι σ τ α φ α ρ μ α κ ε ί α κ α ι σ ε κ α τ α σ τ ή μ α τ α μ ε φ υ σ ι κ έ ς τ ρ ο φ έ ς. Γ Ι Α Ε Υ Ε Ξ Ι Α Ο ι ζ ω ι κ έ ς ( κ ρ έ α ς κ ό κ κ ι ν ο κ α ι ο ά, σ πψ ρά ρ ι, α υ γ ό, γ α λ α κ τ ο κ ο μ ι κ ά ) κ α ι ο ι φ υ τ ι κ έ ς ( ό σ π ρ ι α ) π ρ ω τ χ α ρ ί ζ ο υ ν ε υ ε ξ ί α κ α ι κ α τ α π ο λ ε μ ο ύ ν τ η ν κ ό π ω σ η σ ε π ο λ ύ μ ε γ ά λ ο β α θ μ ό. Τ ο ν ε ρ ό ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο. Μ ι κ ρ έ ς π ο σ ό τ η τ ε ς ν ε ρ ο ύ σ ε τ α κ τ ά χ ρ ο ν ι κ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α κ α θ υ σ τ σ τ η ν ε μ φ ά ν ι σ η τ η ς κ ό π ω σ η ς κ α ι σ υ ν δμρο άυ ν σ τ η ν σ ω σ τ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ. Γ Ι Α Κ Α Λ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Τ Ο Υ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ Τ α λ ί π η ( ε λ α ι ό λ α δ ο, β ο ύ τ υ ρ ο κ λ π ) δ ί ν ο υ ν σ τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό ε ν έ ρ γ ε ι α. Π ρ ο σ ο χ ή σ τ η ν π ο σ ό τ η τ α π ο τ ε λ ε ί τ ο 2 0 % τ η ς κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς δ ι α τ ρ ο φ ή ς μ α ς! Δ Ι Ω Ξ Τ Ε Τ Ο Α Γ Χ Ο Σ Τ ο ά γ χ ο ς ε ί ν α ι έ ν α π ρ ό β λ η μ α π ο υ α κ ό μ α κ α ι ν α μ η ν τ ο ξ ε π ε ρ ά σ α τ ε τ η ν χ ρ ο ν ι ά π ο υ π έ ρ α σ ε, π ρ έ τ ώ ρ α, γ α ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ό σ ο κ α λ ύ τ ε ρ α γ ί ν ε τ α ι ν α τ ο σ κ ο τ ώ σ ε τ ε! Θ ε τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς κ α ι χ ι ο ύ μ ο ρ δ ύ ο ό π λ α σ α ς ε ν α ν τ ί ο ν τ ο υ ά γ χ ο υ ς σ α ς!

5 Θ ε τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς " Δ ε ν θ α τ α κ α τ α φ έ ρ ω ", " θ α α π οχ τω ύ", " Δ ε ν ξ έ ρ ω τ ί π ο τ α ", κ λ π... Κ ά ν ε τ ε τ έ τ ο ι ε ς σ κ έ ψ ε ι ς κ υ ρ ι ε ύ ο υ ν, σ α ς τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ο ύ ν κ α ι σ α ς α π ο γ ο η τ ε ύ ο υ ν ; Κ α κ ώ ς! Ο ι σ κ έ ψ ε ι ς π ο υ μ ά ς π ε ρ ν ά ν ε α π ό τ ο μ υ α λ ό π ρ ι ν κ α ι κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν ε ξ ε τ κ α θ ο ρ ί ζ ο υ ν τ ο ν τ ρ ό π ο α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ η ς κ α τ ά σ τ α σ η ς κ ααθ ι ώ ς τ ο κ α π ο τ έ λ ε σ μ α. Κ α λ ό λ ο ι π ό ν, ε ί ν α ν α α π ο φ ε ύ γ ε τ ε τ ι ς α ρ ν η τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς. Π ρ έ π ε ι ν α σ κ έ φ τ ε σ τ ε π ά ν τ α θ ε τ ι κ ά, μ ε α υ τ ο π ε π ο ί θ η σ η. Ν α υ π ε ν θ υ μ ί ζ ε τ ε σ τ ο ν ε α υ τ ό σ α ς σ τ π ο υ π ε τ ύ χ α τ ε π α λ ι ό τ ε ρ α ( κ ά π ο ι ε ς ά λ λ ε ς ε ξ ε τ ά σ ε ι ς ή δ ι α γ ω ν ί σ μ α τ α, ή κ ά π ο ι ο δ ύ σ κ ο λ ο π ο πυ α ι χ ν κ ε ρ δ ί σ α τ ε ). Ν α θ υ μ ό σ α σ τ ε π ά ν τ α ό τ ι ο ι ε ξ ε τ ά σ ε ι ς μ ε τ ρ ο ύ ν μ ό ν ο τ ι ς γ ν ώ σ ε ι ς π ο υ μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α ε π ι δ ε ί ξ ο υ ό χ ι τ η ν α ξ ί α μ α ς, τ η ν ε ξ υ π ν ά δ α μ α ς κ α ι τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ χ α ρ α κ τ ή ρ α μ α ς. Ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η σ τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς λ ο ι π ό ν! Ε ί ν α ι ο κ α λ ύ τ ε ρ ο ς φ ί λ ο ς μ α ς σ ε ι ς α υ πτ εέ ρς ι π τ ώ σ ε ι ς. Ε ξ ά λ λ ο υ, τ ί έ χ ο υ ν ε κ ε ί ν ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό ε σ ά ς ; Χ ι ο ύ μ ο ρ Τ ο χ ι ο ύ μ ο ρ ε ί ν α ι έ ν α ς έ μ φ υ τ ο ς μ η χ α ν ι σ μ ό ς α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς κ α ι ε ρ μ η ν ε ί α ς τ η ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό Ε ί ν α ι έ ν α ς κ α λ ό ς τ ρ ό π ο ς μ ε ί ω σ η ς τ ο υ ά γ χ ο υ ς π ο υ β ο η θ ά ε ι σ τ ο ν α μ η δ ι ο γ κ ώ ν ο υ μ ε τ ι ς κ α τ α σ κ α ι ν α β λ έ π ο υ μ ε τ α π ρ ά γ μ α τ α π ι ο ε λ α φ ρ ι ά κ α ι α ι σ ι ό δ ο ξ α. Κ ά ν τ ε χ ι ο ύ μ ο ρ λ ο ι π ό ν, κ ά ν τ ε α σ τ ε ι ε υ τ ε ί τ ε μ ε τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς σ α ς, π ε ί τ ε α ν έ κ δ ο τ α, δ ι α β ά σ τ ε κ ά π ο ι ο π ε ρ ι ο δ ι κ ό λ ί γ ο π ρ ι ν κ δ ε ί τ ε μ ί α κ α λ ή τ α ι ν ί α!

6 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Ν Ο Υ Κ Α Ι Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ Α σ κ ή σ ε ι ς μ υ α λ ο ύ Χ α λ α ρ ώ σ τ ε τ ο μ υ α λ ό σ α ς μ ε μ ο υ σ ι κ ή, μ ι κ ρ ή δ ό σ η τ η λ ε ό ρ α σ η ς κ α ι β ό λ τ ε ς, κ ά ν ο ν τ α ς έ τ σ ι μ ι χ ρ ο ν ι κ ή δ ι ά ρ κ ε ι α δ ι α λ ε ί μ μ α τ α α ν ά τ α κ τ ά χ ρ ο ν ι κ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α. Σ ε μ ε ρ ι κ ά α π ό τ α δ ι α λ ε ί μ μ α τ α κ α λ ό ε ί ν α ι ν α κ ά ν ε τ ε κ ά π ο ιιεκς έ ς σ ωαμσακτ ή σ ε ι ς π ο υ β ο η θ ο ύ ν σ τ ο ν α κ α θ α ρ ί ζ ε ι τ ο μ υ α λ ό κ α ι ν α α ν α ν ε ώ ν ε τ α ι η σ κ έ ψ η. Δ ι α τ ά σ ε ι ς, τ ε ν τ ώ μ α τ α κ α ι α υ χ ε ν ι κ έ ς έ χ ο υ ν ε υ ε ρ γ ε τ ι κ ά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α γ ι α τ ο υ ς μ ύ ε ς κ α ι τ ι ς α ρ θ ρ ώ σ ε ι ς, κ α ι κ α τ ε π έ κ τ α σ η ε γ κ έ φ α λ ο. Α σ κ ή σ ε ι ς σ ώ μ α τ ο ς 1 η ) Ξ α π λ ώ σ τ ε μ π ρ ού μ υ τ α ή α ν ά σ κ ε λ α σ τ ο π ά τ ω μ α κ α ι π ρ ο σ π α θ ή σ τ ε ν α α κ ο υ μ π ή σ ε τ ε μ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ω ν χ ε ρ ι ώ ν ό σ ο π ι ο μ π ρ ο σ τ ά μ π ο ρ ε ί τ ε. 2 η ) Κ α θ ή σ τ ε σ ε κ α ρ έ κ λ α έ χ ο ν τ α ς τ α π ό δ ι α σ ε δ ι ά σ τ α σ η ( α ν ο ι χ τ ά, σ ε α π ό σ τ α σ η μ ε τ α ξ ύ Σ κ ύ ψ τ ε μ π ρ ο σ τ ά, α κ ο υ μ π ώ ν τ α ς μ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ο έ δ α φ ο ς σ κτ αη ι σ υ ν έ χ ε ι α τ ε ν τ ώ σ τ ε τ α χ έ ρ ι α κ α ι τ η ν π λ ά τ η, π ρ ο σ π α θ ώ ν τ α ς ό σ ο π ι ο μ π ρ ο σ τ ά μ π ο ρ ε ί τ ε. 3 η ) Α π ό θ έ σ η κ α θ ι σ τ ή κ α ι π ά λ ι, τ ε ν τ ώ σ τ ε τ α χ έ ρ ι α π ρ ο ς τ α π ά ν ω, κ α ι π λ έ ξ τ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ω μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς έ χ ο ν τ α ς τ ι ς π α λ ά μ ε ς σ τ ρ α μ μ έ ν ε ς π ρ ο ς τ α π ά ν ω. 4 η ) Α ν ά 2-3 ημ έ ρ ε ς ε ξ ε τ ά σ ε ω ν, κ ά ν ε τ ε λ ί γ ο π ι ο ε ν τ α τ ι κ ή ά σ κ η σ η γ ι α ν α ε κ τ ο ν ω θ ε ί τ ε κ δ ι ώ ξ ε τ ε τ η ν έ ν τ α σ η : τ ρ έ ξ-α ι θμ λο ο π α ι δ ι έ ς-α ε ρ ό μ π ι κ. Π ρ ο σ ο χ ή : μ η ν τ ο π α ρ α κ ά ν ε τ ε! Δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α κ ο υ ρ α σ τ ε ί τ ε σ ε κ α μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ η. Ξ ε κ ο ύ ρ α σ η Ύ π ν ο ς Μ η ν δ ι α β ά ζ ε τ ε τ ι ς μ ε τ α μ ε σ ο ν ύ χ τ ι ε ς ώ ρ ε ς, γ ι α τ ί τ ο μ υ α λ ό ε ί ν α ι π ο λ ύ κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο κ α ι δ ε ν θ Δ ι α μ ο ρ φ ώ σ τ ε τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α μ ε λ έ τ η ς σς α έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε τ ε τ η ν α π α ρ α ί τ η τ η ξ ε κ ο ύ ρ α σ η Π ρ ο σ π α θ ή σ τ ε ν α κ ο ι μ ό σ α σ τ ε μ ί α ώ ρ α τ α μ ε σ η μ έ ρ ι α κ α ι -8 7ώ ρ ε ς τ ο β ρ ά δ υ. α π ό δ ο σ η.

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8 Ο Ο Α Α Α Α 817 Α % Α 10.338 10.651-313 -2,9% Α Α Α 817 Α % Α 8.708 8.136 572 7,0% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 8.981 8.651 330 3,8% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 10.078 10.430-352 -3,4% Α Α Α 817 Α % Α. Α.. 9.288 Α

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίαο Γήο Μαία Μά Ηία Αύα Δαέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 5ο (Ο, Π,) Δαέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 5ο (Ο, Π,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 5ς (Ε, (ά) Ι,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 5ς (Ε, (ά)

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο Α Η ΧΗ Ω Α Α Ω Α Α Α Η Α Η Η 1 1 Α Α Α Α. 63 αθία.. Α Α 2 2 Α Α Α Α Α Α. 69 Α έσβο.. 3 3 Α Α ΑΪ Α Α. 72 ά ισας.. Α Α 4 4 Α Α Α. 76 έ α.. Α 5 5 Α Α Α Α Α Α Α. 77 έ α.. Α 6 6 Α Α Α Α Α Α Α. 79 Α ι αιά..

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00 Y Ο Ο Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Ο Ο Α Η Ω Ο Α Α Α Α Ω Ο Ω Α. Ο Α Α Α Ο Ο Ω Ο Α Ω Α/Α Α Η ΟΫ Ο Ο Ο θ ι ό όσ α P.T.F.E ια η οϊ α ή α ά α η ίς αι ίσ ση α ί ο ι ά α οσ ι έ ο σ όφι ο ίβ η α, σ α έ ο α ι ό ά ο ια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κωνικές Τοµές. Ασκήσεις Παραβολή

Μαθηµατικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κωνικές Τοµές. Ασκήσεις Παραβολή Μθηµτικά Κτεύθυνσης Β Λυκείου Κωνικές Τοµές Ασκήσεις Προλή 1. Ν ρεθεί η εστί κι η διευθετούσ των προλών: i) = - ii) = 8 iii) = 1 (Απ.: i) E(-1, 0), = 1 ii) E(, 0), = - iii) E(0, 3), = -3). Ν ρεθεί η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΤΠΟΙΤΘΤΝΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΝΠΡΟΜΗΘΙΩΝ ΠΛΗΡ.μΑ.ΝΠΑΡΜΑΞΙΗ ΣΗΛ.μΝ2132028514 FAX: 210 5551515 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗΝΠΡΟΧΙΡΟΤΝΙΑΓΩΝΙΜΟΤΝΓΙΑΝΣΗΝΝΠΡΟΜΗΘΙΑΝ ΠΙΜΩΝΝ ΑΣΟΜΙΚΑΝΤΚΤΑΜΝΩΝΝ(CPV: 33141116-6) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟμ13.601,14

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /2012 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ

Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α ΑΝ Ν ΑΝΑ Ι - ΝΑΙ ΝΑΙ 3 Ι...Ν. Αθ ώ Α Ι Α Α - ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Υπάρχουν κανονικά πολύγωνα των οποίων οι εξωτερικές γωνίες είναι αµβλείες ; Απάντηση Ναι. Είναι το ισόπλευρο τρίγωνο

1. Υπάρχουν κανονικά πολύγωνα των οποίων οι εξωτερικές γωνίες είναι αµβλείες ; Απάντηση Ναι. Είναι το ισόπλευρο τρίγωνο .. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδς 37 38 Ερωτήσεις Κτόησης. Υπάρχου κοικά πολύγω τω οποίω οι εξωτερικές γωίες είι βλείες ; Απάτηση Νι. Είι το ισόπλευρο τρίγωο. Ποιο είι το πόστη κοικού πολυγώου περιγεγρέου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ Ι π οαγωβ Περ Λειτ ργικι Συ ι μ τι ι ε α Λε τ υργκ Σι αι μα α π λ γ α κ αε μα μπ ρε α θεα ρ θε τι απ τ ε τα απ ο λκ ο α πρ γρ μματα εφαρμ γ κ λ ργ ι μα λκ απ τελε τα απ τ λ τα ο κε π υ απαρτ ζ υ τ π λ

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα