Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ"

Transcript

1 Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α κ α λ ύ π τ ο υ ν κ α ι θ α ν α κ α λ ύ ψ ο υ ν τ η σ η μ α σ ί α κ α ι τ η ν π ρ ο σ φ ο ρ ά μ ι α ς κ α λ δ ι α τ ρ ο φ ή ς σ τ η ν ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η κ α τ α ν ό η σ η κ α ι ε κ μ ά θ η σ η. Η σ η μ α σ ί α τ η ς ε π α ρ κ ο ύ ς δ ι α τ ρ ο φ ή ς π ρ - ω ί μ ε σ η μ έ ρ ι - β ρ ά δ υ. Έ χ ε ι α π ο δ ε ι χ θ ε ί π λ έ ο ν σ ε ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς έ ρ ε υ ν ε ς ό τ ι η σ ω σ τ ή δ ι α τ ρ ο φ ή, τ ο π ρ ω ί, σ υ μ β ά λ λ δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η τ ο υ δ ε ί χ τ η ε υ φ υ ΐ α ς κ α ι τ η ς ι κ α ν ό τ η τ α ς μ ά θ η σ η ς μ ε τ α ξ ύ π α ι δ ι ώ ν π ο υ ε ί χ α ν φ ά π λ ο ύ σ ι ο π ρ ω ι ν ό κ α αι υ τ ώ ν π ο υ ή τ α ν ν η σ τ ι κ ά ή ε ί χ α ν φ ά ε ι κ ά τ ι π ρ ό χ ε ι ρ ο. Ε π ί σ η ς, έ χ ε ι π α ρ α τ η ρ η θ ε ί ό τ ι η α π ό δ ο σ η τ ω ν π α ι δ ι ώ ν π ο υ δ ε ν έ χ ο υ ν κ α τ α ν α λ ώ σ ε ι έ ν α κ α λ ό π ό τ ι μ ε ι ώ ν ε τ α ι ο λ ο έ ν α κ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο μ ε τ ο π έ ρ α σ μ α τ η ς ώ ρ α ς. Α υ τ ό ο φ ε ί λ ε τ α ι π ο λ ύ α π λ ά σ τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ η ς εινα ές ρ γπε ο υ κ ρ ύ β ο υ ν ο ι δ ι ά φ ο ρ ε ς τ ρ ο φ έ ς. Έ ν α ς κ α λ ό ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς α π ό τ ρ ο φ έ ς μ ε υ ψ η λ ή π ο ι ό τ η τ α ε ν έ ρ γ ε ι α ς θ α φ έ ρ ε ι α σ φ α λ ώ ς κ α ι τ ο α ν ά λ ο α π ο τ έ λ ε σ μ α. Γ ι α ν α κ α τ α λ ά β ε τ ε κ α λ ύ τ ε ρ α, σ α ς φ έ ρ ν ω τ ο α π λ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ η ς β ε ν ζ ί ν η ς π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο α υ τ ο κ ί ν η τ α. Τ α α υ τ ο κ ί νη τ α ν έ α ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ η ν " α μ ό λ υ β δ η ", ε ν ώ τ α υ π ό λ ο ι π α τ η " σ ο ύ π Υ π ά ρ χ ε ι, β έ β α ι α κ α ι η " α π λ ή ", π ο υ φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά μ π ο ρ ε ί ν α κ ι ν ή σ ε ι έ ν α α υ τ ο κ ί ν η τ ο τ α υ τ ό χ ρ ο ν α, τ ο δ υ σ κ ο λ ε ύ ε ι, ε ν ώ η π α ρ α τ ε τ α μ έ ν η χ ρ ή σ η τ η ς ε π ι φ έ ρ ε ι κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ ο υ κ ι ν η τ ή ρ Ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι λ ο ι π ό ν κ α λ ά " κ α ύ σ ι μ α " γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι σ ω σ τ ά μ έ σ ο ν γ ι α ν α τ α π ρ ο μ η θ ε υ τ ε ί ε ί ν α ι ο ι τ ρ ο φ έ ς. Κ α ι ό σ ο κ α λ ύ τ ε ρ α κ α ύ σ ι μ α έ χ ε ι σ τ η δ ι ά θ ε σ η α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ε ρ α θ α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α τ α α ξ ι ο π ο ι ή σ ε ι γ ι α τ η σ ω σ τ ή γ ίλα ε ιτ ο υ ρ ν ο υ τ ο υ, τ η σ ω σ τ ή θ ρ έ ψ η τ ο υ κ α ι κ α τ ' ε π έ κ τ α σ η, τ η σ ω σ τ ή τ ο υ α ν ά π τ υ ξ η. Η π ο ι ο τ ι κ ή δ ι α φ ο ρ ά μ ε τ α ξ ύ τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν έ γ κ ε ι τ α ι σ τ η ν π ε ρ ι ε κ τ ι κ ό τ η τ ά τ ο υ ς σ ε δ ι ά φ ο ρ α θ ρ σ υ σ τ α τ ι κ ά. Γ ι α ν α κ α τ α λ ά β ο υ μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο, α ρ κ ε ί ν α σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε π ω ς δ ε ν ό ντο ρ ώ μ ε γ ι α ν α γ ε μ ί σ ο υ μ ε τ ο σ τ ο μ ά χ ι μ α ς ή γ ι α ν α π ε τ ύ χ ο υ μ ε έ ν α κ α λ ό γ ε υ σ τ ι κ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α, α λ λ ά ν α ε φ ο δ ι ά σ ο υ μ ε τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό μ ε τ α α π α ρ α ί τ η τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ώ σ λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι ό χ ι μ ό ν ο σ ή μ ε ρ α α λ λ ά κ α ι γ ι α τ α υ π ό λ ο ι π α χ ρ ό ν ι α. Η α ν ά γ κ η τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς κ α ι γ ι α τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο θ ρ ε π τ ι κ ό σ υ σ τ α τ ι κ ό. Ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς, ό π ω ς γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε, έ χ ε ι α ν ά γ κ η α π ό ό λ α τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ μ π ο ρ ε ί ν δ ι α θ έ σ ε ι η φ ύ σ η. Ο ι π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, ο ι υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, τ α λ ί π η, ο ι δ ι α ι τ η τ ι κ έ ς ί ν ε ς, ο ι β ι τ μ έ τ α λ λ α π ρέ π ε ι ν α σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ τ η δ ι α τ ρ ο φ ή α ρ μ ο ν ι κ ά κ α ι μ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς α ν α λ ο γ ί ε ς μ ε τ ο υ ς, ώ σ τ ε ν α υ π ά ρ ξ ε ι έ ν α ε π ι θ υ μ η τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α.

2 Α ν γ ι α τ ο ν ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε λ ό γ ο μ ί α τ ρ ο φ ή ή έ ν α ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς τ ρ ο φ ώ ν π α ρ έ χ ε ι έ ν α μ έ ρ ο ς μ ό ν ο τ α π α ρ α π ά ν ω, α δ ι α φ ο ρ ώ ν τ α ς γ ι α τ η ν α ρν μι οκ ή τ ο υ ς σ υ ν ύ π α ρ ξ η, τ ό τ ε, μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α, θ α σ υ μ β ε ί κ α ι μ ε τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί " α π λ ή " β ε ν ζ ί ν η, ε ν ώ ε ί ν α ι κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α ν α λ ε ι τ ο τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η. Τ ο γ ά λ α ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν π α ι δ ι ώ ν α λ λ ά μ ό ν ο τ ο υ ή α κ ό μ α κ α ι σμ άε ν τ ο κ ή τ η ν τ υ ρ ό π ι τ α α π ο τ ε λ ο ύ ν π ο λ ύ φ τ ω χ ό σ υ ν δ υ α σ μ ό, ώ σ τ ε ν α π α ρ έ χ ο υ ν τ η ν α ρ μ ο ν ί α κ α ι τ η σ α ν α λ ο γ ί α ό λ ω ν τ ω ν θ ρ ε π τ ι κ ώ ν σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν, π ο υ ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ α γ ι α τ η σ ω σ τ ή α ν ά π τ υ ξ η κ α ι ε π ί δ ο σ η τ ο υ π α ι δ ι ο ύ σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο. Η δ ι α τ ρ ο φ ή α υ τ ο ύ τ ο υ ε ί δ ο υ ς ε ί- ν ασε ι μ ε γ ά λ ο β α θ μ ό - ε λ λ ι π ή ς σ ε α ρ κ ε τ έ ς β ι τ α μ ί ν ε ς ό π ω ς η β ι τ α μ ί ν η C, π ο λ ύ τ ι μ η κ υ ρ ί ω ς τ ο χ ε ι μ ώ ν α, ο ι β ι τ α μ ί ν ε ς Α, Ε, α ρ κ ε τ ά μ έ τ α λ λ α, ό π ω ς τ ο μ α γ ν ψ ε υ δ ά ρ γ υ ρ ο ς - η έ λ λ ε ι ψ η τ ω ν ο π ο ί ω ν μ π ο ρ ε ί ν α ο δ η γ ή σ ε ι σ ε έ ν τ ο ν η ε π ι θ υ μ ί α γ ι α σ ο κ ο λ ά τ α λ μ υ ρ ά α ν τ ί σ τ οχ ια - α λ λ ά κ α ι σ ε μ ι α σ ε ι ρ ά α π ό π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ τ α α μ ι ν ο ξ έ α τ ο α π α ι τ ο ύ ν τ α ι γ ι α τ η σ ω σ τ ή χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η τ ω ν π ρ ω τ ε ϊ ν ώ ν τ ο υ γ ά λ α κ τ ο ς. Σ τ ο σ η μ ε ί ο α υ τ ό, π ρ έ π ε ι ν α τ ο ν ί σ ω π ω ς η δ ι α τ ρ ο φ ή τ ω ν π α ι δ ι ώ ν σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο ε ί ν α ι κ α ι π ε ί ν α ι σ ε α π ό λ υ τ η υ νσά ρ τ η σ η μ ε τ η δ ι α τ ρ ο φ ή τ ο υ ς σ τ ο σ π ί τ ι. Τ ο κ α λ ό π ρ ω ι ν ό, δ η λ α δ ή, θ ε μ ε λ ι ώ δ ο υ ς σ η μ α σ ί α ς. Α υ τ ό σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι ο σ υ ν δ υ α σ μ ό ς τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν π ο υ δ ο θ ο ύ ν σ τ ο π α ι δ ί π ρ ω ι ν ό τ ο υ γ ε ύ μ α κ α ι σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α, σ τ ο κ ο λ α τ σ ι ό τ ο υ σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο θ α π ρ έ π ε ι ν α τ ο ε Ε Π Α Ρ Κ Ω Σ μ ε ό λ α τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ α ν α φ έ ρ α μ ε π α ρ α π ά ν ω. Τ ο π ρ ω ι ν ό α υ τ ό θ α π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό έ ν α φ υ σ ι κ ό χ υ μ ό φ ρ ο ύ τ ω ν, σ ε α π ο χ υ μ ω τ ή, π ο π ε ρ ι έ χ ε ι κ α ι κ α ρ ό τ ο, ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ί σ ο υ μ ε μ ι α κ α λ ή δ ό σ η β ι τ α μ ι ν ώ ν C κ α ι Α κ α ι σ τ η σ θ α π ρ έ π ε ι ν α σ υ νδοε ύ ε τ α ι α π ό μ ι α μ ε ρ ί δ α δ η μ η τ ρ ι α κ ώ ν π λ ή ρ ο υ ς ά λ ε σ η ς ό π ω ς κ ο υ ά κ ε ρ, μ ο ύ σ λ β ρ α σ μ έ ν ο σ τ ά ρ ι, γ α ρ ν ι ρ ι σ μ έ ν α π ά ν τ α μ ε ά φ θ ο ν ο υ ς α ν ά λ α τ ο υ ς ξ η ρ ο ύ ς κ α ρ π ο ύ ς κ α ι φ ρ έ σ κ α ή ξ η φ ρ ο ύ τ α ή μ ι α ή δ ύ ο φ έ τ ε ς ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς μ ε β ο ύ τ υ ρ ο κ α ι μ έ λ ι. Ε π ί σ η ς, έ ν α α β γ ό σ υ ν ο δ α π ό ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς ή α π ό τ ο σ τ μ ε ψ ω μ ί ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς θ α α π ο τ ε λ ο ύ σ ε θ α υ μ ά σ ι α ι δ έ α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε α π α υ τ έ ς τ ι ς ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς λ ύ σ ε ι ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ μ ε μ ι α μ ε γ ά λ η π ο σ ό τ η τ α θ ρ ε π σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν ό π ω ς π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, β ι τ α μ ί ν ε ς, μ έ τ α λ λ α κ α ι φ υ τ ι κ έ ς ί ν ε ς. Ό τ α ν λ ο ι π ό ν, τ ο π α ι δ ί δ ε ν π α ί ρ ν ε ι κ ο λ α τ σ ι ό α π ό τ ο σ π ί τ ι, θ α π ρ έ π ε ι ν α β ρ ε ι σ τ η ν κ α ν σ χ ο λ ε ί ο υ τ ο υ π α σ τ ε ρ ι ω μ έ ν ο γ ά λ α σ ε α τ ο μ ι κ ή σ υ σ κ ε υ α σ ί α, σ ά ν τ ο υ ι τ ς ή τ ο σ τ α π ό ψ ω μ ί ο ά λ ε σ η ς μ ε τ ό ν ο ή ά π α χ ο ζ α μ π ό ν κ α ι τ υ ρ ί ά ρ ι σ τ η ς π ο ι- ό τπ ηο τυ α ς θ α π ε ρ ι έ χ ο υ ν ε π ί σ η ς, κ αέ νι α κ ο μ μ ά τ ι μ α ρ ο ύ λ ι ή ν τ ο μ ά τ α ή π ι π ε- ρ ιε ά π ί σ η ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν έ τ ο ι μ ο υ ς φ υ σ ι κ ο ύ ς χ υ μ ο ύ ς χ ω ρ ί ς ζ ά χ α ρ η κ α ι ο π ω σ δ ή π ο τ ε, χ ω ρ ί ς α ν θ ρ α κ ι κ ό, φ ρ υ γ α ν ι έ ς, κ ο υ λ ο ύ ρ ι α σ τ α φ ι δ ό ψ ω μ α α π ό α λ ε ύ ρ ι ο λ ι κ ή ς ά λ ε σ η ς. Π α ρ α π ά ν ω α ν α φ ε ρ θ ή κ α μ ε σ τ η σ η μ α σ ί α τ η ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ς π ο ι ό τ η τ ηα ς ετ ν ε ρ γ ε ί α ς κ α ι ε ρ χ ό μ α σ τ ε τ ώ ρ α ν α τ α σ υ γ κ ρ ί ν ο υ μ ε μ ε τ α π ρ ο ϊ ό ν τ α π ο υ σ υ ν ή θ ω ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν σ τ ι ς σ χ ο λ ι κ έ ς κ α ν τ ί ν ε ς. α υ τ ά π α ρ έ χ ο υ ν π ά ρ α π ο λ λ ο ύ ς ε π ε ξ ε ρ γ α σ μ έ ν ο υ ς υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, π ο υ έ χ ο υ ν α π ο γ υ μ ν ω θ ε ί α π ό τ α θ ρ ε π τ ι κ ά τ ο υ ς σ υ σ τ α τ ι κ ά, π ε ρ ι έ χ ο υ ν π ο λ ύ λ ί π ο ς κα αρ ι η ζκ άα χι τ α α ν α ψ υ κ τ ι κ ά ά φ θ ο ν ο α ν θ ρ α κ ι κ ό, μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α ν α σ τ ε ρ ε ί τ α ι ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς τ α σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η σ υ σ τ α τ ι κ ά π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ι α τ η σ α ν ά π τ υ ξ η. Α υ τ ό έ χ ε ι ω ς σ υ ν έ π ε ι α ν α π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ο υ μ ε τ ο υ ς α υ ρ ι α ν ο ύ ς υ π ε ρ χ ο λ η σ τ ε ρ ι ν α ι μ ι κ π α χ ύ σ α ρ κ ο υ ς δ ι α β η τ ι κ ο ύ ς, κ α ρ δκι οα ύ ς κ α ι κ α ρ κ ι ν ο π α θ ε ί ς.

3 Η σ υ χ ν ό τ η τ α κ α ι η π ο ι ό τ η τ α τ ω ν γ ε υ μ ά τ ω ν. Τ α γ ε ύ μ α τ α θ α π ρ έ π ε ι ν α ε ί ν α ι α π λ ά σ τ η σ ύ ν θ ε σ ή τ ο υ ς. Έ ν α β α ρ ύ γ ε ύ μ α π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο α π ο δ ο μ η θ ε ί α π ό τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό μ α ς α π α ι τ ε ί μ ε γ ά λ ε ς π ο σ ό τ η τ ε ς α ί μ α τ ο ς π ο υ κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι π ρ σ τ ο μ ά χ ι. Α υό τ έ χ ε ι ω ς σ υ ν έ π ε ι α ν α σ τ ε ρ ε ί τ α ι η σ ω σ τ ή α ι μ ά τ ω σ η α π ό ό λ α τ α ό ρ γ α ν α τ ο υ σ ώ μ α τ ο φ υ σ ι κ ά κ α ι α π ό τ ο ν ε γ κ έ φ α λ ο. Α υ τ ό π ο υ σ υ μ β α ί ν ε ι τ ε λ ι κ ά ε ί ν α ι ν α μ α ς π ι ά ν ε ι υ π ν η λ ί α κ α π ά μ ε γ ι α ύ π ν ο η α π ό δ ο σ ή μ α ς θ α ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ά π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η. Ε π ί σ η ς τ ο κ α λ ό τ ωμ ν ά σ τη ρμ οα φ ώ ν β ο η θ ά σ τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η α π ο δ ό μ η σ η τ ω ν τ ρ ο φ ώ ν ά ρ α κ α ι σ τ η ν τ α χ ύ τ ε ρ η π έ ψ η τ ο υ ς. Τ α π ο λ λ ά υ γ τ α υ τ ό χ ρ ο ν α μ ε τ α γ ε ύ μ α τ α α ρ α ι ώ ν ο υ ν τ α π ε π τ ι κ ά υ γ ρ ά κ α ι δ υ σ κ ο λ ε ύ ο υ ν τ η χ ώ ν ε ψ η. Ν ε ρ ό ε χ ρ ή σ ι μ ο ν α π ί ν ο υ μ ε λ ε π τ ά π ρ ι ν τ η ν έ ν α ρ ξ η τ ο υ γ ε ύ μ - α τώοσς τ ε ν α μ η δ ι ψ ά μ ε μ ε τ- ά κ α ι κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ γ ε ύ μ α τ ο ς έ ω ς κ α ι μ ί α ώ ρ α α π ό ε λ ά χ ι σ τ ο έ ω ς κ α θ ό λ ο υ. Α κ ό μ α κ α ι τ ο ν ε ρ ό θ α ν α τ ο π ί ν ο υ μ ε μ ε μ ι κ ρ έ ς γ ο υ λ ι έ ς π ο υ θ α τ ι ς κ ρ α τ ά μ ε λ ί γ ο σ τ ο σ τ ό μ α π ρ ι ν τ ι ς κ α τ α π ι ο ύ μ τ ρ ό π ο α υ τ ό ε ν υ δ α τ ώ ν ε τ α ι κ α ι α ξ ι ο π οκιαε λίύ τ ε ρ α τ ο ν ε ρ ό τ ο σ ώ μ α μ α ς. Α ς μ η ν ξ ε χ ν ά μ ε π ω ς τ σ ώ μ α μ α ς π ε ρ ι έ χ ε ι % ν ε ρ ό κ α ι τ α κ ύ τ τ α ρ ά μ α ς υ π ά ρ χ ο υ ν σ ε π ε ρ ι β ά λ λ ο ν υ γ ρ α σ ί α ς. Έ ν κ α λ ά ε ν υ δ α τ ω μ έ ν ο ς ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς μ ε τ α φ έ ρ ε ι μ ε ε υ κ ο λ ί α θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά σ τ ο ν π υ ρ ή ν α κ υ τ τ ά ρ ο υ κ α ι α π ο β ά λ λ ε ι τ α πα απ ρ ο ϊ ό ν τ α τ η ς θ ρ έ ψ η ς. Ε φ ό σ ο ν ο ι τ ρ ο φ έ ς π ο υ κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε ε ί ν α π λ ο ύ σ ι ε ς σ ε θ ρ ε π τ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά, τ ό τ ε σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε τ η ν κ α λ ή ε ν υ δ ά τ ω σ η τ ο υ σ ώ μ α τ ό ς Α φ θ ο ν ο ν ε ρ ό λ ο ι π ό ν α λ λ ά κ α ι τ ρ ο φ έ ς π ο υ π ε ρ ι έ χ ο υ ν α ρ κ ε τ ό ν ε ρ ό ό π ω ς τ α φ ρ έ σ κ α φ ρ ο ύ τ α κ α ι χ υ μ ο ί θ α μ α ς ξεα σ φ α λ ί σ ο υ ν τ ο ε π ι θ υ μ η τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α. Κ α φ έ ς κ α ι τ σ ά ι λ ό γ ω τ η ς κ α φ ε ΐ ν η ς π ε ρ ι έ χ ο υ ν α ν α γ κ ά ζ ο υ ν τ α ν ε φ ρ ά ν α υ π ε ρ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν μ ε σ υ ν έ π ε ι α ν α α φ υ δ α τ ώ ν ο υ ν τ ο σ ώ μ α μ α Γ ι α κ ά θ ε π ο τ ή ρ ι ή φ λ ι τ ζ ά ν ι κ α φ έ ή τ σ ά ι π ο υ π ί ν ο υ μ ε θ α π ρ έ π ε ι ν α κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε τ α υ τ ό τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν α ν τ ί σ τ ο ι χ η π ο σ ό τ η τ α ν ε ρ ο ύ. Ο μ ύ θ ο ς τ ο υ κ α φ έ. Π ο σ ό τ η τ α κ α φ ε ΐ ν η ς π ο υ π ε ρ ι έ χ ε τ α ι σ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό τ ρ ί α κ ο υ τ α λ ά κ ι α σ κ ό ν η κ α φ έ., λ ε ι τ α ν α σ τ α λ τ ι κ ά σ τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ ύ π ν ο υ. Π έ ρ α α π ό τ ο ν ε υ ρ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α δ ι ε γ ε ί ρ ε ι τ η ν υ π ε ρ έ ι ν σ ο υ λ ί ν η ς α π ό ο τ π ά γ κ ρ ε α ς μ ε σ υ ν έ π ε ι α ν α μ η ν ε π ι τ ρ έ π ε ι σ τ ο σ ώ μ α ν α π έ σ ε ι σ ε έ ν α β α θ ύ ύ π ν μ ε τ ο ν τ ρ ό π ο α υ τ ό ο ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς δ ε ν ξ ε κ ο υ ρ ά ζ ε τ α ι ε π α ρ κ ώ ς έ σ τ ω κ α ι α ν φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά έ χ κ ο ι μ η θ ε ί α ρ κ ε τ έ ς ώ ρ ε ς. Ο ε γ κ έ φ α λ ο ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί ω ς β α σ ι κ ό σ υ σ τ α τ ι κ ό ε ν έ ρ γ ε ι α ς τ η γ λ υ Ό τ α ν α υ τ ή π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό φ ρ έ σ κ α φ ρ ο ύ τ α ή ξ ε ρ ά ό π ω ς σ τ α φ ί δ ε ς, ξ ε ρ ά σ ύ κ α ή δ α μ ά σ κ η ν α ί σ ω ς σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν α κ α ι α π ό λ ί γ ο υ ς ά ψ η τ ο υ ς α ν ά λ α τ ο υ ς ξ η ρ ο ύ ς κ α ρ π ο ύ ς ό π ω ς τ α α μ ύ γ δ α λ α κ κ α ρ ύ δ ι α, ό λ α α υ τ ά μ α ζ ί α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α θ α υ μ ά σ ι ο τ ο ν ω τ ι κ ό κ α ύ σ ι μ ο γ ι α τ η ν ο μ αι λα ή ρ κ ή κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ ε γ κ ε φ ά λ ο υ. Τ ο ι δ α ν ι κ ό ά μ ε σ ο κ α ι τ α χ ύ τ α τ ο τ ο ν ω τ ι κ ό τ ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ε ί ν π ο τ ή ρ ι φ ρ ε σ κ ο σ τ υ μ μ έ ν ο ς χ υ μ ό ς. O Μ ύ θ ο ς τ η ς σ ο κ ο λ ά τ α ς Η σ ο κ ο λ ά τ α δ ε ν έ χ ε ι τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς β ε λ τ ί ω σ η ς τ η ς δ ι ά θ ε σ η ς δ η λ ώ ν ο υ ν ο ι δ ι α τ ρ ο φ ο λ ό γ ο Γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ Ι ν σ τ οι ύ τ ο υ Δ ι α τ ρ ο φ ι κ ή ς Υ γ ι ε ι ν ή ς κ α ι Δ ι α τ ρ ο φ ο λ ο γ ί α ς ( D I E T ) τ ο υ Α α χ ε ν. Η π ο σ ό τ η ς φ α ι ν ι λ ε θ υ α μ ί ν η ς, τ ο υ χ η μ ι κ ο ύ ε κ ε ί ν ο υ σ τ ο ι χ ε ί ο υ π ο υ π ι σ τ ε ύ ε τ α ι ό τ ι δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ ο α ί ε υ φ ο ρ ί α ς ό τ α ν κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ μ ε σ ο κ ο λ ά τ α, ε ί ν α ι π ο λ ύ μ ι κ ρ ό γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α α λ δλ ιά άξ θε ει σ η τ η ε ν ό ς α ν θ ρ ώ π ο υ. Π α ρ ό λ α α υ τ ά η ο υ σ ί α α υ τ ή μ π ο ρ ε ί ν α κ ά ν ε ι ά λ λ α " θ α ύ μ α τ α ". Έ ν α κ ο μ μ α π ι κ ρ ή ς σ ο κ ο λ ά τ α ς ( υ γ ε ί α ς ) κ α τ ά τ η ν ώ ρ α π ο υ γ ρ ά φ ε τ ε δ ι α γ ώ ν ι σ μ α ή έ ν α α κ ό μ α ό τ α ν δ ι α β ά κ ά ν ε ι κ α λ ό.

4 Η σ ο κ ο λ ά τ α έ χ ε ι μ ί α ο υ σ ί α π ο υ α ι μ α τ ώ ν ε ι τ ο ν ε γ κ έ φ α λ ο, ο τμέ ε λ ε σα μπ α ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ω ν ό μ α σ τ ε κ α λ ύ τ ε ρ α. Μ ε μ έ τ ρ ο ό μ ω ς Ο. ι π ο λ λ έ ς θ ε ρ μ ί δ ε ς π ο υ έ χ ε ι δ ε ν β ο η θ ο ύ ν σ ε τ ί π ο τ α! Π ο ι έ ς τ ρ ο φ έ ς μ ά ς π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ε υ ε ξ ί α, χ α λ ά ρ ω σ η, τ ό ν ω σ η, κ α ι π ο ι έ ς κ α τ α π ο λ ε μ ο ύ ν τ ο σ τ ρ Η δ ι α τ ρ ο φ ή κ α τ ά τ η ν π ε ρ ί ο δ ο μ ε λ έ τ η ς κ α ι ε ξ ε τ ά σ ε ω ν π ρ έ π ε ι δ ή οπ πο ωτ σε ν α ε ί ν α ι ι σ ο ρ ρ ο π η μ έ ν η. Υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς, π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς, β ι τ α μ ί ν ε ς κ α ι λ ί π η σ τ ι ς σ ω σ τ έ ς π ο σ ό τ η τ ε ς χ α ρ ί ζ ο υ ν σ τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ α κ ρ ι β ώ ς π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι. Γ Ι Α Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ο ι β ι τ α μ ί ν ε ς τ η ς ο μ ά δ α ς Β, C, κ α ι Ε ε ί ν α ι ε ν ε ρ γ ε ι ο γ ό ν ε ς, δ ί ν ο υ ν δ η λ α δ ή σ τ ο ν ο ρ γ α ν ε ν έ ρ γ ε ι α π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ι α ν α α ν τ ε π ε ξ έ λ θ ε ι σ τ ο δ ύ σ κ ο λ ο έ ρ γ ο τ η ς μ ε λ έ τ η ς. Τ ι ς β ρ ί σ κ ο φ ρ ο ύ τ α, τ α λ α χ α ν ι κ ά, τ α δ η μ η τ ρ ι α κ ά, κ α ι τ ι ς ζ ω ι κ έ ς τ ρ ο φ έ ς. Ο ι υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς ε π ί σ η ς π ο υ β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ ο ρ ύ ζ ι, σ τ ι ς π α τ ά τ ε ς, σ τ α δ η μ η τ ρ ι α κ ά κ α ι τ α φ ρ ο μ ί α π ο λ ύ κ α λ ή π η γ ή ε ν έ ρ γ ε ι α ς. Γ Ι Α Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Υ Γ Ε Ι Α Ο Β α σ ι λ ι κ ό ς Π ο λ τ ό ς κ α θ ώ ς κ α ι ε κ χ υ λ ί σ μ α τ α β ο τ ά ν ω ν κ ι ν ε ζ ι κ ώ ν σ υ ν τ α γ ώ ν π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν π ν ε υ μ α τ ι δ ι α ύ γ ε ι α. Π ω λ ο ύ ν τ α ι σ τ α φ α ρ μ α κ ε ί α κ α ι σ ε κ α τ α σ τ ή μ α τ α μ ε φ υ σ ι κ έ ς τ ρ ο φ έ ς. Γ Ι Α Ε Υ Ε Ξ Ι Α Ο ι ζ ω ι κ έ ς ( κ ρ έ α ς κ ό κ κ ι ν ο κ α ι ο ά, σ πψ ρά ρ ι, α υ γ ό, γ α λ α κ τ ο κ ο μ ι κ ά ) κ α ι ο ι φ υ τ ι κ έ ς ( ό σ π ρ ι α ) π ρ ω τ χ α ρ ί ζ ο υ ν ε υ ε ξ ί α κ α ι κ α τ α π ο λ ε μ ο ύ ν τ η ν κ ό π ω σ η σ ε π ο λ ύ μ ε γ ά λ ο β α θ μ ό. Τ ο ν ε ρ ό ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο. Μ ι κ ρ έ ς π ο σ ό τ η τ ε ς ν ε ρ ο ύ σ ε τ α κ τ ά χ ρ ο ν ι κ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α κ α θ υ σ τ σ τ η ν ε μ φ ά ν ι σ η τ η ς κ ό π ω σ η ς κ α ι σ υ ν δμρο άυ ν σ τ η ν σ ω σ τ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ. Γ Ι Α Κ Α Λ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Τ Ο Υ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ Τ α λ ί π η ( ε λ α ι ό λ α δ ο, β ο ύ τ υ ρ ο κ λ π ) δ ί ν ο υ ν σ τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό ε ν έ ρ γ ε ι α. Π ρ ο σ ο χ ή σ τ η ν π ο σ ό τ η τ α π ο τ ε λ ε ί τ ο 2 0 % τ η ς κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς δ ι α τ ρ ο φ ή ς μ α ς! Δ Ι Ω Ξ Τ Ε Τ Ο Α Γ Χ Ο Σ Τ ο ά γ χ ο ς ε ί ν α ι έ ν α π ρ ό β λ η μ α π ο υ α κ ό μ α κ α ι ν α μ η ν τ ο ξ ε π ε ρ ά σ α τ ε τ η ν χ ρ ο ν ι ά π ο υ π έ ρ α σ ε, π ρ έ τ ώ ρ α, γ α ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ό σ ο κ α λ ύ τ ε ρ α γ ί ν ε τ α ι ν α τ ο σ κ ο τ ώ σ ε τ ε! Θ ε τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς κ α ι χ ι ο ύ μ ο ρ δ ύ ο ό π λ α σ α ς ε ν α ν τ ί ο ν τ ο υ ά γ χ ο υ ς σ α ς!

5 Θ ε τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς " Δ ε ν θ α τ α κ α τ α φ έ ρ ω ", " θ α α π οχ τω ύ", " Δ ε ν ξ έ ρ ω τ ί π ο τ α ", κ λ π... Κ ά ν ε τ ε τ έ τ ο ι ε ς σ κ έ ψ ε ι ς κ υ ρ ι ε ύ ο υ ν, σ α ς τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ο ύ ν κ α ι σ α ς α π ο γ ο η τ ε ύ ο υ ν ; Κ α κ ώ ς! Ο ι σ κ έ ψ ε ι ς π ο υ μ ά ς π ε ρ ν ά ν ε α π ό τ ο μ υ α λ ό π ρ ι ν κ α ι κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν ε ξ ε τ κ α θ ο ρ ί ζ ο υ ν τ ο ν τ ρ ό π ο α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ η ς κ α τ ά σ τ α σ η ς κ ααθ ι ώ ς τ ο κ α π ο τ έ λ ε σ μ α. Κ α λ ό λ ο ι π ό ν, ε ί ν α ν α α π ο φ ε ύ γ ε τ ε τ ι ς α ρ ν η τ ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς. Π ρ έ π ε ι ν α σ κ έ φ τ ε σ τ ε π ά ν τ α θ ε τ ι κ ά, μ ε α υ τ ο π ε π ο ί θ η σ η. Ν α υ π ε ν θ υ μ ί ζ ε τ ε σ τ ο ν ε α υ τ ό σ α ς σ τ π ο υ π ε τ ύ χ α τ ε π α λ ι ό τ ε ρ α ( κ ά π ο ι ε ς ά λ λ ε ς ε ξ ε τ ά σ ε ι ς ή δ ι α γ ω ν ί σ μ α τ α, ή κ ά π ο ι ο δ ύ σ κ ο λ ο π ο πυ α ι χ ν κ ε ρ δ ί σ α τ ε ). Ν α θ υ μ ό σ α σ τ ε π ά ν τ α ό τ ι ο ι ε ξ ε τ ά σ ε ι ς μ ε τ ρ ο ύ ν μ ό ν ο τ ι ς γ ν ώ σ ε ι ς π ο υ μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α ε π ι δ ε ί ξ ο υ ό χ ι τ η ν α ξ ί α μ α ς, τ η ν ε ξ υ π ν ά δ α μ α ς κ α ι τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ χ α ρ α κ τ ή ρ α μ α ς. Ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η σ τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς λ ο ι π ό ν! Ε ί ν α ι ο κ α λ ύ τ ε ρ ο ς φ ί λ ο ς μ α ς σ ε ι ς α υ πτ εέ ρς ι π τ ώ σ ε ι ς. Ε ξ ά λ λ ο υ, τ ί έ χ ο υ ν ε κ ε ί ν ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό ε σ ά ς ; Χ ι ο ύ μ ο ρ Τ ο χ ι ο ύ μ ο ρ ε ί ν α ι έ ν α ς έ μ φ υ τ ο ς μ η χ α ν ι σ μ ό ς α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς κ α ι ε ρ μ η ν ε ί α ς τ η ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό Ε ί ν α ι έ ν α ς κ α λ ό ς τ ρ ό π ο ς μ ε ί ω σ η ς τ ο υ ά γ χ ο υ ς π ο υ β ο η θ ά ε ι σ τ ο ν α μ η δ ι ο γ κ ώ ν ο υ μ ε τ ι ς κ α τ α σ κ α ι ν α β λ έ π ο υ μ ε τ α π ρ ά γ μ α τ α π ι ο ε λ α φ ρ ι ά κ α ι α ι σ ι ό δ ο ξ α. Κ ά ν τ ε χ ι ο ύ μ ο ρ λ ο ι π ό ν, κ ά ν τ ε α σ τ ε ι ε υ τ ε ί τ ε μ ε τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς σ α ς, π ε ί τ ε α ν έ κ δ ο τ α, δ ι α β ά σ τ ε κ ά π ο ι ο π ε ρ ι ο δ ι κ ό λ ί γ ο π ρ ι ν κ δ ε ί τ ε μ ί α κ α λ ή τ α ι ν ί α!

6 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Ν Ο Υ Κ Α Ι Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ Α σ κ ή σ ε ι ς μ υ α λ ο ύ Χ α λ α ρ ώ σ τ ε τ ο μ υ α λ ό σ α ς μ ε μ ο υ σ ι κ ή, μ ι κ ρ ή δ ό σ η τ η λ ε ό ρ α σ η ς κ α ι β ό λ τ ε ς, κ ά ν ο ν τ α ς έ τ σ ι μ ι χ ρ ο ν ι κ ή δ ι ά ρ κ ε ι α δ ι α λ ε ί μ μ α τ α α ν ά τ α κ τ ά χ ρ ο ν ι κ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α. Σ ε μ ε ρ ι κ ά α π ό τ α δ ι α λ ε ί μ μ α τ α κ α λ ό ε ί ν α ι ν α κ ά ν ε τ ε κ ά π ο ιιεκς έ ς σ ωαμσακτ ή σ ε ι ς π ο υ β ο η θ ο ύ ν σ τ ο ν α κ α θ α ρ ί ζ ε ι τ ο μ υ α λ ό κ α ι ν α α ν α ν ε ώ ν ε τ α ι η σ κ έ ψ η. Δ ι α τ ά σ ε ι ς, τ ε ν τ ώ μ α τ α κ α ι α υ χ ε ν ι κ έ ς έ χ ο υ ν ε υ ε ρ γ ε τ ι κ ά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α γ ι α τ ο υ ς μ ύ ε ς κ α ι τ ι ς α ρ θ ρ ώ σ ε ι ς, κ α ι κ α τ ε π έ κ τ α σ η ε γ κ έ φ α λ ο. Α σ κ ή σ ε ι ς σ ώ μ α τ ο ς 1 η ) Ξ α π λ ώ σ τ ε μ π ρ ού μ υ τ α ή α ν ά σ κ ε λ α σ τ ο π ά τ ω μ α κ α ι π ρ ο σ π α θ ή σ τ ε ν α α κ ο υ μ π ή σ ε τ ε μ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ω ν χ ε ρ ι ώ ν ό σ ο π ι ο μ π ρ ο σ τ ά μ π ο ρ ε ί τ ε. 2 η ) Κ α θ ή σ τ ε σ ε κ α ρ έ κ λ α έ χ ο ν τ α ς τ α π ό δ ι α σ ε δ ι ά σ τ α σ η ( α ν ο ι χ τ ά, σ ε α π ό σ τ α σ η μ ε τ α ξ ύ Σ κ ύ ψ τ ε μ π ρ ο σ τ ά, α κ ο υ μ π ώ ν τ α ς μ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ο έ δ α φ ο ς σ κτ αη ι σ υ ν έ χ ε ι α τ ε ν τ ώ σ τ ε τ α χ έ ρ ι α κ α ι τ η ν π λ ά τ η, π ρ ο σ π α θ ώ ν τ α ς ό σ ο π ι ο μ π ρ ο σ τ ά μ π ο ρ ε ί τ ε. 3 η ) Α π ό θ έ σ η κ α θ ι σ τ ή κ α ι π ά λ ι, τ ε ν τ ώ σ τ ε τ α χ έ ρ ι α π ρ ο ς τ α π ά ν ω, κ α ι π λ έ ξ τ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ω μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς έ χ ο ν τ α ς τ ι ς π α λ ά μ ε ς σ τ ρ α μ μ έ ν ε ς π ρ ο ς τ α π ά ν ω. 4 η ) Α ν ά 2-3 ημ έ ρ ε ς ε ξ ε τ ά σ ε ω ν, κ ά ν ε τ ε λ ί γ ο π ι ο ε ν τ α τ ι κ ή ά σ κ η σ η γ ι α ν α ε κ τ ο ν ω θ ε ί τ ε κ δ ι ώ ξ ε τ ε τ η ν έ ν τ α σ η : τ ρ έ ξ-α ι θμ λο ο π α ι δ ι έ ς-α ε ρ ό μ π ι κ. Π ρ ο σ ο χ ή : μ η ν τ ο π α ρ α κ ά ν ε τ ε! Δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α κ ο υ ρ α σ τ ε ί τ ε σ ε κ α μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ η. Ξ ε κ ο ύ ρ α σ η Ύ π ν ο ς Μ η ν δ ι α β ά ζ ε τ ε τ ι ς μ ε τ α μ ε σ ο ν ύ χ τ ι ε ς ώ ρ ε ς, γ ι α τ ί τ ο μ υ α λ ό ε ί ν α ι π ο λ ύ κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο κ α ι δ ε ν θ Δ ι α μ ο ρ φ ώ σ τ ε τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α μ ε λ έ τ η ς σς α έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε τ ε τ η ν α π α ρ α ί τ η τ η ξ ε κ ο ύ ρ α σ η Π ρ ο σ π α θ ή σ τ ε ν α κ ο ι μ ό σ α σ τ ε μ ί α ώ ρ α τ α μ ε σ η μ έ ρ ι α κ α ι -8 7ώ ρ ε ς τ ο β ρ ά δ υ. α π ό δ ο σ η.

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ αρ. Α/Α ΠεριφέρεΝο ΕΠΩΝΥ Δήμου ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ ΝΟΜ. ΜΟΡΦΗ Γ ΟΣΗ εως 15% 1 197 Κεντρικής Χα ήμος Κασσάνδρας 1688/21-8-12 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ.

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η Ι ΑΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ Κατά την Φλωράτου (2002) για τη διδαχή της πρώτης ανάγνωσης βάζουµε τους εξής στόχους : Στόχος 1 ος Αναγνωρίζει και γράφει κάθε γράµµα της αλφαβήτας χωρίς δισταγµούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστηµένοι στα παρακάτω ηµ. Κτίρια :

των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστηµένοι στα παρακάτω ηµ. Κτίρια : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 105/2012 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.428,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : Ι ΙΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του αριθμού «π»

Η ιστορία του αριθμού «π» Η ιστορία του αριθμού «π» Η ι σ τ ο ρ ί α α υ τ ή έ χ ε ι α π ό ό λ α!!! Α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ ο ν π ι ο δ ι ά σ η μ ο α ρ ι θ μ ό.. Τ ο ν α ρ ι θ μ ό π. Ν α ι, α υ τ ο ύ τ ο υ π ε ρ ί ε ρ γ ο υ α ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com Σ 6-60kW Τπφρμ ΕσάσπωώInternet Χώρπσώ «Κθρ» ώρ Σθμμωπωώ Ερσρ www.airedale.com Σ Πρδ ρφ Ηπρόσφ π μ σ σ δ ά ω π ρω δ μρφώσ μμ ώσ θόρ β ύ σ άσ σ. ΤEasiCool σθ σδ ρ μ όμ π ρ βά ρ βύ μ μ ρό ρδ όό. Τσ ω σμπ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστηµένοι στα παρακάτω ηµ. Κτίρια :

των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστηµένοι στα παρακάτω ηµ. Κτίρια : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 30 /2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3936,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ ήί έέ ςήςές ώ έ ής ά ς ίςέςές ίςήός ύός ί ύ έ ίς ς ής ές ώ έά ς ς ίςέςέςς ς ΐ ίό ίίςήςίίέςίςέ ό ό έ έ ώ ό έ ές ς ίς ά έ ς ής ής ή ά ό ά ό ί ίςόόί ίςίάήίόί ό ίς ός ό ί ές ές ί έ ί ά ή ί ό ύ ές έςόςήόςόςήύά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ υ κ ε Λεμπ υρ εβ νοατ Φ κε Δρ τ ρ τι τω Περ βο τ κ γωγ κ δευτ κ κ αθ τ τ μ υρι τ θε Λμερο ρ Στ κδ δ γφ Σ υ ε γ ε φ κ Πρ τ ερ β γ ο ογρ τ κ α τυξ Πρ γρομμα ερ β ν ι Ε Ε ΕΕ υ ν ε η ε Ε ν ΕΕ Ε ε Εθ κ Η ιρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα. Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, ισχύει P(A-B)=P(A)-P( A B) (10 μονάδες)

Θέματα. Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, ισχύει P(A-B)=P(A)-P( A B) (10 μονάδες) Θέματα Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, ισχύει P(A-B)=P(A)-P( A B) (10 μονάδες) Β. Είναι Σωστή ή Λάθος καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ; Θέμα α. Αν x

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Fax :.. (13%) (13%) (6,5 %) (6,5%) (DIMETINDENE) (6,5%) (23%)

Fax :.. (13%) (13%) (6,5 %) (6,5%) (DIMETINDENE) (6,5%) (23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΗΜΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΠΡΣΦΡΑΣ «Προµήθεια ειδών φαρµακείου για τις ανάγκες του ήµου Κατερίνης και των Νοµικών του Προσώπων» ΜΑ Α 1. ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 1222 Τηλέφωνο : 21 500-259 FAX : 210 25072 E-mail : prom@larissa-dimos.gr ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ..

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ.. ΡΟ ΟΥ Ειδικότητα : Ε ΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ819097 Οχι Ναι 1 12 0 0 0 0 0 18,09 0 800 0 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο 1 11.1 11. ρισµός ιδιότητες εγγραφή κα. πολυγώω σε κύκλο ΘΩΡΙ 1. Έα πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωίες του ίσες.. ύο καοικά πολύγωα µε το ίδιο αριθµό πλευρώ είαι

Διαβάστε περισσότερα

Τετραπλή Φωτοηλεκτρική Δέσμη ABH

Τετραπλή Φωτοηλεκτρική Δέσμη ABH Τεραλή Φωλεριή σ ABH Εγχειρίδι Χρήσ 1. εριγραφή εξαράων Εξωερι διασάσει 110mm 103mm Βίδα άθε ρύθισ 440mm Οριζνια ρύθισ Φα Σευρ Tamper Βίδα άθε ρύθισ Οριζνια ρύθισ Άνιγα ελγχυ άσ Ενδειιά Led ια ευθυγράισ

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος στις 29 Ιανουαρίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος στις 29 Ιανουαρίου 2013 Θέσει ΕΠ-Πίκ ΟΧ ρτμέο στι 29 Ιουρίου Η μερομί στ στήλ ΕΓΚΡΙΗ ΕΠ, είι εδεικτική κι ο υποψήφιο επικοιωεί με το Φορέ γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Η μερομί στ στήλ ΝΚΟΙΝΩΗ ΝΡΤΗΗ ΤΟ ΦΟΡΕ, είι έγκυρ κι ο υποψήφιο

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ

ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ Ί7Ί ιππ! Ι :Ί Ι Ϊ.Η: ήήψιιηηη ί ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι [ΙΑΜΗΝΗ, 21/03/2011 Γ1ΕΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ Αριθμ. Γίσωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΝΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ώ/νυη: 17 χλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη.

Διαβάστε περισσότερα

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 υ μ ε ν ε ς σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 Προεκτεινουµε τις πλευρες και παραλληλογραμμου κατα τμηματα = και = αντιστοιχως. Να αποδειξετε οτι τα σημεια, και ειναι συνευθειακα. = παραλληλογραμμο

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 1 E - 4 E -1 E -3 E -2 I- 1 P - 1. 0-1 0 0 d e g. m V 1 0-5 0 I- 2 P - 4 P - 5 V - 1

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 1 E - 4 E -1 E -3 E -2 I- 1 P - 1. 0-1 0 0 d e g. m V 1 0-5 0 I- 2 P - 4 P - 5 V - 1 «Προµήθεια Συστήµατος Βελτίωσης εκσυγχρονισµού αρδευτικών εγκαταστάσεων για την εξοικονόµηση ύδατος των αρδευτικών δικτύων ήµου Ιάσµου» ΜΕΛΕΤΗ «Προµήθεια Συστήµατος Βελτίωσης εκσυγχρονισµού αρδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

㩧嚧 E 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 E 㩧嚧 ΘE 㨷匇 㩧嚧 Ε 㨗勧 㤷嚇 Ο 㩗垗 / 㩇哇 ΕΧΝ 㦗埇 ΚΕ 㨷匇 ΠPO 㩧嚧 A 㤷嚇 PA 㩧嚧 E 㨷匇 㨷匇 ΧΕ 㦗埇 㤗刧 㨷匇 㧇呧 Ο 㨷匇 㩇哇 ΕΧΝΗ 㩇哇 Ο 㩗垗 㩧嚧 Ω 㩇哇 㦗埇 㨷匇 㧇呧 Ο 㩗垗 ιαµόρφωση Αναβάθµιση υτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

(κατά το σύστηµα προσφορά επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε))

(κατά το σύστηµα προσφορά επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε)) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ04. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. Μ. 926ΕΠΡΟ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα