Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός"

Transcript

1 Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Ο 19ος αι. είναι µια περίοδος σηµαντικών αλλαγών στον ελλαδικό χώρο - Ίδρυση του ελληνικού κράτους το Μεταρρυθµίσεις της οθωµανικής αυτοκρατορίας (Τανζιµάτ, 1839) για τη σύσταση ενός µοντέρνου αστικού κράτους

2 Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Και οι δυο αυτές εξελίξεις εµπεριέχουν ένα ευρωπαϊκό προσανατολισµό που επηρεάζει τα πεδία της πολεοδοµίας και της αρχιτεκτονικής. Γίνονται κινήσεις εκσυγχρονισµού των πόλεων -δίκτυα υποδοµών -αστικές αναπλάσεις -κτίρια κοινής ωφέλειας

3 Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Ο 19ος αι. στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση και επαναδιαπραγµάτευση γνώριµων τεχνοτροπιών (στυλ) του παρελθόντος Κυριαρχεί το ιδεολογικό κίνηµα του κλασικισµού Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830, οι Βαυαροί βασιλείς επιλέγουν το νεοκλασικισµό ως επίσηµη µορφολογική έκφραση

4 Νεοκλασική Αρχιτεκτονική Η βυζαντινή παράδοση και η λαϊκή - παραδοσιακή αρχιτεκτονική δεν κρίνονται άξιες να εκφράσουν το ύφος του νέου κράτους Ο νεοκλασικισµός υιοθετείται ως επίσηµη µορφολογική επιλογή και από τις ελληνικές κοινότητες πέραν των συνόρων Υιοθέτηση των πρότυπων του γερµανικού κυρίως κλασικισµού

5 Νεοκλασική Αρχιτεκτονική Ο νεοκλασικισµός αντιπροσωπεύει την λόγια αρχιτεκτονική, την αρχιτεκτονική από αρχιτέκτονες και συνοδεύεται από νεωτεριστικά στοιχεία σχετικά µε: -την τυπολογία και την λειτουργική οργάνωση -την µορφολογία -τον τρόπο κατασκευής Ορθολογισµός στη σύνθεση, στη λειτουργική και µορφολογική διάρθρωση των κτιρίων

6 Το «πρότυπο» του αθηναϊκού νεοκλασικισµού ηµόσια κτίρια &Αστικά µέγαρα (µέσα 19ου αι.) Χαρακτηριστικά: Τρίµερης κάτοψη: συµµετρική διάταξη µε κεντρικό προθάλαµο και παράταξη χωρών εκατέρωθεν Κεντρικό κλιµακοστάσιο: µνηµειακή έκφραση Τρίµερης οργάνωση της όψης σε αντιστοιχία µε την κάτοψη, το κεντρικό µέρος σε ελαφρά προεξοχή

7 Αθήνα, οικία Osten, 1836

8 Αρχές οργάνωσης των όψεων: -Τρίµερης οριζόντιος διαχωρισµός σε βάση, κορµό και στέψη -Συµµετρία -Αξονικότητα -Ρυθµική επαναληπτικότητα (άξονες ανοιγµάτων) Αθηνά, Εθνική Τράπεζα

9 Κοµοτηνή, κτίριο Μεραρχίας (1911) Άκαµπτη µορφολόγηση της όψης πάνω σε ένα συµµετρικό σύστηµα αξόνων

10 Οι µεγαλοαστικές κατοικίες και τα δηµόσια κτίρια αποτέλεσαν υποδείγµατα για τα σπίτια των µεσοαστικών στρωµάτων Ωστόσο οι συνθήκες σε αστικό περιβάλλον και η καθηµερινή ζωή δεν µπορούσαν να εξυπηρετηθούν από την άκαµπτη δοµή και µορφή των «αστικών µεγάρων»

11 Ο καθαρός νεοκλασικισµός διέπονταν από τυποποιηµένα µορφολογικά συστήµατα και κανόνες µέσα από τα οποία έπρεπε να διατυπωθεί ο ρυθµός Σταδιακά άρχισαν να εµφανίζονται πιο απελευθερωµένες µορφολογικές διατυπώσεις

12 Η προσαρµογή αυτής της µορφολογίας σε αστικό περιβάλλον ανέτρεψε τον καθαρό τύπο αλλά προσπάθησε να διατηρήσει τις αρχές οργάνωσης των όψεων Συµµετρική οργάνωση Τρίµερης διαχωρισµός Προεξέχον κεντρικό τµήµα

13 Συχνά εµφανίζονται έκκεντρες είσοδοι και πλάγιοι άξονες µε ελαφρές διαφοροποιήσεις των επιπέδων της όψης για να λειτουργούν ως αυτόνοµες µορφολογικές ενότητες

14 Η διάρθρωση των όγκων -Κεντρική προεξοχή -πλάγιες πτέρυγες -ασύµµετρη πλάγια υποχώρηση -κυλινδρική γωνιακή άρθρωση Αυτή η διάκριση επιπέδων και όγκων εξυπηρετεί την εφαρµογή των αυστηρών µορφολογικών κανόνων στο κέλυφος ηµιουργούνται επιµέρους µορφολογικές ενότητες που συντίθενται µεταξύ τους σε περίπλοκα σύνολα

15 Μορφολογία Ρυθµολογία, Θεωρεία των Αρχιτεκτονικών Μορφών & Ρυθµών υο µορφολογικά αυτοδύναµοι όγκοι που συνδυάζονται µε ένα επιβλητικό κυλινδρικό στοιχείο που λειτουργεί ως κεντρικό προβαλλόµενο στοιχείο.

16 Σπάνια µορφολογική διατύπωση µε την προβολή των πλάγιων τµηµάτων της όψης

17 Αρχές οργάνωσης των όψεων - τυπολογία - Αθήνα (κατά τον Μ. Μπίρη)

18 Ο ρυθµός Τα εφαρµοσµένα ρυθµολογικά στοιχεία του νεοκλασικισµού προσέγγισαν τα αρχαία συστήµατα µορφών µε µια «διακριτική αφαίρεση» Μάλιστα παρατηρείται προτίµηση στο κλασσικό ιωνικό σύστηµα

19 Ο οριζόντιος διαχωρισµός βάση κορµός στέψη σχετίζεται άµεσα µε τον διάκοσµο Ο ρυθµολογικός διάκοσµος αναπτύσσεται στον όροφο (κορµός στέψη) ενώ το υπόλοιπο σώµα του κτιρίου χρησιµοποιείται ως «οπτικό βάθρο» της σύνθεσης (βάση). Συχνά η βάση για να αποκτήσει τη στιβαρότητα ενός «βάθρου» που φέρει το ρυθµό διαµορφώνονταν επίπλαστα ως ισόδοµη τοιχοποιία ή έφερε γωνιόλιθους

20 Η ζώνη του «ρυθµού» - ανώτερος όροφος Στην πλήρη εφαρµογή των ρυθµολογικών χαρακτηριστικών παρατηρείται χρήση παραστάδων που τονίζουν την κατακόρυφη οργάνωση των όψεων και «φέρουν» τον υπερκείµενο θριγκό (επιστήλιο ζωφόρος) Πάνω από τον θριγκό προβάλλει το προεξέχον γείσο το οποίο ορίζει και την επίστεψη του κτιρίου είτε αυτή ολοκληρώνεται µε αετωµατική απόληξη είτε όχι.

21 Το όλον και το µέρος Η συνθετική λογική της µορφολόγησης: - ιάρθρωση επιµέρους ενοτήτων µε αυστηρή εσωτερική νοµοτέλεια είτε πρόκειται για διακριτούς όγκους είτε για ανεξάρτητες όψεις ή τµήµατα όψεων. - Κάθε ενότητα παρουσιάζεται αυτοτελής ρυθµολογικά και ενταγµένη µέσα στη γενική σύνθεση - Ακόµα και τα επιµέρους δοµικά στοιχεία όπως τα ανοίγµατα παρουσιάζουν ρυθµολογική αυτοτέλεια είτε µεµονωµένα είτε σε συµπλέγµατα

22 Κατασκευαστική δοµή Οι τεχνολογικές εξελίξεις κατά τον 18ο και 19ο αι. και η εκβιοµηχάνιση εισήγαγαν νέα οικοδοµικά υλικά και διαφοροποιηµένες κατασκευαστικές µεθόδους σε σχέση µε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Η χρήση του ξύλου αρχίζει σιγά σιγά να φθίνει ενώ σταδιακά εισάγονται στην κατασκευή βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα όπως οι οπτόπλινθοι και ο σίδηρος

23 Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία (τοιχοποιίες) Βάση κτιρίου: Φέρουσες λιθοδοµές κατασκευασµένες από ηµιλαξευτούς λίθους Στο σώµα της τοιχοποιίας αναπτυσσονται ζώνες από οπτόπλινθους (τούβλα) οι οποίες εξασφαλίζουν την εφελκιστική λειτουργία των δοµικών στοιχείων Η κατακόρυφη συνέχεια των τοίχων κατασκευάζεται είτε από λίθους είτε από οπτοπλίνθους

24 Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία (τοιχοποιίες) Φέρουσες λιθοδοµές σε όλο το ύψος του κτιρίου Λιθοδοµή στη βάση πλινθοδοµή στην ανοδοµή

25 Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία (τοιχοποιίες) Φέρουσα πλινθοδοµή & ανακουφιστικό τόξο ανοίγµατος Εφελκυστικές ζώνες από τούβλα στο σώµα της λιθοδοµής

26 Οριζόντια φέροντα στοιχεία (πατώµατα) 1. Ξύλινες δοκοί ανά εκ. Ψευδοπάτωµα µε µόνωση από χώµα. Μπαγδατοπηχες στην υποκείµενη οροφή 2. Μεταλλικοί δοκοί διατοµής διπλού Τ κενά γεφυρώνονταν µε θολωτές κατασκευές από τούβλα 1. 2.

27 Επιστέγαση Συνήθως διαµορφώνονταν µε ξύλινη στέγη κατά την συνήθη κατασκευαστική λογική. Ξύλινος φορέας αποτελούµενος από επάλληλα ζευκτά Από το 1900 και µετά αρχίζουν να διαδίδονται τα δώµατα, δηλαδή οι οριζόντιες επιστεγάσεις µε φέροντα οργανισµό από σιδηροδοκούς κατ αντιστοιχία των πατωµάτων.

28 Εκλαΐκευση Η νεοκλασική µορφολογία περνά σε όλο τον ελληνικό χώρο και όλα τα κοινωνικά στρώµατα µε αποτέλεσµα να συγκροτείται συχνά µε έναν εµπειρικό τρόπο χωρίς τις αυστηρές αρχές του αθηναϊκού κλασικισµού

29 Μετάβαση Η µετάβαση από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική στην «λόγια» νεοκλασική αρχιτεκτονική έγινε σταδιακά. Η νεοκλασική µορφή υιοθετείται και εµπλέκεται µε την παράδοση σε επίπεδο µορφολογίας, τυπολογίας και κατασκευαστικών µεθόδων ηµιουργούνται ιδιότυπες µορφές µε ανάµιξη στοιχείων της παραδοσιακής και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής σε επίπεδο τυπολογίας, διακόσµου & κατασκευής Ηράκλειο Κοµοτηνή

30 Ο τύπος Η τυπολογική οργάνωση των κτιρίων του 19 ου και των αρχών του 20ου αι. χαρακτηρίζεται από τον κεντρικό επιµήκη προθάλαµο και την εκατέρωθεν παράταξη δωµατίων. Αυτή η οργανωτική δοµή δεν απαντάται µόνο στα κτίρια κατοικίας. Χαρακτηρίζει την αρχιτεκτονική της εποχής αυτής ανεξαρτήτως της χρήσεως του κελύφους

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις (Η άρνηση των Ιστορικων ρυθµών) Ο Ιστορισµός ένα ρεύµα που αναπτύσσεται κατά το 19ο αι και χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση και επαναδιαπραγµάτευση γνώριµων τεχνοτροπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ AΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια εκκλησιών του 19 ου αιώνα στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης: οι ναοί του νεώτερου Πειραιά

Κτίρια εκκλησιών του 19 ου αιώνα στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης: οι ναοί του νεώτερου Πειραιά ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Α Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Κτίρια εκκλησιών του 19 ου αιώνα στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης: οι ναοί του νεώτερου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου ΤΕΙ Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τομέας Β Δομοστατικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΜΕΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΜΕΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΜΕΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η «Επαν-εκκίνηση και Επανα-θεώρηση» ενός Κινηματο-θεάτρου

Η «Επαν-εκκίνηση και Επανα-θεώρηση» ενός Κινηματο-θεάτρου Δημοσιεύτηκε στα ψηφιακά πρακτικά του συνεδρίου «Ιστορία Δομικών Κατασκευών» Ξάνθη 2008, λήμμα Ε48 Η «Επαν-εκκίνηση και Επανα-θεώρηση» ενός Κινηματο-θεάτρου Ολυμπία Χατζοπούλου, Μαγδαληνή Χατζή, Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον της Δράμας(τέσσερις περιπτώσεις) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον της Δράμας(τέσσερις περιπτώσεις) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΕΓ Π. ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον της Δράμας(τέσσερις περιπτώσεις) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ο Δομημένος Χώρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Ιστορικά και μορφολογικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής

ΜΕΡΟΣ Β Ο Δομημένος Χώρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Ιστορικά και μορφολογικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής ΜΕΡΟΣ Β Ο Δομημένος Χώρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Ιστορικά και μορφολογικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής Στο κεφάλαιο αυτό η έρευνα αρχίζει με την εξέταση των αρχιτεκτονικών ρευμάτων που επηρέασαν την τοπική αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ «Αστικό και Περιαστικό Πράσινο της Αττικής. Χαρακτηριστηκά και Κριτήρια ηµιουργίας του.» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Καθολικό Ι. Μονής Κοιµήσεως της Θεοτόκου στα Σίσια, Άγιος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος: ένα πρόβληµα πολιτικό

Προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος: ένα πρόβληµα πολιτικό ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΟΙΚΟΠΕ Α Προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος: ένα πρόβληµα πολιτικό Η καταστροφή του δοµηµένου περιβάλλοντος στη χώρα µας, είναι µια από τις µελανότερες σελίδες του µεταπολεµικού

Διαβάστε περισσότερα

Π ί ν α κ α ς Π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν

Π ί ν α κ α ς Π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν Π ί ν α κ α ς Π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν Ε ι σ α γ ω γ ή Σελίδα 2 Ε ν ό τ η τ α Α _ Θεωρητικό πλαίσιο Σελίδα 5 1. Έννοιες σχετικές με τη Βιομηχανική Κληρονομιά 1.1. Βιομηχανική Κληρονομία, Αρχαιολογία_ Θεσμοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος. Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος. Πιλοτικό Έργο

Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος. Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος. Πιλοτικό Έργο Πιλοτικό Έργο Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος Τμήμα Αρχαιοτήτων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Κύπρος Adobe InDesignAdobe Πιλοτικό Έργο 2 Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτώντας τη χαμένη φυσιογνωμία των ορεινών οικισμών. Μια πρόταση για τον οικισμό του Μετσόβου

Ανακτώντας τη χαμένη φυσιογνωμία των ορεινών οικισμών. Μια πρόταση για τον οικισμό του Μετσόβου Ανακτώντας τη χαμένη φυσιογνωμία των ορεινών οικισμών. Μια πρόταση για τον οικισμό του Μετσόβου Χριστίνα Λέκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λευκοθέα Μάρη, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ελισάβετ Σαρρή, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιεχόμενα Εισαγωγή Ταυτότητα της μελέτης... 1 Κεφ.1. Αναγνώριση γενικών χαρακτηριστικών... 3 1.1. Ο προσφυγικός οικισμός και ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας.... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΟΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ο άνθρωπος, από την ύπαρξη του είχε ως πρωταρχικό του στόχο την ασφάλεια του ιδίου και της οικογένειας του. Με το πέρασμα των χρόνων οι άνθρωποι άρχισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες Δαλγίτση Ανδρομάχη Άννα Σύμβουλος Τσίμας Νίκος (Διδ./407) Επιβλέποντες καθηγητές Πολυχρονόπουλος Δημήτρης (Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σπύρο Ραυτόπουλο για τη συνεργασία, καθοδήγηση και βοήθειά του και όλους όσους με βοήθησαν να

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σπύρο Ραυτόπουλο για τη συνεργασία, καθοδήγηση και βοήθειά του και όλους όσους με βοήθησαν να Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σπύρο Ραυτόπουλο για τη συνεργασία, καθοδήγηση και βοήθειά του και όλους όσους με βοήθησαν να συλλέξω το υλικό αυτής της εργασίας. 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστογλου Βασιλική. Ελίνα Μήτση

Κώστογλου Βασιλική. Ελίνα Μήτση Κώστογλου Βασιλική Ελίνα Μήτση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τον 19ο αιώνα ως και το 1950 πολλές και ενδιαφέρουσες πολεοδοµικές πρωτοβουλίες και πολιτικές αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα, µε λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία. υστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΕΤΙΑΣ Δ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Α.Π.Θ. MArch in Architectural Design U.C.L. Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΒΕΝΕΤΙΑΣ Δ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Α.Π.Θ. MArch in Architectural Design U.C.L. Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Δ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Α.Π.Θ. MArch in Architectural Design U.C.L. Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη Αλεξάνδρα Τσαπάκη Έλενα

νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη Αλεξάνδρα Τσαπάκη Έλενα νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη Αλεξάνδρα Τσαπάκη Έλενα ξάνθη 2010 στην Πιτσού Μαρία νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακό κτίριο απο ξύλο στη Λευκάδα

Παραδοσιακό κτίριο απο ξύλο στη Λευκάδα Παραδοσιακό κτίριο απο ξύλο στη Λευκάδα Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην αποτύπωση και κατασκευαστική ανάλυση της οικίας Σέρ βου. Ενός ακόμη χαρακτηριστικού παραδείγματος του ιστορικού αντισεισμικού συ -

Διαβάστε περισσότερα

ε ν ά ν τ ι α σ τ η λ ή θ η - Μ ε τ α ξ ο υ ρ γ ε ί ο

ε ν ά ν τ ι α σ τ η λ ή θ η - Μ ε τ α ξ ο υ ρ γ ε ί ο 32 «Ιστορικό δεν είναι μόνο το σπίτι όπου γεννήθηκε ένας σπουδαίος ποιητής, αλλά και τα κτίρια τα σπίτια- που μπορούν, συνολικά θεωρούμενα, να μας διδάξουν για κάποια συγκεκριμένη περίοδο της ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΓΠΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ -ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ.. 8. Τύπος β... 23 Τύπος γ... 25 Τύπος δ... 31. Τοιχοποιίες...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΓΠΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ -ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ.. 8. Τύπος β... 23 Τύπος γ... 25 Τύπος δ... 31. Τοιχοποιίες... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΓΠΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ................................. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ-ΤΑ ΦΗΡΑ..................................... 2 ΤΟΓΠΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ -ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ.. 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ν. ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ, Μ. ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΟΔΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα