Ζ οσθραληθή αγορά επηηραπέδηωλ ειηώλ θαη ειαηοιάδοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ οσθραληθή αγορά επηηραπέδηωλ ειηώλ θαη ειαηοιάδοσ"

Transcript

1 1 ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣO ΚΗEBO ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝ. & ΔΜΠΟΡ. ΤΠΟΘΔΔΩΝ Κίεβν, Ννέκβξηνο 2008 πληάθηεο: Π. Αιεμαλδξάθεο Ζ οσθραληθή αγορά επηηραπέδηωλ ειηώλ θαη ειαηοιάδοσ 1. ΓΔΝΗΚΑ Η Οπθξαλία, κε 46 εθ. θαηνίθνπο θαη ζεκαληηθνχο εκπνξηθνχο δεζκνχο κε ηηο φκνξεο Υψξεο- ΚΑΚ (Ρσζία, Λεπθνξσζία, Μνιδαβία, Γεσξγία), απνηειεί βαζηθά κεγάιε θαη ειθπζηηθή αγνξά. Όκσο, παξά ηνπο ζεκαληηθνχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (6%-7% εηεζίσο), ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ξσκαιέα θαη είλαη άθξσο επάισηε ζηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ θαηαλαισηνχ είλαη ρακειφ (κέζνο κηζζφο 2007 πεξ. 300 δνι.), ελψ ν πιεζσξηζκφο θηλείηαη ζε πςειά επίπεδα (άλσ ηνπ 20% ην 2008) θαη ην εζληθφ λφκηζκα Γθξίβλα (UAH) ηειεπηαία ππνηηκάηαη έλαληη Δπξψ θαη Γνιιαξίνπ. Οη παξάγνληεο απηνί πεξηνξίδνπλ ηελ δπλακηθή ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο, κνινλφηη πθίζηαληαη κεγάιεο αλάγθεο ζε φια ηα θαηαλαισηηθά αγαζά θαη θπξίσο ζηα ηξφθηκα. Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ελ πξνθεηκέλσ αλαγθψλ, πνιινί γλσζηνί δηεζλείο νίθνη (ΝΔSTLE, KRAFT, LACTALIS θ.ά.) έρνπλ πξνρσξήζεη ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζηελ Οπθξαλία, εθκεηαιιεπφκελνη ην ζπγθξηηηθά ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο. Η Οπθξαλία πξνζθέξεηαη κάιινλ γηα μέλεο παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ, παξά σο εηζαγσγηθή αγνξά ηξνθίκσλ. Οη ειηέο θαη ην ειαηφιαδν είλαη ζρεηηθά λέα πξντφληα ζηελ νπθξαληθή αγνξά θαη δελ ζπγθαηαιέγνληαη βεβαίσο ζηηο θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο θαη ζπλήζεηεο ηνπ νπθξαλνχ θαηαλαισηνχ, ν νπνίνο είλαη εζηζκέλνο ζηα δσηθά ιίπε θαη ηα ζπνξέιαην ( πξσηίζησο ειηαλζέιαην κε εγρψξηα παξαγσγή 2,02 εθαη. ηφλλσλ ην 2006) Οη ζπζηεκαηηθέο εηζαγσγέο ησλ πξντφλησλ ειηάο μεθίλεζαλ ζηελ Οπθξαλία πεξίπνπ πξν 5εηίαο, πξνεξρφκελεο απφ ηε Ρσζία, απ φπνπ πξνέξρνληαη θαη ζεκαληηθά θεθάιαηα ησλ νπθξαληθψλ επηρεηξήζεσλ ιηαλεκπνξίνπ. ήκεξα νη ειηέο θαη ην ειαηφιαδν έρνπλ εμαπισζεί ζε φια ηα /Μ, ηα εζηηαηφξηα θαη -ζε ρακειφ βαζκφ- ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο (νη νπνίεο φκσο θαιχπηνπλ άλσ ηνπ 40% ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ) θαη ζηα γεηηνληθά κηθξνθαηαζηήκαηα. Δπεηδή νη δηαθηλνχκελεο πνζφηεηεο είλαη αθφκε ζπγθξηηηθά ρακειέο, δηαγξάθνληαη εληππσζηαθνί ξπζκνί απμήζεσο ησλ εηζαγσγψλ. ηα ξάθηα ησλ /Μ πξνζθέξεηαη ήδε κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ θαη δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε κηάο ηπραίαο, ζρεδφλ ρανηηθήο ζχλζεζεο ηεο πξνζθεξφκελεο γθάκαο. Σνχην εμεγείηαη θαη κε ην γεγνλφο, φηη ηα /Μ δέρνληαη λέα πξντφληα πάληνηε επί παξαθαηαζήθε θαη κε ηελ θαηαβνιή απφ ηνλ εηζαγσγέα φρη επθαηαθξφλεησλ πνζψλ γηα listing fees, ελνίθην ξαθηνχ, πξνψζεζε θ.ιπ. Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ πξντφλησλ απηψλ απφ ηνλ θαηαλαισηή απνηειεί βέβαηα ε ηηκή θαη ε ειθπζηηθφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο, αθνχ δελ γλσξίδεη επαξθψο ηηο πνηνηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, αιιά νχηε είλαη θαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη πνιιά ρξήκαηα γηα ηα πξντφληα απηά, πνπ πξνζθέξνληαη σο ζπεζηαιηηέ ζε πςειέο ηηκέο. Οκάδα-ζηφρνο ησλ ελ πξνθεηκέλσ, θαζψο θαη φισλ γεληθά ησλ εηζαγνκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο, είλαη νη λένη ζε ειηθία Οπθξαλνί, θαζφζνλ ν κέζνο θαηαλαισηήο είλαη κάιινλ ζπληεξεηηθφο θαη παηξησηηθφο ζηηο επηινγέο ηνπ.

2 2 2. ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ ΔΛΗΔ Δηζαγωγηθό θαζεζηώς: Η εηζαγσγή επηηξαπέδησλ ειηψλ ζηελ Οπθξαλία είλαη ειεχζεξε. ηηο ειηέο ζε άικε ν πξνλνκηαθφο εηζαγσγηθφο δαζκφο χςνπο 10% θαηαξγήζεθε εληειψο κεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηνλ ΠΟΔ (Ινχληνο 2008), ελψ ζηηο ειηέο ζε μχδη δηαηεξείηαη ζην 17%. Ο ΦΠΑ αλέξρεηαη ζε 20% θαη είλαη ελζσκαησκέλνο ζηελ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο. Σα αλαγθαία ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ζηελ αγγιηθή θαη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ νπθξαληθή γιψζζα, ελψ γηα ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά απαηηείηαη ζήκαλζε ζηελ νπθξαληθή (βι. ζπλεκ. Παξάξηεκα 1 ``Γηαδηθαζίεο Δηζαγσγήο-Γηαθίλεζεο``) Δηζαγωγές: Γνζέληνο φηη νη δηαθηλνχκελεο ζηελ Οπθξαλία πνζφηεηεο ειηψλ βξίζθνληαη αθφκε ζε ζπγθξηηηθά ρακειά επίπεδα, νη εηζαγσγέο εκθαλίδνπλ κεγάιν δπλακηζκφ θαη εληππσζηαθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο: ην 2007 αλήιζαλ ζε ηφλλνπο, έλαληη ηφλλσλ ην 2005 θαη 27 κφιηο ηφλλσλ ην Η ξαγδαία απηή πνξεία αλάγεηαη αθελφο ζηελ ηαρεία εμάπισζε ηνπ πξντφληνο ζην νπθξαληθφ ιηαλεκπφξην ηξνθίκσλ θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο θαηαλαισηηθήο βάζεο, αθεηέξνπ ζηελ ζπρλφηεξε ηεισλεηαθή δήισζε θαη ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή ησλ εηζαγσγψλ (ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη εθιείπνπλ παληειψο νη κε επίζεκεο εηζξνέο). Σν κεξίδην ηνπ ιένληνο ζηηο νπθξαληθέο εηζαγσγέο ειηάο θαηέρεη ε Ιζπαλία κε 97,4% (2007), αθνινπζνχκελε απφ ηελ Διιάδα κε 2,1%, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Σνπξθία κε ακειεηέεο πνζφηεηεο: ΔΞΔΛΙΞΗ ΟΤΚΡΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΩΝ ΔΛΗΩΝ, Εξέλιξη, πποέλεςση εισαγωγών ΕΛΘΩΝ , αξία σε 1000$ Άλλες Ελλάδα Ιζπανία

3 3 ΟΤΚΡΑΝΙΚΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΠΘΣΡΑΠΕΖΘΩΝ ΕΛΘΩΝ, Δ.Κ τόννοι 1000 $ τόννοι 1000$ τόννοι 1000$ ΤΝΟΛΟ 5929, , , ΕΤΡΩΠΗ 5928, , , ΕΛΛΑΔΑ 66, , , ΙΠΑΝΙΑ 5811, , , ΙΣΑΛΙΑ 0, , , ΑΘΑ 0, , , ΙΡΑΗΛ , ΣΟΤΡΚΙΑ , , ΑΦΡΘΚΗ - - 1, МАРОКО - - 1, ΠΗΓΗ: ηαηιζηική Τπηρεζία Οσκρανίας Η θπξηαξρία ηεο Ιζπαλίαο εμεγείηαη κε ηελ πξνζθνξά θζελνχ πξντφληνο ζε κεηαιιηθά θπηία (θπξίσο κηθξέο καχξεο ειηέο ρσξίο ππξήλα) θαη ην γεγνλφο, φηη νη ηζπαλνί εμαγσγείο αλαπηχζζνπλ έληνλε δξαζηεξηφηεηα κε κεγάιε γθάκα ηξνθίκσλ ζηελ νπθξαληθή αγνξά. Δμ άιινπ, ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ηζπαληθνχ πξντφληνο εηζάγεηαη ρχδελ θαη ππνζπζθεπάδεηαη κε ρακειφ θφζηνο ζηελ Οπθξαλία. Οη ειιεληθέο ειηέο θεξδίδνπλ ζπλερψο έδαθνο θαη επεηδή ε θαιή πνηφηεηα θαη γεχζε ηνπο αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο εδψ εκπνξηθνχο θχθινπο έρνπλ θαιέο πξννπηηθέο παξά ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ηνπο. Πξνο ζηηγκήλ ζπλαληψληαη ζηα /Μ πξντφληα ηεο AGROVIM ( Iliada ), ηεο OLΤMPOS, θαζψο θαη νη επσλπκίεο εδψ εηζαγσγέσλ ``KALIMERA``, ``ATHINA`` θαη ``ELLADA``. Η πξνζθνξά επηηξαπέδησλ ειηψλ ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Οπθξαλίαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί - ρσξίο ππεξβνιέο- σο ρανηηθή, αθνχ ηα ζεκαληηθφηεξα /Μ πξνζθέξνπλ κέρξη θαη 150 δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο, πνπ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο αθνξνχλ φκνηα είδε. Παξαηεξνχκε π.ρ. φηη πξνζθέξνληαη απφ Ιζπαλία, Διιάδα θαη Ιηαιία 4 έσο θαη 10 κάξθεο πξντφληνο, ελψ θάζε θαηάζηεκα δηαζέηεη θαη επηπξφζζεην αηνκηθφ label. Οη ειηέο πξνζθέξνληαη θπξίσο ζε κεηαιιηθά δνρεία, ζε πάιηλα βάδα, αθφκε θαη ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία (tetrapack) ησλ γξ. (θαζαξφ βάξνο), κε ζπρλφηεξε ηε ζπζθεπαζία γχξσ ζηα 350 γξ. Οξηζκέλα /Μ δηαζέηνπλ θαη ειηέο ζε ρχδελ κνξθή κε πξνζζήθε δηαθφξσλ γεχζεσλ θαη κπξσδηθψλ. Οη ειηέο απηέο είλαη θαηά θαλφλα ειιεληθέο. Γηαθηλνχληαη φινη νη γλσζηνί ηχπνη: καχξεο θαη πξάζηλεο κε ή ρσξίο ππξήλα, κε δηάθνξα γεκίζκαηα (ακχγδαιν, ζθφξδν, πηπεξηά, αληδνχγηα, ζνισκφ θ.ά.), ελψ ζην ρνλδξεκπφξην ζπλαληψληαη θαη ηεκαρηζκέλεο ειηέο (θέηεο) ζε 2θηια δνρεία γηα ηελ παξαζθεπή πίηζαο, ζαιάησλ, θ.ιπ.. Οη ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο ζπκπεξηιακβαλνπλ 20% ΦΠΑ θαη εκθαλίδνπλ κεγάιεο ζπρλά αθαηαλφεηεο- δηαθνξέο, πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη νχηε απφ ην πεξηερφκελν θαζαξφ βάξνο, νχηε απφ ην είδνο θαη πνηφηεηα ειηάο, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ή απφ ην κέγεζφο ηεο (θαιηκπξάξηζκα), ην νπνίν κάιηζηα ζπάληα αλαθέξεηαη ζηελ εηηθέηηα. Σν κηθηφ θέξδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο θπκαίλεηαη ζηα 25%-30%. Παξαηεξνχκε φηη λέα πξντφληα πξνζθέξνληαη ζρεδφλ ζε ηηκέο θφζηνπο (ην θέξδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο έρεη πξνεμνθιεζεί κε listing fees θαη άιια έζνδα). Παξαηίζεληαη δεηγκαηνιεπηηθέο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο ζε θαηαζηήκαηα ηνπ Κηέβνπ.

4 4 ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΔ ΣΗΜΔ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΔΛΗΩΝ Δ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΚΗΔΒΟΤ ΟΚΣ. 2008, ΣΗΜΔ Δ ΓΚΡΗΒΝΔ (ηζοηηκία: περ. 7,40 γθρίβλες/εσρώ) Καηάζηεκα ΜΔTRO cash & carry FURSHET Αισζίδα /Μ Προϊόλ Ηζπαλίας: - IBERICA καχξεο άλεπ ππξήλα - ACORSA καχξεο, ππξήλαο - COOPOLIVA πξάζηλ., ππξήλαο σζθεσαζία 270 γξ., κεηαι. δνρείν 425 γξ., κεηαιιηθφ 200 γξ. πάιηλν βάδν Ληαληθή Σηκή ζε Γρθίβλες 11,16 29,88 11,68 Διιάδος: - ELLADA καχξεο κε ππξήλα 850 γξ. κεηαιιηθφ δνρείν 39,00 - ATHINA καχξεο κε ππξήλα 820 γξ. κεηαιιηθφ δνρείν 33,78 Ηζπαλίας: IBERICA καχξεο άλεπ ππξήλα IBERICA καχξεο κε ππξήλα IBERICA καχξεο άλεπ ππξήλα Maestro de Oliva καχξ./ γέκηζκα `` Giants κε ππξήλα `` Giants άλεπ ππξήλα `` καχξεο άλεπ ππξήλα `` καχξεο κε ππξήλα Acorsa green Olives Pitted άλεπ πξλ Acorsa green Olives Whole κε πξλ Acorsa green Smoked Salmon Acorsa green Anchovies Διιάδος: ILIADA Kαλαμών ILIADA πξάζηλεο άλεπ ππξήλα ILIADA πξάζηλεο, δηάθ. γεκίζκαηα KALIMERA καχξεο κε ππξήλα KALIMERA πξάζηλεο, γεκίζκαηα Καιακψλ, ρχκα Πξάζηλεο κε ακχγδαιν, ρχκα Μακνχζ, ρχκα 200 γξ. κεηαιιηθφ 300 γξ. κεηαιιηθφ 360 γξ. κεηαιιηθφ 350 γξ. 420 γξ 420 γξ 360 γξ 360 γξ 350 γξ 350 γξ 350 γξ. 350 γξ. 370 gr 370 γξ., βάδν 370 γξ., βάδν 260 γξ. 260 γξ 1000 γξ 1000 γξ 1000 γξ 5,21 5,97 8,09 9,34 13,02 14,26 10,03 9,86 7,54 7,20 8,38 8,22 12,32 10,63 16,85 10,85 12,87-14,28 59,47 79,08 83,71 ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Κηέβνπ πξνζθέξνληαη νη εμήο επσλπκίαο: Ιζπαλίαο: IBERICA, IBERA, COOPOLIVA, ACORSA, MAESTRO DE OLIVA, ARTEOLIVA, HUTESA, MARKESA DE OLIVA, OSCAR, ACENORBA, REGINA, JOSE LOU, YBARRA ACEITUNAS, EXOLIVA, θ.ιπ. Ιηαιίαο: DOLCHE VITA, ITLV, θ.ά. Διιάδνο: ILIADA (AGROVIM), OLYMPOS, KALIMERA, ELLADA. Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη επηθξαηήζεη ζπγθεθξηκέλε εκπνξηθή επσλπκία ζηελ νπθξαληθή αγνξά, νχηε έρεη γίλεη ηδηαίηεξα αληηιεπηή θάπνηα ζπζηεκαηηθή δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία.

5 3. ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 5 Ο πξνλνκηαθφο εηζαγσγηθφο δαζκφο (10%) θαηαξγήζεθε κεηά ηελ είζνδν ηεο Οπθξαλίαο ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ ηνλ Ινχλην Ο ΦΠΑ αλέξρεηαη ζε 20% θαη είλαη ελζσκαησκέλνο ζηελ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο. Σν 2007 εηζήρζεζαλ ζηελ Οπθξαλία ηφλλνη ειαηνιάδνπ, έλαληη 497 ηφλλσλ ην 2005 θαη 45 κφιηο ηφλλσλ ην Κχξηνο πξνκεζεπηήο ηεο νπθξαληθήο αγνξάο είλαη ε Ιζπαλία κε κεξίδην ην 2007 (σο πξνο ηελ πνζφηεηα) 70,6%, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Ιηαιία (12,2% ) θαη ηελ Διιάδα (10,9%). Σν ειιεληθφ πξντφλ θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο, άλ θαη νη δηαθηλνχκελεο πνζφηεηεο δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειέο (156,6 ηφλλνη ην 2007). ΔΞΔΛΙΞΗ ΟΤΚΡΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΛΑΗΛΑΓΟΤ, Εξέλιξη, πποέλεςση εισαγωγών ΕΛΑΘΟΛΑΔΟΤ , αξία σε 1000$ Λοιπές τώρες Ελλάδα Ιηαλία Ιζπανία Οςκπανικέρ ειζαγωγέρ ελαιολάδος 2007 (αξία ζε 1000 Δολ.) Λοιπές τώρες, 335 Ελλάδα, 840 Ιζπανία, 1295 Ιηαλία, 957

6 6 ΟΤΚΡΑΝΙΚΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΛΑΘΟΛΑΔΟΤ, τόννοι 1000 $ τόννοι 1000 $ τόννοι 1000 $ ΕΛΑΘΟΛΑΔΟ παπθένο ΤΝΟΛΟ 318, , , ΕΤΡΩΠΗ 273, , , ΕΛΛΑΔΑ 296, , , ΙΠΑΝΙΑ 201, , , ΙΣΑΛΙΑ 42, , , ΓΕΡΜΑΝΙΑ - - 0, ,2 5.6 ΓΑΛΛΙΑ ,2 1.5 ΑΘΑ 296, , , ΣΟΤΡΚΙΑ 172, , , ΑΦΡΘΚΗ 157, ΣΤΝΗΙΑ 157, Άλλο (μη παπθένο) ΤΝΟΛΟ 178, , , ΕΤΡΩΠΗ 178, , ΕΛΛΑΔΑ 0, , ΙΠΑΝΙΑ 135, , , ΙΣΑΛΙΑ 22, , , ΓΕΡΜΑΝΙΑ 20, ΑΘΑ - - 7, , ΣΟΤΡΚΙΑ - - 7, , ΤΝΟΛΟΝ ΕΛΑΘΟΛΑΔΟΤ 497, , , ΕΤΡΩΠΗ 451, , , ΕΛΛΑΔΑ 29, , , ΙΠΑΝΙΑ 337, , , ΙΣΑΛΙΑ 64, , , ΓΕΡΜΑΝΙΑ 20, , ,2 5.6 ΓΑΛΛΙΑ 0,2 1.5 ΑΘΑ 29, , , ΣΟΤΡΚΙΑ 17, , ΑΦΡΘΚΗ 15, ΣΤΝΗΙΑ 15, ΠΗΓΗ: ηαηιζηική Τπηρεζία Οσκρανίας Σν ειαηφιαδν πξνζθέξεηαη ζε θηάιεο ησλ 250 / 500 / 750 ml θαζψο θαη ηνπ ιίηξνπ, ζπαληψηεξα δε ζε κεηαιιηθά δνρεία ή πιαζηηθά pet. Σν 75% ησλ εηζαγσγψλ αθνξά ``εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν`` (ζχκθσλα κε ηελ εηηθέηηα). Γηα ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά ην πξντφλ ζα πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε ζηελ νπθξαληθή γιψζζα (βι. Παξάξηεκα 1.). Κχξηεο επσλπκίεο πνπ θπθινθνξνχλ είλαη απφ ηελ Ιζπαλία IBERICA, IBERA, COSTA D ORO, ARTEOLIVA, ηελ Ιηαιία MONINI, ITLV, CARAPELLI, DOLCHE VITA θαη ηελ Διιάδα ABEA Υαλίσλ, ILIADA (AGROVIM), KOURIDAKIS, LYRAKIS, ΜINERVA θαη κε ηδησηηθή εηηθέηηα ην ELLADA θαη ην KALIMERA. Πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθά παξζέλα ειαηφιαδα, ελψ γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηνπνζέηεζε θαη πξντφλησλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. Οχηε ζην ειαηφιαδν έρεη επηθξαηήζεη κέρξη ζηηγκήο ζπγθεθξηκέλε επσλπκία ζηελ νπθξαληθή αγνξά, νχηε έρεη γίλεη ηδηαίηεξα αληηιεπηή θάπνηα ζπζηεκαηηθή δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ζηα ΜΜΔ, εθηφο απφ κία πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο εμσηεξηθή δηαθήκηζε (γηγαληναθίζεο) ηνπ ειιεληθνχ ΑΒΔΑ, κε ζεηηθψηαηα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηνλ εηζαγσγέα.

7 7 Οη ηηκέο ηνπ ειιεληθνχ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ θπκαίλνληαη ζηα γθξ./250 ml, 40-55γθξ./500 ml, θαη 65-75γθξ./750 ml θαη είλαη νιίγνλ πςειφηεξεο ησλ ηηκψλ ηζπαληθψλ θαη ηηαιηθψλ πξντφλησλ. ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΔ ΣΗΜΔ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΠΑΡΘΔΝΩΝ ΔΛΑΗΟΛΑΓΩΝ Δ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΚΗΔΒΟΤ ΟΚΣ. 2008, ΣΗΜΔ Δ ΓΚΡΗΒΝΔ (ηζοηηκία: περ. 7,40 γθρίβλες/εσρώ) Καηάζηεκα MEGA MARKET Αισζίδα /Μ FURSHET Αισζίδα /Μ Υώρα προέιεσζες - Προϊόλ ITAΛΗΑ Monini Anfora 1000 ml Monini Anfora 500 ml Monini Classico 1000ml Monini Classico 250 ml Monini Classico 500 ml Monini Delicato 1000 ml Monini Delicato 500 ml Monini Poggiolo 750 ml ITLV 250 ml 21,00 ΗΠΑΝΗΑ IBERICA 250 ml 18,24 IBERICA 500 ml 32,88 ΙΒΔRO 500 ml 23,34 Costa d Oro 1,0 l 73,26 ΔΛΛΑΓΑ ΑΒΔΑ 250 ml 23,82 ΑΒΔΑ 500 ml 41,82 ΑΒΔΑ 750 ml 62,22 ΑΒΔΑ 1,0 l. 76,20 ITAΛΗΑ Monini Anfora 1000 ml 88,99 Monini Anfora 500 ml 45,50 Monini Classico 1000ml 94,97 Monini Classico 500 ml 50,98 Monini Delicato 1000 ml 90,43 Monini Delicato 500 ml 48,53 Monini Granfruttato 500 ml 82,92 Arte Oliva 250 ml 35,50 Arte Oliva 500 ml 66,42 Arte Oliva 1,0 l. 82,19 ΗΠΑΝΗΑ IBERICA 250 ml 20,06 IBERICA 500 ml 36,18 ΙΒΔRO 500 ml 24,19 ξαθηλ. IBERO 1 l. 41,11 ξαθηλ. Costa d Oro 1,0 l. 81,72 Costa d Oro 500 ml 51,34 Oliveoil extra virgin 750ml 64,94 ΔΛΛΑΓΑ ΑΒΔΑ 250 ml 24,77 ΑΒΔΑ 500 ml 37,45 KOURIDAKIS 250 ml 33,80 KOURIDAKIS 500 ml 54,66 ITLV 500 ml 38,82 ITLV 750 ml 53,94 ITLV 1000 ml 55,02 κεηαιιηθφ Carapelli 500 ml Carapelli Premium 500 ml Carapelli 1000 ml Carapelli 250 ml Carapelli ξαθηλ ml Carapelli ξαθηλ. 250 ml MAESTRO de OLIVA: extra virgin ξαθηλαξηζκέλν 250 ml 21,12 20, ml 36,42 34, ml 62,40 61,32 ELLADA 0,25 23,70 ELLADA 0,5 46,84 ELLADA 1,0 93,36 ITLV ,10 ITLV ,25 ITLV ,10 ITLV ,84 κ/θ Carapelli 500 ml Carapelli Premium 500 ml 57,96 Carapelli Florence 1 l. 90,22 Carapelli 250 ml Carapelli ξαθηλ. 250 ml 26,57 Acorsa pomace 500ml 21,18 MAESTRO de OLIVA extra virgin ξαθηλαξηζκέλν 250 ml 23,21 22, ml 40,08 38,55 RAFAEL 250 ml 21,31 RAFAEL 500ml: 37,44 / 32,03pet

8 4. ΚΑΝΑΛΗΑ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΛΗΑ Καηά θαλφλα, ειηέο θαη ειαηφιαδα εηζάγνληαη απφ ηελ ίδηα νκάδα εηζαγσγέσλ, νη νπνίνη ηα δηαλέκνπλ ζην ιηαλεκπφξην θαη ζηηο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ρνλδξεκπφξσλ. Οη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο νπθξαληθήο αγνξάο κάιινλ απνηξέπνπλ ηελ δηακεζνιάβεζε ρνλδξεκπφξσλ. εκεηψλεηαη π.ρ. φηη θάζε παξάδνζε εκπνξεχκαηνο ζπλνδεχεηαη πέξαλ ηνπ δειηίνπ κεηαθνξάο θαη ηνπ ηηκνινγίνπ- απφ θπηνυγεηνλνκηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Δμ άιινπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα /Μ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθά γηα ηελ αλάιεςε λέσλ πξντφλησλ, απαηηψληαο listing fees, ελνίθην ξαθηνχ, κεγάιεο αξρηθέο εθπηψζεηο, ελψ θαηά θαλφλα δέρνληαη λέα πξντφληα κφλνλ επί παξαθαηαζήθε. ηηο άιιεο κνξθέο ζεκείσλ πσιήζεσο ηξνθίκσλ ηεο Οπθξαλίαο (παδάξηα-ππαίζξηεο αγνξέο θαη γεηηνληθά κπαθάιηθα πνπ απφ θνηλνχ θαιχπηνπλ άλσ ηνπ εκίζεσο ηνπ νπθξαληθνχ ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ) ηα ελ πξνθεηκέλσ πξντφληα ζπλαληψληαη κάιινλ ζπάληα. Κχξηα νκάδα-ζηφρνο είλαη επνκέλσο ηα /Μ, ηα μέλα εζηηαηφξηα θαη νη επηρεηξήζεηο catering ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΚΘΔΔΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ηελ Οπθξαλία δηνξγαλψλνληαη εηεζίσο πεξηζζφηεξεο θιαδηθέο εθζέζεηο ηξνθίκσλ (World Food Ukraine, Food Expo Ukraine, θ.ά.), πιελ φκσο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο θαη κάιινλ ππνηνληθέο. Υξεζηκεχνπλ πεξηζζφηεξνλ ζηελ δήισζε ηεο παξνπζίαο κηαο επηρείξεζεο ζηελ νπθξαληθή αγνξά θαη ελδερνκέλσο ζηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ηηο επηζθέπηνληαη. Γηαπηζηψλνπκε πάλησο φηη νη αμηφινγνη νπθξαλνί εηζαγσγείο αλαδεηνχλ ηηο κεγάιεο δηεζλείο εθζέζεηο ηξνθίκσλ-πνηψλ ANUGA Κνισλίαο, SIAL Παξηζίσλ θαη WORLD FOOD MOSCOW. Mία ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζηηο ελ πξνθεηκέλσ εθζέζεηο ηεο Οπθξαλίαο ζα ήηαλ θπξίσο πιεξνθνξηαθνχ-δηαθεκηζηηθνχ ραξαθηήξα. 6. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΔΛΗΩΝ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ Θεσξνχκε φηη, σο πξνο ηα ππφ εμέηαζηλ πξντφληα, ε νπθξαληθή αγνξά βξίζθεηαη αθφκε ζε λήπην ζηάδην. Μέρξη ζήκεξα δηαγξάθνληαη εληππσζηαθνί ξπζκνί αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ (επεηδή μεθίλεζαλ απφ κεδεληθή βάζε) θαη κεζνπξφζεζκα δηαθξίλνληαη ζεηηθέο πξννπηηθέο, νη νπνίεο εληζρχνληαη απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ, ηελ ηαρεία εμάπισζε ησλ ζνχπεξ κάξθεηο ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Οπθξαλίαο θαη ηε ζηαδηαθή δηείζδπζε ησλ πξντφλησλ απηψλ ζε πεξαηηέξσ ηχπνπο ζεκείσλ πψιεζεο. Θα πξέπεη φκσο λα ιεθζεί ππφςε, φηη δελ πξφθεηηαη πεξί πξντφλησλ καδηθήο θαηαλάισζεο, αιιά πεξί ζπεζηαιηηέ, απξφζηησλ ζηα ρακεινχ εηζνδήκαηνο επξεία θαηαλαισηηθά ζηξψκαηα. ήκεξα δξαζηεξηνπνηνχληαη (επίζεκα) ζηελ Οπθξαλία 4-6 εηζαγσγείο ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ θαη ειηψλ, νη νπνίνη θαηαβάιινπλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο θαη δαπάλεο δηείζδπζεο ζηελ αξθεηά ``ζηελή`` απηή αγνξά. Πηζηεχνπκε φηη, εάλ ηα πξντφληα ζηεξηρζνχλ κε πξνβνιή θαη δηαθήκηζε (ζπκκεηνρή-πξνβνιή-γεπζηγλσζία ζε εθζέζεηο, advertorials-ζπληαγέο-θαηαρσξήζεηο ζε έληππα ΜΜΔ, εθπνκπέο ζην ξαδηφθσλν, αθίζεο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη in store promotion), ζα θαησξζψζνπλ λα επηβιεζνχλ. Ο εδψ θαηαλαισηήο είλαη πάλησο αξθεηά επηξξεάζηκνο θαη έρεη ζεηηθή πξνδηάζεζε γηα ηα ειιεληθά ηξφθηκα. Αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηηο εμαγσγέο φισλ γεληθά ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ Οπθξαλία απνηεινχλ νη κεηαθνξέο, επεηδή φηη δελ πθίζηαληαη πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιφγηα ηκεκαηηθψλ κεηαθνξψλ (groupage) απφ ηελ Διιάδα πξνο ηελ Οπθξαλία. Θα πξέπεη ηέινο λα ιεθζεί ππφςε, φηη ε παξνχζα δηεζλήο θαη εγρψξηα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε νπνία νδήγεζε ηελ Οπθξαλία ζε δαλεηζκφ απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο εηζαγσγέο ηεο ρψξαο, ηδίσο ζηα πξντφληα ειαζηηθήο δήηεζεο. απηφ ζα ζπληειέζεη θαη ε αδπλακία ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο Γθξίβλα, νη ζπλερείο ππνηηκήζεηο ηνπ νπνίνπ ζπλεπάγνληαη αικαηψδεηο απμήζεηο ηηκψλ ζηα εηζαγφκελα πξντφληα. Ο πληάμαο Πεξηθιήο Αιεμαλδξάθεο ΠΔ & ΣΔ Γηνηθ. Γ

9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9 1. Δηζαγωγηθό θαζεζηώς & θσθιοθορία ηροθίκωλ ζηελ Οσθραλία Η εηζαγσγή ηξνθίκσλ ζηελ Οπθξαλία πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πνηθίισλ ζσλοδεσηηθώλ εγγράθωλ θαη πηζηοποηεηηθώλ, ζηελ αγγιηθή, (κεηαθραζκέλωλ ζηελ οσθραληθή (θαζφζνλ δελ αλαγλσξίδνληαη ηα δηεζλή θαη θνηλνηηθά έγγξαθα), ηε δηελέξγεηα πγεηνλνκηθψλ θαη ξαδηνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ηελ θαηαβνιή εηζαγωγηθού δαζκού θαη Φ.Π.Α. σο θαησηέξσ: Προϊόλ Γαζκ. Γαζκοί, Φόροη Παραηερήζεης Κιάζε Διαηφιαδν % Διηέο (ζε άικε) % Διηέο (κε μχδη) % Ο Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζε 20% θαη είλαη ελζσκαησκέλνο ζηελ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο Απαηηούκελα έγγραθα γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηνλ εθηεισληζκφ ησλ πξντφλησλ ζηελ Οπθξαλία: Απφ εμαγσγέα Διιάδνο 1. Σηκνιφγην εμαγσγήο ζηελ αγγιηθή θαη νπθξαληθή 2. Φπηνυγεηνλνκηθφ Πηζηνπνηεηηθφ 3. Φνξησηηθή 4. Γηαζάθεζε ηεισλείνπ εμαγσγήο 5. Πιστοποίηση Παραγωγού (Certification)* Απφ εηζαγσγέα Οπθξαλίαο: 1. Αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ (θάζε εηζαγσγή/εμαγσγή πξνυπνζέηεη ζρεη. ζχκβαζε ζηελ νπθξαλ/αγγιηθή) 2. ``Πιστοποίηση Αντιστοιτίας`` * απφ νπθξαληθή αξρή, εάλ δελ πθίζηαηαη αλσηέξσ ``Certification``. 3. ``Πηζηνπνίεζε Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ`` 4. ``Πηζηνπνίεζε Ραδηνινγηθνχ Διέγρνπ`` 5. ``Πηζηνπνίεζε Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ`` Ο εηζαγσγέαο πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο (εγγεγξακκέλνο) ζε νπθξαληθφ ηεισλείν. Γηα ηελ θπθινθνξία ηξνθίκσλ ζηελ νπθξαληθή αγνξά απαηηείηαη ζήκαλζε ηωλ προϊόληωλ ζηελ οσθραληθή γιώζζα (εθηππσκέλε επί ζπζθεπαζίαο ή κε πξφζζεηε εηηθέηηα), κε ηηο θαησηέξσ ελδείμεηο: - Ολνκαζία πξντφληνο - Ολνκαζηηθφ βάξνο - Καηάινγνο ζπζηαηηθψλ, ηπρφλ άιισλ εκπεξηερνκέλσλ ηξνθίκσλ θαη πξνζζεηηθψλ νπζηψλ - Σπρφλ ζξεπηηθέο αμίεο - Ηκεξνκελία ιήμεσο ή εκεξνκελία παξαγσγήο κε έλδεημε ηεο δηάξθεηαο δσήο - πλζήθεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο - Όλνκα, ρψξα θαη δ/λζε παξαγσγνχ ή ηππνπνηεηνχ ή εμαγσγέα. ηνηρεία ηνπ εηζαγσγέα. - Σπρφλ ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο ρξήζεσο. - Σπρφλ χπαξμε γελεηηθά κεηαιιαγκέλσλ νπζηψλ - Σπρφλ πξνεηδνπνηήζεηο πξνο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαηαλαισηψλ (βξέθε, αζιεηέο, έγθπνη). * ``Certification`` απφ ην ``Οσκρανικό Κέντρο Τσποποίησης και Πιστοποίησης UKRCC``. Δλ πξνθεηκέλσ πξαγκαηνπνηείηαη, κε έμνδα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ εηζαγσγέα ή εμαγσγέα, έιεγρνο απφ θιηκάθην ηνπ UKRCC ζηελ κνλάδα παξαγσγήο ζηελ Διιάδα θαη ρνξεγείηαη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (CERTIFICATION) ηζρχνο 2 έσο 3 έηε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζπλνδεχεη θάζε εμαγσγή. Δάλ δελ πθίζηαηαη ε ελ πξνθεηκέλσ πηζηνπνίεζε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηα νπθξαληθά ηεισλεία ρξνλνβφξα (1-2 εβδνκάδεο) θαη δαπαλεξή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ελφο εθάζηνπ πξντφληνο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ Οπθξαλία.

10 10 2. ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΚΘΔΔΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ, 2009 UKRPRODMASCH 2009 Food, Packaging, Food Processing Febr Kiev International Exhibition Centre WORLD FOOD UKRAINE 2009 FOOD & DRINKS October 2009, KIEV Kiev International Exhibition Centre FOOD EXPO UKRAINE February 2009 Kiev Expo Plaza Διοπγανωτήρ: PREMIER EXPO Tel: ( ) , fax: Διοπγανωτήρ: JSC KIEV INTERNATIONAL CONTRACT FAIR (KICF) P.O.BOX B-13, Kiev 01001, Ukraine Tel: (044) , ΚΛΑΔΘΚΑ ΠΕΡΘΟΔΘΚΑ ΣΡΟΦΘΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ PRODUKTI DRINKS plus Bars, Restaurants Publishing House FOODSTAFF Mrs. Tatyana Kovalenko 8, O. Teligi Str., off. 57 UA Kyiv Tel./Fax: ( ) Publishing House N Iryna Diachenkova 58, Saksaganskogo Str. Off. 5 UA Kyiv Tel. ( ) , Fax:

11 4. ΟΤΚΡΑΝΗΑ: ΜΔΓΑΛΟΗ ΔΗΑΓΩΓΔΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 11 ASCOP-UKRAINE off.610, 11 Raskovoy Mariny, Kiev (+38044) , Fax: BESTCOM 265-B, Golovna str., Chernivtsi, ( ) Fax: BK-FOOD Ukraine (canned&frozen fish, fruits/vegetables, mushrooms) 1/36, Bastionnaya str., Kiev (+38044) Fax: CHUMATSKIY SHLYAKH, Ltd 3, M. Mishina, Kiev (+38044) , Fax: DOMINANTA office 12, 39, Degtyarivska, Kiev ( ) , Fax: DON-EST PLUS Lesnoy blind alley1-v, Lugansk ( ) , , Fax: ( ) , , JAHN GENERAL PRODUCTS UKRAINE, Ltd 66, Povitroflotskiy Ave, Kiev ( ) Fax: , KIT Trading company 147 Lenina Ave, Zaporozhye, (+38062) , Fax: KRECHET 15, Generala Naumova str., Kiev (+38044) Fax: LAN UKRAINA 5, Dovnar-Zapolskogo, Kiev ( ) , Fax: LIKO, Trading House 1, Narodnogo Opolchenia, Kiev ( ) , , Fax: , , , LINDE Holding 30, Predslavinska, Kiev (+38044) , , Fax: MASPEX - UKRAINA 6/1, Pravdy, Khmelnitskiy, ( ) Fax: MERCADO 27, Gorkogo, Kiev ( ) Fax: NATURAL PRODUCTS (dry fruits, nuts) corp.2, 40 Academika Glushkova, Kiev 187 ( ) Fax: OPTITRADE 2/8, Mayakovskogo, Chernivtsy ( ) Fax: STARA FORTETSIA Trading, Ltd 4-A, Berezniakivska, Kiev ( ) , , Fax UNITED FDS LTD 14 Poliarna, Kiev (+38044) , Fax: VERONA LLC 1, Uritskogo str., Kiev ( ) , Fax: VSESVIT, Group of Companies 63, Tolstogo, Kiev ( ) Fax: WORLD TRADE, Ltd office 310, 48/50, Volynska, Kiev (+38044) Fax:

12 5. Διηές θαη ειαηόιαδα ζε θαηαζηήκαηα Κηέβοσ 12 S/M FOURSHET METRO c & c METRO cash & carry, Kiev METRO cash & carry, Kiev METRO cash & carry, Kiev

13 13 FURSHET S/M, Kiev METRO cash & carry, Kiev METRO cash & carry, Kiev METRO cash & carry, Kiev

Η αγορά ΦΕΤΑΣ και ``ΛΕΥΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ`` στην Ουκρανία

Η αγορά ΦΕΤΑΣ και ``ΛΕΥΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ`` στην Ουκρανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤO ΚΙEBO ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Συντάκτης: Περικλής Αλεξανδράκης ΠΕ & ΤΕ, Γ Σύνοψη Η αγορά ΦΕΤΑΣ και ``ΛΕΥΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ`` στην Ουκρανία H φέτα αποτελεί νέο, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ Γενικό Πποξενείο Νέαρ Τόπκηρ Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών Τποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ αμοςήλ Ζήσηρ, Γπαματέαρ ΟΕΤ Γ' Μάπτιορ 2010 Πεπιεχόμενα Α. Διζαγωγή....3 Β. Αμερικανική Αγορά 1. Δγρψξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α.

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2010 205 Γενικό Πποξενείο Νέαρ Τόπκηρ Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING 1999-2010

FRANCHISING 1999-2010 FRANCHISING 1999-2010 Γηα 13 ε ρξνληά παξνπζηάδνπκε ηα ζπλνπηηθά απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο έξεπλαο ηνπ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηεο THE FRANCHISE CO. γηα ηελ πνξεία ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα