Ζ οσθραληθή αγορά επηηραπέδηωλ ειηώλ θαη ειαηοιάδοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ οσθραληθή αγορά επηηραπέδηωλ ειηώλ θαη ειαηοιάδοσ"

Transcript

1 1 ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣO ΚΗEBO ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝ. & ΔΜΠΟΡ. ΤΠΟΘΔΔΩΝ Κίεβν, Ννέκβξηνο 2008 πληάθηεο: Π. Αιεμαλδξάθεο Ζ οσθραληθή αγορά επηηραπέδηωλ ειηώλ θαη ειαηοιάδοσ 1. ΓΔΝΗΚΑ Η Οπθξαλία, κε 46 εθ. θαηνίθνπο θαη ζεκαληηθνχο εκπνξηθνχο δεζκνχο κε ηηο φκνξεο Υψξεο- ΚΑΚ (Ρσζία, Λεπθνξσζία, Μνιδαβία, Γεσξγία), απνηειεί βαζηθά κεγάιε θαη ειθπζηηθή αγνξά. Όκσο, παξά ηνπο ζεκαληηθνχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (6%-7% εηεζίσο), ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ξσκαιέα θαη είλαη άθξσο επάισηε ζηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ θαηαλαισηνχ είλαη ρακειφ (κέζνο κηζζφο 2007 πεξ. 300 δνι.), ελψ ν πιεζσξηζκφο θηλείηαη ζε πςειά επίπεδα (άλσ ηνπ 20% ην 2008) θαη ην εζληθφ λφκηζκα Γθξίβλα (UAH) ηειεπηαία ππνηηκάηαη έλαληη Δπξψ θαη Γνιιαξίνπ. Οη παξάγνληεο απηνί πεξηνξίδνπλ ηελ δπλακηθή ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο, κνινλφηη πθίζηαληαη κεγάιεο αλάγθεο ζε φια ηα θαηαλαισηηθά αγαζά θαη θπξίσο ζηα ηξφθηκα. Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ελ πξνθεηκέλσ αλαγθψλ, πνιινί γλσζηνί δηεζλείο νίθνη (ΝΔSTLE, KRAFT, LACTALIS θ.ά.) έρνπλ πξνρσξήζεη ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζηελ Οπθξαλία, εθκεηαιιεπφκελνη ην ζπγθξηηηθά ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο. Η Οπθξαλία πξνζθέξεηαη κάιινλ γηα μέλεο παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ, παξά σο εηζαγσγηθή αγνξά ηξνθίκσλ. Οη ειηέο θαη ην ειαηφιαδν είλαη ζρεηηθά λέα πξντφληα ζηελ νπθξαληθή αγνξά θαη δελ ζπγθαηαιέγνληαη βεβαίσο ζηηο θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο θαη ζπλήζεηεο ηνπ νπθξαλνχ θαηαλαισηνχ, ν νπνίνο είλαη εζηζκέλνο ζηα δσηθά ιίπε θαη ηα ζπνξέιαην ( πξσηίζησο ειηαλζέιαην κε εγρψξηα παξαγσγή 2,02 εθαη. ηφλλσλ ην 2006) Οη ζπζηεκαηηθέο εηζαγσγέο ησλ πξντφλησλ ειηάο μεθίλεζαλ ζηελ Οπθξαλία πεξίπνπ πξν 5εηίαο, πξνεξρφκελεο απφ ηε Ρσζία, απ φπνπ πξνέξρνληαη θαη ζεκαληηθά θεθάιαηα ησλ νπθξαληθψλ επηρεηξήζεσλ ιηαλεκπνξίνπ. ήκεξα νη ειηέο θαη ην ειαηφιαδν έρνπλ εμαπισζεί ζε φια ηα /Μ, ηα εζηηαηφξηα θαη -ζε ρακειφ βαζκφ- ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο (νη νπνίεο φκσο θαιχπηνπλ άλσ ηνπ 40% ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ) θαη ζηα γεηηνληθά κηθξνθαηαζηήκαηα. Δπεηδή νη δηαθηλνχκελεο πνζφηεηεο είλαη αθφκε ζπγθξηηηθά ρακειέο, δηαγξάθνληαη εληππσζηαθνί ξπζκνί απμήζεσο ησλ εηζαγσγψλ. ηα ξάθηα ησλ /Μ πξνζθέξεηαη ήδε κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ θαη δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε κηάο ηπραίαο, ζρεδφλ ρανηηθήο ζχλζεζεο ηεο πξνζθεξφκελεο γθάκαο. Σνχην εμεγείηαη θαη κε ην γεγνλφο, φηη ηα /Μ δέρνληαη λέα πξντφληα πάληνηε επί παξαθαηαζήθε θαη κε ηελ θαηαβνιή απφ ηνλ εηζαγσγέα φρη επθαηαθξφλεησλ πνζψλ γηα listing fees, ελνίθην ξαθηνχ, πξνψζεζε θ.ιπ. Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ πξντφλησλ απηψλ απφ ηνλ θαηαλαισηή απνηειεί βέβαηα ε ηηκή θαη ε ειθπζηηθφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο, αθνχ δελ γλσξίδεη επαξθψο ηηο πνηνηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, αιιά νχηε είλαη θαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη πνιιά ρξήκαηα γηα ηα πξντφληα απηά, πνπ πξνζθέξνληαη σο ζπεζηαιηηέ ζε πςειέο ηηκέο. Οκάδα-ζηφρνο ησλ ελ πξνθεηκέλσ, θαζψο θαη φισλ γεληθά ησλ εηζαγνκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο, είλαη νη λένη ζε ειηθία Οπθξαλνί, θαζφζνλ ν κέζνο θαηαλαισηήο είλαη κάιινλ ζπληεξεηηθφο θαη παηξησηηθφο ζηηο επηινγέο ηνπ.

2 2 2. ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ ΔΛΗΔ Δηζαγωγηθό θαζεζηώς: Η εηζαγσγή επηηξαπέδησλ ειηψλ ζηελ Οπθξαλία είλαη ειεχζεξε. ηηο ειηέο ζε άικε ν πξνλνκηαθφο εηζαγσγηθφο δαζκφο χςνπο 10% θαηαξγήζεθε εληειψο κεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηνλ ΠΟΔ (Ινχληνο 2008), ελψ ζηηο ειηέο ζε μχδη δηαηεξείηαη ζην 17%. Ο ΦΠΑ αλέξρεηαη ζε 20% θαη είλαη ελζσκαησκέλνο ζηελ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο. Σα αλαγθαία ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ζηελ αγγιηθή θαη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ νπθξαληθή γιψζζα, ελψ γηα ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά απαηηείηαη ζήκαλζε ζηελ νπθξαληθή (βι. ζπλεκ. Παξάξηεκα 1 ``Γηαδηθαζίεο Δηζαγσγήο-Γηαθίλεζεο``) Δηζαγωγές: Γνζέληνο φηη νη δηαθηλνχκελεο ζηελ Οπθξαλία πνζφηεηεο ειηψλ βξίζθνληαη αθφκε ζε ζπγθξηηηθά ρακειά επίπεδα, νη εηζαγσγέο εκθαλίδνπλ κεγάιν δπλακηζκφ θαη εληππσζηαθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο: ην 2007 αλήιζαλ ζε ηφλλνπο, έλαληη ηφλλσλ ην 2005 θαη 27 κφιηο ηφλλσλ ην Η ξαγδαία απηή πνξεία αλάγεηαη αθελφο ζηελ ηαρεία εμάπισζε ηνπ πξντφληνο ζην νπθξαληθφ ιηαλεκπφξην ηξνθίκσλ θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο θαηαλαισηηθήο βάζεο, αθεηέξνπ ζηελ ζπρλφηεξε ηεισλεηαθή δήισζε θαη ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή ησλ εηζαγσγψλ (ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη εθιείπνπλ παληειψο νη κε επίζεκεο εηζξνέο). Σν κεξίδην ηνπ ιένληνο ζηηο νπθξαληθέο εηζαγσγέο ειηάο θαηέρεη ε Ιζπαλία κε 97,4% (2007), αθνινπζνχκελε απφ ηελ Διιάδα κε 2,1%, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Σνπξθία κε ακειεηέεο πνζφηεηεο: ΔΞΔΛΙΞΗ ΟΤΚΡΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΩΝ ΔΛΗΩΝ, Εξέλιξη, πποέλεςση εισαγωγών ΕΛΘΩΝ , αξία σε 1000$ Άλλες Ελλάδα Ιζπανία

3 3 ΟΤΚΡΑΝΙΚΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΠΘΣΡΑΠΕΖΘΩΝ ΕΛΘΩΝ, Δ.Κ τόννοι 1000 $ τόννοι 1000$ τόννοι 1000$ ΤΝΟΛΟ 5929, , , ΕΤΡΩΠΗ 5928, , , ΕΛΛΑΔΑ 66, , , ΙΠΑΝΙΑ 5811, , , ΙΣΑΛΙΑ 0, , , ΑΘΑ 0, , , ΙΡΑΗΛ , ΣΟΤΡΚΙΑ , , ΑΦΡΘΚΗ - - 1, МАРОКО - - 1, ΠΗΓΗ: ηαηιζηική Τπηρεζία Οσκρανίας Η θπξηαξρία ηεο Ιζπαλίαο εμεγείηαη κε ηελ πξνζθνξά θζελνχ πξντφληνο ζε κεηαιιηθά θπηία (θπξίσο κηθξέο καχξεο ειηέο ρσξίο ππξήλα) θαη ην γεγνλφο, φηη νη ηζπαλνί εμαγσγείο αλαπηχζζνπλ έληνλε δξαζηεξηφηεηα κε κεγάιε γθάκα ηξνθίκσλ ζηελ νπθξαληθή αγνξά. Δμ άιινπ, ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ηζπαληθνχ πξντφληνο εηζάγεηαη ρχδελ θαη ππνζπζθεπάδεηαη κε ρακειφ θφζηνο ζηελ Οπθξαλία. Οη ειιεληθέο ειηέο θεξδίδνπλ ζπλερψο έδαθνο θαη επεηδή ε θαιή πνηφηεηα θαη γεχζε ηνπο αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο εδψ εκπνξηθνχο θχθινπο έρνπλ θαιέο πξννπηηθέο παξά ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ηνπο. Πξνο ζηηγκήλ ζπλαληψληαη ζηα /Μ πξντφληα ηεο AGROVIM ( Iliada ), ηεο OLΤMPOS, θαζψο θαη νη επσλπκίεο εδψ εηζαγσγέσλ ``KALIMERA``, ``ATHINA`` θαη ``ELLADA``. Η πξνζθνξά επηηξαπέδησλ ειηψλ ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Οπθξαλίαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί - ρσξίο ππεξβνιέο- σο ρανηηθή, αθνχ ηα ζεκαληηθφηεξα /Μ πξνζθέξνπλ κέρξη θαη 150 δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο, πνπ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο αθνξνχλ φκνηα είδε. Παξαηεξνχκε π.ρ. φηη πξνζθέξνληαη απφ Ιζπαλία, Διιάδα θαη Ιηαιία 4 έσο θαη 10 κάξθεο πξντφληνο, ελψ θάζε θαηάζηεκα δηαζέηεη θαη επηπξφζζεην αηνκηθφ label. Οη ειηέο πξνζθέξνληαη θπξίσο ζε κεηαιιηθά δνρεία, ζε πάιηλα βάδα, αθφκε θαη ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία (tetrapack) ησλ γξ. (θαζαξφ βάξνο), κε ζπρλφηεξε ηε ζπζθεπαζία γχξσ ζηα 350 γξ. Οξηζκέλα /Μ δηαζέηνπλ θαη ειηέο ζε ρχδελ κνξθή κε πξνζζήθε δηαθφξσλ γεχζεσλ θαη κπξσδηθψλ. Οη ειηέο απηέο είλαη θαηά θαλφλα ειιεληθέο. Γηαθηλνχληαη φινη νη γλσζηνί ηχπνη: καχξεο θαη πξάζηλεο κε ή ρσξίο ππξήλα, κε δηάθνξα γεκίζκαηα (ακχγδαιν, ζθφξδν, πηπεξηά, αληδνχγηα, ζνισκφ θ.ά.), ελψ ζην ρνλδξεκπφξην ζπλαληψληαη θαη ηεκαρηζκέλεο ειηέο (θέηεο) ζε 2θηια δνρεία γηα ηελ παξαζθεπή πίηζαο, ζαιάησλ, θ.ιπ.. Οη ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο ζπκπεξηιακβαλνπλ 20% ΦΠΑ θαη εκθαλίδνπλ κεγάιεο ζπρλά αθαηαλφεηεο- δηαθνξέο, πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη νχηε απφ ην πεξηερφκελν θαζαξφ βάξνο, νχηε απφ ην είδνο θαη πνηφηεηα ειηάο, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ή απφ ην κέγεζφο ηεο (θαιηκπξάξηζκα), ην νπνίν κάιηζηα ζπάληα αλαθέξεηαη ζηελ εηηθέηηα. Σν κηθηφ θέξδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο θπκαίλεηαη ζηα 25%-30%. Παξαηεξνχκε φηη λέα πξντφληα πξνζθέξνληαη ζρεδφλ ζε ηηκέο θφζηνπο (ην θέξδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο έρεη πξνεμνθιεζεί κε listing fees θαη άιια έζνδα). Παξαηίζεληαη δεηγκαηνιεπηηθέο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο ζε θαηαζηήκαηα ηνπ Κηέβνπ.

4 4 ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΔ ΣΗΜΔ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΔΛΗΩΝ Δ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΚΗΔΒΟΤ ΟΚΣ. 2008, ΣΗΜΔ Δ ΓΚΡΗΒΝΔ (ηζοηηκία: περ. 7,40 γθρίβλες/εσρώ) Καηάζηεκα ΜΔTRO cash & carry FURSHET Αισζίδα /Μ Προϊόλ Ηζπαλίας: - IBERICA καχξεο άλεπ ππξήλα - ACORSA καχξεο, ππξήλαο - COOPOLIVA πξάζηλ., ππξήλαο σζθεσαζία 270 γξ., κεηαι. δνρείν 425 γξ., κεηαιιηθφ 200 γξ. πάιηλν βάδν Ληαληθή Σηκή ζε Γρθίβλες 11,16 29,88 11,68 Διιάδος: - ELLADA καχξεο κε ππξήλα 850 γξ. κεηαιιηθφ δνρείν 39,00 - ATHINA καχξεο κε ππξήλα 820 γξ. κεηαιιηθφ δνρείν 33,78 Ηζπαλίας: IBERICA καχξεο άλεπ ππξήλα IBERICA καχξεο κε ππξήλα IBERICA καχξεο άλεπ ππξήλα Maestro de Oliva καχξ./ γέκηζκα `` Giants κε ππξήλα `` Giants άλεπ ππξήλα `` καχξεο άλεπ ππξήλα `` καχξεο κε ππξήλα Acorsa green Olives Pitted άλεπ πξλ Acorsa green Olives Whole κε πξλ Acorsa green Smoked Salmon Acorsa green Anchovies Διιάδος: ILIADA Kαλαμών ILIADA πξάζηλεο άλεπ ππξήλα ILIADA πξάζηλεο, δηάθ. γεκίζκαηα KALIMERA καχξεο κε ππξήλα KALIMERA πξάζηλεο, γεκίζκαηα Καιακψλ, ρχκα Πξάζηλεο κε ακχγδαιν, ρχκα Μακνχζ, ρχκα 200 γξ. κεηαιιηθφ 300 γξ. κεηαιιηθφ 360 γξ. κεηαιιηθφ 350 γξ. 420 γξ 420 γξ 360 γξ 360 γξ 350 γξ 350 γξ 350 γξ. 350 γξ. 370 gr 370 γξ., βάδν 370 γξ., βάδν 260 γξ. 260 γξ 1000 γξ 1000 γξ 1000 γξ 5,21 5,97 8,09 9,34 13,02 14,26 10,03 9,86 7,54 7,20 8,38 8,22 12,32 10,63 16,85 10,85 12,87-14,28 59,47 79,08 83,71 ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Κηέβνπ πξνζθέξνληαη νη εμήο επσλπκίαο: Ιζπαλίαο: IBERICA, IBERA, COOPOLIVA, ACORSA, MAESTRO DE OLIVA, ARTEOLIVA, HUTESA, MARKESA DE OLIVA, OSCAR, ACENORBA, REGINA, JOSE LOU, YBARRA ACEITUNAS, EXOLIVA, θ.ιπ. Ιηαιίαο: DOLCHE VITA, ITLV, θ.ά. Διιάδνο: ILIADA (AGROVIM), OLYMPOS, KALIMERA, ELLADA. Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη επηθξαηήζεη ζπγθεθξηκέλε εκπνξηθή επσλπκία ζηελ νπθξαληθή αγνξά, νχηε έρεη γίλεη ηδηαίηεξα αληηιεπηή θάπνηα ζπζηεκαηηθή δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία.

5 3. ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 5 Ο πξνλνκηαθφο εηζαγσγηθφο δαζκφο (10%) θαηαξγήζεθε κεηά ηελ είζνδν ηεο Οπθξαλίαο ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ ηνλ Ινχλην Ο ΦΠΑ αλέξρεηαη ζε 20% θαη είλαη ελζσκαησκέλνο ζηελ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο. Σν 2007 εηζήρζεζαλ ζηελ Οπθξαλία ηφλλνη ειαηνιάδνπ, έλαληη 497 ηφλλσλ ην 2005 θαη 45 κφιηο ηφλλσλ ην Κχξηνο πξνκεζεπηήο ηεο νπθξαληθήο αγνξάο είλαη ε Ιζπαλία κε κεξίδην ην 2007 (σο πξνο ηελ πνζφηεηα) 70,6%, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Ιηαιία (12,2% ) θαη ηελ Διιάδα (10,9%). Σν ειιεληθφ πξντφλ θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο, άλ θαη νη δηαθηλνχκελεο πνζφηεηεο δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειέο (156,6 ηφλλνη ην 2007). ΔΞΔΛΙΞΗ ΟΤΚΡΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΛΑΗΛΑΓΟΤ, Εξέλιξη, πποέλεςση εισαγωγών ΕΛΑΘΟΛΑΔΟΤ , αξία σε 1000$ Λοιπές τώρες Ελλάδα Ιηαλία Ιζπανία Οςκπανικέρ ειζαγωγέρ ελαιολάδος 2007 (αξία ζε 1000 Δολ.) Λοιπές τώρες, 335 Ελλάδα, 840 Ιζπανία, 1295 Ιηαλία, 957

6 6 ΟΤΚΡΑΝΙΚΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΛΑΘΟΛΑΔΟΤ, τόννοι 1000 $ τόννοι 1000 $ τόννοι 1000 $ ΕΛΑΘΟΛΑΔΟ παπθένο ΤΝΟΛΟ 318, , , ΕΤΡΩΠΗ 273, , , ΕΛΛΑΔΑ 296, , , ΙΠΑΝΙΑ 201, , , ΙΣΑΛΙΑ 42, , , ΓΕΡΜΑΝΙΑ - - 0, ,2 5.6 ΓΑΛΛΙΑ ,2 1.5 ΑΘΑ 296, , , ΣΟΤΡΚΙΑ 172, , , ΑΦΡΘΚΗ 157, ΣΤΝΗΙΑ 157, Άλλο (μη παπθένο) ΤΝΟΛΟ 178, , , ΕΤΡΩΠΗ 178, , ΕΛΛΑΔΑ 0, , ΙΠΑΝΙΑ 135, , , ΙΣΑΛΙΑ 22, , , ΓΕΡΜΑΝΙΑ 20, ΑΘΑ - - 7, , ΣΟΤΡΚΙΑ - - 7, , ΤΝΟΛΟΝ ΕΛΑΘΟΛΑΔΟΤ 497, , , ΕΤΡΩΠΗ 451, , , ΕΛΛΑΔΑ 29, , , ΙΠΑΝΙΑ 337, , , ΙΣΑΛΙΑ 64, , , ΓΕΡΜΑΝΙΑ 20, , ,2 5.6 ΓΑΛΛΙΑ 0,2 1.5 ΑΘΑ 29, , , ΣΟΤΡΚΙΑ 17, , ΑΦΡΘΚΗ 15, ΣΤΝΗΙΑ 15, ΠΗΓΗ: ηαηιζηική Τπηρεζία Οσκρανίας Σν ειαηφιαδν πξνζθέξεηαη ζε θηάιεο ησλ 250 / 500 / 750 ml θαζψο θαη ηνπ ιίηξνπ, ζπαληψηεξα δε ζε κεηαιιηθά δνρεία ή πιαζηηθά pet. Σν 75% ησλ εηζαγσγψλ αθνξά ``εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν`` (ζχκθσλα κε ηελ εηηθέηηα). Γηα ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά ην πξντφλ ζα πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε ζηελ νπθξαληθή γιψζζα (βι. Παξάξηεκα 1.). Κχξηεο επσλπκίεο πνπ θπθινθνξνχλ είλαη απφ ηελ Ιζπαλία IBERICA, IBERA, COSTA D ORO, ARTEOLIVA, ηελ Ιηαιία MONINI, ITLV, CARAPELLI, DOLCHE VITA θαη ηελ Διιάδα ABEA Υαλίσλ, ILIADA (AGROVIM), KOURIDAKIS, LYRAKIS, ΜINERVA θαη κε ηδησηηθή εηηθέηηα ην ELLADA θαη ην KALIMERA. Πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθά παξζέλα ειαηφιαδα, ελψ γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηνπνζέηεζε θαη πξντφλησλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. Οχηε ζην ειαηφιαδν έρεη επηθξαηήζεη κέρξη ζηηγκήο ζπγθεθξηκέλε επσλπκία ζηελ νπθξαληθή αγνξά, νχηε έρεη γίλεη ηδηαίηεξα αληηιεπηή θάπνηα ζπζηεκαηηθή δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ζηα ΜΜΔ, εθηφο απφ κία πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο εμσηεξηθή δηαθήκηζε (γηγαληναθίζεο) ηνπ ειιεληθνχ ΑΒΔΑ, κε ζεηηθψηαηα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηνλ εηζαγσγέα.

7 7 Οη ηηκέο ηνπ ειιεληθνχ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ θπκαίλνληαη ζηα γθξ./250 ml, 40-55γθξ./500 ml, θαη 65-75γθξ./750 ml θαη είλαη νιίγνλ πςειφηεξεο ησλ ηηκψλ ηζπαληθψλ θαη ηηαιηθψλ πξντφλησλ. ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΔ ΣΗΜΔ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΠΑΡΘΔΝΩΝ ΔΛΑΗΟΛΑΓΩΝ Δ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΚΗΔΒΟΤ ΟΚΣ. 2008, ΣΗΜΔ Δ ΓΚΡΗΒΝΔ (ηζοηηκία: περ. 7,40 γθρίβλες/εσρώ) Καηάζηεκα MEGA MARKET Αισζίδα /Μ FURSHET Αισζίδα /Μ Υώρα προέιεσζες - Προϊόλ ITAΛΗΑ Monini Anfora 1000 ml Monini Anfora 500 ml Monini Classico 1000ml Monini Classico 250 ml Monini Classico 500 ml Monini Delicato 1000 ml Monini Delicato 500 ml Monini Poggiolo 750 ml ITLV 250 ml 21,00 ΗΠΑΝΗΑ IBERICA 250 ml 18,24 IBERICA 500 ml 32,88 ΙΒΔRO 500 ml 23,34 Costa d Oro 1,0 l 73,26 ΔΛΛΑΓΑ ΑΒΔΑ 250 ml 23,82 ΑΒΔΑ 500 ml 41,82 ΑΒΔΑ 750 ml 62,22 ΑΒΔΑ 1,0 l. 76,20 ITAΛΗΑ Monini Anfora 1000 ml 88,99 Monini Anfora 500 ml 45,50 Monini Classico 1000ml 94,97 Monini Classico 500 ml 50,98 Monini Delicato 1000 ml 90,43 Monini Delicato 500 ml 48,53 Monini Granfruttato 500 ml 82,92 Arte Oliva 250 ml 35,50 Arte Oliva 500 ml 66,42 Arte Oliva 1,0 l. 82,19 ΗΠΑΝΗΑ IBERICA 250 ml 20,06 IBERICA 500 ml 36,18 ΙΒΔRO 500 ml 24,19 ξαθηλ. IBERO 1 l. 41,11 ξαθηλ. Costa d Oro 1,0 l. 81,72 Costa d Oro 500 ml 51,34 Oliveoil extra virgin 750ml 64,94 ΔΛΛΑΓΑ ΑΒΔΑ 250 ml 24,77 ΑΒΔΑ 500 ml 37,45 KOURIDAKIS 250 ml 33,80 KOURIDAKIS 500 ml 54,66 ITLV 500 ml 38,82 ITLV 750 ml 53,94 ITLV 1000 ml 55,02 κεηαιιηθφ Carapelli 500 ml Carapelli Premium 500 ml Carapelli 1000 ml Carapelli 250 ml Carapelli ξαθηλ ml Carapelli ξαθηλ. 250 ml MAESTRO de OLIVA: extra virgin ξαθηλαξηζκέλν 250 ml 21,12 20, ml 36,42 34, ml 62,40 61,32 ELLADA 0,25 23,70 ELLADA 0,5 46,84 ELLADA 1,0 93,36 ITLV ,10 ITLV ,25 ITLV ,10 ITLV ,84 κ/θ Carapelli 500 ml Carapelli Premium 500 ml 57,96 Carapelli Florence 1 l. 90,22 Carapelli 250 ml Carapelli ξαθηλ. 250 ml 26,57 Acorsa pomace 500ml 21,18 MAESTRO de OLIVA extra virgin ξαθηλαξηζκέλν 250 ml 23,21 22, ml 40,08 38,55 RAFAEL 250 ml 21,31 RAFAEL 500ml: 37,44 / 32,03pet

8 4. ΚΑΝΑΛΗΑ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΛΗΑ Καηά θαλφλα, ειηέο θαη ειαηφιαδα εηζάγνληαη απφ ηελ ίδηα νκάδα εηζαγσγέσλ, νη νπνίνη ηα δηαλέκνπλ ζην ιηαλεκπφξην θαη ζηηο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ρνλδξεκπφξσλ. Οη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο νπθξαληθήο αγνξάο κάιινλ απνηξέπνπλ ηελ δηακεζνιάβεζε ρνλδξεκπφξσλ. εκεηψλεηαη π.ρ. φηη θάζε παξάδνζε εκπνξεχκαηνο ζπλνδεχεηαη πέξαλ ηνπ δειηίνπ κεηαθνξάο θαη ηνπ ηηκνινγίνπ- απφ θπηνυγεηνλνκηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Δμ άιινπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα /Μ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθά γηα ηελ αλάιεςε λέσλ πξντφλησλ, απαηηψληαο listing fees, ελνίθην ξαθηνχ, κεγάιεο αξρηθέο εθπηψζεηο, ελψ θαηά θαλφλα δέρνληαη λέα πξντφληα κφλνλ επί παξαθαηαζήθε. ηηο άιιεο κνξθέο ζεκείσλ πσιήζεσο ηξνθίκσλ ηεο Οπθξαλίαο (παδάξηα-ππαίζξηεο αγνξέο θαη γεηηνληθά κπαθάιηθα πνπ απφ θνηλνχ θαιχπηνπλ άλσ ηνπ εκίζεσο ηνπ νπθξαληθνχ ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ) ηα ελ πξνθεηκέλσ πξντφληα ζπλαληψληαη κάιινλ ζπάληα. Κχξηα νκάδα-ζηφρνο είλαη επνκέλσο ηα /Μ, ηα μέλα εζηηαηφξηα θαη νη επηρεηξήζεηο catering ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΚΘΔΔΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ηελ Οπθξαλία δηνξγαλψλνληαη εηεζίσο πεξηζζφηεξεο θιαδηθέο εθζέζεηο ηξνθίκσλ (World Food Ukraine, Food Expo Ukraine, θ.ά.), πιελ φκσο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο θαη κάιινλ ππνηνληθέο. Υξεζηκεχνπλ πεξηζζφηεξνλ ζηελ δήισζε ηεο παξνπζίαο κηαο επηρείξεζεο ζηελ νπθξαληθή αγνξά θαη ελδερνκέλσο ζηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ηηο επηζθέπηνληαη. Γηαπηζηψλνπκε πάλησο φηη νη αμηφινγνη νπθξαλνί εηζαγσγείο αλαδεηνχλ ηηο κεγάιεο δηεζλείο εθζέζεηο ηξνθίκσλ-πνηψλ ANUGA Κνισλίαο, SIAL Παξηζίσλ θαη WORLD FOOD MOSCOW. Mία ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζηηο ελ πξνθεηκέλσ εθζέζεηο ηεο Οπθξαλίαο ζα ήηαλ θπξίσο πιεξνθνξηαθνχ-δηαθεκηζηηθνχ ραξαθηήξα. 6. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΔΛΗΩΝ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ Θεσξνχκε φηη, σο πξνο ηα ππφ εμέηαζηλ πξντφληα, ε νπθξαληθή αγνξά βξίζθεηαη αθφκε ζε λήπην ζηάδην. Μέρξη ζήκεξα δηαγξάθνληαη εληππσζηαθνί ξπζκνί αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ (επεηδή μεθίλεζαλ απφ κεδεληθή βάζε) θαη κεζνπξφζεζκα δηαθξίλνληαη ζεηηθέο πξννπηηθέο, νη νπνίεο εληζρχνληαη απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ, ηελ ηαρεία εμάπισζε ησλ ζνχπεξ κάξθεηο ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Οπθξαλίαο θαη ηε ζηαδηαθή δηείζδπζε ησλ πξντφλησλ απηψλ ζε πεξαηηέξσ ηχπνπο ζεκείσλ πψιεζεο. Θα πξέπεη φκσο λα ιεθζεί ππφςε, φηη δελ πξφθεηηαη πεξί πξντφλησλ καδηθήο θαηαλάισζεο, αιιά πεξί ζπεζηαιηηέ, απξφζηησλ ζηα ρακεινχ εηζνδήκαηνο επξεία θαηαλαισηηθά ζηξψκαηα. ήκεξα δξαζηεξηνπνηνχληαη (επίζεκα) ζηελ Οπθξαλία 4-6 εηζαγσγείο ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ θαη ειηψλ, νη νπνίνη θαηαβάιινπλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο θαη δαπάλεο δηείζδπζεο ζηελ αξθεηά ``ζηελή`` απηή αγνξά. Πηζηεχνπκε φηη, εάλ ηα πξντφληα ζηεξηρζνχλ κε πξνβνιή θαη δηαθήκηζε (ζπκκεηνρή-πξνβνιή-γεπζηγλσζία ζε εθζέζεηο, advertorials-ζπληαγέο-θαηαρσξήζεηο ζε έληππα ΜΜΔ, εθπνκπέο ζην ξαδηφθσλν, αθίζεο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη in store promotion), ζα θαησξζψζνπλ λα επηβιεζνχλ. Ο εδψ θαηαλαισηήο είλαη πάλησο αξθεηά επηξξεάζηκνο θαη έρεη ζεηηθή πξνδηάζεζε γηα ηα ειιεληθά ηξφθηκα. Αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηηο εμαγσγέο φισλ γεληθά ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ Οπθξαλία απνηεινχλ νη κεηαθνξέο, επεηδή φηη δελ πθίζηαληαη πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιφγηα ηκεκαηηθψλ κεηαθνξψλ (groupage) απφ ηελ Διιάδα πξνο ηελ Οπθξαλία. Θα πξέπεη ηέινο λα ιεθζεί ππφςε, φηη ε παξνχζα δηεζλήο θαη εγρψξηα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε νπνία νδήγεζε ηελ Οπθξαλία ζε δαλεηζκφ απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο εηζαγσγέο ηεο ρψξαο, ηδίσο ζηα πξντφληα ειαζηηθήο δήηεζεο. απηφ ζα ζπληειέζεη θαη ε αδπλακία ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο Γθξίβλα, νη ζπλερείο ππνηηκήζεηο ηνπ νπνίνπ ζπλεπάγνληαη αικαηψδεηο απμήζεηο ηηκψλ ζηα εηζαγφκελα πξντφληα. Ο πληάμαο Πεξηθιήο Αιεμαλδξάθεο ΠΔ & ΣΔ Γηνηθ. Γ

9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9 1. Δηζαγωγηθό θαζεζηώς & θσθιοθορία ηροθίκωλ ζηελ Οσθραλία Η εηζαγσγή ηξνθίκσλ ζηελ Οπθξαλία πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πνηθίισλ ζσλοδεσηηθώλ εγγράθωλ θαη πηζηοποηεηηθώλ, ζηελ αγγιηθή, (κεηαθραζκέλωλ ζηελ οσθραληθή (θαζφζνλ δελ αλαγλσξίδνληαη ηα δηεζλή θαη θνηλνηηθά έγγξαθα), ηε δηελέξγεηα πγεηνλνκηθψλ θαη ξαδηνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ηελ θαηαβνιή εηζαγωγηθού δαζκού θαη Φ.Π.Α. σο θαησηέξσ: Προϊόλ Γαζκ. Γαζκοί, Φόροη Παραηερήζεης Κιάζε Διαηφιαδν % Διηέο (ζε άικε) % Διηέο (κε μχδη) % Ο Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζε 20% θαη είλαη ελζσκαησκέλνο ζηελ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο Απαηηούκελα έγγραθα γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηνλ εθηεισληζκφ ησλ πξντφλησλ ζηελ Οπθξαλία: Απφ εμαγσγέα Διιάδνο 1. Σηκνιφγην εμαγσγήο ζηελ αγγιηθή θαη νπθξαληθή 2. Φπηνυγεηνλνκηθφ Πηζηνπνηεηηθφ 3. Φνξησηηθή 4. Γηαζάθεζε ηεισλείνπ εμαγσγήο 5. Πιστοποίηση Παραγωγού (Certification)* Απφ εηζαγσγέα Οπθξαλίαο: 1. Αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ (θάζε εηζαγσγή/εμαγσγή πξνυπνζέηεη ζρεη. ζχκβαζε ζηελ νπθξαλ/αγγιηθή) 2. ``Πιστοποίηση Αντιστοιτίας`` * απφ νπθξαληθή αξρή, εάλ δελ πθίζηαηαη αλσηέξσ ``Certification``. 3. ``Πηζηνπνίεζε Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ`` 4. ``Πηζηνπνίεζε Ραδηνινγηθνχ Διέγρνπ`` 5. ``Πηζηνπνίεζε Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ`` Ο εηζαγσγέαο πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο (εγγεγξακκέλνο) ζε νπθξαληθφ ηεισλείν. Γηα ηελ θπθινθνξία ηξνθίκσλ ζηελ νπθξαληθή αγνξά απαηηείηαη ζήκαλζε ηωλ προϊόληωλ ζηελ οσθραληθή γιώζζα (εθηππσκέλε επί ζπζθεπαζίαο ή κε πξφζζεηε εηηθέηηα), κε ηηο θαησηέξσ ελδείμεηο: - Ολνκαζία πξντφληνο - Ολνκαζηηθφ βάξνο - Καηάινγνο ζπζηαηηθψλ, ηπρφλ άιισλ εκπεξηερνκέλσλ ηξνθίκσλ θαη πξνζζεηηθψλ νπζηψλ - Σπρφλ ζξεπηηθέο αμίεο - Ηκεξνκελία ιήμεσο ή εκεξνκελία παξαγσγήο κε έλδεημε ηεο δηάξθεηαο δσήο - πλζήθεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο - Όλνκα, ρψξα θαη δ/λζε παξαγσγνχ ή ηππνπνηεηνχ ή εμαγσγέα. ηνηρεία ηνπ εηζαγσγέα. - Σπρφλ ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο ρξήζεσο. - Σπρφλ χπαξμε γελεηηθά κεηαιιαγκέλσλ νπζηψλ - Σπρφλ πξνεηδνπνηήζεηο πξνο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαηαλαισηψλ (βξέθε, αζιεηέο, έγθπνη). * ``Certification`` απφ ην ``Οσκρανικό Κέντρο Τσποποίησης και Πιστοποίησης UKRCC``. Δλ πξνθεηκέλσ πξαγκαηνπνηείηαη, κε έμνδα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ εηζαγσγέα ή εμαγσγέα, έιεγρνο απφ θιηκάθην ηνπ UKRCC ζηελ κνλάδα παξαγσγήο ζηελ Διιάδα θαη ρνξεγείηαη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (CERTIFICATION) ηζρχνο 2 έσο 3 έηε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζπλνδεχεη θάζε εμαγσγή. Δάλ δελ πθίζηαηαη ε ελ πξνθεηκέλσ πηζηνπνίεζε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηα νπθξαληθά ηεισλεία ρξνλνβφξα (1-2 εβδνκάδεο) θαη δαπαλεξή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ελφο εθάζηνπ πξντφληνο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ Οπθξαλία.

10 10 2. ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΚΘΔΔΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ, 2009 UKRPRODMASCH 2009 Food, Packaging, Food Processing Febr Kiev International Exhibition Centre WORLD FOOD UKRAINE 2009 FOOD & DRINKS October 2009, KIEV Kiev International Exhibition Centre FOOD EXPO UKRAINE February 2009 Kiev Expo Plaza Διοπγανωτήρ: PREMIER EXPO Tel: ( ) , fax: Διοπγανωτήρ: JSC KIEV INTERNATIONAL CONTRACT FAIR (KICF) P.O.BOX B-13, Kiev 01001, Ukraine Tel: (044) , ΚΛΑΔΘΚΑ ΠΕΡΘΟΔΘΚΑ ΣΡΟΦΘΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ PRODUKTI DRINKS plus Bars, Restaurants Publishing House FOODSTAFF Mrs. Tatyana Kovalenko 8, O. Teligi Str., off. 57 UA Kyiv Tel./Fax: ( ) Publishing House N Iryna Diachenkova 58, Saksaganskogo Str. Off. 5 UA Kyiv Tel. ( ) , Fax:

11 4. ΟΤΚΡΑΝΗΑ: ΜΔΓΑΛΟΗ ΔΗΑΓΩΓΔΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 11 ASCOP-UKRAINE off.610, 11 Raskovoy Mariny, Kiev (+38044) , Fax: BESTCOM 265-B, Golovna str., Chernivtsi, ( ) Fax: BK-FOOD Ukraine (canned&frozen fish, fruits/vegetables, mushrooms) 1/36, Bastionnaya str., Kiev (+38044) Fax: CHUMATSKIY SHLYAKH, Ltd 3, M. Mishina, Kiev (+38044) , Fax: DOMINANTA office 12, 39, Degtyarivska, Kiev ( ) , Fax: DON-EST PLUS Lesnoy blind alley1-v, Lugansk ( ) , , Fax: ( ) , , JAHN GENERAL PRODUCTS UKRAINE, Ltd 66, Povitroflotskiy Ave, Kiev ( ) Fax: , KIT Trading company 147 Lenina Ave, Zaporozhye, (+38062) , Fax: KRECHET 15, Generala Naumova str., Kiev (+38044) Fax: LAN UKRAINA 5, Dovnar-Zapolskogo, Kiev ( ) , Fax: LIKO, Trading House 1, Narodnogo Opolchenia, Kiev ( ) , , Fax: , , , LINDE Holding 30, Predslavinska, Kiev (+38044) , , Fax: MASPEX - UKRAINA 6/1, Pravdy, Khmelnitskiy, ( ) Fax: MERCADO 27, Gorkogo, Kiev ( ) Fax: NATURAL PRODUCTS (dry fruits, nuts) corp.2, 40 Academika Glushkova, Kiev 187 ( ) Fax: OPTITRADE 2/8, Mayakovskogo, Chernivtsy ( ) Fax: STARA FORTETSIA Trading, Ltd 4-A, Berezniakivska, Kiev ( ) , , Fax UNITED FDS LTD 14 Poliarna, Kiev (+38044) , Fax: VERONA LLC 1, Uritskogo str., Kiev ( ) , Fax: VSESVIT, Group of Companies 63, Tolstogo, Kiev ( ) Fax: WORLD TRADE, Ltd office 310, 48/50, Volynska, Kiev (+38044) Fax:

12 5. Διηές θαη ειαηόιαδα ζε θαηαζηήκαηα Κηέβοσ 12 S/M FOURSHET METRO c & c METRO cash & carry, Kiev METRO cash & carry, Kiev METRO cash & carry, Kiev

13 13 FURSHET S/M, Kiev METRO cash & carry, Kiev METRO cash & carry, Kiev METRO cash & carry, Kiev

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α.

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2010 205 Γενικό Πποξενείο Νέαρ Τόπκηρ Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ Η ΔΘΕΘΔΤΗ ΣΗ ΜΠΤΡΑ MYTHOS RED ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ.

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δπηβιέπσλ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Θεφδσξνο Μαξηφιεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κψζηαο Παπνπιήο, Αλεμάξηεηνο Δξεπλεηήο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σν παξφλ άξζξν δηεξεπλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη... 3 2. Αγοπά γπαθείων... 5 3. Αγοπά καηοικιών... 9 4. Αγοπά καηαζηημάηων... 14 5. Logistics & Βιομησανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Πάληεην Παλεπηζηήκην ΜΑΡΣΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σεο πνπδϊζηξηαο ΚΟΝΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ Α.Μ. 3253 Δπόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΝΗΚΟΛΟΤΕΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΣΑΒΑΛΑ ΑΡΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013»

«Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013» ΕΚΘΕΣΗ -ΑΝΑΦΟΡΑ «Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013» COUNTRY PROFILE GREECE «The mining/metallurgical industry in Greece. Commodity review

Διαβάστε περισσότερα