Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα."

Transcript

1 ΟΡΙΣΜΟΙ Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. Εγκατάλειψη: Μία ιστιοδροµία που µία επιτροπή αγώνων ή µία επιτροπή ενστάσεων εγκαταλείπει είναι άκυρη αλλά µπορεί να επαναληφτεί. Καθαρά πίσω και καθαρά µπροστά, Επικάλυψη Ένα σκάφος είναι καθαρά πίσω από ένα άλλο όταν η γάστρα και ο εξοπλισµός του σε κανονική θέση ευρίσκονται πίσω από µία γραµµή εγκάρσια από το απώτερο πίσω σηµείο της γάστρας και του εξοπλισµού του άλλου σκάφους σε κανονική θέση. Το άλλο σκάφος είναι καθαρά µπροστά. Τα σκάφη επικαλύπτονται όταν κανένα δεν είναι καθαρά πίσω. Όµως επικαλύπτονται επίσης όταν ένα σκάφος ανάµεσά τους επικαλύπτει και τα δύο. Αυτοί οι όροι εφαρµόζονται πάντοτε σε σκάφη στην ίδια πλεύση. εν εφαρµόζονται σε σκάφη σε αντίθετες πλεύσεις εκτός αν εφαρµόζεται ο κανόνας 18 ή και τα δύο σκάφη ιστιοδροµούν υπό γωνία µεγαλύτερη των ενενήντα µοιρών από τον αληθή άνεµο. Fetching Ένα σκάφος είναι σε πορεία παράπλευσης όταν ευρίσκεται σε θέση να περάσει προσήνεµα από αυτό και να το αφήσει από την απαιτούµενη πλευρά χωρίς να αλλάξει πλεύση. Τερµατισµός: Ένα σκάφος τερµατίζει όταν οποιοδήποτε τµήµα της γάστρας ή του πληρώµατος ή του εξοπλισµού του σε κανονική θέση, περάσει την γραµµή τερµατισµού µε κατεύθυνση από το τελευταίο σηµείο στροφής, είτε για πρώτη φορά ή αφού εκτελέσει µία ποινή σύµφωνα µε τον κανόνα 44.2 ή αφού διορθώσει ένα σφάλµα που έγινε στην γραµµή τερµατισµού σύµφωνα µε τον κανόνα 28.1 Ενδιαφερόµενο µέρος: Κάθε άτοµο που ενδέχεται να κερδίσει ή να χάσει ως αποτέλεσµα µιας απόφασης µιας επιτροπής ενστάσεων, ή που έχει σοβαρό προσωπικό ενδιαφέρον στην εν λόγω απόφαση. Κρατιέται µακριά: Ένα σκάφος κρατιέται µακριά από ένα άλλο εάν το άλλο σκάφος µπορεί να τηρήσει την πορεία του χωρίς να χρειαστεί να κάνει χειρισµό αποφυγής και σε περίπτωση που τα σκάφη επικαλύπτονται στην ίδια πλεύση, εάν το υπήνεµο σκάφος µπορεί να µεταβάλει την πορεία του και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς ευθύς αµέσως να έλθει σε επαφή µε το προσήνεµο σκάφος.

2 Υπήνεµη και Προσήνεµη. Υπήνεµη πλευρά ενός σκάφους είναι η πλευρά η οποία είτε δεν δέχεται τον άνεµο, ή όταν το σκάφος ορθοπλωρίσει, δεν δεχόταν τον άνεµο. Εντούτοις, όταν πλέει κατάπρυµα ή µε τον άνεµο από την υπήνεµη πλευρά, υπήνεµη πλευρά είναι εκείνη που ευρίσκεται η µεγίστη. Η άλλη πλευρά είναι η προσήνεµη. Όταν δύο σκάφη στην ίδια πλεύση επικαλύπτονται, το σκάφος στην υπήνεµη πλευρά του άλλου είναι το υπήνεµο σκάφος. Το άλλο είναι το προσήνεµο σκάφος. Σηµείο: Ένα αντικείµενο που οι οδηγίες πλου υποχρεώνουν ένα σκάφος να το αφήσει από µία καθορισµένη πλευρά και ένα σκάφος επιτροπής που περιβάλλεται από πλεύσιµα ύδατα από το οποίο επεκτείνεται η γραµµή εκκίνησης ή η γραµµή τερµατισµού. Το αγκυροβόλιο του και αντικείµενα ή ένα αντικείµενο που είναι προσωρινά ή τυχαία προσκολληµένο σε ένα σηµείο δεν αποτελεί µέρος του. Χώρος σηµείου: Χώρος που χρειάζεται ένα σκάφος για να πλεύσει προς ένα σηµείο και κατόπιν χώρος για να πλεύσει την ορθή πορεία του όταν ευρίσκεται στο σηµείο. Εντούτοις, ο χώρος σηµείου δεν περιλαµβάνει χώρο για αναστροφή, εκτός αν το σκάφος έχει προσήνεµη επικάλυψη και ευρίσκεται εσωτερικά του σκάφους που απαιτείται να δώσει χώρο σε σηµείο. Εµπόδιο: Εµπόδιο είναι ένα αντικείµενο το οποίο ένα σκάφος δεν µπορεί να το περάσει χωρίς να µεταβάλει σηµαντικά την πορεία του, εάν η πορεία του είναι ακριβώς προς αυτό και σε απόσταση ενός µήκους σκάφους από αυτό. Ένα αντικείµενο το οποίο µπορεί να προσπεράσει µε ασφάλεια µόνο από µία πλευρά ή µια περιοχή που έτσι ορίζεται από τις οδηγίες πλου, αποτελούν εµπόδια. Εντούτοις, ένα σκάφος που αγωνίζεται δεν αποτελεί εµπόδιο σε άλλα σκάφη, εκτός εάν πρέπει να κρατηθούν µακριά του, να του παραχωρήσουν χώρο ή χώρο σηµείου, ή εάν εφαρµόζεται ο κανόνας 22 να το αποφύγουν. Ένα σκάφος που ταξιδεύει, περιλαµβανοµένου και ενός σκάφους που αγωνίζεται, δεν αποτελεί ποτέ συνεχές εµπόδιο. Επικάλυψη: Βλέπε Καθαρά πίσω και Καθαρά µπροστά, Επικάλυψη ιάδικοι: Οι διάδικοι σε µια ακροαµατική διαδικασία: ο ενάγων, ο εναγόµενος, ένα σκάφος που ζητά αποκατάσταση, ένα σκάφος ή ένας αγωνιζόµενος που ενδέχεται να τιµωρηθεί σύµφωνα µε τον κανόνα 69.1, µία επιτροπή αγώνων ή µια διοργανώτρια αρχή, σε ακροαµατική διαδικασία σύµφωνα µε τον κανόνα 62.1 (α). Αναβολή: Αναβληθείσα ιστιοδροµία είναι αυτή που δεν εκκίνησε στην προγραµµατισµένη ώρα της αλλά µπορεί να εκκινήσει ή να εγκαταλειφθεί αργότερα.

3 Ορθή πορεία: Η πορεία που το σκάφος θα ακολουθούσε για να τερµατίσει όσο το δυνατό ταχύτερα, εάν απουσίαζαν τα άλλα σκάφη που αναφέρονται στον κανόνα που χρησιµοποιεί τον όρο. Ένα σκάφος δεν έχει ορθή πορεία πριν του δοθεί σήµα εκκίνησης. Ένσταση: Ένσταση είναι ένας ισχυρισµός που γίνεται σύµφωνα µε τον κανόνα 61.2 από ένα σκάφος, µια επιτροπή αγώνων ή µια επιτροπή ενστάσεων ότι ένα σκάφος έχει παραβεί ένα κανόνα. Αγωνιζόµενο: Ένα σκάφος αγωνίζεται από την στιγµή που του δίδεται το προπαρασκευαστικό του σήµα µέχρις ότου τερµατίσει και αποµακρυνθεί από την γραµµή τερµατισµού και τα σηµεία της ή να αποσυρθεί, ή µέχρις ότου ή επιτροπή αγώνων δώσει το σήµα γενικής ανάκλησης, αναβολής ή εγκατάλειψης του αγώνα. Χώρος: Χώρος είναι χώρος που χρειάζεται ένα σκάφος υπό τις επικρατούσες συνθήκες καθώς εκτελεί ελιγµούς χωρίς καθυστέρηση και µε ναυτικό τρόπο. Κανόνας: (a) Οι κανόνες αυτού του βιβλίου, συµπεριλαµβανοµένων των Ορισµών, των Σηµάτων Αγώνων, των προοιµίων και των κανόνων στα σχετικά Παραρτήµατα, αλλά όχι οι τίτλοι. (b) ο Κανονισµός 19 της ISAF, Κώδικας ικαιώµατος Αγωνίζεσθαι ο Κανονισµός 20, Κώδικας ιαφήµισης, ο Κανονισµός 21, Κώδικας κατά των Απαγορευµένων Ουσιών και ο Κανονισµός 22, Κώδικας Κατάταξης των Αθλητών. (c) οι διατάξεις της «εθνικής αρχής», εκτός εάν έχουν αλλάξει από τις οδηγίες πλου συµµορφούµενες µε τις διατάξεις της εθνικής αρχής, εάν υπάρχουν τέτοιες, για τον κανόνα 88. (d) οι κανονισµοί της κλάσεως ( για ένα σκάφος που αγωνίζεται σύµφωνα µε ένα σύστηµα ισοζυγισµού, οι κανονισµοί αυτού του συστήµατος είναι «κανονισµοί της κλάσης». (e) η προκήρυξη του αγώνα. (f) οι οδηγίες πλου (g) οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που διέπουν την διοργάνωση. Εκκίνηση: Ένα σκάφος εκκινεί όταν ευρισκόµενο ολόκληρο στην πριν την εκκίνηση πλευρά της γραµµής εκκίνησης κατά ή µετά το σήµα εκκίνησης, και έχοντας συµµορφωθεί µε τον κανόνα 30.1, εάν αυτός ισχύει, οποιοδήποτε τµήµα της γάστρας του, µέλους του πληρώµατος ή του εξοπλισµού περάσει την γραµµή εκκίνησης προς την κατεύθυνση του πρώτου σηµείου.

4 Πλεύση, εξήνεµη ή Αριστερήνεµη: Ένα σκάφος είναι σε πλεύση δεξήνεµη ή αριστερήνεµη ανάλογα µε την προσήνεµη πλευρά του. Ζώνη Είναι η περιοχή γύρω από ένα σηµείο σε απόσταση τριών µηκών της γάστρας του εκεί πλησιέστερου σκάφους. Ένα σκάφος βρίσκεται µέσα στην ζώνη, όταν οποιοδήποτε τµήµα της γάστρας του βρίσκεται µέσα στην ζώνη Προσήνεµο: Βλέπε Υπήνεµο και Προσήνεµο.

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. Ποια η απόσταση από το σημείο του πέναλτι μέχρι τη γραμμή του τέρματος; Α. 10 μ (11 γιάρδες). Β. 11 μ (12 γιάρδες). Γ. 9 μ (10 γιάρδες). Δ. 12 μ (13 γιάρδες). 2. Τα κοντάρια με σημαία που τοποθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ (καν.7)

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ (καν.7) ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ (καν.7) Η μη αισθητή μεταβολή της διοπτεύσεως πυξίδας του πλοίου που προσεγγίζει σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος συγκρούσεως. Εδώ πρέπει να τονίσομε ότι διοπτεύομε πάντοτε το ίδιο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα...... 2 1. ΤΜΗΜΑ 1... 3 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ.3 1.1.1. Άπνοια...3 1.1.2. Δυναμική Άπνοια..3 1.1.3. Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Πρόεδρος: Καφφές Ηλίας Αντιπρόεδρος: Τσαγκαμίλης Ανδρέας Γεν. Γραμματέας: Δημόπουλος Αλέξανδρος Ειδ. Γραμματέας: Παντελάκης Ηρακλής Ταμίας: Πόδας Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2012 Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Α Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ COASTAL OFFSHORE ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο (ΝΟΚΒ) προκηρύσσει τον Ιστιοπλοικό Αγώνα Coastal Offshore 8o Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011 Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ Ο Βορράς και η Ανατολή κάθονται στην ίδια πλευρά του χωρίσματος, καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι ευθύνη του Βορρά να τοποθετήσει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο UNI-League 10

Όροι Συμμετοχής στο UNI-League 10 UNI-League 10 10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Φοιτητών & Σπουδαστών mini soccer 5x5 www.unileague.gr info@unileague.gr τηλ. 693 7279288 693 6644269 FAX: 210 9515730 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Όροι Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1994L0020 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα