Η χρήση του µοντέλου της «κατάκτησης εννοιών» στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης: Το παράδειγµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση του µοντέλου της «κατάκτησης εννοιών» στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης: Το παράδειγµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς"

Transcript

1 Η χρήση του µοντέλου της «κατάκτησης εννοιών» στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης: Το παράδειγµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς Παναγιωτοπούλου Πολυξένη, Msc Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υπ. ρ Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Καµπουροπούλου - Σαββαΐδου Μαρία, Λέκτορας Π.Τ..Ε., Πανεπιστηµίου Αιγαίου Με την παρούσα µελέτη επιχειρείται η χρήση του µοντέλου της «κατάκτησης εννοιών» των J. Bruner J. Goodnow G. Austin στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης. Ειδικότερα, επιδιώκεται η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του συγκεκριµένου µοντέλου για την κατάκτηση εννοιών, όπως πολιτισµός και πολιτιστική κληρονοµιά. Για την επίτευξη των επιδιώξεων της µελέτης, αξιοποιήθηκε τόσο η βιβλιογραφική έρευνα όσο και η έρευνα δράσης. Η έρευνα δράσης διεξήχθη το σχολικό έτος µε τους µαθητές της Τετάρτης Τάξης του 5 ου ηµοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου. Η δόµηση του µοντέλου διδασκαλίας υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: Η πρώτη φάση περιελάµβανε την παρουσίαση των δεδοµένων στους µαθητές και την αναγνώριση των εννοιών, στη δεύτερη φάση πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της κατανόησης των εννοιών και στην τρίτη φάση οι µαθητές ανέλυσαν τις στρατηγικές µε βάση τις οποίες κατανόησαν τις έννοιες. Ως εργαλείο για τη µέτρηση του βαθµού κατανόησης των σχετικών εννοιών χρησιµοποιήθηκε ένα φύλλο αξιολόγησης καθώς και οι καλλιτεχνικές δηµιουργίες - πολιτιστικά προϊόντα που δηµιουργήθηκαν από τα παιδιά µετά τη διδακτική µας παρέµβαση. 1. Εισαγωγή Οι κοινωνικο-πολιτισµικές αλλαγές, οι θεαµατικές εξελίξεις στον τοµέα των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και η ταχύτητα διακίνησης των πληροφοριών, σε συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση της γνώσης µεταβάλλουν συνεχώς την κοινωνία και µαζί της συνακόλουθα µεταβάλλεται και το σχολείο. Αυτές οι µεταβολές αντανακλώνται και στην τυπική εκπαίδευση και διαµορφώνουν µια άλλη αντίληψη για το ρόλο αλλά και το έργο του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης. Προτεραιότητα του σύγχρονου σχολείου δεν αποτελεί πλέον η απλή µετάδοση πληροφοριών αλλά η «συνύφανση» της γνώσης και της σκέψης (Ματσαγγούρας, 2000: 70), η διαδικασία ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της απόκτησης µεταγνωστικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της καθηµερινής διδακτικής πράξης. ISSN

2 Οπωσδήποτε υπάρχουν ανεξάντλητοι τρόποι και διδακτικές τεχνικές προσέγγισης της κριτικής σκέψης. Ωστόσο, η ουσία δε βρίσκεται στο πώς διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως στο τι και το πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Η αποτελεσµατικότητα µιας στρατηγικής βρίσκεται όχι στο πώς εφαρµόστηκε αλλά στο κατά πόσο προώθησε την προσωπική απόκτηση και κατανόηση της γνώσης από τους µαθητές (Jacobsen, Eggen, Kauchak, 2009: 51). Με την παρούσα µελέτη επιχειρείται η αξιοποίηση του µοντέλου της «κατάκτησης εννοιών», ενός µοντέλου διδασκαλίας από την ευρύτερη οµάδα µοντέλων διδασκαλίας της επεξεργασίας πληροφοριών 1, για την εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων σκέψης των µαθητών ηµοτικού Σχολείου. Πιο συγκεκριµένα, µε την εφαρµογή του µοντέλου της «κατάκτησης εννοιών», το οποίο επινοήθηκε από τον J. Bruner, επιδιώκεται η µέτρηση της αποτελεσµατικότητάς του στη διδασκαλία σηµαντικών εννοιών, όπως ο πολιτισµός και η πολιτιστική κληρονοµιά. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, αξιοποιήθηκε τόσο η βιβλιογραφική έρευνα όσο και η έρευνα δράσης. Η έρευνα δράσης διεξήχθη το σχολικό έτος µε τους µαθητές της Τετάρτης Τάξης του 5 ου ηµοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου. Ως εργαλείο για τη µέτρηση του βαθµού κατανόησης των σχετικών εννοιών χρησιµοποιήθηκε ένα φύλλο αξιολόγησης καθώς και τα πολιτιστικά προϊόντα που δηµιουργήθηκαν από τα παιδιά µετά τη διδακτική µας παρέµβαση. 1 Ανάµεσα στις γνωστικές προσεγγίσεις του φαινοµένου της µάθησης, ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι θεωρίες εκείνες που αντιµετωπίζουν τη µάθηση ως «διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών». Οι εκπρόσωποι των θεωριών αυτών υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί όπως ένα πολύπλοκο σύστηµα ηλεκτρονικού υπολογιστή, στον οποίο εισάγονται στοιχεία πληροφοριών, επεξεργάζονται από αυτόν και από την επεξεργασία αυτή προκύπτουν ποικίλες λογικές ενέργειες ή εκτελέσεις διαφόρων πράξεων, µε τις οποίες αποδεικνύεται ότι η µάθηση πραγµατοποιήθηκε (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2003: 163). Οι γνωστικές διαδικασίες και λειτουργίες µεσολαβούν ανάµεσα στα εισερχόµενα σήµατα ερεθίσµατα (input) και στις εξερχόµενες αντιδράσεις (output) παίζοντας διαµορφωτικό ρόλο στη συµπεριφορά. ηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι παθητικός δέκτης των ερεθισµάτων του περιβάλλοντος, αλλά αντιδρά ενεργητικά στην πρόσκτηση, κωδικοποίηση και επεξεργασία των πληροφοριών (Κολιάδης, 1995: 46). ιάφορα µοντέλα έχουν διαµορφωθεί από εκπροσώπους των θεωριών αυτών µε σκοπό να προσδιοριστούν οι δοµές της µάθησης, η κατανόηση των οποίων θα συµβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας µε την ανάπτυξη διδακτικών ενεργειών ανάλογων προς τις εσωτερικές διαδικασίες της µάθησης. ISSN

3 2. Θεωρητικό πλαίσιο 2.1. Οι έννοιες ως γνωστικά προϊόντα της κριτικής σκέψης Η κριτική σκέψη ως οργανωµένη διαδικασία επεξεργασίας µετασχηµατίζει τα πρωτογενή δεδοµένα και παράγει γνωστικά προϊόντα, τα οποία µπορούν να πάρουν τη µορφή εννοιών, κρίσεων, γενικεύσεων, σχηµάτων, διαδικασιών, αξιών και στάσεων. Επιδίωξη όλων των προγραµµάτων κριτικής σκέψης είναι η αναζήτηση τρόπων µετασχηµατισµού των γνωστικών προϊόντων της κριτικής σκέψης σε δοµικά στοιχεία του περιεχοµένου της διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2000: 83). Αναφορικά µε την πρώτη κατηγορία, το αναλυτικό πρόγραµµα όλων των διδακτικών αντικειµένων και όλων των βαθµίδων προβλέπει τη διδασκαλία βασικών εννοιών, τις οποίες η Γνωστική Ψυχολογία ορίζει ως την οργανωµένη γνώση που κατέχει το άτοµο για τα ουσιώδη γνωρίσµατα προσώπων, αντικειµένων, γεγονότων, ιδεών, καταστάσεων και διαδικασιών. Οι έννοιες επιτελούν βασικό ρόλο στη γνωστική ζωή και την πνευµατική ανάπτυξη του ατόµου, διότι µέσω της κατηγοριοποίησης που επιφέρουν µειώνουν τη συνθετότητα του περιβάλλοντος, διευκολύνουν το άτοµο να αναγνωρίσει σε αυτό στοιχεία της εµπειρίας του, περιορίζουν την ανάγκη για συνεχή µάθηση παρόµοιων στοιχείων, ενώ δηµιουργούν το πλαίσιο για τη µάθηση νέων (Ματσαγγούρας, 2000: ). Επιπρόσθετα, µεταξύ των εννοιών αναπτύσσεται ένα πλέγµα σχέσεων και αρχών µέσα από το οποίο το άτοµο επεξεργάζεται και ερµηνεύει τα νέα ερεθίσµατα που λαµβάνει από την πραγµατικότητα, η οποία το περιβάλλει. ηλαδή, τα στοιχεία του προϋπάρχοντος εννοιολογικού πλέγµατος λειτουργούν ως όργανα δόµησης της νέας γνώσης και κατά συνέπεια καθορίζουν το είδος, το περιεχόµενο και την έκταση της νέας µάθησης. Μαθαίνουµε ταυτόχρονα µε αφετηρία τις προηγούµενες γνώσεις µας και µαθαίνουµε ενάντια σε αυτές, αφού τα νέα στοιχεία άλλοτε αφοµοιώνονται και άλλοτε απορρίπτονται από τους µαθητές, που εµπλουτίζονται µε καινούρια γνώση (Bertrand, 1999: 74-75). Οι έννοιες αποτελούν δοµικά στοιχεία της σκέψης, γι αυτό και πολλά σύγχρονα προγράµµατα διδασκαλίας της κριτικής σκέψης τοποθετούν τη διαδικασία ISSN

4 σχηµατισµού εννοιών στη βάση της γνωστικής πυραµίδας 2, και συχνά αρχίζουν την εκπαίδευση από αυτήν (Marzano et al, 1988) Το Μοντέλο της «κατάκτησης εννοιών» Σύµφωνα µε την αντίληψη της κριτικής σκέψης η γνώση κατακτιέται από τους µαθητές, όταν αυτοί πάντοτε εξετάζουν κριτικά τα όσα έµαθαν, όταν προσπαθούν να εφαρµόσουν και να µεταβιβάσουν τη νέα µάθηση, όταν συγκρίνουν τις απόψεις τους µε εκείνες των πηγών και όταν συζητούν αυτά που έµαθαν µε τους συµµαθητές και το δάσκαλό τους σε µικρές οµάδες (Τριλιανός, 1997: 154). Η ανωτέρω κριτική προσέγγιση της γνώσης µπορεί να επιτευχθεί και µέσω του µοντέλου κατάκτησης (ή επίτευξης) εννοιών του J. Bruner J. Goodnow G. Austin (Τριλιανός, 1997: 183). Η κατάκτηση εννοιών είναι «η αναζήτηση και η καταχώριση ιδιοτήτων σε λίστες οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διάκριση των προτύπων από τα µη πρότυπα των διαφόρων κατηγοριών» (Bruner, Goodnow & Austin, 1967: 233 στο Joyce et al, 2009: 62). Ενώ ο σχηµατισµός εννοιών απαιτεί από τους µαθητές να αποφασίσουν τη βάση πάνω στην οποία θα σχηµατίσουν τις κατηγορίες, η κατάκτηση εννοιών απαιτεί από τους µαθητές να κατανοήσουν τις ιδιότητες µιας κατηγορίας που έχει ήδη σχηµατιστεί στο µυαλό ενός άλλου ατόµου, συγκρίνοντας και αντιπαραθέτοντας παραδείγµατα. Τα παραδείγµατα αυτά ονοµάζονται «πρότυπα» και περιλαµβάνουν τα χαρακτηριστικά που ονοµάζονται «ιδιότητες» της έννοιας, µε παραδείγµατα που δεν περιλαµβάνουν τις ιδιότητες αυτές (Joyce et al, 2009: 62). Τα παραδείγµατα λέξεις που περιλαµβάνουν τις ιδιότητες της σχετικής κατηγορίας αποτελούν τα «θετικά πρότυπα», ενώ σε αντίθετη περίπτωση γίνονται τα «αρνητικά πρότυπα». Η σωστή διάκριση των παραδειγµάτων από τα µη παραδείγµατα είναι ευκολότερη από την έκφραση των ιδιοτήτων της έννοιας. Οι όροι «πρότυπα» και «ιδιότητες» προέρχονται από τη µελέτη του Bruner πάνω στις έννοιες και τους τρόπους κατάκτησής τους από τους ανθρώπους. 2 Οι έννοιες, οι κρίσεις, οι γενικεύσεις, οι δεξιότητες µπορούν να αποτελέσουν τη βάση οικοδόµησης της στοχοταξινοµίας της ωριαίας διδασκαλίας, όχι µόνο γιατί αποτελούν προϊόντα της κριτικής σκέψης, αλλά και γιατί αποτελούν βασικά στοιχεία του αναλυτικού προγράµµατος (Παπάς, 1987). Σύµφωνα µε τη στοχοταξινοµία της κριτικής σκέψης (Ματσαγγούρας, 2000: 213), τα δοµικά στοιχεία της κριτικής σκέψης είναι οργανωµένα κατά αύξουσα δυσκολία και κατά ανιούσα φορά: α) σχηµατισµός εννοιών και β) κρίσεων, γενικεύσεων και σχηµάτων κατανόησης του κόσµου, γ)απόκτηση οργανωµένων γνώσεων δηλωτικής φύσης, δ)σχηµατοποίηση και αυτοµατοποίηση δεξιοτήτων που συγκροτούν τη διαδικαστική γνώση, ε) ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών παραγωγικής σκέψης, στ) απόκτηση κοινωνικο-ηθικών στάσεων και δεξιοτήτων και τέλος ζ) ανάπτυξη του µεταγνωστικού. ISSN

5 Ουσιαστικά, τα πρότυπα αποτελούν ένα υποσύνολο µιας συλλογής ή ενός συνόλου δεδοµένων. Η κατηγορία είναι το υποσύνολο ή η συλλογή των δειγµάτων που έχουν κοινά ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά, τα οποία λείπουν από τα υπόλοιπα. Η εκµάθηση της έννοιας ή της κατηγορίας γίνεται µε τη σύγκριση των θετικών προτύπων και της αντιπαράθεσής τους µε τα αρνητικά (Joyce et al, 2009: 65-66). Τα αρνητικά πρότυπα είναι σηµαντικά, γιατί βοηθούν τους µαθητές να αναγνωρίσουν τα όρια µιας έννοιας. Με τον όρο «ιδιότητες» εννοούµε τα γνωρίσµατα που διαθέτουν όλα τα δεδοµένα. Ένας άλλος σηµαντικός όρος είναι αυτός της «αξίας της ιδιότητας», ο οποίος αναφέρεται στο βαθµό που µια ιδιότητα είναι παρούσα σε κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο. Όταν ασχολούµαστε µε διφορούµενες περιπτώσεις, το ζήτηµα της κατηγοριοποίησης στρέφεται σε ζητήµατα βαθµού ή διαφορετικά στην αξία της ιδιότητας. Στο πλαίσιο αυτό ένα άλλο ζήτηµα αποτελούν οι «πολλαπλές ιδιότητες». Οι έννοιες περιλαµβάνουν περιπτώσεις που ποικίλουν από εκείνες στις οποίες η απλή παρουσία µίας ιδιότητας είναι αρκετή για να ανήκει µια έννοια σε µια κατηγορία µέχρι περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητη η παρουσία αρκετών ιδιοτήτων. Οι φάσεις του µοντέλου της επίτευξης εννοιών (Joyce et al, 2009: 72) περιγράφονται ως εξής: Πρώτη Φάση: Παρουσίαση των εδοµένων και Αναγνώριση της Έννοιας. Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Οι µαθητές αναγνωρίζουν τις ιδιότητες στα θετικά και τα αρνητικά παραδείγµατα. Οι µαθητές διατυπώνουν και ελέγχουν υποθέσεις. Οι µαθητές δίνουν έναν ορισµό σύµφωνα µε τις βασικές ιδιότητες. εύτερη Φάση: Έλεγχος Κατανόησης της Έννοιας Οι µαθητές αναγνωρίζουν επιπλέον µη χαρακτηριστικά παραδείγµατα ως «ναι» ή «όχι». Η εκπαιδευτικός επιβεβαιώνει τις υποθέσεις, ονοµάζει την έννοια και αναδιατυπώνει τους ορισµούς σύµφωνα µε τις βασικές ιδιότητες. Οι µαθητές δίνουν παραδείγµατα. ISSN

6 Τρίτη Φάση: Ανάλυση των Στρατηγικών Σκέψης Οι µαθητές περιγράφουν τις σκέψεις τους. Οι µαθητές συζητούν το ρόλο των υποθέσεων και των ιδιοτήτων. Οι µαθητές συζητούν το είδος και τον αριθµό των υποθέσεων. 3. Μεθοδολογία της έρευνας Η ερευνητική διαδικασία, όπως προαναφέρθηκε, πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του µοντέλου της «κατάκτησης εννοιών». Επιµέρους στόχοι της έρευνας αποτέλεσαν η κινητοποίηση των γνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών και η ενίσχυση της µεταγνωστικής τους ικανότητας. Αντικείµενο της διδασκαλίας µας ήταν η κατανόηση της έννοιας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η οποία εντάσσεται στη θεµατική ενότητα: «Ο πολιτισµός των Ελλήνων και των άλλων λαών», του µαθήµατος «Μελέτη Περιβάλλοντος». Για την επίτευξη των επιδιώξεων της διδασκαλίας µας αξιοποιήθηκε η µέθοδος της έρευνας δράσης. Η έρευνα δράσης αποτελεί µια παρέµβαση µικρής κλίµακας στη λειτουργία του πραγµατικού κόσµου και µία εξέταση των επιδράσεων αυτής της παρέµβασης (Cohen et al, 2008: 386). Είναι η µελέτη µιας κοινωνικής περίπτωσης, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παιδαγωγικής πράξης. Μια ευρέως αποδεκτή άποψη της έρευνας δράσης την εκλαµβάνει ως µια κυκλική διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει το σχεδιασµό µιας αλλαγής, τη δράση και µετά την παρατήρηση αυτού που συµβαίνει µετά την αλλαγή, την απεικόνιση αυτών των διαδικασιών και των συνεπειών και τέλος το σχεδιασµό περαιτέρω δράσης και την επανάληψη του κύκλου (Robson, 2007: 258). Το να κάνεις έρευνα δράση σηµαίνει να σχεδιάζεις, να δρας, να παρατηρείς και να στοχάζεσαι πιο προσεκτικά, πιο συστηµατικά και πιο αυστηρά απ ότι κάποιος κάνει στην καθηµερινή του ζωή (Kemmin, McTaggart, 1992: 10) Το δείγµα της έρευνας Η συγκεκριµένη έρευνα διεξήχθη µε τους 15 µαθητές της Τετάρτης Τάξης του 5 ου ηµοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου, κατά το σχολικό έτος Στη γραφική παράσταση Α1, παρουσιάζεται η κατανοµή των συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος κατά φύλο. Από τους 15 µαθητές, οι 6 είναι αγόρια (ή ποσοστό 40%) και οι υπόλοιποι 9 είναι κορίτσια (ή ποσοστό 60%). ISSN

7 Γραφική παράσταση Α1 Ραβδόγραµµα κατανοµής συχνοτήτων του ερευνητικού δείγµατος µε βάση το φύλο 3.2. ιαδικασία της έρευνας Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: Κατά την πρώτη φάση οι µαθητές συµπλήρωσαν ένα φύλλο αξιολόγησης µε στόχο την ανίχνευση των αντιλήψεών τους για την έννοια του πολιτισµού και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το φύλλο αξιολόγησης, το οποίο ακολουθεί παρακάτω, κατασκευάστηκε µε γνώµονα τα χαρακτηριστικά, την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο των µαθητών και αποτελείται από δύο ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλών επιλογών. Φύλλο Αξιολόγησης 1. Τι νοµίζετε ότι είναι ο πολιτισµός; (Σηµείωσε για καθεµιά από τις παρακάτω απόψεις ξεχωριστά τη γνώµη σου, βάζοντας ένα στο αντίστοιχο κουτάκι.) Με την άποψη αυτή συµφωνώ: Ο πολιτισµός είναι: Πάρα πολύ Αρκετά Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου εν ξέρω δεν απαντώ Η γλώσσα. Οι τέχνες. Η θρησκεία. ISSN

8 Η παράδοση. Η τεχνολογία. Η επιστήµη. 2. Τι πιστεύετε ότι είναι η πολιτιστική κληρονοµιά ; (Μπορείς να σηµειώσεις µε περισσότερες από µια απαντήσεις) αρχαία µνηµεία, ιστορικά σπίτια, ήθη και έθιµα, παραδοσιακά αθλήµατα, έργα τέχνης, όπως γλυπτά και πίνακες ζωγραφικής, δάση, δρόµοι, σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, µουσική και τραγούδια, γεωργικά εργαλεία. Στη δεύτερη φάση, η οποία σχετίζεται µε τη διδακτική µας παρέµβαση, εφαρµόστηκε το µοντέλο της «κατάκτησης εννοιών», προκειµένου να διδαχθούν οι έννοιες του πολιτισµού και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η δόµηση του µοντέλου διδασκαλίας υλοποιήθηκε σε τρία στάδια: το πρώτο στάδιο περιελάµβανε την παρουσίαση των δεδοµένων στους µαθητές και την αναγνώριση της έννοιας. Οι µαθητές σύγκριναν τις ιδιότητες στα θετικά και τα αρνητικά παραδείγµατα αναφορικά µε την έννοια του πολιτισµού πολιτιστικής κληρονοµιάς. Στο δεύτερο στάδιο, οι υποθέσεις των µαθητών επιβεβαιώνονται, οι µαθητές δίνουν νέα παραδείγµατα και πραγµατοποιείται ο έλεγχος της κατανόησης της έννοιας. Στο τρίτο στάδιο, οι µαθητές περιγράφουν τις σκέψεις τους και αναλύουν τις στρατηγικές µε βάση τις οποίες κατανόησαν τις έννοιες. Για την πληρέστερη εφαρµογή και τη µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του µοντέλου υλοποιήθηκαν περαιτέρω δραστηριότητες, οι οποίες συµβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κατανόηση και την αντιµετώπιση των πολιτιστικών ζητηµάτων (Ν.Α.Α.Ε.Ε., 1999). Ενδεικτικά, συζητήθηκε πώς το περιβάλλον γίνεται αντιληπτό διαφορετικά από άλλες κουλτούρες και πώς αυτές οι διαφορετικές οπτικές µπορεί να επηρεάσουν τις αντιλήψεις των ατόµων, πώς οι νέες τεχνολογίες µπορούν να αλλάξουν τις πολιτιστικές αντιλήψεις και την κοινωνική συµπεριφορά, πώς η ISSN

9 τεχνολογία µεταφορών κι επικοινωνιών βοηθά, ή έχει βοηθήσει, την εξάπλωση πολιτιστικών αξιών και προτύπων συµπεριφοράς. Στη συνέχεια οι µαθητές ενθαρρύνθηκαν να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους και µέσω αυτής να δώσουν µορφή σε υλικά και σε ιδέες, υπό τη θεώρηση ότι στη διαδικασία της γνώσης εµπλέκονται και αισθητικά στοιχεία, τα οποία όµως δε φαίνονται γιατί «η γνώση θεωρείται από τους περισσότερους ανθρώπους της κουλτούρας µας σαν κάτι το οποίο κάποιος το βρίσκει και όχι σαν κάτι το οποίο το φτιάχνει». Ειδικότερα, ο αισθητικός τρόπος σκέψης, για τον οποίο µιλά ο Eisner, είναι υπεύθυνος για το µετασχηµατισµό της φαντασίας ενός ατόµου σε µια µορφή, την οποία µπορούν να µοιραστούν και άλλα άτοµα (Χατζηγεωργίου, 2004: ). Τα παιδιά, λοιπόν, µοιράστηκαν ιδέες, δηµιούργησαν παραστάσεις και τις συνέδεσαν συνειρµικά, µετέτρεψαν τις εµπειρίες τους σε εικόνες, φαντάστηκαν άγνωστα στοιχεία και τα συνταίριαξαν σε µία νέα εικόνα προσωπική. Αυτή η εικόνα, η οποία είναι καθαρά ατοµικό δηµιούργηµα, αποτελεί ένα προϊόν γνώσης που το παιδί θα το αφοµοιώσει και δε θα το ξεχάσει ποτέ. Η τρίτη φάση της έρευνας υλοποιήθηκε µετά τη διδακτική µας παρέµβαση και σχετίζεται µε τη µέτρηση του βαθµού κατανόησης των σχετικών εννοιών από τους µαθητές. Ως εργαλεία για τη µέτρηση χρησιµοποιήθηκαν το αρχικό φύλλο αξιολόγησης και καλλιτεχνικές δηµιουργίες - πολιτιστικά προϊόντα των παιδιών. Σε ό,τι αφορά το φύλλο αξιολόγησης, έγινε συγκέντρωση των ερευνητικών δεδοµένων, οµαδοποίηση των απαντήσεων των παιδιών, καταχώρηση σε βάση δεδοµένων (Excel) και σύγκριση των δύο µετρήσεων. 4. Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσµάτων της έρευνας Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσµατα της έρευνας σύµφωνα µε την πρώτη και δεύτερη φάση συµπλήρωσης των ερωτήσεων του φύλλου αξιολόγησης. Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσµάτων, οι απαντήσεις των παιδιών οµαδοποιήθηκαν στις παρακάτω τρεις κατηγορίες: «καθόλου δεν ξέρω, δεν απαντώ», «µέτρια ελάχιστα», «πάρα πολύ αρκετά». ISSN

10 Γραφική παράσταση Ι Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος µε βάση την ερµηνεία τους για την έννοια του πολιτισµού, πριν από τη διδακτική παρέµβαση καθόλου-δεν ξέρω δεν απαντώ µέτρια-ελάχιστα Πάρα πολύαρκετά γλώσσα τέχνες θρησκεία αθλητισµός παράδοση τεχνολογία επιστήµη Στη γραφική παράσταση Ι εµφανίζεται η κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος, ανάλογα µε την ερµηνεία τους για την έννοια του πολιτισµού, πριν από τη διδακτική παρέµβαση. Από το ύψος των τιµών των ράβδων του ιστογράµµατος, διαπιστώνεται αρχικά η δυσκολία των µαθητών του δείγµατος να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του συγκεκριµένου φύλλου αξιολόγησης. Οι περισσότεροι µαθητές αντιλαµβάνονται ως πολιτισµό µόνο τη γλώσσα, τις τέχνες και την παράδοση. ISSN

11 Γραφική παράσταση ΙΙ Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος µε βάση την ερµηνεία τους για την έννοια του πολιτισµού, µετά από τη διδακτική παρέµβαση ΜΕΤΑ καθόλου-δεν ξέρω δεν απαντώ µέτρια-ελάχιστα Πάρα πολύαρκετά γλώσσα τέχνες θρησκεία αθλητισµός παράδοση τεχνολογία επιστήµη Στη γραφική παράσταση ΙΙ εµφανίζεται η κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος, ανάλογα µε την ερµηνεία τους για την έννοια του πολιτισµού, µετά από τη διδακτική παρέµβαση. Από το ύψος των τιµών των ράβδων του ιστογράµµατος, διαπιστώνεται η κατακόρυφη πτώση του ποσοστού των απαντήσεων της τρίτης κλίµακας (καθόλου-δεν ξέρω, δεν απαντώ) µε ταυτόχρονη αύξηση των ποσοστών της πρώτης κλίµακας (πάρα πολύ-αρκετά) στη συµµετοχή των επιµέρους θεµάτων που συνθέτουν την έννοια του πολιτισµού. ιαπιστώνεται, λοιπόν, ότι οι µαθητές κατανόησαν τελικά ότι πολιτισµός είναι ο συνολικός τρόπος ζωής µιας κοινωνίας -η θρησκεία, οι µύθοι, η τέχνη, η τεχνολογία, τα αθλήµατα και όλη η υπόλοιπη συστηµατική γνώση που µεταδίδεται από γενιά σε γενιά (Wilson, 1999: ). Γραφική παράσταση ΙΙΙ ISSN

12 Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος µε βάση την ερµηνεία τους για την έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς, πριν από τη διδακτική παρέµβαση αρχαία µνηµεία ιστορικά σπίτια ήθη και έθιµα 13% 0%3% 17% 7% παραδοσιακά αθλήµατα έργα τέχνης 20% 0% 17% 3% 20% δάση δρόµοι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος µουσική και τραγούδια γεωργικά εργαλεία Στη γραφική παράσταση IΙΙ απεικονίζεται η κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος, ανάλογα µε την ερµηνεία τους για την έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς, πριν από τη διδακτική παρέµβαση. Από τα δεδοµένα της γραφικής παράστασης διαπιστώνεται ότι στην πολυπληθέστερη κατηγορία αντιστοιχεί η ερµηνεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς ως αρχαία µνηµεία και έργα τέχνης µε 12 απαντήσεις (ή ποσοστό 20%). Το µηδενικό ή χαµηλό ποσοστό στα παραδοσιακά αθλήµατα, στους δρόµους και στους σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας επιβεβαιώνει µε συνοπτικό τρόπο την αδυναµία των µαθητών του δείγµατος να αντιληφθούν την έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Γραφική παράσταση IV ISSN

13 Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος µε βάση την ερµηνεία τους για την έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µετά από τη διδακτική παρέµβαση αρχαία µνηµεία ιστορικά σπίτια ήθη και έθιµα 13% 11% 13% 10% παραδοσιακά αθλήµατα έργα τέχνης 11% 11% δάση 10% 0% 12% 9% δρόµοι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος µουσική και τραγούδια γεωργικά εργαλεία Στη γραφική παράσταση IV απεικονίζεται η κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος, ανάλογα µε την ερµηνεία τους για την έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µετά από τη διδακτική παρέµβαση. Από τις τιµές των σχετικών συχνοτήτων στη γραφική παράσταση IV, διαπιστώνεται ότι µετά το πέρας της διδακτικής παρέµβασης κυριαρχούν σχεδόν όλες οι επιλογές στις απαντήσεις των παιδιών. Με βάση τη γραφική παράσταση συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι µαθητές κατανόησαν ότι η Πολιτιστική κληρονοµιά µπορεί να ιδωθεί σαν ένας συνεχής τρόπος ζωής, συµπεριφορών, στάσεων, υλικού που παραµένει, κοµµάτι της ιστορίας και διατηρείται µε τη βοήθεια της επαγρύπνησης που διαχέεται σε µια συγκεκριµένη κοινότητα ανθρώπων (Simandiraki, 2006). Οι µαθητές αντιλαµβάνονται ότι ο όρος «κληρονοµιά» συνίσταται από τη φυσική και την ανθρωπογενή κληρονοµιά. ISSN

14 Κατανόησαν ότι η ανθρωπογενής κληρονοµιά περιλαµβάνει δύο κατηγορίες, την κληρονοµιά των αντικειµένων και την κληρονοµιά των ιδεών. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο έχουν αφετηρία τον άνθρωπο, οι κατηγορίες αυτές ορίζουν δύο διαφορετικούς κόσµους: τον πραγµατικό, χειροπιαστό κόσµο των αντικειµένων και τον άυλο κόσµο των ιδεών. Η κληρονοµιά των αντικειµένων συµπεριλαµβάνει τα κλασικά έργα τέχνης, τα ιστορικά τεκµήρια και τα τεκµήρια δεξιοτήτων - τεχνικών. Όσον αφορά την κληρονοµιά των ιδεών, διακρίνουµε τα ήθη και τα έθιµα, τη φιλοσοφία, τις επιστήµες και την τεχνολογία (Κόκκινος, 2004). Ως εργαλείο µέτρησης του βαθµού κατανόησης των εννοιών πολιτισµός πολιτιστική κληρονοµιά χρησιµοποιήθηκαν τα έργα των παιδιών, τα οποία αποκαλύπτουν πολλά αισθητικά στοιχεία µέσω του µετασχηµατισµού της φαντασίας τους. Ενδεικτικές καλλιτεχνικές δηµιουργίες πολιτιστικά προϊόντα των παιδιών παρουσιάζονται παρακάτω (Εικόνες 1, 2, 3). Εικόνα 1. Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου Εικόνα 2. Παραδοσιακή ενδυµασία Εικόνα 3. Πολιτιστικό προϊόν 5. Συµπερασµατικές κρίσεις ISSN

15 Ο εµπλουτισµός της διδασκαλίας µε δραστηριότητες που κινητοποιούν γνωστικές δεξιότητες προάγει τις επιδόσεις των µαθητών στις βασικές γνωστικές λειτουργίες, όπως η κατανόηση εννοιών. Μέσα από τις διαδικασίες επεξεργασίας που κινητοποιούν οι γνωστικές δεξιότητες, ο µαθητής οριστικοποιεί τη γνώση, αφού µόνο µέσα από αυτή σχηµατίζει έννοιες, κρίσεις, γενικεύσεις και σχήµατα, αλλά ταυτόχρονα µαθαίνει και πώς να µαθαίνει, ικανότητα που του επιτρέπει να αντιµετωπίζει αυτόνοµα νέες καταστάσεις. Οι στρατηγικές κατάκτησης εννοιών µπορούν να επιτύχουν αρκετούς από τους διδακτικούς στόχους των γνωστικών αντικειµένων. Στα διδακτικά και µορφωτικά τους αποτελέσµατα συγκαταλέγονται η εξάσκηση στον επαγωγικό συλλογισµό και οι ευκαιρίες για επαναπροσδιορισµό των στρατηγικών κατασκευής εννοιών από τους µαθητές. Ειδικότερα µε τις αφηρηµένες έννοιες, οι στρατηγικές καλλιεργούν την επίγνωση των εναλλακτικών οπτικών καθώς και την ανεκτικότητα απέναντι στο διφορούµενο. Από την ανάλυση των εµπειρικών δεδοµένων φαίνεται η αποτελεσµατικότητα του µοντέλου της κατάκτησης εννοιών, αφού οι µαθητές αντιλαµβάνονται πλέον ως πολιτιστική κληρονοµιά όχι µόνο τα αρχαία µνηµεία και την τέχνη αλλά ενδεικτικά την επιστήµη και τον αθλητισµό. Κατανόησαν ότι η έννοια του πολιτισµού εµπεριέχει όλα όσα πηγάζουν από την ανθρώπινη συµπεριφορά και πώς η πολιτιστική κληρονοµιά συνδέει µια κοινωνία µε το παρελθόν της. Κι ενώ αρχικά υπήρχε σύγχυση ως προς τον ορισµό του πολιτισµού και της κληρονοµιάς, γιατί πράγµατι, οι ορισµοί του Πολιτισµού συχνά εµπεριέχουν τη λέξη Κληρονοµιά και το αντίστροφο, οι ορισµοί επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις βασικές τους ιδιότητες: ο Πολιτισµός να υποδηλώνει τον τρόπο ζωής, ενώ η πολιτιστική κληρονοµιά να αναφέρεται σε κάτι που µπορεί να περαστεί από τη µια γενιά στην επόµενη. Παράλληλα, η πολιτιστική κληρονοµιά αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για τα παιδιά και δυναµική αφετηρία προς τη δηµιουργία πολιτιστικών προϊόντων µε ταυτότητα, αισθητική ποιότητα, τα οποία ανταποκρίνονται στην αντίληψη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Προτείνεται, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί να δηµιουργούν ένα περιβάλλον, το οποίο θα ενθαρρύνει στη συνειδητοποίηση των τρόπων µε των οποίων σκεφτόµαστε και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη κατακτήσει κάποιες µεταγνωστικές στρατηγικές, µπορούν να πειραµατιστούν µε νέους τρόπους ISSN

16 αντίληψης και αντιµετώπισης καταστάσεων, καθώς και να καθοδηγήσουν τους µαθητές στη συζήτηση των στρατηγικών που χρησιµοποιούν στην τάξη, έτσι ώστε να τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν το δικό τους τρόπο σκέψης. Ο µαθητής ενθαρρύνεται στη µέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων του και στον έλεγχο των επιδόσεων του που προκύπτει από τη συνεργατική διαδικασία στην τάξη, µε την προϋπόθεση ότι δε διστάζει να εκφραστεί και να προτείνει εναλλακτικές υποθέσεις για τον προσδιορισµό της εκάστοτε έννοιας. Μέσα από τη συνεργασία εκπαιδευτικού µαθητή θα ενισχυθεί η µεταγνωστική ικανότητα, η οποία συµβάλλει στην κατανόηση της λογικής διαδικασίας. Βιβλιογραφία Α. Ξενόγλωσση Kemmin, S. and McTaggart, R., (1992). The Action Research Planner (third edition). Geelong, Vic: Deakin University Press. Marzano, R.J., Brandt, R.S., Hughes, C.S., Jones, B.F., Presseisen, B.Z., Rankin, S.C., & Suhor, C., (1988). Dimensions of thinking: A framework for curriculum and instruction. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. North American Association for Environmental Education (N.A.A.E.E.), (1999). Excellence in Environmental Education - Guidelines for Learning (K - 12). NAAEE, 2000, NW - Suite 540, Washington, DC 20036, USA. Simandiraki, A., (2006). International Education and Cultural Heritage. Alliance or Antagonism? Journal of Research in International Education. 5 (1), Β. Ξενόγλωσση µεταφρασµένη Bertrand Y., (1999). Σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες. Γ Έκδοση. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Cohen L., Manion L. & Morrison K., (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μτφρ.: Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα, Μ. Φιλοπούλου. Αθήνα: Μεταίχµιο. Jacobsen D., Eggen P., Kauchak D., (2009). Μέθοδοι ιδασκαλίας. Ενίσχυση της Μάθησης των παιδιών από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο. Επιστηµονική ISSN

17 Επιµέλεια - Εισαγωγή: Μ. Σακελλαρίου, Μ. Κόνσολας. Μετάφραση: Ρ. Λαµπρέλλη. Αθήνα: Ατραπός. Joyce B., Weil M., Calhoun E., (2009). ιδακτική Μεθοδολογία. ιδακτικά Μοντέλα. Μτφρ.: Ν. Κουβαράκου. Επιµέλεια: Κ. Κασιµάτη. Αθήνα: Ίων. Robson C., (2007). Η έρευνα του πραγµατικού κόσµου. Επιστ. Επιµ.: Κ. Μιχαλοπούλου. Μτφρ.: Β. Νταλάκου, Κ. Βασιλικού. Αθήνα: Gutenberg Wilson, Ε.Ο., (1999). Σύναλµα: Η Ενότητα της Γνώσης. Μτφρ.: Σφενδουράκης Σπ. Αθήνα: Σύναλµα Γ. Ελληνική Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ., (2003). Μάθηση και ιδασκαλία. Τόµος Α : Μάθηση. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Κόκκινος, Χ., (2004). Η τεχνολογία συνδροµητής του πολιτισµού; Η πολιτιστική κληρονοµιά και το πλαίσιο προστασίας της. Αθήνα: Παπαζήση Κολιάδης, Ε., (1995). Θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Τόµος Β. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Ματσαγγούρας, Η., (2000). Στρατηγικές ιδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη ιδακτική Πράξη. 5η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg. Παπάς Α., (1987). Μαθητοκεντρική ιδασκαλία. Αθήνα: Βιβλία για όλους. Τριλιανός, Θ., (1997). Η κριτική σκέψη και η διδασκαλία της. Αθήνα. Χατζηγεωργίου Γ., (2004). Γνώθι το curriculum. Αθήνα: Ατραπός. ISSN

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ...5 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...11 2.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...13 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.1. ηµιουργικότητα και χαρισµατικότητα. «Το αληθινά δηµιουργικό µυαλό σε κάθε πεδίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό: Ένα ανθρώπινο πλάσµα γεννηµένο αντικανονικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 ! ii ! iii Επιτροπή σύνταξης του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά: Επιστημονική συντονίστρια Πόταρη Δέσποινα Μέλη Αθανασιάδης Ηλίας Βρυώνης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ματσαγγούρας, καθηγητής ιδακτικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών

Ηλίας Ματσαγγούρας, καθηγητής ιδακτικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Ηλίας Ματσαγγούρας, καθηγητής ιδακτικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Εκλεκτό Προεδρείο, θα ήθελα πριν αρχίσω την εισήγησή µου, να ευχαριστήσω θερµότατα την ΟΕ, για την τιµητική πρόσκληση να συµµετάσχω στην

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Αξιοποίηση της μουσικής για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών μέσω ΤΠΕ: Η έννοια της γωνίας» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα