Η χρήση του µοντέλου της «κατάκτησης εννοιών» στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης: Το παράδειγµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση του µοντέλου της «κατάκτησης εννοιών» στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης: Το παράδειγµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς"

Transcript

1 Η χρήση του µοντέλου της «κατάκτησης εννοιών» στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης: Το παράδειγµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς Παναγιωτοπούλου Πολυξένη, Msc Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υπ. ρ Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Καµπουροπούλου - Σαββαΐδου Μαρία, Λέκτορας Π.Τ..Ε., Πανεπιστηµίου Αιγαίου Με την παρούσα µελέτη επιχειρείται η χρήση του µοντέλου της «κατάκτησης εννοιών» των J. Bruner J. Goodnow G. Austin στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης. Ειδικότερα, επιδιώκεται η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του συγκεκριµένου µοντέλου για την κατάκτηση εννοιών, όπως πολιτισµός και πολιτιστική κληρονοµιά. Για την επίτευξη των επιδιώξεων της µελέτης, αξιοποιήθηκε τόσο η βιβλιογραφική έρευνα όσο και η έρευνα δράσης. Η έρευνα δράσης διεξήχθη το σχολικό έτος µε τους µαθητές της Τετάρτης Τάξης του 5 ου ηµοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου. Η δόµηση του µοντέλου διδασκαλίας υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: Η πρώτη φάση περιελάµβανε την παρουσίαση των δεδοµένων στους µαθητές και την αναγνώριση των εννοιών, στη δεύτερη φάση πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της κατανόησης των εννοιών και στην τρίτη φάση οι µαθητές ανέλυσαν τις στρατηγικές µε βάση τις οποίες κατανόησαν τις έννοιες. Ως εργαλείο για τη µέτρηση του βαθµού κατανόησης των σχετικών εννοιών χρησιµοποιήθηκε ένα φύλλο αξιολόγησης καθώς και οι καλλιτεχνικές δηµιουργίες - πολιτιστικά προϊόντα που δηµιουργήθηκαν από τα παιδιά µετά τη διδακτική µας παρέµβαση. 1. Εισαγωγή Οι κοινωνικο-πολιτισµικές αλλαγές, οι θεαµατικές εξελίξεις στον τοµέα των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και η ταχύτητα διακίνησης των πληροφοριών, σε συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση της γνώσης µεταβάλλουν συνεχώς την κοινωνία και µαζί της συνακόλουθα µεταβάλλεται και το σχολείο. Αυτές οι µεταβολές αντανακλώνται και στην τυπική εκπαίδευση και διαµορφώνουν µια άλλη αντίληψη για το ρόλο αλλά και το έργο του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης. Προτεραιότητα του σύγχρονου σχολείου δεν αποτελεί πλέον η απλή µετάδοση πληροφοριών αλλά η «συνύφανση» της γνώσης και της σκέψης (Ματσαγγούρας, 2000: 70), η διαδικασία ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της απόκτησης µεταγνωστικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της καθηµερινής διδακτικής πράξης. ISSN

2 Οπωσδήποτε υπάρχουν ανεξάντλητοι τρόποι και διδακτικές τεχνικές προσέγγισης της κριτικής σκέψης. Ωστόσο, η ουσία δε βρίσκεται στο πώς διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως στο τι και το πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Η αποτελεσµατικότητα µιας στρατηγικής βρίσκεται όχι στο πώς εφαρµόστηκε αλλά στο κατά πόσο προώθησε την προσωπική απόκτηση και κατανόηση της γνώσης από τους µαθητές (Jacobsen, Eggen, Kauchak, 2009: 51). Με την παρούσα µελέτη επιχειρείται η αξιοποίηση του µοντέλου της «κατάκτησης εννοιών», ενός µοντέλου διδασκαλίας από την ευρύτερη οµάδα µοντέλων διδασκαλίας της επεξεργασίας πληροφοριών 1, για την εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων σκέψης των µαθητών ηµοτικού Σχολείου. Πιο συγκεκριµένα, µε την εφαρµογή του µοντέλου της «κατάκτησης εννοιών», το οποίο επινοήθηκε από τον J. Bruner, επιδιώκεται η µέτρηση της αποτελεσµατικότητάς του στη διδασκαλία σηµαντικών εννοιών, όπως ο πολιτισµός και η πολιτιστική κληρονοµιά. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, αξιοποιήθηκε τόσο η βιβλιογραφική έρευνα όσο και η έρευνα δράσης. Η έρευνα δράσης διεξήχθη το σχολικό έτος µε τους µαθητές της Τετάρτης Τάξης του 5 ου ηµοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου. Ως εργαλείο για τη µέτρηση του βαθµού κατανόησης των σχετικών εννοιών χρησιµοποιήθηκε ένα φύλλο αξιολόγησης καθώς και τα πολιτιστικά προϊόντα που δηµιουργήθηκαν από τα παιδιά µετά τη διδακτική µας παρέµβαση. 1 Ανάµεσα στις γνωστικές προσεγγίσεις του φαινοµένου της µάθησης, ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι θεωρίες εκείνες που αντιµετωπίζουν τη µάθηση ως «διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών». Οι εκπρόσωποι των θεωριών αυτών υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί όπως ένα πολύπλοκο σύστηµα ηλεκτρονικού υπολογιστή, στον οποίο εισάγονται στοιχεία πληροφοριών, επεξεργάζονται από αυτόν και από την επεξεργασία αυτή προκύπτουν ποικίλες λογικές ενέργειες ή εκτελέσεις διαφόρων πράξεων, µε τις οποίες αποδεικνύεται ότι η µάθηση πραγµατοποιήθηκε (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2003: 163). Οι γνωστικές διαδικασίες και λειτουργίες µεσολαβούν ανάµεσα στα εισερχόµενα σήµατα ερεθίσµατα (input) και στις εξερχόµενες αντιδράσεις (output) παίζοντας διαµορφωτικό ρόλο στη συµπεριφορά. ηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι παθητικός δέκτης των ερεθισµάτων του περιβάλλοντος, αλλά αντιδρά ενεργητικά στην πρόσκτηση, κωδικοποίηση και επεξεργασία των πληροφοριών (Κολιάδης, 1995: 46). ιάφορα µοντέλα έχουν διαµορφωθεί από εκπροσώπους των θεωριών αυτών µε σκοπό να προσδιοριστούν οι δοµές της µάθησης, η κατανόηση των οποίων θα συµβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας µε την ανάπτυξη διδακτικών ενεργειών ανάλογων προς τις εσωτερικές διαδικασίες της µάθησης. ISSN

3 2. Θεωρητικό πλαίσιο 2.1. Οι έννοιες ως γνωστικά προϊόντα της κριτικής σκέψης Η κριτική σκέψη ως οργανωµένη διαδικασία επεξεργασίας µετασχηµατίζει τα πρωτογενή δεδοµένα και παράγει γνωστικά προϊόντα, τα οποία µπορούν να πάρουν τη µορφή εννοιών, κρίσεων, γενικεύσεων, σχηµάτων, διαδικασιών, αξιών και στάσεων. Επιδίωξη όλων των προγραµµάτων κριτικής σκέψης είναι η αναζήτηση τρόπων µετασχηµατισµού των γνωστικών προϊόντων της κριτικής σκέψης σε δοµικά στοιχεία του περιεχοµένου της διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2000: 83). Αναφορικά µε την πρώτη κατηγορία, το αναλυτικό πρόγραµµα όλων των διδακτικών αντικειµένων και όλων των βαθµίδων προβλέπει τη διδασκαλία βασικών εννοιών, τις οποίες η Γνωστική Ψυχολογία ορίζει ως την οργανωµένη γνώση που κατέχει το άτοµο για τα ουσιώδη γνωρίσµατα προσώπων, αντικειµένων, γεγονότων, ιδεών, καταστάσεων και διαδικασιών. Οι έννοιες επιτελούν βασικό ρόλο στη γνωστική ζωή και την πνευµατική ανάπτυξη του ατόµου, διότι µέσω της κατηγοριοποίησης που επιφέρουν µειώνουν τη συνθετότητα του περιβάλλοντος, διευκολύνουν το άτοµο να αναγνωρίσει σε αυτό στοιχεία της εµπειρίας του, περιορίζουν την ανάγκη για συνεχή µάθηση παρόµοιων στοιχείων, ενώ δηµιουργούν το πλαίσιο για τη µάθηση νέων (Ματσαγγούρας, 2000: ). Επιπρόσθετα, µεταξύ των εννοιών αναπτύσσεται ένα πλέγµα σχέσεων και αρχών µέσα από το οποίο το άτοµο επεξεργάζεται και ερµηνεύει τα νέα ερεθίσµατα που λαµβάνει από την πραγµατικότητα, η οποία το περιβάλλει. ηλαδή, τα στοιχεία του προϋπάρχοντος εννοιολογικού πλέγµατος λειτουργούν ως όργανα δόµησης της νέας γνώσης και κατά συνέπεια καθορίζουν το είδος, το περιεχόµενο και την έκταση της νέας µάθησης. Μαθαίνουµε ταυτόχρονα µε αφετηρία τις προηγούµενες γνώσεις µας και µαθαίνουµε ενάντια σε αυτές, αφού τα νέα στοιχεία άλλοτε αφοµοιώνονται και άλλοτε απορρίπτονται από τους µαθητές, που εµπλουτίζονται µε καινούρια γνώση (Bertrand, 1999: 74-75). Οι έννοιες αποτελούν δοµικά στοιχεία της σκέψης, γι αυτό και πολλά σύγχρονα προγράµµατα διδασκαλίας της κριτικής σκέψης τοποθετούν τη διαδικασία ISSN

4 σχηµατισµού εννοιών στη βάση της γνωστικής πυραµίδας 2, και συχνά αρχίζουν την εκπαίδευση από αυτήν (Marzano et al, 1988) Το Μοντέλο της «κατάκτησης εννοιών» Σύµφωνα µε την αντίληψη της κριτικής σκέψης η γνώση κατακτιέται από τους µαθητές, όταν αυτοί πάντοτε εξετάζουν κριτικά τα όσα έµαθαν, όταν προσπαθούν να εφαρµόσουν και να µεταβιβάσουν τη νέα µάθηση, όταν συγκρίνουν τις απόψεις τους µε εκείνες των πηγών και όταν συζητούν αυτά που έµαθαν µε τους συµµαθητές και το δάσκαλό τους σε µικρές οµάδες (Τριλιανός, 1997: 154). Η ανωτέρω κριτική προσέγγιση της γνώσης µπορεί να επιτευχθεί και µέσω του µοντέλου κατάκτησης (ή επίτευξης) εννοιών του J. Bruner J. Goodnow G. Austin (Τριλιανός, 1997: 183). Η κατάκτηση εννοιών είναι «η αναζήτηση και η καταχώριση ιδιοτήτων σε λίστες οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διάκριση των προτύπων από τα µη πρότυπα των διαφόρων κατηγοριών» (Bruner, Goodnow & Austin, 1967: 233 στο Joyce et al, 2009: 62). Ενώ ο σχηµατισµός εννοιών απαιτεί από τους µαθητές να αποφασίσουν τη βάση πάνω στην οποία θα σχηµατίσουν τις κατηγορίες, η κατάκτηση εννοιών απαιτεί από τους µαθητές να κατανοήσουν τις ιδιότητες µιας κατηγορίας που έχει ήδη σχηµατιστεί στο µυαλό ενός άλλου ατόµου, συγκρίνοντας και αντιπαραθέτοντας παραδείγµατα. Τα παραδείγµατα αυτά ονοµάζονται «πρότυπα» και περιλαµβάνουν τα χαρακτηριστικά που ονοµάζονται «ιδιότητες» της έννοιας, µε παραδείγµατα που δεν περιλαµβάνουν τις ιδιότητες αυτές (Joyce et al, 2009: 62). Τα παραδείγµατα λέξεις που περιλαµβάνουν τις ιδιότητες της σχετικής κατηγορίας αποτελούν τα «θετικά πρότυπα», ενώ σε αντίθετη περίπτωση γίνονται τα «αρνητικά πρότυπα». Η σωστή διάκριση των παραδειγµάτων από τα µη παραδείγµατα είναι ευκολότερη από την έκφραση των ιδιοτήτων της έννοιας. Οι όροι «πρότυπα» και «ιδιότητες» προέρχονται από τη µελέτη του Bruner πάνω στις έννοιες και τους τρόπους κατάκτησής τους από τους ανθρώπους. 2 Οι έννοιες, οι κρίσεις, οι γενικεύσεις, οι δεξιότητες µπορούν να αποτελέσουν τη βάση οικοδόµησης της στοχοταξινοµίας της ωριαίας διδασκαλίας, όχι µόνο γιατί αποτελούν προϊόντα της κριτικής σκέψης, αλλά και γιατί αποτελούν βασικά στοιχεία του αναλυτικού προγράµµατος (Παπάς, 1987). Σύµφωνα µε τη στοχοταξινοµία της κριτικής σκέψης (Ματσαγγούρας, 2000: 213), τα δοµικά στοιχεία της κριτικής σκέψης είναι οργανωµένα κατά αύξουσα δυσκολία και κατά ανιούσα φορά: α) σχηµατισµός εννοιών και β) κρίσεων, γενικεύσεων και σχηµάτων κατανόησης του κόσµου, γ)απόκτηση οργανωµένων γνώσεων δηλωτικής φύσης, δ)σχηµατοποίηση και αυτοµατοποίηση δεξιοτήτων που συγκροτούν τη διαδικαστική γνώση, ε) ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών παραγωγικής σκέψης, στ) απόκτηση κοινωνικο-ηθικών στάσεων και δεξιοτήτων και τέλος ζ) ανάπτυξη του µεταγνωστικού. ISSN

5 Ουσιαστικά, τα πρότυπα αποτελούν ένα υποσύνολο µιας συλλογής ή ενός συνόλου δεδοµένων. Η κατηγορία είναι το υποσύνολο ή η συλλογή των δειγµάτων που έχουν κοινά ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά, τα οποία λείπουν από τα υπόλοιπα. Η εκµάθηση της έννοιας ή της κατηγορίας γίνεται µε τη σύγκριση των θετικών προτύπων και της αντιπαράθεσής τους µε τα αρνητικά (Joyce et al, 2009: 65-66). Τα αρνητικά πρότυπα είναι σηµαντικά, γιατί βοηθούν τους µαθητές να αναγνωρίσουν τα όρια µιας έννοιας. Με τον όρο «ιδιότητες» εννοούµε τα γνωρίσµατα που διαθέτουν όλα τα δεδοµένα. Ένας άλλος σηµαντικός όρος είναι αυτός της «αξίας της ιδιότητας», ο οποίος αναφέρεται στο βαθµό που µια ιδιότητα είναι παρούσα σε κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο. Όταν ασχολούµαστε µε διφορούµενες περιπτώσεις, το ζήτηµα της κατηγοριοποίησης στρέφεται σε ζητήµατα βαθµού ή διαφορετικά στην αξία της ιδιότητας. Στο πλαίσιο αυτό ένα άλλο ζήτηµα αποτελούν οι «πολλαπλές ιδιότητες». Οι έννοιες περιλαµβάνουν περιπτώσεις που ποικίλουν από εκείνες στις οποίες η απλή παρουσία µίας ιδιότητας είναι αρκετή για να ανήκει µια έννοια σε µια κατηγορία µέχρι περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητη η παρουσία αρκετών ιδιοτήτων. Οι φάσεις του µοντέλου της επίτευξης εννοιών (Joyce et al, 2009: 72) περιγράφονται ως εξής: Πρώτη Φάση: Παρουσίαση των εδοµένων και Αναγνώριση της Έννοιας. Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Οι µαθητές αναγνωρίζουν τις ιδιότητες στα θετικά και τα αρνητικά παραδείγµατα. Οι µαθητές διατυπώνουν και ελέγχουν υποθέσεις. Οι µαθητές δίνουν έναν ορισµό σύµφωνα µε τις βασικές ιδιότητες. εύτερη Φάση: Έλεγχος Κατανόησης της Έννοιας Οι µαθητές αναγνωρίζουν επιπλέον µη χαρακτηριστικά παραδείγµατα ως «ναι» ή «όχι». Η εκπαιδευτικός επιβεβαιώνει τις υποθέσεις, ονοµάζει την έννοια και αναδιατυπώνει τους ορισµούς σύµφωνα µε τις βασικές ιδιότητες. Οι µαθητές δίνουν παραδείγµατα. ISSN

6 Τρίτη Φάση: Ανάλυση των Στρατηγικών Σκέψης Οι µαθητές περιγράφουν τις σκέψεις τους. Οι µαθητές συζητούν το ρόλο των υποθέσεων και των ιδιοτήτων. Οι µαθητές συζητούν το είδος και τον αριθµό των υποθέσεων. 3. Μεθοδολογία της έρευνας Η ερευνητική διαδικασία, όπως προαναφέρθηκε, πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του µοντέλου της «κατάκτησης εννοιών». Επιµέρους στόχοι της έρευνας αποτέλεσαν η κινητοποίηση των γνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών και η ενίσχυση της µεταγνωστικής τους ικανότητας. Αντικείµενο της διδασκαλίας µας ήταν η κατανόηση της έννοιας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η οποία εντάσσεται στη θεµατική ενότητα: «Ο πολιτισµός των Ελλήνων και των άλλων λαών», του µαθήµατος «Μελέτη Περιβάλλοντος». Για την επίτευξη των επιδιώξεων της διδασκαλίας µας αξιοποιήθηκε η µέθοδος της έρευνας δράσης. Η έρευνα δράσης αποτελεί µια παρέµβαση µικρής κλίµακας στη λειτουργία του πραγµατικού κόσµου και µία εξέταση των επιδράσεων αυτής της παρέµβασης (Cohen et al, 2008: 386). Είναι η µελέτη µιας κοινωνικής περίπτωσης, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παιδαγωγικής πράξης. Μια ευρέως αποδεκτή άποψη της έρευνας δράσης την εκλαµβάνει ως µια κυκλική διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει το σχεδιασµό µιας αλλαγής, τη δράση και µετά την παρατήρηση αυτού που συµβαίνει µετά την αλλαγή, την απεικόνιση αυτών των διαδικασιών και των συνεπειών και τέλος το σχεδιασµό περαιτέρω δράσης και την επανάληψη του κύκλου (Robson, 2007: 258). Το να κάνεις έρευνα δράση σηµαίνει να σχεδιάζεις, να δρας, να παρατηρείς και να στοχάζεσαι πιο προσεκτικά, πιο συστηµατικά και πιο αυστηρά απ ότι κάποιος κάνει στην καθηµερινή του ζωή (Kemmin, McTaggart, 1992: 10) Το δείγµα της έρευνας Η συγκεκριµένη έρευνα διεξήχθη µε τους 15 µαθητές της Τετάρτης Τάξης του 5 ου ηµοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου, κατά το σχολικό έτος Στη γραφική παράσταση Α1, παρουσιάζεται η κατανοµή των συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος κατά φύλο. Από τους 15 µαθητές, οι 6 είναι αγόρια (ή ποσοστό 40%) και οι υπόλοιποι 9 είναι κορίτσια (ή ποσοστό 60%). ISSN

7 Γραφική παράσταση Α1 Ραβδόγραµµα κατανοµής συχνοτήτων του ερευνητικού δείγµατος µε βάση το φύλο 3.2. ιαδικασία της έρευνας Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: Κατά την πρώτη φάση οι µαθητές συµπλήρωσαν ένα φύλλο αξιολόγησης µε στόχο την ανίχνευση των αντιλήψεών τους για την έννοια του πολιτισµού και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το φύλλο αξιολόγησης, το οποίο ακολουθεί παρακάτω, κατασκευάστηκε µε γνώµονα τα χαρακτηριστικά, την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο των µαθητών και αποτελείται από δύο ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλών επιλογών. Φύλλο Αξιολόγησης 1. Τι νοµίζετε ότι είναι ο πολιτισµός; (Σηµείωσε για καθεµιά από τις παρακάτω απόψεις ξεχωριστά τη γνώµη σου, βάζοντας ένα στο αντίστοιχο κουτάκι.) Με την άποψη αυτή συµφωνώ: Ο πολιτισµός είναι: Πάρα πολύ Αρκετά Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου εν ξέρω δεν απαντώ Η γλώσσα. Οι τέχνες. Η θρησκεία. ISSN

8 Η παράδοση. Η τεχνολογία. Η επιστήµη. 2. Τι πιστεύετε ότι είναι η πολιτιστική κληρονοµιά ; (Μπορείς να σηµειώσεις µε περισσότερες από µια απαντήσεις) αρχαία µνηµεία, ιστορικά σπίτια, ήθη και έθιµα, παραδοσιακά αθλήµατα, έργα τέχνης, όπως γλυπτά και πίνακες ζωγραφικής, δάση, δρόµοι, σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, µουσική και τραγούδια, γεωργικά εργαλεία. Στη δεύτερη φάση, η οποία σχετίζεται µε τη διδακτική µας παρέµβαση, εφαρµόστηκε το µοντέλο της «κατάκτησης εννοιών», προκειµένου να διδαχθούν οι έννοιες του πολιτισµού και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η δόµηση του µοντέλου διδασκαλίας υλοποιήθηκε σε τρία στάδια: το πρώτο στάδιο περιελάµβανε την παρουσίαση των δεδοµένων στους µαθητές και την αναγνώριση της έννοιας. Οι µαθητές σύγκριναν τις ιδιότητες στα θετικά και τα αρνητικά παραδείγµατα αναφορικά µε την έννοια του πολιτισµού πολιτιστικής κληρονοµιάς. Στο δεύτερο στάδιο, οι υποθέσεις των µαθητών επιβεβαιώνονται, οι µαθητές δίνουν νέα παραδείγµατα και πραγµατοποιείται ο έλεγχος της κατανόησης της έννοιας. Στο τρίτο στάδιο, οι µαθητές περιγράφουν τις σκέψεις τους και αναλύουν τις στρατηγικές µε βάση τις οποίες κατανόησαν τις έννοιες. Για την πληρέστερη εφαρµογή και τη µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του µοντέλου υλοποιήθηκαν περαιτέρω δραστηριότητες, οι οποίες συµβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κατανόηση και την αντιµετώπιση των πολιτιστικών ζητηµάτων (Ν.Α.Α.Ε.Ε., 1999). Ενδεικτικά, συζητήθηκε πώς το περιβάλλον γίνεται αντιληπτό διαφορετικά από άλλες κουλτούρες και πώς αυτές οι διαφορετικές οπτικές µπορεί να επηρεάσουν τις αντιλήψεις των ατόµων, πώς οι νέες τεχνολογίες µπορούν να αλλάξουν τις πολιτιστικές αντιλήψεις και την κοινωνική συµπεριφορά, πώς η ISSN

9 τεχνολογία µεταφορών κι επικοινωνιών βοηθά, ή έχει βοηθήσει, την εξάπλωση πολιτιστικών αξιών και προτύπων συµπεριφοράς. Στη συνέχεια οι µαθητές ενθαρρύνθηκαν να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους και µέσω αυτής να δώσουν µορφή σε υλικά και σε ιδέες, υπό τη θεώρηση ότι στη διαδικασία της γνώσης εµπλέκονται και αισθητικά στοιχεία, τα οποία όµως δε φαίνονται γιατί «η γνώση θεωρείται από τους περισσότερους ανθρώπους της κουλτούρας µας σαν κάτι το οποίο κάποιος το βρίσκει και όχι σαν κάτι το οποίο το φτιάχνει». Ειδικότερα, ο αισθητικός τρόπος σκέψης, για τον οποίο µιλά ο Eisner, είναι υπεύθυνος για το µετασχηµατισµό της φαντασίας ενός ατόµου σε µια µορφή, την οποία µπορούν να µοιραστούν και άλλα άτοµα (Χατζηγεωργίου, 2004: ). Τα παιδιά, λοιπόν, µοιράστηκαν ιδέες, δηµιούργησαν παραστάσεις και τις συνέδεσαν συνειρµικά, µετέτρεψαν τις εµπειρίες τους σε εικόνες, φαντάστηκαν άγνωστα στοιχεία και τα συνταίριαξαν σε µία νέα εικόνα προσωπική. Αυτή η εικόνα, η οποία είναι καθαρά ατοµικό δηµιούργηµα, αποτελεί ένα προϊόν γνώσης που το παιδί θα το αφοµοιώσει και δε θα το ξεχάσει ποτέ. Η τρίτη φάση της έρευνας υλοποιήθηκε µετά τη διδακτική µας παρέµβαση και σχετίζεται µε τη µέτρηση του βαθµού κατανόησης των σχετικών εννοιών από τους µαθητές. Ως εργαλεία για τη µέτρηση χρησιµοποιήθηκαν το αρχικό φύλλο αξιολόγησης και καλλιτεχνικές δηµιουργίες - πολιτιστικά προϊόντα των παιδιών. Σε ό,τι αφορά το φύλλο αξιολόγησης, έγινε συγκέντρωση των ερευνητικών δεδοµένων, οµαδοποίηση των απαντήσεων των παιδιών, καταχώρηση σε βάση δεδοµένων (Excel) και σύγκριση των δύο µετρήσεων. 4. Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσµάτων της έρευνας Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσµατα της έρευνας σύµφωνα µε την πρώτη και δεύτερη φάση συµπλήρωσης των ερωτήσεων του φύλλου αξιολόγησης. Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσµάτων, οι απαντήσεις των παιδιών οµαδοποιήθηκαν στις παρακάτω τρεις κατηγορίες: «καθόλου δεν ξέρω, δεν απαντώ», «µέτρια ελάχιστα», «πάρα πολύ αρκετά». ISSN

10 Γραφική παράσταση Ι Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος µε βάση την ερµηνεία τους για την έννοια του πολιτισµού, πριν από τη διδακτική παρέµβαση καθόλου-δεν ξέρω δεν απαντώ µέτρια-ελάχιστα Πάρα πολύαρκετά γλώσσα τέχνες θρησκεία αθλητισµός παράδοση τεχνολογία επιστήµη Στη γραφική παράσταση Ι εµφανίζεται η κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος, ανάλογα µε την ερµηνεία τους για την έννοια του πολιτισµού, πριν από τη διδακτική παρέµβαση. Από το ύψος των τιµών των ράβδων του ιστογράµµατος, διαπιστώνεται αρχικά η δυσκολία των µαθητών του δείγµατος να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του συγκεκριµένου φύλλου αξιολόγησης. Οι περισσότεροι µαθητές αντιλαµβάνονται ως πολιτισµό µόνο τη γλώσσα, τις τέχνες και την παράδοση. ISSN

11 Γραφική παράσταση ΙΙ Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος µε βάση την ερµηνεία τους για την έννοια του πολιτισµού, µετά από τη διδακτική παρέµβαση ΜΕΤΑ καθόλου-δεν ξέρω δεν απαντώ µέτρια-ελάχιστα Πάρα πολύαρκετά γλώσσα τέχνες θρησκεία αθλητισµός παράδοση τεχνολογία επιστήµη Στη γραφική παράσταση ΙΙ εµφανίζεται η κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος, ανάλογα µε την ερµηνεία τους για την έννοια του πολιτισµού, µετά από τη διδακτική παρέµβαση. Από το ύψος των τιµών των ράβδων του ιστογράµµατος, διαπιστώνεται η κατακόρυφη πτώση του ποσοστού των απαντήσεων της τρίτης κλίµακας (καθόλου-δεν ξέρω, δεν απαντώ) µε ταυτόχρονη αύξηση των ποσοστών της πρώτης κλίµακας (πάρα πολύ-αρκετά) στη συµµετοχή των επιµέρους θεµάτων που συνθέτουν την έννοια του πολιτισµού. ιαπιστώνεται, λοιπόν, ότι οι µαθητές κατανόησαν τελικά ότι πολιτισµός είναι ο συνολικός τρόπος ζωής µιας κοινωνίας -η θρησκεία, οι µύθοι, η τέχνη, η τεχνολογία, τα αθλήµατα και όλη η υπόλοιπη συστηµατική γνώση που µεταδίδεται από γενιά σε γενιά (Wilson, 1999: ). Γραφική παράσταση ΙΙΙ ISSN

12 Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος µε βάση την ερµηνεία τους για την έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς, πριν από τη διδακτική παρέµβαση αρχαία µνηµεία ιστορικά σπίτια ήθη και έθιµα 13% 0%3% 17% 7% παραδοσιακά αθλήµατα έργα τέχνης 20% 0% 17% 3% 20% δάση δρόµοι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος µουσική και τραγούδια γεωργικά εργαλεία Στη γραφική παράσταση IΙΙ απεικονίζεται η κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος, ανάλογα µε την ερµηνεία τους για την έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς, πριν από τη διδακτική παρέµβαση. Από τα δεδοµένα της γραφικής παράστασης διαπιστώνεται ότι στην πολυπληθέστερη κατηγορία αντιστοιχεί η ερµηνεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς ως αρχαία µνηµεία και έργα τέχνης µε 12 απαντήσεις (ή ποσοστό 20%). Το µηδενικό ή χαµηλό ποσοστό στα παραδοσιακά αθλήµατα, στους δρόµους και στους σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας επιβεβαιώνει µε συνοπτικό τρόπο την αδυναµία των µαθητών του δείγµατος να αντιληφθούν την έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Γραφική παράσταση IV ISSN

13 Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος µε βάση την ερµηνεία τους για την έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µετά από τη διδακτική παρέµβαση αρχαία µνηµεία ιστορικά σπίτια ήθη και έθιµα 13% 11% 13% 10% παραδοσιακά αθλήµατα έργα τέχνης 11% 11% δάση 10% 0% 12% 9% δρόµοι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος µουσική και τραγούδια γεωργικά εργαλεία Στη γραφική παράσταση IV απεικονίζεται η κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος, ανάλογα µε την ερµηνεία τους για την έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µετά από τη διδακτική παρέµβαση. Από τις τιµές των σχετικών συχνοτήτων στη γραφική παράσταση IV, διαπιστώνεται ότι µετά το πέρας της διδακτικής παρέµβασης κυριαρχούν σχεδόν όλες οι επιλογές στις απαντήσεις των παιδιών. Με βάση τη γραφική παράσταση συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι µαθητές κατανόησαν ότι η Πολιτιστική κληρονοµιά µπορεί να ιδωθεί σαν ένας συνεχής τρόπος ζωής, συµπεριφορών, στάσεων, υλικού που παραµένει, κοµµάτι της ιστορίας και διατηρείται µε τη βοήθεια της επαγρύπνησης που διαχέεται σε µια συγκεκριµένη κοινότητα ανθρώπων (Simandiraki, 2006). Οι µαθητές αντιλαµβάνονται ότι ο όρος «κληρονοµιά» συνίσταται από τη φυσική και την ανθρωπογενή κληρονοµιά. ISSN

14 Κατανόησαν ότι η ανθρωπογενής κληρονοµιά περιλαµβάνει δύο κατηγορίες, την κληρονοµιά των αντικειµένων και την κληρονοµιά των ιδεών. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο έχουν αφετηρία τον άνθρωπο, οι κατηγορίες αυτές ορίζουν δύο διαφορετικούς κόσµους: τον πραγµατικό, χειροπιαστό κόσµο των αντικειµένων και τον άυλο κόσµο των ιδεών. Η κληρονοµιά των αντικειµένων συµπεριλαµβάνει τα κλασικά έργα τέχνης, τα ιστορικά τεκµήρια και τα τεκµήρια δεξιοτήτων - τεχνικών. Όσον αφορά την κληρονοµιά των ιδεών, διακρίνουµε τα ήθη και τα έθιµα, τη φιλοσοφία, τις επιστήµες και την τεχνολογία (Κόκκινος, 2004). Ως εργαλείο µέτρησης του βαθµού κατανόησης των εννοιών πολιτισµός πολιτιστική κληρονοµιά χρησιµοποιήθηκαν τα έργα των παιδιών, τα οποία αποκαλύπτουν πολλά αισθητικά στοιχεία µέσω του µετασχηµατισµού της φαντασίας τους. Ενδεικτικές καλλιτεχνικές δηµιουργίες πολιτιστικά προϊόντα των παιδιών παρουσιάζονται παρακάτω (Εικόνες 1, 2, 3). Εικόνα 1. Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου Εικόνα 2. Παραδοσιακή ενδυµασία Εικόνα 3. Πολιτιστικό προϊόν 5. Συµπερασµατικές κρίσεις ISSN

15 Ο εµπλουτισµός της διδασκαλίας µε δραστηριότητες που κινητοποιούν γνωστικές δεξιότητες προάγει τις επιδόσεις των µαθητών στις βασικές γνωστικές λειτουργίες, όπως η κατανόηση εννοιών. Μέσα από τις διαδικασίες επεξεργασίας που κινητοποιούν οι γνωστικές δεξιότητες, ο µαθητής οριστικοποιεί τη γνώση, αφού µόνο µέσα από αυτή σχηµατίζει έννοιες, κρίσεις, γενικεύσεις και σχήµατα, αλλά ταυτόχρονα µαθαίνει και πώς να µαθαίνει, ικανότητα που του επιτρέπει να αντιµετωπίζει αυτόνοµα νέες καταστάσεις. Οι στρατηγικές κατάκτησης εννοιών µπορούν να επιτύχουν αρκετούς από τους διδακτικούς στόχους των γνωστικών αντικειµένων. Στα διδακτικά και µορφωτικά τους αποτελέσµατα συγκαταλέγονται η εξάσκηση στον επαγωγικό συλλογισµό και οι ευκαιρίες για επαναπροσδιορισµό των στρατηγικών κατασκευής εννοιών από τους µαθητές. Ειδικότερα µε τις αφηρηµένες έννοιες, οι στρατηγικές καλλιεργούν την επίγνωση των εναλλακτικών οπτικών καθώς και την ανεκτικότητα απέναντι στο διφορούµενο. Από την ανάλυση των εµπειρικών δεδοµένων φαίνεται η αποτελεσµατικότητα του µοντέλου της κατάκτησης εννοιών, αφού οι µαθητές αντιλαµβάνονται πλέον ως πολιτιστική κληρονοµιά όχι µόνο τα αρχαία µνηµεία και την τέχνη αλλά ενδεικτικά την επιστήµη και τον αθλητισµό. Κατανόησαν ότι η έννοια του πολιτισµού εµπεριέχει όλα όσα πηγάζουν από την ανθρώπινη συµπεριφορά και πώς η πολιτιστική κληρονοµιά συνδέει µια κοινωνία µε το παρελθόν της. Κι ενώ αρχικά υπήρχε σύγχυση ως προς τον ορισµό του πολιτισµού και της κληρονοµιάς, γιατί πράγµατι, οι ορισµοί του Πολιτισµού συχνά εµπεριέχουν τη λέξη Κληρονοµιά και το αντίστροφο, οι ορισµοί επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις βασικές τους ιδιότητες: ο Πολιτισµός να υποδηλώνει τον τρόπο ζωής, ενώ η πολιτιστική κληρονοµιά να αναφέρεται σε κάτι που µπορεί να περαστεί από τη µια γενιά στην επόµενη. Παράλληλα, η πολιτιστική κληρονοµιά αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για τα παιδιά και δυναµική αφετηρία προς τη δηµιουργία πολιτιστικών προϊόντων µε ταυτότητα, αισθητική ποιότητα, τα οποία ανταποκρίνονται στην αντίληψη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Προτείνεται, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί να δηµιουργούν ένα περιβάλλον, το οποίο θα ενθαρρύνει στη συνειδητοποίηση των τρόπων µε των οποίων σκεφτόµαστε και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη κατακτήσει κάποιες µεταγνωστικές στρατηγικές, µπορούν να πειραµατιστούν µε νέους τρόπους ISSN

16 αντίληψης και αντιµετώπισης καταστάσεων, καθώς και να καθοδηγήσουν τους µαθητές στη συζήτηση των στρατηγικών που χρησιµοποιούν στην τάξη, έτσι ώστε να τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν το δικό τους τρόπο σκέψης. Ο µαθητής ενθαρρύνεται στη µέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων του και στον έλεγχο των επιδόσεων του που προκύπτει από τη συνεργατική διαδικασία στην τάξη, µε την προϋπόθεση ότι δε διστάζει να εκφραστεί και να προτείνει εναλλακτικές υποθέσεις για τον προσδιορισµό της εκάστοτε έννοιας. Μέσα από τη συνεργασία εκπαιδευτικού µαθητή θα ενισχυθεί η µεταγνωστική ικανότητα, η οποία συµβάλλει στην κατανόηση της λογικής διαδικασίας. Βιβλιογραφία Α. Ξενόγλωσση Kemmin, S. and McTaggart, R., (1992). The Action Research Planner (third edition). Geelong, Vic: Deakin University Press. Marzano, R.J., Brandt, R.S., Hughes, C.S., Jones, B.F., Presseisen, B.Z., Rankin, S.C., & Suhor, C., (1988). Dimensions of thinking: A framework for curriculum and instruction. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. North American Association for Environmental Education (N.A.A.E.E.), (1999). Excellence in Environmental Education - Guidelines for Learning (K - 12). NAAEE, 2000, NW - Suite 540, Washington, DC 20036, USA. Simandiraki, A., (2006). International Education and Cultural Heritage. Alliance or Antagonism? Journal of Research in International Education. 5 (1), Β. Ξενόγλωσση µεταφρασµένη Bertrand Y., (1999). Σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες. Γ Έκδοση. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Cohen L., Manion L. & Morrison K., (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μτφρ.: Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα, Μ. Φιλοπούλου. Αθήνα: Μεταίχµιο. Jacobsen D., Eggen P., Kauchak D., (2009). Μέθοδοι ιδασκαλίας. Ενίσχυση της Μάθησης των παιδιών από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο. Επιστηµονική ISSN

17 Επιµέλεια - Εισαγωγή: Μ. Σακελλαρίου, Μ. Κόνσολας. Μετάφραση: Ρ. Λαµπρέλλη. Αθήνα: Ατραπός. Joyce B., Weil M., Calhoun E., (2009). ιδακτική Μεθοδολογία. ιδακτικά Μοντέλα. Μτφρ.: Ν. Κουβαράκου. Επιµέλεια: Κ. Κασιµάτη. Αθήνα: Ίων. Robson C., (2007). Η έρευνα του πραγµατικού κόσµου. Επιστ. Επιµ.: Κ. Μιχαλοπούλου. Μτφρ.: Β. Νταλάκου, Κ. Βασιλικού. Αθήνα: Gutenberg Wilson, Ε.Ο., (1999). Σύναλµα: Η Ενότητα της Γνώσης. Μτφρ.: Σφενδουράκης Σπ. Αθήνα: Σύναλµα Γ. Ελληνική Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ., (2003). Μάθηση και ιδασκαλία. Τόµος Α : Μάθηση. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Κόκκινος, Χ., (2004). Η τεχνολογία συνδροµητής του πολιτισµού; Η πολιτιστική κληρονοµιά και το πλαίσιο προστασίας της. Αθήνα: Παπαζήση Κολιάδης, Ε., (1995). Θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Τόµος Β. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Ματσαγγούρας, Η., (2000). Στρατηγικές ιδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη ιδακτική Πράξη. 5η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg. Παπάς Α., (1987). Μαθητοκεντρική ιδασκαλία. Αθήνα: Βιβλία για όλους. Τριλιανός, Θ., (1997). Η κριτική σκέψη και η διδασκαλία της. Αθήνα. Χατζηγεωργίου Γ., (2004). Γνώθι το curriculum. Αθήνα: Ατραπός. ISSN

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Εξάμηνο σπουδών: Γ και Δ (3Ω/Υ) Ώρες και αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 10 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 10 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 10 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Seminar s outline ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διαχρονική και σταθερή αξία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα φέρει ο εκπαιδευτικός. Αδιαμφισβήτητα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

file://d:\odysseas_thledisk_all_new\master 2004-2006\2004\7. Solomos Ethnikos Ymn... Page 1 of 5 Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο ΥΠΟΒΑΘΡΟ

file://d:\odysseas_thledisk_all_new\master 2004-2006\2004\7. Solomos Ethnikos Ymn... Page 1 of 5 Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο ΥΠΟΒΑΘΡΟ Page 1 of 5 Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο σχεδιασµός του συγκεκριµένου ϖρογράµµατος, ϖροκειµένου να έχει θετικά και µακροϖρόθεσµα αϖοτελέσµατα, στηρίζεται στη γνώση για τον τρόϖο µάθησης των ϖαιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τι είναι Μαθηματικά; Ποια είναι η αξία τους καθημερινή ζωή ανάπτυξη λογικής σκέψης αισθητική αξία και διανοητική απόλαυση ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου

Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου Θ. ΙΩΑΝΝΟΥ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Δ Αθήνας «Προστατευόμενες περιοχές: Διαδρομές στο χώρο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Εισαγωγή στην Παιδαγωγική ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Εαρινό εξάµηνο 2013-2014 ιδάσκουσα: Μαρία ασκολιά Επίκουρη καθηγήτρια Τµήµα Φ.Π.Ψ. Θεµατική του µαθήµατος Έννοια και εξέλιξη της Παιδαγωγικής ως επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επιµέλεια: Καλαντζής Παναγιώτης, ηµ. Σχ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Θεωρία και Πράξη στη διδασκαλία τεχνικών γνώσεων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκές εξελίξεις Ποια παιδαγωγική για το νέο ΕΛ; Σε ποια θεωρία στηρίζεται; Πώς εφαρμόζεται στην πράξη; 2 Ατζέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ 2000 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα