ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ"

Transcript

1 1

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430 φηαλ θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ην 1912 φηαλ απειεπζεξψζεθε απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. εκαληηθνί ζηαζκνί γηα ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ είλαη ην 1492 φηαλ ηνπο μεθφξησλαλ ρηιηάδεο νη θαξαβέιιεο δησγκέλνη απφ ηελ Ηζπαλία θαη ην 1943 φηαλ ηνπο μαλαθφξησλαλ ζε βαγφληα γηα λα ηνπο πάλε πηα φρη ζε θαηλνχξηα παηξίδα. Απηά ηα 450 ρξφληα δσήο ησλ Δβξαίσλ άθεζαλ ίρλε, εβξατθνχο ηφπνπο πνπ είλαη ζεκάδηα αλεμίηεια γηα ηε Θεζζαινλίθε. Ζ αγνξά Μνδηάλν, ε ζηνά Καξάζζν, νη βίιεο θνζκήκαηα φπσο ε βίια Μπηάλθα, ε βίια Μνδηάλν, ε βίια Αιιαηίλε ζα ζπκίδνπλ ην πέξαζκα ησλ Δβξαίσλ ζπκπνιηηψλ κνπ πνπ κε ηελ ηξαγνπδηζηή γιψζζα ηνπο έδηλαλ αιιηψηηθν ρξψκα ζε κηα αλαηνιίηηθε πφιε πνπ ήηαλ γηα αηψλεο ε Θεζζαινλίθε. Δπεηδή ε ηζηνξία ηεο πφιεο δελ είλαη κφλν ηα κλεκεία θαη ηα θηίξηα αιιά νη άλζξσπνη θαη ηα έξγα ηνπο, ζα αλαδεηήζσ εβξατθνχο ηφπνπο, ηηο ζπλνηθίεο πνπ έδεζαλ, ηνπο ηφπνπο πνπ εξγάζζεθαλ θαη πξφθνςαλ, ηνπο ηφπνπο ηδεψλ θαη αγψλσλ θαη ηέινο ηνπο ηφπνπο πνπ αλαπαχηεθαλ. 2

3 ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Απφ ηνπο Ρσκατθνχο αθφκε ρξφλνπο ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηελ χπαξμε Δβξαίσλ ζηελ πφιε. Ο πξχηαλεο ηεο ηζηνξίαο ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο, ν J. Nehama, εηθάδεη φηη απφ ην 140 π.χ. έθζαζαλ Δβξαίνη απφ ηε κεγάιε παξνηθία ηεο Αιεμάλδξεηαο. Δίλαη βέβαην φηη ν Απφζηνινο Παχινο δίδαμε ηε λέα ζξεζθεία ζηε ζπλαγσγή ησλ Δβξαίσλ πνπ είραλ κηα νξγαλσκέλε θνηλφηεηα. Δπίζεο ηνπνζεηείηαη ζηα κέζα ηνπ 12 νπ κ.χ. αηψλα πάλσ απφ ηελ νδφ Δγλαηία θνληά Παλαγία Χαιθέσλ ζπλνηθία πνπ νλνκαδφηαλ ζπλνηθία ηεο παιαηάο Δβξατδνο. ε απηή ηελ πεξηνρή θαη ζε νηθία Δβξαίνπ ππήξραλ νη Καξπάηηδεο ηεο Θεζζαινλίθεο, νη ππέξνρεο Incantadas πνπ θαηέθιεςε ν Muler. Καηά ηνπο Ρσκατθνχο ρξφλνπο δελ έρνπκε απνκνλσκέλεο ζπλνηθίεο Δβξατθέο αιιά δνχζαλ ειεχζεξνη ζηελ πφιε απνιακβάλνληαο αλεμηζξεζθία. Οη Δβξαίνη απηνί κηινχλ Διιεληθά θαη νλνκάδνληαη Ρσκαληψηεο. Ζ ζπγθέληξσζή ηνπο ζε ζπλνηθίεο γίλεηαη θαηά ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο, φηαλ ν ζξεζθεπηηθφο θαλαηηζκφο ησλ Χξηζηηαλψλ δηψθεη ζπζηεκαηηθά ηνπο 3

4 αηξεηηθνχο ηεο πίζηεο ηνπ Μσυζή. Σφηε ζπγθεληξψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη γχξσ απ ηηο ζπλαγσγέο ηνπο ζηελ θάησ πφιε θνληά ζηα ηείρε πνπ ηελ πεξηέβαιαλ. Καη έηζη γχξσ απφ ηελ αξραηφηεξε ζπλαγσγή, ηελ Έηο Χατκ (δέληξν ηεο δσήο) πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο, έρνπκε θαη ηελ πξψηε νκψλπκε ζπλνηθία. Δθεί ινηπφλ έρνπκε ηνλ ππξήλα ηεο Δβξατθήο κεηνλφηεηαο ζηελ πφιε. Ζ δεχηεξε ζπλνηθία πνπ δεκηνπξγείηαη πνιχ αξγφηεξα ζηα χζηαηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ είλαη ε ζπλνηθία Baru ζηα ηέιε ηνπ 14 νπ αηψλα θαη ηδξχεηαη απφ ηνπο Δβξαίνπο Δζθελάδπ θνληά ζηελ πξψηε εβξατθή ζπλνηθία πνπ αλαθέξακε. Οη Δβξαίνη Δζθελάδπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Απηνί δε ζα έρνπλ ηίπνηα θνηλφ κε ηνπο Δβξαίνπο Ρσκαληψηεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζηελ πφιε. Έηζη πξηλ ηελ καδηθή έιεπζε ησλ Δβξαίσλ πνπ ζα γίλεη ην 1492, έρνπκε ηηο πξψηεο εβξατθέο ζπλνηθίεο, ηελ Έηο Χατκ θαη ηελ Μπαξνχ. Σν 1430 ε Θεζζαινλίθε θαηαιακβάλεηαη απφ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα κε εγέηε ηνλ Μνπξάη ην Β κεηά απφ νιηγνήκεξε πνιηνξθία. Μεηά ηηο ζθαγέο θαη ηηο αηρκαισζίεο ε πφιε δελ αξηζκνχζε πάλσ απφ κε θαηνίθνπο. Σν 1492 ε πφιηο έρεη πεξί ηνπο θαηνίθνπο. Δίλαη θαηεζηξακκέλε κε πνιιά ζπίηηα αθαηνίθεηα θνληά ζην ζεκεξηλφ θέληξν. Σελ ρξνληά απηή έρνπκε ην δησγκφ ησλ Ηζπαλνεβξαίσλ απφ ηελ Ηζπαλία. Ο ζνπιηάλνο Βαγηαδήη ν Β παξαθηλνχκελνο απφ ηνλ αξρηξαβίλν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο Διηγηά Καγάγε ηνπο άλνημε ηηο πχιεο ηεο επηθξάηεηαο θαη δηέηαμε ηνπο θαηά ηφπνπο δηνηθεηέο λα ηνπο δερζνχλ εγθάξδηα. Έηζη ινηπφλ έξρνληαλ νη Ηζπαλνεβξαίνη θαη ζηε Θεζζαινλίθε πεξίπνπ κε θαη θέξλνπλ ηα έζηκα θαη ηε γιψζζα ηνπο, ηα εθαξαδίηηθα, κηα παξεθθνξά ηεο Ηζπαληθήο. εθαξάδ είλαη ε βηβιηθή νλνκαζία ηεο Ηζπαλίαο. Σελ επνρή εθείλε νη Έιιελεο ιίγνη ηνλ αξηζκφ είλαη δηαζθνξπηζκέλνη ζην πεδηλφ ηκήκα ηεο πφιεο πνπ νλνκάδεηαη θάκπνο, θπξίσο θνληά ζηηο εθθιεζίεο ηνπο. 4

5 Οη Σνχξθνη ζαλ θαηαθηεηέο επέιεμαλ ην θαιχηεξν ηκήκα ηεο πφιεο, ηα πςψκαηα ηεο Άλσ Πφιεο πνπ ήηαλ επήιηα, επάεξα θαη κε ζέα ηνλ θφιπν. Ζ παξάδνζε ιέεη φηη νη Σνχξθνη γηα λα επηιέμνπλ ην ζεκείν πνπ ζα έθαλαλ ην ζπίηη ηνπο άθελαλ θξεκαζκέλν απ ην πξστ έλα θνκκάηη θξέαο. Αλ ην βξάδπ δελ είρε καπξίζεη θαη γεκίζεη κχγεο θαη θνπλνχπηα, ην κέξνο ήηαλ επάεξν θαη ρσξίο πγξαζία. Έηζη ινηπφλ είραλ επηιέμεη ην ιεγφκελν κπατξη, δειαδή ηελ Άλσ πφιε θαη ηηο παξπθέο ηεο. ηνπο Δβξαίνπο άθεζαλ ηε γχξσ απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ζπλνηθίεο, πεξηνρή πνπ ήηαλ θνληά ζηα δπηηθά ηείρε ηεο πφιεο, ζηελ Έηο Χατκ θαη ηελ Μπαξνχ. Έηζη εμεγείηαη πσο βξέζεθαλ νη Δβξαίνη ζην κεηέπεηηα θέληξν ηεο πφιεο. Ζ πεξηνρή απηή ήηαλ ε πην ππθλνθηηζκέλε, ηα πην θαηεζηξακκέλα ζπίηηα, ιφγσ ησλ ηεηρψλ δελ αεξίδνληαλ θαη ήηαλ γεκάηε θνπλνχπηα απ ηα έιε ηεο Μπαξά, πεξηνρή θνληά ζηνλ παιηφ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ. Σφπνο δειαδή πνπ κεηνλεθηνχζε. Σν ίδην ζπλέβε πνιινχο αηψλεο αξγφηεξα φηαλ εγθαηέζηεζαλ ηνπο πξφζθπγεο ηεο Μ. Αζίαο ζηελ Καιακαξηά πνπ είρε ζηάζηκα λεξά θαη πέζαηλαλ θαζεκεξηλά νη άλζξσπνη απφ εινλνζία. Θα ήηαλ άδηθν λα ηζρπξηζζνχκε ινηπφλ φηη νη Δβξαίνη πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην ζεκεξηλφ θέληξν ηεο πφιεο, θαη νη κηθξαζηάηεο πνπ πήξαλ νηθφπεδα ζηελ Καιακαξηά επλνήζεθαλ. Καη νη Δβξαίνη θαη νη πξφζθπγεο Μηθξαζηάηεο ήηαλ άμηνη θαη έθαλαλ ηα νηθφπεδα πνπ ηνπο έδσζαλ πεξηδήηεηα. Ζ Θεζζαινλίθε πιένλ κε θαηλνχξην αίκα αξρίδεη πάιη λα γίλεηαη ζεκαληηθή πφιε ηεο απηνθξαηνξίαο φπσο ήηαλ ηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ. Σν 1519 ζχκθσλα κε ηνπξθηθέο αξρεηαθέο πεγέο έρνπκε Σνχξθνπο ζηελ πφιε, Χξηζηηαλνχο θαη Δβξαίνπο. Σν 1520 κε ζπλαίλεζε φισλ ησλ Δβξαίσλ, εξθαδηηψλ, Δζθελάδπ θαη Ρσκαλησηψλ ηδξχεηαη ε ζπλαγσγή Σαικνχδ Σνξά, πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν. Σνλ αηψλα απηφ έρνπκε ηελ κεγάιε νηθηζηηθή εμάπισζε ησλ Δβξαίσλ ζηελ πφιεο. Γχξσ απφ ηηο ζπλνηθίεο Έηο Χατκ θαη Μπαξνχ γίλεηαη εγθαηάζηαζε ησλ Δβξαίσλ επνίθσλ ζπνξαδηθά. ηα ηέιε ηνπ 15 νπ αηψλα 5

6 δεκηνπξγείηαη ε ζπλνηθία Πνχιηα απφ Δβξαίνπο ηεο Απνπιίαο ηεο Ηηαιίαο. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 16 νπ αηψλα έρνπκε θαη ηελ κεγάιε εμάπισζε ησλ Δβξαίσλ ζην ζεκεξηλφ θέληξν ηεο πφιεο. Ννηθηάδνληαο αθαηνίθεηα ζπίηηα είηε εθηνπίδνληαο Σνχξθνπο θαη Χξηζηηαλνχο κε θαιέο πξνζθνξέο γηα ηα αθίλεηά ηνπο, ηδξχνπλ ηηο λέεο ζπλνηθίεο. ηα παιηά θαγεία ηεο πφιεο ηδξχνπλ ηε ζπλνηθία Salhane (ζθαγεία) πην πάλσ ζηα ινπινπδάδηθα ηε ζπλνηθία Kulhan (ινπηξά). Δθεί, ζην γλσζηφ ρακάκ, δεκηνπξγνχλ ππξήλα εβξατθφ. Ήηαλ ηέηνηα ε επηθξάηεζε ησλ Δβξαίσλ ζηελ ζπλνηθία απηή πνπ κεηνλνκάζζεθε ην ρακάκ ζε Yahudi hamam, φρη δηφηη ην θάλαλ ρξήζε νη Δβξαίνη αιιά γηαηί ήηαλ ζε εβξατθφ πεξηβάιινλ. ηελ πεξηνρή απηή αθφκε θαη ζήκεξα ζηεγάδεηαη ε εβξατθή θνηλφηεηα πνπ απνδεηθλχεη φηη ε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο φζν θη αλ ηε δηαθφπηνπλ βίαηα ηα γεγνλφηα αθήλεη ηα ίρλε ηεο δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ. 6

7 πγρξφλσο ηελ ίδηα επνρή ε ζπλνηθία Σophane (ην ππξνβνιαξρείν) ιφγσ ηνπ ππάξρνληνο πχξγνπ, ε ζπλνηθία Καληί πνπ θηίζζεθε ε ζπλαγσγή Σαικνχδ Σνξά πνπ ζήκεξα είλαη ε αγνξά Βιάιε θαη ε Αγνξά Μνδηάλν. Πην πάλσ ε ζπλνηθία Findink πνπ ζεκαίλεη θνπληνχθη. Δπίζεο δεκηνπξγνχληαη δπηηθά πνπ θζάλνπλ κέρξη ηελ νδφ Γσδεθαλήζνπ νη ζπλνηθίεο Malta θαη Cedit πνπ είλαη δχν μερσξηζηέο ζπλνηθίεο πνπ μερψξηδαλ κε ην δπηηθφ ηείρνο. Με ηελ θαηεδάθηζε ηνπ ηείρνπο κεηά ην 1869 νη δχν ζπλνηθίεο απνηέιεζαλ κία κε ηελ νλνκαζία Malta Cedit. 7

8 Ζ ζπλνηθία απηή παξνπζηάδεη έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλαδεηθλχνληαο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην θνζκνπνιίηηθν πξφζσπν ηεο πφιεο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα. Καηά πιεηνλφηεηα θαηνηθείην απφ Δβξαίνπο, ππήξραλ κάιηζηα θαη ηξεηο ζπλαγσγέο. πγρξφλσο φκσο ππήξρε θαη κηα παξνηθία Φξάγθσλ φπσο απνθαινχζαλ ηνπο Δπξσπαίνπο ηφηε. Άιισζηε ε νλνκαζία ηεο θεληξηθήο νδνχ Φξάγθσλ, ε θαζνιηθή εθθιεζία πνπ ππάξρεη ην θαηαδεηθλχνπλ αθφκε θαη ζήκεξα. ην θέληξν ηεο, ζηαπξνδξφκη πγγξνχ θαη Λ. νθνχ, ππήξρε ε Οζσκαληθή Σξάπεδα, ζήκεξα δηαηεξεηέν θηίξην. ηελ νδφ πγγξνχ θαη Καζνιηθψλ γσλία, ζην θηίξην πνπ ππάξρεη αθφκε, Δβξαίνη επηρεηξεκαηίεο ίδξπζαλ ηελ Σξάπεδα Θεζζαινλίθεο. Μαδί κε ηελ θνληηλή ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Μελά ην ςεθηδσηφ ηεο πφιεο έθιεηλε αξηζηνηερληθά. πγρξφλσο ηελ ίδηα επνρή έρνπκε ηηο κηθξφηεξεο ζπλνηθίεο Yeni Havlu (λέα απιή) Acuda (πξνζεπρή εβξατθή) θαη Leviye. ηα κέζα ηνπ 16 νπ αηψλα έρνπκε ηελ εδξαίσζε ηνπ εβξατθνχ ζηνηρείνπ ζηελ πφιε. Καη δηθαηνινγεκέλα νλνκάζζεθε λέα Ηεξνπζαιήκ. Αξρέο ηνπ 17 νπ αηψλα δεκηνπξγείηαη ε ζπλνηθία Bedaron φπνπ είλαη ε πιαηεία Αξηζηνηέινπο. ηε ζπλνηθία απηή πνιχ αξγφηεξα ηνλ 19 ν αηψλα ν επεξγέηεο ησλ Δβξαίσλ θαη ηεο πφιεο γεληθφηεξα ν Μσήο Αιιαηίλε ζα ηδξχζεη ηελ ζρνιή Alliance ζηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ Ζιέθηξα Παιιάο. ηα κέζα ηνπ 17 νπ αηψλα πεξλνχλ ηελ Δγλαηία νδφ θαη ηδξχνπλ ηε ζπλνηθία Rogos ε κφλε εβξατθή ζπλνηθία πάλσ απ ηελ νδφ απηή πνπ είλαη ζηελ πεξηνρή ηεο Παλαγίαο Χαιθέσλ. Σέινο ηνλ 18 ν θαη ηνλ 19 ν αηψλα εθηνπίδνληαο Σνχξθνπο θαη Έιιελεο θαηνξζψλνπλ λα πιεηνςεθίζνπλ ζηηο ζπλνηθίεο Αγία νθία θαη Kaldrigνs θζάλνληαο αλαηνιηθά κέρξη ηελ Π.Π. Γεξκαλνχ θαη Παχινπ Μειά. 8

9 Απηέο είλαη νη 16 Δβξατθέο ηζηνξηθέο ζπλνηθίεο πνπ ππήξραλ πξηλ ηελ κεγάιε ππξθαγηά ηνπ Ζ παξνπζίαζή ηνπο πάλσ ζε ράξηε ηεο πφιεο πνπ έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Β. Γεκεηξηάδε απφ ην βηβιίν ηνπ «Ζ ηνπνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο» δελ είλαη επίθαηξε δηφηη ηηο πξνζδηνξίδεη κε ηηο γχξσ νδνχο πνπ ζήκεξα έρνπλ αιιάμεη ράξαμε ή πνπ δελ νλνκάδνληαη πηα έηζη ή ηέινο πνπ ε νλνκαζία ηνπο έρεη δνζεί ζ άιινπο δξφκνπο. Γηα παξάδεηγκα ε νδφο Σζηκηζθή κε ηελ ηνπξθηθή νλνκαζία Καπαλάηδα, πεξλά κπξνζηά απφ ηελ Μεηξφπνιε θαη ζπκπίπηεη κε ηελ ζεκεξηλή Σζηκηζθή ζην χςνο ηνπ Αγίνπ Μελά. Ζ Μαθέλδπ Κηλγθ νλνκαδφηαλ 17 Ηνπλίνπ, ε Δξκνχ δελ είρε δηαλνηρζεί θαη ε Κνκλελψλ ήηαλ ζε άιιε ζέζε. 9

10 Μεηαθέξνληαο ηηο ζπλνηθίεο απηέο ζην λέν πνιενδνκηθφ ζρέδην ηεο πφιεο ρξεζηκνπνηψληαο ζηαζεξά θαη αλαιινίσηα ζεκεία θαη ησλ δχν ραξηψλ φπσο ε Κακάξα, ε Αγία νθία, ην Μπεδεζηέλη θαη άιια έρνπκε ηηο ζπλνηθίεο ζην λέν πνιενδνκηθφ θαη ε ζέζε ηνπο γίλεηαη πην ζαθήο θαη εμεγήζηκε ζήκεξα. Ζ αξρή ηνπ ηέινπο ησλ ζπλνηθηψλ μεθηλά απφ ην 1889 φηαλ θαηεδαθίδεηαη ην αλαηνιηθφ ηείρνο ηεο πφιεο. Οη πινχζηνη Δβξαίνη θάηνηθνη ηεο πφιεο θηίδνπλ βίιιεο-πχξγνπο ζηα παξαιηαθά νηθφπεδα. Οη κεζναζηνί Δβξαίνη αγνξάδνπλ νηθφπεδα ζε φιε ηελ πεξηνρή πνπ νλνκαδφηαλ εμνρέο θαη μεθηλά απ ηελ ζεκεξηλή νδφ Καπηαηδνγιίνπ θαη θζάλεη κέρξη ην Νηεπφ. Σν 1890 έρνπκε κεγάιε ππξθαγηά πνπ θαηαθαίεη ηκήκαηα ηνπ θέληξνπ. Σφηε ν βαξψλνο Χηξο πνπ θαηαζθεπάδεη ηελ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Θεζζαινλίθεο Βειηγξαδίνπ ρξεκαηνδφηεζε ηελ θαηαζθεπή θαηνηθηψλ ζηελ 10

11 ζπλνηθία πνπ έρεη ην φλνκά ηνπ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο πφιεο θνληά ζηνλ παιηφ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ. Ζ εβξατθή θνηλφηεηα ηδξχεη ηε ζπλνηθία ηεο Καιακαξηάο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πφιεο γηα ηνπο ππξνπαζείο. Ο ζπλνηθηζκφο απηφο απνηεινχκελνο απφ 300 ζπίηηα ήηαλ ιίγν πην πάλσ απφ ηελ ηερληθή ζρνιή Δπθιείδεο. Ζ ππξθαγηά φκσο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1917 ήηαλ εθείλε πνπ έζπαζε ηηο παξαδνζηαθέο ηζηνξηθέο ζπλνηθίεο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο. ηηο 5 θαη 6 (λέν εκεξνιφγην 18 θαη 19) Απγνχζηνπ 1917, κηα αζχιιεπηε ππξθαγηά εξεκψλεη 1 εθ. ηεηξαγσληθά κέηξα δνκεκέλεο έθηαζεο ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. Καηαζηξέθνληαη ζπίηηα θαη κέλνπλ άζηεγνη Ηζξαειίηεο, Χξηζηηαλνί θαη Μνπζνπικάλνη. Ο γξαθηθφο καραιάο θαη θέληξν ζξεζθεπηηθήο θαη θνηλσληθήο ελφηεηαο ησλ Δβξαίσλ ζα ζβήζεη γηα πάληα. Πνηα ήηαλ ε ηχρε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ νηθνπέδσλ κεηά ηελ ππξθαγηά; Ζ πνιηηεία ελδηαθέξζεθε γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο 11

12 πφιεο κε ην λφκν 1394/1918 ηνλ Μάην ηνπ ελ ιφγσ έηνπο. Με ην λφκν απηφ γίλεηαη θαη απαιινηξίσζε φισλ ησλ θηεκάησλ δίδνληαο ζηνπο ηδηνθηήηεο θηεκαηφγξαθα Καηφπηλ αθνχ νξίζζεθαλ ηα ηκήκαηα γεο πνπ πξννξηδφηαλ γηα δεκφζηα, δεκνηηθά θαη θνηλσθειή θηίξηα, ηα ππφινηπα νηθφπεδα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην λέν πνιενδνκηθφ ζρέδην δφζεθαλ ζε αλνηθηέο δεκνπξαζίεο πιεηνδνζίαο. Δίλαη ινγηθφ νη κηθξντδηνθηήηεο κε θηεκαηφγξαθν κηθξήο αμίαο ζηα ρέξηα ηνπο λα κελ έρνπλ δπλαηφηεηα πιεηνδφηεζεο θαη έηζη αδηθήζεθαλ θαη πεξηζζφηεξν νη Δβξαίνη πνπ ήηαλ πιεηνλφηεηα. 12

13 Ζ καδηθή κεηαθίλεζε ηνπ θησρφθνζκνπ γίλεηαη ζηηο λενδεκηνπξγεζείζεο ζπλνηθίεο δπηηθά θαη αλαηνιηθά πνπ είλαη νη θάησζη: Α) πλνηθηζκφο 151 πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε ζέζε ηνπ παιηνχ λνζνθνκείνπ ησλ Ηηαιψλ 151. Β) πλνηθηζκφο Καξαγάηο (θηειηέο) ιίγν πην πάλσ απφ ηελ Αλάιεςε. Γ) πλνηθηζκφο Κάκπει θνληά ζηελ παιηά ηαβέξλα ηνπ Κξηθέια. 13

14 Γ) πλνηθηζκφο 6. Μηθξφο ζπλνηθηζκφο ζηηο νδνχο 25 εο Μαξηίνπ, Γακβέηηα θαη Δγλαηίαο. Δ) Παξαπήγκαηα Αγγειάθε θαη ηξαηψλα. Πξφρεηξα παξαπήγκαηα εθεί πνπ είλαη ην ζεκεξηλφ δεκαξρείν θαη θζάλαλ κέρξη ηελ νδφ Αγγειάθε. Σ) Ο ζπλνηθηζκφο Ρεδί Βαξδάξ πνπ βξηζθφηαλ δπηηθά αλάκεζα ζηηο νδνχο Λαγθαδά θαη Κνισληάξε. Ο ζπλνηθηζκφο κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 60 νλνκαδφηαλ Ρακφλα ιφγσ ελφο νλνκαζηνχ θαθελείνπ. Ε) πλνηθηζκφο Αγίαο Παξαζθεπήο. Δθεί κεηαθέξζεθε ε παιηά ζπλαγσγή Έηο Χατκ. Ήηαλ απέλαληη απφ ηα θνηκεηήξηα ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. Σηο ηζηνξηθέο ζπλνηθίεο ηνπ θέληξνπ ηηο αθάλεζε ε ππξθαγηά ηνπ 17. Σν ηέινο ησλ εθηφο θέληξνπ ζπλνηθηψλ είλαη ην εμήο: Οη Γεξκαλνί έβγαδαλ ζε πιεηζηεξηαζκφ ηηο άδεηεο θαηεδάθηζεο ησλ άιισλ εμσηεξηθψλ ζπλνηθηζκψλ, 151, Καιακαξηάο, Ρεδί Βαξδάξ θιπ θαη έηζη πνιιά ζηξέκκαηα ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο κεηαηξάπεθαλ ζε κπάδα. ήκεξα νη ιίγνη ελαπνκείλαληεο Δβξαίνη θαηνηθνχλ δηαζθνξπηζκέλνη ζηελ πφιε. ΣΟΠΟΙ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΤ ηαλ ην 1492 άξρηζε ε έιεπζε ζηε Θεζζαινλίθε ησλ θαηαηξεγκέλσλ Δβξαίσλ ηεο Ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ, ε πφιε ήηαλ έλα θάληαζκα ηεο παιαηάο έλδνμεο ηζηνξίαο ηεο. Ο πιεζπζκφο ηεο πεξί ηηο απνηειείην απφ Σνχξθνπο πνπ δηνηθνχζαλ κφλν, απφ Έιιελεο πνπ είραλ ην ζηίγκα ηνπ ππφδνπινπ θαη ιίγνπο ελαπνκείλαληεο Δλεηνχο. Ζ Θεζζαινλίθε, κε θαηλνχξην πιένλ αίκα, αξρίδεη πάιη λα γίλεηαη ζεκαληηθή πφιε ηεο απηνθξαηνξίαο φπσο ήηαλ ηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ. Πνηνη ήηαλ νη ιφγνη πνπ έθαλαλ ηε δηαθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο, νη λένη θάηνηθνη, νη Δβξαίνη. Πξψηνλ ήιζαλ απφ ρψξεο πνπ δνχζαλ ηελ αξρή ηεο αλαγέλλεζεο. Ήδε φηαλ θεχγαλ νη θαξαβέιεο κε ηνπο Δβξαίνπο δησγκέλνπο θάπνηεο άιιεο 14

15 θαξαβέιεο έθεπγαλ γηα ηηο κεγάιεο αλαθαιχςεηο κε πξψην θαπεηάλην ηνλ Κνιφκβν. Ήηαλ επηζηήκνλεο, ηερλίηεο θαη άλζξσπνη ηνπ εκπνξίνπ κε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη καδί ηνπο άιινη θησρφηεξνη, εξγάηεο θιπ. πνπ πιαηζίσλαλ κηα θνηλσλία πνπ κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη δεκηνπξγηθά. Ο δεχηεξνο ιφγνο ήηαλ πνπ ήιζαλ πξνζθεθιεκέλνη θαη θηινμελνχκελνη απφ ηνλ νπιηάλν ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη ηδηαίηεξα πξνλφκηα, δελ είραλ φκσο πξντζηνξία ερζξφηεηαο. Σξίηνλ νη Δβξαίνη ηεο δηαζπνξάο είραλ δεκηνπξγήζεη ζηηο πφιεηο ηεο Δπξψπεο εκπνξηθνχο νίθνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζζεθαλ νη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο μαλαδίλνληαο δσή ζην ιηκάλη ηεο πφιεο. Σέινο, ε αλαζθάιεηα πνπ έλνησζαλ κεηά απφ ηφζνπο δησγκνχο, ηνπο έθαλε αθφκε πην εξγαηηθνχο. Γλψζηεο ηεο ηέρλεο ηνπ καιιηνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ πθάζκαηνο (χθαλζε, βαθή, ξάςηκν) μεθίλεζαλ ηηο νηθνηερλίεο ηνπο πνπ γξήγνξα κεηαηξάπεθαλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ πξνκήζεπαλ ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ κε ζηνιέο θαη αξγφηεξα ηελ ηδησηηθή αγνξά, θζάλνληαο λα θάλνπλ εμαγσγέο πθαζκάησλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ηα κεγαιχηεξα βαθεία πθαζκάησλ ησλ Βαιθαλίσλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ήηαλ ηδηνθηεζίαο Δβξαίσλ επηρεηξεκαηηψλ. 15

16 Πέξα απφ ηελ ηέρλε ηνπ πθάζκαηνο γλψξηδαλ ηελ ηέρλε ηνπ κεηαιινπξγνχ. Δπηδφζεθαλ ζηελ εμφξπμε αζεκηνχ ψζηε λα γίλεη ε Θεζζαινλίθε πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ηα νξπρεία ηεο ηδεξφθαςαο, ε πφιε πνπ δηαθηλνχζε ηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα αζεκηνχ ηεο απηνθξαηνξίαο. Δπίζεο ήηαλ γλψζηεο ηεο ηέρλεο ηνπ δέξκαηνο, ηνπ ζηδεξνπξγνχ, ηεο αιηείαο θαη ησλ εθξεθηηθψλ. Οη ππθλνθαηνηθεηκέλεο πεξηνρέο ηεο δπηηθήο πφιεο ήηαλ ζνξπβψδεηο απφ ηηο κεραλέο ηεο χθαλζεο, ην ζθπξί ηνπ ζηδεξνπξγνχ θαη δχζνζκεο απφ ηηο νηθνηερλίεο ηεο βπξζνδεςίαο. Οη πην θησρνί Δβξαίνη ήηαλ ρακάιεδεο, κηθξνπσιεηέο θαη γεληθά αζρνινχληαλ κε δνπιεηέο ηνπ πνδαξηνχ. Οη κηθξνπσιεηέο Δβξαίνη κε ηελ ηάβια ήηαλ γξαθηθή εηθφλα κέρξη θαη ηνλ πεξαζκέλν αηψλα. Αλεμάξηεηα πνηα ήηαλ ε επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη πνηα ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ζέζε νη Δβξαίνη ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ εξγαηηθφηεηα θαη ηελ ηηκηφηεηά ηνπο. 16

17 Έρνληαο επίζεο έλα θπζηθφ ιηκάλη, θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ πεηχραηλαλ κε δηνκνινγήζεηο θαη επαθέο κε ηα ιηκάληα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αλαηνιήο φπνπ είραλ κεηνηθίζεη ή δνχζαλ νκφζξεζθνί ηνπο, άξρηζαλ ην εκπφξην δηα κέζνπ ζαιάζζεο. πγρξφλσο ε Θεζζαινλίθε ιφγσ ηεο ζέζεψο ηεο, πνπ επηθνηλσλνχζε κε ηνλ βνξξά, ην λφην θαη ηελ πξσηεχνπζα, Κσλζηαληηλνχπνιε, έγηλε θέληξν ηνπ δηα μεξάο εκπνξίνπ. Σν εκπφξην θαη νη βηνηερλίεο έθεξαλ ηελ αλάπηπμε, ηηο επελδχζεηο θαη θαη αθνινπζία ηε δήηεζε ρξήκαηνο. Σελ εχξεζε θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά ρξήκαηνο αλέιαβαλ νη πινχζηνη Δβξαίνη ηεο πφιεο πνπ έγηλαλ ζαξάθεδεο, ηξαπεδίηεο ηεο επνρήο. Κάπνηνη δε εμνπζηνδνηήζεθαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ θφξσλ έλαληη εηήζηνπ ηηκήκαηνο θαη κε ηα ρξήκαηα ρξεκαηνδνηνχζαλ ακπεινπξγνχο, αιαηνπαξαγσγνχο, βηνηέρλεο. Έηζη ινηπφλ νη Σνχξθνη δηνηθνχζαλ ηελ πφιε ελψ νη Δβξαίνη δηαρεηξίδνληαλ ηελ νηθνλνκία ηεο. Ήηαλ έλαο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο πνπ βφιεπε θαη ηηο δχν πιεπξέο θαη ε πφιε άλζεζε. 17

18 Δθείλν πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη νη Δβξαίνη δελ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ χπαηζξν θαη δελ έθαλαλ αγξνηηθέο εξγαζίεο. «Jidio cazaliniko, media cristianiko = Δβξαίνο ρσξηάηεο, κηζφο ρξηζηηαλφο». Έηζη δελ απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ πφιε, ηηο ζπλαγσγέο ηνπο θαη ηελ θιεηζηή εβξατθή θνηλφηεηα. Ζ πξαγκαηηθή φκσο αλάπηπμε-έθξεμε γίλεηαη κε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε πνπ μεθηλά απφ ηελ Δπξψπε ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα. Σφηε πνπ ε νηθνγέλεηα ηνπ Μσχο Αιιαηίλη, αλζξψπνπ ζπνπδαζκέλνπ ζηελ Πίδα θαη ηε Φισξεληία, ηδξχεη ηηο πξψηεο βηνκεραλίεο ηεο πφιεο, θεξακνπνηταο, αιεπξφκπισλ. Ζ νηθνγέλεηα Μνδηάλν, θεξακνπνητα, παινπξγία. Ζ νηθνγέλεηα αταο πιεθηήξηα ζηελ παξαιία. Δλψ ε νζσκαληθή απηνθξαηνξία απφ ηελ αξρή ηνπ 19 νπ αηψλα βαίλεη πξνο ηε δχζε ηεο θαη ράλεη εδάθε απφ επαλαζηαηεκέλνπο ππφδνπινπο ιανχο (Διιάδα, εξβία), ε Θεζζαινλίθε επεκεξεί θαη ην εκπφξην πξννδεχεη κε πξσηαγσληζηέο Δβξαίνπο αιιά θαη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο. 18

19 Μεηά ην 1890 ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηεο πφιεο κε ηελ Δπξψπε θαη αξγφηεξα κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κε αλάδνρν ηνπ έξγνπ ηελ εηαηξεία ηνπ βαξψλνπ Χηξο, δίδεη ψζεζε ζηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο. Σα θαξαβάληα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ αληηθαζίζηαληαη κε ηνπο γξήγνξνπο ζπξκνχο. Οη πινχζηνη Δβξαίνη, νηθνλνκηθνί παξάγνληεο ηεο πφιεο, ηδξχνπλ ηελ Σξάπεδα Θεζζαινλίθεο πνπ ην θηίξην δηαζψζεθε απφ ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917 θαη ππάξρεη αθφκε ζηελ νδφ πγγξνχ. Μεηά ηελ θαηεδάθηζε ησλ αλαηνιηθψλ ηεηρψλ ην 1889, ε πφιε αλαπλέεη. Πινχζηνη Έιιελεο θαη Δβξαίνη θαζψο θαη Σνχξθνη αμησκαηνχρνη θηίδνπλ βίιεο-θνζκήκαηα αλαηνιηθά ηεο πφιεο. Θα ήηαλ φκσο παξάιεηςε λα κελ αλαθέξνπκε φηη εθηφο απφ ηελ πεξηνρή ησλ εμνρψλ ππήξραλ θαη ζπλνηθηζκνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 1890 φπνπ ππήξρε θηψρεηα θαη αλέρεηα. Καη είλαη γεγνλφο φηη θαη πξνγελέζηεξα, ε απνγξαθή ηνπ 1835 απνθαιχπηεη έλα πνζνζηφ Δβξαίσλ 19

20 απφ θησρά ζπηηηθά, πνιχ κεγαιχηεξν απφ φινπο ηνπο άιινπο. Οη δε πςεινί αξηζκνί γελλήζεσλ (ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Χξηζηηαλνχο θαη ηνπο Μνπζνπικάλνπο) θαη ε κηθξή ηνπο κέζε ειηθία γάκνπ ελέηεηλε ην πξφβιεκα. Καη δελ πξέπεη λα ιεζκνλεζνχλ νη Δβξαίνη πξφζθπγεο πνπ θαηέθεπγαλ ζηελ πφιε κεηά απφ ην πνγθξφκ ζηηο ρψξεο ηεο δηαζπνξάο ηνπο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ Δβξαίσλ ινηπφλ ήηαλ θησρνί βηνπαιαηζηέο, γπξνιφγνη, κηθξνεπαγγεικαηίεο, ιηκελεξγάηεο θεκηζκέλνη, αγσγηάηεο. Ίζσο ηα πινχζηα αξρνληηθά πνπ έκεηλαλ ζηελ πφιε δεκηνχξγεζαλ ηελ εληχπσζε φηη Δβξαίνο ζεκαίλεη πινχζηνο. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο, ε Θεζζαινλίθε απφ θέληξν ηεο δπηηθήο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο γίλεηαη ζπλνξηαθή πφιε, απνθνκκέλε απφ ηε κεγάιε αγνξά ηεο Σνπξθίαο. Ζ ππξθαγηά φκσο ηνπ 1917 ήηαλ ε αξρή ηνπ ηέινπο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο. Μαδί κε ηα ζπίηηα θάεθε θαη ην εκπνξηθφ θέληξν φπνπ νη Δβξαίνη είραλ γηα αηψλεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Αθνινχζεζαλ κεηαλαζηεχζεηο ζε Παιαηζηίλε, Δπξψπε θαη Ακεξηθή θαη κεηά απφ 25 ρξφληα κε ηελ εθαξκνγή ηεο «ηειηθήο ιχζεο» ησλ Γεξκαλψλ ε πφιε ζηεξήζεθε ηελ θηινπξφνδε, εξγαηηθή θαη ηδηφκνξθε θνηλφηεηα ησλ Δβξαίσλ. ΣΟΠΟΙ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ Απφ ηελ καδηθή εγθαηάζηαζε ησλ Δβξαίσλ ζηελ πφιε ην 1492 κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα θαη θπξίσο αξρέο ηνπ 20 νπ δελ ππάξρεη άκεζε ζπκκεηνρή ησλ Δβξαίσλ ζηα πνιηηηθά δξψκελα. Δκκέζσο φκσο νη ηζρπξνί ηνπ ρξήκαηνο Δβξαίνη νη νπνίνη ήηαλ πνιιέο θνξέο πηζησηέο ηεο ηνπξθηθήο δηνίθεζεο επεξεάδνπλ ηα πνιηηηθά δξψκελα. ε φιε φκσο ηελ δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο ηνπο ε εβξατθή θνηλφηεηα είρε μερσξηζηή εθιεγφκελε δηνίθεζε πνπ θξφληηδε γηα ηα ζέκαηα ησλ Δβξαίσλ. πγρξφλσο νη ξαβίλνη επείραλ ζέζε δηθαζηνχ γηα ηηο κεηαμχ ησλ Δβξαίσλ αληηδηθίεο. Πνιηηηθή ζέζε ιακβάλνπλ ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα φηαλ ηα δηάθνξα εζληθά θηλήκαηα επεδίσθαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο 20

21 απφ απηνθξαηνξίεο ηεο επνρήο. Ζ ζησληζηηθή ηδενινγία δηέθεξε απφ ηα ππφινηπα εζληθά θηλήκαηα δηφηη νη Δβξαίνη ήηαλ έζλνο ρσξίο παηξίδα. Ζ ζησληζηηθή ηδενινγία απέβιεπε ζηελ επηζηξνθή ησλ Δβξαίσλ ζηηο παξαδφζεηο (εβξατθή γιψζζα, απζηεξή ηήξεζε ηνπ εβξατθνχ λφκνπ) θαη θπξίσο ίδξπζε θξάηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Παιαηζηίλεο. Έηζη κέιε ηεο θαη εμνρήλ ζξεζθεπηηθήο ρνιήο Σαικνχδ Σνξά ίδξπζαλ ην ζχιινγν Kadima. Γχν ρξφληα λσξίηεξα νη απφθνηηνη ηεο πξννδεπηηθήο ζρνιήο Alliance είραλ ηδξχζεη ζχιινγν θαη ραξαθηεξίζηεθαλ «αθνκνησηηθνί» δηφηη ζηφρνο ηνπο ήηαλ ε αθνκνίσζε κε ηελ θνηλσλία πνπ είρε ηφηε νζσκαληθή δηνίθεζε θαη αξγφηεξα ειιεληθή. Σν πνιηηηθφ ξεχκα φκσο πνπ ηαξαθνχλεζε ηελ δσή ηεο πφιεο ήηαλ ην εξγαηηθφ θίλεκα πνπ μεζήθσζε φινπο αλεμαξηήησο ζξεζθείαο εξγάηεο κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ ην Ήδε ε Δπξψπε είρε επεξεαζζεί απφ ηηο ζεσξίεο ηνπ Μαξμ. Οη αξηζηεξέο ζπδεηήζεηο κεηαδφζεθαλ θαη ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα. Έλαο λεαξφο Βνπιγαξνεβξαίνο ηππνγξάθνο θαη δάζθαινο νλφκαηη Αβξαάκ Μπελαξφγηαο ίδξπζε κηα νκάδα πνπ νλνκάζηεθε εθαξαδηθφο Κχθινο νζηαιηζηηθψλ Μειεηψλ. Ζ νκάδα απηή ζπλδεφηαλ κε κηα απφ ηηο βνπιγαξηθέο ζνζηαιηζηηθέο παξαηάμεηο ηεο πφιεο. Ο Μπελαξφγηαο θαη νη Δβξαίνη νπαδνί ηνπ, πίζηεπαλ πσο ε ηδέα κηαο νκνζπνλδίαο νκντδεαηψλ αγσληζηψλ απφ δηαθνξεηηθέο εζληθέο νκάδεο ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν ζηηο ζπλζήθεο ηεο απηνθξαηνξίαο. Σα γεγνλφηα έδεημαλ λα δηθαηψλνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Μπελαξφγηα. Ο θχθινο ηνπ, απφ Δβξαίνπο εξγάηεο θπξίσο, αξρηθά ζπλαληηφηαλ πάλσ απφ κηα αιβαληθή ηαβέξλα θαη είρε κέιε ηξηάληα αγσληζηέο. Ζ επηξξνή ηνπ φκσο ζηελ πφιε γξήγνξα απμήζεθε, κεηά ηελ νγθψδε εξγαηηθή δηαδήισζε ηεο Πξσηνκαγηάο ηνπ Δθείλν ην θαινθαίξη ε έλσζε ηνπ Μπελαξφγηα νξγάλσζε κηα «κεγάιε δηεζλή εξγαηηθή έθζεζε» ζηνπο θήπνπο Μπερηζηλάξ. Ζ νκάδα ηνπ είρε πηα φλνκα: Οκνζπνλδία (Φεληεξαζηφλ) Δξγαηηθήο Αιιειεγγχεο. Οη νζσκαληθέο αξρέο είραλ πεξάζεη έλα λφκν πνπ απαγφξεπε φζεο νξγαλψζεηο είραλ ηδξπζεί κε εζληθά θξηηήξηα, αιιά επέηξεςαλ ηε 21

22 ιεηηνπξγία ηεο Φεληεξαζηφλ, γηαηί ήηαλ λνκηκφθξσλ πξνο ηελ απηνθξαηνξία θαη επαγγειιφηαλ ηε δηαζξεζθεπηηθή ελφηεηα. Μεηά απφ θπιαθίζεηο απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ Νενηνχξθσλ πνπ θνβήζεθε ην εξγαηηθφ θίλεκα θαη αξγφηεξα απφ θπλήγη απφ ηηο ειιεληθέο Αξρέο θαη αθνχ επέδεζε ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο έθπγε ζην Ηζξαήι. Ο αγλφο απηφο ζνζηαιηζηήο πνπ είρε κείδνλα ζπκβνιή ζηελ ίδξπζε ηνπ νζηαιηζηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο θαη ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδνο, θαηέιεμε κε έλα πεξίπηεξν πνπ πνπινχζε εθεκεξίδεο ζηελ Ηεξνπζαιήκ φπνπ θαη πέζαλε ην

23 ΣΟΠΟΙ ΑΝΑΠΑΤΗ ΝΕΚΡΩΝ Σα ηειεπηαία ρξφληα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο αλαθαιχπηεηαη ηαθηθφ κλεκείν ηεο επνρήο ηνπ Απηνθξάηνξα επηηκίνπ εβήξνπ ( ) ζηελ πεξηνρή ηεο Καιακαξηάο. Σν θείκελν ηεο επηγξαθήο ηνπ κλεκείνπ «ηάθνο Αβξαάκ θαη ζπδχγνπ απηνχ Θενδφηεο» απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε Δβξαίσλ ζηελ πφιε. Μεηά ηε καδηθή έιεπζε ησλ Δβξαίσλ απφ ηνπο δησγκνχο ηνπ Φεξδηλάξδνπ ην 1492 ε ηαθή ησλ λεθξψλ άξρηζε λα γίλεηαη νξγαλσκέλα ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κέζα θαη έμσ απφ ηα αλαηνιηθά ηείρε ηεο πφιεο. Ζ εβξατθή πίζηε δελ επηηξέπεη ηελ αλαθνκηδή ησλ λεθξψλ. Έηζη είλαη αληηιεπηφ φηη δεθανθηψ πεξίπνπ γεληέο απφ ηελ άθημή ηνπο ην 1492 κέρξη ηνλ βίαην δησγκφ ηνπο ην 1943 ην εβξατθφ λεθξνηαθείν είρε θαηαιάβεη κεγάιε εδαθηθή έθηαζε. Μέρξη ην 1912, ην λεθξνηαθείν θαηαιάκβαλε έθηαζε πεξίπνπ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη πξνζέθεξε αλάπαπζε ζε πεξηζζφηεξνπο απφ λεθξνχο. ηα κλεκεία ηνπο ήηαλ ραξαγκέλεο επηγξαθέο κε αθηεξψζεηο, αλακλήζεηο, επινγίεο θαη ηηο έζραηεο επρέο ησλ δσληαλψλ γηα αηψληα αλάπαπζε. 23

24 Σν πεξίγξακκα απηήο ηεο αραλνχο λεθξφπνιεο κπνξεί λα εληνπηζηεί αθφκα θαη ζήκεξα. Σα αλαηνιηθά φξηα εθηείλνληαλ θαηά κήθνο ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηα δπηηθά αθνινπζνχζαλ, θαηά πξνζέγγηζε, ηελ νδφ Παχινπ Μειά. Σα λφηηα φξηα ηνπνζεηνχληαλ ζην ζεκεξηλφ Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο, πεξηνρή φπνπ ηφηε βξηζθφηαλ θαη έλα νξθαλνηξνθείν θαη έλαο ζηξαηψλαο. Σα βφξεηα φξηα θαηέιεγαλ ζηε ζπλνηθία αξάληα Δθθιεζηέο. Ζ παιηά πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ζπκπηπγκέλε κέζα ζηα φξηα ησλ κεζαησληθψλ ηεηρψλ, είρε εμειηρζεί ζε έλα ιαβχξηλζν ζηελψλ δξφκσλ θαη παξφδσλ. Μεηά ηελ θαηεδάθηζε ηνπ αλαηνιηθνχ ηείρνπο άξρηζε ην πξφβιεκα χπαξμεο ηνπ λεθξνηαθείνπ. Ζ πην ινγηθή θαηεχζπλζε γηα ηε κειινληηθή επέθηαζε ηεο πφιεο ήηαλ πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, αθξηβψο πέξα απφ ην Δβξατθφ λεθξνηαθείν. Ήδε επί επνρήο ακπξί παζά (ηέιε 19 νπ αηψλα) γίλεηαη ε πξψηε απαιινηξίσζε γηα λα δηαλνηρζεί ε ιεσθφξνο Χακηληηέ (ζεκεξηλή Δζληθήο Ακχλεο) θαη ε ζρνιή Χακηληηέ ζεκεξηλφ θηήξην ηνπ Α.Π.Θ. Σν δήηεκα ηεο απαιινηξίσζεο μαλαηέζεθε κεηά ηε κεγάιε ππξθαγηά ηνπ Ο Γάιινο πνιενδφκνο Δκπξάξ νξακαηίζηεθε ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο πνπ ζα εθηεηλφηαλ πέξα απφ ηα λνηηναλαηνιηθά θαη ηα βνξεηνδπηηθά ηείρε ηεο. Καηέζηε ινηπφλ πξνθαλέο φηη ην Δβξατθφ λεθξνηαθείν εκπφδηδε ηνλ εθζπγρξνληζκφ αιιά θαη ηελ επέθηαζε ηεο πφιεο. Σν ζρέδην ηνπ Δκπξάξ πξνέβιεπε ζπγθεθξηκέλα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ηεξάζηηνπ πάξθνπ, ην νπνίν ζα παξείρε πξφζβαζε κεηαμχ ησλ παιηψλ θαη ησλ λέσλ ζπλνηθηψλ ηεο πφιεο. ηα επφκελα ρξφληα έιαβε ρψξα ζεηξά βίαησλ αληη-εβξατθψλ επηζέζεσλ, γλσζηέο σο ην πνγθξφκ ηνπ Κάκπει (απφ ην φλνκα ελφο εβξατθνχ ζπλνηθηζκνχ ηεο πφιεο πνπ έγηλαλ αληηζεκηηηθέο ελέξγεηεο). Ζ Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα πξνζέθπγε ζηηο αξρέο. Οη πξνζπάζεηεο σζηφζν λα δηαζσζεί ην λεθξνηαθείν ήηαλ πηα θαηαδηθαζκέλεο, φηαλ, ην 1937, παξαρσξήζεθε ζην παλεπηζηήκην κηα ζεκαληηθή έθηαζε πεξίπνπ ηεηξαγσληθψλ θαη ζρεδφλ ακέζσο άξρηζε ε εθηαθή ησλ λεθξψλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Αξρηξαβίλνπ. Λίγν κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνπο Γεξκαλνχο, ζηηο 8 Απξηιίνπ ηνπ 1941, κηα νκάδα πνιηηψλ, αλάκεζά ηνπο θαη κέιε ηνπ δεκνηηθνχ 24

25 ζπκβνπιίνπ, δήηεζε απφ ηε δηνίθεζε ησλ Ναδί ηελ απαιινηξίσζε ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ λεθξνηαθείνπ. Καζψο ε απφθαζε γηα ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηεο κεγάιεο Δβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο πφιεο είρε ήδε ιεθζεί, νη Γεξκαλνί ήηαλ ηδηαίηεξα πξφζπκνη λα ζπλαηλέζνπλ. Σνλ επφκελν ρξφλν αλαθνηλψζεθε ζηελ Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα κηα δηαηαγή γηα ηελ άκεζε απαιινηξίσζε δχν κεγάισλ εθηάζεσλ ηνπ λεθξνηαθείνπ. Σν λεθξνηαθείν επξφθεηην λα θαηαζηξαθεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εθηαθψλ. Ζ δηαδηθαζία ήηαλ θξηθηή, θαζψο νη ηάθνη θαηαζηξέθνληαλ αλεμάξηεηα απφ ηελ παιαηφηεηα ή ην ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ ησλ επηγξαθψλ. Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ε θαηαζηξνθή ηνπ λεθξνηαθείνπ ήηαλ έλα κέξνο ηνπ γεληθφηεξνπ ζρεδίνπ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο ίδηαο ηεο θνηλφηεηαο. Ζ ζέα απηνχ ηνπ ηνπίνπ ηνπ ζαλάηνπ ζπλέβαιε ζηελ πηψζε ηνπ εζηθνχ ησλ Δβξαίσλ. Ήηαλ ζα λα είρε δηαξξαγεί ην ηειεπηαίν ζεκείν επαθήο κε ηελ πφιε. Δίλαη αλαπφθεπθην ε καλία ηνπ πνιέκνπ λα ζθνηψλεη αλζξψπνπο, ππνιήςεηο, θαη λα ράλνληαη πεξηνπζίεο. Δίλαη πηζαλφλ λα εμαληιήζεη ηε καλία απηή κέρξη θαη ηελ βεβήισζε λεθξψλ. Δίλαη ινγηθφ πνπ αμηνπνηήζεθε κηα πεξηνρή ππέξνρε γηα Παλεπηζηήκηα. Γελ ππάξρεη φκσο νχηε κηα απιή πιάθα-επηγξαθή πνπ λα ζπκίδεη ηελ χπαξμε ηνπ λεθξνηαθείνπ, έηζη «εηο κλήκελ». ήκεξα ζε νηθφπεδν ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ζηε ηαπξνχπνιε είλαη ην εβξατθφ λεθξνηαθείν, πεξηζηνηρηζκέλν κε ςειά θππαξίζζηα, ηφπν γαιήλεο θαη αλάπαπζεο ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. Ήζπρα πεξλνχλ νη ζπγγελείο θαη αθήλνπλ πεηξαδάθηα ζηνπο ηάθνπο ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο. Δθεί είλαη ζακκέλνη ν αλζξσπηζηήο θαη ζπλεηφο ηζηνξηθφο J. Nehama, ν επεξγέηεο ανχι Μνδηάλν θαη πνιινί άιινη. Δθεί είλαη θαη ην κλεκείν ησλ Δβξαίσλ πεζφλησλ ζηνλ πφιεκν ηνπ ζαξάληα. Δθεί θαη ην κλεκείν ηνπ αληηζπληαγκαηάξρε Φξηδή. 25

26 Μέζα ζηελ επνρή ηεο κηδέξηαο πνπ δνχκε θαη ηεο απαμίσζεο ησλ ηδαληθψλ, εζηθή, εληηκφηεηα, παηξίδα, ε αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Φξηδή ζα καο θάλεη λα ειπίδνπκε αθφκε ζε εγέηεο. ΕΠΙΛΟΓΟ Μάηνο ηνπ 2010 ζθπκκέλε ζηηο ζεκεηψζεηο κνπ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Δβξατθνχ κνπζείνπ πξνζπαζψ λα νινθιεξψζσ ηελ εξεπλεηηθή κνπ εξγαζία Οηθηζηηθή εμέιημε ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο» Μηα ζνξπβψδεο παξέα κεζειίθσλ εηζβάιεη ζηελ αίζνπζα κε ηηο θσηνγξαθίεο-ληνθνπκέληα ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. Γελ θαηαιαβαίλσ ηε γιψζζα ηνπο θαη παξαθνινπζψ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη ηα επηθσλήκαηά ηνπο κπξνζηά ζηηο θσηνγξαθίεο. Κάπνηνο θχξηνο θαινληπκέλνο, ζίγνπξα πάλσ απ ηα εμήληα κε πιεζηάδεη θαη κε ξσηά ζηα Αγγιηθά. - Δίζαη Δβξαία αινληθηά; Σνπ απαληψ φρη θαη ηνπ εμεγψ ην ιφγν πνπ βξίζθνκαη ζην κνπζείν. Μνπ εμεγεί φηη ν παππνχο ηνπ έθπγε αξρέο ηνπ 1936 κε ηνλ παηέξα ηνπ, λέν ηφηε 18 ρξνλψλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Χάηθα. Γνχιεςαλ ςαξάδεο εθεί αιιά πνηέ δε μέραζαλ ηελ παηξίδα ηνπο, ηε Θεζζαινλίθε. 26

27 Σνλ ξψηεζα πνπ έκελαλ ζηελ πφιε θαη κνπ απάληεζε ζην ζπλνηθηζκφ 151. Μνπ εμήγεζε αθφκε φηη φινη ήηαλ απφγνλνη αινληθηψλ Δβξαίσλ θαη αγαπνχζαλ ηε Θεζζαινλίθε απφ ηα ηφζα πνπ είραλ αθνχζεη γη απηή. Ήηαλ ε δεχηεξε θνξά πνπ επηζθεπηφηαλ ηελ πφιε. Άξρηζε λα κνπ κηιά γηα κέξε πνπ δελ ηα πξφιαβα, γηα ην Μπερηζηλάξ, γηα ηελ φκνξθε ζάιαζζα, γηα ηνπο αγψλεο ηνπ παππνχ ηνπ κε ηε Φεληεξαζηφλ. Κάπνηα ζηηγκή ν εμεληάξεο ζπλνκηιεηήο κνπ άξρηζε λα ηξαγνπδά ζηα ζεξθαδίηηθα έλα γλψξηκν κνπ ζθνπφ. Παξά ηελ θάπνηα παξαθσλία ηνπ, θαηάιαβα φηη ήηαλ «ην γειεθάθη πνπ θνξείο». ηαλ ηειείσζε κνπ είπε γεκάηνο πεξεθάλεηα I am Salonikai just like my father. Σνλ θψλαμε ε παξέα λα θχγνπλ. Θα πήγαηλαλ ζην κλεκείν ηνπ Οινθαπηψκαηνο. Έβιεπα ηνπο πξνζθπλεηέο λα θεχγνπλ θαη ζθέθζεθα φηη ήηαλ εξαζηέο ηεο πφιεο κνπ, φπσο είκαη θαη γσ. Σελ ψξα πνπ γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο ζην ιηκάλη ηεο πφιεο είλαη δεκέλν θξνπαδηεξφπινην κε Δβξαίνπο επηζθέπηεο θαη θάπνησλ νη πξφγνλνη ήηαλ αινληθείο. Καη κπνξεί φινη απηνί λα κε θξάηεζαλ ην θιεηδί απφ ην παξάπεγκα ηνπ ζπλνηθηζκνχ πνπ κέλαλ, φπσο νη εξθαδίηεο πνπ θχιαγαλ γηα αηψλεο ην θιεηδί απφ ην ζπίηη ηνπο ζηελ Γθφξληνβα θαη ζην Σνιέδν, αιιά θπινχζαλ ζηελ θαξδηά ηεο ηελ πφιε. Δίρα βξεη αθφκε έλα εβξατθφ ηφπν ηεο Θεζζαινλίθεο. 27

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Καηλνηόκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Πνιηηηζκνύ Εεηήκαηα Σνπηθήο Ηζηνξίαο-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο «Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Ζ πνιππνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο Βέξνηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

«Οη κνπζνπικάλνη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο»

«Οη κνπζνπικάλνη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π.Μ..: ποσδές ζηης Γιώζζες θαη ηολ Ποιηηηζκό ηωλ Υωρώλ ηες Νοηηοαλαηοιηθής Δσρώπες ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού.

Μαθησιακές Δυσκολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μαθησιακές Δυσκολίες Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού Αγγελική Μουζάκη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα