ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε."

Transcript

1 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο ) ε νπνία ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ησλ πεξί ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ (Δ.Π.Δ.Τ) Νόκσλ, κε αξηζκό Άδεηαο 005/03 από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ (εθεμήο θαινύκελε «ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ» ) κε εγγεγξακκέλν γξαθείν ζηελ νδό Πξνδξόκνπ 37, 1090 Λεπθσζία, κε ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη κε αξηζκό θαμ ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( λνκίκσο εθπξνζσπνύκελε από ηνλ Υαξάιακπν Αιεμάλδξνπ λνκίκσο εληεηαικέλν εθπξόζσπν (όπσο απηόο /ε δύλαηαη από θαηξό ζε θαηξό λα αληηθαζίζηαηαη από ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ.). θαη 2. Σνπ/ηεο.... εθ.. Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο /Γηαβαηήξην/ Δγγξαθή (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο.. αξ.θαμ... ) ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ...) (θαινύκελε ζην εμήο «o Πειάηεο»), εθπξνζσπνύκελε (ζηελ πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ) από. κε αξηζκό δειηίνπ ηαπηόηεηαο/δηαβαηεξίνπ.. εμ εθεμήο «ηα πκβαιιόκελα Μέξε». ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΔΠΔΙΓΗ ηα κέξε έρνπλ ππνγξάςεη ύκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ εκεξνκελίαο. ηελ (ε «Αξρηθή πκθσλία») θαη θαη Παξεπόκελσλ Τπεξεζηώλ ΔΠΔΙΓΗ ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ είλαη Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ (Δ.Π.Δ.Τ) θαη/ε Μέινο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ (Υ.Α.Κ) θαη/ε κέινο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ (ΥΑ) θαη παξέρεη επελδπηηθέο θαη παξεπόκελεο ππεξεζίεο επί Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ, δπλάκεη άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ θαη ΔΠΔΙΓΗ ν Πειάηεο επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε λέσλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ πνπ παξέρεη ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ, θαη ΔΠΔΙΓΗ ηα πκβαιιόκελα Μέξε επηζπκνύλ ηελ επέθηαζε ηεο Αξρηθήο πκθσλίαο ώζηε ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ λα παξέρεη επηπιένλ ζηνλ Πειάηε θαη Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο. ΜΔ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΤΣΗ ΣΑ ΜΔΡΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΥΟΝΣΑΙ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Δρμηνείες 1.1 ηε παξνύζα ύκβαζε νη αθόινπζνη όξνη, εθηόο όπνπ ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ απαηηεί δηαθνξεηηθά, ζα έρνπλ ηελ αθόινπζε ζεκαζία: «Δξγάζηκε Μέξα» ζεκαίλεη κέζα θαηά ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο δηεμάγνπλ εξγαζία ζηελ Κύπξν. Μνλνγξαθή 1

2 «Πιεξνθνξίεο» ζεκαίλεη ζηνηρεία, ηηκέο, εηδήζεηο ή θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο. «ύκβαζε» ζεκαίλεη ηελ ύκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ ε/θαη Παξεπνκέλσλ Τπεξεζηώλ ηεο νπνίαο ην παξόλ Παξάξηεκα απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο «Υξεώζεηο» ζεκαίλεη ρξεκαηηζηεξηαθέο πξνκήζεηεο, ρξεώζεηο, έμνδα, δαπάλεο, ηέιε θαη ρξεώζεηο ηεο ζρεηηθήο Αγνξάο, θόξνη ζπλαιιαγώλ, ηέιε θαη άιιεο ρξεώζεηο θάζε είδνπο θαη σο θαζνξίδνληαη ζηελ ύκβαζε. 1.2 Οη επηθεθαιίδεο ζηε ύκβαζε ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα δηεπθόιπλζε ζηελ αλαθνξά θαη δελ ζα επεξεάδνπλ ηελ εξκελεία ηνπο. 1.3 Όιεο νη ιέμεηο πνπ δειώλνπλ κόλν ηνλ εληθό αξηζκό ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ πιεζπληηθό θαη αληίζηξνθα θαη ιέμεηο πνπ δειώλνπλ θπζηθά πξόζσπα ζα πεξηιακβάλνπλ θαη λνκηθά πξόζσπα θαη αληίζηξνθα. 1.4 ηε ύκβαζε, εθηόο όπνπ ην θείκελν πξνλνεί δηαθνξεηηθά, ην νπδέηεξν γέλνο πεξηιακβάλεη ην αξζεληθό θαη ζειπθό θαη αληίζηξνθα. 1.5 Αλαθνξέο ζε νπνηνλδήπνηε λόκν ή θαλνληζκό ή νδεγία ζα ζεσξνύληαη όηη πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο ζε απηόλ όπσο ν ίδηνο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί από θαηξνύ εηο θαηξό ή, αλάινγα, λα επεθηαζεί, επαλαζεζπηζζεί ή ηξνπνπνηεζεί. 1.6 ηε ζύκβαζε αλαθνξέο ζε νπνηαδήπνηε ζύκβαζε (πεξηιακβαλνκέλεο, ρσξίο πεξηνξηζκό ζηε γεληθόηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ηεο ύκβαζεο) ή άιιν έγγξαθν ζα ζεσξνύληαη όηη πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο ζ απηό όπσο ην ίδην κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί, ηξνπνπνηεζεί, αλαλεσζεί ή αληηθαηαζηαζεί από θαηξνύ εηο θαηξό θαη ζε όιεο ηηο ζπκθσλίεο θαη έγγξαθα ηα νπνία δειώλνληαη όηη είλαη ζπκπιεξσκαηηθά. 2.Παροτή Ηλεκηρονικών Τπηρεζιών 2.1 Η Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ζα πξνζθέξεη ζηνλ Πειάηε, ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο πκθσλίαο ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ ηδηόθηεηνπ ινγηζκηθνύ ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ., ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. θαη άιιεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ. πηζαλώο λα ζεσξήζεη πξέπνλ από θαηξό ζε θαηξό (όια ηα πξναλαθεξόκελα ζην εθεμήο θαινύκελα «Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο», κε ζθνπό λα επηηξαπεί ζηνλ Πειάηε λα θαηαρσξεί αγνξάο θαη πώιεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ ηεο Δηαηξίαο ζε Αγνξά, από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή πνπ λα ζπλδέεηαη κέζσ δηθηύνπ ηειεπηθνηλσληώλ. 2.2 Ο Πειάηεο ζπκθσλεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο κόλν ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη όηη : Η Κ.Δ.Π.Δ.Τ. δύλαηαη λα πξνζθέξεη ηέηνηεο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο (αλ ππάξρνπλ) όπσο θαηά ηελ απόιπζε θξίζε ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ζεσξεζεί θαηάιιειν από θαηξό ζε θαηξό, θαη Η Κ.Δ.Π.Δ.Τ. δύλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ή ζε κέξνο απηώλ θαηά ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή θαη επρέξεηα ρσξίο ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηνλ Πειάηε θαη ρσξίο πεξηνξηζκό. 2.3 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη όηη νη εληνιέο αγνξάο θαη πώιεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ πνπ θαηαρσξεί ν Πειάηεο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο απνζηέιινληαη ακεηάβιεηα απεπζείαο ζηελ Αγνξά ρσξίο λα ειέγρνληαη θαη /ε επηζεσξνύληαη από νπνηνδήπνηε αληηπξόζσπν ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ.. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί θαη απνδέρεηαη εμνινθιήξνπ ηελ επζύλε γηα όιεο ηηο εληνιέο πνπ ζα θαηαρσξεί θαη απαιιάζζεη ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. από νπνηαδήπνηε επζύλε πνπ πεγάδεη από ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ πνπ ν Πειάηεο θαηαρσξεί ρξεζηκνπνηώληαο ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο. Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη, όηη όιεο νη εληνιέο δίλνληαη κε πξνζσπηθό ξίζθν. 2.4 Ο Πειάηεο δηα ηεο παξνύζεο ζπκθσλεί λα αλαιακβάλεη πιήξε επζύλε γηα όιεο ηηο εληνιέο πνπ δίδεη θαη λα απαιιάζζεη ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. από νπνηαδήπνηε επζύλε γηα εθηέιεζε ησλ εληνιώλ πνπ δίδεη ν Πειάηεο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο. Ο Πειάηεο δηα ηεο παξνύζεο αλαγλσξίδεη όηη όιεο νη εληνιέο είλαη κε δηθή ηνπ επζύλε. Μνλνγξαθή 2

3 2.5 Ο Πειάηεο ζπκθσλεί όηη νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη βάζεη ηεο παξνύζαο πκθσλίαο ζα είλαη ππεξεζίεο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγώλ ζηηο Αγνξέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ ύκβαζε. 2.6 ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επηδεηεζεί επελδπηηθέο ζπκβνπιέο ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ. δελ ζα ζπκβνπιεύεη ηνλ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηα ππέξ θαη ηα θαηά νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν Πειάηεο θάλνληαο ρξήζε ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ θαη θάζε ζπλαιιαγή ηνπ Πειάηε ζα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζσπηθή θξίζε ηνπ Πειάηε. 2.7 Άλεπ επεξεαζκνύ ησλ πξνλνηώλ ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ: παξά ην γεγνλόο όηη νη Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πηζαλώλ λα παξέρνπλ πξόζβαζε ζε αξθεηέο εηζεγήζεηο αλαθνξηθά κε ην πσο λα γίλνληαη επελδύζεηο γεληθόηεξα, ηέηνηεο εηζεγήζεηο δελ πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο εηζεγήζεηο ή ζπκβνπιέο ζρεδηαζκέλεο γηα ην πξνθίι θαη ηνπο ζηόρνπο νπνηνπδήπνηε επελδπηή, θαη ν Πειάηεο απνδέρεηαη όηη είλαη ππεύζπλνο γηα λα πξνζδηνξίδεη ηε θύζε, πηζαλή αμία θαη θαηαιιειόηεηα νπνηαζδήπνηε επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο, ζπλαιιαγήο ή Δπέλδπζεο, θαη όηη ν Πειάηεο δελ ζα βαζίδεηαη ζηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. γηα ην ζθνπό απηό θαη όηαλ ν Πειάηεο θάλεη ρξήζε ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ. Η Δηαηξία νπδεκία επζύλε ζα θέξεη θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο γηα ηέηνην πξνζδηνξηζκό. 2.8 Ο Πειάηεο δειώλεη όηη έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα αμηνινγεί θαη λα θαηαλνεί ηνπο όξνπο, ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο θάζε ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία πξνβαίλεη θάλνληαο ρξήζε ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ θαη είλαη δηαηεζεηκέλνο θαη δύλαηαη λα απνδεθηεί απηνύο ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη λα αλαιάβεη, απηνύο ηνπο θηλδύλνπο (νηθνλνκηθά θαη άιισλ πσο). 3 Παροτή Πληροθοριών 3.1 Η Κ.Δ.Π.Δ.Τ. δελ εγγπάηαη θαη κε θαλέλα ηξόπν δελ βεβαηώλεη ηελ αθξίβεηα, πιεξόηεηα επηθαηξόηεηα ή ηελ νξζή αιιεινπρία ησλ Πιεξνθνξηώλ ζηα νπνία ππάξρεη πξόζβαζε κέζσ ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ., νπνηαδήπνηε πξόζσπα πνπ κεηαδίδνπλ ηηο Πιεξνθνξίεο, ή νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν. Με ηελ παξνύζα ν Πειάηεο ξεηά αλαγλσξίδεη όηη πηζαλώο λα ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο, παξαιείςεηο ή αλαθξίβεηεο ζηηο Πιεξνθνξίεο θαη ζπκθσλεί όηη νύηε ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ. νύηε θάπνην άιιν πξόζσπν πνπ κεηαδίδεη ή παξέρεη ηηο Πιεξνθνξίεο ζα έρεη νπνηαδήπνηε επζύλε αλαθνξηθά κε ηελ αθξίβεηα, πιεξόηεηα, επηθαηξόηεηα ή νξζή αιιεινπρία ησλ Πιεξνθνξηώλ, ή γηα νπνηαδήπνηε απόθαζε ή πξάμε ηνπ Πειάηε,βαζηδόκελνο ζε Πιεξνθνξίεο ή ζηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ή γηα ηελ δηαθνπή νησλδήπνηε δεδνκέλσλ, Πιεξνθνξηώλ ή κέξνο ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ. 3.2 Ο Πειάηεο ξεηά αλαγλσξίδεη όηη δελ ππάξρεη θακία ξεηή ή ππνθξππηόκελε εγγύεζε, ζρεηηθά κε ηηο Πιεξνθνξίεο ή νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ (πεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκό ζηελ γεληθόηεηα ησλ πξναλαθεξόκελσλ, πξόζβαζε ζε Πιεξνθνξίεο θαη εθηέιεζε εληνιώλ). 4. Τποτρεώζεις και εγγσήζεις 4.1 Ο Πειάηεο ξεηά ζπκθσλεί όηη ζε θακία πεξίπησζε ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ή νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν πνπ κεηαδίδεη ηηο Πιεξνθνξίεο («ην ρεηηθό Πξόζσπν») ζα έρεη επζύλε έλαληη ηνπ Πειάηε ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζώπνπ γηα νπνηαδήπνηε δεκηά επαθόινπζε, ζπκπιεξσκαηηθή ή έκκεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αιια ρσξίο πεξηνξηζκό ζηελ γεληθόηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, απώιεηα θεξδώλ, δεκηέο αγνξαπσιεζηώλ ζρέζε κε ηελ παξνύζα, αθόκα θαη αλ ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ., ή θάπνην ρεηηθό Πξόζσπν σο αλαθέξεηαη έρεη εηδνπνηεζεί γηα ηελ πηζαλόηεηα ηέηνησλ απσιεηώλ ή δεκηώλ. 4.2 Ο Πειάηεο ξεηά ζπκθσλεί όηη ε επζύλε ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ή νπνηνπδήπνηε ρεηηθνύ Πξνζώπνπ πνπ πεγάδεη από θάζε είδνπο λνκηθή αμίσζε (ζπκβαηηθή, αζηηθή ή άιισλ πσο) ζπλδεδεκέλε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν κε ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ή ηηο Πιεξνθνξίεο, δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό πνπ ν Πειάηεο έρεη πιεξώζεη γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο. 4.3 Ο πειάηεο ξεηά ζπκθσλεί όηη νύηε ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ., νύηε θαλέλα ρεηηθό Πξόζσπν ζα θέξεη επζύλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ απνξξέεη από αηηία γηα ηελ νπνία ηέηνην άηνκν δελ έρεη άκεζν έιεγρν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αιιά ρσξίο πεξηνξηζκό ζηε γεληθόηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, δηαθνπή ειεθηξνληθνύ ή κεραληθνύ εμνπιηζκνύ ή γξακκέο επηθνηλσλίαο, ηειεθώλνπ ή άιια πξνβιήκαηα ζύλδεζεο, ηνί, ζθάικαηα. Πξνβιήκαηα δηακόξθσζεο ή ζπκβαηηθόηεηαο κε ειεθηξνκεραλνινγηθό Μνλνγξαθή 3

4 ή ινγηζκηθό εμνπιηζκό, δηαθνπή ή έιιεηςε ζύλδεζεο κε ην δηαδύθηην, πξνβιήκαηα κε ηνπο παξνρείο ππεξεζηώλ δηαδπθηίνπ ή άιινπ εμνπιηζκνύ ή ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ηνπ Πειάηε, πξνβιήκαηα κε ελδηάκεζν ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ή δίθηπν επηθνηλσληώλ ή δηεπθνιύλζεηο, πξόζβαζε, θινπή, ζθάικαηα ρεηξηζηή, αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζεηζκνί, εξγαζηαθέο δηαθνξέο ή άιια ζθάικαηα πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ.. Η Κ.Δ.Π.Δ.Τ. δελ θέξεη επζύλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ηνπ Πειάηε, ζηνλ ινγηζκηθό ηνπ εμνπιηζκό, ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθό ηνπ δηακνξθσηή (modem), ζην ηειέθσλν ή άιιε πεξηνπζία ζπλεπείαο ηεο ρξήζεο ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ από ηνλ Πειάηε. 4.4 Με ην παξόλ ν Πειάηεο, ζπκθσλεί λα ππνζηεξίδεη, θαιύπηεη θαη απνδεκηώλεη ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. θαη ηα ρεηηθά Πξόζσπα έλαληη νπνησλδήπνηε θαη όισλ ησλ αγσγώλ, λνκηθέο δηαδηθαζίεο, δηώμεηο, απνδεκηώζεηο, αμηώζεηο, δεκηέο, λνκηθέο επζύλεο, θόζηα θαη έμνδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά ρσξίο πεξηνξηζκό ηε γεληθόηεηα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηθεγνξηθά έμνδα) πνπ λα πξνθύπηνπλ από ηελ από κέξνπο ηνπ παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πκθσλίαο, νπνηνπδήπνηε λόκνπ ή δηθαηώκαηα ηξίησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά ρσξίο πεξηνξηζκό ζηε γεληθόηεηα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαηαπάηεζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη παξαβίαζε δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο. 5. Οδηγίες και Δπικοινωνία 5.1 Γεληθά, όιεο νη εληνιέο γηα εθηέιεζε εληνιώλ ζα κεηαδίδνληαη ζηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. κέζσ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ. Οη εληνιέο ηνπ Πειάηε, αθνύ ζηαινύλ ή δνζνύλ, είλαη ακεηάθιεηεο εθηόο θαη αλ ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ., θαηά ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, δύλαηαη θαη επηιέγεη λα δώζεη ηζρύ ζε νπνηαδήπνηε νδεγία ηνπ Πειάηε γηα αλάθιεζε νπνηαζδήπνηε εληνιήο, εάλ θαη εθόζνλ ηέηνηα εληνιή δελ έρεη ήδε εθηειεζηεί. 5.2 Η Κ.Δ.Π.Δ.Τ. δύλαηαη λα απνδέρεηαη ηειεθσληθέο ή γξαπηέο εληνιέο γηα εθηέιεζε εληνιώλ θαη δύλαηαη λα επηβεβαηώλεη ηέηνηεο ζπλαιιαγέο κε ηνλ ίδην ηξόπν. 5.3 Όηαλ ν Πειάηεο ππνγξάςεη ηελ παξνύζα πκθσλία, ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ζα ηνπ εθδώζεη θσδηθό ρξήζηε («username») θαη θσδηθό πξόζβαζεο πνπ ζα παξέρεη πξόζβαζε ζηνλ ειεθηξνληθό ηνπ ινγαξηαζκό (ν «Ηιεθηξνληθόο Λνγαξηαζκόο»). Ννείηαη όηη αλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ παξόληνο ηεο παξνύζαο πκθσλίαο ν Πειάηεο είλαη ήδε ρξήζηεο νπνηνλδήπνηε πθηζηάκελσλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ πνπ παξέρεη ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ., ηόηε ε παξνύζα ζπκθσλία αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνύκελε ζρεηηθή ζύκβαζε θαη ν Πειάηεο ζα δηαηεξήζεη ην πξνεγνύκελν username ηνπ θαη άιινπο ζρεηηθνύο θσδηθνύο. 5.4 Με ηελ παξνύζα ν Πειάηεο ζπκθσλεί θαη δειώλεη όηη είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Λνγαξηαζκνύ θαη όηη: ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα θαη ηε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε (username) θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Λνγαξηαζκνύ ζα είλαη ππεύζπλνο γηα όιεο ζηηο εληνιέο πνπ ζα θαηαρσξνύληαη κέζσ θαη ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε (username) θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο ζηνλ Ηιεθηξνληθό Λνγαξηαζκό θαη όιεο νη εληνιέο πνπ ιακβάλνληαη κε ηνλ ηξόπν απηό από ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ζα ζεσξνύληαη όηη έρνπλ παξαιεθζεί από ηνλ Πειάηε, θαη όιεο νη εληνιέο ζα ζεσξνύληαη όηη έρνπλ ιεθζεί ηελ ώξα πνπ παξαιακβάλνληαη από ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. θαη ζηελ κνξθή πνπ έρνπλ παξαιεθζεί. 5.5 Ο Πειάηεο αλαιακβάλεη ακέζσο λα εηδνπνηήζεη ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. αλ αληηιεθζεί νπνηνδήπνηε έιιεηκκα ή θινπή ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε («username») θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο, νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε («username») θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο ή ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ ή νπνησλδήπνηε Πιεξνθνξηώλ, νπνηαδήπνηε παξάιεηςε παξαιαβήο από κέξνπο ηνπ, κελύκαηνο όηη εληνιή πνπ απνζηάιζεθε από ηνλ ίδην κέζσ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ έρεη παξαιεθζεί θαη /ε εθηειεζηεί κέζσ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ, νπνηαδήπνηε παξάιεηςε παξαιαβήο από κέξνπο ηνπ, αθξηβή γξαπηή επηβεβαίσζε εληνιήο ή ηεο εθηέιεζεο ηεο εληόο ηεο ίδηαο κέξαο θαηαρώξεζεο ηεο κέζσ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ, ή νπνηαδήπνηε παξαιαβή επηβεβαίσζεο εληνιήο πνπ δελ θαηαρώξεζε ν ίδηνο, ε νπνηαδήπνηε παξόκνηα αλαθξηβή ή αληηθξνπόκελε έθζεζε ή θαηάζηαζε ή Πιεξνθνξία. 5.6 Με ηελ παξνύζα ν Πειάηεο ζπκθσλεί: λα κελ κεηαδίδεη ή δηαβηβάδεη εληνιέο γηα ζπλαιιαγέο αμηώλ ζηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ρξεζηκνπνηώληαο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο εθηόο κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θαηαρώξεζε εληνιώλ, ν Πειάηεο αλαγλσξίδεη όηη ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ. Μνλνγξαθή 4

5 δελ ζα εθηειέζεη εληνιέο γηα ζπλαιιαγέο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ ή/θαη πνπ έρνπλ κεηαδνζεί ή δηαβηβαζηεί κέζσ ησλ θαζνξηζκέλσλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ, θαη όηη ζα δεζκεύεηαη από νπνηαδήπνηε ζπλαίλεζε δώζεη κέζσ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ γηα λα ηνπ παξέρεη ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ. εηδνπνηήζεηο, θαηαζηάζεηο επηβεβαηώζεηο ζπλαιιαγώλ θαη άιισλ επηθνηλσληώλ πξνο απηόλ κόλν κέζσ ειεθηξνληθώλ κεηαδόζεσλ. 5.7 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη όηη ζε νξηζκέλα δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη πξνζσπηθώλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ, λα γίλεη κε εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε από ηξίηα πξόζσπα όηαλ απηά κεηαδίδνληαη κεηαμύ απηνύ θαη ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ., ησλ ρεηηθώλ Πξνζώπσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ην δηαδίθηπν, άιια δίθηπα επηθνηλσλίαο, ηειέθσλν ή άιια ειεθηξνληθά κέζα. 5.8 Ο Πειάηεο ζπκθσλεί λα ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηξίηα πξόζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά ρσξίο πεξηνξηζκό ζηα πξναλαθεξζέληα, browser software πνπ ππνζηεξίδεη πξσηόθνιιν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζπκβαηό κε ην πξσηόθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ.. Ο Πειάηεο πεξαηηέξσ ζπκθσλεί λα αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο ζύλδεζεο ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. (log-on procedures) γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηέηνηα πξσηόθνιια. 6. Ιδιοκηηζία Πληροθοριών Ο Πειάηεο ζπκθσλεί όηη νη Πιεξνθνξίεο είλαη ηδηνθηεζία ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ή άιισλ πξνζώπσλ θαη πξνζηαηεύεηαη από λνκνζεζία πλεπκαηηθώλ θαη δηθαησκάησλ (copyright) θαη ν Πειάηεο δελ ζα αληηγξάςεη, αλακεηαδώζεη, δηαδώζεη, πσιήζεη, δηαλέκεη, δεκνζηεύζεη, κεηαδώζεη, θπθινθνξήζεη ή εθκεηαιιεπηεί εκπνξηθά ηηο Πιεξνθνξίεο κε θαλέλα ηξόπν ρσξίο ηε ξεηή θαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ.. 7. Καηαζηάζεις Δνηολών και σναλλαγών 7.1 Ο Πειάηεο ζα πιεξνθνξείηαη κέζσ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ θαηάζηαζε ηεο θάζε εληνιήο. Απηή ε επηβεβαίσζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ιεπηνκέξεηεο πνζώλ πνπ ζα πηζησζνύλ ή ζα ρξεσζνύλ ζηνλ Λνγαξηαζκό θαη ζα θαηαζηνύλ άκεζα πιεξσηέα αλ δεηεζνύλ από ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ Ο Πειάηεο ζα κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ θαζ νηνλδήπνηε ρξόλν ειεθηξνληθά. Ννείηαη όηη ε αθξίβεηα ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ ππόθεηηαη ζηηο πξόλνηεο ηεο ύκβαζεο. 8. Γηλώζεις και Γιαβεβαιώζεις 8.1 Ο Πειάηεο δειώλεη θαη δηαβεβαηώλεη (νη δειώζεηο θαη νη δηαβεβαηώζεηο ζα ζεσξνύληαη όηη επαλαιακβάλνληαη από ηνλ Πειάηε θάζε θνξά πνπ δηελεξγείηαη νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή βάζεη θαη ζε θάζε ζηηγκή κέρξη λα ηεξκαηηζηεί ε ύκβαζε) όηη: Ο Πειάηεο έρεη πιήξε δπλαηόηεηα θαη εμνπζία λα εθηειεί ηελ ύκβαζε, θάζε ζπλαιιαγή θαη ηεθκεξηώλεη θάζε ηη ζρεηηθό κε απηέο, θαη λα εθηειεί ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πεγάδνπλ από ηελ παξνύζα ύκβαζε θαη ηελ θάζε ζπλαιιαγή, Ο Πειάηεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ή ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό πνπ είλαη παξάλνκνο, πβξηζηηθόο, άζεκλνο, απεηιεηηθόο ή πνπ λα απνηειεί ιίβεξν, θαη Ο Πειάηεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ή ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. γηα ζθνπνύο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. Μνλνγξαθή 5

6 Πξνο βεβαίσζε ησλ πην πάλσ νη πκβαιιόκελνη έζεζαλ ηηο ππνγξαθέο ηνπο ηελ εκεξνκελία θαη έηνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή ηεο ζπκθσλίαο απηήο. Τπνγξαθή Πειάηε:. Όλνκα Πειάηε:. Ιδηόηεηα ππνγξάθνληα*: (* ζε πεξίπησζε λνκηθώλ ή όπνπ ν ππνγξάθνληαο δελ είλαη ν ίδηνο ν πειάηεο *ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ λα ηνπνζεηεζεί ε θνηλή ζθξαγίδα) 1. Όλνκα. (Α.Γ.Σ.) ΜΑΡΣΤΡΔ 2. Όλνκα... ( Α.Γ.Σ. ) Ηκεξνκελία. Γηα Atlantic Securities Ltd Τπνγξαθή:. Όλνκα: Ιδηόηεηα ππνγξάθνληα:.. 6

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα