ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε."

Transcript

1 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο ) ε νπνία ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ησλ πεξί ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ (Δ.Π.Δ.Τ) Νόκσλ, κε αξηζκό Άδεηαο 005/03 από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ (εθεμήο θαινύκελε «ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ» ) κε εγγεγξακκέλν γξαθείν ζηελ νδό Πξνδξόκνπ 37, 1090 Λεπθσζία, κε ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη κε αξηζκό θαμ ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( λνκίκσο εθπξνζσπνύκελε από ηνλ Υαξάιακπν Αιεμάλδξνπ λνκίκσο εληεηαικέλν εθπξόζσπν (όπσο απηόο /ε δύλαηαη από θαηξό ζε θαηξό λα αληηθαζίζηαηαη από ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ.). θαη 2. Σνπ/ηεο.... εθ.. Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο /Γηαβαηήξην/ Δγγξαθή (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο.. αξ.θαμ... ) ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ...) (θαινύκελε ζην εμήο «o Πειάηεο»), εθπξνζσπνύκελε (ζηελ πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ) από. κε αξηζκό δειηίνπ ηαπηόηεηαο/δηαβαηεξίνπ.. εμ εθεμήο «ηα πκβαιιόκελα Μέξε». ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΔΠΔΙΓΗ ηα κέξε έρνπλ ππνγξάςεη ύκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ εκεξνκελίαο. ηελ (ε «Αξρηθή πκθσλία») θαη θαη Παξεπόκελσλ Τπεξεζηώλ ΔΠΔΙΓΗ ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ είλαη Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ (Δ.Π.Δ.Τ) θαη/ε Μέινο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ (Υ.Α.Κ) θαη/ε κέινο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ (ΥΑ) θαη παξέρεη επελδπηηθέο θαη παξεπόκελεο ππεξεζίεο επί Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ, δπλάκεη άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ θαη ΔΠΔΙΓΗ ν Πειάηεο επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε λέσλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ πνπ παξέρεη ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ, θαη ΔΠΔΙΓΗ ηα πκβαιιόκελα Μέξε επηζπκνύλ ηελ επέθηαζε ηεο Αξρηθήο πκθσλίαο ώζηε ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ λα παξέρεη επηπιένλ ζηνλ Πειάηε θαη Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο. ΜΔ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΤΣΗ ΣΑ ΜΔΡΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΥΟΝΣΑΙ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Δρμηνείες 1.1 ηε παξνύζα ύκβαζε νη αθόινπζνη όξνη, εθηόο όπνπ ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ απαηηεί δηαθνξεηηθά, ζα έρνπλ ηελ αθόινπζε ζεκαζία: «Δξγάζηκε Μέξα» ζεκαίλεη κέζα θαηά ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο δηεμάγνπλ εξγαζία ζηελ Κύπξν. Μνλνγξαθή 1

2 «Πιεξνθνξίεο» ζεκαίλεη ζηνηρεία, ηηκέο, εηδήζεηο ή θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο. «ύκβαζε» ζεκαίλεη ηελ ύκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ ε/θαη Παξεπνκέλσλ Τπεξεζηώλ ηεο νπνίαο ην παξόλ Παξάξηεκα απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο «Υξεώζεηο» ζεκαίλεη ρξεκαηηζηεξηαθέο πξνκήζεηεο, ρξεώζεηο, έμνδα, δαπάλεο, ηέιε θαη ρξεώζεηο ηεο ζρεηηθήο Αγνξάο, θόξνη ζπλαιιαγώλ, ηέιε θαη άιιεο ρξεώζεηο θάζε είδνπο θαη σο θαζνξίδνληαη ζηελ ύκβαζε. 1.2 Οη επηθεθαιίδεο ζηε ύκβαζε ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα δηεπθόιπλζε ζηελ αλαθνξά θαη δελ ζα επεξεάδνπλ ηελ εξκελεία ηνπο. 1.3 Όιεο νη ιέμεηο πνπ δειώλνπλ κόλν ηνλ εληθό αξηζκό ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ πιεζπληηθό θαη αληίζηξνθα θαη ιέμεηο πνπ δειώλνπλ θπζηθά πξόζσπα ζα πεξηιακβάλνπλ θαη λνκηθά πξόζσπα θαη αληίζηξνθα. 1.4 ηε ύκβαζε, εθηόο όπνπ ην θείκελν πξνλνεί δηαθνξεηηθά, ην νπδέηεξν γέλνο πεξηιακβάλεη ην αξζεληθό θαη ζειπθό θαη αληίζηξνθα. 1.5 Αλαθνξέο ζε νπνηνλδήπνηε λόκν ή θαλνληζκό ή νδεγία ζα ζεσξνύληαη όηη πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο ζε απηόλ όπσο ν ίδηνο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί από θαηξνύ εηο θαηξό ή, αλάινγα, λα επεθηαζεί, επαλαζεζπηζζεί ή ηξνπνπνηεζεί. 1.6 ηε ζύκβαζε αλαθνξέο ζε νπνηαδήπνηε ζύκβαζε (πεξηιακβαλνκέλεο, ρσξίο πεξηνξηζκό ζηε γεληθόηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ηεο ύκβαζεο) ή άιιν έγγξαθν ζα ζεσξνύληαη όηη πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο ζ απηό όπσο ην ίδην κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί, ηξνπνπνηεζεί, αλαλεσζεί ή αληηθαηαζηαζεί από θαηξνύ εηο θαηξό θαη ζε όιεο ηηο ζπκθσλίεο θαη έγγξαθα ηα νπνία δειώλνληαη όηη είλαη ζπκπιεξσκαηηθά. 2.Παροτή Ηλεκηρονικών Τπηρεζιών 2.1 Η Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ζα πξνζθέξεη ζηνλ Πειάηε, ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο πκθσλίαο ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ ηδηόθηεηνπ ινγηζκηθνύ ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ., ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. θαη άιιεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ. πηζαλώο λα ζεσξήζεη πξέπνλ από θαηξό ζε θαηξό (όια ηα πξναλαθεξόκελα ζην εθεμήο θαινύκελα «Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο», κε ζθνπό λα επηηξαπεί ζηνλ Πειάηε λα θαηαρσξεί αγνξάο θαη πώιεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ ηεο Δηαηξίαο ζε Αγνξά, από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή πνπ λα ζπλδέεηαη κέζσ δηθηύνπ ηειεπηθνηλσληώλ. 2.2 Ο Πειάηεο ζπκθσλεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο κόλν ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη όηη : Η Κ.Δ.Π.Δ.Τ. δύλαηαη λα πξνζθέξεη ηέηνηεο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο (αλ ππάξρνπλ) όπσο θαηά ηελ απόιπζε θξίζε ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ζεσξεζεί θαηάιιειν από θαηξό ζε θαηξό, θαη Η Κ.Δ.Π.Δ.Τ. δύλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ή ζε κέξνο απηώλ θαηά ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή θαη επρέξεηα ρσξίο ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηνλ Πειάηε θαη ρσξίο πεξηνξηζκό. 2.3 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη όηη νη εληνιέο αγνξάο θαη πώιεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ πνπ θαηαρσξεί ν Πειάηεο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο απνζηέιινληαη ακεηάβιεηα απεπζείαο ζηελ Αγνξά ρσξίο λα ειέγρνληαη θαη /ε επηζεσξνύληαη από νπνηνδήπνηε αληηπξόζσπν ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ.. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί θαη απνδέρεηαη εμνινθιήξνπ ηελ επζύλε γηα όιεο ηηο εληνιέο πνπ ζα θαηαρσξεί θαη απαιιάζζεη ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. από νπνηαδήπνηε επζύλε πνπ πεγάδεη από ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ πνπ ν Πειάηεο θαηαρσξεί ρξεζηκνπνηώληαο ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο. Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη, όηη όιεο νη εληνιέο δίλνληαη κε πξνζσπηθό ξίζθν. 2.4 Ο Πειάηεο δηα ηεο παξνύζεο ζπκθσλεί λα αλαιακβάλεη πιήξε επζύλε γηα όιεο ηηο εληνιέο πνπ δίδεη θαη λα απαιιάζζεη ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. από νπνηαδήπνηε επζύλε γηα εθηέιεζε ησλ εληνιώλ πνπ δίδεη ν Πειάηεο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο. Ο Πειάηεο δηα ηεο παξνύζεο αλαγλσξίδεη όηη όιεο νη εληνιέο είλαη κε δηθή ηνπ επζύλε. Μνλνγξαθή 2

3 2.5 Ο Πειάηεο ζπκθσλεί όηη νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη βάζεη ηεο παξνύζαο πκθσλίαο ζα είλαη ππεξεζίεο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγώλ ζηηο Αγνξέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ ύκβαζε. 2.6 ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επηδεηεζεί επελδπηηθέο ζπκβνπιέο ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ. δελ ζα ζπκβνπιεύεη ηνλ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηα ππέξ θαη ηα θαηά νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν Πειάηεο θάλνληαο ρξήζε ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ θαη θάζε ζπλαιιαγή ηνπ Πειάηε ζα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζσπηθή θξίζε ηνπ Πειάηε. 2.7 Άλεπ επεξεαζκνύ ησλ πξνλνηώλ ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ: παξά ην γεγνλόο όηη νη Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πηζαλώλ λα παξέρνπλ πξόζβαζε ζε αξθεηέο εηζεγήζεηο αλαθνξηθά κε ην πσο λα γίλνληαη επελδύζεηο γεληθόηεξα, ηέηνηεο εηζεγήζεηο δελ πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο εηζεγήζεηο ή ζπκβνπιέο ζρεδηαζκέλεο γηα ην πξνθίι θαη ηνπο ζηόρνπο νπνηνπδήπνηε επελδπηή, θαη ν Πειάηεο απνδέρεηαη όηη είλαη ππεύζπλνο γηα λα πξνζδηνξίδεη ηε θύζε, πηζαλή αμία θαη θαηαιιειόηεηα νπνηαζδήπνηε επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο, ζπλαιιαγήο ή Δπέλδπζεο, θαη όηη ν Πειάηεο δελ ζα βαζίδεηαη ζηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. γηα ην ζθνπό απηό θαη όηαλ ν Πειάηεο θάλεη ρξήζε ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ. Η Δηαηξία νπδεκία επζύλε ζα θέξεη θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο γηα ηέηνην πξνζδηνξηζκό. 2.8 Ο Πειάηεο δειώλεη όηη έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα αμηνινγεί θαη λα θαηαλνεί ηνπο όξνπο, ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο θάζε ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία πξνβαίλεη θάλνληαο ρξήζε ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ θαη είλαη δηαηεζεηκέλνο θαη δύλαηαη λα απνδεθηεί απηνύο ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη λα αλαιάβεη, απηνύο ηνπο θηλδύλνπο (νηθνλνκηθά θαη άιισλ πσο). 3 Παροτή Πληροθοριών 3.1 Η Κ.Δ.Π.Δ.Τ. δελ εγγπάηαη θαη κε θαλέλα ηξόπν δελ βεβαηώλεη ηελ αθξίβεηα, πιεξόηεηα επηθαηξόηεηα ή ηελ νξζή αιιεινπρία ησλ Πιεξνθνξηώλ ζηα νπνία ππάξρεη πξόζβαζε κέζσ ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ., νπνηαδήπνηε πξόζσπα πνπ κεηαδίδνπλ ηηο Πιεξνθνξίεο, ή νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν. Με ηελ παξνύζα ν Πειάηεο ξεηά αλαγλσξίδεη όηη πηζαλώο λα ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο, παξαιείςεηο ή αλαθξίβεηεο ζηηο Πιεξνθνξίεο θαη ζπκθσλεί όηη νύηε ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ. νύηε θάπνην άιιν πξόζσπν πνπ κεηαδίδεη ή παξέρεη ηηο Πιεξνθνξίεο ζα έρεη νπνηαδήπνηε επζύλε αλαθνξηθά κε ηελ αθξίβεηα, πιεξόηεηα, επηθαηξόηεηα ή νξζή αιιεινπρία ησλ Πιεξνθνξηώλ, ή γηα νπνηαδήπνηε απόθαζε ή πξάμε ηνπ Πειάηε,βαζηδόκελνο ζε Πιεξνθνξίεο ή ζηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ή γηα ηελ δηαθνπή νησλδήπνηε δεδνκέλσλ, Πιεξνθνξηώλ ή κέξνο ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ. 3.2 Ο Πειάηεο ξεηά αλαγλσξίδεη όηη δελ ππάξρεη θακία ξεηή ή ππνθξππηόκελε εγγύεζε, ζρεηηθά κε ηηο Πιεξνθνξίεο ή νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ (πεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκό ζηελ γεληθόηεηα ησλ πξναλαθεξόκελσλ, πξόζβαζε ζε Πιεξνθνξίεο θαη εθηέιεζε εληνιώλ). 4. Τποτρεώζεις και εγγσήζεις 4.1 Ο Πειάηεο ξεηά ζπκθσλεί όηη ζε θακία πεξίπησζε ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ή νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν πνπ κεηαδίδεη ηηο Πιεξνθνξίεο («ην ρεηηθό Πξόζσπν») ζα έρεη επζύλε έλαληη ηνπ Πειάηε ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζώπνπ γηα νπνηαδήπνηε δεκηά επαθόινπζε, ζπκπιεξσκαηηθή ή έκκεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αιια ρσξίο πεξηνξηζκό ζηελ γεληθόηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, απώιεηα θεξδώλ, δεκηέο αγνξαπσιεζηώλ ζρέζε κε ηελ παξνύζα, αθόκα θαη αλ ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ., ή θάπνην ρεηηθό Πξόζσπν σο αλαθέξεηαη έρεη εηδνπνηεζεί γηα ηελ πηζαλόηεηα ηέηνησλ απσιεηώλ ή δεκηώλ. 4.2 Ο Πειάηεο ξεηά ζπκθσλεί όηη ε επζύλε ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ή νπνηνπδήπνηε ρεηηθνύ Πξνζώπνπ πνπ πεγάδεη από θάζε είδνπο λνκηθή αμίσζε (ζπκβαηηθή, αζηηθή ή άιισλ πσο) ζπλδεδεκέλε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν κε ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ή ηηο Πιεξνθνξίεο, δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό πνπ ν Πειάηεο έρεη πιεξώζεη γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο. 4.3 Ο πειάηεο ξεηά ζπκθσλεί όηη νύηε ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ., νύηε θαλέλα ρεηηθό Πξόζσπν ζα θέξεη επζύλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ απνξξέεη από αηηία γηα ηελ νπνία ηέηνην άηνκν δελ έρεη άκεζν έιεγρν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αιιά ρσξίο πεξηνξηζκό ζηε γεληθόηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, δηαθνπή ειεθηξνληθνύ ή κεραληθνύ εμνπιηζκνύ ή γξακκέο επηθνηλσλίαο, ηειεθώλνπ ή άιια πξνβιήκαηα ζύλδεζεο, ηνί, ζθάικαηα. Πξνβιήκαηα δηακόξθσζεο ή ζπκβαηηθόηεηαο κε ειεθηξνκεραλνινγηθό Μνλνγξαθή 3

4 ή ινγηζκηθό εμνπιηζκό, δηαθνπή ή έιιεηςε ζύλδεζεο κε ην δηαδύθηην, πξνβιήκαηα κε ηνπο παξνρείο ππεξεζηώλ δηαδπθηίνπ ή άιινπ εμνπιηζκνύ ή ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ηνπ Πειάηε, πξνβιήκαηα κε ελδηάκεζν ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ή δίθηπν επηθνηλσληώλ ή δηεπθνιύλζεηο, πξόζβαζε, θινπή, ζθάικαηα ρεηξηζηή, αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζεηζκνί, εξγαζηαθέο δηαθνξέο ή άιια ζθάικαηα πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ.. Η Κ.Δ.Π.Δ.Τ. δελ θέξεη επζύλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ηνπ Πειάηε, ζηνλ ινγηζκηθό ηνπ εμνπιηζκό, ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθό ηνπ δηακνξθσηή (modem), ζην ηειέθσλν ή άιιε πεξηνπζία ζπλεπείαο ηεο ρξήζεο ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ από ηνλ Πειάηε. 4.4 Με ην παξόλ ν Πειάηεο, ζπκθσλεί λα ππνζηεξίδεη, θαιύπηεη θαη απνδεκηώλεη ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. θαη ηα ρεηηθά Πξόζσπα έλαληη νπνησλδήπνηε θαη όισλ ησλ αγσγώλ, λνκηθέο δηαδηθαζίεο, δηώμεηο, απνδεκηώζεηο, αμηώζεηο, δεκηέο, λνκηθέο επζύλεο, θόζηα θαη έμνδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά ρσξίο πεξηνξηζκό ηε γεληθόηεηα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηθεγνξηθά έμνδα) πνπ λα πξνθύπηνπλ από ηελ από κέξνπο ηνπ παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πκθσλίαο, νπνηνπδήπνηε λόκνπ ή δηθαηώκαηα ηξίησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά ρσξίο πεξηνξηζκό ζηε γεληθόηεηα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαηαπάηεζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη παξαβίαζε δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο. 5. Οδηγίες και Δπικοινωνία 5.1 Γεληθά, όιεο νη εληνιέο γηα εθηέιεζε εληνιώλ ζα κεηαδίδνληαη ζηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. κέζσ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ. Οη εληνιέο ηνπ Πειάηε, αθνύ ζηαινύλ ή δνζνύλ, είλαη ακεηάθιεηεο εθηόο θαη αλ ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ., θαηά ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, δύλαηαη θαη επηιέγεη λα δώζεη ηζρύ ζε νπνηαδήπνηε νδεγία ηνπ Πειάηε γηα αλάθιεζε νπνηαζδήπνηε εληνιήο, εάλ θαη εθόζνλ ηέηνηα εληνιή δελ έρεη ήδε εθηειεζηεί. 5.2 Η Κ.Δ.Π.Δ.Τ. δύλαηαη λα απνδέρεηαη ηειεθσληθέο ή γξαπηέο εληνιέο γηα εθηέιεζε εληνιώλ θαη δύλαηαη λα επηβεβαηώλεη ηέηνηεο ζπλαιιαγέο κε ηνλ ίδην ηξόπν. 5.3 Όηαλ ν Πειάηεο ππνγξάςεη ηελ παξνύζα πκθσλία, ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ζα ηνπ εθδώζεη θσδηθό ρξήζηε («username») θαη θσδηθό πξόζβαζεο πνπ ζα παξέρεη πξόζβαζε ζηνλ ειεθηξνληθό ηνπ ινγαξηαζκό (ν «Ηιεθηξνληθόο Λνγαξηαζκόο»). Ννείηαη όηη αλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ παξόληνο ηεο παξνύζαο πκθσλίαο ν Πειάηεο είλαη ήδε ρξήζηεο νπνηνλδήπνηε πθηζηάκελσλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ πνπ παξέρεη ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ., ηόηε ε παξνύζα ζπκθσλία αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνύκελε ζρεηηθή ζύκβαζε θαη ν Πειάηεο ζα δηαηεξήζεη ην πξνεγνύκελν username ηνπ θαη άιινπο ζρεηηθνύο θσδηθνύο. 5.4 Με ηελ παξνύζα ν Πειάηεο ζπκθσλεί θαη δειώλεη όηη είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Λνγαξηαζκνύ θαη όηη: ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα θαη ηε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε (username) θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Λνγαξηαζκνύ ζα είλαη ππεύζπλνο γηα όιεο ζηηο εληνιέο πνπ ζα θαηαρσξνύληαη κέζσ θαη ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε (username) θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο ζηνλ Ηιεθηξνληθό Λνγαξηαζκό θαη όιεο νη εληνιέο πνπ ιακβάλνληαη κε ηνλ ηξόπν απηό από ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ζα ζεσξνύληαη όηη έρνπλ παξαιεθζεί από ηνλ Πειάηε, θαη όιεο νη εληνιέο ζα ζεσξνύληαη όηη έρνπλ ιεθζεί ηελ ώξα πνπ παξαιακβάλνληαη από ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. θαη ζηελ κνξθή πνπ έρνπλ παξαιεθζεί. 5.5 Ο Πειάηεο αλαιακβάλεη ακέζσο λα εηδνπνηήζεη ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. αλ αληηιεθζεί νπνηνδήπνηε έιιεηκκα ή θινπή ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε («username») θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο, νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε («username») θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο ή ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ ή νπνησλδήπνηε Πιεξνθνξηώλ, νπνηαδήπνηε παξάιεηςε παξαιαβήο από κέξνπο ηνπ, κελύκαηνο όηη εληνιή πνπ απνζηάιζεθε από ηνλ ίδην κέζσ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ έρεη παξαιεθζεί θαη /ε εθηειεζηεί κέζσ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ, νπνηαδήπνηε παξάιεηςε παξαιαβήο από κέξνπο ηνπ, αθξηβή γξαπηή επηβεβαίσζε εληνιήο ή ηεο εθηέιεζεο ηεο εληόο ηεο ίδηαο κέξαο θαηαρώξεζεο ηεο κέζσ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ, ή νπνηαδήπνηε παξαιαβή επηβεβαίσζεο εληνιήο πνπ δελ θαηαρώξεζε ν ίδηνο, ε νπνηαδήπνηε παξόκνηα αλαθξηβή ή αληηθξνπόκελε έθζεζε ή θαηάζηαζε ή Πιεξνθνξία. 5.6 Με ηελ παξνύζα ν Πειάηεο ζπκθσλεί: λα κελ κεηαδίδεη ή δηαβηβάδεη εληνιέο γηα ζπλαιιαγέο αμηώλ ζηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ρξεζηκνπνηώληαο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο εθηόο κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θαηαρώξεζε εληνιώλ, ν Πειάηεο αλαγλσξίδεη όηη ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ. Μνλνγξαθή 4

5 δελ ζα εθηειέζεη εληνιέο γηα ζπλαιιαγέο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ ή/θαη πνπ έρνπλ κεηαδνζεί ή δηαβηβαζηεί κέζσ ησλ θαζνξηζκέλσλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ, θαη όηη ζα δεζκεύεηαη από νπνηαδήπνηε ζπλαίλεζε δώζεη κέζσ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ γηα λα ηνπ παξέρεη ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ. εηδνπνηήζεηο, θαηαζηάζεηο επηβεβαηώζεηο ζπλαιιαγώλ θαη άιισλ επηθνηλσληώλ πξνο απηόλ κόλν κέζσ ειεθηξνληθώλ κεηαδόζεσλ. 5.7 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη όηη ζε νξηζκέλα δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη πξνζσπηθώλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ, λα γίλεη κε εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε από ηξίηα πξόζσπα όηαλ απηά κεηαδίδνληαη κεηαμύ απηνύ θαη ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ., ησλ ρεηηθώλ Πξνζώπσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ην δηαδίθηπν, άιια δίθηπα επηθνηλσλίαο, ηειέθσλν ή άιια ειεθηξνληθά κέζα. 5.8 Ο Πειάηεο ζπκθσλεί λα ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηξίηα πξόζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά ρσξίο πεξηνξηζκό ζηα πξναλαθεξζέληα, browser software πνπ ππνζηεξίδεη πξσηόθνιιν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζπκβαηό κε ην πξσηόθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Κ.Δ.Π.Δ.Τ.. Ο Πειάηεο πεξαηηέξσ ζπκθσλεί λα αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο ζύλδεζεο ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. (log-on procedures) γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηέηνηα πξσηόθνιια. 6. Ιδιοκηηζία Πληροθοριών Ο Πειάηεο ζπκθσλεί όηη νη Πιεξνθνξίεο είλαη ηδηνθηεζία ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. ή άιισλ πξνζώπσλ θαη πξνζηαηεύεηαη από λνκνζεζία πλεπκαηηθώλ θαη δηθαησκάησλ (copyright) θαη ν Πειάηεο δελ ζα αληηγξάςεη, αλακεηαδώζεη, δηαδώζεη, πσιήζεη, δηαλέκεη, δεκνζηεύζεη, κεηαδώζεη, θπθινθνξήζεη ή εθκεηαιιεπηεί εκπνξηθά ηηο Πιεξνθνξίεο κε θαλέλα ηξόπν ρσξίο ηε ξεηή θαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ.. 7. Καηαζηάζεις Δνηολών και σναλλαγών 7.1 Ο Πειάηεο ζα πιεξνθνξείηαη κέζσ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ θαηάζηαζε ηεο θάζε εληνιήο. Απηή ε επηβεβαίσζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ιεπηνκέξεηεο πνζώλ πνπ ζα πηζησζνύλ ή ζα ρξεσζνύλ ζηνλ Λνγαξηαζκό θαη ζα θαηαζηνύλ άκεζα πιεξσηέα αλ δεηεζνύλ από ηελ Κ.Δ.Π.Δ.Τ Ο Πειάηεο ζα κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ θαζ νηνλδήπνηε ρξόλν ειεθηξνληθά. Ννείηαη όηη ε αθξίβεηα ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ ππόθεηηαη ζηηο πξόλνηεο ηεο ύκβαζεο. 8. Γηλώζεις και Γιαβεβαιώζεις 8.1 Ο Πειάηεο δειώλεη θαη δηαβεβαηώλεη (νη δειώζεηο θαη νη δηαβεβαηώζεηο ζα ζεσξνύληαη όηη επαλαιακβάλνληαη από ηνλ Πειάηε θάζε θνξά πνπ δηελεξγείηαη νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή βάζεη θαη ζε θάζε ζηηγκή κέρξη λα ηεξκαηηζηεί ε ύκβαζε) όηη: Ο Πειάηεο έρεη πιήξε δπλαηόηεηα θαη εμνπζία λα εθηειεί ηελ ύκβαζε, θάζε ζπλαιιαγή θαη ηεθκεξηώλεη θάζε ηη ζρεηηθό κε απηέο, θαη λα εθηειεί ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πεγάδνπλ από ηελ παξνύζα ύκβαζε θαη ηελ θάζε ζπλαιιαγή, Ο Πειάηεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ή ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό πνπ είλαη παξάλνκνο, πβξηζηηθόο, άζεκλνο, απεηιεηηθόο ή πνπ λα απνηειεί ιίβεξν, θαη Ο Πειάηεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ή ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. γηα ζθνπνύο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. Μνλνγξαθή 5

6 Πξνο βεβαίσζε ησλ πην πάλσ νη πκβαιιόκελνη έζεζαλ ηηο ππνγξαθέο ηνπο ηελ εκεξνκελία θαη έηνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή ηεο ζπκθσλίαο απηήο. Τπνγξαθή Πειάηε:. Όλνκα Πειάηε:. Ιδηόηεηα ππνγξάθνληα*: (* ζε πεξίπησζε λνκηθώλ ή όπνπ ν ππνγξάθνληαο δελ είλαη ν ίδηνο ν πειάηεο *ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ λα ηνπνζεηεζεί ε θνηλή ζθξαγίδα) 1. Όλνκα. (Α.Γ.Σ.) ΜΑΡΣΤΡΔ 2. Όλνκα... ( Α.Γ.Σ. ) Ηκεξνκελία. Γηα Atlantic Securities Ltd Τπνγξαθή:. Όλνκα: Ιδηόηεηα ππνγξάθνληα:.. 6

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ.

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ. ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΓΗΑ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΠΔ ΜΔΛΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ... κεηαμύ: (1) ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία Λ. Σξπζνρνΐδεο Σξεκαηηζηεξηαθή Αλώλπκνο Δηαηξία Ξαξνρήο Δπελδπηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΛΣΓ

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΛΣΓ ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΖ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΖ ΔΗΝΑΗ ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΔΗ ΣΖΝ ΑΜΔΖ ΠΡΟΟΥΖ Α. ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΖ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΚΑΗ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ ΣΟΝ ΜΔΣΟΥΟ/ΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΗ/ΟΝΣΑΗ Δ ΑΤΣΟ ΚΑΗ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΘΔΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 414/2013 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4736 Σετάρτη, 4 Δεκεμβρίοσ 2013 2659 Αριθμός 414 66(I) ηνπ 1997 74(Η) ηνπ 1999 94(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ. Αξ. Πξνθήξπμεο: Π008/2009

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ. Αξ. Πξνθήξπμεο: Π008/2009 ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ Αξ. Πξνθήξπμεο: Π008/2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2009 1. Πξόζθιεζε γηα Πξνζθνξέο Σν Ογθνινγηθό Κέληξν Σξάπεδαο Κύπξνπ «Κέληξν»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟ ΑΜΔΗ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 9 Μαξηίνπ 2012 Αζήλα, Διιάδα: Ο Δπάγγεινο Βεληδέινο, Αληηπξόεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα