ETH IO E TIO XPH H 01/01/ /12/2001 AP PO 16 TH A OºA H 5/204/ TOY.. TH E ITPO H KEºA AIA OPA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ETH IO E TIO XPH H 01/01/2001-31/12/2001 AP PO 16 TH A OºA H 5/204/14.11.2000 TOY.. TH E ITPO H KEºA AIA OPA"

Transcript

1 ETH IO E TIO XPH H 01/01/ /12/2001 AP PO 16 TH A OºA H 5/204/ TOY.. TH E ITPO H KEºA AIA OPA MA O 2002

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 6 3. ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 7 4. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 9 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά ικαιώµατα Μειοψηφίας Φορολογία Μερισµάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» Γενικές Πληροφορίες Αντικείµενο Εργασιών ραστηριότητα ιεύθυνση Denim ιεύθυνση Νήµατος ιεύθυνση Βάµβακος ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής ιεύθυνση Denim ιεύθυνση Νήµατος ιεύθυνση Βάµβακος Παραγωγική ιαδικασία Παραγωγική ιαδικασία Denim Παραγωγική ιαδικασία Νήµατος Παραγωγική ιαδικασία Βάµβακος Πάγια Περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα - Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Πίνακας Εξέλιξης της Λογιστικής Αξίας των Παγίων για τις Χρήσεις Ασφαλιστική Κάλυψη Παγίων Εγγεγραµµένα Βάρη Εγγυητικές Επιστολές Εταιρικές Εγγυήσεις Επενδύσεις Πάγιος Εξοπλισµός Συµµετοχές Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές και την εισαγωγή τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Μέτοχοι ιοίκηση - ιεύθυνση Εργασιών ιοικητικό Συµβούλιο Πρόσωπα που επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές κάτω από προϋποθέσεις ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των µελών του.σ. και των κυρίων µετόχων στη διοίκηση και / ή στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών Οργανόγραµµα Προσωπικό 38 2

3 7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Αποτελέσµατα Χρήσης ιάθεση Κερδών Στοιχεία Ανά Μετοχή Ισολογισµός - Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Ιδίων Κεφαλαίων ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Θυγατρικές Εταιρείες ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αποτελέσµατα Χρήσης Στοιχεία ανά µετοχή Ισολογισµός Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Ιδίων Κεφαλαίων Αρχές Ενοποίησης Οικονοµικών Καταστάσεων ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Η αγορά του Denim Ο Κλάδος του νήµατος Ο Κλάδος του εκκοκκισµένου βάµβακος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 78 3

4 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (στο εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ή «Εταιρεία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για πληροφορίες µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας ή να απευθυνθούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας : ιεύθυνση Κοµνηνών 26, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο Fax Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Ακκάς, Κοµνηνών 26, Θεσσαλονίκη, (τηλ ). Ο Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρείας κ. Πολυζώης ούκας, Κοµνηνών 26, Θεσσαλονίκη, (τηλ ). Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και, µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο Ενηµερωτικό ελτίο. εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτήν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1998 και κατά συνέπεια η φορολογική της θέση για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχει καταστεί οριστική. Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο χρήσης 1999, 2000 και 2001 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής Κος Χ. Σεφέρης (ΑΜΣΟΕ 23431) της ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» Πολυτεχνείου 4, Θεσσαλονίκη, Για τη Θυγατρική Εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» πού έκλεισε τη πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση της στις 30/06/2001 τον έλεγχο διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής Κος Χ. Σεφέρης (ΑΜΣΟΕ 23431) της ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» Πολυτεχνείου 4, Θεσσαλονίκη, Η Θυγατρική Εταιρεία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.» θα κλείσει την πρώτη της διαχειριστική περίοδο στις 31/12/2002. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις σε ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη βάση, οι Ταµειακές Ροές και οι Εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου κρίθηκαν ακριβείς και ειλικρινείς. Τα πιστοποιητικά ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις χρήσεις 1999 µέχρι και 2001 παρατίθενται στο Παράρτηµα µαζί µε τους αντίστοιχους Ισολογισµούς και Αποτελέσµατα Χρήσης. Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις των Ελεγκτών είναι οι ακόλουθες : 4

5 για το 1999 : 1) Η πρόβλεψη της Εταιρείας για την αποζηµίωση του προσωπικού της για έξοδο από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, ανέρχεται σε ρχ. 375 εκ. περίπου. Εάν η Εταιρεία είχε υπολογίσει αυτή την πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού της µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42 ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, το ποσό θα ανερχόταν σε ρχ. 900 εκ. περίπου. 2) Στον λογαριασµό, «Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνονται ρχ. 133 εκ. που αφορούν το κόστος κτήσης συµµετοχής σε µη εισηγµένη Εταιρεία του εξωτερικού. εν τέθηκαν στη διάθεσή µας οικονοµικές καταστάσεις ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή για την επιβεβαίωση της τρέχουσας αξίας αυτής της συµµετοχής. 3) Οι διαχειριστικές χρήσεις της Εταιρείας 1989 έως και 1999 δεν έχουν οριστικοποιηθεί φορολογικά. για το 2000 : 1) Στο λογαριασµό "Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις" περιλαµβάνονται δρχ. 133 εκατοµµύρια που αφορούν το κόστος κτήσης συµµετοχής σε µη εισηγµένη Εταιρεία του εξωτερικού. εν τέθηκαν στη διάθεση του Ορκωτού Ελεγκτή οι οικονοµικές καταστάσεις για την επιβεβαίωση της τρέχουσας χρήσης. 2) Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων της Εταιρείας περιλαµβάνονται ακίνητα υπόλοιπα ύψος 190 εκ. περίπου για τα οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη. 3) Η πρόβλεψη της Εταιρείας για την αποζηµίωση του προσωπικού της για έξοδο από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, ανέρχεται σε δρχ. 315 εκατοµµύρια περίπου. Εάν η Εταιρεία είχε υπολογίσει αυτή τη πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού της µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε, παρ.14 του Κ.Ν. 2190/1920, το ποσό θα ανερχόταν σε δρχ. 1 δις. περίπου, η διαφορά των οποίων θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. για το 2001 : 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού Β4 «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» έχουν καταχωρηθεί σε προηγούµενες χρήσεις χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 2,3 εκατ. περίπου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπ. Οικον. ΠΟΛ 1224/98, 1263/99, 1268/99 και 1294/2000, οι οποίες αποσβένονται εντός τριετίας, αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία δηµιουργήθηκαν. Η επίδραση αυτού του λογιστικού χειρισµού στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις είναι η µείωση των αποτελεσµάτων της παρούσας χρήσης κατά 0,52 εκατ. περίπου (αποσβέσεις χρήσης) και η αύξηση των αποτελεσµάτων των προηγούµενων χρήσεων κατά 0,94 εκατ. περίπου (αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2000), καθώς και της καθαρής θέσης στις κατά 0,42 εκατ. περίπου. 2) Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων της Εταιρείας περιλαµβάνονται πρόσθετα ακίνητα υπόλοιπα ύψους 375 χιλ. περίπου, για τα οποία δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, µε αποτέλεσµα η καθαρή θέση της Εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2001 να εµφανίζεται ισόποσα αυξηµένη. 3) Η πρόβλεψη της Εταιρείας για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την ανέρχεται σε 1 εκατ. περίπου. Εάν η Εταιρεία είχε υπολογίσει την πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού της, µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε παρ. 14 του κωδ. Ν. 2190/1920, για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την , αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των 4,5 εκατ. περίπου. Η διαφορά των 3,5 εκατ. περίπου θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά 1 εκατ. περίπου και η υπόλοιπη τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων. 4) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1998 και κατά συνέπεια η φορολογική της θέση για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχει καταστεί οριστική. για το 2001 (ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις) : 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού Β «απάνες Πολυετούς Απόσβεσης» έχουν καταχωρηθεί από τη µητρική Εταιρεία σε προηγούµενες χρήσεις, χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 2,3 εκατ. περίπου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπ. Οικον. ΠΟΛ 1224/98, 1263/99, 1268/99 και 1294/2000, οι οποίες αποσβένονται εντός τριετίας, αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία 5

6 δηµιουργήθηκαν. Η επίδραση αυτού του λογιστικού χειρισµού στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις είναι η µείωση των αποτελεσµάτων της παρούσας χρήσης κατά 0,52 εκατ. περίπου (αποσβέσεις χρήσης) και η αύξηση των αποτελεσµάτων των προηγούµενων χρήσεων κατά. 0,94 εκατ. περίπου (αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2000), καθώς και της καθαρής θέσης στις κατά 0,42 εκατ. περίπου. 2) Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων περιλαµβάνονται πρόσθετα ακίνητα υπόλοιπα της µητρικής Εταιρείας ύψους 375 χιλ. περίπου, για τα οποία δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, µε αποτέλεσµα η καθαρή θέση του οµίλου κατά την 31η εκεµβρίου 2001 να εµφανίζεται ισόποσα αυξηµένη. 3) Η πρόβλεψη της µητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της για αποζηµίωση του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την ανέρχεται σε 1 εκατ. περίπου. Εάν οι εταιρείες είχαν υπολογίσει την πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού τους, µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε παρ. 14 του κωδ. Ν. 2190/1920, για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την , αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των 4,7 εκατ. περίπου. Η διαφορά των 3,7 εκατ. περίπου θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά 1,2 εκατ. περίπου και η υπόλοιπη τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων. 4) Η µητρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις που έληξαν στις 31/12/1999 µέχρι 31/12/2001. Επίσης η θυγατρική της «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την περίοδο από την ίδρυσή της στις 30/12/1999 µέχρι 31/12/01. Κατά συνέπεια η φορολογική τους θέση για τις έλεγκτες χρήσεις δεν έχει καταστεί οριστική. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1998 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο για φόρο εισοδήµατος, φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) και λοιπούς παρακρατούµενους φόρους (φόρο µισθωτών υπηρεσιών, φόρο ελευθέρων επαγγελµατιών, φόρο αποζηµιώσεως απολυοµένων και λοιπούς φόρους), τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Η Εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις (αρ. πρωτ. 1734) στο Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο. Η θυγατρική της «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε» είναι ανέλεγκτη για την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση της που έληξε στις 30/06/01, ενώ στη θυγατρική «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε» η πρώτη διαχειριστική περίοδος λήγει στις 31/12/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Κατά την διάρκεια του 2001 δεν υπήρξε δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών που έκαναν τρίτοι για µετοχές της Εταιρείας και δεν υπήρξαν δηµόσιες προσφορές ανταλλαγής του εκδότη για άλλη Εταιρεία. 6

7 3. ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Ο προορισµός των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν από την προηγούµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της , συνολικού ύψους ρχ ,2 εκ. (µε την έκδοση µετοχών ονοµαστικής αξίας ρχ. 500 και τιµής διάθεσης στους µετόχους της Εταιρείας ρχ ανά µετοχή) προβλέπονταν να χρησιµοποιηθούν ως εξής: 1. Ποσό ρχ (ποσοστό 91,6% των αντληθέντων κεφαλαίων) προβλεπόταν να χρησιµοποιηθεί για τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρείας. Το πρόγραµµα αυτό περιελάµβανε : I. Την ποιοτική αναβάθµιση του µηχανολογικού εξοπλισµού της Εταιρείας µε αντικατάσταση παλαιών µηχανών µε νέες σύγχρονες. Ειδικότερα προβλεπόταν α) αντικατάσταση 154 υφαντικών ιστών παλαιάς τεχνολογίας και συνολικής ετήσιας υφαντικής δυναµικότητας 13,5 εκ. τρεχ. µέτρων µε 100 υφαντικούς ιστούς νέας τεχνολογίας συνολικής ετήσιας υφαντικής δυναµικότητας 14,0 εκ. τρεχ. µέτρων, β) αντικατάσταση 6 συρτών παλαιάς τεχνολογίας µε αντίστοιχους νέας τεχνολογίας, γ) αντικατάσταση 3 κλωστριών παραγωγής νήµατος ανοικτής κλώσης µε µια κλώστρια παραγωγής επίσης νήµατος ανοικτής κλώσης και ίσης παραγωγικής δυναµικότητας, δ) αγορά και εγκατάσταση επιπρόσθετης φινιριστικής γραµµής µε σκοπό την αύξηση της ετήσιας φινιριστικής δυναµικότητας της εταιρείας κατά 20% τουλάχιστον. II. III. Περαιτέρω, περιελάµβανε την εγκατάσταση ολοκληρωµένου µηχανογραφικού συστήµατος το οποίο είχε σκοπό να καλύψει ολόκληρο το φάσµα των λειτουργιών της επιχείρησης. Ειδικότερα για τις χρηµατοοικονοµικές, εµπορικές καθώς και για τις λειτουργίες της παραγωγής είχε επιλεχθεί το ολοκληρωµένο σύστηµα εφαρµογών J.D.Edwards ενώ για την ορθολογικότερη παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας είχε επιλεχθεί το σύστηµα εφαρµογών Plant Manager. Τέλος, λόγω των απαιτήσεων της αγοράς για µεγάλο αριθµό προϊόντων αλλά και άµεσης εξυπηρέτησης είχε προγραµµατιστεί επέκταση της υπάρχουσας αποθήκης ετοίµων. 2. Ποσό ρχ (ποσοστό 8,4% των αντληθέντων κεφαλαίων) προβλεπόταν να χρησιµοποιηθεί για την µείωση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρείας. Για το ολοκληρωµένο επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρείας είχε κατατεθεί πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης ώστε αυτό να υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόµους για δυνατότητα επιχορήγησης, µέχρι περίπου ρχ. 1 δις. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Εκ. ρχ. Χιλ. 6 ΣΥΡΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΛΩΣΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας απoφάσισε στη συνεδρίασή του της να τροποποιήσει το πρόγραµµα των επενδύσεων, λόγω δυναµικής αλλαγής των απαιτήσεων της αγοράς του denim. Με το τροποποιηµένο πρόγραµµα επενδύσεων θα υπήρχε αύξηση στην παραγωγή βαµβακερών νηµάτων καθώς και µεγαλύτερη δυναµικότητα βαφής και φινιρίσµατος των προϊόντων της Εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό δεν πραγµατοποιήθηκαν οι επενδύσεις σε Σύρτες και την Αποθήκη ετοίµων προϊόντων ενώ έγιναν επιπρόσθετες επενδύσεις σε κλώστριες και σε µηχανολογικό εξοπλισµό του 7

8 βαφείου και του φινιριστηρίου. Το τροποποιηµένο επενδυτικό πρόγραµµα και ο πίνακας άντλησης κεφαλαίων εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 27 Ιουνίου Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του έτους 1999: ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (Σε Εκ. ρχ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ.Σ. ΤΟΥ Χ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΩΣ ΣΥΡΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΛΩΣΤΡΙΑ ΚΛΩΣΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΦΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (Σε χιλ. ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ.Σ. ΤΟΥ Χ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΩΣ ΣΥΡΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΛΩΣΤΡΙΑ ΚΛΩΣΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΦΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Οι επενδύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό την επέκταση της παραγωγικής δυναµικότητας και τον εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού εξοπλισµού των εργοστασίων της Εταιρείας. Η παραπάνω παρουσίαση της χρήσης των κεφαλαίων συµφωνεί µε την ενηµέρωση της Εταιρείας προς το Χ.Α.Α.. 8

9 4. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Η µετοχή της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών τον Οκτώβριο του Μονάδα διαπραγµάτευσης αποτελεί ο τίτλος των 10 µετοχών. Με βάση την τιµή κλεισίµατος της , η οποία ήταν ρχ ( 8,9), η χρηµατιστηριακή αξία της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε ρχ ( ). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για την πορεία της µετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.για τις περιόδους : ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Έτος Κατώτερη Ανώτερη Μέση τιµή ρχ ρχ ρχ , , , , , , , , ,41 Τα στοιχεία για τον όγκο συναλλαγών της µετοχής (σε τεµάχια) της Εταιρείας για τις περιόδους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΜΕΣΗ Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής και του όγκου συναλλαγών της µετοχής της Εταιρείας για το 2001 και για τους 4 πρώτους µήνες του 2002: Α/Α Μήνας ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΟΓΚΟΥ 2001 Τιµή Κλεισίµατος Μήνα ( ΡΧ) Τιµή Κλεισίµατος Μήνα (EUR) Αξία Συνολικού Μηνιαίου Όγκου Συναλλαγών ( ΡΧ) Αξία Συνολικού Μηνιαίου Όγκου Συναλλαγών (EUR) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , ΜΑΡΤΙΟΣ , ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ΜΑΙΟΣ , ΙΟΥΝΙΟΣ , ΙΟΥΛΙΟΣ , ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ , ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ , ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ , ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ , ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ , ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , ΜΑΡΤΙΟΣ , ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑ ΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ,0 10,0 8,0 ΤΙΜΗ 6,0 4,0 2,0 0,0 3/1/ /1/2001 6/2/ /2/ /3/ /3/ /4/2001 2/5/ /5/2001 5/6/ /6/2001 9/7/ /7/ /8/ /8/ /9/2001 2/10/ /10/2001 5/11/ /11/2001 9/12/ /12/2001 Τιµή Ελληνικής Υφαντουργίας Κλάδος 12,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α ,0 8,0 ΤΙΜΗ 6,0 4,0 2,0 0,0 3/1/ /1/2001 6/2/ /2/ /3/ /3/ /4/2001 2/5/ /5/2001 5/6/ /6/2001 ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ Χ.Α.Α. -22,88 % ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 78,8% Τιµή Ελληνικής Υφαντουργίας 9/7/ /7/ /8/ /8/2001 είκτης ΧΑΑ 15/9/2001 2/10/ /10/2001 5/11/ /11/2001 9/12/ /12/

11 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 5.1 Γενικά Μετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Παρασκευής 3 Νοεµβρίου 2000, οι µετοχές της Εταιρείας αυξήθηκαν σε , κοινές ονοµαστικές, ονοµαστικής αξίας ρχ. 500 εκάστη. Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει περιοριστικότερες διατάξεις από ό,τι καθορίζει ο Νόµος. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και µονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος των 10 µετοχών. Οι µετοχές της Εταιρείας, ως εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εκδίδονται και σε άϋλη µορφή, καταχωρούµενες στα αρχεία της Ανώνυµης Εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ (Κ.Α.Α. Α.Ε.) µε χρόνο έκδοσης την ηµέρα καταχώρησής τους στα αρχεία αυτά. Τα δικαιώµατα στις µετοχές της Εταιρείας ασκούνται σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις του Ν.2396/96 και παρακολουθούνται µε καταχωρήσεις στα παραπάνω αρχεία, µε έναρξη χρόνου άσκησης την ηµέρα καταχώρησης σε αυτά. Όπως προβλέπεται εκ του Καταστατικού ή του Νόµου κατάθεση των µετοχών για την άσκηση των µετοχικών δικαιωµάτων, η κατάθεση σχετικής βεβαίωσης της Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ (Κ.Α.Α. Α.Ε.) ισοδυναµεί µε απόδειξη κατάθεσης των µετοχών. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και στα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το νόµο και τις διατάξεις του καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί του σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµειχθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή στη διαχείριση αυτής. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαµένει, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, ως προς τις σχέσεις του µε αυτή, και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρείας, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία ή Τράπεζα στην αλλοδαπή, από τις οριζόµενες στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν την ηµέρα που ορίστηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να προσάγονται στη ιοίκηση της Εταιρείας οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια. Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τα παραπάνω µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. 5.2 ικαιώµατα Μειοψηφίας Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου: 1. Έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών ειδικά για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/20. 11

12 2. Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση αυτή εντός 30 ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση οι αιτούντες οφείλουν να αναγράφουν τα θέµατα, για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας. 5.3 Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.2238/94, άρθρο 109), οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (πλην των πιστωτικών ιδρυµάτων) βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούνται σε κάθε χρήση οι θυγατρικές Εταιρείες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική Εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής Εταιρείας της επόµενης χρήσης. 12

13 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» 6.1 Γενικές Πληροφορίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1974 από τους αδελφούς Γεώργιο και Χρήστο Ακκά, σε συνεργασία µε τον διεθνή Ολλανδικό όµιλο κλωστοϋφαντουργίας και πλαστικών, ROYAL TEN CATE N.V. ο οποίος όµως το 1999 αποχώρησε µετά την εξαγορά των µετοχών του από την οικογένεια Ακκά και την Marfin Α.Ε.Ε.Χ. Η εταιρική και διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στον ήµο Θεσσαλονίκης, στην οδό Κοµνηνών 26, Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας ή να απευθυνθούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας : Τηλέφωνο Fax Ο εκδότης είναι Ανώνυµη Εταιρεία και διέπεται από τον Νόµο Η επωνυµία της Εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικούς τίτλους "EΛΛHNIKH YΦANTOYPΓIA" και "KΛΩΣTOΥΦANTOYPΓIA HΛIOΣ TEN CATE" για την κλωστοϋφαντουργική της δραστηριότητα και "EKKOKKIΣTHPIA MAKE ONIAΣ" για την εκκοκκιστική της δραστηριότητα. Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας η εταιρική επωνυµία και οι διακριτικοί τίτλοι µπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία. Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας η διάρκεια της Εταιρείας είναι µέχρι την Στις 22/01/2001 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των ανωνύµων Εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΗΛΙΟΣ TEN CATE Α.Ε.» µε απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης Εταιρείας από τη πρώτη. Η απορροφηθείσα Εταιρεία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΟΣ ΤΕΝ CΑΤΕ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1966 µε βάση το ΦΕΚ 854/ Για την λειτουργία του εργοστασίου, το οποίο ευρίσκεται στην Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ) στον ήµο Σίνδου, εκδόθηκε στις 13/10/1998 η υπ αριθµόν 15/Φ /9/ 7668/Α/1/5006 άδεια λειτουργίας µε διάρκεια 5 έτη. Η συγκεκριµένη άδεια αφορά ισχύ µηχανολογικού εξοπλισµού HP και αξία µηχανολογικού εξοπλισµού ρχ εκ ( χιλ.). Η απορροφηθείσα Εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1956 µε βάση το ΦΕΚ 157/ Για την λειτουργία του εργοστασίου, το οποίο ευρίσκεται στο 15ο χιλιόµετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Χαλκηδόνας στην περιοχή Αγχιάλου του νοµού Θεσσαλονίκης, εκδόθηκε στις 7/9/2000 η υπ αριθµόν 15/Φ /23/7190 τελευταία άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Η συγκεκριµένη άδεια αφορά ισχύ µηχανολογικού εξοπλισµού HP και αξία µηχανολογικού εξοπλισµού ρχ 703 εκ. ( χιλ.). Η παραπάνω άδεια λειτουργίας τροποποιήθηκε στις από τη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης ως προς τον φορέα της, από ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε. σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. µε τους ίδιους όρους και περιορισµούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση δι απορροφήσεως των δύο προαναφερόµενων εταιρειών, οι επενδυτές µπορούν να συµβουλευτούν το Ενηµερωτικό ελτίο της Συγχώνευσης που εκδόθηκε από την Εταιρεία το Φεβρουάριο του Το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας καταχωρήθηκε µε την απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης ΕΜ 23147/ , περίληψη του οποίου δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. H αρχική επωνυµία της Εταιρείας, κατά τη σύστασή της (ΦEK,.A.E και E.Π.E. 1902/ ), ήταν "TEN CATE-HELLAS A.E. KΛΩΣTOΥΦANTOYPΓIA". H επωνυµία διαµορφώθηκε όπως παραπάνω αναφέρεται µε σχετική τροποποίηση του καταστατικού που δηµοσιεύθηκε στο ΦEK (.A.E και E.Π.E.) υπ'αριθµ.16/ Το Μ.Α.Ε. της Εταιρείας είναι 8409/06/Β/86/24. Το καταστατικό, όπως έχει τροποποιηθεί στην Γενική Συνέλευση της και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1952 µε την προσθήκη της δυνατότητας εµπορίας κατεργασµένων αγροτικών προϊόντων και ζωοτροφών, προβλέπει στο άρθρο 4 πως σκοπός της Εταιρείας είναι : 1. Η βιοµηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία ινών και νηµάτων φυτικών, ζωικών και συνθετικών, ως και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, κατεργασµένων αγροτικών προϊόντων και ζωοτροφών. 2. Η συµµετοχή σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεµφερή σκοπό. 13

π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003

π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003 π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003 ΧΡΗΣΗ 01/01/2002-31/12/2002 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2006 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2 Φορολογία Μερισµάτων...9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2004-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο Ù ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2007 2007 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2007 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2

Διαβάστε περισσότερα

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 ΜΑΪΟΣ 2001 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση 2000. Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ 2.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΜΑΙΟΣΣ 22000066 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 4 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 5 2. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Πίνακας περιεχοµένων Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα