Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Πρακτικό της από συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την , ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00, συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.», τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του, σε ειδική συνεδρίαση στην οποία παρέστησαν οι : 1. ηµήτρης Πολύχρονος του Γεωργίου, Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος 2. Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος 3. ανιέλα Ελευθερίου του Χαραλάµπου, Σύµβουλος µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης : 1. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων της 13 ης εταιρικής 1/1/-31/12/. 2. Έγκριση ιάθεσης αποτελεσµάτων 1/1/-31/12/. 3. Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του.σ. για τη κλειόµενη χρήση 1/1/-31/12/ προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το νόµο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης µε την παραπάνω σειρά. ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων της 13 ης εταιρικής 01/01-31/12/ Ο Πρόεδρος του.σ. διαβάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής οι οποίες έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα.π.χ.π. και περιλαµβάνουν: ισολογισµό, κατάσταση αποτελεσµάτων, πίνακας διαθέσεως των αποτελεσµάτων και σηµειώσεις του ισολογισµού, των οποίων περιεχόµενο παρατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό. Μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του.σ. και ο παριστάµενος υπεύθυνος του Λογιστηρίου κ. Στέφανος Καπνιάς παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το.σ. εγκρίνει οµόφωνα τις παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις της 13 ης εταιρικής (01/01/-31/12/), που έχουν υπογραφεί, σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920 από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλ. από τους ηµήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, Βασίλειο Πολύχρονο, Αντιπρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και Στέφανο Καπνιά, υπεύθυνο του Λογιστηρίου. 1

2 ΘΕΜΑ 2 ο : ιάθεση αποτελεσµάτων 1/1/-31/12/. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποδεχόµενο εισήγηση του Προέδρου του αποφάσισε οµόφωνα να προτείνει προς έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρείας τη διάθεση των αποτελεσµάτων της 1/1/-31/12/ κατά τον εµφανιζόµενο στον παρακάτω «πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων» τρόπο: Η συσσωρευµένη ζηµία ανέρχεται σε ευρώ ,03 και δεν υφίσταται περίπτωση διανοµής κερδών ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : «Έγκριση εκθέσεως του.σ για την εταιρική χρήση προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση» Καθαρά αποτελέσµατα (ΚΕΡ Η) χρήσεως ΛΠ ,83 Προσαρµογές για ισολ.νόµου ,51 Φορολογητέα κέρδη ,32 ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγούµενων χρήσεων 0 ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων ,35 Ζηµίες εις νέο ,03 Ο Πρόεδρος του.σ. διαβάζει την έκθεση ιαχειρίσεως της εταιρικής (1/01 31/12/) της εταιρίας το περιεχόµενο της οποίας παρακάτω: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/-31/12/ Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη χρήση 1/1/-31/12/. Η χρήση που έκλεισε στις 31/12/ ήταν η δέκατη τριτη (13 η ) χρήση για την εταιρεία µας. Η κλειόµενη χρήση αφορούσε δωδεκάµηνη περίοδο και συγκεκριµένα από 1/1/ µέχρι 31/12/. Στην υπόψη χρήση, η εταιρεία συνέχισε την εκµετάλλευση του µισθωµένου βασικού εκκοκκιστηρίου της στους Σοφάδες Καρδίτσας (έδρα της εταιρίας ) και δεν λειτούργησε κανένα άλλο εκκοκκιστήριο σαν υποκατάστηµα. 2

3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.Στη κλειόµενη χρήση, οι αγορές σύσπορου βαµβακιού που πραγµατοποίησε η εταιρεία είναι αυξηµένες κατά κιλά σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση, παρουσιάζοντας µια ποσοστιαία αύξηση κατά 11,22%. Η αύξηση αυτή, µε δεδοµένο ότι η εταιρεία δεν λειτούργησε κανένα άλλο υποκατάστηµα (εκκοκκιστήριο) στη διάρκεια της κλειόµενης, προέρχεται στο σύνολό της από την έδρα της εταιρείας (εκκοκκιστήριο Σοφάδων), όπως προκύπτει και από τον πίνακα I που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Αγορές συσπόρου βαµβακιού (ποσότητες) εκκοκκιστήριο Αγορές Αγορές Αγορές Έδρα (Σοφάδες) ,96% ,22% Εκτός απο την αύξηση στις ποσότητες σύσπορου βαµβακιού (α ύλη) που αγόρασε η εταιρεία, η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού σηµείωσε αύξηση σε σύγκριση µε τις προηγούµενες χρήσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες στρεµµατικές αποδόσεις όπως και στην καλύτερη ποιότητα της α ύλης (λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών κατά την υπόψη καλλιεργητική περίοδο) που συντέλεσαν ώστε να υπάρχουν αυξηµένες παραγωγές και καλύτερες αποδόσεις στη παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού. Όσον αφορά στην παραγωγή βαµβακοσπόρου, υπήρξε και εδώ αύξηση,αναλογικά όµως µικρότερη από την αύξηση στην παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού. Όσον αφορά στην παραγωγή βαµβακόσπορου,υπήρξε και εδώ αύξηση,αναλογικά όµως µικρότερη από την αύξηση στην παραγωγή εκκικκισµένου βαµβακιού.ειδικότερα: (α) η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού αυξήθηκε στη χρήση κατά 16,34%, δηλ κιλά περισσότερα σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση (πίνακας ΙΙ): εκκοκκιστήριο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. εκκοκκισµένου βαµβακιού (ποσότητες) (κιλά) (κιλά) (κιλά) Έδρα (Σοφάδες) ,29% ,34% (β) η παραγωγή βαµβακοσπόρου αυξήθηκε στη χρήση κατά 4,79%, δηλ κιλά περισσότερα σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση (πίνακας ΙΙΙ): 3

4 εκκοκκιστήριο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. βαµβακοσπόρου (ποσότητες) Έδρα (Σοφάδες) ,22% ,79% 2. Από την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον ισολογισµό της εταιρίας της που έκλεισε, παρατίθενται συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα στοιχεία των δύο προηγούµενων χρήσεων ήτοι: ΠΙΝΑΚΑΣ IV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ποσά σε ευρώ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήση Χρήση Χρήση Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα % κύκλου εργασιών 3,84% 1,90% 9,4% Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης ( ) ( ) ( ) % κύκλου εργασιών 25,48% 9,66% 10% Χρηµατοοικονοµικό κόστος ( ) ) % κύκλου εργασιών 4,16% 2,38% 1,95% Αποτέλεσµα εκµετάλλευσης ( ) ( ) % κύκλου εργασιών 5,75% 2,66% 2,5% Αποσβέσεις (9.964) (10.534) (9.393) Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων ( ) ( ) % κύκλου εργασιών 9,91% 5,04% 0,56% Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ( ) ( ) (36.290) % κύκλου εργασιών 9,91% 5,03% 0,81% 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ V. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ποσά σε ευρώ) 31 εκεµβρίου 31 εκεµβρίου 31 εκεµβρίου ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο Μη Κυκλ. Περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Λογαριασµοί εισπρακτέοι Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών στοιχείων Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαια και Αποθεµατικά Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον ( ) ( ) ( ) Σύνολο Καθαρής Θέσης (30.134) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις : ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ Η: Στη χρήση που έληξε () τα µικτά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση. Συγκεκριµένα ανήλθαν σε από που ήταν στην προηγούµενη χρήση () ενώ ως µικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 9,40% έναντι 1,90%, που ήταν στη χρήση. ΑΛΛΑ ΕΞΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Στην κλειόµενη χρήση () είχαµε µείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας. Συγκεκριµένα µειώθηκαν σε από που ήταν στην προηγούµενη χρήση ενώ ως µικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 10 % έναντι 9,66 %, που ήταν στη χρήση. 5

6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: Η επιβάρυνση της µε χρηµατοοικονοµικά έξοδα εµφανίζεται µειωµένη σε αξίες σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση ( το από το ) ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων εµφανίζεται µειωµένη (1,95 % το έναντι 2,38 % το ). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Ως συνέπεια των παραπάνω, τα λειτουργικά αποτελέσµατα της εταιρίας στη χρήση είναι ΚΕΡ Η από ζηµίες το (κέρδη 0,81 % επί του κύκλου εργασιών στη χρήση από ζηµίες 5,03 % επί του κύκλου εργασιών που ήταν στη χρήση ). Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας,λόγω της συµµετοχής της ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε στο µετοχικό της κεφάλαιο κατά 51%,η οποία της εξασφαλίζει υψηλή δανειοληπτική ικανότητα. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Για την εκκοκκιστική περίοδο αναµένεται αύξηση των καλλιεργηθέντων στρεµµάτων της τάξεως του 15-20%.Λόγω των προηγούµενων αυξηµένων στρεµµατικών αποδόσεων οι οποιές συνοδεύτηκαν και από αύξηση στην τιµή πώλησης του βάµβακος,παρατηρείται στροφή και νέων καλλιεργητών προς την παραγωγή βάµβακος µε αποτέλεσµα να αναµένεται ετήσια παραγωγή 300 χιλιάδων τόνων εκκοκκισµένου βάµβακος έναντι 270 χιλιάδων τόνων της προηγούµενης εκκοκκιστικής περιόδου. Η εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε αναµένει αυξηµένη εισροή παραχθέντος βάµβακος και αν οι τιµές διατηρηθούν σε 0,80 $/lb προσδοκάται αύξηση του τζίρου κατά 15-20% κατ`ελάχιστο. Κατά τα λοιπά,η εταιρεία διαθέτοντας βελτιωµένους όρους χρηµατοδότησης και µειωµένα κοστολόγια,έχει πετύχει άριστες σχέσεις µε τους βαµβακοπαραγωγούς πληρώνοντας µετρητοίς διαχρονικά και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις καλύτερες δυνατές τιµές αγοράς πρώτης ύλης. Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας παρακαλέσουµε όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες οικονοµικές καταστάσεις της. Σοφάδες 20/03/2014 Για το ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος ηµήτριος Γ. Πολύχρονος Μετά από την ανάγνωση της και από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του.σ. και ο παριστάµενος Yπεύθυνος του Λογιστηρίου κ. Στέφανος Καπνιάς παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το.σ. εγκρίνει οµόφωνα την έκθεση ιαχειρίσεως που έχει υπογραφεί από τον ηµήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, και είναι αυτή που θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας. 6

7 Κατόπιν των ανωτέρω και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΑΝΙΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 7

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 1 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ιέυθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2014) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα