ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005"

Transcript

1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

2 Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας, καθώς και οι σηµειώσεις που τις συνοδεύουν, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 28 ης Σεπτεµβρίου 2005 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΟΥΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ Α.Τ. Θ Α.Τ. Ν Α.Τ Μ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α /17216

3 Σηµείωση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ...2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...7 (2.1) Αρχές παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων...7 (2.2) Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί...7 (2.3) Συγγενείς εταιρίες...7 (2.4) Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα...8 (2.5) Επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία...8 (2.6) Συµβάσεις πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων (Repos)...9 (2.7) Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία...9 (2.8) Πάγια από πλειστηριασµό...9 (2.9) Άυλα περιουσιακά στοιχεία...10 (2.10) Υπεραξία (ή διαφορά ενοποίησης)...10 (2.11) Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα...10 (2.12) Χορηγήσεις...10 (2.13) Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους...10 (2.14) Μισθώσεις...11 (2.15) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και µέσα αντιστάθµισης κινδύνου...11 (2.16) Συµψηφισµός Απαιτήσεων Υποχρεώσεων...12 (2.17) Έσοδα και Έξοδα από Τόκους...12 (2.18) Προµήθειες και Συναφή Έσοδα...13 (2.19) Προβλέψεις...13 (2.20) Φόρος Εισοδήµατος...13 (2.21) Παροχές προς το Προσωπικό...13 (2.22) Παύση απεικόνισης του χρηµατοοικονοµικού µέσου στις Οικονοµικές Καταστάσεις...14 (2.23) Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ανά τοµέα δραστηριότητας...14 (2.24) Ίδιες Μετοχές...14 (2.25) Κόστος ανεισµού...14 (2.26) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη...14 (2.27) Κέρδη ανά µετοχή...15 (2.28) ραστηριότητες Θεµατοφυλακής...15 (2.29) Συγκριτικά Στοιχεία ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟ Α ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΈΞΟ Α ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΕΡ Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΕΡ Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ)...21

4 19.3 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ Ί ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΗΝ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ...49

5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους µετόχους της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 η Ιουνίου Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη ιοίκηση της Τράπεζας. Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της Τράπεζας, συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. Βασιζόµενοι στην διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή τους µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 31.1 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται η απόφαση των µετόχων της Τράπεζας για µεταβολή στο υφιστάµενο καθεστώς επικουρικής ασφάλισης των υπαλλήλων και συνταξιούχων της χωρίς την σύµφωνη γνώµη αυτών και την υπαγωγή τους στις ρυθµίσεις του Ν.3371/2005. Στην παρούσα φάση δεν µπορεί να εκτιµηθεί αφενός µεν τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση που θα προκύψει από τις οικονοµικές µελέτες, οι οποίες σύµφωνα µε το νόµο αυτό θα εκπονηθούν µετά την ένταξη στους νέους ασφαλιστικούς φορείς και αφετέρου το αποτέλεσµα τυχόν δικαστικής προσβολής της ανωτέρω µεταβολής στο υφιστάµενο καθεστώς ασφάλισης. Αθήνα 29 Σεπτεµβρίου 2005 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Αλέξανδρος. Σφυρής Ευστάθιος Γ. Μήτσου Αθανασία Μ. Αραµπατζή Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ Α.Ε. GRANT THORNTON A.E. Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Ορκωτοί Ελεγκτές 2

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ Σηµ. 30/06/ /06/2004 Τόκοι και συναφή έσοδα , ,27 Μείον : Τόκοι και συναφή έξοδα 5 ( ,25) ( ,16) Καθαρά έσοδα από τόκους , ,11 Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες , ,17 Μείον: Έξοδα από αµοιβές και προµήθειες 7 ( ,20) ( ,18) Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες ( ,92) ,99 Κέρδη (ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικές πράξεις , ,90 Κέρδη (ζηµιές) από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου ,15 ( ,74) Έσοδα από Μερίσµατα , ,65 Άλλα λειτουργικά έσοδα , ,41 Λειτουργικά Έσοδα , ,32 Ζηµίες από δάνεια και προκαταβολές 19 ( ,00) ( ,00) Λειτουργικά έξοδα 12 ( ,67) ( ,98) Λειτουργικά Έξοδα ( ,67) ( ,98) Κέρδη προ φόρων , ,34 Φόρος εισοδήµατος 13 ( ,04) ( ,27) Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους ( ,55) ,07 Εκ των οποίων αναλογεί στην Μητρική εταιρεία ( ,45) ,10 ικαιώµατα µειοψηφίας , ,97 Βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή 14 (0,03) 0,04 3

7 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σηµ. 30/06/ /12/2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα , ,64 Απαιτήσεις κατά άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων , ,36 Αξιόγραφα εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων , ,52 Παράγωγα Χρηµατοπιστωτικά µέσα , ,46 Χορηγήσεις , ,34 Αξιόγραφα διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων , ,74 Αξιόγραφα διακρατούµενων ως τη λήξη επενδύσεων , ,71 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,31 0,00 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία , ,96 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , ,01 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις , ,21 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , ,66 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,61 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα , ,14 Υποχρεώσεις προς πελάτες , ,66 Παράγωγα Χρηµατοπιστωτικά µέσα , ,12 Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους ,26 0,00 Άλλες δανειακές υποχρεώσεις 29 0, ,00 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις , ,03 Υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την εταιρεία , ,93 Άλλες υποχρεώσεις , ,51 Σύνολο υποχρεώσεων , ,39 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,50 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,45 Σωρευµένα κέρδη / ζηµιές προηγούµενων χρήσεων 33 ( ,70) ( ,25) Αποθεµατικά , , , ,77 ικαιώµατα Μειοψηφίας , ,45 Σύνολο Καθαρής Θέσης , ,22 Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης , ,61 4

8 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μετοχικό Σωρευµένα ικαιώµατα Σύνολο ιδίων κεφάλαιο Ίδιες Μετοχές Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά κέρδη/ζηµιές Μειοψηφίας Κεφαλαίων Υπόλοιπα 01/01/ ,50 ( ,54) , ,12 ( ,29) , ,49 Αποτέλεσµα χρήσης µετά φόρων , , ,07 Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση -αποτίµηση ( ,25) ( ,25) Φόρος που αναλογεί σε διαφορές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια , ,75 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 40,00 Μεταφορά στα αποθεµατικά Υπόλοιπα 30/06/ ,50 ( ,54) , ,62 ( ,19) , ,05 Αποτέλεσµα χρήσης µετά φόρων , , ,29 Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση - αποτίµηση , ,45 Φόρος που αναλογεί Ακύρωση Ίδιων µετοχών ( ,00) ,54 ( ,33) ,12 ( ,21) 0,00 Μεταφορά στα αποθεµατικά , , ,03 ιανοµή Κερδών ,60 ( ,60) 0,00 Αποµείωση εύλογης αξίας ακινήτων ( ,72) ( ,72) ωρεάν µετοχές Υπόλοιπα 31/12/ ,50 0, , ,07 ( ,24) , ,22 Αποτέλεσµα χρήσης µετά φόρων ( ,74) ,90 ( ,55) Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση -αποτίµηση ( ,74) ( ,74) -µεταφορά στα αποτελέσµατα Φόρος που αναλογεί σε διαφορές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια , ,99 Πώληση Θυγατρικής ( ,08) ( ,08) Μερίσµατα πληρωθέντα ( ,24) ( ,24) Υπόλοιπα 30/06/ ,50 0, , ,33 ( ,70) , ,61 5

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ Σηµ 30/06/ /06/2004 Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Τόκοι και συναφή έσοδα , ,27 Εισπράξεις από πελάτες 0,00 0,00 Τόκοι έξοδα ( ,25) ( ,16) Έσοδα µερισµάτων , ,65 Έσοδα προµηθειών , ,17 Έξοδα προµηθειών ( ,20) ( ,18) Κέρδη (ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικές πράξεις , ,90 Λοιπά έσοδα , ,41 Πληρωµές σε υπαλλήλους και προµηθευτές ( ,15) ( ,28) Φόροι πληρωθέντες ( ,61) ( ,49) Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις αναµορφώσεις στοιχείων ισολογισµού , ,29 Αναµορφώσεις σε λειτουργικά στοιχεία ισολογισµού Καθαρή (αύξηση) / µείωση κρατικών οµολόγων 0,00 0,00 Καθαρή (αύξηση) / µείωση σε τοποθετήσεις στην Κεντρική Τράπεζα 0,00 0,00 Καθαρή (αύξηση) / µείωση εµπορικών αξιογράφων ( ,85) ( ,38) Καθαρή (αύξηση) / µείωση απαιτήσεων κατά άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 0,00 0,00 Καθαρή (αύξηση) / µείωση χορηγήσεων ( ,75) ( ,36) Καθαρή (αύξηση) / µείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία ( ,39) ( ,95) Καθαρή (αύξηση) / µείωση σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών ιδρυµάτων ( ,32) ( ,44) Καθαρή (αύξηση) / µείωση καταθέσεων πελατών και συναφών υποχρεώσεων ( ,95) ,59 Καθαρή (αύξηση) / µείωση άλλων υποχρεώσεων , ,39 Καθαρή ταµιακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,55) ( ,15) Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,57) ( ,85) Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,55) ( ,84) Αγορές επενδυτικών χρεογράφων διακρατούµενων ως τη λήξη ( ,25) ,60 Αγορές χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιµων προς πώληση ( ,69) ( ,05) Αποτέλεσµα από πώληση χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση ,15 ( ,74) Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες - Net of Cash (απόκτηση) (25.956,31) ,00 Πώληση µετοχών θυγατρικών εταιρειών - Net of Cash (απόκτηση) 38 ( ,14) 0,00 Καθαρή ταµιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες ( ,36) ( ,88) Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από έκδοση πιστωτικών τίτλων ,26 0,00 Εισπράξεις από έκδοση µετοχών ή αλλων συµµετοχικών τίτλων 0,00 40,00 Αποπληρωµή υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους ,18 0,00 Αποτέλεσµα από αποτίµηση παραγώγων (30.221,32) ,78 Μερίσµατα πληρωθέντα ( ,74) 0,00 Αγορές ιδίων µετοχών 0,00 0,00 Αποτέλεσµα από πώληση ιδίων µετοχών 0,00 0,00 Καθαρή ταµιακή ροή από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες , ,78 Επίδραση από συναλλαγµατικές µεταβολές του ταµείου και χρηµατικών διαθεσίµων 0,00 0,00 Καθαρή αύξηση / (µείωση) ταµείου και χρηµατικών διαθεσίµων ( ,15) ( ,96) Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης , ,05 Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα τέλους περιόδου , ,09 6

10 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο Όµιλος εταιριών της Τράπεζας Αττικής «ο Όµιλος» δραστηριοποιείται κυρίως στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα παρέχοντας ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ο Όµιλος απασχολεί άτοµα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η µητρική εταιρία του Οµίλου είναι η Τράπεζα Αττικής, «η Τράπεζα», η οποία είναι Ανώνυµη εταιρία, εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και η διεύθυνσή της είναι Οµήρου 23 Τ.Κ Αθήνα. Οι αναφερόµενες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί για δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της 28 ης Σεπτεµβρίου ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (2.1) Αρχές παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, συντάσσονται για πρώτη φορά µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π). Ως ηµεροµηνία µετάβασης του Οµίλου στα.π.χ.π. ορίσθηκε η 01 Ιανουαρίου 2004, Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση το χαρτοφυλάκιο των διαθέσιµων προς πώληση αξιόγραφων, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που κατέχονται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, όλα τα συµβόλαια παραγώγων καθώς και τα ενσώµατα πάγια (γήπεδα-οικόπεδα) τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Ο ενοποιηµένος ισολογισµός απεικονίζεται σε Ευρώ. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύνανται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι επιπτώσεις που προέκυψαν στη περιουσιακή διάρθρωση και στην οικονοµική θέση του Οµίλου κατά τη µετάβαση από τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές που εφάρµοζε στην Ελλάδα προς τα.π.χ.π, αναφέρονται στην σηµείωση 41. (2.2) Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας, καθώς και όλων των θυγατρικών εταιριών, που αναφέρονται µαζί ως ο «Όµιλος». Όλες οι θυγατρικές εταιρίες προετοιµάζουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις για σκοπούς ενοποίησης σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρίας. Θυγατρικές είναι εκείνες οι εταιρίες στις οποίες η Τράπεζα είτε συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε ποσοστό µεγαλύτερο από το µισό των δικαιωµάτων ψήφου ή ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Όλες οι θυγατρικές εταιρίες έχουν ενοποιηθεί µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Τράπεζα ενοποιεί όλες τις θυγατρικές εταιρίες από την ηµεροµηνία απόκτησης ελέγχου, µέχρι την ηµεροµηνία παύσης τους. Από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν απαλειφθεί οι επιδράσεις των συναλλαγών µεταξύ των εταιριών του Οµίλου. (2.3) Συγγενείς εταιρίες Συγγενείς είναι οι εταιρίες στις οποίες το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου κυµαίνεται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου, και επί των οποίων ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά δεν τις ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες ενσωµατώνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, µία επένδυση σε συγγενή εταιρεία καταχωρείται αρχικά στην αξία κτήσης της. 7

11 Η αναλογία του Οµίλου στα µεταγενέστερα της επένδυσης κέρδη ή ζηµίες των συγγενών εταιριών λογίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεων. Επίσης, η αναλογία του Οµίλου στις µεταγενέστερες της επένδυσης κινήσεις των αποθεµατικών κεφαλαίων, καταχωρείται στα αποθεµατικά κεφάλαια. Το σωρευτικό ποσό των κινήσεων προσαρµόζει την µεταφερόµενη αξία της επένδυσης µείον τυχόν αποµείωση. Όταν όµως η αναλογία στις ζηµίες µιας συγγενούς εταιρίας ισούται ή υπερβαίνει την αξία συµµετοχής της στην συγγενή εταιρία, ο Όµιλος σταµατά να αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµίες εκτός αν έχει αναλάβει σχετική υποχρέωση ή διενεργεί πληρωµές για λογαριασµό της συγγενούς εταιρίας. (2.4) Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Το συναλλακτικό νόµισµα του Οµίλου είναι το Ευρώ ( ). Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο συναλλακτικό νόµισµα µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν τις ηµεροµηνίες διενέργειας των εκάστοτε συναλλαγών. Τα εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται στο συναλλακτικό νόµισµα µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή των µη νοµισµατικών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτελούν ένα συστατικό στοιχείο της µεταβολής της εύλογης αξίας τους. Για ένα µη νοµισµατικό χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα στοιχείο που έχει ταξινοµηθεί στο χαρτοφυλάκιο εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων. Ενώ αντίθετα για ένα µη νοµισµατικό χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, όπως µία µετοχή, το οποίο έχει ταξινοµηθεί ως διαθέσιµο προς πώληση οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια µέχρι την πώληση του µη νοµισµατικού χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. (2.5) Επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Ο Όµιλος ταξινοµεί τις επενδύσεις του σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενες µέχρι τη λήξη, διαθέσιµες προς πώληση και στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Η απόφαση για την ταξινόµηση των επενδύσεων λαµβάνεται κατά την απόκτησή τους. Αρχικά όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται µε βάση την ηµεροµηνία συναλλαγής και αποτιµούνται στην αξία κτήσης, που είναι η εύλογη αξία της αντιπαροχής που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων αγοράς που σχετίζονται µε την επένδυση, εφόσον πρόκειται για επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση ή επενδύσεις κρατούµενες έως τη λήξη. Τα έξοδα επενδύσεων στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων δεν κεφαλαιοποιούνται αλλά καταχωρούνται κατευθείαν στα αποτελέσµατα χρήσης. Επενδύσεις στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: Επενδύσεις κρατούµενες για εµπορία και Επενδύσεις στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων κατά την αρχική καταχώρηση. Επενδύσεις κρατούµενες για εµπορία αποκτώνται µε σκοπό το βραχυπρόθεσµο κέρδος και περιλαµβάνουν αξιόγραφα όπως µετοχές, οµόλογα, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Έπειτα από την αρχική καταχώρησή τους, οι επενδύσεις που έχουν ταξινοµηθεί στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από την αποτίµηση αυτών των επενδύσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Επενδύσεις κρατούµενες έως την λήξη: Επενδύσεις µε καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης και σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, για τις οποίες ο Όµιλος έχει θετική πρόθεση και ικανότητα να κρατήσει µέχρι τη λήξη, ταξινοµούνται ως κρατούµενες µέχρι τη λήξη. Οι κρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις, αποτιµούνται στην αναπόσβεστη αξία τους εφαρµόζοντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Η αναπόσβεστη αξία προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την αξία αγοράς και την οποιαδήποτε υπό ή υπέρ το άρτιο διαφορά που προέκυψε κατά την ηµεροµηνία απόκτησης των επενδύσεων, µείον τυχόν πρόβλεψη για αποµείωση. Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση: Επενδύσεις οι οποίες µπορεί είτε να κρατούνται µέχρι τη λήξη ή να πωληθούν προκειµένου να ικανοποιηθούν ανάγκες ρευστότητας ή να επιτευχθούν κέρδη από µεταβολή των επιτοκίων ή της τιµής ξένων νοµισµάτων, ταξινοµούνται ως διαθέσιµες προς πώληση. Έπειτα από την αρχική καταχώρησή τους, οι επενδύσεις που έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµες προς πώληση, αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από την αποτίµηση των διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασµό της καθαρής θέσης έως ότου εκποιηθούν ή εισπραχθούν ή διαπιστωθεί ότι υπάρχει αποµείωση στην αξία τους, οπότε και µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 8

12 Υπολογισµός Εύλογης Αξίας Επενδύσεις που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες χρηµαταγορές, αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται µε βάση την τρέχουσα χρηµατιστηριακή αξία, την ηµέρα κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων. Επενδύσεις σε µη εισηγµένους τίτλους αποτιµούνται στην εκτιµώµενη εύλογη αξία τους, όπως αυτή προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας αναγνωρισµένα µοντέλα και δείκτες αποτίµησης, προσαρµοσµένα κατάλληλα προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εκδοτών των ανωτέρω τίτλων και αφού συγκριθεί µε τρέχουσες αγοραίες αξίες παρόµοιων εταιριών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια. Όλες οι κανονικές συναλλαγές αγοράς και πώλησης επενδύσεων σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, καταχωρούνται την ηµεροµηνία σύναψης της συναλλαγής (trade date), η οποία αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. Ο όρος «κανονικές» συναλλαγές αγοράς και πώλησης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων απαιτεί η παράδοση του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού πλαισίου που έχουν θεσπίσει τα νοµοθετικά όργανα ή έχει καθιερωθεί από την πρακτική λειτουργία των αγορών. (2.6) Συµβάσεις πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων (Repos) Χρεόγραφα τα οποία πωλούνται στα πλαίσια µιας σύµβασης «Πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων» (Repos) εξακολουθούν να εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις ως επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση, ενώ η αντίστοιχη υποχρέωση απεικονίζεται ανάλογα µε τον αντισυµβαλλόµενο ως υποχρέωση προς πιστωτικά ιδρύµατα, υποχρέωση προς πελάτες ή λοιπές καταθέσεις. Χρεόγραφα τα οποία αποκτώνται στα πλαίσια σύµβασης «αγοράς και επαναπώλησης χρεογράφων» (Reverse Repos) καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις ως απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα. Η διαφορά µεταξύ τιµής πώλησης και τιµής επαναγοράς καταχωρείται σε λογαριασµό αποτελεσµάτων και αναγνωρίζεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της σύµβασης, µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. (2.7) Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία είναι ιδιοχρησιµοποιούµενα είτε για τις λειτουργικές εργασίες του Οµίλου είτε για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν οικόπεδα, κτίρια, βελτιώσεις µισθωµένων ακινήτων, έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό καθώς και µεταφορικά µέσα. Όσον αφορά τα γήπεδα οικόπεδα και κτίρια, αυτά αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους. Η εκτίµηση της εύλογης αξίας γίνεται από ανεξάρτητους εκτιµητές και η διαφορά που προκύπτει από την αποτίµηση καταχωρείται σε αποθεµατικό αποτίµησης στα ίδια κεφάλαια Οι βελτιώσεις µισθωµένων ακινήτων, τα έπιπλα, ο λοιπός εξοπλισµός καθώς και τα µεταφορικά µέσα αποτιµούνται στην αξία κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και σωρευµένες αποµειώσεις. Αποσβέσεις :Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Τα υπόλοιπα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε βάση την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Η ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων ανά κατηγορία, έχει ως εξής : Κτίρια Ηλεκτρονικός εξοπλισµός Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα έτη 4-5 έτη 6-7 έτη 6-9 έτη Εξαιρούνται οι «Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων» οι οποίες αποσβένονται στο µικρότερο χρονικό διάστηµα µεταξύ της ωφέλιµης ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας µίσθωσης του µισθωµένου ακινήτου. Αποµείωση: Ο Όµιλος εξετάζει κάθε χρόνο τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία για τυχόν ενδείξεις αποµείωσης. Αν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης η λογιστική αξία του ενσώµατου στοιχείου µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων, εκτός εάν το πάγιο το οποίο υφίσταται την αποµείωση είχε στο παρελθόν µεταβληθεί η λογιστική του αξία από αναπροσαρµογή αυτού στην εύλογη αξία. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα χρήσης κατά το µέρος του ποσού που υπερβαίνει το ποσό των προηγούµενων αναπροσαρµογών. (2.8) Πάγια από πλειστηριασµό Περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσω της διαδικασίας του πλειστηριασµού για το διακανονισµό µη εισπρακτέων απαιτήσεων από χορηγήσεις, αρχικά καταχωρούνται στην αξία κτήσης τους, στην οποία 9

13 περιλαµβάνονται και οι δαπάνες απόκτησής τους. Τα πάγια στοιχεία από πλειστηριασµό εµφανίζονται στον Ισολογισµό στην κατηγορία «λοιπά στοιχεία ενεργητικού». Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης, αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ αξία κτήσης και εκτιµώµενης ανακτήσιµης αξίας. (2.9) Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα «άϋλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνουν, τα λογισµικά προγράµµατα. Τα λογισµικά προγράµµατα που αποκτώνται µεµονωµένα, απεικονίζονται στην αξία κτήσης. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον σωρευµένες αποσβέσεις και σωρευµένες αποµειώσεις. Τα λογισµικά προγράµµατα αποσβένονται σε 4-7 χρόνια. Η διοίκηση του οµίλου, σε ετήσια βάση, εξετάζει την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται αποµείωση της αξίας τους ή αν έχει µεταβληθεί η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή τους. Όταν η λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, τότε διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για αποµείωση µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων. (2.10) Υπεραξία (ή διαφορά ενοποίησης) Η υπεραξία επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ του τιµήµατος αγοράς µίας επιχείρησης και της εύλογης αξίας του µεριδίου της καθαρής θέσης της επιχείρησης αυτής που αποκτά ο Όµιλος κατά την ηµεροµηνία αγοράς. Η διοίκηση του Οµίλου εξετάζει σε ετήσια βάση, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, τη λογιστική αξία της υπεραξίας των επιχειρήσεων προκειµένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται πιθανή αποµείωση της αξίας της. Σε περίπτωση που η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της λογιστικής αξίας, η υπεραξία αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό. (2.11) Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα Το ταµείο και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου µε ηµεροµηνία λήξης µικρότερη των τριών µηνών από την ηµεροµηνία απόκτησης. (2.12) Χορηγήσεις Οι χορηγήσεις καταχωρούνται την ηµεροµηνία εκταµίευσης στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία των κεφαλαίων που χορηγήθηκαν, πλέον τα άµεσα έξοδα-έσοδα που σχετίζονται µε την χορήγηση. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησής τους, οι χορηγήσεις αποτιµώνται στην αναπόσβεστη αξία τους, µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. (2.13) Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους Τα δάνεια και οι λοιπές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσιάζονται στον ισολογισµό αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Η εισπραξιµότητα των δανείων και λοιπών χορηγήσεων αξιολογείται κατά πελάτη για όλα τα σηµαντικά ποσά µε βάση την οικονοµική κατάσταση του πελάτη, τα ποιοτικά του στοιχεία, το ιστορικό αποπληρωµής και την συναλλακτική συµπεριφορά του, την πιθανή ύπαρξη αξιόπιστων και φερέγγυων εγγυητών και την ρευστοποιήσιµη αξία των εξασφαλίσεων. Οι χορηγήσεις που δεν θεωρούνται σηµαντικές καθώς και αυτές που είναι µεν σηµαντικές αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης κατηγοριοποιούνται σε οµάδες µε όµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, όπως καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κλπ. Ο Όµιλος εξετάζει σε συλλογική βάση την πιθανή πρόβλεψη για αποµείωση κάθε κατηγορίας. Κατά την αξιολόγηση του κάθε χαρτοφυλακίου λαµβάνονται υπόψη το ύψος των πιθανών προβληµατικών δανείων, η χρονική διάρκεια των καθυστερηµένων δόσεων, η εισπραξιµότητά τους από την στιγµή που θα χαρακτηριστούν ως επισφαλή, το οικονοµικό κλίµα που επικρατεί, η κατάσταση του κλάδου και η εµπειρία του παρελθόντος σχετικά µε το ύψος των αναµενόµενων ζηµιών. Όταν µία χορήγηση χαρακτηριστεί ως επισφαλής, η λογιστική της αξία µειώνεται στην εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η οποία προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµώµενων ανακτήσιµων ποσών από εγγυήσεις και εµπράγµατες εξασφαλίσεις, προεξοφλούµενων µε το πραγµατικό επιτόκιο της χορήγησης. Μεταγενέστερες αλλαγές στα ανακτήσιµα ποσά και το χρόνο κατά τον οποίο αναµένεται να εισπραχθούν, συγκρίνονται µε προηγούµενους υπολογισµούς και εκεί όπου προκύπτει διαφορά στην πρόβλεψη γίνεται αντίστοιχη χρέωση/πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Γίνεται επαναφορά προβλέψεων για 10

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 14/07/2005 Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 . Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση, για την οικονοµική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2005

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Φεβρουάριος 2006 Πίνακας Περιεχοµένων Σηµειώσεις Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Εκθεση ιαχειρίσεως του

Διαβάστε περισσότερα

ERGO AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ

ERGO AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ERGO AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση 31 Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Απρίλιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATE LEASING Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ATE LEASING Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATE LEASING Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διαχείρισης Ειδικού Εκκαθαριστή της πρώτης χρήσης εκκαθάρισης 25.10.2013 31.12.2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005)

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2006

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2006 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Μάρτιος 2007 Πίνακας Περιεχοµένων Σηµείωση Σελίδα Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα