ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005"

Transcript

1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

2 Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας, καθώς και οι σηµειώσεις που τις συνοδεύουν, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 28 ης Σεπτεµβρίου 2005 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΟΥΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ Α.Τ. Θ Α.Τ. Ν Α.Τ Μ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α /17216

3 Σηµείωση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ...2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...7 (2.1) Αρχές παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων...7 (2.2) Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί...7 (2.3) Συγγενείς εταιρίες...7 (2.4) Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα...8 (2.5) Επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία...8 (2.6) Συµβάσεις πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων (Repos)...9 (2.7) Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία...9 (2.8) Πάγια από πλειστηριασµό...9 (2.9) Άυλα περιουσιακά στοιχεία...10 (2.10) Υπεραξία (ή διαφορά ενοποίησης)...10 (2.11) Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα...10 (2.12) Χορηγήσεις...10 (2.13) Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους...10 (2.14) Μισθώσεις...11 (2.15) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και µέσα αντιστάθµισης κινδύνου...11 (2.16) Συµψηφισµός Απαιτήσεων Υποχρεώσεων...12 (2.17) Έσοδα και Έξοδα από Τόκους...12 (2.18) Προµήθειες και Συναφή Έσοδα...13 (2.19) Προβλέψεις...13 (2.20) Φόρος Εισοδήµατος...13 (2.21) Παροχές προς το Προσωπικό...13 (2.22) Παύση απεικόνισης του χρηµατοοικονοµικού µέσου στις Οικονοµικές Καταστάσεις...14 (2.23) Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ανά τοµέα δραστηριότητας...14 (2.24) Ίδιες Μετοχές...14 (2.25) Κόστος ανεισµού...14 (2.26) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη...14 (2.27) Κέρδη ανά µετοχή...15 (2.28) ραστηριότητες Θεµατοφυλακής...15 (2.29) Συγκριτικά Στοιχεία ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟ Α ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΈΞΟ Α ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΕΡ Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΕΡ Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ)...21

4 19.3 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ Ί ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΗΝ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ...49

5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους µετόχους της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 η Ιουνίου Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη ιοίκηση της Τράπεζας. Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της Τράπεζας, συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. Βασιζόµενοι στην διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή τους µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 31.1 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται η απόφαση των µετόχων της Τράπεζας για µεταβολή στο υφιστάµενο καθεστώς επικουρικής ασφάλισης των υπαλλήλων και συνταξιούχων της χωρίς την σύµφωνη γνώµη αυτών και την υπαγωγή τους στις ρυθµίσεις του Ν.3371/2005. Στην παρούσα φάση δεν µπορεί να εκτιµηθεί αφενός µεν τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση που θα προκύψει από τις οικονοµικές µελέτες, οι οποίες σύµφωνα µε το νόµο αυτό θα εκπονηθούν µετά την ένταξη στους νέους ασφαλιστικούς φορείς και αφετέρου το αποτέλεσµα τυχόν δικαστικής προσβολής της ανωτέρω µεταβολής στο υφιστάµενο καθεστώς ασφάλισης. Αθήνα 29 Σεπτεµβρίου 2005 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Αλέξανδρος. Σφυρής Ευστάθιος Γ. Μήτσου Αθανασία Μ. Αραµπατζή Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ Α.Ε. GRANT THORNTON A.E. Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Ορκωτοί Ελεγκτές 2

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ Σηµ. 30/06/ /06/2004 Τόκοι και συναφή έσοδα , ,27 Μείον : Τόκοι και συναφή έξοδα 5 ( ,25) ( ,16) Καθαρά έσοδα από τόκους , ,11 Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες , ,17 Μείον: Έξοδα από αµοιβές και προµήθειες 7 ( ,20) ( ,18) Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες ( ,92) ,99 Κέρδη (ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικές πράξεις , ,90 Κέρδη (ζηµιές) από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου ,15 ( ,74) Έσοδα από Μερίσµατα , ,65 Άλλα λειτουργικά έσοδα , ,41 Λειτουργικά Έσοδα , ,32 Ζηµίες από δάνεια και προκαταβολές 19 ( ,00) ( ,00) Λειτουργικά έξοδα 12 ( ,67) ( ,98) Λειτουργικά Έξοδα ( ,67) ( ,98) Κέρδη προ φόρων , ,34 Φόρος εισοδήµατος 13 ( ,04) ( ,27) Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους ( ,55) ,07 Εκ των οποίων αναλογεί στην Μητρική εταιρεία ( ,45) ,10 ικαιώµατα µειοψηφίας , ,97 Βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή 14 (0,03) 0,04 3

7 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σηµ. 30/06/ /12/2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα , ,64 Απαιτήσεις κατά άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων , ,36 Αξιόγραφα εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων , ,52 Παράγωγα Χρηµατοπιστωτικά µέσα , ,46 Χορηγήσεις , ,34 Αξιόγραφα διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων , ,74 Αξιόγραφα διακρατούµενων ως τη λήξη επενδύσεων , ,71 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,31 0,00 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία , ,96 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , ,01 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις , ,21 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , ,66 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,61 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα , ,14 Υποχρεώσεις προς πελάτες , ,66 Παράγωγα Χρηµατοπιστωτικά µέσα , ,12 Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους ,26 0,00 Άλλες δανειακές υποχρεώσεις 29 0, ,00 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις , ,03 Υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την εταιρεία , ,93 Άλλες υποχρεώσεις , ,51 Σύνολο υποχρεώσεων , ,39 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,50 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,45 Σωρευµένα κέρδη / ζηµιές προηγούµενων χρήσεων 33 ( ,70) ( ,25) Αποθεµατικά , , , ,77 ικαιώµατα Μειοψηφίας , ,45 Σύνολο Καθαρής Θέσης , ,22 Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης , ,61 4

8 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μετοχικό Σωρευµένα ικαιώµατα Σύνολο ιδίων κεφάλαιο Ίδιες Μετοχές Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά κέρδη/ζηµιές Μειοψηφίας Κεφαλαίων Υπόλοιπα 01/01/ ,50 ( ,54) , ,12 ( ,29) , ,49 Αποτέλεσµα χρήσης µετά φόρων , , ,07 Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση -αποτίµηση ( ,25) ( ,25) Φόρος που αναλογεί σε διαφορές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια , ,75 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 40,00 Μεταφορά στα αποθεµατικά Υπόλοιπα 30/06/ ,50 ( ,54) , ,62 ( ,19) , ,05 Αποτέλεσµα χρήσης µετά φόρων , , ,29 Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση - αποτίµηση , ,45 Φόρος που αναλογεί Ακύρωση Ίδιων µετοχών ( ,00) ,54 ( ,33) ,12 ( ,21) 0,00 Μεταφορά στα αποθεµατικά , , ,03 ιανοµή Κερδών ,60 ( ,60) 0,00 Αποµείωση εύλογης αξίας ακινήτων ( ,72) ( ,72) ωρεάν µετοχές Υπόλοιπα 31/12/ ,50 0, , ,07 ( ,24) , ,22 Αποτέλεσµα χρήσης µετά φόρων ( ,74) ,90 ( ,55) Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση -αποτίµηση ( ,74) ( ,74) -µεταφορά στα αποτελέσµατα Φόρος που αναλογεί σε διαφορές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια , ,99 Πώληση Θυγατρικής ( ,08) ( ,08) Μερίσµατα πληρωθέντα ( ,24) ( ,24) Υπόλοιπα 30/06/ ,50 0, , ,33 ( ,70) , ,61 5

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ Σηµ 30/06/ /06/2004 Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Τόκοι και συναφή έσοδα , ,27 Εισπράξεις από πελάτες 0,00 0,00 Τόκοι έξοδα ( ,25) ( ,16) Έσοδα µερισµάτων , ,65 Έσοδα προµηθειών , ,17 Έξοδα προµηθειών ( ,20) ( ,18) Κέρδη (ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικές πράξεις , ,90 Λοιπά έσοδα , ,41 Πληρωµές σε υπαλλήλους και προµηθευτές ( ,15) ( ,28) Φόροι πληρωθέντες ( ,61) ( ,49) Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις αναµορφώσεις στοιχείων ισολογισµού , ,29 Αναµορφώσεις σε λειτουργικά στοιχεία ισολογισµού Καθαρή (αύξηση) / µείωση κρατικών οµολόγων 0,00 0,00 Καθαρή (αύξηση) / µείωση σε τοποθετήσεις στην Κεντρική Τράπεζα 0,00 0,00 Καθαρή (αύξηση) / µείωση εµπορικών αξιογράφων ( ,85) ( ,38) Καθαρή (αύξηση) / µείωση απαιτήσεων κατά άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 0,00 0,00 Καθαρή (αύξηση) / µείωση χορηγήσεων ( ,75) ( ,36) Καθαρή (αύξηση) / µείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία ( ,39) ( ,95) Καθαρή (αύξηση) / µείωση σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών ιδρυµάτων ( ,32) ( ,44) Καθαρή (αύξηση) / µείωση καταθέσεων πελατών και συναφών υποχρεώσεων ( ,95) ,59 Καθαρή (αύξηση) / µείωση άλλων υποχρεώσεων , ,39 Καθαρή ταµιακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,55) ( ,15) Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,57) ( ,85) Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,55) ( ,84) Αγορές επενδυτικών χρεογράφων διακρατούµενων ως τη λήξη ( ,25) ,60 Αγορές χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιµων προς πώληση ( ,69) ( ,05) Αποτέλεσµα από πώληση χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση ,15 ( ,74) Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες - Net of Cash (απόκτηση) (25.956,31) ,00 Πώληση µετοχών θυγατρικών εταιρειών - Net of Cash (απόκτηση) 38 ( ,14) 0,00 Καθαρή ταµιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες ( ,36) ( ,88) Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από έκδοση πιστωτικών τίτλων ,26 0,00 Εισπράξεις από έκδοση µετοχών ή αλλων συµµετοχικών τίτλων 0,00 40,00 Αποπληρωµή υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους ,18 0,00 Αποτέλεσµα από αποτίµηση παραγώγων (30.221,32) ,78 Μερίσµατα πληρωθέντα ( ,74) 0,00 Αγορές ιδίων µετοχών 0,00 0,00 Αποτέλεσµα από πώληση ιδίων µετοχών 0,00 0,00 Καθαρή ταµιακή ροή από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες , ,78 Επίδραση από συναλλαγµατικές µεταβολές του ταµείου και χρηµατικών διαθεσίµων 0,00 0,00 Καθαρή αύξηση / (µείωση) ταµείου και χρηµατικών διαθεσίµων ( ,15) ( ,96) Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης , ,05 Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα τέλους περιόδου , ,09 6

10 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο Όµιλος εταιριών της Τράπεζας Αττικής «ο Όµιλος» δραστηριοποιείται κυρίως στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα παρέχοντας ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ο Όµιλος απασχολεί άτοµα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η µητρική εταιρία του Οµίλου είναι η Τράπεζα Αττικής, «η Τράπεζα», η οποία είναι Ανώνυµη εταιρία, εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και η διεύθυνσή της είναι Οµήρου 23 Τ.Κ Αθήνα. Οι αναφερόµενες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί για δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της 28 ης Σεπτεµβρίου ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (2.1) Αρχές παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, συντάσσονται για πρώτη φορά µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π). Ως ηµεροµηνία µετάβασης του Οµίλου στα.π.χ.π. ορίσθηκε η 01 Ιανουαρίου 2004, Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση το χαρτοφυλάκιο των διαθέσιµων προς πώληση αξιόγραφων, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που κατέχονται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, όλα τα συµβόλαια παραγώγων καθώς και τα ενσώµατα πάγια (γήπεδα-οικόπεδα) τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Ο ενοποιηµένος ισολογισµός απεικονίζεται σε Ευρώ. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύνανται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι επιπτώσεις που προέκυψαν στη περιουσιακή διάρθρωση και στην οικονοµική θέση του Οµίλου κατά τη µετάβαση από τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές που εφάρµοζε στην Ελλάδα προς τα.π.χ.π, αναφέρονται στην σηµείωση 41. (2.2) Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας, καθώς και όλων των θυγατρικών εταιριών, που αναφέρονται µαζί ως ο «Όµιλος». Όλες οι θυγατρικές εταιρίες προετοιµάζουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις για σκοπούς ενοποίησης σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρίας. Θυγατρικές είναι εκείνες οι εταιρίες στις οποίες η Τράπεζα είτε συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε ποσοστό µεγαλύτερο από το µισό των δικαιωµάτων ψήφου ή ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Όλες οι θυγατρικές εταιρίες έχουν ενοποιηθεί µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Τράπεζα ενοποιεί όλες τις θυγατρικές εταιρίες από την ηµεροµηνία απόκτησης ελέγχου, µέχρι την ηµεροµηνία παύσης τους. Από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν απαλειφθεί οι επιδράσεις των συναλλαγών µεταξύ των εταιριών του Οµίλου. (2.3) Συγγενείς εταιρίες Συγγενείς είναι οι εταιρίες στις οποίες το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου κυµαίνεται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου, και επί των οποίων ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά δεν τις ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες ενσωµατώνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, µία επένδυση σε συγγενή εταιρεία καταχωρείται αρχικά στην αξία κτήσης της. 7

11 Η αναλογία του Οµίλου στα µεταγενέστερα της επένδυσης κέρδη ή ζηµίες των συγγενών εταιριών λογίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεων. Επίσης, η αναλογία του Οµίλου στις µεταγενέστερες της επένδυσης κινήσεις των αποθεµατικών κεφαλαίων, καταχωρείται στα αποθεµατικά κεφάλαια. Το σωρευτικό ποσό των κινήσεων προσαρµόζει την µεταφερόµενη αξία της επένδυσης µείον τυχόν αποµείωση. Όταν όµως η αναλογία στις ζηµίες µιας συγγενούς εταιρίας ισούται ή υπερβαίνει την αξία συµµετοχής της στην συγγενή εταιρία, ο Όµιλος σταµατά να αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµίες εκτός αν έχει αναλάβει σχετική υποχρέωση ή διενεργεί πληρωµές για λογαριασµό της συγγενούς εταιρίας. (2.4) Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Το συναλλακτικό νόµισµα του Οµίλου είναι το Ευρώ ( ). Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο συναλλακτικό νόµισµα µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν τις ηµεροµηνίες διενέργειας των εκάστοτε συναλλαγών. Τα εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται στο συναλλακτικό νόµισµα µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή των µη νοµισµατικών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτελούν ένα συστατικό στοιχείο της µεταβολής της εύλογης αξίας τους. Για ένα µη νοµισµατικό χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα στοιχείο που έχει ταξινοµηθεί στο χαρτοφυλάκιο εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων. Ενώ αντίθετα για ένα µη νοµισµατικό χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, όπως µία µετοχή, το οποίο έχει ταξινοµηθεί ως διαθέσιµο προς πώληση οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια µέχρι την πώληση του µη νοµισµατικού χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. (2.5) Επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Ο Όµιλος ταξινοµεί τις επενδύσεις του σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενες µέχρι τη λήξη, διαθέσιµες προς πώληση και στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Η απόφαση για την ταξινόµηση των επενδύσεων λαµβάνεται κατά την απόκτησή τους. Αρχικά όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται µε βάση την ηµεροµηνία συναλλαγής και αποτιµούνται στην αξία κτήσης, που είναι η εύλογη αξία της αντιπαροχής που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων αγοράς που σχετίζονται µε την επένδυση, εφόσον πρόκειται για επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση ή επενδύσεις κρατούµενες έως τη λήξη. Τα έξοδα επενδύσεων στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων δεν κεφαλαιοποιούνται αλλά καταχωρούνται κατευθείαν στα αποτελέσµατα χρήσης. Επενδύσεις στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: Επενδύσεις κρατούµενες για εµπορία και Επενδύσεις στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων κατά την αρχική καταχώρηση. Επενδύσεις κρατούµενες για εµπορία αποκτώνται µε σκοπό το βραχυπρόθεσµο κέρδος και περιλαµβάνουν αξιόγραφα όπως µετοχές, οµόλογα, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Έπειτα από την αρχική καταχώρησή τους, οι επενδύσεις που έχουν ταξινοµηθεί στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από την αποτίµηση αυτών των επενδύσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Επενδύσεις κρατούµενες έως την λήξη: Επενδύσεις µε καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης και σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, για τις οποίες ο Όµιλος έχει θετική πρόθεση και ικανότητα να κρατήσει µέχρι τη λήξη, ταξινοµούνται ως κρατούµενες µέχρι τη λήξη. Οι κρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις, αποτιµούνται στην αναπόσβεστη αξία τους εφαρµόζοντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Η αναπόσβεστη αξία προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την αξία αγοράς και την οποιαδήποτε υπό ή υπέρ το άρτιο διαφορά που προέκυψε κατά την ηµεροµηνία απόκτησης των επενδύσεων, µείον τυχόν πρόβλεψη για αποµείωση. Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση: Επενδύσεις οι οποίες µπορεί είτε να κρατούνται µέχρι τη λήξη ή να πωληθούν προκειµένου να ικανοποιηθούν ανάγκες ρευστότητας ή να επιτευχθούν κέρδη από µεταβολή των επιτοκίων ή της τιµής ξένων νοµισµάτων, ταξινοµούνται ως διαθέσιµες προς πώληση. Έπειτα από την αρχική καταχώρησή τους, οι επενδύσεις που έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµες προς πώληση, αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από την αποτίµηση των διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασµό της καθαρής θέσης έως ότου εκποιηθούν ή εισπραχθούν ή διαπιστωθεί ότι υπάρχει αποµείωση στην αξία τους, οπότε και µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 8

12 Υπολογισµός Εύλογης Αξίας Επενδύσεις που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες χρηµαταγορές, αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται µε βάση την τρέχουσα χρηµατιστηριακή αξία, την ηµέρα κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων. Επενδύσεις σε µη εισηγµένους τίτλους αποτιµούνται στην εκτιµώµενη εύλογη αξία τους, όπως αυτή προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας αναγνωρισµένα µοντέλα και δείκτες αποτίµησης, προσαρµοσµένα κατάλληλα προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εκδοτών των ανωτέρω τίτλων και αφού συγκριθεί µε τρέχουσες αγοραίες αξίες παρόµοιων εταιριών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια. Όλες οι κανονικές συναλλαγές αγοράς και πώλησης επενδύσεων σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, καταχωρούνται την ηµεροµηνία σύναψης της συναλλαγής (trade date), η οποία αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. Ο όρος «κανονικές» συναλλαγές αγοράς και πώλησης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων απαιτεί η παράδοση του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού πλαισίου που έχουν θεσπίσει τα νοµοθετικά όργανα ή έχει καθιερωθεί από την πρακτική λειτουργία των αγορών. (2.6) Συµβάσεις πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων (Repos) Χρεόγραφα τα οποία πωλούνται στα πλαίσια µιας σύµβασης «Πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων» (Repos) εξακολουθούν να εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις ως επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση, ενώ η αντίστοιχη υποχρέωση απεικονίζεται ανάλογα µε τον αντισυµβαλλόµενο ως υποχρέωση προς πιστωτικά ιδρύµατα, υποχρέωση προς πελάτες ή λοιπές καταθέσεις. Χρεόγραφα τα οποία αποκτώνται στα πλαίσια σύµβασης «αγοράς και επαναπώλησης χρεογράφων» (Reverse Repos) καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις ως απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα. Η διαφορά µεταξύ τιµής πώλησης και τιµής επαναγοράς καταχωρείται σε λογαριασµό αποτελεσµάτων και αναγνωρίζεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της σύµβασης, µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. (2.7) Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία είναι ιδιοχρησιµοποιούµενα είτε για τις λειτουργικές εργασίες του Οµίλου είτε για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν οικόπεδα, κτίρια, βελτιώσεις µισθωµένων ακινήτων, έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό καθώς και µεταφορικά µέσα. Όσον αφορά τα γήπεδα οικόπεδα και κτίρια, αυτά αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους. Η εκτίµηση της εύλογης αξίας γίνεται από ανεξάρτητους εκτιµητές και η διαφορά που προκύπτει από την αποτίµηση καταχωρείται σε αποθεµατικό αποτίµησης στα ίδια κεφάλαια Οι βελτιώσεις µισθωµένων ακινήτων, τα έπιπλα, ο λοιπός εξοπλισµός καθώς και τα µεταφορικά µέσα αποτιµούνται στην αξία κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και σωρευµένες αποµειώσεις. Αποσβέσεις :Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Τα υπόλοιπα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε βάση την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Η ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων ανά κατηγορία, έχει ως εξής : Κτίρια Ηλεκτρονικός εξοπλισµός Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα έτη 4-5 έτη 6-7 έτη 6-9 έτη Εξαιρούνται οι «Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων» οι οποίες αποσβένονται στο µικρότερο χρονικό διάστηµα µεταξύ της ωφέλιµης ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας µίσθωσης του µισθωµένου ακινήτου. Αποµείωση: Ο Όµιλος εξετάζει κάθε χρόνο τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία για τυχόν ενδείξεις αποµείωσης. Αν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης η λογιστική αξία του ενσώµατου στοιχείου µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων, εκτός εάν το πάγιο το οποίο υφίσταται την αποµείωση είχε στο παρελθόν µεταβληθεί η λογιστική του αξία από αναπροσαρµογή αυτού στην εύλογη αξία. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα χρήσης κατά το µέρος του ποσού που υπερβαίνει το ποσό των προηγούµενων αναπροσαρµογών. (2.8) Πάγια από πλειστηριασµό Περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσω της διαδικασίας του πλειστηριασµού για το διακανονισµό µη εισπρακτέων απαιτήσεων από χορηγήσεις, αρχικά καταχωρούνται στην αξία κτήσης τους, στην οποία 9

13 περιλαµβάνονται και οι δαπάνες απόκτησής τους. Τα πάγια στοιχεία από πλειστηριασµό εµφανίζονται στον Ισολογισµό στην κατηγορία «λοιπά στοιχεία ενεργητικού». Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης, αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ αξία κτήσης και εκτιµώµενης ανακτήσιµης αξίας. (2.9) Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα «άϋλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνουν, τα λογισµικά προγράµµατα. Τα λογισµικά προγράµµατα που αποκτώνται µεµονωµένα, απεικονίζονται στην αξία κτήσης. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον σωρευµένες αποσβέσεις και σωρευµένες αποµειώσεις. Τα λογισµικά προγράµµατα αποσβένονται σε 4-7 χρόνια. Η διοίκηση του οµίλου, σε ετήσια βάση, εξετάζει την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται αποµείωση της αξίας τους ή αν έχει µεταβληθεί η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή τους. Όταν η λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, τότε διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για αποµείωση µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων. (2.10) Υπεραξία (ή διαφορά ενοποίησης) Η υπεραξία επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ του τιµήµατος αγοράς µίας επιχείρησης και της εύλογης αξίας του µεριδίου της καθαρής θέσης της επιχείρησης αυτής που αποκτά ο Όµιλος κατά την ηµεροµηνία αγοράς. Η διοίκηση του Οµίλου εξετάζει σε ετήσια βάση, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, τη λογιστική αξία της υπεραξίας των επιχειρήσεων προκειµένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται πιθανή αποµείωση της αξίας της. Σε περίπτωση που η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της λογιστικής αξίας, η υπεραξία αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό. (2.11) Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα Το ταµείο και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου µε ηµεροµηνία λήξης µικρότερη των τριών µηνών από την ηµεροµηνία απόκτησης. (2.12) Χορηγήσεις Οι χορηγήσεις καταχωρούνται την ηµεροµηνία εκταµίευσης στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία των κεφαλαίων που χορηγήθηκαν, πλέον τα άµεσα έξοδα-έσοδα που σχετίζονται µε την χορήγηση. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησής τους, οι χορηγήσεις αποτιµώνται στην αναπόσβεστη αξία τους, µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. (2.13) Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους Τα δάνεια και οι λοιπές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσιάζονται στον ισολογισµό αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Η εισπραξιµότητα των δανείων και λοιπών χορηγήσεων αξιολογείται κατά πελάτη για όλα τα σηµαντικά ποσά µε βάση την οικονοµική κατάσταση του πελάτη, τα ποιοτικά του στοιχεία, το ιστορικό αποπληρωµής και την συναλλακτική συµπεριφορά του, την πιθανή ύπαρξη αξιόπιστων και φερέγγυων εγγυητών και την ρευστοποιήσιµη αξία των εξασφαλίσεων. Οι χορηγήσεις που δεν θεωρούνται σηµαντικές καθώς και αυτές που είναι µεν σηµαντικές αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης κατηγοριοποιούνται σε οµάδες µε όµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, όπως καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κλπ. Ο Όµιλος εξετάζει σε συλλογική βάση την πιθανή πρόβλεψη για αποµείωση κάθε κατηγορίας. Κατά την αξιολόγηση του κάθε χαρτοφυλακίου λαµβάνονται υπόψη το ύψος των πιθανών προβληµατικών δανείων, η χρονική διάρκεια των καθυστερηµένων δόσεων, η εισπραξιµότητά τους από την στιγµή που θα χαρακτηριστούν ως επισφαλή, το οικονοµικό κλίµα που επικρατεί, η κατάσταση του κλάδου και η εµπειρία του παρελθόντος σχετικά µε το ύψος των αναµενόµενων ζηµιών. Όταν µία χορήγηση χαρακτηριστεί ως επισφαλής, η λογιστική της αξία µειώνεται στην εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η οποία προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµώµενων ανακτήσιµων ποσών από εγγυήσεις και εµπράγµατες εξασφαλίσεις, προεξοφλούµενων µε το πραγµατικό επιτόκιο της χορήγησης. Μεταγενέστερες αλλαγές στα ανακτήσιµα ποσά και το χρόνο κατά τον οποίο αναµένεται να εισπραχθούν, συγκρίνονται µε προηγούµενους υπολογισµούς και εκεί όπου προκύπτει διαφορά στην πρόβλεψη γίνεται αντίστοιχη χρέωση/πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Γίνεται επαναφορά προβλέψεων για 10

14 επισφαλείς απαιτήσεις µόνο όταν η φερεγγυότητα του πελάτη έχει βελτιωθεί σε τέτοιο βαθµό που να θεωρείται εφικτή η έγκαιρη είσπραξη του κεφαλαίου και των τόκων µε βάση τους συµβατικούς όρους του δανείου. Για χορηγήσεις µε καθυστέρηση αποπληρωµής τόκων άνω των έξι µηνών, παύει ο εκτοκισµός και εµφανίζονται τα δεδουλευµένα ποσά τόκων σε λογαριασµούς τάξεως. άνεια και λοιπές χορηγήσεις όταν δεν είναι πλέον εφικτή η είσπραξή τους διαγράφονται έναντι των σχηµατισµένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. (2.14) Μισθώσεις Ο Όµιλος ως µισθωτής Λειτουργικές Μισθώσεις Ο Όµιλος συµµετέχει σε λειτουργικές µισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί σηµαντικό µέρος από τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα εκµισθωµένα περιουσιακά στοιχεία. Τα έξοδα των λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, µε τη σταθερή µέθοδο, καθ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Ο Όµιλος συµµετέχει σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, σύµφωνα µε τις οποίες µεταβιβάζονται στον Όµιλο ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από τα εκµισθωµένα περιουσιακά στοιχεία. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στη αρχική καταχώρηση στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας των µισθωµένων περιουσιακών στοιχείων και της παρούσας αξίας των ελάχιστων καταβαλλοµένων µισθωµάτων. Μεταγενέστερα, µισθωµένα οικόπεδα και ακίνητα αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο µικρότερο διάστηµα µεταξύ της διάρκειας της µίσθωσης και της ωφέλιµης ζωής εκτός και αν είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Όµιλος θα αποκτήσει την ιδιοκτησία του παγίου στη λήξη της µίσθωσης. Αν η µίσθωση µεταφέρει την ιδιοκτησία του παγίου στη λήξη της µίσθωσης ή αν περιέχει δικαίωµα αγοράς σε µειωµένη τιµή, η περίοδος απόσβεσης είναι στην ωφέλιµη ζωή του παγίου. Τα µισθώµατα διαχωρίζονται στο ποσό που αφορά την αποπληρωµή εξόδων χρηµατοδότησης, και την αποπληρωµή του κεφαλαίου. Ο διαχωρισµός γίνεται ώστε να επιτυγχάνεται ένας σταθερός συντελεστής αποπληρωµής. Η αποπληρωµή εξόδων χρηµατοδότησης µεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Ο Όµιλος ως εκµισθωτής Ο Όµιλος λειτουργεί ως εκµισθωτής και η κατάταξη των µισθώσεων βασίζεται στην έκταση κατά την οποία οι κίνδυνοι και ωφέλειες που συνεπάγεται η κυριότητα ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου ανήκουν στον εκµισθωτή ή στο µισθωτή. Μία µίσθωση κατατάσσεται ως χρηµατοδοτική µίσθωση αν µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα. Μία µίσθωση κατατάσσεται ως λειτουργική αν δεν µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις: Ο Όµιλος στον ισολογισµό του, καταχωρεί τα κατεχόµενα περιουσιακά στοιχεία που τελούν υπό χρηµατοδοτική µίσθωση ως απαίτηση, µε αξία ίση µε την καθαρή επένδυση στη µίσθωση. Τα µισθώµατα αντιµετωπίζονται ως εξόφληση (αποπληρωµή) κεφαλαίου και ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Η καταχώρηση και κατανοµή του χρηµατοοικονοµικού εσόδου βασίζεται σε ένα µοντέλο που αντανακλά µία σταθερή περιοδική απόδοση της καθαρής επένδυσης επί του ανεξόφλητου µέρους της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Λειτουργικές µισθώσεις: Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε λειτουργικές µισθώσεις εµφανίζονται στον ισολογισµό στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Τα έσοδα µισθωµάτων, εξαιρώντας το κόστος υπηρεσιών, καταχωρούνται στα έσοδα µε τη σταθερή µέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της µίσθωσης. Κόστη, συµπεριλαµβανοµένης της απόσβεσης, που αναλαµβάνονται για την απόκτηση των εσόδων µισθωµάτων, καταχωρούνται στα έξοδα. (2.15) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και µέσα αντιστάθµισης κινδύνου Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα περιλαµβάνουν συµβόλαια προθεσµιακών πράξεων συναλλάγµατος, ανταλλαγής επιτοκίων και νοµισµάτων, και άλλα παράγωγα. 11

15 Παράγωγα για εµπορικούς σκοπούς: Όλα τα παράγωγα που δεν καταχωρούνται ως αντισταθµιζόµενα µέσα θεωρούνται ότι αποκτήθηκαν για εµπορικούς σκοπούς. Αρχικά τα παράγωγα καταχωρούνται στον ισολογισµό στην εύλογη αξία τους (η οποία συµπίπτει µε το κόστος της συναλλαγής), την ηµέρα σύναψης του συµβολαίου των παραγώγων. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία λαµβάνεται από τιµές χρηµατιστηριακών αγορών ή υπολογίζεται βάσει τεχνικών αποτίµησης, όπως αναλύσεις προεξοφληµένων ταµειακών ροών και µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαιρέσεως. Τα παράγωγα απεικονίζονται ως στοιχεία ενεργητικού όταν η εκτιµηµένη εύλογη αξία τους είναι θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιµηµένη εύλογη αξία τους είναι αρνητική. Ένα παράγωγο είναι δυνατό να ενσωµατωθεί σε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Το σύνθετο χρηµατοοικονοµικό µέσο που δηµιουργείται, αποτελείται από ένα παράγωγο και ένα κύριο συµβόλαιο και είναι γνωστό ως ενσωµατωµένο παράγωγο. Ένα ενσωµατωµένο παράγωγο χρηµατοοικονοµικό µέσο διαχωρίζεται από το κύριο συµβόλαιο και καταχωρείται ως ένα µεµονωµένο παράγωγο, υπό την προϋπόθεση ότι α) τα οικονοµικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοί του δεν είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µε εκείνους του κύριου συµβολαίου, β) το ενσωµατωµένο παράγωγο πληροί τον ορισµό ενός παραγώγου και γ) το κύριο συµβόλαιο δεν αποτιµάται στην εύλογη αξία του, µε τα κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν κατά την αποτίµησή του να καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι µεταβολές στην εύλογη αξία παραγώγων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Αντιστάθµιση: Για τους σκοπούς της αντισταθµιστικής λογιστικής, η αντιστάθµιση κινδύνου ταξινοµείται είτε ως Αντιστάθµιση Εύλογης Αξίας όταν αντισταθµίζεται ο κίνδυνος µεταβολής της εύλογης αξίας ενός καταχωρηµένου περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης ή ως Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών όταν αντισταθµίζεται η διακύµανση στις ταµειακές ροές, η οποία µπορεί να προέρχεται από ένα συγκεκριµένο κίνδυνο άµεσα συσχετιζόµενο µε το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. Για τα παράγωγα που χρησιµοποιούνται για αντιστάθµιση κινδύνων ο Όµιλος εφαρµόζει αντισταθµιστική λογιστική που περιλαµβάνει περιγραφή του αντισταθµιζόµενου στοιχείου, του µέσου αντιστάθµισης, του τύπου της αντιστάθµισης, του αντισταθµιζόµενου κινδύνου και της επιχειρηµατικής στρατηγικής για την αντιστάθµιση κινδύνων. Επίσης τεκµηριώνει αν η αντιστάθµιση είναι αποτελεσµατική κατά την αρχική καταχώρηση και καθ όλη τη διάρκεια της αντισταθµιστικής σχέσης, δηλαδή αν καλύπτονται οι µεταβολές της εύλογης αξίας που προκύπτουν από τον αντισταθµιζόµενο κίνδυνο σε ποσοστό που κυµαίνεται µεταξύ 80% - 125%. Σε συναλλαγές αντιστάθµισης εύλογης αξίας που πληρούν τα κριτήρια αντισταθµιστικής λογιστικής, κέρδη ή ζηµιές που προέρχονται από την αποτίµηση του µέσου αντιστάθµισης στην εύλογη αξία του καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Το αντισταθµιζόµενο περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται στην εύλογη αξία και τα κέρδη ή οι ζηµιές καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Κέρδη ή ζηµιές που αφορούν το αποτελεσµατικό µέρος µιας αντιστάθµισης ταµειακών ροών και προέρχονται από µεταβολές στην εύλογη αξία ενός παράγωγου χρηµατοοικονοµικού µέσου, καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Αντίθετα τα κέρδη ή ζηµιές που αφορούν το µη αποτελεσµατικό µέρος της αντιστάθµισης καταχωρούνται κατευθείαν στα αποτελέσµατα. Όταν η λογιστική της αντιστάθµισης δεν συνεχίζεται, είτε επειδή δεν είναι πλέον αποτελεσµατική ή ο αντισταθµιζόµενος κίνδυνος παύει να υφίσταται, τότε τα σχετιζόµενα µε την αντιστάθµιση σωρευµένα κέρδη ή ζηµιές στην καθαρή θέση του Οµίλου µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. (2.16) Συµψηφισµός Απαιτήσεων Υποχρεώσεων Ο συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε υποχρεώσεις και η απεικόνιση του καθαρού ποσού στις Οικονοµικές Καταστάσεις, επιτρέπεται µόνο εφόσον υπάρχει νόµιµο δικαίωµα για συµψηφισµό των καταχωρηµένων ποσών και υπάρχει πρόθεση είτε για διακανονισµό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συµψηφισµό ή για ταυτόχρονο διακανονισµό του συνολικού ποσού τόσο του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της υποχρέωσης. (2.17) Έσοδα και Έξοδα από Τόκους Για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα έσοδα και τα έξοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου είναι µία µέθοδος σύµφωνα µε την οποία υπολογίζεται το αναπόσβεστο κόστος του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ή της υποχρέωσης και κατανέµονται τα έσοδα ή τα έξοδα από τόκους 12

16 καθ όλη την περίοδο αναφοράς. Πραγµατικό επιτόκιο είναι εκείνο το οποίο προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιµώµενες µελλοντικές πληρωµές ή εισπράξεις καθ όλη την προσδοκώµενη διάρκεια του χρηµατοοικονοµικού µέσου. Μόλις ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα από οµοειδή χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υποτιµηθούν ως αποτέλεσµα αποµείωσης της αξίας τους, τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται εφαρµόζοντας το επιτόκιο που χρησιµοποιήθηκε για την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών για το σκοπό της µέτρησης της ζηµιάς αποµείωσης. (2.18) Προµήθειες και Συναφή Έσοδα Οι προµήθειες και τα συναφή έσοδα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές µε αυτά υπηρεσίες. Προµήθειες και συναφή έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές για λογαριασµό τρίτων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο περαίωσης της συναλλαγής. Αµοιβές για υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και συµβουλευτικές υπηρεσίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα σύµφωνα µε το συµβόλαιο παροχής υπηρεσιών, συνήθως σε αναλογική βάση. (2.19) Προβλέψεις Ο Όµιλος διενεργεί πρόβλεψη για ενδεχόµενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν υπάρχει τεκµαιρόµενη ή νόµιµη παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσµα γεγονότων παρελθουσών χρήσεων, το ποσό της υποχρέωσης είναι δυνατό να προσδιοριστεί αντικειµενικά και είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη προκειµένου να διακανονιστεί η υποχρέωση. (2.20) Φόρος Εισοδήµατος Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των προσωρινών διαφορών που προκύπτουν µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία. Για τον προσδιορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας εισοδήµατος χρησιµοποιούνται οι θεσπισµένοι φορολογικοί συντελεστές ή οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίζονται σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κλεισίµατος του ισολογισµού. Ο Όµιλος αναγνωρίζει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις όταν είναι πιθανόν τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη να είναι επαρκή για τον συµψηφισµό των προσωρινών διαφορών. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται και στην περίπτωση όπου οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες, εκτός αν ο Όµιλος µπορεί να ελέγξει την χρονική στιγµή αντιλογισµού της προσωρινής διαφοράς και είναι πιθανό η προσωρινή διαφορά να µην αντιλογιστεί στο εγγύς µέλλον. Ο πληρωτέος φόρος εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται επί των κερδών της χρήσης, βάσει της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας, αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως. Φορολογικές ζηµιές που µεταφέρονται σε επόµενες χρήσεις για συµψηφισµό, αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν θεωρείται πιθανή η πραγµατοποίηση µελλοντικών φορολογητέων κερδών, τα οποία θα είναι επαρκή για τον συµψηφισµό των σωρευµένων φορολογικών ζηµιών. Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση που σχετίζεται µε τον επανυπολογισµό της εύλογης αξίας των διαθέσιµων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων και των αντισταθµίσεων ταµειακών ροών, οι οποίες χρεώνονται ή πιστώνονται κατευθείαν στην καθαρή θέση, καταχωρείται επίσης σε χρέωση ή πίστωση της καθαρής θέσης. (2.21) Παροχές προς το Προσωπικό Οι εταιρίες του Οµίλου συµµετέχουν σε διάφορα προγράµµατα παροχών προς το προσωπικό τους µετά την έξοδό του από την υπηρεσία. Ο Όµιλος συµµετέχει τόσο σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών όσο και σε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. Σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών Ο Όµιλος δεν έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση να καταβάλει πρόσθετη εισφορά, στην περίπτωση που το Ταµείο δεν διαθέτει τα επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να καταβάλει τα επιδόµατα των εργαζοµένων που είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην τρέχουσα και σε προηγούµενες περιόδους. 13

17 Ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι στην ουσία ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στο οποίο η υποχρέωση του Οµίλου καθορίζεται από το ύψος της αποζηµίωσης που θα λάβει ο υπάλληλος κατά το χρόνο συνταξιοδότησής του, βάσει της ηλικίας του, της προϋπηρεσίας του στην εταιρία και της αµοιβής του. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον Ισολογισµό αναφορικά µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών συνίσταται από την παρούσα αξία των παροχών κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων µειωµένη µε την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος, µε τις αναπροσαρµογές που απαιτούνται για κέρδη ή ζηµιές που προέρχονται από αναλογιστική µελέτη και δεν έχουν ακόµα καταχωρηθεί καθώς και µε το κόστος προϋπηρεσίας. Η υποχρέωση των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών προσδιορίζεται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητο αναλογιστή χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης που προκύπτει από το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών υπολογίζεται, προεξοφλώντας τις µελλοντικές ταµειακές εκροές µε το επιτόκιο χρεογράφων του δηµοσίου, τα οποία έχουν περίοδο ωρίµανσης που προσεγγίζει τους όρους της σχετικής υποχρέωσης αποζηµίωσης. Αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που µπορεί να προέλθουν από αναπροσαρµογές, βάσει της εµπειρίας, καθώς και από αλλαγή των αναλογιστικών υποθέσεων, χρεώνονται ή πιστώνονται στα αποτελέσµατα αναλογικά σύµφωνα µε τη µέση υπολειπόµενη εργασιακή ζωή των υπαλλήλων. (2.22) Παύση απεικόνισης του χρηµατοοικονοµικού µέσου στις Οικονοµικές Καταστάσεις Ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο δεν απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, από τη στιγµή που ο Όµιλος παύει να έχει τον έλεγχο των συµβατικών δικαιωµάτων που απορρέουν από το χρηµατοοικονοµικό µέσο. Ο έλεγχος των δικαιωµάτων του χρηµατοοικονοµικού µέσου παύει να υφίσταται όταν πωληθεί ή όταν όλες οι ταµειακές εισροές, που σχετίζονται µε αυτό, µεταβιβαστούν σε ένα ανεξάρτητο τρίτο µέρος. (2.23) Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ανά τοµέα δραστηριότητας Ο επιχειρησιακός τοµέας δραστηριότητας είναι ο πρωτεύων τύπος πληροφόρησης. Ένας επιχειρησιακός τοµέας είναι οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, οι οποίες υπόκεινται σε οµοειδείς κινδύνους και αποδόσεις και διαφέρουν από εκείνους των άλλων επιχειρησιακών τοµέων του Οµίλου. Ο γεωγραφικός τοµέας δραστηριότητας είναι ο δευτερεύων τύπος πληροφόρησης. Ένας γεωγραφικός τοµέας δραστηριότητας παρέχει πληροφόρηση για τις δραστηριότητες του Οµίλου σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον, που υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από αντίστοιχους κινδύνους και αποδόσεις άλλων επιχειρησιακών και γεωγραφικών τοµέων. (2.24) Ίδιες Μετοχές Μετοχές της Τράπεζας που κατέχονται από την ίδια την Τράπεζα ή από άλλη εταιρία του Οµίλου, καταχωρούνται στην αξία κτήσης τους και απεικονίζονται αφαιρετικά της καθαρής θέσης του Οµίλου, έως ότου ακυρωθούν. Στην περίπτωση που οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή επανεκδοθούν, το τίµηµα που θα εισπραχθεί δεν θα περιληφθεί στα αποτελέσµατα της χρήσης αλλά θα καταχωρηθεί κατευθείαν στην καθαρή θέση. (2.25) Κόστος ανεισµού Το κόστος δανεισµού, σύµφωνα µε το λογιστικό χειρισµό που προτείνει το.λ.π. 23, αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία δηµιουργήθηκε. (2.26) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Ως συνδεδεµένα µέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Τράπεζα διατηρεί τον έλεγχο κατέχοντας άµεσα ή έµµεσα πάνω από το 50% του µετοχικού του κεφαλαίου ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους. Επίσης ως συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται τα µέλη των ιοικήσεων των εταιριών του Οµίλου, συγγενικά µε αυτά πρόσωπα πρώτου βαθµού, καθώς και εταιρίες που κατέχονται από αυτά ή εταιρίες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Όλες οι συναλλαγές µεταξύ της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή µερών διενεργούνται µε τους ίδιους οικονοµικούς όρους, που διενεργούνται παρόµοιες συναλλαγές µε µη συνδεδεµένα µέρη, κατά την ίδια χρονική στιγµή. 14

18 (2.27) Κέρδη ανά µετοχή Ο δείκτης των βασικών κερδών ανά µετοχή (EPS) υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη ή ζηµιές της χρήσης που είναι αποδοτέα στους κατόχους κοινών µετοχών µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ο δείκτης των µειωµένων κερδών ανά µετοχή υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την ίδια ακριβώς µεθοδολογία υπολογισµού του βασικού δείκτη κερδών ανά µετοχή, αλλά οι προσδιοριστικοί όροι του δείκτη, καθαρά κέρδη ή ζηµιές και αριθµός κοινών µετοχών, προσαρµόζονται ανάλογα ώστε να αντανακλούν την ενδεχόµενη µείωση των κερδών ανά µετοχή, η οποία θα µπορούσε να προέλθει είτε από τη µετατροπή µετατρέψιµων οµολογιών ή από άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών έναντι των κοινών µετοχών. (2.28) ραστηριότητες Θεµατοφυλακής Ο Όµιλος παρέχει υπηρεσίες θεµατοφυλακής περιουσιακών στοιχείων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν ιδιοκτησία του Οµίλου και συνεπώς τόσο αυτά όσο και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την επένδυση αυτών, δεν απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Οι προµήθειες που εισπράττει ο Όµιλος από την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσης. (2.29) Συγκριτικά Στοιχεία Ο Όµιλος συντάσσει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε συγκριτικά στοιχεία. Για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της λογιστικής περιόδου που έληξε την 30 η Ιουνίου 2005 χρησιµοποιήθηκαν συγκριτικά στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων και των επ αυτών σηµειώσεων, για µεν τα στοιχεία του ισολογισµού της 31 ης εκεµβρίου 2004, για δε τα στοιχεία του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσης της 30 ης Ιουνίου (2.30) Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ΕΕΧΠ Η Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 η Ιανουαρίου Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: ΠΧΠ 6, Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. ΕΕΧΠ 3. ικαιώµατα εκποµπής αερίων εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις ΕΕΧΠ 4. Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει µίσθωση Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ΕΕΧΠ 4 στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως του 2006 βάσει των µεταβατικών του διατάξεων, που σηµαίνει ότι θα εφαρµόσει το ΕΕΧΠ 4 µε βάση τα γεγονότα και τις συνθήκες που ίσχυαν την 1 Ιανουαρίου Η εφαρµογή του ΕΕΧΠ 4 δεν αναµένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό οποιασδήποτε από τις ισχύουσες συµβάσεις του Οµίλου. ΕΕΧΠ 5. ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις 15

19 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τραπεζικό και τον ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό τοµέα. 4. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30/06/ /06/2004 Από χορηγήσεις και προκαταβολές σε πελάτες (εκτός Χρηµατοδοτική Μίσθωση) , ,27 Πιστωτικά Ιδρύµατα , ,06 Από αξιόγραφα εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και εµπορικού χαρτοφυλακίου , ,36 Από αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιµων προς πώληση , ,42 Από αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διακρατούµενων έως τη λήξη , ,34 Aπό Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Εκµισθωτής) , ,21 Τόκοι λογαριασµών καταθέσεων , ,87 Λοιπά , ,74 Τόκοι και Συναφή Έσοδα , ,27 5. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30/06/ /06/2004 Καταθέσεων Πελατών ( ,16) ( ,05) Repos ( ,07) ( ,55) Προς Πιστωτικά Ιδρύµατα ( ,39) ( ,40) Προς Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (Μισθωτής) (78.540,99) 0,00 Οµολογιακόυ δανείου ( ,73) 0,00 άνεια ( ,91) (32,67) Λοιπά 0,00 ( ,49) Τόκοι και Συναφή Έξοδα ( ,25) ( ,16) 6. ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30/06/ /06/2004 Χορηγήσεις , ,79 Πιστωτικές Κάρτες , ,70 Θεµατοφυλακή , ,06 Εισαγωγές-Εξαγωγές , ,95 Εγγυητικές Επιστολές , ,95 Κίνηση Κεφαλαίων , ,04 Πράξεις Συναλλάγµατος , ,93 Factoring , ,27 Τηλεφωνικά-Ταχυδροµικά-swift 6.079, ,44 Αµοιβαία Κεφάλαια , ,06 Χρεόγραφα 0,00 (5.860,75) Από χρηµατιστηριακές πράξεις , ,33 Προµήθειες κίνησης λογαριασµών καταθέσεων , ,20 Λοιπές Προµήθειες , ,20 Έσοδα Προµηθειών , ,17 7. ΈΞΟ Α ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30/06/ /06/2004 άνεια ( ,83) (12.975,35) Προµήθειες από αγορά µετοχών εµπορικού χαρτοφυλακίου ( ,24) ( ,83) Λοιπά ( ,13) ( ,00) Έξοδα Προµηθειών ( ,20) ( ,18) 16

20 8. ΚΕΡ Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30/06/ /06/2004 Κέρδη Μείον Ζηµιές Παράγωγα Χρηµατοπιστωτικά Προϊόντα ( ,93) ( ,17) Συναλλαγµατικές ιαφορές Από πράξεις σε συνάλλαγµα , ,32 Από πώληση Μετοχών , ,73 Χρεογράφων , ,87 Από Αποτίµηση Μετοχών ( ,73) ( ,57) Χρεογράφων 0, ,52 Καθαρό Κέρδος από Πράξεις Εµπορικού Χαρτοφυλακίου , ,70 ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Κέρδη Μείον Ζηµιές Από πώληση Χρεογράφων , ,00 Από Αποτίµηση Χρεογράφων (26.831,97) ,20 Καθαρό αποτέλεσµα (ζηµία) από Πράξεις Χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων κατά την αρχική καταχώρηση , ,20 ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ , ,90 9. ΚΕΡ Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30/06/ /06/2004 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ- Κέρδη Μείον Ζηµιές Από πώληση Οµολόγων ,91 522,84 Μεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων , ,70 Λοιπά Αποµείωση ( ,28) Κέρδη (ζηµία) από Πράξεις Χαρτοφυλακίου ιαθεσίµων προς πώληση ,15 ( ,74) ΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΗΞΗ Αποµείωση - - ΚΕΡ Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ,15 ( ,74) 10. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30/06/ /06/2004 Aπό χρεόγραφα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων / εµπορικού χαρτοφυλακίου , ,65 Έσοδα από Μερίσµατα , , ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30/06/ /06/2004 Επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες , ,97 Επιδοτήσεις εκπαιδευτικών και κοινοτικών προγραµµάτων , ,39 Λοιπά , ,05 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα , ,41 17

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 14/07/2005 Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

01/01 30/09/05 30/09/04 30/09/05

01/01 30/09/05 30/09/04 30/09/05 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ... 4 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 5 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή 2. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των εξαµηνιαίων περιόδων που έληξαν την 30 η Ιουνίου 2005 και 2004. 3. Ενδιάµεσοι

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ποσά σε χιλιάδες (εκτος αν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 6 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004... 7 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ( Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

AUDIO VISUAL ENTERTAINMENT DOO

AUDIO VISUAL ENTERTAINMENT DOO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 10661 06/Β86/44 www.daiosplastics.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2005 (ποσά σε Ευρώ) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης Μαρτίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2007)

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης Μαρτίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2007) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης Μαρτίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2007) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Μαρτίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.4 A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως 50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2005

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Φεβρουάριος 2006 Παρ. 1 σελ. 1 Σελίδα 1 από 83 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα