ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΑμηνΠηζηνπλ) ΚΔΝΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΚΔΚ) ΟΓΗΓΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΑμηνΠηζηνπλ) ΚΔΝΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΚΔΚ) ΟΓΗΓΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΑμηνΠηζηνπλ) ΚΔΝΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΚΔΚ) ΟΓΗΓΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ Απξίιηνο 2012 Αλαβχζζνπ 2, 2025 ηξφβνινο, Σ.Θ , 1392 Λεπθσζία, Κχπξνο Σει.: , , , Ηι. Γηεχζ.: Ιζηνζειίδα:

2 2

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΔΙΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 1. Οξηζκφο ΚΔΚ 7 2. Πξνυπνζέζεηο Αμηνιφγεζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ΚΔΚ 7 3. Απαηηνχκελεο Πξνδηαγξαθέο Πηζηνπνίεζεο ΚΔΚ 7 4. Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ΚΔΚ Γηαρείξηζε ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Σπζηήκαηνο Νφκνο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ I. πγθξφηεζε θαη Λεηηνπξγία Μεηξψνπ Αμηνινγεηψλ 19 ΙΙ. χληνκε Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο e-αμηνπηζηνπλ 25 ΙΙΙ. Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ Ηιεθηξνληθψλ Αηηήζεσλ Αίηεζε γηα εγγξαθή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ Αίηεζε γηα εγγξαθή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε ΚΔΚ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ΚΔΚ Αίηεζε γηα Έγθξηζε Αμηνινγεηή 53 IV. Έληππα 61 Έληππν 1 (ΑΠΣ): Υπεχζπλε Γήισζε γηα Δγγξαθή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ Έληππν 2 (ΑΠΣ): Υπεχζπλε Γήισζε γηα Δγγξαθή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Έληππν 3 (ΑΠΣ): Υπεχζπλε Γήισζε γηα Έγθξηζε Αμηνινγεηή ΚΔΚ / ΓΔΚ Έληππν 4 (ΑΠΣ): Υπεχζπλε Γήισζε γηα Πηζηνπνίεζε ΚΔΚ Έληππν 6 (ΑΠΣ): Αίηεζε γηα Δπαλεμέηαζε Αμηνινγεηή ΚΔΚ / ΓΔΚ Έληππν 7 (ΑΠΣ): Αίηεζε γηα Δπαλεμέηαζε ΚΔΚ / ΓΔΚ Έληππν 8 (ΑΠΣ): Λεπηνκεξήο Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ΚΔΚ Οδεγίεο γηα ηελ Δηνηκαζία Τηκνινγίνπ Πξνζθνξάο Υπεξεζηψλ γηα ηελ Αμηνιφγεζε ΚΔΚ 3

4 4

5 Δηζαγσγή Τν Σχζηεκα Αμηνιφγεζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ησλ Σπληειεζηψλ Παξνρήο Καηάξηηζεο (ΑμηνΠηζηνΣπλ) είλαη απνηέιεζκα, ηφζν επξείαο κειεηεηηθήο εξγαζίαο, φζν θαη ελδειερνχο δηεξεχλεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ησλ ηάζεσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο Κππξηαθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ αλάπηπμεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Ταπηφρξνλα, απνηππψλεη ηε βνχιεζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε λα ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ εδξαίσζε θαη αλαγλψξηζε ελφο βηψζηκνπ, επέιηθηνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ Σπζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Σπζηήκαηνο ΑμηνΠηζηνΣπλ απνηειεί έλα ζχλζεην έξγν πνπ απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Ταπηφρξνλα, ζπλάδεη απφιπηα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ησλ θξαηψλ κειψλ, πνπ λα εμνπιίδνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κε ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ζηελ ηάρηζηα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία ηεο γλψζεο. Τν ελ ιφγσ ζχζηεκα απνζθνπεί ζπγθεθξηκέλα ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επηρνξεγνχκελσλ απφ ηελ ΑλΑΓ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζπκκεηνρή Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ΑλΑΓ. Με ηελ έλλνηα απηή ην ΑμηνΠηζηνΣπλ δελ ππνθαζηζηά νχηε ππεηζέξρεηαη ζηε δηθαηνδνζία νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο, αλαγλψξηζεο, δηαπίζηεπζεο ή εγγξαθήο πξνζψπσλ, νξγαληζκψλ ή δνκψλ. Μέζσ ηνπ Σπζηήκαηνο ΑμηνΠηζηνΣπλ θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ηα θξηηήξηα θαη νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ζπληειεζηψλ παξνρήο θαηάξηηζεο. Τν ΑμηνΠηζηνΣπλ πξνβιέπεη φηη ζα αμηνινγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζε ηα αθφινπζα: Σα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) Οη Γνκέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) Οη Δθπαηδεπηέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΔΚ) Η εηζαγσγή ηνπ Σπζηήκαηνο ΑμηνΠηζηνΣπλ απνηειεί έλα βαζηθφ εξγαιείν ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο, δηαζθαιίδνληαο ηελ πνηφηεηα ζηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε. Η δξάζε απηή δηαζπλδέεηαη κε ην Σχζηεκα Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΣΔΠ), ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ εηζάγεη ηηο βάζεηο γηα ηε ζηνρνζεζία ησλ ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νδεγεί ζηελ πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δίλαη ζαθέο φηη ηα δχν ζπζηήκαηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα θαη αιιεινζπκπιεξνχκελα θαζψο: κέζσ ηνπ ΣΔΠ νξίδεηαη ην Πξφηππν Δπαγγεικαηηθφ Πξνζφλ (ΠΔΠ) ηνπ Δθπαηδεπηή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΔΚ), πνπ απνηειεί βαζηθφ ζπληειεζηή παξνρήο θαηάξηηζεο, θαη ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηνλ νξηζκφ θαη άιισλ ΠΔΠ, φπσο εθείλσλ ηνπ Υπεπζχλνπ Καηάξηηζεο, ηνπ Γηεπζπληή Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θ.α.. κέζσ ηνπ ΑμηνΠηζηνΣπλ αμηνινγείηαη κεηαμχ άιισλ ε ηθαλφηεηα πηνζέηεζεο απφ ηνπο θνξείο πνπ επηδηψθνπλ ηελ πηζηνπνίεζε, κεζνδνινγηψλ ζρεδηαζκνχ θαη 5

6 αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, κε ζαθείο ζηφρνπο, ψζηε ηα πξνγξάκκαηα λα νδεγνχλ ζηελ πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Τν ΑμηνΠηζηνΣπλ αθνξά ππνρξεσηηθά ηνπο ζπληειεζηέο παξνρήο θαηάξηηζεο πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ή επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ ζηηο πξνθεξπζζφκελεο ή θαη επηρνξεγνχκελεο απφ ηελ ΑλΑΓ δξάζεηο, αιιά είλαη αλνηθηφ ζε εζεινληηθή βάζε θαη γηα εθείλνπο νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ή επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη ελ γέλεη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Τν Σχζηεκα δηαθξίλεηαη απφ κεγάιν βαζκφ επειημίαο, ε νπνία φκσο δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ επηδίσμε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, πνπ απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ιφγν εηζαγσγήο ηνπ. Τν ΑμηνΠηζηνΣπλ ζα ππφθεηηαη ζε ζπλερή αμηνιφγεζε θαη αλαπξνζαξκνγή, κε βάζε ηηο εκπεηξίεο απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ επξσπατθφ, θπξίσο, ρψξν. Με ην έξγν απηφ ζα θαιπθζεί έλα θελφ πνπ ππάξρεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο ηεο Κχπξνπ. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ Σπζηήκαηνο θαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ, ζα ηεζνχλ απφ ηελ ΑλΑΓ ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί ψζηε: Μφλν πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) ζα έρνπλ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο επηρνξεγνχκελσλ απφ ηελ ΑλΑΓ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο, εμαηξνπκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ νξγαλψλνπλ θαη εθαξκφδνπλ Μνλνεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο. Μφλν ζε πηζηνπνηεκέλεο Γνκέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο επηρνξεγνχκελσλ απφ ηελ ΑλΑΓ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο, εμαηξνπκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ Μνλνεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο, εληφο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο. Μφλν πηζηνπνηεκέλνη Δθπαηδεπηέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΔΚ) ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο Δθπαηδεπηέο ζε επηρνξεγνχκελεο απφ ηελ ΑλΑΓ δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο, εθηφο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ. Σηνλ παξφληα Οδεγφ πεξηγξάθνληαη ε πνιηηηθή θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ). Η πνιηηηθή θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ άιισλ ζπληειεζηψλ παξνρήο θαηάξηηζεο (ΓΔΚ θαη ΔΔΚ) πεξηέρνληαη ζε μερσξηζηνχο Οδεγνχο. Γηα δηεπθξηλίζεηο θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηνλ Οδεγφ, νη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα ή , ή ζην , θαζψο θαη ζηελ Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε φπσο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα: 6

7 1. Οξηζκφο ΚΔΚ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) νλνκάδνπκε ηνπο θνξείο πνπ δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα, ηνπο πφξνπο θαη ηε δηνηθεηηθή ππνδνκή γηα παξνρή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Σηα ΚΔΚ πεξηιακβάλνληαη ηφζν Ιδξχκαηα / Οξγαληζκνί Καηάξηηζεο φζν θαη Δθπαηδεπηηθά Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ. 2. Πξνυπνζέζεηο Αμηνιφγεζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ΚΔΚ Οη ελδηαθεξφκελνη γηα Πηζηνπνίεζε ΚΔΚ θνξείο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πην θάησ πξνυπνζέζεηο: 2.1 Γηθαίσκα Αίηεζεο: Η Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε ΚΔΚ ππνβάιιεηαη απφ Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα. Σηελ πεξίπησζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, απηφ πξέπεη λα έρεη θάπνηα απφ ηηο κνξθέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπζηαζεί (Δηαηξεία, Σπλεηαηξηζκφο, Σσκαηείν, Οξγαληζκφο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή Σπληερλία). 2.2 Κπξψζεηο: Γελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ Γηνηθεηηθέο Κπξψζεηο πνπ επέβαιε ε ΑλΑΓ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΚΔΚ ζηε δηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο. 2.3 Πνηληθά Αδηθήκαηα: Ο Γηεπζπληήο, ν Υπεχζπλνο Καηάξηηζεο θαη Μέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 40% ησλ κεηνρψλ, δελ πξέπεη λα έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα πνηληθφ αδίθεκα. 2.4 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ: Ο Υπεχζπλνο Καηάξηηζεο θαη ν Γηνηθεηηθφο / Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο ηνπ ΚΔΚ πξέπεη λα απαζρνινχληαη ηνπιάρηζηνλ 30 ψξεο ηελ εβδνκάδα ζην ΚΔΚ θαη λα δηαζέηνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο. 2.5 Έδξα: Τν ΚΔΚ πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη λφκηκα ζηελ Κχπξν Αζπκβίβαζην: Ο Γηεπζπληήο, ν Υπεχζπλνο Καηάξηηζεο θαη Μέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 40% ησλ κεηνρψλ, δελ είλαη ελεξγά κέιε ηνπ Μεηξψνπ Αμηνινγεηψλ ηεο ΑλΑΓ. 2.7 Τπνβνιή Αίηεζεο: Η αίηεζε γηα πηζηνπνίεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ηιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Σπζηήκαηνο (e-αμηνπηζηνσπλ), θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ηα ππνρξεσηηθά πηζηνπνηεηηθά. Αηηήζεηο νη νπνίεο δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ην Σχζηεκα. 3. Απαηηνχκελεο Πξνδηαγξαθέο Πηζηνπνίεζεο ΚΔΚ Οη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ΚΔΚ νκαδνπνηνχληαη σο αθνινχζσο: 7

8 3.1 Πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ηελ Ιθαλφηεηα Οξγάλσζεο θαη Τινπνίεζεο ηεο Καηάξηηζεο Δθπαηδεπηηθή Πείξα Τν ππνςήθην γηα πηζηνπνίεζε ΚΔΚ επηιέγεη θαηά πφζνλ επηζπκεί λα αμηνινγεζεί κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο ηνπ ΚΔΚ ή κε βάζε ηελ εθπαηδεπηηθή πείξα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ. Οη θαηά πεξίπησζε απαηηήζεηο ηεθκεξηψλνληαη, ζε πεξίπησζε επηρνξεγνχκελσλ απφ ηελ ΑλΑΓ δξαζηεξηνηήησλ, κέζσ ησλ θσδηθψλ αξηζκψλ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε κε επηρνξεγνχκελσλ απφ ηελ ΑλΑΓ δξαζηεξηνηήησλ, κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία πινπνίεζήο ηνπο, φπσο ζπκβάζεηο αλάζεζεο, ηηκνιφγηα πιεξσκήο, θαηαιφγνπο θαηαξηηζζέλησλ θαη εθπαηδεπηψλ θαη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα. Οη ηζρχνπζεο ελαιιαθηηθέο απαηηήζεηο, αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ππφ πηζηνπνίεζε ΚΔΚ, είλαη νη αθφινπζεο: (i) (ii) Απαηηήζεηο σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο ηνπ ΚΔΚ: Υινπνίεζε εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) εηψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ, ή Υινπνίεζε εληφο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ. Απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πείξα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΚΔΚ: Πείξα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ αμηνιφγεζε ή/θαη ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 150 σξψλ Γηαρείξηζε ηνπ ΚΔΚ Δμεηάδεηαη σο πξνο ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο άμνλεο: (i) (ii) Οξγάλσζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο Τεθκεξηψλεηαη κε ηελ χπαξμε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αμηνινγεηψλ θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν: Οξγαλφγξακκα Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ Πεξηγξαθέο Δξγαζίαο / Καηαλνκή Δπζπλψλ Πξνγξακκαηηζκφο Γξαζηεξηνηήησλ / Σηξαηεγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο / Δπηρεηξεκαηηθά Σρέδηα Μάξθεηηλγθ, Γηθηχσζε θαη Πξνβνιή Τεθκεξηψλεηαη κε ηελ χπαξμε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αμηνινγεηψλ θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν: Πξνγξακκαηηζκφο Μάξθεηηλγθ ή/θαη Σρέδηα Πξνψζεζεο / Πξνβνιήο Γξαζηεξηνηήησλ / Γεκνζίσλ Σρέζεσλ Γηαθεκηζηηθφ θαη Δλεκεξσηηθφ Υιηθφ ζε έληππε ή/θαη ειεθηξνληθή κνξθή Καηάινγνο Γηθηχσζεο θαη Σπλεξγαζηψλ κε ΚΔΚ, ΓΔΚ, ΔΔΚ θ.ιπ. Πειαηνιφγην 8

9 (iii) Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ ΚΔΚ Τεθκεξηψλεηαη κε ηελ χπαξμε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αμηνινγεηψλ θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν: Πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο (θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο) ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ΚΔΚ Απνινγηζκφο δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο (θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο) ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ΚΔΚ ή απνδεηθηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο (βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο, απνδεηθηηθά πιεξσκήο εθπαηδεπηψλ, δηδάθηξσλ, απνδεηθηηθά ζπλαληήζεσλ θ.ιπ.). Ο απνινγηζκφο δξαζηεξηνηήησλ δελ απαηηείηαη απφ λενζχζηαηα ΚΔΚ ρεδηαζκφο, Τινπνίεζε θαη Αμηνιφγεζε Καηάξηηζεο Δμεηάδεηαη σο πξνο ηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξεηο άμνλεο: (i) (ii) Αλάιπζε Αλαγθψλ θαη Σρεδηαζκφο Πξνδηαγξαθψλ Τεθκεξηψλεηαη κε ηελ χπαξμε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αμηνινγεηψλ θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν: Καηάινγνο αμηνπνηνχκελσλ πεγψλ γηα εληνπηζκφ αλαγθψλ θαηάξηηζεο Καηάινγνο δηαζέζηκσλ εθπαηδεπηψλ Καηάινγνο δηαζέζηκσλ πξνδηαγξαθψλ Παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν Πξφηππν ζρεδηαζκνχ πξνδηαγξαθψλ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ: Τίηινο πξνδηαγξαθήο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο Αλάγθε θαηάξηηζεο Σηφρνη θαηάξηηζεο Πεξηερφκελν θαηάξηηζεο (ελφηεηεο θαη δηάξθεηα) Πεξηγξαθή ππνςεθίσλ γηα ζπκκεηνρή Πεξηγξαθή εθπαηδεπηψλ Σχλδεζε κε πξφηππα επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ Μέζνδνη θαη ηερληθέο θαηάξηηζεο Μέζα θαη πιηθά θαηάξηηζεο Γηαξξχζκηζε ρψξνπ Σχζηεκα ηήξεζεο ζηνηρείσλ Σχζηεκα αμηνιφγεζεο Γηαδηθαζία Δπηινγήο Καηαξηηδνκέλσλ Τεθκεξηψλεηαη κε ηελ χπαξμε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αμηνινγεηψλ θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν: Έληππν αίηεζεο ππνςεθίνπ γηα ζπκκεηνρή πνπ λα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηα πην θάησ: Σηνηρεία ππνςεθίνπ γηα ηελ θαηάξηηζε (φπσο πξνζσπηθά ζηνηρεία, πξνζφληα, ζέζε, θαζήθνληα) Σηνηρεία εξγνδφηε (φπσο επσλπκία νξγαληζκνχ, νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, κέγεζνο επηρείξεζεο) 9

10 Κίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα Παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ππνςεθίσλ γηα ζπκκεηνρή Δλζσκάησζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ (φπνπ είλαη εθαξκφζηκν). (iii) (iv) Μεζνδνινγία Υινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Τεθκεξηψλεηαη κε ηελ χπαξμε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αμηνινγεηψλ θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν: Αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα πξνδηαγξαθψλ θαηάξηηζεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: Μέζνδνη θαηάξηηζεο (φπσο θαηά πξφζσπν εθπαίδεπζε, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, απηνεθπαίδεπζε, ζχγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε ή ηειεθπαίδεπζε, αζχγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε ή ηειεθπαίδεπζε, πβξηδηθή ή κηθηή κάζεζε, κάζεζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο) Τερληθέο θαηάξηηζεο (φπσο δηάιεμε/εηζήγεζε, ζπδήηεζε, εξγαζία ζε νκάδεο, βησκαηηθφ εξγαζηήξην, βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ππφδπζε ξφισλ, ρηνλνζηηβάδα, πξνζνκνίσζε, κειέηε πεξίπησζεο, θαηαηγηζκφο ηδεψλ, πξαθηηθή άζθεζε, πξνβνιή, επίδεημε, εξσηήζεηο-απαληήζεηο) Μέζα θαηάξηηζεο (φπσο πίλαθαο, ραξηνπίλαθαο, δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ινγηζκηθφ, δηαδίθηπν, δηάθνξνη ηχπνη δηαζθνπίσλ, ερεηηθά ζπζηήκαηα, εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα) Υιηθά θαηάξηηζεο (φπσο ςεθηαθνί δίζθνη, δηαθάλεηεο, αληηθείκελα, θηκσιίεο, καξθαδφξνη) Γηαξξχζκηζε ρψξνπ (φπσο δηάηαμε ζρνιηθήο ηάμεο, ζεαηξηθή δηάηαμε, δηαγψληα δηάηαμε ζρνιηθήο ηάμεο, δηάηαμε παξαιιεινγξάκκνπ ζρήκαηνο Π, δηάηαμε αλνηθηνχ θχθινπ, δηάηαμε ηξηγψλνπ, δηάηαμε ζπκβνπιίνπ ή ζπζθέςεσλ, δηάηαμε νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο, ζπλδπαζκφο δηαηάμεσλ) Γείγκαηα εθπαηδεπηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ, φπσο ζεκεηψζεηο, δηαθάλεηεο, ςεθηαθνί δίζθνη, ζελάξηα πεξηπηψζεσλ, απφ αληηπξνζσπεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΔΚ. Μεζνδνινγία Αμηνιφγεζεο Τεθκεξηψλεηαη κε ηελ χπαξμε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αμηνινγεηψλ θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν: Αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα πξνδηαγξαθψλ θαηάξηηζεο κε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζην νπνίν λα πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: Τχπνη αμηνιφγεζεο (φπσο απνινγηζηηθή / ηειηθή, δηακνξθσηηθή, εζσηεξηθή, εμσηεξηθή, ζπκκεηνρηθή, κε ζπκκεηνρηθή) Άμνλεο αμηνιφγεζεο (φπσο εθπαηδεπηήο, πεξηερφκελν θαηάξηηζεο, θαηαξηηδφκελνη, ζπλζήθεο θαηάξηηζεο, νξγάλσζε θαηάξηηζεο) Δξγαιεία αμηνιφγεζεο (φπσο εξσηεκαηνιφγην ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, δηαγλσζηηθά δνθίκηα ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή) 10

11 Τερληθέο αμηνιφγεζεο (φπσο δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ, ζπλέληεπμε, πξνθνξηθή εμέηαζε, γξαπηή εμέηαζε, δειθηθή κέζνδνο, παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξάο, νπηηθνγξάθεζε παξνπζηάζεσλ, αμηνιφγεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ θαηαξηηδνκέλσλ) Τχπνη εξσηήζεσλ (φπσο θιεηζηέο / αλνηρηέο, πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ/ιάζνο, αληηζηνίρηζε) Κιίκαθεο Μέηξεζεο (φπσο νλνκαζηηθή / θαηεγνξηαθή, ηαθηηθή / δηαηαθηηθή / ηεξαξρηθή, αλαινγηθή, ηζνδηαζηεκηθή) Απνδέθηεο απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο (φπσο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλάζεζεο πξνγξακκάησλ (π.ρ. ΑλΑΓ), εξγνδφηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηαξηηδφκελνη, εθπαηδεπηήο, δεκφζηνη θνξείο) Τξφπνη θνηλνπνίεζεο απνηειεζκάησλ (φπσο ππνβνιή γξαπηήο έθζεζεο, παξνπζίαζε, πξνθνξηθή ελεκέξσζε) Αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο Αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ επξεκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο (δελ εθαξκφδεη ζηελ πεξίπησζε λενζχζηαησλ ΚΔΚ) 3.2 Πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γεληθέο Απαηηήζεηο Τα ΚΔΚ ππνρξενχληαη λα απαζρνινχλ, θαη ειάρηζηνλ, δχν (2) πξφζσπα πνπ λα θαιχπηνπλ ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο ξφινπο: Γηεπζπληήο ηνπ ΚΔΚ Υπεχζπλνο Καηάξηηζεο Γηνηθεηηθφο / Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο Οη πην πάλσ ξφινη είλαη δπλαηφλ λα ζπλππάξρνπλ ζην ίδην πξφζσπν σο εμήο: (α) Γηεπζπληήο ηνπ ΚΔΚ θαη Υπεχζπλνο Καηάξηηζεο, ή (β) Υπεχζπλνο Καηάξηηζεο θαη Γηνηθεηηθφο / Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο Τν πξφζσπν ζην νπνίν ζπλππάξρνπλ δχν ξφινη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα θαη γηα ηνπο δχν ξφινπο πξνζφληα Απαηηήζεηο σο πξνο ηα πξνζφληα (i) Απαηηήζεηο σο πξνο ηα πξνζφληα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΚΔΚ: Πηπρίν / Τίηινο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Δπαγγεικαηηθή πείξα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ ζηε δηνίθεζε Πείξα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ αμηνιφγεζε ή/θαη ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ. (ii) Απαηηήζεηο σο πξνο ηα πξνζφληα ηνπ Υπεχζπλνπ Καηάξηηζεο ηνπ ΚΔΚ: Πηπρίν / Τίηινο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Πείξα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ αμηνιφγεζε ή/θαη ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 150 σξψλ. 11

12 (iii) Απαηηήζεηο σο πξνο ηα πξνζφληα ηνπ Γηνηθεηηθνχ / Γξακκαηεηαθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΔΚ: Απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ηνπιάρηζηνλ εμαεηνχο θνίηεζεο) Γλψζεηο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή Σεθκεξίσζε (i) Τεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηα πξνζφληα: Τα πην θάησ πηζηνπνηεηηθά επηζπλάπηνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο γηα πηζηνπνίεζε ΚΔΚ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο e-αμηνπηζηνσπλ: Απνδεηθηηθά ηίηισλ ζπνπδψλ γηα ην Γηεπζπληή θαη Υπεχζπλν Καηάξηηζεο Βεβαηψζεηο πξνεγνχκελεο πείξαο γηα ην Γηεπζπληή θαη Υπεχζπλν Καηάξηηζεο Απνδεηθηηθφ απνιπηεξίνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ Γηνηθεηηθφ / Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ Απνδεηθηηθά γλψζεσλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα ηνλ Γηνηθεηηθφ / Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ (ii) Τεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο: Καηά ηνλ επηηφπην έιεγρν ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αμηνινγεηψλ ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ Υπεπζχλνπ Καηάξηηζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ / Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ σο αθνινχζσο: Σε πεξίπησζε ζπκβάζεσο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζχκβαζε εξγαζίαο, πνπ λα αλαθέξεη ηηο ψξεο απαζρφιεζεο. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε, λφκηκε πξάμε νξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 3.3 Πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ηε Γηνηθεηηθή Τπνδνκή Κάζε ΚΔΚ πξέπεη λα ζηεγάδεηαη ζε νίθεκα κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 40η.κ., εμαηξνπκέλσλ ησλ νηθηψλ, ην νπνίν λα δηαζέηεη θαη ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: Γξαθεηαθή επίπισζε γηα δχν εξγαδνκέλνπο Γχν ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο Μηα πνιπζχλζεηε ζπζθεπή ή κεκνλσκέλεο ζπζθεπέο πνπ λα εθηεινχλ ηηο ιεηηνπξγίεο εθηχπσζεο, ζάξσζεο, θσηνεθηχπσζεο θαη ηειενκνηνηππίαο Δπξπδσληθή ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν Μηα ηειεθσληθή γξακκή Απνρσξεηήξην 4. Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ΚΔΚ Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ΚΔΚ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: Δγγξαθή ηεο ελδηαθεξφκελεο γηα πηζηνπνίεζε λνκηθήο νληφηεηαο, σο Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Υπνβνιή αίηεζεο απφ ην Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν γηα πηζηνπνίεζε ΚΔΚ Έιεγρνο εγθπξφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο 12

13 Δπηηφπηνο έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε απφ δηκειή επηηξνπή αμηνινγεηψλ θαη ππνβνιή ζρεηηθήο έθζεζεο Λήςε απφθαζεο γηα πηζηνπνίεζε ή κε απφ ηελ ΑλΑΓ Γπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήκαηνο επαλεμέηαζεο θαη ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο 4.1 Δγγξαθή ηεο ελδηαθεξφκελεο γηα πηζηνπνίεζε λνκηθήο νληφηεηαο σο Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ i. Σπκπιήξσζε ειεθηξνληθήο αίηεζεο γηα εγγξαθή Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε επηζχλαςε ζαξσκέλνπ επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ (ηαπηφηεηαο / δηαβαηεξίνπ / ARC ή πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην κεηξψν ηνπ αξκφδηνπ Δθφξνπ αληίζηνηρα). Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ, Παξάγξαθνο 1: «Αίηηζη για εγγπαθή Φςζικού Πποζώπος» θαη Παξάγξαθνο 2: «Αίηηζη για εγγπαθή Νομικού Πποζώπος». ii. Απνζήθεπζε, έιεγρνο πιεξφηεηαο ηεο αίηεζεο απφ ην ζχζηεκα θαη νξηζηηθή ππνβνιή ηεο. iii. Υπνβνιή δηα ρεηξφο ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ ζηα γξαθεία ηεο ΑλΑΓ ελππφγξαθεο ππεχζπλεο δήισζεο γηα εγγξαθή Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ζην «Ένηςπο 1 (ΑΠ): Τπεύθςνη Γήλυζη για Δγγπαθή Φςζικού Πποζώπος» ή ζην «Ένηςπο 2 (ΑΠ): Τπεύθςνη Γήλυζη για Δγγπαθή Νομικού Πποζώπος» αληίζηνηρα, κε επηζχλαςε ηνπ επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ (ηαπηφηεηαο / δηαβαηεξίνπ / ARC ή πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην κεηξψν ηνπ αξκφδηνπ Δθφξνπ αληίζηνηρα). iv. Έιεγρνο εγθπξφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο, ιήςε απφθαζεο θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 4.2 Τπνβνιή αίηεζεο απφ ην Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν γηα πηζηνπνίεζε ΚΔΚ i. Υπνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο απφ ην Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν γηα πηζηνπνίεζε ΚΔΚ θαη επηζχλαςε απνδεηθηηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη βεβαηψζεσλ πξνεγνχκελεο απαζρφιεζεο, ηφζν γηα ηνλ Γηεπζπληή, φζν θαη γηα ηνλ Υπεχζπλν Καηάξηηζεο, θαζψο θαη απνδεηθηηθά απνιπηεξίνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη απνδεηθηηθά γλψζεσλ ρεηξηζκνχ Η/Υ γηα ηνλ Γηνηθεηηθφ / Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ: Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ, Παξάγξαθνο 3: «Αίηηζη για πιζηοποίηζη ΚΔΚ». ii. Απνδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ππεχζπλεο δήισζεο απφ ην ελδηαθεξφκελν Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν κε επηινγή ηνπ πεδίνπ «Υπεχζπλε Γήισζε», ην νπνίν ζα παξνπζηάζεη ηελ έλδεημε ζην πεδίν. iii. Απνζήθεπζε, έιεγρνο πιεξφηεηαο ηεο αίηεζεο απφ ην ζχζηεκα θαη νξηζηηθή ππνβνιή ηεο. Μφλν αηηήζεηο νη νπνίεο ζα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο ζα γίλνληαη δεθηέο γηα ππνβνιή. 4.3 Έιεγρνο Δγθπξφηεηαο θαη πκβαηφηεηαο i. Ο έιεγρνο εγθπξφηεηαο ηεο αίηεζεο δηελεξγείηαη απφ Βνεζφ Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ ηεο ΑλΑΓ, ν νπνίνο ειέγρεη αλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ επηζπλαθζεί ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε είλαη έγθπξα, αλ δειαδή φλησο είλαη απηά ηα νπνία απαηηνχληαη. 13

14 ii. Ο έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο ηεο αίηεζεο δηελεξγείηαη απφ Αξκφδην Λεηηνπξγφ ηεο ΑλΑΓ, ν νπνίνο ειέγρεη αλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ επηζπλαθζεί ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε είλαη ζπκβαηά, αλ δειαδή ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο. 4.4 Δπηηφπηνο έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε απφ δηκειή επηηξνπή αμηνινγεηψλ θαη ππνβνιή ζρεηηθήο έθζεζεο i. Η αίηεζε αλαηίζεηαη ζε δηκειή επηηξνπή αμηνινγεηψλ ηεο θαηεγνξίαο «Αμηνινγεηέο ΚΔΚ / Θεκαηηθνί Αμηνινγεηέο ΓΔΚ Γεληθνχ Τχπνπ». Η αλάζεζε δηελεξγείηαη απηφκαηα απφ ην Σχζηεκα κεηά ηνλ έιεγρν Σπκβαηφηεηαο. ii. Η εκεξνκελία ηεο επηηφπηαο επίζθεςεο νξίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ Αμηνινγεηψλ θαη ηνπ ππφ πηζηνπνίεζε ΚΔΚ θαη νη Αμηνινγεηέο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηελ ΑλΑΓ. iii. Γηελεξγείηαη απφ ηνπο Αμηνινγεηέο επηηφπηνο έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε (Βλ. Παπάπηημα Ι, Παπάγπαθορ 3). iv. Τα αθφινπζα έγγξαθα αλακέλεηαη φηη ζα είλαη δηαζέζηκα γηα έιεγρν απφ ηνπο Αμηνινγεηέο θαηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε: Απνδεηθηηθά ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ Υπεπζχλνπ Καηάξηηζεο. Βεβαηψζεηο πξνεγνχκελεο απαζρφιεζεο ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ Υπεπζχλνπ Καηάξηηζεο. Απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ / Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ. Απνδεηθηηθά γλψζεσλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηνπ Γηνηθεηηθνχ / Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ. v. Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ θσηναληίγξαθα ησλ δηαθφξσλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη θσηνγξαθίεο ησλ δηαθφξσλ ρψξσλ, γηα ππνβνιή ζηελ ΑλΑΓ. vi. Τν ππφ πηζηνπνίεζε ΚΔΚ επηδίδεη ζηνπο Αμηνινγεηέο ππνγξακκέλν ην «Ένηςπο 4 (ΑΠ): Τπεύθςνη Γήλυζη για πιζηοποίηζη ΚΔΚ». vii. Οη Αμηνινγεηέο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηηφπηαο αμηνιφγεζεο, ππνβάιινπλ θνηλή ειεθηξνληθή έθζεζε αμηνιφγεζεο. viii. Σεκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζα γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά επηηφπηνο έιεγρνο απφ εληεηαικέλνπο επηζεσξεηέο ηεο ΑλΑΓ. 4.5 Λήςε απφθαζεο γηα πηζηνπνίεζε ή κε απφ ηελ ΑλΑΓ i. Δμεηάδεηαη απφ Αξκφδην Λεηηνπξγφ ηεο ΑλΑΓ ε έθζεζε αμηνιφγεζεο θαη ππνβάιιεηαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηζήγεζε γηα πηζηνπνίεζε ή κε. ii. Η ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ Υπεχζπλν Έξγνπ θαη θνηλνπνηείηαη ζην ππφ πηζηνπνίεζε Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα e-αμηνπηζηνσπλ, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. iii. Σε φια ηα πηζηνπνηεκέλα ΚΔΚ επηδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη επίζεκν Πηζηνπνηεηηθφ. 4.6 Γπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήκαηνο επαλεμέηαζεο θαη ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο i. Σε πεξίπησζε απφθαζεο ηεο ΑλΑΓ γηα κε πηζηνπνίεζε, ην επεξεαδφκελν Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν δηαηεξεί ζην αθέξαην ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη 14

15 αίηεκα επαλεμέηαζεο, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. ii. Τν αίηεκα επαλεμέηαζεο ππνβάιιεηαη γξαπηψο ζηελ ΑλΑΓ ζην «Ένηςπο 7 (ΑΠ): Αίηηζη για Δπανεξέηαζη ΚΔΚ / ΓΔΚ» θαη εμεηάδεηαη απφ Αξκφδηα Αλαζεσξεηηθή Δπηηξνπή ηεο ΑλΑΓ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, ηνλ Γηεπζπληή Έξεπλαο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, θαη ηνλ Γηεπζπληή Υπεξεζηψλ Καηάξηηζεο. iii. Η νξηζηηθή απφθαζε ηεο Αξκφδηαο Αλαζεσξεηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑλΑΓ γλσζηνπνηείηαη γξαπηψο ζην επεξεαδφκελν Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν, εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο απφθαζεο. 5. Γηαρείξηζε ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Η ΑλΑΓ ζα παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ ΚΔΚ επί ζπλερνχο βάζεσο. Σην πιαίζην απηφ ζα γίλεη επαλαμηνιφγεζή ζηα 3 ρξφληα κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ ηθαλνπνηνχληαη πιένλ νη φξνη κε βάζε ηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί ε πηζηνπνίεζε, ε ΑλΑΓ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ή λα απνζχξεη ηελ πηζηνπνίεζε. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ αιιαγέο ζε πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ΚΔΚ, απαηηείηαη ε ππνβνιή λέαο αίηεζεο γηα πηζηνπνίεζε ΚΔΚ. Σην παξφλ ζηάδην, απφ ηε δηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ΚΔΚ ζα εμαηξνχληαη νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ ζα είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεκέλν ΚΔΚ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδνπλ «Μνλνεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα» εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο γηα ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. 6. Νφκνο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ Η ΑλΑΓ γλσζηνπνηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ {Αξηζκφο 138(Ι)/2001}, φηη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεξνχληαη αξρεία ζηα νπνία θπιάζζνληαη ζηνηρεία πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (νλνκαηεπψλπκν, αξηζκφο ηαπηφηεηαο, δηεχζπλζε, βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, θιπ.), πνπ αθνξνχλ άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζην Έξγν. Τα ζηνηρεία απηά ηεξνχληαη γηα εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ησλ πεξί Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Νφκσλ, θπξίσο γηα έγθξηζε θαη παξνρή θαηάξηηζεο, θαηαβνιή ρνξεγεκάησλ ζε εξγνδφηεο γηα δαπάλεο θαηάξηηζεο εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο, ιεηηνπξγία ζρεδίσλ θιπ. Γη απηφ, ε ΑλΑΓ δεηά ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ, κε βάζε ην άξζξν 5(1) ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ. 15

16 16

17 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α 17

18 18

19 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΣΡΩΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΩΝ Σην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπζηήκαηνο ΑμηνΠηζηνΣπλ ζπγθξνηείηαη Μεηξψν Αμηνινγεηψλ, ζην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα εληάζζνληαη θαη Λεηηνπξγνί ηεο ΑλΑΓ. Σην παξφλ Παξάξηεκα παξαηίζεληαη νη Καηεγνξίεο, ηα Απαηηνχκελα Πξνζφληα, ε Γηαδηθαζία Έγθξηζεο, ηα Καζήθνληα, ην Ύςνο θαη ε Γηαδηθαζία Καηαβνιήο Ακνηβήο, ηα Αζπκβίβαζηα θαη ε Αλαγσγή ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πείξαο ησλ Αμηνινγεηψλ. 1. Καηεγνξίεο Αμηνινγεηψλ Σηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο εκπιέθνληαη νη αθφινπζεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αμηνινγεηψλ: 1.1 Αμηνινγεηέο Κηεξηαθήο Υπνδνκήο ΓΔΚ Δκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηφζν ησλ ΓΔΚ γεληθνχ ηχπνπ φζν θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ΓΔΚ. 1.2 Αμηνινγεηέο ΚΔΚ / Θεκαηηθνί Αμηνινγεηέο ΓΔΚ Γεληθνχ Τχπνπ Δκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ΚΔΚ θαη ΓΔΚ γεληθνχ ηχπνπ. 1.3 Θεκαηηθνί Αμηνινγεηέο Δμεηδηθεπκέλεο ΓΔΚ Δκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ΓΔΚ, αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε: Η Αμηνιφγεζε θάζε Δξγαζηεξίνπ ζα γίλεηαη απφ Θεκαηηθφ Αμηνινγεηή Δμεηδηθεπκέλεο ΓΔΚ, αληίζηνηρεο εμεηδίθεπζεο. Δξγαζηήξηα πνπ κε βάζε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο απαηηνχλ Αμηνινγεηή κε ηα ίδηα πξνζφληα, ζα αμηνινγνχληαη απφ ηνλ ίδην Αμηνινγεηή. Νννπκέλνπ φηη ζην παξφλ ζηάδην, εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πηζηνπνίεζεο νη εμεηδηθεπκέλεο ΓΔΚ, ε Σπγθξφηεζε ηνπ Μεηξψνπ Θεκαηηθψλ Αμηνινγεηψλ Δμεηδηθεπκέλεο ΓΔΚ αλαζηέιιεηαη. 2. Απαηηνχκελα Πξνζφληα Αμηνινγεηψλ 2.1 Αμηνινγεηέο Κηεξηαθήο Υπνδνκήο ΓΔΚ Δηήζηα άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ (Δ.Τ.Δ.Κ.), ζηνλ θιάδν ηεο Πνιηηηθήο Μεραληθήο ή/θαη Αξρηηεθηνληθήο. 2.2 Αμηνινγεηέο ΚΔΚ / Θεκαηηθνί Αμηνινγεηέο ΓΔΚ Γεληθνχ Τχπνπ (α) Παλεπηζηεκηαθφ Γίπισκα ή Τίηινο ή Ιζφηηκν πξνζφλ ζε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν (πεξηιακβάλεηαη θαη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ή Τίηινο), θαη (β) ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα ζπλαθήο Δπαγγεικαηηθή Πείξα απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ (5) ρξφληα σο Δθπαηδεπηήο / Δθπαηδεπηηθφο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. (Βλ. Παπάγπαθορ 7 ζηο παπόν Παπάπηημα: Αναγυγή Δκπαιδεςηικήρ Πείπαρ) 19

20 2.3 Θεκαηηθνί Αμηνινγεηέο Δμεηδηθεπκέλεο ΓΔΚ (α) Παλεπηζηεκηαθφ Γίπισκα ή Τίηινο ή Ιζφηηκν πξνζφλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν (πεξηιακβάλεηαη θαη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ή Τίηινο), θαη (β) ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα ζπλαθήο Δπαγγεικαηηθή Πείξα απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ (5) ρξφληα σο Δθπαηδεπηήο / Δθπαηδεπηηθφο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. (Βλ. Παπάγπαθορ 7 ζηο παπόν Παπάπηημα: Αναγυγή Δκπαιδεςηικήρ Πείπαρ) 3. Γηαδηθαζία Έγθξηζεο Αμηνινγεηψλ Η δηαδηθαζία Έγθξηζεο Αμηνινγεηψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: Δγγξαθή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, σο Φπζηθνχ Πξνζψπνπ. Υπνβνιή αίηεζεο απφ ην Φπζηθφ Πξφζσπν γηα Έγθξηζε Αμηνινγεηή Έιεγρνο εγθπξφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο Σπκκεηνρή ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο φζσλ νη αηηήζεηο θξίζεθαλ ζπκβαηέο Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε απφ ηελ ΑλΑΓ φζσλ έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία ην πξφγξακκα Καηαξηηζκφο ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ εγθεθξηκέλσλ Αμηνινγεηψλ θαηά θαηεγνξία θαη επαξρία. Γπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήκαηνο επαλεμέηαζεο θαη ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο. 3.1 Δγγξαθή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, σο Φπζηθνχ Πξνζψπνπ i. Σπκπιήξσζε ειεθηξνληθήο αίηεζεο γηα εγγξαθή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ κε επηζχλαςε ζαξσκέλνπ επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηνπ απαηηνχκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ (ηαπηφηεηαο / δηαβαηεξίνπ / ARC). Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ, Παξάγξαθνο 1: «Αίηηζη για Δγγπαθή Φςζικού Πποζώπος». ii. Απνζήθεπζε, έιεγρνο πιεξφηεηαο ηεο αίηεζεο απφ ην ζχζηεκα θαη νξηζηηθή ππνβνιή ηεο. iii. Υπνβνιή δηα ρεηξφο ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ ζηα γξαθεία ηεο ΑλΑΓ ελππφγξαθεο ππεχζπλεο δήισζεο γηα εγγξαθή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ ζην «Ένηςπο 1 (ΑΠ): Τπεύθςνη Γήλυζη για Δγγπαθή Φςζικού Πποζώπος», κε επηζχλαςε ηνπ επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηνπ απαηηνχκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ (ηαπηφηεηαο / δηαβαηεξίνπ / ARC). iv. Έιεγρνο εγθπξφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο, ιήςε απφθαζεο θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ. 3.2 Τπνβνιή αίηεζεο απφ ην Φπζηθφ Πξφζσπν γηα Έγθξηζε Αμηνινγεηή i. Υπνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο απφ ην Φπζηθφ Πξφζσπν γηα έγθξηζε Αμηνινγεηή θαη επηζχλαςε ησλ θαηά πεξίπησζε πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα: Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ, Παξάγξαθνο 5: «Αίηηζη για Έγκπιζη Αξιολογηηή». Σεκεηψλεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ «Δπαξρία» ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία Αλάζεζεο Αμηνινγήζεσλ εθφζνλ ν ππνςήθηνο εγθξηζεί σο Αμηνινγεηήο. (Παξάδεηγκα: Αλ ν ππνςήθηνο γηα Έγθξηζε Αμηνινγεηήο ζην πεδίν «Δπαξρία» επηιέμεη «Λεπθσζία», ηφηε ζα ηνπ αλαηίζεληαη Αηηήζεηο ζηελ Δπαξρία 20

21 Λεπθσζίαο. Δλλνείηαη φηη ζην πεδίν απηφ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη πνιιαπιή επηινγή, δειαδή επηινγή κίαο ή πεξηζζφηεξσλ Δπαξρηψλ). ii. Απνζήθεπζε, έιεγρνο πιεξφηεηαο ηεο αίηεζεο απφ ην ζχζηεκα θαη νξηζηηθή ππνβνιή ηεο. Μφλν αηηήζεηο νη νπνίεο ζα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο ζα γίλνληαη δεθηέο γηα ππνβνιή. 3.3 Έιεγρνο Δγθπξφηεηαο θαη πκβαηφηεηαο i. Ο έιεγρνο εγθπξφηεηαο ηεο αίηεζεο δηελεξγείηαη απφ Βνεζφ Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ ηεο ΑλΑΓ, ν νπνίνο ειέγρεη αλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ επηζπλαθζεί είλαη έγθπξα, αλ δειαδή φλησο είλαη απηά ηα νπνία απαηηνχληαη. ii. Ο έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο ηεο αίηεζεο δηελεξγείηαη απφ Αξκφδην Λεηηνπξγφ ηεο ΑλΑΓ, ν νπνίνο ειέγρεη αλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ επηζπλαθζεί είλαη ζπκβαηά, αλ δειαδή ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα έγθξηζεο. 3.4 πκκεηνρή ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο φζσλ νη αηηήζεηο θξίζεθαλ ζπκβαηέο i. Οη ελδηαθεξφκελνη, ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο έρνπλ θξηζεί ζπκβαηέο, θαινχληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο αμηνινγεηψλ. ii. Τν πξφγξακκα θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεη παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο, αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο θαη δηεπθξηλίζεηο επί πξαθηηθψλ δεηεκάησλ. iii. Μεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ελππφγξαθε ππεχζπλε δήισζε ζην «Ένηςπο 3 (ΑΠ): Τπεύθςνη Γήλυζη για Έγκπιζη Αξιολογηηή ΚΔΚ / ΓΔΚ». 3.5 Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε απφ ηελ ΑλΑΓ φζσλ έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία ην πξφγξακκα i. Ο Αξκφδηνο Λεηηνπξγφο ππνβάιιεη εηζήγεζε γηα έγθξηζε φζσλ έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία ην πξφγξακκα. ii. Ο Υπεχζπλνο Έξγνπ ιακβάλεη ηε ζρεηηθή απφθαζε, ε νπνία θνηλνπνηείηαη απηφκαηα ζηνλ ελδηαθεξφκελν κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, απφ ην πξφγξακκα e-αμηνπηζηνσπλ. 3.6 Καηαξηηζκφο ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ εγθεθξηκέλσλ Αμηνινγεηψλ θαηά θαηεγνξία θαη επαξρία i. Τα ζηνηρεία φισλ ησλ εγθξηζέλησλ Αμηνινγεηψλ θαηαρσξνχληαη απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα e-αμηνπηζηνσπλ ζην Μεηξψν Αμηνινγεηψλ ηεο ΑλΑΓ θαηά θαηεγνξία θαη επαξρία. 3.7 Γπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήκαηνο επαλεμέηαζεο θαη ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο i. Σε πεξίπησζε απφθαζεο ηεο ΑλΑΓ γηα κε έγθξηζε, ην επεξεαδφκελν Φπζηθφ Πξφζσπν δηαηεξεί ζην αθέξαην ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη αίηεκα επαλεμέηαζεο, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. ii. Τν αίηεκα επαλεμέηαζεο ππνβάιιεηαη γξαπηψο ζηελ ΑλΑΓ ζην «Ένηςπο 6 (ΑΠ): Αίηηζη για Δπανεξέηαζη Αξιολογηηή ΚΔΚ / ΓΔΚ» θαη εμεηάδεηαη απφ Αξκφδηα Αλαζεσξεηηθή Δπηηξνπή ηεο ΑλΑΓ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ 21

22 iii. Γεληθφ Γηεπζπληή, ηνλ Γηεπζπληή Έξεπλαο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, θαη ηνλ Γηεπζπληή Υπεξεζηψλ Καηάξηηζεο. Η νξηζηηθή απφθαζε ηεο Αξκφδηαο Αλαζεσξεηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑλΑΓ γλσζηνπνηείηαη γξαπηψο ζην επεξεαδφκελν Φπζηθφ Πξφζσπν εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο απφθαζεο. 4. Καζήθνληα Αμηνινγεηψλ i. Η αμηνπνίεζε ησλ Αμηνινγεηψλ ζα γίλεηαη αλάινγα κε ηηο παξνπζηαδφκελεο αλάγθεο θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Η ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο αλάζεζεο εξγαζηψλ θαζνξίδεηαη ηπραία απφ ην πξφγξακκα e-αμηνπηζηνσπλ ην νπνίν απηφκαηα απνζηέιιεη ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηνπο Αμηνινγεηέο κε ηνλ θσδηθφ ηεο αίηεζεο πνπ ηνπο αλαηίζεηαη. ii. iii. iv. Ο θάζε Αμηνινγεηήο, κφιηο ιάβεη ην ειεθηξνληθφ κήλπκα αλάζεζεο, ελεκεξψλεη ηελ ΑλΑΓ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε θαηά πφζν είλαη δηαζέζηκνο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ψζηε ζε πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ λα αληηθαηαζηαζεί. Ο θάζε Αμηνινγεηήο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θσδηθφ αίηεζεο, εληνπίδεη ηελ ππφ εμέηαζε αίηεζε ζην πξφγξακκα e-αμηνπηζηνσπλ, απφ ηελ νπνία ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ππφ πηζηνπνίεζε ΚΔΚ ή ηεο ππφ πηζηνπνίεζε ΓΔΚ, θαζψο θαη γηα ηα ζηνηρεία ηνπ δεχηεξνπ Αμηνινγεηή. Τα κέιε ηεο δηκεινχο Δπηηξνπήο Αμηνινγεηψλ έρνπλ ηελ επζχλε λα έιζνπλ ζε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο γηα ηηο ζρεηηθέο κε ηελ αμηνιφγεζε δηεπζεηήζεηο. v. Οη Αμηνινγεηέο, ζε ζπλελλφεζε κε ην ππφ πηζηνπνίεζε ΚΔΚ ή ηελ ππφ πηζηνπνίεζε ΓΔΚ, νξίδνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο επηηφπηαο επίζθεςεο θαη ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηελ ΑλΑΓ, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλάζεζεο. Η ελεκέξσζε γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε vi. vii. Οη Αμηνινγεηέο πξνβαίλνπλ ζηελ επηηφπηα επίζθεςε γηα ηελ αμηνιφγεζε έλαληη ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ. (Βι. Παξάγξαθν 3 ηνπ αληίζηνηρνπ Οδεγνχ Πνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηψλ). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο επίζθεςεο, νη Αμηνινγεηέο θαηαγξάθνπλ ζην «Ένηςπο 8 (ΑΠ): Έκθεζη Αξιολόγηζηρ ΚΔΚ» ή ζην «Ένηςπο 9 (ΑΠ): Έκθεζη Αξιολόγηζηρ ΓΔΚ», αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. Η έθζεζε ζα πξέπεη λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκε γηα έιεγρν απφ εληεηαικέλνπο επηζεσξεηέο ηεο ΑλΑΓ. viii. Μεηά ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 κέξεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ, ηα κέιε ηεο δηκεινχο Δπηηξνπήο Αμηνινγεηψλ απνζηέιινπλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε ζαξσκέλν αληίγξαθφ ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο, δεφλησο ππνγξακκέλεο, ζπλνδεπφκελεο απφ φια ηα ζπλεκκέλα ix. Ταπηφρξνλα θαη εληφο ηεο ίδηαο πην πάλσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο Αμηνινγεηέο θαη ππνβάιιεηαη απφ θνηλνχ ε 22

23 ειεθηξνληθή έθζεζε αμηνιφγεζεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο e-αμηνπηζηνσπλ. (Βι. Παξάξηεκα III: Παξάγξαθνο 4: «Έκθεζη Αξιολόγηζηρ ΚΔΚ» ζηνλ Οδεγφ Πνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηψλ ΚΔΚ ή Παξάξηεκα III: Παξάγξαθνο 4: «Έκθεζη Αξιολόγηζηρ ΓΔΚ» ζηνλ Οδεγφ Πνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηψλ ΓΔΚ). x. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ν θάζε Αμηνινγεηήο ζπκπιεξψλεη θαηάιιεια, ππνγξάθεη θαη ππνβάιιεη ζηελ ΑλΑΓ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ζε πξσηφηππε κνξθή Τιμολόγιο Πποζθοπάρ Υπηπεζιών για ηην Αξιολόγηζη ΚΕΚ ή ΔΕΚ (Οδηγίερ για ηην εηοιμαζία ηος ηιμολογίος επιζςνάπηονηαι ζηο Παπάπηημα IV). Μαδί κε ην ηηκνιφγην ππνβάιιεηαη ζε πξσηφηππε κνξθή θαη ην «Ένηςπο 4 (ΑΠ) «Τπεύθςνη Γήλυζη για Πιζηοποίηζη ΚΔΚ» ή ην «Ένηςπο 5 (ΑΠ) «Τπεύθςνη Γήλυζη για Πιζηοποίηζη ΓΔΚ», αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 5. Ύςνο θαη Γηαδηθαζία Καηαβνιήο Ακνηβήο ζε Αμηνινγεηέο: Τν χςνο ηεο σξηαίαο ακνηβήο ησλ Αμηνινγεηψλ αλέξρεηαη ζηα 40, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Η δηάξθεηα αμηνιφγεζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ ΚΔΚ αλέξρεηαη ζηηο ηξεηο (3) ψξεο. Σηελ πεξίπησζε ησλ ΓΔΚ ε δηάξθεηα αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηξηψλ (3) θαη έμη (6) σξψλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνο αμηνιφγεζε ρψξσλ θαηάξηηζεο (αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο ή εξγαζηεξίσλ), σο αθνινχζσο: Αξηζκφο ρψξσλ Γηάξθεηα αμηνιφγεζεο θαηάξηηζεο (ψξεο) θαη άλσ 6 Η ακνηβή αλά Αμηνιφγεζε ζα θαηαβάιιεηαη αθνχ νη Αμηνινγεηέο ππνβάινπλ ζηελ ΑλΑΓ, κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα. Σεκεηψλεηαη φηη ζηνπο Αμηνινγεηέο δελ ζα θαηαβάιινληαη νδνηπνξηθά. 6. Αζπκβίβαζηα Δθαξκφδνληαη φιεο νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί αζπκβηβάζησλ. Δηδηθή κλεία γίλεηαη γηα ηα πην θάησ: Οη Αμηνινγεηέο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζπγγεληθφ δεζκφ κέρξη θαη ηεηάξηνπ βαζκνχ εμ αγρηζηείαο κε ηνπο ηδηνθηήηεο, κεηφρνπο, εηαίξνπο, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, δηεπζπληηθά ζηειέρε, λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ή ζπληειεζηέο ηνπ/ηεο ππφ πηζηνπνίεζε ΚΔΚ / ΓΔΚ. Σε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα πξναλαθεξφκελα θσιχκαηα, ν Αμηνινγεηήο νθείιεη λα δεηά ηελ εμαίξεζή ηνπ. Οη Αμηνινγεηέο δελ δχλαληαη λα έρνπλ εκθαλή ή αθαλή νηθνλνκηθή ζρέζε θαη ελ γέλεη ζπλεξγαζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε ην/ηελ ππφ πηζηνπνίεζε ΚΔΚ / ΓΔΚ. 23

24 Σε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα πξναλαθεξφκελα θσιχκαηα, ν Αμηνινγεηήο νθείιεη λα δεηά ηελ εμαίξεζή ηνπ. Σην Μεηξψν Αμηνινγεηψλ ηεο ΑλΑΓ δελ δχλαληαη λα εληαρζνχλ Φπζηθά Πξφζσπα ησλ νπνίσλ αίηεζε γηα πηζηνπνίεζε ΚΔΚ, ΓΔΚ ή ΔΔΚ έρεη ήδε εγθξηζεί. Σε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη έλα ηέηνην θψιπκα, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο ε πηζηνπνίεζε απηή λα θαηαζηεί αλελεξγφο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία έληαμεο ηνπ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ ζην Μεηξψν Αμηνινγεηψλ. 7. Αλαγσγή Δθπαηδεπηηθήο Πείξαο Η αλαγσγή ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πείξαο ησλ Δθπαηδεπηψλ / Δθπαηδεπηηθψλ Μεξηθήο Απαζρφιεζεο ζε κήλεο Πιήξνπο Απαζρφιεζεο γίλεηαη σο εμήο: Γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα θαη Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηα Κξαηηθά Ιλζηηηνχηα Δπηκφξθσζεο, ηα Ιδησηηθά Φξνληηζηήξηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ηα Κέληξα Ξέλσλ Γισζζψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη ηα Δπηκνξθσηηθά Κέληξα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ηξηάληα (30) δηδαθηηθέο ψξεο αληηζηνηρνχλ ζε έλα (1) κήλα πιήξνπο απαζρφιεζεο. Γηα ηε κε ηππηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, δεθαπέληε (15) δηδαθηηθέο ψξεο αληηζηνηρνχλ ζε έλα (1) κήλα πιήξνπο απαζρφιεζεο. Γηα ηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, δέθα (10) δηδαθηηθέο ψξεο αληηζηνηρνχλ ζε έλα (1) κήλα πιήξνπο απαζρφιεζεο. 24

25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «e-αμηνπηζηνπλ» 1. Οζφλε «χλδεζε» Ο Φξήζηεο, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα: λα εγγξαθεί ζην Σχζηεκα σο Φπζηθφ Πξφζσπν. λα εγγξαθεί ζην Σχζηεκα σο Ννκηθφ Πξφζσπν. λα απνθηήζεη Νέν Κσδηθφ Πξφζβαζεο. λα ζπλδεζεί ζην Σχζηεκα Πηζηνπνηεκέλνη πληειεζηέο: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη Καηαζηάζεηο κε ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ ΚΔΚ, ΓΔΚ θαη ΔΔΚ Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ): Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη Καηαζηάζεηο κε ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ ΚΔΚ. Παξάκεηξνη Καηάζηαζεο: Δπσλπκία/Ολνκαηεπψλπκν: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ζπγθεθξηκέλε Δπσλπκία ή ζπγθεθξηκέλν Ολνκαηεπψλπκν ηνπ Φπζηθνχ / Ννκηθνχ Πξνζψπνπ πνπ έθαλε ηελ Αίηεζε. Δπσλπκία ΚΔΚ: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ζπγθεθξηκέλε Δπσλπκία ΚΔΚ. Δπαξρία: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη απφ θαηάινγν επηινγψλ ηελ Δπαξρία. (Θα εκθαληζηνχλ ηα Πηζηνπνηεκέλα ΚΔΚ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπαξρίαο) 25

26 Δθηχπσζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί, κπνξεί λα εθηππψζεη ηελ Καηάζηαζε. (Σεκείσζε: Αλ ν ρξήζηεο δελ επηιέμεη θαλέλα θξηηήξην αλαδήηεζεο, ην Σχζηεκα ηνπ παξνπζηάδεη φια ηα Πηζηνπνηεκέλα ΚΔΚ πνπ ππάξρνπλ ζην Σχζηεκα). Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε Γνκέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΓΔΚ): Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη Καηαζηάζεηο κε ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ ΓΔΚ. Παξάκεηξνη Καηάζηαζεο: Δπσλπκία/Ολνκαηεπψλπκν: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ζπγθεθξηκέλε Δπσλπκία ή ζπγθεθξηκέλν Ολνκαηεπψλπκν ηνπ Φπζηθνχ / Ννκηθνχ Πξνζψπνπ πνπ έθαλε ηελ Αίηεζε. Δπσλπκία ΓΔΚ: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ζπγθεθξηκέλε Δπσλπκία ΓΔΚ. Γνκή Πξνζβάζηκε ζε ΑκεΑ: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηηο Γνκέο νη νπνίεο είλαη Πξνζβάζηκεο ζε ΑκεΑ. Δπαξρία: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη απφ θαηάινγν επηινγψλ ηελ Δπαξρία. (Θα εκθαληζηνχλ νη Πηζηνπνηεκέλεο ΓΔΚ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπαξρίαο) Δθηχπσζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί, κπνξεί λα εθηππψζεη ηελ Καηάζηαζε. (Σεκείσζε: Αλ ν ρξήζηεο δελ επηιέμεη θαλέλα θξηηήξην αλαδήηεζεο, ην Σχζηεκα ηνπ παξνπζηάδεη φιεο ηηο Πηζηνπνηεκέλεο ΓΔΚ πνπ ππάξρνπλ ζην Σχζηεκα.) Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε Δθπαηδεπηέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΔΚ): Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη Καηαζηάζεηο κε ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ ΔΔΚ. Παξάκεηξνη Καηάζηαζεο: Ολνκαηεπψλπκν: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ζπγθεθξηκέλν Ολνκαηεπψλπκν ηνπ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ πνπ έθαλε ηελ Αίηεζε. Δπαξρία: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη απφ θαηάινγν επηινγψλ ηελ Δπαξρία. (Θα εκθαληζηνχλ νη Πηζηνπνηεκέλνη ΔΔΚ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπαξρίαο) Δθηχπσζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί, κπνξεί λα εθηππψζεη ηελ Καηάζηαζε. (Σεκείσζε: Αλ ν ρξήζηεο δελ επηιέμεη θαλέλα 26

27 θξηηήξην αλαδήηεζεο, ην Σχζηεκα ηνπ παξνπζηάδεη φινπο ηνπο Πηζηνπνηεκέλνπο ΔΔΚ πνπ ππάξρνπλ ζην Σχζηεκα.) Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε Δγγξαθή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη Αίηεζε γηα Δγγξαθή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ. Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε: (Βι. Παξάξηεκα ΙΙΙ: Παξάγξαθνο 1: «Αίηηζη για Δγγπαθή Φςζικού Πποζώπος») 1.3. Δγγξαθή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη Αίηεζε γηα Δγγξαθή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε: (Βι. Παξάξηεκα ΙΙΙ: Παξάγξαθνο 2: «Αίηηζη για Δγγπαθή Νομικού Πποζώπος») 1.4. Απνζηνιή Νένπ Κσδηθνχ Πξφζβαζεο: Ο Φξήζηεο, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη λέν Κσδηθφ Πξφζβαζεο ζην Σχζηεκα, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη μεράζεη ηνλ θσδηθφ ηνπ. Αξ. Μεηξψνπ ΑλΑΓ: Ο Φξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑλΑΓ, ν νπνίνο ηνπ έρεη απνζηαιεί ζε Ηιεθηξνληθφ Μήλπκα, φηαλ εγθξίζεθε ε εγγξαθή ηνπ ζην ζχζηεκα σο Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν. Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην Σχζηεκα ε Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑλΑΓ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην πεδίν «Αξ. Μεηξψνπ ΑλΑΓ» πην πάλσ. Απνζηνιή: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑλΑΓ θαη ε Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑλΑΓ έρεη εκθαληζηεί, κπνξεί λα απνθηήζεη λέν Κσδηθφ Πξφζβαζεο, ν νπνίνο ηνπ απνζηέιιεηαη ζε Ηιεθηξνληθφ Μήλπκα. Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε χλδεζε: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί ζην Σχζηεκα σο Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν. Αξ. Μεηξψνπ ΑλΑΓ: Ο Φξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑλΑΓ, ν νπνίνο ηνπ έρεη απνζηαιεί ζε Ηιεθηξνληθφ Μήλπκα ( ), φηαλ εγθξίζεθε ε εγγξαθή ηνπ ζην ζχζηεκα σο Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν. Κσδηθφο Πξφζβαζεο: Ο Φξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ Κσδηθφ Πξφζβαζεο, ν νπνίνο ηνπ έρεη απνζηαιεί ζε Ηιεθηξνληθφ Μήλπκα ( ), φηαλ εγθξίζεθε ε εγγξαθή ηνπ ζην ζχζηεκα σο Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν. χλδεζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑλΑΓ θαη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ Κσδηθφ Πξφζβαζεο, κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην Σχζηεκα. 27

28 2. Οζφλε «Αξρηθή ειίδα»: Ο ρξήζηεο, κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κελνχ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 2.1. Αιιαγή Κσδηθνχ Πξφζβαζεο: Ο ρξήζηεο, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ Κσδηθφ Πξφζβαζεο ζην Σχζηεκα. Αξ. Μεηξψνπ ΑλΑΓ: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην Σχζηεκα ν Αξηζκφο Μεηξψνπ ΑλΑΓ ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε. Παιηφο Κσδηθφο Πξφζβαζεο: Ο Φξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ παιηφ Κσδηθφ Πξφζβαζεο, πνπ βξίζθεηαη ζε ρξήζε. Νένο Κσδηθφο Πξφζβαζεο: Ο Φξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ λέν Κσδηθφ Πξφζβαζεο, κε ηνλ νπνίνλ επηζπκεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ παιηφ. Δπηβεβαίσζε Νένπ Κσδηθνχ Πξφζβαζεο: Ο Φξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη μαλά ηνλ λέν Κσδηθφ Πξφζβαζεο. Απνζήθεπζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηνλ παιηφ Κσδηθφ Πξφζβαζεο θαη ηνλ λέν Κσδηθφ Πξφζβαζεο θαη έρεη επηβεβαηψζεη ηνλ Νέν Κσδηθφ Πξφζβαζεο, απνζεθεχεη ηελ αιιαγή ηνπ Κσδηθνχ Πξφζβαζεο. Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε Απνζχλδεζε: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζπλδεζεί απφ ην Σχζηεκα Αξρηθή ειίδα: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεηαη ζηελ Αξρηθή Σειίδα, απ φπνηαλ νζφλε θη αλ βξίζθεηαη Τπνβνιή Αηηήζεσλ: 28

29 Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε Κ.Δ.Κ.: Ο Φξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε Κ.Δ.Κ.. Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε: (Βι. Παξάξηεκα ΙΙΙ: Παξάγξαθνο 3: «Αίηηζη για Πιζηοποίηζη Κ.Δ.Κ.») Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε Γ.Δ.Κ.: Ο Φξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε Γ.Δ.Κ.. Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε: (Βι. ΟΓΗΓΟ Πνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηψλ: Γνκέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Γ.Δ.Κ.)) Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε Δ.Δ.Κ.: Ο Φξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε Δ.Δ.Κ. Αίηεζε γηα Έγθξηζε Αμηνινγεηή: Ο Φξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη Αίηεζε γηα Έγθξηζε Αμηνινγεηή. Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε: (Βι. Παξάξηεκα ΙΙΙ: Παξάγξαθνο 5: «Αίηηζη για Έγκπιζη Αξιολογηηή») Σημείωζη: Μόνο Φςζικά Ππόζωπα μποπούν να αιηούνηαι Έγκπιζη Αξιολογηηή Αλαζθφπεζε / Αιιαγή Αηηήζεσλ: Ο Φξήζηεο, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζθνπήζεη ή λα αιιάμεη: πξνζσπηθέο αηηήζεηο ηηο νπνίεο έρεη ππνβάιεη ζην ζχζηεκα, αηηήζεηο ηηο νπνίεο δελ έρεη ππνβάιεη ν ίδηνο, νη νπνίεο φκσο ηνλ αθνξνχλ σο Αμηνινγεηή. Πεδία Αλαδήηεζεο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο πνπ επηζπκεί. Βάζεη ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, ην Σχζηεκα παξνπζηάδεη ηηο αηηήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο. (Σεκείσζε: Αλ ν ρξήζηεο δελ επηιέμεη θαλέλα θξηηήξην αλαδήηεζεο, ην Σχζηεκα εκθαλίδεη φιεο ηηο αηηήζεηο πνπ έρεη ππνβάιεη ζην Σχζηεκα ή/θαη αηηήζεηο πνπ δελ έρεη ππνβάιεη ν ίδηνο, νη νπνίεο φκσο ηνλ αθνξνχλ σο Αμηνινγεηή). Κσδηθφο Αίηεζεο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ζπγθεθξηκέλν Κσδηθφ Αίηεζεο. Καηεγνξία Αίηεζεο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλε Καηεγνξία Αίηεζεο. (Φπζηθφ Πξφζσπν, Ννκηθφ Πξφζσπν, ΚΔΚ, Αμηνινγήζεηο ΚΔΚ, ΓΔΚ, Αμηνινγήζεηο ΓΔΚ, ΔΔΚ, Αμηνινγήζεηο ΔΔΚ, Αμηνινγεηήο). Ηκ. Τπνβνιήο Απφ / Μέρξη: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο έρεη γίλεη Υπνβνιή Αηηήζεσλ. Καηάζηαζε: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλε Καηάζηαζε Αίηεζεο. (Διιηπήο, Πιήξεο, Έγθπξε, Άθπξε, Σπκβαηή, Αζχκβαηε, Γηεπθξίληζε, Έγθξηζε, Απφξξηςε, Καηαρψξεζε) 29

30 Δλεξγφο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη Δλεξγέο ή Αλελεξγέο Αηηήζεηο. Αλαδήηεζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο πνπ επηζπκεί θαη παηήζεη ην θνπκπί «Αλαδήηεζε» ζα ηνπ παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα θάησ απφ ηηο αθφινπζεο ζηήιεο: Κατηγορία Αίτηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο: Κατάςταςη: Ημερομηνία Υποβολήσ: Δπηινγή: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλε αίηεζε θαη αθνχ παηήζεη ην θνπκπί «Δπηινγή» λα αλαζθνπήζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ηελ αίηεζε. Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε Καηαζηάζεηο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο: Καηάινγνο ηαζεξψλ Μεηξψσλ: i. Σνκείο Δμεηδίθεπζεο Γ.Δ.Κ.: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηνπο Τνκείο Δμεηδίθεπζεο Γ.Δ.Κ.. ii. Δμεηδηθεπκέλνη Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηνπο Δμεηδηθεπκέλνπο Μεηαπηπρηαθνχο Τίηινπο, νη νπνίνη είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην Σχζηεκα. Παξάκεηξνη Καηάζηαζεο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί. Βάζεη ησλ παξακέηξσλ απηψλ, ην Σχζηεκα παξνπζηάδεη ηνπο ηίηινπο νη νπνίνη ηθαλνπνηνχλ ηηο παξακέηξνπο απηέο. (Σεκείσζε: Αλ ν ρξήζηεο δελ επηιέμεη θακία παξάκεηξν, ην Σχζηεκα ηνπ παξνπζηάδεη φινπο ηνπο ηίηινπο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην Σχζηεκα). Κσδηθφο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ζπγθεθξηκέλν Κσδηθφ Τίηινπ. 30

31 Καηάζηαζε: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλε Καηάζηαζε Τίηινπ. (Καηαρψξεζε, Έγθξηζε, Απφξξηςε) Ηκ. Καηαρψξεζεο Απφ / Μέρξη: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο έρεη γίλεη Καηαρψξεζε Τίηινπ. Δθηχπσζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί, κπνξεί λα εθηππψζεη ηελ Καηάζηαζε. Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε Αηηήζεηο: i. Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε Κ.Δ.Κ.: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ζπγθεθξηκέλε Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε ΚΔΚ. Παξάκεηξνη Καηάζηαζεο: Κσδηθφο Αίηεζεο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλν Κσδηθφ Αίηεζεο. (Σεκείσζε: Δκθαλίδνληαη κφλν νη αηηήζεηο ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε.). Δπσλπκία Κ.Δ.Κ.: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην Σχζηεκα ε Δπσλπκία ηνπ Κ.Δ.Κ. πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Κσδηθφ Αίηεζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην πεδίν «Κσδηθφο Αίηεζεο» πην πάλσ. Δθηχπσζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί, κπνξεί λα εθηππψζεη ηελ Καηάζηαζε. Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε. ii. Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε Γ.Δ.Κ.: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ζπγθεθξηκέλε Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε ΓΔΚ. 31

32 Παξάκεηξνη Καηάζηαζεο: Κσδηθφο Αίηεζεο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλν Κσδηθφ Αίηεζεο. (Σεκείσζε: Δκθαλίδνληαη κφλν νη αηηήζεηο ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε.). Δπσλπκία Γ.Δ.Κ.: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην Σχζηεκα ε Δπσλπκία ηεο Γ.Δ.Κ. πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Κσδηθφ Αίηεζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην πεδίν «Κσδηθφο Αίηεζεο» πην πάλσ. Δθηχπσζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί, κπνξεί λα εθηππψζεη ηελ Καηάζηαζε. Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε. iii. Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε Δ.Δ.Κ.: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ζπγθεθξηκέλε Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε ΔΔΚ. Παξάκεηξνη Καηάζηαζεο: Κσδηθφο Αίηεζεο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλν Κσδηθφ Αίηεζεο. (Σεκείσζε: Δκθαλίδνληαη κφλν νη αηηήζεηο ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε.). Ολνκαηεπψλπκν: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην Σχζηεκα ην Ολνκαηεπψλπκν ηνπ Δ.Δ.Κ. πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Κσδηθφ Αίηεζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην πεδίν «Κσδηθφο Αίηεζεο» πην πάλσ. Δθηχπσζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί, κπνξεί λα εθηππψζεη ηελ Καηάζηαζε. Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε. iv. Αίηεζε γηα Έγθξηζε Αμηνινγεηή: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ζπγθεθξηκέλε Αίηεζε γηα Έγθξηζε Αμηνινγεηή. Παξάκεηξνη Καηάζηαζεο: Κσδηθφο Αίηεζεο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλν Κσδηθφ Αίηεζεο. (Σεκείσζε: Δκθαλίδνληαη κφλν νη αηηήζεηο ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε). Ολνκαηεπψλπκν: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην Σχζηεκα ην Ολνκαηεπψλπκν ηνπ Αμηνινγεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Κσδηθφ Αίηεζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην πεδίν «Κσδηθφο Αίηεζεο» πην πάλσ. Δθηχπσζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί, κπνξεί λα εθηππψζεη ηελ Καηάζηαζε. Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε. 32

33 2.6.3 Δγθεθξηκέλνη Αμηνινγεηέο: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηνπο Δγθεθξηκέλνπο Αμηνινγεηέο αλά Καηεγνξία Αμηνινγεηή. Παξάκεηξνη Καηάζηαζεο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί. Βάζεη ησλ παξακέηξσλ απηψλ, ην Σχζηεκα παξνπζηάδεη ηνπο εγθεθξηκέλνπο Αμηνινγεηέο νη νπνίνη ηθαλνπνηνχλ ηηο παξακέηξνπο απηέο. (Σεκείσζε: Αλ ν ρξήζηεο δελ επηιέμεη θακία παξάκεηξν, ην Σχζηεκα ηνπ παξνπζηάδεη φινπο ηνπο εγθεθξηκέλνπο Αμηνινγεηέο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην Σχζηεκα). Καηεγνξία: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη απφ θαηάινγν επηινγψλ ηελ Καηεγνξία Αμηνινγεηή. ΚΔΚ / Θεκαηηθφο ΓΔΚ Γεληθνχ Τχπνπ Δμεηαζηήο ΔΔΚ Κηεξηαθήο Υπνδνκήο ΓΔΚ Δπαξρία: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη απφ θαηάινγν επηινγψλ ηελ Δπαξρία. (Θα εκθαληζηνχλ νη εγθεθξηκέλνη Αμηνινγεηέο, νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα Αμηνινγήζεσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε Δπαξρία). Ολνκαηεπψλπκν: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ζπγθεθξηκέλν Ολνκαηεπψλπκν Αμηνινγεηή. Δθηχπσζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί, κπνξεί λα εθηππψζεη ηελ Καηάζηαζε. Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε Αμηνινγήζεηο: (Σεκείσζε: Μφλν νη Αμηνινγεηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο) 33

34 i. Έθζεζε Αμηνιφγεζεο Κ.Δ.Κ.: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ζπγθεθξηκέλε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ΚΔΚ. Παξάκεηξνη Καηάζηαζεο: Κσδηθφο Αίηεζεο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλν Κσδηθφ Αίηεζεο. (Σεκείσζε: Δκθαλίδνληαη κφλν νη εθζέζεηο ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε.). Δπσλπκία Κ.Δ.Κ.: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην Σχζηεκα ε Δπσλπκία ηνπ Κ.Δ.Κ. πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Κσδηθφ Αίηεζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην πεδίν «Κσδηθφο Αίηεζεο» πην πάλσ. Δθηχπσζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί, κπνξεί λα εθηππψζεη ηελ Καηάζηαζε. Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε. ii. Έθζεζε Αμηνιφγεζεο Γ.Δ.Κ.: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ζπγθεθξηκέλε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ΓΔΚ. Παξάκεηξνη Καηάζηαζεο: Κσδηθφο Αίηεζεο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλν Κσδηθφ Αίηεζεο. (Σεκείσζε: Δκθαλίδνληαη κφλν νη εθζέζεηο ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε.). Δπσλπκία Γ.Δ.Κ.: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην Σχζηεκα ε Δπσλπκία ηεο Γ.Δ.Κ. πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Κσδηθφ Αίηεζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην πεδίν «Κσδηθφο Αίηεζεο» πην πάλσ. Δθηχπσζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί, κπνξεί λα εθηππψζεη ηελ Καηάζηαζε. 34

35 Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε. iii. Έθζεζε Αμηνιφγεζεο Δ.Δ.Κ.: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ζπγθεθξηκέλε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ΔΔΚ. Παξάκεηξνη Καηάζηαζεο: Κσδηθφο Αίηεζεο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλν Κσδηθφ Αίηεζεο. (Σεκείσζε: Δκθαλίδνληαη κφλν νη εθζέζεηο ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε.). Ολνκαηεπψλπκν: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην Σχζηεκα ην Ολνκαηεπψλπκν ηνπ Δ.Δ.Κ. πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Κσδηθφ Αίηεζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην πεδίν «Κσδηθφο Αίηεζεο» πην πάλσ. Δθηχπσζε: Ο Φξήζηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί, κπνξεί λα εθηππψζεη ηελ Καηάζηαζε. Έμνδνο: Ο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε. 35

36 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΣΗΔΩΝ 1 «Αίηεζε γηα Δγγξαθή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ» Πεξηγξαθή Οζφλεο: Η νζφλε απηή πξνζθέξεη ζηνπο Δμσηεξηθνχο Φξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα εγγξαθνχλ ζην Σχζηεκα σο Φπζηθά Πξφζσπα, ψζηε λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηηο Οζφλεο Υπνβνιήο Αηηήζεσλ γηα Πηζηνπνίεζε ΚΔΚ, ΓΔΚ θαη ΔΔΚ, θαζψο θαη ζηελ Οζφλε Υπνβνιήο Αίηεζεο γηα Έγθξηζε Αμηνινγεηή. Πεδία: ΒΗΜΑ 1: Καηαρψξεζε ηνηρείσλ: Βαζηθά ηνηρεία: Αξηζκφο Μεηξψνπ ΑλΑΓ: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, φηαλ ν Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο ηεο ΑλΑΓ εγθξίλεη ηελ αίηεζε. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Σίηινο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ηνλ ηίηιν ηνπ. (Κχξηνο ή Κπξία ή Γεζπνηλίδα ή Γξα) Όλνκα: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ην φλνκά ηνπ. Δπίζεην: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ην επίζεηφ ηνπ. 36

37 Φχιν: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ην θχιν ηνπ. (Άξξελ ή Θήιπ) Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ. Αξηζκφο Σαπηφηεηαο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηάο ηνπ. Σεκεηψζεηο: Αλ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ «Φψξα Υπεθνφηεηαο» είλαη Ηλσκέλν Βαζίιεην, ηφηε ν ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη αληί ηνπ Αξηζκνχ Ταπηφηεηαο, ηνλ Αξηζκφ Γηαβαηεξίνπ ηνπ. Αλ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ «Φψξα Υπεθνφηεηαο» είλαη Τξίηε Φψξα, ηφηε ην πεδίν απηφ ζα είλαη αλελεξγφ. Αζπκβίβαζην: Ο ζπλδπαζκφο ησλ πεδίσλ «Αξηζκφο Ταπηφηεηαο» θαη «Φψξα Υπεθνφηεηαο» δελ πξέπεη λα ππάξρεη ήδε θαηαρσξεκέλνο ζην ζχζηεκα. Υψξα Τπεθνφηεηαο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ηε ρψξα ππεθνφηεηαο ηνπ. ARC: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ αξηζκφ ARC ηνπ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη αιινδαπφο θαη ε ηηκή ηνπ πεδίνπ «Φψξα Υπεθνφηεηαο» είλαη Τξίηε Φψξα. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ην πεδίν απηφ ζα είλαη αλελεξγφ. Αζπκβίβαζην: Η ηηκή ηνπ πεδίνπ «ARC» δελ πξέπεη λα ππάξρεη ήδε θαηαρσξεκέλε ζην ζχζηεκα. Α.Κ.Α. (Αξηζκφο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ): Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ αξηζκφ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ ηνπ. Α.Μ.Δ. (Αξηζκφο Μεηξψνπ Δξγνδφηε): Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ εξγνδφηε ηνπ. Γηεχζπλζε Οδφο & Αξηζκφο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ νδφ θαη ηνλ αξηζκφ ηεο δηεχζπλζεο ηνπ. Σ.Κ.: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ. Γήκνο / Κνηλφηεηα: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ην δήκν ή/θαη ηελ θνηλφηεηα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ. Υψξα: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ηε ρψξα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ. Δπαξρία: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ηελ επαξρία ηεο δηεχζπλζεο ηνπ. Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Σ.Θ.: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηελ ηαρπδξνκηθή ζπξίδα ηεο ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο ηνπ. Σ.Κ.: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα ηεο ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο ηνπ. Γήκνο / Κνηλφηεηα: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ην δήκν ή/θαη ηελ θνηλφηεηα ηεο ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο ηνπ. 37

38 Υψξα: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ηε ρψξα ηεο ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο ηνπ. Δπαξρία: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ηελ επαξρία ηεο ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο ηνπ. Πξσηεχνπζα Γηεχζπλζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη πνηα απφ ηηο δχν δηεπζχλζεηο πνπ έρεη θαηαρσξήζεη πην πάλσ (Οκάδα Πεδίσλ «Γηεχζπλζε» θαη Οκάδα Πεδίσλ «Ταρπδξνκηθή Γηεχζπλζε»), ζέιεη λα ζεσξεζεί σο πξσηεχνπζα δηεχζπλζε. (Τν πεδίν απηφ είλαη ελεξγφ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη θαηαρσξήζεη δχν (2) δηεπζχλζεηο). Σειέθσλν 1: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ. Σειέθσλν 2: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη θαη δεχηεξν αξηζκφ ηειεθψλνπ. Σειενκνηφηππν: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηνλ αξηζκφ ηειενκνηφηππνπ ηνπ. Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε. Ιζηνζειίδα: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Καηάζηαζε: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Ο εμσηεξηθφο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Οη πηζαλέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ «Καηάζηαζε» είλαη: Καηαρψξεζε Έγθξηζε ή Απφξξηςε Καηαρψξεζε: Τν πεδίν παίξλεη ηελ ηηκή απηή φηαλ ν εμσηεξηθφο ρξήζηεο νινθιεξψζεη ηελ εγγξαθή ηνπ παηψληαο ην θνπκπί «Απνζήθεπζε». Έγθξηζε ή Απφξξηςε: Τν πεδίν παίξλεη ηελ ηηκή «Έγθξηζε» ή «Απφξξηςε» φηαλ ν Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο ηεο ΑλΑΓ εγθξίλεη ή απνξξίςεη ηελ αίηεζε αληίζηνηρα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απνζηέιιεηαη Ηιεθηξνληθφ Μήλπκα ζηνλ εμσηεξηθφ ρξήζηε, ην νπνίν ηνλ ελεκεξψλεη αλ ε αίηεζε ηνπ έρεη εγθξηζεί ή απνξξηθζεί. Σε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο αίηεζεο, ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζα εκπεξηέρεη ηνλ πξνζσπηθφ «Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑλΑΓ» ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη ηνλ πξνζσπηθφ «Κσδηθφ Πξφζβαζεο» ηνπ. Ηκεξνκελία: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρεη εγθξηζεί ή απνξξηθζεί ε εγγξαθή απφ ηνλ Βνεζφ Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ ηεο ΑλΑΓ. Ο εμσηεξηθφο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Ηκεξνκελία Καηαρψξεζεο: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρεη θαηαρσξεζεί ε εγγξαθή. Ο εμσηεξηθφο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. 38

39 ΒΗΜΑ 2: Σεθκεξίσζε: Πηζηνπνηεηηθφ: Ταπηφηεηα ή Γηαβαηήξην ή ARC πλεκκέλν: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηζπλάςεη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη νξηζηηθά ηελ αίηεζε ηνπ. Σεκείσζε: Όηαλ ν εμσηεξηθφο ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί «Απνζήθεπζε» θαη ε αίηεζε ηνπ ππνβιεζεί επηηπρψο, ηφηε δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηελ ηξνπνπνηήζεη. ΔΞΟΓΟ: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε. ΔΚΣΤΠΩΗ: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηελ αίηεζε ηνπ. 39

40 2 «Αίηεζε γηα Δγγξαθή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ» Πεξηγξαθή Οζφλεο: Η νζφλε απηή πξνζθέξεη ζηνπο Δμσηεξηθνχο Φξήζηεο ηελ δπλαηφηεηα λα εγγξαθνχλ ζην Σχζηεκα σο Ννκηθά Πξφζσπα, ψζηε λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηηο Οζφλεο Υπνβνιήο Αηηήζεσλ γηα Πηζηνπνίεζε ΚΔΚ θαη ΓΔΚ. Πεδία: ΒΗΜΑ 1: Καηαρψξεζε ηνηρείσλ: Βαζηθά ηνηρεία: Αξηζκφο Μεηξψνπ ΑλΑΓ: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, φηαλ ν Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο ηεο ΑλΑΓ εγθξίλεη ηελ αίηεζε. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Δπσλπκία: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ επσλπκία ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ηκεξνκελία Ίδξπζεο / χζηαζεο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ εκεξνκελία ίδξπζεο / ζχζηαζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ννκηθή Μνξθή: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ηε λνκηθή κνξθή ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ (Δηαηξεία ή Σπλεηαηξηζκφο ή Σσκαηείν ή Οξγαληζκφο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή Σπληερλία). Α.Μ.Δ. (Αξηζκφο Μεηξψνπ Δξγνδφηε): Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ εξγνδφηε ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Α.Φ.Μ. (Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ): Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 40

41 Νφκηκνο Δθπξφζσπνο: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Σίηινο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ηνλ ηίηιν ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ (Κχξηνο ή Κπξία ή Γεζπνηλίδα ή Γξα). Όλνκα: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ην φλνκα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. Δπίζεην: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ην επίζεην ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. Αξηζκφο Σαπηφηεηαο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. Άηνκν Δπηθνηλσλίαο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ην άηνκν επηθνηλσλίαο. Σίηινο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ηνλ ηίηιν ηνπ αηφκνπ επηθνηλσλίαο (Κχξηνο ή Κπξία ή Γεζπνηλίδα ή Γξα). Όλνκα: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ην φλνκα ηνπ αηφκνπ επηθνηλσλίαο. Δπίζεην: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ην επίζεην ηνπ αηφκνπ επηθνηλσλίαο. Γηεχζπλζε Οδφο & Αξηζκφο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ νδφ θαη ηνλ αξηζκφ ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Σ.Κ.: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Γήκνο / Κνηλφηεηα: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ην δήκν ή/θαη ηελ θνηλφηεηα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Υψξα: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ηε ρψξα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Δπαξρία: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ηελ επαξρία ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Σ.Θ.: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηελ ηαρπδξνκηθή ζπξίδα ηεο ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Σ.Κ.: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα ηεο ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Γήκνο / Κνηλφηεηα: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ην δήκν ή/θαη ηελ θνηλφηεηα ηεο ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Υψξα: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ηε ρψξα ηεο ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Δπαξρία: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ηελ επαξρία ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Πξσηεχνπζα Γηεχζπλζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη πνηα απφ ηηο δχν δηεπζχλζεηο πνπ έρεη θαηαρσξήζεη πην πάλσ (Οκάδα Πεδίσλ «Γηεχζπλζε» θαη Οκάδα Πεδίσλ «Ταρπδξνκηθή Γηεχζπλζε»), ζέιεη λα ζεσξεζεί σο πξσηεχνπζα δηεχζπλζε. (Τν πεδίν απηφ είλαη ελεξγφ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη θαηαρσξήζεη δχν (2) δηεπζχλζεηο). Σειέθσλν 1: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 41

42 Σειέθσλν 2: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη θαη δεχηεξν αξηζκφ ηειεθψλνπ. Σειενκνηφηππν: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηνλ αξηζκφ ηειενκνηφηππνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ιζηνζειίδα: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Καηάζηαζε: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Ο εμσηεξηθφο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Οη πηζαλέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ «Καηάζηαζε» είλαη: Καηαρψξεζε Έγθξηζε ή Απφξξηςε Καηαρψξεζε: Τν πεδίν παίξλεη ηελ ηηκή απηή φηαλ ν εμσηεξηθφο ρξήζηεο νινθιεξψζεη ηελ εγγξαθή ηνπ παηψληαο ην θνπκπί «Απνζήθεπζε». Έγθξηζε ή Απφξξηςε: Τν πεδίν παίξλεη ηελ ηηκή «Έγθξηζε» ή «Απφξξηςε» φηαλ ν Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο ηεο ΑλΑΓ εγθξίλεη ή απνξξίςεη ηελ αίηεζε αληίζηνηρα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απνζηέιιεηαη Ηιεθηξνληθφ Μήλπκα ζηνλ εμσηεξηθφ ρξήζηε, ην νπνίν ηνλ ελεκεξψλεη αλ ε αίηεζή ηνπ έρεη εγθξηζεί ή απνξξηθζεί. Σε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο αίηεζεο, ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζα εκπεξηέρεη ηνλ πξνζσπηθφ «Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑλΑΓ» ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ «Κσδηθφ Πξφζβαζεο». Ηκεξνκελία: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρεη εγθξηζεί ή απνξξηθζεί ε εγγξαθή απφ ηνλ Βνεζφ Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ ηεο ΑλΑΓ. Ο εμσηεξηθφο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Ηκεξνκελία Καηαρψξεζεο: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρεη θαηαρσξεζεί ε εγγξαθή. Ο εμσηεξηθφο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. 42

43 ΒΗΜΑ 2: Σεθκεξίσζε: Πηζηνπνηεηηθφ: Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ζην Μεηξψν ηνπ Αξκφδηνπ Δθφξνπ πλεκκέλν: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηζπλάςεη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη νξηζηηθά ηελ αίηεζε ηνπ. Σεκείσζε: Όηαλ ν εμσηεξηθφο ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί «Απνζήθεπζε» θαη ε αίηεζε ηνπ ππνβιεζεί επηηπρψο, ηφηε δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηελ ηξνπνπνηήζεη. ΔΞΟΓΟ: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νζφλε. ΔΚΣΤΠΩΗ: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηελ αίηεζή ηνπ. 43

44 3 «Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε ΚΔΚ» Ο Φξήζηεο, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη Αίηεζε γηα Πηζηνπνίεζε ΚΔΚ ή λα πξνζζέζεη/αιιάμεη θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ήδε θαηαρσξήζεη. ΒΗΜΑ 1: Καηαρψξεζε ηνηρείσλ: Βαζηθά ηνηρεία: Κσδηθφο Αίηεζεο: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα φηαλ ν ρξήζηεο απνζεθεχζεη γηα πξψηε θνξά ηελ αίηεζή ηνπ, είηε παηψληαο ην θνπκπί «Απνζήθεπζε» είηε παηψληαο ην θνπκπί «Υπνβνιή». Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Αξηζκφο Μεηξψνπ ΑλΑΓ: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Δπσλπκία / Ολνκαηεπψλπκν: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα ε ηηκή απφ ηελ Αίηεζε γηα Έγθξηζε Φπζηθνχ / Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. («Δπσλπκία» εάλ ν ρξήζηεο είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν ή «Ολνκαηεπψλπκν» εάλ ν ρξήζηεο είλαη Φπζηθφ Πξφζσπν). Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Δπσλπκία Κ.Δ.Κ.: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα ε ηηκή απφ ηελ Αίηεζε γηα Έγθξηζε Φπζηθνχ / Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ο ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Γηεχζπλζε Κηεξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ: Γηεχζπλζε Οδφο & Αξηζκφο: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα ε ηηκή απφ ηελ Αίηεζε γηα Έγθξηζε Φπζηθνχ / Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ο ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. 44

45 Σ.Κ.: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα ε ηηκή απφ ηελ Αίηεζε γηα Έγθξηζε Φπζηθνχ / Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ο ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Γήκνο / Κνηλφηεηα: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα ε ηηκή απφ ηελ Αίηεζε γηα Έγθξηζε Φπζηθνχ / Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ο ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Δπαξρία: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα ε ηηκή απφ ηελ Αίηεζε γηα Έγθξηζε Φπζηθνχ / Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ο ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Σειέθσλν 1: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα ε ηηκή απφ ηελ Αίηεζε γηα Έγθξηζε Φπζηθνχ / Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ο ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Σειέθσλν 2: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα ε ηηκή απφ ηελ Αίηεζε γηα Έγθξηζε Φπζηθνχ / Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ο ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Σειενκνηφηππν: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα ε ηηκή απφ ηελ Αίηεζε γηα Έγθξηζε Φπζηθνχ / Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ο ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα ε ηηκή απφ ηελ Αίηεζε γηα Έγθξηζε Φπζηθνχ / Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ο ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Ιζηνζειίδα: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα ε ηηκή απφ ηελ Αίηεζε γηα Έγθξηζε Φπζηθνχ / Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ο ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Δθπαηδεπηηθή Πείξα: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη κηα εθ ησλ δχν επηινγψλ πνπ είλαη νη εμήο: Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθήο πείξαο βάζεη πινπνηεζέλησλ πξνγξακκάησλ. Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθήο πείξαο βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηνπ Γηεπζπληή. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ: Γηεπζπληήο Κ.Δ.Κ.: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑλΑΓ ηνπ Γηεπζπληή Κ.Δ.Κ.. Αλ ε ηηκή είλαη έγθπξε ηφηε ην ζχζηεκα εκθαλίδεη απηφκαηα ην νλνκαηεπψλπκν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑλΑΓ. Τπεχζπλνο Καηάξηηζεο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑλΑΓ ηνπ Υπεχζπλνπ Καηάξηηζεο. Αν η τιμή είναι ζγκυρη τότε ην ζχζηεκα εκθαλίδεη απηφκαηα ην νλνκαηεπψλπκν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑλΑΓ. Γηνηθεηηθφο / Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηνλ Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑλΑΓ ηνπ Γηνηθεηηθνχ / Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ. Αλ ε ηηκή είλαη έγθπξε ηφηε ην ζχζηεκα εκθαλίδεη απηφκαηα ην νλνκαηεπψλπκν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑλΑΓ. Γ.Δ.Κ.: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ ηελ ηδηφθηεηε ή κηζζσκέλε Γνκή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Γ.Δ.Κ) πνπ ρξεζηκνπνηεί. Ο θαηάινγνο παξνπζηάδεη φιεο ηηο πηζηνπνηεκέλεο Γνκέο νη νπνίεο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην ζχζηεκα. Δ.Δ.Κ. 1: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ έλαλ Δθπαηδεπηή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Κ). Ο θαηάινγνο παξνπζηάδεη φινπο ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο Δθπαηδεπηέο νη νπνίνη είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην ζχζηεκα. 45

46 Δ.Δ.Κ. 2: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ βνεζεηηθφ θαηάινγν επηινγψλ έλαλ Δθπαηδεπηή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Κ). Ο θαηάινγνο παξνπζηάδεη φινπο ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο Δθπαηδεπηέο νη νπνίνη είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην ζχζηεκα. Καηάζηαζε: Καηάζηαζε: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Οη πηζαλέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ «Καηάζηαζε» είλαη: - Διιηπήο - Σπκβαηή - Πιήξεο - Αζχκβαηε - Έγθπξε - Σπκβαηή - Άθπξε - Έγθξηζε Διιηπήο: Τν πεδίν παίξλεη ηελ ηηκή απηή φηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί «Απνζήθεπζε». Ο ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ αίηεζε ηνπ. Πιήξεο: Τν πεδίν παίξλεη ηελ ηηκή απηή φηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί «Υπνβνιή». Τν ζχζηεκα αθνχ ειέγμεη φηη φια ηα ππνρξεσηηθά πεδία είλαη ζπκπιεξσκέλα, εκθαλίδεη ην πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα «Θέιεηε λα πξνρσξήζεηε ζε νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζαο, ρσξίο δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο;» Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο απαληήζεη αξλεηηθά, ηφηε ε ηηκή ηνπ πεδίνπ «Καηάζηαζε» παξακέλεη «Διιηπήο», ελψ ζε πεξίπησζε πνπ απαληήζεη θαηαθαηηθά, ηφηε ε ηηκή ηνπ πεδίνπ «Καηάζηαζε» γίλεηαη «Πιήξεο». Ο ρξήζηεο ηφηε δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ αίηεζε ηνπ. Έγθπξε / Άθπξε: Τν πεδίν παίξλεη ηελ ηηκή «Έγθπξε» ή «Άθπξε» φηαλ ν Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο ηεο ΑλΑΓ ειέγμεη φηη φια ηα πηζηνπνηεηηθά είλαη έγθπξα ή άθπξα αληίζηνηρα, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πηζηνπνίεζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε θξηζεί «Άθπξε» απνζηέιιεηαη Ηιεθηξνληθφ Μήλπκα ( ) ζηνλ ρξήζηε, φπνπ ηνλ ελεκεξψλεη λα ειέγμεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη λα ππνβάιεη μαλά ηελ αίηεζε ηνπ. Ο ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ αίηεζε ηνπ φηαλ πάξεη ηελ ηηκή «Άθπξε» ελψ δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηελ ηξνπνπνηήζεη φηαλ πάξεη ηελ ηηκή «Έγθπξε». Σπκβαηή / Αζχκβαηε: Τν πεδίν παίξλεη ηελ ηηκή «Σπκβαηή» ή «Αζχκβαηε» φηαλ ν Αξκφδηνο Λεηηνπξγφο ηεο ΑλΑΓ ειέγμεη φηη φια ηα πηζηνπνηεηηθά είλαη ζπκβαηά ή αζχκβαηα αληίζηνηρα, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πηζηνπνίεζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε θξηζεί «Αζχκβαηε» απνζηέιιεηαη Ηιεθηξνληθφ Μήλπκα ( ) ζηνλ ρξήζηε, φπνπ ηνλ ελεκεξψλεη λα ειέγμεη ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη λα ππνβάιεη μαλά ηελ αίηεζε ηνπ. Ο ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ αίηεζε ηνπ φηαλ πάξεη ηελ ηηκή «Αζχκβαηε» ελψ δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηελ ηξνπνπνηήζεη φηαλ πάξεη ηελ ηηκή «Σπκβαηή». Έγθξηζε / Απφξξηςε: Τν πεδίν παίξλεη ηελ ηηκή «Έγθξηζε» ή «Απφξξηςε» φηαλ ην Αξκφδην Όξγαλν Λήςεο Απφθαζεο ηεο ΑλΑΓ εγθξίλεη ή απνξξίςεη ηελ αίηεζε αληίζηνηρα, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πηζηνπνίεζεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απνζηέιιεηαη Ηιεθηξνληθφ Μήλπκα ( ) ζηνλ ρξήζηε, φπνπ ηνλ ελεκεξψλεη αλ ε αίηεζε ηνπ έρεη εγθξηζεί ή απνξξηθζεί. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ αίηεζε ηνπ, εθηφο θαη αλ πάξεη ηελ ηηκή «Απφξξηςε» θαη επηζπκεί λα αηηεζεί Δπαλεμέηαζε. (Βλ. πιο κάηυ) Ηκεξνκελία: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Αιιαγή: Ηκεξνκελία Αιιαγήο: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, φηαλ ν ρξήζηεο αηηεζεί λα θάλεη αιιαγέο ζηελ αίηεζε ηνπ. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. 46

47 Ηκεξνκελία Τπνβνιήο: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, φηαλ ν ρξήζηεο ππνβάιεη γηα πξψηε θνξά ηελ αίηεζε ηνπ. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. ΒΗΜΑ 2: Σεθκεξίσζε: Πηζηνπνηεηηθφ: Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. πλεκκέλν: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηζπλάςεη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. Έγθπξν: Τν πεδίν παίξλεη ηελ έλδεημε φηαλ ν Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο ηεο ΑλΑΓ, ειέγμεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο αίηεζεο. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. πκβαηφ: Τν πεδίν παίξλεη ηελ έλδεημε φηαλ ν Αξκφδηνο Λεηηνπξγφο ηεο ΑλΑΓ, ειέγμεη ηελ ζπκβαηφηεηα ηεο αίηεζεο. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Τπεχζπλε Γήισζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα ζεκεηψζεη ηελ έλδεημε ζην πεδίν ηεο Υπεχζπλεο Γήισζεο γηα λα δειψζεη φηη απνδέρεηαη ην πεξηερφκελν ηεο. Έιεγρνο Δγθπξφηεηαο: Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ν Κσδηθφο θαη ην Ολνκαηεπψλπκν ηνπ Βνεζνχ Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ ηεο ΑλΑΓ, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ηεο αίηεζεο. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Ηκεξνκελία: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο ειέγμεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο αίηεζεο. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. 47

48 Έιεγρνο πκβαηφηεηαο: Αξκφδηνο Λεηηνπξγφο: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ν Κσδηθφο θαη ην Ολνκαηεπψλπκν ηνπ Αξκφδηνπ Λεηηνπξγνχ ηεο ΑλΑΓ, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν ζπκβαηφηεηαο ηεο αίηεζεο. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Ηκεξνκελία: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Αξκφδηνο Λεηηνπξγφο ειέγμεη ηελ ζπκβαηφηεηα ηεο αίηεζεο. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεη ηελ αίηεζε ηνπ ρσξίο απηή λα έρεη ππνβιεζεί ζηελ ΑλΑΓ. ΤΠΟΒΟΛΗ: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη νξηζηηθά ηελ αίηεζε ηνπ ζηελ ΑλΑΓ. ΑΛΛΑΓΗ: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε «Καηάζηαζε» ηεο αίηεζεο ηνπ είλαη «Έγθξηζε». Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αιιάμεη πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ηνπ, θαη αθνινχζσο λα ηελ ππνβάιεη μαλά ζηελ ΑλΑΓ γηα έιεγρν. ΔΚΣΤΠΩΗ: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηελ αίηεζε ηνπ. ΔΞΟΓΟ: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε. 48

49 4 «Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ΚΔΚ» 49

50 Ο Φξήζηεο, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ. Κσδηθφο Αμηνιφγεζεο: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα φηαλ ν ρξήζηεο απνζεθεχζεη γηα πξψηε θνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Κσδηθφο Αίηεζεο: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Αξηζκφο Μεηξψνπ ΑλΑΓ: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Δπσλπκία / Ολνκαηεπψλπκν: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Ηκεξνκελία Αμηνιφγεζεο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ επηηφπην έιεγρν. Ιθαλνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ: Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην πεδίν απηφ αλ φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα ηθαλνπνηνχληαη. Α. Ιθαλφηεηα Οξγάλσζεο θαη Τινπνίεζεο ηεο Καηάξηηζεο: Α1. Δθπαηδεπηηθή Πείξα: Δθπαηδεπηηθή Πείξα: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κφλν αλ ην Κ.Δ.Κ. ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Αηηηνιφγεζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηιέμεη ην παξαπάλσ πεδίν, δειαδή ην Κ.Δ.Κ. δελ ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Α2. Γηαρείξηζε ηνπ Κ.Δ.Κ.: Οξγάλσζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κφλν αλ ην Κ.Δ.Κ. ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Αηηηνιφγεζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηιέμεη ην παξαπάλσ πεδίν, δειαδή ην Κ.Δ.Κ. δελ ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Μάξθεηηλγθ, Γηθηχσζε θαη Πξνβνιή: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κφλν αλ ην Κ.Δ.Κ. ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Αηηηνιφγεζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηιέμεη ην παξαπάλσ πεδίν, δειαδή ην Κ.Δ.Κ. δελ ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κφλν αλ ην Κ.Δ.Κ. ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Αηηηνιφγεζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηιέμεη ην παξαπάλσ πεδίν, δειαδή ην Κ.Δ.Κ. δελ ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Α3. ρεδηαζκφο, Τινπνίεζε θαη Αμηνιφγεζε Καηάξηηζεο: Αλάιπζε Αλαγθψλ θαη ρεδηαζκφο Πξνδηαγξαθψλ: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κφλν αλ ην Κ.Δ.Κ. ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. 50

51 Αηηηνιφγεζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηιέμεη ην παξαπάλσ πεδίν, δειαδή ην Κ.Δ.Κ. δελ ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Γηαδηθαζία επηινγήο θαηαξηηδνκέλσλ: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κφλν αλ ην Κ.Δ.Κ. ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Αηηηνιφγεζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηιέμεη ην παξαπάλσ πεδίν, δειαδή ην Κ.Δ.Κ. δελ ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κφλν αλ ην Κ.Δ.Κ. ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Αηηηνιφγεζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηιέμεη ην παξαπάλσ πεδίν, δειαδή ην Κ.Δ.Κ. δελ ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Μεζνδνινγία αμηνιφγεζεο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κφλν αλ ην Κ.Δ.Κ. ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Αηηηνιφγεζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηιέμεη ην παξαπάλσ πεδίν, δειαδή ην Κ.Δ.Κ. δελ ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Β. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ: Γηεπζπληήο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κφλν αλ ην Κ.Δ.Κ. ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Αηηηνιφγεζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηιέμεη ην παξαπάλσ πεδίν, δειαδή ην Κ.Δ.Κ. δελ ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Τπεχζπλνο Καηάξηηζεο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κφλν αλ ην Κ.Δ.Κ. ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Αηηηνιφγεζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηιέμεη ην παξαπάλσ πεδίν, δειαδή ην Κ.Δ.Κ. δελ ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Γηνηθεηηθφο / Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κφλν αλ ην Κ.Δ.Κ. ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Αηηηνιφγεζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηιέμεη ην παξαπάλσ πεδίν, δειαδή ην Κ.Δ.Κ. δελ ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Γ. Γηνηθεηηθή Τπνδνκή: Γηνηθεηηθή Τπνδνκή: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κφλν αλ ην Κ.Δ.Κ. ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Αηηηνιφγεζε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηιέμεη ην παξαπάλσ πεδίν, δειαδή ην Κ.Δ.Κ. δελ ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Ηκεξνκελία Καηαρψξεζεο: Παξάγεηαη θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο έρεη απνζεθεχζεη γηα πξψηε θνξά ηελ 51

52 αμηνιφγεζε ηνπ. Ο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεη ηελ αίηεζε ηνπ. ΔΚΣΤΠΩΗ: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηελ αίηεζε ηνπ. ΔΞΟΓΟ: Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε. 52

53 5 «Αίηεζε γηα Έγθξηζε Αμηνινγεηή» Ο Φξήζηεο, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη Αίηεζε γηα Έγθξηζε Αμηνινγεηή ή λα πξνζζέζεη/αιιάμεη θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ήδε θαηαρσξήζεη. 53

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «i-bank Καηλνηνκία & Τερλνινγία» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο

Διαβάστε περισσότερα