ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 27 / 02 / 2015 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ Η Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) δηελήξγεζε γηα πξώηε θνξά ζηε Υώξα καο ηελ Έρεσλα Φρήζες Φρόλοσ ζηα λοηθοθσρηά (ΕΦΦ), κε πεξίνδν αλαθνξάο ην Μάξηην ηνπ 2013 έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2014, κέζσ ηεο νπνίαο ζπγθεληξώλνληαη πιεξνθνξίεο, γηα ηε ρξήζε θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Υώξαο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο (εξγαζία, ζπνπδέο, θξνληίδα παηδηώλ, θνηλσληθή δσή, κεηαθηλήζεηο θ.α.). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ ζηηο 11/12/2014 κε Γειηίν Σύπνπ πνπ αλαθνηλώζεθε από ηελ ΔΛΣΑΣ, ελώ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζα γίλεη ζε εκεξίδα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ΔΛΣΑΣ εληόο ηνπ ην παξόλ δειηίν παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε τρήζε θαη ηελ θαηαλοκή ηοσ τρόλοσ ηφλ εργαδοκέλφλ. Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ζε κέιε λνηθνθπξηώλ ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ, θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο, όπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ ζε δύν εκεξνιόγηα, έλα γηα κία εξγάζηκε εκέξα, Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, θαη έλα γηα άββαην ή Κπξηαθή. Γξάθεκα 1. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο εξγαδνκέλσλ ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, θαηά θύιν. Πιεζπζκόο ειηθίαο εηώλ. Πιεξνθνξίεο: Γ/λζε ηαηηζηηθώλ Πιεζπζκνύ θαη Αγνξάο Δξγαζίαο Σκήκα Δηδηθώλ Δξεπλώλ Ννηθνθπξηώλ Γεώξγηνο Νηνύξνο: ηει.: , Γεσξγία Καξηδή: ηει.: Ύπλνο Δζηίαζε Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα (πιύζηκν, ληύζηκν θ.α.) Δξγαζία πνπδέο Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 00:03 00:01 01:49 02:12 01:02 00:55 01:14 04:04 03:46 05:15 08:01 08:08 Διεύζεξνο ρξόλνο* 04:03 04:57 Μεηαθηλήζεηο 01:07 01:13 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:04 *Ωο ειεύζεξνο ρξόλνο ζεσξείηαη ν ρξόλνο πνπ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή δσή θαη αλαςπρή, ηα αζιήκαηα θαη ηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο ηέρλεο, ηα ρόκπη, ηε ρξήζε ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ηα παηρλίδηα, ηελ ελεκέξσζε θαη ινηπέο εζεινληηθέο εξγαζίεο Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο

2 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζε ώρες θαη ιεπηά αλά εκέρα, δειαδή σο κέζνο ρξόλνο αλά δξαζηεξηόηεηα. Ο κέζνο ρξόλνο αλαθέξεηαη ζην κέζν όξν πνπ πξνθύπηεη γηα ην ζύλνιν ησλ εξεπλώκελσλ, αθόκα θαη αλ δε ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα, θαζώο θαη γηα νιόθιεξν ην έηνο. ηε παξνύζα αλάιπζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ζε όιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο (εξγάζηκεο θαη κε). Γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο εξγαζίαο πξνέθπςε ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ώξεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί αλά εξεπλώκελν, ππνινγηδόκελνο γηα νιόθιεξν ην έηνο (εξγάζηκεο θαη κε εξγάζηκεο εκέξεο) θαη γηα ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ πνπ δειώλεη όηη εξγάδεηαη. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη γπλαίθεο, ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη, αθηεξώλνπλ 4 ώξεο θαη 4 ιεπηά γηα ηελ εξγαζία ηνπο, ελώ ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ ηνπο αθηεξώλνπλ γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν 1 (4 ώξεο θαη 3 ιεπηά) θαη γηα ηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ 2 (3 ώξεο θαη 46 ιεπηά). Οη άλδξεο, ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ πνπ εξγάδνληαη, αθηεξώλνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ηελ εξγαζία ηνπο (5 ώξεο θαη 15 ιεπηά) θαη γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν (4 ώξεο θαη 57 ιεπηά), ελώ αθηεξώλνπλ πνιύ ιηγόηεξν ρξόλν γηα ηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ (1 ώξα θαη 14 ιεπηά) (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). Ο κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο ύπλνπ είλαη 8 ώξεο θαη 1 ιεπηό γηα ηηο γπλαίθεο θαη 8 ώξεο θαη 8 ιεπηά γηα ηνπο άλδξεο - ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη - θαη αθνξά ζε ρξόλν πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ύπλν ηε λύρηα θαη ηελ εκέξα, αιιά θαη ην ρξόλν ζην θξεβάηη πξηλ ή θαη κεηά ηνλ ύπλν (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). Γηα εζηίαζε - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεπκάησλ θαη ηεο θαηαλάισζεο πνηώλ αλεμαξηήησο ηεο ηνπνζεζίαο, νη άλδξεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη αθηεξώλνπλ θαηά κέζν όξν 23 ιεπηά πεξηζζόηεξν από ηηο γπλαίθεο ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ πνπ εξγάδνληαη. Γηα πιύζηκν θαη ληύζηκν (βνύξηζηζκα δνληηώλ, αιιαγή ελδπκάησλ, πξνζσπηθή πγηεηλή, μύξηζκα θιπ.), νη γπλαίθεο αθηεξώλνπλ 7 ιεπηά εκεξεζίσο πεξηζζόηεξα από ηνπο άλδξεο (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο νη άλδξεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη αθηεξώλνπλ 6 ιεπηά πεξηζζόηεξα ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ πνπ εξγάδνληαη (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). Ο κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζε κεηαθηλήζεηο από θαη πξνο ηελ εξγαζία αλέξρεηαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο (33 θαη 31 ιεπηά αληίζηνηρα), ελώ ν ρξόλνο γηα κεηαθηλήζεηο ζρεηηθέο κε δξαζηεξηόηεηεο, όπσο αζιήκαηα ή ρόκπη, θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν είλαη κεγαιύηεξνο ζηε πεξίπησζε ησλ αλδξώλ (21 ιεπηά) ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (14 ιεπηά) (Γξάθεκα 6). πγθξίλνληαο ηα δηαζέζηκα από ηελ έξεπλα ζηνηρεία γηα ην ζύλνιν ησλ κειώλ ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ, παξαηεξνύληαη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο κεηαμύ εξγαδνκέλσλ θαη κε (άλεξγνη, ζπληαμηνύρνη, καζεηέο, λνηθνθπξέο θαη ινηπνί κε νηθνλνκηθά ελεξγνί). Σα θύξηα ζεκεία αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ νη εξγαδόκελνη ρξεζηκνπνηνύλ θαη θαηαλέκνπλ ηνλ ρξόλν ηνπο ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο κε εξγαδόκελνπο παξνπζηάδνληαη ζην Γξάθεκα 2 θαη ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 1 Ωο ειεύζερος τρόλος νξίδεηαη ν ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δσή θαη αλαςπρή, ηα αζιήκαηα θαη ηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο ηέρλεο, ηα ρόκπη, ηε ρξήζε ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ηα παηρλίδηα, ηελ ελεκέξσζε θαη ινηπέο εζεινληηθέο εξγαζίεο. 2 Η θροληίδα ηοσ λοηθοθσρηού πεξηιακβάλεη νηθηαθέο εξγαζίεο, θξνληίδα παηδηώλ θαη ειηθησκέλσλ, θξνληίδα θαηνηθίδησλ θαη νηθόζηησλ δώσλ, θαηαζθεπέο, επηζθεπέο θαη επηδηνξζώζεηο ζηελ θαηνηθία θ.α. 2

3 Με νηθνλνκηθά ελεξγνί Άλεξγνη Δξγαδόκελνη Γξάθεκα 2. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, θαηά αζρνιία θαη θύιν. Πιεζπζκόο ειηθίαο εηώλ. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Ύπλνο Δζηίαζε Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα Απαζρόιεζε πνπδέο Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό Διεύζεξνο ρξόλνο Μεηαθηλήζεηο κε ζθνπό Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο Με βάζε ηελ αζρνιία ησλ αηόκσλ, από ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πξνέθπςε όηη νη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αθηεξώλνπλ 4 ώξεο θαη 40 ιεπηά γηα ηελ εξγαζία ηνπο, ελώ ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ ηνπο αθηεξώλνπλ γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν (4 ώξεο θαη 31 ιεπηά) θαη γηα ηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ (2 ώξεο θαη 30 ιεπηά). Οη άλεξγνη ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ αθηεξώλνπλ 14 ιεπηά γηα δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία θαη 7 ώξεο θαη 19 ιεπηά γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν, ελώ αθηεξώλνπλ ζεκαληηθό ρξόλν θαη γηα ηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ (3 ώξεο θαη 9 ιεπηά) (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 2). Ο κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο ύπλνπ είλαη 8 ώξεο θαη 5 ιεπηά γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, 8 ώξεο θαη 40 ιεπηά γηα ηνπο άλεξγνπο, θαη 8 ώξεο θαη 46 ιεπηά γηα ηνπο νηθνλνκηθά κε ελεξγνύο - ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ - θαη αθνξά ζε ρξόλν πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ύπλν ηε λύρηα θαη ηελ εκέξα, αιιά θαη ην ρξόλν ζην θξεβάηη πξηλ ή θαη κεηά ηνλ ύπλν (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 2). ε δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν νη εξγαδόκελνη άλδξεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αθηεξώλνπλ 4 ώξεο θαη 57 ιεπηά, ελώ ν αληίζηνηρνο ρξόλνο γηα ηηο γπλαίθεο αλέξρεηαη ζε 4 ώξεο θαη 3 ιεπηά. ηε πεξίπησζε ησλ αλέξγσλ ν ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν αλέξρεηαη ζε 8 ώξεο θαη 27 ιεπηά γηα ηνπο άλδξεο θαη ζε 6 ώξεο θαη 13 ιεπηά γηα ηηο γπλαίθεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 2). ηε θξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό νη γπλαίθεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ κε νηθνλνκηθά ελεξγό πιεζπζκό αθηεξώλνπλ 5 ώξεο θαη 13 ιεπηά, ελώ νη άλδξεο ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ κε νηθνλνκηθά ελεξγό πιεζπζκό αθηεξώλνπλ 1 ώξα θαη 53 ιεπηά (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 2). 3

4 ISCED 0-2 ISCED 3-4 ISCED 5-6 ISCED 7-8 Γξάθεκα 3. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο εξγαδνκέλσλ ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, θαηά θύιν θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο*. Πιεζπζκόο ειηθίαο εηώλ. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ύπλνο Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα (πιύζηκν, ληύζηκν θ.α.) πνπδέο Διεύζεξνο ρξόλνο Δζηίαζε Δξγαζία Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό Μεηαθηλήζεηο * Σα επίπεδα εθπαίδεπζεο πξνθύπηνπλ βάζεη ηεο ηαμηλόκεζεο ISCED 2011 θαη αλαιύνληαη σο εμήο: - ISCED 0-2: Κακία βαζκίδα εθπαίδεπζεο έσο θαη θαηώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γεκνηηθό, Γπκλάζην) - ISCED 3-4: Αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα θαη κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Λύθεην, ΔΠΑ, ΔΠΑΛ, ΙΔΚ, ΚΔΚ) - ISCED 5-6: Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΣΔΙ, ΚΑΣΔΔ, ΑΣΔΙ, ΑΔΙ, ηξαηησηηθέο ζρνιέο) - ISCED 7-8: Μεηαπηπρηαθό (MSc) ή Γηδαθηνξηθό (PhD) Λακβάλνληαο ππόςε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, από ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ, θαίλεηαη όηη νη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο θαηώηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (έσο θαη Γπκλάζην) αθηεξώλνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηελ εξγαζία ηνπο (5 ώξεο θαη 26 ιεπηά νη άλδξεο θαη 4 ώξεο θαη 10 ιεπηά νη γπλαίθεο εκεξεζίσο) θαη ιηγόηεξν ρξόλν ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν (4 ώξεο θαη 38 ιεπηά νη άλδξεο θαη 3 ώξεο θαη 38 ιεπηά νη γπλαίθεο εκεξεζίσο), ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηαηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (πνπ θαηέρνπλ δειαδή κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό), θαη νη νπνίνη αθηεξώλνπλ εκεξεζίσο γηα ηελ εξγαζία ηνπο 4 ώξεο θαη 20 ιεπηά νη άλδξεο θαη 3 ώξεο θαη 32 ιεπηά νη γπλαίθεο, ελώ γηα δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν 5 ώξεο θαη 48 ιεπηά θαη 4 ώξεο θαη 12 ιεπηά νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο αληίζηνηρα (Γξάθεκα 3, Πίλαθαο 3). Οη εξγαδόκελνη πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (δειαδή πνπ θαηέρνπλ πηπρίν) αθηεξώλνπλ ρξόλν θαη γηα ζπνπδέο παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ηνπο (5 ιεπηά νη γπλαίθεο θαη 3 ιεπηά νη άλδξεο) (Γξάθεκα 3, Πίλαθαο 3). Οη άλδξεο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο θαηώηαηεο ή θαηώηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο αθηεξώλνπλ ιηγόηεξν ρξόλν ζηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ (1 ώξα θαη 12 ιεπηά) ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηαηεο (1 ώξα θαη 34 ιεπηά) βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (Γξάθεκα 3, Πίλαθαο 3). 4

5 Μηζζσηόο Απηναπαζρνινύκελνο Γξάθεκα 4. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζηελ εξγαζία, ζε ώξεο θαη ιεπηά, κε βάζε ηε ζέζε ζηελ εξγαζία θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Εξγαδόκελνη ειηθίαο εηώλ. ISCED :34 ISCED :03 ISCED :40 ISCED :51 ISCED :59 ISCED :45 ISCED :21 ISCED : Ο ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζηελ εξγαζία, γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, είλαη απμεκέλνο ζηε πεξίπησζε ησλ κηζζσηώλ πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηαηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό) θαη αλέξρεηαη ζε 5 ώξεο θαη 59 ιεπηά εκεξεζίσο). Γηα ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο, νη ώξεο εξγαζίαο κεηώλνληαη όζν απμάλεηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα, από 4 ώξεο θαη 51 ιεπηά εκεξεζίσο πνπ είλαη ζηηο πεξηπηώζεηο αηόκσλ πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ην θαηώηαην επίπεδν εθπαίδεπζεο κεηώλεηαη ζηηο 3 ώξεο θαη 34 ιεπηά γηα ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηαηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (πνπ θαηέρνπλ δειαδή κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό) (Γξάθεκα 4). Γξάθεκα 5. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, κε βάζε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο. Εξγαδόκελνη ειηθίαο εηώλ. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Ύπλνο 07:53 08:12 Δζηίαζε 01:47 02:24 Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα 00:55 01:01 Απαζρόιεζε 03:56 06:51 πνπδέο 00:01 00:00 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 01:58 02:18 Διεύζεξνο ρξόλνο 03:25 05:02 Μεηαθηλήζεηο κε ζθνπό 01:05 01:03 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:08 00:23 Δξγάζηκεο εκέξεο αββαηνθύξηαθν 5

6 Οη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αθηεξώλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο, θαηά κέζν όξν, 6 ώξεο θαη 51 ιεπηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή) θαη 3 ώξεο θαη 56 ιεπηά ηα αββαηνθύξηαθα (Γξάθεκα 5, Πίλαθαο 4). Σα αββαηνθύξηαθα, νη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ, αθηεξώλνπλ θαηά κέζν όξν 20 ιεπηά πεξηζζόηεξν ζηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ ζε ζρέζε κε ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γξάθεκα 5). ε δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν νη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αθηεξώλνπλ θαηά κέζν όξν 3 ώξεο θαη 25 ιεπηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ελώ ηα αββαηνθύξηαθα αθηεξώλνπλ 5 ώξεο θαη 2 ιεπηά (Γξάθεκα 5, Πίλαθαο 4). Ο κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο ύπλνπ είλαη 7 ώξεο θαη 53 ιεπηά γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη, 8 ώξεο θαη 12 ιεπηά ηα αββαηνθύξηαθα (Γξάθεκα 5, Πίλαθαο 4). Γξάθεκα 6. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο εξγαδνκέλσλ πνπ αθηεξώλεηαη ζε ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, θαηά θύιν. Πιεζπζκόο ειηθίαο εηώλ. Δξγαζία 04:04 05:15 Παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, VIDEO θαη DVD 01:38 02:07 Πξνεηνηκαζία γεπκάησλ θαη δείπλνπ Μεηαθίλεζε πξνο/από ηελ εξγαζία Πιεξνθόξεζε κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Καζαξηόηεηα θαηνηθίαο Αληαιιαγή επηζθέςεσλ Υαιάξσζε - μεθνύξαζε Μεηαθίλεζε γηα άιιεο δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν Πιύζηκν πηάησλ Φπζηθή θξνληίδα θαη επίβιεςε παηδηώλ Κνηλσληθή δσή κε ηελ νηθνγέλεηα Αγνξέο αγαζώλ Άιιε δξαζηεξηόηεηα ζηελ θνηλσληθή δσή Γηήγεζε θαη αλάγλσζε, παηρλίδη θαη ζπδήηεζε κε ην παηδί Πεξίπαηνο θαη πεδνπνξία Δπηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Αλάγλσζε βηβιίσλ ηδέξσκα θαη δίπισκα Μεηαθίλεζε γηα αγνξέο θαη ππεξεζίεο Μεηαθίλεζε γηα δξαζηεξηόηεηεο ηεο θνηλσληθήο δσήο Σειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο Αθξόαζε ξαδηόθσλνπ Πεξηπνίεζε θήπνπ Αλάγλσζε εθεκεξίδσλ πεξηνδηθώλ 01:06 00:31 00:18 00:39 00:22 00:17 00:14 00:28 00:21 00:13 00:12 00:10 00:10 00:15 00:08 00:08 00:08 00:04 00:04 00:03 00:10 00:33 00:27 00:04 00:19 00:17 00:21 00:02 00:06 00:13 00:09 00:15 00:11 00:12 00:08 00:06 00:00 00:05 00:05 6

7 Με βάζε ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ εκεξήζην ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη από ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ ζε ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο, πξνθύπηεη όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ρξόλνπ αθηεξώλεηαη ζηελ εξγαζία θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, κε αλάινγα απνηειέζκαηα γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο μερσξηζηά (Γξάθεκα 6). Ωζηόζν, αλαθνξηθά κε ηηο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο παξαηεξνύληαη νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ. πγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη, πέξαλ ηεο εξγαζίαο, θαηαλέκνπλ ζρεηηθά πεξηζζόηεξν από ηνλ εκεξήζην ρξόλν ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε πξνεηνηκαζία γεπκάησλ, ε θαζαξηόηεηα ηεο θαηνηθίαο θαη ε θξνληίδα ησλ παηδηώλ, ελώ νη άλδξεο, πέξαλ ηεο εξγαζίαο ηνπο, αθηεξώλνπλ ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δσή, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επηθνηλσλία (Γξάθεκα 6). Γξάθεκα 7. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο πνπ αθηεξώλνπλ νη εξγαδόκελνη, ζε ώξεο θαη ιεπηά, γηα ηηο δέθα πην ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο θαηά θύιν Κνηλσληθή δσή κε ηελ νηθνγέλεηα Άιιε δξαζηεξηόηεηα ζηελ θνηλσληθή δσή Υαιάξσζε - μεθνύξαζε Αληαιιαγή επηζθέςεσλ 00:13 00:15 00:17 00:19 Μεηαθίλεζε θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν Πιεξνθόξεζε κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Μεηαθίλεζε πξνο/από ηελ εξγαζία 00:21 00:27 00:33 Παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, VIDEO θαη DVD 02:07 Δξγαζία 05:15 Πιεξνθόξεζε κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Φπζηθή θξνληίδα θαη επίβιεςε παηδηώλ Αληαιιαγή επηζθέςεσλ Πιύζηκν πηάησλ Μεηαθίλεζε πξνο/από ηελ εξγαζία Καζαξηόηεηα θαηνηθίαο Πξνεηνηκαζία γεπκάησλ θαη δείπλνπ 00:18 00:21 00:22 00:28 00:31 00:39 01:06 Παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, VIDEO θαη DVD 01:38 Δξγαζία 04:04 Με βάζε ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ εκεξήζην ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη από άλδξεο θαη γπλαίθεο, ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη, ζε ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο, πξνθύπηεη όηη ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ αθηεξώλεηαη ηόζν από άλδξεο όζν θαη από γπλαίθεο ζηελ εξγαζία, ζηελ παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, ζηε κεηαθίλεζε από θαη πξνο ηελ εξγαζία, ζηελ αληαιιαγή επηζθέςεσλ θαη ζηελ πιεξνθόξεζε θαη επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ (ρξήζε δηαδηθηύνπ) (Γξάθεκα 7). 7

8 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1. Καηανομή ηης Χρήζης Χρόνοσ ηοσ ζσνόλοσ ηων εργαζομένων ηλικίας εηών ζηις κύριες δραζηηριόηηηες, ζε ώρες και λεπηά, καηά θύλο. Ώρες και λεπηά ηην ημέρα Κύξηα δξαζηεξηόηεηα ύλνιν Πξνζσπηθή θξνληίδα 11:04 10:52 11:15 Ύπλος 08:05 08:01 08:08 Εζηίαζε 02:01 01:49 02:12 Άιιε προζφπηθή θροληίδα (πιύζηκο, ληύζηκο θ.α.) 00:58 01:02 00:55 Δξγαζία 04:40 04:04 05:15 πνπδέο 00:02 00:03 00:01 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 02:30 03:46 01:14 Δζεινληηθή εξγαζία & πλαληήζεηο 00:08 00:10 00:05 Κνηλσληθή δσή & Αλαςπρή 01:14 01:13 01:14 Αζιήκαηα & Τπαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο 00:19 00:14 00:24 Σέρλεο, ρόκπη, ρξήζε ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη παηρλίδηα 00:39 00:30 00:48 Μέζα Μαδηθήο ελεκέξσζεο 02:11 01:56 02:26 Μεηαθηλήζεηο 01:10 01:07 01:13 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:04 00:04 Πίνακας 2. Καηανομή ηης Χρήζης Χρόνοσ ηοσ ζσνόλοσ ηων εργαζομένων ηλικίας εηών ζηις κύριες δραζηηριόηηηες, ζε ώρες και λεπηά, καηά αζτολία και θύλο. Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Εξγαδόκελνη Άλεξγνη Με νηθνλνκηθά ελεξγνί ύλνιν ύλνιν ύλνιν Πξνζσπηθή θξνληίδα 11:04 10:52 11:15 12:14 12:13 12:14 12:16 11:55 12:37 Ύπλος 08:05 08:01 08:08 08:41 08:42 08:41 08:46 08:37 08:56 Εζηίαζε 02:01 01:49 02:12 02:35 02:29 02:41 02:32 02:19 02:44 Άιιε προζφπηθή θροληίδα 00:58 01:02 00:55 00:57 01:02 00:52 00:58 00:59 00:56 Απαζρόιεζε 04:40 04:04 05:15 00:14 00:06 00:22 00:02 00:02 00:02 πνπδέο 00:02 00:03 00:01 00:02 00:02 00:02 00:25 00:20 00:31 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 02:30 03:46 01:14 03:09 04:32 01:46 03:33 05:13 01:53 Διεύζεξνο ρξόλνο 04:31 04:03 04:57 07:19 06:13 08:27 06:43 05:39 07:48 Εζειοληηθή εργαζία θαη ζσλαληήζεης 00:08 00:10 00:05 00:11 00:11 00:11 00:22 00:25 00:19 Κοηλφληθή δφή θαη αλαυστή 01:14 01:13 01:14 01:51 01:45 01:57 01:44 01:33 01:56 Αζιήκαηα θαη σπαίζρηες δραζηερηόηεηες 00:19 00:14 00:24 00:37 00:26 00:49 00:28 00:21 00:36 Τέτλες, τόκπη, τρήζε ηετλοιογηώλ πιεροθόρεζες θαη επηθοηλφλίας θαη 00:39 00:30 00:48 01:16 00:49 01:43 00:46 00:27 01:04 παητλίδηα Μέζα καδηθής ελεκέρφζες 02:11 01:56 02:26 03:24 03:02 03:47 03:23 02:53 03:53 Μεηαθηλήζεηο κε ζθνπό 01:10 01:07 01:13 00:57 00:50 01:05 00:56 00:47 01:05 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:04 00:04 00:04 00:03 00:04 00:04 00:04 00:04 8

9 Πίνακας 3. Καηανομή ηης Χρήζης Χρόνοσ ηοσ ζσνόλοσ ηων εργαζομένων ηλικίας εηών ζηις κύριες δραζηηριόηηηες, ζε ώρες και λεπηά, καηά θύλο και επίπεδο εκπαίδεσζης Επίπεδν εθπαίδεπζεο ISCED 0-2 ISCED 3-4 ISCED 5-6 ISCED 7-8 Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Ύπλνο 08:10 08:13 07:58 08:02 07:59 08:18 07:55 07:56 Δζηίαζε 01:54 02:24 01:44 02:09 01:54 02:06 01:43 02:00 Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα 00:58 00:57 01:01 00:55 01:04 00:54 01:04 00:54 Δξγαζία 04:10 05:26 04:22 05:33 03:44 04:42 03:32 04:20 πνπδέο 00:03 00:00 00:05 00:03 00:04 00:00 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 04:05 01:12 03:44 01:12 03:34 01:16 04:02 01:34 Διεύζεξνο ρξόλνο 03:38 04:38 03:58 04:56 04:23 05:16 04:12 05:48 Εζειοληηθή εργαζία & Σσλαληήζεης 00:15 00:05 00:05 00:10 00:06 00:08 00:14 Κοηλφληθή δφή & Αλαυστή 01:09 01:14 01:06 01:12 01:23 01:15 01:21 01:34 Αζιήκαηα & Υπαίζρηες δραζηερηόηεηες 00:06 00:20 00:16 00:23 00:16 00:25 00:20 00:42 Τέτλες, τόκπη, τρήζε ηετλοιογηώλ πιεροθόρεζες 00:13 00:27 00:35 00:50 00:35 01:05 00:38 01:04 θαη επηθοηλφλίας θαη παητλίδηα Μέζα Μαδηθής ελεκέρφζες 01:55 02:32 01:54 02:26 01:59 02:25 01:45 02:14 Μεηαθηλήζεηο 00:60 01:08 01:06 01:10 01:12 01:21 01:25 01:24 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:03 00:03 00:03 00:04 00:04 00:02 00:03 * Σα επίπεδα εθπαίδεπζεο πξνθύπηνπλ βάζεη ηεο ηαμηλόκεζεο ISCED 2011 θαη αλαιύνληαη σο εμήο: - ISCED 0-2: Κακία βαζκίδα εθπαίδεπζεο έσο θαη θαηώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γεκνηηθό, Γπκλάζην) - ISCED 3-4: Αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα θαη κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Λύθεην, ΔΠΑ, ΔΠΑΛ, ΙΔΚ, ΚΔΚ) - ISCED 5-6: Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΣΔΙ, ΚΑΣΔΔ, ΑΣΔΙ, ΑΔΙ, ηξαηησηηθέο ζρνιέο) - ISCED 7-8: Μεηαπηπρηαθό (MSc) ή Γηδαθηνξηθό (PhD) Πίνακας 4. Καηανομή ηης Χρήζης Χρόνοσ ηοσ ζσνόλοσ ηων εργαζομένων ηλικίας εηών ζηις κύριες δραζηηριόηηηες, ζε ώρες και λεπηά, ανά ημέρα. Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Εξγάζηκεο εκέξεο Δεσηέρα Τρίηε Τεηάρηε Πέκπηε Παραζθεσή αβ/θν Σάββαηο Κσρηαθή Πξνζσπηθή θξνληίδα 10:36 10:47 10:35 10:29 10:32 10:38 11:36 11:10 12:03 Άιιε προζφπηθή θροληίδα Ύπλος 07:53 08:01 07:49 07:47 07:57 07:53 08:12 07:53 08:31 Εζηίαζε 01:47 01:51 01:50 01:45 01:43 01:48 02:24 02:14 02:33 00:55 00:55 00:56 00:57 00:52 00:57 01:01 01:02 00:59 Απαζρόιεζε 06:51 07:02 06:25 07:08 06:42 06:58 03:56 04:55 02:56 πνπδέο 00:01 00:02 00:03 00:00 00:01 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 01:58 01:45 02:10 01:58 02:02 01:54 02:18 02:26 02:11 Διεύζεξνο ρξόλνο 03:25 03:14 03:30 03:21 03:43 03:14 05:02 04:24 05:42 Εζειοληηθή εργαζία θαη ζσλαληήζεης Κοηλφληθή δφή θαη αλαυστή Αζιήκαηα θαη σπαίζρηες δραζηερηόηεηες Τέτλες, τόκπη, τρήζε ηετλοιογηώλ πιεροθόρεζες θαη επηθοηλφλίας θαη παητλίδηα Μέζα καδηθής ελεκέρφζες Μεηαθηλήζεηο κε ζθνπό Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:04 00:01 00:09 00:01 00:06 00:11 00:06 00:15 00:54 00:51 01:00 00:49 00:56 00:53 01:31 01:22 01:41 00:08 00:05 00:06 00:05 00:14 00:09 00:23 00:17 00:30 00:27 00:25 00:30 00:28 00:26 00:24 00:39 00:37 00:41 01:52 01:49 01:53 01:50 02:06 01:42 02:18 02:02 02:35 01:05 01:05 01:14 00:56 00:57 01:13 01:03 01:02 01:04 00:04 00:04 00:05 00:05 00:04 00:03 00:04 00:03 00:04 9

10 Επεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο Έξεπλα Υξήζεο Υξόλνπ (Time Use Survey- TUS) Η Έξεπλα Υξήζεο Υξόλνπ ΔΥΥ (Time Use Survey TUS) δηελεξγείηαη από πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζθνπό ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ δηαζέηνπλ ηα κέιε ησλ λνηθνθπξηώλ ηεο Υώξαο ην ρξόλν ηνπο ζε έλα νιόθιεξν 24σξν κίαο εξγάζηκεο εκέξαο, θαζώο θαη κίαο εκέξαο αξγίαο ή αββάηνπ ή Κπξηαθήο, δειαδή ηε ρξήζε θαη θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ ηνπ πιεζπζκνύ θάζε ρώξαο ζε δηάθνξεο θύξηεο ή δεπηεξεύνπζεο - δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε εξγαζία, νη νηθηαθέο εξγαζίεο, ε θξνληίδα ησλ παηδηώλ ή ησλ ειηθησκέλσλ, νη κεηαθηλήζεηο, ε αλαςπρή θιπ.. Η έξεπλα δηελεξγείηαη ζε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα λνηθνθπξηώλ, θαη παξάιιεια, ζπγθεληξώλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζύλζεζή ησλ λνηθνθπξηώλ, ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, ηελ απαζρόιεζε, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ θαηάζηαζε απαζρόιεζεο, ηελ πγεία ησλ κειώλ ηνπο θιπ. Η δηάζηαζε ηνπ θύινπ απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν γηα ην ζρεδηαζκό ηεο έξεπλαο, ηε δηεμαγσγή αλαιύζεσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ έξεπλα ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα άζθεζε πνιηηηθήο θπξίσο γηα ζέκαηα ηζόηεηαο ησλ θύισλ πνπ αθνξνύλ ζηε ζπκθηιίσζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ζηνλ επηκεξηζκό ηνπ ρξόλνπ ακεηβόκελεο θαη κε ακεηβόκελεο εξγαζίαο θαηά θύιν. Δπηπιένλ δύλαηαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ δνξπθνξηθώλ ινγαξηαζκώλ γηα αγαζά από δηθή ηνπο παξαγσγή θαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ζηελ θαηνηθία. Η ΔΥΥ δηελεξγήζεθε ζηελ Διιάδα γηα πξώηε θνξά ην , ελώ είρε πξνεγεζεί πηινηηθή έξεπλα θαηά ην έηνο Η Έξεπλα δε βαζίδεηαη ζε Κνηλνηηθό Καλνληζκό πνπ λα ππνρξεώλεη γηα ηε δηελέξγεηά ηεο. Ωζηόζν, όπσο θαη ζηα ππόινηπα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έρεη βαζηζζεί ζηηο αξρέο γηα ηηο Δλαξκνληζκέλεο Δπξσπατθέο ΔΥΥ (HETUS 2008). Η αλάγθε γηα κεγαιύηεξε ζπγθξηζηκόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξεπλώλ Υξήζεο Υξόλνπ, πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ην παξειζόλ ζηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο ρώξεο, αλαγλσξίζζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Οη πηζαλέο ρξήζεηο ησλ Δξεπλώλ Υξήζεο Υξόλνπ ζπδεηήζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 1992 ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηνπο «Κνηλσληθνύο Γείθηεο», γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζε έλα πξόγξακκα γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ Δπξσπατθώλ Δξεπλώλ Υξήζεο Υξόλνπ, πνπ ζπληνλίζηεθε από κηα νκάδα εξγαζίαο εκπεηξνγλσκόλσλ από ηελ ΔΔ θαη ηηο ρώξεο EFTA. Η πξώηε έθδνζε γηα ελαξκνληζκέλεο Δπξσπατθέο Έξεπλεο Υξήζεο Υξόλνπ (HETUS) νινθιεξώζεθε ην 2000, βαζηζκέλε ζηηο ζπζηάζεηο ηεο ηειηθήο έθζεζεο γηα ηηο πηινηηθέο έξεπλεο, θαζώο θαη ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζηα ζρόιηα από ηηο ζπλαληήζεηο ηεο Task Force γηα ηηο Έξεπλεο Υξήζεο Υξόλνπ. Η έξεπλα θαηαηάζζεηαη από ηε Eurostat θαη ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηηο ηαηηζηηθέο Φύινπ (gender statistics). Ννκηθό πιαίζην θαη ρξεκαηνδόηεζε Πεξίνδνο δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο Κάιπςε Μεζνδνινγία Μέγεζνο δείγκαηνο Η ΔΥΥ δηελεξγείηαη, ζύκθσλα κε ηελ 2709/ απόθαζε ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο "ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛ.ΣΑΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ" κε θσδηθό MIS ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα "Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε "», ζε δείγκα λνηθνθπξηώλ όισλ ησλ πεξηνρώλ ηεο Υώξαο θαη ηε ζρεηηθή απόθαζε έγθξηζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΑΣ. Μάξηηνο 2013 έσο θαη Φεβξνπάξηνο 2014 Η έξεπλα θαιύπηεη όια ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά ηεο Υώξαο κε ηα κέιε ηνπο, αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο ή νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δμαηξνύληαη από ηελ έξεπλα: Οη ζπιινγηθέο θαηνηθίεο, όπσο π.ρ. μελνδνρεία, παλζηόλ, λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, ζηξαηόπεδα, αλακνξθσηήξηα θιπ. πιινγηθέο θαηνηθίεο ζα ζεσξεζνύλ θαη ηα λνηθνθπξηά πνπ παξέρνπλ ζηέγε κε δηαηξνθή ζε πέληε ηξνθίκνπο θαη άλσ. Σα λνηθνθπξηά κε κέιε μέλνπο ππεθόνπο πνπ ππεξεηνύλ ζε μέλεο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο. Η έξεπλα είλαη δεηγκαηνιεπηηθή, κε ηειηθή δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα ην λνηθνθπξηό θαη κνλάδεο αλάιπζεο ηα λνηθνθπξηά θαη ηα κέιε ηνπο. Η ΔΥΥ βαζίδεηαη ζε δηζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία λνηθνθπξηώλ από πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία γηα ην κόληκν πιεζπζκό ηεο Απνγξαθήο 2011 θαη θαιύπηεη πιήξσο ηνλ πιεζπζκό αλαθνξάο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο αλήιζε ζηα λνηθνθπξηά (θιάζκα δεηγκαηνιεςίαο 0,08%), ην νπνίν θαηαλεκήζεθε κέζα ζην έηνο, ώζηε λα επηιεγνύλ 4 ηζνδύλακα αλεμάξηεηα δείγκαηα, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα 4 ηξίκελα ηνπ έηνπο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ δήκσλ πνπ επηιέρζεθαλ ζηελ έξεπλα αλήιζε ζε 337 θαη ησλ νηθηζκώλ ζε 360, ελώ ν αξηζκόο ησλ κνλάδσλ επηθαλείαο αλήιζε ζε 619. Ο αξηζκόο ησλ κειώλ πνπ ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιόγην αλήιζε ζηα κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 379 ήηαλ ειηθίαο 10 έσο 14 εηώλ, ελώ ηα ππόινηπα ήηαλ ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλσ. Ο αξηζκόο κειώλ ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αλέξρεηαη ζε 5.361, εθ ησλ νπνίσλ είλαη εξγαδόκελνη. 10

11 ηαζκίζεηο Σαμηλόκεζε δξαζηεξηνηήησλ, ηνπνζεζίαο, κέζσλ κεηαθνξάο Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο έξεπλαο θαηαξηίζηεθαλ αλαγσγηθνί ζπληειεζηέο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 2008 (HETUS 2008), θαζώο θαη ηε πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία από ηε Eurostat. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ ησλ λνηθνθπξηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: α) Η πηζαλόηεηα επηινγήο ησλ λνηθνθπξηώλ ηνπ δείγκαηνο. β) Σν πνζνζηό αληαπόθξηζεο ησλ λνηθνθπξηώλ ηνπ δείγκαηνο αλά ζηξώκα (79 ζηξώκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 39 ζηξώκαηα δεκηνπξγήζεθαλ από ηε δηαζηαύξσζε ηεο Πεξηθέξεηαο NUTS 2 θαη ηνπ βαζκνύ αζηηθόηεηαο θαη ηα 40 ηζνκεγέζε σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ λνηθνθπξηώλ ζηξώκαηα, από ηε δηαίξεζε ηεο πξώελ Πεξηθέξεηαο Πξσηεπνύζεο θαη ηνπ πξώελ Πνιενδνκηθνύ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο, ιακβάλνληαο ππόςε θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά). γ) Η θαηαλνκή ησλ λνηθνθπξηώλ ζην ζύλνιν ηεο Υώξαο, κε βάζε ην κέγεζόο ηνπο (1, 2, 3, 4, 5+ κέιε), ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο Ηκεδαπώλ Σνπξηζηώλ έηνπο δ) Η θαηαλνκή ησλ αηόκσλ ζην ζύλνιν ηεο Υώξαο, θαηά θύιν θαη δεθαεηείο νκάδεο ειηθηώλ, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο Ηκεδαπώλ Σνπξηζηώλ έηνπο 2013, κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπο νύησο ώζηε λα θαηαζηεί εθηθηόο ν ππνινγηζκόο ησλ πεληαεηώλ νκάδσλ ειηθηώλ 10-15, θαη Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ ησλ εκεξνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ,, νη ζπληειεζηέο 5,7 γηα ηηο θαζεκεξηλέο θαη 2,7 γηα ην άββαην ή ηελ Κπξηαθή. Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηαμηλόκεζε ACL2008 (Activity Coding List for Harmonized European TUS) ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 2008 (HETUS 2008) ε νπνία εθαξκόδεηαη από όια ηα θξάηε κέιε ηεο Eurostat. Οη θύξηεο νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ (0 9) είλαη νη εμήο: 0 Πξνζσπηθή θξνληίδα 01 Ύπλνο 02 Δζηίαζε 03 Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα 1 Απαζρόιεζε 11 Κύξηα θαη δεπηεξεύνπζα απαζρόιεζε 12 Γξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ απαζρόιεζε 2 πνπδέο 21 ρνιείν ή παλεπηζηήκην 22 Μειέηε ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν 23 Φξνληηζηήξηα 24 Ξέλεο γιώζζεο 3 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 30 Αδηεπθξίληζηε θξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 31 Δξγαζίεο θνπδίλαο 32 Οηθηαθέο εξγαζίεο 33 Καηαζθεπή, επηδηνξζώζεηο θαη θαζάξηζκα εηδώλ έλδπζεο, επίπισζεο θαη θιηλνζηξσκλήο 34 Πεξηπνίεζε θήπνπ θαη θαηνηθίδησλ δώσλ 35 Καηαζθεπέο θαη επηζθεπέο 36 Αγνξέο θαη ππεξεζίεο 37 Γηαρείξηζε ππνζέζεσλ λνηθνθπξηνύ 38 Φξνληίδα παηδηώλ 39 Παξνρή βνήζεηαο ζε ελήιηθν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ 4 Δζεινληηθή εξγαζία θαη ζπλαληήζεηο 41 Δξγαζία ζε νξγαληζκό 42 Άηππε παξνρή βνήζεηαο ζε άιια λνηθνθπξηά 43 πκκεηνρηθέο δξαζηεξηόηεηεο 5 Κνηλσληθή δσή θαη αλαςπρή 51 Κνηλσληθή δσή 52 Αλαςπρή θαη πνιηηηζκόο 53 Υαιάξσζε- Ξεθνύξαζε 6 Αζιήκαηα θαη ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο 7 Σέρλεο, Υόκπη, Υξήζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθόξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη Παηρλίδηα 61 Φπζηθή άζθεζε 62 Τπαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο 63 Γξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηα αζιήκαηα 71 Σέρλεο θαη Υόκπη 72 Υξήζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθόξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο 73 Παηρλίδηα 8 Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 81 Αλάγλσζε 82 Σειεόξαζε, VIDEO θαη DVD 83 Ραδηόθσλν θαη Μέζα Αλαπαξαγσγήο Ήρνπ 9 Μεηαθηλήζεηο 910 Μεηαθίλεζε πξνο/από ηελ εξγαζία 920 Μεηαθίλεζε γηα ζπνπδέο 936 Μεηαθίλεζε γηα αγνξέο θαη ππεξεζίεο 938 Μεηαθίλεζε γηα θξνληίδα παηδηνύ 939 Μεηαθίλεζε γηα άιιε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ 940 Μεηαθίλεζε γηα εζεινληηθή εξγαζία θαη ζπλαληήζεηο 950 Μεηαθίλεζε γηα δξαζηεξηόηεηεο ηεο θνηλσληθήο δσήο 960 Μεηαθίλεζε γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν 980 Μεηαθίλεζε γηα αιιαγή ηνπνζεζίαο Βνεζεηηθνί θσδηθνί Σνπνζεζία 995 Σσκπιήρφζε ηοσ εκεροιογίοσ τρήζες τρόλοσ 998 Αδηεσθρίληζηος ειεύζερος τρόλος 999 Άιινο αδηεσθρίληζηος ειεύζερος τρόλος 11 Κύξηα θαηνηθία 12 Γεπηεξεύνπζα ή εμνρηθή θαηνηθία 13 Σόπνο εξγαζίαο ή ζρνιείν 14 Καηνηθία άιισλ αηόκσλ 15 Δζηηαηόξην, θαθεηέξηα ή κπαξ 16 Δκπνξηθά θέληξα, αγνξέο, άιια θαηαζηήκαηα 17 Ξελνδνρείν, μελώλαο, ρώξνο θαηαζθήλσζεο 19 Άιιε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία 11

12 Μέζα κεηαθνξάο 21 Με ηα πόδηα 22 Με πνδήιαην 23 Με κνηνπνδήιαην ή κεραλή 24 Με απηνθίλεην ΙΥ 29 Άιιν ή αδηεπθξίληζην ηδησηηθό κέζν κεηαθνξάο 31 Με δεκόζηα ή ηδησηηθά κέζα κεηαθνξάο Παξαπνκπέο Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ΔΥΥ κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ - - ζην ζύλδεζκν «ηαηηζηηθά Θέκαηα Δηζόδεκα - Γαπάλεο Ννηθνθπξηώλ Έξεπλα Υξήζεο Υξόλνπ». 12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τλική ζηέρηζη παιδιών

Τλική ζηέρηζη παιδιών ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Τλική ζηέρηζη παιδιών ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2014 (Περίοδος αναθοράς ειζοδήμαηος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Πεηξαηάο, 13 / 10 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα