ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 27 / 02 / 2015 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ Η Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) δηελήξγεζε γηα πξώηε θνξά ζηε Υώξα καο ηελ Έρεσλα Φρήζες Φρόλοσ ζηα λοηθοθσρηά (ΕΦΦ), κε πεξίνδν αλαθνξάο ην Μάξηην ηνπ 2013 έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2014, κέζσ ηεο νπνίαο ζπγθεληξώλνληαη πιεξνθνξίεο, γηα ηε ρξήζε θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Υώξαο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο (εξγαζία, ζπνπδέο, θξνληίδα παηδηώλ, θνηλσληθή δσή, κεηαθηλήζεηο θ.α.). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ ζηηο 11/12/2014 κε Γειηίν Σύπνπ πνπ αλαθνηλώζεθε από ηελ ΔΛΣΑΣ, ελώ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζα γίλεη ζε εκεξίδα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ΔΛΣΑΣ εληόο ηνπ ην παξόλ δειηίν παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε τρήζε θαη ηελ θαηαλοκή ηοσ τρόλοσ ηφλ εργαδοκέλφλ. Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ζε κέιε λνηθνθπξηώλ ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ, θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο, όπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ ζε δύν εκεξνιόγηα, έλα γηα κία εξγάζηκε εκέξα, Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, θαη έλα γηα άββαην ή Κπξηαθή. Γξάθεκα 1. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο εξγαδνκέλσλ ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, θαηά θύιν. Πιεζπζκόο ειηθίαο εηώλ. Πιεξνθνξίεο: Γ/λζε ηαηηζηηθώλ Πιεζπζκνύ θαη Αγνξάο Δξγαζίαο Σκήκα Δηδηθώλ Δξεπλώλ Ννηθνθπξηώλ Γεώξγηνο Νηνύξνο: ηει.: , Γεσξγία Καξηδή: ηει.: Ύπλνο Δζηίαζε Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα (πιύζηκν, ληύζηκν θ.α.) Δξγαζία πνπδέο Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 00:03 00:01 01:49 02:12 01:02 00:55 01:14 04:04 03:46 05:15 08:01 08:08 Διεύζεξνο ρξόλνο* 04:03 04:57 Μεηαθηλήζεηο 01:07 01:13 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:04 *Ωο ειεύζεξνο ρξόλνο ζεσξείηαη ν ρξόλνο πνπ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή δσή θαη αλαςπρή, ηα αζιήκαηα θαη ηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο ηέρλεο, ηα ρόκπη, ηε ρξήζε ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ηα παηρλίδηα, ηελ ελεκέξσζε θαη ινηπέο εζεινληηθέο εξγαζίεο Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο

2 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζε ώρες θαη ιεπηά αλά εκέρα, δειαδή σο κέζνο ρξόλνο αλά δξαζηεξηόηεηα. Ο κέζνο ρξόλνο αλαθέξεηαη ζην κέζν όξν πνπ πξνθύπηεη γηα ην ζύλνιν ησλ εξεπλώκελσλ, αθόκα θαη αλ δε ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα, θαζώο θαη γηα νιόθιεξν ην έηνο. ηε παξνύζα αλάιπζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ζε όιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο (εξγάζηκεο θαη κε). Γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο εξγαζίαο πξνέθπςε ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ώξεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί αλά εξεπλώκελν, ππνινγηδόκελνο γηα νιόθιεξν ην έηνο (εξγάζηκεο θαη κε εξγάζηκεο εκέξεο) θαη γηα ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ πνπ δειώλεη όηη εξγάδεηαη. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη γπλαίθεο, ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη, αθηεξώλνπλ 4 ώξεο θαη 4 ιεπηά γηα ηελ εξγαζία ηνπο, ελώ ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ ηνπο αθηεξώλνπλ γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν 1 (4 ώξεο θαη 3 ιεπηά) θαη γηα ηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ 2 (3 ώξεο θαη 46 ιεπηά). Οη άλδξεο, ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ πνπ εξγάδνληαη, αθηεξώλνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ηελ εξγαζία ηνπο (5 ώξεο θαη 15 ιεπηά) θαη γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν (4 ώξεο θαη 57 ιεπηά), ελώ αθηεξώλνπλ πνιύ ιηγόηεξν ρξόλν γηα ηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ (1 ώξα θαη 14 ιεπηά) (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). Ο κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο ύπλνπ είλαη 8 ώξεο θαη 1 ιεπηό γηα ηηο γπλαίθεο θαη 8 ώξεο θαη 8 ιεπηά γηα ηνπο άλδξεο - ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη - θαη αθνξά ζε ρξόλν πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ύπλν ηε λύρηα θαη ηελ εκέξα, αιιά θαη ην ρξόλν ζην θξεβάηη πξηλ ή θαη κεηά ηνλ ύπλν (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). Γηα εζηίαζε - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεπκάησλ θαη ηεο θαηαλάισζεο πνηώλ αλεμαξηήησο ηεο ηνπνζεζίαο, νη άλδξεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη αθηεξώλνπλ θαηά κέζν όξν 23 ιεπηά πεξηζζόηεξν από ηηο γπλαίθεο ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ πνπ εξγάδνληαη. Γηα πιύζηκν θαη ληύζηκν (βνύξηζηζκα δνληηώλ, αιιαγή ελδπκάησλ, πξνζσπηθή πγηεηλή, μύξηζκα θιπ.), νη γπλαίθεο αθηεξώλνπλ 7 ιεπηά εκεξεζίσο πεξηζζόηεξα από ηνπο άλδξεο (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο νη άλδξεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη αθηεξώλνπλ 6 ιεπηά πεξηζζόηεξα ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ πνπ εξγάδνληαη (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). Ο κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζε κεηαθηλήζεηο από θαη πξνο ηελ εξγαζία αλέξρεηαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο (33 θαη 31 ιεπηά αληίζηνηρα), ελώ ν ρξόλνο γηα κεηαθηλήζεηο ζρεηηθέο κε δξαζηεξηόηεηεο, όπσο αζιήκαηα ή ρόκπη, θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν είλαη κεγαιύηεξνο ζηε πεξίπησζε ησλ αλδξώλ (21 ιεπηά) ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (14 ιεπηά) (Γξάθεκα 6). πγθξίλνληαο ηα δηαζέζηκα από ηελ έξεπλα ζηνηρεία γηα ην ζύλνιν ησλ κειώλ ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ, παξαηεξνύληαη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο κεηαμύ εξγαδνκέλσλ θαη κε (άλεξγνη, ζπληαμηνύρνη, καζεηέο, λνηθνθπξέο θαη ινηπνί κε νηθνλνκηθά ελεξγνί). Σα θύξηα ζεκεία αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ νη εξγαδόκελνη ρξεζηκνπνηνύλ θαη θαηαλέκνπλ ηνλ ρξόλν ηνπο ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο κε εξγαδόκελνπο παξνπζηάδνληαη ζην Γξάθεκα 2 θαη ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 1 Ωο ειεύζερος τρόλος νξίδεηαη ν ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δσή θαη αλαςπρή, ηα αζιήκαηα θαη ηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο ηέρλεο, ηα ρόκπη, ηε ρξήζε ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ηα παηρλίδηα, ηελ ελεκέξσζε θαη ινηπέο εζεινληηθέο εξγαζίεο. 2 Η θροληίδα ηοσ λοηθοθσρηού πεξηιακβάλεη νηθηαθέο εξγαζίεο, θξνληίδα παηδηώλ θαη ειηθησκέλσλ, θξνληίδα θαηνηθίδησλ θαη νηθόζηησλ δώσλ, θαηαζθεπέο, επηζθεπέο θαη επηδηνξζώζεηο ζηελ θαηνηθία θ.α. 2

3 Με νηθνλνκηθά ελεξγνί Άλεξγνη Δξγαδόκελνη Γξάθεκα 2. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, θαηά αζρνιία θαη θύιν. Πιεζπζκόο ειηθίαο εηώλ. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Ύπλνο Δζηίαζε Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα Απαζρόιεζε πνπδέο Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό Διεύζεξνο ρξόλνο Μεηαθηλήζεηο κε ζθνπό Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο Με βάζε ηελ αζρνιία ησλ αηόκσλ, από ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πξνέθπςε όηη νη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αθηεξώλνπλ 4 ώξεο θαη 40 ιεπηά γηα ηελ εξγαζία ηνπο, ελώ ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ ηνπο αθηεξώλνπλ γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν (4 ώξεο θαη 31 ιεπηά) θαη γηα ηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ (2 ώξεο θαη 30 ιεπηά). Οη άλεξγνη ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ αθηεξώλνπλ 14 ιεπηά γηα δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία θαη 7 ώξεο θαη 19 ιεπηά γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν, ελώ αθηεξώλνπλ ζεκαληηθό ρξόλν θαη γηα ηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ (3 ώξεο θαη 9 ιεπηά) (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 2). Ο κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο ύπλνπ είλαη 8 ώξεο θαη 5 ιεπηά γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, 8 ώξεο θαη 40 ιεπηά γηα ηνπο άλεξγνπο, θαη 8 ώξεο θαη 46 ιεπηά γηα ηνπο νηθνλνκηθά κε ελεξγνύο - ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ - θαη αθνξά ζε ρξόλν πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ύπλν ηε λύρηα θαη ηελ εκέξα, αιιά θαη ην ρξόλν ζην θξεβάηη πξηλ ή θαη κεηά ηνλ ύπλν (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 2). ε δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν νη εξγαδόκελνη άλδξεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αθηεξώλνπλ 4 ώξεο θαη 57 ιεπηά, ελώ ν αληίζηνηρνο ρξόλνο γηα ηηο γπλαίθεο αλέξρεηαη ζε 4 ώξεο θαη 3 ιεπηά. ηε πεξίπησζε ησλ αλέξγσλ ν ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν αλέξρεηαη ζε 8 ώξεο θαη 27 ιεπηά γηα ηνπο άλδξεο θαη ζε 6 ώξεο θαη 13 ιεπηά γηα ηηο γπλαίθεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 2). ηε θξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό νη γπλαίθεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ κε νηθνλνκηθά ελεξγό πιεζπζκό αθηεξώλνπλ 5 ώξεο θαη 13 ιεπηά, ελώ νη άλδξεο ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ κε νηθνλνκηθά ελεξγό πιεζπζκό αθηεξώλνπλ 1 ώξα θαη 53 ιεπηά (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 2). 3

4 ISCED 0-2 ISCED 3-4 ISCED 5-6 ISCED 7-8 Γξάθεκα 3. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο εξγαδνκέλσλ ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, θαηά θύιν θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο*. Πιεζπζκόο ειηθίαο εηώλ. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ύπλνο Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα (πιύζηκν, ληύζηκν θ.α.) πνπδέο Διεύζεξνο ρξόλνο Δζηίαζε Δξγαζία Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό Μεηαθηλήζεηο * Σα επίπεδα εθπαίδεπζεο πξνθύπηνπλ βάζεη ηεο ηαμηλόκεζεο ISCED 2011 θαη αλαιύνληαη σο εμήο: - ISCED 0-2: Κακία βαζκίδα εθπαίδεπζεο έσο θαη θαηώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γεκνηηθό, Γπκλάζην) - ISCED 3-4: Αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα θαη κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Λύθεην, ΔΠΑ, ΔΠΑΛ, ΙΔΚ, ΚΔΚ) - ISCED 5-6: Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΣΔΙ, ΚΑΣΔΔ, ΑΣΔΙ, ΑΔΙ, ηξαηησηηθέο ζρνιέο) - ISCED 7-8: Μεηαπηπρηαθό (MSc) ή Γηδαθηνξηθό (PhD) Λακβάλνληαο ππόςε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, από ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ, θαίλεηαη όηη νη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο θαηώηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (έσο θαη Γπκλάζην) αθηεξώλνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηελ εξγαζία ηνπο (5 ώξεο θαη 26 ιεπηά νη άλδξεο θαη 4 ώξεο θαη 10 ιεπηά νη γπλαίθεο εκεξεζίσο) θαη ιηγόηεξν ρξόλν ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν (4 ώξεο θαη 38 ιεπηά νη άλδξεο θαη 3 ώξεο θαη 38 ιεπηά νη γπλαίθεο εκεξεζίσο), ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηαηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (πνπ θαηέρνπλ δειαδή κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό), θαη νη νπνίνη αθηεξώλνπλ εκεξεζίσο γηα ηελ εξγαζία ηνπο 4 ώξεο θαη 20 ιεπηά νη άλδξεο θαη 3 ώξεο θαη 32 ιεπηά νη γπλαίθεο, ελώ γηα δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν 5 ώξεο θαη 48 ιεπηά θαη 4 ώξεο θαη 12 ιεπηά νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο αληίζηνηρα (Γξάθεκα 3, Πίλαθαο 3). Οη εξγαδόκελνη πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (δειαδή πνπ θαηέρνπλ πηπρίν) αθηεξώλνπλ ρξόλν θαη γηα ζπνπδέο παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ηνπο (5 ιεπηά νη γπλαίθεο θαη 3 ιεπηά νη άλδξεο) (Γξάθεκα 3, Πίλαθαο 3). Οη άλδξεο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο θαηώηαηεο ή θαηώηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο αθηεξώλνπλ ιηγόηεξν ρξόλν ζηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ (1 ώξα θαη 12 ιεπηά) ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηαηεο (1 ώξα θαη 34 ιεπηά) βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (Γξάθεκα 3, Πίλαθαο 3). 4

5 Μηζζσηόο Απηναπαζρνινύκελνο Γξάθεκα 4. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζηελ εξγαζία, ζε ώξεο θαη ιεπηά, κε βάζε ηε ζέζε ζηελ εξγαζία θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Εξγαδόκελνη ειηθίαο εηώλ. ISCED :34 ISCED :03 ISCED :40 ISCED :51 ISCED :59 ISCED :45 ISCED :21 ISCED : Ο ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζηελ εξγαζία, γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, είλαη απμεκέλνο ζηε πεξίπησζε ησλ κηζζσηώλ πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηαηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό) θαη αλέξρεηαη ζε 5 ώξεο θαη 59 ιεπηά εκεξεζίσο). Γηα ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο, νη ώξεο εξγαζίαο κεηώλνληαη όζν απμάλεηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα, από 4 ώξεο θαη 51 ιεπηά εκεξεζίσο πνπ είλαη ζηηο πεξηπηώζεηο αηόκσλ πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ην θαηώηαην επίπεδν εθπαίδεπζεο κεηώλεηαη ζηηο 3 ώξεο θαη 34 ιεπηά γηα ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηαηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (πνπ θαηέρνπλ δειαδή κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό) (Γξάθεκα 4). Γξάθεκα 5. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, κε βάζε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο. Εξγαδόκελνη ειηθίαο εηώλ. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Ύπλνο 07:53 08:12 Δζηίαζε 01:47 02:24 Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα 00:55 01:01 Απαζρόιεζε 03:56 06:51 πνπδέο 00:01 00:00 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 01:58 02:18 Διεύζεξνο ρξόλνο 03:25 05:02 Μεηαθηλήζεηο κε ζθνπό 01:05 01:03 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:08 00:23 Δξγάζηκεο εκέξεο αββαηνθύξηαθν 5

6 Οη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αθηεξώλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο, θαηά κέζν όξν, 6 ώξεο θαη 51 ιεπηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή) θαη 3 ώξεο θαη 56 ιεπηά ηα αββαηνθύξηαθα (Γξάθεκα 5, Πίλαθαο 4). Σα αββαηνθύξηαθα, νη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ, αθηεξώλνπλ θαηά κέζν όξν 20 ιεπηά πεξηζζόηεξν ζηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ ζε ζρέζε κε ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γξάθεκα 5). ε δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν νη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αθηεξώλνπλ θαηά κέζν όξν 3 ώξεο θαη 25 ιεπηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ελώ ηα αββαηνθύξηαθα αθηεξώλνπλ 5 ώξεο θαη 2 ιεπηά (Γξάθεκα 5, Πίλαθαο 4). Ο κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο ύπλνπ είλαη 7 ώξεο θαη 53 ιεπηά γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη, 8 ώξεο θαη 12 ιεπηά ηα αββαηνθύξηαθα (Γξάθεκα 5, Πίλαθαο 4). Γξάθεκα 6. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο εξγαδνκέλσλ πνπ αθηεξώλεηαη ζε ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, θαηά θύιν. Πιεζπζκόο ειηθίαο εηώλ. Δξγαζία 04:04 05:15 Παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, VIDEO θαη DVD 01:38 02:07 Πξνεηνηκαζία γεπκάησλ θαη δείπλνπ Μεηαθίλεζε πξνο/από ηελ εξγαζία Πιεξνθόξεζε κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Καζαξηόηεηα θαηνηθίαο Αληαιιαγή επηζθέςεσλ Υαιάξσζε - μεθνύξαζε Μεηαθίλεζε γηα άιιεο δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν Πιύζηκν πηάησλ Φπζηθή θξνληίδα θαη επίβιεςε παηδηώλ Κνηλσληθή δσή κε ηελ νηθνγέλεηα Αγνξέο αγαζώλ Άιιε δξαζηεξηόηεηα ζηελ θνηλσληθή δσή Γηήγεζε θαη αλάγλσζε, παηρλίδη θαη ζπδήηεζε κε ην παηδί Πεξίπαηνο θαη πεδνπνξία Δπηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Αλάγλσζε βηβιίσλ ηδέξσκα θαη δίπισκα Μεηαθίλεζε γηα αγνξέο θαη ππεξεζίεο Μεηαθίλεζε γηα δξαζηεξηόηεηεο ηεο θνηλσληθήο δσήο Σειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο Αθξόαζε ξαδηόθσλνπ Πεξηπνίεζε θήπνπ Αλάγλσζε εθεκεξίδσλ πεξηνδηθώλ 01:06 00:31 00:18 00:39 00:22 00:17 00:14 00:28 00:21 00:13 00:12 00:10 00:10 00:15 00:08 00:08 00:08 00:04 00:04 00:03 00:10 00:33 00:27 00:04 00:19 00:17 00:21 00:02 00:06 00:13 00:09 00:15 00:11 00:12 00:08 00:06 00:00 00:05 00:05 6

7 Με βάζε ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ εκεξήζην ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη από ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ ζε ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο, πξνθύπηεη όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ρξόλνπ αθηεξώλεηαη ζηελ εξγαζία θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, κε αλάινγα απνηειέζκαηα γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο μερσξηζηά (Γξάθεκα 6). Ωζηόζν, αλαθνξηθά κε ηηο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο παξαηεξνύληαη νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ. πγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη, πέξαλ ηεο εξγαζίαο, θαηαλέκνπλ ζρεηηθά πεξηζζόηεξν από ηνλ εκεξήζην ρξόλν ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε πξνεηνηκαζία γεπκάησλ, ε θαζαξηόηεηα ηεο θαηνηθίαο θαη ε θξνληίδα ησλ παηδηώλ, ελώ νη άλδξεο, πέξαλ ηεο εξγαζίαο ηνπο, αθηεξώλνπλ ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δσή, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επηθνηλσλία (Γξάθεκα 6). Γξάθεκα 7. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο πνπ αθηεξώλνπλ νη εξγαδόκελνη, ζε ώξεο θαη ιεπηά, γηα ηηο δέθα πην ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο θαηά θύιν Κνηλσληθή δσή κε ηελ νηθνγέλεηα Άιιε δξαζηεξηόηεηα ζηελ θνηλσληθή δσή Υαιάξσζε - μεθνύξαζε Αληαιιαγή επηζθέςεσλ 00:13 00:15 00:17 00:19 Μεηαθίλεζε θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν Πιεξνθόξεζε κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Μεηαθίλεζε πξνο/από ηελ εξγαζία 00:21 00:27 00:33 Παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, VIDEO θαη DVD 02:07 Δξγαζία 05:15 Πιεξνθόξεζε κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Φπζηθή θξνληίδα θαη επίβιεςε παηδηώλ Αληαιιαγή επηζθέςεσλ Πιύζηκν πηάησλ Μεηαθίλεζε πξνο/από ηελ εξγαζία Καζαξηόηεηα θαηνηθίαο Πξνεηνηκαζία γεπκάησλ θαη δείπλνπ 00:18 00:21 00:22 00:28 00:31 00:39 01:06 Παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, VIDEO θαη DVD 01:38 Δξγαζία 04:04 Με βάζε ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ εκεξήζην ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη από άλδξεο θαη γπλαίθεο, ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη, ζε ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο, πξνθύπηεη όηη ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ αθηεξώλεηαη ηόζν από άλδξεο όζν θαη από γπλαίθεο ζηελ εξγαζία, ζηελ παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, ζηε κεηαθίλεζε από θαη πξνο ηελ εξγαζία, ζηελ αληαιιαγή επηζθέςεσλ θαη ζηελ πιεξνθόξεζε θαη επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ (ρξήζε δηαδηθηύνπ) (Γξάθεκα 7). 7

8 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1. Καηανομή ηης Χρήζης Χρόνοσ ηοσ ζσνόλοσ ηων εργαζομένων ηλικίας εηών ζηις κύριες δραζηηριόηηηες, ζε ώρες και λεπηά, καηά θύλο. Ώρες και λεπηά ηην ημέρα Κύξηα δξαζηεξηόηεηα ύλνιν Πξνζσπηθή θξνληίδα 11:04 10:52 11:15 Ύπλος 08:05 08:01 08:08 Εζηίαζε 02:01 01:49 02:12 Άιιε προζφπηθή θροληίδα (πιύζηκο, ληύζηκο θ.α.) 00:58 01:02 00:55 Δξγαζία 04:40 04:04 05:15 πνπδέο 00:02 00:03 00:01 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 02:30 03:46 01:14 Δζεινληηθή εξγαζία & πλαληήζεηο 00:08 00:10 00:05 Κνηλσληθή δσή & Αλαςπρή 01:14 01:13 01:14 Αζιήκαηα & Τπαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο 00:19 00:14 00:24 Σέρλεο, ρόκπη, ρξήζε ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη παηρλίδηα 00:39 00:30 00:48 Μέζα Μαδηθήο ελεκέξσζεο 02:11 01:56 02:26 Μεηαθηλήζεηο 01:10 01:07 01:13 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:04 00:04 Πίνακας 2. Καηανομή ηης Χρήζης Χρόνοσ ηοσ ζσνόλοσ ηων εργαζομένων ηλικίας εηών ζηις κύριες δραζηηριόηηηες, ζε ώρες και λεπηά, καηά αζτολία και θύλο. Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Εξγαδόκελνη Άλεξγνη Με νηθνλνκηθά ελεξγνί ύλνιν ύλνιν ύλνιν Πξνζσπηθή θξνληίδα 11:04 10:52 11:15 12:14 12:13 12:14 12:16 11:55 12:37 Ύπλος 08:05 08:01 08:08 08:41 08:42 08:41 08:46 08:37 08:56 Εζηίαζε 02:01 01:49 02:12 02:35 02:29 02:41 02:32 02:19 02:44 Άιιε προζφπηθή θροληίδα 00:58 01:02 00:55 00:57 01:02 00:52 00:58 00:59 00:56 Απαζρόιεζε 04:40 04:04 05:15 00:14 00:06 00:22 00:02 00:02 00:02 πνπδέο 00:02 00:03 00:01 00:02 00:02 00:02 00:25 00:20 00:31 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 02:30 03:46 01:14 03:09 04:32 01:46 03:33 05:13 01:53 Διεύζεξνο ρξόλνο 04:31 04:03 04:57 07:19 06:13 08:27 06:43 05:39 07:48 Εζειοληηθή εργαζία θαη ζσλαληήζεης 00:08 00:10 00:05 00:11 00:11 00:11 00:22 00:25 00:19 Κοηλφληθή δφή θαη αλαυστή 01:14 01:13 01:14 01:51 01:45 01:57 01:44 01:33 01:56 Αζιήκαηα θαη σπαίζρηες δραζηερηόηεηες 00:19 00:14 00:24 00:37 00:26 00:49 00:28 00:21 00:36 Τέτλες, τόκπη, τρήζε ηετλοιογηώλ πιεροθόρεζες θαη επηθοηλφλίας θαη 00:39 00:30 00:48 01:16 00:49 01:43 00:46 00:27 01:04 παητλίδηα Μέζα καδηθής ελεκέρφζες 02:11 01:56 02:26 03:24 03:02 03:47 03:23 02:53 03:53 Μεηαθηλήζεηο κε ζθνπό 01:10 01:07 01:13 00:57 00:50 01:05 00:56 00:47 01:05 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:04 00:04 00:04 00:03 00:04 00:04 00:04 00:04 8

9 Πίνακας 3. Καηανομή ηης Χρήζης Χρόνοσ ηοσ ζσνόλοσ ηων εργαζομένων ηλικίας εηών ζηις κύριες δραζηηριόηηηες, ζε ώρες και λεπηά, καηά θύλο και επίπεδο εκπαίδεσζης Επίπεδν εθπαίδεπζεο ISCED 0-2 ISCED 3-4 ISCED 5-6 ISCED 7-8 Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Ύπλνο 08:10 08:13 07:58 08:02 07:59 08:18 07:55 07:56 Δζηίαζε 01:54 02:24 01:44 02:09 01:54 02:06 01:43 02:00 Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα 00:58 00:57 01:01 00:55 01:04 00:54 01:04 00:54 Δξγαζία 04:10 05:26 04:22 05:33 03:44 04:42 03:32 04:20 πνπδέο 00:03 00:00 00:05 00:03 00:04 00:00 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 04:05 01:12 03:44 01:12 03:34 01:16 04:02 01:34 Διεύζεξνο ρξόλνο 03:38 04:38 03:58 04:56 04:23 05:16 04:12 05:48 Εζειοληηθή εργαζία & Σσλαληήζεης 00:15 00:05 00:05 00:10 00:06 00:08 00:14 Κοηλφληθή δφή & Αλαυστή 01:09 01:14 01:06 01:12 01:23 01:15 01:21 01:34 Αζιήκαηα & Υπαίζρηες δραζηερηόηεηες 00:06 00:20 00:16 00:23 00:16 00:25 00:20 00:42 Τέτλες, τόκπη, τρήζε ηετλοιογηώλ πιεροθόρεζες 00:13 00:27 00:35 00:50 00:35 01:05 00:38 01:04 θαη επηθοηλφλίας θαη παητλίδηα Μέζα Μαδηθής ελεκέρφζες 01:55 02:32 01:54 02:26 01:59 02:25 01:45 02:14 Μεηαθηλήζεηο 00:60 01:08 01:06 01:10 01:12 01:21 01:25 01:24 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:03 00:03 00:03 00:04 00:04 00:02 00:03 * Σα επίπεδα εθπαίδεπζεο πξνθύπηνπλ βάζεη ηεο ηαμηλόκεζεο ISCED 2011 θαη αλαιύνληαη σο εμήο: - ISCED 0-2: Κακία βαζκίδα εθπαίδεπζεο έσο θαη θαηώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γεκνηηθό, Γπκλάζην) - ISCED 3-4: Αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα θαη κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Λύθεην, ΔΠΑ, ΔΠΑΛ, ΙΔΚ, ΚΔΚ) - ISCED 5-6: Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΣΔΙ, ΚΑΣΔΔ, ΑΣΔΙ, ΑΔΙ, ηξαηησηηθέο ζρνιέο) - ISCED 7-8: Μεηαπηπρηαθό (MSc) ή Γηδαθηνξηθό (PhD) Πίνακας 4. Καηανομή ηης Χρήζης Χρόνοσ ηοσ ζσνόλοσ ηων εργαζομένων ηλικίας εηών ζηις κύριες δραζηηριόηηηες, ζε ώρες και λεπηά, ανά ημέρα. Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Εξγάζηκεο εκέξεο Δεσηέρα Τρίηε Τεηάρηε Πέκπηε Παραζθεσή αβ/θν Σάββαηο Κσρηαθή Πξνζσπηθή θξνληίδα 10:36 10:47 10:35 10:29 10:32 10:38 11:36 11:10 12:03 Άιιε προζφπηθή θροληίδα Ύπλος 07:53 08:01 07:49 07:47 07:57 07:53 08:12 07:53 08:31 Εζηίαζε 01:47 01:51 01:50 01:45 01:43 01:48 02:24 02:14 02:33 00:55 00:55 00:56 00:57 00:52 00:57 01:01 01:02 00:59 Απαζρόιεζε 06:51 07:02 06:25 07:08 06:42 06:58 03:56 04:55 02:56 πνπδέο 00:01 00:02 00:03 00:00 00:01 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 01:58 01:45 02:10 01:58 02:02 01:54 02:18 02:26 02:11 Διεύζεξνο ρξόλνο 03:25 03:14 03:30 03:21 03:43 03:14 05:02 04:24 05:42 Εζειοληηθή εργαζία θαη ζσλαληήζεης Κοηλφληθή δφή θαη αλαυστή Αζιήκαηα θαη σπαίζρηες δραζηερηόηεηες Τέτλες, τόκπη, τρήζε ηετλοιογηώλ πιεροθόρεζες θαη επηθοηλφλίας θαη παητλίδηα Μέζα καδηθής ελεκέρφζες Μεηαθηλήζεηο κε ζθνπό Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:04 00:01 00:09 00:01 00:06 00:11 00:06 00:15 00:54 00:51 01:00 00:49 00:56 00:53 01:31 01:22 01:41 00:08 00:05 00:06 00:05 00:14 00:09 00:23 00:17 00:30 00:27 00:25 00:30 00:28 00:26 00:24 00:39 00:37 00:41 01:52 01:49 01:53 01:50 02:06 01:42 02:18 02:02 02:35 01:05 01:05 01:14 00:56 00:57 01:13 01:03 01:02 01:04 00:04 00:04 00:05 00:05 00:04 00:03 00:04 00:03 00:04 9

10 Επεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο Έξεπλα Υξήζεο Υξόλνπ (Time Use Survey- TUS) Η Έξεπλα Υξήζεο Υξόλνπ ΔΥΥ (Time Use Survey TUS) δηελεξγείηαη από πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζθνπό ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ δηαζέηνπλ ηα κέιε ησλ λνηθνθπξηώλ ηεο Υώξαο ην ρξόλν ηνπο ζε έλα νιόθιεξν 24σξν κίαο εξγάζηκεο εκέξαο, θαζώο θαη κίαο εκέξαο αξγίαο ή αββάηνπ ή Κπξηαθήο, δειαδή ηε ρξήζε θαη θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ ηνπ πιεζπζκνύ θάζε ρώξαο ζε δηάθνξεο θύξηεο ή δεπηεξεύνπζεο - δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε εξγαζία, νη νηθηαθέο εξγαζίεο, ε θξνληίδα ησλ παηδηώλ ή ησλ ειηθησκέλσλ, νη κεηαθηλήζεηο, ε αλαςπρή θιπ.. Η έξεπλα δηελεξγείηαη ζε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα λνηθνθπξηώλ, θαη παξάιιεια, ζπγθεληξώλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζύλζεζή ησλ λνηθνθπξηώλ, ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, ηελ απαζρόιεζε, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ θαηάζηαζε απαζρόιεζεο, ηελ πγεία ησλ κειώλ ηνπο θιπ. Η δηάζηαζε ηνπ θύινπ απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν γηα ην ζρεδηαζκό ηεο έξεπλαο, ηε δηεμαγσγή αλαιύζεσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ έξεπλα ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα άζθεζε πνιηηηθήο θπξίσο γηα ζέκαηα ηζόηεηαο ησλ θύισλ πνπ αθνξνύλ ζηε ζπκθηιίσζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ζηνλ επηκεξηζκό ηνπ ρξόλνπ ακεηβόκελεο θαη κε ακεηβόκελεο εξγαζίαο θαηά θύιν. Δπηπιένλ δύλαηαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ δνξπθνξηθώλ ινγαξηαζκώλ γηα αγαζά από δηθή ηνπο παξαγσγή θαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ζηελ θαηνηθία. Η ΔΥΥ δηελεξγήζεθε ζηελ Διιάδα γηα πξώηε θνξά ην , ελώ είρε πξνεγεζεί πηινηηθή έξεπλα θαηά ην έηνο Η Έξεπλα δε βαζίδεηαη ζε Κνηλνηηθό Καλνληζκό πνπ λα ππνρξεώλεη γηα ηε δηελέξγεηά ηεο. Ωζηόζν, όπσο θαη ζηα ππόινηπα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έρεη βαζηζζεί ζηηο αξρέο γηα ηηο Δλαξκνληζκέλεο Δπξσπατθέο ΔΥΥ (HETUS 2008). Η αλάγθε γηα κεγαιύηεξε ζπγθξηζηκόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξεπλώλ Υξήζεο Υξόλνπ, πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ην παξειζόλ ζηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο ρώξεο, αλαγλσξίζζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Οη πηζαλέο ρξήζεηο ησλ Δξεπλώλ Υξήζεο Υξόλνπ ζπδεηήζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 1992 ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηνπο «Κνηλσληθνύο Γείθηεο», γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζε έλα πξόγξακκα γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ Δπξσπατθώλ Δξεπλώλ Υξήζεο Υξόλνπ, πνπ ζπληνλίζηεθε από κηα νκάδα εξγαζίαο εκπεηξνγλσκόλσλ από ηελ ΔΔ θαη ηηο ρώξεο EFTA. Η πξώηε έθδνζε γηα ελαξκνληζκέλεο Δπξσπατθέο Έξεπλεο Υξήζεο Υξόλνπ (HETUS) νινθιεξώζεθε ην 2000, βαζηζκέλε ζηηο ζπζηάζεηο ηεο ηειηθήο έθζεζεο γηα ηηο πηινηηθέο έξεπλεο, θαζώο θαη ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζηα ζρόιηα από ηηο ζπλαληήζεηο ηεο Task Force γηα ηηο Έξεπλεο Υξήζεο Υξόλνπ. Η έξεπλα θαηαηάζζεηαη από ηε Eurostat θαη ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηηο ηαηηζηηθέο Φύινπ (gender statistics). Ννκηθό πιαίζην θαη ρξεκαηνδόηεζε Πεξίνδνο δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο Κάιπςε Μεζνδνινγία Μέγεζνο δείγκαηνο Η ΔΥΥ δηελεξγείηαη, ζύκθσλα κε ηελ 2709/ απόθαζε ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο "ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛ.ΣΑΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ" κε θσδηθό MIS ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα "Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε "», ζε δείγκα λνηθνθπξηώλ όισλ ησλ πεξηνρώλ ηεο Υώξαο θαη ηε ζρεηηθή απόθαζε έγθξηζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΑΣ. Μάξηηνο 2013 έσο θαη Φεβξνπάξηνο 2014 Η έξεπλα θαιύπηεη όια ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά ηεο Υώξαο κε ηα κέιε ηνπο, αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο ή νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δμαηξνύληαη από ηελ έξεπλα: Οη ζπιινγηθέο θαηνηθίεο, όπσο π.ρ. μελνδνρεία, παλζηόλ, λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, ζηξαηόπεδα, αλακνξθσηήξηα θιπ. πιινγηθέο θαηνηθίεο ζα ζεσξεζνύλ θαη ηα λνηθνθπξηά πνπ παξέρνπλ ζηέγε κε δηαηξνθή ζε πέληε ηξνθίκνπο θαη άλσ. Σα λνηθνθπξηά κε κέιε μέλνπο ππεθόνπο πνπ ππεξεηνύλ ζε μέλεο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο. Η έξεπλα είλαη δεηγκαηνιεπηηθή, κε ηειηθή δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα ην λνηθνθπξηό θαη κνλάδεο αλάιπζεο ηα λνηθνθπξηά θαη ηα κέιε ηνπο. Η ΔΥΥ βαζίδεηαη ζε δηζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία λνηθνθπξηώλ από πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία γηα ην κόληκν πιεζπζκό ηεο Απνγξαθήο 2011 θαη θαιύπηεη πιήξσο ηνλ πιεζπζκό αλαθνξάο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο αλήιζε ζηα λνηθνθπξηά (θιάζκα δεηγκαηνιεςίαο 0,08%), ην νπνίν θαηαλεκήζεθε κέζα ζην έηνο, ώζηε λα επηιεγνύλ 4 ηζνδύλακα αλεμάξηεηα δείγκαηα, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα 4 ηξίκελα ηνπ έηνπο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ δήκσλ πνπ επηιέρζεθαλ ζηελ έξεπλα αλήιζε ζε 337 θαη ησλ νηθηζκώλ ζε 360, ελώ ν αξηζκόο ησλ κνλάδσλ επηθαλείαο αλήιζε ζε 619. Ο αξηζκόο ησλ κειώλ πνπ ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιόγην αλήιζε ζηα κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 379 ήηαλ ειηθίαο 10 έσο 14 εηώλ, ελώ ηα ππόινηπα ήηαλ ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλσ. Ο αξηζκόο κειώλ ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αλέξρεηαη ζε 5.361, εθ ησλ νπνίσλ είλαη εξγαδόκελνη. 10

11 ηαζκίζεηο Σαμηλόκεζε δξαζηεξηνηήησλ, ηνπνζεζίαο, κέζσλ κεηαθνξάο Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο έξεπλαο θαηαξηίζηεθαλ αλαγσγηθνί ζπληειεζηέο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 2008 (HETUS 2008), θαζώο θαη ηε πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία από ηε Eurostat. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ ησλ λνηθνθπξηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: α) Η πηζαλόηεηα επηινγήο ησλ λνηθνθπξηώλ ηνπ δείγκαηνο. β) Σν πνζνζηό αληαπόθξηζεο ησλ λνηθνθπξηώλ ηνπ δείγκαηνο αλά ζηξώκα (79 ζηξώκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 39 ζηξώκαηα δεκηνπξγήζεθαλ από ηε δηαζηαύξσζε ηεο Πεξηθέξεηαο NUTS 2 θαη ηνπ βαζκνύ αζηηθόηεηαο θαη ηα 40 ηζνκεγέζε σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ λνηθνθπξηώλ ζηξώκαηα, από ηε δηαίξεζε ηεο πξώελ Πεξηθέξεηαο Πξσηεπνύζεο θαη ηνπ πξώελ Πνιενδνκηθνύ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο, ιακβάλνληαο ππόςε θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά). γ) Η θαηαλνκή ησλ λνηθνθπξηώλ ζην ζύλνιν ηεο Υώξαο, κε βάζε ην κέγεζόο ηνπο (1, 2, 3, 4, 5+ κέιε), ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο Ηκεδαπώλ Σνπξηζηώλ έηνπο δ) Η θαηαλνκή ησλ αηόκσλ ζην ζύλνιν ηεο Υώξαο, θαηά θύιν θαη δεθαεηείο νκάδεο ειηθηώλ, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο Ηκεδαπώλ Σνπξηζηώλ έηνπο 2013, κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπο νύησο ώζηε λα θαηαζηεί εθηθηόο ν ππνινγηζκόο ησλ πεληαεηώλ νκάδσλ ειηθηώλ 10-15, θαη Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ ησλ εκεξνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ,, νη ζπληειεζηέο 5,7 γηα ηηο θαζεκεξηλέο θαη 2,7 γηα ην άββαην ή ηελ Κπξηαθή. Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηαμηλόκεζε ACL2008 (Activity Coding List for Harmonized European TUS) ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 2008 (HETUS 2008) ε νπνία εθαξκόδεηαη από όια ηα θξάηε κέιε ηεο Eurostat. Οη θύξηεο νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ (0 9) είλαη νη εμήο: 0 Πξνζσπηθή θξνληίδα 01 Ύπλνο 02 Δζηίαζε 03 Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα 1 Απαζρόιεζε 11 Κύξηα θαη δεπηεξεύνπζα απαζρόιεζε 12 Γξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ απαζρόιεζε 2 πνπδέο 21 ρνιείν ή παλεπηζηήκην 22 Μειέηε ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν 23 Φξνληηζηήξηα 24 Ξέλεο γιώζζεο 3 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 30 Αδηεπθξίληζηε θξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 31 Δξγαζίεο θνπδίλαο 32 Οηθηαθέο εξγαζίεο 33 Καηαζθεπή, επηδηνξζώζεηο θαη θαζάξηζκα εηδώλ έλδπζεο, επίπισζεο θαη θιηλνζηξσκλήο 34 Πεξηπνίεζε θήπνπ θαη θαηνηθίδησλ δώσλ 35 Καηαζθεπέο θαη επηζθεπέο 36 Αγνξέο θαη ππεξεζίεο 37 Γηαρείξηζε ππνζέζεσλ λνηθνθπξηνύ 38 Φξνληίδα παηδηώλ 39 Παξνρή βνήζεηαο ζε ελήιηθν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ 4 Δζεινληηθή εξγαζία θαη ζπλαληήζεηο 41 Δξγαζία ζε νξγαληζκό 42 Άηππε παξνρή βνήζεηαο ζε άιια λνηθνθπξηά 43 πκκεηνρηθέο δξαζηεξηόηεηεο 5 Κνηλσληθή δσή θαη αλαςπρή 51 Κνηλσληθή δσή 52 Αλαςπρή θαη πνιηηηζκόο 53 Υαιάξσζε- Ξεθνύξαζε 6 Αζιήκαηα θαη ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο 7 Σέρλεο, Υόκπη, Υξήζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθόξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη Παηρλίδηα 61 Φπζηθή άζθεζε 62 Τπαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο 63 Γξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηα αζιήκαηα 71 Σέρλεο θαη Υόκπη 72 Υξήζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθόξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο 73 Παηρλίδηα 8 Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 81 Αλάγλσζε 82 Σειεόξαζε, VIDEO θαη DVD 83 Ραδηόθσλν θαη Μέζα Αλαπαξαγσγήο Ήρνπ 9 Μεηαθηλήζεηο 910 Μεηαθίλεζε πξνο/από ηελ εξγαζία 920 Μεηαθίλεζε γηα ζπνπδέο 936 Μεηαθίλεζε γηα αγνξέο θαη ππεξεζίεο 938 Μεηαθίλεζε γηα θξνληίδα παηδηνύ 939 Μεηαθίλεζε γηα άιιε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ 940 Μεηαθίλεζε γηα εζεινληηθή εξγαζία θαη ζπλαληήζεηο 950 Μεηαθίλεζε γηα δξαζηεξηόηεηεο ηεο θνηλσληθήο δσήο 960 Μεηαθίλεζε γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν 980 Μεηαθίλεζε γηα αιιαγή ηνπνζεζίαο Βνεζεηηθνί θσδηθνί Σνπνζεζία 995 Σσκπιήρφζε ηοσ εκεροιογίοσ τρήζες τρόλοσ 998 Αδηεσθρίληζηος ειεύζερος τρόλος 999 Άιινο αδηεσθρίληζηος ειεύζερος τρόλος 11 Κύξηα θαηνηθία 12 Γεπηεξεύνπζα ή εμνρηθή θαηνηθία 13 Σόπνο εξγαζίαο ή ζρνιείν 14 Καηνηθία άιισλ αηόκσλ 15 Δζηηαηόξην, θαθεηέξηα ή κπαξ 16 Δκπνξηθά θέληξα, αγνξέο, άιια θαηαζηήκαηα 17 Ξελνδνρείν, μελώλαο, ρώξνο θαηαζθήλσζεο 19 Άιιε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία 11

12 Μέζα κεηαθνξάο 21 Με ηα πόδηα 22 Με πνδήιαην 23 Με κνηνπνδήιαην ή κεραλή 24 Με απηνθίλεην ΙΥ 29 Άιιν ή αδηεπθξίληζην ηδησηηθό κέζν κεηαθνξάο 31 Με δεκόζηα ή ηδησηηθά κέζα κεηαθνξάο Παξαπνκπέο Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ΔΥΥ κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ - - ζην ζύλδεζκν «ηαηηζηηθά Θέκαηα Δηζόδεκα - Γαπάλεο Ννηθνθπξηώλ Έξεπλα Υξήζεο Υξόλνπ». 12

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα