ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 27 / 02 / 2015 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ Η Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) δηελήξγεζε γηα πξώηε θνξά ζηε Υώξα καο ηελ Έρεσλα Φρήζες Φρόλοσ ζηα λοηθοθσρηά (ΕΦΦ), κε πεξίνδν αλαθνξάο ην Μάξηην ηνπ 2013 έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2014, κέζσ ηεο νπνίαο ζπγθεληξώλνληαη πιεξνθνξίεο, γηα ηε ρξήζε θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Υώξαο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο (εξγαζία, ζπνπδέο, θξνληίδα παηδηώλ, θνηλσληθή δσή, κεηαθηλήζεηο θ.α.). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ ζηηο 11/12/2014 κε Γειηίν Σύπνπ πνπ αλαθνηλώζεθε από ηελ ΔΛΣΑΣ, ελώ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζα γίλεη ζε εκεξίδα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ΔΛΣΑΣ εληόο ηνπ ην παξόλ δειηίν παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε τρήζε θαη ηελ θαηαλοκή ηοσ τρόλοσ ηφλ εργαδοκέλφλ. Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ζε κέιε λνηθνθπξηώλ ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ, θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο, όπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ ζε δύν εκεξνιόγηα, έλα γηα κία εξγάζηκε εκέξα, Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, θαη έλα γηα άββαην ή Κπξηαθή. Γξάθεκα 1. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο εξγαδνκέλσλ ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, θαηά θύιν. Πιεζπζκόο ειηθίαο εηώλ. Πιεξνθνξίεο: Γ/λζε ηαηηζηηθώλ Πιεζπζκνύ θαη Αγνξάο Δξγαζίαο Σκήκα Δηδηθώλ Δξεπλώλ Ννηθνθπξηώλ Γεώξγηνο Νηνύξνο: ηει.: , Γεσξγία Καξηδή: ηει.: Ύπλνο Δζηίαζε Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα (πιύζηκν, ληύζηκν θ.α.) Δξγαζία πνπδέο Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 00:03 00:01 01:49 02:12 01:02 00:55 01:14 04:04 03:46 05:15 08:01 08:08 Διεύζεξνο ρξόλνο* 04:03 04:57 Μεηαθηλήζεηο 01:07 01:13 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:04 *Ωο ειεύζεξνο ρξόλνο ζεσξείηαη ν ρξόλνο πνπ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή δσή θαη αλαςπρή, ηα αζιήκαηα θαη ηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο ηέρλεο, ηα ρόκπη, ηε ρξήζε ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ηα παηρλίδηα, ηελ ελεκέξσζε θαη ινηπέο εζεινληηθέο εξγαζίεο Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο

2 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζε ώρες θαη ιεπηά αλά εκέρα, δειαδή σο κέζνο ρξόλνο αλά δξαζηεξηόηεηα. Ο κέζνο ρξόλνο αλαθέξεηαη ζην κέζν όξν πνπ πξνθύπηεη γηα ην ζύλνιν ησλ εξεπλώκελσλ, αθόκα θαη αλ δε ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα, θαζώο θαη γηα νιόθιεξν ην έηνο. ηε παξνύζα αλάιπζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ζε όιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο (εξγάζηκεο θαη κε). Γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο εξγαζίαο πξνέθπςε ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ώξεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί αλά εξεπλώκελν, ππνινγηδόκελνο γηα νιόθιεξν ην έηνο (εξγάζηκεο θαη κε εξγάζηκεο εκέξεο) θαη γηα ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ πνπ δειώλεη όηη εξγάδεηαη. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη γπλαίθεο, ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη, αθηεξώλνπλ 4 ώξεο θαη 4 ιεπηά γηα ηελ εξγαζία ηνπο, ελώ ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ ηνπο αθηεξώλνπλ γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν 1 (4 ώξεο θαη 3 ιεπηά) θαη γηα ηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ 2 (3 ώξεο θαη 46 ιεπηά). Οη άλδξεο, ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ πνπ εξγάδνληαη, αθηεξώλνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ηελ εξγαζία ηνπο (5 ώξεο θαη 15 ιεπηά) θαη γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν (4 ώξεο θαη 57 ιεπηά), ελώ αθηεξώλνπλ πνιύ ιηγόηεξν ρξόλν γηα ηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ (1 ώξα θαη 14 ιεπηά) (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). Ο κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο ύπλνπ είλαη 8 ώξεο θαη 1 ιεπηό γηα ηηο γπλαίθεο θαη 8 ώξεο θαη 8 ιεπηά γηα ηνπο άλδξεο - ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη - θαη αθνξά ζε ρξόλν πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ύπλν ηε λύρηα θαη ηελ εκέξα, αιιά θαη ην ρξόλν ζην θξεβάηη πξηλ ή θαη κεηά ηνλ ύπλν (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). Γηα εζηίαζε - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεπκάησλ θαη ηεο θαηαλάισζεο πνηώλ αλεμαξηήησο ηεο ηνπνζεζίαο, νη άλδξεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη αθηεξώλνπλ θαηά κέζν όξν 23 ιεπηά πεξηζζόηεξν από ηηο γπλαίθεο ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ πνπ εξγάδνληαη. Γηα πιύζηκν θαη ληύζηκν (βνύξηζηζκα δνληηώλ, αιιαγή ελδπκάησλ, πξνζσπηθή πγηεηλή, μύξηζκα θιπ.), νη γπλαίθεο αθηεξώλνπλ 7 ιεπηά εκεξεζίσο πεξηζζόηεξα από ηνπο άλδξεο (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο νη άλδξεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη αθηεξώλνπλ 6 ιεπηά πεξηζζόηεξα ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ πνπ εξγάδνληαη (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). Ο κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζε κεηαθηλήζεηο από θαη πξνο ηελ εξγαζία αλέξρεηαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο (33 θαη 31 ιεπηά αληίζηνηρα), ελώ ν ρξόλνο γηα κεηαθηλήζεηο ζρεηηθέο κε δξαζηεξηόηεηεο, όπσο αζιήκαηα ή ρόκπη, θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν είλαη κεγαιύηεξνο ζηε πεξίπησζε ησλ αλδξώλ (21 ιεπηά) ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (14 ιεπηά) (Γξάθεκα 6). πγθξίλνληαο ηα δηαζέζηκα από ηελ έξεπλα ζηνηρεία γηα ην ζύλνιν ησλ κειώλ ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ, παξαηεξνύληαη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο κεηαμύ εξγαδνκέλσλ θαη κε (άλεξγνη, ζπληαμηνύρνη, καζεηέο, λνηθνθπξέο θαη ινηπνί κε νηθνλνκηθά ελεξγνί). Σα θύξηα ζεκεία αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ νη εξγαδόκελνη ρξεζηκνπνηνύλ θαη θαηαλέκνπλ ηνλ ρξόλν ηνπο ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο κε εξγαδόκελνπο παξνπζηάδνληαη ζην Γξάθεκα 2 θαη ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 1 Ωο ειεύζερος τρόλος νξίδεηαη ν ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δσή θαη αλαςπρή, ηα αζιήκαηα θαη ηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο ηέρλεο, ηα ρόκπη, ηε ρξήζε ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ηα παηρλίδηα, ηελ ελεκέξσζε θαη ινηπέο εζεινληηθέο εξγαζίεο. 2 Η θροληίδα ηοσ λοηθοθσρηού πεξηιακβάλεη νηθηαθέο εξγαζίεο, θξνληίδα παηδηώλ θαη ειηθησκέλσλ, θξνληίδα θαηνηθίδησλ θαη νηθόζηησλ δώσλ, θαηαζθεπέο, επηζθεπέο θαη επηδηνξζώζεηο ζηελ θαηνηθία θ.α. 2

3 Με νηθνλνκηθά ελεξγνί Άλεξγνη Δξγαδόκελνη Γξάθεκα 2. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, θαηά αζρνιία θαη θύιν. Πιεζπζκόο ειηθίαο εηώλ. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Ύπλνο Δζηίαζε Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα Απαζρόιεζε πνπδέο Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό Διεύζεξνο ρξόλνο Μεηαθηλήζεηο κε ζθνπό Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο Με βάζε ηελ αζρνιία ησλ αηόκσλ, από ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πξνέθπςε όηη νη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αθηεξώλνπλ 4 ώξεο θαη 40 ιεπηά γηα ηελ εξγαζία ηνπο, ελώ ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ ηνπο αθηεξώλνπλ γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν (4 ώξεο θαη 31 ιεπηά) θαη γηα ηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ (2 ώξεο θαη 30 ιεπηά). Οη άλεξγνη ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ αθηεξώλνπλ 14 ιεπηά γηα δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία θαη 7 ώξεο θαη 19 ιεπηά γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν, ελώ αθηεξώλνπλ ζεκαληηθό ρξόλν θαη γηα ηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ (3 ώξεο θαη 9 ιεπηά) (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 2). Ο κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο ύπλνπ είλαη 8 ώξεο θαη 5 ιεπηά γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, 8 ώξεο θαη 40 ιεπηά γηα ηνπο άλεξγνπο, θαη 8 ώξεο θαη 46 ιεπηά γηα ηνπο νηθνλνκηθά κε ελεξγνύο - ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ - θαη αθνξά ζε ρξόλν πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ύπλν ηε λύρηα θαη ηελ εκέξα, αιιά θαη ην ρξόλν ζην θξεβάηη πξηλ ή θαη κεηά ηνλ ύπλν (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 2). ε δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν νη εξγαδόκελνη άλδξεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αθηεξώλνπλ 4 ώξεο θαη 57 ιεπηά, ελώ ν αληίζηνηρνο ρξόλνο γηα ηηο γπλαίθεο αλέξρεηαη ζε 4 ώξεο θαη 3 ιεπηά. ηε πεξίπησζε ησλ αλέξγσλ ν ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν αλέξρεηαη ζε 8 ώξεο θαη 27 ιεπηά γηα ηνπο άλδξεο θαη ζε 6 ώξεο θαη 13 ιεπηά γηα ηηο γπλαίθεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 2). ηε θξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό νη γπλαίθεο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ κε νηθνλνκηθά ελεξγό πιεζπζκό αθηεξώλνπλ 5 ώξεο θαη 13 ιεπηά, ελώ νη άλδξεο ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ κε νηθνλνκηθά ελεξγό πιεζπζκό αθηεξώλνπλ 1 ώξα θαη 53 ιεπηά (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 2). 3

4 ISCED 0-2 ISCED 3-4 ISCED 5-6 ISCED 7-8 Γξάθεκα 3. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο εξγαδνκέλσλ ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, θαηά θύιν θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο*. Πιεζπζκόο ειηθίαο εηώλ. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ύπλνο Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα (πιύζηκν, ληύζηκν θ.α.) πνπδέο Διεύζεξνο ρξόλνο Δζηίαζε Δξγαζία Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό Μεηαθηλήζεηο * Σα επίπεδα εθπαίδεπζεο πξνθύπηνπλ βάζεη ηεο ηαμηλόκεζεο ISCED 2011 θαη αλαιύνληαη σο εμήο: - ISCED 0-2: Κακία βαζκίδα εθπαίδεπζεο έσο θαη θαηώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γεκνηηθό, Γπκλάζην) - ISCED 3-4: Αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα θαη κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Λύθεην, ΔΠΑ, ΔΠΑΛ, ΙΔΚ, ΚΔΚ) - ISCED 5-6: Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΣΔΙ, ΚΑΣΔΔ, ΑΣΔΙ, ΑΔΙ, ηξαηησηηθέο ζρνιέο) - ISCED 7-8: Μεηαπηπρηαθό (MSc) ή Γηδαθηνξηθό (PhD) Λακβάλνληαο ππόςε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, από ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ, θαίλεηαη όηη νη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο θαηώηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (έσο θαη Γπκλάζην) αθηεξώλνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηελ εξγαζία ηνπο (5 ώξεο θαη 26 ιεπηά νη άλδξεο θαη 4 ώξεο θαη 10 ιεπηά νη γπλαίθεο εκεξεζίσο) θαη ιηγόηεξν ρξόλν ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν (4 ώξεο θαη 38 ιεπηά νη άλδξεο θαη 3 ώξεο θαη 38 ιεπηά νη γπλαίθεο εκεξεζίσο), ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηαηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (πνπ θαηέρνπλ δειαδή κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό), θαη νη νπνίνη αθηεξώλνπλ εκεξεζίσο γηα ηελ εξγαζία ηνπο 4 ώξεο θαη 20 ιεπηά νη άλδξεο θαη 3 ώξεο θαη 32 ιεπηά νη γπλαίθεο, ελώ γηα δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν 5 ώξεο θαη 48 ιεπηά θαη 4 ώξεο θαη 12 ιεπηά νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο αληίζηνηρα (Γξάθεκα 3, Πίλαθαο 3). Οη εξγαδόκελνη πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (δειαδή πνπ θαηέρνπλ πηπρίν) αθηεξώλνπλ ρξόλν θαη γηα ζπνπδέο παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ηνπο (5 ιεπηά νη γπλαίθεο θαη 3 ιεπηά νη άλδξεο) (Γξάθεκα 3, Πίλαθαο 3). Οη άλδξεο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο θαηώηαηεο ή θαηώηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο αθηεξώλνπλ ιηγόηεξν ρξόλν ζηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ (1 ώξα θαη 12 ιεπηά) ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηαηεο (1 ώξα θαη 34 ιεπηά) βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (Γξάθεκα 3, Πίλαθαο 3). 4

5 Μηζζσηόο Απηναπαζρνινύκελνο Γξάθεκα 4. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζηελ εξγαζία, ζε ώξεο θαη ιεπηά, κε βάζε ηε ζέζε ζηελ εξγαζία θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Εξγαδόκελνη ειηθίαο εηώλ. ISCED :34 ISCED :03 ISCED :40 ISCED :51 ISCED :59 ISCED :45 ISCED :21 ISCED : Ο ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζηελ εξγαζία, γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, είλαη απμεκέλνο ζηε πεξίπησζε ησλ κηζζσηώλ πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηαηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό) θαη αλέξρεηαη ζε 5 ώξεο θαη 59 ιεπηά εκεξεζίσο). Γηα ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο, νη ώξεο εξγαζίαο κεηώλνληαη όζν απμάλεηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα, από 4 ώξεο θαη 51 ιεπηά εκεξεζίσο πνπ είλαη ζηηο πεξηπηώζεηο αηόκσλ πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ην θαηώηαην επίπεδν εθπαίδεπζεο κεηώλεηαη ζηηο 3 ώξεο θαη 34 ιεπηά γηα ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο αλώηαηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (πνπ θαηέρνπλ δειαδή κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό) (Γξάθεκα 4). Γξάθεκα 5. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, κε βάζε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο. Εξγαδόκελνη ειηθίαο εηώλ. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Ύπλνο 07:53 08:12 Δζηίαζε 01:47 02:24 Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα 00:55 01:01 Απαζρόιεζε 03:56 06:51 πνπδέο 00:01 00:00 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 01:58 02:18 Διεύζεξνο ρξόλνο 03:25 05:02 Μεηαθηλήζεηο κε ζθνπό 01:05 01:03 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:08 00:23 Δξγάζηκεο εκέξεο αββαηνθύξηαθν 5

6 Οη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αθηεξώλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο, θαηά κέζν όξν, 6 ώξεο θαη 51 ιεπηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή) θαη 3 ώξεο θαη 56 ιεπηά ηα αββαηνθύξηαθα (Γξάθεκα 5, Πίλαθαο 4). Σα αββαηνθύξηαθα, νη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ, αθηεξώλνπλ θαηά κέζν όξν 20 ιεπηά πεξηζζόηεξν ζηε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ ζε ζρέζε κε ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γξάθεκα 5). ε δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν νη εξγαδόκελνη ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αθηεξώλνπλ θαηά κέζν όξν 3 ώξεο θαη 25 ιεπηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ελώ ηα αββαηνθύξηαθα αθηεξώλνπλ 5 ώξεο θαη 2 ιεπηά (Γξάθεκα 5, Πίλαθαο 4). Ο κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο ύπλνπ είλαη 7 ώξεο θαη 53 ιεπηά γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη, 8 ώξεο θαη 12 ιεπηά ηα αββαηνθύξηαθα (Γξάθεκα 5, Πίλαθαο 4). Γξάθεκα 6. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο εξγαδνκέλσλ πνπ αθηεξώλεηαη ζε ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ώξεο θαη ιεπηά, θαηά θύιν. Πιεζπζκόο ειηθίαο εηώλ. Δξγαζία 04:04 05:15 Παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, VIDEO θαη DVD 01:38 02:07 Πξνεηνηκαζία γεπκάησλ θαη δείπλνπ Μεηαθίλεζε πξνο/από ηελ εξγαζία Πιεξνθόξεζε κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Καζαξηόηεηα θαηνηθίαο Αληαιιαγή επηζθέςεσλ Υαιάξσζε - μεθνύξαζε Μεηαθίλεζε γηα άιιεο δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν Πιύζηκν πηάησλ Φπζηθή θξνληίδα θαη επίβιεςε παηδηώλ Κνηλσληθή δσή κε ηελ νηθνγέλεηα Αγνξέο αγαζώλ Άιιε δξαζηεξηόηεηα ζηελ θνηλσληθή δσή Γηήγεζε θαη αλάγλσζε, παηρλίδη θαη ζπδήηεζε κε ην παηδί Πεξίπαηνο θαη πεδνπνξία Δπηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Αλάγλσζε βηβιίσλ ηδέξσκα θαη δίπισκα Μεηαθίλεζε γηα αγνξέο θαη ππεξεζίεο Μεηαθίλεζε γηα δξαζηεξηόηεηεο ηεο θνηλσληθήο δσήο Σειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο Αθξόαζε ξαδηόθσλνπ Πεξηπνίεζε θήπνπ Αλάγλσζε εθεκεξίδσλ πεξηνδηθώλ 01:06 00:31 00:18 00:39 00:22 00:17 00:14 00:28 00:21 00:13 00:12 00:10 00:10 00:15 00:08 00:08 00:08 00:04 00:04 00:03 00:10 00:33 00:27 00:04 00:19 00:17 00:21 00:02 00:06 00:13 00:09 00:15 00:11 00:12 00:08 00:06 00:00 00:05 00:05 6

7 Με βάζε ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ εκεξήζην ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη από ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ ζε ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο, πξνθύπηεη όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ρξόλνπ αθηεξώλεηαη ζηελ εξγαζία θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, κε αλάινγα απνηειέζκαηα γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο μερσξηζηά (Γξάθεκα 6). Ωζηόζν, αλαθνξηθά κε ηηο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο παξαηεξνύληαη νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ. πγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη, πέξαλ ηεο εξγαζίαο, θαηαλέκνπλ ζρεηηθά πεξηζζόηεξν από ηνλ εκεξήζην ρξόλν ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε πξνεηνηκαζία γεπκάησλ, ε θαζαξηόηεηα ηεο θαηνηθίαο θαη ε θξνληίδα ησλ παηδηώλ, ελώ νη άλδξεο, πέξαλ ηεο εξγαζίαο ηνπο, αθηεξώλνπλ ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δσή, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επηθνηλσλία (Γξάθεκα 6). Γξάθεκα 7. Μέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο πνπ αθηεξώλνπλ νη εξγαδόκελνη, ζε ώξεο θαη ιεπηά, γηα ηηο δέθα πην ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο θαηά θύιν Κνηλσληθή δσή κε ηελ νηθνγέλεηα Άιιε δξαζηεξηόηεηα ζηελ θνηλσληθή δσή Υαιάξσζε - μεθνύξαζε Αληαιιαγή επηζθέςεσλ 00:13 00:15 00:17 00:19 Μεηαθίλεζε θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν Πιεξνθόξεζε κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Μεηαθίλεζε πξνο/από ηελ εξγαζία 00:21 00:27 00:33 Παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, VIDEO θαη DVD 02:07 Δξγαζία 05:15 Πιεξνθόξεζε κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Φπζηθή θξνληίδα θαη επίβιεςε παηδηώλ Αληαιιαγή επηζθέςεσλ Πιύζηκν πηάησλ Μεηαθίλεζε πξνο/από ηελ εξγαζία Καζαξηόηεηα θαηνηθίαο Πξνεηνηκαζία γεπκάησλ θαη δείπλνπ 00:18 00:21 00:22 00:28 00:31 00:39 01:06 Παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, VIDEO θαη DVD 01:38 Δξγαζία 04:04 Με βάζε ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ εκεξήζην ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη από άλδξεο θαη γπλαίθεο, ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ πνπ εξγάδνληαη, ζε ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο, πξνθύπηεη όηη ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ αθηεξώλεηαη ηόζν από άλδξεο όζν θαη από γπλαίθεο ζηελ εξγαζία, ζηελ παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, ζηε κεηαθίλεζε από θαη πξνο ηελ εξγαζία, ζηελ αληαιιαγή επηζθέςεσλ θαη ζηελ πιεξνθόξεζε θαη επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ (ρξήζε δηαδηθηύνπ) (Γξάθεκα 7). 7

8 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1. Καηανομή ηης Χρήζης Χρόνοσ ηοσ ζσνόλοσ ηων εργαζομένων ηλικίας εηών ζηις κύριες δραζηηριόηηηες, ζε ώρες και λεπηά, καηά θύλο. Ώρες και λεπηά ηην ημέρα Κύξηα δξαζηεξηόηεηα ύλνιν Πξνζσπηθή θξνληίδα 11:04 10:52 11:15 Ύπλος 08:05 08:01 08:08 Εζηίαζε 02:01 01:49 02:12 Άιιε προζφπηθή θροληίδα (πιύζηκο, ληύζηκο θ.α.) 00:58 01:02 00:55 Δξγαζία 04:40 04:04 05:15 πνπδέο 00:02 00:03 00:01 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 02:30 03:46 01:14 Δζεινληηθή εξγαζία & πλαληήζεηο 00:08 00:10 00:05 Κνηλσληθή δσή & Αλαςπρή 01:14 01:13 01:14 Αζιήκαηα & Τπαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο 00:19 00:14 00:24 Σέρλεο, ρόκπη, ρξήζε ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη παηρλίδηα 00:39 00:30 00:48 Μέζα Μαδηθήο ελεκέξσζεο 02:11 01:56 02:26 Μεηαθηλήζεηο 01:10 01:07 01:13 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:04 00:04 Πίνακας 2. Καηανομή ηης Χρήζης Χρόνοσ ηοσ ζσνόλοσ ηων εργαζομένων ηλικίας εηών ζηις κύριες δραζηηριόηηηες, ζε ώρες και λεπηά, καηά αζτολία και θύλο. Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Εξγαδόκελνη Άλεξγνη Με νηθνλνκηθά ελεξγνί ύλνιν ύλνιν ύλνιν Πξνζσπηθή θξνληίδα 11:04 10:52 11:15 12:14 12:13 12:14 12:16 11:55 12:37 Ύπλος 08:05 08:01 08:08 08:41 08:42 08:41 08:46 08:37 08:56 Εζηίαζε 02:01 01:49 02:12 02:35 02:29 02:41 02:32 02:19 02:44 Άιιε προζφπηθή θροληίδα 00:58 01:02 00:55 00:57 01:02 00:52 00:58 00:59 00:56 Απαζρόιεζε 04:40 04:04 05:15 00:14 00:06 00:22 00:02 00:02 00:02 πνπδέο 00:02 00:03 00:01 00:02 00:02 00:02 00:25 00:20 00:31 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 02:30 03:46 01:14 03:09 04:32 01:46 03:33 05:13 01:53 Διεύζεξνο ρξόλνο 04:31 04:03 04:57 07:19 06:13 08:27 06:43 05:39 07:48 Εζειοληηθή εργαζία θαη ζσλαληήζεης 00:08 00:10 00:05 00:11 00:11 00:11 00:22 00:25 00:19 Κοηλφληθή δφή θαη αλαυστή 01:14 01:13 01:14 01:51 01:45 01:57 01:44 01:33 01:56 Αζιήκαηα θαη σπαίζρηες δραζηερηόηεηες 00:19 00:14 00:24 00:37 00:26 00:49 00:28 00:21 00:36 Τέτλες, τόκπη, τρήζε ηετλοιογηώλ πιεροθόρεζες θαη επηθοηλφλίας θαη 00:39 00:30 00:48 01:16 00:49 01:43 00:46 00:27 01:04 παητλίδηα Μέζα καδηθής ελεκέρφζες 02:11 01:56 02:26 03:24 03:02 03:47 03:23 02:53 03:53 Μεηαθηλήζεηο κε ζθνπό 01:10 01:07 01:13 00:57 00:50 01:05 00:56 00:47 01:05 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:04 00:04 00:04 00:03 00:04 00:04 00:04 00:04 8

9 Πίνακας 3. Καηανομή ηης Χρήζης Χρόνοσ ηοσ ζσνόλοσ ηων εργαζομένων ηλικίας εηών ζηις κύριες δραζηηριόηηηες, ζε ώρες και λεπηά, καηά θύλο και επίπεδο εκπαίδεσζης Επίπεδν εθπαίδεπζεο ISCED 0-2 ISCED 3-4 ISCED 5-6 ISCED 7-8 Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Ύπλνο 08:10 08:13 07:58 08:02 07:59 08:18 07:55 07:56 Δζηίαζε 01:54 02:24 01:44 02:09 01:54 02:06 01:43 02:00 Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα 00:58 00:57 01:01 00:55 01:04 00:54 01:04 00:54 Δξγαζία 04:10 05:26 04:22 05:33 03:44 04:42 03:32 04:20 πνπδέο 00:03 00:00 00:05 00:03 00:04 00:00 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 04:05 01:12 03:44 01:12 03:34 01:16 04:02 01:34 Διεύζεξνο ρξόλνο 03:38 04:38 03:58 04:56 04:23 05:16 04:12 05:48 Εζειοληηθή εργαζία & Σσλαληήζεης 00:15 00:05 00:05 00:10 00:06 00:08 00:14 Κοηλφληθή δφή & Αλαυστή 01:09 01:14 01:06 01:12 01:23 01:15 01:21 01:34 Αζιήκαηα & Υπαίζρηες δραζηερηόηεηες 00:06 00:20 00:16 00:23 00:16 00:25 00:20 00:42 Τέτλες, τόκπη, τρήζε ηετλοιογηώλ πιεροθόρεζες 00:13 00:27 00:35 00:50 00:35 01:05 00:38 01:04 θαη επηθοηλφλίας θαη παητλίδηα Μέζα Μαδηθής ελεκέρφζες 01:55 02:32 01:54 02:26 01:59 02:25 01:45 02:14 Μεηαθηλήζεηο 00:60 01:08 01:06 01:10 01:12 01:21 01:25 01:24 Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:03 00:03 00:03 00:04 00:04 00:02 00:03 * Σα επίπεδα εθπαίδεπζεο πξνθύπηνπλ βάζεη ηεο ηαμηλόκεζεο ISCED 2011 θαη αλαιύνληαη σο εμήο: - ISCED 0-2: Κακία βαζκίδα εθπαίδεπζεο έσο θαη θαηώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γεκνηηθό, Γπκλάζην) - ISCED 3-4: Αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα θαη κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Λύθεην, ΔΠΑ, ΔΠΑΛ, ΙΔΚ, ΚΔΚ) - ISCED 5-6: Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΣΔΙ, ΚΑΣΔΔ, ΑΣΔΙ, ΑΔΙ, ηξαηησηηθέο ζρνιέο) - ISCED 7-8: Μεηαπηπρηαθό (MSc) ή Γηδαθηνξηθό (PhD) Πίνακας 4. Καηανομή ηης Χρήζης Χρόνοσ ηοσ ζσνόλοσ ηων εργαζομένων ηλικίας εηών ζηις κύριες δραζηηριόηηηες, ζε ώρες και λεπηά, ανά ημέρα. Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Εξγάζηκεο εκέξεο Δεσηέρα Τρίηε Τεηάρηε Πέκπηε Παραζθεσή αβ/θν Σάββαηο Κσρηαθή Πξνζσπηθή θξνληίδα 10:36 10:47 10:35 10:29 10:32 10:38 11:36 11:10 12:03 Άιιε προζφπηθή θροληίδα Ύπλος 07:53 08:01 07:49 07:47 07:57 07:53 08:12 07:53 08:31 Εζηίαζε 01:47 01:51 01:50 01:45 01:43 01:48 02:24 02:14 02:33 00:55 00:55 00:56 00:57 00:52 00:57 01:01 01:02 00:59 Απαζρόιεζε 06:51 07:02 06:25 07:08 06:42 06:58 03:56 04:55 02:56 πνπδέο 00:01 00:02 00:03 00:00 00:01 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 01:58 01:45 02:10 01:58 02:02 01:54 02:18 02:26 02:11 Διεύζεξνο ρξόλνο 03:25 03:14 03:30 03:21 03:43 03:14 05:02 04:24 05:42 Εζειοληηθή εργαζία θαη ζσλαληήζεης Κοηλφληθή δφή θαη αλαυστή Αζιήκαηα θαη σπαίζρηες δραζηερηόηεηες Τέτλες, τόκπη, τρήζε ηετλοιογηώλ πιεροθόρεζες θαη επηθοηλφλίας θαη παητλίδηα Μέζα καδηθής ελεκέρφζες Μεηαθηλήζεηο κε ζθνπό Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 00:04 00:04 00:01 00:09 00:01 00:06 00:11 00:06 00:15 00:54 00:51 01:00 00:49 00:56 00:53 01:31 01:22 01:41 00:08 00:05 00:06 00:05 00:14 00:09 00:23 00:17 00:30 00:27 00:25 00:30 00:28 00:26 00:24 00:39 00:37 00:41 01:52 01:49 01:53 01:50 02:06 01:42 02:18 02:02 02:35 01:05 01:05 01:14 00:56 00:57 01:13 01:03 01:02 01:04 00:04 00:04 00:05 00:05 00:04 00:03 00:04 00:03 00:04 9

10 Επεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο Έξεπλα Υξήζεο Υξόλνπ (Time Use Survey- TUS) Η Έξεπλα Υξήζεο Υξόλνπ ΔΥΥ (Time Use Survey TUS) δηελεξγείηαη από πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζθνπό ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ δηαζέηνπλ ηα κέιε ησλ λνηθνθπξηώλ ηεο Υώξαο ην ρξόλν ηνπο ζε έλα νιόθιεξν 24σξν κίαο εξγάζηκεο εκέξαο, θαζώο θαη κίαο εκέξαο αξγίαο ή αββάηνπ ή Κπξηαθήο, δειαδή ηε ρξήζε θαη θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ ηνπ πιεζπζκνύ θάζε ρώξαο ζε δηάθνξεο θύξηεο ή δεπηεξεύνπζεο - δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε εξγαζία, νη νηθηαθέο εξγαζίεο, ε θξνληίδα ησλ παηδηώλ ή ησλ ειηθησκέλσλ, νη κεηαθηλήζεηο, ε αλαςπρή θιπ.. Η έξεπλα δηελεξγείηαη ζε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα λνηθνθπξηώλ, θαη παξάιιεια, ζπγθεληξώλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζύλζεζή ησλ λνηθνθπξηώλ, ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, ηελ απαζρόιεζε, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ θαηάζηαζε απαζρόιεζεο, ηελ πγεία ησλ κειώλ ηνπο θιπ. Η δηάζηαζε ηνπ θύινπ απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν γηα ην ζρεδηαζκό ηεο έξεπλαο, ηε δηεμαγσγή αλαιύζεσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ έξεπλα ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα άζθεζε πνιηηηθήο θπξίσο γηα ζέκαηα ηζόηεηαο ησλ θύισλ πνπ αθνξνύλ ζηε ζπκθηιίσζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ζηνλ επηκεξηζκό ηνπ ρξόλνπ ακεηβόκελεο θαη κε ακεηβόκελεο εξγαζίαο θαηά θύιν. Δπηπιένλ δύλαηαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ δνξπθνξηθώλ ινγαξηαζκώλ γηα αγαζά από δηθή ηνπο παξαγσγή θαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ζηελ θαηνηθία. Η ΔΥΥ δηελεξγήζεθε ζηελ Διιάδα γηα πξώηε θνξά ην , ελώ είρε πξνεγεζεί πηινηηθή έξεπλα θαηά ην έηνο Η Έξεπλα δε βαζίδεηαη ζε Κνηλνηηθό Καλνληζκό πνπ λα ππνρξεώλεη γηα ηε δηελέξγεηά ηεο. Ωζηόζν, όπσο θαη ζηα ππόινηπα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έρεη βαζηζζεί ζηηο αξρέο γηα ηηο Δλαξκνληζκέλεο Δπξσπατθέο ΔΥΥ (HETUS 2008). Η αλάγθε γηα κεγαιύηεξε ζπγθξηζηκόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξεπλώλ Υξήζεο Υξόλνπ, πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ην παξειζόλ ζηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο ρώξεο, αλαγλσξίζζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Οη πηζαλέο ρξήζεηο ησλ Δξεπλώλ Υξήζεο Υξόλνπ ζπδεηήζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 1992 ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηνπο «Κνηλσληθνύο Γείθηεο», γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζε έλα πξόγξακκα γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ Δπξσπατθώλ Δξεπλώλ Υξήζεο Υξόλνπ, πνπ ζπληνλίζηεθε από κηα νκάδα εξγαζίαο εκπεηξνγλσκόλσλ από ηελ ΔΔ θαη ηηο ρώξεο EFTA. Η πξώηε έθδνζε γηα ελαξκνληζκέλεο Δπξσπατθέο Έξεπλεο Υξήζεο Υξόλνπ (HETUS) νινθιεξώζεθε ην 2000, βαζηζκέλε ζηηο ζπζηάζεηο ηεο ηειηθήο έθζεζεο γηα ηηο πηινηηθέο έξεπλεο, θαζώο θαη ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζηα ζρόιηα από ηηο ζπλαληήζεηο ηεο Task Force γηα ηηο Έξεπλεο Υξήζεο Υξόλνπ. Η έξεπλα θαηαηάζζεηαη από ηε Eurostat θαη ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηηο ηαηηζηηθέο Φύινπ (gender statistics). Ννκηθό πιαίζην θαη ρξεκαηνδόηεζε Πεξίνδνο δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο Κάιπςε Μεζνδνινγία Μέγεζνο δείγκαηνο Η ΔΥΥ δηελεξγείηαη, ζύκθσλα κε ηελ 2709/ απόθαζε ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο "ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛ.ΣΑΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ" κε θσδηθό MIS ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα "Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε "», ζε δείγκα λνηθνθπξηώλ όισλ ησλ πεξηνρώλ ηεο Υώξαο θαη ηε ζρεηηθή απόθαζε έγθξηζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΑΣ. Μάξηηνο 2013 έσο θαη Φεβξνπάξηνο 2014 Η έξεπλα θαιύπηεη όια ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά ηεο Υώξαο κε ηα κέιε ηνπο, αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο ή νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δμαηξνύληαη από ηελ έξεπλα: Οη ζπιινγηθέο θαηνηθίεο, όπσο π.ρ. μελνδνρεία, παλζηόλ, λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, ζηξαηόπεδα, αλακνξθσηήξηα θιπ. πιινγηθέο θαηνηθίεο ζα ζεσξεζνύλ θαη ηα λνηθνθπξηά πνπ παξέρνπλ ζηέγε κε δηαηξνθή ζε πέληε ηξνθίκνπο θαη άλσ. Σα λνηθνθπξηά κε κέιε μέλνπο ππεθόνπο πνπ ππεξεηνύλ ζε μέλεο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο. Η έξεπλα είλαη δεηγκαηνιεπηηθή, κε ηειηθή δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα ην λνηθνθπξηό θαη κνλάδεο αλάιπζεο ηα λνηθνθπξηά θαη ηα κέιε ηνπο. Η ΔΥΥ βαζίδεηαη ζε δηζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία λνηθνθπξηώλ από πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία γηα ην κόληκν πιεζπζκό ηεο Απνγξαθήο 2011 θαη θαιύπηεη πιήξσο ηνλ πιεζπζκό αλαθνξάο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο αλήιζε ζηα λνηθνθπξηά (θιάζκα δεηγκαηνιεςίαο 0,08%), ην νπνίν θαηαλεκήζεθε κέζα ζην έηνο, ώζηε λα επηιεγνύλ 4 ηζνδύλακα αλεμάξηεηα δείγκαηα, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα 4 ηξίκελα ηνπ έηνπο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ δήκσλ πνπ επηιέρζεθαλ ζηελ έξεπλα αλήιζε ζε 337 θαη ησλ νηθηζκώλ ζε 360, ελώ ν αξηζκόο ησλ κνλάδσλ επηθαλείαο αλήιζε ζε 619. Ο αξηζκόο ησλ κειώλ πνπ ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιόγην αλήιζε ζηα κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 379 ήηαλ ειηθίαο 10 έσο 14 εηώλ, ελώ ηα ππόινηπα ήηαλ ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλσ. Ο αξηζκόο κειώλ ειηθίαο 20 έσο 74 εηώλ αλέξρεηαη ζε 5.361, εθ ησλ νπνίσλ είλαη εξγαδόκελνη. 10

11 ηαζκίζεηο Σαμηλόκεζε δξαζηεξηνηήησλ, ηνπνζεζίαο, κέζσλ κεηαθνξάο Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο έξεπλαο θαηαξηίζηεθαλ αλαγσγηθνί ζπληειεζηέο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 2008 (HETUS 2008), θαζώο θαη ηε πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία από ηε Eurostat. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ ησλ λνηθνθπξηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: α) Η πηζαλόηεηα επηινγήο ησλ λνηθνθπξηώλ ηνπ δείγκαηνο. β) Σν πνζνζηό αληαπόθξηζεο ησλ λνηθνθπξηώλ ηνπ δείγκαηνο αλά ζηξώκα (79 ζηξώκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 39 ζηξώκαηα δεκηνπξγήζεθαλ από ηε δηαζηαύξσζε ηεο Πεξηθέξεηαο NUTS 2 θαη ηνπ βαζκνύ αζηηθόηεηαο θαη ηα 40 ηζνκεγέζε σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ λνηθνθπξηώλ ζηξώκαηα, από ηε δηαίξεζε ηεο πξώελ Πεξηθέξεηαο Πξσηεπνύζεο θαη ηνπ πξώελ Πνιενδνκηθνύ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο, ιακβάλνληαο ππόςε θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά). γ) Η θαηαλνκή ησλ λνηθνθπξηώλ ζην ζύλνιν ηεο Υώξαο, κε βάζε ην κέγεζόο ηνπο (1, 2, 3, 4, 5+ κέιε), ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο Ηκεδαπώλ Σνπξηζηώλ έηνπο δ) Η θαηαλνκή ησλ αηόκσλ ζην ζύλνιν ηεο Υώξαο, θαηά θύιν θαη δεθαεηείο νκάδεο ειηθηώλ, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο Ηκεδαπώλ Σνπξηζηώλ έηνπο 2013, κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπο νύησο ώζηε λα θαηαζηεί εθηθηόο ν ππνινγηζκόο ησλ πεληαεηώλ νκάδσλ ειηθηώλ 10-15, θαη Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ ησλ εκεξνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ,, νη ζπληειεζηέο 5,7 γηα ηηο θαζεκεξηλέο θαη 2,7 γηα ην άββαην ή ηελ Κπξηαθή. Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηαμηλόκεζε ACL2008 (Activity Coding List for Harmonized European TUS) ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 2008 (HETUS 2008) ε νπνία εθαξκόδεηαη από όια ηα θξάηε κέιε ηεο Eurostat. Οη θύξηεο νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ (0 9) είλαη νη εμήο: 0 Πξνζσπηθή θξνληίδα 01 Ύπλνο 02 Δζηίαζε 03 Άιιε πξνζσπηθή θξνληίδα 1 Απαζρόιεζε 11 Κύξηα θαη δεπηεξεύνπζα απαζρόιεζε 12 Γξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ απαζρόιεζε 2 πνπδέο 21 ρνιείν ή παλεπηζηήκην 22 Μειέηε ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν 23 Φξνληηζηήξηα 24 Ξέλεο γιώζζεο 3 Φξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 30 Αδηεπθξίληζηε θξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηό 31 Δξγαζίεο θνπδίλαο 32 Οηθηαθέο εξγαζίεο 33 Καηαζθεπή, επηδηνξζώζεηο θαη θαζάξηζκα εηδώλ έλδπζεο, επίπισζεο θαη θιηλνζηξσκλήο 34 Πεξηπνίεζε θήπνπ θαη θαηνηθίδησλ δώσλ 35 Καηαζθεπέο θαη επηζθεπέο 36 Αγνξέο θαη ππεξεζίεο 37 Γηαρείξηζε ππνζέζεσλ λνηθνθπξηνύ 38 Φξνληίδα παηδηώλ 39 Παξνρή βνήζεηαο ζε ελήιηθν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ 4 Δζεινληηθή εξγαζία θαη ζπλαληήζεηο 41 Δξγαζία ζε νξγαληζκό 42 Άηππε παξνρή βνήζεηαο ζε άιια λνηθνθπξηά 43 πκκεηνρηθέο δξαζηεξηόηεηεο 5 Κνηλσληθή δσή θαη αλαςπρή 51 Κνηλσληθή δσή 52 Αλαςπρή θαη πνιηηηζκόο 53 Υαιάξσζε- Ξεθνύξαζε 6 Αζιήκαηα θαη ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο 7 Σέρλεο, Υόκπη, Υξήζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθόξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη Παηρλίδηα 61 Φπζηθή άζθεζε 62 Τπαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο 63 Γξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηα αζιήκαηα 71 Σέρλεο θαη Υόκπη 72 Υξήζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθόξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο 73 Παηρλίδηα 8 Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 81 Αλάγλσζε 82 Σειεόξαζε, VIDEO θαη DVD 83 Ραδηόθσλν θαη Μέζα Αλαπαξαγσγήο Ήρνπ 9 Μεηαθηλήζεηο 910 Μεηαθίλεζε πξνο/από ηελ εξγαζία 920 Μεηαθίλεζε γηα ζπνπδέο 936 Μεηαθίλεζε γηα αγνξέο θαη ππεξεζίεο 938 Μεηαθίλεζε γηα θξνληίδα παηδηνύ 939 Μεηαθίλεζε γηα άιιε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ 940 Μεηαθίλεζε γηα εζεινληηθή εξγαζία θαη ζπλαληήζεηο 950 Μεηαθίλεζε γηα δξαζηεξηόηεηεο ηεο θνηλσληθήο δσήο 960 Μεηαθίλεζε γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν 980 Μεηαθίλεζε γηα αιιαγή ηνπνζεζίαο Βνεζεηηθνί θσδηθνί Σνπνζεζία 995 Σσκπιήρφζε ηοσ εκεροιογίοσ τρήζες τρόλοσ 998 Αδηεσθρίληζηος ειεύζερος τρόλος 999 Άιινο αδηεσθρίληζηος ειεύζερος τρόλος 11 Κύξηα θαηνηθία 12 Γεπηεξεύνπζα ή εμνρηθή θαηνηθία 13 Σόπνο εξγαζίαο ή ζρνιείν 14 Καηνηθία άιισλ αηόκσλ 15 Δζηηαηόξην, θαθεηέξηα ή κπαξ 16 Δκπνξηθά θέληξα, αγνξέο, άιια θαηαζηήκαηα 17 Ξελνδνρείν, μελώλαο, ρώξνο θαηαζθήλσζεο 19 Άιιε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία 11

12 Μέζα κεηαθνξάο 21 Με ηα πόδηα 22 Με πνδήιαην 23 Με κνηνπνδήιαην ή κεραλή 24 Με απηνθίλεην ΙΥ 29 Άιιν ή αδηεπθξίληζην ηδησηηθό κέζν κεηαθνξάο 31 Με δεκόζηα ή ηδησηηθά κέζα κεηαθνξάο Παξαπνκπέο Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ΔΥΥ κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ - - ζην ζύλδεζκν «ηαηηζηηθά Θέκαηα Δηζόδεκα - Γαπάλεο Ννηθνθπξηώλ Έξεπλα Υξήζεο Υξόλνπ». 12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τλική ζηέρηζη παιδιών

Τλική ζηέρηζη παιδιών ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Τλική ζηέρηζη παιδιών ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2014 (Περίοδος αναθοράς ειζοδήμαηος

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΣΗ ΕΛΣΑΣ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΣΗ ΕΛΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Αύγνπζηνο 2016 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΣΗ ΕΛΣΑΣ 1. Έρεσνα Ειζοδήμαηος και σνθηκών Διαβίωζης ηων Νοικοκσριών (EU-SILC) 1.1. Με έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Σύπνπ. Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα

Δειηίν Σύπνπ. Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα Πιεξνθνξίεο: Λίλα Σάξη t +30 210 726 0600 f +30 210 723 6162 e tnsicap@tnsicap.gr www.tnsglobal.com Δειηίν Σύπνπ 18 Μαίνπ 2011 Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα Μαο ραξαθηεξίδνπλ; Τειηθά, είλαη ν Έιιελαο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Πεηξαηάο, 13 / 10 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ. Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1

ΔΡΓΑΙΑ. Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1 ΔΡΓΑΙΑ Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1 Σν παξαθάησ δελδξνδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε δνκή ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ κηαο ρώξαο. Σν 1995, ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο απηήο ηεο ρώξαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα