ΑΝΑΚΛΗΔΙ RAPEX- ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ (ΔΣΟ 2011)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΛΗΔΙ RAPEX- ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ (ΔΣΟ 2011)"

Transcript

1 Φύζη κινδύνοσ ΑΝΑΚΛΗΔΙ RAPEX- ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ (ΔΣΟ 20) No Κοινοποιούζα τώρα Προϊόν Μέηρα ποσ έτοσν ληθθεί από ηην Κοινοποιούζα τώρα 20503/ ΠΟΛΩΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην "Captiva " Μάξθα: Chevrolet Σύπνο / αξηζκόο ελέξγεηα από ηνλ κνληέινπ:captiva C40, Έηνο παξαγσγήο: 20, εηξηαθνί Γηαξξνή αξ (VINs): KLCD2669BB από ηελ KLCG2669BB Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην. παξνρή Η ανάκληζη, ζύμθωνα με Υώξα πξνέιεπο: Κνξέα. Δεν σπάρτει διαθέζιμη θαπζίκν έγγραθη δήλωζη ηοσ εικόνα π διανομέα ηης Chevrolet ζηη τώρα μας, δεν αθορά νδεγήη οτήμαηα, ποσ έτοσν ειζατθεί από ηην επίζημη μαθληθή ανηιπροζωπεία. αθηλε νίε απηνθηλή θαη ελέρεη ηξνραίνπ αηπρήκα ηνο. 2435/ ΓΔΡΜΑΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Van / Δπηβαηηθό απηνθίλεην "Sprinter " Μάξθα: Mercedes-Benz. Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: Σύπνο: 906 Σα ζπγθεθξηκέ νρήκαηα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κεηαμύ θαη Πεξηγξαθή: Van / Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπο: Γεξκαλία Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό Σν ειαηήξην πίζσ άμν ζπάη θαη απηή ηελ πεξίπησ ν νδεγόο δελ ζα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν νρήκαην ο, ην νπνίν ζα κπνξνύ θαηαιήμεη Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Mercedes-Benz ζηε ρώξα καο, δελ αθνξά νρήκαηα, πνπ έρνπλ εηζαρί από ηελ επίκε αληηπξνζσπεία.

2 ηξνραίν αηύρεκα / ΠΟΛΩΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην "Juke" Μάξθα: NissanΣύπνο / αξηζκόο ελέξγεηα από ηνλ κνληέινπ: Juke F5 θαηαζθεπαζκέλν ζηελ Ιαπσλία κεηαμύ: Τπάξρεη θαη ζην Η.Β. κεηαμύ: πεξίπησ Η αλάθιε, ζύκθσ κε Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην. Υώξα έγγξαθε δήισ δηαλνκέα πξνέιεπο: Ιαπσλία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην δηαρσξη Nissan ζηε ρώξα Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό ζηεί ε καο, αθνξά 65 νρήκαηα, εθ βά ησλ νπνίσλ ηα 43 έρνπλ ζηήξημεο παξαδνί ζο ηειηθνύο ηδηνθηή ο, νη νπνίνη ζα αηζηή ελεκεξσζνύλ κέζσ ξα πξνζσπηθώλ επηζηνιώλ. πίεο ξκπί ο από ηνλ ζσιή εηζαγσγ ήο αέξνο. Απηό έρεη σο απνηέιε ζκα ηε ιάζνο κέηξε πίεο ξκπί ο θαη σο εθ ηνύ ηελ ελεξγνπ νίε ιπρλίαο έλδεημεο βιάβεο θηλεηήξα. ε εμαηξεηηθ έο

3 πεξηπηώ ηο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα νδήγεο κε ρακειή ηαρύηεηα, ν θηλεηήξα ο απηνθηλή ζβήη θαη κελ επαλεθθη λήη / ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Δπηβαηηθό Ππξθαγη Δινληηθή δηνξζσηηθή ΣΔΥΙΑ απηνθίλεην ά ελέξγεηα από ηνλ Superb (3T), Octavia (Z), Yeti (5L)Μάξθα: SkodaΣύπνο / Καηά ηε αξηζκόο δηάξθεηα κνληέινπ:octavia M: e*200/6*0230octavia N: e* δσήο Η αλάθιε, ζύκθσ κε 2007/46*002Superb M: e*200/6*0326superb N: e έγγξαθε δήισ δηαλνκέα *2007/46*004Yeti M: e*2007/466*000yeti N: e* θηλεηήξα Skoda ζηε ρώξα 2007/46*0034Οη θηλεηήξεο 2.0 ιίηξσλ CR TDI ησλ, καο, αθνξά 2 νρήκαηα, νη απηνθηλήησλ πνπ αθνξά ηελ αλάθιε έρνπλ θαύζηκν ηδηνθηή ησλ νπνίσλ ζα θαηαζθεπαζηεί πεξηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζα ελεκεξσζνύλ κέζσ παξαγσγήο. κπνξνύ πξνζσπηθώλ επηζηνιώλ. Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην.υώξα πξνέιεπο: Γεκνθξαηία Σρίαο δηαξξεύ Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό η από ηα ζσιελά θηα πςειήο πίεο κεραλήο, ην νπνίν ζα κπνξνύ πξνθαιέ η ππξθαγη ά.

4 3464/ ΓΔΡΜΑΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Δπηβαηηθά Δινληηθή δηνξζσηηθή νρήκαηα / van Vito, Viano, Sprinter Μάξθα: Mercedes- Σν ελέξγεηα από ηνλ BenzΣύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:σύπνο: BR 204, 207, 22, πξντόλ 28, 22, 25, 463, 64, BR 639, BR 906. Δκπνξηθά ελέρεη νλόκαηα: C-, GLK-, E-,CLS-, S-, R-, G-, GL-, ML- Η αλάθιε, ζύκθσ κε Class, Vito,Viano, SprinterEC εγθξίηο ηύπνπ: ηξαπκαηηζ έγγξαθε δήισ δηαλνκέα e*200/6*035, e*200/6*0340, e*200/6*043, κώλ, Mercedes-Benz ζηε ρώξα e*200/6*0457, e*200/6*0480, e*200/6*0502, θαζώο καο, αθνξά26 Sprinter, 38 e*200/6*050, e*2007/46*0200, e*2007/46*0485, ππάξρεη Vito, M-Class, GLK, E- e*200/6*0335, e*200/6*034, e*96/79*0064, ο Class θαη S-Class, νη e*2007/46*0457, e*2007/46*0458, e*2007/46*0459.σα δηαξξνή ηδηνθηή ησλ νπνίσλ ζα νρήκαηα πνπ επεξεάδνληαη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κεηαμύ ο ελεκεξσζνύλ κέζσ Ννεκβξίνπ 2009 θαη Ινπιίνπ 20 θαη είη εμνπιηζκέ κε θαπζίκν πξνζσπηθώλ επηζηνιώλ. θηλεηήξα OM65 ή OM642 κε θίιηξν θαπζίκνπ, π από ελζσκαησκέλν ξκνζηάηε θαπζίκνπ θαη δηαρσξηζηή ηελ νπή ιεηξγίαο λεξνύ.πεξηγξαθή: Δπηβαηηθά νρήκαηα / van απνζηξά Υώξα πξνέιεπο: Γεξκαλία. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε γγηο εηθό. ζηε ζθξαγηζ κέλε πεξηνρή ζην θίιηξν θαπζίκν π ληίδει. Η δηαξξνή θαπζίκν π ζην δξόκν ζα κπνξνύ νδεγήη ηξνραίν αηύρεκα / ΓΔΡΜΑΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Δπηβαηηθό Ππξθαγη Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην "Fiesta "Μάξθα: Ford Σύπνο / αξηζκόο ά ελέξγεηα από ηνλ κνληέινπ:σύπνο: JA8, EC έγθξηο ηύπνπ ε e9*200/6*0069 (κόλνλ νρήκαηα κε νξηζκέλ θηλεηήξα diesel.6 l TDCI/70 kw).σύπνο JR8, EC έγθξηο α από ηα Έρεη γίλεη ζρεηηθή δεκνζίεπ ηύπνπ:e9*2007/46*0002*04 (κόλνλ νρήκαηα κε επεξεαδ ζηνλ Σύπν γηα ηελ ελεκέξσ θηλεηήξα diesel.4 l TDCI/5 kw).σα νρήκαηα πνπ όκε θαηαισηηθνύ θνηλνύ κε επεξεάδνληαη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κεηαμύ 2 Ινπιίνπ 20 νρήκαηα ην από 08/2/20 Γειηίν θαη 2 Ννεκβξίνπ 20.Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό Σύπνπ. απηνθίλεην.υώξα πξνέιεπο: Γεξκαλία. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό ππάξρεη κηα κπξνύηδη λε ηάπα,

5 ε νπνία δελ δηαηεξή η ηε ζσζηή ξνπή ζύζθημε ο. ε ζπάλ πεξηπηώ ηο ελδέρεηα η ε ηάπα ιαζθάξεη θαη θύγεη ηειείσο, αθήλνλη αο κηα ηξύπα ζην ζύζηεκα εμαγσγή ο. Σα θαπζαέξ ηα πνπ δηαθεύγ νπλ από απηή ηελ ηξύπα είη ηόζν δεζηά πνπ ιηώζνπλ ην πιαζηηθ ό ηκήκα ζην θάιπκκα αλεκηζηή ξα ςύμεο θηλεηήξα.

6 33466/ ΙΠΑΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην "Polo" Μάξθα: Volkswagen Σύπνο / αξηζκόο ελέξγεηα από ηνλ κνληέινπ:n9 MYs δεμηνηίκνλν. Έο: Σα ε νρήκαηα πνπ επεξεάδνληαη είη εμνπιηζκέ κε αεξόζαθν πεξίπησ θεθαιήο.πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην.υώξα Η αλάθιε, ζύκθσ κε πξνέιεπο: Ιζπαλία. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό νπίζζηαο έγγξαθε δήισ δηαλνκέα ζύγθξνπ Volkswagen ζηε ρώξα καο, ο δελ αθνξά νρήκαηα, πνπ έρνπλ εηζαρί από ηελ επίκε αληηπξνζσπεία. θαζπζηεξ ήη ε ελεξγνπ νίε αεξόζαθ νπ θεθαιήο, κε ζπλέπεη α ηελ πεξηνξηζ κέλε πξνζηαζ ία. Τπάξρεη επίο ην ελδερόκ ελν ν νπίζζηνο αεξόζαθ νο θεθαιήο ελεξγνπ νηεί / ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην "Cruze "Μάξθα: Chevrolet Σύπνο / αξηζκόο. Ο ελέξγεηα από ηνλ κνληέινπ: Μνληέια κε θηλεηήξα πεηξειαίνπ Euro 4, Έηνο θηλεηήξα παξαγσγήο: 200, εηξηαθνί αξ:kljf69rjak50053 ο Η αλάθιε, ζύκθσ ~KLJF69RJAK744647Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην. έρεη κε έγγξαθε δήισ Υώξα πξνέιεπο: Γεκνθξαηία Κνξέαο. Γελ ππάξρεη κηα δηαλνκέα Chevrolet ζηε δηαζέζηκε εηθό. δηαξξνή ρώξα καο, δελ αθνξά θαπζίκν νρήκαηα, πνπ έρνπλ εηζαρί π από ηε από ηελ επίκε δεμακελ αληηπξνζσπεία. ή θαπζίκν π. ε κηα ηέηνηα πεξίπησ

7 δηαξξνή ο, κηα δπηή νζκή θαπζίκν π δηαπηζη σί ζην όρεκα, θαη ν θηλεηήξα ο κελ μεθηλήη ζσζηά ή ζηακαηή η. 367/ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα.πξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην "Qashqai" θαη "X-Trail "Μάξθα: Nissan Σύπνο /. ε ελέξγεηα από ηνλ αξηζκόο κνληέινπ:qashqai (J0) θαη X-Trail (T3). νξηζκέλ Ηκεξνκελία παξαγσγήο: 06/08/200 έσο α Η αλάθιε, ζύκθσ κε 2/08/20.Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα απηνθίλε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα πξνέιεπο: Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη Ιαπσλία ηα, ιόγσ Nissan ζηε ρώξα ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ ΓΙΑΘΔΙΜΗ ΔΙΚΟΝΑ ρύηεπ καο, αθνξά 96 νρήκαηα, νη ο εθηόο ηδηνθηή ησλ νπνίσλ ζα πξνδηαγ ελεκεξσζνύλ κέζσ ξαθώλ πξνζσπηθώλ επηζηνιώλ. θαηά ηελ θαηαζθε πή ξκναζ πίδαο ειεθηξηθ ήο κνλάδαο ειέγρνπ ηηκνληνύ, απηή έρεη ιάζνο δηαζηά ηο. Με ηελ ζπλερηδό κελε ρξή

8 , εμαηξεηηθέ ο πεξηπηώ ηο, πξνθιεζ εί βιάβε ζηελ ειεθηξηθ ή κνλάδα ειέγρνπ ηηκνληνύ. ε απηή ηελ πεξίπησ ζα αλάςεη ην πξνεηδν πνηεηηθό θσο ππνβνή ο ηηκνληνύ θαη ν νδεγόο ζα αληηκεησ πίη μαθληθή απώιεηα ππνβνή ο ηηκνληνύ, ρσξίο όκσο επεξεάδ εηαη ε ηθαλόηεη α ειέγρνπ ηηκνληνύ απηνθηλή.

9 7373/ ΠΟΛΩΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην "Ypsilon "Μάξθα: LanciaΣύπνο / αξηζκόο. Η ελέξγεηα από ηνλ κνληέινπ: Ορήκαηα πνπ παξήρζαλ ζηελ Πνισλία από θαισδίσ ηελ αξρή ηξάο αξηζκώλ πιαηζίσλ γηα ην έσο VINZLA Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό ζύζηεκα Έρεη γίλεη ζρεηηθή δεκνζίεπ απηνθίλεην. Υώξα πξνέιεπο: Πνισλία. ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ ABS κπ ζηνλ Σύπν γηα ηελ ελεκέξσ ΓΙΑΘΔΙΜΗ ΔΙΚΟΝΑ νξεί θαηαισηηθνύ θνηλνύ κε θαηαζηξ ην από 08/2/20 Γειηίν αθεί από Σύπνπ. ηελ ηξηβή ζηε βά κπαηαξί αο, ην νπνίν ζα πξνθαιν ύ παύ ιεηξγί αο ζπζηήκα ηνο ABS θαη νδεγήη αηύρεκα. 8374/ ΔΛΛΑΓΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηαπξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην "Swift" Μάξθα: Suzuki Σύπνο / αξηζκόο ελέξγεηα από ηνλ κνληέινπ: Swift.2L(AZG42). Η αλάθιε ζηελ Διιάδα ηα αθνξά νρήκαηα κε VINs απόtsmnza72s επεξεαδ έσοtsmnza72s (3-πνξην) θαη όκε Η αλάθιε, ζύκθσ κε από TSMNZC72S έσοtsmnzc72s (5- νρήκαηα έγγξαθε δήισ δηαλνκέα πνξην).πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεηνυώξα ρξεηάδεη Suzuki ζηε ρώξα πξνέιεπο: Οπγγαξία ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ ΓΙΑΘΔΙΜΗ αη καο, αθνξά 84 νρήκαηα, εθ ΔΙΚΟΝΑ ειεγρί ησλ νπνίσλ ηα 57 έρνπλ ή παξαδνί ζο ηειηθνύο αληηθαηα ηδηνθηή ο, νη νπνίνη ζα ζηαί ε ελεκεξσζνύλ κέζσ ειεθηξνλ πξνζσπηθώλ επηζηνιώλ. ηθή κνλάδα ειέγρνπ ζπζηήκα ηνο επζηάη αο

10 (ESP). ηα ζπγθεθξη κέ απηνθίλε ηα, θαη θάησ από εμαηξεηηθ ά αθξαίεο ζπλζήθε ο νδήγε ο, είη πηζαλό ε ειεθηξνλ ηθή κνλάδα ειέγρνπ ζπζηήκα ηνο ESP αζηνρήζ εη θαη έηζη ηα ζπζηήκα ηα ESP/ TCS/AB S κελ ιεηξγ ήζνπλ θαλνληθά. Αθόκε θαη απηή ηελ εμαηξεηηθ ά αθξαία πεξίπησ, ην ζύζηεκα πέδεο απηνθηλή ζα ιεηξγ ήη θαλνληθά. 2328/ ΓΔΡΜΑΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηαπξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην550i GT550i Limousine650i Cabrio750i Limousin Ππξθαγη ά Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ

11 e750li Limousine760i Limousine760Li Limousine ActiveHybrid 7ActiveHybrid 7 LX5 xdrive50ix6 xdrive50ix5 MX6 MActiveHybrid X60Μάξθα: BMW Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:ec ηύπνο / EC αξηζκόο ηύπνπ έγθξηο:gt / e*2007/46*025*5l / e*2007/46*0363*6c / e*2007/46*0562*70 / e*200/6*0490*7l / e*2007/46*0276*hy / e*2007/46 *0323*E70 / e*200/6*0420*x5 / e*2007/46*042*x6 / e*2007/46*042*m7x / e*2007/46*072*σα νρήκαηα πνπ αθνξνύλ είη από ηηο αθόινπο πεξηόδνπο παξαγσγήο:550i GT από 02/2009 έσο /200550i Limousine από 06/2009 έσο 09/200650i Cabrio από /2009 έσο 08/200750i Limousine από 02/2008 έσο 09/200750Li Limousine από 02/2008 έσο 09/200760i Limousine από 02/2009 έσο 09/200760Li Limousine από 02/2009 έσο 09/200ActiveHybrid 7 από 07/2009 έσο 09/200ActiveHybrid 7 L από 07/2009 έσο 09/200X5 xdrive50i από 04/2009 έσο 2/200X6 xdrive50i από /2007 έσο /200X5 M από /2008 έσο /200X6 M από /2008 έσο /200 ActiveHybrid X60 από /2009 έσο /200 Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεηνυώξα πξνέιεπο: Γεξκαλία. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό 533/ ΓΔΡΜΑΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην.s250, S350, S400, S500, S600,S63 AMG, S65 AMGΜάξθα: Mercedes-BenzΣύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:σύπνο: 22, EC αξηζκόο ηύπνπ έγθξηο e*200/6*0335*4σύπνο: 22P, EC αξηζκόο ηύπνπ έγθξηο e*200/6*0358*08σύπνο: 22AMG, EC αξηζκόο ηύπνπ έγθξηο e*200/6*0396*05 Η θνηλνπνίε αθνξά νρήκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κεηαμύ 26 επηεκβξίνπ θαη Οθησβξίνπ 20.Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπο: Γεξκαλία Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό Βξαρπθύ θισκα ζηελ επηπξόζ ηε αληιία λεξνύ ππεξζπκ πηεζηή θηλεηήξα ιόγσ πγξαζία ο. Δάλ ζπκβεί απηό, ηόηε είη πηζαλή κηα θσηηά ζηνλ θηλεηήξα ή αθόκε θαη ππξθαγη ά ζην όρεκα. Δλδ ερόκελε δπζιεηην πξγία ησλ κπξνζηη λώλ δσλώλ αζθαιεί αο πεξίπησ εθαξκνγ ήο πνιύ κεγάινπ βάξνπο. Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα BMW ζηε ρώξα καο, αθνξά 9 νρήκαηα, νη ηδηνθηή ησλ νπνίσλ ζα ελεκεξσζνύλ κέζσ πξνζσπηθώλ επηζηνιώλ. Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Mercedes- Benz ζηε ρώξα καο, δελ αθνξά νρήκαηα, πνπ έρνπλ εηζαρί από ηελ επίκε αληηπξνζσπεία. 6332/ ΓΔΡΜΑΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην "Ghost "Μάξθα: Rolls-RoyceΣύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:σύπνο RR4, EC αξηζκόο ηύπνπ έγθξηο e*2007/46*00πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό Ππξθαγη ά Βξαρπθύ θισκα Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ

12 απηνθίλεηνη θνηλνπνίε αθνξά νρήκαηα θαηαζθεπαζκέ κεηαμύ Οθησβξίνπ 2009 θαη επηεκβξίνπ 200.Υώξα πξνέιεπο: Ηλσκέλν Βαζίιεην Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό 9335/ ΓΔΡΜΑΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηαπξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην "Jeep Wrangler "Μάξθα: ChryslerΣύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:σύπνο: JK, EC αξηζκόο ηύπνπ έγθξηο e4*200/6*06ρεηηθέο πεξίνδνη παξαγσγήο από 7 Ινπιίνπ 200 έσο 0 επηεκβξίνπ 200.Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεηνυώξα πξνέιεπο: Η.Π.Α. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό ζηελ επηπξόζ ηε αληιία λεξνύ ππεξζπκ πηεζηή θηλεηήξα ιόγσ πγξαζία ο. Δάλ ζπκβεί απηό, ηόηε είη πηζαλή κηα θσηηά ζηνλ θηλεηήξα ή αθόκε θαη ππξθαγη ά ζην όρεκα. Δλδερόκ ελε δπζιεηην πξγία ζηελ κπξνζηη λή αλάξηεζ ε ζα κπνξνύ νδεγήη αθξαίεο πεξηπηώ ηο απώιεηα δηεύζπλζ εο νρήκαην ο θαη κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Rolls-Royce ζηε ρώξα καο, δελ αθνξά νρήκαηα, πνπ έρνπλ εηζαρί από ηελ επίκε αληηπξνζσπεία. Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Chrysler ζηε ρώξα καο, δελ αθνξά νρήκαηα, πνπ έρνπλ εηζαρί από ηελ επίκε αληηπξνζσπεία.

13 πξόθιεζ εο αηπρήκα ηνο. 0336/ ΓΔΡΜΑΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηαπξντόλ: Δπηβαηηθό Ππξθαγη Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην "Alpina "Μάξθα: BMWΣύπνο / αξηζκόο ά ελέξγεηα από ηνλ κνληέινπ:σύπνο: Alpina 5, EC αξηζκόο ηύπνπ Βξαρπθύ έγθξηοe*ks07/46*00*,πεξηγξαθή πσινπκέλσλ: BMW θισκα Alpina B5 BITurboΣύπνο: Alpina 7, EC αξηζκόο ηύπνπ ζηελ Η αλάθιε, ζύκθσ έγθξηοe*ks07/46*0007*,πεξηγξαθή πσινπκέλσλ: BMW επηπξόζ κε έγγξαθε δήισ Alpina B7 BITurbo.ρεηηθέο πεξίνδνη παξαγσγήο από ηε δηαλνκέα BMW ζηε ρώξα Ινύλην 200 έσο επηέκβξην 200 γηα ην Alpina 5 θαη από αληιία καο, δελ αθνξά νρήκαηα, πνπ Φεβξνπάξην 2009 έσο επηέκβξην 200 γηα λεξνύ έρνπλ εηζαρί από ηελ ην Alpina 7.Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα επίκε αληηπξνζσπεία. πξνέιεπο: Γεξκαλία. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό. ππεξζπκ πηεζηή θηλεηήξα ιόγσ πγξαζία ο. Δάλ ζπκβεί απηό, ηόηε είη πηζαλή κηα θσηηά ζηνλ θηλεηήξα ή αθόκε θαη ππξθαγη ά ζην όρεκα. 4304/ ΙΡΛΑΝΓΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην RX300/RX400h Μάξθα: LexusΣύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: Κσδ. κνληέινπ, VIN ηξά, Πεξίνδνο παξαγσγήο:wmi VDS VIS RX300 MCU35 JTJHF3U# Ινπλίνπ 2004 έσο 3 Μαξηίνπ 2005.RX400h MHU38 JTJ HW3U# επηεκβξίνπ 2004 έσο 3 Μαξηίνπ 2005Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην. Υώξα πξνέιεπο: Ιαπσλία. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό. ηα επεξεαδ όκε νρήκαηα πνπ είη εμνπιηζ κέ κε θηλεηήξε ο MZ- FE ή 3MZ-FE, ππάξρεη κηθξή πηζαλόη Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Lexus ζηε ρώξα καο, αθνξά 38 νρήκαηα, νη ηδηνθηή ησλ νπνίσλ ζα ελεκεξσζνύλ κέζσ πξνζσπηθώλ επηζηνιώλ.

14 εηα ε ηζρύο πιηθνύ πξόζθπ ο κεηαμύ εμσηεξηθ νύ δαθηπιίν π θαη ειαζηηθν ύ θαιύκκα ηνο απόζβε ο ηξνραιία ο ζηξνθάι νπ κελ είη επαξθήο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησ, ππάξρεη πηζαλόη εηα εκθάληζ εο έθθεληξε ο πεξηζηξ νθήο εμσηεξηθ νύ δαθηπιίν π ή αθόιν πο πεξηζηξ νθήο απηνύ ζρέ κε ηνλ εζσηεξηθ ό

15 δαθηύιην πξνθαι ώληαο ζόξπβν ή θαη ηελ ελεξγνπ νίε πξνεηδν πνηεηηθή ο ιπρλίαο θόξηη ο. ηελ αθξαία πεξίπησ καθξνρξ όληαο νδήγε ο ππό ηηο παξαπά λσ ζπλζήθε ο, ππάξρεη κηθξή πηζαλόη εηα απνθόιι εο ηκάληα πδξαπιηθ ήο ππνβνή ο ηηκνληνύ γεγνλόο πνπ ζα νδεγνύζ ε αύμε απαηηνύ κελεο δύκεο γηα ηε πεξηζηξ νθή.

16 7263/ ΔΛΛΑΓΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην "Civic "Μάξθα: Honda Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: Civic Σύπνο R.Η αλάθιε αθνξά κνληέια 2009 θαη 200, θαηαζθεπαζκέ κεηαμύ 7 Ινπιίνπ 2009 θαη 20 Απγνύζ 200, κε αξηζκνύο πιαηζίνπ VINs από SHHFN23809U00274 έσοshhfn23809u ή από SHHFN2360AU00049 έσοshhfn2360au θαη αξηζκόο έγθξηο ηύπνπ e*200/6*0306*0. Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην. Υώξα πξνέιεπο: Ηλσκέλν Βαζίιεην. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό. Ππξθαγη ά. Αλ ε νζέη ε θαισδίσ ο θηλεηήξα έρεη γίλεη θάησ από ηελ βίδα ζπγθξάη εο βάο θηλεηήξα θαη όρη ζην πιάη, ππάξρεη ελδερόκ ελν θζνξάο θαισδίσ ο θαηά ηελ ζύζθημε βίδαο. Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Honda ζηε ρώξα καο, αθνξά 2 νρήκαηα, νη ηδηνθηή ησλ νπνίσλ ζα ελεκεξσζνύλ κέζσ πξνζσπηθώλ επηζηνιώλ. 4297/ ΙΡΛΑΝΓΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην. "Verso" Μάξθα: ToyotaΣύπνο / αξηζκόο Σν ελέξγεηα από ηνλ κνληέινπ:κσδηθόο κνληέισλ, αξ πιαηζίνπ VIN, πξντόλ πεξίνδνη παξαγσγήο:aur20 NMT DD26R# 0R ελέρεη Η αλάθιε, ζύκθσ κε 0R045065: 3 Φεβξ Μαξηίνπ 20, έγγξαθε δήισ δηαλνκέα AUR2 NMT DB26R# 0R0000-0R007026: Φεβξ. ηξαπκαηηζ Toyota ζηε ρώξα Φεβξ 20,ZGR20 NMT DE26R# 0R0007- κώλ καο, αθνξά 8 νρήκαηα, νη 0R06843: 6 Μαξηίνπ Μαξηίνπ θαζώο ε ηδηνθηή ησλ νπνίσλ ζα 20,ZGR2 NMT DG26R# 0R R02877: παλνξα ελεκεξσζνύλ κέζσ Φεβξ Φεβξ. 20.Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό κηθή πξνζσπηθώλ επηζηνιώλ. απηνθίλεην. Υώξα πξνέιεπο: Ιαπσλία. Γελ ππάξρεη νξνθή δηαζέζηκε εηθό. απνζπα ζηεί θαηά ηελ νδήγε. Έρνπλ αθεξζ εί δύν αηπρήκα

17 ηα ζηελ Δπξώπε. 6239/ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην "Monterey" Μάξθα: Opel Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:μνληέια έο: 998 θαη 999. Αξ πιαηζίνπ από W έσο X Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό όρεκα. Υώξα πξνέιεπο: Ιαπσλία. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό. Η ηαρύηεηα κεραλήο απμεί ρσξίο παηεί ην γθάδη, ελώ ην όρεκα βξίζθεηα η ζην ξειαληί. Δάλ απνζπα ζηεί ε πξνζνρ ή νδεγνύ θαη βάιεη πξώηε ηαρύηεηα ηόηε ην όρεκα θηλείηαη ηαρύηεξ α από ην ακελό κελν. Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Opel ζηε ρώξα καο, δελ αθνξά νρήκαηα, πνπ έρνπλ εηζαρί από ηελ επίκε αληηπξνζσπεία. 206/ Μάιηα Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Passenger car 207 Μάξθα: Peugeot Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: Αριθμοί ηύποσ έγκριζης: e2*200/6*0340*6, e2*200/6*0340*7, e2*200/6*0340*20,e2*200/6*0340*2, e2*200/6*0340*22,e2*200/6*0340*23,e2*200/6* 0340*24, e2*2007/46*0072*02. Αριθμοί πιζίοσ.: VF3 WA9HPO9E έσο VF3 WC5FS2CW Περίοδος καηαζκεσής: 20/0/20 έσο 23/05/20. Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην. Υώξα πξνέιεπο: Γαιιία. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό. Η κε ζπκκόξ θσ θαισδίν π γείσο κπαηαξί αο κε ηηο πξνβιεπ Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Peugeot ζηε ρώξα καο, αθνξά όρεκα, ν ηδηνθηή νπνίνπ ζα ελεκεξσί κέζσ πξνζσπηθήο επηζηνιήο.

18 όκελεο δηαζηά ηο νδεγήη καθξνπ ξόζκα ζην θόςηκν θαισδίν π. Η απώιεηα ειεθηξηθ ήο απηήο ζύλδε ο ελδερνκ έλσο νδεγήη δηαθνπή ιεηξγί αο θηλεηήξα / Ληζνπαλία Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Σαθάθηα Υεκηθόο. Απόζπξ από ηελ αγνξά θαη θξέλσλ Μάξθα: Auto SFECΣύπνο / αξηζκόο Οη αλάθιε από ο κνληέινπ:αξηζκόο κνληέινπ: BP ,barcode: επελδύζ θαηαισηέο κε εληνιή ησλ Πεξηγξαθή: εη 4 ηαθάθηα θξέλσλ θνπηί εηο ησλ αξρώλ. από ραξηόλη. θξέλσλ Υώξα πξνέιεπο: Κί έρνπλ ίλεο ακηάλ πνπ εμαρζνύ λ κεραληθ ά. Σν πξντόλ ελέρεη ζηελ πγεία ησλ θαηαι σηώλ

19 εάλ απηέο νη ίλεο εηζπλεπζη νύλ. Σν πξντόλ δελ ζπκκνξ θώλεηαη κε ηνλ Καλνληζ κό No 90 Οηθνλνκη θήο Δπηηξνπ ήο γηα ηελ Δπξώπε ΟΗΔ (UN/EC E). 482/ ΗΝΩΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην F-50 & F-250 Μάξθα: Ford Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: Ορήκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κεηαμύ /8/97 θαη 3/7/04.Πεξηγξαθή: Pick-up επαγγεικαηηθό. Υώξα πξνέιεπο: Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό. Ππξθαγη ά Όηαλ ην όρεκα θηλείηαη ρώξεο όπνπ ζηηο εζληθέο νδνύο ο θαηά ηε δηάξθεηα ρεηκώ ρξεζηκν πνηνύλ αιάηη, ζα κπνξνύ δπλεηηθά πξνθύςε η ζξαύ ελόο ή θαη ησλ δύν ηκάλησλ Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Ford ζηε ρώξα καο, δελ αθνξά νρήκαηα, πνπ έρνπλ εηζαρί από ηελ επίκε αληηπξνζσπεία.

20 δεμακελ ήο θαπζίκν π. Η ζξαύ ηκάληα πξνθύςε η εάλ ε δεμακελ ή θαπζίκν π έξη επαθή κε ην έδαθνο. Δάλ ε δεμακελ ή θαπζίκν π έξη επαθή κε ην έδαθνο θαη ππάξμεη δηαξξνή θαηά ηελ νδήγε, ππάξρεη πηζαλόο ο ππξθαγη άο. 89/ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην S80, V70, XC60 θαη XC70 Μάξθα: Volvo.Σύπνο ελέξγεηα από ηνλ / αξηζκόο κνληέινπ: S80, V70, XC60 θαη XC70 νρήκαηα κε ηα θηλεηήξα πεηξειαίνπ, κνληέια εηώλ Πεξηγξαθή: επεξεαδ Δπηβαηηθό απηνθίλεην. Υώξα πξνέιεπο: νπεδία. Γελ όκε Η αλάθιε, ζύκθσ κε ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό. νρήκαηα έγγξαθε δήισ δηαλνκέα ελδέρεηα Volvo ζηε ρώξα καο, η αθνξά 73 νρήκαηα, νη εκθαληζη ηδηνθηή ησλ νπνίσλ ζα εί ελεκεξσζνύλ κέζσ πξόσξε πξνζσπηθώλ επηζηνιώλ. θζνξά

21 εληαηήξα βνεηηθ νύ ηκάληα θίλεο. Δάλ ζπκβεί απηό, ηόηε ίζσο παξαηεξ ήηε ζόξπβν θαη ζηε ρεηξόηεξ ε πεξίπησ, απώιεηα ππνβνή ο ζπζηήκα ηνο δηεύζπλζ εο. 290/ ΜΑΛΣΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην 207Μάξθα: Peugeot Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: Πηζ ελέξγεηα από ηνλ Αριθμοί ηύποσ έγκριζης: e2*200/6*0340*06, αλή e2*200/6*0340*07, e2*200/6*0340*08 κεηαθίλε,e2*200/6*0340*09, e2*200/6*0340*0, Η αλάθιε, ζύκθσ κε e2*200/6*0340*, e2*200/6*0340*2, ζσιή έγγξαθε δήισ δηαλνκέα e2*200/6*0340*3, e2*200/6*0340*4, παξνρήο Peugeot ζηε ρώξα καο, e2*200/6*0340*5, e2*200/6*0340*6, αέξα δελ αθνξά νρήκαηα, πνπ e2*200/6*0340*7, e2*200/6*0340*8, air c έρνπλ εηζαρί από ηελ e2*200/6*0340*9, e2*200/6*0340*20, ondition επίκε αληηπξνζσπεία. e2*200/6*0340*2, e2*200/6*0340*22, ζηελ e2*200/6*0340*23, e2*200/6*0340*24, πιεπξά e2*2007/46*0072*02.αξ πιαηζίνπ: VF3 WCKFVC νδεγνύ VF3 WE9HPOBW Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό ζα απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπο: Γαιιία. Γελ ππάξρεη κπνξνύ δηαζέζηκε εηθό. επεξεάζ εη ηελ πξόζβα ζηα πεληάι. 5669/ ΓΔΡΜΑΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή δηνξζσηηθή

22 απηνθίλεην 987 θαη 997 Μάξθα: PorscheΣύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: Αθνξά απηνθίλεηα θαηαζθεπαζκέ κεηαμύ θαη : Σύπνο νρήκαηνο 987, EGηύπνο έγθξηο e3*200/6*04*2 θαη 3. Σύπνο νρήκαηνο 997, EG- ηύπνο έγθξηο e3*200/6*037*5 θαη 6 (πεξηιακβάλεηαη Speedster, δελ πεξηιακ. Turbo, Turbo S). Σύπνο νρήκαηνο 997, EGηύπνο έγθξηο e3*200/6*077*09 (Turbo, Turbo S). Σύπνο νρήκαηνο 997, EG- ηύπνο έγθξηο e3*ks07/46*000*03 θαη 04 (9GT3RS4.0) Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην. Υώξα πξνέιεπο: Γεξκαλία. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό. 4072/ ΔΛΛΑΓΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην "Legacy" θαη "Outback "Μάξθα: Subaru Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: Η αλάθιε αθνξά κνληέια νρεκάησλ έο 200 θαη 20 σο εμήο: () Ορήκαηα θαηαζθεπαζκέ ζηελ Ιαπσλία κεηαμύ 4 Ννεκβξίνπ 2009 θαη 7 Μαΐνπ 20. (2) Ορήκαηα θαηαζθεπαζκέ ζηηο Η.Π.Α. κεηαμύ 7 Ιαλνπαξίνπ 200 θαη 20 Μαΐνπ 20. Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθά απηνθίλεηα Υώξα πξνέιεπο: Ιαπσλία θαη H.Π.Α. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό Λόγ σ ειαηηώκ αηνο ζηε βά γηα ην δέζηκν δώλεο αζθαιεί αο, είη πηζαλή ε κε ζσζηή ιεηξγί α δώλεο πεξίπησ ζύγθξνπ ο. Ππξθαγη ά. Σν θάιπκκα κνηέξ ησλ παινθαζ αξηζηήξ σλ ζην κπξνζηη λό παξκπξί δ απηύμ εη ξκόηε ηα θαη πηάη θσηηά όηαλ εκπνδηζ ηεί ε θίλε ησλ παινθαζ αξηζηήξ σλ ζην παξκπξί δ (γηα ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Porsche ζηε ρώξα καο, δελ αθνξά νρήκαηα, πνπ έρνπλ εηζαρί από ηελ επίκε αληηπξνζσπεία. Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Subaru ζηε ρώξα καο, αθνξά 8 νρήκαηα, νη ηδηνθηή ησλ νπνίσλ ζα ελεκεξσζνύλ κέζσ πξνζσπηθώλ επηζηνιώλ.

23 παξάδεη γκα όηαλ ζπζζσξ εύεηαη ρηόλη ζην παξκπξί δ). 8076/ ΙΡΛΑΝΓΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην C30, S40, V50 θαη C70Μάξθα: Volvo Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: Αριθμοί πιζίοσ: C MY08 έσο MY e4*200/6*0076*2 έσο e4*200/6*0076*24s MY08 έσο MY e4*200/6*0076*2 έσο e4*200/6*0076*24v MY08 έσοmy e4*200/6*0076*2 έσοe4*200/6*0076*24c MY08 έσοmy e4*200/6*0076*2 έσοe4*200/6*0076*24 Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπο: νπεδία Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό 9077/ ΙΡΛΑΝΓΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην C3 Μάξθα: CitroenΣύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: Ηκεξ. θαηαζθεπήο: 8/0/.e2*2007/46*0003*09 Υώξα πξνέιεπο: Γαιιία Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό Μπνξεί ζπάη ε ξάβδνο πνπ ζπλδέεη ηελ ηξόκπα ζπκπιέθ ηε θαη ην πεληάι απηνύ. Δάλ ζπκβεί απηό κελ είη δπηή ε ειεπζέξ σ ζπκπιέθ ηε. ηελ ρεηξόηεξ ε πεξίπησ, απηό ζπκβεί μαθληθά δίρσο πξνεηδν πνίε ζηνλ νδεγό. ηα απηνθίλε ηα πνπ Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Volvo ζηε ρώξα καο, δελ αθνξά νρήκαηα, πνπ έρνπλ εηζαρί από ηελ επίκε αληηπξνζσπεία. Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα

24 απνηειν Citroen ζηε ρώξα ύλ καο, αθνξά νρήκαηα, νη αληηθείκε ηδηνθηή ησλ νπνίσλ ζα λν ελεκεξσζνύλ κέζσ αλάθιεζ πξνζσπηθώλ επηζηνιώλ. εο, κηα αζπκβαη όηεηα θαισδίν π γείσο κπαηαξί αο όζνλ αθνξά ην κήθνο, καθξνπ ξόζκα επηθέξεη ηε ξήμε. Πηζαλή δηαθνπή απηήο ειεθηξηθ ήο ζύλδε ο ζα έρεη ζαλ απνηέιε ζκα ην ζβήζηκν θηλεηήξα. 6084/ ΔΛΛΑΓΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηαπξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην 508 Μάξθα: Peugeot Σύπνο / αξηζκόο Η ελέξγεηα από ηνλ κνληέινπ:η αλάθιε αθνξά ζπγθεθξηκέ κνληέια ζύζθημε νρεκάησλ έο 20. Έ όρεκα αθνξά ζηελ Διιάδα. Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην. βξαρίνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε Υώξα πξνέιεπο: Γαιιία α έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό αξηζηεξν Peugeot ζηε ρώξα ύ καο, αθνξά όρεκα, ην νπνίν εκπξόζζ έρεη ειεγρί θαη επηζθεπαζί πξηλ ηελ παξάδνζή ζηνλ παινθαζ ηειηθό ηδηνθηήηε. αξηζηήξ

25 α επάλσ ζηνλ άμνλά είη αλεπαξθ ήο. Ωο απνηέιε ζκα ελδέρεηα η ζηακαηή η ε κεηάδνζ ε θίλεο από ην ειεθηξηθ ό κνηέξ παινθαζ αξηζηήξ α ζην βξαρίνλ α. 7085/ ΙΡΛΑΝΓΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην X-Type Μάξθα: Jaguar Σύπνο / αξηζκόο ε ελέξγεηα από ηνλ κνληέινπ: X-Type2.2 litre, πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα, ζπγθεθξη κνληέια έο 2006 έσο 200 Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό κέλν απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπο: Ηλσκέλν Βαζίιεην αξηζκό Η αλάθιε, ζύκθσ κε Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό νρεκάησ έγγξαθε δήισ δηαλνκέα λ X- Jaguar ζηε ρώξα TYPE 2. καο, αθνξά 28 νρήκαηα, αιιά 2L Diese έρεη αζηαιεί κέρξη λεσηέξαο l από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζηηο θαηαζθε 2/0/20. πήο πνπ είη εμνπιηζ κέ κε ππνινγη ζηή ηαμηδηνύ (cruise c ontrol), έρεη δηαπηζη σί όηη

26 νξηζκέλε ο πεξηπηώ ηο ππάξρεη πηζαλόη εηα ν ππνινγη ζηήο ηαμηδηνύ κελ αληαπνθ ξηί ζηηο εηξρόκ ελεο εληνιέο. Δάλ ν νδεγόο πξνζπα ζήη ελεξγνπ νηήη ην cruise control κία θίηξηλε πξνεηδν πνίε θαη ε έλδεημε "Cruise Not Ava ilable" ζα εκθαληζη νύλε ζηνλ πίθα νξγάλσλ. Δάλ ην cruise control είη ήδε ελεξγνπ νηεκέλν δελ ππάξρεη ε δπηόη εηα απελεξγ

27 νπνίεζή ο κε ηηο γλσζηέο δηαδηθαζ ίεο π.ρ. ρξή πεληάι θξέλνπ ή ζπκπιέθ ηε, απελεξγ νπνίε από ηνλ δηαθόπη ε, επηινγή "λεθξάο" ηαρύηεηα ο ζην θηβώηην. Δπηπιέν λ δελ ππάξρεη ε δπηόη εηα ξύζκη ο ηαρύηεηα ο κέζσ cruis e control ό ηαλ εκθαληζη νύλε νη παξαπά λσ ελδείμεηο. Σν ζβήζηκν θηλεηήξα από ηνλ δηαθόπη ε κίδαο απελεξγ νπνηεί

28 ηελ ιεηξγί α cruis e control. 9087/ ΟΤΗΓΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηαπξντόλ: Δπηβαηηθό Ππξθαγη Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην "9-3" θαη "9-5" Μάξθα: SAAB Σύπνο / αξηζκόο ά ελέξγεηα από ηνλ κνληέινπ:9-3 MY 20:B B Η επαθή 3 MY 202:C C MY 20:B κεηαμύ Η αλάθιε, ζύκθσ κε B MY 202:C C Πεξηγξαθή: έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Δπηβαηηθό απηνθίλεην κε θηλεηήξα A20NFT θαη ζύζηεκα ζπζηήκα SAAB ζηε ρώξα καο, δελ ειεθηξηθήο ζέξκαλο απηνύ, νηεκέ από ην ηνο αθνξά νρήκαηα, πνπ έρνπλ εξγνζηάζην παξαγσγήο. Υώξα πξνέιεπο: νπεδία. Γελ ειεθηξηθ εηζαρί από ηελ επίκε ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό ήο αληηπξνζσπεία. ζέξκαλζ εο θαη θηλεηήξα ζα κπνξνύ κεησί κε ηελ ππεξβάι ινπζα ρξή, κε απνηέιε ζκα, όηαλ ην όρεκα είη ζηαζκεπ κέλν θαη ε ειεθηξηθ ή ζέξκαλζ ε είη ρξή ε ξκνθξ αζία ζην ειεθηξηθ ό ζηνηρείν ζα κπνξνύ απμεί θαη

29 πξνθαιέ η ππξθαγη ά / ΙΠΑΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ : Δπηβαηηθό Δινληηθή δηνξζσηηθή απηνθίλεην "Gran Turismo S Cambiocorsa Έλ ελέξγεηα από ηνλ "Μάξθα: MaseratiΣύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: Άγλσζηνο α πηζαλό Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπο: Ιηαιία ειάηησκ Η αλάθιε ζηε ρώξα καο, Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό α ζην ζύκθσ κε ηε δήισ θηβώηην θνηλνπνηνύζαο ρώξαο, ηαρπηήη δελ αθνξά νρήκαηα, πνπ σλ έρνπλ εηζαρί από ηελ επίκε αληηπξνζσπεία. πξνθαιέ η ην θιείδσκ α θηβσηίνπ ηαρπηήη σλ θαη ησλ πίζσ ηξνρώλ. 3025/ ΙΠΑΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα. Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην "Quattroporte", "Gran Turismo"Μάξθα: MaseratiΣύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:quattroporte: αξ πιαηζίνπ Gran Turismo: αξ πιαηζίνπ Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεηνυώξα πξνέιεπο: Ιηαιία Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό Οη ξάβδνη ξύζκη ο πίζσ αλάξηεζ εο νρήκαην ο ζα κπνξνύ ζαλ αθξαίεο πεξηπηώ ηο ζπάζνπ λ, κε απνηέιε ζκα ηελ απώιεηα ειέγρνπ νρήκαην ο θαη κε πηζαλή ηελ πξόθιεζ Δινληηθέο δηνξζσηηθέο ελέξγε από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Maserati ζηε ρώξα καο, αθνξά 4 νρήκαηα, νη ηδηνθηή ησλ νπνίσλ έρνπλ ήδε ελεκεξσί.

30 ε ηξνραίνπ αηπρήκα ηνο. 7029/ ΓΔΡΜΑΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Van "Sprinter" Μάξθα: Mercedes-Benz Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: Σύπνο: 906. Σα ελ ιόγσ νρήκαηα θαηαζθεπάζηεθαλ κεηαμύ θαη Πεξηγξαθή: Van Υώξα πξνέιεπο: Γεξκαλία. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό 903/ ΔΛΛΑΓΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην / van"scudo", "Ulysse"Μάξθα: FiatΣύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:scudo: Οη αξ πιαηζίνπ θπκαίλνληαη ζην δηάζηεκα κεηαμύ θαη Ulysse: Οη αξ πιαηζίνπ θπκαίλνληαη ζην δηάζηεκα κεηαμύ θαη Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην /van. Υώξα πξνέιεπο: Ιηαιία θαη Γαιιία Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό Γηάθνξε ο κνλάδεο ειέγρνπ πξνγξα κκαηηζην ύλ ιαλζαζκ έ, ην νπνίν ζα κπνξνύ νδεγήη δπζιεηην πξγία ζπζηήκα ηνο ΔSP θαη ζπζηήκα ηνο αεξόζαθ νπ. ηα επεξεαδ όκε νρήκαηα θξίλεηαη απαξαίη εηνο ν έιεγρνο θαη ε πηζαλή απνθαηά ζηα θαισδίσ ο αληιίαο Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Mercedes-Benz ζηε ρώξα καο, αθνξά όρεκα, ν ηδηνθηή νπνίνπ ζα ελεκεξσί κέζσ πξνζσπηθήο επηζηνιήο. Δινληηθέο δηνξζσηηθέο ελέξγε από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Fiat ζηε ρώξα καο, αθνξά νρήκαηα, νη ηδηνθηή ησλ νπνίσλ ζα ελεκεξσζνύλ κέζσ πξνζσπηθώλ επηζηνιώλ.

31 πδξαπιηθ νύ ηηκνληνύ 38060/ ΓΔΡΜΑΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηαπξντόλ: Van "Sprinter Δινληηθή δηνξζσηηθή "Μάξθα: Mercedes-Benz ελέξγεηα από ηνλ Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: Σύπνο: 906,EC ηύπνο Σα έγθξηοe*200/6*0353, 0354 θαη 0424, θαζώο κεία θαη e*2007/46*0569.πεξηγξαθή: Van. Η θνηλνπνίε ζηήξημεο Η αλάθιε, ζύκθσ κε αθνξά νρήκαηα πνπ έρνπλ παξαρί κεηαμύ.4.20 θαη Isofix ην έγγξαθε δήισ δηαλνκέα θαη έρνπλ κηα 3-ζηα ηξά θαζηζκάησλ. π Mercedes-Benz ζηε ρώξα Υώξα πξνέιεπο: Γεξκαλία. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό παηδηθνύ καο, δελ αθνξά νρήκαηα, πνπ θαζίζκαη έρνπλ εηζαρί από ηελ νο ζηε επίκε αληηπξνζσπεία. ζέ επηβάηε απνζπα ζηνύλ πεξίπησ αηπρήκα ηνο κεησπηθ ήο πξόζθξ νπο / Ιξιαλδία Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην "Citroen C3"Μάξθα: Citroen Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: C3Η αλάθιε αθνξά νρήκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ηελ εκεξ. 4/2/09.e2*2007/46*0003*00Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπο: Γαιιία Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εηθό Δλδέρεη αη απαηηείη αη κεγαιύηε ξε δηαδξνκ ή γηα ηελ εθαξκνγ ή ρεηξόθξε λνπ. Δινληηθή δηνξζσηηθή ελέξγεηα από ηνλ Η αλάθιε, ζύκθσ κε έγγξαθε δήισ δηαλνκέα Citroen ζηε ρώξα καο, δελ αθνξά νρήκαηα, πνπ έρνπλ εηζαρί από ηελ επίκε αληηπξνζσπεία / Πνξηνγαιία Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηαπξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθέο δηνξζσηηθέο απηνθίλεην "Corsa"Μάξθα: Opel Σύπνο / αξηζκόο Σν ελέξγε. κνληέινπ: Corsa D.Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην, πξντόλ Μάξθα: Opel, Μνληέιν: Corsa D, Μνληέιν έο: ελέρεη Έρεη γίλεη ζρεηηθή δεκνζίεπ 20, Σόπνο παξαγσγήο Άηδερ (Γεξκαλία) - Αξ ζηνλ Σύπν γηα ηελ ελεκέξσ πιαηζίνπ: από A έσο B , Σόπνο ηξαπκαηη θαηαισηηθνύ θνηλνύ κε παξαγσγήο αξαγόζα (Ιζπαλία) - Αξ πιαηζίνπ: ζκώλ ην από 26/09/20 Γειηίν από A έσο B Υώξα πξνέιεπο: επεηδή Σύπνπ. Γεξκαλία- Ιζπαλία

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα