Πξφηαζε γηα ην λέν αλαπηπμηαθφ κνληέιν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξφηαζε γηα ην λέν αλαπηπμηαθφ κνληέιν"

Transcript

1 Πξφηαζε γηα ην λέν αλαπηπμηαθφ κνληέιν

2 Πεξηερόκελα παξνπζίαζεο θνπφο Μεζνδνινγία Ο ειιεληθφο ηνπξηζκφο ζήκεξα Παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηνλ ηνπξηζκφ ζην κέιινλ Σν λέν αλαπηπμηαθφ κνληέιν γηα ηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία Σν φξακα γηα ην 2020 Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο Πεξηνρέο παξεκβάζεσλ πκπεξάζκαηα

3 Σθνπόο Να πξνηαζνύλ νη θαηεπζύλζεηο θαη ην πιαίζην ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνύ κνληέινπ γηα ηνλ Ειιεληθό Τνπξηζκό. Τν λέν κνληέιν, πξέπεη: Να θαηαζηήζεη ζαθή ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία. Να αλαδείμεη ηνλ ηνπξηζκφ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ. Να δψζεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Να ππνζηεξίμεη ηε κεηάβαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο απφ ην βεξκπαιηζηηθφ κηκεηηζκφ ζηελ νξζνινγηθή δξάζε. Να δεκηνπξγήζεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ. Να είλαη ειθπζηηθφ ζε λέεο επελδχζεηο. Να ζπκβάιιεη ζηε δηάρπζε ησλ σθειεηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε θνηλσλία.

4 Μεζνδνινγία Μειέηε : «Ζ ζεκαζία ηνπ Σνπξηζκνχ γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία/Κνηλσλία», Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (Δξγαζηήξην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ) Δπηά (7) εθδειψζεηο-ζπδεηήζεηο (άκνο, Κσο, Υαληά, Υίνο, Εάθπλζνο, Ρφδνο, Θεζζαινλίθε) κε ζέκα ην κέιινλ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ Γεπηεξνγελήο έξεπλα, ε νπνία πεξηειάκβαλε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθψλ ζπγγξακκάησλ θαη κειεηψλ πκπεξάζκαηα 9νπ πλεδξίνπ «Σνπξηζκφο & Αλάπηπμε»: Ο ηνπξηζκφο πξνηεξαηφηεηα ζηελ Κπβέξλεζε-ζπλείδεζε ζηελ Κνηλσλία, πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα, 18 & 19 Οθησβξίνπ 2010

5 Ο ειιεληθόο ηνπξηζκόο ζήκεξα Ο ηνπξηζκφο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ

6 Η ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνύ ζε ΑΕΠ, απαζρόιεζε, εκπνξηθό ηζνδύγην Πεγή: WTTC, TηΔ

7 Εμέιημε πιεζπζκνύ ζε επηιεγκέλνπο ηνπξηζηηθνύο λνκνύο Πεγή: Αζαλαζίνπ et al, 1992, Παπιφπνπινο & Κνπδέιεο, 1998, ηαηηζηηθέο επεηεξίδεο ΔΤΔ

8 Σύλζεηνο Δείθηεο Επεκεξίαο & Αλάπηπμεο ζε επίπεδν λνκνύ Πεγή: Allmedia, 2002, Πεηξάθνο Γ. & Φπράξεο Γ., 2004, Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, Δθδφζεηο Κξηηηθή

9 Μεηαβνιή αθίμεσλ, εζόδσλ θαη ΜΚΔ (%) Ειιάδα θαη αληαγσληζηέο, Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., UNWTO

10 Παγθόζκηα θαηάηαμε βάζεη αθίμεσλ (ζε εθαη.) 2000 θαη ε 16ε Πεγή: UNWTO, 2006, Yearbook of Tourism Statistics Πεγή: UNWTO, 2010, Tourism Highlights

11 Παγθόζκηα θαηάηαμε βάζεη ηνπξηζηηθώλ εηζπξάμεσλ (ζε δηο. US$), 2000 θαη ε 15ε Πεγή: UNWTO, 2006, Yearbook of Tourism Statistics Πεγή: UNWTO, 2010, Tourism Highlights

12 Μεηαβνιή αθίμεσλ θαη μελνδνρεηαθώλ θιηλώλ 2000 θαη 2009 Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΞΔΔ, ΔΛ.ΣΑΣ

13 Σπγθέληξσζε ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο (ζε θιίλεο) 2000 θαη % Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΞΔΔ

14 Η εμέιημε ηεο εηθόλαο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ Ειιάδα

15 Παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηνλ ηνπξηζκό ζην κέιινλ Κιηκαηηθέο αιιαγέο Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο Σερλνινγία Παγθνζκηνπνίεζε αληαγσληζκνχ Αζθάιεηα Μεζαία ηάμε Αληηιήςεηο πεξί πνιπηέιεηαο

16 Κιηκαηηθέο αιιαγέο Αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ 0,3 ν C -0,7 ν C αλά δεθαεηία, πξνθαιψληαο αθφκα θαη εκθάληζε - έμαξζε ηξνπηθψλ αζζελεηψλ. Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ κε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 40 ν C. Γηπιαζηαζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ κε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 30 ν C.

17 Κιηκαηηθέο αιιαγέο Μήπσο ηα πεξίπνπ 120 εθαη. ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηε Μεζφγεην θάζε ρξφλν κεησζνχλ ζηαδηαθά ιφγσ απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ; Μήπσο νη Bνξεηνεπξσπαίνη ζα πξνηηκνχλ λα θάλνπλ δηαθνπέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπο ή ζε άιιεο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο; Μήπσο είλαη πηζαλή κηα ρξνληθή κεηαηφπηζε ηεο πςειήο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ ην θαινθαίξη πξνο ηελ άλνημε θαη ην θζηλφπσξν; Μήπσο επεξεαζζεί ην κίγκα αγνξάο ηνπ ηνπξηζκνχ καο; Μήπσο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζζεί ν ζρεδηαζκφο καο αθφκα θαη ζε επίπεδν θαηαζθεπήο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ππνδνκψλ;

18 Δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο χλζεζε λνηθνθπξηνχ θαη δνκή νηθνγέλεηαο Μεηαλάζηεπζε Πιεζπζκηαθή ειηθηαθή δηάξζξσζε Πεγή: Valeria Croce, MODUL University Vienna, 2009, παξνπζίαζε ζην World Travel Monitor Forum, Pisa UN, 2002, World Population Aging

19 Τερλνινγία Αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ Δπξεία ρξήζε εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ ζηελ θηλεηή ηειεθσλία Απμεκέλε δηάδξαζε ησλ αηφκσλ ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media) πλερήο αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ Πεγή: Deloitte, 2010, Hospitality 2015: Game changers or spectators? (πξνζαξκνγή)

20 Παγθνζκηνπνίεζε αληαγσληζκνύ Πεγή: Ricky Mack, Boeing Commercial Airplanes, 2009, παξνπζίαζε ζην World Travel Monitor Forum 2009, Pisa

21 Αζθάιεηα Ζ ζχζηαζε κεραληζκψλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζα πξέπεη λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο θάζε ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ.

22 Μεζαία ηάμε πιήζνο ζε εθαη. θαη κεξίδην ζε % Πεγή: Wolfensohn Center for Development at Brookings, 2010, China s Emerging Middle Class: Beyond Economic Transformation

23 Αληηιήςεηο πεξί «πνιπηέιεηαο» Σαμηδηψηεο απφ αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο επηδεηνχλ ηε «ριηδή». Πνιπηέιεηα ζεκαίλεη πξψηε ζέζε ζην αεξνπιάλν, ζακπάληα, ραβηάξη, ηδηαίηεξε δηαθφζκεζε, αλέζεηο, επψλπκε επίπισζε, άξηζηε εμππεξέηεζε, επψλπκν shopping θ.ν.θ. Σαμηδηψηεο απφ ψξηκεο νηθνλνκίεο μεπεξλνχλ ηελ θαηαλάισζε. Πνιπηέιεηα ζεκαίλεη απηνεθπιήξσζε, εκπεηξία θαη «επ δελ». Θα αλαδεηνχλ πνηνηηθέο εκπεηξίεο, πξνζσπνπνηεκέλεο θαη «απνθιεηζηηθέο» ππεξεζίεο.

24 Τν λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν γηα ηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία Σν φξακα γηα ην 2020 Σν λέν αλαπηπμηαθφ κνληέιν

25 Τν όξακα γηα ην 2020 Οξακαηηδφκαζηε κηα Διιάδα πνπ πάλσ απφ φια ζα εμαζθαιίδεη πςειφ βηνηηθφ επίπεδν γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο, κηα Διιάδα φπνπ φινη νη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ ζα ήζειαλ λα δνπλ, είηε κφληκα είηε πξνζσξηλά. Δπράξηζηε γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο, άξα επράξηζηε θη ειθπζηηθή γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο.

26 Τν όξακα γηα ην 2020

27 Τν όξακα γηα ην 2020 Με απηφ ην φξακα, ην Gross Domestic Product γηα ηελ Διιάδα ηνπ 2020 πξέπεη λα αλαθέξεηαη σο Gross Domestic Prosperity θαη ην Average Spending per Person ησλ ηνπξηζηψλ σο Average Satisfaction per Person.

28 Τν λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν Ζ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε Οη αλαπηπμηαθέο επηινγέο Σν πιαίζην αλαθνξάο Σν επηδησθφκελν απνηέιεζκα Οη πεξηνρέο παξέκβαζεο

29 Τν λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε

30 Τν λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν αλαπηπμηαθέο επηινγέο

31 Μνλάδα ή πξννξηζκόο; Οη ηνπξίζηεο επηιέγνπλ πξννξηζκφ. Ο πξννξηζκφο ρξεηάδεηαη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. Ζ πξνηεξαηφηεηα ζηελ ελίζρπζε ησλ κνλάδσλ ζπλαξηάηαη κε ηε ζπλνιηθή ειθπζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Ζ πξνηεξαηφηεηα ζηελ ελίζρπζε ησλ πξννξηζκψλ πξέπεη λα ζπλαξηάηαη κε ην αλαπηπμηαθφ ηνπο επίπεδν.

32 Επηδόηεζε ηδησηηθώλ επελδύζεσλ ή ρξεκαηνδόηεζε ππνδνκώλ; Νεπηαθή βηνκεραλία Πεξηθεξεηαθή ζχγθιηζε Πξνζέιθπζε επελδχζεσλ Γεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο Γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο κέζσ αλάπηπμεο ππνδνκψλ

33 Ελίζρπζε όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ή έκθαζε ζηηο «επηρεηξήζεηο - αηκνκεραλή» θάζε θιάδνπ; Πξνηεξαηφηεηα ζηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ αλαινγηθά πεξηζζφηεξν ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζε βάζνο ρξφλνπ

34 Εηζεξρόκελνο ή εγρώξηνο ηνπξηζκόο; αλαθαηαλνκή εηζνδήκαηνο Δγρψξηνο 27% Δηζεξρφκελνο 73% Δπεξγεηηθή επίδξαζε ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ

35 Καζηεξσκέλεο ή λέεο αγνξέο;

36 Πνζόηεηα ή πνηόηεηα;

37 Πνζόηεηα ή πνηόηεηα;

38 Τν λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν πιαίζην αλαθνξάο Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία εηθφλαο απφ

39 Τν λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν επηδησθφκελν απνηέιεζκα - Triple Bottom Line

40 Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο Ζ απαζρφιεζε ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία Πνιηηηθή απαζρφιεζεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ Σνπξηζηηθή πνιηηηθή γηα ηελ απαζρφιεζε Δθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Δηθφλα θαη θνηλσληθφ status

41 Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο ε απαζρφιεζε ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία Ο ηνπξηζκφο δεκηνπξγεί απαζρφιεζε ζε έλα επξχηαην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα γλψζεσλ θαη εηδίθεπζεο θαη θπξίσο ζηνπο λένπο θαη ζηελ πεξηθέξεηα. Γηα θάζε κία (1) άκεζε ζέζε απαζρφιεζεο ζηνλ ηνπξηζκφ δεκηνπξγείηαη ζρεδφλ αθφκα κία (1) ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία. Ο έλαο (1) ζηνπο πέληε (5) θαηνίθνπο ηεο Διιάδαο απαζρνιείηαη άκεζα ή έκκεζα ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα.

42 Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο ε απαζρφιεζε ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ WTTC, ΔΛ. ΣΑΣ.

43 Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο ε απαζρφιεζε ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία Παξαγσγηθφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ: αθίμεηο αλά απαζρνινχκελν, Διιάδα θαη αληαγσληζηέο Πεγή: ΔΣΔ

44 Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο ε απαζρφιεζε ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία Δηζπξάμεηο αλά απαζρνινχκελν (ζε US$) Πεγή: ΔΣΔ

45 Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο πνιηηηθή απαζρφιεζεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ

46 Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο ηνπξηζηηθή πνιηηηθή γηα ηελ απαζρφιεζε 100 θιίλεο 16 ζέζεηο εξγαζίαο 100 θιίλεο 6 ζέζεηο εξγαζίαο

47 Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο ε εθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

48 Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο ε εθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

49 Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο εηθφλα θαη θνηλσληθφ status Εξγαδόκελνη Τπνηηκεηηθνί ραξαθηεξηζκνί Αίγιε ζηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα Τπεξεθάλεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο Επηρεηξεκαηίεο Κνηλσληθφ ζηεξεφηππν Κιαδηθή εζσζηξέθεηα Anti partnership syndrome

50 Πεξηνρέο παξεκβάζεσλ Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο Γηαρείξηζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο

51 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο Κπβέξλεζε θαη επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο Ηδησηηθφο ηνκέαο Γίθηπα δηαλνκήο Γηαδηθηπαθή παξνπζία Δηαηξεία Μάξθεηηλγθ πκκαρίεο Γίθηπα επηξξνήο Brand

52

53 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θπβέξλεζε θαη επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο : 18 ρξφληα 48 πξφζσπα ζηελ πνιηηηθή εγεζία

54 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θπβέξλεζε θαη επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο Απηφλνκν Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ : Μφληκνο ΓΓ Σνπξηζκνχ Γξακκαηείεο Σνπξηζκνχ ζηα ζπλαξκφδηα 18 ρξφληα Τπνπξγεία Δπνπηεία ζπληνληζκφο 48 πξφζσπα απφ ην γξαθείν ζηελ πνιηηηθή ηνπ Πξσζππνπξγνχ εγεζία

55 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θπβέξλεζε θαη επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο Πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο κάξθεηηλγθ Πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε κε ηνλ «Καιιηθξάηε» Πεγή: ΔΣΔ, 2004 Πεγή:

56 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θπβέξλεζε θαη επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο Δλδεηθηηθφ κίγκα πξντφληνο αλά πεξηθέξεηα...

57 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θπβέξλεζε θαη επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο

58 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηδησηηθφο ηνκέαο - εθπξνζψπεζε

59 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηδησηηθφο ηνκέαο - νξγάλσζε

60 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηδησηηθφο ηνκέαο - νξγάλσζε Think Tank Να αλαιχεη ηηο εμειίμεηο ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ (απφ πνιηηηθννηθνλνκηθέο θξίζεηο κέρξη λέεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ θαη ζα επεξεάζνπλ ηνλ ηνκέα). Να αλαπηχζζεη/δηαρέεη ηδέεο θαη λα πξνβάιιεη πνιηηηθέο ζέζεηο, νη νπνίεο λα πξνσζνχλ ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ. Να ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε, παξαθνινχζεζε, θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο.

61 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο δίθηπα δηαλνκήο Γηαδηθηπαθή παξνπζία Δηαηξεία Μάξθεηηλγθ πκκαρίεο

62 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο δίθηπα δηαλνκήο - δηαδηθηπαθή παξνπζία

63 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο δίθηπα δηαλνκήο - Δηαηξεία Μάξθεηηλγθ

64 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο δίθηπα δηαλνκήο - ζπκκαρίεο Πεγή: ΔΣΔ, πξνζαξκνγή απφ Ministry of Economy and Innovation, 2007, National Strategic Plan for Tourism-Portugal

65 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο δίθηπα επηξξνήο

66 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο brand

67 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο brand

68 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο brand Live your myth in Greece 05 Explore your senses 06 The true experience 07-08

69 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο brand

70 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο brand

71 Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο brand

72 Πεξηνρέο παξεκβάζεσλ Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο Δηαρείξηζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο

73 Δηαρείξηζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο Πνζνηηθή πξνζέγγηζε Τπνινγηζκφο ππεξπξνζθνξάο Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά Πξσηνγελέο Πξντφλ + Πξνζηηζέκελε Αμία = Σειηθφ Πξντφλ Υάζκα πξνζδνθηψλ θαη Value for Money χλδξνκν anti - service Καηεπζχλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο

74 Δηαρείξηζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ππεξπξνζθνξά Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛ.ΣΑΣ., ΞΔΔ, ΔΔΓΓΔ

75 Δηαρείξηζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά Πξσηνγελέο πξντφλ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΟ Πξνζηηζέκελε αμία ΑΡΝΖΣΗΚΖ Σειηθφ πξντφλ ΜΔΣΡΗΟ, ΤΠΔΡΣΗΜΖΜΔΝΟ, ΜΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ

76 Δηαρείξηζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ράζκα πξνζδνθηψλ θαη value for money Πεγή: ΔΣΔ underpromise - OVER DELIVER

77 Δηαρείξηζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο Πξνο ηη ε ππνρξεσηηθή θαηάηαμε; Πεγή: Amadeus, 2010, Invent the future: the new normal for hotels in 2010 and beyond (πξνζαξκνγή)

78 Δηαρείξηζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ζχλδξνκν anti-service

79 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο Τθηζηάκελε πξνζθνξά Γεκηνπξγία λέαο πξνζθνξάο Α. Πξνζέγγηζε «-ηθφο» Β. Γηαηνκεαθή Πξνζέγγηζε Γ. Γηαρείκαζε - Σνπξηζηηθή Καηνηθία

80 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο πθηζηάκελε πξνζθνξά

81 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δεκηνπξγία λέαο πξνζθνξάο Μεξίδηα αγνξάο Διιάδαο ζηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο ηεο Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ UNWTO, World Travel Monitor, 2005 & 2009, EΛ. ΣΑΣ.

82 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δεκηνπξγία λέαο πξνζθνξάο Δμεξρφκελνο απφ Δπξψπε ηνπξηζκφο: γεσγξαθηθέο θαη πξντνληηθέο αγνξέο, 2009 Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ UNWTO, World Travel Monitor, 2009

83 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο πξνζέγγηζε ηθφο

84 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο πξνζέγγηζε ηθφο Αμηνιφγεζε αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ

85 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δηαηνκεαθή πξνζέγγηζε Καηαιύκαηα, Εζηίαζε, Μεηαθνξέο, Αμηνζέαηα Εμνπιηζκόο, Δηαζθέδαζε, Καηαζθεπέο, Αλαιώζηκα, Υπεξεζίεο Υγείαο, Φξεκαηννηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο, Εθηππώζεηο, Ναππεγηθή, Αεξνλαππεγηθή, Υπεξεζίεο Αζθάιεηαο, Εθπαίδεπζε, Φνλδξεκπόξην, Φεκηθά, Τξόθηκα θαη Πνηά

86 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δηαηνκεαθή πξνζέγγηζε ζπλέξγεηεο???

87 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δηαηνκεαθή πξνζέγγηζε Γαζηξνλνκία Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο Αζιεηηζκφο Δθπαίδεπζε Πνιηηηζκφο

88 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δηαηνκεαθή πξνζέγγηζε - γαζηξνλνκία Πεγή: ΔΣΔ, 2009, Ζ Γαζηξνλνκία ζην Μάξθεηηλγθ ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ

89 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δηαηνκεαθή πξνζέγγηζε - αζιεηηζκφο

90 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δηαηνκεαθή πξνζέγγηζε - αζιεηηζκφο

91 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δηαηνκεαθή πξνζέγγηζε - ηαηξηθέο ππεξεζίεο Σνπξίζηεο-αζζελείο πνπ ηαμηδεχνπλ έρνληαο σο απνθιεηζηηθφ θίλεηξν ιφγνπο πγείαο (Health not Holiday-ΖnH). Αληίζεηα, δελ είλαη HnH απηνί πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα γηα δηαθνπέο θαη ζπκπιεξσκαηηθά θάλνπλ ρξήζε θάπνηαο ππεξεζίαο επεμίαο.

92 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δηαηνκεαθή πξνζέγγηζε - εθπαίδεπζε

93 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δηαηνκεαθή πξνζέγγηζε - πνιηηηζκφο Δπξσπατθφο εμεξρφκελνο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο θαη κεξίδηα αγνξάο, 2004 Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ UNWTO, World Travel Monitor, 2004, ΔΛ.ΣΑΣ.

94 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δηαηνκεαθή πξνζέγγηζε - πνιηηηζκφο

95 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δηαηνκεαθή πξνζέγγηζε Product Manager γαζηξνλνκίαο αζιεηηζκνχ εθπαίδεπζεο πνιηηηζκνχ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ

96 Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δηαρείκαζε - ηνπξηζηηθή θαηνηθία Δμεξρφκελνο απφ Δπξψπε ηνπξηζκφο: ηαμίδηα (000) πξνο ηνπξηζηηθή θαηνηθία, 2009 Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ UNWTO, World Travel Monitor 2009

97 Πεξηνρέο παξεκβάζεσλ Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο Γηαρείξηζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο

98 Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο Πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Αγνξέο Δπνρηθφηεηα Γψδεθα (12) κήλεο ηνπξηζκφο; Γηαρείξηζε θξίζεσλ Φεθηαθή ζηξαηεγηθή

99 Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο αγνξέο - 10 top αγνξέο γηα ηελ Διιάδα Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛ.ΣΑΣ., ΣηΔ

100 Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο αγνξέο - 10 top αγνξέο ζηνλ θφζκν HNSR Πεγή: UNWTO, 2009 & 2010, Tourism Highlights

101 Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο αγνξέο

102 Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο επνρηθφηεηα Θέινπλ νη εξγαδφκελνη ζηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα λα δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξνπο κήλεο; Θέινπλ νη επαγγεικαηίεο, φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηνπ ηνπξηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ, απφ mini markets θαη θαηαζηήκαηα ηνπξηζηηθψλ εηδψλ, κέρξη ελνηθηάζεηο moto θαη θέληξα δηαζθέδαζεο, λα δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξνπο κήλεο; Αληηιακβάλεηαη ε πνιηηεία φηη αληί λα πιεξψλεη επηδφκαηα αλεξγίαο είλαη πξνηηκφηεξν λα κεηψζεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο; Δίλαη δηαηεζεηκέλεο νη επνρηθέο επηρεηξήζεηο λα μεθηλνχλ ηε ηνπξηζηηθή πεξίνδν, φρη απαξαίηεηα κε πςειέο πιεξφηεηεο; Δίλαη έηνηκνη νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί (επηρεηξεκαηίεο θαη απηνδηνίθεζε) λα ζπλεξγαζηνχλ κε αεξνπνξηθέο εηαηξείεο γηα λέεο/πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο;

103 Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο επνρηθφηεηα Μεληαία θαηαλνκή αθίμεσλ, Διιάδα, 2009 Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛ. ΣΑΣ

104 Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο επνρηθφηεηα Μεληαία θαηαλνκή αθίμεσλ Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛ. ΣΑΣ

105 Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο 12 κήλεο ηνπξηζκφο; Μεληαία θαηαλνκή αθίμεσλ Πξόζζεηε δήηεζε 3 εθαη.! Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛ. ΣΑΣ

106 Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο 12 κήλεο ηνπξηζκφο; Μεληαία θαηαλνκή αθίμεσλ Η απόδνζε ζην 80%! Πξόζζεηε δήηεζε 3 εθαη.! Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛ. ΣΑΣ

107 Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο δηαρείξηζε θξίζεσλ 2007: βχζηζε θξνπαδηεξφπινηνπ ζηε αληνξίλε, ζάλαηνο παηδηψλ ζε μελνδνρείν ζηελ Κέξθπξα 2008: «Γεθεκβξηαλά» 2009: νηθνλνκηθή θξίζε 2010: γεγνλφηα Μαΐνπ 2011: έξρεηαη

108 Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο δηαρείξηζε θξίζεσλ Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία πξφηαζεο PRC Group, THR, MRB, 2007, ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ

109 Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ςεθηαθή ζηξαηεγηθή Ζ ςεθηαθή ζηξαηεγηθή δελ αζρνιείηαη κε ηελ ηερλνινγία. Δπηθεληξψλεηαη ζηνλ άλζξσπν θαη ζηελ επηζπκία ηνπ λα ζπλδέεηαη κε ηα πξάγκαηα πνπ ηνπ αξέζνπλ.

110 Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ςεθηαθή ζηξαηεγηθή

111 Πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ςεθηαθή ζηξαηεγηθή

112 Σπκπεξάζκαηα

113 Ο ηνπξηζκόο πξσηαγσληζηήο ζηελ νηθνλνκηθή & θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο Ειιάδαο Τν λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν Πξνϋπνζέζεηο πνιηηηθή βνχιεζε, πξνηεξαηφηεηα ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, ιηγφηεξν θξάηνο, δηαθνκκαηηθή ζπλαίλεζε, δέζκεπζε πινπνίεζεο, ζεζκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί, νξγαλσηηθέο αιιαγέο, πξνζήισζε ζηνπο ζηφρνπο Επηινγέο κνλάδα -πξννξηζκφο, εηζεξρφκελνο-εγρψξηνο, θαζηεξσκέλεο-λέεο αγνξέο, πνζφηεηα-πνηφηεηα, ηδησηηθέο επελδχζεηο-ππνδνκέο, επηρεηξήζεηο-αηκνκεραλέο Παξεκβάζεηο Θεζκηθέο απηφλνκν Τπνπξγείν Οξγαλσηηθέο DMO Αλζξώπηλνο Παξάγνληαο αίγιε ζηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα Πξνζθνξά κείσζε ππεξπξνζθνξάο Ζήηεζε επνρηθφηεηα κφληκνο ΓΓ Σνπξηζκνχ Think Tank ππεξεθάλεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο underpromise-overdeliver λέεο αγνξέο γξακκαηείεο ηνπξηζκνχ ζηα ππνπξγεία πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε δίθηπα δηαλνκήο Δηαηξεία Μάξθεηηλγθ δηαδηθηπαθή παξνπζία αλαβάζκηζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε βειηίσζε παξαγσγηθφηεηαο value for money anti service syndrome δηεζλνπνίεζε φρη άιιν -ηθφο θνπιηνχξα κάξθεηηλγθ ζπλερήο έξεπλα ζπκκαρίεο κείσζε κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο δηαηνκεαθέο ζπλέξγηεο: δίθηπα επηξξνήο brand ςεθηαθή ζηξαηεγηθή πνιηηηζκφο, αζιεηηζκφο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, εθπαίδεπζε, γαζηξνλνκία, ηνπξηζηηθή θαηνηθία επειημία δηαρείξηζε θξίζεσλ

114

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΚΑΡΚΑΣΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ...... Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: Σοςπιζηικήρ Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οργανι σμοί Δι αχεί ρι σης Προορι σμών Και Νέες Τεχνολογί ες: ηπαηηγικέρ Και Δθαπμογέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ.

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δπηβιέπσλ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η Σνπξηζηηθή Κηβσηόο ζε θίλδπλν Η αλαγθαηόηεηα ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζηελ Σνπξηζηηθή Ναπηηιία-ε ππόζεζε ηνπ Sea Diamond

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο 34-105 58 Αζήλα www.insete.gr - info@insete.gr Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα