Δείγμα γραπτισ εξζταςθσ. για τθν απονομι υποτροφιϊν. κατά τθν ειςαγωγι ςτθν 1 θ τάξθ Γυμναςίου. του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ανατόλια.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δείγμα γραπτισ εξζταςθσ. για τθν απονομι υποτροφιϊν. κατά τθν ειςαγωγι ςτθν 1 θ τάξθ Γυμναςίου. του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ανατόλια."

Transcript

1 Δείγμα γραπτισ εξζταςθσ για τθν απονομι υποτροφιϊν κατά τθν ειςαγωγι ςτθν 1 θ τάξθ Γυμναςίου του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ανατόλια. Μάρτιοσ 2014 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ / -ΣΡΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ Μθν ςυμπλθρώςετε τίποτα ςε αυτό το μζροσ τθσ ςελίδασ. Προορίηεται για χριςθ από το προςωπικό του Ανατόλια που κα διορκώςει το γραπτό ςασ. ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 1

2 2

3 ENGLISH PART 1: LISTENING COMPREHENSION (10 POINTS) Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντομους διαλόγους. Θα ακούσετε μια ερώτηση για κάθε διάλογο μια φορά πριν ακούσετε το διάλογο, και θα ακούσετε κάθε σύντομο διάλογο δύο φορές. Η ερώτηση είναι τυπωμένη και στο βιβλιαράκι του τεστ σας. Θα επιλέξετε μια από τις τρεις εικόνες/επιλογές αυτή που νομίζετε ότι απαντάει καλύτερα στην ερώτηση για το διάλογο. Σημειώστε την απάντησή σας μέσα στο βιβλιαράκι του τεστ σας. Example 0. Which place won t be open? a) b) c) Η σωστή απάντηση είναι a) 1. To which shop will Jill go? a) b) c) 2. Where is Joanna s book? a) b) c) 3

4 3. Which animal is Simon talking about? a) b) c) 4. Who will go to Jane s party? a) b) c) 5. How does Bill feel about Mathematics? a) He likes mathematics. b) He doesn t like mathematics. c) We don t know. 4

5 PART 2: READING COMPREHENSION (20 POINTS) Carefully read the three pieces and choose the best answers to each of the questions. The Difficult Test Just last week, our teacher Ms. Finch gave us a surprise English test. When we entered the classroom on Wednesday, the first thing she said was, Put all your books away. Then she gave each of us a piece of paper with questions written on it. We would use the same paper for our answers. Although I had studied a lot, I panicked and for 5 minutes I couldn t understand anything. Luckily, I calmed down and saw that the test was not as difficult as I had first thought; and for the next half hour I wrote without stopping. Finally, I answered everything, finished before all my classmates, and got a good grade. 1. Where did the students write the test? a) on the paper with the questions b) on a different paper from the one with the questions c) in their notebooks d) we don t know 2. How long did the test take? a) 5 minutes b) 30 minutes c) at least 35 minutes d) under 35 minutes 3. What message (μήνυμα) does this story give? a) always study hard b) never panic, keep calm c) never have a test on Wednesday d) surprise tests aren t fair 5

6 My School Bus For 6 years now, Mr. Angelos and his bus have been bringing me to school and taking me home. When I was little, the front seat was my usual place so that Ms. Stamatia could keep an eye on me and my classmates and help me get on and off the bus. Now that I m 11, the back seats are for me. This bus has been important to me all this time: here I ve made friends, sometimes finished my homework, and told some very funny jokes. 4. How old was the writer when s/he first used the bus? a) 6 b) 5 c) 11 d) We don t know 5. Why does Ms. Stamatia sit at the front? a) to be near the driver b) to check the people in the back seats c) to get off the bus quickly d) to look after the younger students 6. What hasn t the writer done on the school bus? a) studying b) made his friends laugh c) got to know other children on the bus d) always been sitting in the front seats 6

7 The Robin (Κοκκινολαίμης) The Robin is a wonderful little bird that with its beautiful melodic song makes us feel good even on very cold and dark winter mornings. In England it s called the Robin Redbreast because it is colored red at the front, making it easy to recognize. That s one reason we see pictures of it on Christmas cards. What few people know is that this bird likes to be alone and if another robin goes near the place where it lives, it gets ready to fight. However, if in winter it snows and you leave some food on the balcony for hungry birds, the robin will be the first to come and sometimes even be ready to feed from your hand. 7. We usually see robins in: a) summer b) winter c) autumn d) spring 8. The robin is a bird. a) red b) big c) quiet d) small 9. This bird doesn t like. a) other robins b) snow c) food d) balconies 10. Why do you think some robins might even take food from a person s hand? Because. a) they don t like people b) they are hungry c)that s what they do at Christmas d) they are afraid 7

8 PART 3: MULTIPLE CHOICE KNOWLEDGE OF ENGLISH (30 POINTS) 1. She doesn t like sweets,? a) do she b) isn t she c) don t she d) does she 2. Help! is a mouse in my bedroom! a) there b) here c) it d) what 3. Jimmy went his room to study. a) in b) at c) out from d) into 4. I don t know what. a) is her name b) name has she c) has she as name d) her name is 5. George was going down the stairs when he slipped and. a)was falling b) felt c) fell d) had fallen 6. That s an easy job. We can do it. a) ourself b) myself c) oneself d) ourselves 7. I can see you at six or seven o clock. Which time is? a) the best b) best c) better d) more better 8. Sally and Sam work with. a) each the other b) one the other c) one with an other d) each other 9. I travelled bus to Athens. a) by b) with c) with the d) in 10. You can visit me this evening. I ll be. a) in the home b) in home c) in house d) at home 11. I the football match on TV last night. a) was liking b) watched c) was seeing d) looked at 12. That was a very film. I liked it. a) interested b) excited c) interesting d) boring 13. You put sugar in your coffee. You ll get fat. a) very many b) too much c) very much d) too many 14. Most girls like to go. a) shopping b) for shopping c) for the shops d) for to shop 15.Please the light. I can t see anything in the dark. a) turn off b) put off c) switch on d) close 8

9 PART : 4 LANGUAGE AND LOGIC (20 POINTS) 1. Which word ends the first and starts the second? physical ( ) book a) gymnastics b) exercise c) house d) sight 2. Which of these years was in the 19 th century? a) 1780 b) 1920 c) 1900 d) Which of these was invented first? a) the telephone b) television c) the motor car d) the clock 4. Given the alphabet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - If BED is to ADC, GIRL is to. a) HJSM b) BOYS c) FHQK d) JKTN 5. If a dozen is 12, what is 2 dozen and 3? a) 27 b) 23 c) 25 d) Which city would I be in if I visited Big Ben, Buckingham Palace and Tower Bridge? a) Paris b) New York c) San Francisco d) London 7. If on Sunday, October 27, th at 4 a.m. we put the clock back one hour, the following morning at 7 a.m. it will be. a) lighter than at the same time the day before b) darker than the same time the day before c) the same as the day before d) We don t know what it will be like. 8. CHAIR is to SIT as BED is to a) sleep b) room c) blanket d) lie 9. Which of these books doesn t start with A and end with Z? a) an encyclopedia b) a telephone book c) a dictionary d) a recipe book (βιβλίο συνταγών) 10. First it s green and then becomes yellow outside. Inside it s soft, white and sweet. What is it? a) an orange b) a banana c) an apple d) a cherry 9

10 PART 5: WRITTEN EXPRESSION (20 POINTS) What problems does this picture show? In a few words, describe these problems and give some solutions (λύσεις). 10

11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Σο αποτζλεςμα τθσ διαίρεςθσ 2 : είναι: α) 2 9 β) 4 9 γ) 2 δ)3 (ΜΟΝΑΔΕ 5) 2. Ο παρονομαςτισ που λείπει από τθν 2 10 παρακάτω ιςότθτα είναι: 3... α) 20 β)30 γ) 25 δ) 15 (ΜΟΝΑΔΕ 5) 3. Ο αντίςτροφοσ αρικμόσ του κλάςματοσ 1 3 είναι: α) 3 2 β) 3 γ) 1 δ) 2 3 (ΜΟΝΑΔΕ 5) 4. Βάλε ςε κάκε παρζνκεςθ το Σ (ςωςτό) ι το Λ (λάκοσ). τον κενό χϊρο δίπλα ςε κάκε ερϊτθςθ να δικαιολογήςεισ τθν απάντθςι ςου. 3 5 α) 1 ( ) 4 4 β) 2 0,5 4 ( ) γ) ε ζνα ορκογϊνιο τρίγωνο θ μία γωνία είναι ορκι και οι άλλεσ δυο γωνίεσ είναι οξείεσ. ( ) 11

12 δ) Σο ΕΚΠ των αρικμϊν 5, 10, 12 είναι το 60 ( ) 1 3 ε) Η εξίςωςθ x ζχει ςαν λφςθ το x ( ) 4 (ΜΟΝΑΔΕ 30) 5. Να βρείτε τα αποτελζςματα : 1 α) 1 2 :10 3 β) (ΜΟΝΑΔΕ 10) 6. Ο διευκυντισ ενόσ Γυμναςίου αποφάςιςε να βραβεφςει 9 μακθτζσ που διακρίκθκαν ςτο διαγωνιςμό τθσ Ελλθνικισ Μακθματικισ Εταιρείασ. Αγόραςε 9 όμοια βιβλία και ζδωςε ςτον βιβλιοπϊλθ 40 ευρϊ. Αν πιρε ρζςτα 14,44ευρϊ, πόςο ςτοίχιηε το κάκε βιβλίο; (ΜΟΝΑΔΕ 12) 12

13 7. Ο Νίκοσ ςτα γενζκλιά του μάηεψε από δϊρα ςυγγενϊν 420 ευρϊ. Αγόραςε ζνα μπουφάν με 1 το 3 των χρθμάτων του. Ζπειτα αγόραςε ζνα πουλόβερ με τα 2 των χρθμάτων που του 7 περίςςεψαν. Σελικά, τα χριματα που του ζμειναν τα μοίραςε ςτισ δφο μικρότερεσ αδελφζσ του από μιςά. Πόςα χριματα πιρε θ κάκε αδελφι; (ΜΟΝΑΔΕ 13) 8. Να υπολογίςετε τθν περίμετρο του παρακάτω ςχιματοσ. 2μ 5μ 2μ 5μ 2μ 5μ (ΜΟΝΑΔΕ 20) 13

14 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μζροσ Α : Κατανόηςη κειμζνου Διαβάςτε προςεκτικά το παρακάτω ποίθμα και ςθμειϊςτε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν. 20 μονάδεσ Σο μικρό μου παιδί 1 ςοβαρι αταξία ζκανε πάλι. το πεηοφλι του ςφμπαντοσ ςκαρφάλωςε, ςκοφντθςε με το χζρι του το κρεμαςμζνο ςτον τοίχο τ' ουρανοφ 5 κόκκινο πιάτο, κι ζχυςε όλο το φωσ επάνω του. Ο κεόσ απόρθςε που είδε τον ιλιο ντυμζνο ροφχα παιδικά 10 να κατεβαίνει τρζχοντασ τθσ φανταςίασ μου τθ ςκάλα και να 'ρχεται ςε μζνα. Κι εγϊ κάκομαι τϊρα 15 και μαλϊνω αυςτθρά το μικρό μου παιδί ενϊ κλζβω κρυφά τον χυμζνο επάνω του ιλιο. Κικι Δθμουλά, ποίθμα με τίτλο Ζκςταςισ, από τθ ςυλλογι Εριμθν (1958) 14

15 1. Το ποίημα είναι χωριςμζνο ςε τρεισ ςτροφζσ. Ποια από τισ παρακάτω ομάδεσ πιςτεφετε ότι περιγράφει με μεγαλφτερη ακρίβεια το περιεχόμενο των τριών ςτροφών; (η πρώτη λζξη αντιςτοιχεί ςτην α ςτροφή, η δεφτερη ςτη β και η τρίτη ςτην γ ). το ςφμπαν θ ςκάλα ο ουρανόσ το παιδί ο κεόσ και το παιδί θ μθτζρα και το παιδί ο κυμόσ θ απορία θ αδιαφορία γζλιο αυςτθρότθτα ηιλεια 2. «Ο ήλιοσ ντυμζνοσ ροφχα παιδικά που κατεβαίνει τρζχοντασ τη ςκάλα» είναι ςχήμα μεταφοράσ παρομοίωςθσ προςωποποίθςθσ κυριολεξίασ 3. Στον ςτίχο 2 η λζξη «αταξία» θα μποροφςε να ζχει ωσ ςυνώνυμή τησ τη λζξη. 4. Στον ςτίχο 2 η λζξη «πάλι» θα μποροφςε να ζχει ωσ ςυνώνυμή τησ τη λζξη. 5. Στον ςτίχο 3 η λζξη «του ςφμπαντοσ» θα μποροφςε να ζχει ωσ ςυνώνυμή τησ τη λζξη. 6. Στον ςτίχο 2 η λζξη «ςοβαρή» θα μποροφςε να ζχει ωσ αντίθετή τησ τη λζξη. 7. Στον ςτίχο 16 η λζξη «αυςτηρά» θα μποροφςε να ζχει ωσ αντίθετή τησ τη λζξη. 8. Στον ςτίχο 18 η λζξη «κρυφά» θα μποροφςε να ζχει ωσ αντίθετή τησ τη λζξη. 9. Η φράςη «ενώ κλζβω κρυφά τον χυμζνο επάνω του ήλιο» ςτον προτελευταίο ςτίχο δηλώνει ότι η μητζρα τη ςτιγμή που μαλώνει το παιδί παίρνει από πάνω του τον ιλιο αδιαφορεί για εκείνο το εξαπατά το καυμάηει, το καμαρϊνει 10. Αφοφ διαβάςουμε ολόκληρο το ποίημα, καταλαβαίνουμε ότι το «κόκκινο πιάτο που ςκοφντηςε το παιδί ςτον τοίχο του ουρανοφ» είναι μάλλον ζνα πιάτο τοματόςουπα ο ιλιοσ ζνα κόκκινο διακοςμθτικό πιάτο ςτον τοίχο ζνα ουράνιο φανάρι τθσ τροχαίασ 15

16 Μζροσ Β : Αςκήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ 20 μονάδεσ 1) Με βάςθ τισ γνϊςεισ ςασ για τθ γλϊςςα και τθ γραμματικι, ςε κακεμιά από τισ παρακάτω ομάδεσ λζξεων/φράςεων να επιλζξετε (ςθμειϊνοντασ ςτο αντίςτοιχο τετραγωνάκι) εκείνθ τθ λζξθ ι φράςθ που δεν ταιριάηει γραμματικά με τισ υπόλοιπεσ και να δικαιολογιςετε με ςυντομία τθν επιλογι ςασ. ζνασ ο μια ζνα Σισ προάλλεσ ςυναντιςαμε τον Γιϊργο. Προχτζσ καυμάςαμε τον Ρονάλντο. Πζρςι επιςκεφτικαμε τθ άμο. Χτεσ βραβεφτθκε θ ακίρα. Χαίρομαι που ιρκεσ. Ο ακλθτισ που τραυματίςτθκε ζχαςε τον αγϊνα. Απολαφςαμε όλοι τθν παράςταςθ που είδαμε. Αυτό το προϊόν που διαφθμίηεται ςτθν τθλεόραςθ είναι πολφ ακριβό. μαυρομάτα ξανκομάλλα ψθλι τετράπαχθ πριν προτοφ πρϊτον πρϊτοσ 16

17 2) Με βάςθ τισ γενικζσ γνϊςεισ ςασ ςε κακεμιά από τισ παρακάτω ομάδεσ λζξεων να επιλζξετε (ςθμειϊνοντασ ςτο αντίςτοιχο τετραγωνάκι) τθ λζξθ που δεν ταιριάηει με τισ υπόλοιπεσ και να δικαιολογιςετε με ςυντομία τθν επιλογι ςασ. 20 μονάδεσ μζροσ φψοσ πλάτοσ μικοσ Αλφειόσ Αξιόσ Αμαηόνιοσ Αλιάκμονασ χελιδόνι μζλιςςα ςπουργίτι περιςτζρι Ελ Γκρζκο Δον Κιχϊτθσ Ντα Βίντςι Μιχαιλ Άγγελοσ Ρωμαιοκακολικιςμόσ Προτεςταντιςμόσ Ορκοδοξία Ινδουϊςμόσ 17

18 Μζροσ Γ : Γραπτή ζκφραςη 40 μονάδεσ Παρατθριςτε προςεκτικά το παρακάτω ςκίτςο. τθ ςυνζχεια απαντιςτε τα ερωτιματα Η γελοιογραφία αυτι κζλει να δείξει ότι: 4 μον. o Ο πατζρασ δεν κα μάκει ποτζ πϊσ να ανατρζφει το παιδί του, αν εκείνο τον διακόπτει ςυνζχεια από το διάβαςμα. o Θα ανατρζφει καλφτερα το παιδί του, αν διαβάςει το βιβλίο. o Δεν μακαίνει να ανατρζφει καλφτερα το παιδί του διαβάηοντασ το βιβλίο. o Ανατρζφει ιδθ πολφ ςωςτά το παιδί του. 2. Δϊςτε ζναν ςφντομο τίτλο για το ςκίτςο αυτό, που να αντιςτοιχεί ςτο περιεχόμενό του. 6 μον. 3. Αν ιςαςταν εςείσ το παιδί του παραπάνω ςκίτςου, τι κα γράφατε ςε ζνα ςθμείωμα ςτον πατζρα; Αναπτφξτε ςε 8-10 ςειρζσ τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά του παιδιοφ ςχετικά με το περιςτατικό (κα αξιολογθκοφν α. το περιεχόμενο τθσ απάντθςθσ, β. θ ςωςτι χριςθ του λεξιλογίου και τθσ γραμματικισ, και γ. θ οργάνωςθ και θ ςφνδεςθ των προτάςεων). 30 μον. 18

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - Το τεύχος που έχετε στα χέρια σας αποτελείται από τρία μέρη. - Στο 1 ο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ. Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων. Ζκδοςθ 2013/14. A Guide to. Entrance Examinations. Issue 2013/14

Οδθγόσ. Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων. Ζκδοςθ 2013/14. A Guide to. Entrance Examinations. Issue 2013/14 Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14 Ρολυτεχνείου 2, 7103 Αραδίππου, Λάρνακα Τθλ: 22509300, Φαξ: 22509390 Email: info@pascal.ac.cy URL: www.pascal.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION May 2014

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Grammalysis B1 Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες -

Διαβάστε περισσότερα

COMPARISON. A. Put in than, of, in:

COMPARISON. A. Put in than, of, in: COMPARISON A. Put in than, of, in: 1. Our house is the smallest... the town. 2. Mary is more beautiful... Helen. 3. The Wests are richer... the Smiths. 4. My sister is younger... me. 5. August is hotter...

Διαβάστε περισσότερα

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2 Contents 2 LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1 Remember 2 Grammalysis A2 Countable & uncountable nouns How much/many, many, much, some, any, a lot of, plenty Subject & Object pronouns Possessive adjectives

Διαβάστε περισσότερα

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetzis Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-07-2 978-9963-710-09-6 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS 1 SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS PART A : Reading comprehension Read the following texts and answer the questions below (10 points) Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS PART A : Reading comprehension Read the following texts and answer the questions below (10 points) Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2

QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2 QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2 LEVEL 1 Μαγική θεραπεία Language structures verb forms πονάω/πονάς/πονάει

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 Anglia Elementary Grammatical Points Name: Date: 10 June 2014 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE Personal Pronouns

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1 activity BOOK It s your choice! Write a sentence using the following words. You can use your dictionary for help or you can use the sentences in Activity A (p. 18) as examples (**). video club, foreign

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελευθερία-Κλειώ Kολοβού Άννα Κρανιώτου AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ε English 5 th Grade ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ English

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου

Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου Αγαπητοί γονείς Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές της Δ Δημοτικού να κατανοήσουν τις ασκήσεις που περιέχει το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών των Αγγλικών της τάξης τους και να

Διαβάστε περισσότερα

Edition 31, December 2012 ISSN: 1450-328X

Edition 31, December 2012 ISSN: 1450-328X Edition 31, December 2012 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, welcome to another holiday issue of our newspaper Mindbubbles. Another

Διαβάστε περισσότερα

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ -

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ - Λύσεις Ασκήσεων του «Η Γραµµατική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων στα Γρήγορα!» Λύσεις στις Ασκήσεις 13 ου κεφαλαίου Ενεστώτας Απλός & ιαρκείας 1. Που εργάζεσαι; Where are you working? 2. Κοιµάται ακόµη. He is

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα