International Association Paediatric Dentistry 23 ν Παγθόζκην Σπλέδξην, Αζήλα 2011 Δπηζηεκνληθό πξόγξακκα. Τεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "International Association Paediatric Dentistry 23 ν Παγθόζκην Σπλέδξην, Αζήλα 2011 Δπηζηεκνληθό πξόγξακκα. Τεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2011"

Transcript

1 International Association Paediatric Dentistry 23 ν Παγθόζκην Σπλέδξην, Αζήλα 2011 Δπηζηεκνληθό πξόγξακκα Τεηάξηε 15 Ινπλίνπ :00 15:00 Πξνζπλεδξηαθό Σπκπόζην Ξελνδνρείν Crowne Plaza / Αίζνπζα Mezzanine Οδνληηαηξηθή αληηκεηώπηζε παηδηώλ κε απηηζκό θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο Σσκκεηοτή: 80 αλά άηοκο (Μέτρη 100 ζσκκεηέτοληες) Σπληνληζηέο: Καζ. June Nunn (Ιριαλδία), Γρ. Clive Schneider-Friedman (Καλαδάς) Καζ. Marie-Therese Hosey (Μ. Βρεηαλία) Γρ. Don Morrow & Jen Irwin (Καλαδάς) Αλαπι. Καζ. Gunilla Klinberg (Σοσεδία) Γρ. Selina Master (Μ.Βρεηαλία) Σην Σπκπόζην απηό ζα παξνπζηαζηνύλ κε πξαθηηθό ηξόπν νη ηερληθέο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αζζελνύο κέζσ εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο. Επίζεο, ζα ζπδεηεζνύλ νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο εθαξκνγήο ηεο ελζπλείδεηεο θαηαζηνιή θαη ηεο γεληθήο αλαηζζεζίαο. Τέινο ζα παξνπζηαζηνύλ νη εηδηθνί ηξόπνη ζπγθξάηεζεο πνπ εθαξκόδνληαη ώζηε λα κπνξέζνπλ νη αζζελείο λα δερηνύλ ηελ νδνληηαηξηθή ζεξαπεία 19:30 20:30 Τειεηή Έλαξμεο ηνπ 23 νπ Σπλεδξίνπ IAPD 20:30 22:00 Γεμίσζε Υπνδνρήο Σεκαληηθέο Σεκεηώζεηο Τα Προζσνεδριακά Σεμινάρια θα πραγμαηοποιηθούν εκηός ηοσ κσρίοσ ζσνεδριακού τώροσ, όπως σποδεικνύεηαι παραπάνω. 1

2 Πέκπηε 16 Ινπλίνπ, :00 11:00 Κύξην Σπκπόζην Η ζπκβνιή εηδηθνηήησλ ηαηξηθήο θαη νδνληηαηξηθήο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνύ πξηλ θαη κεηά ηε γέλλεζε ηνπ Σπληνληζηέο: Καζ. Mark Hector (Μ. Βρεηαλία) Καζ. Göran Koch (Σοσεδία) Καζ. Κύπρος Νηθοιαΐδες (Μ. Βρεηαλία) Καζ. Φοίβος Μαδηαλός (Διιάδα) Καζ. Γεώργηος Χρούζος (Διιάδα) Καζ. Timothy Wright (Η.Π.Α.) Μεγάιν κέξνο ηνπ ζρεκαηηζκνύ θαη αλάπηπμεο ηνπ ζηόκαηνο θαη ησλ δνληηώλ ιακβάλεη ρώξα θαηα ηελ εκβξπηθή δσή. Δηαηαξαρέο θαηά ηελ θξίζηκε απηή πεξίνδν κπνξεί λα έρνπλ αλεπαλόξζσηεο επηπηώζεηο ζηε ζηνκαηηθή θαη γεληθή πγεία ηνπ παηδηνύ. Οη δηαθεθξηκέλνη νκηιεηέο ηνπ Σπκπνζίνπ ζα αλαιύζνπλ ην πσο ε πξνγελεηηθή δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ έγθαηξε αληηκεηώπηζή ηνπο θαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο ζηνκαηηθήο θαη ηεο γεληθήο πγείαο ηνπ παηδηνύ. 11:30 13:00 Σπκπόζην Νέεο ηερληθέο θαη πιηθά αηζζεηηθώλ απνθαηαζηάζεσλ Σπληνληζηέο: Καζ. Anna Fuks (Ιζραήι) Καζ. Γεώργηος Βοσγηοσθιάθες (Διιάδα) Καζ. Kevin Donly (Η.Π.Α.) Καζ. Γεώργηος Ηιηάδες (Διιάδα) Καζ. Reinhard Hickel (Γερκαλία) Σην Σπκπόζην απηό ζα παξνπζηαζηεί ε ρξήζε ησλ παιντνλνκεξώλ ζαλ νπδέηεξν ζηξώκα, ζαλ πιηθό απνθαηάζηαζεο ζηε λενγηιή νδνληνθπία θαη ζαλ πιηθό πξνζσξηλώλ απνθαηαζηάζεσλ ζηελ κόληκε νδνληνθπία. Επίζεο ζα παξνπζηαζηνύλ νη βειηηώζεηο ζηνπο ζπγθνιιεηηθνύο παξάγνληεο πνπ απινπνηνύλ ηελ ηερληθή ηνπνζέηεζήο ηνπο θαζώο θαη νη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ πιηθώλ έκθξαμεο νπώλ θαη ζρηζκώλ. Τέινο ζα γίλεη δηεμνδηθή αλάιπζε θαη ζύγθξηζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ξεηηλώλ ηειεπηαίαο γεληάο, ζα παξνπζηαζηνύλ αλαιπηηθά νη ηερληθέο ηνπνζέηεζεο ηνπο θαη ζα ζπδεηεζνύλ νη ιεπηνκέξεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ή απνηπρία ησλ απνθαηαζηάζεσλ απηώλ. 2

3 11:30 13:00 Σπκπόζην Η νδνληηαηξηθή θνβία θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζε ηεο Σπληνληζηέο: Καζ. Milton Houpt (Η.Π.Α.) Καζ. W.E. van Amerongen (Οιιαλδία) Καζ. Erik Skaret (Νορβεγία) Γρ. Eduardo Alcaino (Ασζηραιία) Καζ. Marcelo Boenecker (Βραδηιία). Ο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο βησκαηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνβίαο, όπσο ηνπ νδνληηαηξηθνύ θόβνπ θαη ηεο βεινλνθνβίαο. Σην Σπκπόζην απηό ζα ζπδεηεζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζόδνπ απηήο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θόβνπ ζηα παηδηά. Θα παξνπζηαζηνύλ επίζεο ηα δεδνκέλα δηαθξαηηθήο κειέηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο δεκνθηιέζηεξεο κέζνδνπο ελζπλείδεηεο θαηαζηνιήο (ρνξήγεζε θαξκάθσλ από ην ζηόκα, ρξήζε πξσηνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ θαη γεληθήο αλαηζζεζίαο) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νδνληηαηξηθνύ θόβνπ ζηα παηδηά. Η ρξήζε ηεο αηξαπκαηηθήο απνθαηάζηαζεο(art) ειαρηζηνπνηεί ηνλ πόλν θαη γηα ηνλ ιόγν απηόλ ειαηηώλεη ην άγρνο ηεο νδνληηαηξηθήο ζεξαπείαο. Θα παξνπζηαζηνύλ νη εμειίμεηο ηεο ηερληθήο απηήο πνπ απμάλνπλ ηελ πνηόηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη επνκέλσο ειαηηώλνπλ ηελ αλάγθε αληηθαηάζηαζήο ηνπο. 13:00 14:30 Σύλνδνο Lunch & Learn To ζέκα ζα αλαθοηλωζεί ζύληοκα 14:30 15:00 Δηζήγεζε Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ Τάμεο ΙΙ κε ρξήζε εμσζηνκαηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ κεραληζκώλ Οκηιήηξηα: Καζ. Σηέιια Δσζηραηηάδε (Διιάδα) 14:30 15:00 Δηζήγεζε Η ηερληθή δηήζεζεο ηεο ηεξεδνληθήο βιάβεο κε ζύλζεηε ξεηίλε ζε λενγηιά θαη κόληκα δόληηα Καζ. Γρ. Ulrich Schiffner (Γερκαλία) 3

4 15:00 15:30 Η θιηληθή ζεκαζία ησλ εμειίμεσλ ζηα νξζνδνληηθά πιηθά Αλαπι. Καζ. Θεόδωρος Ηιηάδες (Διιάδα) 15:00 15:30 Δηζήγεζε DIAGNOcam: Μηα λέα ζπζθεπή θιηληθήο εληόπηζεο θαη δηάγλσζεο ηεο ηεξεδόλαο Γρ. Jan Kühnisch (Γερκαλία) 16:00 17:30 Αληηπαξάζεζε Αληηκεηώπηζε εθγνκθώζεο δνληηνύ θαηά ηε κηθηή νδνληνθπΐα. Ο δξόκνο γηα ηελ επηηπρία Σπληνληζηέο: Καζ. Λίδα Παπαγηαλλούιε (Διιάδα) Καζ. Jamie Lucas (Ασζηραιία) Καζ. Jens Andreasen (Γαλία) Καζ. Martin Trope (Η.Π.Α.) Καζ. Monty Duggal (Μ. Βρεηαλία) Οη ηξεηο νκηιεηέο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζρεηηθά κε ηηο κεζόδνπο πνπ βνεζνύλ ζηελ επηηπρή επαλεκθύηεπζε εθγνκθσκέλνπ κόληκνπ δνληηνύ. Θα ζπδεηεζνύλ νη πην ζπρλέο επηπινθέο όπσο ε εμσηεξηθή απνξξόθεζε θαη πσο κπνξεί λα πξνιεθζνύλ ή λα πεξηνξηζηνύλ. Σε πεξηπηώζεηο επαλεκθύηεπζεο θαησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο ππάξρεη δπλαηόηεηα επαλαγγείσζεο ηνπ πνιθνύ. Τέινο ζε πεξηπηώζεηο απνηπρίαο ηεο επαλεκθύηεπζεο θαη απώιεηαο ηνπ δνληηνύ ζα ζπδεηεζεί ε απηνκεηακόζρεπζε δνληηνύ θαη ε αηζζεηηθή απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο. Σηε Σπλεδξία απηή ζα γίλεη αληηπαξάζεζε κεηαμύ ησλ νκηιεηώλ, ηνπ θνηλνύ θαη ησλ ζπληνληζηώλ γηα ηα επί κέξνπο ζέκαηα πνπ ζα αλαπηπρζνύλ. Επηπιένλ ζα ζπδεηεζνύλ πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζα δνζνύλ από ηνπο εηζεγεηέο θαη ην θνηλό. 4

5 Παξαζθεπή 17 Ινπλίνπ :00 11:00 Σπκπόζην Πξνιεπηηθά Πξνγξάκκαηα ζε δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο θιηληθέο Σπληνληζηέο: Καζ. Magne Raadal (Νορβεγία) Γρ. Σωηερία Γθηδάλε (Διιάδα) Γρ. Ernest Cholakis, Γρ. Carla Cohn (Καλαδάς) Καζ. Francisco Ramos-Gomez (Η.Π.Α.) Αλ. Καζ. Yasmi Chrystal (Η.Π.Α.) Καζ. Svante Twetman (Γαλία) Σην ζπκπόζην απηό ζα παξνπζηαζηνύλ νη κέζνδνη πξόβιεςεο ηεο ηεξεδόλαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θιηληθή πξάμε κε ζθνπό ηελ εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλσλ πξνιεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα δηαγλσζηεί έγθαηξα ν θίλδπλνο εκθάληζεο ηεξεδόλαο ώζηε λα επέκβνπκε θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηηο πηζαλόηεηεο εκθάληζήο ηεο. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηε ζηνκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνύ από ηε λενγληθή ειηθία θαη λα εμαηνκηθεύνληαη ηα πξνγξάκκαηα πξόιεςεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνύ. Επηπιένλ, ζα δνζνύλ δεδνκέλα από πξνιεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε επίπεδν δεκόζηαο πγείαο θαη ζε ηδησηηθέο θιηληθέο. Τέινο ζα ηνληζηεί όηη ε αμία ηεο επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πξόιεςεο έρεη παγθόζκηα απήρεζε, ελώ νη νδεγίεο επηζηεκνληθώλ εηαηξεηώλ (guidelines) έρνπλ ηνπηθή αμία. 10:30 11:00 Δηζήγεζε Μπθεηηάζεηο ζηα παηδηά Οκηιήηξηα: Γρ. Διέλε Παπαδογεωγάθε (Διιάδα) 5

6 11:30 13:00 Κύξηεο εηζεγήζεηο Σύγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηελ θξαληνπξνζσπηθή βηνηερλνινγία Πξνεδξεύνληεο: Καζ. John Featherstone (Η.Π.Α.) Γρ. Nίθος Λσγηδάθες (Διιάδα) Καζ. Irma Thesleff (Φηιαλδία) Γελεηηθέο απόςεηο ζηελ Παηδνδνληηαηξηθή Δπηθ.Καζ. Πέηρος Παπαγεράθες (Η.Π.Α.) Θεξαπεπηηθέο ηερληθέο ηεο Παηδνδνληηαηξηθήο βαζηζκέλεο ζηε ρξήζε βιαζηηθώλ θπηηάξσλ Καζ. Γεκήηρηος Τδηαθάς (Διιάδα) Από ηελ πξνζηαζία θαη ίαζε ην πνιθνύ ζηελ αλαγέλλεζε πνιθνύνδνληίλεο Θα ζπδεηεζνύλ νη εμειίμεηο ηεο γελεηηθήο ζηελ Παηδνδνληηαηξηθή θαη εηδηθόηεξα ζηε δεκηνπξγία δνληηνύ. Επίζεο ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία βαζηζκέλεο ζηελ ρξήζε βιαζηηθώλ θπηηάξσλ. Τέινο ζα αλαπηπρζνύλ νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ίαζεο θαη αλαγέλλεζεο ηνπ πνιθνύ θαη ηεο δεκηνπξγίαο νδνληίλεο. 11:30 13:00 Δηζεγήζεηο Πξνεδξεύνληεο : Καζ. Nigel King (H. Kong) Δπίθ. Καζ. Καηερίλα Καββαδία (Διιάδα) 11:30 12:00 Σρεδηαζκόο πηπίιαο γηα ηελ πξόιεςε νξζνδνληηθώλ πξνβιεκάησλ Καζ. Γρ. Hans-Peter Bantleon (Ασζηρία) 12:00 12:30 Ο ξόινο ηνπ θιηληθνύ δηαηηνιόγνπ ζηελ δηαηήξεζε ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο ηνπ παηδηνύ Οκηιήηξηα: Καζ. Καιιηόπε Άλλα Πούιηα (Διιάδα) 12:30 13:00 Υπελαζβεζηίσζε ηνκέσλ θαη γνκθίσλ (MIH): Σύγρξνλα δεδνκέλα Καζ. David Manton (Ασζηραιία) 6

7 13:30 14:15 Οκηιία Lunch & Learn Υπελαζβεζηίσζε ηνκέσλ-γνκθίσλ:απνθαηάζηαζε κε αηζζεηηθά πιηθά θαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο αλνμείδσηεο ζηεθάλεο Καζ. Monty Duggal (Μ. Βρεηαλία) 14:30 15:00 Δηζήγεζε Μαθξνβηόηεηα ησλ πιηθώλ απνθαηαζηάζεσλ ζηελ λενγηιή θαη κόληκε νδνληνθπΐα Καζ. Reinhard Hickel (Γερκαλία) 14:30 15:00 Δηζήγεζε Έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο πεξηνδνληηθήο λόζνπ ζε παηδηά θαη εθήβνπο Οκηιήηξηα: Καζ. Dorte Haubek (Γαλία) 15:00 15:30 Δηζήγεζε Αηζζεηηθέο Απνθαηαζηάζεηο κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο αλνμείδσηεο ζηεθάλεο Οκηιήηξηα: Καζ. Anna Fuks (Ιζραήι) 15:00 15:30 Δηζήγεζε Δθαξκνγή ιέηδεξ Nd YAG ζηνπο καιζαθνύο θαη πεξηνδνληηθνύο ηζηνύο Δπίθ. Καζ. Ιωάλλες Καρούζες (Διιάδα) 16:00 17:45 Σπκπόζην Πξόβιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο ηεξεδόλαο. Ο ξόινο ηνπ θζνξίνπ Σπληνληζηέο: Καζ. Nigel Pitts (Μ. Βρεηαλία) Aλαπι. Καζ. Κωλζηαληίλος Οσιής (Διιάδα) Καζ. Nigel Pitts (Μ. Βρεηαλία) Καζ. Svante Twetman (Γαλία) Καζ. Adrian Lussi (Διβεηία) Καζ. Klaus Pieper (Γερκαλία) 7

8 21:00 Δπίζεκν δείπλν Πεξηζηύιην Ζαππείνπ Μεγάξνπ Αζελώλ Τν επίζεκν δείπλν ηνπ Σπλεδξίνπ θάησ από ηα θώηα ηνπ ηζηνξηθνύ κλεκείνπ ηεο Αζήλαο Σσκκεηοτή: 90 αλά άηοκο (Μέτρη 400 ζσκκεηέτοληες) Έλδπκα: Επίζεκν Σάββαην 18 Ινπλίνπ, :00 11:00 Σπκπόζην Σπλεδξηαθό Κέληξν / Αίζνπζα Δεκήηξεο Μεηξόπνπινο Νεώηεξα δεδνκελα ζηελ νδνληηαηξηθή θξνληίδα παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο Σπληνληζηέο: Καζ. June Nunn (Ιριαλδία) Γρ. Γεκήηρες Δκκαλοσήι (Διιάδα) Καζ. Nicky Kilpatrick (Μ. Βρεηαλία) Γρ. Rita Cauwels (Βέιγηο) Καζ. Jack Toumba (Μ. Βρεηαλία) Γρ. Clive Schneider-Friedman (Καλαδάς) Σην Σπκπόζην απηό ζα ζπδεηεζνύλ νη εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ πξνβιήκαηα αζζελώλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Η αληηκεηώπηζε ησλ παηδηώλ απηώλ απαηηεί εηδηθό ηξόπν επηθνηλσλίαο θαη γη απηό απνηεινύλ πξόθιεζε γηα ηνλ νδνληίαηξν. Θα αλαιπζνύλ νη ηξόπνη επηθνηλσλίαο κε ηνπο αζζελείο απηνύο θαη ζα παξνπζηαζηνύλ κέζνδνη ειάρηζηεο θαη όζν ην δπλαηό αηξαπκαηηθήο παξέκβαζεο, όπσο ηα lasers, γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ησλ καιζαθώλ ηζηώλ. Οη αζζελείο κε ρακειό βαζκό ζπλεξγαζίαο θαη πςειό θίλδπλν εκθάληζεο ηεξεδόλαο κπνξνύλ λα σθειεζνύλ από ηελ εθαξκνγή εηδηθώλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ, όπσο ζπζθεπώλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ελδνζηνκαηηθή απειεπζέξσζε θζνξίνπ γηα δηάζηεκα κέρξη 2 ρξόλσλ. Επίζεο ε θαη νίθνλ ρξήζε ηνπ ζθεπάζκαηνο CPP-ACP ή ηνπ CPP-ACP Plus απνηειεί ζύγρξνλν κέηξν πξόιεςεο ηεο ηεξεδόλαο. Σην Σπκπόζην απηό ζα παξνπζηαζηνύλ πεξηζηαηηθά παηδηώλ κε ζύλδξνκν Down. ζηα νπνία βειηηώζεθαλ νη θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηόκαηνο κέζσ απνθαηαζηάζεσλ κε παιντνλνκεξείο θνλίεο. 8

9 11:30 13:00 Σπκπόζην Σπλεδξηαθό Κέληξν / Αίζνπζα Δεκήηξεο Μεηξόπνπινο Οιηγνδνληία θαη Δμσδεξκηθή Γπζπιαζία ζε παηδηά θαη εθήβνπο: Γηάγλσζε, απνθαηάζηαζε θαη ελδείμεηο αληηκεηώπηζεο κε νδνληηθά εκθπηεύκαηα Σπληνληζηέο: Γρ. Birgitta Bergendal (Σοσεδία) Γρ. Γηώργος Βαδηάθας (Διιάδα) Καζ. Timothy Wright (Η.Π.Α.) Γρ. Johanna Norderyd (Σοσεδία) Γρ. Birgitta Bergendal (Σοσεδία) Τα παηδηά κε κεξηθή ή νιηθή αλνδνληία απνηεινύλ κεγάιε πξόθιεζε γηα ηνλ νδνληίαηξν. Τα ζύγρξνλα δεδνκέλα γηα ηελ εμσδεξκηθή δπζπιαζία θαη ηελ θιεξνλνκηθή αλνδνληία έρνπλ νδεγήζεη ζε ηαμηλόκεζε ησλ δηαηαξαρώλ απηώλ αλάινγα κε ηελ θιηληθή ηνπο εηθόλα. Τα παηδηά απηά ρξεηάδνληαη ζπλερή παξαθνινύζεζε από νκάδα εηδηθώλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο, βάζεη ελόο ζρεδίνπ ζεξαπείαο πνπ ζηνρεύεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζηνκαηηθήο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηεο εκθάληζήο ηνπο. Η πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε γίλεηαη είηε κε θηλεηά κεραλήκαηα, είηε κε αθίλεηα ζε ζπλδπαζκό κε εκθπηεύκαηα. Σύγρξνλεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ε ππντδξσηηθή εμσδεξκηθή δπζπιαζία επεξεάδεη θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ νζηώλ θαη επνκέλσο ηελ νζηενελζσκάησζε. Τα δεδνκέλα απηά κπνξεί λα ηξνπνπνηήζνπλ ην ζρέδην ζεξαπείαο κε εκθπηεύκαηα γηα ηνπο αζζελείο απηνύο. 12:30 13:00 Δηζήγεζε Σπλεδξηαθό Κέληξν / MC 2 Η ρξήζε ησλ NiTi πεξηζηξνθηθώλ εξγαιείσλ ζηελ Δλδνδνληία: κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε Γρ. Γεώργηος Κωζηούρος (Διιάδα) 14:30 15:30 Δηζεγήζεηο Σπλεδξηαθό Κέληξν / Αίζνπζα Δεκήηξεο Μεηξόπνπινο 14:30 15:00 Παηδηθή θαθνπνίεζε: ε πξνζηαζία ηνπ παηδηνύ από ηελ νδνληηαηξηθή νκάδα Καζ. Richard Welbury (Μ. Βρεηαλία) 9

10 15:00 15:30 Οιπκπηαθνί Αγώλεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο Αζήλα Γηνξγάλσζε Special Smiles Καζ. Steven Perlman (Η.Π.Α.) 16:00 17:00 Τειεηή Λήμεο Σπλεδξίνπ Σπλεδξηαθό Κέληξν / Αίζνπζα Δεκήηξεο Μεηξόπνπινο Σπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζήγεζεο: Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ΙAPD Καζ. Gerald Wright (Καλαδάς) ηεο 17:00 18:00 Δηο Μλήκελ Θενδώξνπ Κνπινπξίδε (Τειεηή) Αίζνπζα Δεκήηξεο Μεηξόπνπινο Πξνεδξεύσλ: Καζ. Γεώργηος Βοσγηοσθιάθες (Διιάδα) Καζ. John D.B. Featherstone (Ηλ. Ποιηηείες) Δθηίκεζε ηεξεδνληθνύ θηλδύλνπ θαη αληηκεηώπηζε: Πώο νη πξώηκεο έξεπλεο γηα ηελ απαζβεζηίσζε θαη επαλαζβεζηίσζε ηεο αδακαληίλεο νδήγεζαλ ζηελ θαηαλόεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεξεδνληζκνύ ησλ δνληηώλ. Παξνπζίαζε Βξαβείνπ Θενδώξνπ Κνπινπξίδε 20:00 Πάξηπ ζηελ Παξαιία Λαγνλήζη Grand Resort Πάξηπ ζηελ Παξαιία Grand Beach ηνπ Λαγνλεζίνπ Μία αποταηρεηηζηήρηα βραδσά κε ειιεληθό θαγεηό, κοσζηθή θαη τορό ζε κηα από ηης πηο όκορθες παραιίες ηες Αηηηθής. Σας περηκέλοσκε κε ηελ παρέα ζας! Σσκκεηοτή: 55 αλά άηοκο Έλδπκα: Απιό 10

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Κιηληθά κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Δκθπηεπκαηνινγίαο δηεζλώο πηζηνπνηεκέλα ζηελ Διιάδα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο

Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 o Πεξηερόκελα 1.1. ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ... 1 1.1.1. ΟΡΙΜΟ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 2 1.1.2. ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ... 3 1.1.3. ΣΟΥΟΙ ΤΓΥΡΟΝΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ... 5 1.2. ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα