ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκεται η θεσµοθέτηση των κατάλληλων µηχανισµών και διαδικασιών για την καταγραφή όλων των αγροτών και των α- γροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, µε όλες τις απαραίτητες αλφαριθµητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση της αγροτικής πολιτικής και ο καθορισµός της έννοιας του επαγγελµατία αγρότη. Για την αποτελεσµατική χάραξη της σύγχρονης αγροτικής πολιτικής και την λυσιτελή επίλυση των αγροτικών ζητηµάτων επιτακτική τέθηκε η ανάγκη ενοποίησης της βάσης δεδοµένων του υπάρχοντος Μητρώου που έχει συνταχθεί µε βάση το άρθρο 1 του ν. 2332/1995 και της βάσης δεδοµένων του Συστήµατος Υποστήριξης της Λήψης Αποφάσεων Σχεδιασµού ιαρθρωτικών Μέτρων Α- γροτικής Πολιτικής,που λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σε µία ενιαία βάση δεδο- µένων, που στο εξής θα ονοµάζεται «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)». Η βάση αυτή θα περιλαµβάνει τόσο αλφαριθµητικές όσο και χαρτογραφικές πληροφορίες και η ενηµέρωση θα γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του δικτύου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Οµοίως, τα υφιστάµενα κατά τη δηµοσίευση του προτεινόµενου σχεδίου νόµου Μητρώα επιµέρους κλάδων ή καλλιεργειών µπορούν να εντάσσονται στο ΜΑΑΕ, µε α- πόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί- µων, εφόσον δεν επιβάλλεται η χωριστή τήρησή τους α- πό τους Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις ανάγκες εφαρµογής αυτών. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η αναγκαιότητα για τη δηµιουργία Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι διαπραγµατεύσεις για τη µετά του 2013 ΚΑΠ, πιθανόν να οδηγηθούν και στον υπολογισµό του µεγέθους του α- γροτικού τοµέα κάθε χώρας-µέλους. Κατά συνέπεια το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων δεν θα πρέπει να ταυτίζεται µε το Μητρώο Επαγγελµατιών Αγροτών αλλά επιτακτική τίθεται η καταγραφή όλων των φυσικών και των νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τοµέα, που κατέχουν αγροτική γη, βοσκοτόπους κλπ ανεξαρτήτως του εάν αυτά αποτελούν συγκροτηµένη αγροτική εκµετάλλευση που ενοικιάζεται ή που παραµένει σε αγρανάπαυση κλπ. Έχοντας δηµιουργήσει µία αξιόπιστη και τακτικά ενη- µερωµένη ηλεκτρονική βάση θα καταστεί δυνατός ο α- ποτελεσµατικότερος σχεδιασµός µιας αγροτικής πολιτικής. Με την υλοποίηση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων θα γνωρίζουµε τα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα που σχετίζονται µε τον αγροτικό τοµέα, τους επαγγελµατίες αγρότες, τους κατόχους αγροτικής εκµετάλλευσης, όσους κατέχουν αγροτική γη, αγροτικό κεφάλαιο και υποδοµές, πώς τα αξιοποιούν, τα αλφαριθ- µητικά και χαρτογραφικά δεδοµένα κλπ. Επιπροσθέτως, η δηµιουργία αξιόπιστου µητρώου α- γροτικών εκµεταλλεύσεων, που θα ενηµερώνεται συστη- µατικά αποτελεί µια παράµετρο που µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά και στην προώθηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου στη χώρα µε όρους αυξηµένης οικονοµίας και αποτελεσµατικότητας. Είναι γεγονός, ότι το µεγαλύτερο µέρος της χώρας που δεν έχει καλυφθεί ακόµα από το Κτηµατολόγιο αφορά σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Υποχρέωση Καταγραφής των Αγροτών και των Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων Ενόψει της θεσπίσεως ενιαίου Μητρώου, κρίσιµος είναι ο ορθολογικός προσδιορισµός του υποκειµενικού εύρους των εγγραφόµενων προσώπων, δηλ. των κατηγοριών των φυσικών και νοµικών προσώπων που θα εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων. Σύµφωνα µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) είναι υποχρεωτική για όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν α- γροτική δραστηριότητα, δηλαδή κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας ήτοι τη φυτική, τη ζωική ή την αλιευτική παραγωγή (θαλάσσια αλιεία, αλιεία εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία και υδατοκαλλιέργεια) που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων καθώς και την επαγγελµατική δραστηριότητα που αφορά στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 kw, στη λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων και στη δασική παραγωγή ως και για τα νοµικά και φυσικά πρόσωπα που κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση χωρίς να ασκούν προεχόντως αγροτική δραστηριότητα. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι εγγράφονται οι: (α) Επαγγελµατίες Αγρότες Τα φυσικά πρόσωπα, ενήλικοι άνδρες και γυναίκες, που εγγράφονται στο ΜΑΑΕ πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ.1 του σχεδίου νόµου ως ε- παγγελµατίες αγρότες, δηλ. αθροιστικά: α) Να είναι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης, (ο ό- ρος αγροτική εκµετάλλευση περιλαµβάνει τη µονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων συµπεριλαµβανοµένης της αποθήκευσης, τυποποίησης και συσκευασίας και εν γένει τοποθέτησης µέχρι του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκµετάλλευση καθώς την πρώτη χωρική µεταποίησή τους, τη θαλάσσια αλιεία, την αλιεία εσωτερικών υδάτων, την σπογγαλιεία,την οστρακαλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, ως και τη µονάδα που δραστηριοποιείται στη διαχείριση ανανεώσι- µων πηγών ενέργειας και λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων). β) Να ασχολούνται επαγγελµατικά µε την αγροτική δραστηριότητα κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας τους. Ο τρόπος προσδιορισµού της ετήσιας α- πασχόλησης θα καθοριστεί µε Υπουργική Απόφαση και σύµφωνα µε τις δηλώσεις εκµετάλλευσης που υποβάλλουν οι αγρότες και τους δείκτες Μονάδων Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.) που προκύπτουν από τα στοιχεία του ικτύου Λογιστικής Πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Έ- νωσης. γ) Να λαµβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός τους.θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα εισοδήµατα που προσµετρώνται στο συνολικό ετήσιο ατοµικό εισόδηµα για τον υπολογισµό του αγροτικού ει-

2 2 σοδήµατος καθώς και αυτά που δεν προσµετρώνται, θα καθοριστούν µε Υπουργική Απόφαση. δ) Να είναι ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α..Σηµειώνεται ότι, φυσικά πρόσωπα απασχολούµενα στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή στη λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων που δεν είναι ασφαλισµένα στον Ο.Γ.Α., έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο.Αν ο επαγγελµατίας αγρότης που είναι ασφαλισµένος στον Ο.Γ.Α. αλλάξει κύριο κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών µονάδων ή µονάδων διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο. Ειδικά για τον απασχολούµενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρκαλιεία και υδατοκαλλιέργεια) το προτεινόµενο σχέδιο νόµου θέτει ειδικές προϋποθέσεις για το χαρακτηρισµό του ως επαγγελµατία αγρότη που συνίστανται στα εξής : Ι. Να είναι ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή να συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκµετάλλευση επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους (πλην σκαφών υ- περπόντιας αλιείας) ή να απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ε- τήσιου χρόνου εργασίας του και να λαµβάνει από την α- πασχόλησή του αυτή τουλάχιστον το 35% του ετήσιου εισοδήµατος και να είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας. ΙΙ. Ως ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης ή µισθωτής επαγγελ- µατικού σκάφους να προµηθεύεται καύσιµα θαλάσσης τουλάχιστον µία φορά στα τρία χρόνια. Η τελευταία προϋπόθεση καθώς και η προϋπόθεση της δήλωσης 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος, δεν ισχύει για τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών ολικού µήκους µέχρι έξι (6) µέτρα. ΙΙΙ. Επιπλέον τίθεται το κριτήριο της ασφάλισης στον ΟΓΑ, είτε στο ΝΑΤ υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά σκάφη τουλάχιστον επί µια πενταετία, είτε στο ΙΚΑ υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη τουλάχιστον από το Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 το προτεινόµενο σχέδιο νόµου θέτει τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισµό ενός φυσικού προσώπου ως επαγγελµατία αγρότη. Σηµαντική θεωρείται κατά τις συγκεκριµένες διατάξεις µεταξύ άλλων η αυτοπρόσωπη απασχόληση του φυσικού προσώπου κατά ποσοστό 30% του συνολικού χρόνου εργασίας του, και, σε περίπτωση ύπαρξης άλλου επαγγέλµατος ή εισοδηµάτων από άλλες πηγές, ορίζεται ότι το ύψος του εισοδή- µατος που θα προέρχεται από την αγροτική εκµετάλλευση πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 35% του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του. Και τούτο, διότι ενόψει της φύσης της αγροτικής απασχόλησης, και της κατά τα γνωστά ευµετάβλητης οικονοµικής απόδοσης εξαιτίας αστάθµητων παραγόντων είναι σκόπιµο να αποκλείεται κάποιο πρόσωπο από το χαρακτηρισµό του επαγγελµατία αγρότη τότε µόνο όταν το ύψος του εισοδήµατος είναι κατώτερο του 35% του συνολικού ετήσιου, ήτοι τµή- µατος επουσιώδους σε σχέση µε το εισόδηµα που αποκοµίζει από την ενάσκηση άλλου επαγγέλµατος, ασφαλιστέου σε άλλο φορέα, καθώς και όταν ο χρόνος αυτοπρόσωπης ενασχόλησής του είναι κατώτερος από το 30% του συνολικού χρόνου εργασίας του. Επισηµαίνεται ο επιβεβληµένος περιορισµός του µεγέθους των αγροτοτουριστικών µονάδων σε δέκα δωµάτια ως και ο περιορισµός αναφορικά µε τη διαχείριση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100ΚW ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να δικαιούνται αγροτικές ενισχύσεις µεγάλες τουριστικές µονάδες ή µεγάλες µονάδες διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. (β) Κάτοχοι Αγροτικής Εκµετάλλευσης Εγγράφονται επίσης στο ΜΑΑΕ τα φυσικά πρόσωπα ε- κείνα που είναι αποδεδειγµένα κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης χωρίς να είναι επαγγελµατίες αγρότες. Σύµφωνα µε τις προτεινόµενες διατάξεις κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης θεωρούνται : α) οι κύριοι, συγκύριοι ή νοµείς αγροτικής εκµετάλλευσης ή β) οι µισθωτές ή α- γρολήπτες αγροτικής εκµετάλλευσης, εφόσον η µίσθωση ή η επίµορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρµόδια.ο.υ. γ) οι µισθωτές υ- δάτινης έκτασης προκειµένου για υδατοκαλλιέργεια. Στην προκειµένη περίπτωση, δεν απαιτούνται οι προϋποθέσεις της αυτοπρόσωπης ενασχόλησης µε την αγροτική εκµετάλλευση, ή τα ελάχιστα ποσοστά εισοδήµατος ή χρόνου ενασχόλησης σε αγροτική δραστηριότητα, ή της ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου για τους επαγγελµατίες αγρότες. Κατά τους όρους των διατάξεων αυτών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκ- µεταλλεύσεων εγγράφεται για παράδειγµα ο επιτηδευ- µατίας, ή ο δηµόσιος υπάλληλος που δεν ασχολείται µε το αγροτικό επάγγελµα, αλλά κατέχει αγροτική εκµετάλλευση και λαµβάνει εισόδηµα από την εκµετάλλευση αυτή. Στο ΜΑΑΕ εγγράφονται υποχρεωτικά και τα νοµικά πρόσωπα που είναι αποδεδειγµένα κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης συµπεριλαµβανοµένων και των µεικτών αγροτικών εκµεταλλεύσεων (δηλαδή τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα οποία, εκτός από τον κλάδο αγροτικής οικονοµίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τοµείς). Ενδεικτικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ως παράδειγµα µεικτής εκµετάλλευσης τουριστική µονάδα που καλλιεργεί και ελαιώνες ή αµπέλια χωρίς όµως να είναι η αγροτική εκείνη η δραστηριότητα που αποφέρει σε αυτήν το ουσιώδες ποσοστό εισοδήµατός της. Το προτεινόµενο νοµοσχέδιο προβλέπει και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από το φυσικό ή το νο- µικό πρόσωπο για την εγγραφή στο Μητρώο των Αγροτών και των Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων. Προβλέπεται αναλυτικά η διαδικασία, συµπλήρωσης και υποβολής της αίτησης για την εγγραφή στο ΜΑΕΕ, καθώς και οι φορείς για την ενηµέρωση και εποπτεία του ΜΑΑΕ. Επιση- µαίνονται παράλληλα και οι επιπτώσεις που θα επέλθουν στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σε περίπτωση παράλειψης, ή εκπρόθεσµης συµπλήρωσης της αίτησης και υποβολής αυτής, ή ανακριβούς ή ψευδούς συµπλήρωσης και υποβολής της. Ειδικότερα ορίζεται ότι για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα συµπληρώνουν και υποβάλλουν µηχανογραφικό έντυπο αίτησης που απευθύνεται στις κατά τόπους Περιφερειακές ιευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και των προσώπων, η υποβολή της αίτησης εγγραφής στο ΜΑΕΕ, συµπίπτει χρονικά µε την υποβολή της αίτησης που υποβάλουν οι δικαιούχοι για την ενεργοποίηση δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης. Είναι προφανές ότι δεν είναι δικαιούχοι των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης όλα

3 3 τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο ΜΑΕΕ. Επίσης, αναφέρεται ότι πηγές για την ενηµέρωση του ΜΑΑΕ θα είναι α) το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρησης και Ελέγχου (ΟΣ Ε), β) η αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, γ) κάθε άλλη πηγή του Υπουργείου Αγροτικής Α- νάπτυξης και Τροφίµων που τηρεί και ενηµερώνει µητρώα, όπως ο Ε.Λ.Γ.Α. και η Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου και δ) άλλοι δηµόσιοι φορείς όπως το Υ- πουργείο Οικονοµικών, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ε.ΣΤ.Α.), το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ε) το Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (Κ.Α.Μ). Εν κατακλείδι, µε τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου επιδιώκεται να καταγραφούν οι επαγγελ- µατίες αγρότες και τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι αποδεδειγµένα κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης σε µια ενιαία βάση δεδοµένων που στο εξής θα ονοµάζεται «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)», που θα περιλαµβάνει τη βάση δεδοµένων του υπάρχοντος Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, που έχει συνταχθεί µε βάση το άρθρο 1 του ν.2332/1995 και τη βάση δεδοµένων του Συστήµατος Υ- ποστήριξης της Λήψης Αποφάσεων Σχεδιασµού ιαρθρωτικών Μέτρων Αγροτικής Πολιτικής που λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την αποτελεσµατικότερη ευρύτερη αγροτική πολιτική. Ακολουθεί συστηµατική ανάλυση κατά άρθρο: Άρθρο 1 Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων Στο άρθρο 1 προβλέπεται η δηµιουργία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα ως και τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον κλάδο της αγροτικής οικονοµίας, ήτοι την φυτική, ζωική ή α- λιευτική παραγωγή ή κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση.επίσης περιγράφεται ο σκοπός της ύπαρξης του Μητρώου (ο οποίος συµπληρώνεται και µε την διάταξη του άρθρου 7 για την ενοποίηση των βάσεων δεδοµένων του ΥΠΑΑΤ) που είναι η καταγραφή των επαγγελµατιών αγροτών και των αγροτικών εκµεταλλεύσεων µε όλες τις αλφαριθµητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση της αγροτικής πολιτικής. Άρθρο 2 Ορισµοί- ικαίωµα εγγραφής Στο άρθρο 2 παρατίθενται ορισµοί χρήσιµοι για την ε- φαρµογή του παρόντος σχεδίου νόµου, µε σηµαντικότερο τον ορισµό του επαγγελµατία αγρότη ως και τα δικαιούµενα εγγραφής φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Στην παράγραφο 1 εδάφιο α του άρθρου 2 καθορίζονται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το ενήλικο φυσικό πρόσωπο, άνδρας ή γυναίκα, που απασχολείται µε την αγροτική δραστηριότητα, ως επαγγελ- µατίας αγρότης. Οι προϋποθέσεις πρέπει για το φυσικό πρόσωπο να συντρέχουν αθροιστικά και συνίστανται: α) Να είναι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης, (ο όρος α- γροτική εκµετάλλευση περιλαµβάνει τη µονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων συµπεριλαµβανοµένης της αποθήκευσης, τυποποίησης και συσκευασίας και εν γένει τοποθέτησης µέχρι του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκµετάλλευση καθώς την πρώτη χωρική µεταποίησή τους, τη θαλάσσια αλιεία, την αλιεία εσωτερικών υδάτων, την σπογγαλιεία,την οστρακαλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, ως και τη µονάδα που δραστηριοποιείται στη διαχείριση ανανεώσι- µων πηγών ενέργειας και λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων). β) Να ασχολούνται επαγγελµατικά µε την αγροτική δραστηριότητα κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας τους. Ο τρόπος προσδιορισµού της ετήσιας α- πασχόλησης θα καθοριστεί µε Υπουργική Απόφαση (άρθρο 8 του σχεδίου) και σύµφωνα µε τις δηλώσεις εκµετάλλευσης που υποβάλλουν οι αγρότες και τους δείκτες Μονάδων Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.) που προκύπτουν από τα στοιχεία του ικτύου Λογιστικής Πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Να λαµβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός τους.θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα εισοδήµατα που προσµετρώνται στο συνολικό ετήσιο ατοµικό εισόδηµα για τον υπολογισµό του αγροτικού εισοδήµατος καθώς και αυτά που δεν προσµετρώνται, θα καθοριστούν µε Υπουργική Απόφαση (άρθρο 8 του σχεδίου). δ) Να είναι ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α..Σηµειώνεται ό- τι, φυσικά πρόσωπα απασχολούµενα στη διαχείριση α- νανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή στη λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων που δεν είναι ασφαλισµένα στον Ο.Γ.Α., έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο.Αν ο επαγγελµατίας αγρότης που είναι ασφαλισµένος στον Ο.Γ.Α. αλλάξει κύριο κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών µονάδων ή µονάδων διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο. Ειδικά για τον απασχολούµενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία και υδατοκαλλιέργεια) το προτεινόµενο σχέδιο νόµου (άρθρ. 2, παρ.1, εδ. β ) θέτει ειδικές προϋποθέσεις για το χαρακτηρισµό του ως επαγγελµατία αγρότη που συνίστανται στα εξής: Ι. Να είναι ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή να συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκµετάλλευση επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους (πλην σκαφών υ- περπόντιας αλιείας) ή να απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ε- τήσιου χρόνου εργασίας του και να λαµβάνει από την α- πασχόλησή του αυτή τουλάχιστον το 35% του ετήσιου εισοδήµατος και να είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας. ΙΙ. Ως ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης ή µισθωτής επαγγελ- µατικού σκάφους να προµηθεύεται καύσιµα θαλάσσης τουλάχιστον µία φορά στα τρία χρόνια. Η τελευταία προϋπόθεση καθώς και η προϋπόθεση της δήλωσης 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος, δεν ισχύει για τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών ολικού µήκους µέχρι έξι (6) µέτρα. ΙΙΙ. Επιπλέον τίθεται το κριτήριο της ασφάλισης στον ΟΓΑ, είτε στο ΝΑΤ υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά σκάφη τουλάχι-

4 4 στον επί µια πενταετία, είτε στο ΙΚΑ υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε επαγγελµατικά αλλιευτικά σκάφη τουλάχιστον από το Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 το προτεινόµενο σχέδιο νόµου θέτει τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισµό ενός φυσικού προσώπου ως επαγγελµατία αγρότη. Σηµαντική θεωρείται κατά τις συγκεκριµένες διατάξεις µεταξύ άλλων η αυτοπρόσωπη απασχόληση του φυσικού προσώπου κατά ποσοστό 30% του συνολικού χρόνου εργασίας του, και, σε περίπτωση ύπαρξης άλλου επαγγέλµατος ή εισοδηµάτων από άλλες πηγές, ορίζεται ότι το ύψος του εισοδή- µατος που θα προέρχεται από την αγροτική εκµετάλλευση πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 35% του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του. Και τούτο, διότι ενόψει της φύσης της αγροτικής απασχόλησης, και της κατά τα γνωστά ευµετάβλητης οικονοµικής απόδοσης εξαιτίας αστάθµητων παραγόντων είναι σκόπιµο να αποκλείεται κάποιο πρόσωπο από το χαρακτηρισµό του επαγγελµατία αγρότη τότε µόνο όταν το ύψος του εισοδήµατος είναι κατώτερο του 35% του συνολικού ετήσιου, ήτοι τµή- µατος επουσιώδους σε σχέση µε το εισόδηµα που αποκοµίζει από την ενάσκηση άλλου επαγγέλµατος, ασφαλιστέου σε άλλο φορέα, καθώς και όταν ο χρόνος αυτοπρόσωπης ενασχόλησής του είναι κατώτερος από το 30% του συνολικού χρόνου εργασίας του. Επισηµαίνεται ο επιβεβληµένος περιορισµός του µεγέθους των αγροτοτουριστικών µονάδων σε δέκα δωµάτια ως και ο περιορισµός αναφορικά µε τη διαχείριση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100ΚW ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να δικαιούνται αγροτικές ενισχύσεις µεγάλες τουριστικές µονάδες ή µεγάλες µονάδες διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Στην παράγραφο 1 εδάφιο γ του άρθρου 2 επίσης ορίζεται η έννοια του κατόχου της αγροτικής εκµετάλλευσης, που περιλαµβάνει τον κύριο, συγκύριο ή νοµέα καθώς και το µισθωτή ή αγρολήπτη της αγροτικής εκµετάλλευσης, εφόσον η µίσθωση ή η επίµορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρµόδια.ο.υ. ως και το µισθωτή της υδάτινης έκτασης προκει- µένου περί υδατοκαλλιέργειας. Στην ίδια παράγραφο 1 εδάφιο δ ορίζεται η έννοια της αγροτικής εκµετάλλευσης ως η µονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων και καθορίζεται ότι στις δραστηριότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης περιλαµβάνεται και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, και η εν γένει τοποθέτηση των προϊόντων µέχρι του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης καθώς και η πρώτη χωρική µεταποίησή τους. Στην αγροτική εκµετάλλευση περιλαµβάνεται επίσης η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια ως και η µονάδα διαχείρισης α- νανεώσιµων πηγών ενέργειας και η λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων. Στην ίδια παράγραφο 1 εδάφιο ε του άρθρου 2 ορίζονται ως µικτές αγροτικές εκµεταλλεύσεις τα νοµικά πρόσωπα που εκτός από τον κλάδο της αγροτικής οικονο- µίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τοµείς οικονο- µίας. Στην ίδια παράγραφο 1 εδάφιο στ του άρθρου 2 ορίζεται ως αγροτική δραστηριότητα κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα σε ένα τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας, δηλαδή τη φυτική, ζωική ή τη θαλάσσια αλιεία, ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων,την σπογγαλιεία, την οστρακαλιεία ή την υδατοκαλλιέργεια που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 kw, στη λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων και στη δασική παραγωγή. Στην παράγραφο 1 εδάφιο ζ του άρθρου 2 ορίζονται ως αγροτικά προϊόντα, τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραµατοπονίας και των παντός είδους εκτροφών ως και τα προερχόµενα από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή µεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την εν γένει αγροτική δραστηριότητα. Άρθρο 3 ιαδικασία Εγγραφής Στο άρθρο 3 ορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης από τα φυσικά ή τα νοµικά πρόσωπα για την ένταξη τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (παρ. 1), οι επιπτώσεις που επέρχονται στην περίπτωση παράλειψης υποβολής ή ανακριβούς συµπλήρωσης της αίτησης από τους υπόχρεους (παρ. 2) που συνίστανται στην έκπτωση από τα ευεργετήµατα που προβλέπουν τα µέτρα στήριξης που παρέχονται στους αγρότες ή τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις καθώς και η ανατροπή των συνεπειών - υπό προϋποθέσεις - που επέρχονται στην περίπτωση της εκπρόθεσµης συµπλήρωσης και υ- ποβολής της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο (παρ. 3). 1. ιευκρινίζεται ότι το µηχανογραφικό έντυπο της αίτησης που απευθύνεται στις κατά τόπους Περιφερειακές ιευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., υποβάλλεται από τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα του άρθρου 2, είτε είναι δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης είτε όχι, ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης για ενεργοποίηση των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης, και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986.για την εγγραφή στο Μητρώο διενεργείται διασταύρωση µε τα στοιχεία του ψηφιακού υποβάθρου που τηρείται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όσον αφορά στις δηλούµενες εκτάσεις και εκµεταλλεύσεις. Η παράλειψη ή ανακριβής συµπλήρωση και υποβολή αυτού επιφέρει έκπτωση από τα ευεργετήµατα που προβλέπονται από το άρθρο 78 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ) όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε την παρ.4 του άρθρου 22 του ν.3634/2008 και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 634/1977 όπως ισχύουν µετά την τροποποίηση τους µε την παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 2520/ 1997 και την παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 3220/2004 (αφορούν στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και στην απαλλαγή από το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου). Η εκπρόθεσµη συµπλήρωση και υποβολή της αίτησης εγγραφής αίρει τις συνέπειες µόνο για το µέλλον, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύµατος, οπότε επιτρέπεται η άρση των συνεπειών αυτών και για το παρελθόν, εφόσον από τη φύση τους και γενικά από τις περιστάσεις είναι δυνατή µια τέτοια ρύθµιση. Για την εγγραφή διενεργείται διασταύρω-

5 5 ση µε τα στοιχεία του ψηφιακού υποβάθρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Άρθρο 4 Ενηµέρωση Μητρώου Τόπος Υποβολής Αίτησης Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι η ενηµέρωση του Μητρώου α- νατίθεται στις Περιφερειακές ιευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ενώ µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί αυτή να ανατεθεί σε άλλο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου (παρ. 1). Προβλέπεται επιπλέον, ότι η υποβολή της αίτησης και η εγγραφή γίνεται: α) Για τον επαγγελµατία αγρότη, στην έδρα της Περιφερειακής ιεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Περιφέρεια της οποίας έχει την αγροτική του εκµετάλλευση, β) Για τον κάτοχο αγροτικής εκµετάλλευσης (φυσικό πρόσωπο), στην Περιφερειακή ιεύθυνση του ΟΠΕΚΕ- ΠΕ, στην Περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η.ο.υ. στην οποία υποβάλλει την φορολογική του δήλωση. γ) Για τα νοµικά πρόσωπα, κατόχους αγροτικών εκµεταλλεύσεων, στην Περιφερειακή ιεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, στην Περιφέρεια της οποίας έχουν την έ- δρα τους (παρ. 2). Άρθρο 5 Πηγές Ενηµέρωσης Μητρώου Στο άρθρο 5 ορίζονται ως πηγές για την ενηµέρωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων α) το ΟΣ Ε, β) η αίτηση για ενιαία ενίσχυση, γ) κάθε άλλη πηγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που ενηµερώνει µητρώα όπως ο Ε.Λ.Γ.Α., και η Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου καθώς και δ) άλλες δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς όπως το Υπουργείο Οικονοµικών, η ΕΣΤΑ, το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και ε) το Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (Κ.Α.Μ.). Άρθρο 6 Τήρηση Μητρώου Στο άρθρο 6 ρυθµίζεται ότι όλα τα στοιχεία του Μητρώου που υποβάλλονται στις Περιφερειακές ιευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, συγκεντρώνονται στη ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην οποία τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή το συγκεντρωτικό Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων της χώρας. Προβλέπεται η δυνατότητα µε Υπουργική Απόφαση να καθοριστεί άλλος φορέας ή άλλη αρµόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση, διαχείριση και εποπτεία του Μητρώου. Ο αρµόδιος φορέας ή η αρµόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση, διαχείριση και ε- ποπτεία του Μητρώου θα µεριµνά για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του Μητρώου µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα της ηµόσιας ιοίκησης. Άρθρο 7 Ενοποίηση Βάσεων εδοµένων Στο άρθρο 7 προβλέπεται ότι οι βάσεις δεδοµένων του υπάρχοντος Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 2332/1995 και του Συστήµατος Υποστήριξης της Λήψης Αποφάσεων Σχεδιασµού ιαρθρωτικών Μέτρων Αγροτικής Πολιτικής που λειτουργεί στο ΥΠΑ- ΑΤ, ενοποιούνται σε µία ενιαία βάση δεδοµένων που στο εξής ονοµάζεται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η οποία θα περιλαµβάνει αλφαριθ- µητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες (παρ. 1). Η ενηµέρωση του ΜΑΑΕ θα γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του δικτύου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.(παρ. 2). Ορίζεται επίσης, ότι τα υφιστάµενα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου Μητρώα επιµέρους κλάδων ή καλλιεργειών µπορούν να εντάσσονται µε Υπουργική α- πόφαση στο ΜΑΑΕ και να διέπονται στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος νόµου εφόσον δεν επιβάλλεται η χωριστή τήρησή τους από Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις ανάγκες εφαρµογής αυτών (παρ. 3). Άρθρο 8 Εξουσιοδοτική ιάταξη Στο άρθρο 8 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου ορίζεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καθορίζονται: α) το αναλυτικό περιεχόµενο και οι πληροφορίες που περιέχει το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, β) η διαδικασία και οι προθεσµίες για τη συµπλήρωση, υποβολή και έλεγχο του εντύπου της αίτησης, γ) ο τρόπος προσδιορισµού της ετήσιας απασχόλησης σύµφωνα µε τις δηλώσεις εκµετάλλευσης που υποβάλλουν οι αγρότες και τους δείκτες Μονάδων Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.) που προκύπτουν από τα στοιχεία του ικτύου Λογιστικής Πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ)τα εισοδήµατα που προσµετρώνται στο συνολικό ετήσιο ατοµικό εισόδηµα για τον υπολογισµό του αγροτικού εισοδήµατος καθώς και αυτά που δεν προσµετρώνται, ε) τα όργανα και η διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο όταν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία διοικητικής επίλυσης των αµφισβητήσεων που ανακύπτουν, στ) η αναγκαία ε- παγγελµατική κατάρτιση όσων φυσικών προσώπωνεπαγγελµατιών αγροτών εγγράφονται στο Μητρώο ζ) η διαδικασία έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Άρθρο 9 Αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2520/1997 Με το άρθρο 9 εναρµονίζονται διατάξεις υφιστάµενης νοµοθεσίας µε τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου όσον αφορά τους ορισµούς και τις έννοιες του ε- παγγελµατία αγρότη και της αγροτικής δραστηριότητος που περιέχονται στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 παρ.8 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 181 Α ) «Μέτρα για νέους αγρότες, Οργανισµός Γεωργικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης κλπ.» οι οποίες αντικαθίστανται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του προτεινοµένου σχεδίου νόµου.

6 6 Άρθρο 10 ιατηρούµενες-καταργούµενες ιατάξεις Με το άρθρο 10 διατηρείται σε ισχύ η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α ) και οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή της, ενώ από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό- µου καταργούνται:α) οι παράγραφοι: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 13 του άρθρου 1 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α ), και β)κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι α- ντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται στο νόµο αυτό. Άρθρο 11 Έναρξη Ισχύος Στο άρθρο 11 προβλέπεται ότι η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα ανωτέρω θέµατα αντιµετωπίζονται µε το προτεινό- µενο νοµοσχέδιο, το οποίο θέτουµε υπόψη σας για ψήφιση. Αθήνα, 16 Ιουνίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. Παπακωνσταντίνου Αικ. Μπατζελή

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων Άρθρο 1 Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµιουργείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση. 2. Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων είναι η καταγραφή όλων των επαγγελµατιών αγροτών και των αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, µε όλες τις απαραίτητες αλφαριθµητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής. Άρθρο 2 Ορισµοί - ικαίωµα Εγγραφής 1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νό- µου, οι παρακάτω ορισµοί έχουν αντίστοιχα την εξής έννοια: α. Επαγγελµατίας Αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Α- γροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης. αβ) Ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστηριότητα στην εκµετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του. αγ) Λαµβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του και αδ) Είναι ασφαλισµένος στον Οργανισµό Γεωργικής Α- σφάλισης (Ο.Γ.Α.) εκτός εάν εµπίπτει στις εξαιρέσεις α- πό την ασφάλιση στον Ο.Γ.Α., της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. β) Επαγγελµατίας αγρότης θεωρείται και το απασχολούµενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια) ενήλικο φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά: βα) Είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή µισθωτής ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκµετάλλευση επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκµετάλλευσης, τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαµβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήµατος και είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας. ββ) Προµηθεύεται ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή µισθωτής επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους καύσιµα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον µία φορά κάθε τρία έτη και βγ) Είναι ασφαλισµένος στον Ο.Γ.Α., είτε στο Ν.Α.Τ., υ- πό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά ε- παγγελµατικά σκάφη τουλάχιστον επί µία πενταετία, είτε στο Ι.Κ.Α., υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά σκάφη τουλάχιστον από το Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος και της προµήθειας καυσίµων θαλάσσης δεν απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών ο- λικού µήκους µέχρι έξι (6) µέτρων. γ) Κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νοµικό πρόσωπο που είναι: γα) Κύριος, συγκύριος ή νοµέας αγροτικής εκµετάλλευσης. γβ) Μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκµετάλλευσης, εφόσον η µίσθωση ή η επίµορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) ή γγ) Μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειµένου για υδατοκαλλιέργεια. δ) Αγροτική εκµετάλλευση είναι η µονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση ζ της παραγράφου αυτής. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης περιλαµβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση µέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκµετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική µεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων. ε) Μικτές αγροτικές εκµεταλλεύσεις είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία, εκτός από τον κλάδο της α- γροτικής οικονοµίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της ο- στρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υ- δατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή α- γροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων και στη δασική παραγωγή. ζ) Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηρα- µατοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή µεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα. 2. Στο Μητρώο εγγράφονται οι επαγγελµατίες αγρότες, καθώς και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στα οποία περιλαµβάνονται και οι µικτές αγροτικές εκµεταλλεύσεις, που είναι αποδεδειγµένα κάτοχοι, µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, αγροτικής εκµετάλλευσης στην Επικράτεια. 3. Αν η αγροτική εκµετάλλευση ανήκει λόγω συγκυριότητας ή συνεκµετάλλευσης σε περισσότερα πρόσωπα, έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο όλοι οι συγκύριοι ή συµµετέχοντες στην εκµετάλλευση, εφόσον είναι ε-

13 13 παγγελµατίες αγρότες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις α και β του άρθρου αυτού. Αν δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές ή αν είναι νοµικά πρόσωπα, έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο ως κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης. 4. Φυσικά πρόσωπα απασχολούµενα στη διαχείριση α- νανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή στη λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων που δεν είναι ασφαλισµένα στον Ο.Γ.Α., έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο. Αν ο επαγγελµατίας αγρότης που είναι ασφαλισµένος στον Ο.Γ.Α. αλλάξει κύριο κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών µονάδων ή µονάδων διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο. Άρθρο 3 ιαδικασία εγγραφής 1. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Α- γροτικών Εκµεταλλεύσεων, οι επαγγελµατίες αγρότες και οι κάτοχοι αγροτικών εκµεταλλεύσεων, είτε είναι δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης είτε όχι, συµπληρώνουν και υποβάλλουν µηχανογραφικό έντυπο αίτησης που απευθύνεται στις κατά τόπους Περιφερειακές ιευθύνσεις του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ε- νισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ταυτόχρονα µε την αίτηση που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, για ενεργοποίηση των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης. Το έντυπο αυτό επέχει θέση υ- πεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ) και επισύρει τις συνέπειες αυτού, σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς συµπλήρωσής του. Για την εγγραφή στο Μητρώο διενεργείται διασταύρωση µε τα στοιχεία του ψηφιακού υποβάθρου που τηρείται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όσον αφορά στις δηλούµενες εκτάσεις και εκµεταλλεύσεις. 2. Η παράλειψη υποβολής ή η ανακριβής συµπλήρωση της αίτησης από τους υπόχρεους επιφέρει έκπτωση από τα ευεργετήµατα που παρέχονται στους αγρότες ή τις α- γροτικές εκµεταλλεύσεις, όπως προβλέπονται από το άρθρο 78 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 και στις παραφράφους 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε την παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 2520/1997 και την παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 3220/ Η εκπρόθεσµη υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο αίρει τις συνέπειες της παραγράφου 2 από την ηµεροµηνία υποβολής της, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύµατος, ο- πότε επιτρέπεται η άρση των συνεπειών αυτών αναδρο- µικά από το χρόνο επέλευσής τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Άρθρο 4 Ενηµέρωση Μητρώου Αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή της αίτησης 1. Η ενηµέρωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ανατίθεται στις κατά τόπους Περιφερειακές ιευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ε- νηµέρωση του Μητρώου µπορεί να ανατεθεί σε άλλο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου. 2. Η υποβολή της αίτησης και η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται στην έδρα της Περιφερειακής ιεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας ο επαγγελ- µατίας αγρότης έχει την αγροτική του εκµετάλλευση. Οι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης, που είναι φυσικά πρόσωπα και δεν είναι επαγγελµατίες αγρότες, υποβάλουν αίτηση και η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται στην Περιφερειακή ιεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η.ο.υ. στην οποία υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση. Τα νοµικά πρόσωπα, που είναι κάτοχοι αγροτικών εκµεταλλεύσεων, υποβάλουν αίτηση και η εγγραφή γίνεται στην Περιφερειακή ιεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της ο- ποίας έχουν την έδρα τους. Άρθρο 5 Πηγές ενηµέρωσης Μητρώου Πηγές για την ενηµέρωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων είναι, εκτός από τα στοιχεία που τηρούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και οι παρακάτω: α) το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ..Ε.). β) η αίτηση για την ενιαία ενίσχυση γ) κάθε άλλη πηγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που τηρεί και ενηµερώνει µητρώα, ό- πως είναι ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.) και η Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου, δ) άλλες δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς, όπως είναι το Υπουργείο Οικονοµικών, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ε.ΣΤ.Α.), το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ε) το Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (Κ.Α.Μ.). Άρθρο 6 Τήρηση Μητρώου Όλα τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων που υποβάλλονται στις Περιφερειακές ιευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συγκεντρώνονται στη ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Α- νάπτυξης και Τροφίµων, στην οποία τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή το συγκεντρωτικό Μητρώο Αγροτών και Α- γροτικών Εκµεταλλεύσεων της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να καθοριστεί άλλος φορέας ή άλλη αρµόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση, διαχείριση και εποπτεία του Μητρώου. Ο αρµόδιος φορέας ή η αρµόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση, διαχείριση και εποπτεία του Μητρώου µεριµνά για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του Μητρώου µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης. Άρθρο 7 Ενοποίηση βάσεων δεδοµένων 1. Οι βάσεις δεδοµένων του υπάρχοντος Μητρώου Α- γροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α ) και η βάση δεδοµένων του Συστήµατος Υποστήριξης της Λήψης Αποφάσεων Σχεδιασµού ιαρθρωτικών Μέτρων Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

14 14 ξης και Τροφίµων, ενοποιούνται σε µια ενιαία βάση δεδο- µένων, που στο εξής ονοµάζεται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.). Η βάση αυτή περιλαµβάνει τόσο αλφαριθµητικές όσο και χαρτογραφικές πληροφορίες. 2. Η ενηµέρωση του Μ.Α.Α.Ε. γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω του δικτύου υπολογιστών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 3. Τα υφιστάµενα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου Μητρώα επιµέρους κλάδων ή καλλιεργειών, εφόσον δεν επιβάλλεται η χωριστή τήρησή τους από Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις ανάγκες εφαρ- µογής αυτών, µπορούν µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων και να διέπονται από τις διατάξεις τους παρόντος, εφόσον δεν επιβάλλεται η χωριστή τήρησή τους από Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 8 Εξουσιοδοτική ιάταξη Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έ- ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καθορίζονται: α) το α- ναλυτικό περιεχόµενο και οι πληροφορίες που περιέχει το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, β) η διαδικασία και οι προθεσµίες για τη συµπλήρωση, υποβολή και έλεγχο του εντύπου της αίτησης, γ) ο τρόπος προσδιορισµού της ετήσιας απασχόλησης σύµφωνα µε τις δηλώσεις εκµετάλλευσης που υποβάλλουν οι αγρότες και τους δείκτες Μονάδων Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.), που προκύπτουν από τα στοιχεία του ικτύου Λογιστικής Πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ)τα εισοδήµατα που προσµετρώνται στο συνολικό ετήσιο ατοµικό εισόδηµα για τον υπολογισµό του αγροτικού εισοδήµατος, καθώς και αυτά που δεν προσµετρώνται, ε) τα όργανα και η διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο όταν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία διοικητικής επίλυσης των αµφισβητήσεων που ανακύπτουν, στ) η αναγκαία επαγγελµατική κατάρτιση όσων φυσικών προσώπων-επαγγελµατιών αγροτών εγγράφονται στο Μητρώο ζ) η διαδικασία έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Άρθρο 9 Αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2520/1997 Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 8 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 181 Α ) «Μέτρα για νέους αγρότες, Οργανισµός Γεωργικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης κ.λπ.» αντικαθίσταται ως εξής: «α. Επαγγελµατίας Αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Α- γροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης. ββ) Ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστηριότητα στην εκµετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαµβάνει α- πό την απασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του και γγ) Είναι ασφαλισµένος στον Οργανισµό Γεωργικής Α- σφάλισης (Ο.Γ.Α.), εκτός εάν δεν είναι ασφαλισµένος στον Ο.Γ.Α., ως απασχολούµενος αποκλειστικά στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή στη λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως 10 δω- µατίων ή αλλάξει κύριο κλάδο κύριας ασφάλισης της α- ποκλειστικής απασχόλησής του µε την λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων ή µονάδων διαχείρισης ανανεώσι- µων πηγών ενέργειας. β) Επαγγελµατίας αγρότης θεωρείται και το απασχολούµενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια) ενήλικο φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά : βα) είναι ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµµετέχει µε οποιοδήποτε τρόπο στην εκµετάλλευση επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαµβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήµατος και είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας. ββ) Προµηθεύεται ως ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης ή µισθωτής επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους προµηθεύεται καύσιµα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον µία φορά κάθε τρία (3) έτη. γ) Κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νοµικό πρόσωπο που είναι: γα) κύριος, συγκύριος ή νοµέας αγροτικής εκµετάλλευσης. γβ) µισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκµετάλλευσης, εφόσον η µίσθωση ή η επίµορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) ή γγ) µισθωτής υδάτινης έκτασης προκειµένου για υδατοκαλλιέργεια. δ) Αγροτική εκµετάλλευση είναι η µονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση ζ της παραγράφου αυτής. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης περιλαµβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση µέχρι και του σταδίου της πρώτης πώλησης, α- ποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκµετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική µεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων. ε) Μικτές αγροτικές εκµεταλλεύσεις είναι τα νοµικά πρόσωπα τα οποία, εκτός από τον κλάδο της αγροτικής οικονοµίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα σε ένα τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της ο- στρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υ- δατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή α- γροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων και στη δασική παραγωγή. ζ) Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους,

15 15 της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηρα- µατοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή µεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα. γγ). Είναι ασφαλισµένος στον Ο.Γ.Α., είτε στο Ν.Α.Τ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά σκάφη τουλάχιστον επί µία πενταετία, είτε στο Ι.Κ.Α. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά σκάφη τουλάχιστον α- πό το Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος και της προµήθειας καυσίµων θαλάσσης δεν απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών ο- λικού µήκους µέχρι έξι (6) µέτρων. Άρθρο 10 ιατηρούµενες-καταργούµενες ιατάξεις 1. ιατηρείται σε ισχύ η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α ) και οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή της. 2.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: α) οι παράγραφοι: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 13 του άρθρου 1 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α ), και β)κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται στο νόµο αυτό. Άρθρο 11 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2010 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. Παπακωνσταντίνου Αικ. Μπατζελή Ε Κ Θ Ε Σ Η Αριθµ. 68 / 1 / 2010 Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκ- µεταλλεύσεων». Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου ρυθµίζονται τα ακόλουθα: 1. ηµιουργείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση. (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων υφίσταται σήµερα στην έδρα κάθε νοµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2332/1995). (άρθρο 1) 2. Προσδιορίζονται οι απαραίτητες έννοιες για την ε- φαρµογή των διατάξεων του νοµοσχεδίου. Ειδικότερα προσδιορίζονται οι όροι «Επαγγελµατίας Αγρότης» (αναφέρονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρoί), «Κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης», «Αγροτική Εκµετάλλευση», «Μικτές αγροτικές εκµεταλλεύσεις», «Αγροτική δραστηριότητα» και «Αγροτικά προϊόντα». (άρθρο 2) 3. Καθορίζονται: α. O σκοπός της δηµιουργίας του Μητρώου που είναι η καταγραφή όλων των επαγγελµατιών αγροτών και των αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, µε όλες τις απαραίτητες αλφαριθµητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση Αγροτικής Πολιτικής. β. Οι δικαιούµενοι προς εγγραφή στο Μητρώο. (άρθρο 3) 4. Περιγράφεται η διαδικασία εγγραφής στο παραπάνω Μητρώο. Ειδικότερα, απαιτείται αίτηση από τους υ- πόχρεους στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα. Η παράλειψη υποβολής ή η ανακριβής συµπλήρωση της αίτησης, ε- πιφέρει για τους υπόχρεους, έκπτωση από τα ευεργετή- µατα, που προβλέπουν τα µέτρα στήριξης που παρέχονται στους αγρότες ή τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις βάσει ειδικών διατάξεων. (άρθρο 4) 5.α. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε απόφασή του εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος, να καθορίσει ειδικότερα τα θέµατα που άπτονται του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων. β. Ορίζονται ως υπεύθυνες υπηρεσίες για την ενηµέρωση του παραπάνω Μητρώου, οι Περιφερειακές ιευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. γ. Προσδιορίζεται ο τόπος υποβολής της αίτησης από τους υπόχρεους. (άρθρα 5, 6) 6. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης στοιχείων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την ε- νηµέρωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων και από τις παρακάτω πηγές: - Το ΟΣ Ε - Την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση - Κάθε άλλη πηγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. - Άλλους δηµόσιους φορείς (Υπουργείο Οικονοµικών, Εθνική Στατιστική Αρχή, Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας). - Το Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (Κ.Α.Μ.). (άρθρο 7) 7. Ρυθµίζονται άλλα διαδικαστικά θέµατα σχετικά µε το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (τήρηση Μητρώου, ενοποίηση των υπαρχουσών βάσεων δεδοµένων, κ.λπ.) (άρθρα 8, 9) 8. Μνηµονεύονται οι καταργούµενες διατάξεις. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, καταργούνται από την έναρξη ι- σχύος του υπό ψήφιση νόµου, οι διατάξεις του άρθρου 1

16 16 του ν. 2332/1995, που αναφέρονται στο υφιστάµενο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, πλην αυτών της παρ. 12, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ (αφορούν στη δηµιουργία ειδικού λογαριασµού στην Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ασών, στον οποίο κατατίθενται ειδικά παράβολα για τα δικαιώµατα εγγραφής και έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών των υπόχρεων αγροτών στο υ- φιστάµενο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων. Τα ποσά των λογαριασµών αυτών διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών του παραπάνω Μητρώου.). (άρθρο 10) 9. Προσδιορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του υ- πό ψήφιση νόµου. (άρθρο 11) Από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισµού ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης σε περίπτωση παράλειψης υποβολής αίτησης από τους υπόχρεους, για εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, λόγω έκπτωσης αυτών από τα ευεργετήµατα που παρέχονται στους αγρότες ή τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις. (άρθρο 4 παρ.2) Αθήνα, 21 Μαΐου 2010 Η Γενική ιευθύντρια Βιολέττα Καρακατσάνη-Κονίδα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΗ, 30 Ιουλίου 2009, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας Γ Τάξη Δημοτικού 1. Ζωντανοί οργανισμοί-φυτά (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Μελέτη του καρπού Η χρησιμότητα των φυτών Το άνθος (κατασκευή, επικονίαση, γονιμοποίηση) 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Α, 23 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Α, 23 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Α, 23 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Απρίλιος 2014 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2014 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός- Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1 Σκοπός- Πεδίο εφαρµογής ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 62/1998 "Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ. 67/Α/26-3-1998) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Tις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2012 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης (ΔΕ 1) Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 2. (ΔΕ 2) Η Παλαιά Διαθήκη: μια ολόκληρη βιβλιοθήκη! 3. (ΔΕ 3) Οι συγγραφείς της Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 3 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 06 Μαΐου, 2007 Ώρα: 10:00 12:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από δέκα (10) θέµατα. 2) Απαντήστε σε όλα τα θέµατα. 3) Επιτρέπεται η χρήση µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1569 Έτος: 1985 ΦΕΚ: Α 183 19851025 Τέθηκε σε ισχύ: 25.10.1985 Ηµ.Υπογραφής: 21.10.1985 Τίτλος ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές επισηµάνσεις II. Οι επιµέρους ρυθµίσεις:

στο σχέδιο νόµου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές επισηµάνσεις II. Οι επιµέρους ρυθµίσεις: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Εισαγωγικές επισηµάνσεις Η απόφαση της Κυβέρνησης για την επανασύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-15 Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Υ7γ/ΓΠ/50654 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά βιβλία Δηµοτικό & Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικά βιβλία Δηµοτικό & Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικά βιβλία Δηµοτικό & Νηπιαγωγείο ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 + 2 Μεγάλη από τις προσφορά ε κδόσεις Μεταίχ µιο ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΥΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΑ ΩΡΟ Λεπτοµέρειες για την προσφορά στο οπισθόφυλλο www.metaixmio-education.gr

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Η- νωµένων Εθνών» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Η- νωµένων Εθνών» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛ. Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 Β ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 7/12-02-2013 (αρ. πρωτ. 17 11γ/ο/5/8/12.02.2013/ΦΕΚ363Β/19-02-2013) 1 ΟΜΑ Α 1: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήµερα 20.11.2002, και στα γραφεία του Ο.ΜΕ..,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ. Κάθε χωριό και περιφέρεια με τη νέα ΚΑΠ ΚΑΠ 2014 2020 Β3/25. Ελαστική προσαρµογή

ΦΑΚΕΛΟΣ. Κάθε χωριό και περιφέρεια με τη νέα ΚΑΠ ΚΑΠ 2014 2020 Β3/25. Ελαστική προσαρµογή Σε νέο σχέδιο «Καποδίστριας» για τη γεωργία οδηγούν οι αποφάσεις του Λουξεμβούργου 25 Β3/25 Κάθε χωριό και περιφέρεια με τη νέα ΚΑΠ Ακόµη και το ελάχιστο όριο περιφερειοποίησης 40% την 1η Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη Εγκληµατική Οργάνωση Νο1 Η αστυνοµία έχει εντοπίσει 12 από τους τουλάχιστον 13 φερόµενους ως µέλη της, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στα πλαίσια του αυτόφωρου. Πρόκειται, σύµφωνα µε τη σχηµατισθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002050209980016 3101 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 205 2Σεπτεμβριου 1996 ΝΟΜΟΣΥΠ' ΑΡΙΘ. 2639 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επί θεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 18/05/2006 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, κα ΖΩΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Η 2005-2006 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 169(I)/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4422 Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 1489 Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους Φάση 1 η Συνήθης ετοιμότητα Γ. Τακτικό Επίπεδο Έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ανά Νομό ή κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των Εθελοντικών Οµάδων 1 Κανονισµοί Λειτουργίας Εθελοντικών Οµάδων του ήµου Λακατάµιας Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #5 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων Νέος Νόµος 4110/2013 ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ Κλίµακα Άρθρου 9 του Ν. 2238/94 Εισήχθη µε το Νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι µια

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ ηµοτικού Τίτλος: «Αιολική Γη»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Α. Εμμανουήλ Θεσσαλονίκη, 13-07- 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ. : 2310 99 5190 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 13-10-2015 Αριθ. πρωτ. οικ. 122745/10124 Διεύθυνση : Πλατεία Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα