ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου (L 105/ ) για τη διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ 1. ΓΕΝΙΚΑ Επί της αρχής Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α του παρόντος σχεδίου ενσωµατώνονται στην εθνική έννοµη τάξη οι διατάξεις της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ, η οποία αποβλέπει στην ε- ναρµόνιση των διατάξεων των κρατών - µελών, ούτως ώ- στε να διατηρούνται για ορισµένο διάστηµα δεδοµένα που παράγονται ή τυγχάνουν επεξεργασίας από τους παρόχους διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων, µε σκοπό τη διακρίβωση, διερεύνηση και δίωξη σοβαρών εγκληµάτων (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας). Οι νέες και διαρκώς εξελισσόµενες τεχνολογικές δυνατότητες στα δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθιστούν αναγκαία τη συνεχή αναπροσαρµογή του οικείου νοµοθετικού πλαισίου, µε γνώµονα αφ ενός την πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη προστασία του ιδιωτικού βίου του ατόµου και των προσωπικών δεδοµένων, καθώς και του δικαιώµατος στο απόρρητο της επικοινωνίας, και αφ ετέρου το δικαίωµα του ατόµου σε µια ασφαλή κοινωνία, ενόψει και των πληροφοριών που µπορούν να αποκτηθούν από τη χρήση των ανωτέρω δηµόσιων δικτύων για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών ε- γκληµάτων. Πρόσφατα, µε τον ν. 3674/2008 (ΦΕΚ Α 136/ ) ενισχύθηκε το θεσµικό πλαίσιο προστασίας του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας, µε σειρά µέτρων που αφορούν στην επιβολή πρόσθετων υ- ποχρεώσεων στους παρόχους για την ασφαλέστερη παροχή των τηλεφωνικών υπηρεσιών και την επιβολή αυστηρών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. Παράλληλα, η αναγκαιότητα εγρήγορσης και συνεχούς παρέµβασης του νοµοθέτη για την προστασία της ι- διωτικής ζωής και των προσωπικών δεδοµένων στον το- µέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαπιστώνεται και στο επίπεδο του κοινοτικού δικαίου. Με τον ν. 3471/2006 ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2002/58/ΕΚ «σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Το άρθρο 4 του ανωτέρω νόµου ορίζει, ότι οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται µέσω δηµόσιου δικτύου καθώς και των συναφών δεδο- µένων κίνησης και θέσης, προστατεύονται από το απόρρητο των επικοινωνιών. Απαγορεύεται η, χωρίς άδεια, πρόσβαση στις επικοινωνίες από πρόσωπα άλλα πλην των χρηστών ή χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εκτός αν αυτή είναι αναγκαία για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ή σε περίπτωση άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 19 παρ. 1 του Συντάγµατος. Στο άρθρο 15 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ προβλέφθηκε ότι τα κράτη - µέλη δύνανται να λαµβάνουν νοµοθετικά µέτρα για να περιορίζουν το δικαίωµα στο απόρρητο της επικοινωνίας για τη διαφύλαξη της εθνικής άµυνας, της δηµόσιας ασφάλειας και για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ποινικών αδικηµάτων. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη - µέλη δύνανται, µεταξύ άλλων, να λαµβάνουν νοµοθετικά µέτρα που θα προβλέπουν τη διατήρηση δεδοµένων για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Ο εθνικός νοµοθέτης, κατά την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ δεν έκανε χρήση της παρεχοµένης από την Οδηγία δυνατότητας και δεν επέβαλε στους παρόχους την υποχρέωση προληπτικής διατήρησης δεδοµένων της επικοινωνίας για λόγους εθνικής άµυνας, δηµόσιας ασφάλειας και για την δίωξη σοβαρών εγκληµάτων. Έτσι, τα συναφή δεδοµένα διατηρούνται από τους παρόχους και τυγχάνουν επεξεργασίας µόνο για τους σκοπούς µετάδοσης και χρέωσης της επικοινωνίας, ενώ καταστρέφονται µε τη λήξη αυτής και µέχρι το τέλος της περιόδου εντός της οποίας µπορεί να αµφισβητηθεί νο- µίµως ο λογαριασµός ή να επιδιωχθεί η πληρωµή του. Εντούτοις, η Οδηγία 2002/58/ΕΚ τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2006/24/ΕΚ «για τη διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθεσίµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων ε- πικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, οδηγήθηκαν στη έκδοση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ, µε την οποία εισάγεται η υποχρέωση διατήρησης δεδοµένων συνδροµητών και εγγεγραµµένων χρηστών στο πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θεωρώντας ότι η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων από τις αρµόδιες αρχές µπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιµο εργαλείο στη µάχη κατά της τροµοκρατίας και της οργανωµένης εγκληµατικότητας. Κατόπιν αυτού, µε την ενλόγω Οδηγία η προαναφερθείσα ευχέρεια των κρατών - µελών να επιβάλλουν στους παρόχους την υποχρέωση προληπτικής διατήρησης ορισµένων δεδοµένων της επικοινωνίας, έχει µετατραπεί σε υποχρέωση των κρατών - µελών. Ενόψει τούτων, και σε συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις της Χώρας που απορρέουν από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το προτεινόµενο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου επιβάλλεται η διατήρηση ορισµένων δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθεσίµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων ε- πικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, προκειµένου τα δεδοµένα αυτά να καθίστανται διαθέσιµα στις αρµόδιες αρχές για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Επί της αρχής επισηµαίνεται, πρωτίστως, ότι τα διατηρούµενα δεδοµένα δεν αφορούν στο περιεχόµενο της ε- πικοινωνίας. Εξάλλου, η διατήρηση των δεδοµένων της επικοινωνίας, αποσκοπεί, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ.

2 2 1 του Συντάγµατος, στη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Η τελευταία επισήµανση έχει ιδιαίτερη ση- µασία, καθώς, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ, η υποχρέωση διατήρησης των δεδοµένων αποσκοπεί στη «διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικηµάτων, όπως ορίζονται βάσει του εθνικού δικαίου των κρατών µελών». Όπως αναφέρθηκε, τα δεδοµένα της επικοινωνίας των χρηστών διατηρούνται σήµερα για λόγους µετάδοσης και χρέωσης της επικοινωνίας. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται πλέον και για την περίπτωση της διακρίβωσης ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Η διατήρηση των δεδο- µένων της επικοινωνίας δεν συνιστά ανακριτική πράξη, αφού τα δεδοµένα της επικοινωνίας παραµένουν στα αρχεία του παρόχου, δεν τυγχάνουν επεξεργασίας και γνωστοποιούνται στις αρµόδιες αρχές, µόνον υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες του εκτελεστικού νό- µου του άρθρου 19 παρ. 1 του Συντάγµατος. Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, προϋπόθεση διενέργειας της ανακριτικής πράξης της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών αποτελεί κατ άρθρο 4 του ν. 2225/1994 η διακρίβωση των εκεί αναφερόµενων εγκληµάτων αναφορικά µε συγκεκριµένο κατηγορούµενο, ενώ κατά το άρθρο 253Α παρ. 1 εδ. γ του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας (ΚΠ ) στην έννοια της έρευνας του άρθρου 253 ΚΠ συ- µπεριλαµβάνεται και η ανακριτική πράξη της άρσης του απορρήτου. Η έρευνα και κάθε άλλη ανακριτική πράξη α- ναφέρονται σε έγκληµα και διεξάγονται, κατ άρθρο 251 ΚΠ, στο πλαίσιο ανάκρισης ή προανάκρισης, σε αντίθετη δε περίπτωση η διεξαχθείσα ανακριτική πράξη είναι µη νόµιµη και απολύτως άκυρη (Α.Π. 1328/2003). Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των πληροφοριών που προκύπτουν από τα δεδοµένα αυτά επιτρέπεται µόνον εφόσον διαταχθεί η διενέργεια της ανακριτικής πράξης της άρσης του απορρήτου σε βάρος συγκεκριµένου προσώπου για την τέλεση συγκεκριµένου εγκλήµατος, ενώ πρέπει να τονισθεί ότι µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου του νοµοσχεδίου δεν επιτρέπεται προληπτική επεξεργασία των διατηρούµενων δεδοµένων, η οποία θα προσέκρουε στο άρθρο 19 του Συντάγµατος και την αρχή της αναλογικότητας. Οι ρυθµίσεις του παρόντος κεφαλαίου του νοµοσχεδίου στο πλαίσιο της στάθµισης αντίρροπων συµφερόντων, µε σεβασµό στην αρχή της αναλογικότητας, προβλέπουν περαιτέρω µέτρα για την αποτελεσµατική προστασία των διατηρούµενων δεδοµένων της επικοινωνίας των συνδροµητών και εγγεγραµµένων χρηστών. Προς τον σκοπό αυτό, ορίζεται ο αναγκαίος χρόνος διατήρησης των δεδοµένων και επιτάσσεται η καταστροφή τους µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο µόλις συµπληρωθεί το χρονικό αυτό διάστηµα, καθιερώνεται ως τόπος διατήρησης η Ελληνική Επικράτεια, επιβάλλονται πρόσθετες και ειδικές υποχρεώσεις στους παρόχους για την προστασία και την ασφάλεια των δεδοµένων, ορίζονται ως αρµόδιες ε- ποπτικές αρχές η Αρχή ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.) και η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π..Π.Χ.), προβλέπονται βαρύτατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των τασσοµένων υποχρεώσεων και, τέλος, θωρακίζεται η σύννοµη επεξεργασία των δεδοµένων µε την εγγύηση της δικαστικής αρχής. 2. ΕΙ ΙΚΑ Κατ άρθρο Άρθρο 1 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 οριοθετούνται το βασικό αντικείµενο και το πεδίο εφαρµογής του πρώτου κεφαλαίου. Ειδικότερα, σκοπός αυτού, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, είναι η επιβολή υποχρεώσεων στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών στο κοινό στην Ελληνική Επικράτεια, κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Ε- πισηµαίνεται, ότι η παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται υπό το καθεστώς γενικής αδείας του άρθρου 21 του ν. 3471/2006, ο οποίος νόµος µεταξύ άλλων ενσωµατώνει στην Ελληνική έννοµη τάξη και σχετική διάταξη της Οδηγίας 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι υ- ποχρεώσεις των παρόχων περιλαµβάνουν τη διατήρηση δεδοµένων στο πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ούτως ώστε, αν παραστεί ανάγκη για τη διακρίβωση ιδιαιτέρως σοβαρών εγκληµάτων, τα δεδοµένα αυτά να µπορούν να διαβιβασθούν στις αρµόδιες αρχές (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ). Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται σε δεδο- µένα κίνησης ή θέσης, καθώς και σε δεδοµένα αναγνώρισης του συνδροµητή ή του εγγεγραµµένου χρήστη, ο- ποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου. Συνεπώς, ως προς το πεδίο εφαρµογής δεν καθιερώνεται καµιά ε- ξαίρεση. Ορίζεται ρητώς, ότι αντικείµενο της διατήρησης δεν µπορεί, οπωσδήποτε, να είναι το περιεχόµενο της ε- πικοινωνίας και η ιστοσελίδα καθώς και οι πληροφορίες που παράγονται από την επικοινωνία µέσω του διαδικτύου (άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ). Άρθρο 2 Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία έ- τη από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, οι διατάξεις της νοµοθεσίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν έ- χουν ακόµα κωδικοποιηθεί (βλ. σχετικά και παρακάτω, στο άρθρο 17 του παρόντος σχεδίου). Το γεγονός αυτό καθιστά δυσχερή την εισαγωγή ρυθµίσεων σε τοµείς που ρυθµίζονται ήδη από την υφιστάµενη νοµοθεσία, τόσο από ουσιαστική όσο και από νοµοτεχνική άποψη. Η δυσχέρεια αυτή επιτείνεται κατά την ενσωµάτωση Οδηγιών, που τροποποιούν το εθνικό δίκαιο. Προκειµένου, λοιπόν, να αποφευχθούν αντινοµίες, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται, κατ αρχάς, ότι και για τους σκοπούς του α κεφαλαίου του παρόντος νόµου εφαρµόζονται οι ορισµοί που έχουν περιληφθεί σε προγενέστερα νοµοθετήµατα και συγκεκριµένα στους νόµους 3471/2006, 3431/2006 και 2472/1997, όπως εκάστοτε ι- σχύουν. Πέραν των ανωτέρω ορισµών, µε την παράγραφο 2 δίδονται και ειδικοί ορισµοί για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου («δεδοµένα», «χρήστης», «τηλεφωνική υπηρεσία», «κωδικός ταυτότητας χρήστη», «κωδικός ταυτότητας κυψέλης», «ανεπιτυχής κλήση» - άρθρο 2 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ).

3 3 Άρθρο 3 Με το άρθρο 3 (παρ. 1 και 2) εισάγεται εξαίρεση στην, κατ αρχήν, απαγόρευση διατήρησης δεδοµένων, που α- πορρέει από τις διατάξεις του ν. 3471/2006, και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες θεµελιώνεται υποχρέωση των παρόχων για την διατήρηση των δεδο- µένων. Η σχετική υποχρέωση υφίσταται, όταν τα δεδο- µένα παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την παροχή των υπηρεσιών επικοινωνιών (άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ), ως προς δε τις ανεπιτυχείς κλήσεις, θεσπίζεται επίσης η αυτή υποχρέωση για τους παρόχους, εφόσον, δηλαδή, τα δεδοµένα των ανεπιτυχών κλήσεων παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή αποθηκεύονται ή καταγράφονται από τους παρόχους (άρθρο 3 παρ. 2 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ). Τέλος, η διάταξη της παραγράφου 3 έχει προστατευτικό χαρακτήρα για το απόρρητο της επικοινωνίας, διότι επαναλαµβάνεται ρητώς η απαγόρευση διατήρησης δεδοµένων που αποκαλύπτουν το περιεχόµενο της επικοινωνίας. Άρθρο 4 Στο άρθρο 4 καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις ο- ποίες οι αρµόδιες αρχές δύνανται να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα. εν εισάγονται νέες ρυθµίσεις σε σχέση µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, δεδοµένου ότι εφαρµόζεται ο ν. 2225/1994, δηλαδή ο εκτελεστικός νόµος του άρθρου 19 του Συντάγµατος, όπως εκάστοτε ισχύει (άρθρο 4 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ). Άρθρο 5 Με τις διατάξεις του άρθρου 5 καθορίζονται οι κατηγορίες δεδοµένων, τα οποία υποχρεούνται να διατηρούν οι πάροχοι. Τα δεδοµένα αυτά κατηγοριοποιούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας, ως δεδοµένα αναγκαία για την ανίχνευση και τον προσδιορισµό της πηγής αλλά και του προορισµού της επικοινωνίας, ως δεδοµένα αναγκαία για τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας, ώ- ρας, διάρκειας και του είδους της επικοινωνίας, ως δεδο- µένα αναγκαία για τον προσδιορισµό του εξοπλισµού ε- πικοινωνίας των χρηστών, ή του φεροµένου ως εξοπλισµού επικοινωνίας τους και, τέλος, ως δεδοµένα αναγκαία για τον προσδιορισµό της θέσης του εξοπλισµού κινητής επικοινωνίας. Η αναφορά στην περίπτωση προπληρωµένων ανώνυµων υπηρεσιών (παράγραφος 5 στοιχ. β υποπερ. στστ ) καλύπτει το ενδεχόµενο επαναφοράς µίας τέτοιας ρύθµισης, µε δεδοµένο ότι ο ι- σχύων ν. 3783/2009 (ΦΕΚ 136 Α ) προβλέπει ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωµένου χρόνου οµιλίας, συνδροµητών µε συµβόλαιο ή άλλης µορφής κινητής τηλεπικοινωνίας. Άρθρο 6 Οι διατάξεις του άρθρου 6, µε τις οποίες ορίζονται ο τόπος και η διάρκεια διατήρησης των δεδοµένων, έχουν κατ εξοχήν προστατευτικό χαρακτήρα. Ορίζεται ως τόπος διατήρησης η Ελληνική Επικράτεια, προκειµένου να είναι ευχερής, άµεσος και αποτελεσµατικός ο έλεγχος των αρµόδιων αρχών για την ασφάλεια των δεδοµένων του παρόντος κεφαλαίου, τα οποία, άλλωστε, ως εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας, απολαµβάνουν της συνταγµατικής προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών, όπως ορίζεται και στο άρθρο 4 του ν. 3471/2006. Ε- πισηµαίνεται, ότι όχι µόνο τα διατηρούµενα δεδοµένα, αλλά και τα φυσικά µέσα παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των εν λόγω δεδοµένων πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Ως χρόνος διατήρησης ορίζεται, το χρονικό διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών που θεωρείται, κατ αρχήν, επαρκές, προκειµένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόµενοι από την Οδηγία και συνακόλουθα το νόµο στόχοι για τη διακρίβωση ιδιαιτέρως σοβαρών εγκληµάτων, ενώ, εξάλλου, το χρονικό αυτό διάστηµα δεν συνιστά δυσανάλογη ε- πέµβαση στα ατοµικά δικαιώµατα των προσώπων (άρθρο 6 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ). Περαιτέρω, επιβάλλεται η καταστροφή των δεδοµένων µε αυτοµατοποιηµένη διαδικασία αµέσως µετά το τέλος του χρονικού διαστήµατος τήρησης. Τέλος, ορίζεται ότι τα δεδοµένα που διατηρούνται από τον πάροχο και για τα οποία ήρθη το απόρρητο για τη διακρίβωση ιδιαιτέρως σοβαρών εγκληµάτων καταστρέφονται ύστερα από γνωστοποίηση της σχετικής διάταξης της αρµόδιας αρχής, όταν παύσουν οι λόγοι για τους οποίους διατάχθηκε η πρόσβαση σ αυτά (άρθρο 7 στοιχ. δ) της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ). Άρθρο 7 Ως γνωστόν, για την ρύθµιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και του απορρήτου των επικοινωνιών, η Ελλάδα έχει θεσπίσει ένα πυκνό κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται, µεταξύ άλλων, οι νόµοι 2472/1997, 3115/2005, 3431/2006, 3471/2006, 3674/2008. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλονται πρόσθετες και ειδικές υποχρεώσεις στους παρόχους για την αποτελεσµατική διαφύλαξη των δεδοµένων που διατηρούν επί δώδεκα (12) µήνες, χωρίς βεβαίως να θίγονται οι σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών. Στην παράγραφο 1 καθιερώνονται ορισµένες γενικές αρχές ασφάλειας (άρθρο 7 στοιχ. α) έως γ) της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ), ενώ µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 επιβάλλεται η υποχρέωση στους παρόχους να καταρτίζουν, σε εναρµόνιση µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 του ν. 3674/2008, ειδικό σχέδιο ασφάλειας για τα δεδοµένα που διατηρούν. Περαιτέρω, θεσπίζεται εξουσιοδότηση, προκειµένου µε κοινή πράξη τους, η Α..Α.Ε. και η Α.Π..Π.Χ. να καθορίσουν κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία και τον τρόπο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Επισηµαίνεται, ότι συναρµοδιότητα των δύο ανωτέρω Ανεξαρτήτων Αρχών για την έκδοση κανονιστικής πράξης έ- χει θεσπισθεί ήδη µε τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3471/2006. Άρθρο 8 Με το εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι ο πάροχος υποχρεούται να διατηρεί τα δεδοµένα του άρθρου 5 κατά τρόπο που να του επιτρέπει να τα επεξεργάζεται ηλεκτρονικά και να τα διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη γνωστοποίησης της οικείας διάταξης (άρθρο 8 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ). Εξάλλου, και λόγω της τεχνικής φύσεως των θεµάτων,

4 4 χορηγείται µε την παράγραφο 2 εξουσιοδότηση στην Α..Α.Ε. για την εξειδίκευση των αρχών ασφάλειας, της διαδικασίας και του τρόπου εφαρµογής των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου. Άρθρο 9 Με τις διατάξεις του άρθρου 9 ορίζονται οι εποπτικές αρχές των διατάξεων του παρόντος νόµου (άρθρο 9 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ). Τα διατηρούµενα δεδοµένα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5, είναι στενά συνυφασµένα µε το απόρρητο της επικοινωνίας, διότι πρόκειται κατ αρχήν για στοιχεία, τα οποία, µαζί µε το περιεχόµενο της επικοινωνίας, συνθέτουν, υπό ευρεία έννοια, την έννοια του απορρήτου της επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, και εφόσον δεν ρυθµίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο, η Α..Α.Ε. ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 3115/2003. Παράλληλα, επισηµαίνεται ότι ρόλο εποπτικής αρχής έχει και η Α.Π..Π.Χ., δεδοµένου ό- τι οι κατηγορίες δεδοµένων που διατηρούνται, συνιστούν και προσωπικά δεδοµένα υπό την έννοια των ν. 2472/1997 και 3471/2006. Άρθρο 10 Με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου θεσπίζεται υποχρέωση της Α..Α.Ε. να συγκεντρώνει τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν και να τα διαβιβάζει στον Υ- πουργό ικαιοσύνης, προκειµένου στη συνέχεια να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επιβάλλεται από την Οδηγία. Τα δεδοµένα αυτά αφορούν τις περιπτώσεις παροχής στατιστικών δεδοµένων (δηλαδή δεδοµένων αριθµητικών ή απλώς περιγραφικών) στις αρµόδιες αρχές, το χρονικό διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας έναρξης της διατήρησης των δεδοµένων και της η- µεροµηνίας υποβολής του αιτήµατος από την αρµόδια αρχή για τη διαβίβασή τους και, τέλος, τις περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατόν να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα για τη χορήγηση των δεδοµένων (άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ). Με την παράγραφο 2 α- παγορεύεται η αποστολή στοιχείων, τα οποία αποτελούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 10 παρ. 2 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ). Άρθρο 11 Στην παράγραφο 1 προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις για τα πρόσωπα τα οποία, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, επεµβαίνουν στα διατηρούµενα δεδοµένα µε οποιονδήποτε τρόπο. Με τις διατάξεις αυτές και συγκεκριµένα µε την διεύρυνση του α- ξιοποίνου ως προς τον κύκλο των δραστών, επιδιώκεται η διασφάλιση της αυθεντικότητας των διατηρούµενων δεδοµένων, αλλά και η προστασία των προσώπων από κακόβουλες επεµβάσεις και παράνοµη χρήση των διατηρούµενων στοιχείων επικοινωνίας (άρθρο 13 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ). Το προβλεπόµενο στην παράγραφο 2 έγκληµα µπορεί να διαπραχθεί και από πρόσωπα υπεύθυνα για τη διαφύλαξη των διατηρούµενων δεδοµένων, ήτοι από νόµιµο εκπρόσωπό του ή από µέλος της διοίκησης παρόχου ή από τον υπεύθυνο για την τήρηση του ειδικού σχεδίου ασφάλειας ή από εργαζόµενο ή συνεργάτη του παρόχου. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η ποινή της κάθειρξης συνοδευόµενη από χρηµατική ποινή, αν, από τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 προκλήθηκε κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος ή για την εθνική ασφάλεια. Τέλος, αντιµετωπίζεται το αξιόποινο των πράξεων των παραγράφων 1 και 2 όταν έχουν τελεσθεί από αµέλεια. Άρθρο 12 Η αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων ρυθµίσεων συναρτάται, µεταξύ άλλων, από τη σαφήνεια του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει το απόρρητο της επικοινωνίας, αλλά και αυτού που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και τη ρύθµιση των ηλεκτρονικών ε- πικοινωνιών. Ενόψει τούτου, κρίθηκε αναγκαίο να µη διαφοροποιηθούν ουσιωδώς οι διοικητικές κυρώσεις, σε σχέση µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις στο άρθρο 11 του ν. 3674/2008. Επίσης, για την ενότητα και οµοιογένεια των σχετικών ρυθµίσεων του ν. 3674/2008 και των ρυθµίσεων του παρόντος νοµοσχεδίου, αλλά και λόγω της φύσεως των διοικητικών κυρώσεων, οι αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις κατ εφαρµογή του παρόντος νόµου υπόκεινται σε ουσιαστική προσφυγή ε- νώπιον του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά των αποφάσεων δε του δικαστηρίου αυτού προβλέπεται αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 13 παρ. 2 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ). Άρθρο 13 Πρόκειται για γνήσια αντικειµενική αδικοπρακτική ευθύνη, αφού για τη θεµελίωσή της δεν ενδιαφέρει η συνδροµή δόλου ή αµέλειας του υποχρέου. Η ευθύνη αυτή ρυθµίζεται κατά τα λοιπά από τις οικείες διατάξεις του Αστικού ικαίου. Οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού ακολουθούν το πνεύµα της αντίστοιχης ρύθµισης του άρθρου 14 του ν. 3471/2006 (άρθρο 13 της Οδηγίας 2006/ 24/ΕΚ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις 1. ΓΕΝΙΚΑ Επί της αρχής Με το β κεφάλαιο του σχεδίου νόµου καθορίζονται κατ αρχάς οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία, εν συντοµία τη χρήση, συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή/και καταγραφή ήχου ή/και εικόνας σε δηµόσιους χώρους, ενώ τα τρία τελευταία εδάφια της περ. β και η περ. γ της παραγράφου 3 του ν. 2472/1997 καταργούνται. Η αναγκαιότητα ορθής και αποτελεσµατικής ρύθµισης του θέµατος της χρήσης συστηµάτων επιτήρησης σε δη- µόσιους χώρους προκύπτει από τις υπ αριθ. 1/2009 & 2/2010 σχετικές Γνωµοδοτήσεις της Α.Π..Π.Χ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη σκέψη 2 της υπ αριθ. 2/2010 Γνωµοδότησης, η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων βίντεο-επιτήρησης µε τη λήψη ή/και καταγραφή ήχου ή/και εικόνας αποτελεί περιορισµό του ατο- µικού δικαιώµατος του άρθρου 9Α Σ. Πέραν τούτου, η χρήση συστηµάτων βίντεο-επιτήρησης οδηγεί σε περιορισµό και του ατοµικού δικαιώµατος του συνέρχεσθαι σύµφωνα µε το άρθρο 11 Σ.

5 5 Ωστόσο, η θέση ότι η χρήση συστηµάτων βίντεο-επιτήρησης οδηγεί σε περιορισµό του ατοµικού δικαιώµατος στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων δεν αποκλείει τη χρήση τους υπό το πρίσµα της στάθµισης του δικαιώµατος αυτού µε άλλα συνταγµατικώς κατοχυρω- µένα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, όπως την προστασία της ζωής, της ιδιοκτησίας, του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του κράτους, όπως σε σχέση µε την εθνική άµυνα, την κρατική ασφάλεια και δηµόσια τάξη. Επιπλέον, τα ατοµικά δικαιώµατα του σεβασµού της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι δύναται να περιορισθούν για τους θεµιτούς σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 8 παρ. 2 και 11 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ Α), όπως γίνεται δεκτό α- πό το Ε Α και δέχεται και η Α.Π..Π.Χ. µε την υπ. αριθ. 1/2009 Γνωµοδότησή της. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από τη δικαιοσυγκριτική µελέτη της νοµοθεσίας άλλων κρατών µελών της Ε.Ε., µέθοδο που χρησιµοποιεί και το Ε Α για τη διαµόρφωση της δικανικής του κρίσης. Η µελέτη αυτή καταδεικνύει, ότι η χρήση των συστηµάτων βίντεο-επιτήρησης για τους ανωτέρω σκοπούς αποτελεί ήδη αντικείµενο εκτεταµένων, ειδικών κανόνων δικαίου (βλ. Γνωµοδότηση της Α.Π..Π.Χ. 1/2009, σελ , µε εκτενείς αναφορές σε νοµοθετήµατα άλλων κρατών µελών). Άλλωστε, και στην ελληνική έννοµη τάξη απαντώνται αντίστοιχες ειδικές διατάξεις: το άρθρο 104 παρ. 4 ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ) σε συνδυασµό µε το π.δ. 287/2001 για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ, το άρθρο 41 Ε ν. 2725/99 σε συνδυασµό µε την Κ.Υ.Α /2003 για την ηλεκτρονική ε- ποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων, και η διάταξη του άρθρου 253Α στοιχ. δ) ΚΠ σχετικά µε τη χρήση συστη- µάτων καταγραφής ήχου ή εικόνας ως ειδική ανακριτική πράξη για την εξιχνίαση συγκεκριµένων εγκληµάτων. Κατά την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας οι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να ορίζονται γενικώς και αντικειµενικώς, µε τυπικό νόµο ή κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης µε προεδρικό διάταγµα, ενώ όσο εντονότερος είναι ο περιορισµός του δικαιώµατος, τόσο επιτακτικότερη είναι η ανάγκη ειδικότητας της νοµοθετικής ρύθµισης. Επιπλέον, κατά την ίδια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι περιορισµοί πρέπει να δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους δηµοσίου συµφέροντος, να είναι πρόσφοροι και α- ναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού και να µην θίγουν τον πυρήνα του ατοµικού δικαιώµατος. Α- ντιστοίχως, το Ε Α απαιτεί η επέµβαση (περιορισµός) στην άσκηση του ατοµικού δικαιώµατος να προβλέπεται σε νόµο που φέρει συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά σχετικά µε την ειδικότητα και τη σαφήνειά του, και, ε- φόσον αυτή είναι καταρχήν δικαιολογηµένη σε σχέση µε τους θεµιτούς σκοπούς περιορισµού του δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 της ΕΣ Α, εξετάζει στη συνέχεια την αναλογικότητα των προβλεπόµενων µέτρων προς τον επιδιωκό- µενο σκοπό. Με βάση τα ανωτέρω, το άρθρο 14 του νόµου προχωρά µεταξύ άλλων σε µια συνολική ρύθµιση των όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή/και καταγραφή ή- χου ή/και εικόνας σε δηµόσιους χώρους. Το Β κεφάλαιο του σχεδίου νόµου περιέχει, περαιτέρω, µια σειρά άλλων, συναφών ρυθµίσεων, που αφορούν στην ενίσχυση του στελεχιακού δυναµικού της Α.Π..Π.Χ. (άρθρο 15), στην ρύθµιση του ζητήµατος των αυτόκλητων κλήσεων µε σκοπό την απευθείας εµπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών (άρθρο 16) στην κωδικοποίηση της νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών και περί προσωπικών δεδοµένων (άρθρο 17) και στην τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3783/2009 αναφορικά µε τα στοιχεία ταυτότητας συνδροµητή (άρθρο 18). Επί των ρυθµίσεων αυτών γίνεται αναφορά αναλυτικότερα παρακάτω, κατά την αιτιολόγηση των οικείων άρθρων. 2. ΕΙ ΙΚΑ Κατ άρθρο Άρθρο 14 παράγραφος 1 Στην πρώτη παράγραφο της προτεινόµενης ρύθµισης απαριθµούνται περιοριστικά οι εξής θεµιτοί σκοποί για τους οποίους επιτρέπεται η χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή/και καταγραφή ήχου ή/και εικόνας σε δηµόσιους χώρους: α) Η διαφύλαξη της εθνικής άµυνας, που αναφέρεται ι- δίως στη διαφύλαξη των συνόρων και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. β) Η προστασία του πολιτεύµατος και η αποτροπή ε- γκληµάτων προδοσίας της χώρας, σκοπός που αναφέρεται ιδίως στην πρόληψη και καταστολή εγκληµάτων των δύο πρώτων κεφαλαίων του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, όπως είναι π.χ. η εσχάτη προδοσία, η επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας και η κατασκοπεία. γ) Η αποτροπή και καταστολή εγκληµάτων που συνιστούν επιβουλή της δηµόσιας τάξης. Εδώ περιλαµβάνονται τα εγκλήµατα του έκτου κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, όπως η δράση εγκληµατικών ή τροµοκρατικών οργανώσεων και η διατάραξη της κοινής ειρήνης. δ) Η αποτροπή και καταστολή εγκληµάτων βίας, εµπορίας ναρκωτικών, κοινώς επικίνδυνων εγκληµάτων, ε- γκληµάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και ε- γκληµάτων κατά της ιδιοκτησίας. Πρόκειται για σοβαρά εγκλήµατα, η καταπολέµηση των οποίων εξυπηρετείται κατεξοχήν από τη χρήση συστηµάτων επιτήρησης και είναι, αντίστροφα, ικανή να δικαιολογήσει την εγκατάστασή τους, περιλαµβάνει δε ιδίως αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στα κεφάλαια 13, 14, 15, 16, 18, 19 και 23 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και στον Κώδικα Νόµων για τα Ναρκωτικά. Να σηµειωθεί ότι τα συστήµατα επιτήρησης που εγκαθίστανται κάθε φορά θα πρέπει να είναι πρόσφορα για την εξιχνίαση συγκεκριµένων εγκληµάτων και ότι η χρήση τους θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο σε σχέση µε αξιόποινες πράξεις που υπάγονται στην α- νωτέρω περιοριστική απαρίθµηση. Ως ουσιαστική και διαδικαστική προϋπόθεση ορίζεται η ύπαρξη πραγµατικών στοιχείων, µε βάση τα οποία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέσθηκαν ή πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις σε συγκεκριµένο χώρο. Θα πρέπει να ανα- µένεται, έτσι, ευλόγως ότι η εγκατάσταση των συστηµάτων επιτήρησης θα βοηθήσει στην εξιχνίαση ήδη τελεσθέντων εγκληµάτων, ή η αρµόδια αρχή να διαθέτει ε- παρκείς ενδείξεις, µε βάση λ.χ. µαρτυρίες, στατιστικά ή άλλα στοιχεία, ότι είναι πιθανή η τέλεση τέτοιων πράξεων στο µέλλον. Κατ επέκταση, όταν αυτές οι προϋποθέσεις παύουν να ισχύουν, θα πρέπει να επανεξετάζεται η χρήση των συστηµάτων στους συγκεκριµένους χώρους. ε) Η διαχείριση της κυκλοφορίας. Ο όρος διαχείριση

6 6 της κυκλοφορίας περιλαµβάνει τη βεβαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., τη ρύθµιση της κυκλοφορίας οχηµάτων και τη διαχείριση τροχαίων ατυχηµάτων. Όσον αφορά στη βεβαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., υπάρχει ήδη η ειδική ρύθµιση του άρθρου 104 παρ. 4 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ) σε συνδυασµό µε το π.δ. 287/2001 ως προς τις ειδικές ηλεκτρονικές τεχνικές συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. Η ρύθµιση αυτή εξακολουθεί να ισχύει, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 της προτεινόµενης διάταξης. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας ο- χηµάτων, κυρίως η παρακολούθηση και βελτίωση των πυκνωµάτων στις οδικές αρτηρίες, θα πρέπει καταρχήν να πραγµατοποιείται χωρίς την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων (απεικόνιση προσώπων ή πινακίδων οχηµάτων), ενσωµατώνοντας, ήδη στο στάδιο του σχεδιασµού των τεχνικών προδιαγραφών και των διαδικασιών χρήσης των συστηµάτων, φιλικές προς την ιδιωτική ζωή τεχνολογίες. Στο µέτρο που παρ όλα αυτά συντρέχει επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, π.χ. διότι παρέχεται δυνατότητα µεγέθυνσης, τα συστήµατα υπόκεινται στην παρούσα ρύθµιση. Τέλος, όσον αφορά στον επιµέρους σκοπό της διαχείρισης τροχαίων ατυχηµάτων, η σκοπι- µότητα της χρήσης των ενλόγω συστηµάτων θα µπορούσε να συνίσταται στη βεβαίωση και άµεση επέµβαση σε περίπτωση τροχαίων ατυχηµάτων. Τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας, η χρήση τους είναι επιτρεπτή µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια επικινδυνότητας π.χ. µόνο σε επικίνδυνα οδικά σηµεία όπου σηµειώνονται ε- πανειληµµένως σοβαρά τροχαία ατυχήµατα. Στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 14 υπάγεται η χρήση συστηµάτων βίντεο-επιτήρησης, µόνον εφόσον αυτά συνεπάγονται ακόµη και εν δυνάµει, λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ενώ, όταν αυτό δεν συµβαίνει (για παράδειγµα επειδή τα συστήµατα λαµβάνουν αποµακρυσµένες εικόνες από χώρους χωρίς δυνατότητα µεγέθυνσης και αναγνώρισης προσώπων ή άλλων πληροφοριών που αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα, π.χ. πινακίδων οχηµάτων), η ενλόγω ρύθµιση δεν τυγχάνει ε- φαρµογής. Ως επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων ορίζεται και η απλή λήψη αυτών χωρίς καταγραφή τους, και τούτο διότι ακόµη και η τελευταία αυξάνει τους κινδύνους για την ιδιωτική ζωή των ατόµων, αφού διευκολύνεται σηµαντικά η παρακολούθηση της συµπεριφοράς τους, ενώ η µεταφορά των δεδοµένων µέσω δικτύου δεν αποκλείει την πρόσβαση σε αυτά από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. Εξάλλου, και τα ίδια τα άτοµα που γνωρίζουν ότι έ- νας χώρος παρακολουθείται µεταβάλλουν τη συµπεριφορά τους, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για απλή λήψη ή/και καταγραφή. Την άποψη αυτή υποστηρίζει η Α.Π..Π.Χ. στις υπ. αριθµ. 1/2009 και 2/2010 Γνωµοδοτήσεις της, καθώς και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διάφορες α- ντίστοιχες Αρχές Προστασίας Προσωπικών εδοµένων, όπως ο Ευρωπαίος Επόπτης (βλ. την Οδηγία για τα συστήµατα βίντεο-επιτήρησης, κεφ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση: webdav/site/mysite/shared/documents/supervision/guidel ines/ _video-surveillance_guidelines_en.pdf ). Θα πρέπει, πάντως, να επισηµανθεί ότι το Ευρωπαϊκό ικαστήριο των ικαιωµάτων του Ανθρώπου έχει διατυπώσει αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή η απλή λήψη δεν διαφέρει σε τίποτα από την οπτική παρακολούθηση σε τεχνικά µέσα και συνεπώς δεν συνιστά περιορισµό του ατοµικού δικαιώµατος στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων (Ε Α, Απόφαση Peck κατά Η.Β. της , σκέψη 58, µε παραποµπή σε παλαιότερη νοµολογία). Στα συστήµατα βίντεο-επιτήρησης συγκαταλέγονται τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης µε πρόσθετο εξοπλισµό για τη µετάδοση, αποθήκευση και κάθε είδους περαιτέρω επεξεργασία της εικόνας και του ήχου. Ως συστήµατα βίντεο-επιτήρησης νοούνται, όµως, και κάθε είδους άλλα συστήµατα, ανεξαρτήτως των τεχνικών τους προδιαγραφών, εάν δηλαδή φέρουν σταθερές, περιστρεφόµενες ή κινητές κάµερες, αναλογικές ή ηλεκτρονικές ή εάν χρησιµοποιείται οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή ηλεκτρονικό σύστηµα, όπως επίσης και ανεξαρτήτως του είδους της εικονοληψίας (συνεχούς ή α- συνεχούς). Άρθρο 14 παράγραφος 2 Στην δεύτερη παράγραφο του προτεινόµενου άρθρου ορίζεται ότι η χρήση των ενλόγω συστηµάτων στους κατ εξοχήν τοµείς κρατικής δράσης που αποτελούν και ευαίσθητους τοµείς για το ατοµικό δικαίωµα στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων, ανατίθεται µόνο σε κρατικές αρχές. Οι κρατικές αρχές µπορεί να είναι ιδίως οι α- στυνοµικές, οι λιµενικές, οι στρατιωτικές υπηρεσίες και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, σε κάθε περίπτωση οι αρχές που έχουν εκ του νόµου αρµοδιότητα σε σχέση µε τους σκοπούς που περιοριστικά αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Επίσης, επισηµαίνεται ότι οι αρ- µόδιες αρχές θα πρέπει να δρουν πάντα υπό τον όρο τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, δηλαδή η χρήση των συστηµάτων θα πρέπει να αποτελεί αναγκαίο και πρόσφορο µέσο σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ο οποίος δεν θα µπορεί να επιτευχθεί εξίσου αποτελεσµατικά µε ηπιότερα µέσα. Η αρχή της αναλογικότητας εξειδικεύεται µέσω των ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να περιέχονται στο προεδρικό διάταγµα, για το ο- ποίο γίνεται λόγος παρακάτω στην παρ. 4. Άρθρο 14 παράγραφος 3 Κοµβικό σηµείο της προτεινόµενης ρύθµισης, ώστε να δικαιολογείται ο περιορισµός του ατοµικού δικαιώµατος σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό και τις αρµόδιες προς τούτο δηµόσιες αρχές, αποτελεί ο περιορισµός ε- γκατάστασης των συστηµάτων βίντεο-επιτήρησης σε ο- ρισµένου τύπου χώρους, όπου κατά τεκµήριο συντρέχει µεγαλύτερη ανάγκη προστασίας τους καθώς και των παρευρισκόµενων σε αυτούς ατόµων. Οι χώροι αυτοί ορίζονται ως δηµόσιοι χώροι και προσδιορίζονται µε βάση τυπικά και λειτουργικά κριτήρια. Έτσι, ως δηµόσιοι χώροι ορίζονται στην παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου αυτοί που προορίζονται κατά την κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία και τον Αστικό Κώδικα για κοινή χρήση, όπως π.χ. οδοί, πλατείες, άλση, αιγιαλοί, παραλίες, λιµάνια, όχθες λιµνών και ποταµών, και δηµόσια δάση. Περαιτέρω, δηµόσιος χώρος θεωρείται και κάθε άλλος, ανοικτός και ελευθέρως προσβάσιµος σε απροσδιόριστο αριθµό προσώπων χώρος, ο οποίος µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο (π.χ. οικοδοµική άδεια) έχει τεθεί σε κοινή χρήση. Στην τελευταία περίπτωση µπορεί να ανήκουν µεγάλα εµπορικά κέντρα, ειδικά πάρκα, χώροι αναψυχής κλπ. Όταν, όµως, η είσοδος είναι ελεγχό- µενη, π.χ. µε καταβολή εισιτηρίου, όπως στα υπαίθρια

7 7 θέατρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή σε κλειστούς χώρους, όπως τα καταστήµατα δηµόσιων υπηρεσιών, η ε- γκατάσταση τέτοιων συστηµάτων δεν επιτρέπεται από τις ανωτέρω δηµόσιες αρχές, αλλά µόνο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, που έχει και την ευθύνη λειτουργίας του, για το σκοπό της προστασίας προσώπων ή αγαθών, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω, στην παρ. 5. Στους δηµόσιους χώρους συγκαταλέγονται, τέλος, και οι σταθ- µοί διακίνησης επιβατών µε µέσα µαζικής µεταφοράς, ό- πως το µετρό, τα κτίρια επιβατών του αεροδροµίου κλπ., χώροι δηλαδή προσβάσιµοι σε απεριόριστο αριθµό ατό- µων, που όµως µπορεί να είναι και κλειστοί και η είσοδος σε αυτούς ελεγχόµενη, επειδή ως προς τους χώρους αυτούς κρίνεται ότι συντρέχουν λόγοι αυξηµένης επικινδυνότητας και συνεπώς ανάγκη µείζονος προστασίας. Άρθρο 14 παράγραφος 4 Με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 προβλέπεται η ε- ξειδίκευση της προτεινόµενης ρύθµισης µε προεδρικό διάταγµα, ώστε ο περιορισµός του ατοµικού δικαιώµατος στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων να είναι σύµφωνος µε το Σύνταγµα και την ΕΣ Α, τη Σύµβαση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης (ν. 2068/1992) για την προστασία του ατόµου έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και, όπου η επεξεργασία πραγµατοποιείται από τις αστυνοµικές αρχές, σύµφωνος µε τη Σύσταση 87 (15) του Συµβουλίου της Ευρώπης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων στον αστυνοµικό τοµέα. Το προεδρικό διάταγµα πρέπει καταρχάς να συσχετίζει το σκοπό της εγκατάστασης συστηµάτων επιτήρησης µε τις αρµοδιότητες της εκάστοτε δηµόσιας αρχής, να ρυθµίζει την ειδικότερη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστηµάτων, να ορίζει το είδος των δεδοµένων και τον τρόπο επεξεργασίας τους, καθώς και να θέτει κατά το δυνατόν συγκεκριµένα κριτήρια για την τήρηση των αρχών της αναγκαιότητας, της προσφορότητας και της strict sensu αναλογικότητας της επεξεργασίας σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό. Λαµβανοµένου υπόψη του κινδύνου που ενέχει η καταγραφή εικόνας κατά τη νόµιµη άσκηση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι, η λειτουργία συστηµάτων βίντεοεπιτήρησης σ αυτήν τη περίπτωση θα πρέπει να έχει ε- ξαιρετικό χαρακτήρα, που θα διασφαλίζεται µε κατάλληλες αυστηρές προϋποθέσεις στο προεδρικό διάταγµα. Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί η απαίτηση για τη λήψη κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών µέτρων ασφάλειας, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τεχνολογίες φιλικές προς την ιδιωτικότητα ήδη κατά το σχεδιασµό των συστηµάτων. Οι τεχνολογίες αυτές καθιστούν δυνατή τη νοµοθετική επιταγή για πρακτική εναρµόνιση των ατοµικών δικαιωµάτων. Για το λόγο τούτο, η προτεινόµενη ρύθµιση αναφέρει ότι µε το προεδρικό διάταγµα εξειδικεύονται τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα ασφάλειας καθώς και οι βασικές λειτουργίες των συστηµάτων, οι ο- ποίες µπορούν να διαφέρουν ανάλογα µε τον επιδιωκό- µενο σκοπό. Για παράδειγµα η αυτόµατη αναγνώριση προσώπων θα µπορούσε να είναι αναγκαία και πρόσφορη για το σκοπό της αποτροπής και καταστολής εγκλη- µάτων βίας, όχι όµως για το σκοπό της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Επίσης, τα ενλόγω συστήµατα υπόκεινται σε περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς τους, απαίτηση που αποτελεί πλέον καλή νοµοθετική πρακτική σε τοµείς όπου τα αποτελέσµατα, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων, δεν µπορούν να προβλεφθούν µε βεβαιότητα κατά το χρόνο θέσπισης µιας νο- µοθετικής ρύθµισης. Επιπλέον, η εξουσιοδοτική διάταξη προβλέπει τη γνωστοποίηση της επεξεργασίας στην Α.Π..Π.Χ., η οποία ασκεί την κατά το Σύνταγµα και το νόµο εποπτική της αρµοδιότητα. Τέλος, η προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπει ότι το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται µε πρόταση του Υ- πουργού ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, ως αρµόδιου σε θέµατα ατοµικών δικαιωµάτων, και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, καθώς, επίσης, ότι απαιτείται η προηγούµενη γνωµοδότηση της Α.Π..Π.Χ., όπως άλλωστε ορίζει το άρθρο 19 στοιχ. θ) του ν. 2472/1997. Άρθρο 14 παράγραφος 5 Η χρήση συστηµάτων βίντεο-επιτήρησης είναι κατ αρχήν θεµιτή σε κάθε χώρο που υπόκειται στη διαχείριση ε- νός φυσικού ή νοµικού προσώπου, προς το σκοπό της προστασίας προσώπων ή αγαθών. Ο σκοπός αυτός, που εµπίπτει στην έννοια της προστασίας των δικαιωµάτων και ελευθεριών τρίτων κατά το άρθρο 8 παρ. 2 της ΕΣ Α, είναι διαφορετικός από τους σκοπούς που εξυπηρετεί η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου και καταλαµβάνει την προστασία του διαχειριζόµενου ένα χώρο φυσικού ή νοµικού προσώπου (ιδιοκτήτη, µισθωτή κλπ) ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής του τελευταίου, δηλαδή αν πρόκειται για δηµόσιες αρχές, ΟΤΑ ή ιδιωτικές επιχειρήσεις από παράνοµες πράξεις σε βάρος του, που µπορούν σε ορισµένες περιπτώσεις να έχουν και αξιόποινο χαρακτήρα. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν για παράδειγµα σχολεία, εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα δηµοσίων ή δηµοτικών υπηρεσιών, ξενοδοχεία, νοσοκο- µεία, κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών κλπ. Η προστασία προσώπων ή αγαθών στις ανωτέρω περιπτώσεις θεµελιώνεται στις διατάξεις του αστικού δικαίου που προβλέπουν αντίστοιχα δικαιώµατα του ιδιοκτήτη ή κατόχου ενός χώρου, όπως οι διατάξεις για την προστασία της κυριότητας, νοµής και κατοχής των άρθρων 985, 997, 1108 ΑΚ, διατάξεις που εφαρµόζονται και στην περίπτωση δηµόσιων αρχών. Εξάλλου, τόσο οι φορείς του δηµόσιου τοµέα όσο και οι ιδιώτες έχουν σε πολλές περιπτώσεις υποχρέωση εκ του νόµου να προστατεύουν τη ζωή, υγεία και ιδιοκτησία/περιουσία τρίτων προσώπων, δηλαδή εκείνων που βρίσκονται νόµιµα στους χώρους τους και για τους οποίους οι διαχειριστές ευθύνονται για παράδειγµα κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών (άρθρα 914 ΑΚ, 105 ΕισΝΑΚ). Το πρόσωπο που έχει νόµιµο δικαίωµα χρήσης συστη- µάτων βίντεο-επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας αγαθών και προσώπων δεν ταυτίζεται, λοιπόν, µε τις δη- µόσιες αρχές που σύµφωνα µε την παράγραφο 1 της προτεινόµενης ρύθµισης λειτουργούν τα συστήµατα βίντεο-επιτήρησης για τους σκοπούς λ.χ. της προστασίας της εθνικής άµυνας ή του πολιτεύµατος, της αποτροπής και καταστολής αξιόποινων πράξεων ή της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση συστηµάτων βίντεο-επιτήρησης θα πρέπει να υπακούει και εδώ στην αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή τα εν λόγω συστήµατα να είναι

8 8 αναγκαία και πρόσφορα σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό λαµβάνοντας υπόψη και το χώρο εγκατάστασής τους. Η χρήση συστηµάτων βίντεο-επιτήρησης προς τον συγκεκριµένο σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, ρυθµίζεται µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Α.Π..Π.Χ. που εκδίδονται κατ εφαρµογή του ν. 2472/1997 (βλ. Οδηγίες Α.Π..Π.Χ. 1122/2000 και 115/2001). Είναι δε αυτονόητο ότι στο πλαίσιο και αυτού του σκοπού το υλικό που αποκτάται επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί ενώπιον των αρµόδιων δικαστικών αρχών για την άσκηση νόµιµου δικαιώµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και τις σχετικές Οδηγίες της Α.Π..Π.Χ. Άρθρο 14 παράγραφος 6 Στη παράγραφο 6 της προτεινόµενης ρύθµισης ορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις του ν. 2472/1997. Άρθρο 14 παράγραφος 7 Τέλος, στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 ορίζεται ότι επιτρέπεται η εξακολούθηση της ισχύος συναφών διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ηλεκτρονικών τεχνικών συσκευών για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., για την ηλεκτρονική εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων και µε τη χρήση συστη- µάτων καταγραφής ήχου ή εικόνας ως ειδικής ανακριτικής πράξης για την εξιχνίαση συγκεκριµένων εγκληµάτων. Άρθρο 15 Το παρόν άρθρο τροποποιεί ορισµένες διατάξεις του ν. 2472/1997 µε στόχο την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της Α.Π..Π.Χ ενόψει της ανασυγκρότησής της. Ειδικότερα, διευρύνεται ο κύκλος των καθηγητών στο γνωστικό αντικείµενο της πληροφορικής και σε εκείνους που διδάσκουν σε τεχνολογικά ιδρύµατα, µε δεδοµένο ότι οι έλεγχοι της Α.Π..Π.Χ. στα πληροφοριακά συστήµατα των υπευθύνων επεξεργασίας αφορούν κυρίως στην ε- φαρµογή της πληροφορικής και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται διάκριση µεταξύ των καθηγητών του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα. Επίσης, διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που έ- χουν τα τυπικά προσόντα για την άσκηση καθηκόντων α- ναπληρωµατικών µελών, ενόψει του ότι µετά τη λειτουργία στην Α.Π..Π.Χ. Τµήµατος παράλληλα µε την Ολοµέλεια και την ανάθεση καθηκόντων επόπτη σε ορισµένα µέλη, η συµµετοχή των αναπληρωµατικών µελών στις εργασίες έχει αναβαθµισθεί και είναι σηµαντική η προσέλκυση νέων επιστηµόνων, µε επαρκή εµπειρία στον τοµέα προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, προθύµων να αναλάβουν το βάρος της απασχόλησης. Τέλος, ο µεγάλος και ολοένα αυξανόµενος αριθµός των υποβαλλοµένων αιτήσεων, ερωτηµάτων, καταγγελιών κοκ. προς την Α.Π..Π.Χ. επιβάλλει να θεσπισθεί διακριτική ευχέρειά της να εξετάζει τα εν λόγω ζητήµατα µε κριτήριο προτεραιότητάς τους τη σπουδαιότητα και το γενικότερο ενδιαφέρον τους. Ειδική αντιµετώπιση χρήζει, εξάλλου, το γεγονός ότι η Α.Π..Π.Χ. κατακλύζεται από ερωτήµατα δηµόσιων αρχών για θέµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων που θα µπορούσαν να επιλύονται χωρίς την παρέµβαση της Αρχής. Η πρακτική αυτή ταλαιπωρεί τους πολίτες και δηµιουργεί αδικαιολόγητο πρόσθετο βάρος εργασίας στην Αρχή, το οποίο προκαλείται συχνά από τους δισταγµούς της αρµόδιας υπηρεσίας να εφαρµόσει ευθέως την κειµένη νοµοθεσία και την πλούσια ερµηνευτική επεξεργασία αυτής από την Αρχή. Προς αντιµετώπιση της γραφειοκρατικής αυτής πρακτικής προτείνεται η διετής απόσπαση στην Αρχή υπαλλήλων από τους διάφορους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (Υπουργεία, περιφέρειες, δήµοι, νοσοκοµεία, δηµόσιες επιχειρήσεις κλπ). Η εν λόγω απόσπαση, που γίνεται κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας, είναι απολύτως αναγκαία, προκειµένου να καταστεί δυνατή η επαρκής εκπαίδευση και εξειδίκευση των αποσπασθέντων υπαλλήλων σε θέµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων, την οποία θα αξιοποιήσουν, όταν επιστρέψουν στην οργανική τους θέση, για την άσκηση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, µετά την περάτωσή της α- πόσπασης ο υπάλληλος θα µπορεί να ασκεί καθήκοντα υπευθύνου για την προστασία προσωπικών δεδοµένων στο εσωτερικό της υπηρεσίας του και να αποτελεί σύνδεσµο αυτής µε την Αρχή. Η οργανωτική αυτή καινοτο- µία εφαρµόζεται ήδη από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτείνεται από την οµάδα εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ προκειµένου να περιληφθεί στη µελετώµενη τροποποίηση της Οδηγίας. Ο Έλληνας νοµοθέτης (άρθρο 3 παρ. 2 ν. 3674/2008) προβλέπει ανάλογη ρύθµιση για τον υπεύθυνο διασφάλισης απορρήτου που υποχρεούται να ορίσει κάθε πάροχος τηλεφωνικών υπηρεσιών. Άρθρο 16 Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ρυθµίζει στο άρθρο 13 το θέµα των αυτόκλητων κλήσεων µε σκοπό την απευθείας ε- µπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Έτσι, στην παράγραφο 1, απαιτείται προηγούµενη συγκατάθεση του αποδέκτη συνδροµητή (σύστηµα opt in) για την ε- πικοινωνία χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (αυτόµατη κλήση, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, σύντοµα µηνύµατα sms, mms), ενώ, µε την παράγραφο 3, για την επικοινωνία µε ανθρώπινη παρέµβαση (τηλεφωνική κλήση), αφήνει την επιλογή στην εθνική νοµοθεσία µεταξύ του συστήµατος προηγούµενης συγκατάθεσης (opt in) ή γενικής δήλωσης ότι δεν επιθυµεί την επικοινωνία (opt out). Κατά την µεταφορά της Οδηγίας µε τον ν. 3471/2006 υιοθετήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 το σύστηµα της προηγούµενης συγκατάθεσης για όλες (µε ή χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση) τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, παραλλήλως όµως µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου επιβάλλεται η υποχρέωση στους παρόχους στο κοινό ηλεκτρονικών υπηρεσιών να καταρτίζουν κατάλογο µε τις γενικές δηλώσεις των συνδροµητών που δεν επιθυµούν επικοινωνία. Έτσι, η γραµµατική διατύπωση του άρθρου 11 του ανωτέρω νόµου, καθόσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες µε ανθρώπινη παρέµβαση, όπως είναι οι διαθέσιµες στο κοινό τηλεφωνικές κλήσεις, προβλέπει την παράλληλη εφαρµογή και των δύο

9 9 συστηµάτων συγκατάθεσης (opt in) και γενικής δήλωσης (opt out). Τούτο, όµως, αφ ενός είναι αντίθετο προς την οδηγία που προβλέπει επιλογή µεταξύ των δύο συστηµάτων και αφ ετέρου καθιστά ατελέσφορη την ε- φαρµογή της παραγράφου 2 της ανωτέρω διάταξης, α- φού πρέπει να επακολουθήσει σε κάθε περίπτωση η ε- φαρµογή του συστήµατος της συγκατάθεσης που θεσπίζεται µε την παράγραφο 1. Προς άρση της αντιφατικής αυτής ρύθµισης προτείνεται η παρούσα διάταξη, οπότε για τους αποδέκτες τηλεφωνικών κλήσεων θα εφαρµόζεται το σύστηµα της γενικής δήλωσης µε υποχρέωση των παρόχων να καταρτίζουν διαθέσιµους στο κοινό ειδικούς καταλόγους των συνδροµητών που δεν επιθυµούν επικοινωνία. Έτσι, ελπίζεται ότι θα περιοριστεί σηµαντικά το φαινόµενο των ανεπιθύµητων τηλεφωνικών κλήσεων. Άρθρο 17 Όπως προαναφέρθηκε (βλ. παραπάνω στο άρθρο 2), η νοµοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών και προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια αλλεπάλληλες προσθήκες και τροποποιήσεις, µε αποτέλεσµα ένα χαοτικό και δύσχρηστο κανονιστικό πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό στο άρθρο 17 προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής µε αντικείµενο την κωδικοποίηση των ενλόγω διατάξεων. Άρθρο 18 Με το άρθρο 18 δίνεται µια λύση στο πρόβληµα που δηµιουργείται από το γεγονός ότι, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος σχεδίου (και της Οδηγίας) οι πάροχοι υποχρεούνται στη διατήρηση και της διεύθυνσης κατοικίας η διαµονής των συνδροµητών ή εγγεγραµµένων χρηστών, το άρθρο 2 παρ. 4 α του ν. 3783/2009 περί ταυτοποίησης των χρηστών κινητής τηλεφωνίας δεν υ- ποχρεώνει τους παρόχους να ζητούν τη διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής των φυσικών προσώπων µε τα οποία συνάπτουν σύµβαση. Η ενλόγω διεύθυνση προστίθεται πλέον στα στοιχεία ταυτότητας που συλλέγουν οι πάροχοι, ενώ στην παρ. 2 του προτεινόµενου άρθρου διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση των παρόχων για διατήρηση των διευθύνσεων αφορά στις συµβάσεις που συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Άρθρο 19 Ορίζεται ότι η ισχύς του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ εξαίρεση, προβλέπεται εξάµηνη προθεσµία για την έναρξη ι- σχύος της διατάξεως του άρθρου 16, προκειµένου οι πάροχοι τηλεφωνικών υπηρεσιών να αναπτύξουν τα κατάλληλα τεχνικά συστήµατα για τα µητρώα των συνδροµητών. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ιω. Ραγκούσης ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ευάγ. Βενιζέλος ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Aθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Παπακωνσταντίνου ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ. Ρέππας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Χ. Καστανίδης Χ. Παπουτσής

10 10

11 11 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστη- µάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2006/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Ή ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΩΝ Ή ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2002/58/ΕΚ Άρθρο 1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ) 1. Οι πάροχοι διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών υποχρεούνται να διατηρούν τα δεδοµένα του άρθρου 5 που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από αυτούς, προκειµένου τα δεδοµένα αυτά να καθίστανται διαθέσιµα στις αρµόδιες αρχές για τη διακρίβωση ι- διαίτερα σοβαρών εγκληµάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121 Α ). 2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται σε δεδοµένα κίνησης και θέσης φυσικών και νοµικών προσώπων και στα συναφή δεδοµένα που απαιτούνται για την αναγνώριση του συνδροµητή ή του εγγεγραµµένου χρήστη. εν εφαρµόζονται στο περιεχόµενο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και στις πληροφορίες, στις οποίες η πρόσβαση πραγµατοποιείται µε τη χρήση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Άρθρο 2 Ορισµοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ) 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου εφαρ- µόζονται οι ορισµοί του άρθρου 2 του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α ), του άρθρου 2 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α ) και του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α ). 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως: α) «δεδοµένα»: τα δεδοµένα κίνησης και θέσης και τα συναφή δεδοµένα που είναι αναγκαία για την αναγνώριση του συνδροµητή ή χρήστη β) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί διαθέσιµη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για ιδιωτικούς ή εµπορικούς σκοπούς, χωρίς να είναι απαραίτητα συνδροµητής της εν λόγω υ- πηρεσίας γ) «τηλεφωνική υπηρεσία»: κλήσεις (στις οποίες συ- µπεριλαµβάνονται τα φωνητικά τηλεφωνήµατα, το φωνητικό τηλεταχυδροµείο, οι τηλεδιασκέψεις και η τηλεφωνική µεταφορά δεδοµένων), συµπληρωµατικές υπηρεσίες (στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η προώθηση και η εκτροπή κλήσεων), υπηρεσίες µηνυµάτων και πολυµέσων (στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι υπηρεσιες γραπτών µηνυµάτων, ενισχυµένων µέσων και πολυµέσων) δ) «κωδικός ταυτότητας χρήστη»: ο µοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται σε κάθε πρόσωπο, όταν καθίσταται συνδροµητής ή εγγράφεται σε κάποια υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή επικοινωνίας µέσω του διαδικτύου ε) «κωδικός ταυτότητας κυψέλης»: η ταυτότητα του κυψελωτού κυττάρου, από το οποίο ξεκινά ή στο οποίο καταλήγει συγκεκριµένη κλήση κινητής τηλεφωνίας στ) «ανεπιτυχής κλήση»: κλήση, κατά την οποία επιτυγχάνεται µεν σύνδεση µε τον αριθµό προορισµού, η κλήση όµως παραµένει αναπάντητη ή σηµειώνεται επέµβαση της διαχείρισης του δικτύου. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις παρόχων ως προς τη διατήρηση των δεδοµένων (Άρθρα 3 και 5 παρ. 2 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ) 1. Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν. 3471/2006, οι πάροχοι διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιου δικτύου ε- πικοινωνιών υποχρεούνται να διατηρούν τα δεδοµένα του άρθρου 5, όταν αυτά παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από αυτούς κατά την παροχή των υπηρεσιών επικοινωνιών. 2. Στην υποχρέωση διατήρησης δεδοµένων της παραγράφου 1 περιλαµβάνεται και η διατήρηση των κατά το άρθρο 5 δεδοµένων των ανεπιτυχών κλήσεων, όταν αυτά παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή αποθηκεύονται ή καταγράφονται από τους παρόχους. 3. Απαγορεύεται η διατήρηση δεδοµένων που αποκαλύπτουν το περιεχόµενο των επικοινωνιών. Άρθρο 4 Πρόσβαση στα δεδοµένα (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ) Τα δεδοµένα του άρθρου 5 παρέχονται µόνο στις αρ- µόδιες αρχές, σύµφωνα µε τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τους όρους πρόσβασης που ορίζονται στον ν. 2225/1994. Άρθρο 5 Κατηγορίες διατηρούµενων δεδοµένων (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ) ιατηρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδοµένων: 1) εδοµένα αναγκαία για την ανίχνευση και τον προσδιορισµό της πηγής της επικοινωνίας: α. όσον αφορά την τηλεφωνία σταθερού δικτύου και την κινητή τηλεφωνία: αα) ο τηλεφωνικός αριθµός του καλούντος, ββ) το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του συνδροµητή ή του εγγεγραµµένου χρήστη β. όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υ- πηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τηλεφωνίας µέσω διαδικτύου: αα) ο αποδοθείς κωδικός ταυτότητας χρήστη, ββ) ο κωδικός ταυτότητας χρήστη και ο τηλεφωνικός αριθµός που δίνονται σε κάθε επικοινωνία που εισέρχεται στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο,

12 12 γγ) το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του συνδροµητή ή εγγεγραµµένου χρήστη στον οποίο είχε αποδοθεί κατά το χρόνο επικοινωνίας διεύθυνση ΙΡ (πρωτοκόλλου διαδικτύου), κωδικός ταυτότητας χρήστη ή αριθµός τηλεφώνου 2) δεδοµένα αναγκαία για τον προσδιορισµό του προορισµού της επικοινωνίας: α. όσον αφορά την τηλεφωνία σταθερού δικτύου και την κινητή τηλεφωνία: αα) ο καλούµενος αριθµός ή αριθµοί (ο αριθµός ή οι α- ριθµοί τηλεφώνου που κλήθηκαν), στις δε περιπτώσεις όπου υπεισέρχονται συµπληρωµατικές υπηρεσίες όπως προώθηση/εκτροπή κλήσης, ο αριθµός ή οι αριθµοί τηλεφώνου προς τους οποίους προωθήθηκε η κλήση, ββ) τα ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις των συνδρο- µητών ή εγγεγραµµένων χρηστών β. όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρο- µείου και τηλεφωνίας µέσω διαδικτύου: αα) το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του συνδροµητή ή εγγεγραµµένου χρήστη και ο κωδικός ταυτότητας χρήστη του παραλήπτη της επικοινωνίας, ββ) ο κωδικός ταυτότητας χρήστη ή ο αριθµός τηλεφώνου του παραλήπτη διαδικτυακής τηλεφωνικής κλήσης 3) δεδοµένα αναγκαία για τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας, ώρας και διάρκειας της επικοινωνίας: α. όσον αφορά την τηλεφωνία σταθερού δικτύου και την κινητή τηλεφωνία, η ηµεροµηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της επικοινωνίας β. όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υ- πηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τηλεφωνίας µέσω διαδικτύου: αα) η ηµεροµηνία και η ώρα σύνδεσης και αποσύνδεσης µε το διαδίκτυο µε βάση συγκεκριµένη ωριαία ζώνη, καθώς και η διεύθυνση πρωτοκόλλου του διαδικτύου (ΙΡ), είτε δυναµική είτε στατική, που απέδωσε στην επικοινωνία ο πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και ο κωδικός ταυτότητας χρήστη του συνδροµητή ή εγγεγραµµένου χρήστη, ββ) η ηµεροµηνία και η ώρα σύνδεσης και αποσύνδεσης µε την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τηλεφωνίας µέσω διαδικτύου, µε βάση συγκεκριµένη ωριαία ζώνη 4) δεδοµένα αναγκαία για τον προσδιορισµό του είδους της επικοινωνίας: α. όσον αφορά την τηλεφωνία σταθερού δικτύου και την κινητή τηλεφωνία: η χρησιµοποιηθείσα τηλεφωνική υπηρεσία β. όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρο- µείου και τηλεφωνίας µέσω διαδικτύου: η χρησιµοποιηθείσα διαδικτυακή υπηρεσία 5) δεδοµένα αναγκαία για τον προσδιορισµό του εξοπλισµού επικοινωνίας των χρηστών ή του φεροµένου ως εξοπλισµού επικοινωνίας τους: α. όσον αφορά την τηλεφωνία σταθερού δικτύου, οι τηλεφωνικοί αριθµοί καλούντος και καλουµένου β. όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία: αα) οι τηλεφωνικοί αριθµοί καλούντος και καλουµένου, ββ) η διεθνής ταυτότητα συνδροµητή κινητής τηλεφωνίας (IMSI) του καλούντος, γγ) η διεθνής ταυτότητα εξοπλισµού κινητής τηλεφωνίας (ΙΜΕΙ) του καλούντος, δδ) η IMSI του καλουµένου, εε) η ΙΜΕΙ του καλουµένου, στστ) στην περίπτωση προπληρωµένων ανώνυµων υ- πηρεσιών, η ηµεροµηνία και ώρα της αρχικής ενεργοποίησης της υπηρεσίας και ο κωδικός θέσης (κωδικός ταυτότητας κυψέλης) από την οποία πραγµατοποιήθηκε η ε- νεργοποίηση γ. όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υ- πηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τηλεφωνίας µέσω διαδικτύου: αα) ο τηλεφωνικός αριθµός καλούντος για την πρόσβαση µέσω τηλεφώνου, ββ) η ψηφιακή συνδροµητική γραµµή (DSL) ή άλλη α- πόληξη της πηγής της επικοινωνίας 6) δεδοµένα αναγκαία για τον προσδιορισµό της θέσης του εξοπλισµού κινητής επικοινωνίας: α. ο κωδικός θέσης (κωδικός ταυτότητας κυψέλης) κατά την έναρξη και λήξη της επικοινωνίας β. δεδοµένα µε τα οποία προσδιορίζεται η γεωγραφική θέση των κυψελών βάσει των κωδικών θέσης (κωδικών ταυτότητας κυψέλης), κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο διατηρούνται τα δεδοµένα των επικοινωνιών. Άρθρο 6 Τόπος και διάρκεια διατήρησης (Άρθρο 6 και 7 στοιχείο δ της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ) Τα δεδοµένα του άρθρου 5 παράγονται και αποθηκεύονται σε φυσικά µέσα, τα οποία βρίσκονται µέσα στα ό- ρια της Ελληνικής Επικράτειας, εντός της οποίας και διατηρούνται για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου επί 12 µήνες από την ηµεροµηνία της επικοινωνίας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8. Τα δεδοµένα καταστρέφονται στο τέλος του χρονικού διαστήµατος διατήρησης µε αυτοµατοποιηµένη διαδικασία από τον πάροχο, εκτός από εκείνα στα ο- ποία έχει αποκτηθεί νοµίµως πρόσβαση. Τα τελευταία, εφόσον παρήλθε η παραπάνω προθεσµία των 12 µηνών, καταστρέφονται από τον πάροχο µέσα σε δέκα ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής διάταξης που υ- ποχρεώνεται να εκδώσει το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο, όπως ορίζεται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 2225/1994, όταν παύσουν οι λόγοι για τους οποίους διατάχθηκε η πρόσβαση στα δεδοµένα. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις παρόχων ως προς την προστασία και ασφάλεια των δεδοµένων (Άρθρο 7 στοιχεία α έως γ της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ) 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και του απορρήτου της επικοινωνίας, στα δεδοµένα που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιµων στο κοινό ή δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών οι α- κόλουθες αρχές ασφάλειας: α) τα διατηρούµενα δεδοµένα είναι ίδιας ποιότητας και έχουν την ίδια προστασία και ασφάλεια µε τα δεδοµένα που περιέχει το δίκτυο β) λαµβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα προστασίας των δεδοµένων κατά τυχαίας ή παράνοµης καταστροφής τους ή τυχαίας απώλειας, αλλοίω-

13 13 σης, µη εξουσιοδοτηµένης ή παράνοµης αποθήκευσης, επεξεργασίας, πρόσβασης ή αποκάλυψης γ) λαµβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για να διασφαλισθεί ότι στα δεδοµένα έχει πρόσβαση µόνον ειδικά εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 2. Οι πάροχοι διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών υποχρεούνται να καταρτίζουν και να εφαρµόζουν ειδικό σχέδιο πολιτικής ασφάλειας ως προς τα µέσα, τις µεθόδους και τα µέτρα που διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της παραγράφου 1. Η εφαρµογή του σχεδίου αυτού ανατίθεται από τον πάροχο σε εξουσιοδοτηµένο στέλεχος, το οποίο ορίζεται ως υπεύθυνος ασφάλειας δεδοµένων. Με κοινή πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π..Π.Χ.) και της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.), η οποία εκδίδεται µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία και τον τρόπο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Άρθρο 8 Τρόπος διατήρησης και διαβίβασης δεδοµένων (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ) 1. Ο πάροχος διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών υποχρεούται να διατηρεί τα δεδοµένα του άρθρου 5 κατά τρόπο που να του επιτρέπει να τα επεξεργάζεται η- λεκτρονικά και να τα διαβιβάζει µέσα σε τρείς εργάσιµες ηµέρες από τη γνωστοποίηση της διάταξης για την πρόσβαση στα δεδοµένα που εκδίδει η αρµόδια αρχή κατά τους ορισµούς των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 2225/1994. Η διαβίβαση των παραπάνω δεδοµένων γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος. 2. Με κανονισµό της Α..Α.Ε., ο οποίος εκδίδεται µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τις ειδικότερες αρχές ασφάλειας, τη διαδικασία και τον τρόπο εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 1. Άρθρο 9 Εποπτικές Αρχές (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ) Εφόσον δεν ρυθµίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο: α) η Α..Α.Ε. έχει, ως προς την τήρηση των διατάξεών του, τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α ) β) η Α.Π..Π.Χ. έχει, ως προς την τήρηση των διατάξεών του, τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 2472/1997. Άρθρο 10 Στατιστικά στοιχεία (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ) 1. Τον Ιανουάριο κάθε έτους η Α..Α.Ε. διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια του Υπουργού ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος: α) τις περιπτώσεις στις οποίες παρασχέθηκαν πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές β) το χρονικό διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας έναρξης διατήρησης των δεδοµένων και της ηµεροµηνίας υ- ποβολής του αιτήµατος από την αρµόδια αρχή για τη διαβίβαση των δεδοµένων γ) τις περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατόν να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα για τη χορήγηση των δεδοµένων. 2. Τα στατιστικά στοιχεία της παραγράφου 1 δεν περιλαµβάνουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Άρθρο 11 Ποινικές κυρώσεις (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ) 1. Όποιος, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, λαµβάνει γνώση των δεδοµένων που διατηρούνται από τον πάροχο διαθέσιµων στο κοινό υ- πηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών, τα συλλέγει, αποθηκεύει, αντιγράφει, αφαιρεί, µεταφέρει, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, µεταδίδει, ανακοινώνει ή µε άλλο τρόπο τα επεξεργάζεται, τα καθιστά προσιτά σε µη δικαιούµενα πρόσωπα ή ε- πιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδοµένων ή τα εκµεταλλεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. 2. Αν ο δράστης των πράξεων της παραγράφου 1 είναι νόµιµος εκπρόσωπος ή µέλος της διοίκησης ή υπεύθυνος ασφάλειας δεδοµένων ή εργαζόµενος ή συνεργάτης του παρόχου ή τελεί τις πράξεις αυτές κατ επάγγελ- µα ή κατά συνήθεια ή απέβλεπε σε οικονοµικό ή άλλο α- ντάλλαγµα, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή από µέχρι ευρώ. 3. Αν από τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 προκλήθηκε κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δη- µοκρατικού πολιτεύµατος ή την εθνική ασφάλεια, επιβάλλεται κάθειρξη και χρηµατική ποινή από µέχρι ευρώ. 4. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν τελεστεί από αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Άρθρο 12 ιοικητικές κυρώσεις (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ) 1. Όταν παραβιάζεται υποχρέωση που προβλέπεται στα άρθρα 3, 4, 6, 7 και 8 ή υποχρέωση που προβλέπεται στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 7 παρ. 2 και 8 παρ. 2, από το νόµιµο εκπρόσωπο ή µέλος της διοίκησης, τον υπεύθυνο ασφάλειας δεδοµένων, εργαζόµενο ή συνεργάτη του παρόχου, επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, στον πάροχο, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης και το εάν συντρέχει περίπτωση υποτροπής, µία από τις παρακάτω κυρώσεις: α) σύσταση για συµµόρφωση µέσα στα χρονικά όρια της τασσόµενης προθεσµίας µε προειδοποίηση επιβολής προστίµου σε περίπτωση παράλειψης συµµόρφωσης β) πρόστιµο από έως ευρώ

14 14 γ) οριστική ανάκληση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών. 2. Οι κυρώσεις της σύστασης και του προστίµου επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Α..Α.Ε. ύ- στερα από προηγούµενη κλήση του ενδιαφεροµένου για παροχή εξηγήσεων. Αν η Α..Α.Ε. κρίνει ότι πρέπει να ε- πιβληθεί κύρωση αυστηρότερη του προστίµου, διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία µπορεί µε απόφασή της να επιβάλει την κύρωση της ανάκλησης του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών ύστερα από προηγούµενη κλήση του ενδιαφεροµένου για παροχή εξηγήσεων επί της επιβλητέας κύρωσης. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι δεν είναι προσήκουσα η επιβολή ανάκλησης του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών επιβάλλει µία από τις κυρώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. Για την ά- σκηση και εκδίκαση της προσφυγής εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97 Α ). Κατά των αποφάσεων του ιοικητικού Εφετείου επιτρέπεται αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Άρθρο 13 Αστική ευθύνη (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ) 1. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου προκαλεί σε άλλον περιουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη, υποχρεούται σε πλήρη α- ποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση. Η χρηµατική ικανοποίηση ορίζεται, κατ ελάχιστο, στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ, εκτός αν ζητηθεί από τον ενάγοντα µικρότερο ποσό. 2. Οι διαφορές της παραγράφου 1 εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 664 έως 676 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, ανεξάρτητα από την επιβολή ή µη διοικητικών κυρώσεων ή την άσκηση ποινικής δίωξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις Άρθρο 14 Χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους 1. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους, εφόσον συνεπάγεται την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπεται µόνο για: α) τη διαφύλαξη της εθνικής άµυνας, β) την προστασία του πολιτεύµατος και την αποτροπή εγκληµάτων προδοσίας της χώρας, γ) την αποτροπή και καταστολή ε- γκληµάτων που συνιστούν επιβουλή της δηµόσιας τάξης, δ) την αποτροπή και καταστολή εγκληµάτων βίας, ε- µπορίας ναρκωτικών, κοινώς επικίνδυνων εγκληµάτων, εγκληµάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και εγκληµάτων κατά της ιδιοκτησίας, όταν µε βάση πραγ- µατικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέσθηκαν ή πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις και ε) τη διαχείριση της κυκλοφορίας. 2. Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστηµάτων επιτήρησης σε δηµόσιους χώρους γίνεται µόνο από κρατικές αρχές µε τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. 3. ηµόσιοι χώροι για την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων νοούνται: α) οι κατά την κείµενη νοµοθεσία και τα σχέδια πόλεων προοριζόµενοι για κοινή χρήση, β) οι ελευθέρως προσβάσιµοι σε απροσδιόριστο αριθ- µό προσώπων ανοικτοί χώροι (περιφραγµένοι ή µη) που τίθενται σε κοινή χρήση µε νόµιµο τρόπο και γ) οι σταθµοί διακίνησης επιβατών µε µέσα µαζικής µεταφοράς. 4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από γνώµη της Α.Π..Π.Χ., ορίζονται οι αρ- µόδιες κρατικές αρχές, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστηµάτων ε- πιτήρησης, τα κριτήρια για την τήρηση της αναλογικότητας µεταξύ των χρησιµοποιούµενων µέσων και του επιδιωκόµενου σκοπού, το είδος των προσωπικών δεδοµένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση και οι αποδέκτες, ο χρόνος α- ποθήκευσης, η διαδικασία καταστροφής, τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων, οι βασικές λειτουργίες και η περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων επιτήρησης, τα δικαιώµατα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδοµένα, η έννοµη προστασία, η γνωστοποίηση της επεξεργασίας και ο έλεγχος από την Α.Π..Π.Χ. και κάθε σχετικό θέµα, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του ν. 2472/ Η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας από δη- µόσιες αρχές, ΟΤΑ, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στους χώρους που διαχειρίζονται επιτρέπεται για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την Α.Π..Π.Χ.. 6. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2472/1997, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο όγδοο παρ. 1 του ν. 3625/2007 (ΦΕΚ 290 Α ), καταργούνται. Οµοίως, καταργείται η περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2472/1997, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3783/2009 (ΦΕΚ 136 Α ). 7. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις: α) του άρθρου 104 παρ. 4 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ., ΦΕΚ 57 Α ) και του π.δ. 287/2001 (ΦΕΚ 198 Α ), β) του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 125 Α ) και της 24560/2003 Κοινής Α- πόφασης των Υπουργών ικαιοσύνης, Πολιτισµού και ηµόσιας Τάξης (ΦΕΚ 1071 Β ), γ) του άρθρου 253Α παρ. 1 περίπτωση δ του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας (π.δ. 258/1986, ΦΕΚ 121 Α ). Ειδικές διατάξεις που ρυθ- µίζουν την εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων επιτήρησης σε δηµόσιους χώρους, κατά την έννοια της παραγράφου 3, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν

15 15 αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 15 Τροποποιήσεις του ν. 2472/ Η περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2472/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή πανεπιστη- µιακού ή τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείµενο της πληροφορικής.» 2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2472/1997 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Ειδικά οι αναπληρωτές των καθηγητών τακτικών µελών µπορεί να µην έχουν την ίδια ιδιότητα, αλλά πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και να διαθέτουν επαρκή εµπειρία στον τοµέα προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.» 3. Στο τέλος της περίπτωσης ιγ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2472/1997 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Η προτεραιότητα εξέτασης των αιτήσεων, παραπόνων και ερωτηµάτων εκτιµάται από την Αρχή µε κριτήριο τη σπουδαιότητα και το γενικότερο ενδιαφέρον του θέ- µατος.» 4. Στο άρθρο 20 του ν. 2472/1997 προστίθεται παρ. 11 µε το εξής περιεχόµενο: «Κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νοµοθεσίας, επιτρέπεται η απόσπαση στην Αρχή µέχρι δέκα υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ από δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ΟΤΑ και νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε σκοπό την εξειδίκευσή τους στα θέµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Οι υπάλληλοι επιλέγονται µε κοινή απόφαση της Αρχής και του φορέα προέλευσης και αποσπώνται µε απόφαση του Υ- πουργού ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Η απόσπαση διαρκεί δύο έτη, οι αποσπασµένοι αµείβονται από το φορέα προέλευσής τους και λαµβάνουν το µισθό και τα επιδόµατα της οργανικής τους θέσης που δεν συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Μετά τη λήξη της απόσπασης επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση τους». Άρθρο 16 Τροποποιήσεις του ν. 3471/ Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 διαγράφονται οι λέξεις «µε ή». 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «εν επιτρέπεται η πραγµατοποίηση µη ζητηθεισών ε- πικοινωνιών µε ανθρώπινη παρέµβαση (κλήσεων) για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον ο συνδροµητής έχει δηλώσει προς το φορέα παροχής της διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυµεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις». 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την πρώτη του επόµενου µήνα µετά την πάροδο εξαµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Άρθρο 17 Κωδικοποίηση διατάξεων 1. Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων καταρτίζει σχέδιο νόµου για την κωδικοποίηση σε ε- νιαίο κείµενο των διατάξεων που αφορούν στο απόρρητο και στην ασφάλεια των επικοινωνιών, καθώς και στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 2. Για την πληρότητα της κωδικοποίησης µπορεί να µεταβάλλεται η σειρά, η αρίθµηση και η διατύπωση άρθρων και παραγράφων, καθώς επίσης να καταργούνται διατάξεις, στο µέτρο που είναι περιττές, ή να προστίθενται νέες, αναγκαίες για την ενότητα της κωδικοποίησης. Άρθρο 18 Τροποποίηση του ν. 3783/2009 (ΦΕΚ 136 Α ) 1. Στην περίπτωση α της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3783/2009 προστίθεται υποπερίπτωση στ ως εξής: «στ. διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής». 2. Η υποχρέωση των παρόχων για διατήρηση και διαβίβαση της διεύθυνσης του συνδροµητή ή του εγγεγραµ- µένου χρήστη ως κατηγορίας δεδοµένων του άρθρου 5 αφορά στις συµβάσεις παρόχου µε συνδροµητή ή εγγεγραµµένο χρήστη που συνάπτονται µετά την έναρξη ι- σχύος του παρόντος νόµου. Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν στις επιµέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ιω. Ραγκούσης ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ευάγ. Βενιζέλος ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Aθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Παπακωνσταντίνου ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ. Ρέππας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Χ. Καστανίδης Χ. Παπουτσής

16 16 ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 τταρ.1 του Συντάγµατος) Αριθ. 5/1/2011 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις» Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε: α) τη διατήρηση δεδοµένων σε συνάρτηση µε την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, κατ' εφαρ- µογή Κοινοτικής Οδηγίας και β) τη χρήση συστηµάτων ε- πιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους. Ειδικότερα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, µεταφέρεται στο εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου, σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων, που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών και προβλέπονται µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 1.α. Καθορίζεται το αντικείµενο και το πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω ρυθµίσεων και δίδεται η έννοια των ό- ρων, που αναφέρονται στις προτεινόµενες διατάξεις για την εφαρµογή τους. β. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιώνηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίου δικτύου επικοινωνιών, οι οποίοι, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων (ν.3471/2006), υποχρεούνται να διατηρούν τα οριζόµενα δεδοµένα, που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από αυτούς, προκειµένου να καθίστανται διαθέσιµα στις αρµόδιες υπηρεσίες, για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών ε- γκληµάτων. - εδοµένα, που αποκαλύπτουν το περιεχόµενο των ε- πικοινωνιών, απαγορεύεται να διατηρούνται. γ. Για την πρόσβαση των αρµοδίων αρχών στα ανωτέρω δεδοµένα, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2225/ (άρθρα 1-4) 2.α. Καθορίζονται οι κατηγορίες δεδοµένων, που διατηρούνται, σχετικά µε τον προσδιορισµό της πηγής, του προορισµού, της διάρκειας, τού είδους, του εξοπλισµού κ.λπ. της επικοινωνίας. β. Τα διατηρούµενα δεδοµένα παράγονται και αποθηκεύονται σε φυσικά µέσα, που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας και για το οριζόµενο χρονικό διάστηµα. γ. Μετά το πέρας του ανωτέρω διαστήµατος, τα δεδο- µένα καταστρέφονται µε αυτοµατοποιηµένη διαδικασία από τον πάροχο, µε τις οριζόµενες εξαιρέσεις. (άρθρο 5 και 6) 3.α. Προσδιορίζονται οι αρχές ασφάλειας, που εφαρ- µόζονται από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιµων στο κοινό ή δηµοσίου δικτύου επικοινωνιών, στα διατηρούµενα δεδοµένα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδοµένων και του απόρρητου της επικοινωνίας. β. Οι πάροχοι υποχρεούνται να καταρτίζουν ειδικό σχέδιο πολιτικής ασφάλειας ως προς τα µέσα, τις µεθόδους και τα µέτρα που διασφαλίζουν την τήρηση των προαναφερόµενων αρχών. - Για την εφαρµογή των εν λόγω ρυθµίσεων, εκδίδεται κοινή πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ ΠΧ) και της Αρχής ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ). γ. Η διαδικασία και ο τρόπος εφαρµογής των σχετικών µε τον τρόπο διατήρησης και διαβίβασης των δεδοµένων διατάξεων, καθορίζεται µε κανονισµό της Α ΑΕ. δ. Οι ανωτέρω Αρχές (Α ΑΕ και ΑΠ ΠΧ), ως εποπτικές αρχές, έχουν τις αρµοδιότητες που προβλέπονται σχετικά στους νόµους 3115/2003 και 2472/1997, αντίστοιχα. ε. Καθιερώνεται η υποχρέωση της Α ΑΕ, να αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια στατιστικά στοιχεία, µε το οριζόµενο περιεχόµενο, τα οποία δεν περιλαµβάνουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. (άρθρα 7-10) 4. Θεσπίζονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες των προαναφερόµενων διατάξεων. Ειδικότερα: α.i) Όποιος προβαίνει στις οριζόµενες ενέργειες (λαµβάνει γνώση, συλλέγει, αντιγράφει, αλλοιώνει, καταστρέφει, µεταδίδει κ.λπ.), σε σχέση µε τα δεδοµένα που διατηρούνται από τον πάροχο διαθέσιµων στο κοινό υ- πηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα έτη, εκτός αν προβλέπονται αυστηρότερες ποινές από άλλες διατάξεις. ii) Στις ειδικά οριζόµενες περιπτώσεις, επιβάλλεται, κατά περίπτωση, κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή που κυµαίνεται από ευρώ έως ευρώ, ή κάθειρξη και χρηµατική ποινή που κυµαίνεται α- πό ευρώ έως ευρώ. iii) Σε περίπτωση που ανωτέρω πράξεις τελούνται από αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. β. Προσδιορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις, που επιβάλλονται για την παράβαση των οριζόµενων υποχρεώσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται απλή σύσταση, πρόστιµο που κυµαίνεται από έως ευρώ και οριστική ανάκληση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών. - Ορίζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες, που επιβάλλουν τις προαναφερόµενες κυρώσεις (η Α ΑΕ και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων - ΕΕΤΤ, κατά περίπτωση), οι αποφάσεις των οποίων υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και κατά των αποφάσεων αυτού επιτρέπεται αίτηση α- ναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). γ. Προβλέπεται η αστική ευθύνη φυσικού ή νοµικού πρόσωπου, που ενεργώντας κατά παράβαση των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου, προκαλεί σε άλλον περιουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη. - Ο κατά τα ανωτέρω παραβάτης υποχρεούται στην πλήρη αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση, η οποία ο- ρίζεται στο ποσό των ευρώ, εκτός εάν ζητηθεί α- πό τον ενάγοντα µικρότερο ποσό. (άρθρα 11-13)

17 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και προβλέπονται µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 1.α. Απαριθµούνται περιοριστικά οι περιπτώσεις, στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους, εφόσον συνεπάγεται την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (διαφύλαξη της εθνικής άµυνας, προστασία πολιτεύµατος, αποτροπή και καταστολή εγκληµάτων κ.λπ.). Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστηµάτων επιτήρησης σε δηµόσιους χώρους διενεργείται µόνο από τις κρατικές αρχές, µε τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. β. Καθορίζεται η έννοια των δηµόσιων χώρων, για την εφαρµογή των προαναφερόµενων ρυθµίσεων. γ. i) Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για τον καθορισµό, µε π.δ., των αρµόδιων κρατικών αρχών, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων για την εγκατάσταση των συστη- µάτων επιτήρησης, του είδους των προσωπικών δεδοµένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης κ.λπ., των δικαιωµάτων των φυσικών προσώπων, της έννοµης προστασίας, του ελέγχου από την ΑΠ ΠΧ, καθώς και όλων των θεµάτων που σχετίζονται µε την εφαρµογή της ρύθµισης αυτής. iii) Η κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση και λειτουργία των συστηµάτων επιτήρησης από δηµόσιες αρχές, ο.τ.α., φυσικά ή νοµικά στους χώρους που διαχειρίζονται, επιτρέπεται για το σκοπό προστασίας προσώπων και αγαθών, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΑΠ ΠΧ. δ. Επανακαθορίζεται το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του ν. 2472/1997, σχετικά µε την προστασία δεδο- µένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες εφαρµόζονται, εφεξής και στις περιπτώσεις που η επεξεργασία δεδοµένων γίνεται από: i) δικαστικές - εισαγγελικές αρχές και τις λοιπές αναφερόµενες υπηρεσίες µε σκοπό τη βεβαίωση εγκληµάτων, ii) δηµόσιες αρχές, µε τη λειτουργία τεχνικών µέσων καταγραφής ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους, για τη διαφύλαξη της δηµόσιας ασφάλειας κ.λπ. (άρθρο 14) 2. Τροποποιούνται οι διατάξεις, που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ν. 2472/1997) και προβλέπονται τα εξής: α. Επανακαθορίζονται η ιδιότητα των τακτικών και α- ναπληρωµατικών µελών της Αρχής, καθώς και οι αρµοδιότητες αυτής. β. Παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης στην Αρχή, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µέχρι δέκα (10) υπαλλήλων ΠΕ κατηγορίας από δηµόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. και νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Οι εν λόγω αποσπάσεις διενεργούνται µε κ.υ.α., κατά την οριζόµενη διαδικασία και για διάρκεια δύο ετών, µετά την πάροδο της οποίας οι αποσπασµένοι επανέρχονται, αυτοδικαίως, στην θέση τους. - Οι αποσπασµένοι αµείβονται από τον φορέα προέλευσής τους και λαµβάνουν το µισθό και τα επιδόµατα της οργανικής τους θέσης, που δεν συνδέονται µε την ε- νεργό άσκηση των καθηκόντων τους. (άρθρο 15) 3. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3471/2006, σχετικά µε τον τρόπο πραγµατοποίησης µη ζητηθεισών επικοινωνιών µε οποιοδήποτε µέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και για διαφη- µιστικούς σκοπούς και προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος της συγκεκριµένης ρύθµισης. (άρθρο 16) 4. Προβλέπεται η συγκρότηση, µε υπουργική απόφαση, Επιτροπής, µε σκοπό την κωδικοποίηση διατάξεων, που αφορούν στο απόρρητο και την ασφάλεια των επικοινωνιών, καθώς και την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. (άρθρο 17) 5. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3783/2009 (περί ταυτοποίησης χρηστών κινητής τηλεφωνίας κ λπ.) και επανακαθορίζονται τα στοιχεία ταυτότητας του συνδροµητή (κατόχου και χρήστη) κινητής τηλεφωνίας που τον προσδιορίζουν, µε την προσθήκη σε αυτή της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής, την οποία οι πάροχοι υποχρεούνται να διατηρούν και να διαβιβάζουν ως διατηρούµενα δεδοµένα, για τις εφεξής συναπτόµενες συµβάσεις. (άρθρο 18) Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού 1. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν επιβολή ποινών κάθειρξης στους παραβάτες των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου, (άρθρο 11 παρ. 1, 2 και 3) 2. Ενδεχόµενη ετήσια δαττάνη, αττό την χορήγηση της ειδικής πρόσθετης αµοιβής στους αποσπασµένους από δηµόσιες υπηρεσίες, ο.τ.α., ν.π.δ.δ. και νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στην Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (άρθρο 15 παρ. 4) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και κατηγορία αποσπασµένων κ.λπ) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α. 3. Ενδεχόµενη εφάπαξ δαπάνη, από τυχόν καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της Επιτροπής, που συγκροτείται για την κωδικοποίηση διατάξεων, που αφορούν στο α- πόρρητο και την ασφάλεια των επικοινωνιών, καθώς και την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (άρθρο 17 παρ.1) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικής υ- πουργικής απόφασης. 4. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από την είσπραξη των προβλεπόµενων προστίµων, που επιβάλλονται ως διοικητική κύρωση στους παραβάτες των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου, (άρθρο 12 παρ. 1) II. Επί του Κρατικού Προϋπολονισµού και του προϋπολονισµού του ΤΑΧ ΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.) Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την είσπραξη των προβλεπόµενων χρηµατικών ποινών και τη µετατροπή σε χρηµατικές των ποινών φυλάκισης που επιβάλλονται κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 11. Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2011 Ο Γενικός ιευθυντής κ.α.α. Ελένη Θαλασσινάκη

18 18 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος) επί του σχεδίου νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις» Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου προκαλούνται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 1. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν επιβολή ποινών κάθειρξης στους παραβάτες των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου, (άρθρο 11 παρ. 1, 2 και 3) 2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, από την χορήγηση της ειδικής πρόσθετης αµοιβής στους αποσπασµένους από δηµόσιες υπηρεσίες, ο.τ.α., ν.π.δ.δ. και νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στην Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (άρθρο 15 παρ. 4) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και κατηγορία αποσπασµένων κ.λπ) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α. 3. Ενδεχόµενη εφάπαξ δαπάνη, από τυχόν καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της Επιτροπής, που συγκροτείται για την κωδικοποίηση διατάξεων, που αφορούν στο α- πόρρητο και την ασφάλεια των επικοινωνιών, καθώς και την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (άρθρο 17 παρ.1) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικής υ- πουργικής απόφασης. Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (Ε.Φ , 310, 610). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Γ. Παπακωνσταντίνου Χ. Καστανίδης

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με το Π.. 39/2012 αρθρ.1 διατηρήθηκε σε ισχύ ανύπαρκτο σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων!!!! Όπως σαφέστατα καταδεικνύεται µετά την

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Ανωριμότητα Προκαταλήψεις- Στερεότυπα Απουσία ανθρωπιστικής παιδείας Ημιμάθεια Έλλειψη έμπρακτης χριστιανικής ζωής ΣΤΟΧΟΙ Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 18/05/2006 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, κα ΖΩΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Η 2005-2006 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Νικόλαος ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 µήνες 1. Άγιος Νικόλαος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 µήνες 1

Άγιος Νικόλαος ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 µήνες 1. Άγιος Νικόλαος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 µήνες 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 03/12/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ: 152933 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκεται η θεσµοθέτηση των κατάλληλων µηχανισµών και διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. Φ15/02678οικ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3218/5-3-12 ΑΡΙΘ. ΣΧΕ.: 2329 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 16-7-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Αριθμ. Πρωτ.: 5920 Τ.Κ. 382 21 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75101 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές επισηµάνσεις II. Οι επιµέρους ρυθµίσεις:

στο σχέδιο νόµου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές επισηµάνσεις II. Οι επιµέρους ρυθµίσεις: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Εισαγωγικές επισηµάνσεις Η απόφαση της Κυβέρνησης για την επανασύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στ. σήµερα την οι υπογραφόµενοι στο παρόν: α). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος του Α Τ.., µε ΑΦΜ. και OΥ β). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΗ, 30 Ιουλίου 2009, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ Φασισμός και αντιφασισμός στα χρόνια της χολέρας Συνέλευση για την ΚΥκλοφορία των Αγώνων Ένθετη έκδοση μαζί με το 7ο τεύχος της Σφήκας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ.. (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αναφέρεται μόνο για φορολογικούς λόγους) Στ.. (τόπος υπογραφής), σήμερα. (ημερομηνία υπογραφής) οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΠ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΠ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α-?4^ 7 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ! 5Γ * 90 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΠ» Μέλι Ελάτης Μαίναλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναστασιάδου Πετρούλα Σοφία ΑΜ: 2003010053 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ε ιβλέ ων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002050209980016 3101 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 205 2Σεπτεμβριου 1996 ΝΟΜΟΣΥΠ' ΑΡΙΘ. 2639 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επί θεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Αδικοπραξία - Θάνατος Μισθωτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των Εθελοντικών Οµάδων 1 Κανονισµοί Λειτουργίας Εθελοντικών Οµάδων του ήµου Λακατάµιας Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ου κατοικοεδρεύει οµοίως ως άνω.

ΠΡΟΣ: ου κατοικοεδρεύει οµοίως ως άνω. ΠΡΟΣ: 1) Το Υ ουργείο Ανά τυξης και Ανταγωνιστικότητας, ου εδρεύει στην Αθήνα, ε ί της οδού Νίκης 5-7, εκ ροσω είται δε νόµιµα α ό τον κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη ου κατοικοεδρεύει οµοίως ως άνω, 2) Το Υ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: 13 / 06 / 05 Τάξη: Β Ενιαίου Λυκείου Ώρα: 7.45π.µ. Σελίδες: 5 ιάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΑΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003 ΕφΑθ 5253/2003 Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου.

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 49 η Απόφαση υπ αριθµ. 1705/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων Δρ.Σ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του N. /τος 400/70, του N.489/76, όπως εκάστοτε ισχύουν και του N.2496/97, όπου

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8.

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1 Η σταχτοπούτα της ζωής μας!... 15 Κεφάλαιο 2 Συνδέοντας τα κομμάτια: o εαυτός μας!... 23 Κεφάλαιο 3 Οι σχέσεις μας είναι ο καθρέφτης μας!... 27 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»...

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Κανείς από όσους εµπλέκονται στο ηµόσιο Σχολείο (Πολιτεία, ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ και απλοί καθηγητές) δεν ενδιαφέρθηκε ΠΟΤΕ για τον «καλό» µαθητή... Όλο το ηµόσιο Σχολείο ήταν από πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 2 Σκοπός του Σωµατείου είναι η διάδοση της Ιππασίας και του φιλίππου πνεύµατος γενικά µε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά :

Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά : Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά : Τα δικαιολογητικά της οµάδας αυτής αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και η έλλειψή τους από το φάκελο υποψηφιότητας αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού. 1.1. Φωτοτυπία αστυνοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974 Κλεονίκη Δρούγκα Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο µετάδοσης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι µια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α. Αγαπητοί συµµαθητές, Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο αρθρογράφος περιγράφοντας το αγχωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Απρίλιος 2014 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2014 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1569 Έτος: 1985 ΦΕΚ: Α 183 19851025 Τέθηκε σε ισχύ: 25.10.1985 Ηµ.Υπογραφής: 21.10.1985 Τίτλος ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα