Το ερευνητικό σύστηµα της Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ερευνητικό σύστηµα της Ελλάδας"

Transcript

1 Το ερευνητικό σύστηµα της Ελλάδας Ιστορική διαδροµή Παρούσα κατάσταση Προοπτικές Δηµήτρης Λουκάς, Μαρία Στουµπούδη Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 1

2 Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών Μέλη της Ένωσης: Οι ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ Σκοποί της Ένωσης : Προώθηση των επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών της Προβολή του επιστηµονικού έργου Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στην επιστηµονική έρευνα Διάχυση της επιστηµονικής πληροφορίας Συµβολή στη διαµόρφωση εθνικής πολιτικής για την έρευνα και τη µεταπτυχιακή εκπαίδευση και κατάρτιση 2

3 Δεκαετία 60 *!"#! = 0,33% Η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας και ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ αποτελούσαν τον κύριο ερευνητικό πόλο της χώρας µε το 30% των ερευνητικών δαπανών της χώρας (170 επιστήµονες). Υπουργείο Γεωργίας αποτελούσε τον δεύτερο σε µέγεθος πόλο (300 ερευνητές). Το Υπουργείο Παιδείας ερχόταν στην τρίτη θέση (6 Πανεπιστήµια, Ακαδηµία Αθηνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο). Στην τέταρτη θέση κατατάσσονταν το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Άλλες ερευνητικές µονάδες ήταν διάσπαρτες στα Υπουργεία Συντονισµού, Άµυνας και σε οργανισµούς όπως ο ΟΤΕ, το Μπενάκειο, κλπ. * STDI

4 Δεκαετία 70 Η δηµιουργία νέων πανεπιστηµίων (Κρήτη 1973, Ιωάννινα 1970, Θράκη ) µεταµορφώνει σιγά-σιγά τo τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Αυξάνονται οι δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά µε κριτές. Μια νέα νοµοθετική ρύθµιση (ν. 706/1977) εισάγει µια νέα προσέγγιση της χρηµατοδότησης της έρευνας : Μετατόπιση από την απευθείας χρηµατοδότηση των Καθηγητών και των Δ/ντων Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ/Ι) στην χρηµατοδότηση ερευνητικών προτάσεων µε συγκεκριµένους στόχους και χρονοδιαγράµµατα. 4

5 Δεκαετία 80 Η Ελλάδα γίνεται µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σηµαντικοί, για το µέγεθος της χώρας µας, πόροι εισρέουν από τα ανταγωνιστικά και διαρθρωτικά προγράµµατα της ΕΕ. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαµε ότι Αν η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί τη µόνη πολιτική της ΕΕ µε οµοσπονδιακή δοµή, η επόµενη που έχει οµοσπονδιακά στοιχεία είναι η ερευνητική πολιτική.!!! Το σηµερινό ερευνητικό σύστηµα της Ελλάδας υφίσταται χάρη στην οξυγόνωσή του από την ΕΕ!!! ν. 1268/82 : Για τη Δοµή και Λειτουργία των ΑΕΙ Ο ιστός των ΑΕΙ επεκτείνεται. Η ισορροπία µεταξύ των παλαιών καθηγητών και των βοηθών αλλάζει δραστικά. ν. 1404/83 : Ιδρύει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ν. 1514/85 : Νόµος για την ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας Ο νόµος αυτός αναδιαρθρώνει τον εκτός ΑΕΙ ερευνητικό ιστό. Δηµιουργεί το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), καθιερώνει το επάγγελµα του ερευνητή, αξιολογεί ατοµικά και εκ του µηδενός όλους τους ερευνητές, εισάγει τον Εθνικό Πίνακα Κριτών. Το νέο σύστηµα που προκύπτει εντάσσεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). 5

6 Δεκαετία 90 ν. 2083/1992 Για τον εκσυγχρονισµό του Συστήµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης. Δηµιουργείται το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, εισάγεται η αντίληψη της αξιολόγησης των ΑΕΙ. Πρόκειται για µια περίοδο µεγάλων εισροών κονδυλίων από ανταγωνιστικά και διαρθρωτικά προγράµµατα τα οποία προωθούν τις ερευνητικές δραστηριότητες των πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων. Δηµιουργούνται οι Ειδικοί Λογαριασµοί Έρευνας στα ΑΕΙ και ΕΚ/ I για τη λογιστική διαχείριση των εκτός τακτικού προϋπολογισµού κονδυλίων. Εισάγονται οι πρώτες νοµοθετικές ρυθµίσεις για τα Τεχνολογικά Πάρκα και τις spin off εταιρείες µε σκοπό τον µετασχηµατισµό των ερευνητικών αποτελεσµάτων σε νέα προϊόντα. (Η αποτίµηση αυτής της προσπάθειας είναι ένα σηµαντικό θέµα προς συζήτηση µετά την δεκαπενταετή εµπειρία και τη συσσώρευση πλήθους δεδοµένων. Συζήτηση η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη συµβολή του ιδιωτικού τοµέα στην εθνική ερευνητική προσπάθεια). ν /2001 : Εισάγει την τακτική (ανά 5 έτη) αξιολόγηση του ερευνητικού συστήµατος που εποπτεύεται από τη ΓΓΕΤ, από διεθνείς επιτροπές αξιολόγησης. 6

7 Στοιχεία από τις αξιολογήσεις του ερευνητικού ιστού της ΓΓΕΤ Η ερευνητική κοινότητα τις θεωρεί αυτονόητες. Τρεις αξιολογήσεις : 1995, 2000*, 2005** Ινστιτούτα µε παρεµφερείς δραστηριότητες αξιολογήθηκαν κατά οµάδες από διεθνείς επιτροπές επιστηµόνων µε αναφορά τα διεθνή standards του κάθε τοµέα. Καλά οργανωµένη διαδικασία µε αντίστοιχη αρχειοθέτηση Για την ερευνητική κοινότητα η συζήτηση έχει µετατοπιστεί από τις ίδιες τις εξωτερικές αξιολογήσεις, στη βελτίωση της µεθοδολογίας, και κυρίως στη δέσµη µέτρων που τις ακολουθούν. Τα µέτρα αυτά είναι υπόθεση της ερευνητικής πολιτικής. * ** 7

8 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ο ερευνητικός ιστός της ΓΓΕΤ Ερευνητικό Κέντρο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) Ερευνητές & ΕΛΕ Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) 98 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA) ΠΑΣΤΕΡ Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Ερευνών " Α. ΦΛΕΜΙΓΚ" Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας ΑΘΗΝΑ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας Ένας αριθµός ερευνητικών µονάδων σε άλλα ινστιτούτα ακολουθούν µερικώς τις διατάξεις του ν.1514/85 (Ακαδηµία Αθηνών, Μπενάκειο Φυτοπ. Ινστ., Ελληνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Αθλητισµού, ΙΤΣΑΚ, Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α., κ.ά.). Άλλα µεγάλα ινστιτούτα όπως το ΕΘΙΑΓΕ σε αναµονή ρυθµίσεων ΣΥΝΟΛΟ 778 8

9 Ο ιστός της ΓΓΕΤ σε αριθµούς (2008)!"#" = 0, 57% Αριθµός µελών ΔΕΠ στα πανεπιστήµια Αριθµός Ε.Π. στα ΤΕΙ Αριθµός ερευνητών ΓΓΕΤ Κρατική Επιχορήγηση ΕΚ ΓΓΕΤ : 80 M Επενδύσεις (Matching Funds) : 12 M Εξωτερικές Πηγές : 148 M 2010 Κρατική Επιχορήγηση ΕΚ ΓΓΕΤ : 61 M Εξωτερικές Πηγές : 71 M Οι ερευνητές της ΓΓΕΤ αντιπροσωπεύουν ~ 6% του ερευνητικού δυναµικού του τριτοβάθµιου συστήµατος αλλά έχουν πολύ µεγαλύτερη συµµετοχή, από αυτή την αναλογία, σε δηµοσιεύσεις, οµιλίες, διακρίσεις, ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράµµατα. 9

10 Ελληνικές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις * δηµοσιεύσεις Τετραπλασιασµός µεταξύ 1993, η θέση µεταξύ των 30 χωρών του ΟΟΣΑ - σε ρυθµό αύξησης 17 η θέση σε αριθµό δηµοσιεύσεων ανά 1 Μ κατοίκους (πάνω από Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία) 10

11 Ακαθάριστη Εθνική Δαπάνη Έρευνας (ΑΕΔΕ)-Καινοτοµία 11

12 Ακαθάριστη Εθνική Δαπάνη Έρευνας (ΑΕΔΕ)-Καινοτοµία

13 Ακαθάριστη Εθνική Δαπάνη Έρευνας (ΑΕΔΕ)-Καινοτοµία 2009 προφίλ R&D ένταση (Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη Έρευνας ως % του ΑΕΠ) Συµβολή του Ιδιωτικού Τοµέα στην ΑΕΔΕ ως % του ΑΕΠ Συµβολή του Δηµόσιου Τοµέα στη ΑΕΔΕ ως % του ΑΕΠ Νέοι διδάκτορες ανά χίλιους κατοίκους στην ηλικία έτη Αριθµός ερευνητών ανά χίλιους εργαζόµενους Αριθµός διεθνών συν-δηµοσιεύσεων ανά εκατοµµύριο πληθυσµού Αριθµός δηµοσιεύσεων στο άνω 10% των περισσότερων διεθνών αναφορών ως % των συνολικών ελληνικών δηµοσιεύσεων 13

14 Διεθνείς Πατέντες 14

15 Καινοτοµία Στον τοµέα της καινοτοµίας η Ελλάδα είναι κάτω του Ευρωπαϊκού µέσου όρου. Η ενίσχυση της καινοτοµίας εξαρτάται ισχυρά από τα διαρθρωτικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4 δισ ευρώ υπολογίζεται ότι θα επενδυθούν για την καινοτοµία το Η ενίσχυση της διασύνδεσης δηµόσιων και ιδιωτικών δραστηριοτήτων E&T είναι επιβεβληµένη ιδιαίτερα για την ενίσχυση των ΜΜΕ. Θετικό ότι ο ρυθµός ανάπτυξης των καινοτοµικών δραστηριοτήτων είναι υψηλότερος από τον µέσο όρο ανάπτυξης στην ΕΕ. Ο ιδιωτικός τοµέας έχει προς το παρόν ασθενείς επιδόσεις στον τοµέα της καινοτοµίας αν και υπάρχουν νησίδες µε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. 15

16 Οι πλέον ενεργοί δηµόσιοι ερευνητικοί φορείς στο FP7* * Innovation Union Competitiveness Report, June 2011 (October 2010 data ) 16

17 Τον Απρίλιο του 2008 η τότε κυβέρνηση της Ν.Δ ψήφισε το ν.3653/2008. Τρία χρόνια µετά ο νόµος τελεί υπό αναστολή εφαρµογής. Καλοκαίρι 2009 : Σχέδιο συγχωνεύσεων ερευνητικών φορέων... Το 2010 η ΓΓΕΤ και ο ερευνητικός ιστός που εποπτεύει εντάχθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας. 17

18 ΕΣΠΑ Αρχικές Προβλέψεις 1,548 δις για έρευνα και καινοτοµία από τις γραµµατείες Δια Βίου Μάθησης - Έρευνας και Τεχνολογίας Το ΥΠΔΒΜΘ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το ποσό αυτό είναι 1,067 δις. καθώς και τον προγραµµατισµό προκηρύξεων του 2011 που αφορούν στο σύνολο σχεδόν του ποσού πλην 123 εκ. για προκηρύξεις προγραµµάτων το Δυστυχώς όµως, αν και το ΕΣΠΑ ξεκίνησε το 2007, προς το παρόν δεν έχει εισρεύσει ούτε ένα ευρώ στα ερευνητικά εργαστήρια 18

19 Νέο θεσµικό πλαίσιο για την έρευνα Θεσµικά Ζητήµατα Δοµικές αλλαγές για τη διασφάλιση της αυτονοµίας της ερευνητικής δραστηριότητας (προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Ε&Τ) Αποτελεσµατικοί µηχανισµοί αποτίµησης και αξιολόγησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων (αίτηµα της κοινωνίας που καταβάλλει το τίµηµα) Σταθερή χρηµατοδότηση της έρευνας από εθνικούς πόρους. Χωρίς αυτή το αίτηµα για Αριστεία καθίσταται προβληµατικό Ανοικτό σύστηµα προσλήψεων και κρίσεων-προαγωγών ερευνητικού προσωπικού Μισθολόγιο µε βάση την αµοιβή της γνώσης, της ικανότητας, της παραγωγής, του επιπέδου ειδίκευσης, της θέσης ευθύνης 19

20 Mεταρρύθµιση και Aναδιάρθρωση Eρευνητικού Iστού Δηµιουργία και λειτουργία Ερευνητικών Δικτύων Τεχνολογικών Πάρκων & Ερευνητικών Πολιτιστικών Δικτύων. Ενοποίηση του ερευνητικού χώρου, µε τη συγκέντρωση όλων των Ερευνητικών φορέων που βρίσκονται σε διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες, σε µία ενιαία αρχή, τη ΓΓΕΤ. Συµπράξεις ΑΕΙ και ΕΚ που θα εστιάζουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων µε στόχο την Αριστεία. Αποτίµηση των διαχειριστικών µεθόδων των ερευνητικών προγραµµάτων στα ΑΕΙ και τα ΕΚ και διαµόρφωση ενός ευέλικτου, διαφανούς και αποτελεσµατικού ενιαίου συστήµατος διαχείρισης στους δυο χώρους. Αποτίµηση της έως σήµερα εµπειρίας των spin off εταιρειών και εκσυγχρονισµός του θεσµού, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη µεταφορά τεχνογνωσίας από τα ΑΕΙ-ΕΚ προς τον παραγωγικό ιστό της χώρας, να ενισχύονται οι καινοτόµες πρωτοβουλίες των νέων ερευνητών και να προασπίζεται η δηµόσια περιουσία. 20

21 Ενιαίος χώρος Εκπαίδευσης-Έρευνας Μέτρα ενίσχυσης της καινοτοµίας, µε ενθάρρυνση των συνεργασιών µεταξύ των ΑEΙ-ΕΚ και των παραγωγικών φορέων. Διεύρυνση του θεσµού των εξωτερικών αξιολογήσεων και αποτίµηση της δεκαπενταετούς ιστορίας αξιολογήσεων των ΕΚ, προκειµένου να διαµορφωθούν οι πλέον αποτελεσµατικές πολιτικές διαχείρισης του συστήµατος. Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, µε τη διαµόρφωση πολιτικών συµπράξεων µεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενίσχυση των περιφερειακών πολιτικών έρευνας, στη βάση της αρχής ότι τα ΑΕΙ-ΕΚ υπάρχουν τοπικά, αλλά δρουν παγκόσµια. Ενίσχυση των µηχανισµών που παρέχουν τη δυνατότητα ισότιµης συµµετοχής των γυναικών σε όλες τις βαθµίδες και στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις των ΕΚ. 21

22 Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης Έρευνας Διασύνδεση ΕΚ και ΑΕΙ στη βάση δικτυακής οργάνωσης που στηρίζεται στην αυτοτέλεια και τη συµπληρωµατικότητα των δυο χώρων. Ενίσχυση της κινητικότητας µεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ, ερευνητών και µελών ΔΕΠ. Συµµετοχή των ερευνητών των ΕΚ στις επιτροπές κρίσης των µελών ΔΕΠ, ως εξωτερικών εκλεκτόρων (το αντίστροφο ισχύει). Συνδιοργάνωση δι-ιδρυµατικών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών από ΑΕΙ και ΕΚ, µε ισότιµη συµµετοχή και ρόλο. Δυνατότητα των ερευνητών των ΕΚ να διδάσκουν µεταπτυχιακά µαθήµατα (ερευνητής καθηγητής - research professor). Δυνατότητα για τα µέλη ΔΕΠ να είναι συνεργαζόµενοι ερευνητές στα ΕΚ. Δυνατότητα των ερευνητών των ΕΚ να είναι κύριοι επιβλέποντες σε διδακτορικές και σε µεταπτυχιακές διατριβές. Ισότιµη συµµετοχή ερευνητών και µελών ΔΕΠ στα θεσµικά όργανα (ΕΣΕΤ, ΘΕΣ, κλπ.) και στις επιτροπές σχεδιασµού και αξιολόγησης των ερευνητικών προγραµµάτων. 22

23 Προοπτικές και Προβληµατισµοί Η συµµετοχή της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθοριστικής σηµασίας για τη βιωσιµότητα του ερευνητικού συστήµατος. Η διαδικασία παραγωγικής ανάτασης της χώρας θα είναι µακροχρόνια. Για τη διεκδίκηση µιας αξιοπρεπούς θέσης της χώρας στο νέο καταµερισµό εργασίας που συντελείται παγκοσµίως απαιτείται σύγκλιση δυνάµεων. Η Κοινότητά µας είναι αρωγός της πολιτείας στην κοινή εθνική προσπάθεια. Αποτελούµε µέρος της λύσης και όχι τµήµα του προβλήµατος και τοποθετούµαστε σταθερά υπέρ του διαλόγου και των συγκλίσεων. 23

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 22/12/2010 Αρ. Πρωτ.: Εξ./382/2010 Προς : Υπουργό Παιδείας, ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, diavoulefsiaei@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 22/01/2010 Αρ. Πρωτ.: Εξ./367/2010 Προς : Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας Κύριο Αχιλλέα Μητσό Θέµα : Υπόµνηµα Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών Κύριε Γενικέ, Η υπαγωγή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα