ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο"

Transcript

1 Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ ΦΑΝΙΑ 2014 ελίδα 1

2 Copyright Αλσγεηαλάθεο Δκκαλνπήι, 2014 Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμ νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα. Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο Κξήηεο,Σκήκαηνο Ηιεθηξνληθήο. ελίδα 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάζε ζχζηεκα πνπ πξνζθέξεη ζηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ ρξήζηε ηνπ θάπνην βαζκφ πξνζηαζίαο απέλαληη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο, φπσο είλαη ε ζσκαηηθή βιάβε, ε δηάξξεμε θαη ε ιεζηεία, θαζψο θαη ε αλεπηζχκεηε αλζξψπηλε παξνπζία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζχζηεκα αζθαιείαο. Ηιεθηξνληθφ ζχζηεκα αζθαιείαο είλαη ην ζχζηεκα εθείλν, ηνπ νπνίνπ νη ιεηηνπξγίεο βαζίδνληαη ζε ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα. Σα ζχγρξνλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο, είλαη εχθνια ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπο αιιά ηαπηφρξνλα αξθεηά πνιχπινθα ζην λα παξαβηαζηνχλ. Σν θφζηνο ηνπο, πνηθίιιεη αλάινγα κε ην είδνο πξνζηαζίαο (Πεξηκεηξηθή ή Δζσηεξηθή ή ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν), ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ πνπ ζα επηιέμνπκε λα ηα εγθαηαζηήζνπκε, θαζψο θαη απφ ηελ δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο ζπζθεπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (αζχξκαηε ή ελζχξκαηε). Δπηπιένλ θφζηνο αιιά θαη επηπιένλ αζθάιεηα πξνζθέξεη ε 24σξε ηερληθή ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε απφ εηδηθφ θέληξν. ηα επφκελα θεθάιαηα αλαιχεηαη ε ρξεζηκφηεηα ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηα νπνία ην απαξηίδνπλ θαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζε νπνηνλδήπνηε ηδησηηθφ ρψξν (ζπίηη, ρψξνο εξγαζίαο, ρψξνο ζηάζκεπζεο θηι). [Πληκηπολογήζηε μια θπάζη από ηο έγγπαθο ή ηη ζύνοψη για ένα ενδιαθέπον ζημείο. Μποπείηε να ηοποθεηήζεηε ηο πλαίζιο κειμένος οποςδήποηε ζηο έγγπαθο. Χπηζιμοποιήζηε ηην καπηέλα "Επγαλεία πλαιζίος κειμένος" για να αλλάξεηε ηη μοπθοποίηζη ηηρ ελκςζηικήρ θπάζηρ.] ελίδα 3

4 TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTINTUTE OF CRETE FACULTY OF APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF ELECTRONIC CHANIA DISSERTATION Installation of security systems in private area Anogeianakis Emmanouil CHANIA 2014 ελίδα 4

5 INTRODUCTION Each system which offers to it s owner or to it s user a degree of protection against one or more risks, such as is the physical damage, the burglary and the robbery, or the unwanted human presence, may be classified as a security system. The Electronic security system is the system, which it s functions are relied on electronic components. The modern electronic security systems are easy to be installed, yet complex enough to be violated. The cost of a security system varies, depending on the type of protection ( Perimeter or Interior or the combination of both ), the amount of space you choose to install it, and the interconnection of various devices in the system ( wireless or wired ). Extra cost and extra security is offered by the 24-hour technical support and is being monitoring from a special center. The following chapters analyze the usefulness of an electronic security system, the individual elements that make up the study and the application of the above, in any private space ( home, workplace, car parking etc ). ελίδα 5

6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: πζηήκαηα αζθαιείαο Γεληθά A: πλαγεξκνί Β: Σερλνινγία Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ Γ: Βαζηθά ζηνηρεία ελφο νινθιεξσκέλνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ. Γ: Οινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αζθαιείαο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Mηθξνειεγθηέο - Mηθξνεπεμεξγαζηέο A: Μηθξνεπεμεξγαζηέο Β: Μηθξνειεγθηέο Γ: Πξνγξακκαηηζκφο ελφο κηθξνειεγθηή Γ: Ο κηθξνειεγθηήο PIC ηεο Microchip Καηεγνξίεο PIC Οη πξνγξακκαηηζηέο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Αηζζεηήξεο & αληρλεπηέο Γεληθά Δίδε αηζζεηήξσλ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Κιεηζηά ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο θαη ζπζηήκαηα ACCESS CONTROL Α: Κιεηζηά ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο Β: πζηήκαηα εηζφδνπ -εμφδνπ Αccess Control ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Μειέηε εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζε ηδησηηθό ρώξν Δηζαγσγή Πεξηκεηξηθά Δζσηεξηθή Αζθάιεηα Πεξηκεηξηθή Αζθάιεηα πλδηαζκφο Δζσηεξηθνχ θαη Πεξηκεηξηθνχ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο Φσηνγξαθηθφ Τιηθφ ελίδα 6

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 πζηήκαηα αζθαιείαο Γεληθά Σα ζπζηήκαηα αζθαιείαο απνηεινχλ δηεζλψο ηελ πην ζπκθέξνπζα θαη απνηειεζκαηηθή ιχζε γηα ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ελφο ρψξνπ. θνπφο ελφο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ, είλαη ε πξνζηαζία θηηξίσλ ή άιισλ ρψξσλ απφ παξάλνκεο εηζβνιέο. Η ζσζηή θαηαζθεπή αιιά θαη ν ζρεδηαζκφο απφ πιεπξάο ηνπ ηδηψηε ή ηεο εηαηξίαο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη θαη ζα αλαιάβεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Σφζν ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, φζν θαη ζε κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο, ζηελ επαξρία ή θαη ζηα πξνάζηηα ησλ πφιεσλ, ην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο δηαθαηέρεη ηνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη αλεζπρνχλ ηφζν γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα, φζν θαη γηα ηε δηαθχιαμε ηεο πιηθήο ηνπο πεξηνπζίαο. Η πξνζηαζία ελφο ρψξνπ απέλαληη ζε απφπεηξεο δηάξξεμεο δελ είλαη απιή ππφζεζε. Ο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, απμάλεηαη φηαλ ππάξρεη κηα θαιά ζρεδηαζκέλε κειέηε, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεη ηφζν ην κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ ελδερφκελσλ απεηιψλ, φζν θαη λα δηαζέηεη έλα ζπλδπαζκφ κέηξσλ αζθάιεηαο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα δηθιείδα πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ελφο εθ ησλ ζπζηεκάησλ. Πξψηα απ φια, ε χπαξμε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά θαζψο, είλαη βέβαην, φηη έλαο εληειψο απξνζηάηεπηνο ρψξνο απνηειεί καγλήηε γηα έλα δηαξξήθηε, ζε αληίζεζε κε εθείλνλ, πνπ δηαζέηεη έλα ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ην νπνίν κφλν κε ηελ χπαξμή ηνπ, ζα κπνξνχζε λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ ππνςήθην εηζβνιέα. Η επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ, αλακθηζβήηεηα δελ είλαη κηα απιή θαη κνλνζήκαληε ππφζεζε. Πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε αγνξά, ρξεηάδεηαη λα γίλεη κηα έξεπλα αγνξάο θαη λα εμεηαζζνχλ αξθεηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. ήκεξα, δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα αμηφπηζηε ιχζε ζην ζέκα ηεο νηθηαθήο αζθάιεηαο. Αλακθίβνια φκσο, γηα φπνηνλ επηζπκεί λα ζσξαθίζεη ην ζπίηη, ην ρψξν εξγαζίαο ή ην γθαξάδ ηνπ κε έλα αμηφπηζην ζχζηεκα αζθαιείαο, ε θαιχηεξε ιχζε είλαη λα απεπζπλζεί ζε εηδηθνχο ηερληθνχο κε ηελ απαξαίηεηε πηζηνπνίεζε, νη νπνίνη ζα εγθαηαζηήζνπλ βάζεη κειέηεο έλα αμηφπηζην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζην ρψξν πνπ ν ίδηνο επηζπκεί. Σα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζήκεξα, έρνπλ εμειηρζεί ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο θχιαμεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο. Δίλαη πιένλ απαξαίηεηε ε ελεξγνπνίεζε δηθιείδσλ αζθαιείαο, νη νπνίεο ζα ελίδα 7

8 πξνζηαηεχζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο απφ πξάμεηο δνιηνθζνξάο-δηάξξεμεο-θινπήοππξθαγηάο θ.η.ι. Κάζε ζχζηεκα αζθαιείαο, απνηειείηαη απφ δηάθνξεο ζπζθεπέο, φπνπ ε θάζε κηα απφ απηέο, εθηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ απαηηνχληαη. Κάζε ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη μερσξηζηφο θαη έρεη μερσξηζηέο απαηηήζεηο. Απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη πάληα νη απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε, φπνηεο θαη λα είλαη απηέο. Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε αζθάιεηα ηφζν ηνπ αλζξψπνπ, φζν θαη ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ. Σα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηαμηλνκνχληαη ζε 4 θαηεγνξίεο. Δκείο ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα κειεηήζνπκε ηελ πξψηε θαηεγνξία. Σα ζπζηήκαηα αζθαιείαο είλαη ηα εμήο: ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ πλαγεξκνί : απνηεινχληαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα θαη ηνπο επηκέξνπο αηζζεηήξεο. Οη αηζζεηήξεο ηνπνζεηνχληαη ζε βαζηθά ζεκεία θαη κε ηελ δηέγεξζε ηνπο ελεξγνπνηνχλ ηελ θεληξηθή κνλάδα, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο εηδνπνηεί. Παξαηήξεζε: ε εηδνπνίεζε γίλεηαη κέζσ ηειεθσληθνχ θέληξνπ είηε κέζσ πιαθέηαο ηειεθσλεηή ελζσκαησκέλε ζηελ κνλάδα. ύζηεκα παξαθνινύζεζεο: απνηειείηαη απφ νπηηθναθνπζηηθά κέζα, φπσο θάκεξεο θαη κηθξφθσλα. Σνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία ηα νπνία απαηηνχλ νπηηθή επαθή. Ο έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε γίλεηαη είηε ηνπηθά απφ θάπνηα νζφλε, είηε απφ απφζηαζε κέζσ δηθηχνπ. Αληηθιεπηηθά ζπζηήκαηα εκπνξεπκάησλ: ζπζθεπέο πνπ ειέγρνπλ ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν. Πάλσ ζε θάζε πξντφλ ηνπνζεηείηαη κηα θνλθάξδα, κε απνηέιεζκα, φηαλ πιεζηάζεη ζηελ έμνδν ην αληηθείκελν, ην αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα αληηιακβάλεηαη ηελ θνλθάξδα θαη ελεξγνπνηεί ηνλ ζπλαγεξκφ. Σνπνζεηνχληαη ζηηο εηζφδνπο ησλ θαηαζηεκάησλ. ύζηεκα ειέγρνπ πξόζβαζεο (access control): ην ζχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο ή δηαθνξεηηθά ην access control παξέρεη αζθάιεηα ζηνλ ρψξν, θαζψο ειέγρεη θαη θάλεη πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ ζπκβάλησλ. Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε αηζζεηήξα, ηνπνζεηεκέλν ζε θάζε είζνδν ηεο νπνίαο ηελ πξφζβαζε επηζπκνχκε λα ειέγρνπκε. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, γίλεηαη ρξήζε κηαο αηνκηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο θάξηαο. Έηζη ελίδα 8

9 επηδεηθλχνληαο ηελ θάξηα ζηνλ αηζζεηήξα εηζφδνπ, επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηνλ ρψξν. Βεβαίσο, εθηφο απφ ηελ ρξήζε θάξηαο ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο πην εμεηδηθεπκέλνπ ειέγρνπ, φπσο ε ζάξσζε δαθηπιηθνχ απνηππψκαηνο, ίξηδαο καηηνχ, ή κέζσ θσλεηηθήο εληνιήο. Α: πλαγεξκνί Σα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ είλαη πιένλ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο. Μέζσ αηζζεηήξσλ, εηδνπνηνχλ γηα γεγνλφηα ηα νπνία κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα ηφζν γηα ηνλ ρψξν αιιά θαη γηα ηελ δσή ελφο ε πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ. Οη ζπλαγεξκνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεχνπλ θίλεζε, αιιαγή ζέζεο αληηθεηκέλσλ, άλνηγκα ζπξψλ, αλίρλεπζε θσηηάο θαη φηη άιιν είλαη εθηθηφ θαη επηζπκεηφ. Οη ζπζθεπέο εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ερεηηθέο θαη θσηεηλέο εηδνπνηήζεηο (ζεηξήλεο θαη θψηα αλάγθεο). Η ηερλνινγία φκσο δελ ζηακαηάεη εθεί. Με ηελ ρξήζε Ο.Σ.Δ (ρξήζε γξάκκεο ηειεθψλνπ), ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηδνπνίεζεο ηνπ ηδηνθηήηε, ηεο αζηπλνκίαο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα είλαη πξνγξακκαηηζκέλν ην ζχζηεκα λα εηδνπνηεί (ζπγγελείο, ππεξεζίεο αζθαιείαο, ππξνζβεζηηθή, ΔΚΑΒ θηι). Με ηελ ρξήζε Η/Τ νη ρξήζεηο γίλνληαη απεξηφξηζηεο. Οη δπλαηφηεηεο ηνπο πεξηνξίδνληαη νπζηαζηηθά, κφλν απφ ηελ θαληαζία ηνπ ζρεδηαζηή. ελίδα 9

10 Β: Σερλνινγία Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ πλαγεξκνύ Η ηερλνινγία ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ δηαρσξίδεηαη ζηελ ελζχξκαηε θαη ηελ αζχξκαηε ιεηηνπξγία θαη αλαθέξεηαη αληίζηνηρα, ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ επηκέξνπο ζπζθεπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. -Η ελζχξκαηε δηαζχλδεζε είλαη ε πην δηαδεδνκέλε, θαζψο ζήκεξα, ζηηο πεξηζζφηεξεο λέεο θαηαζθεπέο πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε λα πξνεγθαζίζηαληαη θαη ηα θαιψδηα ζπλαγεξκνχ ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο. -ηελ αζχξκαηε δηαζχλδεζε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε ηε ρξήζε ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ, ζε ζπρλφηεηεο πνπ κεηαβάιινληαη πνιχ ζπρλά, ψζηε λα είλαη πνιχ δχζθνιν γηα θάπνηνλ ηξίην λα ππνθιέςεη ηε ζπρλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην παξαβηάζεη. Απνηεινχλ αθφκα, πνιχ θαιή ιχζε γηα ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ε πξνζπέιαζε ησλ θαισδίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηα ελζχξκαηα ζπζηήκαηα είλαη αδχλαηε. Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκά ηνπο σζηφζν είλαη ην πςειφ ηνπο θφζηνο, ην νπνίν, ζπγθξηλφκελν κε ηα ελζχξκαηα, ηα θαζηζηά απξφζηηα. ελίδα 10

11 ρεκα 1-1 : Οινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αζθαιείαο Γ: Βαζηθά ζηνηρεία ελόο νινθιεξσκέλνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, έλα νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: Κεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ : ζπλδένληαη φια ηα αηζζεηήξηα θαη εμαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ έλα ζπλαγεξκφ. Πιεθηξνιφγην : ελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα αζθαιείαο (πιήξεο /κεξηθή φπιηζε) ή ην απελεξγνπνηεί, κε ηελ εηζαγσγή πξνζσπηθνχ θσδηθνχ. Δίζνδνη ηνπ ζπζηήκαηνο : απνηεινχληαη απφ ηνπο αληρλεπηέο θαη ηα αηζζεηήξηα πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχζηεκα. Έμνδνη ηνπ ζπζηήκαηνο : πλήζσο πεξηιακβάλνπλ θσηεηλέο θαη ερεηηθέο ελδείμεηο νη νπνίεο πξνεηδνπνηνχλ θαη ελεκεξψλνπλ γηα πηζαλή παξαβίαζε ηνπ θπιαζζφκελνπ ρψξνπ. ελίδα 11

12 Γ: Οινθιεξσκέλν ειεθηξνληθό ζύζηεκα αζθαιείαο. Κεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ. Η θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο. ε απηήλ ηε ζπζθεπή ζπλδένληαη -ελζχξκαηα ή θαη αζχξκαηα- θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία, φπσο νη αηζζεηήξεο, νη ζπζθεπέο ζπλαγεξκνχ θαη νη θάξηεο επηθνηλσλίαο. Απνηειεί ην κέζν πνπ ιακβάλεη ηα ζήκαηα απφ ηνπο αηζζεηήξεο, θάλεη θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηεί ηηο ζπζθεπέο ζπλαγεξκνχ θαη κεηαδίδεη ηειεθσληθά ηα ζήκαηα, πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί απφ ηνλ εθάζηνηε ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. ήκεξα ζηελ αγνξά ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη θαη δηαθνξεηηθνί ηχπνη θεληξηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίνη δηαρσξίδνληαη βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Ωζηφζν ε βαζηθή αξρή θαηαζθεπήο ηνπο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ε ίδηα. Απνηεινχληαη απφ έλα εμσηεξηθφ θνπηί, έλα κεηαζρεκαηηζηή γηα ηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο κε 6 ή 12 Volt DC, κηα κπαηαξία πνπ απνηειεί ηελ εθεδξηθή ειεθηξηθή παξνρή ζε πεξίπησζε εζθεκκέλεο ή φρη δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο θαη έλα πιεθηξνιφγην, ην νπνίν κπνξεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε δηαθφπηε-θιεηδαξηά (keyswitch) ή θαη ηειερεηξηζκφ. Η πιεζψξα ησλ ζπζθεπψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζήκεξα ζηελ αγνξά, εθηζηά δχζθνιε ηελ επηινγή απφ ηλ ελδηαθεξφκελν. Όκσο, ηα ειάρηζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο θεληξηθήο κνλάδαο πνπ ζα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηππηθέο πξνδηαγξαθέο ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ, είλαη ηα αθφινπζα: Πξψηα απ φια, ην ηξνθνδνηηθφ ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληέρεη ξεχκαηα έληαζεο ηνπιάρηζηνλ 2A γηα ηελ νκαιή δηαρείξηζε φισλ ησλ θνξηίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Η θεληξηθή κνλάδα πξέπεη λα δηαζέηεη ελδείμεηο ηεο θαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηψλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή αλά πάζα ζηηγκή ε παξαθνινχζεζή ηνπο θαη λα γίλεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο ή ε επαλαθφξηηζή ηνπο, πξηλ νινθιεξσζεί ν θχθινο δσήο ηνπο. Μηα ζχγρξνλε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο δψλεο, ελψ έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη είλαη ε χπαξμε ξπζκηδφκελεο ρξνλνθαζπζηέξεζεο, ψζηε λα ππάξρεη ην θαηάιιειν ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηελ είζνδν ή έμνδν απφ ην ρψξν πνπ πξνζηαηεχεηαη. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ, είλαη φηη ε ηξνθνδνζία κε 230/400 Volt AC ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ αλεμάξηεηε γξακκή, ζηελ νπνία δελ ζα ζπλδένληαη άιιεο θαηαλαιψζεηο. ελίδα 12

13 Πιεθηξνιφγην Η εκθάληζε ησλ πιεθηξνινγίσλ (ζρήκα 1-2) αληηθαηέζηεζε ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα αζθαιείαο, ηνπο ζπκβαηηθνχο ειεθηξνκαγλεηηθνχο δηαθφπηεο ή αθφκα θαη ηα θιεηδηά. Σα πιεθηξνιφγηα ιεηηνπξγνχλ ζαλ δηαθφπηεο, νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη θαη απελεξγνπνηνχληαη κε ην πάηεκα ελφο ζπλδπαζκνχ πιήθηξσλ (πξνζσπηθφο θσδηθφο). ρεκα 1-2: Πιεθηξνιφγην Σα πην θνηλά πιεθηξνιφγηα απνηεινχληαη απφ ζπλδηαζκφ - ζχζηεκα 17 πιήθηξσλ (10 αξηζκεηηθά, 5 αιθαβεηηθά, ην θνπκπί αζθαιείαο * θαη ην # ) απμάλνληαο έηζη ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο θαη ζπλεπψο ηελ αζθάιεηα πνπ πξνζθέξνπλ. Δίζνδνη ηνπ ζπζηήκαηνο Δδψ ζπλαληάκε κηα πιεζψξα αληρλεπηψλ νη νπνίνη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο καο, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εζσηεξηθά ή θαη εμσηεξηθά ηνπ ρψξνπ πνπ επηζπκνχκε λα αζθαιίζνπκε. Όινη νη αληρλεπηέο/αηζζεηήξεο (ζρήκα 1-3) έρνπλ ζηελ ελίδα 13

14 πξαγκαηηθφηεηα ηνλ ίδην ζθνπφ, λα αλαγλσξίδνπλ δειαδή, νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα παξάλνκεο δηείζδπζεο ζε έλα ρψξν. Η ηαμηλφκεζή ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο, πνπ άιισζηε θαζνξίδεη θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηηο εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ρεκα 1-3 αηζζεηήξεο/αληρλεπηέο Οη πην ζεκαληηθνί είλαη νη κεραληθνί ή καγλεηηθνί αληρλεπηέο επαθήο, νη αληρλεπηέο πίεζεο (pressure mats) θαη ζξαχζεο, νη PIR (Passive Infrared- Παζεηηθνί αληρλεπηέο ππεξχζξσλ), νη αληρλεπηέο κηθξνθπκάησλ, νη ελεξγνί αληρλεπηέο ππεξχζξσλ, πνπ ηνπο ζπλαληάκε θαη κε ηνλ φξν Interior Active Infrared θαη νη αληρλεπηέο δηπιήο ηερλνινγίαο. Ληγφηεξν δηαδεδνκέλνη είλαη νη αληρλεπηέο ππεξήρσλ (ελεξγεηηθνί θαη παζεηηθνί), θαζψο θαη νη αθνπζηηθνί αληρλεπηέο. Οη παξαπάλσ ζπλήζσο ζπλαληψληαη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Δπεηδή φκσο φζν ην δπλαηφ ζπληνκφηεξα γίλεη αληηιεπηή ε χπαξμε ελφο κε εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ, ηφζν πην απνηειεζκαηηθφ είλαη θαη έλα ζχζηεκα αζθάιεηαο, ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζπζθεπέο αλίρλεπζεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαη πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο ζα απνηειέζνπλ ηελ πξψηε γξακκή άκπλαο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπλήζσο ζπλαληάκε ηνπο αληρλεπηέο ειεθηξηθνχ πεδίνπ, ηνπο αληρλεπηέο ρσξεηηθφηεηαο, ηνπο αληρλεπηέο δφλεζεο θαη ηνπο θσην-ειεθηξηθνχο αληρλεπηέο. Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζπλήζσο παξαηεξείηαη ε ρξήζε ελφο κπνπηφλ παληθνχ ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο κηα επηπιένλ είζνδνο. Πξφθεηηαη γηα έλα κπνπηφλ, πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ρψξνπ θαη κε ην πάηεκά ηνπ ελεξγνπνηείηαη ακέζσο ν ζπλαγεξκφο. ελίδα 14

15 Σα κπνπηφλ παληθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξα ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη κεγάιε πξνζέιεπζε θνηλνχ θαη ν έιεγρνο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ πνπ εηζέξρνληαη είλαη αδχλαηε. Έμνδνη ηνπ ζπζηήκαηνο Απνηεινχλ, έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ, θαζψο είλαη ην κέζν κε ην νπνίν επηζεκαίλεηαη φηη ππάξρεη πξφβιεκα αζθάιεηαο θαη θάπνηνο έρεη δηεηζδχζεη ζηνλ πξνζηαηεπφκελν ρψξν. Πεξηιακβάλνπλ : ρήκα 1-4 θαη 1-5 ζεηξήλεο ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ >εηξήλεο (ζρήκα 1-4 θαη 1-5) : πλήζσο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δχν ζεηξήλεο: ε κία ηνπνζεηείηαη εζσηεξηθά θαη ε άιιε ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν. Η επηινγή ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εμσηεξηθή ζεηξήλα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ην κφλν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλν. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία κεγάινπ χςνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κέγηζηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο. O ήρνο ηνπο είλαη πνιχ δπλαηφο θαη θπκαίλεηαη απφ 115 db έσο 130 db. >Μodem : Απνηειεί ηελ ζπζθεπή πνπ ζηέιλεη ηα ζήκαηα ζπλαγεξκνχ ζηα θέληξα ιήςεσο ζεκάησλ. Σα θέληξα ιήςεσο ζεκάησλ απνθσδηθνπνηνχλ ηα ζήκαηα πνπ ζηέιλεη ην ζχζηεκα αζθαιείαο θαη πξνβαίλνπλ ζηηο θαηά πεξίπησζε ελέξγεηεο (εηδνπνηνχλ ηελ αζηπλνκία, ηελ ππξνζβεζηηθή, θίινπο πνπ εκείο έρνπκε επηιέμεη θιπ.). ελίδα 15

16 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αλάινγν θέληξν, ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά ηα GSM Modems πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ελεκεξψλεηαη θάζε ζηηγκή γηα ηα ζήκαηα ηνπ ζπλαγεξκνχ, κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS) ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν. >Φσηεηλέο ελδείμεηο: Όπσο πξνβνιείο,πεξηζηξεθφκελεο ιάκπεο (θάξνο), θιαο θαη ελδεηθηηθά LEDs. Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ ζθνπφ λα απνηξέςνπλ πηζαλέο εηζβνιέο θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ (Δμσηεξηθή ζεηξήλα ζε εκθαλέο ζεκείν), λα παληθνβάινπλ ηνπο δηαξξήθηεο (ζεηξήλεο εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο) θαη ηέινο λα εηδνπνηνχλ κέζσ 24ψξνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ιήςεσο ζεκάησλ ηνλ ηδηνθηήηε, ηηο Αξρέο ή ηνπο αξκφδηνπο. Φσηεηλέο ιπρλίεο ηχπνπ θάξνο. ελίδα 16

17 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Μηθξνειεγθηέο- Μηθξνεπεμεξγαζηέο A: Μηθξνεπεμεξγαζηέο Ιζηνξηθά νη πξψηνη κηθξνεπεμεξγαζηέο εκθαλίζηεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ Δληππσζίαζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο θαζψο γηα πξψηε θνξά ππήξρε κηα ζπζθεπή ζε κνξθή νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο ε νπνία πεξηείρε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (ΚΜΔ). Μηα αμηφινγε δχλακε επεμεξγαζίαο ήηαλ πιένλ δηαζέζηκε κε ρακειφ θφζηνο, θαη ζε κηθξφ κέγεζνο. Αξρηθά, φιεο νη ιεηηνπξγίεο, φπσο ε κλήκε θαη ε δηαζχλδεζε εηζφδσλ-εμφδσλ, βξίζθνληαλ ηνπνζεηεκέλα έμσ απφ ην κηθξνεπεμεξγαζηή, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αλάγθε πινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν θαη πάιη ρξεηάδνληαλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ απφ νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα. Βαζκηαία, ν κηθξνεπεμεξγαζηήο έγηλε πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηνο, κε ηε δπλαηφηεηα λα πεξηιακβάλεη δηαθφξνπο ηχπνπο κλήκεο ζην ίδην ηζηπάθη κε ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. πγρξφλσο, ε ΚΜΔ γηλφηαλ ηζρπξφηεξε θαη γξεγνξφηεξε, κε απνηέιεζκα ν κηθξνεπεμεξγαζηήο λα αλαβαζκηζηεί γξήγνξα απφ 8bit ζε 16bit θαη 32bit. Η αλάπηπμε ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή νδήγεζε άκεζα ζε εθαξκνγέο φπσο o πξνζσπηθφο Η/Τ. Ο κηθξνειεγθηήο ηεο MCU Megawin 8051 ελίδα 17

18 Β: Μηθξνειεγθηέο Ο κηθξνειεγθηήο είλαη έλα απηφλνκν ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα κε πνιχ κηθξφ κέγεζνο, ζε έλα θαη κνλαδηθφ νινθιεξσκέλν θχθισκα (computer on a chip). Όπσο θαη φια ηα VLSI θπθιψκαηα, απνηειείηαη απφ κέξε πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε δηάθνξεο ιηζνγξαθηθέο κεζφδνπο πάλσ ζε πιάθεο ππξηηίνπ, ηα ιεγφκελα Silicon Wafers. Πάλσ ζε απηά ζρεκαηίδνληαη ρηιηάδεο έσο εθαηνκκχξηα ηξαλδίζηνξ θαη θαη επέθηαζε δεκηνπξγνχληαη ηα ιεγφκελα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα πνπ είλαη ζπλδπαζκφο ινγηθψλ ππιψλ. πλδπάδνληαο ηηο ινγηθέο πχιεο, δεκηνπξγνχληαη ππνκνλάδεο νη νπνίεο επηηεινχλ νξηζκέλεο πην εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ κηθξνειεγθηή. Μηα θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ελφο κηθξνειεγθηή θαη ελφο κηθξνεπεμεξγαζηή είλαη πσο ζηνλ κηθξνειεγθηή ππάξρεη ελζσκαησκέλε κλήκε θαη κνλάδεο ειέγρνπ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ. Οη κηθξνειεγθηέο έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηνπο λα επηθνηλσλνχλ κε άιιεο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο θαη φρη κε ηνλ άλζξσπν. Δίλαη αξθεηά βεβαξεκέλνη κε ππνινγηζηηθφ θφξην, ππνινγηζηέο, θξπκκέλνη ζε δηάθνξεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο είλαη απφ πεξηνξηζκέλεο έσο θαη αξθεηά πνιχπινθεο εξγαζίεο ειέγρνπ. Κάπνηεο απφ ηηο θαζεκεξηλέο ζπζθεπέο νη νπνίεο ειέγρνληαη ελ κέξεη ή θαη πιήξσο αθφκε απφ θάπνηνλ κηθξνειεγθηή, είλαη ειεθηξνληθά ξνιφγηα, θνχξλνη κηθξνθπκάησλ, ειεθηξηθά πιπληήξηα, «εγθέθαινη» απηνθηλήησλ θηι. Δπηπιένλ, εθηφο απφ εθαξκνγέο θαζεκεξηλήο ρξήζεο, νη κηθξνειεγθηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ πιεζψξα επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ γηα πεηξακαηηζκφ θαη έξεπλα. Δλψ νη άλζξσπνη αλαγλψξηζαλ γξήγνξα θαη εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή, ρξεζηκνπνηψληαο άιιε κηα εθαξκνγή ζρεηηθή κε ηνλ έιεγρν. Οη ζρεδηαζηέο μεθίλεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κηθξνεπεμεξγαζηέο ζε δηάθνξα κεραλήκαηα, φπσο ζην ςπγείν ή ζηελ πφξηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηα νπνία δελ ζρεηίδνληαλ κε ππνινγηζκνχο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε αλάγθε γηα πςειή ππνινγηζηηθή δχλακε δελ ήηαλ απαξαίηεηε, φπσο επίζεο θαη ε παξνπζία κεγάισλ πνζψλ κλήκεο ή πνιχ πςειήο ηαρχηεηαο. Έηζη ινηπφλ, πξνέθπςε κηα πξφζζεηε θαηεγνξία κηθξνεπεμεξγαζηψλ, ε νπνία πξννξίζηεθε γηα απιέο δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ, θαη φρη γηα ηελ επεμεξγαζία πνιχ κεγάισλ αξηζκψλ. Μεηά απφ ιίγν, ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο κηθξνεπεμεξγαζηψλ απέθηεζε ηελ δηθή ηνπ ηαπηφηεηα, θαη νλνκάζηεθε κηθξνειεγθηήο. Ο κηθξνειεγθηήο αλέιαβε ην ξφιν ηεο ππνινγηζηηθήο κνλάδαο ζηα embedded systems. Πνην είλαη ην ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί έλαλ κηθξνειεγθηή απφ έλα κηθξνεπεμεξγαζηή; Όπσο έλαο κηθξνεπεμεξγαζηήο, ν κηθξνειεγθηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζεη, αλ θαη φρη απαξαηηήησο αξθεηά κεγάινπο αξηζκνχο. ελίδα 18

19 Οη αλάγθεο ηνπ φκσο είλαη κεγαιχηεξεο. Πξψηα απ' φια, πξέπεη λα έρεη κηα εμαηξεηηθή δηαδξαζηηθφηεηα εηζφδνπ/εμφδνπ γηα παξάδεηγκα, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ηαπηηζηεί άκεζα κε ην άλνηγκα ελφο ςπγείνπ ή κηαο πφξηαο απηνθηλήηνπ. Δπίζεο, επεηδή πνιιά ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα είλαη δηαθξηηηθά ζε κέγεζνο θαη θφζηνο, ην ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη κηθξφ, αλεμάξηεην θαη λα θνζηίδεη ιίγν. Ο κηθξνειεγθηήο επίζεο πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο, φπσο ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, βηνκεραληθέο ή ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο. Έλαο κηθξνειεγθηήο ελζσκαηψλεη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο απφ απηέο ελφο κηθξνεπεμεξγαζηή ν νπνίνο πεξηέρεη κφλν θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (φπσο απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ππνινγηζηέο). Δθηφο ησλ ζπλεζηζκέλσλ αξηζκεηηθψλ θαη ινγηθψλ ζηνηρείσλ ελφο κηθξνεπεμεξγαζηή, ν κηθξνειεγθηήο δηαζέηεη επηπιένλ ιεηηνπξγίεο. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη ε ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο γηα απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (φπσο ε κλήκε RAM), κλήκε κφλν γηα αλάγλσζε γηα απνζήθεπζε πξνγξακκάησλ αιιά θαη κλήκε flash γηα απνζήθεπζε πξνζσξηλψλ δεδνκέλσλ. Η θαηαλάισζε ηνπο ζε ηζρχ είλαη ζρεηηθά κηθξή (ηεο ηάμεσο ησλ milliwatt θαη microwatt), θαη γεληθψο, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηεξνχλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο, θαζψο αλακέλνπλ έλα ζπκβάλ, φπσο ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ή κηα δηαθνπή. Η ηθαλφηεηά ηνπο λα μνδεχνπλ ζρεδφλ κεδεληθή ηάζε θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ δελ επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα, ηνπο θάλεη ηδαληθνχο ζε εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ρακειή ηάζε ή κε κπαηαξίεο. Οη κηθξνειεγθηέο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε ζπζηήκαηα θαη ζπζθεπέο απηφκαηνπ ειέγρνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ηειερεηξηζηήξηα, ζε ζπζθεπέο γξαθείνπ, ζε νηθηαθέο ζπζθεχεο, ζε εξγαιεία θαη παηρλίδηα. Με ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο, ηνπ θφζηνπο, θαη ηεο θαηαλάισζεο ηζρχνο έλαληη ελφο κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ μερσξηζηφ κηθξνεπεμεξγαζηή, κλήκε, θαη ζπζθεπέο εηζφδνπ-εμφδνπ, νη κηθξνειεγθηέο είλαη κηα νηθνλνκηθή ιχζε γηα ηνλ ειεθηξνληθφ έιεγρν πνιιαπιψλ δηαδηθαζηψλ. Η πιεηνςεθία ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, είλαη ελζσκαησκέλα ζε άιια κεραλήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε απηνθίλεηα, ζε ηειέθσλα, ζε ζπζθεπέο, ή ζε πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Απηή ε θαηεγνξία ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απνθαινχληαη ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα (embedded systems). Δλψ κεξηθά ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα είλαη πνιχ πεξίπινθα, πνιιά απφ απηά έρνπλ πνιχ κηθξέο απαηηήζεηο ζε κλήκε, δελ ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, θαη ε πεξηπινθφηεηα ηνπο είλαη κηθξή. Οη ηππηθέο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ δηαθφπηεο, ηνπο ειεθηξνλφκνπο (relay), δείθηεο LED, νζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ LCD, ζπζθεπέο παξαγσγήο ξαδηνζπρλνηήησλ, θαη αηζζεηήξεο γηα εηζαγσγή ηέηνησλ δεδνκέλσλ, φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ε παξνπζία θσηφο θιπ. Τπάξρνπλ ρηιηάδεο δηαθνξεηηθνί ηχπνη κηθξνειεγθηψλ ζηνλ θφζκν ζήκεξα, νη νπνίνη θηηάρλνληαη απφ πνιπάξηζκνπο δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο. Ο θάζε θαηαζθεπαζηήο θξνληίδεη λα ελίδα 19

20 δεκηνπξγεί κηα νηθνγέλεηα κηθξνειεγθηψλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ππξήλα κηθξνεπεμεξγαζηή. Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη κηθξνεπεμεξγαζηψλ κηαο νηθνγέλεηαο δεκηνπξγνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ίδην ππξήλα, ζπλδπάδνληαο ηνλ κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ θαη δηαθνξεηηθά κεγέζε κλήκεο. Έλαο ππξήλαο κπνξεί λα είλαη 8- bit κε πεξηνξηζκέλε δχλακε, έλαο άιινο 16-bit, ή λα είλαη κηα πεξίπινθε ζπζθεπή 32-bit. ε θάζε ππξήλα πξνζηίζεληαη δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί πεξηθεξεηαθψλ θαη κεγεζψλ κλήκεο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα κνληέια, ζε κηα νηθνγέλεηα κηθξνεπεμεξγαζηψλ. Δπεηδή ν ππξήλαο είλαη ζπγθεθξηκέλνο γηα φια ηα κνληέια κηαο νηθνγέλεηαο, νη νδεγίεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ παξακέλνπλ ίδηεο θαη νη ρξήζηεο δελ δπζθνιεχνληαη φηαλ ρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθά κνληέια. ε κηα νηθνγέλεηα κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 100 κηθξνειεγθηέο, ν θαζέλαο κε ειαθξψο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο ή θαη ζηνρεπφκελνο ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. Οη κηθξνειεγθηέο θαηαζθεπάδνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο, ζπλήζσο πιαζηηθέο ή θεξακηθέο σο πιηθφ ζπζθεπαζίαο. Η δηαζχλδεζε κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν παξέρεηαη απφ ηνπο αθξνδέθηεο (pins). Όπνπ είλαη δπλαηφλ, νη κηθξνειεγθηέο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνη ζε κέγεζνο. Ση είλαη φκσο απηφ πνπ θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηνπο; Καηά ηξφπν ελδηαθέξνληα, δελ είλαη ζπλήζσο ην κέγεζνο ηνπ ίδηνπ ηνπ εζσηεξηθνχ θπθιψκαηνο πνπ πεξηέρεη, απηφ πνπ θαζνξίδεη ην γεληθφ κέγεζνο. Αληί απηνχ, ην κέγεζνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αθξνδεθηψλ ηνπ, θαη ην δηάζηεκα κεηαμχ ηνπο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο αξρηηεθηνληθέο, πάλσ ζηηο νπνίεο είλαη βαζηζκέλνη νη κηθξνειεγθηέο. Μεξηθέο απφ ηηο πην θνηλέο αξρηηεθηνληθέο είλαη νη: CF (32-bit), ARM, MIPS (32-bit PIC32), S08, AVR, PIC (8-bit PIC16, PIC18, 16-bit dspic33 / PIC24), V850, PowerPC ISE, PsoC (Programmable System-on-Chip). Γ: Πξνγξακκαηηζκόο ελόο κηθξνειεγθηή Ο πξνγξακκαηηζκφο απηψλ ησλ ζπζθεπψλ γίλεηαη κε έλα ζεη εληνιψλ πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζχληαμε θαη ρξεζηκνπνηνχλ δχν θαηαζηάζεηο ην 0 θαη ην 1. Οη κηθξνειεγθηέο αξρηθά, πξνγξακκαηίδνληαλ κφλν ζε γιψζζα assembly, αιιά πιένλ δηάθνξεο γιψζζεο πςεινχ επηπέδνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. Απηέο νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη είηε απνθιεηζηηθά ζηνρεπκέλεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κηθξνειεγθηψλ, ή απιά εθδφζεηο ηνπο πνπ καο εμππεξεηνχλ, φπσο ε γιψζζα C. ε κεξηθνχο κηθξνειεγθηέο ππάξρεη ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ δηεξκελέα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ε BASIC ζηνπο παιαηνχο κηθξνειεγθηέο ηεο INTEL, BASIC θαη ελίδα 20

21 FORTH ζηνλ Zilog Z8. Η γιψζζα πνπ αληηιακβάλεηαη έλαο κηθξνειεγθηήο φπσο θαη έλαο κηθξνεπεμεξγαζηήο νλνκάδεηαη γιψζζα κεραλήο. ηελ πξάμε ν ρξήζηεο πξνγξακκαηίδεη ηνλ κηθξνειεγθηή ζε κλεκνληθή γιψζζα Assembly. Η γιψζζα Assembly γεληθά ζεσξείηαη ρακεινχ επηπέδνπ θαζψο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ γιψζζα κεραλήο. Δίλαη δπλαηφλ λα γξάςνπκε πξνγξάκκαηα ζε απηή ηε γιψζζα κε ηελ βνήζεηα εξγαιείσλ πνπ νλνκάδνληαη assemblers. Έηζη, φηαλ ν πξνγξακκαηηζηήο δψζεη εληνιέο φπσο ηελ MOV, ADD, LD, (Μεηαθίλεζε, Πξφζζεζε, Φφξησζε) ν assembler αληηζηνηρεί ηελ εληνιή κε κηα αθνινπζία 0 θαη 1 πνπ είλαη θαηαλνεηή απφ ηνλ κηθξνειεγθηή θαη ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ. Ωζηφζν, αθφκε θαη κε απηή ηελ δηεπθφιπλζε πνπ πξνζθέξνπλ ηα εξγαιεία απηά, είλαη αξθεηά νδπλεξφ απφ άπνςε ρξφλνπ λα γξαθεί έλα πξφγξακκα ηέηνηνπ επηπέδνπ. Οη εληνιέο ηεο γιψζζαο κεραλήο επηηεινχλ πεξηνξηζκέλεο δηεξγαζίεο θαη πνιιέο θνξέο ρξεηάδνληαη εθαηνληάδεο εληνιέο γηα λα εθηειέζνπλ πξάμεηο θαη ιεηηνπξγίεο πην ζχλζεηεο απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο. Τπάξρεη φκσο ε δπλαηφηεηα λα γξάςνπκε ην πξφγξακκα ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ. Οη γιψζζεο πςεινχ επηπέδνπ κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε γιψζζα ρακεινχ επηπέδνπ κε ηελ βνήζεηα κεηαθξαζηηθψλ εξγαιείσλ, φπσο είλαη ν compiler (κεηαγισηηηζηήο) θαη ν interpreter (δηεξκελέαο). Σν πξψην απνηειεί εξγαιείν ινγηζκηθνχ, ην νπνίν δέρεηαη ηηο εληνιέο πςεινχ επηπέδνπ πνπ δίλεη ν ρξήζηεο θαη ηηο κεηαηξέπεη ζε γιψζζα κεραλήο. Ο δηεξκελέαο απφ ηελ άιιε, είλαη πιηθφ (hardware) κέζα ζηνλ κηθξνειεγθηή ην νπνίν απνθσδηθνπνηεί ηε γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ άκεζα ζε γιψζζα κεραλήο. Απηφ απαηηεί βεβαίσο επεμεξγαζηηθή ηζρχ απφ ην κέξνο ηνπ κηθξνειεγθηή θαη έρεη ηελ ηάζε λα ηξέρεη πην αξγά απφ έλα πξφγξακκα πνπ «κεηαγισηίζηεθε» (κέζσ compiler) ζε γιψζζα κεραλήο. Ωζηφζν έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο ακεζφηεηαο, θαζψο ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα αιιάμεη έλα ζεκείν ζηνλ θψδηθα ηνπ θαη λα δεη ηα απνηειέζκαηα ρσξίο ην βήκα ηεο κεηαγιψηηηζεο. Γ: Ο κηθξνειεγθηήο PIC ηεο Microchip Οη PIC είλαη νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ Microchip Technology Inc. θαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ. Μέζα ηνπο πεξηθιείνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ςεθηαθψο πξνγξακκαηηδφκελνπ ζπζηήκαηνο. ελίδα 21

22 Δμσηεξηθά, κνηάδνπλ κε ςεθηαθά νινθιεξσκέλα, φκσο κέζα ηνπο θξχβνπλ έλα κηθξνππνινγηζηή. Ο PIC ελζσκαηψλεη θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη κλήκε. Παξφηη ην κέγεζνο ηεο κλήκεο ηνπ γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ θψδηθα δελ είλαη κεγάιν (εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν) είλαη αξθεηφ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο. Η κέγηζηε ζπρλφηεηα ρξνληζκνχ ηνπ είλαη ηα 20MHz θαη ε ρσξεηηθφηεηα κλήκεο θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 4 θηινκπάτη (Kb). Η ζπρλφηεηα ρξνληζκνχ είλαη αλάινγε ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία δηαβάδεη θαη εθηειεί ηηο εληνιέο. Η αξρηηεθηνληθή ηνπ είλαη ηχπνπ Harvard θαη ν ίδηνο νλνκάδεηαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία Risk controller, (Redused instraction set controller) επεμεξγαζηήο ή ειεγθηήο (γηα φζνπο ζέινπλ ηελ αθξηβή κεηάθξαζε) κε κεησκέλν ζεη εληνιψλ. Οη εληνιέο ηνπ είλαη κφλν 35 ζην ζχλνιν θαη ζρεδφλ φιεο εθηεινχληαη ζε έλα θχθιν κεραλήο. Σν PIC ήηαλ αξρηθά έλα πξφηππν κνληέιν ηεο εηαηξίαο General Instruments. Πξννξηδφηαλ γηα απιέο εθαξκνγέο ειέγρνπ, πηνζεηψληαο θαη ην φλνκα PIC (Peripheral Interface Controller). Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 ε General Instruments θαηαζθεχαζε ηνπο επεμεξγαζηέο PIC 1650 θαη Παξ' φηη ην κνληέιν ήηαλ ζρεηηθά ρνληξνθνκκέλν θαη αλνξζφδνμν, ήηαλ απνιχησο απηφλνκν, θαη πεξηείρε κεξηθά ζεκαληηθά θαη πξνλνεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Η απιή θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ήηαλ δνκήο RISC, κε έλαλ θαηαρσξεηή (Working) θαη 30 κφλν εληνιέο. Ήδε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ PIC πξνέθππηαλ - απιφηεηα, απηνλνκία, πςειή ηαρχηεηα θαη ρακειφηεξν θφζηνο. Γηάθνξα είδε κηθξνειεγθηψλ ηχπνπ PIC Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 ε ζεηξά ησλ δηαζέζηκσλ κηθξνειεγθηψλ PIC απμήζεθε, κε απνηέιεζκα ν PIC λα μεπεξάζεη θαζηεξσκέλνπο αληαγσληζηέο ζηνλ ρψξν ησλ κηθξνειεγθηψλ. Αληίζεηα απφ πνιινχο αληαγσληζηέο, ε Microchip έθαλε ηα εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ απιά, θαη θηελά ή δσξεάλ γηα δηάζεζε. Δπηπιένλ, έκεηλε ζηαζεξά ζηνλ θφζκν ησλ 8-bit. Παξά ηελ ηεξάζηηα πξφνδν πνπ έρεη γίλεη, κπνξνχκε αθφκα λα δηαθξίλνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ παιαηνχ κηθξνειεγθηή ηεο General Instruments, αθφκε θαη ζηα πην πξφζθαηα ζρέδηα. ελίδα 22

23 Δμεηάδνληαο ηνπο κηθξνειεγθηέο PIC ζήκεξα, θαζέλαο κπνξεί λα θαηαιεθζεί απφ κηα αίζζεζε πιήξνπο ζχγρπζεο. Τπάξρνπλ θπξηνιεθηηθά, εθαηνληάδεο δηαθνξεηηθά κνληέια, δηαζέζηκα ζε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπαζίεο, γηα δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Δπνκέλσο αο πξνζπαζήζνπκε λα θαζνξίζνπκε ηα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Απηή ηε ζηηγκή, φινη νη κηθξνειεγθηέο PIC είλαη ρακεινχ θφζηνπο, απηφλνκνη, 8-bit, αθνινπζνχλ ηελ δνκή Harvard, RISC, κε έλαλ θαηαρσξεηή (Working ή W), θαη ζπγθεθξηκέλεο reset θαη interrupt vectors. ήκεξα, ε Microchip πξνζθέξεη πέληε θχξηεο νηθνγέλεηεο κηθξνειεγθηψλ. Η ζεηξά ηνπ κνληέινπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα πξψηα δχν ςεθία ηνπ θσδηθνχ ηεο ζπζθεπήο. Ο αιθαβεηηθφο ραξαθηήξαο πνπ αθνινπζεί δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Σν γξάκκα `C` απεπζχλεηαη ζηελ ηερλνινγία CMOS, ε θχξηα ηερλνινγία εκηαγσγψλ γηα εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ινγηθήο ρακειήο ηζρχνο. Σν γξάκκα `F` πξνζδηνξίδεη ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο κλήκεο flash (αθφκα ρξεζηκνπνηψληαο ην CMOS σο βαζηθή ηερλνινγία). Έλα `A` κεηά απφ ηνλ αξηζκφ πξνζδηνξίδεη κηα ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ζην πξνεγνχκελν κνληέιν. Γηα παξάδεηγκα, ην 16C84 ήηαλ ην πξψην κνληέιν ηνπ είδνπο ηνπ. ηελ ζπλέρεηα επαλεθδφζεθε σο 16F84, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ηερλνινγία κλήκεο flash. Αξγφηεξα, επαλεθδφζεθε σο 16F84Α, κε πεξαηηέξσ ηερλνινγηθέο αλαβαζκίζεηο. Η Microchip ζπλεζίδεη λα δίλεη έλα φλνκα ζε θάζε θαηεγνξία κηθξνειεγθηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε πξψηε νηθνγέλεηά ηνπο, ην 16C5XX, νλνκάζηεθε "baseline". Η αλάπηπμε απηνχ, κε ηνπο αξηζκνχο ζπζθεπψλ πνπ αξρίδνπλ `16C' ή `16F'νλνκαζηεθε "midrange". Η ηζρπξή εμέιημε απηνχ, κε αξηζκνχο ζπζθεπψλ πνπ αξρίδνπλ απφ `17C'. Γεδνκέλνπ φηη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ηνπ αλαπηχρζεθαλ πεξαηηέξσ κνληέια θαη θαηεγνξίεο, κε πνιχ απιέο ή θαη πξνεγκέλεο αξρηηεθηνληθέο, πιένλ απηή ε νξνινγία έρεη ράζεη ην λφεκα ηεο, αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα. ελίδα 23

24 Αξρηηεθηνληθή ηνπ ππξήλα ελόο PIC Η αξρηηεθηνληθή ησλ PIC είλαη επδηαθξίησο κηληκαιηζηηθή. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηα αθφινπζα γλσξίζκαηα: Αξρηηεθηνληθή Harvard (δειαδή μερσξηζηή κλήκε γηα θψδηθα θαη γηα δεδνκέλα) Μηθξφο αξηζκφο εληνιψλ, ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο Οη πεξηζζφηεξεο εληνιέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλαλ θχθιν κεραλήο Δλαο θαηαρσξεηήο (accumulator) W, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ είλαη δεδνκέλε Όιεο νη δηεπζχλζεηο ηεο κλήκεο RAM ιεηηνπξγνχλ σο θαηαρσξεηέο κλήκεο Μηα κεραληθή ζηνίβα (hardware stack) γηα ηελ απνζήθεπζε δηεπζχλζεσλ Έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζφ γηα ηελ δηεπζέηεζε δεδνκέλσλ (ζπλήζσο 256 byte), ην νπνίν είλαη επεθηάζηκν Data Space (RAM) Οη PICs έρνπλ έλα ζχλνιν θαηαρσξεηψλ νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο κλήκε RAM γεληθήο ρξήζεσο. Οη εηδηθήο ρξήζεο θαηαρσξεηέο ειέγρνπ ραξηνγξαθνχληαη επίζεο ζην data space. Η δπλαηφηεηα δηεπζέηεζεο ηεο κλήκεο πνηθίιεη αλάινγα κε ην κνληέιν, θαη φιεο νη ζπζθεπέο PIC έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα επέθηαζεο κλήκεο. Οη πην πξφζθαηεο ζεηξέο δηαζέηνπλ εληνιέο κεηαθίλεζεο (move instructions) νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ νιφθιεξν ηνλ ρψξν ηεο κλήκεο. ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο PIC (π.ρ Baseline ή Mid- Range), νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε θαηαρσξεηψλ αλαγθαζηηθά πξέπεη λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ accumulator W. Code Space Οη PICs δηαζέηνπλ αξρηηεθηνληθή Harvard, νπφηε ππάξρεη μερσξηζηή κλήκε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη μερσξηζηή γηα ηα δεδνκέλα. Η κλήκε πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο PIC είλαη ελζσκαησκέλε ζπλήζσο σο EΔPROM, ROM, ή κλήκε flash. ελίδα 24

25 Word Size Σν κέγεζνο ησλ ιέμεσλ ζηνπο PIC κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε. Όινη νη PIC κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ 8-bit αξηζκνχο, νπφηε ζα έπξεπε λα απνθαινχληαη 8-κπηηνη κηθξνειεγθηέο. Οη κηθξνειεγθηέο ηεο θαηεγνξίαο Baseline θαη Mid-Range έρνπλ κλήκε πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία δηεπζεηείηαη κε ην ίδην κέγεζνο ιεμεο φπσο θαη νη εληνιέο (πρ 12 ή 14 bit αληίζηνηρα). ηνπο κηθξνειεγθηέο PIC18 φκσο ε κλήκε πξνγξακκαηηζκνχ δηεπζεηείηαη κε ηελ ρξήζε 8- bit (byte), θάηη ην νπνίν δηαθέξεη απν ην κέγεζνο ησλ εληνιψλ, νη νπνίεο εηλαη 16-bit. Stacks Οη PICs δηαζέηνπλ έλα κεραληθφ κέξνο πνπ απνθαιείηαη ζηνίβα (call stack) ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε δηεπζχλζεσλ. Απηφ ην κέξνο δελ είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζε παιαηφηεξα κνληέια, θάηη ην νπνίν άιιαμε κε ηελ θαηεγνξία ησλ PIC18, θάηη ην νπνίν έθαλε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θηιηθφηεξνπο γηα πξνγξακκαηηζηέο ζε πςειφηεξν επίπεδν γιψζζαο. ύλνιν εληνιώλ Σν ζχλνιν εληνιψλ ελφο PIC κπνξεί λα δηαθέξεη ζε αξηζκφ, απφ πεξίπνπ 35 εληνιέο (γηα ηνπο Baseline θαη Mid-Range PIC), σο θαη πεξηζζφηεξεο απφ 80 εληνιέο γηα ηνπο high-end PICs. Σν ζχλνιν ησλ εληνιψλ πεξηιακβάλεη εληνιέο γηα ηελ εθηέιεζε δηάθνξσλ ρεηξηζκψλ φζνλ αθνξά ηνπο θαηαρσξεηέο. Γεληθψο, νη εληνιέο ζηνπο PIC ρσξίδνληαη ζε 5 θαηεγνξίεο: - Υεηξηζκφο ηνπ accumulator W, άκεζα ("literal"), κε έλαλ 8-bit ηειεζηέν π.ρ ε εληνιή movlw (move literal to W) ή andlw (AND literal with W). - Δθαξκνγή ηνπ accumulator W ζε θαηαρσξεηή. Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα εγγξαθεί ζηνλ W ή ζε έλαλ επηιεγκέλν θαηαρσξεηή (π.ρ addwf reg,w). ελίδα 25

26 - Xεηξηζκφο ησλ bit. Απηέο νη εληνιέο ρξεηάδνληαη ηνλ αξηζκφ ελφο θαηαρσξεηή,θαη ηνλ αξηζκφ ελφο απφ ηα bit ηνπ, γηα λα θάλνπλ κία απφ ηηο 4 αθφινπζεο πξάμεηο. Να ζέζνπλ ινγηθφ "0" ή ινγηθφ "1" ζε έλα bit, θαη λα ειέγμνπλ αλ έλα bit είλαη "0" ή "1". - Μεηαθίλεζε ειέγρνπ: ππάξρνπλ κφλν 2, ε goto θαη ε call - Γηάθνξεο εληνιέο κεδεληθνχ-ηειεζηένπ (zero operand instructions), φπσο ε επηζηξνθή απφ ππνξνπηίλα ή ε εληνιή sleep γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ κηθξνειεγθηή ζε θαηάζηαζε θαηαλάισζεο ρακειήο ηζρχνο. Παξαιιαγέο κνληέισλ θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά Oη PIC γεληθά δηαζέηνπλ: - Sleep mode (γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο). -Watchdog timer. -Γηάθνξνπο θξπζηάιινπο ή ξπζκίζεηο ηαιαλησηή. Παξαιιαγέο ε κηα νηθνγέλεηα κηθξνειεγθηψλ, ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο κνληέισλ αλάινγα κε ηη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηαζέηεη. Αθξνδέθηεο εηζφδνπ/εμφδνπ γεληθήο ρξήζεσο. Δζσηεξηθνχο ηαιαλησηέο. 8/16 Bit ρξνληζηέο. Δλζσκαησκέλε EEPROM Memory. χγρξνλε/αζχγρξνλε ζεηξηαθή δηαζχλδεζε USART. MSSP Peripheral γηα I²C θαη SPI. Capture/Compare θαη PWM modules. Μεηαηξνπείο απφ αλαινγηθφ ζε ςεθηαθφ (κέρξη 1.0 MHz). Τπνζηήξημε δηαζχλδεζεο κέζσ USB, Ethernet, CAΝ. Γηαζχλδεζε κε εμσηεξηθή κλήκε. ελίδα 26

27 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ PIC Καηεγνξία Baseline Απηή ε θαηεγνξία κηθξνειεγθηψλ PIC δηαζέηεη κλήκε θψδηθα (code memory) εχξνπο 12-bit, έλα αξρείν θαηαρψξεζεο (register file) 32-byte, θαη κία ιίζηα call stack δχν επηπέδσλ. Αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηε ζεηξά PIC10, θαζψο επίζεο θαη απφ κεξηθά κνληέια PIC12 θαη PIC16. Η θαηεγνξία κηθξνειεγθηψλ Baseline δηαζέηεη απφ 6 σο 40 αθξνδέθηεο. Γεληθά, ηα πξψηα 7-9 byte ηνπ αξρείνπ θαηαρψξεζεο είλαη θαηαρσξεηέο γεληθήο ρξήζεσο, θαη ηα ππφινηπα byte είλαη κλήκε RAM γεληθήο ρξήζεσο. Σν εχξνο δηεπζχλζεσλ ηεο κλήκεο ROM εηλαη 512 words (12 bit θάζε δηεχζπλζε), ην νπνίν εηλαη επεθηάζηκν ζε 2048 words. Oη εληνιέο CALL θαη GOTO δηεπθξηλίδνπλ ηα ηειεπηαία 9-bit ηεο λέαο ηνπνζεζίαο ηνπ θψδηθα. Σν ζχλνιν ησλ εληνιψλ έρεη σο εμήο.οη θαηαρσξεηέο αξηζκψλ αλαθέξνληαη σο "f", ελψ νη ζηαζεξέο αλαθέξνληαη σο "k". Οη αξηζκνί ησλ bit (0-7) επηιέγνληαη απφ ην "b". Σν bit "d" επηιέγεη ηνλ πξννξηζκφ: 0 γηα λα εηζάγεηο δεδνκέλα ζην W, ελψ 1 δείρλεη φηη ην απνηέιεζκα γξάθεηαη πίζσ ζηνλ αξρηθφ θαηαρσξεηή. Καηεγνξία Mid-Range Απηή ε θαηεγνξία κηθξνειεγθηψλ PIC δηαζέηεη code memory εχξνπο 14-bit, θαη κηα βειηησκέλε ιίζηα cal stack 8 επηπέδσλ. Σν ζχλνιν ησλ εληνιψλ δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ηνπο Baseline, επηηξέπεηαη πιένλ φκσο ε άκεζε δηεπζέηεζε θαη ρξήζε 128 θαηαρσξεηψλ κλήκεο θαη 2048 words πξνγξάκκαηνο. Η θαηεγνξία κηθξνειεγθηψλ mid-range αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηε πιεηνλφηεηα ηεο ζεηξάο PIC12 and PIC16. Σα πξψηα 32 bytes ηνπ ρψξνπ κλήκεο είλαη αθηεξσκέλα γηα θαηαρσξεηέο γεληθήο ρξήζεσο, θαη ηα ππφινηπα 96 bytes είλαη κλήκε RAM γεληθήο ρξήζεσο. ελίδα 27

28 Καηεγνξία PIC17 High End Απηή ε θαηεγνξία κηθξνειεγθηψλ δελ έγηλε πνηέ δεκνθηιήο θαη έρνπλ πιένλ εθηνπηζηεί απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο θαηεγνξίαο PIC18. Γελ ζπζηήλεηαη γηα λέα ζρέδηα, θαζφηη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε. Οη βειηηψζεηο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο είλαη φηη ε ΚΜΔ δέρεηαη εληνιέο 16-bit (πνπ επηηξέπνπλ πνιιέο λέεο εληνιέο), θαη κηα ιίζηα call stack 16 επηπέδσλ. Απηή ε θαηεγνξία κηθξνειεγθηψλ δηέζεηε απφ 40 σο 68 αθξνδέθηεο. Καηεγνξία PIC18 High End H Microchip παξνπζίαζε ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο ζεηξάο PIC18 High End ην Οη κηθξνειεγθηεο PIC18 έγηλαλ πνιχ δεκνθηιείο, κε έλα πιήζνο κνληέισλ λα είλαη δηαζέζηκν ζην εκπφξην. ε αληίζεζε κε πξνεγνχκελα κνληέια, εδψ ε θπξίαξρε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ εηλαη ε C. Καηεγνξίεο PIC24 θαη νη dspic 16-bit H Microchip παξνπζίαζε ηελ ζεηξά dspic ην 2001, θαη κπήθαλ ζε καδηθή παξαγσγή ζηα ηέιε ηνπ Δίλαη ηα πξψηα κνληέια ηεο θαηεγνξίαο πνπ βαζίδνληαη ζε 16-bit. Δίλαη ζρεδηαζκέλα γηα γεληθή ρξήζε. Καηεγνξία PIC32MX 32-bit H Microchip παξνπζίαζε ηελ ζεηξά PIC32MX, κηαο νηθνγέλεηαο 32-bit κηθξνειεγθηψλ ην Σν αξρηθφ ζρέδην ησλ κνληέισλ ηεο θαηεγνξίαο απηεο είλαη ελίδα 28

29 βαζηζκέλν ζην βηνκεραληθφ πξφηππν MIPS32 M4K Core. Έρνπλ πνιιά παξφκνηα πεξηθεξηαθά ζπζηήκαηα κε ηνπο PIC24. Οη πξνγξακκαηηζηέο πζθεπέο νη νπνίεο ιέγνληαη "πξνγξακκαηηζηέο" (programmers) ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηελ κεηαθνξά ελφο θψδηθα πξνγξάκκαηνο ζηνλ κηθξνειεγθηή. Οη πεξηζζφηεξνη PIC πνπ πνπιάεη ε Microchip πιένλ, δηαζέηνπλ ICSP (In Circuit Serial Programming) ή θαη LVP (Low Voltage Programming), εθαξκνγέο πνπ καο βνεζνχλ ψζηε λα πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ κηθξνειεγθηή ρσξίο λα ηνλ αθαηξέζνπκε απφ ην θπξίσο θχθισκα. Ο πξνγξακκαηηζκφο ICSP γίλεηαη ζε δχν αθξνδέθηεο ηνπ κηθξνειεγθηή, clock θαη data, ηελ ψξα πνπ κηα ηάζε ησλ 12V π.ρ, εθαξκφδεηαη ζηνλ αθξνδέθηε Vpp/MCLR. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζε ρακειή ηάζε (LVP), απιά ζ' απηή ηελ πεξίπησζε ζπαηαιάκε έλαλ αθξνδέθηε ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζχξα εηζφδνπ/εμφδνπ, φηαλ εηλαη ελεξγνπνηεκέλνο ν LVP. Σν PICkit 2 είλαη έλαο ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο γηα λα πξνγξακκαηίζεη θαλείο έλα PIC. Μπνξεί λα ρεηξηζηεί έλα κεγάιν αξηζκφ κνληέισλ θαη δείρλεη λα είλαη ην πην θαζηεξσκέλν πξφηππν πξνγξακκαηηζκνχ κηθξνειεγθηή PIC. Σν PICkit 2 ππνζηεξίδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ICSP, θάηη ην νπνίν εμνηθνλνκεί ρξφλν απφ ην λα βγάδεηο ηνλ PIC απφ ην θπξίσο θχθισκα, λα ην βάδεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζηή, λα ην πξνγξακκαηίδεηο, ζηελ ζπλέρεηα λα ην μαλαβγάδεηο θαη λα ην βάδεηο θαη πάιη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Βέβαηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζσζηά ην ICSP, ην θπξίσο θχθισκα πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν, ψζηε νη αθξνδέθηεο πνπ ηνπνζεηνχκε ην PICkit 2 λα κελ είλαη θαηεηιεκκέλνη θαη δεκηνπξγνχλ παξεκβνιέο. ελίδα 29

30 Σν PICkit 2 ζπλδέεηαη ζηνλ ππνινγηζηή κέζσ ηεο ζχξαο USB, θαη έρεη 6 αθξνδέθηεο νη νπνίνη ζπλδένληαη ζηνλ κηθξνειεγθηή πνπ ζέινπκε λα πξνγξακκαηίζνπκε. Ο ICSP πξνγξακκαηηζκόο απαηηεί 5 ζήκαηα: 1)Vpp - Programming Voltage: Σάζε πξνγξακκαηηζκνχ. Όηαλ εθαξκφδεηαη, ν κηθξνειεγθηήο εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ. 2) ICSPCLK ή PGC - Programming Clock. 3) ICSPDAT or PGD Programming Data. 4) VDD Power Supply positive voltage: Σάζε ηξνθνδνζίαο. 5) VSS Power Supply ground reference: Γείσζε. Σέινο, αμίδεη λα εμεηάζεη θαλείο πνηφο είλαη ν ξφινο θάζε αθξνδέθηε ηνπ κηθξνειεγθηή. Δίλαη ινγηθφ λα ζεσξήζνπκε φηη ζα ρξεηαζηνχκε έλαλ αξηζκφ αθξνδεθηψλ γηα εηζφδνπο θαη εμφδνπο γηα ην εγρείξεκα καο. ε δχν αθξνδέθηεο ζα ζπλδέεηαη ε ηξνθνδνζία θαη ε γείσζε. Πξέπεη επίζεο λα βεβαησζνχκε φηη καο αξθεί ε κλήκε πνπ παξέρεηαη απφ απηφλ. Δπνκέλσο, δελ ζα ρξεηάδεηαη έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ αθξνδεθηψλ, πξάγκα πνπ απαηηνχληαλ ζηνπο παιηνχο κηθξνεπεμεξγαζηέο, γηα ηε ζχλδεζε εμσηεξηθψλ δεδνκέλσλ θαη δηεπζχλζεσλ. Θα είλαη φκσο απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ηελ θαηάιιειε ζπλδεζκνινγία ηνπο, έηζη ψζηε λα κεηαθέξνπκε ην πξφγξακκα ζηελ κλήκε ελίδα 30

31 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Αηζζεηήξεο Γεληθά Οη αληρλεπηέο θαη ηα αηζζεηήξηα, ζε έλα ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, είλαη νη ζπζθεπέο εθείλεο νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ αλεπηζχκεηεο εηζβνιέο ζε θάπνηνλ πξνζηαηεπφκελν ρψξν. Σνπνζεηεκέλεο ζηξαηεγηθά ζηνλ ρψξν, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ κέγηζηε αζθάιεηα. Γηα επθνιφηεξε δηαρείξηζε ηνπο, θαζψο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ ζεκάησλ ηνπο, ν ρψξνο ρσξίδεηαη ζε δψλεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηνχληαη ή λα απελεξγνπνηνχληαη μερσξηζηά νη θάζε αηζζεηήξεο. Δίδε αηζζεηήξσλ Αληρλεπηέο επαθήο Μεραληθνί δηαθφπηεο ή καγλεηηθέο επαθέο. Μηα κεγάιε θαηεγνξία αληρλεπηψλ, ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ. Οη κεραληθνί αληρλεπηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αληρλεχζνπλ ην άλνηγκα κηαο πξνζηαηεπφκελεο πφξηαο ή παξαζχξνπ. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο, απαηηνχλ άκεζε θπζηθή επαθή. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη αληρλεπηέο καγλεηηθήο επαθήο, πνπ φπσο θαη νη κεραληθνί, πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε άκεζεο επαθήο. Όηαλ ε πφξηα ή ην παξάζπξν αλνίγεη, ν καγλήηεο ειεπζεξψλεη έλα δηαθφπηε θαη δίλεη ην ζήκα ηνπ ζπλαγεξκνχ. Μαγλεηηθφο αληρλεπηήο επαθήο ζε πφξηα ελίδα 31

32 Γηα ηελ αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ πφξησλ θαη ησλ παξαζχξσλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο κε ηελ θάζα. Αθφκα πςειφηεξν επίπεδν αζθάιεηαο παξέρνπλ νη ηζνζηαζκηζκέλνη καγλεηηθνί αληρλεπηέο, πνπ απνηεινχληαη απφ δχν καγλήηεο. Αλάκεζα ζηνπο δχν καγλήηεο - εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ζηαζεξφ πιαίζην θαη ν άιινο ζην θηλεηφ κέξνο ηεο πφξηαο ή ηνπ παξαζχξνπ δεκηνπξγείηαη έλα ηζνζηαζκηζκέλν θαη ζηαζεξφ καγλεηηθφ πεδίν. Σπρφλ πξνζπάζεηα δηάξξεμεο, δηαηαξάζζεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ πεδίνπ, κε απνηέιεζκα λα ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκφο. H δηάδνζε απηψλ ησλ επαθψλ ζηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ έγηλε θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 70, φηαλ εμαιείθζεθαλ ηα αξρηθά πξνβιήκαηα ησλ πξσηνεκθαληδφκελσλ καγλεηηθψλ επαθψλ θαη απμήζεθε ε αληίζηαζή ηνπο ζηηο εμσηεξηθέο καγλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ επέηξεπαλ ζηνπο δηαξξήθηεο λα παξαβηάδνπλ ηα ζπζηήκαηα. Απφ ηφηε, νη καγλεηηθέο επαθέο εδξαηψζεθαλ σο ην θχξην κέζν πξνζηαζίαο αλνηγκάησλ, θάηη ην νπνίν ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. ελίδα 32

33 Αληρλεπηέο PIR Οη παζεηηθνί αληρλεπηέο ππέξπζξσλ πνπ έρεη επηθξαηήζεη λα απνθαινχληαη PIR έρνπλ επξχηαηε ρξήζε ζε ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Όπσο ππνδειψλεη θαη ην φλνκά ηνπο, νη ζπγθεθξηκέλνη αηζζεηήξεο είλαη παζεηηθνί, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ εθπέκπνπλ θαλελφο είδνπο ζήκα, αιιά δέρνληαη ζήκαηα. Αλαιπηηθφηεξα, ε θεθαιή ηνπ αηζζεηήξα είλαη δηαρσξηζκέλε ζε ηνκείο, κε ηνλ θάζε ηνκέα λα θαζνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα φξηα. Η αλίρλεπζε πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ κηα πεγή ζεξκφηεηαο δηαζρίδεη δχν γεηηνληθνχο ηνκείο ή έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δχν θνξέο, κέζα ζε έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη αηζζεηήξεο ηχπνπ PIR αληρλεχνπλ ηελ εθπεκπφκελε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, πνπ παξάγεηαη απφ πεγέο πνπ παξάγνπλ ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ηνπ νξαηνχ θσηφο. Οπζηαζηηθά, δελ κεηξνχλ ηελ πνζφηεηα ηεο ππέξπζξεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο, αιιά ηηο κεηαβνιέο ηεο, θαζψο εληνπίδνπλ κηα ππέξπζξε εηθφλα, αληρλεχνληαο ηελ αληίζεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ςπρξφηεξνπ πεξηβάιινληνο. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο είλαη ηα microns. Η εθπεκπφκελε ελέξγεηα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 7 έσο 15 microns. Οη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ αληρλεπηψλ PIR ιεηηνπξγνχλ αλάκεζα ζε απηά ηα φξηα. Γηα λα απνθεχγνληαη ηπρψλ ζεξκηθέο παξεκβνιέο απφ κε ζρεηηθέο πεγέο πνπ πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ, ρξεζηκνπνηείηαη είηε έλα θχθισκα κέηξεζεο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο είηε έλα θχθισκα κέηξεζεο παικνχ δχν δηεπζχλζεσλ. Όηαλ ε αλίρλεπζε ηνπ ζήκαηνο γίλεηαη βάζεη ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο, ν αηζζεηήξαο αμηνινγεί ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κεηαβάιιεηαη ε πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο ζηνλ ππφ έιεγρν ρψξν. Παξαδείγκαηνο ράξε, ε θίλεζε απφ έλα εηζβνιέα ζηνλ ειεγρφκελν ρψξν πξνθαιεί κηα πνιχ γξήγνξε κεηαβνιή ηεο ελέξγεηαο, ελψ νη βαζκηαίεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο αληηζέησο, πξνθαινχλ αξγέο θαη ζηαδηαθέο αιιαγέο ζηελ εθπεκπφκελε πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο. Aληρλεπηήο ηχπνπ PIR ελίδα 33

34 ηελ άιιε θαηεγνξία ηνπ παικνχ κέηξεζεο δχν δηεπζχλζεσλ, ζήκαηα απφ δηαθνξεηηθνχο ζεξκηθνχο αηζζεηήξεο ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε αληίζεηεο πνιηθφηεηαο. Έλαο άλζξσπνο πνπ ζα δηεηζδχζεη ζηνλ ειεγρφκελν ρψξν κε κηα θπζηνινγηθή ηαρχηεηα, ζα πξνθαιέζεη θπζηνινγηθά, δηάθνξα ζήκαηα πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλίρλεπζε ηνπ. Όηαλ ε εθπεκπφκελε αθηηλνβνιία ππεξβεί θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, ηφηε ν ζεξκηθφο αηζζεηήξαο παξάγεη έλα ειεθηξηθφ ζήκα, πνπ απνζηέιιεηαη ζε έλα ελζσκαησκέλν επεμεξγαζηή ζηνηρεία γηα αμηνιφγεζε θαη πηζαλή ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνχ. Οη αληρλεπηέο ηχπνπ PIR ηνπνζεηνχληαη θπξίσο ζε ηνίρνπο ή νξνθέο, κε ηε δηάηαμε αλίρλεπζεο λα θαιχπηεη ηηο πηζαλέο δψλεο δηείζδπζεο. Κάζε δψλε αλίρλεπζεο/ επίβιεςεο κπνξεί λα παξνκνηαζηεί πεξηγξαθηθά ζαλ κηα αθηίλα πξνβνιέα πνπ ζηαδηαθά δηεπξχλεηαη φζν ε δψλε εθηείλεηαη καθξχηεξα απφ ηνλ αηζζεηήξα, ελψ άιια ηκήκαηα είλαη θσηεηλφηεξα θαη άιια ζθνηεηλφηεξα. Σν ζπγθεθξηκέλν απηφ ραξαθηεξηζηηθφ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα εζηηάδεη ηελ "αθηίλα" ζε πεξηνρέο πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξν βαζκφ πξνζηαζίαο, απφ άιιεο κηθξφηεξεο ζεκαζίαο. Θεσξεηηθά, νη αληρλεπηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε νξνθέο ή πχξγνπο θαιχπηνπλ κηα δψλε αλίρλεπζεο 360 κνηξψλ. Η θαηάιιειε ρξήζε θαη ελαιιαγή δηάθνξσλ θαθψλ θαη αλαθιαζηήξσλ επηηξέπεη ηε ζπλερή αιιαγή θαη ηκεκαηνπνίεζε ζε κηθξφηεξεο δψλεο ησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη ππφ επηηήξεζε. O ζρεδηαζκφο ησλ αληρλεπηψλ PIR ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ έλα νινθιεξσηηθφ θξαγκφ πξνζηαζίαο, εμνπδεηεξψλνληαο ηα λεθξά ζεκεία πνπ πηζαλψο λα ππάξρνπλ. Οη αληρλεπηέο PIR κε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θαηάιιεινη γηα εηζφδνπο θαη πξνζάιακνπο. Όπσο θαη θάζε ζχζηεκα επηηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο, έηζη θαη νη αληρλεπηέο PIR δηαζέηνπλ ηα ηξσηά ηνπο ζεκεία. Σν θπξηφηεξν πεγάδεη απφ ηελ ίδηα αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο, πνπ βαζίδεηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ζηφρνπ. Θεσξεηηθά ινηπφλ, εάλ ε ελέξγεηα πνπ εθπέκπεη θάπνηνο έρεη ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε ηνλ πεξηβάιινλ, ηφηε νη αληρλεπηέο δελ ζα κπνξνχλ λα ηνλ εληνπίζνπλ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά ε ζπγθεθξηκέλε αδπλακία ησλ αληρλεπηψλ ηχπνπ PIR, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ θαη αληρλεπηέο άιινπ είδνπο, αλάινγα κε ην ρψξν πξνζηαζίαο. Έλα αθφκα πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζπρλά, είλαη νη ιαλζαζκέλνη ζπλαγεξκνί πνπ ζπλήζσο νθείινληαη ζηελ θίλεζε ελφο θαηνηθίδηνπ ή εληφκνπ θαζψο θαη ζηελ κεηαβνιή ζεξκφηεηαο πνπ πξνθαιεί έλα ρξνλνπξνγξακκαηηδφκελν ζχζηεκα ζέξκαλζεο ή θαη ζσιήλεο δεζηνχ λεξνχ. Δπηπξφζζεηα, έλα άιιν κεηνλέθηεκα είλαη φηη νη αληρλεπηέο PIR δελ είλαη ζε ζέζε λα θηιηξάξνπλ ην νξαηφ θσο, νπφηε κπνξεί ε ιεηηνπξγία ηνπο λα επεξεαζηεί απφ ηνπο πξνβνιείο ησλ απηνθηλήησλ ή άιιεο πεγέο εζηηαζκέλνπ θσηφο. ελίδα 34

35 Αλ θαη ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία απφ ην ειηαθφ θσο θηιηξάξεηαη απφ ηα παξάζπξα, ζε έλα δσκάηην ππάξρνπλ θαη άιια αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα εθπέκπνπλ ή θαη λα αληαλαθινχλ ππέξπζξε αθηηλνβνιία ζε ζπλδπαζκφ κε ηπραίεο παξνδηθέο θηλήζεηο πνπ πξνθαινχλ ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο ηεο εθπεκπφκελεο ελέξγεηαο. Όια ηα παξαπάλσ είλαη πηζαλέο αηηίεο πξφθιεζεο ιαλζαζκέλσλ ζπλαγεξκψλ, γηα απηφ ην ιφγν πιένλ, νη ζχγρξνλνη PIR αληρλεπηέο δηαζέηνπλ έλα «έμππλν» ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ην νπνίν κπνξεί λα μερσξίδεη ηα ζήκαηα (πρ δελ δίλεηαη έμνδνο γηα αληηθείκελα κηθξφηεξα θάπνηνπ χςνπο) κεηψλνληαο έηζη δξαζηηθά ηηο πηζαλφηεηεο ζθαικάησλ. Πηεδνειεθηξηθό θαιώδην Υξεζηκνπνηείηαη γηα εμσηεξηθή πεξίθξαμε (θαιψδην ηνπνζεηεκέλν ζην 1m πεξίπνπ κέζα ζην έδαθνο). Με ηελ δηαθνξά πηέζεσο ζην έδαθνο δίλεηαη ζήκα ζηελ θεληξηθή κνλάδα γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αληρλεπηέο κηθξνθπκάησλ Μηα άιιε θαηεγνξία αληρλεπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο εζσηεξηθψλ αιιά θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ, είλαη εθείλνη πνπ εμαξηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηε κεηάδνζε κηθξνθπκάησλ. Δίλαη αληρλεπηέο θίλεζεο, νη νπνίνη ζαξψλνπλ κηα πξνθαζνξηζκέλε πεξηνρή κε έλα ειεθηξηθφ πεδίν. Μηα θίλεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, δηεγείξεη ην πεδίν θαη ελεξγνπνηεί ην ζπλαγεξκφ. Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ησλ αληρλεπηψλ απηψλ νθείιεηαη ζην φηη ελψ δελ επεξεάδνληαη απφ ηνλ αέξα ή ηηο κεηαβνιέο ζηε ζεξκνθξαζία θαη ζηελ πγξαζία ιφγσ ησλ πςειψλ ζπρλνηήησλ ζηηο νπνίεο κεηαδίδνληαη, κπνξνχλ θαη δηαπεξλνχλ δηάθνξα θπζηθά εκπφδηα, φπσο ηνίρνπο, κε απνηέιεζκα λα αληρλεχνπλ θηλήζεηο πνπ έγηλε εθηφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο θαη λα δψζνπλ ιαλζαζκέλν ζπλαγεξκφ. Δλεξγνί αληρλεπηέο ππεξύζξσλ Γηα ηελ πξνζηαζία εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ, αμηνπνηνχληαη ζε πνιχ κεγάιε θιίκαθα αληρλεπηέο, πνπ εθπέκπνπλ δέζκεο ππέξπζξνπ θσηφο ζε έλαλ απνκαθξπζκέλν δέθηε, δεκηνπξγψληαο έλαλ ειεθηξνληθφ θξάθηε. Παξαζηαηηθά, ε ιεηηνπξγία ηνπο κπνξεί λα παξνκνηαζζεί κε εθείλε ελφο ηελησκέλνπ ζπάγθνπ. Όηαλ ε δέζκε δηαθνπεί, ηφηε ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκφο. Οη αληρλεπηέο θσην-ειεθηξηθψλ δεζκψλ ζπλίζηαληαη απφ δχν επηκέξνπο κέξε: Έλαλ πνκπφ θαη έλα δέθηε. Ο πνκπφο ρξεζηκνπνηεί κία δίνδν εθπνκπήο ππέξπζξνπ θσηφο θαη κεηαδίδεη κηα ζπλερφκελε ππέξπζξε αθηίλα θσηφο ζην δέθηε. Ο δέθηεο δηαζέηεη κηα θσηνειεθηξηθή θπςέιε(ζπλήζσο θσηνηξαλδίζηνξ ή θσηνδίνδν) πνπ ειέγρεη ηελ παξνπζία ηεο δέζκεο θσηφο. πλήζσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη φηη δελ δέρεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 90% ηνπ εθπεκπφκελνπ ζήκαηνο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 75 milliseconds ( ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ελίδα 35

36 λα δηαζρίζεη θάπνηνο ηε δέζκε) ηφηε δίλεη ζήκα ζπλαγεξκνχ. ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα έρνπλ πξνβιεθζεί δηάθνξεο ξπζκίζεηο, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπο. Ση πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη ζπγθεθξηκέλνη αληρλεπηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία εηζφδσλ, πξνζάιακσλ, πεξηκέηξσλ ή αθφκα θαη ηελ θάιπςε ελφο ηνίρνπ κε ηδηαίηεξα απμεκέλν κήθνο. Η απφζηαζε κεηαμχ δέθηε θαη πνκπνχ, ψζηε ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε κπνξεί λα είλαη κέρξη θάπνηεο εθαηνληάδεο κέηξα. Οη αληρλεπηέο απηνί, δελ επεξεάδνληαη απφ ηπρφλ εθπνκπέο ζεξκφηεηαο, απφ ιακπηήξεο θζνξηζκνχ ή απφ δηάθνξεο ειεθηξνληθέο παξεκβνιέο. Γηαζέηνπλ πνιχ θαιά πνζνζηά αλίρλεπζεο, κε ηαπηφρξνλα, κηθξφ δείθηε εκθάληζεο ιαλζαζκέλσλ ζπλαγεξκψλ. Δπίζεο, ε πνξεία ησλ δεζκψλ κπνξεί λα κεηαβιεζεί κε ηε ρξήζε θαζξεπηψλ, θάλνληαο αθφκα δπζθνιφηεξε ηελ πξνζέγγηζε ζηνλ πξνζηαηεπφκελν ρψξν. Βέβαηα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε ρξήζε θαζξεθηψλ εμαζζελίδεη ηελ έληαζε ηεο δέζκεο θαη κεηψλεη ηελ εκβέιεηα δξάζεο ηεο. Σελ αληρλεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ηελ επεξεάζνπλ παξάγνληεο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηε κεηάδνζε ηεο θσηεηλήο δέζκεο, φπσο νκίριε, θαπλφο ή ζθφλε. Δπίζεο, θάζε αληηθείκελν ή δψν πνπ παξεκβαίλεη ζηελ πνξεία ηεο δέζκεο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ην ζπλαγεξκφ θαη λα παξαπιαλήζεη ηνπο ππεχζπλνπο αζθαιείαο ηνπ ρψξνπ. Αληρλεπηέο ππεξήρσλ Μηα άιιε κεγάιε θαηεγνξία αληρλεπηψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, απαξηίδεηαη απφ εθείλνπο ηνπο αληρλεπηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ππέξερνπο. δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηνπο ελεξγνχο θαη ζηνπο παζεηηθνχο. Οη παζεηηθνί αληρλεπηέο ππεξήρσλ είλαη νπζηαζηηθά ζπζθεπέο αλίρλεπζεο θίλεζεο, πνπ «αληηιακβάλνληαη» ππέξερνπο κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν ρψξν -ηελ επηηεξνχκελε δψλε- θαη αληηδξνχλ ζε κεηαβνιέο πςειψλ ζπρλνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ελέξγεηεο εηζβνιέσλ. Οη ελεξγνί αληρλεπηέο ππεξήρσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αιιαγέο ζηελ εθπεκπφκελε ζπρλφηεηα ησλ ππεξήρσλ γηα λα αληηιεθζνχλ ηπρφλ ελέξγεηεο δηείζδπζεο. Οη αληρλεπηέο ππεξήρσλ, ζπλήζσο αλαξηψληαη ζε νξνθέο θαη ζε ηνίρνπο, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κε άιινπο ηχπνπο αληρλεπηψλ, φπσο ηνπο PIR, ψζηε λα απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα εληφπηζεο χπνπησλ θηλήζεσλ. Πιενλέθηεκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αληρλεπηψλ είλαη φηη δελ επεξεάδνληαη απφ ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, εθηφο θαη εάλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλεο. Δπίζεο, νη ππέξερνη δελ κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ζηαζεξά εκπφδηα, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε, έλαλ ηνίρν θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα ειέγμνπλ απνηειεζκαηηθά κηα θιεηζηή δψλε, ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε γεηηνληθνχο ρψξνπο. ελίδα 36

37 Αθνπζηηθνί αηζζεηήξεο Δίλαη νη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλνη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη θπζηθνί ήρνη ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ρακειή έληαζε, ψζηε λα κελ θαιχπηνληαη νη ζφξπβνη πνπ παξάγνληαη απφ ελέξγεηεο δηείζδπζεο. Αληρλεπηέο ρσξεηηθόηεηαο Μηα άιιε θαηεγνξία αληρλεπηψλ πνπ βαζίδεηαη ζηηο ηδηφηεηεο ησλ ειεθηξνζηαηηθψλ πεδίσλ είλαη νη αληρλεπηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ, ειέγρνληαο ηηο κεηαβνιέο ζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ πεδίσλ. Οη αληρλεπηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχληαη απφ ηξία ειεθηξνθφξα ζχξκαηα (ρακειήο ηάζεο) πνπ ηνπνζεηνχληαη πάλσ απφ ην θξάθηε. Γχξσ απφ ηα ζχξκαηα παξάγεηαη έλα ειεθηξηθφ πεδίν, κε ην θξάθηε λα απνηειεί ηελ ειεθηξηθή γείσζε. πλήζσο απαηηείηαη επαθή κε ηα ζχξκαηα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνχ, αιιά, απμάλνληαο ηελ επαηζζεζία ηνπ πεδίνπ κπνξεί λα αληρλεπζεί θαη παξνπζία, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε θπζηθή επαθή. Αληρλεπηέο ειεθηξηθνύ πεδίνπ Μηα ζεκαληηθή νκάδα αληρλεπηψλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ, είλαη νη αληρλεπηέο ειεθηξηθνχ πεδίνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο παξάγνπλ έλα ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν αλάκεζα ή γχξσ απφ κηα ζπζηνηρία ελζχξκαησλ αγσγψλ θαη κηαο ειεθηξηθήο γείσζεο. Κάζε δηαηαξαρή ζην πεδίν, πνπ πξνθαιείηαη απφ πηζαλή δηείζδπζε, ελεξγνπνηεί ηνπο αληρλεπηέο θαη δίλεη ζήκα ζπλαγεξκνχ. Οη αληρλεπηέο ειεθηξηθνχ πεδίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απνδεηθλχνληαη πνιχ απνηειεζκαηηθνί ζε θξάθηεο πεξίθξαμεο. Αληρλεπηέο ζξαύζεο Αλαγλσξίδνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ ηδακηψλ φηαλ ζπάλε ή φηαλ θφβνληαη κε δηακάληη θαη ηνπνζεηνχληαη απέλαληη ή ζην πιάη ηεο ηδακαξίαο πνπ πξνζηαηεχνπλ. Αληρλεπηέο πίεζεο Λεηηνπξγνχλ ζαλ αλνηρηνί δηαθφπηεο νη νπνίνη θιείλνπλ θχθισκα θαη δίλνπλ έμνδν φηαλ δερηνχλ πίεζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπο. πλήζσο ηνπνζεηνχληαη ζε εηζφδνπο θάησ απφ πιαίζηα ή ραιηά. Αληρλεπηέο θξαδαζκώλ ηελ θαηεγνξία αηζζεηήξσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε πεξηθξάμεηο, αλήθνπλ θαη νη αληρλεπηέο θξαδαζκψλ. Δλέξγεηεο, φπσο ε αλαξξίρεζε ζε έλα θξάθηε ή ην θφςηκν ησλ ζπξκάησλ πξνθαινχλ κεραληθέο δνλήζεηο. Οη αληρλεπηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αληηιακβάλνληαη ηηο δνλήζεηο απηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξν-κεραληθνχο ή πηεδνειεθηξηθνχο κεηαηξνπείο. Σα ζήκαηα απφ ηνπο κεηαηξνπείο, ζηέιλνληαη ζε έλαλ επεμεξγαζηή θαη αλαιχνληαη. Αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ ζήκαηνο, αγλνείηαη ην εξέζηζκα ή ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε θαη φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκφο. ελίδα 37

38 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Κιεηζηά ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο θαη ζπζηήκαηα ACCESS CONTROL Α: Κιεηζηά ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο Σα θιεηζηά ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο γηα ηελ αζθάιεηα ελφο ηδησηηθνχ ρψξνπ είλαη ε «φξαζε» θαη ε «αθνή» ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη θχιαμεο. Σνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειε δηάηαμε κε θάκεξεο ιήςεσο έγρξσκεο ή θαη αζπξφκαπξεο. Δθηφο απφ ηελ νπηηθή, κπνξνχκε λα έρνπκε θαη αθνπζηηθή παξαθνινχζεζε ηαπηφρξνλα. Σν ζήκα νδεγείηαη ζε MONITOR φπνπ νπζηαζηηθά παξαθνινπζείηαη απφ έλα ζεκείν φινο ν ρψξνο ηνπηθά ή απφ απφζηαζε. Αλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο απφ θάκεξεο, δελ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιιά MONITOR θαζψο ππάξρνπλ ιχζεηο ελαιιαγήο εηθφλαο ζην ίδην MONITOR κε SWITCHER ή ηεο δηακφξθσζεο ηεο νζφλεο ζε θειηά (PICTURE IN PICTURE). Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο απνκαθξπζκέλσλ γεσγξαθηθά θεληξηθψλ κνλάδσλ ζ έλα εληαίν ζχζηεκα θαη ν έιεγρνο φισλ ησλ απνκαθξπζκέλσλ κνλάδσλ γίλεηαη απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα εθηειέζεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο επίζεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ππφινηπσλ ρξεζηψλ (αλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ). Μπνξεί αθφκε λα δψζεη δηαθνξεηηθά επίπεδα πξφζβαζεο ζηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο αλά θάκεξα-ρξήζηε, λα απνθξχςεη ελίδα 38

39 θάπνηα θάκεξα απφ θάπνηνλ ρξήζηε, θαζψο θαη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ δπλαηνηήησλ ζε επίπεδν ρξήζηε ή θάκεξαο(ιεηηνπξγία απνζεθεπκέλνπ). Με 2 Terabyte απνζεθεπηηθφ ρψξν ζην θαηαγξαθηθφ θαη ζπλερή εγγξαθή ηξηψλ-δέθα θαξέ ην δεπηεξφιεπην, νη 16 θάκεξεο απνζεθεχνπλ πιεξνθνξία 90 πεξίπνπ εκεξψλ. Με εμσηεξηθή ζπζηνηρία SCSI δίζθσλ ν ρψξνο απνζήθεπζεο κπνξεί λα θηάζεη έσο 3,2 Terabytes. Σελ 91ε εκέξα, ζβήλνληαη νη πιεξνθνξίεο ηεο 1εο ζηαδηαθά. Η αλαδήηεζε ηνπ απνζεθεπκέλνπ Video είλαη εχθνιε θαη κπνξεί λα γίλεη αλά εκεξνκελία, ψξα, ιεπηφ θαη θάκεξα. ηελ παξαθάησ εηθφλα ππάξρεη έλα δείγκα απφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ αλαδήηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνβνιήο απνζεθεπκέλνπ video ζην Media Viewer πνπ δηαζέηεη ην πξφγξακκα ηνπ Cubisclient NX ρσξίο λα απαηηείηαη ε έμνδνο ηνπ απφ ην πξφγξακκα. Η κνξθή ζπκπίεζεο ηνπ εμαγνκέλνπ video είλαη απνθιεηζηηθά ηεο Cubitech ην νπνίν είλαη πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ Kalagate, πνπ θαηνρπξψλεη ην θαηαγεγξακκέλν video σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζηα Δπξσπατθά δηθαζηήξηα. Τπάξρνπλ ζαθψο θαη άιια πξνγξάκκαηα ζηελ αγνξά. ελίδα 39

40 H επηινγή ησλ θαθψλ ζηηο θάκεξεο δίλεη ιχζεηο αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία ηε δπλαηφηεηα ZOOM ή ηεο απηφκαηεο ξχζκηζεο κε ελαιιαζζφκελν θσηηζκφ AUTO IRIS. Η δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ απφ εηδηθά TIME LAPSE VIDEO κε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο αξθεηψλ σξψλ ιχλεη ηα πξνβιήκαηα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο θαη θιεηζηνχ θπθιψκαηνο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ MOTION DETECTOR φπνπ κε ηελ παξακηθξή αιιαγή πνπ γίλεηαη ζηνλ ρψξν πνπ επηβιέπεη ε θάκεξα ελεξγνπνηείηαη ην video θαηαγξαθήο θαη ην ζχζηεκα αζθαιείαο ζηέιλεη ζήκα ALARM. Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο θάκεξαο κε θίλεζε ή κε θαηαγξαθή 24 ψξεο ην 24σξν. CubisΝΥ Έρεη ηελ κνλαδηθή δπλαηφηεηα απφ ηηο ππφινηπεο ζεηξέο Cubis λα κεηαδίδεη εηθφλα δσληαλνχ video θαη ζε κινητό ηειέθσλν. CubisNX ελίδα 40

41 Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ CubisΝΥ είλαη ε εμαηξεηηθή ηαρχηεηα θαη πνηφηεηα κεηάδνζεο ηεο εηθφλαο κέζα απφ απιέο ηειεθσληθέο γξακκέο, ISDN θαη γξακκέο ADSL ρξεζηκνπνηψληαο πξνεγκέλνπο αιγνξίζκνπο Cubis compression - δηαθνξηθήο κεηάδνζεο. Σν CubisΝΥ είλαη ζρεδηαζκέλν λα κπνξεί λα κεηαδψζεη εηθφλα κε νπνηνδήπνηε κέζν ππνζηεξίδεη ην πξσηφθνιιν TCP/IP. Απηφ πεξηιακβάλεη ςεθηαθέο γξακκέο ISDN, κηζζσκέλεο γξακκέο, αζχξκαηα δίθηπα ππνινγηζηψλ, GPRS θαη άιια. Δηδηθά γηα ηηο ςεθηαθέο γξακκέο, ην CubisΝΥ έξρεηαη κε ελζσκαησκέλν ISDN 128Kbps TA θαη έηζη ην κφλν πνπ ζα ρξεηάδεηαη είλαη κία γξακκή ISDN απφ ηνλ Ο.Σ.Δ. Με ηελ ελζσκαησκέλε αλίρλεπζε θίλεζεο νη θάκεξεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαηξέπνληαη ζε αηζζεηήξεο θαη αληρλεπηέο ρψξνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο. Απηφ ην πιενλέθηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά απφ ζπλαγεξκνχο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζην ζχζηεκα, φπσο ερεηηθφο ζπλαγεξκφο, , SMS θαη ζπλαγεξκφο Dial-Out κε κεηάδνζε εηθφλαο, κπνξνχλ λα κεηαζηξέςνπλ ην CubisPRO ζ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πξνζηαζίαο. ελίδα 41

42 Σν CubisΝΥ απνηειεί ηελ λέα ζεηξά ζπζηεκάησλ Cubis, φπνπ κε ηνλ λέν αιγφξηζκν ζπκπίεζεο επηηπγράλεη 3 θνξέο ηαρχηεξε κεηάδνζε εηθφλαο. Σν ζχζηεκα δηαζέηεη ελζσκαησκέλεο δχν πξνγξακκαηηδφκελεο απφ ηνλ ρξήζηε εμφδνπο Video BNC γηα απ επζείαο πξνβνιή ζε νζφλεο ηχπνπ PLASMA, TV, CCTV. Σν παξαθάησ δηάγξακκα είλαη ελδεηθηηθφ ηεο απφδνζεο ηνπ αιγφξηζκνπ απνζήθεπζεο. Ο ρψξνο απνζήθεπζεο ηνπ παξαδείγκαηνο είλαη GB. Κάκεξεο Οη θάκεξεο αζθαιείαο είλαη απφ ηηο πιένλ ελδεδεηγκέλεο ζπζθεπέο κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα πξνζηαηεχζνπκε ηελ πεξηνπζία καο. Σα ζπζηήκαηα θακεξψλ αζθαιείαο καο πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηηεξνχκε δσληαλά ην ρψξν καο ή αθφκα θαη λα απνζεθεχνπκε ην βίληεν ηεο θαηαγξαθήο ψζηε λα κπνξνχκε αλά πάζα ζηηγκή λα παξαθνινπζνχκε θαη λα ειέγρνπκε ηηο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη ζην θαηάζηεκα, ζην ζπίηη καο θηι. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα ε παξαθνινχζεζε ελφο ρψξνπ λα γίλεηαη απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ ήδε δηαζέηνπκε ή αθφκα θαη λα ιακβάλνπκε εηθφλα ηνπ ρψξνπ καο ζην θηλεηφ ηειέθσλν κέζσ δηαδηθηχνπ. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε γηα θάκεξεο αζθαιείαο ζηελ αγνξά, αιιά μερσξίδνπκε ηηο παξαθάησ. Αζχξκαηε IP θάκεξα αζθαιείαο κε αηζζεηήξα θίλεζεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπίηηα, γξαθεία, καγαδηά θηι.h θάκεξα απηή κεηαηξέπεη ην PC ζε DVR κε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο κέζσ Internet. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα κφιηο αληρλεχζεη θίλεζε κπνξεί λα ζηείιεη κηα έγρξσκε εηθφλα ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηε ζεηξήλα. Καη φια απηά αζχξκαηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θαισδίσζε ην ζπίηη. Η πην δηαδεδνκέλε θάκεξα είλαη ε έγρξσκε θάκεξα κε θίλεζε. Απηή ε θάκεξα αζθαιείαο είλαη αδηάβξνρε θαη έρεη απηφκαηε θίλεζε πνπ ηεο επηηξέπεη λα θηλείηαη 180 δεμηά θαη αξηζηεξά ή 180 πάλσ θαη θάησ, δηαζέηεη λπρηεξηλή φξαζε έσο 6 κέηξα αθνχ δηαζέηεη 6 LED. Δπίζεο ε θάκεξα δηαζέηεη θαη κηθξφθσλν ψζηε λα παξαθνινπζείηε θαη ηνλ ήρν. Μφιηο ζπλδέζεηε ηελ θάκεξα κπνξείηε λα παξαθνινπζήζεηε ηη ζπκβαίλεη έμσ απφ ην ζπίηη ή ην γξαθείν ζαο, απιά αλνίγνληαο ηελ ηειεφξαζε. Γνπιεχεη κε φιεο ηηο ζπκβαηέο ηειενξάζεηο. θάκεξα κε ελζσκαησκέλν δνπκ ππέξπζξε νξνθήο ελίδα 42

43 B: πζηήκαηα εηζόδνπ εμόδνπ - Αccess Control. Σν ζχζηεκα access control έρεη πνιιαπιέο εθαξκνγέο ιχλνληαο ζχλζεηα πξνβιήκαηα, ειέγρνπ, πξφζβαζεο. Με ηελ ηνπνζέηεζε κεραληζκψλ ζηηο πφξηεο θαη εθνδηάδνληαο κε θάξηεο ηνπο ρξήζηεο: >Δπηηξέπεηαη ε είζνδνο ζπγθεθξηκέλε ψξα αλά ρξήζηε ζε ζπγθεθξηκέλεο εηζφδνπο πνπ έρεη νξίζεη ν ηδηνθηήηεο. >Καηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. >Λεηηνπξγεί ζαλ θάξηα ειέγρνπ Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ θηεξίνπ πάληα, ήηαλ ην STAR ICON 100. Δπηιέρηεθε κέζα απφ κηα κεγάιε γθάκα κεραλεκάησλ γηα ηνλ ιφγσ φηη ήηαλ πνιχ απιφ ζηελ ρξήζε ηνπ, νηθνλνκηθφ θαζψο κπνξνχζε λα έρεη ζηνλ έιεγρφ ηνπ κέρξη θαη δχν ACCESS CONTROL. Μηα πιαθέηα φπνπ κπνξνχζε λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Πάλσ ζηελ πιαθέηα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ: κπνπηφλ εμφδνπ, επαθή πφξηαο, ζπζθεπή αλαγλψξηζεο θάξηαο, νζφλε, πιεθηξνιφγην, θαλάιηα επηθνηλσλίαο κε ηηο απνκαθξπζκέλεο ζπζθεπέο, ξειέ γηα κπινθάξηζκα ηεο ζχξαο, παξνρή ξεχκαηνο. Δπίζεο ππάξρεη δπλαηφηεηα δήισζεο κηαο δηεχζπλζεο IP πνπ ζα έρεη ν ICON100 γηα λα επηθνηλσλεί κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. ελίδα 43

44 Πεπιγπαθή ηος ζςζηήμαηορ: Αλαιπηηθά, ην κπνπηφλ εμφδνπ ζπλδέεηαη ζηελ πιαθέηα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπκε δεχηεξν αλαγλψζηε ζην ζχζηεκα καο γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο θαη γηα ιφγνπο απιφηεηαο. Έηζη γηα ηελ είζνδν αηφκνπ ζηνλ ρψξν αξθεί ε έλδεημε ηεο καγλεηηθήο θάξηαο ζηνλ αλαγλψζηε θαη γηα ηελ έμνδν αξθεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κπνπηφλ ην νπνίν βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ρψξνπ φπνπ εηζήξζε. Η επαθή ηεο πφξηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψλεη ζην πξφγξακκα ηελ θαηάζηαζε ηεο πφξηαο (αλνηρηή-θιεηζηή). Απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην θηλεηφ θαη ην ζηαζεξφ κέξνο. Σν θηλεηφ κέξνο ηεο επαθήο ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην θηλεηφ κέξνο ηεο πφξηαο θαη ην ζηαζεξφ κέξνο ηεο επαθήο ζηελ θάζα ηεο πφξηαο. Η ζπζθεπή αλαγλψξηζεο θάξηαο(rf30) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηειείηαη απφ έλα θαιψδην ην νπνίν θέξεη 8 αγσγνχο. Αλαγλσξίδεη ζπγθεθξηκέλν ηχπν θαξηψλ. Ο κέζνο φξνο απφζηαζεο αλίρλεπζεο ηεο θάξηαο αλέξρεηαη ζηα 50cm (έρεη παξαηεξεζεί λα επεξεάδεηαη απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο). Η ηάζε ηξνθνδνζίαο αλέξρεηαη απφ 7V-17V DC θαη ξεχκα 170mA max. Με κεγαιχηεξε ηάζε ζα ππνζηεί βιάβε. Αληνρή ζε πγξαζία θαη ζθφλε. Γείρλνληαο ηελ θάξηα αθνινπζεί έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ήρνο ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ αιιαγή ρξσκάησλ ζηα led ηνπ αλαγλψζηε απφ θφθθηλν ζε πξάζηλν. Η πφξηα αλνίγεη θαη ην ρξψκα ηνπ led επαλέξρεηαη ζην θφθθηλν. ε αληίζεηε πεξίπησζε παξακέλεη θφθθηλν θαη αθνχκε έλαλ δηπιφ ήρν. Η είζνδνο ηφηε δελ επηηξέπεηαη. Σν βάξνο ηνπ είλαη 420g θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ 130x154x20.5mm. O STAR Icon100 δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζεί θαη δεχηεξνο αλαγλψζηεο φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ. Τπάξρεη νπηηθφο έιεγρνο ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο φπσο ψξα, εκεξνκελία, φλνκα. Γχν θαλάιηα επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή. Σα θαλάιηα RS-422 θαη RS-232 επηηπγράλνπλ ηελ παξαπάλσ επηθνηλσλία. Υξεζηκνπνηείηαη ην RS-422 πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ζε απφζηαζε 200m ζε αληίζεζε κε ην RS-232 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα10m ηνπιάρηζηνλ. Η επαθή ηνπ ξειέ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θιείδσκα ηεο πφξηαο. Μπνξνχκε λα νξίζνπκε θαη ρξφλν φπνπ ζα παξακέλεη αλνηρηή ε πφξηα. Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ ζα αζθαιίδεηαη θαη πάιη. Η παξνρή ξεχκαηνο είλαη ηα 12V DC κε ξεχκα 350Α. Σν ηξνθνδνηηθφ SIGMA PS θέξεη ηάζε 13,8V DC θαη 3Α ξεχκα. Σν πεξίβιεκα ηνπ είλαη κεηαιιηθφ κε ρψξν γηα κπαηαξία 12V/7Ah. Πξνζηαηεχεη απφ βξαρπθχθισκα θαη απφ αλάζηξνθε πνιηθφηεηα ηεο ηάζεο. Ο Μ/ πνπ βξίζθεηαη εζσηεξηθά κεηαζρεκαηίδεη ηελ ηάζε ηνπ δηθηπνχ 230V AC ζε 12V ΑC. Πεξηέρεη δχν αζθάιεηεο, 0,6Α γηα ηελ είζνδν θαη 3Α γηα ηελ έμνδν. ελίδα 44

45 Σέινο, θάζε Icon100 πξέπεη λα έρεη δηαθνξεηηθή IP δηεχζπλζε. Μέζν ησλ DIP SWITCH ξπζκίδνπκε ηελ επηζπκεηή IP. Access control system ελίδα 45

46 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 Μειέηε εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζε ηδησηηθό ρώξν Δηζαγσγή Η κειέηε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο αθνξά ηελ εζσηεξηθή ή πεξηκεηξηθή πξνζηαζία ελφο ρψξνπ θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αηζζεηήξσλ, ψζηε λα βνεζνχλ ζηελ ζσζηή πξνθχιαμε ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ. Οη αηζζεηήξεο απηνί ζα πξέπεη λα είλαη πξαθηηθνί θαη εθαξκφζηκνη, ίζσο, θαη ζε πεξηζζφηεξν απφ κηα ζέζεηο ν θαζέλαο. ηελ ζπλέρεηα, φινη νη αηζζεηήξεο ζα πξέπεη λα θαηαιήγνπλ ζηελ θεληξηθή κνλάδα ηεο εθαξκνγήο καο. Η θεληξηθή κνλάδα πεξηιακβάλεη θαηαζθεπαζηηθφ θαη πξνγξακκαηηζηηθφ κέξνο. Πεξηκεηξηθά Ο ηδησηηθφο καο ρψξνο είλαη έλα κέξνο φπνπ κπνξνχκε πξαγκαηηθά λα ραιαξψζνπκε θαη λα απνιαχζνπκε ην ρξφλν πνπ πεξλάκε κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηελ εξγαζία καο. Πνηέ ζην ζπίηη καο ή γεληθφηεξα ζην ρψξν εξγαζίαο καο δελ ζα πξέπεη λα αηζζαλφκαζηε άβνια ή αλαζθαιείο. Αλ πξαγκαηηθά ζαο αλεζπρεί πξνβιεκαηίδεη ε αζθάιεηα ηεο νηθνγέλεηά ζαο, πξέπεη λα ζθεθηείηε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. Μεξηθέο θνξέο αθφκα θαη ε πην απιή έλδεημε χπαξμεο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο είλαη ηθαλή λα απνηξέςεη έλαλ δηαξξήθηε ελίδα 46

47 απφ ην λα εηζβάιιεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο. Έηζη γηα ηελ απφιπηε ςπρηθή ζαο εξεκία είλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. Έλαο ζπλαγεξκφο ζπηηηνχ έρεη απνδεηρηεί φηη απνηξέπεη ηνπο δηαξξήθηεο λα εηζβάινπλ ζε έλα ζπίηη πνπ γλσξίδνπλ φηη θπιάζζεηαη. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο πξνζηαζίαο ελφο ρψξνπ πεηπραίλεηαη κε ηελ ρξήζε πεξηκεηξηθψλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ζπλαγεξκψλ δηαζθαιίδνληαο πεξηκεηξηθά ηνλ ρψξν πνπ ζέιεηε λα πξνζηαηέςνπκε. Δπίζεο ε ηερλνινγία ζήκεξα ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο είλαη ηφζν εμειηγκέλε θαη πεξίπινθε, πνπ είλαη αδχλαην λα εμνπδεηεξσζεί έλαο ζπλαγεξκφο ζπηηηνχ ρσξίο λα ρηππήζνπλ πξψηα νη ζεηξήλεο ηνπ θαη λα εηδνπνηήζεη ηηο αξκφδηεο αξρέο. Οη ζπλαγεξκνί ζπηηηώλ πεξηκεηξηθήο αζθάιεηαο έρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο θαηά θχξην ιφγν ζε ζπίηηα κε κεγάιν πεξηβάιινληα ρψξν, ζε εηαηξείεο (Υψξνπο Parking), εξγνζηάζηα, εκπνξηθά θέληξα, θσηνβνιηατθά πάξθα, μελνδνρεία,αεξνδξφκηα, ζηξαηησηηθνχο ρψξνπο, κνπζεία φπσο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν επηζπκείηε θ. α Δζσηεξηθή Αζθάιεηα Α:Μειέηε εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε εζσηεξηθή πξνζηαζία ζε πίηη Η κειέηε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηα δχν δηαθνξεηηθά ζρέδηα πςειφ θαη ρακειφ επίπεδν αζθαιείαο ηνπ ζπηηηνχ πνπ έρνπκε παξαθάησ, έρεη σο εμήο: Τςειό εζσηεξηθό επίπεδν αζθαιείαο ην παξαθάησ ζρέδην ελφο ζπηηηνχ, έρνπκε ζρεδηάζεη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: -Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ φπνπ ζπλδένληαη αζχξκαηα ή ελζχξκαηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο (αηζζεηήξεο, θάκεξεο, θάξνο, ζεηξήλα, πιεθηξνιφγην). -Πιεθηξνιόγην. Απνηειεί ηνλ δηαθφπηε ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πξνζσπηθφ θσδηθφ PIN. -Αηζζεηήξεο: Σν ζχζηεκα αζθαιείαο καο απνηειείηαη απφ: Aληρλεπηέο επαθήο ελίδα 47

48 Σνπνζέηεζε αληρλεπηψλ επαθήο ζε φιεο ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα. Αληρλεπηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αληρλεχζνπλ ην άλνηγκα κηαο πξνζηαηεπφκελεο πφξηαο ή παξαζχξνπ. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο, απαηηείηαη άκεζε θπζηθή επαθή. Aληρλεπηέο ζξαχζεσο Σνπνζέηεζε αληρλεπηψλ επαθήο ζε φια ηα παξάζπξα. Αληρλεπηέο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ ηδακηψλ φηαλ ζπάλε ή φηαλ θφβνληαη κε δηακάληη θαη ηνπνζεηνχληαη απέλαληη ή ζην πιάη ηεο ηδακαξίαο πνπ πξνζηαηεχνπλ. Aληρλεπηέο PIR Σνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ ηχπνπ PIR ζε ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ηελ εθπεκπφκελε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, πνπ παξάγεηαη απφ πεγέο πνπ παξάγνπλ ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ηνπ νξαηνχ θσηφο. Οπζηαζηηθά, δελ κεηξνχλ ηελ πνζφηεηα ηεο ππέξπζξεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο, αιιά ηηο κεηαβνιέο ηεο θαζψο, εληνπίδνπλ κηα ππέξπζξε εηθφλα, αληρλεχνληαο ηελ αληίζεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ςπρξφηεξνπ πεξηβάιινληνο. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο είλαη ηα microns. Η εθπεκπφκελε ελέξγεηα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 7 έσο 15 microns. Οη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ αληρλεπηψλ PIR ιεηηνπξγνχλ αλάκεζα ζε απηά ηα φξηα. Κάκεξεο Αζθαιείαο Σνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειε δηάηαμε θαη ζε ζεκεία πςειήο θηλεηηθφηεηαο (εηζφδνπο/εμφδνπο) κε θάκεξεο ιήςεσο έγρξσκεο ή θαη αζπξφκαπξεο. Δθηφο απφ ηελ νπηηθή, κπνξνχκε λα έρνπκε θαη αθνπζηηθή παξαθνινχζεζε ηαπηφρξνλα. Σν ζήκα νδεγείηαη ζε monitor ζηε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ, φπνπ νπζηαζηηθά παξαθνινπζείηαη απφ έλα ζεκείν φινο ν ρψξνο ηνπηθά ή απφ απφζηαζε. -Έμνδνη ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο: εηξήλα Η επηινγή ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εμσηεξηθή ζεηξήλα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ην κφλν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλν. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία κεγάινπ χςνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κέγηζηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο. O ήρνο ηνπο είλαη πνιχ δπλαηφο θαη θπκαίλεηαη απφ 115 db έσο 130 db. Φάξνο Φσηεηλέο ελδείμεηο φπσο πξνβνιείο, πεξηζηξεθφκελεο ιάκπεο (θάξνο). Σα παξαπάλσ έρνπλ σο ζθνπφ λα απνηξέςνπλ πηζαλέο εηζβνιέο θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ (Δμσηεξηθή ζεηξήλα ζε εκθαλέο ζεκείν), λα παληθνβάινπλ ηνπο δηαξξήθηεο (ζεηξήλεο εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο) θαη ηέινο λα εηδνπνηνχλ κέζσ 24ψξνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ιήςεσο ζεκάησλ ηνλ ηδηνθηήηε, ηηο Αξρέο ή ηνπο αξκφδηνπο. ελίδα 48

49 ελίδα 49

50 Υακειό εζσηεξηθό επίπεδν αζθαιείαο ην παξαθάησ ζρέδην ελφο ζπηηηνχ, έρνπκε ζρεδηάζεη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ρακεινχ επηπέδνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, ην νπνίν είλαη πνιχ πνην νηθνλνκηθφ θαη απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: -Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ φπνπ ζπλδένληαη αζχξκαηα ή ελζχξκαηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο (αηζζεηήξεο, θάκεξεο, θάξνο, ζεηξήλα, πιεθηξνιφγην). -Πιεθηξνιόγην. Απνηειεί ηνλ δηαθφπηε ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πξνζσπηθφ θσδηθφ PIN. -Αηζζεηήξεο: Σν ζχζηεκα αζθάιεηαο καο απνηειείηαη απφ: Aληρλεπηέο PIR Σνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ ηχπνπ PIR ζε ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ηελ εθπεκπφκελε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, πνπ παξάγεηαη απφ πεγέο πνπ παξάγνπλ ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ηνπ νξαηνχ θσηφο. Οπζηαζηηθά, δελ κεηξνχλ ηελ πνζφηεηα ηεο ππέξπζξεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο, αιιά ηηο κεηαβνιέο ηεο θαζψο, εληνπίδνπλ κηα ππέξπζξε εηθφλα, αληρλεχνληαο ηελ αληίζεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ςπρξφηεξνπ πεξηβάιινληνο. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο είλαη ηα microns. Η εθπεκπφκελε ελέξγεηα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 7 έσο 15 microns. Οη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ αληρλεπηψλ PIR ιεηηνπξγνχλ αλάκεζα ζε απηά ηα φξηα. -Έμνδνη ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο: εηξήλα Η επηινγή ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εμσηεξηθή ζεηξήλα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ην κφλν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλν. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία κεγάινπ χςνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κέγηζηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο. O ήρνο ηνπο είλαη πνιχ δπλαηφο θαη θπκαίλεηαη απφ 115 db έσο 130 db. Φάξνο Φσηεηλέο ελδείμεηο φπσο πξνβνιείο, πεξηζηξεθφκελεο ιάκπεο (θάξνο). Σα παξαπάλσ έρνπλ σο ζθνπφ λα απνηξέςνπλ πηζαλέο εηζβνιέο θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ (Δμσηεξηθή ζεηξήλα ζε εκθαλέο ζεκείν), λα παληθνβάινπλ ηνπο δηαξξήθηεο (ζεηξήλεο εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο) θαη ηέινο λα εηδνπνηνχλ κέζσ 24ψξνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ιήςεσο ζεκάησλ ηνλ ηδηνθηήηε, ηηο Αξρέο ή ηνπο αξκφδηνπο. ελίδα 50

51 ελίδα 51

52 B: Μειέηε εγθαηάζηαζεο εζσηεξηθνύ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζην Γξαθείν- Υώξνο εξγαζίαο Η κειέηε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηα δχν δηαθνξεηηθά ζρέδηα πςειφ θαη ρακειφ επίπεδν αζθαιείαο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο πνπ έρνπκε παξαθάησ, έρεη σο εμήο: Τςειό εζσηεξηθό επίπεδν αζθαιείαο ρώξνπ εξγαζίαο ην παξαθάησ ζρέδην ελφο ρψξνπ εξγαζίαο, έρνπκε ζρεδηάζεη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: -Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ φπνπ ζπλδένληαη αζχξκαηα ή ελζχξκαηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο (αηζζεηήξεο, θάκεξεο, θάξνο, ζεηξήλα, πιεθηξνιφγην). -Πιεθηξνιόγην. Απνηειεί ηνλ δηαθφπηε ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πξνζσπηθφ θσδηθφ PIN. -Αηζζεηήξεο: Σν ζχζηεκα αζθάιεηάο καο απνηειείηαη απφ: Aληρλεπηέο επαθήο Σνπνζέηεζε αληρλεπηψλ επαθήο ζε φιεο ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα. Αληρλεπηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αληρλεχζνπλ ην άλνηγκα κηαο πξνζηαηεπφκελεο πφξηαο ή παξαζχξνπ. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο, απαηηείηαη άκεζε θπζηθή επαθή. Aληρλεπηέο ζξαχζεσο Σνπνζέηεζε αληρλεπηψλ επαθήο ζε φια ηα παξάζπξα. Αληρλεπηέο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ ηδακηψλ φηαλ ζπάλε ή φηαλ θφβνληαη κε δηακάληη θαη ηνπνζεηνχληαη απέλαληη ή ζην πιάη ηεο ηδακαξίαο πνπ πξνζηαηεχνπλ. Aληρλεπηέο PIR Σνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ ηχπνπ PIR ζε ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ηελ εθπεκπφκελε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, πνπ παξάγεηαη απφ πεγέο πνπ παξάγνπλ ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ηνπ νξαηνχ θσηφο. Οπζηαζηηθά, δελ κεηξνχλ ηελ πνζφηεηα ηεο ππέξπζξεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο, αιιά ηηο κεηαβνιέο ηεο θαζψο, εληνπίδνπλ κηα ππέξπζξε εηθφλα, αληρλεχνληαο ηελ αληίζεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ςπρξφηεξνπ πεξηβάιινληνο. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο είλαη ηα microns. Η εθπεκπφκελε ελέξγεηα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 7 έσο 15 microns. Οη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ αληρλεπηψλ PIR ιεηηνπξγνχλ αλάκεζα ζε απηά ηα φξηα. ελίδα 52

53 Κάκεξεο Αζθαιείαο Σνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειε δηάηαμε θαη ζε ζεκεία πςειήο θηλεηηθφηεηαο (εηζφδνπο/εμφδνπο) κε θάκεξεο ιήςεσο έγρξσκεο ή θαη αζπξφκαπξεο. Δθηφο απφ ηελ νπηηθή, κπνξνχκε λα έρνπκε θαη αθνπζηηθή παξαθνινχζεζε ηαπηφρξνλα. Σν ζήκα νδεγείηαη ζε monitor ζηε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ φπνπ νπζηαζηηθά παξαθνινπζείηαη απφ έλα ζεκείν φινο ν ρψξνο ηνπηθά ή απφ απφζηαζε. -Έμνδνη ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο: εηξήλα Η επηινγή ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εμσηεξηθή ζεηξήλα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ην κφλν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλν. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία κεγάινπ χςνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κέγηζηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο. O ήρνο ηνπο είλαη πνιχ δπλαηφο θαη θπκαίλεηαη απφ 115 db έσο 130 db. Φάξνο Φσηεηλέο ελδείμεηο φπσο πξνβνιείο, πεξηζηξεθφκελεο ιάκπεο (θάξνο). Σα παξαπάλσ έρνπλ σο ζθνπφ λα απνηξέςνπλ πηζαλέο εηζβνιέο θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ (Δμσηεξηθή ζεηξήλα ζε εκθαλέο ζεκείν),λα παληθνβάινπλ ηνπο δηαξξήθηεο (ζεηξήλεο εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο) θαη ηέινο λα εηδνπνηνχλ κέζσ 24ψξνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ιήςεσο ζεκάησλ ηνλ ηδηνθηήηε, ηηο Αξρέο ή ηνπο αξκφδηνπο. ελίδα 53

54 ελίδα 54

55 Υακειό εζσηεξηθό επίπεδν αζθαιείαο ρώξνπ εξγαζίαο ην παξαθάησ ζρέδην ελφο ρψξνπ εξγαζίαο έρνπκε ζρεδηάζεη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ρακεινχ επηπέδνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: -Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ φπνπ ζπλδένληαη αζχξκαηα ή ελζχξκαηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο (αηζζεηήξεο, θάκεξεο, θάξνο, ζεηξήλα, πιεθηξνιφγην). -Πιεθηξνιόγην. Απνηειεί ηνλ δηαθφπηε ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πξνζσπηθφ θσδηθφ PIN. -Αηζζεηήξεο: Σν ζχζηεκα αζθαιείαο καο απνηειείηαη απφ: Aληρλεπηέο PIR Σνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ ηχπνπ PIR ζε ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ηελ εθπεκπφκελε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, πνπ παξάγεηαη απφ πεγέο πνπ παξάγνπλ ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ηνπ νξαηνχ θσηφο. Οπζηαζηηθά, δελ κεηξνχλ ηελ πνζφηεηα ηεο ππέξπζξεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο, αιιά ηηο κεηαβνιέο ηεο θαζψο, εληνπίδνπλ κηα ππέξπζξε εηθφλα, αληρλεχνληαο ηελ αληίζεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ςπρξφηεξνπ πεξηβάιινληνο. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο είλαη ηα microns. Η εθπεκπφκελε ελέξγεηα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 7 έσο 15 microns. Οη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ αληρλεπηψλ PIR ιεηηνπξγνχλ αλάκεζα ζε απηά ηα φξηα. Κάκεξεο Αζθαιείαο Σνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειε δηάηαμε θαη ζε ζεκεία πςειήο θηλεηηθφηεηαο (εηζφδνπο/εμφδνπο) κε θάκεξεο ιήςεσο έγρξσκεο ή θαη αζπξφκαπξεο. Δθηφο απφ ηελ νπηηθή, κπνξνχκε λα έρνπκε θαη αθνπζηηθή παξαθνινχζεζε ηαπηφρξνλα. Σν ζήκα νδεγείηαη ζε monitor ζηε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ φπνπ νπζηαζηηθά παξαθνινπζείηαη απφ έλα ζεκείν φινο ν ρψξνο ηνπηθά ή απφ απφζηαζε. ελίδα 55

56 -Έμνδνη ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο: εηξήλα Η επηινγή ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εμσηεξηθή ζεηξήλα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ην κφλν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλν. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία κεγάινπ χςνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κέγηζηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο. O ήρνο ηνπο είλαη πνιχ δπλαηφο θαη θπκαίλεηαη απφ 115 db έσο 130 db. Φάξνο Φσηεηλέο ελδείμεηο φπσο πξνβνιείο, πεξηζηξεθφκελεο ιάκπεο (θάξνο). Σα παξαπάλσ έρνπλ σο ζθνπφ λα απνηξέςνπλ πηζαλέο εηζβνιέο θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ (Δμσηεξηθή ζεηξήλα ζε εκθαλέο ζεκείν), λα παληθνβάινπλ ηνπο δηαξξήθηεο (ζεηξήλεο εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο) θαη ηέινο λα εηδνπνηνχλ κέζσ 24ψξνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ιήςεσο ζεκάησλ ηνλ ηδηνθηήηε, ηηο Αξρέο ή ηνπο αξκφδηνπο. ελίδα 56

57 ελίδα 57

58 Γ:Μειέηε εγθαηάζηαζεο εζσηεξηθνύ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζην Υώξν ζηάζκεπζεο Η κειέηε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηα δχν δηαθνξεηηθά ζρέδηα πςειφ θαη ρακειφ επίπεδν αζθαιείαο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο πνπ έρνπκε παξαθάησ, έρεη σο εμήο: Τςειό εζσηεξηθό επίπεδν αζθαιείαο ην παξαθάησ ζρέδην ελφο ρψξνπ ζηάζκεπζεο, έρνπκε ζρεδηάζεη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: -Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ φπνπ ζπλδένληαη αζχξκαηα ή ελζχξκαηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο (αηζζεηήξεο, θάκεξεο, θάξνο, ζεηξήλα, πιεθηξνιφγην). -Πιεθηξνιόγην. Απνηειεί ηνλ δηαθφπηε ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πξνζσπηθφ θσδηθφ PIN. -Αηζζεηήξεο: Σν ζχζηεκα αζθαιείαο καο απνηειείηαη απφ: Aληρλεπηέο επαθήο Σνπνζέηεζε αληρλεπηψλ επαθήο ζε φιεο ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα. Αληρλεπηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αληρλεχζνπλ ην άλνηγκα κηαο πξνζηαηεπφκελεο πφξηαο ή παξαζχξνπ. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο, απαηηείηαη άκεζε θπζηθή επαθή. Aληρλεπηέο ζξαχζεσο Σνπνζέηεζε αληρλεπηψλ επαθήο ζε φια ηα παξάζπξα. Αληρλεπηέο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ ηδακηψλ φηαλ ζπάλε ή φηαλ θφβνληαη κε δηακάληη θαη ηνπνζεηνχληαη απέλαληη ή ζην πιάη ηεο ηδακαξίαο πνπ πξνζηαηεχνπλ. Aληρλεπηέο PIR Σνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ ηχπνπ PIR ζε ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ηελ εθπεκπφκελε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, πνπ παξάγεηαη απφ πεγέο πνπ παξάγνπλ ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ηνπ νξαηνχ θσηφο. Οπζηαζηηθά, δελ κεηξνχλ ηελ πνζφηεηα ηεο ππέξπζξεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο, αιιά ηηο κεηαβνιέο ηεο θαζψο, εληνπίδνπλ κηα ππέξπζξε εηθφλα αληρλεχνληαο ηελ αληίζεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ςπρξφηεξνπ πεξηβάιινληνο. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο είλαη ηα microns. Η εθπεκπφκελε ελέξγεηα απφ ην ελίδα 58

59 αλζξψπηλν ζψκα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 7 έσο 15 microns. Οη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ αληρλεπηψλ PIR ιεηηνπξγνχλ αλάκεζα ζε απηά ηα φξηα. Κάκεξεο Αζθαιείαο Σνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειε δηάηαμε θαη ζε ζεκεία πςειήο θηλεηηθφηεηαο (εηζφδνπο/εμφδνπο) κε θάκεξεο ιήςεσο έγρξσκεο ή θαη αζπξφκαπξεο. Δθηφο απφ ηελ νπηηθή, κπνξνχκε λα έρνπκε θαη αθνπζηηθή παξαθνινχζεζε ηαπηφρξνλα. Σν ζήκα νδεγείηαη ζε monitor ζηε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ φπνπ νπζηαζηηθά παξαθνινπζείηαη απφ έλα ζεκείν φινο ν ρψξνο ηνπηθά ή απφ απφζηαζε. -Έμνδνη ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο: εηξήλα Η επηινγή ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εμσηεξηθή ζεηξήλα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ην κφλν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλν. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία κεγάινπ χςνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κέγηζηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο. O ήρνο ηνπο είλαη πνιχ δπλαηφο θαη θπκαίλεηαη απφ 115 db έσο 130 db. Φάξνο Φσηεηλέο ελδείμεηο φπσο πξνβνιείο, πεξηζηξεθφκελεο ιάκπεο (θάξνο). Σα παξαπάλσ έρνπλ σο ζθνπφ λα απνηξέςνπλ πηζαλέο εηζβνιέο θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ (Δμσηεξηθή ζεηξήλα ζε εκθαλέο ζεκείν), λα παληθνβάινπλ ηνπο δηαξξήθηεο (ζεηξήλεο εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο) θαη ηέινο λα εηδνπνηνχλ κέζσ 24ψξνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ιήςεσο ζεκάησλ ηνλ ηδηνθηήηε, ηηο Αξρέο ή ηνπο αξκφδηνπο. ελίδα 59

60 ελίδα 60

61 Υακειό εζσηεξηθό επίπεδν αζθαιείαο ην παξαθάησ ζρέδην ελφο ρψξνπ ζηάζκεπζεο, έρνπκε ζρεδηάζεη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: -Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ φπνπ ζπλδένληαη αζχξκαηα ή ελζχξκαηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο (αηζζεηήξεο, θάκεξεο, θάξνο, ζεηξήλα, πιεθηξνιφγην). -Πιεθηξνιόγην. Απνηειεί ηνλ δηαθφπηε ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πξνζσπηθφ θσδηθφ PIN. -Αηζζεηήξεο: Σν ζχζηεκα αζθαιείαο καο απνηειείηαη απφ: Aληρλεπηέο PIR Σνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ ηχπνπ PIR ζε ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ηελ εθπεκπφκελε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, πνπ παξάγεηαη απφ πεγέο πνπ παξάγνπλ ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ηνπ νξαηνχ θσηφο. Οπζηαζηηθά, δελ κεηξνχλ ηελ πνζφηεηα ηεο ππέξπζξεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο, αιιά ηηο κεηαβνιέο ηεο θαζψο, εληνπίδνπλ κηα ππέξπζξε εηθφλα αληρλεχνληαο ηελ αληίζεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ςπρξφηεξνπ πεξηβάιινληνο. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο είλαη ηα microns. Η εθπεκπφκελε ελέξγεηα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 7 έσο 15 microns. Οη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ αληρλεπηψλ PIR ιεηηνπξγνχλ αλάκεζα ζε απηά ηα φξηα. Κάκεξεο Αζθαιείαο Σνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειε δηάηαμε θαη ζε ζεκεία πςειήο θηλεηηθφηεηαο (εηζφδνπο/εμφδνπο) κε θάκεξεο ιήςεσο έγρξσκεο ή θαη αζπξφκαπξεο. Δθηφο απφ ηελ νπηηθή, κπνξνχκε λα έρνπκε θαη αθνπζηηθή παξαθνινχζεζε ηαπηφρξνλα. Σν ζήκα νδεγείηαη ζε monitor ζηε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ φπνπ νπζηαζηηθά παξαθνινπζείηαη απφ έλα ζεκείν φινο ν ρψξνο ηνπηθά ή απφ απφζηαζε. ελίδα 61

62 -Έμνδνη ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο: εηξήλα Η επηινγή ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εμσηεξηθή ζεηξήλα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ην κφλν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλν. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία κεγάινπ χςνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κέγηζηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο. O ήρνο ηνπο είλαη πνιχ δπλαηφο θαη θπκαίλεηαη απφ 115 db έσο 130 db. Φάξνο Φσηεηλέο ελδείμεηο φπσο πξνβνιείο, πεξηζηξεθφκελεο ιάκπεο (θάξνο). Σα παξαπάλσ έρνπλ σο ζθνπφ λα απνηξέςνπλ πηζαλέο εηζβνιέο θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ (Δμσηεξηθή ζεηξήλα ζε εκθαλέο ζεκείν), λα παληθνβάινπλ ηνπο δηαξξήθηεο (ζεηξήλεο εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο) θαη ηέινο λα εηδνπνηνχλ κέζσ 24ψξνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ιήςεσο ζεκάησλ ηνλ ηδηνθηήηε, ηηο Αξρέο ή ηνπο αξκφδηνπο. ελίδα 62

63 ελίδα 63

64 Πεξηκεηξηθή πξνζηαζία Πεξηκεηξηθή αζθάιεηα, είλαη ν ηξφπνο εμσηεξηθήο θάιπςεο ελφο θηεξίνπ, ελφο ρψξνπ ζηάζκεπζεο, ζπηηηνχ, ρψξνπ εξγαζίαο ή ελφο πεξηθξαγκέλνπ ρψξνπ. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ θαιππηφκελνπ ρψξνπ, ελεξγνπνηείηαη ην ζχζηεκα αζθαιείαο. Γηα ηελ πεξηκεηξηθή αζθάιεηα ρξεζηκνπνηνχκε δέζκεο ππεξχζξσλ ε κηθξνθπκαηηθά ξαληάξ εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Οη δέζκεο ππεξχζξσλ, φπσο θαη ηα κηθξνθπκαηηθά ξαληάξ δελ επεξεάδνληαη απφ βξνρή, νκίριε, πάγν, κηθξά θπηά, θαη κηθξά δψα. Σν θάιπκκα θηιηξάξεη ηηο αθηίλεο ηνπ ειίνπ θαη έηζη απνθεχγνληαη νη ιαλζαζκέλνη ζπλαγεξκνί. Δπίζεο, πξνζηαηεχεηαη απφ επαθή tamper ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πξνζπαζήζεη λα αθαηξέζεη ην θαπάθη. Έλαο πχξγνο δέζκεο ππεξχζξσλ, κπνξεί λα έρεη χςνο έσο θαη δχν κέηξα ππνζηεξίδνληαο νθηψ ε θαη δέθα δέζκεο. ελίδα 64

65 Πεξηκεηξηθή Αζθάιεηα Α:Μειέηε εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πεξηκεηξηθή πξνζηαζία ζε πίηη ην παξαθάησ ζρέδην ελφο ζπηηηνχ, έρνπκε ζρεδηάζεη ηελ πεξηκεηξηθή εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: -Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ φπνπ ζπλδένληαη αζχξκαηα ή ελζχξκαηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο (αηζζεηήξεο, θάκεξεο, θάξνο, ζεηξήλα, πιεθηξνιφγην). -Πιεθηξνιόγην. Απνηειείηαη απφ έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο εμσηεξηθνχο δηαθφπηεο ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πξνζσπηθφ θσδηθφ PIN. -Αηζζεηήξεο: Σν ζχζηεκα αζθαιείαο καο απνηειείηαη απφ: Aληρλεπηέο θσηνδέζκεο Οη αληρλεπηέο ηχπνπ θσηνδέζκεο ιεηηνπξγνχλ ζηέιλνληαο κηα παικηθή δέζκε ππέξπζξνπ θσηφο απφ ηελ κνλάδα εθπνκπήο δέζκεο. Όηαλ έλα αληηθείκελν δηαθφςεη ηελ δέζκε, ζα αληρλεπηεί ε θίλεζε ηνπ θαη ζα δεκηνπξγεζεί ζήκα ζπλαγεξκνχ φηαλ ε δηαθνπή μεπεξάζεη ηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα. Οη αηζζεηήξεο απηνί, ελεξγνπνηνχληαη φηαλ ν άλζξσπνο θηλείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, πνπ εθπέκπεη ίδηα ή ιηγφηεξε αθηηλνβνιία. Οη πην απνηειεζκαηηθνί αληρλεπηέο κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηελ αθηηλνβνιία ησλ αλζξψπσλ θαη άιισλ πεγψλ ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο (φπσο πρ θαηνηθίδηα δψα). Σέινο νη αληρλεπηέο θσηνδέζκεο έρνπλ αλνζία ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο φπσο νκίριε, ειηνθάλεηα θιπ. ελίδα 65

66 -Έμνδνη ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο: εηξήλα Η επηινγή ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εμσηεξηθή ζεηξήλα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ην κφλν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλν. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία κεγάινπ χςνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κέγηζηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο. O ήρνο ηνπο είλαη πνιχ δπλαηφο θαη θπκαίλεηαη απφ 115 db έσο 130 db. Φάξνο Φσηεηλέο ελδείμεηο φπσο πξνβνιείο, πεξηζηξεθφκελεο ιάκπεο (θάξνο). Σα παξαπάλσ έρνπλ σο ζθνπφ λα απνηξέςνπλ πηζαλέο εηζβνιέο θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ (Δμσηεξηθή ζεηξήλα ζε εκθαλέο ζεκείν), λα παληθνβάινπλ ηνπο δηαξξήθηεο (ζεηξήλεο εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο) θαη ηέινο λα εηδνπνηνχλ κέζσ 24ψξνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ιήςεσο ζεκάησλ ηνλ ηδηνθηήηε, ηηο Αξρέο ή ηνπο αξκφδηνπο. ελίδα 66

67 ελίδα 67

68 B:Μειέηε εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πεξηκεηξηθή πξνζηαζία ζε Γξαθείν- Υώξνο εξγαζίαο ην παξαθάησ ζρέδην ελφο ρψξνπ εξγαζίαο, έρνπκε ζρεδηάζεη ηελ πεξηκεηξηθή εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: -Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ φπνπ ζπλδένληαη αζχξκαηα ή ελζχξκαηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο (αηζζεηήξεο, θάκεξεο, θάξνο, ζεηξήλα, πιεθηξνιφγην). -Πιεθηξνιόγην. Απνηειείηαη απφ έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο εμσηεξηθνχο δηαθφπηεο ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πξνζσπηθφ θσδηθφ PIN. -Αηζζεηήξεο: Σν ζχζηεκα αζθαιείαο καο απνηειείηαη απφ: Aληρλεπηέο θσηνδέζκεο Οη αληρλεπηέο ηχπνπ θσηνδέζκεο ιεηηνπξγνχλ ζηέιλνληαο κηα παικηθή δέζκε ππέξπζξνπ θσηφο απφ ηελ κνλάδα εθπνκπήο δέζκεο. Όηαλ έλα αληηθείκελν δηαθφςεη ηελ δέζκε, ζα αληρλεπηεί ε θίλεζε ηνπ θαη ζα δεκηνπξγεζεί ζήκα ζπλαγεξκνχ φηαλ ε δηαθνπή μεπεξάζεη ηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα. Οη αηζζεηήξεο απηνί ελεξγνπνηνχληαη φηαλ ν άλζξσπνο θηλείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, πνπ εθπέκπεη ίδηα ή ιηγφηεξε αθηηλνβνιία. Οη πην απνηειεζκαηηθνί αληρλεπηέο κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηελ αθηηλνβνιία ησλ αλζξψπσλ θαη άιισλ πεγψλ ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο (φπσο πρ θαηνηθίδηα δψα). Σέινο νη αληρλεπηέο θσηνδέζκεο έρνπλ αλνζία ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο φπσο νκίριε, ειηνθάλεηα θιπ. -Έμνδνη ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο: εηξήλα Η επηινγή ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εμσηεξηθή ζεηξήλα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ην κφλν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλν. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία κεγάινπ χςνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κέγηζηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο. O ήρνο ηνπο είλαη πνιχ δπλαηφο θαη θπκαίλεηαη απφ 115 db έσο 130 db. Φάξνο Φσηεηλέο ελδείμεηο φπσο πξνβνιείο, πεξηζηξεθφκελεο ιάκπεο (θάξνο). Σα παξαπάλσ έρνπλ σο ζθνπφ λα απνηξέςνπλ πηζαλέο εηζβνιέο θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ελίδα 68

69 ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ (Δμσηεξηθή ζεηξήλα ζε εκθαλέο ζεκείν), λα παληθνβάινπλ ηνπο δηαξξήθηεο (ζεηξήλεο εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο) θαη ηέινο λα εηδνπνηνχλ κέζσ 24ψξνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ιήςεσο ζεκάησλ ηνλ ηδηνθηήηε, ηηο Αξρέο ή ηνπο αξκφδηνπο. ελίδα 69

70 ελίδα 70

71 Γ:Μειέηε εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πεξηκεηξηθή πξνζηαζία ζε ζην Υώξν ζηάζκεπζεο ην παξαθάησ ζρέδην ελφο ρψξνπ ζηάζκεπζεο, έρνπκε ζρεδηάζεη ηελ πεξηκεηξηθή εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: -Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ φπνπ ζπλδένληαη αζχξκαηα ή ελζχξκαηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο (αηζζεηήξεο, θάκεξεο, θάξνο, ζεηξήλα, πιεθηξνιφγην). -Πιεθηξνιόγην. Απνηειείηαη απφ έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο εμσηεξηθνχο δηαθφπηεο ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πξνζσπηθφ θσδηθφ PIN. -Αηζζεηήξεο: Σν ζχζηεκα αζθαιείαο καο απνηειείηαη απφ: Aληρλεπηέο θσηνδέζκεο Οη αληρλεπηέο ηχπνπ θσηνδέζκεο ιεηηνπξγνχλ ζηέιλνληαο κηα παικηθή δέζκε ππέξπζξνπ θσηφο απφ ηελ κνλάδα εθπνκπήο δέζκεο. Όηαλ έλα αληηθείκελν δηαθφςεη ηελ δέζκε, ζα αληρλεπηεί ε θίλεζε ηνπ θαη ζα δεκηνπξγεζεί ζήκα ζπλαγεξκνχ φηαλ ε δηαθνπή μεπεξάζεη ηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα. Οη αηζζεηήξεο απηνί ελεξγνπνηνχληαη φηαλ ν άλζξσπνο θηλείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, πνπ εθπέκπεη ίδηα ή ιηγφηεξε αθηηλνβνιία. Οη πην απνηειεζκαηηθνί αληρλεπηέο κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηελ αθηηλνβνιία ησλ αλζξψπσλ θαη άιισλ πεγψλ ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο (φπσο πρ θαηνηθίδηα δψα).σέινο νη αληρλεπηέο θσηνδέζκεο έρνπλ αλνζία ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο φπσο νκίριε, ειηνθάλεηα θιπ. -Έμνδνη ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο: εηξήλα Η επηινγή ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εμσηεξηθή ζεηξήλα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ην κφλν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλν. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία κεγάινπ χςνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κέγηζηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο. O ήρνο ηνπο είλαη πνιχ δπλαηφο θαη θπκαίλεηαη απφ 115 db έσο 130 db. Φάξνο Φσηεηλέο ελδείμεηο φπσο πξνβνιείο, πεξηζηξεθφκελεο ιάκπεο (θάξνο). Σα παξαπάλσ έρνπλ σο ζθνπφ λα απνηξέςνπλ πηζαλέο εηζβνιέο θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ (Δμσηεξηθή ζεηξήλα ζε εκθαλέο ζεκείν), λα παληθνβάινπλ ηνπο δηαξξήθηεο (ζεηξήλεο εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο) θαη ηέινο λα εηδνπνηνχλ κέζσ 24ψξνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ιήςεσο ζεκάησλ ηνλ ηδηνθηήηε, ηηο Αξρέο ή ηνπο αξκφδηνπο. ελίδα 71

72 ελίδα 72

73 Πεξηκεηξηθή ή Δζσηεξηθή πξνζηαζία ; Έλα δίιεκκα πνπ εγείξεηαη, είλαη εάλ ην ζχζηεκα ζα παξέρεη πεξηκεηξηθή πξνζηαζία ή ζα είλαη απνθιεηζηηθά εζσηεξηθνχ ηχπνπ. Αλακθηζβήηεηα, γηα κνλνθαηνηθίεο, ε ιχζε πνπ ελδείθλπηαη είλαη ε θαηεγνξία ζπζηεκάησλ πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο εκπνδίδνπλ ην δηαξξήθηε λα δηεηζδχζεη κέζα ζην ρψξν ηεο νηθίαο. Σα ζπζηήκαηα εζσηεξηθήο πξνζηαζίαο παξνπζηάδνπλ δχν πξνβιήκαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο. Πξψηα απ φια, επηηξέπνπλ ζην δηαξξήθηε λα δηεηζδχζεη ζην ζπίηη, πξηλ ελεξγνπνηεζεί ν ζπλαγεξκφο θαη πξνθαλψο, φηαλ ππάξρνπλ έλνηθνη κέζα, απμάλνληαη ζεκαληηθά νη πηζαλφηεηεο γηα ελδερφκελε ζπλάληεζε κεηαμχ απηψλ θαη ησλ δηαξξεθηψλ, κε απξνζδηφξηζηεο επηπηψζεηο. Δπηπξνζζέησο, ν ηξφπνο θαηαζθεπήο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη ζηε θπζηνινγηθή δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ ζπηηηνχ, θαζψο κε κηα θίλεζε ή ελέξγεηά ηνπο κπνξνχλ λα ηνλ ελεξγνπνηήζνπλ θαηά ιάζνο. Σελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία βέβαηα, κπνξεί λα ηελ εμαζθαιίδεη έλαο ζπλδπαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο κε εζσηεξηθνχο αηζζεηήξεο, νη νπνίνη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξνχλ κηα απηνλνκία ζε ζρέζε κε ηνπο πεξηκεηξηθνχο αηζζεηήξεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θαλέλα ζχζηεκα δελ είλαη εληειψο αδηαπέξαζην, ν ζπγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκφο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ αηζζεηήξσλ παξέρεη κηα επηπξφζζεηε δηθιείδα αζθαιείαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θαηαθέξεη λα δηεηζδχζεη ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. Δπηπιένλ, εθηφο ηεο απμεκέλεο αζθάιεηαο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζρεδηαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο λα κεηψζεη ηελ έθηαζε πνπ ζα θαηαιακβάλεη ην ζχζηεκα πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο, εζηηάδνληαο κφλν ζε νξηζκέλα «επηθίλδπλα ζεκεία», κε απνηέιεζκα θαη ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο πιήξνπο πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο. Δλ θαηαθιείδη Η δηνξαηηθή κειέηε θαη ε ζσζηή πινπνίεζή ηεο, είλαη εθείλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο. Έλα αθξηβφ ζχζηεκα, πνπ δελ είλαη θαιά ζρεδηαζκέλν, είλαη πηζαλφ ηελ θξίζηκε ζηηγκή λα απνθαιχςεη ηηο εγγελείο αδπλακίεο ηνπ, επηηξέπνληαο ηελ παξαβίαζε ηνπ ρψξνπ, πνπ ππνηίζεηαη φηη πξνζηαηεχεη. Καζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε ζσζηή ραξηνγξάθεζε ηνπ ρψξνπ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηα αδχλαηα ζεκεία θαη λα πξνζηαηεπηνχλ θαηάιιεια. Κάζε εθαξκνγή έρεη ηηο δηθέο ηεο απαηηήζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο ηππνπνηεκέλεο εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ρψξνπ. Καζψο ζηελ επνρή καο, ε αζθάιεηα απνηειεί έλα θνηλσληθφ αγαζφ, φινη νη εκπιεθφκελνη ζην ρψξν νθείινπλ λα δείμνπλ ηδηαίηεξε κέξηκλα, ψζηε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. ελίδα 73

74 πλδπαζκόο Δζσηεξηθώλ θαη Πεξηκεηξηθώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο Έλαο ζπλδπαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο κε εζσηεξηθνχο αηζζεηήξεο, κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία γηα έλα ηδησηηθφ ρψξν, θαζψο ππάξρεη άκεζνο ζπλδπαζκφο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο πξνζηαζίαο ηνπ ρψξνπ. Απηφο ν επηπξφζζεηνο ζπλδπαζκφο παξέρεη ζην ρξήζηε κηα πνην ηζρπξή δηθιείδα αζθάιεηαο, σο πξνο ην ρψξν πνπ ζέιεη λα πξνζηαηεχζεη. Α:Μειέηε εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε ζπλδπαζκό πεξηκεηξηθήο θαη εζσηεξηθήο πξνζηαζίαο ζε πίηη ην παξαθάησ ζρέδην ελφο ζπηηηνχ, έρνπκε ζρεδηάζεη ζπλδπαζκφ πεξηκεηξηθήο θαη εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: -Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ φπνπ ζπλδένληαη αζχξκαηα ή ελζχξκαηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο (αηζζεηήξεο, θάκεξεο, θάξνο, ζεηξήλα, πιεθηξνιφγην). -Πιεθηξνιόγην. Απνηειείηαη απφ έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο εμσηεξηθνχο δηαθφπηεο ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πξνζσπηθφ θσδηθφ PIN. -Αηζζεηήξεο: Σν ζχζηεκα αζθαιείαο καο απνηειείηαη απφ: Δμσηεξηθνχο Aληρλεπηέο θσηνδέζκεο Οη αληρλεπηέο ηχπνπ θσηνδέζκεο ιεηηνπξγνχλ ζηέιλνληαο κηα παικηθή δέζκε ππέξπζξνπ θσηφο απφ ηελ κνλάδα εθπνκπήο δέζκεο. Όηαλ έλα αληηθείκελν δηαθφςεη ηελ δέζκε, ζα αληρλεπηεί ε θίλεζε ηνπ θαη ζα δεκηνπξγεζεί ζήκα ζπλαγεξκνχ φηαλ ε δηαθνπή μεπεξάζεη ηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα. Οη αηζζεηήξεο απηνί ελεξγνπνηνχληαη φηαλ ν άλζξσπνο θηλείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, πνπ εθπέκπεη ίδηα ή ιηγφηεξε αθηηλνβνιία. Οη πην απνηειεζκαηηθνί αληρλεπηέο κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηελ αθηηλνβνιία ησλ αλζξψπσλ θαη άιισλ πεγψλ ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο (φπσο πρ θαηνηθίδηα δψα). Σέινο, νη αληρλεπηέο θσηνδέζκεο έρνπλ αλνζία ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο φπσο νκίριε, ειηνθάλεηα θιπ. ελίδα 74

75 Δζσηεξηθνχο Aληρλεπηέο PIR Σνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ ηχπνπ PIR ζε ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ηελ εθπεκπφκελε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, ε νπνία παξάγεηαη απφ πεγέο πνπ παξάγνπλ ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ηνπ νξαηνχ θσηφο. Οπζηαζηηθά, δελ κεηξνχλ ηελ πνζφηεηα ηεο ππέξπζξεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο, αιιά ηηο κεηαβνιέο ηεο θαζψο, εληνπίδνπλ κηα ππέξπζξε εηθφλα, αληρλεχνληαο ηελ αληίζεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ςπρξφηεξνπ πεξηβάιινληνο. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο είλαη ηα microns. Η εθπεκπφκελε ελέξγεηα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 7 έσο 15 microns. Οη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ αληρλεπηψλ PIR ιεηηνπξγνχλ αλάκεζα ζε απηά ηα φξηα. Κάκεξεο Αζθαιείαο Σνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειε δηάηαμε εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ηνπ ρψξνπ θαη ζε ζεκεία πςειήο θηλεηηθφηεηαο (εηζφδνπο/εμφδνπο) κε θάκεξεο ιήςεσο έγρξσκεο ή θαη αζπξφκαπξεο. Δθηφο απφ ηελ νπηηθή, κπνξνχκε λα έρνπκε θαη αθνπζηηθή παξαθνινχζεζε ηαπηφρξνλα. Σν ζήκα νδεγείηαη ζε monitor ζηε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ φπνπ νπζηαζηηθά παξαθνινπζείηαη απφ έλα ζεκείν φινο ν ρψξνο ηνπηθά ή απφ απφζηαζε. -Έμνδνη ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο: εηξήλα Η επηινγή ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εμσηεξηθή ζεηξήλα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ην κφλν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλν. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία κεγάινπ χςνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κέγηζηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο. O ήρνο ηνπο είλαη πνιχ δπλαηφο θαη θπκαίλεηαη απφ 115 db έσο 130 db. Φάξνο Φσηεηλέο ελδείμεηο φπσο πξνβνιείο, πεξηζηξεθφκελεο ιάκπεο (θάξνο). Σα παξαπάλσ έρνπλ σο ζθνπφ λα απνηξέςνπλ πηζαλέο εηζβνιέο θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ (Δμσηεξηθή ζεηξήλα ζε εκθαλέο ζεκείν), λα παληθνβάινπλ ηνπο δηαξξήθηεο (ζεηξήλεο εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο) θαη ηέινο λα εηδνπνηνχλ κέζσ 24ψξνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ιήςεσο ζεκάησλ ηνλ ηδηνθηήηε, ηηο Αξρέο ή ηνπο αξκφδηνπο. ελίδα 75

76 ελίδα 76

77 B:Μειέηε εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε ζπλδπαζκό πεξηκεηξηθήο θαη εζσηεξηθήο πξνζηαζίαο ζε Γξαθείν- Υώξνο εξγαζίαο ην παξαθάησ ζρέδην ελφο ρψξνπ εξγαζίαο, έρνπκε ζρεδηάζεη ζπλδπαζκφ πεξηκεηξηθήο θαη εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: -Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ φπνπ ζπλδένληαη αζχξκαηα ή ελζχξκαηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο (αηζζεηήξεο, θάκεξεο, θάξνο, ζεηξήλα, πιεθηξνιφγην). -Πιεθηξνιόγην. Απνηειείηαη απφ έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο εμσηεξηθνχο δηαθφπηεο ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πξνζσπηθφ θσδηθφ PIN. -Αηζζεηήξεο: Σν ζχζηεκα αζθαιείαο καο απνηειείηαη απφ: Δμσηεξηθνχο Aληρλεπηέο θσηνδέζκεο Οη αληρλεπηέο ηχπνπ θσηνδέζκεο ιεηηνπξγνχλ ζηέιλνληαο κηα παικηθή δέζκε ππέξπζξνπ θσηφο απφ ηελ κνλάδα εθπνκπήο δέζκεο. Όηαλ έλα αληηθείκελν δηαθφςεη ηελ δέζκε, ζα αληρλεπηεί ε θίλεζε ηνπ θαη ζα δεκηνπξγεζεί ζήκα ζπλαγεξκνχ, φηαλ ε δηαθνπή μεπεξάζεη ηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα. Οη αηζζεηήξεο απηνί ελεξγνπνηνχληαη φηαλ ν άλζξσπνο θηλείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν πνπ εθπέκπεη ίδηα ή ιηγφηεξε αθηηλνβνιία. Οη πην απνηειεζκαηηθνί αληρλεπηέο κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηελ αθηηλνβνιία ησλ αλζξψπσλ θαη άιισλ πεγψλ ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο (φπσο πρ θαηνηθίδηα δψα).σέινο νη αληρλεπηέο θσηνδέζκεο έρνπλ αλνζία ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο φπσο νκίριε, ειηνθάλεηα θιπ. Δζσηεξηθνχο Aληρλεπηέο PIR Σνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ ηχπνπ PIR ζε ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ηελ εθπεκπφκελε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, πνπ παξάγεηαη απφ πεγέο πνπ παξάγνπλ ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ηνπ νξαηνχ θσηφο. Οπζηαζηηθά, δελ κεηξνχλ ηελ πνζφηεηα ηεο ππέξπζξεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο, αιιά ηηο κεηαβνιέο ηεο θαζψο, εληνπίδνπλ κηα ππέξπζξε εηθφλα, αληρλεχνληαο ηελ αληίζεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ςπρξφηεξνπ πεξηβάιινληνο. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο είλαη ηα microns. Η εθπεκπφκελε ελέξγεηα απφ ην ελίδα 77

78 αλζξψπηλν ζψκα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 7 έσο 15 microns. Οη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ αληρλεπηψλ PIR ιεηηνπξγνχλ αλάκεζα ζε απηά ηα φξηα. Κάκεξεο Αζθαιείαο Σνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειε δηάηαμε εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ηνπ ρψξνπ θαη ζε ζεκεία πςειήο θηλεηηθφηεηαο (εηζφδνπο/εμφδνπο) κε θάκεξεο ιήςεσο έγρξσκεο ή θαη αζπξφκαπξεο. Δθηφο απφ ηελ νπηηθή, κπνξνχκε λα έρνπκε θαη αθνπζηηθή παξαθνινχζεζε ηαπηφρξνλα. Σν ζήκα νδεγείηαη ζε monitor ζηε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ φπνπ νπζηαζηηθά παξαθνινπζείηαη απφ έλα ζεκείν φινο ν ρψξνο ηνπηθά ή απφ απφζηαζε. -Έμνδνη ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο: εηξήλα Η επηινγή ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εμσηεξηθή ζεηξήλα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ην κφλν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλν. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία κεγάινπ χςνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κέγηζηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο. O ήρνο ηνπο είλαη πνιχ δπλαηφο θαη θπκαίλεηαη απφ 115 db έσο 130 db. Φάξνο Φσηεηλέο ελδείμεηο φπσο πξνβνιείο, πεξηζηξεθφκελεο ιάκπεο (θάξνο). Σα παξαπάλσ έρνπλ σο ζθνπφ λα απνηξέςνπλ πηζαλέο εηζβνιέο θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ (Δμσηεξηθή ζεηξήλα ζε εκθαλέο ζεκείν), λα παληθνβάινπλ ηνπο δηαξξήθηεο (ζεηξήλεο εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο) θαη ηέινο λα εηδνπνηνχλ κέζσ 24ψξνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ιήςεσο ζεκάησλ ηνλ ηδηνθηήηε, ηηο Αξρέο ή ηνπο αξκφδηνπο. ελίδα 78

79 ελίδα 79

80 Γ:Μειέηε εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε ζπλδπαζκό πεξηκεηξηθήο θαη εζσηεξηθήο πξνζηαζίαο ζην Υώξν ζηάζκεπζεο ην παξαθάησ ζρέδην ελφο ρψξνπ ζηάζκεπζεο, έρνπκε ζρεδηάζεη ζπλδπαζκφ πεξηκεηξηθήο θαη εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: -Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ φπνπ ζπλδένληαη αζχξκαηα ή ελζχξκαηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο (αηζζεηήξεο, θάκεξεο, θάξνο, ζεηξήλα, πιεθηξνιφγην). -Πιεθηξνιόγην. Απνηειείηαη απφ έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο εμσηεξηθνχο δηαθφπηεο ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε πξνζσπηθφ θσδηθφ PIN. -Αηζζεηήξεο: Σν ζχζηεκα αζθαιείαο καο απνηειείηαη απφ: Δμσηεξηθνχο Aληρλεπηέο θσηνδέζκεο Οη αληρλεπηέο ηχπνπ θσηνδέζκεο ιεηηνπξγνχλ ζηέιλνληαο κηα παικηθή δέζκε ππέξπζξνπ θσηφο απφ ηελ κνλάδα εθπνκπήο δέζκεο. Όηαλ έλα αληηθείκελν δηαθφςεη ηελ δέζκε, ζα αληρλεπηεί ε θίλεζε ηνπ θαη ζα δεκηνπξγεζεί ζήκα ζπλαγεξκνχ φηαλ ε δηαθνπή μεπεξάζεη ηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα. Οη αηζζεηήξεο απηνί ελεξγνπνηνχληαη φηαλ ν άλζξσπνο θηλείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, πνπ εθπέκπεη ίδηα ή ιηγφηεξε αθηηλνβνιία. Οη πην απνηειεζκαηηθνί αληρλεπηέο κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηελ αθηηλνβνιία ησλ αλζξψπσλ θαη άιισλ πεγψλ ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο (φπσο πρ θαηνηθίδηα δψα).σέινο νη αληρλεπηέο θσηνδέζκεο έρνπλ αλνζία ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο φπσο νκίριε, ειηνθάλεηα θιπ. Δζσηεξηθνχο Aληρλεπηέο PIR Σνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ ηχπνπ PIR ζε ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ηελ εθπεκπφκελε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, πνπ παξάγεηαη απφ πεγέο πνπ παξάγνπλ ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ηνπ νξαηνχ θσηφο. Οπζηαζηηθά, δελ κεηξνχλ ηελ πνζφηεηα ηεο ππέξπζξεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο, αιιά ηηο κεηαβνιέο ηεο θαζψο, εληνπίδνπλ κηα ππέξπζξε εηθφλα, αληρλεχνληαο ηελ αληίζεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ςπρξφηεξνπ πεξηβάιινληνο. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο είλαη ηα microns. Η εθπεκπφκελε ελέξγεηα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 7 έσο 15 microns. Οη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ αληρλεπηψλ PIR ιεηηνπξγνχλ αλάκεζα ζε απηά ηα φξηα. ελίδα 80

81 Κάκεξεο Αζθαιείαο Σνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειε δηάηαμε εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ηνπ ρψξνπ θαη ζε ζεκεία πςειήο θηλεηηθφηεηαο (εηζφδνπο/εμφδνπο) κε θάκεξεο ιήςεσο έγρξσκεο ή θαη αζπξφκαπξεο. Δθηφο απφ ηελ νπηηθή, κπνξνχκε λα έρνπκε θαη αθνπζηηθή παξαθνινχζεζε ηαπηφρξνλα. Σν ζήκα νδεγείηαη ζε monitor ζηε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ φπνπ νπζηαζηηθά παξαθνινπζείηαη απφ έλα ζεκείν φινο ν ρψξνο ηνπηθά ή απφ απφζηαζε. -Έμνδνη ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο: εηξήλα Η επηινγή ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εμσηεξηθή ζεηξήλα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ην κφλν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλν. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία κεγάινπ χςνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κέγηζηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο. O ήρνο ηνπο είλαη πνιχ δπλαηφο θαη θπκαίλεηαη απφ 115 db έσο 130 db. Φάξνο Φσηεηλέο ελδείμεηο φπσο πξνβνιείο, πεξηζηξεθφκελεο ιάκπεο (θάξνο). Σα παξαπάλσ έρνπλ σο ζθνπφ λα απνηξέςνπλ πηζαλέο εηζβνιέο θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ (Δμσηεξηθή ζεηξήλα ζε εκθαλέο ζεκείν), λα παληθνβάινπλ ηνπο δηαξξήθηεο (ζεηξήλεο εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο) θαη ηέινο λα εηδνπνηνχλ κέζσ 24ψξνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ιήςεσο ζεκάησλ ηνλ ηδηνθηήηε, ηηο Αξρέο ή ηνπο αξκφδηνπο. ελίδα 81

82 ελίδα 82

83 Δηθφλεο Φσηνγξαθηθφ πιίθν κε δηάθνξα είδε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά: 1. ύζηεκα αζύξκαηνπ ζπλαγεξκνύ κε ππνζηήξημε 32 αζύξκαησλ δώλσλ θαη 8 ελζύξκαησλ: ελίδα 83

84 2. ύζηεκα αζθαιείαο αζύξκαηνπ ζπλαγεξκνύ GSM κε εμσηεξηθή αζύξκαηε ζεηξήλα: ελίδα 84

85 3. ύζηεκα αζθαιείαο ελζύξκαηνπ ζπλαγεξκνύ ηεο Bosch: ελίδα 85

86 4. Αζύξκαην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο cmw 424rc: 5. ύζηεκα αζθαιείαο κε πιήξεο παθέην SP6000 ηεο Paradox: ελίδα 86

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα