ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ «ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ» ΣΕΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ & ΝΕΑΠΟΛΕΩ, ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ, ΣΗΛ.: , FAX : ΓΙΔΤΘΤΝΗ / ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ : Δ.Σ.Ε. & Τ.Ε. ΣΜΗΜΑ : ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Πληρουορίες : Μ. Παπανικολάου. Βαθμός Ασυάλειας : Αδιαβάθμηηο Σηλέυωνο : (210) Αγ. Παρασκεσή : 10/10/2011 Fax : (210) Αρ. Πρωτ. 440/ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 1 Ανηικείμενο Σν Δ.ΚΔ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ έξγνπ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο θηηξηαθέο ηνπ κνλάδεο θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ κε ζθνπφ θαη ηίηιν: " Δνεργειακή αναβάθμιζη κηιρίων ζηο ΔΚΔΦΔ Γημόκριηος " Ζ πξάμε απηή έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο "01 - Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο-Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο-Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο" ηνπ Δ.Π. "Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε". (ΔΠΠΔΡΑΑ) κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ,00 (κε ΦΠΑ) θαη εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο ηελ ην πιαίζην ηεο πξάμεο απηήο, ν ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ζχκβνπιν ηελ ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα ηελ δηελέξγεηα δπν αλνηρηψλ δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο: Γηαγσληζκφο (Α): Δγθαηάζηαζε ειηνζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο ζην θηίξην ΜΔΠ, γηα ζέξκαλζε/θιηκαηηζκφ ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ θαη παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, κε ελζσκαησκέλε δηάηαμε θαηξηθήο αληηζηάζκηζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ ζέξκαλζεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ινηπψλ πξνζαπμήζεσλ). 1/7

2 Γηαγσληζκφο (Β) Δγθαηάζηαζε δηάηαμεο θαηξηθήο αληηζηάζκηζεο ζε ηξία θηίξηα ηνπ Κέληξνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ θπθιψκαηνο ζέξκαλζεο/θιηκαηηζκνχ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ινηπψλ πξνζαπμήζεσλ) Δγθαηάζηαζε θηηξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (BEMS) ζε ηξία θηίξηα ηνπ Κέληξνπ κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ απφ θαηεγνξία Γ ζε θαηεγνξία Β, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.2 ηεο ΣΟΣΔΔ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,00 Δπξψ (πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). Οη αλσηέξσ δχν δηαγσληζκνί πξνκεζείαο κεηά ηνπνζέηεζεο, ζα γίλνπλ βάζεη ηνπ ΠΓ 118/ θαη κε θξηηήξην ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ, είλαη Γέκα οτηώ τιλιάδες εσρώ (18.000,00 ) εσρώ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο ΑΔ: 2011Δ Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη ηελ Πέμπηη 20 Οκηωβρίοσ 2011, ώρα 10:00 π.μ, ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηεο Γ/λζεο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ & Τπνζηήξημεο Δξεπλψλ ηνπ ΔΚΔΦΔ/«Γεκφθξηηνο», Αγία Παξαζθεπή,Αηηηθή. Ζ εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε Σεηάξηε 19 Οθησβξίνπ 2011 θαη ψξα 14:00. Σν αληηθείκελν ησλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο, πεξηιακβάλεη ηελ ζχληαμε ησλ δχν ηεπρψλ γηα ηνπο αλσηέξσ πεξηγξαθφκελνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζείαο βάζεη ηνπ ΠΓ 118, ην νπνίν θαη ειάρηζηνλ ζα πεξηιακβάλεη : α β γ δ ε ζη δ Αλαιπηηθή πξνδηαγξαθή θαη πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Πεξηγξαθή, πξνδηαγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ησλ εξγαζηψλ απνμήισζεο πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππνςεθίσλ ρψξσλ πξνο εγθαηάζηαζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ. Έξεπλα αγνξάο θαη εληνπηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ νη νπνίεο πξνζθέξνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη ζηελ ρψξα καο ζηνπο ηνκείο ησλ ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ θαηξηθήο αληηζηάζκηζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαοθηηξίσλ Αλαιπηηθή πξνδηαγξαθή θαη πεξηγξαθή ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, βάζεη ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ θαη πξνηχπσλ. Ζ πξνδηαγξαθή απηή ζα πξέπεη λα θζάζεη ζε ηθαλφ βάζνο αλάιπζεο, ρσξίο φκσο λα πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο ησλ πθηζηάκελσλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζην γ αλσηέξσ θαη θξίλνληαη σο απνδεθηέο. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, γηα κία ηππηθή ηερλνινγία πνπ επηιέγεη ε ππεξεζία κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ζπκβνχινπ. Διάρηζηεο πξνυπνζέζεηο δηαγσληδνκέλσλ (αλάινγα έξγα πξνκεζεηψλ, ζπλεξγαζία κε κειεηεηέο, εγγπήζεηο, θιπ) Σξφπνη θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο, βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΠΓ 118/2007. Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ην αληηθείκελν ησλ πξνκεζεηψλ δίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β. 2/7

3 2 Οι ζηότοι και ηα κριηήρια επιλογής ζσμβούλοσ Σν εγθεθξηκέλν έξγν είλαη πςειήο ηερλνινγίαο θαη γηα ηελ ρψξα καο ζεσξείηαη πξσηνπνξηαθφ. Χο εθ ηνχηνπ, ν ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή εκπεηξία επί ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνδηαγξάςεη θαηά ηέηνην ηξφπν ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη ζηφρνη ηεο Πξάμεο θαη λα απνθεπρζνχλ νη θίλδπλνη πνπ ελέρνληαη ζηα έξγα πςειήο ηερλνινγίαο. Δηδηθφηεξα νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ θαη νη ελερφκελνη θίλδπλνη επ απηψλ έρνπλ σο εμήο: Α. Οηθνλνκηθνί-πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη Σν έξγν ηεο εγθεθξηκέλεο πξάμεο είλαη κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο γηα ην Δ.ΚΔ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ δηφηη αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζε δξαζηηθή κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ εμφδσλ ηνπ Κέληξνπ. Παξάιιεια ην έξγν ζα ζπκβάιεη επίζεο ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο/ςχμεο/θιηκαηηζκνχ. Γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, απαηηείηαη λα γίλεη βέιηηζηε δηαζηαζηνιφγεζε θαη πξνδηαγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ειηνζεξκίαο/ γεσζεξκηθνχ ελαιιάθηε, εηο ηξφπνλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο/ ππεξεπέλδπζεο ηα νπνία ζπρλά εκθαλίδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ λέαο ηερλνινγίαο. Β. Αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο ζέξκαλζεο/θιηκαηηζκνχ Ο πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκφο είλαη πςειήο ηερλνινγίαο θαη φρη ζπκβαηηθήο φπσο είλαη ν ππνθαζηζηάκελνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ιφγσ ησλ θηλδχλσλ αζηνρίαο νη νπνίνη ελέρνληαη ζε θάζε είδνπο λέν εμνπιηζκφ πςειήο ηερλνινγίαο, απαηηείηαη λα πξνδηαγξαθνχλ επηθνπξηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο έηζη ψζηε ε δηαζεζηκφηεηα ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο λα είλαη εμαζθαιηζκέλε, αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, φπσο αξκφδεη ζε έλα εξεπλεηηθφ θέληξν. Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε δπλαηή κειέηε/πξνδηαγξαθή ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, πξνθξίλεηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο κε ηελ «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: Κριηήριο 1 : Διδική εμπειρία ζσμβούλοσ Ζ εκπεηξία απηή ζα πξέπεη λα αθνξά ηα θεληξηθά ειηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ζεξκνχ λεξνχ θαη ζηα ζπζηήκαηα θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ θαη ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηηξίσλ. Δπίζεο ζηελ εηδηθή εκπεηξία πεξηιακβάλεηαη θαη ε γλψζε ηνπ ζπκβνχινπ ζε ζέκαηα θαλνληζκψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ. Κριηήριο 2 : Γενική εμπειρία ζσμβούλοσ Αθνξά ηελ γεληθφηεξε εκπεηξία πνπ δηαζέηεη ν ζχκβνπινο ζε ελεξγεηαθέο κειέηεο θαη επηζεσξήζεηο θηηξηαθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο. Κριηήριο 3 : Σετνικό σπόμνημα ζσμβούλοσ Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνιφγεζε ρσξίο φκσο ηελ ππέξκεηξε επηβάξπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην θιεηζηφ δηαγσληζκφ, νη ππνςήθηνη ζα θαηαζέηνπλ ππφκλεκα κε ην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε απφ πιεπξάο ζπκβνχινπ θαη ζα δίδνληαη ηα θχξηα ζεκεία πξνδηαγξαθψλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηνλ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφ. 3/7

4 ΟΜΑ ΚΡΙΣΗΡ. ΤΝΣ. ΒΑΡΤΣ. (α) ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΟΜΑΓΑ (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛ. ΑΠΟ - ΜΔΥΡΙ (γ) ΒΑΘΜΟ ΣΟΙΥΔΙΟ Τ (δ) ΣΑΘΜΙΜ. ΒΑΘΜΟΛ. ΟΜΑΓΑ (ε) = (α) τ (δ). Α 50% 30% 80% ΟΜΑΓΑ Α ΔΙΓΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ε εκπεηξία απηή ζα πξέπεη λα αθνξά ηα θεληξηθά ειηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ζεξκνχ λεξνχ, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαπζίκσλ (πγξαεξίνπ ή /θαη θπζηθνχ αεξίνπ ), ηα ζπζηήκαηα θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ.δπίζεο ζηελ εηδηθή εκπεηξία πεξηιακβάλεηαη θαη ε γλψζε ηνπ ζπκβνχινπ ζε ζέκαηα θαλνληζκψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηνπ ΚΔΝΑΚ, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη θαλνληζκψλ ΓΔΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Αθνξά ηελ γεληθφηεξε εκπεηξία πνπ δηαζέηεη ν ζχκβνπινο ζε ελεξγεηαθέο κειέηεο θαη επηζεσξήζεηο θηηξηαθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε εγθαηαζηήζεηο ζέξκαλζεο Β 20% 20% ΟΜΑΓΑ Β ΣΔΥΝΙΚΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ Οη ππνςήθηνη ζα θαηαζέζνπλ ππφκλεκα κε ην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε απφ πιεπξάο ζπκβνχινπ θαη ζα δίδνληαη ηα θχξηα ζεκεία πξνδηαγξαθψλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηνλ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφ ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β = ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 1. Κάζε νκάδα βαζκνινγείηαη κε : (100) φηαλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο (100,01 έσο 110) φηαλ ππεξηεξεί ησλ πξνδηαγξαθψλ 2. Αλάινγα γίλεηαη θαη ε βαζκνινγία θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα αλαγσγή ζηελ θιίκαθα βαζκνινγίαο 3. Πα=Π/Β φπνπ Π=ηηκή πξνζθνξάο 4/7

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΡΑΞΗ Σν ππφ πξνκήζεηα έξγν αθνξά ηελ δξαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο/ςχμεο/θιηκαηηζκνχ θαη παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ηνπ Δ.ΚΔ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: ΤΠΟΔΡΓΟ 2 : Δγθαηάζηαζε ειηνζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο ζην θηίξην ΜΔΠ, γηα ζέξκαλζε/θιηκαηηζκφ ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ θαη παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, κε ελζσκαησκέλε δηάηαμε θαηξηθήο αληηζηάζκηζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ ζέξκαλζεο ΤΠΔΡΓΟ 4 : Δγθαηάζηαζε δηάηαμεο θαηξηθήο αληηζηάζκηζεο ζηα θηίξηα ΒΗΟ, ΔΞΗ θαη ΔΠΑ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ θπθιψκαηνο ζέξκαλζεο/θιηκαηηζκνχ ΤΠΟΔΡΓΟ 5 : Δγθαηάζηαζε θηηξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (BEMS) ζηα θηίξηα ΒΗΦ, ΔΠΑ θαη ΔΞΗ, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ απφ θαηεγνξία Γ ζε θαηεγνξία Β, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.2 ηεο ΣΟΣΔΔ Δηδηθφηεξα νη αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ πξνκεζείαο έρνπλ σο εμήο: ΤΠΟΔΡΓΟ 2 1. Πεδίν ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θαζαξήο επηθάλεηαο ίζε κε 132 m 2 2. Γχν ζεξκνδνρεία απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ιίηξσλ 3. Δζλσκάησζε ειηαθήο κνλάδαο απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη κνλάδαο αλαηηζηάζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ 4. Φχθηεο απνξξφθεζεο ηχπνπ YAZAKI ςπθηηθήο ηθαλφηεηαο 10 ςπθηηθψλ ηφλσλ, ήηνη Btu/h ή 35,2 kw. Καηά ην ζέξνο ε ειηνζεξκηθή κνλάδα παξέρεη λεξφ ζεξκάλζεσο ζε ζεξκνθξαζία 88 C, ελψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε ειηνζεξκηθή κνλάδα πξνεηνηκάδεη ζεξκφ λεξφ ζηνπο 60 C. Ο βαζκφο απφδνζεο ηνπ ςχθηε απνξξφθεζεο (COP) είλαη γηα ηελ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ησλ 88 C ίζνο κε 0,7. Ο απαηηνχκελνο πχξγνο ςχμεσο ζα είλαη ςπθηηθήο ηθαλφηεηαο 85 κε 90 kw. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πχξγνπ ςχμεσο ζε πιήξεο θνξηίν απαηηείηαη θαηαλάισζε λεξνχ ίζε κε 100 ιίηξα/ψξα. Σν ειηνζεξκηθφ ζχζηεκα ζα έρεη ελζσκαησκέλε ηερλνινγία θαηξηθήο αληηζηάζκηζεο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ. Σα βαζηθά ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ εμέηαζε ειηνζεξκηθήο κνλάδαο έρνπλ σο εμήο: Πίνακας 1: Βαζικά ενεργειακά ζηοιχεία ηλιοθερμικής μονάδας Μήνας Φορτίο θέρμανσης/ψφξης Παραγωγή ηλιοθερμικοφ (kwh) Μέση Ψυκτική Ισχφς ηλιοθερμ. χϊρων φνολο Ωφέλιμη Ωφέλιμη kw RT Ψφξη Θερμότ. ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ,06 4,28 ΙΟΤΝ ,74 7,60 5/7

6 ΙΟΤΛ ,67 8,72 ΑΤΓ ,80 9,33 ΕΠ ,63 6,43 ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ φνολο ε εηήζηα βάζε ε παξαγσγή σθέιηκεο ςπθηηθήο ελέξγεηαο γηα ςχμε αλέξρεηαη ζηηο kwh. Ζ πνζφηεηα απηή εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 39% ηεο απαηηνχκελεο ςπθηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θαιππηφκελνπ θηηξίνπ. Ζ εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιφγσ ηνπ ςχθηε απνξξφθεζεο εθηηκάηαη ίζε κε kwh εηεζίσο. Αληίζηνηρα ε εμνηθνλφκεζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο αλέξρεηαη ζηηο kwh εηεζίσο. Ζ εμνηθνλφκεζε απηή αληηζηνηρεί ζην 60% ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη παξαγσγή ΕΝΥ. Απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε δηαπηζηψλεηαη φηη ε ειηνζεξκηθή κνλάδα θαιχπηεη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ ΜΔΠ γηα ζέξκαλζε, ςχμε θαη παξαγσγή ΕΝΥ. Σέινο ε εηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηελ θαηξηθή αληηζηάζκηζε εθηηκάηαη ίζε κε 2372 kwh. Βάζεη ησλ ηηκψλ απηψλ ε εηήζηα νηθνλνκία ελέξγεηαο απφ ηελ ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ειηνζεξκηθνχ κε ηελ αληηζηάζκηζε ππνινγίδεηαη σο εμήο : kwh kwh = kwh ΤΠΔΡΓΟ 4 Πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηξίνδεο ή ηεηξάνδεο βαβιίδαο αληηζηάζκηζεο ζηα ιεβεηνζηάζηα ηξηψλ θηηξίσλ (ΒΗΦ, ΔΞΗ θαη ΔΠΑ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ ειέγρνπ. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αληηζηάζκηζεο, θαη ζχκθσλα κε ηελ ελ ηζρχ Τπνπξγηθή Απφθαζε, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κία ηξίνδε ή ηεηξάνδε βάλα αλακείμεσο αλάκεζα ζηηο ζσιήλεο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθή ζεξκνχ λεξνχ ζην ιεβεηνζηάζην. Ζ ηξίνδνο βάλα ειέγρεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή ζπζθεπή ψζηε λα ξπζκίδεη ηελ ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο ηνπ λεξνχ ζέξκαλζεο σο ζπλάξηεζε ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ξχζκηζε γίλεηαη αλαινγηθή αληί ηεο ξχζκηζεο «αθήο/ζβέζεο» (ON/OFF) ηνπ θαπζηήξα. Ζ αληηζηάζκηζε ελ πξνθεηκέλσ ζα γίλεηαη βάζεη ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη δηα ηνλ ιφγν απηφ θαιείηαη «θαηξηθή αληηζηάζκηζε» (weather compensated) Με ην ηξφπν απηφ ζα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζέξκαλζεο ην νπνίν νδεγείηαη ηφζν πξνο ηηο ΚΚΜ φζν θαη ηα ζηνηρεία αλεκηζηήξα (FANCOILS). Με ηελ πξνηεηλφκελε αληηζηάζκηζε αλακέλεηαη κία εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ησλ ειεγρφκελσλ θηηξίσλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 15%. Ζ εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ (θπζηθνχ αεξίνπ) εθηηκάηαη ζηηο kwh εηεζίσο. 6/7

7 ΤΠΟΔΡΓΟ 5 Πξνθεηκέλνπ ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ ελέξγεηαο ησλ θηηξίσλ ΒΗΦ, ΜΔΠ, θαη ΔΑΚ λα αλαβαζκηζηνχλ ζηελ θαηεγνξία Β ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ), πξνδηαγξάθεηαη ζχζηεκα BEMS ην νπνίν ζα δηαζέηεη ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο : Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο (αθή/ζβέζε) φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο/θιηκαηηζκνχ (θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, ιέβεηεο, ςχθηεο, θπθινθνξεηέο Έιεγρνο/ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο ησλ θεληξηθφηεξσλ ζηνηρείσλ αλεκηζηήξα (FANCOILS) ζε θάζε θηίξην Έιεγρνο παξνπζίαο ρξεζηψλ ζηνπο θεληξηθνχο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ βαζηθφηεξσλ Κεληξηθψλ Κιηκαηηζηηθψλ Μνλάδσλ (ΚΚΜ) ησλ θηηξίσλ ΒΗΦ (ηέζζεξηο κνλάδεο), ΜΔΠ (ηξεηο κνλάδεο) θαη ΔΑΚ (κία κνλάδα) Έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο αέξα ζηηο αλσηέξσ βαζηθέο ΚΚΜ Όια ηα ζήκαηα ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε κία θεληξηθή νζφλε γηα επηηήξεζε θαη ρεηξηζκφ. Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλακεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο BEMS θαη ζε άιινπο ζπλδεδεκέλνπο ππνινγηζηέο κέζσ δηαδηθηχνπ. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζην ελ ιφγσ έξγν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη απαηηνχκελεο αλαβαζκίζεηο ζην ζχζηεκα απηνκαηηζκψλ ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ ΔΠΑ θαη ΔΞΗ, πξνθεηκέλνπ απηφ λα αλαβαζκηζηεί ζε θαηεγνξία Β. Ζ αλαβάζκηζε απηή ζα πεξηιάβεη ηελ εγθαηάζηαζε ζεξκνζηαηηθψλ θεθαιψλ ζε φια ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα ηνπ θηηξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ν ζεξκνζηαηηθφο έιεγρνο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ. Ζ εηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηα αλσηέξσ ζπζηήκαηα εθηηκάηαη ζε kwh γηα ηελ ζεξκηθή ελέξγεηα θαη ζηηο kwh γηα ηελ ςπθηηθή ελέξγεηα. Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΔΚΔΦΔ «Γ» & ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Γρ. Ν. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 7/7

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ.

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 12 Σ.Μ» ΠΟΤΓΑΣΗ ΚΟΝΣΟΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ»

Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» Αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα βξείηε θαη αξρηθέο δηεπθξηλήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα