Πρωτότυπο Άρθρο. Πρωτότυπο Άρθρο. χαρτών κατά την απεικόνιση αιμάτωσης μυοκαρδίου χρησιμοποιώντας μεθόδους βαθιάς εκμάθησης και αύξησης δεδομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωτότυπο Άρθρο. Πρωτότυπο Άρθρο. χαρτών κατά την απεικόνιση αιμάτωσης μυοκαρδίου χρησιμοποιώντας μεθόδους βαθιάς εκμάθησης και αύξησης δεδομένων"

Transcript

1 Πρωτότυπο Άρθρο Συσχετισμοί παραμέτρων, προερχόμενες από απεικόνιση Ga-PSMA PET-CT, έκφρασης PSMA σε πρωτοπαθή όγκο προστάτη αδένα και μεταστατικών προτύπων, σε ασθενείς με καρκίνωμα προστάτη αδένα και Gleason Score>7 Sevda Saglamp nar Karyagar, Savas Karyagar, Osman Guven Σκοπός: Σκοπός µας ήταν η διερεύνηση των συσχετισµών µεταξύ των παραµέτρων έκφρασης του ειδικού προστατικού αντιγόνου της µεµβράνης του προστάτη αδένα σε πρωτοπαθή όγκο προστάτη µε απεικόνιση µε gallium- ( Ga)-PSMA τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων/υπολογιστική τοµογραφία (PET/CT) µε µεταστατικά πρότυπα, σε ασθενείς µε καρκίνωµα του προστάτη (prostate cancer-pca) µε Gleason Score (GS)>7. Υλικά και Μέθοδοι: Η παρούσα µελέτη περιέλαβε 55 ασθενείς µε PCa, που υποβλήθηκαν σε Ga-PSMA PET/CT για τη σταδιοποίηση της νόσου. Σύµφωνα µε τα µεταστατικά πρότυπα, οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 3 οµάδες και ειδικότερα σε µη-µεταστατικούς (N0M0), σε όσους είχαν εντοπισµένη λεµφαδενική µετάσταση στην πύελο (N1M0) και σε όσους είχαν αποµακρυσµένες µεταστάσεις (M1). Μελετήθηκαν οι συσχετισµοί µεταξύ των παραµέτρων έκφρασης PSMA του πρωτοπαθούς όγκου όπως η τιµή SUVmax (maximum standardize uptake value), η τιµή SUVmean, η τιµή PSMA-TV (PSMA receptor expressing tumοr volume) και η τιµή TL-PSMA (total lesion PSMA receptor expression), που προέκυѱαν από την απει κόνιση Ga-PSMA PET/CT, και µεταστατικών προτύπων. Αποτελέσματα: Στη µελέτη υπήρχαν 21, 9 και 25 ασθενείς στις οµάδες N0M0, N1M0 και M1, αντίστοιχα. Οι τιµές PSMA-TV και TL-PSMA ήταν σηµαντικά αυξηµένες στις οµάδες ασθενών N1M0 και M1 σε σύγκριση µε την οµάδα N0M0, αλλά δεν υπήρχε σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των οµάδων N1M0 και M1. Οι τιµές SUVmax και SUVmean του πρωτοπαθούς όγκου δεν είχαν σηµαντική διαφοροποίηση στις τρεις οµάδες. Η βέλτιστη τιµή αποκοπής (cut off value) για ύπαρξη µετάστασης 3 της παραµέτρου PSMA-TV ήταν >8.07cm (AUC 0.86) µε ευαισθησία 76.5% και ειδικότητα 85.7%. Η βέλτιστη τιµή αποκοπής (cut off value) για ύπαρξη µετάστασης της παραµέτρου TL-PSMA ήταν > (AUC 0.74) µε ευαισθησία 64% και ειδικότητα 100%. Συμπέρασμα: Οι τιµές PSMA-TV και TL-PSMA είναι ισχυροί δείκτες πρόβλεѱης µετάστασης σε ασθενείς µε PCa µε GS>7 αλλά καµία άλλη παράµετρος έκφρασης PSMA δεν µπορεί να διαφοροποιήσει του ασθενείς των οµάδων N1M0 και M1. Hell J Nucl Med 2020; 23(2): Πρωτότυπο Άρθρο Αυτoματοποιημένος χαρακτηρισμός πολικών χαρτών κατά την απεικόνιση αιμάτωσης μυοκαρδίου χρησιμοποιώντας μεθόδους βαθιάς εκμάθησης και αύξησης δεδομένων Ioannis D. Apostolopoulos, Nikolaos D. Papathanasiou, Trifon Spyridonidis, Dimitris J. Apostolopoulos Σκοπός: Η έρευνα µιας τεχνικής βαθιάς εκµάθησης, και πιο συγκεκριµένα η διερεύνηση µε τεχνολογίας αιχµής συνελικτικών νευρονικών δικτύων (convolutional neural networks - CNN), για τον αυτoµατοποιηµένο χαρακτηρισµό πολικών χαρτών (polar maps), που προκύπτουν από µελέτες απεικόνισης αιµάτωσης µυοκαρδίου (myocardial perfusion imaging MPI) για την διάγνωση στεφανιαίας νόσου. Ασθενείς και Μέθοδοι: Αντικείµενο ανάλυσης αποτέλεσαν οι πολικοί χάρτες σε ηρεµία και κόπωση που αντιστοιχούν σε 216 ασθενείς από την βάση δεδοµένων του τµήµατος Πυρηνικής Ιατρικής του ινστιτούτου µας. Περιλήφθηκαν απεικονίσεις µε διόρθωση της εξασθένησης (attenuation-corrected - AC) και άνευ διόρθωσης (non-corrected - NAC). Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε επεµβατική στεφανιαία αγγειογραφία εντός 60 ηµερών από την απεικόνιση αιµάτωσης µυοκαρδίου. Καθώς η αρχική βάση δεδοµένων της παρούσας µελέτης ήταν µικρή για την δηµιουργία ενός µοντέλου εις βάθος µάθησης, ακολουθήθηκαν δύο στρατηγικές. Η πρώτη ονοµάζεται µεταφορά διδαγµάτων (transfer learning). Χρησιµοποιήθηκε, προς τούτο, η τεχνολογία αιχµής CNN που ονοµάζεται VGG16, η οποία χρησιµοποιείται ευρέως σε εργασίες ταξινόµησης ιατρικών απεικονίσεων. Η δεύτερη στρατηγική περιλαµβάνει την επαύξηση των δεδοµένων, η οποία επιτυγχάνεται µε την περιστροφή των πολικών χαρτών, ώστε να διευρυνθεί το δείγµα (training set). Εκτιµήσαµε το VGG16 διασταυρoύµενη επικύρωση πολλαπλασιασµένη επί 10 φορές, βασισµένη στις αρχικές απεικονίσεις, διενεργώντας ξεχωριστές µελέτες για πολικούς χάρτες απεικονίσεων AC και NAC, καθώς επίσης και για τον συνδυασµό των δύο. Τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε την τυποποιηµένη ηµι-ποσοτική ανάλυση πολικού χάρτη βάσει του αθροίσµατος κόπωσης και του αθροίσµατος διαφορετικών βαθµολογιών, καθώς και µε την διαγνωστική απόδοση των ιατρικών εµπειρογνωµόνων. Αποτελέσματα: Έχοντας ως αναφορά τα ευρήµατα της στεφανιαίας αγγειογραφίας, το VGG16 έφτασε σε ακρίβεια 74.53%, ευαισθησία 75.00% και ειδικότητα 73.43%, όταν οι πολικοί χάρτες AC και NAC ενσωµατώθηκαν σε µια ενιαία απεικόνιση. Τα αντίστοιχα ποσοστά από την ερµηνεία MPI από έµπειρους Πυρηνικούς Ιατρούς ήταν 75.00%, 76.97% και 70.31%. Η ακρίβεια της ηµι-ποσοτικής ανάλυσης πολικών χαρτών ήταν µικρότερη, δηλαδή 66.20% και 64.81% για την AC και NAC τεχνική, αντίστοιχα. Συμπέρασμα: Το προτεινόµενο µοντέλο εις βάθος µάθησης µε την τεχνική επαύξησης των δεδοµένων απέδωσε καλύτερα από τη συµβατική ηµι-ποσοτική ανάλυση πολικών χαρτών και ανταγωνίστηκε την ιατρική εµπειρογνωµοσύνη

2 στην συγκεκριµένη δεξαµενή ασθενών και απεικονίσεων. Το µοντέλο αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει ένα εν δυνάµει βοηθητικό εργαλείο για την υποστήριξη της ερµηνείας των µελετών MPI ή θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς. Hell J Nucl Med 2020; 23(2): Ποσοτική απεικόνιση οστών με SPECT/CT σε χονδροβλαστικά νεοπλάσματα οστών Kazuh ro K taj ma, H royuk Futan, Tatsuya Tsuch tan, Yosh yuk Takahash, Tosh ya Tach bana, Ko ch ro Yamakado Σκοπός: Η εκτίµηση της ικανότητας ποσοτικών τιµών, που προκύπτουν από την απεικόνιση οστών µε SPECT/CT (single photon emission computed tomography/computed tomography), προκειµένου να διαφοροποιηθούν τα καλοήθη από τα κακοήθη χονδροβλαστικά νεοπλάσµατα οστών. Ασθενείς και Μέθοδοι: Οι απεικονίσεις οστών µε SPECT/CT σε 10 ασθενείς µε 8 καλοήθη χονδροβλαστικά νεοπλάσµατα οστών (4 εγχονδρώµατα, 1 περιοστικό χόνδρωµα, 1 οστεοχόνδρωµα, 1 παράδοξη παροστική οστεοχονδρωµατώδης υπερπλασία, 1 χονδροβλάστωµα) και 2 κακοήθη χονδροβλαστικά νεοπλάσµατα οστών (1 περιοστικό χονδροσάρκωµα, 1 χονδροσάρκωµα) αναλύθηκαν αναδροµικά µε τις τιµές SUVmax (maximum standardized uptake value), SUVmean (mean standardized uptake value), MBV (metabolic bone volume) και TBU (total bone uptake), που υπολογίστηκαν στις πρωτοπαθείς βλάβες. Αποτελέσματα: Η µέση τιµή SUVmax για τα 8 καλοήθη και τα 2 κακοήθη χονδροβλαστικά νεοπλάσµατα οστών ήταν 1.±1.02 (εύρος ) και 6.07±0.86 ( ), αντίστοιχα χωρίς αλληλο-επικάλυѱη (P=0.028). Η µέση τιµή SUVmean αυτών ήταν 1.24±0.71 (εύρος ) και 4.05±0.30 ( ), αντίστοιχα, χωρίς αλληλοεπικάλυѱη (P= ). Η µέση τιµή MBV αυτών ήταν 7.17± 4.19 (εύρος ) και 10.29±10.05 ( ), αντίστοιχα, χωρίς σηµαντική διαφοροποίηση (p= 0.74). Η µέση τιµή TBU αυτών ήταν 9.22±8.31 (εύρος ) και 43.19±43.7 ( ), αντίστοιχα, χωρίς σηµαντική διαφοροποίηση (P=0.47). Συμπέρασμα: Η τιµή SUV, που προκύπτει από την απεικόνιση οστών µε SPECT/CT, µπορεί να είναι χρήσιµη για την διάκριση µεταξύ καλοήθους και κακοήθους χονδροβλαστικού νεοπλάσµατος οστού, και µε τον τρόπο αυτό να οδηγήσει τον ορθοπεδικό χειρουργό στην επιλογή της πιο κατάλληλης θεραπείας. Hell J Nucl Med 2020; 23(2): Κλινική εμπειρία από την CT καθοδηγούμενη βιοψία μεσοθωρακίου με τον συνεπικουρικό ρόλο της PET/CT απεικόνισης Demetrios Exarhos, So a Athanasiou, Eleni Lazaridou, Danai Stefanou, Christina Aslanidi, Alexandros Samartzis, Phoebi Rondogianni, Ioannis Datseris Ο σκοπός αυτής της αναδροµικής µελέτης είναι να εκτιµήσει την αποτελεσµατικότητα των βιοѱιών όγκων µεσοθωρακίου υπό την καθοδήγηση υπολογιστικής τοµογραφίας (CT) και του συνεπικουρικού ρόλου που διαδραµατίζει η τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων (PET)/CT στο νοσοκοµείο µας. Σκοπός επίσης, υπήρξε η ανάδειξη της αποτελεσµατικότητας της χρήσης PET/CT στην διενέργεια βιοѱιών αυτού του τύπου. Πενήντα δύο ασθενείς υποβλήθηκαν σε βιοѱία υπό καθοδήγηση µε CT µε παράλληλη PET/CT απεικόνιση. Για 49 ασθενείς, τέθηκε επιτυχώς διάγνωση από την καθοδηγούµενη βιοѱία που πραγµατοποιήθηκε ενώ σε 3 ασθενείς τα αποτελέσµατα ήταν ασαφή. Τα αποτελέσµατά που προέκυѱαν, µας επιτρέπουν να ισχυριστούµε ότι η ακρίβεια των βιοѱιών µεσοθωρακίου υπό CT καθοδήγηση συνεπικουρούµενης από ΡΕΤ/CT επιτρέπει τον ακριβή εντοπισµό περιοχών µε αυξηµένο µεταβολισµό, και δυνητικά µειώνουν τον αριθµό των αποπειρών λήѱης βιοѱίας δια βελόνης, αυξάνοντας το ποσοστό επιτυχίας της διαδικασίας. Hell J Nucl Med 2020; 23(2): Διαγνωστική αξία κλινικών παραμέτρων και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών αδένων για ασυμπτωματικό πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό Yanli Ning, Dongfang Chen, Zhongke Huang, Cen Lou Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να αξιολογήσει τη διαγνωστική αξία των κλινικών παραµέτρων και του σπινθηρογραφήµατος παραθυρεοειδών αδένων σε ασυµπτωµατικό πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισµό (asymptomatic primary hyperparathyroidism/aphpt), συµπεριλαµβανοµένης της ποσοτικής παραµέτρου των εργαστηριακών και ηµιποσοτικών παραµέτρων που προέρχονται από την υπολογιστική τοµογραφία εκποµπής µονήρους φωτονίου µε technetium- metoxyisobutylisonitrile ( Tc-MIBI) (SPECT/CT). Ασθενείς και Μέθοδοι: Διακόσιοι δεκατέσσερις ασθενείς που είχαν διαγνωστεί µε PHPT και υποβλήθηκαν σε χειρουργική θεραπεία συµµετείχαν σε αυτήν τη µελέτη. Όλοι οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο οµάδες: συµπτωµατική PHPT (sphpt) και µη συµπτωµατική (asymptomatic/aphot. Πραγµατοποιήθηκε σπινθηρογράφηµα µε δύο ιχνηθέτες Tc pertechnetate/ Tc-MIBI, διπλό χρονικό σηµείο και 213

3 σπινθηρογράφηµα µε Tc-MIBI σε συνδυασµό µε υπολογιστική τοµογραφία (SPECT/CT). Οι κλινικές παράµετροι περιελάµβαναν κλινικές πληροφορίες, επίπεδα ασβεστίου ορού (Ca), φωσφόρου (P), παραθυρεοειδούς ορµόνης (PTH) και αλκαλικής φωσφατάσης (ALP). Οι ποσοτικοποιηµένες παράµετροι του σπινθηρογραφήµατος παραθυρεοειδών αδένων περιελάµβαναν τους µέσους αριθµούς των κρούσεων του πρώιµου παραθυρεοειδούς (PT1), όѱιµου παραθυρεοειδούς (PT2), πρώιµου θυρεοειδούς (T1) και όѱιµου θυρεοειδούς (T2), την αναλογία PT1/T1 (R1), την αναλογία PT2/T2 (R2), την κάθαρση παραθυρεοειδούς (PTW=(PT1-PT2)/PT1) και δείκτης κατακράτησης (RI = (R2-R1) / R1). Το P <0,05 θεωρήθηκε στατιστικά σηµαντικό. Αποτελέσματα: Συνολικά µελετήθηκαν 167 ασθενείς µε aphpt (46 άνδρες, 121 γυναίκες). Εκατόν εβδοµήντα τέσσερις παραθυρεοειδείς αδένες αφαιρέθηκαν µετά τη χειρουργική επέµβαση: 146 (87,4%) βλάβες ήταν αδένωµα, 12 (7,2%) βλάβες ήταν υπερπλασία και 1 (0,6%) βλάβη ήταν αδενοκαρκίνωµα. Υπήρξαν σηµαντικές διαφορές στο προηγούµενο ιστορικό (P=0.000), ηχώ του παραθυρεοειδούς (P= 0.004), λειτουργία θυρεοειδούς (P=0.029), κλινική πορεία (Z=-3,422, P=0.001), πρόσληѱη θυρε οειδούς µε Tc-pertechnetate (TcTU ) (Z=-2.126, P=0.033), επίπεδο Ca στον ορό (t=-2,926, P= 0.004) και επίπεδο PTH στον ορό (Z=-3,028, P= 0.002) µεταξύ aphpt και sphpt. Για ασθενείς µε aphpt, υπήρχαν σηµαντικές διαφορές για το επίπεδο Ca στον ορό (t=2,832, P=0.005), R2 (Z=2,597, P=0.009) και RI (Z=-2,100, P=0.036) µεταξύ του αδενώµατος και της υπερπλασίας. Tο επίπεδο Ca στον ορό σε ασθενείς µε PHP µε αδένωµα ήταν σηµαντικά υѱηλότερο σε σύγκριση µε τους ασθενείς µε υπερπλασία. Οι περιοχές κάτω από την καµπύλη (AUC) της κλινικής πορείας, τα επίπεδα TcTU, Ca και PTH στον ορό ήταν 0,662, 0,399, 0,664 και 0,645 αντίστοιχα για διαφορική διάγνωση των aphpt και sphpt. Η AUC των R2 και RI ήταν 0,737 και 0,692 αντίστοιχα για διαφορική διάγνωση αδενώµατος και υπερπλασίας σε ασθενείς µε aphpt. Η ευαισθησία, η αρνητική προγνωστική αξία (NPV) και η ακρίβεια για τη διάγνωση του aphpt σε συνδυ ασµό του Tc-MIBI SPECT/CT µε υπερήχους (US) ήταν σηµαντικά υѱηλότερα από το διπλό ιχνηλάτη, το διπλό χρονικό σηµείο, το Tc-MIBI SPECT/CT και το US, που ήταν 97,5%, 95,2% και 55,6% αντίστοιχα. Συμπέρασμα: Τα εργαστηριακά δεδοµένα και οι ηµι-ποσοτικές παράµετροι του σπινθηρογραφήµατος παραθυρεοειδών αδένων είχαν υѱηλότερη τιµή για διαφορικές διαγνώσεις του aphpt και του sphpt, το ίδιο για το αδένωµα και την υπερπλασία σε ασθενείς µε aphpt. Όταν συνδυαστεί Tc-MIBI SPECT/CT µε US, η διαγνωστική απόδοση βελτιώνεται σηµαντικά. Hell J Nucl Med 2020; 23(2): Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η συσχέτιση µεταξύ οπτικής εκτίµησης µε τη µέθοδο απεικόνισης φωτεινού στρώµατος πέριξ του όγκου (peritumoral halo layer - PHL) και η ανάλυση βάσει υφής και έντασης ιστογραµµικών µετρήσεων για την εκτίµηση της ετερογένειας του όγκου (tumor heterogeneity - TH) µε φθόριο--φλουοροδεοξογλυκόζη (F-FDG) τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων/υπολογιστική τοµογραφία (PET/CT) ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα. Ασθενείς και Μέθοδοι: Εξετάσαµε αναδροµικά 64 ασθενείς που είχαν υπο βληθεί σε απεικόνιση µε F-FDG PET/CT πριν τη χορήγηση θεραπείας. Μετά την κατάτµηση του όγκου µε τη µέθοδο PHL, παρατηρήθηκαν τρία οπτικά µοτίβα κατά την απεικόνιση µε F-FDG PET/CT: η παρουσία ѱυχρού ελλείµµατος, ο εντοπισµός του θερµότερου σηµείου και o αριθµός ακανόνιστων στρωµάτων. Προκειµένου να εξεταστεί η συσχέτιση, έγινε εξαγωγή, µε ανάλυση βάσει υφής, εντροπίας πρώτης τάξης και η περιοχή κάτω από την καµπύλη ιστογράµµατος όγκου curve-cumulative SUV (AUC-CSH) χρησιµοποιήθηκε στην ιστογραµµική ανάλυση έντασης. Πραγµατοποιήθηκε συσχέτιση µεταξύ της οπτικής αξιολόγησης και των παραµέτρων ανάλυσης των µετρήσεων. Αξιολογήθηκε επίσης η σύνδεση µεταξύ της οπτικής αξιολόγησης αφενός και µεταβολικού φορτίου του όγκου (metabolic tumor volume-mtv) και παραµέτρων ετερογένειας του όγκου (TH) αφετέρου. Αποτελέσματα: Σηµειώθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ οπτικής αξιολόγησης και ποσοτικών παραµέτρων ιστογραµµικής ανάλυσης υφής και έντασης, µε µεγάλο βαθµό συµφωνίας µεταξύ των παρατηρητών. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ύπαρξης ѱυχρού ελλείµµατος, εντοπισµού θερµότερου σηµείου και αριθµού ακανόνιστων στρωµάτων. Το µεταβολικό φορτίο του όγκου (MTV) συσχετίστηκε µε όλες τις παραµέτρους στην απει κόνιση F-FDG PET/CT, όπως η AUC-CSH, η εντροπία, η παρουσία ѱυχρού ελαττώµατος, ο εντοπισµός θερµότερου σηµείου και ο αριθµός ακανόνιστων στρωµάτων. Συμπέρασμα: Στην παρούσα µελέτη, παρέχουµε ένα νέο κριτήριο οπτικής αξιολόγησης του ετερογένειας του όγκου (TH) µε ισχυρή συµφωνία µεταξύ των παρατηρητών. Η οπτική ανάλυση µε τη χρήση της µεθόδου PHL ενδέχεται να αποτελέσει δείκτη αξιολόγησης της ετερογένειας όγκων. Hell J Nucl Med 2020; 23(2): Εύκολη μέθοδος εκτίμησης της οπτικής ετερογένειας όγκου σε απεικόνιση με F-FDG PET/CT με χρήση χρωματικής κλίμακας 10βημάτων: Συσχετιστική μελέτη σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα Bum Soo Kim, Heeyoung Kim, Sungmin Jun

4 Πρόσθετη απόδειξη της ικανότητας του προσαρμοσμένου σε εγκυμοσύνη αλγόριθμου YEARS, στη μείωση της ανάγκης για απεικόνιση με CTPA, Q και/ή V/Q σπινθηρογράφημα. Khaled Al Oweidat, Saif Aldeen AlRyalat, Naser Al-Husban, Hussein Alhawari, Razan Ghareeb, Mona Ribie, Sara Jwaied, Salem Al Yasjeen, Malik E Juweid Σκοπός: Να καθοριστεί εάν ένας προσαρµοσµένος σε εγκυµοσύνη κλινικός και βασισµένος σε µέτρηση D-dimer αλγόριθµος, γνωστός ως «αλγόριθµος YEARS», µπορεί να µειώσει την ανάγκη ακτινολογικής απεικόνισης, συµπεριλαµβανοµένου του σπινθηρογραφήµατος πνευµόνων, σε εγκύους µε υπόνοια πνευµονικής εµβολής (ΠΕ). Ασθενείς και Μέθοδοι: Η παρούσα αναδροµική µελέτη συµπεριέλαβε όλες τις εγκυµονούσες γυναίκες µε υπόνοια ΠΕ από τον Ιανουάριο 2014 µέχρι τον Σεπτέµβριο 2019, οι οποίες είχαν υποβληθεί, από την αρχή, σε υπολογισµό τιµής D-dimer και ακτινολογική απεικόνιση (υπολογιστική τοµογραφία πνευµονικών αρτηριών ή σπινθηρογράφηµα αιµάτωσης πνευµόνων). Τρία κριτήρια από τον αλγόριθµο YEARS αξιολογήθηκαν: κλινικά σηµεία εν τω βάθει φλεβικής θρόµβωσης, αιµόπτυση, και εάν η ΠΕ είχε κριθεί κλινικά ως η πιο πιθανή διάγνωση. Οι ασθενείς που δεν χρειάστηκε να υποβληθούν σε απεικόνιση µε βάση τον αλγόριθµο YEARS χαρακτηρίστηκαν ως άτοµα που δεν πληρούν τα κριτήρια του αλγορίθµου YEARS και τιµή D-dimer <1µg/mL (οµάδα 1) και εκείνοι µε 1-3 κριτήρια YEARS και τιµή D-dimer <0.5µg/mL (οµάδα 2). Οι ασθενείς που έπρεπε να υποβληθούν σε απεικόνιση, ήταν εκείνοι που δεν πληρούσαν κανένα από τα κριτήρια YEARS και τιµή D-dimer 1µg/mL (οµάδα 3) και εκείνοι που πληρούσαν 1-3 από τα κριτήρια YEARS και τιµή Ddimer 0.5µg/mL (οµάδα 4). Οι γυναίκες µε συµπτώµατα εν τω βάθει φλεβικής θρόµβωσης έπρεπε να υποβληθούν σε υπέρηχο Doppler: Στην περίπτωση που ήταν θετικό, λάµβαναν αντιθροµβωτική αγωγή και εξαιρούνταν από την παρούσα ανάλυση, ενώ αν ήταν αρνητικό, αξιολογούνταν περαιτέρω ως προς την ανάγκη υποβολής τους σε απεικόνιση µε βάση άλλα κριτήρια του αλγορίθµου YEARS και τα επίπεδα της τιµής του D-dimer. Αποτελέσματα: Από ένα σύνολο 117 εγκύων γυναικών µε υποѱία ΠΕ, που µελετήθηκαν σύµφωνα µε τον αλγόριθµο YEARS, οι πέντε έπασχαν από εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση που επιβεβαιώθηκε µε υπέρηχο Doppler, και συνεπώς έλαβαν αντιθροµβωτική αγωγή και αποκλείστηκαν από την ανάλυση. Από τις εναποµείνασες 112 γυναίκες (µέση ηλικία; 30.4±5.7 χρόνια), οι 50 υποβλήθηκαν σε υπολογιστική τοµογραφία πνευµονικών αρτηριών (computed tomography pulmonary angiography-ctpa), οι 54 υποβλήθηκαν σε σπινθηρογράφηµα αιµάτωσης πνευ- µόνων ή αερισµού-αιµάτωσης (V/Q) και οι οκτώ υποβλήθηκαν και στις δύο απεικονίσεις. Σε επτά εξ' αυτών διαγνώστηκε ΠΕ (6.25%), δύο µέσω απεικόνισης CTPA, δύο µέσω σπινθηρογραφήµατος αιµάτωσης ή αερισµού-αιµάτωσης πνεύµονα και τρεις και µε τις δύο απεικονίσεις. Τριάντα τρεις από τις 112 γυναίκες (29.5%) ανήκαν στις οµάδες 1+2 και, εποµένως, µπορούσαν να αποφύγουν την απεικόνιση µε CTPA ή την απεικόνιση µε σπινθηρογράφηµα αιµάτωσης πνευµόνων µε βάση τον αλγόριθµο του YEARS. Καµία από τις 33 αυτές γυναίκες δεν είχε ΠΕ κατά την απεικόνιση CTPA ή µε σπινθηρογράφηµα αιµάτωσης πνευµόνων σε αντίθεση µε 7/79 ασθενείς (8.9%) για τις οποίες κρίθηκε αναγκαία η υποβολή τους σε απεικόνιση CTPA ή σπινθηρογράφηµα αιµάτωσης πνευµόνων µε βάση τον αλγόριθµο YEARS. Συμπέρασμα: Ο προσαρµοσµένος σε εγκυµονούσες αλγόριθµος YEARS µπορεί να αποκλείσει µε ασφάλεια την παρουσία ΠΕ στο 1/3 περίπου των εγκύων γυναικών µε υποѱία ΠΕ χωρίς την ανάγκη να υποβληθούν σε ακτινολογική απεικόνιση. Hell J Nucl Med 2020; 23(2): Εκτίμηση της απορροφούμενης δόσης σε συγκατοίκους και συνταξιδιώτες ασθενών με διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς που έλαβαν θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο K. Hatziioannou, E. Papanastasiou, K. Badiavas, A. Zapros, I. Iakovou Σκοπός: Η κατάλυση υπολειπόµενου θυρεοειδικού ιστού µε ραδιενεργό ιώδιο αποτελεί µια τεκµηριωµένη µέθοδο θεραπείας για ασθενείς µε Διαφοροποιηµένο Καρκίνο Ѳυρεοειδούς (DTC) µετά από θυρεοειδεκτοµή. Μετά την παραµονή τους για 2-4 ηµέρες στο Νοσοκοµείο, οι ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι τους και δυνητικά αποτελούν κίνδυνο για τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίµηση της δόσης σε ανθρώπους (συνταξιδιώτες και συγκατοίκους) που έχουν έρθει σε κοντινή επαφή µε τους ασθενείς µετά την έξοδό τους από το Νοσοκοµείο, αναλύοντας δεδοµένα που λήφθηκαν κατά την παραµονή τους σε αυτό. Υλικά και Μέθοδοι: Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από 1065 ασθενείς για την εκτίµηση της δόσης σε µέλη της οικογένειας και σε ανθρώπους που ήρθαν σε κοντινή επαφή µαζί τους, οµαδοποιώντας τους ανάλογα µε την ηλικία, το είδος της κοντινής επαφής (συνταξιδιώτης, συγκάτοικος) και την οικογενειακή κατάσταση, θεωρώντας διαφορετικά σενάρια έκθεσης για κάθε οµάδα και βασιζόµενοι στις γραπτές οδηγίες που δίνονται σε όλους τους ασθενείς πριν την έξοδό τους από το Νοσοκοµείο. Ο ενεργός χρόνος υποδιπλασιασµού του ιωδίου (Teff) για κάθε ασθενή εκτιµήθηκε µε βάση διαδοχικές µετρήσεις ρυθµού δόσης 215

5 κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Εξετάστηκε ακόµη η συσχέτιση του Teff µε την ηλικία του ασθενούς και µε τη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε για την προετοιµασία του (διακοπή λήѱης θυρεοειδικών ορµονών-thw, ή χορήγηση ανασυνδυασµένης ανθρώπινης θυρεοτρόπου ορµόνης-rhtsh). Αποτελέσματα: Η διάµεση τιµή απορροφούµενης δόσης σε ενήλικες συγκατοίκους εκτιµήθηκε ίση µε 8.3µSv ( µSv), σε παιδιά 0-5 ετών 15.7µSv ( µSv), σε παιδιά 5-10 ετών 13.1µSv ( µSv), σε παιδιά 10- ετών 8.4µSv ( µsv) και σε συνταξιδιώτες 4.8µSv ( µSv). Οι υѱηλότερες δόσεις σε συγκατοίκους εκτιµήθηκαν για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο ασθενής ήταν ο µοναδικός γονέας ενός ή περισσότερων παιδιών (µεσαία δόση στα παιδιά 28.9µSv, εύρος µsv). Βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στο διάµεσο Teff των ασθενών, ανάλογα µε το πρωτόκολλο προετοιµασίας: 15.1h για την οµάδα THW και 13.9h για την οµάδα rhtsh. Συμπέρασμα: Με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αναγκαίες οδηγίες, η ακτινική επιβάρυνση των συγκατοίκων και των συνταξιδιωτών ασθενών µε DTC που έχουν λάβει ραδιενεργό ιώδιο µετά από θυρεοειδεκτοµή, µπορεί να παραµείνει πολύ χαµηλότερη από τα ισχύοντα όρια και περιοριστικά επίπεδα δόσης. Hell J Nucl Med 2020; 23(2): Άρθρο ανασκόπησης Ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές μελέτης της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης και ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας Christodoulos Likartsis, Nikoleta Printza, Athanasios Notopoulos Περιγράφονται οι διάφορες ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές διάγνωσης της κυστεουρητηρικής παλινδρόµησης (ΚΟΠ). Η ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία (ΡΙΚ) είναι µια πολύτιµη απεικονιστική µέθοδος της πυρηνικής ιατρικής που χρησιµοποιείται για περισσότερο από µισόν αιώνα, στην εκτίµηση της κυστεοουρητηρικής παλινδρόµησης (ΚΟΠ), κυρίως σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Η ΚΟΠ αποτελεί µία σύνθετη παθολογική οντότητα που δεν είναι πλήρως κατανοητή ως προς την αιτιοπαθογένειά της µέχρι σήµερα. Πολλές φορές σχετίζεται µε τη λοίµωξη του ουροποιητικού συστήµατος, την ουλοποίηση και ενδεχόµενα µπορεί µακροπρόθεσµα να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια. Δεν υπάρχει ακόµα συµφωνία για τη βέλτιστη απεικονιστική µεθοδολογία για την ανίχνευση της ΚΟΠ, µε ή χωρίς τη ΡΙΚ. Οι συγγραφείς αναѱηλαφούν τις ενδείξεις, τη λεπτοµερειακή χρήση της µεθόδου, την ευαισθησία και την ειδικότητά της, τις δυνατότητες βελτιστοποίησής της καθώς και τις πιθανές µελλοντικές της εφαρµογές. Hell J Nucl Med 2020; 23(2): Άρθρο ανασκόπησης Σύγκριση της ποζιτρονιακής τομογραφίας PET/CT της F-φθοριοδεσοξυγλυκόζης και των Ga-υποδοχέων σωματοστατίνης στη διάγνωση των νευροενδοκρινών όγκων: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση Xue Liu, Ning Li, Tao Jiang, Huaiwei Xu, Qilian Ran, Zhen Shu, Jiang Wu, Youcheng Li, Shiliang Zhou, Bao Zhang Σκοπός: Η σύγκριση της διαγνωστικής απόδοσης της τοµογραφίας εκποµπής ποζιτρονίων µε υποδο χείς σωµατοστατίνης ( Ga-SSTR PET) και -φθο ριοδεσόγλυκόζης ( F-FDG) PET σε ασθενείς µε νευροενδοκρινικούς όγκους (NET). Μέθοδοι: Πραγµατοποιήσαµε ηλεκτρονικές αναζητήσεις βιβλιογραφίας των βάσεων δεδοµένων MEDLINE, PubMed, Embase και Cochrane για άρθρα αγγλικής γλώσσας από την πρώτη διαθέσιµη ηµεροµηνία εύρεσης έως τις 30 Ιουλίου Υπολογίσαµε τη συνολική ευαισθησία, ειδικότητα και του λόγου διαγνωστικής σχετικής πιθανότητας (diagnostic Odds Ratio, DOR) µε 95% διαστήµατα εµπιστοσύνης (95% CI) Ga-SSTR PET και F-FDG PET σε NET. Σχεδιάσαµε µια καµπύλη χαρακτηριστικού χειριστή δέκτη (SROC) και υπολογίσαµε την περιοχή κάτω από την καµπύλη (AUC) για να µετρήσουµε την ακρίβεια Ga-SSTR PET και F-FDG PET σε ασθενείς ή βλάβες µε NET. Αποτελέσματα: Σε αυτήν τη µετα-ανάλυση συµπεριλήφθηκαν τριάντα µελέτες που περιελάµβαναν 3401 ασθενείς και 57 αλλοιώσεις µε ΝΕΤ. Η συγκεντρωτική ευαισθησία, ευαισθησία, DOR και AUC για Ga-SSTR PET ή PET /CT στη διάγνωση ΝΕΤ, µε βάση τις βλάβες ανά ασθενή, ήταν 0,92 (0,89-0,95), 0,91 (0,83-0,95), 119 (51-282) και 0,96 (0,94-0,98), και µε βάση τις αλλοιώσεις, ήταν 0,95 (0,86-0,98), 0, (0,83-0,97), 229 ( ) και 0,98 (0,96-0,99), αντίστοιχα. Η συγκεντρωτική ευαισθησία, ευαισθησία, DOR και AUC για F-FDG PET ή PET/CT σε NET ήταν 0,70 (0,41-0,89), 0,97 (0,701,00), 67 (7-612) και 0,94 (0,92-0,96), αντίστοιχα, όταν αναλύθηκε ανά ασθενή. Οι συγκεντρωτικές ευ αισθησίες Ga-SSTR PET / CT ήταν 0,923 (95% CI: 0,884-0,952), 0,902 (0,886-0,4) και 0,578 (0,4480,669) στο G1 (ki67, 2%), G2 (ki67, >3%, 20%) και G3 (ki67, >20%) οµάδες µε βάση ασθενείς µε NET, αντίστοιχα. Οι συγκεντρωτικές ευαισθησίες του F-FDG PET / CT ήταν 0,378 (0, ), ( ) και ( ) στις οµάδες G1, G2 και G3 µε βάση ασθενείς µε NET, αντίστοιχα. Συμπέρασμα: H µελέτη PET/CT GaSSTR είναι πολύ ευαίσθητη µε µεγαλύτερη διαγνωστική αξία από την µελέτη µε F-FDG PET για ασθενείς µε NET. Η F-FDG PET, ωστόσο, έχει µεγαλύτερη ειδικότητα από την Ga-SSTR PET. Η εξέταση µε Ga-SSTR έχει υѱηλή ευαισθησία στο G1/G2 NET, ενώ το F-FDG έχει χαµηλότερο ποσοστό ανάδειξης βλαβών. Στο G3 NET, ωστόσο,

6 131 ισχύει το αντίθετο. Εποµένως, οι εξετάσεις PET/CT µε Ga-SSTR και F-FDG λειτουργούν συµπληρωµατικά και σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστούν η µία την άλλη στην καθηµερινή κλινική πράξη. Hell J Nucl Med 2020; 23(3): βουν υπόѱη ότι η πρόσληѱη ιωδίου-131 ( I) στα πνευµονικά αγγεία µπορεί να αποτελέσει πιθανή αι131 τία ѱευδώς θετικής πρόσληѱης I σε ολόσωµη σπινθηρογραφική απεικόνιση (WBS). Hell J Nucl Med 2020; 23(2): Περιγραφή περίπτωσης Εικόνες Σημασία της συνδυασμένης χρήσης προεγχειρητικής απεικόνισης F-FDG PET/CT και της διεγχειρητικής ανίχνευσης ανίχνευσης F-FDG με τη χρήση φορητού ανιχνευτή σε υποτροπιάζον θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς Ενδοθωρακικό σβαννώμα σε απεικόνιση με F-FDG PET/CT Anar Aliyev, Rashad Ismayilov, Metin Halac, Sabire Yilmaz, Sertac Asa Η διενέργεια χειρουργικής επέµβασης καθοδηγούµενης από φορητό ανιχνευτή τοµογραφίας εκποµπής ποζιτρονίων (PET) στον υποτροπιάζοντα καρκίνο του θυρεοειδούς, µπορεί να αποτελέσει χρήσιµη µεθοδολογία τον εντοπισµό του όγκου, την επιβεβαίωση πλήρους εκτοµής και να συµβάλλει στη µείωση των χειρουργικών χρόνων. Περιγράφουµε ένα περιστατικό υποτροπιάζοντος θυρεοειδικού καρκίνου µε επίπεδα θυρεοσφαιρίνης ορού (Tg) 5,6ng/mL. Η προεγχειρητική απεικόνιση FFDG PET/CT αποκάλυѱε δύο θέσεις εστιακής πρόσληѱης έµπροσθεν της τραχείας και δεξιό άνω µεσοθωράκιο. Ένας φορητός ανιχνευτής ακτινοβολίας χρησιµοποιήθηκε διεγχειρητικά για τον εντοπισµό των παθολογικών περιοχών που παρατηρήθηκαν κατά την PET απεικόνιση. Η µετεγχειρη τική απεικόνιση µε F-FDG PET/CT υπήρξε φυσιολογική. Αυτή η περίπτωση δείχνει ότι ο υποτροπιάζων όγκος µπορεί να εντοπιστεί αποτελεσµατικά µε τη συνδυαστική χρήση F-FDG PET/CT και διεγχειρητικού ανιχνευτή ακτινοβολίας. Hell J Nucl Med 2020; 23(2): Εικόνες Περίπτωση ψευδώς θετικής πρόσληψης ραδιενεργού ιωδίου από πνευμονικά αγγεία: Η χρησιμότητα της SPECT/CT απεικόνισης Fanhui Yang, Lingzhi Cao, Chunyin Zhang Υπάρχουν πολλές καταστάσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε ѱευδώς θετικά ευρήµατα στο σπινθηρογράφηµα µε ραδιενεργό ιώδιο, όπως παρουσία αγγειακών δοµών µεσοθωρακίου, βρογχιεκτασία, κυστικές βλάβες, ώριµο κυστικό τεράτωµα. Ωστόσο, πολλοί από τους µηχανισµούς εκδήλωσής τους, µένει να αποσαφηνιστούν. Η SPECT/CT απεικόνιση µπορεί να συµβάλει στην αποφυγή πιθανών σφαλµάτων. Επιπλέον, οι πυρηνικοί ιατροί πρέπει να λά- Az z Gültek n, Üm t Aydo mu, Hat ce Ar fo lu, Ferda B r, Olga Yaylal Η υβριδική απεικόνιση τοµογραφίας εκποµπής ποζιτρονίων & CT ανέδειξε µετρίου βαθµού αυξηµένη πρόσληѱη F-FDG σε µάζα στο κορυφαίο τµήµα του κάτω λοβού του αριστερού πνεύµονα (SUVmax: 2.71). Δεν ανιχνεύθηκε παθολογική πρόσληѱη FFDG σε άλλη περιοχή κατά την PET/CT απεικόνιση. Κατόπιν, ο ασθενής υποβλήθηκε σε βιοѱία tru-cut η οποία υπήρξε µη διαγνωστική. Ενώ ακολούθησε θωρακοτοµή, η ιστοπαθολογική έκθεση της οποίας αποκάλυѱε την παρουσία σβαννώµατος. Hell J Nucl Med 2020; 23(2): Εικόνες Ολόσωμη απεικόνιση με Tc-MAA σε διαφυγή δεξιά-προς-αριστερά με μη ορατή εγκεφαλική δραστηριότητα Hye Joo Son, Jin-Sook Ryu Γενικά, η παρουσία εγκεφαλικής δραστηριότητας σε ολόσωµη απεικόνιση µε technetium- macro aggregated albumin ( Tc-MAA) θεωρείται ένα χαρακτηριστικό δείγµα ανοιχτής διαφυγής δεξιάπρος-αριστερά. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενή µε σύνδροµο Eisenmenger, ο οποίος υποβλήθηκε σε ολόσωµη απεικόνιση µε Tc-MAA, που έδειξε αυξηµένη εξωπνευµονική δραστηριότητα µόνο στην περιοχή της κοιλίας, στην πύελο και στα δύο κάτω άκρα, ενώ δεν σηµειώθηκε καµία εγκεφαλική δραστηριότητα, ούτε δραστηριότητα στα άνω άκρα. Ο ασθενής είχε προηγουµένως υποβληθεί σε εγχείρηση Potts shunt, µια χειρουργική προσέγγιση για την πραγµατοποίηση πλαγιο-πλάγιας αναστόµωσης ανάµεσα στην αριστερή πνευµονική αρτηρία και την κατιούσα αορτή ώστε να αποσυµπιεστεί η πνευµονική υπέρταση και η υπερφόρτωση της δεξιάς κοιλίας. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα µοναδικό πρότυπο ολό σωµης απεικόνισης µε Tc-MAA για την εκτίµηση της βατότητας της διαφυγής δεξιά-προς-αριστερά µετά από εγχείρηση Pott shunt, η οποία διενεργήθηκε για θεραπευτικό σκοπό. Hell J Nucl Med 2020; 23(2):

15/1/2018. Δρ. Σάββας Παρασκευόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Θεσσαλονίκη 2-5 /11/ ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο

15/1/2018. Δρ. Σάββας Παρασκευόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Θεσσαλονίκη 2-5 /11/ ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο Η χρήση του PET CT στην Ογκολογία και όχι μόνο Δρ. Σάββας Παρασκευόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Θεσσαλονίκη 2-5 /11/2017 11ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο 1 Τι είναι το PET SCAN; Η Pet scan (pozitron emission

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Κ Σταθόπουλος. Ογκολογικό Τμήμα - ιευθυντής ΕΣΥ

Χαράλαμπος Κ Σταθόπουλος. Ογκολογικό Τμήμα - ιευθυντής ΕΣΥ Γυναίκα 53 ετών με ιστορικό ca ωοθηκών, αυξανόμενη τιμή CA 125, και λεμφαδενοπάθεια τραχήλου - μεσοθωρακίου με μετρίου βαθμού ανοσολογική διέγερση. Χαράλαμπος Κ Σταθόπουλος Ογκολογικό Τμήμα - ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πριφτάκης Δημήτρης, Πυρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Απεικόνιση του Μυοσκελετικού Συστήματος PET/CT. F-NaF PET/CT imaging. Γεώργιος Ζ. Παπαδάκης, MD, MPH, PhD

Νέες Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Απεικόνιση του Μυοσκελετικού Συστήματος PET/CT. F-NaF PET/CT imaging. Γεώργιος Ζ. Παπαδάκης, MD, MPH, PhD Νέες Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Απεικόνιση του Μυοσκελετικού Συστήματος PET/CT F-NaF PET/CT imaging Γεώργιος Ζ. Παπαδάκης, MD, MPH, PhD Φαινόμενο εξαΰλωσης Αρχές Ποζιτρονικής Τομογραφίας (PET Physics)

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός» Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός» H μέθοδος εφαρμόζεται ευρέος τα τελευταία χρόνια στη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα και ιδιαίτερα στην επιλογή μεταξύ χειρουργήσιμου ή δυνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για 4 μικρούς αδένες στο μέγεθος "φακής" που βρίσκονται πίσω από το θυρεοειδή αδένα. Οι αδένες αυτοί παράγουν μια ορμόνη που λέγεται

Πρόκειται για 4 μικρούς αδένες στο μέγεθος φακής που βρίσκονται πίσω από το θυρεοειδή αδένα. Οι αδένες αυτοί παράγουν μια ορμόνη που λέγεται Πρόκειται για 4 μικρούς αδένες στο μέγεθος "φακής" που βρίσκονται πίσω από το θυρεοειδή αδένα. Οι αδένες αυτοί παράγουν μια ορμόνη που λέγεται παραθορμόνη και ρυθμίζει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. Ορμόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Κλινική Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

PET/CT versus DWI-MRI στην ογκολογία του θώρακος. Ευθυμιάδου Ρωξάνη Τμήμα Αξονικής, Μαγνητικής Τομογραφίας & PET-CT ΔΘΚΑ «Υγεία»

PET/CT versus DWI-MRI στην ογκολογία του θώρακος. Ευθυμιάδου Ρωξάνη Τμήμα Αξονικής, Μαγνητικής Τομογραφίας & PET-CT ΔΘΚΑ «Υγεία» PET/CT versus DWI-MRI στην ογκολογία του θώρακος. Ευθυμιάδου Ρωξάνη Τμήμα Αξονικής, Μαγνητικής Τομογραφίας & PET-CT ΔΘΚΑ «Υγεία» Ca πνεύμονος Η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στο δ υτικό κόσμο. 3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Διδάσκοντες Ιωάννης Β. Φεζουλίδης Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού Αναπλ. Καθηγήτρια Έφη Καψαλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2017 Ραδιενέργεια και εφαρμογές στην Ιατρική

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2017 Ραδιενέργεια και εφαρμογές στην Ιατρική ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2017 Ραδιενέργεια και εφαρμογές στην Ιατρική Μαριάννα Κοκόλη Ραδιενέργεια: εκπομπή σωματιδίων ή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ορισμένους ασταθείς πυρήνες ατόμων στοιχείων που ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ.

ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. Πρόληψη και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις του Καρκίνου του Πνεύμονα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την birisioan Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος :36 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος :12

Συντάχθηκε απο τον/την birisioan Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος :36 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος :12 Οι παραθυρεοειδείς είναι συνήθως τέσσερις αδένες, με μέγεθος και εμφάνιση σαν μια φακή, που βρίσκονται συνήθως ανά δύο στην οπίσθια επιφάνεια κάθε λοβού του θυρεοειδή. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ. Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ. Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ οξεία απόφραξη του πνευμονικού αρτηριακού δικτύου Χωρίς αγωγή θνητότητα 30% > 90%

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Γ. Μπουλογιάννη 1, Α. Δρεβελέγκας 1, Ι. Χρυσογονίδης 2 1.Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ Γ.

ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ Γ. Διάρθρωση Παρουσίασης Ιστορική Αναδρομή Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί Ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στο DTC Ρόλος της Υβριδικής Απεικόνισης στο Ca θυρεοειδούς Theranostics (Theragnostics) Therapeuein - Θεραπεύειν

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Ca ΝΕΦΡΟΥ Κλαµπάτσας Αθανάσιος Ουρολόγος Επ. Α Ουρολογικό-Ογκολογικό Τµήµα Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Άνδρας ασθενής ηλικίας 64 ετών Με ατοµικό αναµνηστικό ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανίχνευση νεφρικών όγκων αυξάνει περίπου κατα 1% κατ' έτος. Η τυχαία ανεύρεση μικρών όγκων είναι σήμερα η πλειονότητα των νεφρικών όγκων.

Η ανίχνευση νεφρικών όγκων αυξάνει περίπου κατα 1% κατ' έτος. Η τυχαία ανεύρεση μικρών όγκων είναι σήμερα η πλειονότητα των νεφρικών όγκων. Ενδείξεις και περιορισμοί στη διαδερμική βιοψία των νεφρικών μαζών Αδαμόπουλος Βασίλειος Md.- FEBU Επιμ.Β' Γ.Ν.Καβάλας- Ουρολογική Κλινική Το Πρόβλημα... Η ανίχνευση νεφρικών όγκων αυξάνει περίπου κατα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη. Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη

Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη. Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη Σχεδιασμός Ακτινοθεραπείας Προστάτη Σχεδιασμός Ακτινοθεραπείας Προστάτη (Treatment Planning): σύγκριση απεικόνισης μεταξύ Αξονικής και

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Φώτιος Λάσπας Ακτινοδιαγνώστης Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομείο «Υγεία» Εισαγωγή Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Xηµειοθεραπεία (Neoadjuvant) στον Καρκίνο του Πνεύµονα

Εισαγωγική Xηµειοθεραπεία (Neoadjuvant) στον Καρκίνο του Πνεύµονα Εισαγωγική Xηµειοθεραπεία (Neoadjuvant) στον Καρκίνο του Πνεύµονα Άντζελ Ιακώβ Πνευµονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος Συντονιστής Διευθυντής Πνευµονολογικής Ογκολογικής Κλινικής Βρογχοσκοπικού Τµήµατος Αντικαπνιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ. Με ειδίκευση στο γυναικείο µαστό

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ. Με ειδίκευση στο γυναικείο µαστό ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ Με ειδίκευση στο γυναικείο µαστό Το Κέντρο Μαστού του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αποτελεί ένα πρότυπο, σύγχρονο ιατρικό κέντρο µε ειδίκευση στο γυναικείο µαστό. Παρέχει ολοκληρωµένες

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΤ) ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΙΜΟ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

H ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΤ) ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΙΜΟ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ H ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΤ) ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΙΜΟ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ Μπουργιώτη Χάρις 1, Χατούπης Κωνσταντίνος 1, Αντωνίου Αριστείδης 1, Ροδολάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπίζεται συνήθως τυχαία διότι δεν εκδηλώνεται με πόνο. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες πολύ σπάνιες προχωρημένες περιπτώσεις.

Εντοπίζεται συνήθως τυχαία διότι δεν εκδηλώνεται με πόνο. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες πολύ σπάνιες προχωρημένες περιπτώσεις. 8SELIDO ENTIPO AGALIAZO.indd 1 Εισαγωγή Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας έχει γραφτεί για να ρίξει φως στα σημαντικά σημεία για τον καρκίνου του θυρεοειδούς ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο σπάνιους

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ Οι όγκοι χαρακτηρίζονται από πολλαπλές αλλαγές του μεταβολισμού. Η χαρακτηριστική μεταβολική λειτουργία μπορεί να μετρηθεί in vivo με τη βοήθεια ενός ραδιοσημασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘ - ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΚΕΘ - ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Πνευμονική Εμβολή ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ MD, MSc, PhD Πνευμονολόγος, Εξειδ/νος ΜΕΘ ΚΕΘ - ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Επιστημονικός συνεργάτης Υπεύθυνος Πνευμονολογίας European University of Cyprus Medical School

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική Ι. Δείκτες αξιολόγησης διαγνωστικών μεθόδων Θετική-Αρνητική Διαγνωστική Αξία ROC καμπύλες

Βιοστατιστική Ι. Δείκτες αξιολόγησης διαγνωστικών μεθόδων Θετική-Αρνητική Διαγνωστική Αξία ROC καμπύλες Βιοστατιστική Ι Δείκτες αξιολόγησης διαγνωστικών μεθόδων Θετική-Αρνητική Διαγνωστική Αξία ROC καμπύλες Διαγνωστικές εξετάσεις Κλινικές ή εργαστηριακές Αναγνώριση ατόμου ως πάσχον από ένα νόσημα πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

37 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΡΟΗΣ (FFR) ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΟΠΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΒΟΥΤΑΜΙΝΗΣ (DSE) Κεραµιδά Κ, Φλέσσας Δ, Μπολέτη Ο, Πετροπούλου Μ, Λοΐζος Σ, Πανούλας Β, Νιχογιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος

Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2012 2013 Νοσοκομείο ΚΑΤ, 17 Ιανουαρίου 2013 Παραθυρεοειδείς αδένες 1880 Ο Σουηδός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Διδάσκοντες Ιωάννης Β. Φεζουλίδης Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού Αναπλ. Καθηγήτρια Έφη Καψαλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρώιμος καρκίνος μαστού. Σπύρος Μηλιαράς MD, MRCS(Glasg), AFRCS(Edin) Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ Α Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ Παπαγεωργίου

Πρώιμος καρκίνος μαστού. Σπύρος Μηλιαράς MD, MRCS(Glasg), AFRCS(Edin) Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ Α Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ Παπαγεωργίου Πρώιμος καρκίνος μαστού Σπύρος Μηλιαράς MD, MRCS(Glasg), AFRCS(Edin) Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ Α Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ Παπαγεωργίου Ορισμός.. Πρώιμος καρκίνος του μαστού είναι η νόσος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΗΣ Ι. ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ, Η. Θ. ΖΑΡΒΑΛΗΣ, Α. Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Γ. ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ Ι. ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ, Η. Θ. ΖΑΡΒΑΛΗΣ, Α. Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Γ. ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιαφέρουσ α περίπτωση ψευδώς αρνητικής δοκιμασίας κόπωσης ΗΡΑΚΛΗΣ Ι. ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ, Η. Θ. ΖΑΡΒΑΛΗΣ, Α. Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Γ. ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Urogold III: Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις της χρονιάς (Προστάτης- όρχεις)

Urogold III: Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις της χρονιάς (Προστάτης- όρχεις) Urogold III: Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις της χρονιάς (Προστάτης- όρχεις) Μουρμούρης Παναγιώτης MD, MSc, PhD, FEBU Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΕΚΠΑ Β Ουρολογική Κλινική Σισμανόγλειο ΓΝΑ Καμία σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Υπάρχουν περιπτώσεις που μια μέλλουσα μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Α. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΗΛΙΚΙΑ < 50 ΕΤΩΝ: Κατάγματα χαμηλής βίας

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά περιστατικά καρκίνου του προστάτη

Κλινικά περιστατικά καρκίνου του προστάτη Κλινικά περιστατικά καρκίνου του προστάτη 13 η εβδομάδα ειδικευομένων Φεβρουάριος 2018 Ιστορικό Άνδρας ηλικίας 57 ετών Ατομικό αναμνηστικό : ελεύθερο Σεξουαλικά ενεργός Δεύτερος γάμος προ έτους Ηπια LUTS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center ακολουθώντας σύγχρονες διεθνείς πρακτικές στην παροχή υπηρεσιών υγείας προχώρησε στη δηµιουργία του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ Βρακοπούλου Γαβριέλλα- Ζωή ¹, Δουλάμη Γεωργία¹,Λαρεντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο EMA περιορίζει τη χρήση του φαρμάκου Xofigo για τον καρκίνο του προστάτη

Ο EMA περιορίζει τη χρήση του φαρμάκου Xofigo για τον καρκίνο του προστάτη Ο EMA περιορίζει τη χρήση του φαρμάκου Xofigo για τον καρκίνο του προστάτη Το φάρμακο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μετά από δύο προηγούμενες θεραπείες ή όταν δεν μπορούν να ληφθούν άλλες θεραπείες Ο

Διαβάστε περισσότερα

UROGOLD III: Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς Καρκίνος Όρχεως και Πέους Ευάγγελος Φραγκιάδης Ακαδηµαϊκός Υπότροφος Α Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ

UROGOLD III: Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς Καρκίνος Όρχεως και Πέους Ευάγγελος Φραγκιάδης Ακαδηµαϊκός Υπότροφος Α Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ UROGOLD III: Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς Καρκίνος Όρχεως και Πέους Ευάγγελος Φραγκιάδης Ακαδηµαϊκός Υπότροφος Α Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ Καµία σύγκρουση συµφερόντων Some may think this was

Διαβάστε περισσότερα

ΘΤΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΙΦΡΟΝΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΤΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΙΦΡΟΝΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΘΤΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΙΦΡΟΝΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Θυρεοειδικές ορμόνες - δράσεις Οι θυρεοειδικές ορμόνες επηρεάζουν όλους τους ιστούς και τα οργανικά συστήματα στο σωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιθηλιακά νεοπλάσματα με επικρατούσα νευροενδοκρινική διαφοροποίηση Συχνότητα εμφάνισης NET 1,9-5,76/100,000/

Διαβάστε περισσότερα

PET-CT : περιορισμοίpitfalls. Ευθυμιάδου Ρωξάνη Διευθύντρια τμήματος PET-CT Θεραπευτήριο «Υγεία»

PET-CT : περιορισμοίpitfalls. Ευθυμιάδου Ρωξάνη Διευθύντρια τμήματος PET-CT Θεραπευτήριο «Υγεία» PET-CT : περιορισμοίpitfalls Ευθυμιάδου Ρωξάνη Διευθύντρια τμήματος PET-CT Θεραπευτήριο «Υγεία» PET/CT CT PET Κλινικές εφαρμογές PET-CT Καρδιολογία 5% Νευρολογία 5% Ογκολογία 90% PET-CT PET CT PET-CT Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΤ. NET ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. Ιωσήφ Σγουρός Παθολόγος- Ογκολόγος Επιμελητής Α ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΤ. NET ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. Ιωσήφ Σγουρός Παθολόγος- Ογκολόγος Επιμελητής Α ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΤ. NET ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Ιωσήφ Σγουρός Παθολόγος- Ογκολόγος Επιμελητής Α ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Νοέμβριος 2012 Άντρας 54 ετών Αιτία προσέλευσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Κουτσούρης, Καθηγητής ΕΜΠ Ηλιοπούλου Δήμητρα, Δρ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγος Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, ΕΜΠ

Δημήτριος Κουτσούρης, Καθηγητής ΕΜΠ Ηλιοπούλου Δήμητρα, Δρ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγος Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, ΕΜΠ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος Κουτσούρης, Καθηγητής ΕΜΠ Ηλιοπούλου Δήμητρα, Δρ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Τηλεφωνικό Κέντρο 210 69 66 000 Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Φοίβη Ροντογιάννη Διευθύντρια ΕΣΥ

Δρ Φοίβη Ροντογιάννη Διευθύντρια ΕΣΥ Δρ Φοίβη Ροντογιάννη Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής ICRP publication84 (International Commission on Radiation Protection) IAEA (International Atomic Energy Agency) ACOG (American College of Obstetricians

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η Ποζιτρονιακή τομογραφία (PET) είναι μια μοριακή τομογραφική τεχνική η οποία μελετά με τη βοήθεια ειδικών ραδιοφαρμάκων που εκπέμπουν ποζιτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. Καβάλας Ηαπλήα/α θώρακα Είναι το αρχικό απεικονιστικό εργαλείο του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκινικοί δείκτες: υπερεκτιμούνται, τρομοκρατούν, παραπλανούν... Τι πραγματικά ισχύει;

Καρκινικοί δείκτες: υπερεκτιμούνται, τρομοκρατούν, παραπλανούν... Τι πραγματικά ισχύει; Καρκινικοί δείκτες: υπερεκτιμούνται, τρομοκρατούν, παραπλανούν... Τι πραγματικά ισχύει; Μανόλης Μούστος Ιατρός Βιοπαθολόγος Ανοσολογικό Τμήμα ΒΓΝΗ Στις Δυτικές κοινωνίες, ο καρκίνος προκαλεί έναν στους

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική κοντά στα όρια. Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκ. Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ.

Χειρουργική κοντά στα όρια. Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκ. Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. Χειρουργική κοντά στα όρια Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκ. Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. «Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές στον καρκίνο του πνεύμονα» Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 Το «θαύμα» της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Α Κουτσοβασίλης 1, Γ Κουκούλης 2, Ι Πρωτοψάλτης 1, Ι Σκουλαρίγκης 3, Φ Τρυποσκιάδης 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος

συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος ΗΠΑΡ συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος Χειρουργικη εκτομη ηπατικων μεταστασεων(πλην παχεος-ορθου) Αμφισβητουμενη Μονον στα πλαισια

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του θυρεοειδή αδένα τι πρέπει να γνωρίζετε

Καρκίνος του θυρεοειδή αδένα τι πρέπει να γνωρίζετε Καρκίνος του θυρεοειδή αδένα τι πρέπει να γνωρίζετε Στο άκουσμα της, η λέξη καρκίνος και μόνο, προκαλεί φόβο και αναστάτωση. Δεν πρέπει όμως, ειδικά όσο αφορά τον καρκίνο του θυρεοειδή αδένα που ως επί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟυΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ Γ.Ν. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ 1. Ελάχιστα επεμβατική

Διαβάστε περισσότερα

gr

gr Η επίδραση της περίσσειας θυρεοειδικών ορµονών στα οστά ήταν γνωστή πριν από την εµφάνιση των αντιθυρεοειδικών φαρµάκων. Μία από τις πρώτες αναφορές καταγράφηκε το 1891από τον von Recklinghausen και αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Ductal Carcinoma in Situ Πορογενές καρκίνωμα in Situ In Situ = επί τόπου Τοπικό πορογενές καρκίνωμα; Ductal

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα βιβλία που έχουν γραφεί από τακτικά μέλη της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και απευθύνονται στους συνάδελφους απεικονιστές. Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ M. Rouprêt, R. Zigeuner, J. Palou, A. öhle, E. Kaasinen, M. abjuk, R. Sylvester, W. Oosterlinck Eur Urol 2011 Apr;59(4):584-94

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Μωυσίδης Κυριάκος Λέκτορας Ουρoλογίας Β ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ. Διευθυντής Καθηγητής Ε. Ιωαννίδης Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Καρκίνος του προστάτη Yπάρχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ Σ.Β. Γενικά Συστήματα Αξονικής Τομογραφίας αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Eξεταστική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

(10%) Υαιοχρωμοκύττωμα Όγκος του μυελού των επινεφριδίων. Μπορεί να εμφανισθεί ως: ποραδικό Οικογενές

(10%) Υαιοχρωμοκύττωμα Όγκος του μυελού των επινεφριδίων. Μπορεί να εμφανισθεί ως: ποραδικό Οικογενές Υαιοχρωμοκύττωμα Όγκος του μυελού των επινεφριδίων Μπορεί να εμφανισθεί ως: ποραδικό Οικογενές ΜΕΝ-2Α και ΜΕΝ-2Β Νόσος von Hippel-Lindau Νευρο-ινωμάτωση Oικογενές χωρίς άλλη συνοδό νόσο (10%) Υαιοχρωμοκύττωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ Πως να προλάβετε τον ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ με ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ Χορηγία Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία με ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΤΖΩΡΤΖ ΔΑΔΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΤΖΩΡΤΖ ΔΑΔΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΤΖΩΡΤΖ ΔΑΔΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2016 Το φάσμα των κοιλιακών αρρυθμιών κυμαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι σκοποί της Εταιρείας μας είναι επιστημονικοί και κοινωνικοί και αφορούν στην:

Οι σκοποί της Εταιρείας μας είναι επιστημονικοί και κοινωνικοί και αφορούν στην: Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη νεοπλασματική νόσο που προσβάλλει τις γυναίκες, με αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για την ίδια την ασθενή, αλλά και για το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ενημερωτικός οδηγός για τον ασθενή και την οικογένεια Ο θυρεοειδής αδένας: έχει σχήμα πεταλούδας, βρίσκεται στο λαιμό ακριβώς μπροστά από το λάρυγγα και αποτελείται από δύο λoβούς,

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Μ.Γκάμπρα 1, Ε.Μεταξά 1. Δ.Παπαδοπούλου 1, Δ.Μιχαηλίδης 1,

YΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Μ.Γκάμπρα 1, Ε.Μεταξά 1. Δ.Παπαδοπούλου 1, Δ.Μιχαηλίδης 1, 1 Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ξάνθης, 2 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου Ξάνθης, 3Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση είναι μια συνήθης επιπλοκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

Μονήρης πνευμονικός όζος. Ζογλοπίτης Φ. Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων Νοσοκομείο Παπανικολάου

Μονήρης πνευμονικός όζος. Ζογλοπίτης Φ. Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων Νοσοκομείο Παπανικολάου Μονήρης πνευμονικός όζος Ζογλοπίτης Φ. Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων Νοσοκομείο Παπανικολάου Το κλινικό πρόβλημα. 0,09-0,2% ΜΠΟ σε α/αήct, 3-6% κακοήθεις. Πρόσφατες, 7% των εθελοντών, 76%

Διαβάστε περισσότερα

So much time, so little to say

So much time, so little to say So much time, so little to say > 6 εκ ασθενείς επισκέπτονται τα ΤΕΠ στις ΗΠΑ για ΘΠ ~ 5% του συνόλου των περιστατικών στα ΤΕΠ Δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καρδιαγγειακές αιτίες ΘΠ Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειΐτιδες μεγάλων αγγείων Απεικόνιση και Διάγνωση

Αγγειΐτιδες μεγάλων αγγείων Απεικόνιση και Διάγνωση Αγγειΐτιδες μεγάλων αγγείων Απεικόνιση και Διάγνωση Tσαλαπάκη Χριστίνα Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β Κοινό Πρόγραμμα Ρευματολογίας Mονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας B Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΞ7Μ-8Δ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/06/2012. Αρ. Πρωτ.: 26688

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΞ7Μ-8Δ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/06/2012. Αρ. Πρωτ.: 26688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤC99m-TETROFOSMIN Γεωργοσοπούλου Μ, Λύρα Σ, Χατζηλύρα Π Γεωργούντζος Β, Παππάς, Μανδάλου Α, Τσουρούλας Μ, Στριγγάρης Κ, Βλάχος Λ Εργ. Ακτινολογίας Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΟΥ Πυρηνικός Ιατρός Επιμ. Α τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Α.Ν.Θ.

Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΟΥ Πυρηνικός Ιατρός Επιμ. Α τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Α.Ν.Θ. Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΟΥ Πυρηνικός Ιατρός Επιμ. Α τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Μοριακή Απεικόνιση (molecular imaging) Αυτή η μοναδική απεικονιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT Λύρα Μ, Γώγος Κ Φιλιππόπουλος Κ, Ιορδάνου Ι, Βλάχος Λ. Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ Λ.ΘΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑ Είδη σταδιοποίησης Κλινική σταδιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής)

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη Copyright Ατομικό Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί και αποτελούν το συχνότερο ενδοκρινολογικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Οι πιθανότητες ότι κάποιος θα ανακαλύψει έναν τουλάχιστον όζο θυρεοειδούς είναι 1 στις 10 ενώ σε

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση οστεομυελίτιδας διαβητικού ποδιού: Ερμηνεία σπινθηρογραφικών ευρημάτων

Διάγνωση οστεομυελίτιδας διαβητικού ποδιού: Ερμηνεία σπινθηρογραφικών ευρημάτων Κλινικό Φροντιστήριο: «Απεικονιστικές μέθοδοι» Διάγνωση οστεομυελίτιδας διαβητικού ποδιού: Ερμηνεία σπινθηρογραφικών ευρημάτων Σταματία Γεώργα Πυρηνικός ιατρός, Δρ. Α.Π.Θ, Επιμελήτρια A Γ Εργαστήριο Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαματσούλης Χειρουργός Θώρακος. Καρδιοχειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Μιχάλης Τσαματσούλης Χειρουργός Θώρακος. Καρδιοχειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» Μιχάλης Τσαματσούλης Χειρουργός Θώρακος Καρδιοχειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» Ασθενής 62 ετών με ΛΕΙΟΜΥΟΣΑΡΚΩΜΑ ΔΕΞΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ Το λειομυοσάρκωμα (LMS) της κάτω κοίλης φλέβας

Διαβάστε περισσότερα

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Πυρηνική Ιατρική Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πνευμονική Εμβολή Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πήξη αίματος Αιμόσταση: διακοπή της απώλειας αίματος Μηχανισμοί αιμόστασης : Αγγειοσύσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή. Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή

Πνευμονική εμβολή. Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή Πνευμονική εμβολή Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Διάγνωση της πνευμονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΚΘ)

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΚΘ) 1 Α' Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας, 2 ΩΡΛ Κλινική, Γ. Ν. Νίκαιας Εισαγωγή Το ΑΚΘ αποτελεί το 1% επί του συνόλου των κακοηθειών του θυρεοειδούς.εμφανίζεται σαν μία ταχέως αναπτυσσόμενη μάζα, διηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία του προστάτη σε ζώνες κατά McNeal

Ανατομία του προστάτη σε ζώνες κατά McNeal 15/1/2018 Νέα απεικονιστική προσέγγιση του καρκίνου του προστάτη. Θέσεις και περιορισμοί του σύγχρονου ακτινολόγου. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσ.Παπαγεωργίου ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και Θεραπεία Άρης Πολύζος Παθολόγος Ογκολόγος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθήνα Επιδηµιολογία -Αιτιοπαθογένεια Α) Κάπνισµα:Ένοχο για το 85-90% των καρκίνων πνεύµονος x 30vs

Διαβάστε περισσότερα

Μονήρης πνευμονικός όζος. Σταύρος Μ. Τρύφων MD, PhD, FCCP, Διευθυντής ΕΣΥ Πνευμονολόγος Γ. Ν. «Γ. Παπανικολάου» Θεσ/νίκη

Μονήρης πνευμονικός όζος. Σταύρος Μ. Τρύφων MD, PhD, FCCP, Διευθυντής ΕΣΥ Πνευμονολόγος Γ. Ν. «Γ. Παπανικολάου» Θεσ/νίκη Μονήρης πνευμονικός όζος Σταύρος Μ. Τρύφων MD, PhD, FCCP, Διευθυντής ΕΣΥ Πνευμονολόγος Γ. Ν. «Γ. Παπανικολάου» Θεσ/νίκη Συμβουλευτικές υπηρεσίες-honorarium Aspen Marathon Cyprus Astra Zeneca Elpen GSK

Διαβάστε περισσότερα