ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ Άμεσο κόστος, Έμμεσο κόστος, Κόστος ευκαιρίας, Μέσο κόστος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ Άμεσο κόστος, Έμμεσο κόστος, Κόστος ευκαιρίας, Μέσο κόστος"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει στόχο την παρουσίαση της κατάλληλης μεθοδολογίας και την πρακτική εφαρμογή της στην κοστολόγηση της υπηρεσίας αξονικού τομογράφου. Αντικείμενο της κοστολόγησης θα είναι η υπηρεσία αξονικού τομογράφου του 6 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ. Θα προσδιοριστεί το κόστος (των υλικών και ανθρώπινων πόρων) και θα επισημανθούν τα σημεία όπου αυτός ο προσδιορισμός είναι ασαφής. Στα σημεία αυτά θα προταθεί, όπου είναι δυνατόν, εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης της αβεβαιότητας. Το συνολικό κόστος που θα προκύψει, θα συγκριθεί με την τιμή του «κρατικού τιμολογίου», με την οποία το ΙΚΑ αποζημιώνει, για την εξέταση αξονικού τομογράφου, τις συμβεβλημένες με αυτό μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ Άμεσο κόστος, Έμμεσο κόστος, Κόστος ευκαιρίας, Μέσο κόστος SUMMARY This study aims at the presentation of the appropriate methodology and its practical application in the unit costing of the CT Scanner (Computer Tomography Scanner) service. As assessment object of the costing will be the CT Scanner health care service of the 6 th Hospital of the Social Security Organization (IKA, in Greek). The cost (of material and human resources) will be assessed and the points whereat this assessment is unclear will be highlighted. As to these points, an alternative manner of facing uncertainty, wherever possible, will be suggested. The total cost, which will result, will be compared to the price of the State price-list, on the basis of which IKA compensates, for a CT Scanner examination, the contracted with it units of health care services. KEY WORDS Direct cost, Indirect cost, Opportunity cost, Average cost

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε κάθε παραγωγική διαδικασία, και όχι μόνο στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας, υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία την ορίζουν απόλυτα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τη διαθεσιμότητα των πόρων και είναι η περιγραφή των διαδικασιών παραγωγής και το κόστος. Αν αυτά είναι γνωστά, τότε τα πάντα γι αυτήν την παραγωγική διαδικασία είναι γνωστά. Με την περιγραφή των διαδικασιών ασχολούνται οι ποιοτικές αναλύσεις, με τον ορισμό του κόστους οι κοστολογικές αναλύσεις. Η εργασία αυτή έχει στόχο να δημιουργήσει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την κοστολόγηση μίας υπηρεσίας βιοϊατρικής τεχνολογίας, της εξέτασης αξονικού τομογράφου, σε μία μονάδα υγείας του ΙΚΑ, το 6 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ. Θα καταδειχτεί, πρώτο, πόσο ρευστή και εξαρτώμενη από υποκειμενικούς παράγοντες είναι η έννοια του κόστους και, δεύτερο, θα εντοπισθούν οι επιπλέον δυσκολίες για τον προσδιορισμό του κόστους σε ένα δημόσιου χαρακτήρα οργανισμό, όπως το ΙΚΑ. Σκοπός της εργασίας είναι, πρώτο, να υπολογιστεί το κόστος της υπηρεσίας εξέτασης αξονικού τομογράφου για το ΙΚΑ για το έτος 2000 και, δεύτερο, το κόστος αυτό να συγκριθεί με την τιμή που το ΙΚΑ χρεώνεται όταν η υπηρεσία παρέχεται στους ασφαλισμένους του σε συμβεβλημένες μονάδες υγείας. Η τιμή αυτή καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα -αποτελεί το λεγόμενο «κρατικό τιμολόγιο». Στο 1 ο Κεφάλαιο ορίζεται η έννοια του κόστους, τόσο γενικά όσο και αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Αναπτύσσεται η λογική των δύο προσεγγίσεων του κόστους -οικονομική και λογιστική προσέγγιση- και εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται η λογιστική προσέγγιση. Στο 2 ο Κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας εξέτασης αξονικού τομογράφου του 6 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ και προσφέρονται βασικά στοιχεία ζήτησης και προσφοράς. Επίσης, ορίζεται ως μονάδα υπολογισμού του κόστους το μέσο κόστος ανά εξέταση και εξηγείται γιατί γίνεται αυτή η επιλογή. Στο 3 ο Κεφάλαιο γίνεται το πρώτο βήμα για τον καθορισμό του κόστους: προσδιορίζονται οι πόροι, οι οποίοι καταναλώνονται για την παραγωγή της υπηρεσίας

3 2 της εξέτασης, οι μονάδες μέτρησης του κόστους τους και η βάση υπολογισμού του κόστους κατανάλωσής τους. Επίσης, προσδιορίζονται οι πόροι για τους οποίους δεν μπορεί να καθορισθεί το κόστος και εξηγείται γιατί συμβαίνει αυτό. Στο 4 ο Κεφάλαιο γίνεται το δεύτερο βήμα για τον καθορισμό του κόστους: προσδιορίζονται οι μονάδες κάθε πόρου, οι οποίες καταναλώνονται ανά μονάδα εξέτασης. Γίνεται, επίσης, το τρίτο βήμα για τον καθορισμό του κόστους: προσδιορίζεται η νομισματική αξία κάθε πόρου που καταναλώνεται ανά μονάδα εξέτασης. Τέλος, στο 5 ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της ανάλυσης και γίνεται μία ευρύτερη συζήτηση.

4 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 1.1 Τι είναι κόστος Η έννοια του κόστους γενικά αναφέρεται στο μέγεθος των πόρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται ή καταναλώνονται στην παραγωγή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας: κόστος είναι η νομισματική αξία των πόρων οι οποίοι καταναλώνονται στην παραγωγή ή διανομή του αγαθού ή της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στο σύστημα φροντίδας υγείας, οι πόροι περιλαμβάνουν: το ανθρώπινο δυναμικό, τα αναλώσιμα, το βασικό εξοπλισμό, το κεφαλαιουχικό κόστος και το κόστος των υποστηρικτικών λειτουργιών (Bootman L. et al, 1996). Οι πόροι αυτοί -οι εισροές του συστήματος- με τη χρησιμοποίηση διαφόρων υπηρεσιών -εργαστηριακές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις, εγχειρήσεις, παραμονή σε νοσοκομείο κ.ά.- παράγουν πρόληψη και θεραπείες οι οποίες είναι οι εκροές του συστήματος. Συνεπώς, οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας, όπως αυτή του αξονικού τομογράφου, μπορούν να θεωρηθούν ως ενδιάμεσα αγαθά τα οποία καταναλώνουν βασικούς πόρους και με τη σειρά τους καταναλώνονται στην παραγωγή των θεραπειών. 1.2 Ορισμός βασικών εννοιών Παρακάτω, παρουσιάζονται βασικές έννοιες του κόστους, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Sloan F., 1996; Bootman L. et al, 1996): - Άμεσο κόστος (direct cost): περιλαμβάνει μεταβίβαση χρήματος. Εάν υπάρχει άμεση χρηματική ανταλλαγή για τη χρήση ενός πόρου τότε αυτό είναι άμεσο κόστος. - Έμμεσο κόστος (indirect cost)-(οικονομική προσέγγιση): αφορά τη χρησιμοποίηση του πόρου χωρίς χρηματική ανταλλαγή. Για παράδειγμα: η βοήθεια από μέλος της οικογένειας, χαμένες ώρες εργασίας. - Έμμεσο κόστος (indirect cost)-(λογιστική προσέγγιση): αναφέρεται στο κόστος των γενικών υποστηρικτικών λειτουργιών (overheads) και στο κεφαλαιουχικό κόστος. Οι υποστηρικτικές λειτουργίες αφορούν την κατανάλωση πόρων για τη διανομή υπηρεσιών σε όλη την παραγωγική μονάδα και όχι μεμονωμένα στα επιμέρους τμήματα. Επομένως, πρέπει να γίνει επιμερισμός του κόστους χρησιμοποίησής τους στα επιμέρους τμήματα. Η κατανάλωση ρεύματος, το ενοίκιο και η υπηρεσία καθαριότητας για συστεγαζόμενες μονάδες είναι παραδείγματα υποστηρικτικών λειτουργιών. Το κεφαλαιουχικό κόστος αναφέρεται στο κόστος των

5 4 παγίων (γη, κτίρια, μηχανήματα υποστήριξης, έπιπλα, σκεύη). (Σημείωση: στην οικονομική προσέγγιση, το έμμεσο κόστος της λογιστικής προσέγγισης ανήκει στο άμεσο κόστος, παρά το ότι η χρηματική ανταλλαγή είναι έμμεση). - Πάγιο κόστος (fixed cost): κόστος το οποίο δε μεταβάλλεται ανεξάρτητα της ποσότητας των εκροών. - Μεταβλητό κόστος (variable cost): κόστος το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με τη μεταβολή των εκροών. - Μέσο κόστος (average cost): εκφράζει τους πόρους οι οποίοι καταναλώνονται, ανά μονάδα εκροής. Προκύπτει με τη διαίρεση του συνολικού κόστους με την ποσότητα των εκροών. - Οριακό κόστος (marginal cost): εκφράζει το επιπλέον κόστος το οποίο προκύπτει από την παραγωγή μιας πρόσθετης (ή μιας λιγότερης) μονάδας εκροής. - Κόστος ευκαιρίας (opportunity cost): αναφέρεται στη χρήση του πόρου στην αξιακά υψηλότερα αποτιμούμενη εναλλακτική του χρήση. Δηλαδή, αναγνωρίζεται το γεγονός ότι οι πόροι οι οποίοι καταναλώθηκαν για την παραγωγή μιας υπηρεσίας θα μπορούσαν να είχαν καταναλωθεί για την παραγωγή άλλων υπηρεσιών. Το κόστος ευκαιρίας είναι η καλύτερη μέτρηση της αξίας ενός πόρου, όμως είναι πολύ δύσκολο να οριστεί. Αυτό που είναι εφικτό, είναι να μετρηθεί το κόστος σε εναλλακτικές δυνατότητες χρήσης του πόρου. Συμπερασματικά, το κόστος ευκαιρίας είναι μία έννοια η οποία δεν μπορεί να οριστεί με απόλυτο τρόπο. 1.3 Προσεγγίσεις του κόστους Στη βάση των προσεγγίσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, το κόστος μιας διαγνωστικής εξέτασης, όπως η αξονική τομογραφία, μπορεί να οριστεί με δυο τρόπους: - Οικονομική προσέγγιση: το κόστος διακρίνεται σε άμεσο και έμμεσο. Το άμεσο διακρίνεται σε ιατρικό και μη ιατρικό. Το άμεσο ιατρικό κόστος περιλαμβάνει τις υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξέταση καθεαυτή. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τη δαπάνη για το ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό καθώς επίσης και τη δαπάνη για αναλώσιμα και συντήρηση -μόνο όσο αφορά τα μηχανήματα και τα υλικά με τα οποία πραγματοποιείται η εξέταση. Στο άμεσο ιατρικό κόστος περιλαμβάνεται επίσης και η απόσβεση του μηχανήματος της εξέτασης, του αξονικού τομογράφου. Το άμεσο μη ιατρικό κόστος διακρίνεται σε

6 5 κεφαλαιουχικό κόστος, σε άμεσες διοικητικές δαπάνες (για μισθοδοσία και υλικά) και σε κόστος υποστηρικτικών λειτουργιών (overheads). Τέλος, το έμμεσο κόστος αφορά, όπως αναφέρθηκε, τη χρησιμοποίηση πόρων χωρίς χρηματική ανταλλαγή. - Λογιστική προσέγγιση: το κόστος διακρίνεται σε άμεσο και έμμεσο. Το άμεσο περιλαμβάνει το προσωπικό, τα αναλώσιμα, την απόσβεση του βασικού εξοπλισμού και τη συντήρησή του. Το έμμεσο περιλαμβάνει, όπως αναφέρθηκε, το κεφαλαιουχικό κόστος και το κόστος υποστηρικτικών λειτουργιών. Κόστος με την έννοια του έμμεσου της οικονομικής προσέγγισης δεν εξετάζεται στην προσέγγιση αυτή. Συμπερασματικά, η οικονομική προσέγγιση είναι η ευρύτερη: εκφράζει την έννοια του κόστους από την οπτική γωνία του χρήστη των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και της κοινωνίας γενικότερα όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, ο καθορισμός του κόστους εξαρτάται από την οπτική γωνία κάτω από την οποία γίνεται η κοστολογική ανάλυση. Η λογιστική προσέγγιση εκφράζει την έννοια του κόστους από την οπτική γωνία του διαχειριστή ενός προϋπολογισμού της διοίκησης του ΙΚΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση. 1.4 Tι δεν είναι το κόστος Συνοψίζοντας, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι: - το κόστος δε θα πρέπει να συγχέεται με την τιμή. Η τιμή αναφέρεται στο χρηματικό ποσό το οποίο ζητείται από τον πελάτη-χρήστη της υπηρεσίας. Μια επιχείρηση, για παράδειγμα, στην τιμή την οποία χρεώνει για τη χρήση μιας υπηρεσίας περιλαμβάνει και το αναμενόμενο γι αυτήν κέρδος (βέβαια, κάτω από την οπτική του πελάτη-χρήστη το κόστος ταυτίζεται με την τιμή). - το κόστος δε θα πρέπει να συγχέεται με την πληρωμή. Ειδικά όσο αφορά τις υπηρεσίες υγείας, είναι συνηθισμένο να υπάρχει πληρωμή από τρίτο μέροςκράτος ή ταμείο. Είναι λάθος να θεωρηθεί ότι μια προνοιακή παροχή, για παράδειγμα, είναι δίχως κόστος. - το κόστος δε θα πρέπει να συγχέεται με χρηματική ροή. Για παράδειγμα, εάν αρχίσει να παρέχεται μια καινούργια υπηρεσία δίχως αύξηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, είναι λάθος να θεωρηθεί ότι η υπηρεσία αυτή δεν

7 6 έχει εργατικό κόστος, παρόλο που η μισθοδοσία πριν και μετά την παροχή της υπηρεσίας παραμένει η ίδια. 1.5 Καθορισμός του κόστους στις υπηρεσίες υγείας Σύμφωνα με τους Bootman, Townsend και McGhan, για τον καθορισμό του κόστους μιας υπηρεσίας φροντίδας υγείας, πρέπει (Bootman L. et al, 1996): 1. Να καθορισθούν τα συστατικά μέρη, οι εισροές. Δηλαδή, να προσδιοριστούν οι πόροι που καταναλώνονται, η μονάδα μέτρησης του κόστους τους και η βάση υπολογισμού του κόστους κατανάλωσής τους. Σ αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι ο καθορισμός αυτός εξαρτάται από την οπτική γωνία κάτω από την οποία γίνεται η ανάλυση. Διαφορετικά αντιλαμβάνεται την έννοια του κόστους η διοίκηση ενός Νοσοκομείου από τη διοίκηση του ΙΚΑ. Ένα στοιχείο μπορεί να αντιπροσωπεύει κόστος κάτω από μια οπτική γωνία και όχι κάτω από μια άλλη οπτική. Για παράδειγμα, η μετάβαση του εξεταζόμενου στο χώρο εξέτασης, ιδιαίτερα όταν λόγω απόστασης απαιτεί μεταφορικό μέσο, έχει κόστος για τον εξεταζόμενο αλλά δεν αντιπροσωπεύει κόστος για το ΙΚΑ. Διαφορετικές οπτικές μπορεί να αντιπροσωπεύουν: ο χρήστης των υπηρεσιών υγείας, ο πάροχος της υπηρεσίας υγείας, το Υπουργείο Υγείας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η κοινωνία ή και άλλοι. Ωστόσο, σε περίπτωση αμφιβολίας υιοθετείται πάντα η άποψη της κοινωνίας η οποία είναι η ευρύτερη. 2. Να μετρηθούν οι μονάδες κάθε πόρου οι οποίες καταναλώνονται ανά μονάδα εκροής. Είναι χρήσιμο να μετρηθούν και να αναφερθούν οι μονάδες των πόρων που καταναλώθηκαν, ξεχωριστά από τη μετατροπή τους σε νομισματικές αξίες. Για παράδειγμα, είναι πιο αποκαλυπτικό το ότι για την πραγματοποίηση μιας εξέτασης αξονικής τομογραφίας κάτω κοιλίας απαιτούνται χ δόσεις γαστρογραφίνης αξίας ψ δραχμών η δόση, από το ότι η γαστρογραφίνη η οποία απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας εξέτασης αξονικής τομογραφίας κάτω κοιλίας κοστίζει χ*ψ δραχμές. 3. Να καθορισθούν νομισματικές αξίες. Παρόλο που το κόστος ευκαιρίας είναι το πραγματικό κόστος της κατανάλωσης ενός πόρου, αυτό είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί. Βέβαια, σε μια ανταγωνιστική αγορά η τιμή είναι ο καλύτερος δείκτης της αξίας και εκφράζει το κόστος ευκαιρίας. Όμως, η λειτουργία ανταγωνιστικής αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών φροντίδας υγείας είναι σε όλο τον κόσμο, με τη μερική εξαίρεση ελάχιστων χωρών, η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Συνεπώς, η τιμή

8 7 της αγοράς είναι πολύ πιθανό να μην εκφράζει απόλυτα το κόστος ευκαιρίας. Ωστόσο, είναι ο μόνος διαθέσιμος δείκτης της αξίας των πόρων, οι οποίοι καταναλώνονται για την παραγωγή της υπηρεσίας. 4. Να προσαρμοσθούν οι χρηματικές αξίες λόγω πιθανών διαφοροποιήσεων εξαιτίας μεταχρονολογημένης εισροής ή εκροής του χρηματικού ποσού. Το σημείο αυτό αφορά στη διάκριση της χρηματικής αποτίμησης τη χρονική στιγμή της βεβαίωσης της κατανάλωσης των πόρων από τη χρονική στιγμή της είσπραξης του χρηματικού αντιτίμου. Αν η είσπραξη των χρημάτων για την παροχή της υπηρεσίας καθυστερεί, είναι λάθος να αποτιμούνται οι πόροι στην τωρινή τους αξία. Πρέπει να αποτιμούνται στη μελλοντική τους αξία και συγκεκριμένα στην αξία της χρονικής στιγμής που γίνεται η πληρωμή. Δηλαδή, πρέπει να υπολογίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στην κατανάλωση και την είσπραξη του χρηματικού αντιτίμου. Όμως, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κανόνας ο οποίος να ορίζει το προεξοφλητικό επιτόκιο (depreciation). Πρέπει να γίνει σαφές ότι το προεξοφλητικό επιτόκιο δεν ταυτίζεται με το ρυθμό πληθωρισμού, αν και βέβαια σχετίζεται με αυτόν. 5. Να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα για κάθε κόστος το οποίο δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα. Κατάλληλη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis). Σε μία ανάλυση ευαισθησίας, η κοστολόγηση γίνεται ξανά, χρησιμοποιώντας διαφορετικές εκτιμήσεις στα σημεία αμφιβολίας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εκτιμηθεί η επίδραση που επέρχεται στο συνολικό κόστος, εξαιτίας της μεταβολής του μεγέθους ή της αξίας ενός πόρου. 6. Τέλος, σύμφωνα με τους Drummond, Stoddart και Torrance, εάν η κοστολόγηση αφορά την επιλογή από δυο ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις, τότε, στοιχεία κόστους τα οποία είναι κοινά δεν είναι αναγκαίο να υπολογίζονται, εφόσον δεν επηρεάζουν την επιλογή ανάμεσα στις εναλλακτικές λύσεις (Drummond M. et al, 1996). 1.6 Το πρόβλημα του έμμεσου κόστους της οικονομικής προσέγγισης Ένα από τα σημαντικότερα θέματα, τα οποία συνήθως αναδύονται στη διαδικασία της κοστολόγησης, είναι αυτό που αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αποτιμηθεί το έμμεσο κόστος, όπως αυτό ορίστηκε προηγουμένως σύμφωνα με την οικονομική προσέγγιση. Θα πρέπει να τονισθεί ότι είναι σημαντικό να μην περιορίζεται η κοστολογική ανάλυση στις δαπάνες. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι πόροι οι οποίοι καταναλώνονται, δίχως αυτή η κατανάλωση να εκφράζεται σε τιμές αγοράς.

9 8 Όσο αφορά τις υπηρεσίες υγείας οι βασικοί πόροι, οι οποίοι ενώ καταναλώνονται δεν εκφράζονται σε τιμές αγοράς, είναι ο χρόνος των εθελοντών (volunteer time) και ο χαμένος χρόνος του ασθενή και της οικογένειάς του (leisure time) (Drummond M. et al, 1996). Πρέπει δηλαδή να εκτιμηθεί ο χαμένος χρόνος των εξεταζόμενων, καθώς και των πιθανών συνοδών τους, κατά τη μετάβαση από τον τόπο κατοικίας στον τόπο της εξέτασης. Ο ορισμός νομισματικής αξίας για το χαμένο χρόνο είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Θα μπορούσε να οριστεί με βάση το μέσο ή το κατώτερο ημερομίσθιο, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικοί δείκτες του κόστους ευκαιρίας. Στη συνέχεια θα πρέπει να εξετασθεί το στοιχείο του από πόσο μακρινές περιοχές από το σημείο της εξέτασης προέρχονται οι εξεταζόμενοι και ποιο ποσοστό από αυτούς συνοδεύεται από συγγενικό πρόσωπο, ώστε να εκτιμηθεί η μέση διάρκεια χαμένου χρόνου. Λόγω λοιπόν των προφανών δυσχερειών στη συλλογή των στοιχείων και του έντονα υποκειμενικού χαρακτήρα της νομισματικής αποτίμησης του χαμένου χρόνου, η πιο συνηθισμένη πρακτική, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, είναι να μην κοστολογείται ο χαμένος χρόνος στη βασική ανάλυση κόστους. Αυτό που προτείνεται (Drummond M. et al, 1996) είναι να ερευνάται η επίδραση άλλων υποθέσεων μέσω ανάλυσης ευαισθησίας, είτε να υπολογίζεται ο χαμένος χρόνος εντελώς ανεξάρτητα από την κύρια ανάλυση κόστους. Ειδικά όσο αφορά διαγνωστικές εξετάσεις, όπως αυτή του αξονικού τομογράφου, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί και η μέση χρονική διάρκεια της αναμονής, από την έκδοση του παραπεμπτικού ως την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης. Σ αυτό το σημείο επανέρχεται το κρίσιμο ζήτημα της οπτικής γωνίας κάτω από την οποία εξετάζεται το κόστος. Επιπλέον, ζητήματα όπως ο χρόνος αναμονής, αφορούν μάλλον την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών παρά την κοστολόγησή τους καθεαυτή, τουλάχιστον κάτω από την οπτική γωνία του ΙΚΑ. Εξάλλου, όπως έχει σημειωθεί, η διαθεσιμότητα κάθε πόρου έχει δύο όψεις, την ποσοτική και την ποιοτική. Η κοστολογική ανάλυση εξετάζει βασικά την ποσοτική όψη της διαθεσιμότητας των πόρων αν και, βέβαια, η εξέταση αυτή γίνεται πάνω στη βάση ποιοτικών προδιαγραφών των διαδικασιών.

10 9 1.7 Συμπέρασμα Η κοστολόγηση είναι μία διαδικασία η οποία δεν μπορεί να τυποποιηθεί με απόλυτο τρόπο. Πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ορίζονται οι παραδοχές κάτω από τις οποίες αυτή πραγματοποιείται. Ο προσδιορισμός του έμμεσου κόστους της οικονομικής προσέγγισης είναι ένα ιδιαίτερα ασαφές και δύσκολο εγχείρημα, το οποίο, επιπλέον, έχει έντονα υποκειμενικό χαρακτήρα. Η λογιστική προσέγγιση είναι στενότερη από την οικονομική, αλλά σαφέστερα προσδιορίσιμη. Επιπλέον, εκφράζει την έννοια του κόστους από την οπτική γωνία του διαχειριστή ενός προϋπολογισμού. Η οπτική αυτή γωνία είναι το κύριο ενδιαφέρον αυτής της εργασίας: όπως αναφέρθηκε, σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός του κόστους της υπηρεσίας εξέτασης αξονικού τομογράφου για το ΙΚΑ και η σύγκριση της νομισματικής αποτίμησης αυτού του κόστους με την τιμή που χρεώνεται το ΙΚΑ, όταν η υπηρεσία παρέχεται σε συμβεβλημένη μονάδα υγείας. Συνεπώς, η κοστολογική ανάλυση, την οποία προτείνει η εργασία αυτή, θα στηριχθεί στη λογιστική προσέγγιση του κόστους. Το έμμεσο κόστος της οικονομικής προσέγγισης μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα και ανεξάρτητα από την κοστολογική ανάλυση.

11 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός στην Ελλάδα. Καλύπτει ασφαλιστικά όλους τους εργαζομένους οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία, εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους. Όπως είναι συνηθισμένο για τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα, στο ΙΚΑ κάτω από ενιαία διοίκηση ανήκουν ο κλάδος συντάξεων και ο κλάδος υγείας. Η ιδιαιτερότητα του ΙΚΑ είναι ότι παρέχει υπηρεσίες υγείας απευθείας στα μέλη του, μέσω των οργανωμένων του μονάδων υγείας. Αυτό ισχύει κυρίως για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας - το ΙΚΑ είναι και παραγωγός δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω των 5 Νοσοκομείων του. Οι βασικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΙΚΑ είναι οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και οι Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας (στις πρωτεύουσες των νομών). 2.1 Οι αξονικοί τομογράφοι του ΙΚΑ Το ΙΚΑ διαθέτει 7 αξονικούς τομογράφους, οι οποίοι, αν και ανήκουν στα Νοσοκομεία του Ιδρύματος, δε βρίσκονται, εκτός από έναν, στους χώρους των Νοσοκομείων -επίσης, το ΙΚΑ έχει παραχωρήσει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, αξονικό τομογράφο στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Στην πρώτη στήλη του Πίνακα 1, αναφέρονται τα Νοσοκομεία του ΙΚΑ στα οποία ανήκουν οι αξονικοί τομογράφοι. Στη δεύτερη στήλη του ίδιου Πίνακα, αναφέρονται τα Νοσοκομεία ή οι Νομαρχιακές ή Τοπικές Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ (Ν.Μ.Υγείας και Τ.Μ.Υγείας αντίστοιχα), όπου οι αξονικοί τομογράφοι βρίσκονται και λειτουργούν. Σε όλες τις περιπτώσεις, το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην υπηρεσία αξονικού τομογράφου ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικητικό ανήκει διοικητικά στο νοσοκομείο του ΙΚΑ, όπου ο τομογράφος ανήκει. Μόνη μερική εξαίρεση αποτελεί ο αξονικός τομογράφος του 6 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ, όπου το ιατρικό και μόνο προσωπικό ανήκει διοικητικά στο 1 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ. Επίσης, στα 2 ο, 6 ο, 7 ο και 1 ο (ΚΑΤ) Νοσοκομεία του ΙΚΑ λειτουργούν μαγνητικοί τομογράφοι

12 11 στον ίδιο χώρο και με κοινό προσωπικό δηλαδή το προσωπικό ανήκει στο ενιαίο Τμήμα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΙ ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ΙΚΑ Διοικητική ένταξη Χώρος αξονικών τομογράφων 1 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΚΑΤ, Σισμανόγλειο (2) 2 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Τ.Μ.Υγείας 25 ης Μαρτίου (2) 6 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Ν.Μ.Υγείας Αλεξάνδρας (1) 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ, Τζάνειο (2) - Νομαρχιακό Νοσοκομείο Μυτιλήνης Πηγή: Διεύθυνση Υγειονομικών Υπηρεσιών (Διοίκηση ΙΚΑ) Συμπερασματικά, η συνήθης μορφή, με την οποία το ΙΚΑ, ως παραγωγός υπηρεσιών φροντίδας υγείας, παρέχει την υπηρεσία εξέτασης αξονικού τομογράφου, είναι αυτή του ενιαίου Τμήματος αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, το οποίο ανήκει διοικητικά σε Νοσοκομείο του ΙΚΑ αλλά βρίσκεται σε άλλο χώρο -Νοσοκομείο του ΕΣΥ ή Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ. 2.2 Η υπηρεσία αξονικού τομογράφου του 6 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Όπως αναφέρθηκε, το ενιαίο Τμήμα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας του 6 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ δε βρίσκεται στο χώρο του Νοσοκομείου, αλλά σε αυτόν της Τοπικής Μονάδας Υγείας Αλεξάνδρας. Μία επιπλέον ιδιαιτερότητα, που επίσης αναφέρθηκε, είναι ότι το ιατρικό προσωπικό του Τμήματος ανήκει στο 1 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ το υπόλοιπο προσωπικό ανήκει στο 6 ο Νοσοκομείο. Το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας εξέτασης αξονικού τομογράφου είναι από τις 8 π.μ. έως τις 7 μ.μ. (11 ώρες) τις εργάσιμες ημέρες. Για 7 ώρες (8-9 και 13-19) τηρείται το σύστημα των προγραμματισμένων ιατρικών επισκέψεων (σημείωση: οι έννοιες «προγραμματισμένη ιατρική επίσκεψη» και «ραντεβού» θα χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες στο εξής). Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια συνεχής και προγραμματισμένη ροή εξεταζόμενων. Για 4 ώρες (9-13), η υπηρεσία αξονικού τομογράφου δε δέχεται ραντεβού από τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Για το διάστημα αυτό, λειτουργεί ξεχωριστό σύστημα ραντεβού, το οποίο εξυπηρετεί τη ζήτηση που

13 12 προέρχεται από ασφαλισμένους του Ιδρύματος οι οποίοι νοσηλεύονται σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ ή του ΙΚΑ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται μικρότερες αναμονές για τους νοσοκομειακούς ασθενείς (0-2 ημέρες αντί για ημέρες, για το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2000). Η υπηρεσία αξονικού τομογράφου εφημερεύει ανά 4 ημέρες (από τις 7 μ.μ. έως τις 7 π.μ.) και ανά 4 αργίες, οπότε και λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας και δέχεται μόνο εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά. Εκτός από τις ενδεχόμενες βλάβες, ο αξονικός τομογράφος δε λειτουργεί όταν υπάρχει προγραμματισμένη συντήρηση (service), η οποία πραγματοποιείται 8-9 φορές το χρόνο. Η συντήρηση δεσμεύει τον αξονικό τομογράφο για αρκετές ώρες (ο χρόνος δεν είναι σαφώς καθορισμένος, εφόσον η συντήρηση δεν είναι μία τυποποιημένη διαδικασία). Την προγραμματισμένη ημέρα της συντήρησης, δεν ορίζονται ραντεβού. Πραγματοποιούνται εξετάσεις μόνο σε νοσοκομειακούς ασθενείς, εφόσον η διαδικασία της συντήρησης ολοκληρωθεί μέσα στο ωράριο λειτουργίας. Από τις 3 Ιουλίου του 2000, τα ραντεβού για την υπηρεσία εξέτασης αξονικού τομογράφου, εκτός των νοσοκομειακών, προγραμματίζονται μέσω ανεξάρτητης υπηρεσίας η οποία προγραμματίζει και τα ραντεβού των ιατρών της Τ.Μ.Υγείας Αλεξάνδρας. Το διοικητικό προσωπικό του τμήματος αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας προγραμματίζει τα ραντεβού για την υπηρεσία αξονικού τομογράφου, μόνο όσο αφορά νοσοκομειακούς ασθενείς. Επίσης, προγραμματίζει τα ραντεβού για την υπηρεσία μαγνητικού τομογράφου, σε κάθε περίπτωση. Συμπερασματικά, υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα προγραμματισμού των ιατρικών επισκέψεων, στην υπηρεσία εξέτασης αξονικού τομογράφου του 6 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ: ένα για τους νοσηλευόμενους ασφαλισμένους, για το οποίο υπεύθυνο είναι το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος, και ένα για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους, για το οποίο υπεύθυνη είναι ανεξάρτητη υπηρεσία. 2.3 Η διαδικασία της εξέτασης Το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο υποστηρίζει το ραντεβού της υπηρεσίας αξονικού τομογράφου, δέχεται ως χρόνο πραγματοποίησης της εξέτασης τα 25 λεπτά, ανεξάρτητα από το είδος της εξέτασης. Από το χρόνο αυτό, τα 15 λεπτά θεωρείται ότι

14 13 αφιερώνονται στην εξέταση καθεαυτή και τα 10 λεπτά στην προετοιμασία της - βιογραφικό το οποίο παίρνει ο ιατρός από τον εξεταζόμενο, προετοιμασία του χώρου της εξέτασης από το νοσηλευτικό προσωπικό, μεταφορά του εξεταζόμενου από τον τραυματιοφορέα εφόσον αυτό απαιτείται, ρύθμιση του αξονικού τομογράφου για τη λήψη τομών σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού, ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού από τη νοσηλεύτρια εφόσον το κρίνει εκ των προτέρων απαραίτητο ο ιατρός. Σε περίπτωση κατά την οποία πραγματοποιούνται περισσότερες από μία εξετάσεις στον ίδιο εξεταζόμενο, ο θεωρούμενος ως απαιτούμενος χρόνος για κάθε επιπλέον εξέταση, είναι 15 λεπτά -δηλαδή, ο χρόνος προετοιμασίας των 10 λεπτών δεν επαναλαμβάνεται για κάθε επιπλέον εξέταση στον ίδιο εξεταζόμενο. Συνεπώς, για έναν εξεταζόμενο που πραγματοποιεί 2 εξετάσεις θεωρείται ότι απαιτούνται 40 λεπτά, για έναν που πραγματοποιεί 3 εξετάσεις θεωρείται ότι απαιτούνται 55 λεπτά κ.ο.κ. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο χρόνος των 15 λεπτών είναι ο μέσος χρόνος της εξέτασης. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν εξετάσεις οι οποίες διαρκούν, συνήθως, λιγότερο και άλλες οι οποίες διαρκούν, συνήθως, περισσότερο από τα 15 λεπτά. Γενικά, εξετάσεις οι οποίες είναι περισσότερο τυποποιημένες -δηλαδή, απαιτούν λιγότερες ρυθμίσεις- και απαιτούν λιγότερες τομές, διαρκούν λιγότερο. Παράδειγμα τέτοιας εξέτασης είναι αυτή του εγκεφάλου, για την οποία η ρύθμιση της απόστασης των τομών είναι συνήθως δεδομένη και ο αριθμός των τομών είναι σχετικά μικρός (15-16 τομές). Παράδειγμα εξέτασης η οποία απαιτεί περισσότερο χρόνο είναι αυτή του άκρου ποδός, η οποία απαιτεί, πρώτο, καταρχήν ρυθμίσεις από τον τεχνικό σύμφωνα με την κατά περίπτωση εκτίμηση του ιατρού, και, δεύτερο, σχετικά πολλές τομές (πιθανόν και περισσότερες από 30). Γενικά, οι εξετάσεις οι οποίες είναι λιγότερο τυποποιημένες, είναι αυτές που αφορούν τις αρθρώσεις των άκρων (ποδός και χειρός). Πρέπει να τονισθεί ότι ακόμα και η εξέταση του ίδιου τμήματος (ή οργάνου) του σώματος δεν μπορεί να τυποποιηθεί απόλυτα. Για παράδειγμα, η εξέταση του ίδιου τμήματος του σώματος μπορεί να διαφοροποιηθεί, στην περίπτωση που ο γιατρός κρίνει ότι απαιτείται η ενδοφλέβια λήψη σκιαγραφικού, προκειμένου να ληφθούν

15 14 νέες τομές. Η διαφοροποίηση αυτή δεν αφορά μόνο το χρόνο εξέτασης αλλά και την κατανάλωση αναλώσιμων υλικών. Επομένως, εκτός από τις εξετάσεις οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερες καταρχήν ρυθμίσεις, και οι καταρχήν σχετικά τυποποιημένες εξετάσεις δεν πραγματοποιούνται σε κάθε περίπτωση με τον ίδιο τρόπο. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει η κατάσταση και η συμπεριφορά του εξεταζόμενου. Κατάκοιτοι, υπερήλικες, αγχώδεις ή μη συνεργάσιμοι εξεταζόμενοι, παρατείνουν τη διάρκεια της εξέτασης. Για παράδειγμα, εξεταζόμενοι οι οποίοι κινούνται κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή δεν εισπνέουν με το σωστό τρόπο και στο σωστό χρόνο, όπου αυτό απαιτείται. Είναι, τέλος, σημαντικό να αναφερθεί ότι ο αξονικός τομογράφος του 6 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ είναι παλαιάς τεχνολογίας -τοποθετήθηκε το Μάρτιο του Απαιτεί πολλαπλάσιο χρόνο, σε σχέση με αυτούς που είναι νεώτερης τεχνολογίας, για την πραγματοποίηση ίδιου τύπου εξετάσεων. Αυτό συμβαίνει για μια σειρά από λόγους, οι οποίοι είναι σχετικοί με την παλαιότητα της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, απαιτούνται περισσότερες και χειροκίνητες ρυθμίσεις, απαιτείται αναμονή -έως και 35 δευτερολέπτων- για την πραγματοποίηση τομής, εφόσον η υγρασία ανέλθει πάνω από 93%, απαιτείται από τους εξεταζόμενους να εισπνέουν για τη λήψη τομών, σε ορισμένες συνηθισμένες εξετάσεις. Συμπερασματικά, η διαδικασία της εξέτασης αξονικού τομογράφου δεν είναι τυποποιημένη σε καμία περίπτωση: διαφέρει για τα διαφορετικά τμήματα (ή όργανα) του σώματος, και, επίσης, δεν μπορεί να τυποποιηθεί απόλυτα ούτε όσο αφορά εξέταση στο ίδιο τμήμα (ή όργανο) του σώματος. 2.4 Γενικά στοιχεία προσφοράς και ζήτησης Ο μέσος όρος αριθμού εξετάσεων ανά εξεταζόμενο είναι περίπου 1,5 για τα δύο τελευταία έτη (Πίνακας 2). Η μείωση της παραγωγικότητας -κατά 13,2%- που παρατηρείται το 2000, σε σχέση με το 1999 (Πίνακας 2), οφείλεται στην εφαρμογή του προγράμματος ραντεβού μέσω ανεξάρτητης υπηρεσίας. Το πρόγραμμα αυτό, όπως προαναφέρθηκε, άρχισε να εφαρμόζεται στις 3 Ιουλίου 2000, συνεπώς, εφαρμόσθηκε σε όλη τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του Αν συγκριθούν τα χρονικά διαστήματα του δεύτερου εξαμήνου κάθε έτους και η μείωση

16 15 της παραγωγικότητας που προκύπτει το 2000, σε σχέση με το 1999, ανέρχεται σε 27,8% (Πίνακας 3). ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 6 ΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑ Έτος Αριθμός εξετάσεων αξονικού τομογράφου (1) Αριθμός εξεταζομένων (2) Αριθμός εξετάσεων ανά εξεταζόμενο (1) / (2) , ,50 (2000) / 86,8 86,1 - (1999) % Πηγή: Τμήμα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας (6 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 6 ΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑ Χρονική διάρκεια Αριθμός εξετάσεων Αριθμός εξεταζομένων αξονικού τομογράφου / 1999 (1) / 2000 (2) (2) / (1) % 72,2 70,6 Πηγή: Τμήμα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας (6 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ), Η μείωση της παραγωγικότητας εξηγείται από το γεγονός ότι το πληροφοριακό σύστημα, που υποστηρίζει το πρόγραμμα των μη νοσοκομειακών ραντεβού, θέτει στον αριθμό των ραντεβού ανώτατο όριο, το οποίο δεν υπήρχε ως τότε. Ως αποτέλεσμα, ο ανώτατος αριθμός εξεταζόμενων ανά ημέρα δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση τους 16 (2 στο ωράριο 8-9 και 14 στο ωράριο 13-19). Στην ακραία αυτή περίπτωση, ο κάθε εξεταζόμενος πραγματοποιεί μία μόνο εξέταση, οπότε ο αριθμός των εξετάσεων είναι επίσης 16. Στη μέση περίπτωση όπου, όπως αναφέρθηκε, αντιστοιχούν 1,5 εξετάσεις ανά εξεταζόμενο, πραγματοποιούνται 18 εξετάσεις σε 13 εξεταζομένους (Πίνακας 4).

17 16 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 6 ΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑ Αριθμός εξετάσεων ανά εξεταζόμενο Δυνατός αριθμός εξεταζομένων ανά ημέρα Δυνατός αριθμός εξετάσεων ανά ημέρα 1, , , Ίδιοι υπολογισμοί Στο ωράριο του συστήματος ραντεβού για τους νοσοκομειακούς ασθενείς (9-13) δεν τίθεται ανώτατο όριο ραντεβού ανά ημέρα, εφόσον το σύστημα αυτό δεν υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστημα που να θέτει τέτοιο περιορισμό. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, οπότε η τυχόν γρηγορότερη διεκπεραίωση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Πρέπει να σημειωθεί, ότι στο σύστημα ραντεβού της υπηρεσίας μαγνητικού τομογράφου δεν παρατηρείται μείωση της παραγωγικότητας το 2000, σε σχέση με το 1999 (Πίνακας 5). Αυτό συμβαίνει γιατί το σύνολο των ραντεβού εξακολουθεί να προγραμματίζεται από το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας -όπως συμβαίνει μόνο για τους νοσοκομειακούς ασθενείς στην υπηρεσία αξονικού τομογράφου- οπότε υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 6 ΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑ Έτος Αριθμός εξετάσεων μαγνητικού τομογράφου (1) Αριθμός εξεταζομένων (2) Αριθμός εξετάσεων ανά εξεταζόμενο (1)/(2) , ,11 (2000) / 102,0 103,8 - (1999) % Πηγή: Τμήμα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας (6 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ)

18 17 Τέλος, οι εργάσιμες ημέρες -εκτός των εφημεριών- για την υπηρεσία αξονικού τομογράφου του 6 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ ήταν 251, για το έτος Από αυτές, τις 23 ημέρες η υπηρεσία δεν προσφέρθηκε, λόγω προγραμματισμένης συντήρησης ή βλάβης του μηχανήματος του αξονικού τομογράφου (Πίνακας 6). Συνεπώς, η προσφορά της υπηρεσίας, εκτός εφημεριών, ήταν, κατά μέσο όρο, 19 ημέρες ανά μήνα για το έτος 2000 (αναλυτικά: 228 / 12 = 19). ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 6 ΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑ (2000) Κατάσταση λειτουργίας Αριθμός ημερών Αριθμός ημερών (%) Εργάσιμες ημέρες ,0 Λειτουργία ,8 Συντήρηση 8 3,2 Βλάβη 15 6,0 Πηγή: Τμήμα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας (6 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ) Συμπερασματικά, η παροχή μίας ποιοτικότερης υπηρεσίας από το ΙΚΑ προς τους ασφαλισμένους του -ορισμός ραντεβού μέσω ανεξάρτητης υπηρεσίας, με την υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος- είχε ως παρενέργεια τη μείωση της αποδοτικότητας. 2.5 Αναλυτικά στοιχεία ζήτησης Η διαχείριση της υποδοχής των εξεταζομένων, στην υπηρεσία αξονικού και μαγνητικού τομογράφου του 6 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ, δεν υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστημα. Τα στοιχεία των χρηστών καταχωρούνται χειρόγραφα στο «Μητρώο ασθενών» (βιβλίο των εξεταζομένων, στην ουσία). Προκειμένου να αντληθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των εξεταζομένων και, κυρίως, των ειδών των εξετάσεων, κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων αυτών για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Επιλέχθηκαν οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος του Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών μηνών, η υπηρεσία αξονικού τομογράφου λειτούργησε για 37 ημέρες πλήρως και για μία επιπλέον ημέρα μερικώς, μόνο με νοσοκομειακούς

19 18 εξεταζομένους, λόγω συντήρησης του μηχανήματος. Εφόσον, όπως αναφέρθηκε, η μέση διάρκεια λειτουργίας ανά μήνα ήταν 19 ημέρες, για το έτος 2000, οι δύο αυτοί μήνες είναι καταρχήν αντιπροσωπευτικοί. Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ότι κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2000 πραγματοποιήθηκαν 1071 εξετάσεις σε 704 άτομα (μέση τιμή: 1,52 εξετάσεις ανά άτομο).όσο αφορά τα χαρακτηριστικά των χρηστών: η μέση ηλικία τους είναι 59,0 ετών το 58,8% (414 άτομα) είναι γυναίκες και το 41,2% (290 άτομα) είναι άνδρες Όσο αφορά τον τόπο της μόνιμης κατοικίας των χρηστών: 49,4% (348 άτομα) είναι κάτοικοι του Δήμου της Αθήνας 40,6% (286 άτομα) είναι κάτοικοι των υπόλοιπων Δήμων της πρώην Περιφέρειας Πρωτευούσης 3,3% (23 άτομα) είναι κάτοικοι των υπόλοιπων περιοχών των Νομών Αττικής και Πειραιά περιλαμβάνονται τα νησιά του Αργοσαρωνικού και εφαπτόμενες της Πρωτεύουσας περιοχές, όπως οι Αχαρνές και τα Άνω Λιόσια 2,2% (15 άτομα) είναι κάτοικοι νομών που συνορεύουν με το νομό Αττικής 4,4% (31 άτομα) είναι κάτοικοι υπόλοιπων νομών της χώρας 0,1% (1 άτομο) είναι κάτοικος εξωτερικού Όσο αφορά το είδος της εξέτασης, ανάλογα με το τμήμα του σώματος που αφορούσε, αυτές ήταν: 1. 26,3% άνω κοιλίας (282 εξετάσεις) 2. 21,8% κάτω κοιλίας (233 εξετάσεις) 3. 17,2% εγκεφαλικού κρανίου (184 εξετάσεις) 4. 14,2 % θώρακα (152 εξετάσεις) 5. 10,6% οσφυοιερής μοίρας σπονδυλικής στήλης (113 εξετάσεις) 6. 3,6% σπλαχνικού κρανίου (39 εξετάσεις) 7. 3,0% αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (32 εξετάσεις) 8. 1,4% οπισθοπεριτόναιου (15 εξετάσεις) 9. 0,9% άκρου ποδός (10 εξετάσεις) 10. 0,7% θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (8 εξετάσεις) 11. 0,3% άκρου χειρός (3 εξετάσεις)

20 19 Δηλαδή, το 90,1% του συνόλου των εξετάσεων αφορούν 5 τμήματα του σώματος (άνω κοιλία, κάτω κοιλία, εγκεφαλικό κρανίο, θώρακα, οσφυοιερή μοίρα σπονδυλικής στήλης). Το 93,7% των εξετάσεων (1004 στις 1071) αφορούν τα παραπάνω τμήματα του σώματος, δίχως επιπλέον εντοπισμό. Μόνο το 6,3% των εξετάσεων (67 στις 1071) αφορούν μέρος των παραπάνω τμημάτων του σώματος. Για παράδειγμα, 18 από τις 184 εξετάσεις του εγκεφαλικού κρανίου ήταν εντοπισμένες, οι 12 στα λιθοειδή οστά και οι 6 στην υπόφυση (οι υπόλοιπες 166 αφορούσαν το εγκεφαλικό κρανίο συνολικά). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις του τραχήλου -20 σε αριθμόπεριλαμβάνονται σε αυτές του σπλαχνικού κρανίου, παρόλο που ιατρικά πρόκειται για διαφορετικά τμήματα του σώματος. Οι εντοπισμένες εξετάσεις δεν είναι πιο σύντομες από τις υπόλοιπες. Άλλωστε, συνήθως δεν είναι τυποποιημένες. Επιπλέον, απαιτούν τη λήψη πιο κοντινών μεταξύ τους τομών, οπότε ο συνολικός αριθμός των τομών τους δεν είναι απαραίτητα μικρότερος από αυτόν των μη εντοπισμένων εξετάσεων. Συμπερασματικά, δεν υπάρχουν στοιχεία για την κατανομή των εξετάσεων ανά είδος εξέτασης, λόγω της μη ύπαρξης μηχανογράφησης. Από την επεξεργασία των χειρόγραφων στοιχείων δύο μηνών, προέκυψε ότι το 90,1% του συνόλου των εξετάσεων αφορούν 5 από τα 11 τμήματα του σώματος και, επίσης, ότι το 93,7% των εξετάσεων αφορούν εξετάσεις δίχως επιπλέον εντοπισμό. 2.6 Συμπέρασμα Η εξέταση του αξονικού τομογράφου δεν είναι τυποποιημένη. Υπάρχουν, καταρχήν, 11 βασικά είδη εξέτασης, τα οποία αφορούν τα διαφορετικά τμήματα του σώματος, για τα οποία ο τρόπος πραγματοποίησης της εξέτασης είναι διαφορετικός. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει επιπλέον εντοπισμός σε όργανο ή σημείο του τμήματος του σώματος, γεγονός που διαφοροποιεί την εξέταση. Επιπλέον, ούτε η εξέταση στο ίδιο τμήμα του σώματος είναι απόλυτα τυποποιημένη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι τυποποιημένος ο αριθμός των τομών που απαιτούνται για την εξέταση ενός τμήματος του σώματος (για παράδειγμα, εξέταση

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών».

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14 / 2 /2008 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32 / 171 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική Παρακολούθηση Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Περιστατικών: Υφιστάμενη Κατάσταση και οι Δυνατότητες Εφαρμογής

Η Λογιστική Παρακολούθηση Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Περιστατικών: Υφιστάμενη Κατάσταση και οι Δυνατότητες Εφαρμογής Η Λογιστική Παρακολούθηση Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Περιστατικών: Υφιστάμενη Κατάσταση και οι Δυνατότητες Εφαρμογής Εισηγητής: Θωμάς Λάζαρης 1 Συνεισηγητές: Αλέξανδρος Δαβαρίας 2 Παντελής Αδάμ 3 Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0001 ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 4442 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 0444 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. 4441 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Καθιέρωση ποσοστού συμμετοχής ασφαλισμένων ύψους 10% επί της δαπάνης προϊόντων ειδικής διατροφής, ορισμό ανώτατου ορίου ωρών ημερησίως για υπηρεσίες φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2. Αναλυτική κατάσταση (εις τριπλούν) 3. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Είσπραξης Νοσηλίων ή Χρηματικό Λογαριασμό με στρογγυλή

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ Μάρτιος 2012

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ Μάρτιος 2012 Παρουσίαση αποτελεσμάτων ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ Μάρτιος 2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD, Αναστάσης Σκρουμπέλος BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Good.. newsletter Αγαπητοί πελάτες, Η δέσµευσή µου την στιγµή που επιλέξαµε παρέα το συµβόλαιο της νοσοκοµειακής σας περίθαλψης ήταν να είµαι παρόν σε κάθε συµβουλή αλλά και ενηµέρωση. Συγκεντρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της Κέντρο Παραγωγικότητας ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η έννοια της Κέντρο Παραγωγικότητας ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Η έννοια της Παραγωγικότηταςό Μαρία Νικολάου Χρίστου Ανώτερη Λειτουργός Παραγωγικότητας Κέντρο Παραγωγικότητας ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 Τι εννοούμε με τον όρο παραγωγικότητα; Είναι ένας τρόπος έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 1 Η απεικόνιση βοηθά τους γιατρούς στη διάγνωση και στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11. ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11. ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15 Κεφάλαιο 1: Υγεία και Φροντίδα Υγείας...17 Εισαγωγή...17 Υγεία: Ορισµοί, προσδιοριστικοί παράγοντες, δείκτες...18

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Αράμ Μπαλιάν Ph.D Manager- Social Security & Health Care Solutions Στόχοι Αρχιτεκτονική ψηφιακών υπηρεσιών πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΈΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ (1) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΡΓΟ Κοινά στοιχεία & διαφορές Διενεργούνται από ανθρώπους (και) μηχανές Διαθέτουν περιορισμένους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εργασιακή Θεωρία της Αξίας του Μαρξ Σημειώσεις του Λευτέρη Τσουλφίδη Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ο Νόμος της Αξίας του Μαρξ Ο καπιταλισμός ορίζεται ως το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας.

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Αγαπητοί συνεργάτες, Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 6: Θεωρία Κόστους Παραγωγής. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 6: Θεωρία Κόστους Παραγωγής. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 6: Θεωρία Κόστους Παραγωγής Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Το φαρμακείο στην εποχή του internet Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Χαρακτηριστικά της εποχής μας Χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι: η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας

Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας Ορισμός οικονομικής αξιολόγησης Η συγκριτική ανάλυση εναλλακτικών στρατηγικών ως προς το κόστος και το αποτέλεσμα Drummond et al (1987) Ορισμοί του Κόστους Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Κοστολόγησης. Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Τύποι Κοστολόγησης. Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Τύποι Κοστολόγησης Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Βασικές Έννοιες Χρησιμότητα της Κοστολόγησης Τύποι Κοστολόγησης Τυπολογία Κοστολόγησης Είδη Κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Πόσο Κοστίζει; (Τα Οικονοµικά της Υγείας)

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Πόσο Κοστίζει; (Τα Οικονοµικά της Υγείας) ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Πόσο Κοστίζει; (Τα Οικονοµικά της Υγείας) Κόστος της Υγείας Υγεία αφορά και ανησυχεί όλους συνεχής κρίση ελλείψεις κρεβατιών στα νοσοκοµεία ασθενείς να περιµένουν για ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. ΓΕΝΙΚΑ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Στα πλαίσια της υγειονομικής μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Συντελεστής και βάση καταλογισμού ΓΒΕ 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Διακομιδή ασθενών από το ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση για εκπαιδευση

Ζήτηση για εκπαιδευση Ζήτηση για εκπαιδευση Έστω, ότι η ζωή ενός ατόμου i, i = 1,, n, χωρίζεται σε δυο περιόδους, t και t + 1. Η πρώτη περίοδος αφορά την εφηβεία και η δεύτερη περίοδος αφορά την ενηλικίωση. Το άτομο αφιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα Το οικονομικό φορτίο του καπνίσματος για το ιατροασφαλιστικό σύστημα σε κρίση στην Ελλάδα Tσαλαπάτη Κωνσταντίνα ΒScEcon, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Απρίλιος 2013 Το

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ: 04/04/2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: Φ37/40 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα