ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΙΑ ΚΑΙ Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Η Σ Τ Η ΓΛ Ω ΣΣΑ (Η Π Ε Ρ ΙΠ Τ Ω Σ Η ΤΩΝ ΙΔΙΩ ΤΙΣΜ Ω Ν )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΙΑ ΚΑΙ Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Η Σ Τ Η ΓΛ Ω ΣΣΑ (Η Π Ε Ρ ΙΠ Τ Ω Σ Η ΤΩΝ ΙΔΙΩ ΤΙΣΜ Ω Ν )"

Transcript

1 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΟΤΣΙΟΤ ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΙΑ ΚΑΙ Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Η Σ Τ Η ΓΛ Ω ΣΣΑ (Η Π Ε Ρ ΙΠ Τ Ω Σ Η ΤΩΝ ΙΔΙΩ ΤΙΣΜ Ω Ν ) Ο συνδυασμός, κατά τη διαδικασία της γλωσσικής δραστηριότητας, των ανταγωνιστικών τάσεcov που αναφέρονται στον τίτλο αυτής της μ ε λέτης, δημιουργεί ποικίλα προβλήματα τα οποία απασχολούν κατά κύριο λόγο τη θεωρητική γλωσσολογία (η δημιουργικότητα στη γλώσσα, η σχέση φθόγγου-σημασίας και τα χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης, κ.ά.). 'Οσον αφορά την παρούσα μελέτη, ο στόχος-της είναι πολύ πιο συγκεκριμένος και σε μεγάλο βαθμό περιγραφικός: αποσκοπεί στη σκιαγράφηση μ:ας γενικής εικόνας του τμήματος των ιδιωτισμών, ή των φρασεο- λογισμών της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας (Κ Ν Ε ). Ωστόσο, αφορμή για τον τίτ?^ο υπήρξε η διαπίστωση ότι στον καθορισμό των βασικών ι διοτήτων τα>ν φρασεολογισμών, και ως ένα από τα κριτήρια που συμβάλλουν στην αναγνώριση και την ταξινόμησή τους, μπορεί να χρησιμεύσει ο βαθμός της (αν)ελευθερίας ή, μάλλον, οι αναλογίες μεταξύ της δημιουργικότητας και της ελευθερίας του ομιλητή από τη μια πλευρά, κα'- των διάφορων περιορισμών, από την άλλη. δηλαδή της δέσμευσης, της «ανελευθερίας», Η παραπάν<υ αντίθεση καθορίζει και τον γενικό προσανατολισμό της παρούσας μελέτης* η περιγραφή και η κατάταξη το^ν φρασεολογισμών γίνεται βασικά από την ειδική αυτή σκοπιά, χωρίς να επιδιώ κεται η ολόπλευρη εξέταση του θέματος (πράγμα που θα ήταν, εξάλλου, ανέφικτο στα πλαίσια ενός άρθρου σαν κι αυτό εδο>). Από θεωρητική άποψη ακολουθήσαμε το παραδοσιακό μοντέλο με την τριμερή διάκριση της γλο^σσικής οργάνο^σης σε Φωνολογία: Λεξιλόγιο: Γραμματική, και με την περαιτέρω υποδιαίρεση της Γραμματικής σε Μορφολογία: Σύνταξη. Το μοντέλο αυτό - έστω κι αν μπορεί ίσως να φανεί απαρχαιοηχένο ή υπεραπλουστευμένο - κρίθηκε ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. Τα επιχειρήματα που στηρίζουν την αντίθεση Γραμματική: Λεξιλόγιο, μπορούν να συνοψιστούν ως παράθεση των κυριότερων διακριτι

2 232 Βικτωρία Μότσιου κών γνωρισμάτων των γραμματικών φαινομένων από τη μια πλευρά, και των λεξικών από την άλλη1. Συγκεκριμένα: 1. Οι σχέσεις που δηλώνονται στη γραμματική (οι γραμματικές σημασίες δηλαδή) χαρακτηρίζονται από κανονικότητα και επαναληπτικότητα, μπορούν να γενικευτούν υπό τη μορφή [γραμματικών] κανόνων και είναι υποχρεωτική η έκφρασή τους με ειδικά τυπικά μέσα. Στο λεξιλόγιο όπου πρόκειται για σχέσεις μοναδικές, εξειδικευμένες και δύσκολα «γενικεύσιμες», τέτοια τυπικά μέσα δεν υπάρχουν. 2. Οι γραμματικές σημασίες, αν και μπορούν να έχουν αντίκρισμα σε φαινόμενα της εξωγλωσσικής πραγματικότητας (π.χ. η κατηγορία του αριθμού στα ουσιαστικά), όμως πιο συχνά δηλώνουν ενδοσυστηματικές, δομικές σχέσεις - τους εσωτερικούς κανόνες του κώδικα - χωρίς καμιά αναφορά στην εξωγλωσσική πραγματικότητα (π.χ. οι γραμματικές κατηγορίες γένους - αριθμού-πτώσης που «επιβάλλονται» στο επίθετο-προ- σδιορισμό με μορφή συμφωνίας με το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό). ΙΥ αυτό η γραμματική σημασία συχνά ορίζεται ως «δομική», σε αντίθεση με την «αναφορική» - λεξική, η οποία έχει κάποιο σημείο αναφοράς έξω από τη γλώσσα (αυτό, εξάλλου, καθορίζει και τη μοναδικότητα της λεξικής σημασίας). 3. Τα μέσα έκφρασης γραμματικών σχέσεων ανήκουν σε «κλειστό» κατάλογο και έχουν υψηλή σχετική συχνότητα εμφάνισης σ ένα γλωσσικό «δείγμα». Αντίθετα, τα λεξικά στοιχεία ανήκουν σε «ανοιχτό» κατάλογο και η σχετική συχνότητα εμφάνισής τους είναι χαμηλότερη. 4. Τέλος, η γλωσσική δραστηριότητα στον τομέα της γραμματικής διέπεται από προβλεψιμότητα και αιτιολόγηση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ* ότι στο λεξιλόγιο. Σ* αυτό το θέμα θα επανέλθουμε παρακάτω. Το σύνολο των παραπάνω κριτηρίων (μολονότι όχι απόλυτων) μας προσφέρει ένα θεωρητικό στήριγμα, προβάλλοντας τα γλωσσικά φαινόμενα από εκείνη την οπτική γωνία που δείχνει να δικαιολογείται η αντιπαράθεση Γραμματικής vs. Λεξιλόγιου ως δυο ξεχωριστών, πλην όμως αλληλοεξαρτημένων περιοχών του σημασιολογικού επιπέδου (με την έννοια της «πρώτης άριθρωσης») της γλώσσας. Αυτή η θεωρητική βάση συνδυάζεται με τη γνωστή άποψη, σύμφωνα με την οποία «στη βάση της γλωσσικής συμπεριφοράς βρίσκονται δυο θεμελιώδεις λειτουργίες (operations): επιλογή και συνδυασμός»2. Συγκρίνοντας τώρα από αυτή την άποψη τη γραμματική και το λεξιλόγιο» 1. Βλ. Jakobson 1971b: 489, Bulygina 1972: (και τη βιβλιογ?.), M artinet 1976: 133-4, Lyons 1977: 383-4, Leech 1981: 179, Cruse 1986: 3-4, U fim tseva , Μότσιου 1983: Jakobson 1971c: 292, Jakobson 1971a: 241, 243.

3 Ελευθερία και δέσμευση στη γλώσσα 233 θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε τη διαφορά μεταξύ τους (κάπως χονδρικά, δηλ. με τρόπο γενικό και ίσως με μια δόση απλούστευσης) ως εξής. Το λεξιλόγιο, από τη μια πλευρά, προσφέρει στοιχεία προς επιλογή και που είναι μέσα κατονομασίας, ενώ η γραμματική, από την άλλη, - κυρίως τα μέσα και τους τρόπους συνδυασμού. Τα προσφερόμενα από το λ ε ξιλόγιο έτοιμα στοιχεία είναι μονάδες του συστήματος (όπως το «λέξημα», που είναι μια σημασιολογική σταθερή, μια αφαίρεση από τις πραγματο)σες στο λόγο, δηλαδή από τις «γραμματικές λέξε*ς» - τους γραμματικούς τύπους, και τις αντίστοιχες «φωνολογικές λέξεις»), ενώ η συνταγματική δραστηριότητα, δηλαδή κατασκευή συνταγμάτων, σε όλα τα επίπεδα, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική της πραγμάτωσης του συστήματος κατά τη συγκεκριμένη πράξη γλωσσικής επικοινωνίας. Έ τσ ι, στο λεξιλόγιο κυριαρχούν οι παραδειγματικές σχέσεις και οι διαδικασίες της επιλογής, ενώ η γραμματική είναι η περιοχή της συνταγματικής δραστηριότητας, που ως τελικό στόχο έχει την κατασκευή του γλωσσικού μηνύματος. Αυτή η διάκριση, όπως άλλωστε και τόσες άλλες που κάνουμε κατά την ανάλυση της γλώσσας, δεν ισχύει απόλυτα. Έ τ σ ι οι σχέσεις στο λεξιλόγιο δεν περιορίζονται στον παραδειγματικό άξονα* στην επιλογή λεξημάτων συμμετέχουν επίσης (εκτός από διάφορους εξω-συστηματικούς» πραγματολογικούς παράγοντες, με προ>το και κύριο την πρόθεση του ο μιλητή) περιορισμοί που προέρχονται από το συγκεκριμένο γλωσσικό π ε ριβάλλον και που έχουν σχέση με τη σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή δραστηριότητα. Είναι οι λεγόμενοι «επιλογικοί περιορισμοί» που δεν επιτρέπουν π.χ. στα ελληνικά συνδυασμούς όπως * ξανθό πουκάμισο, * κλούβιο ψωμί, *β α - θειά κούραση, * μπαγιάτικο γάλα κ.ά.1. Ό μω ς αυτού του είδους περιορισμοί συνδυαστικοτητας λεξημάτων δεν έχουν εκείνον τον κανονικό, ε παναληπτικό και καθολικό χαρακτήρα, ο οποίος διακρίνει τους γραμματικούς κανόνες συνδυαστικοτητας* οι λεξικοί περιορισμοί ισχύουν επ ιλεκτικά, «ατομικά» και αφορούν μεμονο^μένες περιπτώσε'ς, δηλαδή διακρίνονται για μοναδικότητα, που είναι τόσο χαρακτηριστική των λεξικών φαινομένων. Από την άλλη πλευρά, ο γραμματικός τομέας δεν είναι απαλλαγμένος από τις διαδικασίες της επιλογής ανάμεσα σε ορισμένα προσφερόμενα έτοιμα στοιχεία - μορφήματα, παραγωγικά μοντέλα, δομικά σχήματα φράσεων και προτάσεων. Αλλά η επιλογή εδώ γίνεται από π ε 1. Καθώς, βέβαια, και συνδυασμούς του τύπου ^τετράγωνος κύκλος, *πράσινη α γελάδα ή *ο τοίχος θρηνεί, κλπ. Πλην όμως, οι παράγοντες που καθιστούν τα παραπάνω συντάγματα μη αποδεκτά πρέπει να αναζητηοούν, σε τελική ανάλυση, έ ξ ω α π ό τ η γ λ ώ σ α, στην οντο λογική «ασυμβιβασιμότητα» των denotata.

4 234 Βικτωρία Μότσιόό ριορισμένο, ((κλειστό» κατάλογο στοιχείων1 και υπακούει αυστηρά σε ενδογλωσσικούς κανόνες-περιορισμούς, που ισχύουν με τρόπο καθολικό, υποχρεο^τικό και επαναληπτικό, ανεξάρτητα από την επικοινωνιακή πρόθεση του ομιλητή και άσχετα με το αν υπάρχει ή όχι η αναφορά στην ε- ξωγλο^σσική πραγματικότητα (Βλ. το 2 σελ. 232). Ύστερα από όλα αυτά, θάλεγε κανείς, ότι η γραμματική - η ars obligatoria - είναι η κατεξοχήν περιοχή της «ανελευθερίας», αφού συνέχεια δεσμεύει τον ομιλητή με την επιβολή δομικών περιορισμών. Αντίθετα, το λεξιλόγιο δημιουργεί την εντύπωση μεγαλύτερης ελευθερίας, δεδομένου ότι η επιλογή των λεξικών στοιχείων εξαρτάται κυρίως από την επικοινωνιακή πρόθεση του ομιλητή (και από άλλες συνθήκες - περιστάσεις της επικοινωνιακής πράξης) και πολύ λιγότερο - από ενδοσυστηματικούς παράγοντες. Ώ σ τε, υπάρχει «η εξαναγκαστική πίεση της γραμματικής δομής» από τη μια, και η «σχετική ελευθερία ως προς την επιλογή λέξεων»2 (λεξημάτων) από την άλλη. Ό μω ς, στην πραγματικότητα, ούτε οι γραμματικές διαδικασίες χαρακτηρίζονται από σκέτο «εξαναγκασμό» και δεν αποκλείουν το δημιουργικό στοιχείο, - αλλά ούτε και στο λεξιλόγιο κυριαρχεί απόλυτη ελευθε- ρία. Μολονότι η επιλογή λεξημάτων μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχετικά «ελεύθερη», το στοιχείο της δέσμευσης και της ανελευθερίας δεν απουσιάζει από το λεξιλόγιο. Αρκεί να θυμηθούμε το βασικότατο χαρακτηριστικό της αυθαιρεσίας, την έλλειψη αιτιολόγησης όσον αφορά τη σχέση φθόγγου - σημασίας προκειμένου για τη βασική λεξιλογική μονάδα - το λέξημα. Και αυτό περιορίζει στο ελάχιστο τη δυνατότητα συνειδητής παρέμβασης του ομιλητή ως προς τη μορφή του γλωσσικού κατασκευάσματος. Αντίθετα η γραμματική, στην οποία, όπως είπαμε, το κέντρο βάρους πέφτει κυρίως στη συνταγματική δραστηριότητα, δεν νοείται χωρίς τη συνειδητή συμμετοχή του ομιλητή, πράγμα που τον κάνει «συνυπεύθυνο» για τη μορφική πλευρά του γλωσσικού μηνύματος. Έ τσι, στη γραμματική κυριαρχεί ο παράγοντας της αιτιολόγησης και όχι της αυθαιρεσίας. Βέβαια, και αυτό δεν είναι απόλυτο, εφόσον η συνταγματική δραστηριότητα στον τομέα της γραμματικής είναι ρυθμιζόμενη* όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, κινείται υποχρεωτικά μέσα στα καθορισμένα πλαίσια, κάτω από το καθεστώς των περιορισμών του συστήματος. Ό μως ακριβώς η ύπαρξή τους καθιστά δυνατή τη προβλεψιμότητα του σημασιολογικού 1. Λέγοντας «επιλογή» προκειμένου για τη Γραμματική, εννοούμε την επιλογή ειδικών μέσων έκφρασης γραμματικής σημασίας* αυτό δεν σημαίνει, επ ουδενί λόγω, ότι τα λεξικά μορφήματα μένουν έξω από τις γραμματικές διαδικασίες γενικότερα. 2. Jakobson 1971b: 495.

5 Ελευθερία καί δέσμευση στη γλώσσα 2S5 αποτελέσματος του κάθε συντάγματος. Και η συνειδητή τήρηση αυτών των δομικών περιορισμών συντελεί ώστε η μορφή του συντάγματος να μην είναι άσχετη με τη σημασία-του, αλλά να υπάρχει μια σχέση αιτιολόγησης μεταξύ τους..έ τ σ ι ακόμα και οι δομικοί περιορισμοί της γλώσσας υπηρετούν, σε τελευταία ανάλυση, τη δημιουργική-της πλευρά. Ανακεφαλαιώνοντας, θα επιχειρήσουμε τον ορισμό της «ελευθερίας» στη γλώσσα. Θα την ορίσουμε λοιπόν ως συνειδητή παραγωγική δραστηριότητα (από την πλευρά του ο μιλητή), η οποία αποβλέπει στην ικανοποίηση μ ας συγκεκριμένης επίκοινωνιακής [ανάγκης, στη μ ε τάδοση μιας ορισμένης σημασίας. Η επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος - καθώς και η ανάλυση - είναι προβλέψιμη βάσει της συνειδητής τήρησης των περιορισμών του συστήματος (όπως και άλλων, που προέρχονται από το ευρύτερο εξωγλωσσικό περιβάλλον). Η σύγκριση της γραμματικής με το λεξιλόγιο από την άποψη του βαθμού της ελευθερίας μας οδήγησε επίσης στο συμπέρασμα (αν και όχι απόλυτο) ότι στο λεξιλόγιο τα πάντα προσφέρονται έτοιμα - λεξήματα, γενικά μοντέλα παραγωγής /σύνθεσης, - που σημαίνει ότι η δημιουργικότητα ισούται σχεδόν με μηδέν, δεν απομένει τίποτα στον ομιλητή, κανένα περιθώριο για πρωτοβουλία. Ενώ στη γραμματική, αντίθετα, εκείνα που υπάρχουν έτοιμα, δεδομένα από το σύστημα (μ,ορφήματα, βασικά δομικά σχήματα [γραμμ.ατικό>ν ] λέξεων, φράσεων, προτάσεων και κανόνες αναδόμησής τους) είναι πολύ λίγα σε σύγκριση με την ανεξάντλητη ποικιλία των γλωσσικών μορφών - μηνυμάτων που είναι κατασκευασμένα από τον ομιλητή κατά την πράξη της γλωσσικής επικοινωνίας και που αποτελούν προϊόντα της παραγ«)γικής-του δραστηριότητας1. Ώ στε, η συνταγματική δραστηριότητα, η κατασκευή συνταγμάτων συνδέεται περισσότερο, όπως παρατηρήσαμε πιο πάνω, με την «ομιλία» (parole). Ό μως έτοιμα συντάγματα υπάρχουν και στο σύστημα. Τέτοια είναι, π.χ. συντάγματα φθόγγων που χρησιμεύουν ο^ς εξωτερικές μορφές για την έκφραση [λεξικών και γραμματικώ ν] σημασιών. Έ τ σ ι, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μορφο^ν που δεν κατασκευάζονται κατά την ομιλία, αποτελούν τα σημαίνοντα των περισσότεροί λεξημάτων όπως παρατήρησε σχετικά ο Γιάκομπσον, «ο ομιλητής κατά κανόνα είναι απλώς 1. Έ τσ ι, ο Γιάκομπσον π.χ. επισημαίνει την κλιμάκωση της ελευθερίας (an ascending scale of freedom) προκειμένου για τον συνδυασμό γλο>σσικών στοιχείων, αρχίζοντας από το φορολογικό επίπεδο και «ανεβαίνοντας» προς το υπερ-προτασιακό: Jakobson 1971a: (και Barthes 1977: 69-70). Ο Μαρτινέ επίσης μιλάει για «συντακτική ελευθερία», την οποία ερμηνεύει σε σχέση με την κύρια λειτουργία της γλοίσσας, την επικοινωνιακή: η «ελευθερία κατασκευής» επιτρέπει στον ομιλητή να προσαρμόζει τη μορφή του μηνύματος στις ειδικές συνθήκες επικοινωνίας (Martinet 1976:122).

6 236 Βικτωρία Μάταιου χρήστης, όχι δημιουργός λέξεων» (only a w ord-user, not a word-coin er)1. Όσο για τον σχηματισμό νέων λέξεων, πρέπει να έχουμε υπόψη, ότι το φαινόμενο της παραγωγής (με την ευρύτερη έννοια) είναι μια περίπτωση περίπλοκη και αμφιλεγόμενη από πολλές απόψεις. Ειδικά, σε σχέση με το θέμα-μας, πρέπει να επισημανθεί, ότι οι λεγόμενες «παράγωγες /σύνθετες» λέξε ς είναι λεξήματα που, αν και έτοιμα τα περισσότερα, δεν ε ί ναι όμως απολύτως αυθαίρετα. Πβλ. υπόδερμα, δερμάτινος, ξεβάφω, π*- κραίνω, παιδάκι, στραβολαίμης, νυχτοφύλακας, σιγοτοαγουδώ, κλπ. Το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα τυποποιημένα δομικά σχήματα - «παραγωγικά μοντέλα» - μαρτυρεί πως οι σχέσεις μορφής-σημασίας στον τομέα της παραγωγής χαρακτηρίζονται από ορισμένη κανονικότητα, επαναληπτικότητα και προβλεψιμότητα, πράγμα που φέρνει την παραγωγή κοντά σε γραμματικά φαινόμενα2. Χωρίς όμως ο βαθμός της αιτιολόγησης και της προβλεψιμότητας να φτάνει εκείνον της γραμματικής. Και, βέβαια, ουδείς λόγος για υποχρεωτικότητα έκφρασης. Σ τη γραμματική τώρα, έχουμε κυρίως μορφές που κατασκευάζονται για μια συγκεκριμένη περίσταση και που είναι απόλυτα αιτιολογημένες η κατασκευή των συνταγμάτων πραγματοποιείται εδώ σύμφωνα με τα υπάρχοντα δομικά σχήματα και με την τήρηση των γραμματικών κανόνων. Ό μως και εδώ υπάρχουν (πρώτος το είχε επισημάνει ο Σ. Μπαλλύ, τον οποίον ακολούθησαν πολλοί άλλοι ερευνητές3) ορισμένοι συνδυασμοί γλοοσσικών στοιχείων - λέξεων, μορφημάτων - που η πολλαπλή χρήση τους έχει προσδώσει σταθερότητα και μονιμότητα, μετατρέποντάς τους σε στερεότυπα συντάγματα-κλισέ, όπως π.χ. η άρνηση ne...pas στα γαλλικά, οι αναλυτικοί τύποι, όπως τα αγγλ. be,..ing, have...en, ελλ. έχω...- σε*4, επίσης τα γαλλ. entreprendre 'επιχειρώ*, toujours 'πάντα*, tout 1. Jakobson 1971a: Βλ. Μότσιου 1983: 69, Β. Μότσιου Bally 1961, Saussure 1979, Jespersen 1958, Weinreich 1972, Chafe 1975, Bar-Hillel 1964, Hockett 1956, [Telija 1972, κ.ά., και πιο πρόσφατα Αναστασιάδη- Συμεωνίδη 1986 (κεφ. III), με πλούσιες παραπομπές σε νεότερη βιβλιογραφία (σσ ). 4. Σχετικά μ* αυτές τις κατασκευές 6α παρατηρήσουμε, ότι αποτελούν δομικά πρότυπα, που διακρίνονται για την κανονικότητα και την επαναληπτικότητά-τους και που έχουν χαρακτήρα αιτιολογημένο και αναμενόμενο ως προς το σημασιολογικό αποτέλεσμα του όλου συνδυασμού. Αναμφισβήτητα, η ελευθερία του ομιλητή είναι εδώ σημαντικά περιορισμένη, τόσο προκειμένου για το διμικό πλαίσιο - «καλούπι», αλλά και ως προς τη λεξική σύσταση του συντάγματος, εφόσον sivat επιβεβλημένη η «επιλογή» ορισμένων στοιχείου (μόρια, βοηθητικά ρήματα). Μολαταύτα, δεν μπορούμε να πούμε, ότι η συνειδητή συμμετοχή του ομιλητή λείπει εντελώς (αντίθετα από αυτό που συμβαίνει με τα υπόλοιπα παραδείγματα που ακολουθούν, όπως στα γαλλ. tout de su ite, αγγλ. look a f-

7 Ελευθερία και δέσμευση στη γλώσσα 237 de su ite 'αμέσως', avoir peur 'φοβάμαι, κ.ά., αγγλ. forehead 'μέτωπο, w aistcoat 'γιλέκο, ice-cream 'παγωτό, to look after 'φροντίζω, sp ill the beans 'προδίδιο ένα μυστικό κ.ά. Αυτά τα συντάγματα (που ο Μπαλ- λύ τα ονόμασε «φρασεολογικές εκφράσεις», ο Γέσπερσεν «φόρμουλες» και που σήμερα συνηθίζεται για τη δήλωσή τους ο όρος ιδιωτισμός, αγγλ. idiom ) δεν κατασκευάζονται κατά τη διαδικασία της ομιλίας, αλλά αναπαράγονται σαν έτοιμες συνταγματικές ενότητες. Σ τη Κ Ν Ε παραδείγματα τέτοιων ανελεύθεροι συνδυασμοί στο επίπεδο λέξεων (δηλαδή μορφηματικο^ν συνταγμάτων) αποτελούν οι αοριστικοί τύποι είδα, είπα των ρημάτων βλέπω και λέγω αντίστοιχα, τα p lu ralia ta n tu m γυμνάσια, καπνά, έξοδα κ.ά., τα «ψευδο-υποκοριστικά» όπως τα σακάκι, μηχανάκι, χερούλι, βιβλιάριο κλπ., καθώς και οι λέξε ς που θα μπορούσαν να ονομαστούν «συμφυματικές», με κάποια ίσως προέκταση του όρου που είχ ε προτείνει ο Α. Μαρτινέ1, και που είναι πάμπολλες στο λεξιλόγιο της Κ Ν Ε, π.χ. κυκλοφορώ, νπογράφο.>, υποφέρο), καταφέρω, καταπίνω, καταγίνομαι, ηθοποιός, καλοκαίρι, καλόγερος, περιβόλι, περίστροφο, περιποίηση, παράπονο, παράξενος, εκμεταλλεύομαι, ενημερώνω και πάρα πολλές άλλες. Τέλος, έχουμε ανελεύθερα συντάγματα και στο επίπεδο φράσεων και προτάσεων, δηλαδή ανελεύθερα λεξικά συντάγματα, για τα οποία χρησιμοποιούμε εδώ τον όρο φρασεολογισμός, π.χ. διαβόλου κάλτσα, τρεις κι ο κούκος, πιάνω στα πράσα, στο π ι και φι, κάτι τρέχει στα γύφτικα κ.ά. Από τα βασικά γνοορίσματα των ανελεύθεροι συνδυασμών, τόσο μ.ορ- φηματικών, όσο και των λεξικών, είναι η αυξημένη ασυμμετρία στην οργάνο^ση του περιεχομένου από τη μια και της έκφρασης από την άλλη, ο μειωμένος βαθμός (μέχρι και την πλήρη έλλειψ η) της αιτιολόγησης και αυξημένος - της αυθαιρεσίας. Ό λα αυτά συνιστούν χαρακτηριστικά του φαινομένου της λεξικοποίησης, ή «απο-γραμματικοποίησης». Ταυτόχρονα ο ρόλος του ομιλητή παρουσιάζεται με.ωμ,ένος σε σύter, spill the beans, ελλ. τρείζ κι οκούκοζ, πιάνω στα πράσα κλπ.), από τη στιγμή που ο ομιλητής έχει περιθώρια επιλογής λεξικών στοιχείιυν για την συμπλήρωση του δοσμένου σχήματος. Αυτό, μαζί με τον υψηλό βαθμό της αιτιολόγησης και της προβλεψιμότητας, δημιουργεί επιφυλάξεις ως προς την κατάταξη το>ν παραπάνοι «συντακτικών κλισέ» ανάμεσα σε ανελεύθερα λεξικά συντάγματα - φρασεολογισμούς. Έ τσ ι, ο Τσέιφ, π.χ. κάνει διάκριση μεταξύ «λεξικών» και «μη λεξικών» - που είναι ακριβώς η περίπτωσή μας - ιδιωτισμών (βλ. Chafe 1971: 63, κεφ. 5.9). Μερικές σκέψις για το (γραμματικό;) status των αναλυτικών τύπων, ή των «περιφραστικών χρόνων», και για τις ομοιότητες και τις διαφορές-τους με άλλες κατηγορίες ρηματικών περιφράσεων βλ. Νάκας 1987: M artinet, Gram m aire fonetionnelle du franyais, Didier, Παρίσι 1979: Παραθέτω όπως, στο: Α. Αναστασιάδη - Συμεωνίδη 1986: 117,

8 23$ Βικτωρία Μότσιου γκριση με ελεύθερα συντάγματα, τα οποία κατασκευάζονται μέσα από τ:ς διαδικασίες επιλογής και συνδυασμού, με τη συνειδητή προσαρμογή των δομικών απαιτήσεων και το^ν περιορισμών του γλωσσικού κώδικα στις συγκεκριμένες επικόινωνιακές ανάγκες, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο επίδιωκόμενος επίκοινωνιακός σκοπός. Το φαινόμενο της λεξικοποίησης έχει, μεταξύ άλλων, θεωρητικό ενδιαφέρον και σαν ένδειξη της «ρευστότητας» (νοούμενης τόσο στο διαχρονικό, όσο και στο συγχρονικό επίπεδο) των συνόρων, δηλαδή του σχετικού χαρακτήρα των διακρίσεων μεταξύ διαφόρου τμημάτων της δομικής γλωσσικής ιεραρχίας, αλλά και γενικότερα - των όποιων κατηγοριοποιήσεων και ταξινομήσεων. Ξέρουμε, ότι στη γλώσσα υπάρχουν πολλά φαινόμενα με χαρακτήρα μεταβατικό, που η ταξινόμησή τους και ο προσδιορισμός-της φύσης-τους με τρόπο μονοσήμαντο και απόλυτο παρουσιάζουν δυσκολίες, επειδή τα φαινόμενα αυτά καλύπτουν κάποιες ενδιάμεσες περιοχές. Σ* αυτήν ακριβώς την ιδιόμορφη κατηγορία γλωσσικών φαινομένων ανήκουν και οι ανελεύθεροι συνδυασμοί λέξεων, οι φρασεολογισμοί. Από τη μια πλευρά, πρόκειται για συντακτικές κατηγορίες, που έχουν συνεπώς και τα αντίστοιχα δομικά και σημασιολογικά-λειτουργικά γνωρίσματα: ακολουθούν τα ίδια δομικά σχήματα -ΟΦ, ΡΦ, Π κλπ., και υ- πακούουν στους ίδιους κανόνες που ρυθμίζουν το συνδυασμό στοιχείων και σε ελεύθερες φράσεις. Από την άλλη πλευρά, οι φρασεολογισμοί εμφανίζουν - όπως θα προσπαθήσω να δείξω στη συνέχεια - ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με τη βασική λεξιλογική μονάδα, το λέξημα. Για να φανεί πιο καθαρά αυτός ο ιδιόμορφος χαρακτήρας των φρασεολογισμών, σκόπιμο είναι να προσδιοριστούν πρώτα τα χαρακτηριστικά της φράσης γενικά, σαν [ελεύθερου] συνδυασμού [λέξεων], ιδιαίτερα σε σύγκριση με τη λέξη σαν συνδυασμό [μορφημάτων]. Έ τσι, θα επιχειρήσουμε αμέσως παρακάτω αυτή τη σύγκριση, συνοψίζοντας βασικά τις υπάρχουσες απόψεις σχετικά με το θέμα1, αλλά και προσθέτοντας μερικές παρατηρήσεις. Καταρχήν, ως μια διαπίστωση γενικού χαρακτήρα, θα μπορούσε να λεχθεί, ότι η κατασκευή μιας φράσης αφήνει περισσότερα περιθώρια δημιουργικής πρωτοβουλίας - ελευθερίας απ* ό,τι η συναρμολόγηση μορφημάτων για τον σχηματισμό ενός γραμματικού τύπου ή μιας παράγωγης/ σύνθετης λέξης. Συγκεκριμένα: 1) Η φράση προσφέρει πιο πολλές δυνατότητες επιλογής των συστατικών, μια και η επιλογή εδώ γίνεται από έ ναν πιο πλούσιο κατάλογο. 2) Τα δομικά σχήματα φράσεων και προτά 1. Martinet 1976: 127, Φιλιππάκη-Warburton 1985:

9 Ελευθερία και δέσμευση στη γλώσσα 239 σεων εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλία και ως προς τους τρόπους συνδυασμού των συστατικών για την έκφραση μιας ορισμένης σημασίας, απ ότι τα [μορφολογικά] μοντέλα κλίσης και παραγωγής. 3) Η λέξη χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη εσωτερική συνοχή των συστατικών (μορφημάτων) απ* ότι η φράση. Αυτό εκδηλώνεται στη σταθερή (πάντα σε συμφωνία με τα υπάρχοντα μοντέλα) διάταξη των μορφημάτων μέσα στη λέξη, καθώς και στη μη δυνατότητα παρεμβολής ένθετων στοιχείων ή παύσεων ανάμεσα στα μορφήματα. Αντίθετα, η δομή της φράσης είναι χαλαρότερη και επιτρέπει τόσο αλλαγές της διάταξης, όσο και παρεμβολές α νάμεσα στ:ς λέξεις (π.χ. η κορφή τον βουνού, τον βουνού η κορφή, η ψη- λώτερη κορφή..., η κορφή αυτού τον βουνού, κορφοβούνι, και μόνο). αλλά η βουνοκορφή, ή το Από την άλλη πλευρά, σαν συστατικό (φράσης), η λέξη έχει περισσότερη μορφική και σημασιολογική αυτοτέλεια από το μόρφημα, το οποίο συχνά δεν μπορεί να οριστεί ως προς τη λειτουργία-του παρά μόνο μέσα στη λέξη. Έ τσ ι, π.χ. η μορφή [ is ] μπορεί να είναι συστατικό στα γράφ-εις, πόλ-εις, νίκ-ης, ενώ η αναγνώριση των παραπάνω λέξεων - τόσο ως λεξημάτων, όσο και σαν γραμματικών λέξεων - δεν παρουσιάζει πρόβλημα και έξω από κάποιο συγκεκριμένο δομικό σχήμα. Μολαταύτα, υ πάρχει ένα πολύ βασικό κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ λέξης1 και φράσης. Και στις δυο περιπτώσε ς πρόκειται για συντάγματα, που οος αποτέλεσμα συνειδητής δημιουργικής δραστηριότηταα του ομιλητή (γ ι αυτό και τα χαρακτηρίσαμε «ελεύθερα»), είναι αιτιολογημένα, δηλαδή η ση- μασία-τους είναι προβλέψιμη - και συνεπώς ερμηνεύσιμη - βάσει του δομικού σχήματος και της σημασίας των συστατικών. Π.χ. αδόκιμος, κατακουρασμένος, ανθρωπάκι, γράφουμε, γραφείο, αετοφωλιά, ξερονήσι, σι- γοτραγουδώ2, η κάλτσα της γιαγιάς, ξερό νησί, κόβω ψωμί, σιγά, κλπ. τραγουδώ Όσον αφορά τώρα τους φρασεολογισμούς, δηλαδή τα ανελεύθερα λ εξικά συντάγματα, διαπιστώνουμε την απώλεια ορισμένων από τις παραπάνω διακρίσεις, με αποτέλεσμα τα συντάγμ,ατα αυτά να αποκτούν ομ,οι- 1. Εξαψουμένων, βέβαια, το^ν μονομορφ ηματικών λέξεων, οι οποίες δεν αποτελούν. συντάγματα. 2. Οι σύνθετες λέξεις συνιστούν μια ιδιαίτερη κατηγορία. Από τη μια πλευρά, δεν κατασκευάζονται κάθε φορά ειδικά κατά την πράξη της γλωσσικής επικοινωνίας, αλλά υπάρχουν έτοιμα, ως δομικό σχήμα και ως σημασία (που είναι συχνά ενιαία και αδιαί- ρετη, με ένα μοναδικό αντικείμενο αναφοράς, όπως η σημασία ενός λεξήματος, π.χ. ριζόγαλο, χασομέρης, αλογοουρά κλπ.). Από αυτή την άποψη μοιάζουν με ανελεύθερο σύνταγμα (πβλ. κυκλοφορώ, ηθοποιός, καταγίνομαι κλπ.). Από την άλλη πλευρά, οι σύνθετες, λέξεις έχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά με ελεύθερες φράσεις, όπως η ποικιλία τοιν δηλούμενων συντακτικών σχέσεojv, η αιτιολόγηση, η προβλεψιμότητα. Βέβαια, η

10 240 Βικτωρία Μότσιου ότητα με συνδυασμό μορφημάτων και να πλησιάζουν προς τη λέξη - να «λεξικοποιούνται»*1. Πιο πάνω συνδέσαμε τη λεξικοποίηση (στα πλαίσια ενός γενικότερου χαρακτηρισμού) με τη μείωση του βαθμού της ελευθερίας και της δημιουργικότητας και με την αύξηση των περιορισμών που επιβάλλονται στον ομιλητή. Προκειμένου για φρασεολογισμούς η ανελευθερία συνδέεται πρώτα απ όλα με περιορισμένη συνδυαστικό τ η τ α, ενώ οι επιπρόσθετοι - σε σύγκριση με ελεύθερες φράσε'ς - περιορισμοί2 αφορούν: Α. τη μορφική οργάνοίση. συγκεκριμένα: 1) την επιλογή των συστατικών, 2) την επιλογή του δομικού σχήματος και 3 ) (σπανιότερα) τα προσωδιακά χαρακτηριστικά. Β. την οργάνωση του περιεχομένου: ιδιομορφίες στην αξιοποίηση του σημασιολογικού δυναμικού, ελλειπτικότατα του σημασιολογικού παραδείγματος της λέξης (που συνεπάγεται την περιορισμένη συνδυαστι- κότητα) Γ. τη λειτουργία: αυξημένη εξάρτηση από το περιβάλλον, τόσο το γλωσσικό (ειδικά συμφραζόμενα), όσο και το εξωγλωσσικό (υφολογικό μαρκάρισμα, ειδικές συνθήκες χρήσης). Ας εξετάσουμε αναλυτικότερα τους παράγοντες που συνιστούν την κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες περιορισμών. Α. Τα χαρακτηριστικά της μορφικής οργάνωσης. Ια) Περιορισμός ως προς την επιλογή των συστατικών, ως λεξημάτων και ως γραμματικών τύπων. Οι φρασεολογισμοί διακρίνονται για τη σταθερή, στερεότυπη λεξική σύστασή-τους. Εδώ συχνά συναντάμε λέξεις άγνωστες (ή και ανύπαρκτες, -βλ. παρακάτω), ιδιωματικές, απαρχαιωμένες, γενικά - «περιθωριακές», όμως η αντικατάστασή τους από άλλες, έστω και συνώνυμες (όπως π.χ. πυρ -φωτιά, στο πυρ και μανία) δεν είναι δυνατή. Εντωμεταξύ, ο επιβαλλόμενος στερεότυπος συνσύνθετη λέξη τα διαθέτει σε λιγότερο βαθμό απ ό,τι η γραμματική λέξη ή τα παραγωγικά μορφολογικά μοντέλα, αλλά είναι γνωστό, ότι ακόμα και η γραμματική λέξη (σε κλιτές γλώσσες) παρουσιάζει ασυμμετρία στις σχέσεις μορφής-σημασίας (πόσες σημασίες έχει π.χ. το μόρφημα -Ω Ν\) Για το πρόβλημα των σύνθετων λέξεων βλ. και Kooij Από τους Έλληνες λεξικολόγους με το πρόβλημα της λεξικοποίησης ασχολήθηκε ειδικά η Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1986: , όπου συζητώνται μεταξύ άλλων και τα κριτήρια διαχωρισμού μεταξύ της ελεύθερης και της λεξικοποιημένης φράσης: σσ ). 2. Μερικοί από αυτούς αναφέρονται ήδη από τους πρώτους μελετητές των ανελεύθερων συνταγμάτων. Βλ. B ally 1961: 93 κεξ. ( 90-93), Jespersen 1958: 17-23, P alm er 1981: 77-81, κ.ά.

11 Ελευθερία και δέσμευση στη γλώσσα 241 δυασμός μπορεί να αποτελεί παραβίαση των «κανονικών» επιλογικών π ε ριορισμών (π.χ. πράσινα άλογα, γελάν και τα μονστάκια-τον, δεν βλέπω την ώρα να..., κ.ά.). β) Προς την ίδια κατεύθυνση (σταθερότητα, στερεοτυπία της σύστασης) «δουλεύει» και η υποχρεωτική παρουσία ορισμένων λεξικών κατηγοριών, όπως τα άρθρα και ιδιαίτερα - οι κλιτικές (προ- κλιτικές κυρίως) αντωνυμίες: σπουδαία τ α λάχανα, τ ο στρίβω, τ ο υ δίνω, τ ο βάζω στα πόδια, δεν τ α βάζω κάτω, τ ο ρίχνω έξω, τ η βρίσκω, μου τ η δίνει, κ.ά. Η λειτουργία των παραπάνω λεξικών κατηγοριών διαφέρει εδώ από την συνηθισμένη (βασικά αναφορική): τα άρθρα δεν έχουν και τόση σχέση με την έκφραση της κατηγορίας «ορίστικότη- τας /μη οριστικότητας», ενώ όσον αφορά τις αντωνυμίες, συχνά είναι προβληματικός ο προσδιορισμός-του σημείου εμποδίζει να επιτυγχάνεται η επικοινωνιακή αναφοράς-τους. Αν και αυτό δεν αποστολή του όλου συντάγματος1. Ο ρόλος των παραπάνω στοιχείων είναι εδώ καθαρά τυπικός: αποτελούν απαραίτητο δομικό συστατικό και συγχρόνως το διακριτικό γνώρισμα του φρασεολογισμού που τον διαφοροποιεί από το «ομώνυμο» ελεύθερο σύνταγμα. Έ τ σ ι: βάζω χέρι ( = αρχίζω να ξοδεύω ) -βάζο) το χέρι* δίνω ένα χέρι/χεράκι ( = 'βοηθάω) - δίνω το χέρι* τα κάνω σαλάτα ( = 'αποτυγχάνω οικτρώς*) - κάνω σαλάτα* το σκάω ( = 'φεύγω*) - σκάζω, κ.ά.2 Σημειωτέον ότι, από την ά ποψη των κανόνο^ν που ισχύουν για ελεύθερα συντάγματα, η παρουσία ε ι δικά των αντωνυμιών όχι μόνο δεν είναι απαραίτητη, ούτε από δομική, ούτε - και ακόμα λιγότερο μάλιστα - από σημασιολογική άποψη, αλλά το αντίθετο: δημιουργεί μέχρι και παραβάσεις αυτών των κανόνων, π.χ. τό *σκασα (το ρήμα σκάζω είναι αμετάβατο), δίνε του (χωρίς άμεσο αντικείμενο -αιτιατική). Έ τσ ι όμως ενισχύεται η στερεοτυπία του συντάγματος ως προς τη λεξική σύσταση, μια και είναι δεδομένη η υποχρεωτική εμφάνιση ορισμένων στοιχείων. Ταυτόχρονα, αυξάνεται ο βαθμός της ανελευθερίας του ομιλητή. 1. Σχετικά με την ιδιόμ,ορφη λειτουργία του οριστικού άρθρου στους φρασεολογισμούς, η Α. Αναστασιάδη-Συμ,εωνίδη παρατηρεί πολύ εύστοχα, ότι ο*, φρασεολογισμοί «αποτελούν κλειστό σύνολο, σαν να αντλούν από τον ίδιο τους τον εαυτό τους λόγους του αυτοτοπροσδιορισμού των. Αυτός ο αυτοπροσδιορισμός δεν πηγάζει από το κείμενο (corp u s), αλλά από ένα χώρο που προηγείται και βρίσκεται έξιο από αυτό» (Αναστασιάδη- Συμεωνίδη 1986: 1 79). Βλ. επίσης Θ. Νάκας 1987: Πβλ. και τα αγγλ. to m ake i t up/w ith sm b.f ' τ α φτιάχνω, to lay i t on thick 'τ α παραλέω, to hand i t f to sm b *l 'αναγνωρίζω, παραδέχομαι, σε αντίθεση με τα ελεύθερα to make up φτιάχνο/, Ιο lay on 'βάζω, τοποθετώ, to. hand (to ) μεταβιβάζω, δίνω,

12 242 Βικτωρία Μότσιου γ ) Σ ε επιπρόσθετους περιορισμούς υπόκειται η επιλογή των συστατικών του φρασεολογισμού όχι μόνο ως λεξημάτων (βλ. Ια), αλλά και ως «γραμματικών λέξεων» (-τύπων). Συχνά είναι επιβεβλημένη η παρουσία μόνο ενός από τους ελεύθερα εναλασσόμενους γραμματικούς τύπους, π. χ. πατείς με πατώ σε, κούνια που σε κούναγε, πίσω έχει η αχλάδα την ουρά, κάλλιο αργά παρά ποτέ, δάσκαλε που δίδασκες και νόμους δεν εκράτεις κ.ά. Όπως βλέπουμε, ο επιβαλλόμενος ως υποχρεωτική επιλογή τύπος μπορεί να ανήκει - όπως και στην περίπτωση λεξημάτων - σε περιφερειακά συστήματα και όχι στο κοινό πρότυπο..μερικές φορές μάλιστα είναι προβληματικός - τουλάχιστο για έναν κοινό ομιλητή - ως προς τον προσδιορισμό της μορφοσυντακτικής λειτουργίας-του ή ακόμα και της ίδιας της συντακτικής κατηγορίας στην οποία ανήκει (αυτό αφορά ιδιαίτερα τα διάφορα ρητά από την αρχαία ελληνική): τον κάκου, στα κουτουρού,?αου λάον, μάνι μάνι, κακήν κακώς, όπου φύγει φύγει, στο άψε σβήσε, μη μου άπτου, Θεός φυλάξοι, τοις μετρητοίς, άρον άρον, τα δούναι-λαβείν κ.ά. Βλ. και Α 2β. 2. Περιορισμός ως προς την επιλογή του δ ο μ ι κ ο ύ σχή- μ α τ ο ς μπορεί να αφορά τα εξής σημεία: α)τη διάταξη των συστατικών στοιχείων, η οποία είναι σχετικά σταθερή: για ψύλλου πήδημα, κάτι τρέχει στα γύφτικα, στον διαβόλου τη μάνα, πατείς με πατώ σε (με απόκλιση από την κανονική διάταξη), κ.ά. Δεν είναι δυνατή η παρεμβολή ένθετων στοιχείων. β) Τη μη δυνατότητα συντακτικών μετασχηματισμών, όπως π.χ. της παθητικοποίησης ή της ονοματοποίησης: έτσι, τα πατώ την πεπονόφλουδα, πληρώνω τη νύφη, τινάζο) τα πέταλα, κόβω καρφιά κ.ά., παρόλο που περιέχουν τις απαιτούμενες δομικές προϋποθέσεις, δεν μπορούν να μετασχηματιστούν σε παθητικά σχήματα - *η πεπονόφλουδα πατήθηκε, ή *τα πέταλα τινάχτηκαν (αυτό έχει σχέση με την αλλαγή της. «λειτουργικής προοπτικής» )*. Συχνά δεν είναι δυνατή η μετατροπή του αρνητικού σχήματος σε αντίστοιχο καταφατικό, ή το αντίστροφο: έτσι, τα δεν ιδρώνει τ αυτί-μου, καρφί /καρφάκι δει> μου καίγεται, δεν τα βάζω κάτω, δεν χαρίζω κάστανα κ.ά., με την απαλοιφή της άρνησης χάνουν 1 1. Το πολύ-πολύ, είναι δυνατή μερικές φορές, σαν εναλλακτική λύση, η παράλληλη.χρήση του τύπου του αναλυτικού παρακειμένου με παθητική μετοχή (καμιά φορά μάλιστα αυτή είναι και η μοναδική επιλογή, όπως στο έχω τον τραχανά απλωμένο), π.χ. α πλώνω την αρίδα μον I έχω απλωμένη... (όμως όχι *η αρίδα μου απ?.ώθηκε), τον την έστησα }τον την έχω στημένη (όμως το εντελώς ανάλογο του την έφερα δεν έχει παράλληλο τύπο με μετοχή). Εδώ εμπλέκονται τα προβλήματα της «λειτουργικής προοπτικής» (συγκεκριμένα, η κατανομή των ρόλων από την άποψη του «επικόινωνιακού δυναμισμού», όπως αυτή..δηλώνεται με την παθητική σύνταξη, δεν αντιστοιχεί. στον πραγματικό επικοινωνιακό σκοπό της εκφώνησης).

13 Ελευθερία και δέσμευση στη γλώσσα 243 την ιδιαίτερη «φρασεολογική» σημασία-τους ( = 'νοιάζομαι, σκοτίζομαι, 'υποκύπτω, παραδίνομαι*, 'είμαι αυστηρός, ανυποχώρητος*). Από την άλλη πλευρά, οι φράσεις όπως έγινα τούρκος, τα χρειάστηκα, το ρίχνω έξω κ.ά. με την προσθήκη της άρνησης δεν αποκτούν τις αντίστοιχες αρνητικές σημασίες (που θα έπρεπε να ήταν 'δεν θύμωσα, 'δεν φοβήθηκα* και 'δεν παραμελου), αλλά καταστρέφονται σαν φρασεολογισμοί. Υπάρχουν όμως φρασεολογισμοί, οπού ο μετασχηματισμός μπορεί να γίνει, π. χ. (δεν) τα βγάζω πέρα, (δεν) τον έπιασα στα πράσα, κ.ά. Ό πως βλέπουμε, πολλοί φρασεολογισμοί παρουσιάζουν, σαν δομικά σχήματα (φράσε-ς-προτάσεις), ελλειπτικό συντακτικό π α- ρ ά δ ε ι γ μ α, και αυτό συνεπάγεται και την «ελα ττω μα τική» γραμματική λειτουργικότητα ορισμένων λέξεων - συστατικών του φρασεολογι- σμού. Η λέξη έχει κι αυτή «λειψό» μορφολογικό παράδειγμα: στη λειτουργία-της δεν συμμετέχουν όλα τα μέλη των αντιθέσεων που συγκροτούν, στο σύνολό-τους, τη γραμματική-της ταυτότητα, αλλά μόνο μερικά - ή και μόνο ένα - από αυτά, τα οποία και επιβάλλονται ως υποχρεωτική και μοναδική επιλογή. Έ τσ ι, τα ουσιαστικά εμφανίζονται ή μόνο στον ενικό, ή μόνο στον πληθυντικό αριθμό: σιγανό ποτάμι (όχι όμως * είναι και οι δνο τους σιγανά ποτάμια), τον έβαλα στο μάτι (όχι *τον βάλαμε στα μάτια), ενώ: κάνω στραβά μάτια, πρώτες ύλες, ψιλά γράμματα, τινάζω τα πέταλα, ψαρεύο) στα θολά νερά κ.ά. έχουν μόνο πληθυντικό αριθμό. Τα ρήματα μπορεί να μην έχουν όλους τους χρόνους* έτσι, τα χρειάστηκα, είδα κι έπαθα (μόνο αόριστος), δεν μου καίγεται καρφί, δεν ιδρώνει τ αντί μου (ενεστώτας - παρατατικός), τ ι τρέχει; κάτι τρέχει στα γύφτικαi (μόνο ενεστώτας). Το ίδιο και το επίθετο παρουσιάζει ελλειπή γραμματική λειτουργικότητα1. Είναι φανερό, ότι η περιορισμένη αυτή γραμματική λειτουργικότητα^ η μ η αξιοποίηση του γραμματικού δυναμικού της λέξης (βλ. και Α 1γ) συνιστά περιορισμό για τη δημιουργική δραστηριότητα του ομιλητή. 3. Η επιβολή των προσωδιακών χαρακτηριστικών. Οι φρασεολογισμοί εμφανίζουν ορισμ,ένες ιδιομορφίες «εκτέλεσης» όσον αφορά τα προσωδιακά χαρακτηριστικά (τονισμός, επιτονισμός, παύσεις κ.ά ). Έ τσ ι, ο Μ. Σετάτος παρατηρεί, ότι «οι φρασεολογικές ενότητες (...) δεν παρουσιάζουν παύσεις στο εσωτερικό τους και συχνά εμφανίζουν τροποποίηση τόνου σε κάποιο στοιχείο τους»2, π.χ. θεός σχωρεσ τον, άκου να δεις, πού στο διαολο (με την τονική εξασθένιση του δεύτερου στοιχείου), καλούς όρισες /ορίσατε (με την απώλεια του τόνου στο πρώτο στοι- \. Βλ. Αναστασιάδη-Συμεο^νίδη 1 982: Σετάτος 1982: 8.

14 244 Βικτωρία Μότσιου χειο), δεν Π Α Ε Ι να λ έει/ = * ας λέει, μου είναι αδιάφορο* με εμφατικό τόνο στο πάει (αλλά Δ Ε Ν πάει να λέει τέτοια='δεν ταιριάζει, δεν είναι σωστό*). Σ αυτά μπορούν να προστεθούν και άλλα παραδείγματα. Έ τσ ι, η εκφώνηση Σπουδαία τα λάχανα! με δυο τονικές εστίες είναι φρασεολογισμός που στημαίνει 'δεν είναι και κάνα σπουδαίο πράμα!* (δηλαδή 'τίποτα το σπουδαίο*). Αν όμως θα εκφωνηθεί με την τονική έξαρση (εμφατική) του πρώτου στοιχείου: Σ Π Ο Υ Δ Α ΙΑ τα λάχανα! - τότε θα ερμηνευτεί ως ελεύθερος συνδυασμός που σημαίνει 'τα λάχανα είναι εξαιρετικά ωραία!* Α νάλογη περίπτωση - το Κάτι τρέχει στα γύφ τικα!: ως φρασεολογισμός μας πληροφορεί πως πρόκειται για κάτι ασήμαντα πράγματα, που δεν αξίζουν την προσοχή-μας. Ενώ το Κάτι Τ Ρ Ε Χ Ε Ι στα γύφ τικα! είναι ε λεύθερο σύνταγμα που εννοεί, ότι κάτι πράγματι συμβαίνει (αν και με «ανελεύθερη» / id iom atic/ σημασία του τρέχει ως ' συμβαίνει*,-βλ. πιο κάτω σ. 246, Ιγ). Ο εμφατικός τόνος, αλλάζοντας τη «λειτουργική προοπτική» της εκφώνησης, ταυτόχρονα καταστρέφει και τον φρασεολογισμό1. Β. Τα χαρακτηριστικά οργάνωσης του περιεχομένου. Οι ιδιομορφίες στην οργάνωση του περιεχομένου των φρασεολογισμών οφείλονται στο γεγονός, ότι οι λέξεις που αποτελούν τα συστατικάτους δεν έχουν εκείνη την αυτοτέλεια η οποία τις χαρακτηρίζει ως συστατικά ελεύθερων φράσεων, - ούτε από σημασιολογική άποψη, ούτε ως προς τη γραμματική λειτουργικότητα (όμοια με τα μορφήματα που απαρτίζουν μια λέξη, βλ. πιο πάνω, σ. 239). Είδαμε, ότι η λέξη ως συστατικό φρασεολογισμού δεν αξιοποιεί πάντα πλήρους το γραμματικό, αλλά ούτε και το σημασιολογικό δυναμικό-της, εμφανίζοντας συχνά ελλιπές σημασιολογικό παράδειγμα και σαν συνέπεια - τη μειωμένη συνδυαστική ικανότητα. Ανάλογα με τον βαθμό της σημαοιολογικής αυτοτέλειας των συστατικών (και που είναι αντιστρόφως ανάλογος με τον βαθμό της ενοποίησης και της ακεραιότητας του όλου συντάγματος σαν ενιαίας μονάδας του λε 1. Πβλ. και τον ιδιαίτερο - ταυτόχρονα διακριτικό και συναισθηματικό - ρόλο της προσωδίας στα παραδείγματα όπως Σ ιγ ά! σαν απάντηση στο υποθετικό - ερωτηματικό Λες να θίχτηκε ο Γιά ννης;-το οποίο (Σ ιγ ά!) μπορεί να σημαίνει ή Μίλα σιγά, μη σ ακούσει, ή, συχνά με πιο αργό ρυθμό, ή τονίζοντας τις συλλαβές και προφέροντας πιο μακρά τα φωνήεντα i και α,- * Ό χ ι βέβα ια! Ταυτόχρονα υποδηλώνει και κάποια ειρωνεία: δεν μοιάζει να είναι τόσο ευαίσθητος για να θιχτεί. Άλλο παράδειγμα - το εκφώνημα Τώρα, ως απάντηση στο: Ήρθε ο Γιάννης; που ερμηνεύεται, ανάλογα με τον επιτονισμό, ή σαν καθαρά πληροφοριακό Ναι, ήρθε, τώρα μόλις, ή (με την χαρακτηριστική διακύμανση της φωνής και με το παρατεταμένο ο) σαν ειρωνικό σχόλιο: Κάπως αργοπορημένη η ερώτησή-σου, διότι είναι τώρα πάρα πολύς καιρός που ήρθε. Όπως βλέπουμε, η καθαρά αναφορική σημασία είναι διαφορετική στις δύο περιπτώσεις: τώρα μόλις - πριν από πολύν καιρό.

15 Ελευθερία και δέσμευση στη γλώσσα 245 ξικού συστήματος) μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένες κατηγορίες των ανε?εύθερων λεξικών συνταγμάτων. I. Α ν ε λ ε ύ θ ε ρ α, [βασικά] α ν α ι τ ι ο λ ό γ η τ α λεξικά συντάγματα. Εδώ ανήκουν: α) Φρασεολογισμοί που απαρτίζονται - αποκλειστικά ή μερικο')ς - από «λέξεις» (πιο σωστά - μορφές) οι οποίες στερούνται λεξικής σημασίας και δεν απαντούν σαν αυτοτελή λεξήματα (τουλάχιστο στο ((ενεργό» λεξιλόγιο ενός κοινού ο μιλητή), παρά μόνο ως συστατικά ορισμένων στερεότυπων συνταγμάτων. Μερικές από αυτές είναι υπαρκτές λέξεις, πλην όμως, επειδή ανήκουν σε περιφερειακά συστήματα (αρχαϊσμοί, ιδιωματισμοί κ ά.), είναι αντιληπτές ως «άγνωστες» και γ ι αυτό δεν αποτελούν, για το γλο^σσικό αίσθημα, λεξήματα. Π.χ. λάον λάον, μάνι μάνι, φύρδην- μύγδην, τα κακάρωσε, πεις κύμινο κ.ά. στα κοντονρού, άρον άρον, άκρον άωτον, όσο να Τα στοιχεία αυτά, εφόσον στερούνται λεξικής σημασίας (δεν είναι παρά «άδεια» σημαίνοντα), δεν αναπτύσσουν παραδειγματικές σχέσεις με άλλες λέξεις, δηλ. χαρακτηρίζονται από έλλειψη σημασιολο- γ ι κ ο ύ παραδείγματος. Και η ίδια η εμφάνισή τους συνιστά παράγοντα της περιορισμένης συνδυαστικότητας, επειδή προκαθορίζει την υποχρεωτική, αναμενόμενη και προβλεπόμενη συνεμφάνιση των υπόλοιπων συστατικών του συντάγματος. β) Φρασεολογικές ενότητες, που τα συστατικά-τους είναι μεν «άρτιες» λέξεις, - δηλαδή με δική-τους λεξική σημασία, - αλλά που όμως ε ί ναι τελείως άσχετη με τη σημασία (θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε «φρασεολογική») του όλου συντάγματος, π.χ. πράσινα άλογα, κολοκύθια μ ε τη ρίγανη, με το νυ και με το σίγμα, καβαλώ το καλάμι, πάει κι έρχεται, αλλάζω τα φώτα, κλπ. Βλέπουμε ότι και εδώ το σημασιολογικό δυναμικό των συστατικοί μένει αναξιοποίητο, παράδειγμα - ως μελών του λεξικού συστήματος και το σημασιολογικό-τους - αποδεικνύεται άσχετο. Όπο>ς και στο α), οι λέξεις-συστατικά αποκτούν την αναφορά στην πραγματικότητα (τη λεξική σημασία) και εντάσσονται στο σύστημα (παραδειγματικές σχέσεις) μόνο με την προϋπόθεση της αναπαραγο^γής τους ως συστατικών αυτών των συγκεκριμένουν συνταγμάτων, δηλαδή μέσα στο καθορισμένο και αναμενόμενο γλωσσικό περιβάλλον. Ο ι παραπάνω φρασεολογικές μονάδες χαρακτηρίζονται από ιδια ί τερη σημασιολογική - δομική ακεραιότητα, την πλήρη συγχώνευση των συστατικών-τους (αποτελούν, θά λεγε* κανείς, «φρασεολογικά αμαλγάματα») και είναι τελείως αναιτιολόγητες και μη προβλέψιμες ως προς τη

16 2&δ...Βικτωρία Μότσιου σχέση μορφής-σημασίας1. γ ) Φρασεολογικές μονάδες που συμπεριλαμβάνουν ανάμεσα στα συστατικά-τους «κανονικά» λεξήματα, τα οποία διατηρούν τη σημασία-τους, αλλά το σημασίολογικό αποτέλεσμα του όλου συδυασμού συχνά παραμένει αναιτιολόγητο και δυσπόβλεπτο, π.χ. γίνομαι τονρκος/μπαρούτι/βαπόρι, παράδες /ψέματα με ουρά, λόγια της καραβάνας, δουλειές με φούντες, ντυμένος στην τρίχα, καθώς και οι φράσεις τύπου τυφλό έντερο, τίμιο ξύλο, χρυσή τομή, παιδική χαρά κ.ά. Το απρόβλεπτο σημασίολογικό αποτέλεσμα οφείλεται στο γεγονός, ότι στα συντάγματα περιέχονται μερικές λέξεις ( τούρκος, ουρά, καραβάνα, τρίχα, τίμιος, χαρά) με ιδιαίτερη, «ανελεύθερη» σημασία, που διαφέρει από την συνηθισμένη συστημική σημασία του λεξήματος και που εκδηλώνεται μόνο σε ορισμένα συμφραζόμενα, στο προκαθορισμένο (αναμενόμενο) και περιορισμένο - μέχρι και μοναδικό - γλωσσικό περιβάλλον. Τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά της λέξης, τα οποία συνιστούν το σημασιολογικό-της παράδειγμα ως μέλους του λεξιλογικού συστήματος, ή είναι άσχετα για τη λειτουργία του συντάγματος (παιδική χαρά, τίμιο ξύλο, έχω περήφανο αυτί)> ή δεν αξιοποιούνται όλα και πλήρως, παρά επιλέγονται μόνο μερικά από αυτά, π. χ. στο παράδες/ψέματα με ουρά σχετικό είναι μόνο το χαρακτηριστικό με μάκρος, με μεγάλη έκταση, στο λεξικό / κασετόφωνο τσέπης, το καθοριστικό σημασίολογικό χαρακτηριστικό είναι το μικρό μέγεθος 2. II. Ανελεύθερα, αλλά αιτιολογημένα λεξικά συντάγματα. Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες των [βασικά αναιτιολόγητων] φρασεολογισμών, στον προβληματισμό της μελέτης εμπίπτουν επίσης λεξικά συντάγματα τα οποία, μολονότι αιτιολογημένα (μερικώς ή πλήρως), πρέπει ωστόσο να χαρακτηριστούν ως ανελεύθερα, διότι ο συνδυασμός των λέξεων μέσα σ αυτά υπόκειται σε επιπρόσθετους περιορισμούς. Εδώ α νήκουν : α) Συντάγματα, όπου σαν παράγοντας της ανελευθερίας (της περιορισμένης συνδυαστικότητας) εμφανίζεται η μορφή (πβλ. Ια) που δεν χρησιμεύει - τουλάχιστο στο καθημερινό λεξιλόγιο - ως σημαίνον κανενός 1. Στον Μαρτινέ συναντάμε τον όρο «σημασίολογικό αμάλγαμα», όπως π.χ. oeil de boef φιλιστρίνι, «το οποίο δηλώνει ένα αντικείμενο που δεν έχει τίποτε το κοινό ούτε με το oeil ( μάτι ), ούτε με το boef ( βόδι )». M artinet 1976: Βέβαια, όταν η μεταφορά είναι ζωντανή, π.χ. ψήνω το ψάρι στα χείλη, ρίχνω λάδι στη φωτιά, γίνομαι μπαρούτι κλπ. υπάρχει βάση για αιτολόγηση και για πρόβλεψη. Όμως αυτό δεν συμβαίνει και τόσο συχνά προκειμένου για την κατηγορία των φρασεολογισμών, την.οποία εξετάζουμε.

17 Ελευθερία και δέσμευση στη γλώσσα 2*4 7 «επίσημα» αναγνωρισμένου λεξήματος, π.χ. μήτε φανιά μήτε λαλιά, τα χρόνια φέρνουν τη φ ο ό ν ι α, τύπος και υπογραμμός, ν έ τ α- σκέτα, του κλώτσου και του μπάτσου κ.ά. Μολαταύτα, επειδή τέτοια «ψευδο-σημαίνοντα» δεν στερούνται παντελώς της αναφοράς, αλλά μας παραπέμπουν συνειρμικά (πάνω σε ετυμολογική βάση) σε μια ορισμένη έννοια, - η σημασία του όλου συνδυασμού είναι συχνά προβλέψιμη. Κατά τ άλλα, τα συντάγματα αυτού του τύπου δεν διαφέρουν πολύ από την ομάδα I (εξάλλου και εκεί δεν αποκλείεται, όπως είδαμε, αιτιολόγηση- βλ. Ιγ και την υποσημ. 2). β) Στερεότυπες φράσεις και προτάσεις, που η λειτουργία τους στο σύνολό-τους, δηλαδή όλου του συντάγματος (και όχι ενός μόνο συστατικού, όπως στο Ιγ) βασίζεται στη μεταφορά, π.χ. πιάνω πουλιά στον αέρα, δένω το γάιδαρο-μου, βγάζο) το φίδι από την τρύπα, ρίχνω λάδι στη φωτιά, κάνω τον ψόφιο κοριό, ψήνω το ψάρι στα χείλη, ψαρεύω στα Θολά νερά, κ.ά. Εδώ ανήκουν παροιμίες, γνωμικά και αποφθέγματα, φράσεις λογοτεχνικές και ιστορικές. Έχουν έντονο υφολογικό μαρκάρισμα, και η χρήση τους απαιτεί ειδικές συνθήκες επικοινωνίας. γ) Τέλος, μια ιδόμορφη κατηγορία συνταγμάτων που συνιστά κάπως αμφιλεγόμενη περίπτωσή. Από τη μια πλευρά, όλα τα συστατικά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη σημασία-τους, και υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση και προβλεψιμότητα ως προς το σημασίολογικό αποτέλεσμα. Έ τσ ι, δεν πρόκειται για ενιαία λεξιλογική μονάδα, αλλά για έναν σχεδόν ελεύθερο συνδυασμό. Πλην όμως, διαπιστώνουμε περιορισμούς συν- εμφάνισης που οφείλονται στα γλωσσικά συμφραζόμενα. Και το αποτέλεσμα είναι η σταθερή και η αναμενόμενη λεξική σύσταση του συντάγματος, που η συχνή και αυτοματοποιημένη το καταντάει ένα είδος λεξικό κλισέ. Εδώ διακρίνονται ορισμ,ένες επιμέρους κατηγορίες. χρήση - αναπαραγωγή Αυτές είναι οι εξής. 1) Συντάγματα που απαρτίζονται από λέξεις μονόσημες ή με πολύ ειδικευμένη σημασία, π.χ. ξανθά μαλλιά, καστανά μαλλιά /μάτια, μπαγιάτικο ψ ο ψ ί, κλούβια αυγά /μυαλά, ταγγό λάδι /βούτυρο, διαμετρικά αντίθετος κ.ά. 2) Ειδικευμένες και συχνά μεταφορικές επιμέρους σημασίες πολύσημων λέξεων, π.χ. β α θ ε ι ά λύπη /συγκίνηση / ικανοποίηση κ.ά., γαϊδουρινή υπομονή, νεκρική σιγή, δουλεύω \με- τανοιώνω σκληρά (όλα με επιτατική σημασία), κ.ά. Πρέπει να παρατηρήσουμε, ότι γενικά οι ειδικές (δευτερεύουσες) σημασίες των πολύσημων λεξημάτα>ν είναι πάντα πιο εξαρτημένες από τα συμφραζόμενα και εμφανίζουν σχέσεις του είδους συμπληρωματικής

18 24$ Βικτωρία Μότσιου κατανομής: έτσι, π.χ., προσβάλλω 'θίγω, πληγώνω έχει ίυς συμπλήρωμα (άμεσο αντικείμενο) μια ονοματική φράση με σημασιολογικό χαρακτηριστικό [ + έμψυχο] (μ ε πρόσβαλε, πρόσβαλε τον φίλο-του), ενώ προσβάλλω 'αμφισβητώ* δέχεται ως συμπλήρωμα μια ονοματική φράση με χαρακτηριστικό [-έμψ. ] (προσβάλλω την απόφαση του δικαστηρίου). Στις περιπτώσεις που αναφερόμαστε εδώ, το επιτρεπόμενο περιβάλλον είναι ακόμα πιο πολύ περιορισμένο: δεν συμπεριλαμβάνει όλες τις λέξεις όσες πληρούν θεωρητικά τις προϋποθέσεις συνεμφάνισης, αλλά μόνο μ ε ρικές από αυτές, καμιά φορά και μία μόνο. Η επιλογή της «παρέας» ε ί ναι συχνά δυσεξήγητη και δυσπρόβλεπτη: πράγματι, δεν φαίνεται να υ πάρχει άλλη αιτία του να μην είναι αποδεκτά π.χ. * νεκρική σιωπή, * μπαγιάτικο βιβλίο ή *βαοειά κούραση κλπ. από την ιδιόμορφη «εκλεκτικότητα» των λεξημάτων νεκρικός, μπαγιάτικος, βαθύς ως προς την «παρέα»- τους. Διαπιστώνουμε και πάλι (πρβλ. Ιγ) την επιλεκτική αξιοποίηση ο ρισμένων μόνο από τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά της λέξης* έτσι, π. χ. στην περίπτωση του επιθέτου βαθύς με επιτατική έννοια (όπως στο βαθειά ικανοποίηση), από τα χαρακτηριστικά που αποτελούν το σημασιο- λογικό περιεχόμενο αυτού του λεξήματος ('απόσταση* - 'κάθετη κατεύθυνση* - 'σε σχέση με την επιφάνεια* - 'μεγάλη*) σχετικό είναι μόνο το τελευταίο, δηλαδή 'μεγάλη*, ενώ όλα τα υπόλοιπα - άσχετα. 3) Ρηματικές φράσεις του τύπου παίρνω απόφαση, divoj όρκο )υπόσχεση /διαταγή, κάνω τη δήλωση, παίρνω μέρος, λαμβάνω χώρα, κλπ. Αποτελούν σύνθετες κατονομασίες που είναι συνώνυμες με μονολεκτικά ρήματα ( αποφασίζω, ορκίζομαι, υπόσχομαι, διατάζω, δηλώνω κλπ. )*. Η λειτουργία του ρήματος ως συστατικού μιας τέτοιας φράσης είναι ανάλογη με τη λειτουργία ενός γραμματικού μορφήματος, και όχι ενός αυτοτελούς λεξήματος (αποφασ-ιζω, δηλ-ωνω κλπ.). Δηλαδή, έχουμε «ξε- θώριασμα» της λεξικής σημασίας του ενός από τα συστατικά της φράσης, το οποίο αποκτά περισσότερο γραμματική λειτουργία12. Έ τ σ ι, η ιδιομορφία της οργάνωσης των φρασεολογισμών στο επ ί πεδο του περιεχομένου συνδέεται ή με την απώλεια («ξεθώριασμα», σημασιολογική εξουδετέρωση) ή με την ελλειπή αξιοποίηση 1. Για τις ρηματικές αυτές («ρηματονοματικές») περιφράσεις βλ. Νάκα 1987, ό που εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι «διαφορές μιας ρηματικής περίφρασης από μια σύνθετη λέξη ή από μια στερεότυπη έκφραση» (σσ , 365). 2. Πβλ. Νάκας 1987: 363: «...στο κάνω εντύπωση το κάνω <...> χάνει ένα μέρος της σημασία; του, παθαίνει δηλ. ένα είδος αποφόρτισης ή (^m aterialization* του συστήματός του χάριν τη; λειτουργία; - όπως εξάλλου και το βάζω και το δίνω και το ρ ί χνω κτλ.» (πρόκειται για τις περιφράσεις όπως βάζω τα κλάματα, δίνω διαταγή, ρίχνω μ ια ματιά κ.ά., - Β. Μ.).

19 Ελευθερία και δέσμευση στη γλώσσα 249 του σημασιολογικού δυναμικού των συστατικών-λεξημάτων. Αυτό συνεπάγεται: α) την εξειδίκευση της σημασίας και τον περιορισμό της συνδυαστικότητας (του επιτρεπτού περιβάλλοντος) της λέξης* β) συμβάλλει στην αυξημένη εσωτερική συνοχή του συντάγματος σαν ενιαίου όλου, στην ακεραιότητ ά-του από σημασι- ολογική άποψη και εξασφαλίζει τη σταθερότητα και τη μοναδικότητα της εξωγλωσσικής αναφοράς (βλ. παρακάτω) γ ) οδηγεί στην α υ τ ο μ α τοποίηση της χρήσης, η οποία καταντάει μια στερεότυπη α ναπαραγωγή, και σε τελική ανάλυση - στη μείωση του ρόλου του συνειδητού στοιχείου, στον περιορισμό της δημιουργικότητας και της «ελευθερίας» του ομιλητή1. 1. Κάποτε μάλιστα ακούγονται απόψεις για τις αρνητικές, «αντι-δημιουργικές» συνέπειες που έχει η χρήση των έτοιμων, στερεότυπων μορφών έκφρασης - των γλωσσικών κλισέ. Εκφράζονται ανησυχίες και φόβοι σχετικά με τη διάδοση τέτοιων τυποποιη μ ένο ι εκφράσεων σε ορισμένα είδη του λόγου, π.χ. στην πολιτική γλώσσα, στο δημοσιογραφικό ύφος. Μερικοί ιδιαίτερα απαισιόδοξοι βλέπουν σε όλα αυτά συμπτώματα «ξεπεσμού», «εκφυλισμού», «αποχαύνωσης», «ισοπέδωσης» κλπ. κλπ. Π ρέπει να πούμε, ότι η «καταστροφολογία» με αναφορά στη γλώσσα δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε και από όσα αναφέρει ο Τζέφρυ Λίτς (Leech 1981 : 35-37). Προκειμένου για την αγγλική γλώσσα π.χ., κατακρινονται «φράσεις - κλισέ που περιέχουν νεκρή μεταφορά», όπως π.χ. p la y a lead in g p a r t ' παίζω πρωτεύοντα ρόλο, m ilitate again st "μάχομαι εναντίον, stan d shoulder to shoulder with 'βρίσκομαι ενωμένος με..., συμπαραστέκομαι κλπ., - αλλά ακόμη και οι ρηματικές περιφράσεις του τύπου take into consideration 'λαμβάνω υπόψη, render in operable 'καθιστώ άχρηστο, κ.ά., που μπορούν να αντικατασταθούν με απλά ρήματα -consider και sp oil /ruin (πβλ. τα ελλ. κάνω πόλεμο πολεμώ, δίνω απάντηση απαντώ, κλπ.). Σ υ γκεκριμένα, οδυρμό προκαλεί η «αυτοματοποίηση» της χρήσης ορισμένων λέξεων, όπως tak e, render, δίνω, κάνω (αφού χάνουν την «ατομική»-τους σημασία), και των συνδυασμών λέξεων «που έχουν ήδη ταχτοποιηθεί μ αυτή τη σειρά α πό κάποιους ά λ λ ο υ ς» [Η υπογράμμιση εδώ και παρακάτω δική-μου (Β.Μ.)] Και το συμπέρασμα: «Η γλώσσα γίνεται άκομψη και ανακριβής, γιατί οι σκέψεις μας είναι ανόητες, όμως η τσαπατσουλιά της γλώσσας μας συνεπάγεται ελαττωματική σκέψη». Αυτή την επιχειρηματολογία του γνο>στού «καταστροφολόγου» Τζωρτζ Όργουελ (παραθέτω από το Leech 1981: 36) την ξαναβρίσκουμε, με πλούσιες παραλλαγές, σε πολυάριθμα γραπτά Ελλήνων συγγραφέων πάνω στο θέμα της γλώσσας. Παραθέτω, χωρίς σχόλια, μόνο ένα δείγμα: «Η πνευματική νηστεία συνεπιφέρει τη λεκτική πενία και αυτή με τη σειρά της την πνευματική ένδοια.(...) Μ ε τ ο ν εκβαρβαρισμό της γλώσσας επέρχεται και η ε κ β α ρ β ά ρ ι σ η της σ κ έ ψ η ς. Ο άνθρο^πος μαθαίνει να δέχεται ό, τι του «πλασάρουν», χωρίς.να σκέπτεται την αξία αυτού που του προσφέρεται» (Σ. Καργάκος. Αλαλία. G uten berg, Αθήνα 1985, σελ. 2 9). Γ ια επ ιχειρήματα υπέρ της χρήσης των (ρηματικών) περιφράσεων βλ. Νάκας 1987: 349.

20 250 Βικτωρία Μότσιου Γ. Ιδιομορφίες στη λειτουργία των φρασεολογισμών. Αυτές εκδηλώνονται προς δύο κατευθύνσεις: α) σε σχέση με το περιβάλλον, δηλαδή όσον αφορά την «εκτελεστική» πλευρά (parole). Εδώ οι περιορισμοί συνίστανται, πρώτα απ όλα, στην αυξημένη εξάρτηση απο το περιβάλλον, τόσο το γλωσσικό (βλ. παραπάνω τα σχετικά με την περιορισμένη συνδυαστικότητα), όσο και το εξωγλωσσικό. Η πλειοψηφία των φρασεολογισμών δεν είναι ουδέτεροι υφολογικά, αλλά έχουν έντονο υφολογι κό μαρκάρι- σμα (και το οποιοδήποτε μαρκάρισμα πάντα σημαίνει περιορισμό) ως προς το χρηστικό επίπεδο ή το «λειτουργικό ύφος», κατά την ορολογία της Σχολής της Πράγας. Συγκεκριμένα, η χρήση των φρασεολογισμών είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική της καθημερινής -οικείας συνομιλίας (π. χ. μου τη δίνει, κόφ το, πέντε πέντε μου πήγε κ λ π.), αλλά τους συναντάμε επίσης σε διάφορα ειδικά λεξιλόγια (π.χ. κίτρινος τύπος, μουσική δωματίου, χώρες του τρίτου κόσμου, [ ψυχρός πόλεμος, τυφλό έντερο κ λπ.). Πολλοί από τους φρασεολογισμούς διακρίνονται για τη συναισθηματική συνυποδήλωση (π.χ. τίναξε τα πέταλα, τα κακάρωσε, κώλος και βρακί κ.ά.). Γενικά, προκειμένου για τους φρασεολογισμούς, ίσως δικαιολογείται (τουλάχιστο δεν αποτελεί και τόση υπερβολή) η θέση της φερθιανής σχολής του Λονδίνου - που στηρίζεται στον γνωστό ισχυρισμό του Β ίτ- γκενσταϊν - ότι η σημασία (ενός γλωσσικού στοιχείου) είναι η χρήση. β) Σ ε σχέση με το σύστημα. Ο τρόπος με τον οποίο οι φρασεολογισμοί λειτουργούν ω ς γλωσσικά σημεία, διαφέρει από τον τρόπο λειτουργίας των λεξημάτων: προκειμένου για τους φρασεολογισμούς, η διαδικασία της «σημείωσης» συχνά βασίζεται στη μεταφορά, ο πότε συμπεριλαμβάνει ένα επιπλέον στάδιο, αφού ο επικόινωνιακός σκοπός ενός φρασεολογισμού δεν εκπληρώνεται με τη δήλωση εκείνης της ε- ξωγλωσσικής πραγματικότητας (αντικείμενα, ιδιότητες, καταστάσεις κ λ π.) στην οποία ο φρασεολογισμός αναφέρεται μέσω των σημασιών των συστατικών-του. Πβ. σιγανό ποτάμι, η άλλη όψη του νομίσματος, κάθε καρυδιάς καρύδι, ψαρεύω στα Θολά νερά, έφτασε ο κόμπος στο χτένι, καθαρός ουρανός αστραπή δε φοβάται, κλπ. Τότε το πραγματικό αντικείμενο αναφοράς - εκείνο που εκφράζει τον επικοινωνιακό σκοπό του φρασεολογισμού - προκύπτει σαν αποτέλεσμα της μεταφοράς της κατονομασίας: ο ομιλητής αναφέρεται σε άλλα αντικείμενα, άλλες ιδιότητες ή και σε άλλη κατάσταση. Συχνά αυτή η κατάσταση εκλαμβάνεται μάλιστα ως «τυπ ική», γενικευμένη και γι* αυτό αντιπροσωπευ

21 Ελευθερία και δέσμευση στη γλώσσα 251 τική - σαν μια έτοιμη ετικέττα - μιας σειράς παρόμοιων ειδικών καταστάσεων (αυτό αφορά ιδιαίτερα τους φρασεολογίσμούς με δομικό σχήμα πρότασης - κυρίως γνωμικά, αποφθέγματα και παροιμίες)1. Όταν η μεταφορική («φρασεολογική») σημασία έχει σχέση με την αναφερόμενη κατάσταση, δηλ. όταν η μεταφορά είναι «ζωντανή», τότε, φυσικά, υπάρχει το στοιχείο πρόβλεψης και αιτιολόγησης. Αλλά τις πιο πολλές φορές η σημασία ενός φρασεολογίσμού μαθαίνεται σαν κάτι το έτοιμο, δεδομένο - ακριβώς όπως η σημασία ενός λεξήματος, μαζί με τα στοιχεία της εξωτερικής-του μορφής από τη μια, και με τους όρους X Ρ ή σ ζ (μ'-α και υπάρχουν περιορισμοί) από την άλλη. Με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προσπαθήσαμε να δείξουμε τον ιδιόμορφο χαρακτήρα των φοασεολογισμών ως λεξικοποιημένων συνταγμάτων με μια σειρά επιπρόσθετων, σε σύγκριση με ελεύθερα συντάγματα, περιορισμών, χάρη στους οποίους το λεξικό σύνταγμα αποκτά ο ρισμένες δομικές και λειτουργικές ομοιότητες με τη λέξη, όπως: η μ είωση της σημασιολογικής και της λειτουργικής αυτοτέλειας των συστατικών, η μεγαλύτερη εσωτερική συνοχή και σταθερή διάταξη των συστατικών, η εννοιολογική ακεραιότητα, ο αυθαίρετος χαρακτήρας σχέσης μορφής - περιεχομένου. Από αυτά, το χαρακτηριστικό της εσωτερικής συνοχής και της ση- μασίολογικής ακεραιότητας υπογραμμίζεται ιδιαίτερα από όλους τους μ ε λετητές και είναι από τα κυριότερα σημεία προσέγγισης των φρασεολο- γισμών με τη βασική λεξιλογική μονάδα - το λέξημα. Ό πω ς επισημαίνει ο Α. Μαρτινέ2, η ανελεύθερη φράση αποτελεί μια γλωσσική μορφή που το σημαινόμενό-της, όπως και της λέξης, συνδέεται με έ ν α κ α ι σ τ α θερό αντικείμενο αναφοράς. Επίσης, αντίθετα από τα ε λεύθερα συντάγματα, τα οποία είναι, κατά τον Μαρτινέ, «συνδυασμοί μονημάτων που προκύπτουν από ξεχωριστές επιλογές» (combinaison de monemes resultant de choix distincts), η ανελεύθερη φράση αποτελεί αντικείμενο μοναδικής εκλογής (l objet d un choix unique) του ομιλητή και όχι «καρπό» συνταγματικών διαδικασιών. Ό στε, ο φρασεολογισμός επιλέγεται ως σύνταγμα, βάσει των παραδειγματικά»/ σχέσεών-του με τα άλλα μέλη του λεξιλογικού συστήματος* προσφέρεται για επιλογή σαν μονάδα έτοιμη και αδιαίρετη, όπο^ς και η λέξη (λέξημα). Το σημαίνον-του, από μορφική άποψη, αναλύεται σε ξεχωριστές μονάδες, που η καθεμιά διατηρεί τα ιδιαίτερα τυ 1. Γενικά, αυτό ισχύει μόνο για τους φρασεολογίσμούς που έχουν λίγο-πολύ αιτιολογημένο χαρακτήρα. 2. Martinet 1968:

22 252 Βικτωρία Μότσιου πικά-της γνωρίσματα. Ό μω ς αυτή η ανάλυση, δηλαδή ο τρόπος οργάνωσης των [σημασιολογικών] μονάδων ως συστατικών μορφής, δεν αντιστοιχεί στην οργάνωση του περιεχομένου του όλου συντάγματος σαν ενιαίας λεξιλογικής μονάδας. Η δομική διαφάνεια και η αναλυσιμότητα της μορφής δεν βρίσκουν αντιστοιχία στο επίπεδο του περιεχομένου. ΙΥ αυτό η σημασία ενός τέτοιου συντάγματος δεν ερμηνεύεται βάσει της μορφο-συντακτικής δομής (των γραμματικών κανόνων της γλώσσας) και της σημασίας των συστατικών-του. Έ τ σ ι ο φρασεολογισμός, όμοια με το λέξημα, έχει αναιτιολόγητο (αυθαίρετο) χαρακτήρα1, επιβεβαιώνοντας επίσης την αρχή της ασυμμετρίας προκειμένου για την οργάνωση των επιπέδων έκφρασης και περιεχομένου στη γλώσσα. 1. Ωστόσο, το πρόβλημα της αιτιολόγησης προκειμένου για φρασεολογισμούς έχει ορισμένη ιδιομορφία, επειδή υπάρχει διαφορά μεταξύ της λεξικής σημασίας (ενός λεξήματος) και της σημασίας ενός φρασεολογισμού (της «φρασεολογικής» σημασίας). Βέβαια, το σημαινόμενο του φρασεολογισμού, όπως και του λεξήματος, συνδέεται με ένα ορισμένο αντικείμενο αναφοράς, που βρίσκεται έξω από τη γλώσσα. Όμως η φρασεολογική σημασία είναι φαινόμενο πιο σύνθετο, γιατί ο φρασεολογισμός, με όλη την ακεραιότητά-του, δεν παύει να είναι ένας αναλύσιμος (τουλάχιστον μορφικά) συνδυασμός, όπου οι σχέσεις μεταξύ της σημασίας του όλου και των σημασιών των συστατικών-του είναι, όπως είδαμε, αρκετά περίπλοκες, μέχρι και αντιφατικές καμιά φορά (πβλ. άκου να δειζ, ή που καί που με τη χρονική έννοια). Εκτός από αυτό, η λεξική σημασία μας παραπέμπει στο αντικείμενο αναφοράς-της πιο άμεσα απ ότι η φρασεολογική σημασία, η οποία, όπως είδαμε, συχνά στηρίζεται στη μεταφορά.

23 Β ΙΒ Λ ΙΟ ΓΡ Α Φ ΙΑ (Σ η μ.: στις βιβλιογραφικές παραπομπές χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις παρακάτω συντομογραφίες: Μελέτες Μελέτες για την ελληνική γλώσσα (Πρακτικά των ετήσιων συναντήσεων του τομέα γλωσσολογίας της Φ Σ του Α Π Θ ). 2 (4-6 Μαίου, 1981) Θ εσ/νίκη (16-18 Μαίου 1983) Θ εσ/νίκη (27-29 Απριλίου 1987) Θ εσ/νίκη O J ObSceje jazykoznanije. Vnutrenniaja struktura jazyka. ( Γ ε νική Γλωσσολογία. Η εσωτερική οργάνωση της γλώσσας). Μόσχα, «Nauka» S W = Jakobson R. Selected Writings, v. 2, s-gravenhage, Mouton, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη A. 1982: Ένα είδος συνταγματικής μονάδας στα Νέα Ελληνικά, Μ ελέτες 2, : Η νεολογία στην κοινή νεοελληνική. Θεσσαλονίκη. B ally Ch. 1951: T raite de sty listiq u e frangaise. P aris - G eneve (a' έκδ. 1909). Ρωσ. μετάφρ. Μόσχα 1961, όπου και οι παραπομπές, Bar-Hillel Υ. 1964: Idioms, L an gu age and in form ation : selected e ssay s on their theory an d ap p licatio n. Reading Mass., Jerusalem. Ρωσ. μ,εταφρ. Μόσχα 1967 [Masinnyj perevod, ]. B arth es R. 1964: Elem ents de Sem iologie. E d ition s du Seuil, P a ris. Αγγλική μετάφρ. New Y ork 1977, όπου και οι παραπομπές (η μετάφραση πρωτοδημοσιεύτηκε το 1967). Bugarski R. 1968: On the interrelatedness of grammar and lexis in the structure of English, L in g u a 19, n. 3-4, B u lygin a T.V. 1972: 0 predm ete gram m atik i (Για το αντικείμενο της γραμματικής), O J, Chafe W.L. 1971: M eaning and the stru ctu re of lan guage. The Univ. of Chicago Press, Ρωσ. μετάφρ Μόσχα 1975, όπου και οι παραπομπές. Cruse D. A. 1986: L exical S e m an tics. Cambridge Univ. Press. Δεμίρη - Προδρομίδου E., Νικολαίδου - Νέστορα Δ., Τρύφωνα - Αντωνοπούλου Ν. 1983: Η γλώσσα των ιδιω τισμών και tojv εκφράσεων. Θεσσαλονίκη, University Studio Press.

24 254 Βικτωρία Μότσιου H ockett Ch. 1956: Idiom form ation, F o r R om an Jak obson. The H a gue, M outon, : A course in modern linguistics. New York. Jak o b so n R. 1971a: Two asp ects of language and two types of aph asic d istu rb an ce s, S W, (γραμμένο το 1954) b: Boas* view of gram m atical m eaning, SW, (γραμμένο το 1959) c: Tow ard a linguistic classification of aphasic im p airm en ts, S W, (πρώτη ανακοίνωση το 1963). Jespersen Ο. 1968: The philosophy o f G ram m ar. London. Ρωσ. μετάφρ. Μόσχα 1958, όπου και οι παραπομπές. Kooij J. G. 1968: Com pounds and idiom s, L in gu a 21, Leech G : Sem an tics, Penguin Books (α' έκδ. 1974). L y on s J. 1977: Sem an tics, vol Cam bridge Univ. Press. M artinet A. 1968: Mot et synthem e, L in gu a 21, M artinet A. 1976: Στοιχεία γενικής γλωσσολογίας. Μετάφραση από τα γαλλικά (P a ris 1970) Α. Χαραλαμπόπουλου. Θεσσαλονίκη. Μότσιου Β. 1983: Λεξιλογικά δικίμια. Αθήνα : Παραγωγή λέξεων στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, Μ ελέτες 4, Νάκας Θ. 1987: Ρηματονοματικές, ρηματεπιρρηματικές (κ τ λ.) περιφράσεις στη νέα Ελληνική, Μ ελέτες 8, P alm er F : Sem an tics. Cam bridge Univ. Press (α' έκδ. 1976) : G ram m ar, Penguin Books (πρωτοδημ. 1971). Sau ssu re F. de 1916: Cours de lin gu istique generale. P aris & L a u sanne, P ayet. Ελλ. μεταφρ. «Μαθήματα γενικής γλωσσολογίας» από τον Φ. Δ. Αποστολόπουλο. Αθήνα, Παπαζήση, Σετάτος Μ. 1982: Παρατηρήσεις στον τονισμό της κοινής νεοελληνικής, Μ ελέτες 2, T elija V. Ν. 1972: Frazeologija, O J, U fim tseva A.A. 1986: Leksiceskoje znacenije. (Η λεξική σημασία), Μόσχα, «N au k a». Φιλιππάκη - W arb u rton Ε ι. 1985: Σημειώ σεις για το μάθημα «Γλω σ σολογία» (δακτυλογρ.). Πανεπιστήμιο Κρήτης. W einreich U. 1972: E xplo ratio n s in Sem an tic Theory. Mouton. (πρωτοδημοσιεύθηκε στο Sebeok A. (e d.) Current Trends in Linguistics, v. 3. T h e H agu e, 1966). Z g u sta L. 1967: M ultiw ord lexical u n its, W ord 23, NI-3.

25 ABSTRACT FREEDOM AND RESTRAINT IN LANGUAGE: TH E CASE OF IDIOMS by VIKTORIA MOTSIOU This article examines lexicalized phrases, that is non-free word combinations (idioms) in the Modern Greek language, the «nonfreedom» being interpreted as the limitation of the speaker s conscious creative activity. In the case of non-free, or lexicalized phrases, certain extra restraints are observed as compared with the construction of «free» phrases. These extra restraints may concern: 1) the formal side, viz. the selection of the syntactic pattern (the imposed stable word order, impossibility of syntactic transformations), as well as of the constituents (lexemes, syntactic categories, word forms); 2) the semantic structure: the defectiveness of the semantic paradigm of the words, peculiarities as regards the realization of their semantic potential; and 3) the functioning conditions: the increased dependency on the context - both the linguistic and the non-linguistic (situational), the particular role of metaphor. University of Ioannina

26

27 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TOT ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΕΔΡΓΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ Γ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ Καθηγητή της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

28

29 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ Α Θ Η ΓΗ Τ Ε Σ 1. ΒΕΛ Ο Υ ΔΗ Σ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ 2. ΔΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΕΡΑ Τ Ο ΣΘ ΕΝ Η Σ 4. Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΑ ΚΗ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΤΛΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 6. ΣΑ Β Β Α Ν Τ ΙΔ Η Σ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ 7. ΣΑ Κ Α Λ Η Σ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ Α Ν Α Π Λ Η ΡΩ ΤΕΣ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ 1. Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΟ Υ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΙΛ ΙΝ ΣΚ Α ΓΙΑ - Α Λ ΕΞΑ Ν ΔΡΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ ΣΟ Ν ΙΑ 3. ΚΑ ΡΠ Ο ΖΗ Λ Ο Σ ΑΠΟΣΤΟ Λ Ο Σ 4. Κ Α Τ ΣΟ Τ Ρ Η Σ Α Ν ΔΡΕΑ Σ 5. Μ ΗΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠ ΙΚ Ο Υ ΡΟ Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ 1. ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩ ΡΟΣ 2. Κ Ε ΣΙΣΟ ΓΛ Ο Τ Α Λ ΕΞΑ Ν ΔΡΟ Σ 3. Μ ΑΤΡΟΜ ΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. Μ Ο ΤΣΙΟ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. Μ Ο ΤΣΙΟ Τ ΒΙΚ ΤΩ ΡΙΑ 6. ΣΙΑ Φ Λ ΕΚ Η Σ ΖΑ ΧΑ ΡΙΑ Σ 7. Σ Τ Ν Ο Δ ΙΝ Ο ΐ Α ΙΚ Α ΤΕΡΙΝ Η Λ Ε Κ Τ Ο Ρ Ε Σ 1. ΓΙΑ Ν Ν Α Κ Η Σ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ 2. Γ Κ Α Ρ Τ Ζ ΙΟ Ϊ - Τ Α Τ ΤΗ Α ΡΙΑ ΔΝ Η 3. Κ ΙΓΚ Α ΕΛΕΝΗ 4. Μ ΑΝΤΖΙΟΤ Μ ΑΙΡΗ 5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩ Ν /ΝΟΣ 7. Π Α Π Α ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Υ Μ ΑΡΙΑ 8. Π ΑΠΑΜ ΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 9. Π Α ΣΧ Α Λ Η Σ Μ ΙΧΑΗΛ 10. Π ΕΡΥ ΣΙΝ Α Κ Η Σ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΡΑ-Ι-ΟΣ Δ Η Μ Η Τ ΡΙΟ Σ 12. ΤΣΑ ΒΑ ΡΗ ΙΣΑ ΒΕΛ Λ Α 13. ΧΟΥΛΙΑΡΑ - ΡΑ Τ Ο Υ ΕΛ ΕΝ Η

30 ΒΟ Η Θ Ο Ι 1. ΑΔΑΜ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΤΙΛ ΙΟ Υ ΜΑΡΙΑ 3. ΖΩ ΓΡΑ ΦΟΥ ΓΕΡΑ ΣΙΜ Ο ΥΛ Α 4. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α Γ Λ Α ΪΑ 5. ΤΖΟΥΚΑ - Ν ΙΚ Ο Λ Α Τ ΔΗ ΦΑΙΔΡΑ 6. ΚΟΥΡΜ Α ΤΖΗ - ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΑΚΟΥ ΕΛ ΕΝ Η 7. ΛΑΔΟ ΓΙΑ ΝΝΗ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΑ 8. Μ ΙΖ Η Σ ΚΩ Ν /ΝΟΣ ' 9. ΠΑΛΗΟΔΗΜ ΟΥ ΑΛΙΚΗ 10. Σ Τ Ρ Ο Υ Γ Γ Α Ρ Η Μ ΑΓΔΑ 11. Π Α Π Α ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ Λ ΕΑ Ν ΔΡΟ Σ ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ο Ν ΙΚ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ 1. Δ Η Μ Η Τ ΡΙΑ Δ Η - ΚΩ Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ ΙΔΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ 2. Ζ Α Ρ ΙΔ Η -Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Υ Α ΙΚ Α ΤΕΡΙΝ Η 3. ΚΑ ΡΠ Ο ΖΗ Λ Ο Υ ΜΑΡΘΑ 4. Μ ΕΡΣΙΝ ΙΑ Σ ΣΤΑ Μ Α ΤΗ Σ Ε ΙΔ ΙΚ Ο Ι Ε Π ΙΣΤΗ Μ Ο Ν Ε Σ 1. ΚΑΜ Α ΡΟ ΥΔΗ Σ ΣΤΑ Υ ΡΟ Σ 2. ΚΑ Ύ Α Λ Η Σ ΓΕ Ω Ρ Γ ΙΟ Σ 3. Ν ΤΑ Λ ΤΑ Σ Π Ε Ρ ΙΚ Λ Η Σ 4. Ψ ΥΧΟ Π Α ΙΔΗ - Φ ΡΑ ΓΚ Ο Υ Ό Λ Υ Ε.Μ.Υ. 1. Μ ΕΛ ΙΣΣΑ ΡΑ ΤΟ Υ ΓΕ ΡΑ ΣΙΜ ΙΑ 2. Π Α Σ Χ Α Λ ΙΔ Η Σ Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ 3. Π ΕΤΑ Μ ΑΡΙΑ 4. Π Ο Λ ΥΜ ΕΡΑ Κ Η Σ ΦΩΤΙΟΣ Ε.Δ.Τ.Π. 1. ΒΑ Λ ΕΡΑ - ΚΟΥΝΑΒΑ ΡΟΔΑΝΘΗ 2. ΒΟ ΥΔΟ ΥΡΗ - Π Α Π Α ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. Κ Α ΡΑ ΓΙΩ ΡΓΟ Υ - ΣΙΑ Ν Ο Υ ΚΩΝ/ΝΑ 4. ΚΩΝΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ ΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 5. ΡΑ Π Τ Η - Π Λ Α ΤΑ ΡΗ Ε ΙΡ Η Ν Η ΟΜΟΤΙΜΟΙ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ 1. Κ Α Κ Ρ ΙΔ Η Σ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ( έως ) 2. ΣΤΕΡΓΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ ΚΩ Ν /Ν Ο Σ ( έως )

31 261 Δ ΙΑ Τ Ε Λ Ε Σ Α Ν Τ Ε Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ 1. Δ ΕΔΟ Υ ΣΗ Χ Ρ ΙΣΤΙΝ Α ( έως ) 2. Θ ΑΒΩ ΡΗ Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ( έως ) 3. Θ ΕΟ Χ Α ΡΙΔΗ Σ ΓΕ Ω Ρ Γ ΙΟ Σ ( έως ) 4. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ - Π Α Ν Ο Ϊ ΕΛ ΕΝ Η ( έως ) 5. Κ Α Μ Π ΙΤΣΗ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ( έως ) 6. Τ Α Ρ Α Τ Σ Α Σ ΣΤΑ Μ Α ΤΙΟ Σ ( έως ) 7. f ΚΑΜΩΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛ ΙΑ Ν Ο Σ ( έως ) 8. ΚΟΝΟΜ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( έως ) 9. Μ ΠΟΥΜ ΠΟΥΛΙΔΗ - Π ΡΩ ΤΟ Π Α Π Α ΓΛ Υ Κ Ε Ρ ΙΑ ( έως ) Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ Ο ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΕΑ Σ: 1. ΤΑΜ ΠΟΥΡΑ - ΤΣΟΥΜ ΑΝΗ Α Ν ΔΡΟ Ν ΙΚ Η Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο Ι ΥΠ ΑΛΛΗΛΟΙ 1. ΒΛ Α ΧΟ Σ Σ Τ Ε Ρ Γ ΙΟ Σ 2. Τ Α Τ ΣΗ - Τ ΣΕΦ Ο Υ Α Λ ΕΞΑ Ν ΔΡΑ 3. ΧΑ-Ι-ΔΑ ΟΛΓΑ Φ Ο ΙΤ Η Τ Ε Σ Εγγραφές φοιτητών Παν/κού έτους Ο Πίνακας εγγραφής φοιτητών κατά εξάμηνο και κατά φύλο έχει ως. εξής: Εξάμηνο άρρρενες θήλεις σύνολο Πρώτο Δεύτερο Τρίτο Τέταρτο Πέμπτο Έ κτο Έβδομο ' Ογδοο Πτυχίο

32 262 Ε Π ΙΣΤΗ Μ Ο Ν ΙΚ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Τ Α ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Τ Ο Τ ΤΜ ΗΜΑΤΟΣ ΕΡΑ Τ Ο Σ Θ Ε Ν Η Σ F. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας. Α' Επιστημονικές δημοσιεύσεις: 1. Μαρξισμός και σημειωτική [οριστική, συμπληρωμένη μορφή]. Πρακτικά Α' Πανελληνίου Συμποσίου «Ο Karl M arx και η Φιλοσοφία», (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων /Τομέας Φιλοσοφίας), Αθήνα, G utenberg, 1987, σ Μεθοδολογικές προτάσεις για την ανάλυση της αφήγησης, περ. Νεοελληνική Π αιδεία, τεύχ. 9 ('Ανοιξη 1 987), σ Το κρητικό ιστορικό τραγούδι. Η δομή και η ιδεολογία του, Β' έκδοση, Αθήνα, I. Ζαχαρόπουλος, Β ' Διδακτικά: 1. Αφηγηματολογία. Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Π οιητική. Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γ ' Συνέδρια-Συμπόσια-Σεμινάρια: 1. Φιλολογικό μεταπτυχιακό σεμινάριο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης» Αθήνα, (Εισήγηση: Μια σημειολογική προσέγγιση της λογοτεχνίας. Παράδειγμα ανάλυσης υπερρεαλιστικού κειμένου). 2. «Θέματα και Β ιβλία». Τηλεοπτική εκπομπή της Ε Ρ Τ 1 (συμμετοχή στη συζήτηση με θέμα «Η κριτική του Σολωμού στον 20όν αιώνα», Αθήνα, ). 3. Σεμινάριο για τη Νεοελληνική λογοτεχνία, Σύνδεσμος Φιλολόγων Λαρίσης, (Εισήγηση: Μεθοδολογία ανάλυσης αφηγηματικών κειμένων. Α. Σαμαράκη, «Το ποτάμι»). 4. Σεμινάριο: Ερμηνεία νεωτερικών κειμένων, Σύνδεσμος Φιλολόγων Χανίων, (Εισήγηση: Μεθοδολογία ανάλυσης νεωτερικών κειμένων. Οδ. Ελύτη, «Λακωνικόν»). 5. Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Δήμου Χανίων, (Διάλεξη: Ν. Καζαντζάκη, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Ιδεολογική ανάλυση). Δ ' Ερευνητικά προγράμματα (με τη συνεργασία ερευνητικής ομάδας): 1. «Νεοελληνικές Έρευνες» (αρ Συνεχίζεται η αρχειακή και φιλολογική έρευνα για το σχολιασμό της αλληλογραφίας Ψυχάρη-Εφταλιώτη, που θα αποτελέχει τον Β ' τόμο της παραπάνω σειράς: Γιάννη Ψυχάρη και Αργύρη Εφταλιώτη αλληλογραφία. 716 επιστολές ( ). Σχόλια. Ε ' Συμμετοχή σε επιστημονικές ενώσεις, επιτροπές κλπ. 1. Μέλος της Ελληνικής Σημειω τικής Εταιρίας. Συμμετοχή στο «Εργαστήρι Θεωρίας Κειμένων». 2. Μέλος της Comit0 Directeur της Διεθνούς Σημειω τικής Εταιρίας (Association

33 263 Internationale de S^miotique). 3. Πρόεδρος Καλλιτεχνικής Επιτροπής Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ε ΙΣ ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ο Ν Ω Ν 1. Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ ΜΟΥΛΑ Α Σ, καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Π α νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με πρόσκληση του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ε λ ληνικής Φιλολογίας ( ) ανέπτυξε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού σεμιναρίου το θέμα «Επιστολογραφία και λογοτεχνία». 2. M A R IN E Z E C E V, Καθηγητής - Ερευνητής του Ινστιτούτου Βαλκανικών Σπουδών της Ακαδημίας Επιστημών της Βουλγαρίας. Με πρόσκληση του Τομέα ΜΝΕΦ ( ) ανέπτυξε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού σεμιναρίου το θέμα «I I μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Βουλγαρίας». 3. Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ Α Λ ΕΞΙΟ Υ, Lecturer του Πανεπιστημίου του Birmingham. Προσκλήθηκε από το Τμήμα Φιλολογίας ως Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής και δίδαξε κατά το ακαδημ. έτος στους φοιτητές των πρώτων εξαμήνων τα μαθήματα: «Ο Παλαμάς και η γενιά του 1880» και «Κωνστ. Καβάφης. Ο ποιητής και η ποιητική του». 4. A N D R E M A R TIN ET, ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και του Πανεπιστημίου Columbia της Ν&ας Τόρκης. Με πρόσκληση του Τομέα Γλωσσολογίας έδωσε διάλεξη στους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας με θέμα «Presentation or explanation?», στις Ε ΙΡΗ Ν Η Φ ΙΛ ΙΠ Π Α Κ Η, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του R eadin g-επισκέπτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έδωσε διάλεξη στις 16 Νοεμβρίου 1987 με θέμα «Σύγχρονη θεωρία της καθολικής γραμματικής». ΣΕΜ ΙΝ Α ΡΙΑ Μ ΕΤΑ Π ΤΥΧΙΑ Κ Ο Υ Ε Π ΙΠ Ε Δ Ο Υ Ο Τομέας Μεσ. και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των υποψηφίων διδακτόρων της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας καθιέρωσε απο την ακαδημαϊκή χρονιά μια σειρά άτυπων μεταπτυχιακών σεμιναρίων, όπου οι υποψήφιοι παρουσίαζαν θέματα και προβλήματα των διατριβών τους και οι διδάσκοντες ανέπτυσσαν θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας (Ε.Γ. Καψωμένος: Θεωρία του αφηγηματικού λόγου), συγκριτικής φιλολογίας (Ζ. Σιαφλέκης) και Θεωρίας Θεάτρου (Θ. Γραμματάς). ΑΡΙΑΔΝΗ ΓΚ Α ΡΤΖΙΟ Υ - ΤΑΤΊΉ, λέκτορας Κλασικής Φιλολογίας. Το Φλεβάρη του 1987 έδωσε στο Πανεπιστήμιο του Leeds (Αγγλία) διάλεξη με θέμα «Τ ρ ις: άγγελιαφόρος πολέμου στην Τλιάδα». Δημοσίευσε το άρθρο «Le Dionysalexandros de Cratinos», Μήτις 1, 2 (1986) σελ Συνόδευσε τους τεταρτοετείς φοιτητές στην εκπαιδευτική τους εκδρομή στο εξωτερικό.

34 i-v isi JS ^%IS>'^V ' * ', ' ;.v. ' '. χ 7 t ; ^ 'Cr>* 1 - ' M S ;ά :. 'c ^ -* '-> :> * i i? *V \ *..' - * λ ': ' / ',..7 '; - ' : :/ S :.. / *. ; λ,» > *» -,... '. '.', J v *?.: ';.. i.. ' * } -. \ ; *. " ".. : : -'v - ^ 7 K - i ; ' I f a b \. :«vt;r. m * > ', -, -. f r ' t *.'ΐη ^ ιφ &. φ :ϊ$ έ η φ & ^ $. ' 7Η z a y ta a is. "ΛβγΙ!.<*. : xa r :'i u t/f ^ΐϊ,ΊΧ '.ίν-ς:.'; ::ΐΓ, «>#'}% «.y a^t ita M ΒίΚΠΐA. '.i! ; ' * V7 '.- %' " ; - A.' ' ' ' ' y. A^ - * Τ ~7 ; :r r,-t /.;;.«'-sv ' ; ί. s W, * ^ '-' * r.i-.>.':>.«*". '<**'&?>#&>>; - η/π 4:ί «.&* ', Mj^-K!trrt'.:«' krrtvi».^!^ ικ*'.ί>»&.s*4ljs»tf}.-'; f» ^ gw ; ;ϊ:1.;;.^>^. v,',*!,.. ; >'f: *.. w h<*&t.. ;.,,;.:-*> 'V ' - 7 : ;. ': λ 7^ ^ ^ ' :_.;.,ι,.-'-':η *:' y'-l>,:/'_ V ' '.. '. - '... *, -.i: '. ':. ' ' ' ' ; ν

35 ...'. > : '. ',,. ν : Γ '&'?& $& i : : : Υ;::^ν ^0Μ - -,... '. ΓΓ. Λ. v. i ' V - λ" ' ;?? '* jg g ^ ig *.,. ;.. # &τ!ίρ (&>?-J ;;. ;r:: ',. : :<.; '' -'. y;. '.'! $. ρ.'.? * ' ϊ! >. ν*./ *.' 'ν' ' * * - Λ ' * - " -.ν.1- :. r'? -"~«f <r fc 4 t j, -v<ai?a'5,#a<v-ss? '. i '.,, +$y 1 O *, '<>;. *V» Y Y W Y Y - «. \,:^ m,:..,«ά γ& :jv :., \Υ; ^ηυ * * ' ' ". Υ / Υ ' '- ' '" ; '; V ίλ«^ν«5έιμι?:ν: :&^έίλ >.-. '.V*>,\ 7..^ :,.... λ\. u V/ ' Y-Y' " ^il *.V'Y, ' pv -vfyv' ' <*:; ' : '.: -!; 'Ύ ;.. ; ;...' Y:'; fy:. i. ; >. :...;?^i f!fc.r

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι)

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) Βασικά σηµεία Η φωνητική µελετά τους φθόγγους Οι φθόγγοι διακρίνονται: κατά τον τόπο (διχειλικά, οδοντικά κτλ.) κατά τον τρόπο άρθρωσης (κλειστά, τριβόµενα κτλ.) Η Φωνολογία µελετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τομέας Νέων Ελληνικών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τομέας Νέων Ελληνικών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τομέας Νέων Ελληνικών ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Συνοχή & Συνεκτικότητα 1ο ΜΕΡΟΣ Στοιχεία Θεωρίας Α. Συνοχή Συνοχή ονομάζεται η λειτουργία του λόγου που αναφέρεται στη σύνδεση των

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

5. Λόγος, γλώσσα και ομιλία

5. Λόγος, γλώσσα και ομιλία 5. Λόγος, γλώσσα και ομιλία Στόχοι της γλωσσολογίας Σύμφωνα με τον Saussure, βασικός στόχος της γλωσσολογίας είναι να περιγράψει τις γλωσσικές δομές κάθε γλώσσας με στόχο να διατυπώσει θεωρητικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

403 3. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 3.1 134 3.2 135 3.3 136 3.4 137 3.5 138 3.6 139 3.7 140 3.8 141 3.9 142 4. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 4.1 143 4.2 144 4.3 145 4.4 146 4.5 147

Διαβάστε περισσότερα

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540)

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Κείμενο 1 Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού κόσμου και της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου

Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου 0-6 μηνών 7-12 μηνών 13-18 μηνών 19-24 μηνών 2-3 ετών 3-4 ετών 4-5 ετών 5-6 ετών 6-7 ετών 0-6 μηνών Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους Συχνά μουρμουρίζει, γελά και παράγει ευχάριστους

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση επιλεγµένα θέµατα µορφολογίας της νέας ελληνικής µορφολογικά χαρακτηριστικά της ΝΕ, η λέξη στη νέα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Φυλλάδιο Εργασίας 1 Ενδεικτικές Απαντήσεις Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Ευφροσύνη Κοντοκώστα k_kakarikos@hotmail.com efkodok@yahoo.gr Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Καλές και κακές πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Άννα Ιορδανίδου ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών

Καλές και κακές πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Άννα Ιορδανίδου ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Καλές και κακές πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Άννα Ιορδανίδου ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Οι πρακτικές αναφέρονται σε θέματα κριτηρίων επιλογής κειμένων με βάση το επίπεδο ελληνομάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ και Βιβλίο Γραμματικής σελ

ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ και Βιβλίο Γραμματικής σελ ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ. 32-37 και Βιβλίο Γραμματικής σελ. 146-148 Tι πρέπει να γνωρίζω: Oνοματικές και επιρρηματικές προτάσεις (σελ. 32-34) Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Στάση του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια του μαθήματος: Δεν την κατέχει. Την κατέχει μερικώς. επαρκώς

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Στάση του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια του μαθήματος: Δεν την κατέχει. Την κατέχει μερικώς. επαρκώς ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Όνομα μαθητή/μαθήτριας:... Ισχύουσα Διάγνωση:... Στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, κτλ.):... Σχολικό Έτος:... Σχολείο:.... Τάξη/Τμήμα:...

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μάθημα: Εισαγωγή στις επιστήμες λόγου και ακοής Ιωάννα Τάλλη, Ph.D. Σύνταξη Είναι ο τομέας της γλώσσας που μελετά τη δομή των προτάσεων, δηλαδή ποια είναι η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Γ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Εισαγωγικά: τι είναι γλώσσα, τι είναι γλωσσολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών.

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Κανείς δεν φαντάζεται ότι ο λόγος θα εμφανισθεί απότομα, στην τελική του μορφή μ ένα χτύπημα μιας μαγικής ράβδου, σαν μια μηχανή έτοιμη για χρήση. Η εγκατάσταση του πολύπλοκού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac. Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4,

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν 41 Διαγώνισµα 91 Ισότητα των Φύλων Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν Το επάγγελµα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο µη χειρωνακτικό επάγγελµα που άνοιξε και θεωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γραμματική της Νέας Ελληνικής

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γραμματική της Νέας Ελληνικής ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥ6755 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γραμματική της Νέας Ελληνικής ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος 1. ΘΕΜΑ Το οριστικό άρθρο 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Θα µιλήσει ο Χασάν. Μ αρέσει η µουσική. Αγαπάει τη ζωή. Σπρώξε την πόρτα. Το 2003 τελείωσε το λύκειο. Το Μάη είχαµε ωραίο καιρό. Ήρθε µε το λεωφορείο. Ήρθε το

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου Πώς τροποποιούµε το µήνυµα: 1. Έγκλιση (σελ. 1) 2. Άποψη - Ποιόν Ενεργείας (σελ. 7) 3. Άρνηση - Ερώτηση (σελ. ) 4. Τροπικά (σελ. 13). Επιτονισµός και τόνος (σελ. 13) 1 1. Έγκλιση: Οριστική (+/-) Απαρέµφατο

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφω µία σωστή περίληψη; Για όλες τις τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου

Πώς γράφω µία σωστή περίληψη; Για όλες τις τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου Πώς γράφω µία σωστή περίληψη; Για όλες τις τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου Για να γράψω μία περίληψη πρέπει να ακολουθήσω συγκεκριμένα βήματα! Δεν είναι δύσκολο, απλά θέλει εξάσκηση! Καταρχάς τι είναι µία

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΧΡΟΝΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Προβλεπόμενες ώρες: 232 130 για το βιβλίο Κάθε ενότητα: 8 12 ώρες (σύνολο 120 περίπου) Επετειακές: 2 ώρες (σύνολο 10 περίπου) [ενότητα: 16 20 σελίδες] 32 για το ανθολόγιο 70 για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Δ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η γλώσσα μας αποτελείται από λέξεις. Λέξεις μικρές ή και μεγάλες, συνηθισμένες ή ασυνήθιστες. Ο αριθμός των λέξεων της γλώσσας μας είναι τεράστιος. Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Εργαστήριο Αρχαιομάθειας Ηλεκτρονικές Ασκήσεις Κατάλογος φαινομένων Περιεχόμενα - Κείμενο - Γραμματική - Συντακτικό - Λεξιλογικά - Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά Κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική Τεχνολογία. Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία. Βασιλική Σιμάκη

Γλωσσική Τεχνολογία. Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία. Βασιλική Σιμάκη 1 Γλωσσική Τεχνολογία Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία 2 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Κυρίως γραπτή γλώσσα, κύριος στόχος η δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων γλωσσολογικών θεωριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Συμπλήρωση πρωτοκόλλων ανάλυσης λαθών ορθογραφίας και αξιολόγησης του επιπέδου παραγωγής γραπτού λόγου ΣΥΓΓΡΑΦΗ: Κίτσου Γεωργία Εκπαιδευτικός ΠΕΟ3 ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Α και Β (Α' Μέρος). Από τη γραμμικότητα στη συστατικότητα. Δομή και συστατικότητα. Δομικοί κανόνες.

Ενότητες Α και Β (Α' Μέρος). Από τη γραμμικότητα στη συστατικότητα. Δομή και συστατικότητα. Δομικοί κανόνες. Ενότητες Α και Β (Α' Μέρος). Από τη γραμμικότητα στη συστατικότητα. Δομή και συστατικότητα. Δομικοί κανόνες. 1. Δομή/λειτουργία. Όπως όλα τα αντικείμενα που κατασκευάζονται για ένα σκοπό (κομπιούτερς,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Εισαγωγή στην Σηµασιολογία Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Ορισµοί Εξετάζει την σηµασιολογική δοµή µιας γλώσσας Τοµέας της γραµµατικής 1. Αναλύει την σηµασία των λέξεων 2. α) Ερµηνεύει την σηµασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας

Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας aan.ac.cy Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας Εισαγωγικές Εξετάσεις 2014 Ελληνικά Α Γυμνασίου Διάρκεια Εξέτασης 1 ώρα Οδηγίες Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Απαντήστε όσες περισσότερες ασκήσεις μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Γ Δημοτικού Γ 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 9η Άνθρωποι και μηχανές Βασικό λεξιλόγιο σιδηρουργός,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στη διδακτική της ελληνικής: η άρνηση

Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στη διδακτική της ελληνικής: η άρνηση Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στη διδακτική της ελληνικής: η άρνηση Gustavo Figarola: gugafig@adinet.com.uy Soraya Ochoviet: soraocho@hotmail.com Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη Από την πείρα μας, σαν δάσκαλοι του

Διαβάστε περισσότερα

H γλώσσα θεωρείται ιδιαίτερο σύστηµα,

H γλώσσα θεωρείται ιδιαίτερο σύστηµα, Δοµιστική µέθοδος διδασκαλίας - Δοµιστικά Προγράµµατα Γλωσσικής Διδασκαλίας Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας 20ός αιώνας: δοµισµός, F. de Saussure (1916) επιστηµονικό κίνηµα - το όνοµά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Η κατηγοριοποίηση των θεμάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ έγινε με βάση την τρέχουσα πορεία της ύλης στο μάθημα, αλλά και με βάση τη ροή της ύλης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Σπυριδούλα Μπέλλα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9/5/2017 Επικοινωνιακή ικανότητα γνώση ενός ομιλητή ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Οι μαθητές με μεγάλη διαφορά απάντησαν «για να ταξιδέψω» [75%] και «γιατί μου αρέσει να μαθαίνω ξένες γλώσσες» [73%]. Μεγάλο ποσοστό επίσης εκφράζει την πρόθεση να τα χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Β τάξη Στο δρόµο για το σχολείο Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Προφορικός λόγος: Απαντητική ετοιµότητα Αναδιήγηση Συζήτηση Διατύπωση γνώµης Κατάτµηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Η Συνδυαστική προσέγγιση του Basil Bernstein Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 13ο (σελ. 282 302) 2 Η συνδυαστική Προσέγγιση του Bernstein

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή,

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Το βιβλίο αυτό, όπως και το πρώτο τεύχος, είναι εναρμονισμένο με την πρόσφατα καθορισμένη ύλη και απευθύνεται στους μαθητές της Γ Λυκείου που έχουν επιλέξει τον προσανατολισμό

Διαβάστε περισσότερα

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται:

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: ::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: Η κατανόηση του κειμένου. Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενο του κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές τον μαγικό κόσμο της γραμματικής, ώστε να οδηγηθούν στη σωστή χρήση του γραπτού λόγου. Μια σειρά από ασκήσεις με γραμματικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης

Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης Μειονοτικά σχολεία Θράκης: Δυσκολίες του μαθητικού κοινού στην εκμάθηση της Ελληνικής Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα:

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: 1 Το άρθρο, γενικά Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: Αυτός είναι ο Γιάννης, αυτή είναι η Έλσα και αυτό είναι το σκυλάκι τους. Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες καμιά φορά είναι αυστηροί με τα παιδιά τους. Γιωργάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω 1 ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο 19ος αιώνας Είδαμε ότι πρώτοι ιστορικο-συγκριτικοί επιστήμονες είχαν στόχο να εξηγήσουν τις ομοιότητες που παρατηρούσαν ανάμεσα στις γλώσσες. Είδαμε

Ο 19ος αιώνας Είδαμε ότι πρώτοι ιστορικο-συγκριτικοί επιστήμονες είχαν στόχο να εξηγήσουν τις ομοιότητες που παρατηρούσαν ανάμεσα στις γλώσσες. Είδαμε Ο 19ος αιώνας Είδαμε ότι πρώτοι ιστορικο-συγκριτικοί επιστήμονες είχαν στόχο να εξηγήσουν τις ομοιότητες που παρατηρούσαν ανάμεσα στις γλώσσες. Είδαμε επίσης ότι η ομοιότητα βασικών λέξεων οδήγησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Τύπου ΓΓΕ-ΓΓΕ 26 Απριλίου 2007

Κέντρο Τύπου ΓΓΕ-ΓΓΕ 26 Απριλίου 2007 CityPress 20.04.07 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18.03.2007 ΑΥΡΙΑΝΗ 28.03.2007 ΤΟ ΒΗΜΑ 01.04.2007 ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 19.04.2007 ΤΟ ΒΗΜΑ 22.04.2007 ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Κ. Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ TOY

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδανικός Ομιλητής. Δοκιμασία Αξιολόγησης Α Λυκείου. Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» 22 Μαΐου 2018 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ιδανικός Ομιλητής. Δοκιμασία Αξιολόγησης Α Λυκείου. Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» 22 Μαΐου 2018 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» 22 Μαΐου 2018 Ιδανικός Ομιλητής Δοκιμασία Αξιολόγησης Α Λυκείου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου «προσεκτικός ομιλητής»

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ 1 «ΤΟ ΧΕΡΙ»

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ 1 «ΤΟ ΧΕΡΙ» Α. ΚΕΙΜΕΝΑ Κείμενο 1 «ΤΟ ΧΕΡΙ» - «Ποια είναι», κύριε, «η μεγαλύτερη σωματική βλάβη», ρώτησαν τα παιδιά το δάσκαλό τους. Ο δάσκαλος άκουγε τις απαντήσεις των παιδιών. Κάποιο παιδί έλεγε πως το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Από το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών της ΣΤ Δημοτικού:

ΥΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Από το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών της ΣΤ Δημοτικού: ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μαθηματικά Από το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών της ΣΤ Δημοτικού: 1 η Θεματική Ενότητα: Αριθμοί και Πράξεις Κεφάλαιο 1 (Φυσικοί αριθμοί) Κεφάλαιο 24 (Προβλήματα με πολλαπλασιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση.)

ΜΕΡΟΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση.) ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση.) 1. Ήταν τόσο σκοτεινά, που δε βλέπαμε τίποτα. Α. Αναφορική πρόταση Β. Πλάγια ερωτηματική πρόταση Γ. Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Καταρχάς, βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο μιας συνάντησης είναι να έχουμε εξακριβώσει και πιστοποιήσει ότι μιλάμε με τον υπεύθυνο που λαμβάνει μια απόφαση συνεργασίας ή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Είδη προφορικού και γραπτού λόγου Η γλωσσική επικοινωνία διακρίνεται σε προφορική και γραπτή. Ο προφορικός λόγος διαφέρει σε πολλά σημεία από το γραπτό, είναι όμως ισάξιοι

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606)

Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606) Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606) Μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται από τις μεταξύ τους στάσεις και συμπεριφορές. Κάποιες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ο Κατάλογος Ελέγχου Επιπέδου Γνώσης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της στην τάξη και τη συγκριτική ανάλυση της και της. Είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Χ --Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΡΦ, ΠΡΦ, ΕΦ, ΟΦ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Χ --Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΡΦ, ΠΡΦ, ΕΦ, ΟΦ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Χ --Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΡΦ, ΠΡΦ, ΕΦ, ΟΦ Ι. Η ανεπάρκεια των επίπεδων δομών. Η δομή της ΟΦ. Συμπληρώματα vs. Προσδιορισμοί ήτροποποιητές ΙΙ. Η δομή της ΡΦ, ΕΦ, ΠρΦ ΙΙΙ. Οι Αρχές της Θεωρίας του Χ' Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Τα ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών.τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ένας αϊτός περήφανος Κλέφτικο τραγούδι

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ένας αϊτός περήφανος Κλέφτικο τραγούδι ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ένας αϊτός περήφανος Κλέφτικο τραγούδι Ένας αϊτός περήφανος, ένας αϊτός λεβέντης από την περηφάνια του κι από τη λεβεντιά του, δεν πάει τα κατώμερα να καλοξεχειμάσει,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Diagnostic exam 2018 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες αυτής της σελίδας. Γράψε ΟΛΕΣ τις απαντήσεις στο γραπτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου) ΓΛΩ 372 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου) Πρέπει να ονοματίσουμε τους διάφορους κόμβους με ταμπέλες που να παραπέμπουν στα μέρη του λόγου ή, πιο τεχνικά, στις συντακτικές κατηγορίες που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164)

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε τη διήγηση του Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Μαθήματος. Σελίδα1 5

Διάγραμμα Μαθήματος. Σελίδα1 5 Διάγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUC-543 9 Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο Κανένα Παιδαγωγικών Σπουδών Χειμερινό/Εαρινό Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Επίπεδο Α1 Κατανόηση γραπτού λόγου Οι υποψήφιοι του επιπέδου Α1 πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε

Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2 Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Α. Παράμετροι που επηρεάζουν την εκμάθηση μιας Γ2 Πολλές παράμετροι επηρεάζουν τη διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60 1 Σχετική συναίνεση ση γλωσσολογία ως προς το αντικείμενο και τη μέθοδο περιγραφής (σε σύγκριση με άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα αναλυτικής διόρθωσης ελεύθερης γραπτής έκφρασης (έκθεσης)

Διάγραμμα αναλυτικής διόρθωσης ελεύθερης γραπτής έκφρασης (έκθεσης) Διάγραμμα αναλυτικής διόρθωσης ελεύθερης γραπτής έκφρασης (έκθεσης) 1. Χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση Α. Περιεχόμενο: πλούτος ιδεών σχετικών με το εξεταζόμενο θέμα. Β. Διάταξη νοημάτων: διάταξη ύλης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2011 2012 Επώνυµο :... Όνοµα :... Α. Λεξιλογικά 1. Να σχηµατίσεις σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό τα λόγια αχώριστα µόρια της Α στήλης και µε δεύτερο συνθετικό τις λέξεις της Β στήλης.

Διαβάστε περισσότερα