ΜΑΘΑΙΝΩ - ΑΣΚΟΥΜΑΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΑΙΝΩ - ΑΣΚΟΥΜΑΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Transcript

1 ΜΑΘΑΙΝΩ - ΑΣΚΟΥΜΑΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προώθηση της προσαρµοστικότητας επιχειρήσεων και εργαζοµένων στην ανάπτυξη της «πράσινης απασχόλησης» ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Έργο «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ» χρηµατοδοτήθηκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL και υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑ για το ΑΥΡΙΟ», που συστάθηκε για το σκοπό αυτό. Η περιοχή εφαρµογής του Έργου περιλάµβανε τους ήµους Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Ραφήνας, Σπάτων, Παλλήνης, Γέρακα, Γλυκών Νερών και τις Κοινότητες Πικερµίου και Ανθούσας. Στόχος του Έργου ήταν η προώθηση της Βιώσιµης Ανάπτυξης και κυρίως της βιώσιµης απασχολησιµότητας, µέσω της ανάδειξης και προώθησης των νέων «πράσινων επαγγελµάτων», καθώς και των ευέλικτων µορφών οργάνωσης της εργασίας, στις επιχειρήσεις της περιοχής εφαρµογής. Όµαδες στόχος του έργου ήταν νέοι, γυναίκες, άτοµα µε αναπηρία, άνεργοι ή εργαζόµενοι που δυσκολεύονται να συνδυάσουν τις επαγγελµατικές µε τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. ΕΤΑΙΡΟΙ Στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη του Έργου συµµετείχαν οι φορείς: 1. Προγράµµατα Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) 2. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 3. Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚΕΠΕΚ) του Παντείου Πανεπιστηµίου 4. Εκδόσεις Απογευµατινή ΑΕ 5. Μαραθώνιος Αναπτυξιακή ΑΕ 6. Εκονοµέτρικα ΕΠΕ 7. Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας (ΚΕΚ-ΕΙΝ) Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Το Πρόγραµµα Συνχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

2 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η «Αειφόρος Απασχολησιµότητα» αποτελεί κεντρικό στόχο της κοινωνικής διάστασης της αειφορίας, όπως αυτή αποτυπώνεται από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και τη σύγχρονη κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη και τη διεύρυνση της απασχόλησης, καθώς και τη διαφύλαξη της απασχολησιµότητας. Συνδέεται, επίσης, µε την ενσωµάτωση των νέων στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική πραγµατικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, τα βασικά σηµεία στα οποία ήρθε να ανταποκριθεί το σχήµα συνεργασίας και οι δραστηριότητες της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Ενέργεια για το Αύριο» είναι: Η διαπίστωση ότι οι σύγχρονες συνθήκες αστικής διαβίωσης και οργάνωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, οδηγούν στην ανάπτυξη ενός νέου και δυναµικού χώρου απασχόλησης, τα «πράσινα επαγγέλµατα». Η ανάγκη για διαρκή προσαρµογή των επαγγελµάτων αυτών στην εξελισσόµενη πραγµατικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η αειφορία των επιχειρήσεων και η απασχολησιµότητα των εργαζοµένων τους. Η εκτίµηση ότι ένα ευρύ φάσµα του ανθρώπινου δυναµικού όπως γυναίκες, µακροχρόνια άνεργοι, ενήλικες µε χαµηλά προσόντα και περιορισµένες δεξιότητες, ενήλικες κοντά σε συντάξιµη ηλικία και µέλη άλλων ευπαθών οµάδων θα µπορούσε να απασχοληθεί στα επαγγέλµατα αυτά, µε την κατάλληλη κατάρτιση, αν και εφόσον το πλαίσιο εργασίας παρείχε µια ευελιξία σε ότι αφορά το ωράριο και την οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η εκτίµηση ότι οι εφαρµογές πεδίου σε άλλους τοµείς που χαρακτηρίζονται από ευέλικτες σχέσεις και προστιθέµενη αξία των µορφών εργασίας όπως ο εθελοντισµός και η κοινωνική προσφορά µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντική εµπειρία στην προσπάθεια σύνθεσης ενός καινοτόµου πλαισίου απασχόλησης στα «πράσινα επαγγέλµατα». Η αναγνώριση ότι για µια τέτοια µεταφορά εµπειρίας απαιτείται µια στέρεη θεωρητική βάση και ένα συνεκτικό πλαίσιο σύνθεσης και τεκµηρίωσης των επιµέρους βηµάτων από φορείς µε ανάλογη επιστηµονική και τεχνική δυνατότητα. Το Έργο της Α.Σ. «Ενέργεια για το Αύριο» επιχείρησε να µετατρέψει την εµπειρική γνώση σε ολοκληρωµένες και τεκµηριωµένες εφαρµογές, ώστε να µπορεί να µεταφερθεί και να διαχυθεί µέσα από πιστοποιηµένα σχήµατα κατάρτισης σε απασχολούµενους και µη, στις επιχειρήσεις και τους φορείς που επιθυµούν να ενισχύσουν την αειφορική τους ανάπτυξη. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πιλοτική διάσταση του Έργου αποσκοπούσε στη δηµιουργία συγκεκριµένων παραδειγµάτων - εφαρµογών και στην πρακτική ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων των νέων µορφών και ευέλικτων σχηµάτων της εργασίας για τις οµάδες-στόχο. Στα αποτελέσµατα του Έργου περιλαµβάνονται: Η αναγνώριση και καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και της προοπτικής της «πράσινης απασχόλησης» στην περιοχή εφαρµογής του Έργου. Η εκπαίδευση εκπαιδευτών ανέργων και απασχολούµενων της περιοχής εφαρµογής σε θέµατα περιβαλλοντικού αντικειµένου. Η εκπαίδευση εργαζοµένων και στελεχών τοπικών επιχειρήσεων σε θέµατα διαχείρισης επιχειρησιακών στρατηγικών για το περιβάλλον. Η εκπαίδευση ανέργων γυναικών, νέων, µακροχρόνια ανέργων στο αντικείµενο των

3 «πράσινων επαγγελµάτων», στον πρωτογενή και τριτογενή τοµέα της οικονοµίας. Η άµεση επαφή ατόµων των οµάδων στόχος µε το αντικείµενο της περιβαλλοντικής προστασίας µέσα από πρακτικά εργαστήρια που πραγµατοποιήθηκαν στο πεδίο. Η προώθηση της «πράσινης επιχειρηµατικότητας» στις οµάδες στόχος και η ανάδειξη καινοτόµων επιχειρηµατικών ιδεών στη βιώσιµη ανάπτυξη. Η δηµιουργία και ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η δηµιουργία ενός δικτύου στο οποίο συµµετέχουν οι τοπικές επιχειρήσεις ώστε να υποστηριχθούν στη δραστηριοποίησή τους στο χώρο της πράσινης επιχειρηµατικότητας και στην εφαρµογή ευέλικτων µορφών οργάνωσης της εργασίας. Περαιτέρω, το έργο περιλάµβανε µια σειρά από ενέργειες διάδοσης και δικτύωσης προκειµένου να επιτευχθεί ένα ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα για τις οµάδες-στόχος. Τα αποτελέσµατα της επιτόπιας έρευνας συνοψίζονται στα σχετικά παραδοτέα του ΕΚΚΕ, ενώ το περιεχόµενο της κατάρτισης, τα εργαλεία και οι µεθοδολογίες που συνδέουν την πράσινη απασχόληση µε την ευελιξία στην εργασία, καταγράφονται στα σχετικά παραδοτέα των ΚΕΚ ΕΙΝ και του ΕΚΕΠΕΚ. Παρακάτω εστιαζόµαστε στις δύο δράσεις που αναδείχθηκαν ως καλές πρακτικές στο πλαίσιο του έργου: 1. Τα Πειραµατικά Εργαστήρια Πεδίου αποτελούν µια πρωτότυπη εφαρµογή συµβουλευτικής που αντλεί από την εµπειρία του οργανωµένου εθελοντισµού και της κοινωνικής προσφοράς. 2. Το Πρόγραµµα Συµβουλευτικής Επιχειρηµατικότητας στόχευσε στην ανάδειξη των πράσινων επιχειρηµατικών ιδεών των συµµετεχόντων και στην παροχή κάποιων βασικών εργαλείων για την ανάπτυξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου δράσης. 1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΕ ΙΟΥ Η δράση είχε ως κεντρικό αντικείµενο τη διοργάνωση εργαστηρίων συµβουλευτικής και πειραµατικής προσοµοίωσης του µοντέλου προσαρµοστικότητας µε επιλεγµένα άτοµα των οµάδων στόχος που τοποθετήθηκαν για το σκοπό αυτό σε επιλεγµένους φορείς και επιχειρήσεις της Ανατολικής Αττικής. Oι φορείς και οι επιχειρήσεις που συνεργάστηκαν στο έργο επιλέχθηκαν µέσω ειδικής δράσης, που αφορούσε την προώθηση του αρχικού µοντέλου προσαρµοστικότητας σε επιχειρήσεις της δικτυακής δοµής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προσεγγίστηκαν µε γραπτή επικοινωνία τουλάχιστον 100 επιχειρήσεις και φορείς, ενώ στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν ενηµερωτικές συναντήσεις µε περισσότερες από 20. Η συνεργασία τους αφορούσε την παροχή του προς υλοποίηση έργου καθώς και την υποστήριξή του µε την παροχή τεχνογνωσίας και τη φιλοξενία των οµάδων εργασίας. Μεταξύ των φορέων και επιχειρήσεων που, κατόπιν των επαφών, συνεργάστηκαν στο έργο περιλαµβάνονται οι ήµοι Νέας Μάκρης και Μαραθώνα, η ηµοτική Επιχείρηση Μαραθώνα και οι επιχειρήσεις των βιοκαλλιεργητών Φ.Ρουγγέρη και Α.Πούλιου. Στις δραστηριότητες περιλαµβάνονταν ο καθαρισµός του άσους του Σχοινιά που αποτελεί προστατευόµενη περιοχή, η πυροφύλαξη, το πότισµα νεαρών δενδρυλίων σε δασικές περιοχές, ο καθαρισµός των ακτών και ο κύκλος των εργασιών της βιοκαλλιέργειας (η φύτευση, το ξεβοτάνισµα, το πότισµα, το δέσιµο των φυτών, η συλλογή των καρπών και η διάθεσή τους στις βιολογικές αγορές).

4 Οµάδες στόχος και µεθοδολογία προσέλκυσης Οµάδες στόχος του προγράµµατος αποτέλεσαν ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και ειδικότερα άτοµα µε χαµηλά προσόντα και δεξιότητες, άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, µητέρες, αποφυλακισµένοι, πρώην τοξικοµανείς, µετανάστες, πρόσφυγες, άνεργοι νέοι καθώς και µακροχρόνια άνεργοι. Κατά συνέπεια, η ενηµέρωση για τα εργαστήρια πραγµατοποιήθηκε σε δεκάδες µη κυβερνητικούς φορείς που υποστηρίζουν άτοµα από τις παραπάνω οµάδες, σε δηµοτικούς χώρους, πλατείες, αγροτικούς συνεταιρισµούς και άλλους χώρους της Ανατολικής Αττικής, σε δηµόσιους χώρους των φορέων και των επιχειρήσεων που δέχτηκαν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα, καθώς και µέσω του Τύπου της Ανατολικής Αττικής, του δικτύου της Μ.Κ.Ο. Π.Ε.Ε.Π και του Παρατηρητηρίου Απασχολησιµότητας της Μαραθωνίου Αναπτυξιακής. Η προσέλκυση των ενδιαφεροµένων επιτεύχθηκε µε δελτία τύπου, ενηµερωτικά φυλλάδια και φόρµες συµµετοχής, δηµοσιεύµατα στον Τύπο και αφίσες. Παράλληλα, µε γραπτή προσωπική επιστολή ενηµερώθηκε το σύνολο των ατόµων των οµάδων στόχος που συµµετείχαν στις δράσεις κατάρτισης του έργου, τις οποίες υλοποίησε το ΚΕΚ ΕΙΝ, ενώ κατά περίπτωση υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία. Σε κάθε περίπτωση ανταπόκρισης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακολούθησε συνάντηση ενηµέρωσης και συζήτηση για το αντικείµενο των εργαστηρίων. Στα άτοµα που αποφάσισαν να συµµετέχουν στα εργαστήρια περιλαµβάνονταν πρόσφυγες, µετανάστες, άνεργες νέες και άνεργοι νέοι, άτοµα µεγάλης ηλικίας, άτοµα που πλήττονται από την απειλή ανεργίας καθώς και άτοµα µε αναπηρία. Υλοποίηση Εργαστηρίων Τα εργαστήρια πραγµατοποιήθηκαν κυρίως τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο του 2006 και 2007 οπότε και οι καιρικές συνθήκες ήταν περισσότερο ευνοϊκές για εργασία στην ύπαιθρο αλλά και για φιλοξενία σε χώρους µε βασική υποδοµή που διαµορφώνονται κατάλληλα από τον φορέα Π.Ε.Ε.Π. (π.χ. σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις). Η εφαρµογή περιλάµβανε 6 εργαστήρια, συνολικής διάρκειας 11 εβδοµάδων µε τη συµµετοχή 42 ατόµων συνολικά. Τα εργαστήρια υλοποιοήθηκαν τοπικά στο «πεδίο» στους, εξωτερικούς κυρίως, χώρους εργασίας όπου δραστηριοποιούνται οι φορείς και οι επιχειρήσεις που έχουν προαναφερθεί για το περιβαλλοντικό αντικείµενο. Στην πράξη δοκιµάστηκε ένα φάσµα από επιλεγµένα ευέλικτα σχήµατα που αφορούν την οργάνωση της εργασίας και την εφαρµογή ελαστικού, σπαστού και µειωµένου ωραρίου. Οι υλοποιούµενες δραστηριότητες είχαν καθαρά περιβαλλοντικό χαρακτήρα

5 και οργανώθηκαν κατά το διεθνώς καθιερωµένο πλαίσιο για τα αντίστοιχα εργαστήρια, όπως εφαρµόζεται από τον διεθνή φορέα Alliance of Voluntary Service Organisations. Ειδικότερα, οι συµµετέχοντες εργάζονταν 5-6 ώρες την ηµέρα, πρωινές ή και απογευµατινές ώρες υπό την καθοδήγηση κάποιου υπευθύνου που έχει ορίσει ο φορέας ή η επιχείρηση, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο συµβίωναν σε οµάδες περίπου 10 ατόµων. Μέσω της καθηµερινής συµβίωσης, στην οποία µοιράζονται κατ εναλλαγή οι ρόλοι για τον καθαρισµό του χώρου ή την προετοιµασία του φαγητού, αναπτύχθηκαν αξίες όπως η συνεργατικότητα, η αλληλεγγύη, η ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών. Επιπρόσθετα στις πρακτικές (hands-on) δραστηριότητες στο πεδίο, στο πλαίσιο των εργαστηρίων πραγµατοποιήθηκαν παράλληλες δραστηριότητες συµβουλευτικής στην κατεύθυνση της προώθησης και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας.

6 Συµπεράσµατα Σηµειώνουµε εδώ τα κύρια συµπεράσµατα από την υλοποίηση των εργαστηρίων και των παράλληλων δραστηριοτήτων συµβουλευτικής. Η εφαρµογή ευέλικτου ωραρίου δίνει τη δυνατότητα εργασίας σε άτοµα µε πολλαπλές υποχρεώσεις. Η ευελιξία δεν αφορά µόνο τις ώρες εργασίας αλλά και τον γενικότερο χρόνο απασχόλησης, π.χ. εποχιακή ή περιοδική, µε τακτικές διακοπές. Πολλά επαγγέλµατα της «πράσινης» οικονοµίας περιλαµβάνουν δραστηριότητες που προσφέρονται για εποχική ή περιοδική απασχόληση µε ευέλικτο ωράριο, όπως αυτές που σχετίζονται µε τον πρωτογενή τοµέα, π.χ. βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Τα «πράσινα» επαγγέλµατα, εξ αντικειµένου, προσφέρουν µια πρόσθετη (ηθική και κοινωνική) ανταµοιβή στους εργαζόµενους, που δρα ως πρόσθετο κίνητρο για την κινητοποίησή τους. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για περιθωριοποιηµένα άτοµα. Από την άλλη πλευρά, ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας καθ'αυτής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας απωθεί µεγάλο ποσοστό των ατόµων αυτών. Αντίθετα, πολύ πιο ελκυστικά φαίνονται µοντέλα κοινωνικής οικονοµίας, π.χ. συνεταιρισµοί, κολεκτίβες, σωµατεία κλπ. Οι δραστηριότητες «πεδίου», π.χ. στην ύπαιθρο, επίσης προσφέρουν προστιθέµενη αξία στους συµµετέχοντες. Ενδείκνυνται ιδιαίτερα για την επενάνταξη στην αγορά εργασίας ατόµων που δυσκολεύονται να προσαρµοστούν στους αστικούς ρυθµούς και τις κοινωνικές σχέσεις. Εκτιµούµε ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη η περαιτέρω υλοποίηση ανάλογων πειραµατικών εργαστηρίων και σε άλλες περιοχές της χώρας και της ΕΕ και µε άλλα αντικείµενα, προκειµένου να διατυπωθούν ευρύτερα πορίσµατα για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή ανάλογων µοντέλων προσαρµοστικότητας σε ένα ευρύτερο και πιο ολοκληρωµένα πλαίσιο. 2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράλληλα µε τις πρακτικές (hands-on) δραστηριότητες στο πλαίσιο των εργαστηρίων πεδίου, αλλά και ανεξάρτητα, πραγµατοποιήθηκαν δραστηριότητες συµβουλευτικής στην κατεύθυνση της προώθησης και ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηµατικότητας. Ειδικότερα, σε απογευµατινές συνεδρίες, οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν και να συζητήσουν για τους τρόπους ανάπτυξης «πράσινων» επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, καθώς και να επεξεργαστούν και να εκθέσουν τις δικές τους επιχειρηµατικές ιδέες. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων συµβουλευτικής είχαν τη δυνατότητα να διερευνήσουν την επιχειρηµατική τους ιδέα προκειµένου να προβούν σε ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης. Στόχος ήταν µετά το πέρας της συµβουλευτικής διαδικασίας ο υποψήφιος νέος επιχειρηµατίας να έχει

7 συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα σύνταξης του επιχειρηµατικού σχεδίου για τη νέα του επιχείρηση, να έχει αποκτήσει αυτογνωσία αναφορικά µε τις επιχειρηµατικές του ικανότητες, δεξιότητες, ελλείψεις, αδυναµίες και να γνωρίζει τη µεθοδολογία εκπόνησης του επιχειρηµατικού του σχεδίου. Οι ενότητες της συµβουλευτικής/εκπαιδευτικής διαδικασίας περιλάµβαναν από τη διάγνωση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κινήτρων, δυνατών και αδύνατων σηµείων υποψήφιου επιχειρηµατία, µέχρι εισαγωγικές πληροφορίες και εργαλεία για την επιχειρηµατικότητα, όπως η βασική έρευνα αγοράς, το marketing και ο χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός. Πολλές πληροφορίες δίνονταν στο πλαίσιο της ροής της συζήτησης και µε απλούς όρους και παραδείγµατα, αποφεύγοντας τη δυσνόητη τεχνική ορολογία. Στις πρώτες επιχειρηµατικές ιδέες που αναδείχθηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος περιλαµβάνονται: Αγροτουριστική µονάδα Βιολογική καλλιέργεια αµπέλου Παραγωγή & εµφιάλωση οίνου Βιολογική παραγωγή βοτάνων & φαρµακευτικών φυτών Συλλογή χρησιµοποιηένων «τηγανόλαδων» και µεταπώλησή τους για ανακύκλωση Παραγωγή βιολογικού λιπάσµατος (χούµους) Φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one stop shops ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιφερειακές Προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική,

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, Μ.Κ.Ο., μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA). Πάγια ενδιαφέροντα της Οργάνωσης, εθνικά και παγκόσμια, είναι η προώθηση της ισότητας, η στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Μελέτη Σχέδιο ράσης Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Ζ Η Σ Η Σ. www.solon.org.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Μελέτη Σχέδιο ράσης Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Ζ Η Σ Η Σ. www.solon.org.gr ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μελέτη Σχέδιο ράσης Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Ζ Η Σ Η Σ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μελέτη Σχέδιο ράσης Για την ΜΚΟ «ΣΟΛΩΝ» Γιάννης Ζήσης ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έργα στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL...4 A. Έργα που αναφέρονται σε απασχόληση για µετανάστριες...4 1 ος Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 2 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Divani Caravel, αίθουσα Μακεδονία Παρασκευή 19 Απριλίου 2002 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 2 η Συνεδρίαση Divani

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one-stop shop ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Υλικό Εργαστηρίου Forum για

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΉΛΙΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΉΛΙΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ BIΟ-ΉΛΙΣ ΉΛΙΣ Δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο Απρίλιος 2014 Αγαπητές φίλες & φίλοι, Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Bio-Ήλις.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Loading Σύνθεση εξωφύλλου: Αντλώντας από την εµπειρία προσφέρουµε στην κοινωνία Σήµα µε το οποίο προσδιορίζονται στην παρούσα έκδοση σχετικές πρακτικές ΕΚΕ B Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Εκπαιδευτικό Υλικό θεματικού εργαστηρίου:

Διαβάστε περισσότερα