Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Ιθάκησ. Αθλητικόσ Όμιλοσ Ιθάκησ «ΠΡΟΟΔΟ» ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Ιθάκησ. Αθλητικόσ Όμιλοσ Ιθάκησ «ΠΡΟΟΔΟ» ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ"

Transcript

1 ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Ιθάκησ Αθλητικόσ Όμιλοσ Ιθάκησ «ΠΡΟΟΔΟ»

2 Χαιρετιςμόσ από την Οργανωτική Επιτροπή του 25 ου Πανελλήνιου υνεδρίου ΕΕΚΠΠΤ Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Για ζνα τζταρτο του αιϊνα θ Εταιρία μασ πραγματοποιεί ετιςια υνζδρια ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια ςε ςυνεργαςία με το Εργαςτιριο Τγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ τατιςτικισ τθσ Ιατρικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν αλλά και άτομα-φορείσ που ςυνεπικουροφν το ζργο τθσ. Κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ κεματολογίασ των υνεδρίων που εκπθγάηει από τισ ανάγκεσ των ντόπιων κοινωνιϊν είναι να ςυνδράμει ςτισ προςπάκειεσ παραγωγισ ζργου διαςφάλιςθσ τθσ υγείασ του ελλθνόπουλου, να αφιςει ςτζρεεσ επιςτθμονικζσ και κοινωνικζσ ρίηεσ αλλά και να προςφζρει τθ δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ και αλλθλοενθμζρωςθσ για πρωτόβουλεσ δράςεισ ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ ϊςτε να μεγιςτοποιθκοφν οι ςυνολικζσ μασ προςπάκειεσ. Σο 25 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ πραγματοποιείται από 29 Αυγοφςτου ζωσ 1 επτεμβρίου 2013 ςτο ιςτορικό νθςί τθσ Ικάκθσ. Όπωσ αναφζρει ο τίτλοσ «Η Κοινωνική Παιδιατρική ςτο δρόμο για την Ιθάκη: αγωγή υγείασ και περίθαλψη ςτισ απομονωμζνεσ νηςιωτικζσ περιοχζσ», θ πρόκλθςθ το 2013 είναι να ςυηθτθκοφν κζματα παιδείασ, διάκεςθσ ελεφκερου χρόνου και προςβαςιμότθτασ ςτισ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ, που επθρεάηουν τθν ψυχοςωματικι υγεία ευεξία των παιδιϊν και των οικογενειϊν που ηουν ςε δυςπρόςιτεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. Παράλλθλα κα διενεργθκοφν δφο δορυφορικζσ δραςτθριότθτεσ (εμινάριο Προνοςοκομειακισ Φροντίδασ και Τγεία μετακινοφμενων πλθκυςμϊν) ςε ςυνεργαςία με το ΠΜ τθσ Ιατρικισ χολισ ΕΚΠΑ «ΔΙΕΘΝΘ ΙΑΣΡΙΚΘ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΡΙΕΩΝ ΤΓΕΙΑ» με υντονιςτι τον Αν. Κακ. Θ. Ρόηενμπεργκ. Λόγω του επετειακοφ χαρακτιρα του υνεδρίου προβλζπονται ειδικζσ ςυνεδριάςεισ προβλθματιςμοφ (brain storming) προκειμζνου να διαμορφωκεί θ ατηζντα τθσ κοινωνικισ παιδιατρικισ ςε κζματα περιγεννθτικισ και εφθβιατρικισ φροντίδασ κακϊσ και φροντίδασ παιδιϊν με χρόνια προβλιματα υγείασ και αναπθρικζσ καταςτάςεισ. Ενκαρρφνονται, οι νζοι ιδίωσ επιςτιμονεσ, να παρουςιάςουν τθν ερευνθτικι τουσ δουλειά με τθ μορφι εκκζματοσ ι προφορικισ ανακοίνωςθσ ςε γενικότερα κζματα Κοινωνικισ Παιδιατρικισ. Ιδιαίτερα ενδιαφζρουςεσ είναι οι παρουςιάςεισ για εμπειρίεσ και δράςεισ των Παραρτθμάτων τθσ Εταιρίασ ενϊ προγραμματίηονται ςτθ διάρκεια του υνεδρίου δραςτθριότθτεσ πεδίου και αλλθλεπίδραςθσ των ςυνζδρων με τθν τοπικι κοινότθτα. Περιμζνουμε τισ δικζσ ςασ ιδζεσ για τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ ςτο και ςασ καρτεροφμε το τζλοσ καλοκαιριοφ ςτο νθςί του Οδυςςζα! Θ Πρόεδροσ τθσ Εταιρίασ Θ Πρόεδροσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ Ελζνθ Πετρίδου Μζλπω Λεκατςά 1

3 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ Προςυμπτωματικόσ ζλεγχοσ για παιδιά και εφιβουσ Φροντίδα για τθν εμβολιαςτικι κάλυψθ τθν περίοδο τθσ κρίςθσ Ηθτιματα αιχμισ ςτθν ατηζντα τθσ κοινωνικισ παιδιατρικισ Περιγεννθτικι ιατρικι και Εφθβιατρικι Χρόνια νοςιματα και ΜΕΑ (καρκίνοι, αναπνευςτικά, ψυχοκινθτικά, αιςκθτθριακά) Αγωγι υγείασ για ςεξουαλικά μεταδιδόμενα προβλιματα: βιωματικό ςεμινάριο υμπεριφορζσ αυξθμζνου κινδφνου: βιωματικό ςεμινάριο Ενκαρρφνοντασ τισ κετικζσ ςυμπεριφορζσ υγείασ (διατροφι, άςκθςθ και ψυχικι υγεία) Δφςκολα χρόνια νοςιματα: διαφορζσ αντιμετϊπιςθσ ςτθν περιφζρεια Παιδιατρικι φροντίδα ςε καλάςςια ςπορ ι καταςκθνϊςεισ Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ ςωματικϊν κακϊςεων και βίασ χζςεισ γονζων παιδιοφ: βιωματικό ςεμινάριο Παιδί και ζφθβοσ ςτθ ςφγχρονθ πολφ-πολιτιςμικι κοινότθτα: βιωματικό ςεμινάριο υνιςτϊμενθ χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου και Διαδικτφου: βιωματικό ςεμινάριο Νζεσ δυνατότθτεσ οργάνωςθσ αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν υγείασ ΣΟΠΟ Ο τόποσ διεξαγωγισ του 25ου Πανελλινιου υνεδρίου: Βακφ Ικάκθσ, Μορφωτικό Κζντρο ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Θ Εταιρία Κοινωνικισ Παιδιατρικισ και Προαγωγισ τθσ Τγείασ ςτθρίηεται ςτισ ςυνδρομζσ των μελϊν τθσ και θ εγγραφι ςτο υνζδριο ανζρχεται ςε: Ιατροί 70 Νοσηλευτές-Λοιπά επαγγέλματα υγείας* 30 Φοιτητές* 20 Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ περιλαμβάνει: Παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν του υνεδρίου Παραλαβι του ζντυπου υλικοφ (πρόγραμμα, περιλιψεισ κ.ά.) υμμετοχι ςτισ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ του υνεδρίου Πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ του υνεδρίου Εγγραφζσ κα γίνονται κακ όλθ τθ διάρκεια του υνεδρίου. Οι ςυμμετζχοντεσ είναι υποχρεωμζνοι να προςκομίηουν κατάλλθλο ζγγραφο που κα επιβεβαιϊνει τθν ιδιότθτά τουσ (π.χ. φοιτθτικι ταυτότθτα) 2

4 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΙΑ Σα κζματα των εργαςιϊν δεν είναι απαραίτθτο να εντάςςονται ςτο κεντρικό κζμα του υνεδρίου. Θα υπάρχει δυνατότθτα παρουςίαςθσ των εργαςιϊν, ελεφκερεσ ι αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ, ςε ιδιαίτερεσ ςυνεδρίεσ. Οι περιλιψεισ κα πρζπει να αποςταλοφν θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: Λήξη προθεςμίασ υποβολήσ περιλήψεων: 30 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι περιλιψεισ των αναρτθμζνων ανακοινϊςεων κα δθμοςιευκοφν με απευκείασ αναπαραγωγι από το πρωτότυπο χωρίσ άλλθ διόρκωςθ. Γι αυτό παρακαλοφμε να ακολουκθκοφν με ακρίβεια οι παρακάτω υποδείξεισ: Μζγιςτοσ αρικμόσ λζξεων: 250. Γραμματοςειρά Αrial, μζγεκοσ 12 Ακολουκεί υπόδειγμα υποβολισ περίλθψθσ εργαςίασ: Σίτλοσ (κεφαλαία, εμφατικά γράμματα) Ονόματα ςυγγραφζων (το ανϊτερο μζχρι ζξι, ςτθν ονομαςτικι, με πεηά ςτοιχεία, ςτθν ίδια γραμματοςειρά και μζγεκοσ γραμμάτων. Μετά το επίκετο ακολουκεί μόνον το αρχικό γράμμα του ονόματοσ) Κζντρο ι Κδρυμα, όπου εργάηεται ι ςυνεργάηεται ο πρϊτοσ ςυγγραφζασ και ακολουκοφν τα Κζντρα ι Ιδρφματα, όπου εργάηονται ι ςυνεργάηονται οι επόμενοι ςυγγραφείσ Θ περίλθψθ πρζπει να είναι δομθμζνθ και να περιλαμβάνει τα παρακάτω τμιματα: κοπόσ, Τλικό και Μζκοδοι, Αποτελζςματα, υμπεράςματα, κακϊσ και τρεισ (3) βιβλιογραφικζσ αναφορζσ ςτο κζμα που παρουςιάηεται (Ονόματα ςυγγραφζων. Σίτλοσ εργαςίασ. Περιοδικό. Ζτοσ δθμοςίευςθσ. Σόμοσ. Πρϊτθ και τελευταία ςελίδα του άρκρου) Θ εγγραφι είναι υποχρεωτικι για κακζναν από τουσ ςυγγραφείσ, οι οποίοι ςυνιςτάται να μθ υπερβαίνουν τουσ ζξι. Όλοι ςυγγραφείσ των εργαςιϊν παρζχουν οπωςδιποτε τισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ για ενθμζρωςθ τουσ ςχετικά με τθν αποδοχι τθσ εργαςίασ. Επιπλζον ςυμβάλλοντεσ, μποροφν να αναφερκοφν ςτο τμιμα «Ευχαριςτίεσ» Γραμματεία: Αλζξανδροσ Αλεξόπουλοσ τθλ , Fax: Εργαςτιριο Τγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ τατιςτικισ Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Μ. Αςίασ 75, Ακινα Ιστοσελίδα της Εταιρίας: Πληροφορίεσ για τισ Δορυφορικζσ Εκδηλϊςεισ: 1. εμινάριο Προνοςοκομειακήσ Φροντίδασ 2. Τγεία μετακινοφμενων πληθυςμϊν Ζλενα Θεμελι τθλ , ΠΜ Ιατρικισ χολισ ΕΚΠΑ «ΔΙΕΘΝΘ ΙΑΣΡΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΡΙΕΩΝ ΤΓΕΙΑ» 3

5 ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΣΙΜΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ εβαςτιανόσ, Αρχιμανδρίτθσ Λευκάδασ, Κεφαλλθνίασ Αλεξανδρόπουλοσ Νίκοσ αλι-παπαςαλι Αναςταςία Δελθβοριά-Παπαδοποφλου Μαρία ιαμοποφλου-μαυρίδου Αντιγόνθ Καςςιανόσ Ιωάννθσ κοποφλθ Φωτεινι Κουνάδθσ Αντϊνιοσ πφρου πφροσ Μαραβζγιασ Ναπολζων τεφανάδθσ Χριςτόδουλοσ Παξινόσ Γεϊργιοσ Χροφςοσ Γεϊργιοσ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Πρόεδροι Αντιπρόεδροι Μζλη Πετρίδου Ελζνθ, Εμποριάδου Μαρία κεντζρθσ Νικόλαοσ, Χαλιάςοσ Νικόλαοσ Αδαμίδθσ Δθμιτριοσ Νιόηα-Δροφγκα Αγγελικι Αλφαντάκθ απφϊ Πανταηάκοσ Παναγιϊτθσ Ανδροφτςοσ Γεϊργιοσ Παπακωμά Ευγενία Βαρβαριγου Αναςταςία Ρόηενμπεργκ Θεόφιλοσ Γερακοποφλου Πατρίτςια Ροφτςθ Χριςτίνα Δθμολιάτθσ Ιωάννθσ ίδθ Βαςιλικι Δοφδου Αγγελικι ιϊμου Αικατερίνθ Δράκου Χριςτίνα Σερηίδθσ Αγάπιοσ Δρίτςασ Ακανάςιοσ Σηοφφθ Μερόπθ Καραγιαννοποφλου οφία ι Σςαμποφρθ οφία Καρδαράσ Παναγιϊτθσ Σςαπακίδου Αγγελικι Λιονισ Χριςτοσ Σςεκοφρα Ευφροςφνθ Μάκθσ Αλζξανδροσ Σςιτςάμθ Ελενα Μάνδυλα-Κουςουνι Μαρία Φαρίνθ-Βρεττάκου Ευαγγελία Μαντηουράνθ Εφα Χαλιάςοσ Νικόλαοσ Μοςχόβθ Μαρία Xαρίτου Αντωνία Μπακοποφλου Φλϊρα Χατηθμιχαιλ Ακανάςιοσ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Πρόεδροσ Αντιπρόεδροσ Μζλη Λεκατςά Μζλπω Χαλιάςοσ Νικόλαοσ Αςθμακοποφλου Βαςιλικι Βλαχαντϊνθ Ιρισ Γκουντςίδου-Ιακϊβου Δαμιανίδου Βαρβάρα Βαςιλικι Δανζλλθ-Μυλωνά Βαςιλικι Διαμαντάρασ Ανδρζασ Κοντογεϊργθ Ευαγγελία Κουρι Νικολζτα Κουςουνισ Αλζκοσ Μαραγκοφ Χρφςα Μποφκα Εφθ Παπακωμά Παραςκευι Παχφλθ-Μαχαιρίδθ Ντίνα ΣΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΛΛΟΓΟ ΙΘΑΚΗΙΩΝ Ζνωςθ Απανταχοφ Ικακθςίων, Πρόεδροσ: Γρθγορίου-Μαροφλθ Αικατερίνθ φλλογοσ Γυναικϊν Ικάκθσ, Πρόεδροσ: Μποφα πυριδοφλα Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Ικάκθσ, Τπεφκυνοσ: Χάνοσ Γεράςιμοσ Ακλθτικόσ Όμιλοσ «Πρόοδοσ», Πρόεδροσ: τανίτςασ Διονφςιοσ

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΣΕΣΑΡΣΘ 28 ΑΤΓΟΤΣΟΤ Δορυφορικι Εκδιλωςθ: εμινάριο Προνοςοκομειακισ Φροντίδασ Διοργάνωςθ: Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ιατρικισ Σχολισ ΕΚΡΑ, «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΚΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» Σόποσ: ΠΓΝ Κεφαλλθνίασ, Αργοςτόλι ΠΕΜΠΣΘ 29 ΑΤΓΟΤΣΟΤ Εγγραφζσ Σελετι Ζναρξθσ Μ. Λεκατςά, Ρρόεδροσ Οργανωτικισ Επιτροπισ Χαιρετιςμοί Ε. Ρετρίδου, Ρρόεδροσ ΕΕΚΡΡΥ Ρ. Σκανδαλάκθσ, Ρρόεδροσ ΚΕΣΥ Μ. Δελθβοριά, Ομ. Κακ. Ρεριγεννθτικισ Ιατρικισ και Νεογνολογίασ, ΗΡΑ Χαιρετιςμοί από Τοπικζσ Αρχζσ Καλωςόριςμα ςτθν ιςτορικι Ικάκθ Γ. Ραξινόσ Ομιλία: Συντονιςτζσ: Γ. Ανδροφτςοσ, Α. Γερμενισ Ρροαγωγι Ψυχικισ Υγείασ και Ρροκαταλιψεισ, Χ. Παπαγεωργίου Ζτοσ Καβάφθ: μια μικρι αναφορά ςτον Ποιθτι Επιμζλεια: Πολιτιςτικι Ομάδα Ικάκθσ και Β. Αςθμακοποφλου Εναρκτιρια Ομιλία: Συντονιςτζσ: Ε. Πετρίδου, Μ. Εμποριάδου Συςτθμικι Ιατρικι: από τον Ρυκαγόρα και τουσ Επικοφριουσ ςτθ ςφγχρονθ Ιατρικι, Γ. Χροφςοσ Επίςθμο Δείπνο υνεδρίου (εςτιατόριο «Χάνι») 5

7 ΠΑΡΑΚΕΤΘ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ Κοινωνικι Εκδιλωςθ: Ρεριιγθςθ ςτθ βόρεια Ικάκθ και επίςκεψθ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ (ξενάγθςθ από Ν. Αλεξανδρόπουλο και Μ. Λεκατςά) Δορυφορικι Εκδιλωςθ: Κεντρικι Αίκουςα Τγεία μετακινοφμενων πλθκυςμών (Α μζροσ) Διοργάνωςθ: Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ιατρικισ Σχολισ ΕΚΡΑ, «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΚΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» και ΜΚΟ Υγείασ Εγγραφζσ Ελεφκερεσ (Αίκουςεσ Α &Β ) και Αναρτθμζνεσ (Αίκουςα Γ ) Ανακοινώςεισ 1 (βλ. παράρτθμα) Ανοιχτό ιατρείο: Παιδιατρικζς εξετάσεις στο Κ.Υ. Ιθάκης υνεδρίαςθ προβλθματιςμοφ 1: Παιδιά με Χρόνια Νοςιματα και Ειδικζσ Ανάγκεσ Συντονιςτζσ: Γ. Γιαννοφςθσ, Μ. Κολζτςθ, Μ. Εμποριάδου Επιςτθμονικι Γραμματεία: Ε. Παπακωμά, Ι. Βλαχαντϊνθ Ρροκαταρκτικά κείμενα Λευκισ Βίβλου: socped.gr (προςεχϊσ) Παράλλθλθ υνεδρία 1: Συντονιςτζσ: Ι. Τςίκουλασ, Α. Τςαπακίδου, Δ. Κομνθνοφ Επιγενετικι και προγραμματιςμόσ χρονίων νόςων, Α. Βαρβαριγου Φάρμακα και μθτρικόσ κθλαςμόσ, Α. Χαρίτου Ταξινόμθςθ και αντιμετϊπιςθ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ τθσ εγκυμοςφνθσ, Ν. Βιτωράτοσ Αιμοςφαιρινοπάκειεσ ςτθ ΒΔ Ελλάδα: Νζα δεδομζνα ςτθν νζα εποχι, Α. Μάκθσ Διεφρυνςθ μεταβολικϊν νοςθμάτων ςε Μ.Ε.Ν.Ν., Σ. Γαβρίλθ Συμβάμματα ςτθ κάλαςςα, Ν. Χαλιάςοσ Σχολιαςμόσ: Ε. Γεωργανά Ομιλίεσ: Συντονιςτζσ: Α. Βαρβαριγου, Ν. Βιτωράτοσ Ο κεμελιωτισ τθσ παιδοκομίασ Gaston Variot ( ) και θ ςυνειςφορά του ςτθν καταπολζμθςθ τθσ παιδικισ κνθςιμότθτασ, Γ. Ανδροφτςοσ Κοινωνικζσ διαςτάςεισ τθσ παιδικισ επιλθψίασ, Μ. Τηοφφθ 6

8 Διάλειμμα Βιωματικι Εκπαίδευςθ για τθν Οδικι Αςφάλεια με ειδικό εξοπλιςμό & προςομοιωτζσ Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνοσ Μυλωνάσ» Τουριςτικό Γραφείο Λιμεναρχείου Ικάκθσ, κεντρικι πλατεία Βακζωσ Ομιλίεσ: Συντονιςτζσ: Α. Παπαβαςιλείου, Κ. Πρίφτθσ Νεανικι Ιδιοπακισ Αρκρίτιδα: θ πορεία από τθ διάγνωςθ ςτθν ενθλικίωςθ, Σ. Αλφαντάκθ Σχολιαςμόσ: Ε. Τςιτςάμθ Τι ηθτοφν οι οικογζνειεσ παιδιϊν με Εγκεφαλικι Ραράλυςθ, Α. Παπαβαςιλείου Σχολιαςμόσ: Ν. Σκεντζρθσ Διευρυμζνοσ προλθπτικόσ ζλεγχοσ νεογνϊν: Ελλθνικι πραγματικότθτα- Διεκνείσ τάςεισ, Ε. Παπακωνςταντίνου Σχολιαςμόσ: Ε. Πετρίδου υνεδρίαςθ προβλθματιςμοφ 2: Ηθτιματα αιχμισ ςτθν Ατηζντα Κοινωνικισ Παιδιατρικισ: Νεογνολογία Συντονιςτζσ: Γ. Γιαννοφςθσ, Μ. Κολζτςθ, Ε. Πετρίδου Επιςτθμονικι Γραμματεία: Ε. Τςεκοφρα, ΑΑ. Διαμαντάρασ Ρροκαταρκτικά κείμενα Λευκισ Βίβλου: socped.gr Παράλλθλθ υνεδρία 2: Συντονιςτζσ: Β. Παπαδάκθσ, Μ. Φωτουλάκθ, Θ. Καραγκιόηογλου Διάγνωςθ και Αντιμετϊπιςθ τθσ Αναφυλαξίασ ςτα Ραιδιά, Σ. Τςαμποφρθ Άτυπεσ εκδθλϊςεισ κοιλιοκάκθσ ςε παιδιά και εφιβουσ, Π. Καρανίκα Συμμόρφωςθ ςτθ κεραπεία εφιβων με κυςτικι ίνωςθ: Αποτφπωςθ τθσ πραγματικότθτασ, Μ. Φωτουλάκθ Ραχυςαρκία και επιπτϊςεισ ςτθν παιδικι εφθβικι θλικία, Α. Σιϊμου Υπερδιάγνωςθ του άςκματοσ, Κ. Πρίφτθσ Κατανόθςθ τθσ λευχαιμογζνεςθσ για τθν πρόλθψθ τθσ Οξείασ Λεμφοβλαςτικθσ Λευχαιμιασ τθσ παιδικθσ θλικιασ, Β. Παπαδάκθσ Κοινωνικι εκδιλωςθ: Κιποσ Ναυτικοφ Γυμναςίου Ικάκθσ Τοπικά εδζςματα από το Σφλλογο Γυναικϊν Ικάκθσ Συναυλία Ευανκίασ εμποφτςικα 7

9 ΑΒΒΑΣΟ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ Δορυφορικι Εκδιλωςθ 1: Κεντρικι Αίκουςα Τγεία μετακινοφμενων πλθκυςμών (Β μζροσ) Διοργάνωςθ: Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ιατρικισ Σχολισ ΕΚΡΑ, «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΚΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» και ΜΚΟ Υγείασ Δορυφορικι Εκδιλωςθ 2: Αίκουςα υνεδρίων υηιτθςθ με το κοινό: Οικογζνεια και εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ: Ο ρόλοσ τθσ οικογζνειασ ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ τοξικοεξάρτθςθσ Συντονιςτζσ: Δ. Καχρίλα, Δ. Χρυςικοφ Σφντομεσ ειςθγιςεισ: Οικογζνεια και διαταραχζσ εκιςμοφ και χριςθσ ουςιϊν. Ο ρόλοσ των ςχζςεων ςτθν πρόλθψθ και τθν κεραπεία, Ν. Σπθλιόπουλοσ Δεξιότθτεσ πρόλθψθσ και κατανόθςθ του φαινομζνου τθσ χριςθσ και κατάχρθςθσ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, Ε. Λοράνδοσ Ζφθβοι και αςφάλεια ςτο διαδίκτυο, Κ. Ακαναςίου Σχολιαςμόσ: Μ. Λεκατςά Δορυφορικι Εκδιλωςθ 3: Αίκουςα υνεδρίων Βιωματικό εμινάριο: Σφνδρομο Γονικισ Εξουκζνωςθσ Εμψυχωτισ: Π. Ακριβόσ Γ Εταιρίασ: Κεντρικι Αίκουςα φντομεσ Ομιλίεσ & Ελεφκερεσ Ανακοινώςεισ 2 (Αίκουςα Α ) Αναρτθμζνεσ Ανακοινώςεισ 2 (Αίκουςα Β &Γ ) (βλ. παράρτθμα) φντομεσ Ομιλίεσ: Αίκουςα Α Συντονιςτζσ: Μ. Μάνδυλα, Α. Τερηίδθσ Αίκουςα Β Συντονιςτζσ: Ν. Σκεντζρθσ, Σ. Καραγιαννοποφλου χρόνια Ραιδιατρικισ ιςτορίασ ςτθν Κεφαλονιά, Β. Γεωργοποφλου Το παιδί ωσ οντότθτα και οι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν υγεία του, Μ. Μάνδυλα Κατακτϊντασ οι γονείσ το ςυναίςκθμα, τα παιδιά κατακτοφν τον κόςμο. Εμπειρία ομάδασ ευαιςκθτοποίθςθσ γονζων Ικάκθσ, Ε. Λοράνδοσ Ραιδικι διατροφι ςτον καιρό τθσ οικονομικισ κρίςθσ, Σ. Καραγιαννοποφλου Διαταραχζσ πρόςλθψθσ τροφισ και εφθβεία, Μ. Κολζτςθ Υπθρεςίεσ Υγείασ «Φιλικζσ» προσ τουσ Εφιβουσ Adolescent Friendly Services, Σ. Χάνοσ Ραιδοφιλία, Δ. Χρυςικοφ Ανοιχτό ιατρείο: Παιδιατρικζς εξετάσεις στο Κ.Υ. Ιθάκης 8

10 Ομιλία: Συντονιςτζσ: Α. Κλθμεντοποφλου, Γ. Παξινόσ Νεανικι παραβατικότθτα και τροχαία ςυμβάντα: ο ρόλοσ και θ δράςθ του ΙΟΑΣ, Ομιλιτρια: Β. Μυλωνά Διάλειμμα Διάλειμμα υνεδρίαςθ προβλθματιςμοφ 3: Ηθτιματα αιχμισ ςτθν ατηζντα κοινωνικισ παιδιατρικισ: Εφθβιατρικι Συντονιςτζσ: Μ. Κολζτςθ, Γ. Γιαννοφςθσ, Ν. Χαλιάςοσ, Χ. Παπαγεωργίου Επιςτθμονικι Γραμματεία: Ν. Σκεντζρθσ, ΑΑ. Διαμαντάρασ Ρροκαταρκτικά κείμενα Λευκισ Βίβλου: socped.gr (προςεχϊσ) Ομιλίεσ: Συντονιςτζσ: Β. Σίδθ, Δ. Καχρίλα Βιωματικι Εκπαίδευςθ για τθν Οδικι Αςφάλεια με ειδικό εξοπλιςμό & προςομοιωτζσ Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνοσ Μυλωνάσ» Τουριςτικό Γραφείο Λιμεναρχείου Ικάκθσ, κεντρικι πλατεία Βακζωσ Παράλλθλθ υνεδρία 3: Συντονιςτζσ: Μ. Μοςχόβθ, Ε. Στειακάκθ, Α. Δοφδου Ρρολθπτικι Ραιδιατρικι ςτθν κοινότθτα: δεν είναι μόνο οι εμβολιαςμοί, Θ. Καραγκιόηογλου Οι ςοβαρζσ οφκαλμικζσ πακιςεισ τθσ παιδικισ θλικίασ και οι γενικότερεσ επιπτϊςεισ, Ι. Αςπροφδθσ Ιατρικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλιματα ςε παιδιά με αιςκθτθριακζσ βλάβεσ: Βαρθκοΐα, Α. Ψθφίδθσ Χαρτογράφθςθ των γεννιςεων ςτθν Ελλάδα ςε Ιδιωτικό και Δθμόςιο Τομζα. Ρρότυπο καταγραφισ και ανάλυςθσ ετιςιων δεδομζνων από ζνα γ βάκμιο κζντρο αναφοράσ, Ε. Τςεκοφρα Συνεργαςία κζντρου περιφζρειασ ςτθν αντιμετϊπιςθ του ογκολογικοφ αςκενοφσ, Μ. Μοςχόβθ, Ε. Ντουβζλθσ Ο ρόλοσ των οργανϊςεων γονζων ςτθ χάραξθ πολιτικϊν υγείασ για τα πρόωρα νεογνά ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, Ε. Βαβουράκθ Επίδραςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ επικοινωνίασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτισ απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, Ν. Αλεξανδρόπουλοσ Συντονιςτζσ: Μ. Τηοφφθ, Α. Παπαβαςιλείου Κακυςτζρθςθ λόγου: ο ρόλοσ του παιδιάτρου ςτθν κοινότθτα, Α. Κλθμεντοποφλου 9

11 Συντονιςτζσ: Μ. Μάνδυλα, Δ. Αδαμίδθσ Διατροφι, μεταβολικόσ προγραμματιςμόσ & επαναπρογραμματιςμόσ: Ανοιγοκλείνοντασ τουσ Διακόπτεσ των Γονιδίων, Δ. Κομνθνοφ Συντονιςτζσ: Π. Καρανίκα, Σ. Τςαμποφρθ Ψυχογράμματα εφιβων με τραυματικζσ εμπειρίεσ: θ αφιγθςθ ενόσ Εκπαιδευτικοφ, Α. Κουςουνισ Συντονιςτζσ: Σ. Καραγιαννοποφλου, Α. Κουςουνισ Ανιλικοι και αλκοόλ : πολιτικζσ και καινοτόμεσ παρεμβάςεισ με βιϊςιμο αποτζλεςμα, Α. Αγγελι (Ραρουςίαςθ βίντεο και ςχολιαςμόσ) Διάλειμμα Ομιλία: Συντονιςτζσ: Α. Μαγκίνα, Ι. Τςίκουλασ Ψυχοκοινωνικζσ επιπτϊςεισ του ςτρεσ από τθν οικονομικι φφεςθ ςτθν οικογζνεια, Α. Μαϊλλθσ Σελετι λιξθσ: Απολογιςμόσ και ςυμπεράςματα Συνεδρίου: Μ. Λεκατςά, Ε. Ρετρίδου Σιμθτικι αναφορά ςτο ζργο του 1 ο χρόνου λειτουργίασ του Παρ/τοσ Ξάνκθσ Παρουςίαςθ του Προζδρου του Παραρτιματοσ κ. Αδαμίδθ από τον Ν. Σκεντζρθ Ομιλία με κζμα «Πόλεισ φιλικζσ προσ το παιδί» από τον Πρόεδρο του Παραρτιματοσ, Δ. Αδαμίδθ Εκδιλωςθ αναγόρευςθσ Ομ. Κακθγθτι Ι. Σςίκουλα ςε Επίτιμο Μζλοσ Παρουςίαςθ του Τιμωμζνου από Α. Κουςουνι Αντιφϊνθςθ από Ι. Τςίκουλα Αναγγελία του 26 ου Πανελλινιου υνεδρίου ΕΕΚΠΠΤ, Ν. Χαλιάςοσ Απονομι πιςτοποιθτικών παρακολοφκθςθσ Δεξίωςθ υνζδρων: Εντευκτιριο Ακλθτικοφ Ομίλου Ικάκθσ «ΠΡΟΟΔΟ» προςφορά Γ. Θ. Παξινοφ ΚΤΡΙΑΚΘ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 Κοινωνικι εκδιλωςθ: Γφροσ του νθςιοφ Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ τθν πρϊτθ μζρα του Συνεδρίου 10

12 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΣΘΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ Αίκουςα Α: Ελεφκερεσ Ανακοινώςεισ Συντονιςτζσ: Ε. Λοράνδοσ, Ν. Κουρι 03ΕΑ 19ΕΑ 01ΕΑ 10ΕΑ 13ΕΑ 14ΕΑ 15ΕΑ 16ΕΑ Η ΧΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΕΙΟΧΗΣ, Γεωργάτοσ Δ ΔΙΑΤΟΦΗ ΜΗΤΕΑΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ, Διαμαντάρασ ΑΑ, Ντουβζλθσ Ε, Σεργεντάνθσ Θ, Ρετρίδου Ε ΜΗΤΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΟΝΤΙΔΑ. Η ΡΟΣΡΑΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΟΥ ΒΕΦΟΥΣ, Κοφτςθ Β ΔΟΜΕΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΡΕΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ: ΙΑΤΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΚΕΚΥΑΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ-ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΡΑΙΔΙΟΥ, ΕΦΗΒΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Μάνδυλα-Κουςουνι Μ, Σπίνουλα Ε, Τςάρκου Σ, Βαρκάρθ Ρ ΕΝ ΑΡΕΙΛΗ ΕΥΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΥΡΕΑΣΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΡΑΙΔΙΑ, Αδαμίδθσ Δ ΜΗΤΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Η ΦΥΣΗ ΕΡΙΒΑΛΛΕΙ, ΟΙ ΘΗΣΚΕΙΕΣ ΡΟΤΕΡΟΥΝ, Η ΕΡΙΣΤΗΜΗ ΑΡΟΔΕΙΚΝΥΕΙ, Άγκο Μ, Αδαμίδθσ Δ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΡΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ, Ραπανικολάου Μ, Αδαμίδθσ Δ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΣΩΡΙΚΗΣ ΕΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΕ ΕΕΥΝΗΤΙΚΑ ΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, Ραπανικολάου Μ, Αντωνίου Σ, Μθλιοφδθ Μ, Τοτικίδθσ Γ, Αδαμίδθσ Δ Αίκουςα B: Ελεφκερεσ Ανακοινώςεισ Συντονιςτζσ: Α. Χαρίτου, Δ. Γεωργάτοσ 21ΕΑ 31ΕΑ 33ΕΑ 36ΕΑ 42ΕΑ 43ΕΑ 67ΕΑ 30ΕΑ ΕΡΗΕΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΣΗ ΤΗΝ ΡΕΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ; Μπινιάρθσ- Γεωργαλλισ ΣΙ, Ραπιγγιϊτθσ Γ, Ρετρίδου Ε ΑΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΙΜΗΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΡΑΙΔΙΩΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΤΟ ΡΟΤΥΡΟ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ, Τςουγζνθ Α, Χυδίρογλου Λ, Χότηασ Μ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΡΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΡΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΡΕΙΟ, Μπόμπορθ Ε, Νιάκασ Δ, Νάκου Ι, Σιαμοποφλου-Μαυρίδου Α, Τηοφφθ Μ Η ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΕΝΔΟΚΑΔΙΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΡΑΙΔΙΑ: ΡΩΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, Μπινιάρθσ Ι, Ραπιγγιϊτθσ Γ., Στεφανάδθσ Χ., Ρετρίδου Ε. ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΡΗΓΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΚΙΝΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΗ ΧΩΑ ΜΑΣ: Η ΕΜΡΕΙΙΑ ΤΟΥ ΜΟΒΙΚΙDS, Μποφκα Ε, Ραπακωμά Ρ, Μοςχόβθ Μ, Ραπακωνςταντίνου Ε, Χατηθπαντελισ Μ, Στειακάκθ Ε, Δαμιανίδου Β, Λφτρασ Ε, Ρετρίδου Ε ΝARECHEM-BT: Η ΕΜΡΕΙΙΑ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΟΒΙ-ΚΙDS ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ & ΡΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΓΑΦΗΣ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, Ραπακωμά Ρ, Μποφκα Ε, Μοςχόβθ Μ, Σίδθ Β, Ραπακωνςταντίνου Ε, Χατηθπαντελισ Μ, Στειακάκθ Ε, Δαμιανίδου Β, Ρετρίδου Ε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΕΦΙΚΗ ΔΙΑΤΟΦΗ», Καραγκιόηογλου Θ ΣΥΝΕΓΙΕΣ ΣΤΗ ΣΤΗΙΞΗ ΕΥΡΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΙΣΗΣ: ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ ΑΡΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΑΙΔΩΝ «ΑΓ. ΚΥΙΑΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΓΑΝΩΣΗ «ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΩΡΟΣ», Καραντανά Ε, Κουτςογιαννοποφλου Σ., Δοφςθ- Αναγνωςτοποφλου Υ. 11

13 Αίκουςα Γ: Αναρτθμζνεσ Ανακοινώςεισ Συντονιςτζσ: Ι. Κοτρϊνθσ, Ε. Παπακωμά 39Ρ 40Ρ 41Ρ 47Ρ 48Ρ 52Ρ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΡΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, Κοντοςτάκθ Ε, Εξακουςτοφ Α, Τςαπακίδου Α, Κυνθγοποφλου Σ, Καραγιαννοποφλου Σ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ -ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΖΩΓΑΦΙΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΙ ΝΙΩΘΩ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΤΙ ΜΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, ΤΙ ΦΟΒΑΜΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΛΡΙΖΩ! Σταυρακίδου Μ, Κανακοφδθ- Τςακαλίδου Φ, Ρρατςίδου-Γκζρτςθ Ρ ΤΑ ΡΑΙΔΙΑ ΡΑΙΖΕΙ ΤΑ ΡΑΙΔΙΑ ΖΕΙ: Η 20ΕΤΗΣ ΕΜΡΕΙΙΑ ΜΑΣ ΑΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΡΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΟΝΙΕΣ ΕΥΜΑΤΟΡΑΘΕΙΕΣ (VIDEO), Σταυρακίδου Μ, Κανακοφδθ- Τςακαλίδου Φ, Ρρατςίδου- Γκζρτςθ Ρ ΔΙΕΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΗΣ, Γοφναρθ Μ, Γοφναρθ Ε, Τςαπακίδου Α, Καραγιαννοποφλου-Κόγιου Σ ΕΡΙΔΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΒΥΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ. ΜΕΘΟΔΟΣ SONATAL. ΑΝΑΣΚΟΡΗΣΗ, Γιαννάκοσ Χ, Μπουντουβι Ε, Στζφασ Ν, Μπαγλατηι Λ, Ραπακωμά Ε, Γαβρίλθ Σ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΡΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΘΩΣΗΣ ΣΕ ΡΑΙΔΙΑ. Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΡΙΘΑΝΗΣ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, Σπυριδόπουλοσ Θ, Ραπαδόπουλοσ Ι, Ιωςθφίδθσ Κ, Γλυνοφ Ε, Κολοβόσ Σ, Ευλογιάσ Ν 53Ρ OΓΚΟΙ ΝΕΦΟΥ ΣΤΑ ΡΑΙΔΙΑ: EMΡΕΙΙΑ 25 ΧΟΝΩΝ, Σίδθ Β. 54Ρ 57Ρ 58Ρ 63Ρ 64Ρ 65Ρ 66Ρ ΔΙΕΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΡΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΚΑΚΙΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥΣ, Γουμπζρθ Σ, Σίδθ Β ΥΡΕΗΧΟΓΑΦΗΜΑ ΙΣΧΙΩΝ: ΜΙΑ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΟΛΗΡΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ, Σπυριδόπουλοσ Θ, Γλυνοφ Ε, Κολοβόσ Σ, Ραπαδόπουλοσ Ι, Ιωςθφίδθσ Κ, Ευλογιάσ Ν ΥΡΕΗΧΟΓΑΦΗΜΑ ΘΩΑΚΑ ΣΕ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, Σπυριδόπουλοσ Θ, Κολοβόσ Σ, Ραπαδόπουλοσ Ι, Ιωςθφίδθσ Κ, Γλυνοφ Ε, Ευλογιάσ Ν ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΕΣ, ΕΚΤΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΡΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ: Ο ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ, Επιςκόπου Μ, Ιωαννίδθσ Ρ, Τερηίδθσ Α, Ρίννα Γ, Θεμελι Ε ΟΙ ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΧΝΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, Κοκοτι Μ, Τερηίδθσ Α ΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΝΙΟΓΝΑΘΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΑΧΩΝ, Κοκοτι Μ, Τερηίδθσ Α, Σαγκατελιάν Ε Η ΡΑΟΥΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΣΥΓΚΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΥΓΜΕΝΟ. ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ. ΡΟΥ ΒΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΑ, Σαγκατελιάν Ε, Τερηίδθσ Α, Κοκοτι Μ 12

14 ΑΒΒΑΣΟ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ Αίκουςα Α: Ελεφκερεσ Ανακοινώςεισ Συντονιςτζσ: Μ. Μάνδυλα, Α. Τερηίδθσ 17ΕΑ 23ΕΑ 24ΕΑ 56ΕΑ 34EA 02ΕΑ 45ΕΑ 05ΕΑ 04ΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΓΙΚΗΣ ΕΡΙΔΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΧΥΣΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΙΡΕΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, Μακαρίου Σ, Σιϊμου Α, Χάλλα Α, Σιαμοποφλου-Μαυρίδου Α, Ελιςάφ Μ ΣΥΓΚΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΡΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΡΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΡΑΘΗ ΑΘΙΤΙΔΑ, Κιτςοφλθσ Γ, Αλφαντάκθ Σ, Σιαμοποφλου Α ΦΥΣΙΚΟΘΕΑΡΕΥΤΙΚΗ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΡΑΘΗ ΑΘΙΤΙΔΑ, Τηίφα Ν, Κιτςοφλθσ Γ, Αλφαντάκθ Σ, Σιαμοποφλου Α ΡΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Βρυϊνθ Ε, Διμασ Μ, Νάκα Β, Χαλιάςοσ Ν, Μαντηιου Θ ΕΡΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΡΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΣΤΕΟΡΕΝΙΑΣ ΟΣΤΕΟΡΟΩΣΗΣ ΣΕ ΡΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟΛΛ, Μπινιάρθσ Γεωργαλλισ ΣΙ, Μοςχόβθ Μ, Ρετρίδου Ε ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ-ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ-ΕΚΦΑΖΩ. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ, ΟΡΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΑΧΗ, Νικολοποφλου Χ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΗ ΡΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΡΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ, Καλζμθσ Κ, Κωςταρζλου Α., Γκάτςου Ν, Γεωργοποφλου Μ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, Καςςιανόσ Γ, Μανιάσ Ρ, Σταςινόπουλοσ Δ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ, Βράπι Ι, Τριλίβασ Ι, Λάηαρθ Ρ Αίκουςα Β: Αναρτθμζνεσ Ανακοινώςεισ Συντονιςτζσ: Ν. Σκεντζρθσ, Σ. Καραγιαννοποφλου ΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΗΤΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ: ΑΡΟΤΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΜΟΖΟΜΕΝΩΝ 18Ρ ΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, Γιαλαμάσ Σ, Ρετρίδου Ε 49Ρ 50Ρ 51Ρ 59Ρ 60Ρ 61Ρ 62Ρ 55Ρ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΙΩΝ ΡΕΙΡΤΩΣΕΩΝ ΡΥΚΝΟΚΥΤΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΙΟ ΕΑ ΣΤΑ ΔΥΟΜΙΣΗ ΧΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ, Κανδιλθ Γ, Τςαντίλα Α, Μουτάφθ Α, Μάμαλθσ Η, Χαρίτου Α ΒΑΙΑ ΕΜΒΥΟΜΗΤΙΚΗ ΑΙΜΟΑΓΙΑ: ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΣΣΑΩΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, Αλεξάκθ Α, Κουμανηζλθ Χ, Δθλανάσ Μ, Κοντογιάννθ Α, Αγγζλου Κ, Χαρίτου Α Η ΚΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, Κότςυφα Χ, Χατηάκθσ Χ AΣΥΜΡΤΩΜΑΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΡΕΝΙΑ ΚΑΙ OΣΤΕΟΡΟΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΑΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ, Μοςχόβθ Μ, Ζαμπογιάννθσ Α, Αδαμάκθ Μ, Χαρμανδάρθ Ε, Ρετρίδου Ε ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΛΛΑΡΛΕΣ ΑΡΩΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΑ ΘΥΜΑΤΑ, Θεμελι Ε, Τερηίδθσ Α, Ρίννα Γ, Επιςκόπου Μ, Ορφανουδάκθσ Ε ΕΡΙΣΚΟΡΗΣΗ ΑΛΓΟΙΘΜΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΡΕΔΙΟΥ (TRIAGE) ΓΙΑ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΑ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ, Θεμελι Ε, Τερηίδθσ Α, Ρίννα Γ, Επιςκόπου Μ, Ορφανουδάκθσ Ε Η ΕΡΙΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΡΛΩΝ ΣΥΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ: ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Ιωαννίδθσ Ρ, Επιςκόπου Μ, Τερηίδθσ Α, Θεμελι Ε ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΛΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Βρυϊνθ Ε, Χαλιάςοσ Ν, Βρυϊνθσ Γ 13

15 Αίκουςα Γ: Αναρτθμζνεσ Ανακοινώςεισ Συντονιςτζσ: Ν. Χαλιάςοσ, Π. Πρατςίδου-Γκζρτςθ 06Ρ 07Ρ 08Ρ 09Ρ 11Ρ 12Ρ 20Ρ 22Ρ 25Ρ 26Ρ 27Ρ 32Ρ 35Ρ 37Ρ 38Ρ 44Ρ 46Ρ ΑΙΣΘΗΤΗΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΕ ΡΑΙΔΙΑ: ΕΝΑ ΣΥΓΧΟΝΟ ΑΦΑΝΕΣ ΡΟΒΛΗΜΑ, Γεωργοφλα Λ, Μανιάσ Ρ, Σταςινόπουλοσ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΟΣΑΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΙΚΥΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΟΒΑΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΟΜΗΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΟΜΟΥ, Ραπαδόπουλοσ Κ, Σταςινόπουλοσ Δ, Γεωργουλά Λ ΣΥΓΚΙΝΟΝΤΑΣ ΔΥΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩ ΕΡΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ, Σταςινόπουλοσ Δ, Μανιάσ Ρ, Καςςιανόσ Γ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΡΕΗΧΟΓΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, Σπυριδόπουλοσ Θ, Ιωςθφίδθσ Κ, Γλυνοφ Ε, Κολοβόσ Σ, Ραπαδόπουλοσ Ι, Ευλογιάσ Ν ΔΙΕΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Κωςτοποφλου Σ, Ντιρογιάννθσ Ν, Τρίγκα-Μοφχα Ε, Μπαλά Σ, Γραβάνθ Ε, Ανδρζου Β ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΤΗ 2011 ΚΑΙ 2012, Ρζγκασ Γ, Σχίηασ Α, Αγγελάκου Μ, Κουρι Ν ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΕΟΪΩΝ, Διαμαντάρασ ΑΑ, Ρετρίδου Ε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤHN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΚΡΡΥ), Κοντογεϊργθ Ε, Διαμαντάρασ ΑΑ, Ρετρίδου Ε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΑΘΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΡΑΘΗ ΑΘΙΤΙΔΑ, Ρρατςίδου-Γκζρτςθ Ρ ΒΙΟΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΡΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΡΑΘΗ ΑΘΙΤΙΔΑ, Ρρατςίδου-Γκζρτςθ Ρ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ: ΞΕΧΩΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΡΟ ΤΗΝ ΡΛΑΝΗ; Ρρατςίδου-Γκζρτςθ Ρ ΣΡΛΑΓΧΝΙΚΗ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ: ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΕΙΡΤΩΣΗΣ, Αντωνοποφλου Ε ΡΑΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ, Μπινιάρθσ Γεωργαλλισ ΧΡ, Μπινιάρθσ Γεωργαλλισ ΣΙ ΟΙ ΔΙΑΤΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, Κοντοςτάκθ Ε, Εξακουςτοφ Α, Καραγιαννοποφλου Σ, Δοφδου Α ΡΑΙΔΙΚΗ ΡΑΧΥΣΑΚΙΑ Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΡΟΧΗΣ ΜΑΣ, Κοντοςτάκθ Ε, Εξακουςτοφ Α, Κυνθγοποφλου Σ, Τςαπακίδου Α, Γκανταίφθ Α, Καραγιαννοποφλου Σ Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΡΙΔΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, Καλζμθσ Κ, Κωςταρζλου Α, Γκάτςου Ν, Γεωργοποφλου Μ Η ΡΑΙΔΙΚΗ ΡΑΧΥΣΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ, ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΧΘΟΥ ΧΩΙΣ ΣΥΝΟΑ, Καλζμθσ Κ, Κωςταρζλου Α, Γκάτςου Ν, Γεωργοποφλου Μ 14

16 ΣΕΞΣΦΘ 29 ΑΧΓΡΧΥΦΡΧ 2013 Υυντονιςτζσ: Γ. Ανδροφτςοσ, Α. Γερμενισ ΣΤΡΑΓΩΓΘ ΨΧΧΙΜΘΥ ΧΓΕΙΑΥ ΜΑΙ ΣΤΡΜΑΦΑΝΘΨΕΙΥ Σαπαγεωργίου Χ. 1. Ερευνθτικό Ρανεπιςτθμιακό Λνςτιτοφτο Ψυχικισ Υγιεινισ (Ε.Ρ.Ψ.Υ.), Ακινα 2. Α Ψυχιατρικι Κλινικι Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Αιγινιτειο Νοςοκομείο, Ακινα Tα τελευταία 60 χρόνια ζχουν ςθμειωκεί ςθμαντικζσ πρόοδοι τόςο ςτθ διάγνωςθ όςο και ςτθ κεραπεία των ψυχικϊν νοςθμάτων. Θ ςφγχρονθ ψυχιατρικι, είναι εφάμιλλθ τθσ καρδιολογίασ με κριτιρια το προςδόκιμο ηωισ και τθν ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν. Θ εφαρμογι του νοςολογικοφ μοντζλου, ζχει να επιδείξει ςθμαντικζσ προόδουσ ςε κρίςιμα κλινικά και ερευνθτικά ηθτιματα όπωσ (i) Ταξινόμθςθ/κατθγοροποίθςθ ψυχικϊνπακιςεων,(ii)ταυτοποίθςθ αιτιοπακογενετικϊν μθχανιςμϊν,(iii)εφαρμογι και αξιολόγθςθ κεραπευτικϊν μεκόδων (φαρμακευτικϊν και ψυχολογικϊν). Ραρ όλα αυτά ςτο νοςολογικό μοντζλο αναγνωρίηονται κεμελιακοί περιοριςμοί όπωσ το γεγονόσ ότι (α) κυματοποιεί, (β)εςτιάηει ςτισ αποκλίςεισ και αδυναμίεσ κατ εξοχιν, ενϊ (γ)ςπεφδει ςτο αίτθμα για βοικεια όπωσ υπαγορεφει θ νόςοσ/ διαταραχι, δίχωσ να επενδφει αναλόγωσ ςτθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ. Ρλζον κακίςταται βάςιμα υποςχόμενθ θ αναηιτθςθ των νομοτελειϊν τθσ εφαρμογισ τθσ προοπτικισ τθσ προαγωγισ τθσ ψυχικισ υγείασ., αςφαλϊσ ςυμπλθρωματικά προσ το ιςχφον νοςολογικό μοντζλο και όχι αντικετικά. Σ αυτό το πλαίςιο, με τθν παροφςα ειςιγθςθ επιςκοπείται θ ςχετικι βιβλιογραφία αναφορικά με τα προτεινόμενα μοντζλα προαγωγισ ψυχικισ υγείασ, με ζμφαςθ ςτα κριτιρια εφαρμογισ των όπωσ και ςτθ χρθςιμοκθρικι /δεοντολογικι ςθμαςία των. Ταυτόχρονα επιχειρείται μια κεϊρθςθ του εγγενοφσ επιςτθμολογικοφ περιοριςμοφ που απορρζει από τισ προκαταλιψεισ ςε ςυνάφεια με τθν ψυχικι υγεία. Και τοφτο, κακόςον το άτομο αναηθτά τθν καλλίτερθ δυνατι αποτίμθςθ τθσ πραγματικότθτάσ του είναι εκτεκειμζνο ςτο να υποπίπτει ςε ςφάλματα, τα οποία μπορεί να ςυγκρικοφν με ςτατιςτικά ςφάλματα τφπου I (ψευδϊσ κετικό) και τφπου II (ψευδϊσ αρνθτικό). Σ αυτι τθ βακμονόμθςθ, τα ςφάλματα τφπου I (ψευδϊσ κετικό) και τφπου II (ψευδϊσ αρνθτικό) όπωσ και ο ςυγκεραςμόσ των κεωρείται ότι αντιςτοιχοφν ςτισ εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ θ προκαταλιψεισ. 15

17 Υυντονιςτζσ: Ε. Σετρίδου, Ξ. Εμποριάδου SYSTEMS BIOLOGY AND THE STRESS RESPONSE: FROM PYTHAGORAS AND THE EPICUREANS TO MODERN MEDICINE. George P. Chrousos, MD Medical School of the University of Athens, Athens, Greece Stress is defined as the disturbance in the dynamic balance or homeostasis of a complex system, such as the human organism or society, stressors as the forces that produce this disturbance, and adaptive response as the forces from within the complex system that strive to return homeostasis to normal. In the case of the human organism, the adaptive response is subserved by a specialized system in our brain and body, the Stress System, which is activated to help us deal with stress when a stressor of any kind exceeds a certain threshold. In itself, stress that is dealt with efficiently by the adaptive response of a system is neutral or even potentially beneficial to that system, be that an organism or a society. In contrast, the chronic dynamic state in which the adaptive response fails to fully reestablish homeostasis during stress, which I call dyshomeostasis or, more correctly, cacostasis, may have detrimental effects on the system. In human beings, the crucial beneficial hormones that are activated to reestablish homeostasis, the homeostatic or stress mediators, including adrenaline, noradrenaline, cortisol and the inflammatory mediator interleukin-6, are also, paradoxically, responsible to a great extent for the damage the organism sustains when in cacostasis. These mediators may impair the physiology of our cells, disturb their metabolic activity, increase their inflammatory response and stimulate their oxidative functions, all potentially damaging changes, ultimately accelerating aging, causing obesity, metabolic problems and osteoporosis, promoting atherosclerosis and cardiovascular disease and increasing the chance of the organism to be infected or get cancer. The pre-socratic philosophers Pythagoras and Alcmaeon, respectively, used the terms harmony and isonomia to express the dynamic balance or homeostasis of life, while the Hippocratics equated this harmony with health and disharmony with disease. Both the Stoics and the Epicurians, philosophic schools that concentrated on the study of stress and its management, considered the attainment of ataraxia, or imperturbability of the mind to stressors, as the ultimate goal of life, while Epicurus himself spoke of eustatheia -or eustasis, if we extrapolate from homeostasis-, the serene emotional state of a harmonious balance in a human being. The not 16

Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Ιθάκησ. Αθλητικόσ Όμιλοσ Ιθάκησ «ΠΡΟΟΔΟ» ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ

Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Ιθάκησ. Αθλητικόσ Όμιλοσ Ιθάκησ «ΠΡΟΟΔΟ» ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας ΠΑΡΣΗ-ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 9-10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΔ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Κωνσταντινίδου Ελίζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10θ Πανελλινια Συνάντθςθ Φορζων Πρόλθψθσ τθσ Εξάρτθςθσ

10θ Πανελλινια Συνάντθςθ Φορζων Πρόλθψθσ τθσ Εξάρτθςθσ 10θ Πανελλινια Συνάντθςθ Φορζων Πρόλθψθσ τθσ Εξάρτθςθσ 15-18 Οκτωβρίου 2015 Ιωάννινα Ρνευματικό Κζντρο Διμου Ιωαννιτϊν Συνεδριακό Κζντρο Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων «Κάρολοσ Ραποφλιασ» Διοργάνωςθ: Ρανελλινιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Γαβριέλα Νικολάου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα