Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών"

Transcript

1 Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού μαθήματος. Στόχος της εργασίας είναι η σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την υποστήριξη της διδασκαλίας ενός σχολικού μαθήματος. Η εφαρμογή μπορεί να αποτελεί συμπληρωματικό εργαλείο εκμάθησης ή το βασικό μέσο διδασκαλίας του μαθήματος. Ο/Η φοιτητής/ήτρια καλείται να επιλέξει το είδος της εφαρμογής και το σχολικό μάθημα και βάσει αυτών να μελετήσει θεωρητικά το πρόβλημα (τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους, τον τρόπο αλληλεπίδρασης και παρουσίασης του περιεχομένου κτλ.) ώστε να σχεδιάσει την κατάλληλη πολυμεσική εφαρμογή. Θεματική ενότητα: Τρισδιάστατη Στερεά Μοντελοποίηση Ενδεικτικά Θέματα: Θέμα 1. Σχεδίαση μεθοδολογίας για την κατασκευή στερεού από τεχνικό σχέδιο. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η κριτική επισκόπηση των υπαρχουσών μεθόδων κατασκευής τρισδιάστατου αντικειμένου από τεχνικό σχέδιο και η ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας που θα περιγράφει τα βασικά βήματα εκτέλεσης της εμπλεκόμενης διαδικασίας. Θέμα 2. Διαδραστικό περιβάλλον σχεδίασης σκίτσου: Σχεδίαση διάδρασης για την κατασκευή στερεού από ένα τρισδιάστατο σκίτσο. Ο/Η φοιτητής/ήτρια καλείται να μελετήσει και να συγκρίνει τις βασικότερες μεθόδους κατασκευής τρισδιάστατου αντικειμένου από ένα τρισδιάστατο σκίτσο και να αναδείξει τα υπάρχοντα προβλήματα του χώρου. Στόχος της εργασίας είναι η σχεδίαση μεθοδολογίας για την αλληλεπίδραση του χρήστη με ένα σύστημα ανακατασκευής στερεού από σκίτσο, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που συναντώνται για την αληθοφανή κατασκευή του στερεού αντικειμένου. Θέμα 3. Κατασκευή τρισδιάστατων αντικειμένων με την χρήση προκαθορισμένων κινήσεων (generating 3D models by gestures). Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η κριτική επισκόπηση των κινήσεων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα κατασκευής «στερεών μοντέλων από προκαθορισμένες κινήσεις». Ο/Η φοιτητής/ήτρια καλείται να προσδιορίσει τα υπάρχοντα προβλήματα των εμπλεκόμενων κινήσεων με σκοπό την βελτίωση των τελευταίων και την βέλτιστη ενσωμάτωση τους σε εφαρμογές αυτού του είδους.

2 Θεματική ενότητα: Ο υπολογιστής στον προκαταρκτικό σχεδιασμό (conceptual design) Ενδεικτικά θέματα: Θέμα 1. Κατανοώντας τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται στερεά από τρισδιάστατα σκίτσα: Χαρακτηριστικά βιομηχανικών σχεδίων που μεταφέρουν πληροφορία για την μορφή του τρισδιάστατου αντικειμένου. Δεδομένου ότι ο άνθρωπος έχει αναπτύξει την ικανότητα να κατανοεί την μορφή ενός τρισδιάστατου αντικειμένου παρατηρώντας ένα σκίτσο αυτού, ο/η φοιτητής/ήτρια καλείται να μελετήσει εκείνα τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε ένα σκίτσο βιομηχανικού προϊόντος και υποδεικνύουν την μορφή του αντίστοιχου στερεού μοντέλο (φυσικού ή ψηφιακού). Στόχος της εργασίας είναι η παραμετρική μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών αυτών, ώστε τα τελευταία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα ψηφιακό σύστημα για την σωστή ερμηνεία ενός σκίτσου. Θέμα 2. Σχεδιαστική γλώσσα: Ανάλυση και ερμηνεία των συμπληρωματικών πληροφοριών σε ένα σκίτσο για την καλύτερη περιγραφή της σχεδιαστικής λύσης (information patterns, annotations). Το σκίτσο αποτελεί μία σχεδιαστική γλώσσα για την επικοινωνία μίας ιδέας μεταξύ διαφορετικών ομάδων ανθρώπων, πολύ συχνά με διαφορετική πολιτισμική παράδοση ή/και διαφορετική γεωγραφική καταγωγή. Ο/Η φοιτητής/ήτρια καλείται να μελετήσει τα, συμπληρωματικά στο βασικό σκίτσο, σχεδιαστικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται (από τους σχεδιαστές) για να περιγράψουν μία ιδέα και να τα κατηγοριοποιήσει βάσει διαφορετικών κριτηρίων. Στόχος μίας τέτοιας εργασίας είναι η βέλτιστη μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών αυτών, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ψηφιακό σύστημα ερμηνείας σκίτσου. Θέμα 3. Αλγόριθμοι μετατροπής σκίτσου σε γραμμικό σχέδιο. Η παρούσα εργασία θα μελετήσει και θα συγκρίνει τις διαφορετικές μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί για την μετατροπή ενός σκίτσου σε γραμμικό σχέδιο αναδεικνύοντας πλεονεκτήματα ή/και μειονεκτήματα αυτών καθώς και βασικές εφαρμογές μίας τέτοιας διαδικασίας. Θέμα 4. Ψηφιακό σκίτσο: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του υπολογιστή στην σχεδίαση σκίτσων κατά την φάση της δημιουργικής σχεδίασης. Σκοπός της εργασίας είναι η κριτική επισκόπηση των σχεδιαστικών εφαρμογών που υποστηρίζουν την σχεδίαση ψηφιακών σκίτσων και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων ή/και των μειονεκτημάτων της χρήσης μίας τέτοιας εφαρμογής κατά το στάδιο της δημιουργικής σχεδίασης. Θέμα 5. Τα ψηφιακά μέσα στον προκαταρκτικό σχεδιασμό: Είναι το σκίτσο το μόνο μέσο για δημιουργική σχεδίαση; Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης διαφορετικών ψηφιακών εφαρμογών για την σχεδίαση, ο/η φοιτητής/ήτρια καλείται να μελετήσει τα διαφορετικά ψηφιακά μέσα που

3 δύναται να υποστηρίξουν την σχεδίαση στο στάδιο του προκαταρκτικού σχεδιασμού (conceptual design). Στόχος της εργασίας είναι η σύγκριση των διαφορετικών μέσων και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων ή/και των μειονεκτημάτων αυτών στις ποικίλες εφαρμογές τους. Θεματική Ενότητα: Παραμετρική μοντελοποίηση επίπλων και παραμετρική μοντελοποίηση χώρου. (Σοφία Κυρατζή & Φίλιππος Αζαριάδης) Ενδεικτικά Θέματα: Θέμα 1. Αποτίμηση διαμόρφωσης κλειστών χώρων βάσει σεναρίων χρήσης (room planers) Στόχος της εργασίας είναι η σχεδίαση ενός συστήματος υποστήριξης της διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων (room planner) που βασίζεται σε περιορισμούς που προκύπτουν από τα αντικείμενα και τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και από περιορισμούς που προκύπτουν από τον περιβάλλοντα χώρο και την προτιθέμενη χρήση του. Συγκεκριμένα ο/η φοιτητής/ήτρια καλείται να συλλέξει και να αναλύσει τους περιορισμούς/παραμέτρους που αφορούν στη χρήση των επίπλων στο εσωτερικό ενός χώρου (πχ. απαιτούμενοι ελεύθεροι χώροι γύρω από αυτό, προδιαγραφές ασφαλείας κτλ.) σε συνδυασμό με σενάρια χρήσης του χώρου αυτού λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές διαδρομές (ελεύθερα μονοπάτια), ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η ασφάλεια του χώρου. Θέμα 2. Σύστημα υποστήριξης της σχεδιαστικής διαδικασίας επίπλων Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία ενός έξυπνου (έμπειρου) συστήματος που υποστηρίζει τη σχεδίαση επίπλων λαμβάνοντας υπόψη τους ποικίλους περιορισμούς ενός σχεδιαστικού προβλήματος. Ο/Η φοιτητής/ήτρια καλείται: (α) να συλλέξει τις σχεδιαστικές παραμέτρους που αφορούν σε μία συγκεκριμένη κατηγορία επίπλου (πχ. καρέκλα, τραπέζι κτλ.) και βασίζονται σε περιορισμούς σχετικά με τη μορφή του αντικειμένου, την εργονομία του, το υλικό του, τη προτιθέμενη χρήση του, τις ανάγκες του χρήστη κτλ., και (β) να σχεδιάσει ένα έξυπνο σύστημα, το οποίο, θέτοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις, θα καθοδηγεί το σχεδιαστή στα αρχικά στάδια του κύκλου ζωής υποστηρίζοντας ουσιαστικά τη διαδικασία του προκαταρκτικού σχεδιασμού (conceptual design). Θέμα 3. Σύστημα υποστήριξης της επιλογής επίπλου βάσει προδιαγραφών χρήσης, λειτουργικότητας, αναγκών, κοκ. Στόχος της εργασίας είναι η σχεδίαση ενός έξυπνου (έμπειρου) συστήματος που θα βοηθάει τον χρήστη/αγοραστή να επιλέξει το κατάλληλο έπιπλο για τον χώρο του βάσει περιορισμών που θέτει ο ίδιος ως προς τη χρήση του επίπλου, τις ανάγκες που θέλει να ικανοποιήσει κτλ. Ο/Η φοιτητής/ήτρια καλείται αρχικά να συλλέξει τις παραμέτρους που περιγράφουν μία κατηγορία επίπλου (πχ. καρέκλα, κρεβάτι κτλ.) σχετικά με την λειτουργικότητα, τη χρήση, τη μορφή του κτλ. και στη συνέχεια να σχεδιάσει ένα σύστημα αλληλεπίδρασης το οποίο με κατάλληλες ερωτήσεις που θα θέτει στον χρήστη και συνδυάζοντας τις απαντήσεις που θα λαμβάνει με τις παραμέτρους μίας κατηγορίας

4 επίπλων, να μπορεί να προτείνει σε αυτόν το κατάλληλα μορφοποιημένο έπιπλο από τη συγκεκριμένη κατηγορία. Θεματική Ενότητα: Σχεδιασμός μοντέλων κίνησης (Φίλιππος Αζαριάδης, Ηλίας Ξυδιάς) Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Σχεδιασμός/μελέτη κίνησης σε εικονικά περιβάλλοντα (γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες, δωμάτια, κοκ.) Η εργασία αυτή αφορά στη μελέτη της κίνησης ενός πλήθους ανθρώπων σε ένα εικονικό περιβάλλον με στόχο τη βελτίωση του αναπαριστώμενου χώρου σε θέματα που αφορούν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του. Συγκεκριμένα ο/η φοιτητής/ήτρια καλείται να μελετήσει τον τρόπο που κινούνται και αλληλεπιδρούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι σε έναν χώρο και τον τρόπο που επηρεάζεται η κίνηση τους από τη διαμόρφωση του τελευταίου. Αποτέλεσμα της εργασίας είναι ο προσδιορισμός προβλημάτων που αφορούν στη λειτουργικότητα του χώρου και η βελτίωση δεδομένων χωρικών διατάξεων. Θεματική Ενότητα: Γεωμετρική μοντελοποίηση (CAD) (Φίλιππος Αζαριάδης) Θέμα 1. Σύστημα υποστήριξης της μαζικής εξατομίκευσης (mass customization) ενδυμάτων Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού λογισμικού για την οργάνωση και διαχείριση μεγεθολογίων για τη μαζική εξατομίκευση ενδυμάτων. Θέμα 2. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου στο AutoCAD για την κατασκευή επίπεδων αναπτυγμάτων τρισδιάστατων επιφανειών Μεγάλο πλήθος προϊόντων κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας επίπεδα αναπτύγματα (flattenings, planar developments) τα οποία παράγονται από τρισδιάστατες επιφάνειες. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος διεπαφής στο AutoCAD για την ενσωμάτωση μιας λογισμικής βιβλιοθήκης (η οποία θα διατεθεί από τον επιβλέποντα) για την αυτόματη κατασκευή επίπεδων αναπτυγμάτων. Θέμα 3. Ανακατασκευή τρισδιάστατων επιφανειών από νέφη σημείων (τριγωνοποίηση). Η ανακατασκευή τρισδιάστατων επιφανειών από νέφη σημείων που έχουν δειγματοληπτικά μετρηθεί σε ένα αντικείμενο έχει δεκάδες εφαρμογές στο χώρο της επιστήμης των Η/Υ και ιδιαίτερα στο CAD/CAM, Computer Graphics & Animation, Virtual Reality, Games & Edutainment, κοκ. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η κριτική επισκόπηση υπαρχουσών μεθόδων ανακατασκευής επιφανειών (μέσω τριγωνοποίησης) και η συγκριτική μελέτη υπαρχόντων λογισμικών εργαλείων για την αυτόματη ανακατασκευή 3Δ επιφανειών.

5 Θέμα 4. Τριγωνοποίηση δισδιάστατων επιφανειών/χωρίων από σημειοσύνολα. Η τριγωνοποίηση δισδιάστατων επιφανειών/χωρίων από σημειοσύνολα είναι ένα πρόβλημα που έχει μελετηθεί εκτενώς στον χώρο της Υπολογιστικής Γεωμετρίας (Computational Geometry). Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η κριτική επισκόπηση υπαρχουσών μεθόδων 2Δ τριγωνοποίησης και η μελέτη των σημαντικότερων εξ αυτών μέσω πραγματικών παραδειγμάτων που θα κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας τη γεωμετρική βιβλιοθήκη CGAL (www.cgal.org). Θέμα 5. Παραμετρική αναπαράσταση ανθρωπίνων σωμάτων. Η χρήση μοντέλων ανθρωπίνων σωμάτων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε πλήθος εφαρμογών που βασίζονται σε εικονική πραγματικότητα (VR) και απαιτούν υψηλό επίπεδο ρεαλισμού τόσο στην αναπαράσταση όσο και στην απόδοση κίνησης. Η παρούσα εργασία θα μελετήσει τις μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την παραγωγή παραμετρικά διαμορφώσιμων ανθρώπινων μοντέλων αναδεικνύοντας πλεονεκτήματα ή/και μειονεκτήματα αυτών καθώς και τυπικές χρήσεις τους από τη βιομηχανία ένδυσης/υπόδησης.

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 ΘΕΩΡΙΑ - ii - 2007 2008 ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012 Επικ. Καθηγητής Δημήτριος Σούντρης Θεματική Ενότητα: Ενσωματωμένα Συστήματα Θέμα 1 Μεθοδολογία εκτίμησης επιδόσεων ιεραρχιών σκιώδους μνήμης εντολών σε ενσωματωμένα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που Θέμα: «Αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος ARM επεξεργαστών με έμφαση στην μοντελοποίηση της επιβάρυνσης που προστίθεται από το Android λειτουργικό σύστημα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)»

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης e-mail: mparask@teimes.gr τηλ: 26310-38566

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού.

Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού. 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ - COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ -CAD Ως σχεδιοµελέτη µε χρήσηη/υ ορίζεται η χρήση της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ντεσισλάβα Μίντσεβα Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλειος Νιτσοτόλης (ΑΜ: Τ02354) Επιβλέπων: Γεώργιος Σούλτης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές Εφαρμογές Πληροφορικής Διδακτικές ενότητες 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών 2.2 Ταξινόμηση Λογισμικού Εφαρμογών 2.3 Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ

Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Μάρκος Α. Πετούσης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός - MSc εκέµβριος 2003 c Copyright υπό τον Μάρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ Χρύσια Ρούσου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Αρ. Μητρώου: 083316

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Αρ. Μητρώου: 083316 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών Του φοιτητή Λάζαρου Δεβετζή Επιβλέπων καθηγητής Δημήτριος Κλεφτούρης Αρ. Μητρώου: 083316 Θεσσαλονίκη, 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Εργασία στο μάθημα Σύγχρονη Εργονομία Από τις φοιτήτριες, Βελούτσου Μερσίνη Δ/04031 και Χατζούλη Ιωάννα Δ/ο4286 με θέμα Εργονομία και Υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα