ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ -----

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ -----"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ Σαρ. Γηεύζπλζε : Μαθξπγηάλλε 22 Σαρ. Κώδηθαο : Πόιε : Κνδάλε Σαρ. Θπξίδα : 301 Πιεξνθνξίεο : Γ. Σζαιηθίδεο Σειέθσλν : Σειενκνηνηππία : Ζι. ηαρπδξνκείν : Ηζηνζειίδα : Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζκόο Πξνηεξαηόηεηαο: Κνδάλε, 14/02/2014 Αξ. Πξωη.: 41 Πξνο ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην Μεηξών Δπηκνξθσηώλ ηνπ ΠΔΚ Κνδάλεο γηα ηελ πινπνίεζε επηκόξθσζεο Α θαη Β θάζεο ησλ Πξάμεσλ «Πξόγξακκα εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα έληαμε καζεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» ζην πιαίζην ησλ αμόλσλ πξνηεξαηόηεηαο 1, 2 θαη 3 αληίζηνηρα ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε». ύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. 1293/ ΤΑ (ΦΔΚ 156/Β/ ) πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξ / ΤΑ (ΦΔΚ3347/ , ηεύρνο Β θαη ηελ 3/ Πξάμε ηνπ ζπληνληζηηθνύ ζπκβνπιίνπ, από ην Π.Δ.Κ. Κνδάλεο, σο θνξέα πινπνίεζεο ησλ Πξάμεσλ «Πξόγξακκα εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα έληαμε καζεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» ζην πιαίζην ησλ αμόλσλ πξνηεξαηόηεηαο 1, 2 θαη 3 αληίζηνηρα ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ θαινύληαη: Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο, Μέιε Γηδαθηηθνύ Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Γ.Δ.Π.) ή Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΔΠ) ησλ Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.), ρνιηθνί ύκβνπινη, εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη άιινη δεκόζηνη ππάιιεινη θαη ηδηώηεο πνπ έρνπλ ηα απαηηνύκελα επηζηεκνληθά θαη δηδαθηηθά πξνζόληα πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο θαη λα εληαρζνύλ ζην Μεηξών Δπηκνξθωηώλ/ηξηώλ ηνπ ΠΔΚ Κνδάλεο αλά ζεκαηηθή ελόηεηα ζύκθσλα κε κνξηνδόηεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ. Α. ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ έρεη πξνζιεθζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα έληαμε καζεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (παξάιιειε ζηήξημε θ.ά.) ζε πξώηε (Α) θάζε κε γεληθή επηκόξθσζε ζε ζέκαηα πνπ ζεσξνύληαη βαζηθά θαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ έληαμε καζεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζε δεύηεξε (Β) θάζε κε ηε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ επηκνξθνύκελσλ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. 1

2 Γηδαθηηθέο ώξεο Ώξεο Α θάζεο Ώξεο Β θάζεο ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ Β. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο γηα ην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ηεο πξώηεο (Α) θαη ηεο δεύηεξεο (Β) θάζεο είλαη νη αθόινπζεο: Θεκαηηθέο Δλόηεηεο ΘΔ 1 1.Έληαμε θαη ηζόηηκε εθπαίδεπζε 1 2.Εεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα Έληαμεο Δηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αηόκσλ κε αλαπεξία. Ηδηαηηεξόηεηεο, αμηνιόγεζε ΘΔ 2 (αξρηθή, δηακνξθσηηθή, ηειηθή) ππνζηεξηθηηθέο παξεκβάζεηο 2.Ννεηηθή Αλαπεξία. Αμηνιόγεζε θαη παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε 5 5 Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο. Αμηνιόγεζε θαη παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε. ΘΔ 3 Μειέηε πεξίπησζεο ΘΔ 4 Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο. Μειέηε πεξίπησζεο 4 4 Πξνβιήκαηα αθνήο Αμηνιόγεζε (αξρηθή, δηακνξθσηηθή, ηειηθή) θαη ΘΔ 5 παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε. Μειέηε πεξίπησζεο 3 3 ΘΔ 6 Πξνβιήκαηα όξαζεο Αμηνιόγεζε (αξρηθή, δηακνξθσηηθή, ηειηθή) θαη παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε. Μειέηε πεξίπησζεο 3 3 ΘΔ 7 Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο κε ππεξθηλεηηθόηεηα. Αμηνιόγεζε θαη εθπαηδεπηηθή αληηκεηώπηζε. Μειέηε πεξίπησζεο 7 7 ύλνιν ωξώλ Γ. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ηεο πξώηεο (Α) θαη δεύηεξεο θάζεο (Β) ζα είλαη δηάξθεηαο πέληε (5) εκεξώλ θαη ηξηάληα πέληε (35) δηδαθηηθώλ σξώλ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ζρνιηθό έηνο ζηηο έδξεο ησλ Π.Δ.Κ. θαη ζηα εμαθηηλσκέλα ηκήκαηα ησλ Π.Δ.Κ.. Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην ζρνιηθό έηνο κε ηελ πξνϋπόζεζε ρξνληθήο παξάηαζεο ησλ Πξάμεσλ ««Πξόγξακκα εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα έληαμε καζεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» ησλ Αμόλσλ Πξνηεξαηόηεηαο 1, 2 θαη 3». Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ζα νξηζζνύλ από ην ΠΔΚ Κνδάλεο. Γ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΚΑΘΔ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΖ/ΣΡΗΑ Γηα ηελ έληαμε ζην Μεηξών Δπηκνξθσηώλ/ηξηώλ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο γηα θάζε ζεκαηηθή ελόηεηα ν θάζε ελδηαθεξόκελνο/ε ζα βαζκνινγείηαη κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα ηα νπνία κνξηνδνηνύληαη σο εμήο: ΚΡΗΣΖΡΗΟ Σίηινη ζπνπδώλ ζηελ ΔΑΔ θαη ζπλαθώλ εηδηθνηήηωλ* ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα 12 Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο 7 2

3 Γεύηεξν Πηπρίν Α.Δ.Η./Α.Σ.Δ.Η./Κ.Α.Σ.Δ.Δ. 5 γηα Α.Δ.Η. / 3 γηα ηξηεηέο Σ.Δ.Η. / 2 γηα δηεηέο Κ.Α.Σ.Δ.Δ. Πηπρίν Γηδαζθαιείνπ 5 Άιινη Σίηινη ζπνπδώλ* Γηδαθηνξηθό Γίπισκα 8 Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο 4 3 γηα Α.Δ.Η./ Γεύηεξν Πηπρίν Α.Δ.Η./Α.Σ.Δ.Η./Κ.Α.Σ.Δ.Δ. 2 γηα ηξηεηέο Σ.Δ.Η./ 1 γηα δηεηέο Κ.Α.Σ.Δ.Δ Πηπρίν Γηδαζθαιείνπ 3 ΔΛΜΔ 0,5 ΔΛΓΔ 0,5 *ε πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ ηίηισλ ζπνπδώλ ζε δηαθνξεηηθό αληηθείκελν κνξηνδνηνύληαη όινη νη ηίηινη, ελώ ζην ίδην αληηθείκελν βαζκνινγείηαη ν αλώηεξνο ηίηινο. Ξέλεο Γιώζζεο**(κέρξη 2 μέλεο γιώζζεο) Πξόζζεηα πξνζόληα: 1. Καηεγνξία/Δπίπεδν Γ2/C2/Άξηζηε γλώζε 2 2. Καηεγνξία/Δπίπεδν Γ1/C1/Πνιύ θαιή γλώζε 1 3. Καηεγνξία/Δπίπεδν Β2/Καιή γλώζε 0,5 Σ.Π.Δ.** 1. Πηζηνπνίεζε Α Δπηπέδνπ 2 2. Πηζηνπνίεζε Β Δπηπέδνπ 3 **Σα παξαπάλσ δελ πξνζκεηξνύληαη αζξνηζηηθά αιιά ιακβάλεηαη ππόςε ε κνξηνδόηεζε ηνπ αλώηεξνπ πξνζόληνο. Δκπεηξία ωο επηκνξθωηήο (ζε δηδαθηηθέο ώξεο) (έωο 20 κόξηα) Από 1 έσο 20 ώξεο 2 Από 21 έσο 40 ώξεο 4 Από 41 έσο 60 ώξεο 6 Από 61 έσο 80 ώξεο 8 Από 81 έσο 100 ώξεο 10 Από 101 έσο 200 ώξεο 15 Από 200 θαη άλσ ώξεο 20 Δκπεηξία σο επηκνξθσηήο ζηε Γ θάζε επηκόξθσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Δμεηδηθεπκέλεο Δθπαηδεπηηθήο Τπνζηήξημεο γηα καζεηέο κε αλαπεξία ή/ θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 2 Δθπαηδεπηηθή πξνϋπεξεζία (έωο 21 κόξηα) Από 1 έσο 5 έηε 3 Από 6 έσο 10 έηε 6 Από 11 έσο

4 Από 16 έσο Από 21 έσο Από 26 έσο Από 31 θαη άλσ 21 πγγξαθηθό θαη επηζηεκνληθό έξγν ζπλαθέο κε ηελ ΔΑΔ (έωο 16 κόξηα) Βηβιία (2 κόξηα αλά βηβιίν θαη πνζνζηό αλαινγηθά ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ αξηζκό ησλ ζπγγξαθέσλ) Άξζξα (0,5 κόξηα αλά άξζξν) πλέδξηα (0,5 κόξηα αλά εηζήγεζε ζε ζπλέδξην δεκνζηεπκέλε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ) Δξεπλεηηθό έξγν (0,5 κόξηα αλά έξεπλα) Άιιν πγγξαθηθό θαη επηζηεκνληθό έξγν (έωο 6 κόξηα) Βηβιία (1 κόξην αλά βηβιίν θαη πνζνζηό αλαινγηθά ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ αξηζκό ησλ ζπγγξαθέσλ) Άξζξα (0,25 κόξηα αλά άξζξν) Έσο 6 κόξηα Έσο 4 κόξηα Έσο 3 κόξηα Έσο 3 κόξηα Έσο 3 κόξηα Έσο 1 κόξην πλέδξηα (0,25 κόξηα αλά εηζήγεζε ζε ζπλέδξην δεκνζηεπκέλε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ) Έσο 1 κόξην Δξεπλεηηθό έξγν (0,25 κόξηα αλά έξεπλα) Έσο 1 κόξην (ε πεξίπησζε πηπρίσλ εμσηεξηθνύ, γηα ηα παξαπάλσ πξνζόληα είλαη απαξαίηεηε ε αλαγλώξηζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ/ΓΗΚΑΣΑ.) Οη επηκνξθσηέο/ηξηεο γηα θάζε ζεκαηηθή ελόηεηα ζα νξίδνληαη κε ηελ ζεηξά θαηάηαμεο πνπ ζα έρνπλ ιάβεη ζην Μεηξών. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπκκεηνρήο επηκνξθσηή/ηξηαο ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελόηεηα πξνζθαιείηαη ν/ε επόκελνο/ε θαη αθνινπζείηαη ζεηξηαθά ε ίδηα δηαδηθαζία. Δ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΗΣΖΔΩΝ i) Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεωλ 1. Όζνη επηκνξθωηέο έρνπλ ήδε εληαρζεί ζην Μεηξών ηνπ ΠΔΚ Κνδάλεο θαηά ην ζρνιηθό έηνο θαη ζέινπλ λα θάλνπλ αιιαγέο ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη πξνζζήθεο κόλν λέωλ πξνζόληωλ πνπ πξόθεηηαη λα κνξηνδνηεζνύλ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ: 1) Σελ ειεθηξνληθή αίηεζε - δήισζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΔΚ Κνδάλεο 2) Να θαηαζέζνπλ απηνπξνζώπσο ή λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά ηελ αίηεζε δήισζε πνπ ζα έρνπλ παξαιάβεη πξσηνθνιιεκέλε από ην ΠΔΚ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηα επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα έρνπλ ελδερνκέλσο δειώζεη, κέρξη θαη ηε Γεπηέξα, 24/02/2014 (Ζκεξνκελία Σαρπδξνκείνπ). 3) Ζ δπλαηόηεηα ππνβνιήο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζα θιείζεη ηε Γεπηέξα 24/02/2014 ζηηο 14: Οη ελδηαθεξόκελνη/λεο γηα λα εληαρζνύλ ζην Μεηξών Δπηκνξθωηώλ/ηξηώλ γηα πξώηε θνξά κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε - δήισζε πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΔΚ Κνδάλεο σο ηε Γεπηέξα 24/02/2014 ζηηο 14:00. Παξάιιεια νθείινπλ λα 4

5 θαηαζέζνπλ απηνπξνζώπσο ή λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά κέρξη ηε Γεπηέξα 24/02/2014 (Ζκεξνκελία Σαρπδξνκείνπ) θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δήισζαλ ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε δήισζε ηνπο, καδί κε ηελ αίηεζε - δήισζε πνπ ζα παξαιάβνπλ πξσηνθνιιεκέλε από ην ΠΔΚ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 3. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά λα είλαη επηθπξσκέλα. Δηδηθά ην ζπγγξαθηθό έξγν κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD, DVD). 4. Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε απνζηνιήο ΠΔΚ ΚΟΕΑΝΖ Σ.Θ ΚΟΕΑΝΖ 5. Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κεηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαζώο θαη εθείλεο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν εθηόο από απηόλ πνπ πεξηγξάθεθε δε ζα ιεθζνύλ ππόςε. Οη ελδηαθεξόκελνη/λεο κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ην ΠΔΚ Κνδάλεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ii) Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο αηηήζεωλ θαη έληαμε ζην Μεηξών Δπηκνξθωηώλ/ηξηώλ Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ επηκνξθσηώλ/ηξηώλ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην Μεηξών Δπηκνξθσηώλ/ηξηώλ ζα γίλεη σο αθνινύζσο: 1. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαθέισλ ησλ επηκνξθσηώλ/ηξηώλ γίλεηαη εμέηαζε ησλ ππνςεθηνηήησλ από ην πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΠΔΚ Κνδάλεο. 2. Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο από ην πληνληζηηθό πκβνύιην πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηάδηα: Αμηνιόγεζε θαη κνξηνδόηεζε ησλ πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη νη ππνςήθηνη/εο. Καηάξηηζε πξνζσξηλνύ αμηνινγηθνύ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά θαηάηαμεο αλά ζεκαηηθή ελόηεηα θαη αλάξηεζε ηνπ πξνζσξηλνύ πίλαθα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΔΚ Κνδάλεο [http://pek.koz.sch.gr]. Τπνβνιή ελζηάζεσλ από ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/εο ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (03) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ πξνζσξηλνύ πίλαθα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΔΚ. Δμέηαζε ελζηάζεσλ, θαηάξηηζε νξηζηηθνύ πίλαθα ησλ επηκνξθσηώλ/ηξηώλ αλά ζεκαηηθή ελόηεηα θαη αλάξηεζε ηνπ νξηζηηθνύ πίλαθα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΔΚ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΔΚ Κνδάλεο Κσλζηαληίλνο Νηίλαο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 5

6 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 1. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 2. Η.Δ.Π. 3. Α.Δ.Η. 4. Σ.Δ.Η. 5. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 6. ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΓΗΑ ΣΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ) 7. ΥΟΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΛΖ ΣΖ ΥΩΡΑ (ΓΗΑ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΟΤ) 6

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2014 Αξ. Πξωη. 1119 ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Γιεςθςνηικών ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ Το Έπγο δύναηαι να ζςγσπημαηοδοηηθεί από ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καηά 85% και από εθνικούρ πόποςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Ευρωπαϊκή Ένωση Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Μαξαζώλαο, 24/01/2013 Α.Π: ΔΞ/ΜΑΡ/237 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για εγγπαθή ζηο Μηηπώο Αξιολογηηών/Πιζηοποιηηών ηων Δπάζεων Κπαηικών Ενιζσύζεων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Α.Ε. Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6779 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα