ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα Τηλ , Fax: Site: Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2014 Αξ. Πξωη ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ Σν Κνηλσληθό Πνιύθεληξν ηεο ΑΓΔΓΤ, αμηνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Β Φάζεο ηεο δηεξεύλεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ ησλ ζηειερώλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγάλσλ, ηνλ πξνβιεκαηηζκό πνπ θαηαηέζεθε ζηελ εκεξίδα κε ζέκα «Γεκνζηνϋπαιιειηθό θίλεκα θαη πλδηθαιηζηηθή Δθπαίδεπζε. Αλάγθεο, Γπλαηόηεηεο, Πξννπηηθέο», αιιά θαη ηηο απόςεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ πνπ κεηείραλ ζηα πξώηα πξνγξάκκαηα πλδηθαιηζηηθήο επηκόξθσζεο, πξνρώξεζε κε νκάδα επηζηεκόλσλ ζηε δηακόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζώλ γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ κειώλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο παξέκβαζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δξάζε ζην ρώξν εξγαζίαο αιιά θαη ζην επξύηεξν θνηλσληθό θαη πνιηηηθό πιαίζην. Σα εηζαγσγηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ σο ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ κε ηηο αληίζηνηρεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ κε άλεζε θαη επάξθεηα, ώζηε λα δηεπθνιύλνληαη ζηελ πξνώζεζε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ δηεθδηθεηηθώλ πιαηζίσλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, πξνο όθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. ην πεξηγξαθόκελν πιαίζην ην Κνηλσληθό Πνιύθεληξν ζα πινπνηήζεη κεηαμύ άιισλ έλα (1) ζηνρεπκέλν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζηελ «Δθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο - Δπίπεδν Η», απεπζπλόκελν ζε κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ Οκνζπνλδηώλ ηεο ΑΓΔΓΤ θαη ησλ αληίζηνηρσλ Πξσηνβαζκίσλ πιιόγσλ Ννκνύ 1

2 Αηηηθήο, πνπ απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ ππεξεζηαθή ηνπο δσή. Ζ παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζέζεηο εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 2 απόθαζε ηεο 31 εο / πλεδξίαζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ, αθνξά ζην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα «Δθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο - Δπίπεδν Ι» πνπ ζα πινπνηεζεί ζηελ Αζήλα. Θεκαηηθά αληηθείκελα Υαηξεηηζκνί θαη πζηάζεηο Γηακνλή Οηθνγελεηαθή/Ηδησηηθή Εσή Καζεκεξηλή Ρνπηίλα Καηξηθά Φαηλόκελα Φπραγσγία Μεηαθίλεζε/Σαμίδηα Έλδπζε Έζηκα/Γηνξηέο Τγεία/Πεξίζαιςε Γηαηξνθή Αλακλήζεηο Δπαγγεικαηηθή Εσή Πόιε Τινπνίεζεο - Γηάξθεηα εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Δθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο - Δπίπεδν Η» ζα πινπνηεζεί ζηελ Αζήλα θαη ζα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 112 δηδαθηηθώλ ωξώλ, κε εθηηκώκελε έλαξμε ην 2 ν δεθαπελζήκεξν Οθηωβξίνπ Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πξνθεξύζζνληαη ζέζεηο εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ. Κξηηήξηα Δπηινγήο ύκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 1 απόθαζε ηεο 1 εο / πλεδξίαζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ νξίδνληαη σο θξηηήξηα επηινγήο θαη θαηάηαμεο ηα αθόινπζα: 2

3 Α) Σα θξηηήξηα επηινγήο εθπαηδεπηώλ - εθπαηδεπηξηώλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ αλσηέξσ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα αθόινπζα: Καηνρή πηπρίνπ Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο [ΑΔΗ, ΣΔΗ] ζην ζεκαηηθό αληηθείκελν. Γεθανθηάκελε βεβαησκέλε δηδαθηηθή εκπεηξία ζην ζεκαηηθό αληηθείκελν. Καηά ηελ επηινγή ζα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζε αλέξγνπο κε ην κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα αλεξγίαο, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Σν δηάζηεκα αλεξγίαο πηζηνπνηείηαη κε αληίζηνηρε βεβαίωζε ηνπ ΟΑΔΓ. Β) ε πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζεί ε ζέζε από ππνςήθην ν νπνίνο ζα πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξίπηωζεο Α, ε επηινγή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: Α πνπδέο Τίτλοι Σπουδών 20 Α1 Πηπρίν ΑΔΗ, ΣΔΗ [ζπλάθεηα ]* 20 Α2 Μεταπτυχιακές Σπουδές 30 Μεηαπηπρηαθή Δηδίθεπζε (Master ή ηζόηηκν Διιεληθνύ ΑΔΗ ζε αληίζηνηρν αληηθείκελν ή ζηελ εθπαίδεπζε ελήιηθσλ) 20 Γηδαθηνξηθό (ζε αληίζηνηρν αληηθείκελν ή ζηελ εθπαίδεπζε ελήιηθσλ). 30 Β Γηδαθηηθή Δκπεηξία [ζπλάθεηα κε ην επηζηεκνληθό αληηθείκελν ] 50 Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ΑΔΗ -ΣΔΗ Σππηθή Δθπαίδεπζε Γνκέο δηά βίνπ Δθπαίδεπζεο ύλνιν 100 * εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή γλώζε ζην ζεκαηηθό αληηθείκελν πνπ πηζηνπνηείηαη κε αλαγλωξηζκέλνπο αθαδεκαϊθνύο ηίηινπο. Ζ δηδαθηηθή, εκπεηξία ιακβάλεη ην κέγηζην βαζκό κνξηνδόηεζεο ζηελ ηεθκεξησκέλε πεληαεηή πιήξε απαζρόιεζε θαη δηαηξείηαη αλαιόγσο. Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά Ζ πξνβιεπόκελε αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από αλαιπηηθό βηνγξαθηθό, αληίγξαθν/α ηίηινπ/σλ ζπνπδώλ θαζώο θαη βεβαηώζεηο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. Γηα ηα κέιε ΓΔΠ δελ απαηηνύληαη ηίηινη ζπνπδώλ αξθεί βεβαίσζε ηνπ ηκήκαηνο ΑΔΗ/ ΣΔΗ ζην νπνίν ππεξεηνύλ. 3

4 εκεηώλεηαη όηη νη εθπαηδεπηέο πνπ είλαη ήδε εληαγκέλνη ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ, ζην αληίζηνηρν ζεκαηηθό αληηθείκελν, δελ απαηηείηαη λα ζηείινπλ επηθπξσκέλνπο ηίηινπο ζπνπδώλ παξά κόλν αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα γηα λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο. Ακνηβή Ζ σξηαία αληηκηζζία ησλ εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ, κε βάζε ηελ ππ αξηζκ. 2 απόθαζε ηεο 12 εο / ζπλεδξίαζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ, αλά θαηεγνξία νξίδεηαη σο εμήο: Πηπρηνύρνη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε MSc ή κε PhD ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνθήξπμε γλσζηηθά αληηθείκελα: 30 επξώ αλά ώξα εθπαίδεπζεο. Πηπρηνύρνη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνθήξπμε γλσζηηθά αληηθείκελα: 25 επξώ αλά ώξα εθπαίδεπζεο. Δπί ηνπ πνζνύ ηεο σξηαίαο ακνηβήο, πνπ δηθαηνύληαη νη εθπαηδεπηέο, ζα γίλνληαη νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο δελ πξνβιέπεηαη θαλελόο άιινπ είδνπο απνδεκίσζε (δηακνλή, δηαηξνθή, ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε). Πιεξνθνξίεο - Αηηήζεηο Οη ππνςήθηνη/εο ππνβάιινπλ ηηο πξσηόηππεο έληππεο αηηήζεηο ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά επί απνδείμεη, κε επηζπλαπηόκελα αληίγξαθα όισλ ησλ ηίηισλ θαη βεβαηώζεσλ ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν Α4, ν νπνίνο ζα απνζηαιεί ζην «ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ» ζηε Γηεύζπλζε: Γηνζθνύξσλ 4 & Πνιπγλώηνπ Σ.Κ., Αζήλα. Αλ ν/ε ππνςήθηνο/α πξνζθνκίζεη θσηναληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ πνπ δελ είλαη επηθπξσκέλα, ζπλππνβάιιεη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 γηα ηε γλεζηόηεηα ησλ αληηγξάθσλ απηώλ. Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα θέξεη απαξαίηεηα ηνλ πιήξε ηίηιν ηεο πξόζθιεζεο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο. Οη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηελ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο από: ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ ηα γξαθεία ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ, Γηνζθνύξσλ 4 & Πνιπγλώηνπ, Αζήλα. Γε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη νη αηηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη κε ηειενκνηόηππν (fax) ή ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ), θαζώο θαη απηέο πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ή δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζην πξνβιεπόκελν έληππν αίηεζεο. 4

5 Δπίζεο, δελ θξίλνληαη αηηήζεηο ρσξίο ηα πξναλαθεξόκελα απαηηνύκελα πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ ηεο παξνύζεο. Υξόλνο Τπνβνιήο Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο παξνύζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα έωο θαη ηηο 3 Οθηωβξίνπ 2014, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 15:00. Μεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία νπδεκία αίηεζε γίλεηαη δεθηή. Ζ ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. Απνηειέζκαηα Σα απνηειέζκαηα ησλ επηινγώλ ζα δεκνζηνπνηεζνύλ κε θαηαρώξηζή ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ (www.kpolykentro.gr). Δλζηάζεηο Σπρόλ ελζηάζεηο, ζρεηηθά κε ηε κνξηνδόηεζε αλά πεδίν, ππνβάιινληαη ππόςε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ζην «ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ», Γηνζθνύξσλ 4 & Πνιπγλώηνπ Σ.Κ Αζήλα, εληόο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θέξεη απαξαίηεηα ηνλ πιήξε ηίηιν ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, κέζα ζηελ αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εξγάζηκωλ εκεξώλ, αξρνκέλεο από ηελ επόκελε ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ επηινγήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα. Δάλ ε ηειεπηαία εκέξα ηεο αλσηέξσ ηξηήκεξεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ είλαη άββαην ή εκέξα αξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ, ηόηε ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο, κέρξη θαη ηελ πξώηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ αξγία. Δλζηάζεηο πνπ πεξηέξρνληαη ζην θνξέα κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλωηέξω πξνζεζκίαο ζεωξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηα γξαθεία ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ (θ. Αλαζηάζηνο πξξήο) ζηα ηειέθσλα , ώξεο :00. Γηα ην Κνηλωληθό Πνιύθεληξν Ο Πξόεδξνο Θεόδωξνο Υξνλόπνπινο 5

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Γιεςθςνηικών ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ Το Έπγο δύναηαι να ζςγσπημαηοδοηηθεί από ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καηά 85% και από εθνικούρ πόποςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ:

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ: ε 2 CTP Tutor Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι Τν Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ECDL CTP θαη CTP Generic, πνπ δηαζέηνπλ παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για εγγπαθή ζηο Μηηπώο Αξιολογηηών/Πιζηοποιηηών ηων Δπάζεων Κπαηικών Ενιζσύζεων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Α.Ε. Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 23-04-2013 Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα