ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΛΙ ΠΟ ΚΣΚΡΙΗΣ ΜΜΝΟΥΗΛ ΛΗΩΡΗΣ ΚΡΣΤΟΙΝΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΦΝΟΥ ΜΙΝΤΣΗΣ ΚΤΣΙΝΝΗΣ ΤΣΜΠΡΛΙΗΣ ΜΥΡΟΠΟΥΛΙΗΣ ΚΡΩΡΙΟΥ ΚΛΛΙΝΙΗΣ ΡΥΚΟΚΟΣ ΛΖΡΙΗΣ ΘΟΩΡΙΗΣ ΜΛΛΙΡΟΣ ΡΜΙΗΣ ΩΡΙΟΥ ΜΠΙΣΙΟΥΚΗΣ ΡΝΙΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΜΝΙΗΣ ΛΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΡΗΝΙΟΣ ΩΡΙΟΣ ΠΡΟΡΟΜΟΣ ΜΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΝΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΛΙΜΗΡΟΣ ΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΡΙΣΤΙΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΚΗ ΥΘΥΜΙΟΣ ΠΝΤΛΗΜΩΝ ΣΤΥΡΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΗΣΙ ΣΙΛ ΦΩΤΙΟ ΗΡΚΛ ΤΡΙ ΣΩΤΗΡ ΣΤΜΚΟ ΡΗΟ ΩΡ ΝΣΤ ΣΤΦ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΣΙΛ ΟΥΣΣ ΩΡ ΗΜΗΤΡ ΝΙΚΟΛ ΠΝΙ ΠΝΤΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ.,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΟΡΙΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΣΩΝ: νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

2 ΣΛΙ ΠΟ ΟΥΛΡΙΗΣ ΚΛΙΤΣΙΗΣ ΛΙΣΚΟΣ ΙΚΟΣ ΚΖΝΤΖΗΣ ΤΣΠΡΚΗΣ ΚΝΟΝΙΟΥ ΚΡΙΝΝΚΗΣ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠΞΗΣ ΙΩΝΝΙΗΣ ΤΣΚΥΡΙΗΣ ΣΙΗΣ ΛΗΙΝΝΗΣ ΜΙΧΗΛΙΗΣ ΡΟΥΦΛΙΗΣ ΡΠΟΥΣΗΣ ΤΣΟΥ ΦΟΥΛΚΗΣ ΡΝΙΚΣ ΣΟΥΡΟΥΤΖΗΣ ΚΛΟΡΚΗΣ ΙΩΝΝΙΗΣ ΚΡΤΡΠΟΣ ΛΖΡΟΣ-ΚΩΝ/Ν ΘΟΩΡΟΣ ΩΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΠΙΝΙΚΗ ΘΟΦΝΗΣ ΜΙΧΗΛ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΡΙΟΣ ΠΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΡΣΙΜΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΛΜΠΡΟΣ ΥΣΤΡΤΙΟΣ ΣΙΛΙΟΣ ΠΝΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗ ΝΣΤ ΛΞΙΟ ΗΜΗΤΡ ΙΩΝΝΗ ΦΩΤΙΟ ΗΜΗΤΡ ΙΟΡ ΣΤΦ ΣΙΛ ΝΤΩΝΙ ΙΩΝΝΗ ΘΝΣ ΗΛΙΣ ΧΡΛ ΩΡ ΩΡ ΩΡ ΗΜΗΤΡ ΝΣΤ ΗΛΙΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

3 ΣΛΙ ΠΟ ΛΝΟΥ ΚΧΙΣ ΚΙΟΥΡΤΙΗΣ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΟΣ ΠΡΠΡΟΛΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΙΗΣ ΡΡΟΥΣΗΣ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΡΗΣ ΠΛΚΤΣ ΣΜΡΣ ΠΥΛΟΥ ΜΗΝΣ ΚΟΤΖΦΙΛΙΟΣ ΚΡΤΡΟΛΙΩΤΗΣ ΧΡΚΤΣΗΣ ΜΠΚΛΗΣ ΡΡΟΥΣΗΣ ΠΝΤΟΦΛΙΗΣ ΗΛΙΗΣ ΠΣΧΛΙΗΣ ΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΡΚΖΟΣ ΛΝΗ ΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΜΙΧΗΛ ΣΟΦΙ ΩΡΙΟΣ ΣΣ ΩΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΩΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΠΝΤΛΗΣ ΖΦΙΡΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΩΡΙΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΘΟΩΡ ΙΚΟΡ ΥΡΥΠ ΠΟΣΤΟ ΙΟΡ ΣΤΡ ΗΡΚΛ ΠΝΙ ΤΡΥΦΩ ΧΡΛ ΩΡ ΧΡΙΛ ΩΡ ΛΙΣΣ ΙΩΝΝΗ ΣΤΡ ΩΡ ΣΤΥΡ ΘΟΧΡ ΙΩΝΝΗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

4 ΣΛΙ ΠΟ ΚΥΜΣ ΥΝΙΗΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙΗΣ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΤΣΚΙΡΙΗΣ ΚΙΟΥΡΟΥ ΟΥΡΖΟΥΛΙΗΣ ΤΣΧΟΥΡΙΗΣ ΠΤΡΙΗΣ ΣΤΟΙΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΟΣ ΠΠΙΝΝΚΗΣ ΣΛΚΙΗΣ ΗΛΙΗΣ ΚΛΟΙΝΝΗΣ ΜΙΧΗΛΙΗΣ ΣΤΟΥΝΗΣ ΣΟΥΜΛΙΗΣ ΠΤΜΝΙΗΣ ΙΝΝΚΗΣ ΣΙΣΜΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΗΣ ΧΤΖΗΚΩΣΤΣ ΜΠΚΛΗΣ ΠΥΛΟΣ ΙΟΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΤΡΙΝΗ ΙΩΝΝΗΣ ΜΞΙΜ ΣΤΥΡΟΣ ΩΡΙΟΣ ΥΘΥΜΙΟΣ ΘΟΩΡΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΩΡΙΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΥΚΛΙΗΣ ΙΣΚ ΘΟΩΡΟΣ ΣΟΥΜΛ ΣΙΛΙΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΩΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗ ΗΜΗΤΡ ΘΟΩΡ ΙΩΝΝΗ ΗΜΗΤΡ ΘΟΧΡ ΝΤΟΛ ΠΤΡΟΣ Υ ΦΩΤΙΟ ΙΩΝΝΗ ΥΣΤ ΩΡ ΠΥΛΟΣ ΜΙΝ ΗΜΗΤΡ ΝΙΚΟΛ ΛΥΘ Υ ΝΤΩΝΙ ΠΝΙ ΚΩΝΣΤ ΘΜΙΣΤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ,,,,,,,,,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

5 ΣΛΙ ΠΟ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙΗΣ ΚΡΥΣΤΛΛΙΗΣ ΝΣΤΣΙΗΣ ΚΦΛΙΗΣ ΚΡΙΝΝΚΗΣ ΤΡΙΚΟΙΛΙΗΣ ΡΠΙΗΣ ΠΣΙΗΣ ΚΛΟΙΝΝΗΣ ΤΝΙΗΣ ΧΤΖΗΠΝΙΩΤΙΗΣ ΠΡΗΟΡΙΗΣ ΣΤΟΙΗΣ ΜΠΤΖΙΗΣ ΡΠΙΗΣ ΚΖΝΤΣΙΗΣ ΚΩΣΤΚΟΛΟΥ ΠΤΡΟΙΝΝΗΣ ΣΚΗΣ ΚΥΡΚΟΥ ΜΟΥΛΚΗΣ ΛΙΜΗΣ ΤΖΟΛΟΥ ΚΩΣΤΚΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΣ ΡΦΗΛ ΠΥΛΟΣ ΡΗΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΡΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΩΡΙΟΣ ΥΡΩΝ ΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΜΩΝ ΣΣ ΜΡΙΝ ΤΗΛΜΧΟΣ ΣΥΜΩΝ ΥΣΤΡΤΙΟΣ ΠΤΡΟΣ ΩΡ ΝΙΚΟΛ ΠΤΡΟΣ ΩΡ ΣΙΛ Ρ ΚΩΝΣΤ ΠΟΣΤΟ ΠΥΛΟΣ ΠΥΛΟΣ Υ ΝΤΩΝΙ ΗΛΙΣ ΣΙΛ ΚΩΝΣΤ ΛΖΡ ΠΝΙ ΘΝΣ ΠΤΡΟΣ ΣΤΦ ΣΙΛ Υ ΠΝΙ ΡΗΟ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,.,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

6 ΣΛΙ ΠΟ ΚΟΥΡΚΟΥΤΜΝΗΣ ΠΠΖΟΛΟΥ ΦΩΤΙΗΣ ΠΠΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΧΟΣ ΛΣΜΙΗΣ ΤΙΝΙΗΣ ΜΥΛΩΝΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΗΣ ΠΟΤΟΥΛΙΗΣ ΚΤΣΙΛΡΗΣ ΜΠΧΤΣΝΗΣ ΠΟΛΥΖΗΣ ΜΗΤΚΣ ΚΤΡΝΤΖΟΛΟΥ ΠΠΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΛΜΠΝΙΗΣ ΜΙΧΛΚΗΣ ΠΠΖΟΛΟΥ ΜΠΙΛΙΤΗΣ ΚΡΚΙΟΖΗΣ ΣΙΛΙΗΣ ΠΠΡΗΟΡΙΟΥ ΜΙΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΟΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΛΞΝΡΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥ ΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΡΧΙΜΗΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΝΗ ΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΦΝΟΣ ΜΙΝΟΣ ΣΙΛΙΟΣ ΠΥΛΟΣ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ ΗΜΗΤΡ ΤΗΛΜ ΝΤΩΝΙ ΩΡ ΝΣΤ ΧΡΛ ΙΩΝΝΗ ΠΤΡΟΣ ΙΩΝΝΗ ΜΡΚΟΣ ΗΜΗΤΡ ΝΙΚΟΛ Υ ΙΩΝΝΗ ΠΡΙΚ ΣΙΛ ΗΜΗΤΡ ΣΩΤΗΡ ΜΩΥΣΗΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,.,.,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

7 ΣΛΙ ΠΟ ΜΠΟΥΡΚΗΣ ΘΝΣΙΗΣ ΘΟΩΡΙΗΣ ΤΡΙΝΟΣ ΦΙΛΚΣ ΚΥΡΙΚΙΗΣ ΠΝΤΖΗΣ ΚΡΠΤΣΣ ΤΣΝΤΣΡΙΗΣ ΚΡΙΝΝΚΗΣ ΙΖΚΣ ΜΠΟΝΤΣΣ ΚΛΙΤΖΗΣ ΟΜΣ ΤΣΚΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΤΡΙΗΣ ΤΡΤΣΙΗΣ ΤΣΙΟΜΠΝΟΥ ΜΡΟΥΗΣ ΡΧΟΙΤΗΣ ΙΩΤΣ ΤΣΠΟΥΡΣ ΤΣΜΠΟΥΡΗΣ ΡΗΟΡΙΟΣ ΗΛΙΣ ΘΟΩΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΡΥΡΙΟΣ ΣΙΛΙΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΣ ΗΛΙΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΜΜΝΟΥΗΛ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΖΡΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΤΟ ΗΜΗΤΡ ΡΗΟ ΦΙΛΙΠ ΝΤΩΝΙ ΙΩΝΝΗ ΗΜΗΤΡ ΠΤΡΟΣ ΣΤΡ Σ ΝΤΩΝΙ ΙΩΝΝΗ ΠΝΙ ΩΡ ΤΡΙ Υ ΙΩΝΝΗ ΗΛΙΣ ΧΡΙΣ ΡΥΡ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ,,,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

8 ΣΛΙ ΠΟ ΛΧΟΗΜΟΣ ΣΤΜΠΟΛΟΥ ΚΡΗΜΟΣ ΜΠΟΥΚΟΣ ΜΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΠΟΥΡΣ ΚΡΛΣ ΠΡΣΚΥΣ Χ"ΥΣΤΡΤΙΟΥ ΛΜΠΡΙΝΙΗΣ ΚΤΩΤΙΚΙΗΣ ΚΟΥΛΟΥΚΙΗΣ ΜΠΝΤΗΣ ΚΡΛΝΗΣ ΠΚΡΛΙΩΤΣ ΠΣΧΛΙΟΥ ΚΠΝΤΗΣ ΠΛΟΣΚΣ ΝΤΣΙΟΣ ΜΠΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΛΟΥ ΚΡΛΛΙΣ ΠΠΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΤΖΙΟΣ ΡΙΣΤΙΗΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΩΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΞΝΡΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΛΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΛΖΡΟΣ ΣΤΡΙΟΣ ΜΙΧΗΛ ΧΡΙΣΙΟΣ ΚΤΙΝ ΥΣΤΡΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΥΣΤΘΙΟΣ ΘΟΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΣ ΝΡΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ ΩΡ ΘΩΜΣ ΘΝΣ ΩΡ ΘΝΣ ΝΣΤ ΘΝΣ ΘΟΩΡ ΜΙΝ ΘΟΩΡ ΝΙΚΟΛ ΛΞΝ ΘΝΣ ΝΣΤ ΜΜΝΟΥΗ ΣΠΥΡΙ ΦΩΤΙΟ ΝΙΚΟΛ ΩΡ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ ΚΩΝΣΤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ.,.,.,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

9 ΣΛΙ ΠΟ ΜΡΟΣ ΜΥΛΩΝΣ ΡΦΗΛΙΗΣ ΜΚΟΣ ΠΠΝΡΙΤΣΣ ΜΣΡΗΣ ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΜΙΧΗΛΙΗΣ ΛΗΙΝΝΗΣ ΜΠΡΤΖΩΚΣ ΚΙΟΣΣΣ ΠΠΝΡΙΤΣΣ ΣΙΡΗΣ ΤΖΙΜΠΣΗΣ ΚΡΜΗΤΣΟΣ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΠΤΤΣΙΟΣ ΛΧΟΗΜΟΣ ΚΡΖΗΣ ΥΣΤΘΙΗΣ ΚΗΠΗΡΤΙΗΣ ΖΟΡΜΠΣ ΧΤΖΗΙΩΝΝΙΗΣ ΜΧΤΣΙΡΣ ΩΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΡΙΚΛΗΣ ΡΗΟΡΙΟΣ ΗΛΙΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΩΡΙΟΣ ΩΡΙΟΣ ΩΡΙΟΣ ΩΡΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΩΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΟΥΜ ΚΥΡΙΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ ΚΥΡΙ ΣΤΥΡ ΘΩΜΣ ΠΟΣΤΟ ΜΜΝΟΥΗ ΜΙΧΗΛ ΜΙΧΗΛ ΚΩΝΣΤ ΝΤΩΝΙ ΘΩΜΣ ΝΡ ΩΡ ΘΟΩΡ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡΙ Υ ΘΩΜΣ ΘΟΩΡ ΠΟΣΤΟ ΘΩΜΣ ΠΥΛΟΣ ΡΗΟ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

10 ΣΛΙ ΠΟ ΜΠΗΚΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΛΙΠΗΣ ΜΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΠΝΤΖΟΥΡΗΣ ΚΟΥΚΣ ΟΥΤΣΚΙΗΣ ΤΡΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΡΙΤΗΣ ΤΤΣΙΟΣ ΝΤΙΝΣ ΠΙΚΟΣ ΠΠΝΙΚΟΣ ΚΝΤΖΙΟΥΡΗΣ ΧΟΝΡΟΙΝΝΗΣ ΚΣΤΝΡΣ ΜΠΟΙΝΝΙΗΣ ΤΣΠΟΥΡΣ ΚΟΚΟΣ ΜΤΙΚΝΟΣ ΜΥΛΩΝΣ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΘΝΣΙΟΣ ΘΟΩΡΟΣ ΠΝΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΣΜΣ ΝΣΤΗΣ ΠΝΙΩΤΗΣ ΩΡΙΟΣ ΥΘΥΜΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΥΛΟΣ ΡΥΡΗΣ ΜΜΝΟΥΗΛ-ΧΡΥ ΙΩΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΜΜΝΟΥΗΛ ΙΩΝΝΗΣ ΘΟΛΟΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΝΣΤ Υ ΘΝΣ ΜΙΧΗΛ ΘΝΣ ΠΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΡ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚΟΛ ΩΡ ΩΡ ΙΩΝΝΗ ΚΩΝΣΤ ΜΡΚΟΥ ΩΡ ΧΡΙΣ ΗΜΗΤΡ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

11 ΣΛΙ ΠΟ ΚΡΝΙΚΟΛΣ ΛΗΙΝΝΗΣ ΛΟΝΙΗΣ ΣΙΛΙΟΥ ΝΟΥΣΙΣ ΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΥΛΙΗΣ ΚΛΜΠΟΥΚΣ ΖΟΡΜΠΣ ΚΤΣΙΩΝΣ ΚΤΣΛΣ ΚΡΚΣΙΗΣ ΚΡΚΣΙΗΣ ΤΣΟΛΗΣ ΜΚΡΙΟΥ ΜΥΡΟΜΜΤΗΣ ΤΣΙΛΗΣ ΚΛΟΥΛΗΣ ΣΙΛΙΗΣ ΗΜΟΥ ΤΛΗΣ ΤΣΙΚΡΙΤΣ ΠΡΖΗΝΣ ΛΟΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΩΡΙΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΟΞΤΟΣ ΣΠΥΡΙΩΝ ΠΝΙΩΤΗΣ ΠΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΡΣΚΥΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΛΝΤΗ ΠΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΖΡΟΣ ΠΤΡΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΩΡΙΟΣ ΣΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΝΟΥΜ ΘΩΜΣ ΡΥΡ ΜΙΧΗΛ ΝΣΤ ΩΡ ΘΩΜΣ ΩΡ ΣΙΛ ΣΥΜΩΝ ΣΥΜΩΝ ΙΩΝΝΗ ΚΥΡΙ ΠΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΝΙΚΟΛ ΣΩΚΡ ΘΝΣ ΣΠΥΡΙ Ρ ΣΙΛ ΝΣΤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

12 ΣΛΙ ΠΟ ΣΙΣΚΟΣ ΣΚΗΛΙΤΣΗΣ ΣΙΣΚΟΣ ΚΟΝΤΟΟΥΛΙΗΣ ΜΡΣΛΗΣ ΠΥΛΙΗΣ ΣΤΦΝΟΥ ΡΜΙΗΣ ΜΟΥΤΚΗΣ ΚΠΤΝΟΥ ΣΤΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΙΗΣ ΚΡΟΥΖΟΣ ΤΣΚΙΗΣ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΤΣΗΣ ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΛΥΘΡΙΗΣ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΗΠΟΥΡΙΗΣ ΟΥΚΣ ΚΡΙΤΙΗΣ ΚΡΚΙΟΛΙΗΣ ΧΤΖΗΠΝΙΩΤΙΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΝΣΤΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΣΤΦΝΟΣ ΗΛΙΣ ΦΩΚΙΩΝΣ ΥΘΥΜΙΟΣ ΜΗΝΣ ΣΤΦΝΟΣ ΡΜ ΩΡΙΟΣ ΘΟΩΡΟΣ ΘΩΜΣ ΙΡΟΥΣΛΗΜ ΝΡΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΩΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΝΤΛΗΜΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΠΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤ ΣΤΦ ΘΟΦΙΛ ΝΙΚΟΛ ΘΟΩΡ ΣΤΥΡ ΗΜΗΤΡ ΜΙΧΗΛ ΗΜΗΤΡ ΝΤΩΝΙ ΣΙΛ ΣΤΥΛΙ ΩΡ ΜΜΝΟΥΗ ΛΞΝ ΙΩΝΝΗ ΛΖΡ ΣΤΥΡ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

13 ΣΛΙ ΠΟ ΧΝΤΡΙΗΣ ΤΣΜΗΣ ΠΙΟΣ ΚΡΙΠΙΗΣ ΟΥΛΚΡΙΗΣ ΜΟΣ ΚΖΝΤΖΙΗΣ ΚΚΝΙΡΣ ΜΠΚΛΗΣ ΠΠΝΤΩΝΗΣ ΠΟΣΡΚΟΛΟΥ ΠΡΗΟΡΙΗΣ ΚΟΣΜΙΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΙΗΣ ΞΝΟΣ ΤΖΙΩΤΖΟΣ ΚΟΚΝΗΣ ΣΙΗΣ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΚΛΗΣ ΛΗΙΝΝΗΣ ΟΥΛΣ ΚΤΙΗΣ ΚΩΣΤΙΚΙΗΣ ΣΩΚΡΤΗΣ ΥΣΤΘΙΟΣ ΜΙΧΗΛ ΘΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΩΡΙΟΣ ΡΙΣΤΙΗΣ ΩΡΙΟΣ ΠΝΙΩΤΗΣ ΠΥΛΟΣ ΡΗΟΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΙΛΛΣ ΘΟΦΙΛΟΣ ΣΤΦΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΛΞΝΡΟΣ ΤΡΙ ΝΙΚΟΛ ΘΟΟΣΙ ΙΩΝΝΗ ΩΡ ΠΝΙ ΣΩΚΡ ΙΩΝΝΗ ΘΜΙΣΤ ΝΙΚΟΛ ΝΙΚΟΛ ΚΟΣΜΣ ΩΡ ΘΝΣ ΠΟΛΥΧΡ ΩΡ ΙΩΝΝΗ ΝΣΤ ΙΩΝΝΗ ΩΡ ΥΘΥΜΙ ΩΡ ΛΥΘ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

14 ΣΛΙ ΠΟ ΛΖΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΗΣ ΛΥΘΡΙΗΣ ΜΠΟΥΡΚΗΣ ΧΡΙΣΗΣ ΡΣΝΙΗΣ ΚΟΠΤΣΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΗΣ ΠΟΤΟΛΙΗΣ ΠΡΡΟΣ ΤΣΙΚΣ ΜΙΟΣ ΦΙΛΚΣ ΚΙΚΙΗΣ ΣΙΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΗΣ ΚΟΥΤΣΟΙΩΤ ΤΖΡΟΣ ΤΣΙΤΣΙΩΚΣ ΚΟΝΤΟΣ ΣΛΚΙΗΣ ΡΙΗΛΙΗΣ ΜΩΥΣΙΗΣ ΠΠΩΡΙΟΥ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΟΟΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΗΣ ΗΛΙΣ ΛΞΝΡΟΣ ΩΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΩΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΡΟΣ ΠΝΤΛΗΣ ΛΩΝΙΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΥΛΟΣ ΝΣΤΣΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΩΜΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΝΙΚΝΡΟΣ ΣΙΛΙΟΣ ΥΛΟΣ ΡΗΟ ΡΗΟ ΣΤΥΡ ΠΟΣΤΟ ΡΗΟ ΗΜΗΤΡ ΠΥΛΟΣ ΩΡ ΛΩΝΙ ΜΜΝΟΥΗ ΗΜΗΤΡ ΝΙΚΟΛ ΦΙΛΙΠ ΛΩΝΙ ΙΩΝΝΗ ΠΝΙ ΣΤΡ ΗΜΗΤΡ ΠΝΙ ΩΡ ΙΩΝΝΗ ΘΟΦΙΛ ΧΡΙΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

15 ΣΛΙ ΠΟ ΤΣΙΡΤΣΙΝΙΗΣ ΠΠΧΡΙΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΧΤΖΗΣ ΜΣΤΟΡΣ-ΚΟΥΛΜΣ ΚΛΗΜΡΗΣ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΤΣΠΟΥΡΣ ΚΟΡΚΙΣ ΚΡ ΝΤΚΟΥΛΗΣ ΚΤΣΛΣ ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΩΡΙΟΥ ΘΝΣΙΗΣ ΙΤΣΙΗΣ ΘΟΩΡΙΗΣ ΟΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΝΙΚΟΛΣ ΣΙΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΦΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΤΡΟΣ ΜΙΧΗΛ ΝΙΚΟΛΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΘΩΜΣ ΘΝΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΩΝ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΣΚ ΩΡΙΟΣ ΥΛΟΣ ΩΡΙΟΣ ΥΣΤ ΠΟΣΤΟ ΚΩΝΣΤ ΗΜΗΤΡ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ ΘΝΣ ΛΖΡ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ ΩΡ ΩΡ ΝΙΚΟΛ ΝΤΩΝΙ ΗΜΗΤΡ ΠΝΙ ΗΜΗΤΡ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

16 ΣΛΙ ΠΟ ΝΟΛΙΝΗ ΦΧΝΤΙΗΣ ΣΩΤΗΡΙΗΣ ΗΜΚ ΙΚΟΥΣΗΣ ΝΡΗΣ ΧΙΖΛΚΗΣ ΤΣΚΙΡΙΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΗΣ ΛΙΜΗΣ ΣΚΗΣ ΚΥΡΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΜΗΣ ΠΠΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΗΣ ΛΣΜΙΗΣ ΛΟΦΤΣΛΗΣ ΜΥΛΩΝΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΛΗΣ ΡΝΤΖΟΛΟΥ ΜΠΛΜΠΝΙΗΣ ΘΟΩΡΙΗΣ ΣΟΦΙ ΜΞΙΜΟΣ ΩΡΙΟΣ ΠΡΣΚΥΗ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΜΙΧΗΛ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΡΦΗΛ ΣΣ ΜΡΙΝ ΙΩΝΝΗΣ ΣΥΜΩΝ ΙΩΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΛΞΝΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΘΩΜΣ ΘΟΩΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΛΟΣ ΗΛΙΣ ΝΙΚΟΛ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ ΝΣΤ ΛΩΝΙ ΘΟΩΡ ΙΩΝΝΗ ΩΡ ΠΥΛΟΣ ΠΤΡΟΣ ΣΤΦ ΤΡΥΦΩ Υ ΤΗΛΜ ΝΙΚΟΛ ΝΤΩΝΙ ΝΙΚΗΤ ΝΙΚΟΛ ΗΜΗΤΡ ΠΥΛΟΣ ΩΡ ΠΡΟΡ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ.,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,., ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΟΡΙΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΣΩΝ: νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

17 ΣΛΙ ΠΟ ΜΙΧΛΚΗΣ ΖΡΙΝΗΣ ΠΠΡΗΟΡΙΟΥ ΙΩΝΝΙΗΣ ΛΟΦΤΣΛΗΣ ΜΠΟΥΡΚΗΣ ΤΡΙΝΟΣ ΦΙΛΚΣ ΚΥΡΙΚΙΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΚΣ ΚΡΛΖΟΣ ΣΙΛΙΗΣ ΙΣΟΛΟΥ ΙΝΗ ΜΚΡΗΣ ΛΥΚΟΥΗΣ ΛΞΙΗΣ ΤΣΙΛΗΣ ΤΣΚΣ ΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΤΖΜΠΖΗΣ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΠΖΗΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΛΙΟΣ ΛΞΝΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΡΗΟΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΩΡΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΥΛΟΣ ΣΙΛΙΟΣ ΛΙΣΣΤ ΧΡΙΣΤΙΝ ΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΡΟΣ ΩΡΙΟΣ ΜΙΧΗΛ ΜΙΧΗΛ ΠΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠ ΣΩΤΗΡ ΝΣΤ ΩΡ ΠΟΣΤΟ ΡΗΟ ΦΙΛΙΠ ΝΤΩΝΙ ΧΡΛ ΤΥΡΦΩ ΘΩΜΣ ΗΜΗΤΡ ΗΜΗΤΡ ΠΥΛΟΣ ΗΛΙΣ ΚΩΝΣΤ ΠΝΤΛ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΣΤΥΡ ΜΗΝΣ ΙΩΝΝΗ ΝΣΤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ.,.,.,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

18 ΣΛΙ ΠΟ ΥΘΥΜΙΗΣ ΠΗΛΙΗΣ ΚΛΟΣ ΣΟΙΤΣΛΗΣ ΜΠΣΟΥΡΗΣ ΛΧΟΣ ΤΖΟΥΜΚΗΣ ΙΩΝΝΙΗΣ ΙΤΖΙΗΣ ΙΗΣ ΤΣΙΤΣΚΣ ΦΟΣ ΛΥΠΙΤΚΣ ΜΡΚΟΥΛΗΣ ΣΟΝ ΠΡΟΣΗΛΙΣ ΠΡΖΗΝΣ ΠΙΟΣ ΠΠΠΣ ΚΟΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΡΟΣ ΜΟΥΛΛΗΣ ΜΥΡΟΜΜΤΗΣ ΗΜΟΥ ΥΣΤΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΣ ΛΞΗΣ ΥΛΟΣ ΠΝΙΩΤΗΣ ΠΥΛΟΣ ΡΙΣΤΙΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΣΙΛΙΟΣ ΣΙΛΙΟΣ ΠΝΙΩΤΗΣ ΣΙΛΙΟΣ ΠΝΙΩΤΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΤΛΗΜΩΝ ΣΤΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΛΖΡΟΣ ΩΡΙΟΣ ΘΩΜΣ ΝΤΩΝΙ ΠΤΡΟΣ ΣΤΦ ΜΙΧΗΛ ΣΤΥΡ ΜΗΝΣ ΗΜΗΤΡ ΠΤΡΟΣ ΩΡ ΩΡ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ ΗΜΗΤΡ ΣΙΛ Υ ΚΩΝΣΤ ΣΤΦ ΩΡ ΧΙΛΛ ΣΤΥΛΙ ΠΥΛΟΣ ΘΝΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ,,,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,.,.,.,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

19 ΣΛΙ ΠΟ ΛΚΟΥΣΗΣ ΛΛΙΟΣ ΚΛΚΝΗΣ ΠΙΟΣ ΝΛΚΟΥ ΤΜΤΖΙΗΣ ΧΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΚΙΡΙΗΣ ΤΣΡΟΥΧΗΣ ΦΛΚΣ ΖΙΩΣ ΜΠΚΙΡΗΣ ΠΡΣΤΤΙΗΣ ΤΣΝΚΤΖΙΗΣ ΤΣΝΚΤΖΙΗΣ ΠΝΤΙΗΣ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΡΙΤΖΚΗΣ ΙΩΣΚΟΣ ΣΡΗΙΝΝΙΗΣ ΣΜΛΙΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΖΟΣ ΧΡΙΣΗΣ ΠΤΡΟΣ ΜΙΧΗΛ ΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΛΖΡΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΗΛ ΘΟΟΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡ ΝΣΤ ΙΩΝΝΗ ΤΡΙ ΗΛΙΣ ΠΝΙ ΠΡΣ ΙΩΝΝΗ ΩΡ ΠΝΙ ΝΣΤ ΣΙΛ ΙΟΡ ΗΜΗΤΡ ΝΙΚΟΛ ΝΡ ΚΥΡΙ ΣΤΥΡ ΗΜΗΤΡ ΩΡ ΡΗΟ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () ΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΜΠΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ νακοίνωση Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: /..Η.

20 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΖΡΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΚΗΣ ΧΡΙΣΗΣ ΡΣΝΙΗΣ ΚΟΠΤΣΡΗΣ ΜΤΚΡΗΣ ΠΡΡΟΣ ΤΣΙΚΣ ΜΙΟΣ ΦΙΛΚΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΗΣ ΝΟΛΙΝΗΣ ΣΛΙΚΣ ΝΤΟΝΣ ΠΩΝΥΜΟ ΧΡΥΣΝΘΙΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΛΤΙΗΣ ΗΛΙΣ ΛΞΝΡΟΣ ΩΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΡΟΣ ΤΧΝΙΤΣ / ΜΗΧΝΟΤΧΝΙΤΣ ΟΝΟΜ ΠΝΤΛΗΣ ΛΩΝΙΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΠΝΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΗΟ ΠΟΣΤΟ ΡΗΟ ΗΜΗΤΡ ΠΥΛΟΣ ΩΡ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΗΛΙΣ ΜΜΝΟΥΗ ΗΜΗΤΡ ΝΙΚΟΛ ΦΙΛΙΠ ΠΝΙ ΜΙΧΗΛ ΚΩΝΝΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΡΙΣ ΠΟΛΥΤΚΝΟΣ ΤΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ ΚΡΙΤΗΡΙ ΝΗΛΙΚ ΤΚΝ ΟΝΣ ΜΟΝ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΚΝΟ ΜΟΝΟΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ,,,,,,,,,,,, ΜΠΙΡΙ () () () () () () νακοίνωση ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () Υπηρεσία: /ΝΣΗ ΚΜΤΛΛΥΣΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΟΥ ΚΝΤΡΟΥ. ΜΚΟΝΙ ιάρκεια Σύμβασης: ΜΟΝΣ..Η. ΜΟΝΣ () ΘΜΟΛΟΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ,,,,,,,,,,,,,,, / ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.Π/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ,,,,,,,,,,,,,,, ΣΛΙ ΠΟ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Λάρισα, 23-1-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΛΡΙΣΣ ριθµ. πρωτ: ΟΙΚ. 4627 /ΝΣΗ ΜΕΤΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : 8 ο χιλ. Ε. Ο. Λάρισας-Τρικάλων Προς : ποδέκτες Π.. Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ιαγωνισµός : 47649 / 10/6/2013. Αριθ. Πρωτ.: 58300 / 19-7-2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ιαγωνισµός : 47649 / 10/6/2013. Αριθ. Πρωτ.: 58300 / 19-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 583 / 9-7-3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 105 Ειδικότητα: Ε Ο ΗΓΩΝ Γ' ΚΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) Αριθµός Ατόµων: 19

ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 105 Ειδικότητα: Ε Ο ΗΓΩΝ Γ' ΚΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) Αριθµός Ατόµων: 19 ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ιάρκεια Σύµβασης: 8 µήνες ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ιάρκεια Σύµβασης: 8 µήνες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ : 1 / 2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ: 101 Ε ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ :ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΩΝΚΑΙ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ - " ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ"

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ -  ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) Στα 29 από τα 153 εκλογικά κέντρα(18,95%) ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ - " ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ" ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 35 ΑΓΙΑΝΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809. Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809. Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΑ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΑ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 293 ΑΒΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣ Γ 672 0 2 8930 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 Ο Ε. Λ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙ ΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 3 ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΖΟΛ Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΣΗΣ/ΤΕΕ 16-Μαϊ-10

ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΣΗΣ/ΤΕΕ 16-Μαϊ-10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΣΗΣ/ΤΕΕ 16-Μαϊ-10 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α/Α. Επώνυµο Ονοµα Πατρ/µο Μητρ/µο Φύλο Ηµνία Γεν. Τηλέφωνο Κωδ. Πρωτ. Αρ.Ταυτ Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

, 07-01-2015 . 502 . :. 23213 50158

, 07-01-2015  . 502 . :. 23213 50158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ.Πρωτ. 502 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού Πληρ. :Μ. Σεϊρεκίδου Τηλ. 23213 50158 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Πλοίαρχοι ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)

Ειδικότητα: Πλοίαρχοι ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) Σελίδα 1 από 13 1 ΜΑΚ/527 ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 02/01 46 ΚΡΗΤΗΣ 15.800 2 ΗΠΕ/8 ΑΓΑΠΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 01/01 214 ΗΠΕΙΡΟΥ 10.424 3 ΑΣΠ/46 ΑΓΓΕΛΟΒ ΑΓΓΕΛ-ΙΒΑΝΟΒ ΙΒΑΝ 02/01 102 ΚΡΗΤΗΣ 14.180 4 ΑΣΠ/391

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΝΠΤΥΞΙΚ ΟΛΥΜΠΙΣ..Ε. Ο.Τ. (Ν.ΟΛ..Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝ ΛΕΙΣ Τ.Κ. 7055 ΤΛ: 650 990-965, FAX: 650 99 email : anol@otenet.gr ΝΚΟΙΝΩΣ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤΩΝ ΞΙΟΛΟΓΣΣ ΣΤO ΠΛΙΣΙΟ ΤΣ ης ΠΡΟΣΚΛΣΣ ΕΚ ΛΩΣΣ ΕΝ ΙΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙ ΤΝ ΥΠΟΒΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

7 ΑΣΜΕΝΟΥ Η ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΧΡΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

7 ΑΣΜΕΝΟΥ Η ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΧΡΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2 ΑΛΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ 3 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 132 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ Αρ.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 132 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οργανική θέση ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΑΜΑΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οργανική θέση ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΑΜΑΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 1 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185191 ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΤΕΕ ΛΕΡΟΥ 2 179 Α Ανατ. Αττικής (.Ε.) 2 ΤΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 188197 ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 1 147,58 Θεσπρωτίας (.Ε.) 3 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ. ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ Π.Δ. 164/2004 άρθρο ΕΜΠΕΙΡΙΑ () Φορέας :ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Υπηρεσία :ΤΑΠ Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ «θανασίου το ν γί ρει θ κα Λαµπαδο σίων» χος δ, #ωθιν$ν Ε. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ «θανασίου το ν γί ρει θ κα Λαµπαδο σίων» χος δ, #ωθιν$ν Ε. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ «θανασίυ τ ν γί ρι θ κα Λαµπαδ σίων» χς δ, #ωθιν$ν Ε. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ' (ρύς* E,λγητ$ς Θ$ς 0µ1ν, πάνττ* νν κα κα 4ς τ5ς α41νας τ1ν α4ώνων. ' ναγνώστης* µήν. [' πρστ9ς : α,τ$ς (ρύς* όξα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΕΤΟΣ 2013)

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΕΤΟΣ 2013) ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΕΤΟΣ 2013) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΚΑΤΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ 1οςΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα