Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης»."

Transcript

1 Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ8 ναρτητέα στο διαδίκτυο ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΝΤΛΗΣ Π Ο Σ Π Σ Μ πό τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ριθµ.πόφασης: 99/2014 Π Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις µποροπανηγύρεις γίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης». Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα 10 του µηνός πριλίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.30, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Πεντέλης ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 8709/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και στον ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΚ 87). ιαπιστώθηκε ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) µέλη και ονοµαστικά: ΠΡΟΝΤΣ: 1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ- ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΥΓΓΛΙ - ΠΡΟ ΡΟΣ.Σ. 2. ΧΙΛΣ ΓΩΡΓΙΟΣ - ΝΤΙΠΡΟ ΡΟΣ.Σ. 3. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ - ΓΡΜΜΤΣ.Σ. 4. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ - ΝΤΙ ΗΜΡΧΟΣ 5. ΜΠΟΥΣΟΥΛ-ΧΝΟΥ ΡΧΟΝΤΙ - ΝΤΙ ΗΜΡΧΟΣ 6. ΜΠΟΥΡΣ ΒΣΙΛΙΟΣ - ΝΤΙ ΗΜΡΧΟΣ 7. ΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟ ΩΡΟΣ - ΝΤΙ ΗΜΡΧΟΣ 8. ΠΟΣΤΟΛΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9. ΤΣΟΥΧΝΙΚΣ ΗΛΙΣ «10. ΓΚΤΖΟΛΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ «11. ΒΟΡΣ ΣΒΣΤΟΣ «12. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΚΤΡΙΝΗ «13. ΚΟΝΤΟΥΛΚΟΣ ΛΥΘΡΙΟΣ «14. ΜΩΡΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «15. ΠΠΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣΘΝΗΣ «16. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΣΙΛΙΟΣ «17. ΣΦΛΙΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ «18. ΦΙ ΟΠΙΣΤΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ «19. ΤΖΟΥΜΚΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «20. ΓΙΜΟΥΓΙΝΝΗ ΓΡΜΜΤΙΚΗ ΠΟΝΤΣ: ν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΖΩΗΣ ΙΩΝΝΗΣ - ΝΤΙ ΗΜΡΧΟΣ 2. ΚΒΟΥΡΙ ΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3. ΓΡΦΚΟΣ ΜΜΝΟΥΗΛ «4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΣΤΣΙ «5. ΠΟΛΙΤΗ ΛΝΗ «6. ΣΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «7. ΚΛΛΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «8. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΣΙΟΣ «9. ΚΡΤΖΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ «10. ΛΖΟΣ ΛΩΝΙ Σ ΙΩΝΝΗΣ «11. ΛΖΟΣ ΒΣΙΛΙΟΣ «1

2 12. ΚΡΒΟΥΝΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «13. ΚΛΠΟΘΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «ΠΡΟΝΤΣ ΠΡΟ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΜΛΙΣΣΙΩΝ: ΟΥΚ ΛΣΙΘΙΩΤΚΗ ΜΡΙ Ν.ΠΝΤΛΗΣ: ΡΗΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΗ ΙΡΗΝΗ-ΜΡΙ ΠΟΧΩΡΗΣΙΣ Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Φειδοπιάστης ντώνιος, κος Τζουµάκας Κων/νος και η κα Γιαµουγιάννη Γραµµατική αποχώρησαν κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων και πριν τη συζήτηση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων. O ηµοτικός Σύµβουλος κος Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης αποχώρησε µετά την ψήφιση του 12 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Κωστόπουλος Βασίλειος αποχώρησε µετά την ψήφιση του 13 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ήµαρχος κος Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, και η δηµοτική υπάλληλος κα Μπουσίου Ζωή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Το 12 ο θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε πριν τη συζήτηση του 2 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1 ο θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την µε αριθµ.πρωτ. Π 643/ εισήγηση της /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης που αναφέρει τα εξής: Έχοντας υπόψη : 1 : ντικείµενο & Σκοπός. ντικείµενο και σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι : Η διενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις εµποροπανηγύρεις στις εορτές του γίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου µας. 2: ρµοδιότητες Η αρµοδιότητα της διενέργειας των κληρώσεων ανήκει στο ηµοτικό Συµβούλιο. Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ8 3: Συν/νος Πίνακας Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων για τις εµποροπανηγύρεις συντάχθηκε ο συν/νος µε την παρούσα εισήγηση πίνακας, όπου παρατίθενται όλοι οι εµπρόθεσµα αιτούντες θέση. Συγκεκριµένα για το πανηγύρι του γ. Γεωργίου διατίθενται 48 θέσεις (38 στο ποσοστό του 80% και 10 στο ποσοστό του 20% ). πό τις 142 αιτήσεις οι 94 αφορούν το ποσοστό του 80% και οι 48 το ποσοστό του 20%. Για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής διατίθενται 43 θέσεις (34στο ποσοστό του 80% και 9 στο ποσοστό του 20% ). πό τις 23 αιτήσεις οι 16 αφορούν το ποσοστό του 80% και οι 7 το ποσοστό του 20%. Γι αυτό ισηγούµαστε Την διενέργεια κλήρωσης. Την παραχώρηση σε αυτούς που έχουν αιτηθεί σχετικά και περισσότερες από µία θέσεις για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής. Την παραχώρηση των λοιπών θέσεων σε εκπρόθεσµους αιτούντες µε σειρά προτεραιότητας, επειδή ο αριθµός των αιτήσεων είναι µικρότερος από τις θέσεις για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής 2

3 Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ8 Το ηµοτικό Συµβούλιο φού άκουσε την εισήγηση της κας Προέδρου. Έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΚ 114/ /2006) & του Ν. 3852/2010 (ΦΚ 87/ /2010). Μετά την πραγµατοποίηση της κλήρωσης ΟΜΟΦΩΝ ΠΟΦΣΙΖΙ γκρίνει: 1. Την κατανοµή των θέσεων στις εµποροπανηγύρεις του γίου Γεωργίου στις πριλίου και της Ζωοδόχου Πηγής στις πριλίου 2014 στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων σύµφωνα µε το εισηγητικό του θέµατος, µετά την κλήρωση που διενεργήθηκε και αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες: 2. Την παραχώρηση σε αυτούς που έχουν αιτηθεί σχετικά και περισσότερες από µία θέσεις για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής. 3. Την παραχώρηση των λοιπών θέσεων σε εκπρόθεσµους αιτούντες µε σειρά προτεραιότητας, επειδή ο αριθµός των αιτήσεων είναι µικρότερος από τις θέσεις για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής. υτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 99/2014 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Η Πρόεδρος Τ ΜΛΗ 1. Χειλάς Γεώργιος 2. Τόλιος Νικόλαος 3. Μούστρης Παναγιώτης Μπουσίου-Μοσχοπούλου υαγγελία 4. Μπούσουλα Χάνου ρχοντία 5. Μπούρας Βασίλειος 6. ποστολόπουλος Θεόδωρος 7. ποστολάκος ηµήτριος 8. Τσουχνικάς Ηλίας 9. Βορέας Σεβαστός 10.Γκατζόλης Παναγιώτης κριβές πόσπασµα Ο ήµαρχος Στεργίου-Καψάλης ηµήτριος 11.Χριστοφιλοπούλου ικατερίνη 12. Κοντουλάκος λευθέριος 13. Μωραΐτης Κωνσταντίνος 14. Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης 15. Κωστόπουλος Βασίλειος 16. Σαφλιάνης Ιωάννης ΠΡΟ ΡΟΣ.Κ.ΜΛΙΣΣΙΩΝ ούκα Λασηθιωτάκη Μαρία 3

4 Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ8 ΠΝΗΓΥΡΙ ΔΗΜΟΥ ΠΝΤΛΗΣ ΤΟΥΣ 2014 ΓΙΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΥΜΜΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ Σ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ) παγγελματίας έμπορος που νόμιμα δραστηριοποιούμε σε υπαίθριες αγορές ( υπαίθριος πωλητής ). ) Κάτοχος άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές ) Κάτοχος άδειας πωλητή λαϊκών γορών. ΥΜΜΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ Σ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ) Κάτοχος άδειας υπαίθριου ( στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου). Μ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ << >> ΊΝΙ ΟΙ ΠΙΛΧΟΝΤΣ ) Έμπορος που διαθέτω τα νόμιμα παραστατικά που πληρούν την φορολογική νομοθεσία. 23/4/2014 ΘΣΗ 25/4/2014 ΘΣΗ 28/3/2014 ΠΟΥ ΠΗΡ 28/3/2014 ΠΟΥ ΠΗΡ / ρ. πρωτ. ΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΩΛΟΥΜΝΟ ΙΔΟΣ ΘΣΗ ΘΣΗ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΝΗΓΥΡΙ ΠΝΗΓΥΡΙ (α)ή(β)ή (γ) ΖΩΟΔΟΧΟΥ ή(δ)ή (ε) ΓΙΟΥ ΓΩΡΓΙΟΥ ΠΗΓΗΣ ΜΟΥΚΟΥΛΗΣ ΧΙΛΛΣ ΧΛΒΣ ΧΤΖΜΠΚΟΥΡ ΪΜΝ ΝΔΥΜΤ ΜΠΝΤΛΟΥΧΜΠ ΜΟΥΣΤΦ ΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΝΣΙ ΙΔΗ ΛΪΚΗΣ ΤΧΝΗΣ ΟΝΤΙ ΙΣΚ E E E6 21 E57 37 E

5 Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ ΡΖΟΥΚ ΜΠΝΤΟΥΛΧ ΡΟΥΧ ΝΤΚ ΜΗΤΡΟ ΡΟΥΧ BDUS STTR KHN KHN ΣΥΜΩΝΙΔΟΥ ΦΝΙ ΜΠΙΖΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΤΛΙ ΛΥΚ ΙΔΗ SLDOV MDEZHD ΚΛΤΣΣ ΚΟΚΟΛΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΞΗΡΟΙ ΚΡΠΟΙ ΓΙΓΛΗ-ΚΪΜΚ ΜΦΙΘ ΖΧΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤ ΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΣΩΡΟΥΧ - ΒΙΒΛΙ ΒΟΛΩΝΚΗ ΣΟΦΙ ΛΟΥΚΟΥΜΔΣ ΝΤΩΝΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΔΡΣ ΙΔΗ ΛΪΚΗΣ ΤΧΝΗΣ ΝΤΩΝΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΘΝ ΙΔΗ ΛΪΚΗΣ ΤΧΝΗΣ ΝΤΩΝΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΛΪΚΗΣ ΤΧΝΗΣ ΓΛΟΓΟΒΙΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΥΤΖΜΣ,ΚΛΤΣΣ,ΣΩΡ. E36 26 E E3 12 E E14 14 E22 31 E E59 E

6 Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ ΝΣΤΣΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΝΔΥΜΤ) E ΝΣΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΝΔΥΜΤ) ΦΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΤΡΟΦΙΜ) E LEKSI MONIC ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΥΠΟΔΗΜΤ) ΚΟΠΟΒ ΥΓΝΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΥΦΣΜΤ) ΚΟΠΟΒ ΛΠΙΔ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΤΡΟΦΙΜ) E DEMI XHEML ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΖΟΜΟΚΒΟΥ ΠΩΛ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E33 E DEMI ENVER ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΤΡΟΦΙΜ) ΒΛΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E ΒΛΣΜΙΔΗΣ ΥΣΤΡΤΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΤΡΟΦΙΜ) ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΒΣΤΡΟΥΧ ΜΡΙ-ΧΡΥΣΟΥΛ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΠΟΞΗΡ.ΦΡ.) ΒΛΩΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΝΔΥΜΤ) E63 6

7 Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ ΓΡΥΦΛΛΟΥ ΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΓΛΝΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΣΩΡΟΥΧ) ΓΙΝΝΚΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡ, ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΔΙΚΟΣΜΗΤΙΚ ΙΔΗ) E ΓΩΡΓΙΔΟΥ ΣΟΦΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E ΓΙΝΝΚΚΗ ΜΡΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΝΔΥΜΤ-ΥΠΟΔΗΜΤ) E ΓΙΝΝΚΚΗ ΔΜΣΚΗΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΤΡΟΦΙΜ) E ΓΙΝΝΚΚΗΣ ΛΞΝΔΡΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΝΤΙΚΣ-ΝΔΥΜΤ) ΓΟΥΣΙΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΖΧΡΩΔΗ) ΓΙΝΝΙΚΡΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΟΙΚΙΚΩΝ ΙΔΩΝ) E ΓΚΙΚΣ ΟΔΥΣΣΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΓΡΙΜΜΗ ΒΡΒΡ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΓΚΡΜΟΣ ΜΙΧΗΛ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E10 E13 E ΓΝΩΣΗ ΦΩΤΙΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΚΚΛΗΣΙΣΤΙΚ ΙΔΗ) E ΓΛΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ 17 7

8 Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ ΓΛΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΗΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΜΠΟΡΙΟ.ΠΙΧΝΙΔΙΩΝ) E ΓΙΝΝΟΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΓΡΥΛΛΚΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΝΔΥΜΤ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΝΔΥΜΤ- ΥΠΟΔΗΜΤ) E47 E ΓΟΥΝΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΛΝΤΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΤΡΟΦΙΜ-ΖΧΡΩΔΗ) YHI IMD ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΝΔΥΜΤ) ΔΡΡΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΥΦΣΜΤ-ΟΙΚΙΚ ΙΔΗ) ΔΙΡΗΣ ΝΔΡΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΔΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΔΙΜΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΣΠΟΙΝ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΖΧΡΩΔΗ-ΠΟΤ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΣΙΛΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΣΩΡΟΥΧ) ΔΗΜΗΤΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΣΩΡΟΥΧ) ΔΡΛΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΖΧΡΟΠΛΣΤΙΚΗΣ) E ΔΝΗΙΛΙΔΟΥ ΟΛΓ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΝΔΥΜΤ-ΙΔΗ ΔΩΡΩΝ) E68 8

9 Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ ΔΙΚΟΣ-ΛΟΜΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΚΟΣΜΗΜΤ) ΔΜΙΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΝΔΡΙΚΗ ΝΔΥΣΗ) E ΔΟΜΝΟΥ ΝΙΚΗ-ΝΘΟΥΛ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΖΧΡΩΔΗ-ΞΗΡΟΙ ΚΡΠΟΙ) Λ ΣΓΙΝΤ ΛΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E EJIMOGU KENNETH - GREYGORY ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΝΟΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΝΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΟΚΩΝΗ ΓΛΪ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΝΔΥΜΤ) ΚΒΒΟΥΡΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΧΡΥΣ- ΣΗΜΝΙ ΚΟΣΜ.) ΚΟΖΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΜΝΟΥΗΛ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΨΙΛΙΚ-ΠΟΧΙΚ) E ΚΡΓΩΡΓΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΟΙΚΙΚΗΣ ΧΡΗΣΩΣ) E ΚΡΚΣΙΠΙΩΤΗΣ ΛΞΝΔΡΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΒΙΒΛΙ) ΚΡΚΜΠΟΥΝΣ ΧΡΙΣΤΙΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΟΙΚΙΚ ΙΔΗ) E ΚΜΠΡΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΟΙΚΙΚ ΙΔΗ) E72 9

10 Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ ΚΛΤΣΒ ΒΣΚ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΩΣΤΗ ΝΙΚΟΛΛΤ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΝΔΥΜΤ- ΥΠΟΔΗΜΤ) KHN MBSSHER LM ΚΟΥΚΙΛΗ ΛΝ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ (ΙΔΗ ΠΝΤΟΠΩΛΙΟΥ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΝΔΥΜΤ- ΥΠΟΔΗΜΤ) E73 E ΚΟΥΚΟΥ ΜΡΓΡΙΤ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΝΔΥΜΤ) E ΚΤΣΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΝΔΥΜΤ) E ΚΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ KICO SPIRO ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ 56 E ΚΦΝΤΖΗ ΡΤΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΝΔΥΜΤ) E ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E32 E ΚΤΡΧΙΣ ΧΙΛΛΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΤΡΟΦΙΜ) E ΛΟΥΛΣ ΚΛΙΤΩΝ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΛΥΡΣ ΛΟΥΚΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ

11 Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ ΛΙΟΥΤΣ ΣΤΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E ΚΥΝΗΓΚΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΧΡΥΣΟΧΟΙΣ) Δ E ΛΙΟΥΤΣ ΔΙΜΝΤΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΟΙΚ.ΧΡΗΣΗΣ) Δ E ΚΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΛΙΝΡΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΡΓΩΡΓΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΞΥΛ.ΙΔΗ - ΟΙΚ.ΧΡΗΣΗΣ) MD UDDIN LSKR JOHIR ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΛΟΥΠΛΗ ΒΝΤΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΒΙΒΛΙ) ΚΝΤΡΚΗ ΙΚΤΡΙΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ LEK NESTI ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΟΥΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΛΥΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E24 E35 E80 E81 E82 E20 E26 E46 E ΛΟΒΡΔΟΥ ΥΓΓΛΙ ΚΟΜΜΤΣ ΘΝΣΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΙΔΗ ΛΙΚΗΣ ΤΧΝΗΣ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΠΛΣΤΙΚ- ΥΛΙΚ) 33 E83 11

12 Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ ΘΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΡΟΛΟΓΙ-ΚΟΣΜΗΜΤ) ΚΛΜΠΟΚΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΧΛΒ) E ΚΛΜΠΟΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΖΧΡΩΔΗ-ΞΗΡΟΙ ΚΡΠΟΙ) Δ ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΡΓΛΙ) E ΚΩΝΣΤΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ BDUL LTIF ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E56 E ΚΤΣΟΥΛΙΣ ΥΓΓΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΡΟΛΟΓΙ-ΚΟΣΜΗΜΤ) E ΘΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΛΥΚ ΙΔΗ) E ΚΡΜΠΗ ΠΡΘΝ- ΣΤΥΛΙΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΚΖΗ ΚΥΡΙΚΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΚΟΣΜΗΜΤ) Δ E ΚΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E ΚΟΝΤΖΟΣ ΛΟΥΚΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΤΡΟΦΙΜ-ΠΟΤ-ΚΠΝΟ) E ΗΛΙΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ 19 12

13 Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ Λ ΣΡ ΤΖΙΧΝΤ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΡΟΛΟΓΙ-ΚΟΣΜΗΜΤ) E ΚΟΝΤΖΟΣ ULIN ΚΩΦΙΔΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΒΟΤΝ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΥΦΣΜΤ-ΟΙΚΙΚ ΣΚΥΗ) 34 E ZHNG WENJIN ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΘΟΔΩΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ ΛΜΠΡΙΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΤΣΙΜΙΓΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΥΦΣΜΤ-ΟΙΚΙΚ ΣΚΥΗ) ΚΣΛΙΔΗΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E2 E38 E87 E27 E88 9 E53 E ΚΟΛΩΝΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΣΗΜΙΚ-ΙΔΗ ΔΩΡΩΝ) ΚΡΜΝΙΔΗΣ ΒΛΔΙΜΗΡΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΙΟΥΡΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΟΠΩΡΟΛΧΝΙΚ- ΖΧΡΩΔΗ) 12 E45 13

14 Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΗ ΙΡΗΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΟΝΤΖΟΥ ΓΙΝΝΟΥΛ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΤΣΤΣΟΓΛΟΥ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ E17 E ΝΣΤΣΙΔΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΝΔΥΜΤ-ΥΠΟΔΗΜΤ) E ΚΡΓΩΡΓΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΥΞΝΗ ΤΣΝΤΣ ΟΥΒΓΚΜΠΟ ΙΣΚ ΤΣΝΤΣ ΒΝΣ ΙΩΝΝΗΣ ΚΡΙ E90 E37 7 E11 30 E ΒΣΙΛΙΟΥ ΙΩΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΜΠ.ΝΔΥΜ. ΥΠΟΔΗΜΤΩΝ E ΡΣΝΙΚΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΧ ΥΠΟΔΗΜΤ ΚΟΣΜΗΜΤ E ΣΤΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΝΝ E ΚΙΟΥΡΗ ΟΥΡΝΙ ΧΛΒΣ ΦΡΣΛΩΝ Δ E ΚΡΙΚΡΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΔΩΡ ΚΠΡΟΘΣΜΟΣ ΜΜΚΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΚΠΡΟΘΣΜΟΣ 14

15 Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΚΠΡΟΘΣΜΟΣ SINDYEEV LIUDMIL ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΚΠΡΟΘΣΜΟΣ SLDOV MDEZHD ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΚΠΡΟΘΣΜΟΣ ΣΙΛΚΟΥΣΚ ΛΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΚΠΡΟΘΣΜΟΣ ΣΜΡΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΚΠΡΟΘΣΜΟΣ ΣΥΜΩΝΙΔΟΥ ΦΝΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΚΠΡΟΘΣΜΟΣ SLUROGLU GLIN ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΚΠΡΟΘΣΜΟΣ ΣΤΥΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΚΠΡΟΘΣΜΟΣ SHHIN MOHMMED ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΚΠΡΟΘΣΜΟΣ ΦΛΒΟΤΟΜΟΥ ΟΛΓ ΚΠΡΟΘΣΜΟΣ HOQUE MD ROFIQUL ΤΣΝΤΣ ΚΠΡΟΘΣ. ΚΠΡΟΘΣ ΣΒΣΤΡΗ ΒΣΙΛΙΚΗ ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΚΠΡΟΘΣ. ΚΠΡΟΘΣ. 15

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 2/2014 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Ξηρακιάς Ηλίας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιδερόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΡ-ΞΨΤ 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1 ου Κερασταρίου». ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΤΜΜ ΥΠΟΣΤΡΙΞΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΝΩΝ ΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Σ Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα