ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6"

Transcript

1 ΕΚΛΟΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 2 ΛΤΣ ΘΝΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΤΡΙΔΗ ΒΛΝΤΗ 4 ΕΩΡΛΗΣ ΗΛΙΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΙΩΤ 6 ΚΖΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΣΚΝΔΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΕΩΡΙΟΣ 9 ΚΟΥΣΤΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΟΛΙΔΟΣ (3-5) 1 ΒΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 3 ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΝΗΣ 4 ΠΕΙΡΟΥΝΗΣ 5 ΕΩΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝ ΡΚΔΙΣ (3-5) 1 ΛΕΞΝΔΡΗΣ ΣΡΝΤΟΣ 2 ΖΙΖΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 ΔΦΝΙ ΕΙΡΗΝΗ 4 ΔΗΜΚΟΣ ΣΤ. 5 ΘΕΟΧΡΗΣ. ΡΤΗΣ (3-5) 1 ΚΟΥΝΤΣ ΚΩΣΤΣ 2 ΜΠΕΛΟΙΝΝΗ ΒΣΩ 3 ΣΤΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 ΚΛΜΠΟΥΚΗ ΒΙΡΙΝΙ 5 ΚΡΜΠΙΚΣ ΗΛΙΣ ΧΪΣ (8-11) 1 ΛΠΒΙΤΣΣ ΚΩΣΤΣ 2 ΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 3 ΚΥΠΡΙΟΣ ΒΣΙΛΗΣ 4 ΚΟΙΛΙΣ 5 ΜΠΙΛΙΝΟΥ ΠΝΙΩΤ 6 ΤΣΕΚΟΥΡΣ ΠΥΛΟΣ 7 ΛΕΦ ΝΙΚΗ 8 ΣΡΔΕΛΙΝΟΣ ΛΕΚΟΣ 9 ΜΠΛΡΗ ΝΣΤΣΙ 10 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΝΟΣ 11 ΣΠΡΤΙΝΟΣ ΒΟΙΩΤΙΣ (3-5) 1 ΣΤΘΣ ΙΝΝΗΣ 2 ΣΚΟΥΜΣ ΘΝΣΗΣ 3 ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 4 ΜΟΝΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΚΛΗΣ 5 ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΥ ΚΤΙΝ ΡΕΒΕΝΩΝ (1-3) 1 ΠΝΙΩΤ ΙΩΤ 2 ΧΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΝ 3 ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΜΣ (3-5) 1 ΚΥΡΙΚΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ 2 ΙΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΝΝΔΙΟΣ 3 ΠΣΣ ΙΣΕΜΗ 4 ΡΜΜΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΣΙΛΗΣ 5 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΣΧΛΗΣ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ (5-7) 1 ΠΝΗ ΕΥΕΛΙ 2 ΠΗΤΟΣ 3 ΠΠΕΩΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 ΛΟΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΣ 5 ΗΡΚΛΕΙΔΗΣ ΕΛΟΣ 6 ΜΥΡΟΜΜΤΗΣ ΠΝΙΩΤΗΣ 7 ΛΕΞΚΗΣ ΙΝΝΗΣ ΕΒΡΟΥ (4-6) 1 ΧΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΣ

2 2 ΛΕΛΙΤΣΟΣ ΠΝΙΩΤΗΣ 3 ΣΥΤΜΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙ 4 ΜΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΜΙΛΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΠΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΕΥΒΟΙΣ (6-8) 1 ΛΕΞΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ 2 ΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 ΜΚΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡ 4 ΜΠΣΙΝΣ ΣΤΕΦΝΟΣ 5 ΜΠΕΖΙΝΗΣ ΚΩΣΤΣ 6 ΜΠΕΡΜΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ 7 ΠΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΠΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣ 8 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΚΗΣ ΠΝΙΩΤΗΣ 9 ΣΠΝΟΜΡΚΙΔΗ ΜΡΙ ΕΥΡΥΤΝΙΣ (1-3) 1 ΚΟΛΗΜΕΝΟΣ ΒΣΙΛΗΣ 2 ΚΟΠΝΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ 3 ΜΝΤΕΚ ΕΛΕΝΗ ΖΚΥΝΘΟΥ (1-3) ΠΟΤΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΤΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΗΛΕΙΣ (5-7) 1 ΒΕΡΕΤΗΣ ΠΝΟΣ 2 ΡΒΝΙΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 3 ΚΡΜΝΗ ΕΛΕΝΗ 4 ΧΡΔ 5 ΠΠΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΘΟΛΟΜΙΟΣ 6 ΛΕΥΚΔΙΤΗΣ ΚΩΣΤΣ 7 ΝΙΚΟΛΌΠΟΥΛΟΣ ΙΝΝΗΣ ΗΜΘΙΣ (4-6) 1 ΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΝΣΙΟΣ 2 ΡΥΡΙΟΥ ΙΩΝΝΗΣ 3 ΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 4 ΚΙΟΣΕΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5 ΧΡΙΣΗ ΜΡΙ 6 ΧΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΡΚΛΕΙΟΥ (8-11) 1 ΚΡΙΤΣΩΤΚΗΣ ΜΙΧΛΗΣ 2 ΠΠΚΝΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 3 ΛΙΒΕΡΗΣ ΣΤΕΦΝΟΣ 4 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 5 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΡΗΣ 6 ΜΤΘΙΚΗΣ ΕΩΡΙΟΣ 7 ΒΣΙΛΕΙΔΗΣ ΝΔΡΕΣ 8 ΟΥΡΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ 9 ΔΙΚΚΗ ΜΡΙ 10 ΜΗΛΙΡΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 11 ΣΒΒΚΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΣ (2-4) 1 ΒΣΙΛΕΙΔΗΣ ΣΤΥΡΟΣ 2 ΠΠΖΩΗ ΛΙΤΣ 3 ΤΣΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 ΤΣΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ (5-7) 1 ΒΡΥΩΝΗ ΒΕΝΗ 2 ΟΥΔΕΒΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 3 ΡΗΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 4 ΚΦΡΚΗΣ ΒΣΙΛΗΣ 5 ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΣ 6 ΣΙΜΝΔΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 7 ΣΤΜΤΙΔΟΥ ΕΡΣΜΙ ΚΒΛΣ (4-6) 1 ΙΩΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΣ ΗΛΙΣ

3 2 ΤΣΝΚ ΛΕΞΝΔΡ ΛΕΞΝΔΡ 3 ΠΛΙΚΟΙΝΝΗ ΝΣΙ ΝΣΙ 4 ΚΝΚΗΣ ΙΝΝΗΣ ΙΝΝΗΣ 5 ΟΡΦΝΙΔΗΣ ΤΣΟΣ ΤΣΟΣ 6 ΤΣΕΒΡΕΜΕΣ ΙΝΝΗΣ ΙΝΝΗΣ ΚΡΔΙΤΣΗΣ(4-6) 1 ΝΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΚΟΡΔΛΙΝΟΥ 3 ΚΡΚΩΣΤΣ 4 ΜΡΙΕΛΗ 5 ΜΟΥΛΙΚΟΣ 6 ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΣΤΟΡΙΣ(2-4) 1 ΔΙΜΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΛΗΣ 2 ΛΙΟΥΖΙΣ ΣΤΕΦΝΟΣ 3 ΖΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 ΜΙΧΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΚΕΡΚΥΡΣ(3-5) 1 ΣΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΝΟΣ 2 ΜΡΚΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 3 ΛΕΞΚΗ ΕΥΕΛΙ 4 ΒΟΥΛΡΗΣ ΙΩΡΟΣ 5 ΡΜΕΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΒΙΤΟΣ) ΚΕΦΛΛΗΝΙΣ(1-3) 1 ΜΤΡΚΣ 2 ΛΕΙΦΝΤΗΡΗ 3 ΛΕΞΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (3-5) 1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2 ΚΟΥΛΙΝΣ ΝΣΤΣΙΟΣ 3 ΜΠΙΜΠΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 ΝΙΚΗΤΙΔΟΥ ΜΡΘ 5 ΠΟΤΟΝΟΥ ΡΧΟΝΤΟΥ ΚΟΖΝΗΣ(5-7) 1 ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΕΝΙ 2 ΛΙΟΣΤΟΣ ΛΕΞΗΣ 3 ΖΙΩΟΥ ΜΛΜΤΗ 4 ΘΕΟΦΝΟΥΣ ΕΩΡΙΟΣ 5 ΤΕΝΤΣΟΛΙΔΟΥ ΜΡΙΝ 6 ΚΟΚΛΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡ 7 ΒΕΡΟΣ ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΒΣΙΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΣ(4-6) 1 ΚΟΛΛΙΣ ΠΝΙΩΤΗΣ 2 ΠΥΛΟΥ ΙΩΡΟΣ 3 ΡΙΣΚ ΜΙΡΗ 4 ΣΤΜΤΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 5 ΣΤΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΡΟΣ 6 ΤΕΚΝΟΥ ΝΣΤΣΙ (ΝΤΣΣ) ΚΥΚΛΔΩΝ(4-6) 1 ΜΙΣΚΕΔΚΗΣ ΡΗΟΡΗΣ 2 ΛΥΤΣΗΣ ΙΩΡΟΣ 3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 ΖΧΡΟΥ ΡΕΤΗ 5 ΜΠΟΤΣΡΗ ΜΡΙ 6 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΛΚΩΝΙΣ(3-5) 1 ΧΡΥΣΔΚΟΣ ΣΤΥΡΟΣ 2 ΤΖΝΕΤΚΟΥ ΚΥΡΙΚΗ 3 ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 ΤΣΙΚΟΥΝΗΣ ΠΝΙΩΤΗΣ 5 ΜΣΤΟΡΚΗΣ ΕΥΕΛΟΣ ΛΡΙΣΗΣ(8-11) 1 ΙΛΜΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 ΧΤΖΗΚΡΝΙΩΤΗΣ ΛΕΚΟΣ 3 ΤΟΛΙΤΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ

4 4 ΚΤΣΙΦΛΙΚΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 ΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΔΡΕΣ 6 ΣΛΤΣ ΝΙΚΟΣ 7 ΤΖΒΟΛΚΗ ΜΡΙ 8 ΜΠΛΗΣ ΒΣΙΛΗΣ 9 ΚΒΡΚΟΣ ΙΩΡΟΣ 10 ΚΗΕΤΖΗ ΙΡΙΔ 11 ΜΗΤΡΚ ΕΥΤΥΧΙ ΛΣΙΘΙΟΥ(2-4) 1 ΔΕΡΜΙΤΖΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 2 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΚΗΣ ΠΕΡΟΣ 3 ΚΛΙΜΝΤΖΛΗΣ ΒΣΙΛΗΣ 4 ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΕΝΙ ΛΕΣΒΟΥ(3-5) 1 ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΝΝΗΣ 2 ΒΡΜ ΘΡΣΥΒΟΥΛΟΣ 3 ΔΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 4 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΥΤΛΗ ΠΠΔΟΥΛ (ΠΕΠΗ) 5 ΠΤΣΕΛΗΣ ΤΕΡΠΝΔΡΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΗΣ) ΛΕΥΚΔΟΣ(1-3) 1 ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΖΒΙΤΣΝΟΣ ΠΝΙΩΤΗΣ 3 ΚΟΝΤΟΙΩΡΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΜΝΗΣΙΣ(6-8) 1 ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 2 ΠΤΣΙΝΤΣ ΜΡΡΙΤΗΣ 3 ΤΣΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 4 ΤΜΒΚΗΣ ΕΩΡΙΟΣ 5 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 6 ΚΟΙ ΕΥΕΛΙ 7 ΜΠΖΗ ΣΥΡΩ ΣΙΛ 8 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΜΡΙ ΜΕΣΣΗΝΙΣ(5-7) 1 ΠΕΤΡΚΟΣ ΘΝΣΙΟΣ 2 ΨΡΡΕ ΕΛΕΝ 3 ΤΣΟΥΛΚΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 4 ΣΙΨΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΣ 6 ΜΗΤΣΗ ΜΡΙ 7 ΤΤΟΥΛΗΣ ΠΝΙΩΤΗΣ ΞΝΘΗΣ(3-5) 1 ΣΕΛΒΙΕΡΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 ΧΡΙΖΝΗΣ ΒΣΙΛΗΣ 4 ΚΟΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 5 ΕΩΡΟΥΛΕ ΚΥΡΙΚΗ - ΣΩΤΗΡΙ ΠΕΛΛΗΣ(4-6) 1 ΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΡΟΣ 2 ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 3 ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙ 4 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 ΣΤΥΡΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 6 ΤΖΙΚΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΙΕΡΙΣ(4-6) 1 ΖΝΝΣ ΖΗΣΗΣ 2 ΡΒΒΝΗ ΘΕΟΔΩΡ 3 ΣΠΝΟΣ ΕΩΡΙΟΣ 4 ΠΟΥΖΟΥΚΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙ 5 ΥΦΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6 ΠΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ(2-4) 1 ΠΝΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ 2 ΛΙΒΙΕΡΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 3 ΛΪΝ ΠΡΘΕΝΙ 4 ΤΖΟΚΣ ΣΤΕΦΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(2-4) 1 ΤΣΟΥΛΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

5 2 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 3 ΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΣ 4 ΠΟΛΟΠΕΤΡΚΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ(3-5) 1 ΤΣΟΛΚ ΛΗ ΜΟΥΣΤΦ 2 ΤΣΤΣΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 3 ΧΣΝ ΤΟΥΡΚΪ 4 ΚΛΜΠΟΥΚΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 ΕΥΣΤΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΜΠΡΙΝΗ ΣΜΟΥ(1-3) 1 ΣΤΘΚΙΟΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ 2 ΚΟΧΥΛΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 3 ΡΒΝΙΤΚΗ ΧΙΟΥ ΝΣΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ(6-8) 1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΕΞΙ 2 ΚΜΠΝΤΪΔΗΣ ΕΩΡΙΟΣ 3 ΚΣΤΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4 ΜΥΛΩΝ ΕΙΡΗΝΗ 5 ΠΠΪΩΝΝΟΥ ΣΤΥΡΟΣ 6 ΠΤΣΙΝΗΣ ΣΤΕΡΙΟΣ (ΣΤΕΡΙΟΣ) 7 ΣΕΜΣΗΣ ΣΙΜΟΣ (ΣΥΜΕΩΝ) 8 ΤΕΡΤΙΠΗ ΣΟΦΙ ΤΡΙΚΛΩΝ(4-6) 1 ΚΨΛΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ 2 ΥΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 ΠΠΡΡΗΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙ 4 ΕΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΣΙΛΗΣ 5 ΡΟΖΜΟΥΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ 6 ΜΝΙΚΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ(5-7) 1 ΚΥΡΙΚΚΗΣ ΒΣΙΛΗΣ 2 ΝΤΩΝΙΟΥ ΚΤΕΡΙΝ 3 ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ΜΔΛΗΝΟΣ ΒΣΙΛΗΣ 5 ΚΡΙΝΝΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 6 ΚΛΙΤΣ 7 ΜΠΡΤΖΩΚΣ ΘΝΣΙΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ(2-4) 1 ΣΠΙΡΤΟΥ 2 ΘΝΣΙΔΗΣ 3 ΠΠΝΤΩΝΙΟΥ 4 ΠΪΣΙΟΥ ΚΡΟΛΙΝ ΦΩΚΙΔΟΣ(1-3) 1 ΤΣΙΝΤΖΗΡΣ ΕΥΣΤΘΙΟΣ 2 ΕΩΡΝΤΣ ΧΡΛΜΠΟΣ 3 ΜΕΚΟΣ ΠΝΙΩΤΗΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ(3-5) 1 ΚΝΤΡΣ ΝΣΤΣΙΟΣ 2 ΜΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΛΗΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4 ΠΣΧΟΣ ΠΝΙΩΤΗΣ 5 ΕΥΣΤΘΙΟΥ ΣΤΕΛΛ ΧΝΙΩΝ(4-6) 1 ΚΛΛΙΙΝΝΗ ΛΟΥΚΙ 2 ΛΙΟΔΚΗΣ ΝΔΡΕΣ 3 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΕΛΕΝΗ 4 ΜΥΛΩΝΚΗΣ ΙΝΝΗΣ 5 ΡΩΜΝΙΣ ΙΩΡΟΣ 6 ΤΖΙΝΕΥΡΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΙΟΥ(2-4) 1 ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΜΙΧΛΗΣ (ΜΙΚΕΣ) 2 ΔΗΜΗΤΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΙΩΤΗΣ (ΤΚΗΣ) 3 ΚΒΥΡΗΣ ΠΝΤΕΛΗΣ 4 ΤΥΜΠΣ ΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΤΕΛΗΣ) ' ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ (16-20) 1 ΧΡΛΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝ 2 ΪΤΝΗ ΙΩΝΝ (ΙΝΝ) 3 ΣΟΥΛΤΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ

6 4 ΕΡΟΤΖΙΦΣ ΡΗΟΡΙΟΣ 5 ΣΜΔΝΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 6 ΚΥΡΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 7 ΠΛΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 8 ΤΖΗΜΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) 9 ΤΕΛΛΗ ΕΥΤΥΧΙ (ΕΦΗ) 10 ΚΩΖΔΙΝΟΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ (ΛΕΚΟΣ) 11 ΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΣ 12 ΚΝΡΚΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ (ΤΣΟΣ) 13 ΘΝΣΙΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 14 ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΒΒΣ 15 ΤΛΙΠΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16 ΜΛΧΤΡΗΣ ΠΥΛΟΣ 17 ΜΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΛΙ 18 ΛΪΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡ ΚΩΣΤΝΤΙ 19 ΣΡΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ 20 ΡΕΣΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ Β' ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ (9-12) 1 ΜΜΝΤΙΔΟΥ-ΠΣΧΛΙΔΟΥ ΕΥΕΛΙ (ΛΙΤΣ) 2 ΧΡΛΜΠΙΔΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ 3 ΚΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ΚΥΡΙΝΣ ΘΝΣΙΟΣ (ΣΚΗΣ) 5 ΜΙΧΗΛΙΔΟΥ ΝΤΛΙ-ΔΗΜΗΤΡ 6 ΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΥΤΖΙΚΟΥ ΘΝΣΙ (ΣΟΥΛ) 7 ΚΡΒΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 8 ΔΜΚΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΠΕΠΗ) 9 ΤΣΕΜΕΚΙΔΗΣ ΠΥΛΟΣ 10 ΔΕΡΙΔΕ ΜΡΙ 11 ΠΠΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 12 ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΘΝΣΙΟΣ (ΣΚΗΣ) ΝΟΜΟΥ ΤΤΙΚΗΣ (15-19) 1 ΛΦΖΝΗΣ ΠΝΙΩΤΗΣ 2 ΜΚΡΗ ΡΧΗΛ 3 ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΣΙΛΗΣ 4 ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΝΗ 5 ΚΟΣΜΣ ΠΝΟΣ 6 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΜΙΧΛΗΣ (ΜΙΚΕΣ) 7 ΣΟΦΟΣ ΝΙΚΟΣ 8 ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΜΡΙ 9 ΚΛΝΤΖΗΣ ΜΙΛΤΙΔΗΣ 10 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΡΙ 11 ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΣ 12 ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ ΝΤΩΝΙ 13 ΧΡΙΣΤΟΙΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ 14 ΚΡΡ ΔΗΜΗΤΡ 15 ΚΙΤ ΒΪ 16 ΤΣΝΤΗΛΣ ΧΡΛΜΠΟΣ 17 ΚΥΡΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 18 ΖΦΕΙΡΗΣ ΚΩΣΤΣ 19 ΦΥΚΟΥΡ ΖΕΛ ' ΘΗΝΣ (14-18) 1 ΚΩΝΣΤΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2 ΜΠΟΛΡΗ ΜΡΙ 3 ΣΠΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝ 4 ΜΠΕΛΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΝΙΩΤΗΣ 6 ΠΠΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΝΙ 7 ΣΡΦΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 8 ΘΕΟΔΟΣΗ ΥΗ 9 ΣΧΙΖΣ ΙΝΝΗΣ 10 ΦΡΚΙΔΚΗ ΜΡΙ 11 ΘΕΟΦΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΣΙΛΗΣ 12 ΚΛΕΙΤΣ ΟΛ 13 ΚΕΦΛΣ ΗΛΙΣ 14 ΛΕΚΚΟΥ ΜΡΙ 15 ΝΙΚΟΛΙΔΚΗ ΦΛΩΡ

7 16 ΣΙΛΣ ΝΤΩΝΗΣ 17 ΣΚΛΒΟΥΝΟΣ ΜΚΗΣ 18 ΜΠΡΤΖΕΦΣΚΙ ΜΝΙ Β' ΘΗΝΣ (44-48) 1 ΣΤΡΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 ΒΛΒΝΗ ΝΝΤΙ 3 ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΣΤΣ 4 ΠΠΔΟΙΝΝΗ ΣΟΦΗ 5 ΝΤΒΝΕΛΟΣ ΝΤΩΝΗΣ 6 ΤΟΛΙΟΣ ΙΝΝΗΣ 7 ΙΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΝΟΣ 8 ΤΣΙΧΛΗ ΜΡΙΝ 9 ΚΟΥΒΕΛΚΗΣ ΣΤΘΗΣ 10 ΜΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΟΣ 11 ΠΣΣΛΙΔΗΣ ΙΩΡΟΣ 12 ΔΡΙΤΣΣ ΣΠΥΡΟΣ 13 ΟΥΡΟΥΪΛΙΔΗΣ ΗΛΙΣ 14 ΜΠΔΟΙΝΝΗΣ ΚΗΣ 15 ΤΟΥΛΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 16 ΧΗΤΣ ΛΜΠΡΟΣ 17 ΣΠΡΟΕΡΚΣ ΚΩΣΤΣ 18 ΚΣΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΗΛ 19 ΚΤΙΚΣ ΠΝΙΩΤΗΣ 20 ΒΜΒΚΙΔΗΣ ΤΚΗΣ 21 ΣΚΕΛΛΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 22 ΣΙ ΣΟΦΙ 23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΡΟΣ 24 ΚΟΥΚ ΜΡΙΝ 25 ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΝΙΩΤΗΣ 26 ΖΩΡΦΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 27 ΣΚΜΠ ΘΗΝ 28 ΣΠΟΥΝΣ ΙΩΡΟΣ 29 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙ 30 ΝΣΤΣΙΟΥ ΙΩΝΝΗΣ 31 ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΣ 32 ΜΠΟΥΤΡΗΣ ΙΩΡΟΣ 33 ΒΛΕΝΤΗ ΙΦΙΕΝΕΙ 34 ΔΗΜΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 35 ΠΠΕΩΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙ 36 ΖΗΚΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 37 ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ 38 ΚΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 39 ΝΔΡΙΙΝΝΚΗΣ ΜΙΧΛΗΣ 40 ΘΕΟΤΟΚΤΟΥ ΜΡΙΖ 41 ΚΡΒΣΙΛΗ ΙΩΝΝ 42 ΚΤΣΡΕ ΕΛΕΝΗ 43 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 44 ΡΟΥΜΠΟΥ ΚΤΕΡΙΝ 45 ΙΩΝΝΙΔΟΥ ΘΛΕΙ 46 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΡΝΤΟΣ 47 ΕΦΡΙΜΙΔΗ ΙΩΝΝ 48 ΠΠΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Β' ΠΕΙΡΙ (8-11) 1 ΛΦΖΝΗΣ ΠΝΙΩΤΗΣ 2 ΤΖΝΕΤΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 ΚΡΝΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 4 ΣΥΡΚΟΥ ΣΤΥΡΟΥΛ 5 ΣΤΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΙΩΤΗΣ 6 ΧΡΛΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΚΗ (ΚΟΥΛ) 7 ΣΤΥΡΚΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 ΨΩΜ ΜΡΙ 9 ΡΗΟΡΕ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ (ΝΙΝ) 10 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΣΤΕΛΛ 11 ΜΚΡΕΝΟΛΟΥ ΝΙΚΗΤΟΣ ' ΠΕΙΡΙ (6-8) 1 ΛΕΟΥΤΣΚΟΣ ΣΤΘΗΣ 2 ΜΕΛΙΟΣ ΖΩΗΣ

8 3 ΧΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝ 4 ΡΟΔΚΗ ΡΥΡΩ (ΡΙΚ) 5 ΚΛΕΙΜΕΙΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙ 6 ΜΥΡΟΥ ΣΤΜΤΙΝ (ΤΙΝ) 7 ΡΚΚΣ ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΡΗΣ) 8 ΚΝΤΙΩΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

9 ΦΥΛΟ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΗΤΡΚΗ ΚΛΙΤΖΙΔΟΥ ΓΚΙΤΤΖΗ ΤΥΡΟΟΥΖΗ ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΝΟΥ ΞΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΔΟΥ ΙΔΗΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΠΛΤΟΥ ΤΟΜΠΟΥΛΗ ΠΠΝΣΤΣΙΟΥ ΛΥΓΟΥΡ ΤΖΗΚ ΛΧΝ ΣΝΤΣΙΟΥ ΤΣΕΚΟΥ ΠΝΤΕΛΙΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΔΟΥ ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΘΡΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ Θεσσαλονίκη 04-02-2011 ρ. Πρωτ.: οικ. 4846 Ταχ. Δ/νση Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικα ς 54

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 θήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΤΖΕΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΟΥΝΗΣ ΖΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΙΟΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΠΟΣΤΟ ΧΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία, 20 / 7 / 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Aρ. Πρωτ : (οικ.)50098/2028 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 - Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2381 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΚΤΛΟΓΟΣ ΣΥΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΛΥΜΤΩΝ 2010 ΟΡΓΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΦΛΙΣΕΩΝ ΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής σφάλισης Ιούνιος 2010 Φίλη ασφαλισμένη, Φίλε ασφαλισμένε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας: 0- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης.

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους Ταχ. Κώδικας : θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : FAX

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Λάρισα, 23-1-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΛΡΙΣΣ ριθµ. πρωτ: ΟΙΚ. 4627 /ΝΣΗ ΜΕΤΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : 8 ο χιλ. Ε. Ο. Λάρισας-Τρικάλων Προς : ποδέκτες Π.. Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-09-2015. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών

Αθήνα 10-09-2015. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 7η επτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πίνακα οριστικων αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014.

Ανακοίνωση πίνακα οριστικων αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΠΗΡΕΙΩΝ ΓΕΙ Δ/ΝΗ ΠΡΩΚΟ ΝΠ ΤΜΗΜ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:.ΔΝΙΗΛΙΔΟ ΤΗΛ: Γ.ΔΗΜΗΤΡΚΟ Θέμα: ακοίωση οριστικω αποτελεσμάτω προκήρυξη. ακοίωση πίακα οριστικω αποτελεσμάτω που προέκυψε

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 30-12-2010 ριθ.πρωτ.1518 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής πόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΚ) Σας διαβιβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Δ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΟΡΙΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΣΩΝ: ΛΧΚΗ ΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΥ ΟΥΛ ΠΩΝΥΜΟ ΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΡΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΘΗΝ ΠΗ ΥΝΘΙ ΝΝ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΝΡΤΗΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΜΤΩΝ ----- ΝΙΚΗ ΙΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ ΠΡΩΤΟΘΛΙΣ ΚΙ ΥΤΡΟΘΜΙΣ ΚΠΥΣΗΣ ΙΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ ΠΡΟΡΜΜΤΩΝ & ΟΡΝΩΣΗΣ Π.. TMHMA - ΣΠΟΥΩΝ & ΦΡΜΟΗΣ ΠΡΟΡΜΜΤΩΝ ----- αθμός σφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Δ: 43ΟΩΨ8-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, χαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΥΦΙΣΤΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΜΟΙ ΟΥ ΤΞΗ ΟΥ Ε Ρ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 1- νατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΡΜΣ ΡΜΣ ΔΟΥ ΔΡΜΣ ΔΡΜ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΟΥ ΔΡΜΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 01 υγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ριθ. πρωτ.: 29360 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΝΠΤΥΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΛΙ ΠΟ ΚΣΚΡΙΗΣ ΜΜΝΟΥΗΛ ΛΗΩΡΗΣ ΚΡΣΤΟΙΝΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΦΝΟΥ ΜΙΝΤΣΗΣ ΚΤΣΙΝΝΗΣ ΤΣΜΠΡΛΙΗΣ ΜΥΡΟΠΟΥΛΙΗΣ ΚΡΩΡΙΟΥ ΚΛΛΙΝΙΗΣ ΡΥΚΟΚΟΣ ΛΖΡΙΗΣ ΘΟΩΡΙΗΣ ΜΛΛΙΡΟΣ ΡΜΙΗΣ ΩΡΙΟΥ ΜΠΙΣΙΟΥΚΗΣ ΡΝΙΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΜΝΙΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης».

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης». Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ8 ναρτητέα στο διαδίκτυο ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΝΤΛΗΣ Π Ο Σ Π Σ Μ πό τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ριθµ.πόφασης: 99/2014 Π Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000 ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2000 A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΟΝ. ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΠΤΕΡ 1 ΘΝΚΗ ΠΝΓΙΩΤ ΠΕΤΡΟ ΜΟΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙ & ΛΕΞΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΡΚΗ 2 ΝΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΡΙΤΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ 3 ΝΓΝΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012 ΜΚΡΟΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ (> ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟ ΝΕΡΓΟ ΕΩ ΕΤΩΝ ΒΡΧΥΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ ΧΩΡΙ ΕΠΙΔΟΜ ΝΕΡΓΙ ΓΡΟΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΕΓΓΜΟ/-Η ΜΕ ΥΖΥΓΟ ΝΕΡΓΟ ΠΡΟΤΤΕΥΟΜΕΝ ΜΕΛΗ, -.,., -.,., -.,., -.,., και άνω ΝΠΗΡΙ % - % ΝΠΗΡΙ % ΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014.

Ανακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014. ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕ. Δ/Η ΥΠΗΡΕΙΩ ΥΓΕΙ Δ/Η ΠΡΟΩΠΙΚ Π ΤΜΗΜ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:.ΔΙΗΛΙΔ ΤΗΛ: 36 06 3658 Γ.ΔΗΜΗΤΡΚ Θέμα: νακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης. νακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΗ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΗ Με την αριθμ. 16818/06 04 2011 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ ΜΥΡΤΩ - ΡΟΖΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ ΜΥΡΤΩ - ΡΟΖΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ ΜΥΡΤΩ - ΡΟΖΑ ΕΒΡΟΣ ΓΚΑΡΑ ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΪΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΝΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ & ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΩΝ ΕΓΚΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 2009 Έννοια ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ Σύµφωνα µε τον Ν.2081/92, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3419/05,

Διαβάστε περισσότερα