ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης."

Transcript

1 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΘΡΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ Θεσσαλονίκη ρ. Πρωτ.: οικ Ταχ. Δ/νση Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικα ς Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Π. Γεωργόπουλος Τηλ: FAX: ΘΕΜ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της ποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Π Ο Φ Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΜΜΤΕΣ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ-ΘΡΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010, «Νέα ρχιτεκτονική της υτοδιοίκησης και της ποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 / ), με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η ποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης. 2. Το Π.Δ 142/ , «Οργανισμός της ποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 / ). 3. Την αριθμ. 2/ απόφαση κατάταξης του προσωπικού της ποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στις οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις που προβλέπονται στον οικείο οργανισμό. 4. Την αριθμ. 3/ απόφαση μας περί ορισμού Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στην ποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 5. Την αριθμ. οικ.764/ (ΟΡΘΗ ΕΠΝΛΗΨΗ) απόφαση μας περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων στην ποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 1/25

2 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ 6. Τις διατάξεις του Ν. 3905/2010, «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 219 / ), σύμφωνα με τις οποίες η θητεία των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειών που ιδρύθηκαν με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 ) λήγει την Το γεγονός ότι είχε ολοκληρωθεί η επιλογή και τοποθέτηση των προϊστάμενων όλων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας νατολικής Μακεδονίας - Θράκης, πριν τις , σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 87 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» όπως αντικαταστάθηκαν με το Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 / Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-83 /1-6-10): «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις». 8. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ποκέντρωσης & ΗΔ, «Διευκρινίσεις σχετικά με τον ορισμό προϊσταμένων στις ποκεντρωμένες Διοικήσεις και την κατάταξη του προσωπικού στους κλάδους των οικείων οργανισμών». Π Ο Φ Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους Προϊσταμένους Τμημάτων της ποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων από τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 2/25

3 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ α/α ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΚΛΔΟΣ ΘΜΟΣ Γ Δ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης ΜΠΟΥΓΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών υτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης ΠΕ Διοικητικού- ΤΟΤΣΙΚ ΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ υτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ΚΡΙΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ Μηχανικών Γενική Διεύθυνση 1 Εσωτερικής Λειτουργίας ) Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Προσωπικού ΠΠΚΩΣΤ ΚΩΝΣΤΝΤΙ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Τμήμα Τοπικής υτοδιοίκησης και νομικών προσώπων Θεσσαλονίκης ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΣΟΥΛΤΝ ΠΝΓΙΩΤΗΣ Τμήμα Τοπικής υτοδιοίκησης και νομικών προσώπων Κομοτηνής ΤΤΣΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΤΟΣ δ. Τμήμα Διαφάνειας ΚΥΠΡΙΣΣΗ ΦΕΡΩΝΙ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Πληροφορικής ε. Τμήμα Γραμματείας και ΤΕ Διοικητικού Πληροφόρησης Πολιτών ΚΤΣΙΓΙΝΝΗ ΣΙΛΙΚΗ ΝΔΡΕΣ Λογιστικού Τμήμα Διοικητικού στ. (ανά Νομό πλην Θεσ/νίκης) 3/25

4 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΗΜΘΙΣ ΡΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΣ ΜΙΝΤΕΚΙΔΟΥ- ΠΡΤΣΙΚΙΔΟΥ ΠΡΘΕΝΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΣ ΣΤΘΙΔΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΕΥΣΤΘΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΣΙΚ-ΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛ ΙΩΝΝΗΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΙΧΛΗ Ϊ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΛΣ ΔΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΔΡΜΣ ΚΥΡΙΚΙΔΟΥ ΜΡΙ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΞΝΘΗΣ ΣΤΥΛΙΝΙΔΟΥ ΝΣΤΣΙ ΙΩΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΣΕΓΚ ΕΥΓΓΕΛΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ A ζ. ΕΡΟΥ Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών (ανά Νομό πλην Θεσ/νίκης) ΜΠΛΙΓΟΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΙΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΥΡΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ 4/25

5 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΠΙΕΡΙΣ ΠΕΛΛΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΛΣ ΞΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΡΟΥ ) Διεύθυνση Τμήμα Προϋπολογισμού ΣΙΩΜΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΓΙΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΡΙΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΔΡΙΔΟΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΚΟΣΜΣ ΖΩΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΖΙΚΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΝΣΙΟΣ Τμήμα Εκκαθάρισης ποδοχών ΧΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού ΡΕΠ ΕΥΓΓΕΛΙ ΙΩΝΝΗΣ ε. Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας στ. Γ) Τμήμα Συνοριακών Σταθμών Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ΧΕΡΧΕΡΤΖΗ ΔΟΜΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΕΝΞΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙ ΘΝΣΙΟΣ ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ΠΕ Περιφερειακής νάπτυξης (Οικονομολόγος) 5/25

6 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Τμήμα Εποπτείας ΔΗΜΗΤΡΙΔΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Τμήμα Εκκαθάρισης ΠΝΤΕΛΕΚΗ-ΞΗΝΙ ΣΙΛΙΚΗ ΠΝΤΕΛΗΣ δ. Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΝΔΡΕΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ Δ) Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων της ποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΠΘΝΣΙΟΥ ΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Πληροφορικής δ. Τμήμα Πληροφορικής (ανά Νομό πλην Θεσ/νίκης) Τμήμα Πληροφορικής Ν. ΠΕΛΛΣ ΜΠΟΝΤΡΟΥΔΗ ΜΡΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Ν. ΞΝΘΗΣ ΜΠΛΕΤΣΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΖΗΣΗΣ ΠΕ Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΛΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙ ΘΝΣΙΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Διεύθυνση στικής Ε) Κατάστασης Θεσσαλονίκης Τμήμα Ιθαγένειας ΠΕΟΥ ΠΣΧΛΙΝ ΝΓΝΩΣΤΗΣ Τμήμα Πολιτογράφησης ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΣ 6/25

7 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΣΤ) Διεύθυνση στικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Τμήμα Ιθαγένειας Τμήμα Πολιτογράφησης Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων δ. Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας ε. Τμήμα Γραμματείας στ. Τμήμα στικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης (ανά Νομό πλην Θεσ/νίκης) ΗΜΘΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΣ ΣΟΥΛΔΚΗ ΜΓΔΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΣ ΝΙΚΝΔΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙ ΙΚΩΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗ ΝΪΔΕΝΗ ΠΟΣΤΟΛΙ ΣΙΛΕΙΟΣ ΡΠΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟ ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΚΡΙΗ Σ ΚΛΟΥ ΝΣΤΣΙ ΠΕΤΡΟΣ ΛΜΠΡΟΥ ΜΡΙ ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ Κοινωνιολόγων ΠΕ Κοινωνιολόγων ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 7/25

8 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ζ. Γραφείο Γραμματείας (ανά Νομό πλην Θεσ/νίκης) ΠΕΛΛΣ ΛΖΡΟΥ ΠΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΗΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΚΕΦΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΡ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΣΣΝΔΡΟΣ Ζ) Διεύθυνση στικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων νατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κομοτηνή) Τμήμα Ιθαγένειας ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ ΣΙΛΕΙΟΣ A Τμήμα Πολιτογράφησης ΛΜΠΝΤΗ ΘΝΣΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ δ. Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας ΚΜΠΡΕΛΗ ΘΕΝΩ ΠΝΤΕΛΗΣ ε. Τμήμα Γραμματείας ΔΛΚΟΥΡ-ΜΠΟΥΡ ΓΙΝΝΟΥΛ ΙΩΝΝΗΣ στ. Τμήμα στικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης (ανά Νομό πλην Κομοτηνής) ΕΡΟΥ ΜΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΤΕΜΙΣ ΓΓΕΛΟΣ Λ ΞΝΘΗΣ ΚΟΥΤΡΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 8/25

9 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ζ. Η) ΚΛΣ ΣΤΡΤΗΛΤΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΣΥΜΕΩΝ ΔΡΜΣ ΙΩΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ Γραφείο Γραμματείας Ν. (ανά Νομό πλην Κομοτηνής) Γραφείο Γραμματείας Ν.ΞΝΘΗΣ ΜΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΤΙΟΣ Γραφείο Γραμματείας Ν.ΔΡΜΣ ΣΔΡΟΛ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Διεύθυνση λλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης Τμήμα δειών Διαμονής ' Τμήμα δειών Διαμονής ' Τμήμα Ελέγχου δ. Τμήμα Γραμματείας Θ) Διεύθυνση λλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Τμήμα Ελέγχου ΔΜΙΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΓΕΛΟΣ ΚΡΞΝΗ ΟΥΡΝΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΤΖΗ ΟΛΥΜΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 9/25

10 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Τμήμα Γραμματείας δ. Ι) Τμήμα δειών Διαμονής Ν. (ανά Νομό πλην Θεσ/νίκης) ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΥ ΝΣΤΣΙ ΣΙΛΕΙΟΣ Τμήμα δειών Διαμονής Ν.ΗΜΘΙΣ ΕΥΣΤΘΙΔΗΣ ΜΙΧΗΛ ΠΥΛΟΣ Τμήμα δειών Διαμονής Ν.ΠΙΕΡΙΣ ΤΟΚ ΣΤΕΡΓΙΝΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Τμήμα δειών Διαμονής Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΦΟΥΡΗ ΧΡΥΣΗ ΝΙΚΟΛΟΣ Τμήμα δειών Διαμονής Ν.ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΣΤΟΛΚΚΗ ΚΡΥΣΤΛΛΕΝΙ ΝΤΩΝΙΟΣ Γραφείο Γραμματείας (ανά Νομό πλην Θεσ/νίκης) Γραφείο Γραμματείας Ν.ΠΕΛΛΣ ΠΕΓΙΟΥ ΜΡΙ ΕΥΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Γραμματείας Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΠΠ ΤΣΚΙΡΠΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΝΗ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΣ Διεύθυνση λλοδαπών και Μετανάστευσης νατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κομοτηνή) Τμήμα Ελέγχου Τμήμα δειών Διαμονής δ Τμήμα δειών Διαμονής (ανά Νομό πλην Κομοτηνής) ΠΠΠ ΜΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡ ΚΤΕΡΙΝ ΛΜΠΡΟΣ 10/25 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού A

11 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ε 2 ) Τμήμα δειών Διαμονής Ν.ΞΝΘΗΣ ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΣΙΛΕΙΟΣ Τμήμα δειών ΔιαμονήςΝ.ΚΛΣ ΡΟΥΣΟΓΛΟΥ ΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ Τμήμα δειών Διαμονής Ν.ΔΡΜΣ ΠΡΣΚΕΥ ΔΕΣΠΟΙΝ ΘΝΣΙΟΣ Γραφείο Γραμματείας (ανά Νομό πλην Κομοτηνής) Γραφείο Γραμματείας Ν.ΕΡΟΥ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γραφείο Γραμματείας Ν. ΔΡΜΣ ΚΡΙΤ ΝΤΩΝΙ ΙΩΝΝΗΣ Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Μηχανικών Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΤΖΕΛΛ ΔΕΣΠΟΙΝ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Μηχανικών Γραφείο Γραμματείας ΣΤΜΠΟΥΛΗ ΜΡΙ ΣΩΚΡΤΗΣ B A 11/25

12 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ) Γ) Δ) δ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού νατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κομοτηνή) Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΠΓΙΝΝΚΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΕ Μηχανικών Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Μηχανικών Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων ΜΜΡΙΚΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΡΤΗΣ ΠΕ Μηχανικών Τμήμα νάπτυξης και Διμερών Σχέσεων ΓΚΤΖΟΓΛΟΥ ΡΩΞΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΚΗ ΣΤΕΦΝΟΣ ΠΕ Περιβάλλοντος Διεύθυνση Υδάτων νατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Καβάλα) Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (Καβάλα) ΚΜΠΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Μηχανικών Τμήμα Υδάτων Έβρου (λεξανδρούπολη) ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Μηχανικών 12/25

13 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Ε) δ. ε. 3 Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (Θεσσαλονίκη) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) ΝΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ Μηχανικών Τμήμα Φυσικών Πόρων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΕ Μηχανικών Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) ΚΖΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Μηχανικών Γραφείο Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Σερρών ΔΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Μηχανικών Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων νατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κομοτηνή) ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Μηχανικών Γραφείο Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Καβάλας ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Γεωλόγων Γενική Διεύθυνση Δασών και γροτικών Υποθέσεων Διεύθυνση Συντονισμού ) και Επιθεώρησης Δασών (Θεσσαλονίκη) Τμήμα Επιθεώρησης ΜΟΣΧΟΥ ΚΥΡΙΚΗ ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 13/25

14 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής νάπτυξης ΝΛΜΠΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων ΚΡΜΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙ ΣΤΥΡΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών δ. Τμήμα Δασικό ΜΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΝ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών ε. ΚΛΛΙΟΠΗ- ΝΣΤΣΙΟΣ Χαρτογραφήσεων ΤΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση ) ναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Μελετών ΝΔΡΕΔΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Εκτέλεσης Έργων ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Φυτωρίων και Σποροσυλλογής ΙΓΛΚΗ-ΔΙΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Γ) ναδασώσεων νατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κομοτηνή) Μελετών ΣΙΜΟΓΙΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Εκτέλεσης Έργων ΓΟΥΔΛΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δ) Διεύθυνσεις Δασών Δ.1 Διεύθυνση Δασών Ροδόπης Μελετών ΓΚΟΤΖΡΙΔΟΥ ΜΡΙΝ ΗΛΙΣ ΠΕ Γεωτεχνικών A Τμήμα Διοίκησης και ΚΕΡΜΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 14/25

15 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Διαχείρισης Δασών Έργων ΤΗΓΝΟΥΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΤΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών δ. Χαρτογραφήσεων ΤΥΡΟΥ ΧΡΙΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δ.2 Διεύθυνση Δασών Πιερίας Μελετών ΚΛΠΝΗΣ ΠΝΤΕΛΗΣ ΘΩΜΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών ΜΩΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Έργων ΠΠΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΡΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών δ. Χαρτογραφήσεων ΠΠΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών στ. ιομηχανιών ΡΟΥΜΠΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δ.3 Διεύθυνση Δασών ΔΡΜΣ Μελετών ΣΥΡΤ ΗΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΞΕΝΗ-ΙΩΗ ΜΡΙ ΗΛΙΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΦΤΟΥΧΙΔΟΥ-ΞΝΘΟΥ ΕΥΓΕΝΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δ.4 Διεύθυνση Δασών ΕΡΟΥ Μελετών ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 15/25

16 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Δ.5 Δ.6 Δ.7 Δ.8 Χαρτογραφήσεων ΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Δασών ΚΛΣ Μελετών ΧΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΓΔΛΗΝΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών B Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝ ΜΡΚΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΣΤΓΓΙΔΗΣ ΔΙΜΝΤΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Δασών ΣΕΡΡΩΝ Μελετών ΧΟΤΖΟΥΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΧΤΖΗΠΡΤΛΗ ΜΡΙ ΝΣΤΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Δασών ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ Μελετών ΡΝΙΤΗ-ΚΟΥΤΣΙΝ ΙΟΥΛΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΓΚΙΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΓΔΚΟΥ ΚΥΡΙΚΗ ΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Δασών ΞΝΘΗΣ Μελετών ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΝΤΕΛΕΗΜΩΝΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 16/25

17 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Δ.9 Δ.1 0 Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΣΤΘΟΥΛ ΚΟΣΜΣ Χαρτογραφήσεων ΜΟΥΧΤΡΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Δασών ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ Μελετών ΚΨΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΜΠΞΕΝΗ ΜΡΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Δασών ΚΙΛΚΙΣ Μελετών ΡΕΡΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΠΟΥΠΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δ.1 1 Διεύθυνση Δασών ΗΜΘΙΣ Μελετών ΠΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΚΛΦΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΤΟΠΛΤΖΙΚΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δ.1 Διεύθυνση Δασών 17/25

18 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ 2 ΠΕΛΛΣ Μελετών ΣΝΙΔΣ ΘΩΜΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΣΜΡΣ ΘΝΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΡΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε) Δασαρχεία Ε1 Δασαρχείο Θεσσαλονίκης Έργων ΦΣΣΣ ΘΩΜΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΓΚΛΦ ΟΛΥΜΠΙΔ ΘΝΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Διοικητικού ΔΕΚΙΔΟΥ-ΜΠΡΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Λογιστικού Ε2 Δασαρχείο Σταυρού Έργων ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΚΡΙΠΙΔΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε3 Δασαρχείο Λαγκαδά Έργων ΣΤΡΝΤΖΛΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΤΕΠΕΛΗ-ΜΛΜ ΡΕΤΗ ΚΥΡΙΚΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 18/25

19 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Ε4 Δασαρχείο Κιλκίς Έργων ΚΓΙΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΨΙΩΤ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε5 Δασαρχείο Γουμένισσας Έργων ΤΡΪΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ ΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΤΖΚΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΦΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε6 Δασαρχείο Έδεσσας Έργων ΜΠΟΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΟΥΡΗ ΣΟΦΙ ΤΡΥΦΩΝ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε7 Δασαρχείο ριδαίας Έργων ΠΠΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΙΩΝΝΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΠΟΥΣΙΝΗ ΝΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε8 Δασαρχείο έροιας 19/25

20 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Έργων ΧΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΚΤΣΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΠΠΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε9 Δασαρχείο Νάουσσας Έργων ΜΡΤΛΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΠΣΧΛΙΔΗΣ ΝΔΡΕΣ ΠΣΧΛΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε10 Δασαρχείο Πολυγύρου Έργων ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΜΠΛΣΚ ΦΡΟΔΙΤΗ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΩΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε11 Δασαρχείο ρναίας Έργων ΝΣΤΣΙΔΗΣ ΝΕΣΤΗΣ ΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΜΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΥΓΟΛΟΥΠΗΣ ΓΓΕΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε12 Δασαρχείο Κασσάνδρας 20/25

21 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Έργων ΜΠΧΝΤΟΥΡΙΝ ΜΡΓΡΙΤ ΠΥΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ Δασικών Εκτάσεων ΤΣΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε13 Δασαρχείο Σερρών Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων ΖΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΘΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΙΣΩΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΛΝΤΟΥ ΝΣΤΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε14 Τμήμα Διοικητικού-Λογιστικού ΔΗΜΟΥ-ΠΡΣΧΟΥ ΓΝOΥΛ ΕΥΓΓΕΛΟΣ Δασαρχείο Σιδηροκάστρου Έργων ΓΪΔΡΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΚΡΠΝΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε15 Δασαρχείο Νιγρίτας Έργων ΖΗΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΦΡΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε16 Δασαρχείο Δράμας Έργων ΤΣΙΓΓΗΣ ΝΔΡΕΣ ΧΡΥΣΦΙΝΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 21/25

22 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Δασών ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΝΤΕΛΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙ ΠΥΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε17 Δασαρχείο Νευροκοπίου Έργων ΜΝΡΙΔΗΣ ΜΙΧΗΛ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΚΡΡΣ ΡΓΥΡΙΟΣ ΚΛΕΡΧΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε18 Δασαρχείο Ξάνθης Έργων ΚΨΛΗ ΣΤΥΡΟΥΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε19 Ε20 Δασών ΤΣΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΤΕ Δασοπονίας Δασικών Εκτάσεων ΜΟΥΡΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασαρχείο Σταυρούπολης Έργων ΤΣΟΛΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμημα Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Διοικητικού ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΛΕΙΟΣ Λογιστικού Δασαρχείο λεξανδρούπολης Έργων ΠΠΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 22/25

23 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Δασικών Εκτάσεων ΠΙΣΤΟΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών A Ε21 Δασαρχείο Σουφλίου Έργων Δασών ΔΙΓΚΚΗ ΓΙΝΝΟΥΛ ΣΠΥΡΟΣ ΤΕ Δασοπονίας ΝΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΔΡΕΣ ΤΕ Δασοπονίας Δασικών Εκτάσεων ΜΕΡΜΗΓΚΣ ΗΛΙΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕ Δασοπονίας Ε22 Δασαρχείο Διδυμοτείχου Έργων ΚΟΣΠΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΜΠΟΓΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΣ ΤΕ Δασοπονίας Ε23 Δασαρχείο Καβάλας Έργων ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΚΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΤΟΥΣΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Διοικητικού Λογιστικού ΓΚΟΔΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΝΣΙΟΣ 23/25 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

24 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Ε24 Δασαρχείο Θάσου Δασών ΜΡΟΥΓΚΛΙΝΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση γροτικών ΣΤ) Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Τμήμα ναδασμού και Εποικισμού ΤΜΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και λιείας ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση γροτικών Ζ) Υποθέσεων νατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κομοτηνή) Τμήμα ναδασμού και εποικισμού ΜΠΞΕΝΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και λιείας ΤΣΙΔΟΥ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 24/25

25 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Οι εν λόγω Προϊστάμενοι καλούνται να αναλάβουν τα καθήκοντα τους από τη λήψη της παρούσας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΜΜΤΕΣ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ - ΘΡΚΗΣ ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ Κοινοποίηση: 1) Υπηρεσίες στις οποίες τοποθετούνται οι ανωτέρω (με την παράκληση να μας γνωστοποιήσουν την εμφάνιση και ανάληψη καθηκόντων των υπαλλήλων) 2) ναφερόμενους στην απόφαση υπαλλήλους Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα 2) Γενικούς Διευθυντές - Εσωτερικής Λειτουργίας - Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Δασών και γροτικών Υποθέσεων 3) Δ/νση 4) Δ/νση Διοίκησης -Τμήμα Προσωπικού -Χρονολογικό αρχείο 25/25

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2381 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία, 20 / 7 / 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Aρ. Πρωτ : (οικ.)50098/2028 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 - Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Δ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΗΤΡΚΗ ΚΛΙΤΖΙΔΟΥ ΓΚΙΤΤΖΗ ΤΥΡΟΟΥΖΗ ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΝΟΥ ΞΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΔΟΥ ΙΔΗΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΠΛΤΟΥ ΤΟΜΠΟΥΛΗ ΠΠΝΣΤΣΙΟΥ ΛΥΓΟΥΡ ΤΖΗΚ ΛΧΝ ΣΝΤΣΙΟΥ ΤΣΕΚΟΥ ΠΝΤΕΛΙΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΔΟΥ ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 θήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΤΖΕΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΟΥΝΗΣ ΖΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΙΟΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΠΟΣΤΟ ΧΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Δ: 43ΟΩΨ8-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, χαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλων σε Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης»

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλων σε Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη, 29/ 4 /2011 Αρ. Πρωτ.: 25293 Ταχ. Δ/νση : Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικας: 54

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Λάρισα, 23-1-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΛΡΙΣΣ ριθµ. πρωτ: ΟΙΚ. 4627 /ΝΣΗ ΜΕΤΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : 8 ο χιλ. Ε. Ο. Λάρισας-Τρικάλων Προς : ποδέκτες Π.. Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 234-20/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας: 0- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Έκδοση 1 η Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19119 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1554 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων των Επισή μων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.Πρωτ.:2524 ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις και στις Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 01 υγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ριθ. πρωτ.: 29360 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΝΠΤΥΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Πράσινο Ταμείο. Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Πράσινο Ταμείο. Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πράσινο Ταμείο Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12.2012) Φεβρουάριος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικός Σκοπός του Πράσινου

Διαβάστε περισσότερα