ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης."

Transcript

1 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΘΡΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ Θεσσαλονίκη ρ. Πρωτ.: οικ Ταχ. Δ/νση Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικα ς Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Π. Γεωργόπουλος Τηλ: FAX: ΘΕΜ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της ποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Π Ο Φ Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΜΜΤΕΣ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ-ΘΡΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010, «Νέα ρχιτεκτονική της υτοδιοίκησης και της ποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 / ), με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η ποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης. 2. Το Π.Δ 142/ , «Οργανισμός της ποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 / ). 3. Την αριθμ. 2/ απόφαση κατάταξης του προσωπικού της ποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στις οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις που προβλέπονται στον οικείο οργανισμό. 4. Την αριθμ. 3/ απόφαση μας περί ορισμού Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στην ποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 5. Την αριθμ. οικ.764/ (ΟΡΘΗ ΕΠΝΛΗΨΗ) απόφαση μας περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων στην ποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 1/25

2 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ 6. Τις διατάξεις του Ν. 3905/2010, «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 219 / ), σύμφωνα με τις οποίες η θητεία των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειών που ιδρύθηκαν με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 ) λήγει την Το γεγονός ότι είχε ολοκληρωθεί η επιλογή και τοποθέτηση των προϊστάμενων όλων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας νατολικής Μακεδονίας - Θράκης, πριν τις , σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 87 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» όπως αντικαταστάθηκαν με το Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 / Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-83 /1-6-10): «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις». 8. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ποκέντρωσης & ΗΔ, «Διευκρινίσεις σχετικά με τον ορισμό προϊσταμένων στις ποκεντρωμένες Διοικήσεις και την κατάταξη του προσωπικού στους κλάδους των οικείων οργανισμών». Π Ο Φ Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους Προϊσταμένους Τμημάτων της ποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων από τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 2/25

3 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ α/α ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΚΛΔΟΣ ΘΜΟΣ Γ Δ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης ΜΠΟΥΓΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών υτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης ΠΕ Διοικητικού- ΤΟΤΣΙΚ ΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ υτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ΚΡΙΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ Μηχανικών Γενική Διεύθυνση 1 Εσωτερικής Λειτουργίας ) Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Προσωπικού ΠΠΚΩΣΤ ΚΩΝΣΤΝΤΙ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Τμήμα Τοπικής υτοδιοίκησης και νομικών προσώπων Θεσσαλονίκης ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΣΟΥΛΤΝ ΠΝΓΙΩΤΗΣ Τμήμα Τοπικής υτοδιοίκησης και νομικών προσώπων Κομοτηνής ΤΤΣΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΤΟΣ δ. Τμήμα Διαφάνειας ΚΥΠΡΙΣΣΗ ΦΕΡΩΝΙ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Πληροφορικής ε. Τμήμα Γραμματείας και ΤΕ Διοικητικού Πληροφόρησης Πολιτών ΚΤΣΙΓΙΝΝΗ ΣΙΛΙΚΗ ΝΔΡΕΣ Λογιστικού Τμήμα Διοικητικού στ. (ανά Νομό πλην Θεσ/νίκης) 3/25

4 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΗΜΘΙΣ ΡΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΣ ΜΙΝΤΕΚΙΔΟΥ- ΠΡΤΣΙΚΙΔΟΥ ΠΡΘΕΝΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΣ ΣΤΘΙΔΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΕΥΣΤΘΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΣΙΚ-ΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛ ΙΩΝΝΗΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΙΧΛΗ Ϊ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΛΣ ΔΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΔΡΜΣ ΚΥΡΙΚΙΔΟΥ ΜΡΙ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΞΝΘΗΣ ΣΤΥΛΙΝΙΔΟΥ ΝΣΤΣΙ ΙΩΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΣΕΓΚ ΕΥΓΓΕΛΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ A ζ. ΕΡΟΥ Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών (ανά Νομό πλην Θεσ/νίκης) ΜΠΛΙΓΟΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΙΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΥΡΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ 4/25

5 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΠΙΕΡΙΣ ΠΕΛΛΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΛΣ ΞΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΡΟΥ ) Διεύθυνση Τμήμα Προϋπολογισμού ΣΙΩΜΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΓΙΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΡΙΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΔΡΙΔΟΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΚΟΣΜΣ ΖΩΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΖΙΚΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΝΣΙΟΣ Τμήμα Εκκαθάρισης ποδοχών ΧΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού ΡΕΠ ΕΥΓΓΕΛΙ ΙΩΝΝΗΣ ε. Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας στ. Γ) Τμήμα Συνοριακών Σταθμών Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ΧΕΡΧΕΡΤΖΗ ΔΟΜΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΕΝΞΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙ ΘΝΣΙΟΣ ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ΠΕ Περιφερειακής νάπτυξης (Οικονομολόγος) 5/25

6 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Τμήμα Εποπτείας ΔΗΜΗΤΡΙΔΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Τμήμα Εκκαθάρισης ΠΝΤΕΛΕΚΗ-ΞΗΝΙ ΣΙΛΙΚΗ ΠΝΤΕΛΗΣ δ. Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΝΔΡΕΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ Δ) Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων της ποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΠΘΝΣΙΟΥ ΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Πληροφορικής δ. Τμήμα Πληροφορικής (ανά Νομό πλην Θεσ/νίκης) Τμήμα Πληροφορικής Ν. ΠΕΛΛΣ ΜΠΟΝΤΡΟΥΔΗ ΜΡΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Ν. ΞΝΘΗΣ ΜΠΛΕΤΣΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΖΗΣΗΣ ΠΕ Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΛΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙ ΘΝΣΙΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Διεύθυνση στικής Ε) Κατάστασης Θεσσαλονίκης Τμήμα Ιθαγένειας ΠΕΟΥ ΠΣΧΛΙΝ ΝΓΝΩΣΤΗΣ Τμήμα Πολιτογράφησης ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΣ 6/25

7 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΣΤ) Διεύθυνση στικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Τμήμα Ιθαγένειας Τμήμα Πολιτογράφησης Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων δ. Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας ε. Τμήμα Γραμματείας στ. Τμήμα στικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης (ανά Νομό πλην Θεσ/νίκης) ΗΜΘΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΣ ΣΟΥΛΔΚΗ ΜΓΔΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΣ ΝΙΚΝΔΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙ ΙΚΩΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗ ΝΪΔΕΝΗ ΠΟΣΤΟΛΙ ΣΙΛΕΙΟΣ ΡΠΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟ ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΚΡΙΗ Σ ΚΛΟΥ ΝΣΤΣΙ ΠΕΤΡΟΣ ΛΜΠΡΟΥ ΜΡΙ ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ Κοινωνιολόγων ΠΕ Κοινωνιολόγων ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 7/25

8 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ζ. Γραφείο Γραμματείας (ανά Νομό πλην Θεσ/νίκης) ΠΕΛΛΣ ΛΖΡΟΥ ΠΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΗΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΚΕΦΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΡ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΣΣΝΔΡΟΣ Ζ) Διεύθυνση στικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων νατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κομοτηνή) Τμήμα Ιθαγένειας ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ ΣΙΛΕΙΟΣ A Τμήμα Πολιτογράφησης ΛΜΠΝΤΗ ΘΝΣΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ δ. Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας ΚΜΠΡΕΛΗ ΘΕΝΩ ΠΝΤΕΛΗΣ ε. Τμήμα Γραμματείας ΔΛΚΟΥΡ-ΜΠΟΥΡ ΓΙΝΝΟΥΛ ΙΩΝΝΗΣ στ. Τμήμα στικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης (ανά Νομό πλην Κομοτηνής) ΕΡΟΥ ΜΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΤΕΜΙΣ ΓΓΕΛΟΣ Λ ΞΝΘΗΣ ΚΟΥΤΡΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 8/25

9 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ζ. Η) ΚΛΣ ΣΤΡΤΗΛΤΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΣΥΜΕΩΝ ΔΡΜΣ ΙΩΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ Γραφείο Γραμματείας Ν. (ανά Νομό πλην Κομοτηνής) Γραφείο Γραμματείας Ν.ΞΝΘΗΣ ΜΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΤΙΟΣ Γραφείο Γραμματείας Ν.ΔΡΜΣ ΣΔΡΟΛ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Διεύθυνση λλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης Τμήμα δειών Διαμονής ' Τμήμα δειών Διαμονής ' Τμήμα Ελέγχου δ. Τμήμα Γραμματείας Θ) Διεύθυνση λλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Τμήμα Ελέγχου ΔΜΙΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΓΕΛΟΣ ΚΡΞΝΗ ΟΥΡΝΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΤΖΗ ΟΛΥΜΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 9/25

10 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Τμήμα Γραμματείας δ. Ι) Τμήμα δειών Διαμονής Ν. (ανά Νομό πλην Θεσ/νίκης) ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΥ ΝΣΤΣΙ ΣΙΛΕΙΟΣ Τμήμα δειών Διαμονής Ν.ΗΜΘΙΣ ΕΥΣΤΘΙΔΗΣ ΜΙΧΗΛ ΠΥΛΟΣ Τμήμα δειών Διαμονής Ν.ΠΙΕΡΙΣ ΤΟΚ ΣΤΕΡΓΙΝΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Τμήμα δειών Διαμονής Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΦΟΥΡΗ ΧΡΥΣΗ ΝΙΚΟΛΟΣ Τμήμα δειών Διαμονής Ν.ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΣΤΟΛΚΚΗ ΚΡΥΣΤΛΛΕΝΙ ΝΤΩΝΙΟΣ Γραφείο Γραμματείας (ανά Νομό πλην Θεσ/νίκης) Γραφείο Γραμματείας Ν.ΠΕΛΛΣ ΠΕΓΙΟΥ ΜΡΙ ΕΥΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Γραμματείας Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΠΠ ΤΣΚΙΡΠΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΝΗ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΣ Διεύθυνση λλοδαπών και Μετανάστευσης νατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κομοτηνή) Τμήμα Ελέγχου Τμήμα δειών Διαμονής δ Τμήμα δειών Διαμονής (ανά Νομό πλην Κομοτηνής) ΠΠΠ ΜΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡ ΚΤΕΡΙΝ ΛΜΠΡΟΣ 10/25 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού A

11 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ε 2 ) Τμήμα δειών Διαμονής Ν.ΞΝΘΗΣ ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΣΙΛΕΙΟΣ Τμήμα δειών ΔιαμονήςΝ.ΚΛΣ ΡΟΥΣΟΓΛΟΥ ΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ Τμήμα δειών Διαμονής Ν.ΔΡΜΣ ΠΡΣΚΕΥ ΔΕΣΠΟΙΝ ΘΝΣΙΟΣ Γραφείο Γραμματείας (ανά Νομό πλην Κομοτηνής) Γραφείο Γραμματείας Ν.ΕΡΟΥ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γραφείο Γραμματείας Ν. ΔΡΜΣ ΚΡΙΤ ΝΤΩΝΙ ΙΩΝΝΗΣ Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Μηχανικών Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΤΖΕΛΛ ΔΕΣΠΟΙΝ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Μηχανικών Γραφείο Γραμματείας ΣΤΜΠΟΥΛΗ ΜΡΙ ΣΩΚΡΤΗΣ B A 11/25

12 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ) Γ) Δ) δ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού νατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κομοτηνή) Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΠΓΙΝΝΚΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΕ Μηχανικών Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Μηχανικών Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων ΜΜΡΙΚΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΡΤΗΣ ΠΕ Μηχανικών Τμήμα νάπτυξης και Διμερών Σχέσεων ΓΚΤΖΟΓΛΟΥ ΡΩΞΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΚΗ ΣΤΕΦΝΟΣ ΠΕ Περιβάλλοντος Διεύθυνση Υδάτων νατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Καβάλα) Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (Καβάλα) ΚΜΠΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Μηχανικών Τμήμα Υδάτων Έβρου (λεξανδρούπολη) ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Μηχανικών 12/25

13 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Ε) δ. ε. 3 Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (Θεσσαλονίκη) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) ΝΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ Μηχανικών Τμήμα Φυσικών Πόρων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΕ Μηχανικών Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) ΚΖΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Μηχανικών Γραφείο Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Σερρών ΔΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Μηχανικών Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων νατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κομοτηνή) ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Μηχανικών Γραφείο Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Καβάλας ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Γεωλόγων Γενική Διεύθυνση Δασών και γροτικών Υποθέσεων Διεύθυνση Συντονισμού ) και Επιθεώρησης Δασών (Θεσσαλονίκη) Τμήμα Επιθεώρησης ΜΟΣΧΟΥ ΚΥΡΙΚΗ ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 13/25

14 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής νάπτυξης ΝΛΜΠΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων ΚΡΜΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙ ΣΤΥΡΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών δ. Τμήμα Δασικό ΜΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΝ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών ε. ΚΛΛΙΟΠΗ- ΝΣΤΣΙΟΣ Χαρτογραφήσεων ΤΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση ) ναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Μελετών ΝΔΡΕΔΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Εκτέλεσης Έργων ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Φυτωρίων και Σποροσυλλογής ΙΓΛΚΗ-ΔΙΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Γ) ναδασώσεων νατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κομοτηνή) Μελετών ΣΙΜΟΓΙΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Εκτέλεσης Έργων ΓΟΥΔΛΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δ) Διεύθυνσεις Δασών Δ.1 Διεύθυνση Δασών Ροδόπης Μελετών ΓΚΟΤΖΡΙΔΟΥ ΜΡΙΝ ΗΛΙΣ ΠΕ Γεωτεχνικών A Τμήμα Διοίκησης και ΚΕΡΜΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 14/25

15 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Διαχείρισης Δασών Έργων ΤΗΓΝΟΥΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΤΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών δ. Χαρτογραφήσεων ΤΥΡΟΥ ΧΡΙΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δ.2 Διεύθυνση Δασών Πιερίας Μελετών ΚΛΠΝΗΣ ΠΝΤΕΛΗΣ ΘΩΜΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών ΜΩΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Έργων ΠΠΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΡΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών δ. Χαρτογραφήσεων ΠΠΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών στ. ιομηχανιών ΡΟΥΜΠΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δ.3 Διεύθυνση Δασών ΔΡΜΣ Μελετών ΣΥΡΤ ΗΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΞΕΝΗ-ΙΩΗ ΜΡΙ ΗΛΙΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΦΤΟΥΧΙΔΟΥ-ΞΝΘΟΥ ΕΥΓΕΝΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δ.4 Διεύθυνση Δασών ΕΡΟΥ Μελετών ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 15/25

16 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Δ.5 Δ.6 Δ.7 Δ.8 Χαρτογραφήσεων ΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Δασών ΚΛΣ Μελετών ΧΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΓΔΛΗΝΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών B Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝ ΜΡΚΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΣΤΓΓΙΔΗΣ ΔΙΜΝΤΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Δασών ΣΕΡΡΩΝ Μελετών ΧΟΤΖΟΥΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΧΤΖΗΠΡΤΛΗ ΜΡΙ ΝΣΤΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Δασών ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ Μελετών ΡΝΙΤΗ-ΚΟΥΤΣΙΝ ΙΟΥΛΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΓΚΙΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΓΔΚΟΥ ΚΥΡΙΚΗ ΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Δασών ΞΝΘΗΣ Μελετών ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΝΤΕΛΕΗΜΩΝΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 16/25

17 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Δ.9 Δ.1 0 Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΣΤΘΟΥΛ ΚΟΣΜΣ Χαρτογραφήσεων ΜΟΥΧΤΡΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Δασών ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ Μελετών ΚΨΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΜΠΞΕΝΗ ΜΡΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Δασών ΚΙΛΚΙΣ Μελετών ΡΕΡΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΠΟΥΠΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δ.1 1 Διεύθυνση Δασών ΗΜΘΙΣ Μελετών ΠΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΚΛΦΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΤΟΠΛΤΖΙΚΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δ.1 Διεύθυνση Δασών 17/25

18 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ 2 ΠΕΛΛΣ Μελετών ΣΝΙΔΣ ΘΩΜΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών ΣΜΡΣ ΘΝΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Χαρτογραφήσεων ΡΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε) Δασαρχεία Ε1 Δασαρχείο Θεσσαλονίκης Έργων ΦΣΣΣ ΘΩΜΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΓΚΛΦ ΟΛΥΜΠΙΔ ΘΝΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Διοικητικού ΔΕΚΙΔΟΥ-ΜΠΡΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Λογιστικού Ε2 Δασαρχείο Σταυρού Έργων ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΚΡΙΠΙΔΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε3 Δασαρχείο Λαγκαδά Έργων ΣΤΡΝΤΖΛΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΤΕΠΕΛΗ-ΜΛΜ ΡΕΤΗ ΚΥΡΙΚΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 18/25

19 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Ε4 Δασαρχείο Κιλκίς Έργων ΚΓΙΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΨΙΩΤ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε5 Δασαρχείο Γουμένισσας Έργων ΤΡΪΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ ΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΤΖΚΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΦΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε6 Δασαρχείο Έδεσσας Έργων ΜΠΟΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΟΥΡΗ ΣΟΦΙ ΤΡΥΦΩΝ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε7 Δασαρχείο ριδαίας Έργων ΠΠΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΙΩΝΝΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΠΟΥΣΙΝΗ ΝΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε8 Δασαρχείο έροιας 19/25

20 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Έργων ΧΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΚΤΣΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΠΠΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε9 Δασαρχείο Νάουσσας Έργων ΜΡΤΛΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΠΣΧΛΙΔΗΣ ΝΔΡΕΣ ΠΣΧΛΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε10 Δασαρχείο Πολυγύρου Έργων ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΜΠΛΣΚ ΦΡΟΔΙΤΗ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΩΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε11 Δασαρχείο ρναίας Έργων ΝΣΤΣΙΔΗΣ ΝΕΣΤΗΣ ΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΜΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΥΓΟΛΟΥΠΗΣ ΓΓΕΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε12 Δασαρχείο Κασσάνδρας 20/25

21 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Έργων ΜΠΧΝΤΟΥΡΙΝ ΜΡΓΡΙΤ ΠΥΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ Δασικών Εκτάσεων ΤΣΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε13 Δασαρχείο Σερρών Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων ΖΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΘΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΙΣΩΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΛΝΤΟΥ ΝΣΤΣΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε14 Τμήμα Διοικητικού-Λογιστικού ΔΗΜΟΥ-ΠΡΣΧΟΥ ΓΝOΥΛ ΕΥΓΓΕΛΟΣ Δασαρχείο Σιδηροκάστρου Έργων ΓΪΔΡΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΚΡΠΝΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε15 Δασαρχείο Νιγρίτας Έργων ΖΗΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΦΡΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε16 Δασαρχείο Δράμας Έργων ΤΣΙΓΓΗΣ ΝΔΡΕΣ ΧΡΥΣΦΙΝΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 21/25

22 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Δασών ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΝΤΕΛΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙ ΠΥΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε17 Δασαρχείο Νευροκοπίου Έργων ΜΝΡΙΔΗΣ ΜΙΧΗΛ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΚΡΡΣ ΡΓΥΡΙΟΣ ΚΛΕΡΧΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε18 Δασαρχείο Ξάνθης Έργων ΚΨΛΗ ΣΤΥΡΟΥΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Ε19 Ε20 Δασών ΤΣΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΤΕ Δασοπονίας Δασικών Εκτάσεων ΜΟΥΡΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασαρχείο Σταυρούπολης Έργων ΤΣΟΛΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμημα Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Διοικητικού ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΛΕΙΟΣ Λογιστικού Δασαρχείο λεξανδρούπολης Έργων ΠΠΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 22/25

23 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Δασικών Εκτάσεων ΠΙΣΤΟΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών A Ε21 Δασαρχείο Σουφλίου Έργων Δασών ΔΙΓΚΚΗ ΓΙΝΝΟΥΛ ΣΠΥΡΟΣ ΤΕ Δασοπονίας ΝΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΔΡΕΣ ΤΕ Δασοπονίας Δασικών Εκτάσεων ΜΕΡΜΗΓΚΣ ΗΛΙΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕ Δασοπονίας Ε22 Δασαρχείο Διδυμοτείχου Έργων ΚΟΣΠΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΜΠΟΓΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΣ ΤΕ Δασοπονίας Ε23 Δασαρχείο Καβάλας Έργων ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΚΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασών ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Δασικών Εκτάσεων ΤΟΥΣΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Διοικητικού Λογιστικού ΓΚΟΔΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΝΣΙΟΣ 23/25 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

24 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Ε24 Δασαρχείο Θάσου Δασών ΜΡΟΥΓΚΛΙΝΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση γροτικών ΣΤ) Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Τμήμα ναδασμού και Εποικισμού ΤΜΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και λιείας ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση γροτικών Ζ) Υποθέσεων νατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κομοτηνή) Τμήμα ναδασμού και εποικισμού ΜΠΞΕΝΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ ΠΕ Γεωτεχνικών Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και λιείας ΤΣΙΔΟΥ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γεωτεχνικών 24/25

25 Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ Οι εν λόγω Προϊστάμενοι καλούνται να αναλάβουν τα καθήκοντα τους από τη λήψη της παρούσας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΜΜΤΕΣ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ - ΘΡΚΗΣ ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ Κοινοποίηση: 1) Υπηρεσίες στις οποίες τοποθετούνται οι ανωτέρω (με την παράκληση να μας γνωστοποιήσουν την εμφάνιση και ανάληψη καθηκόντων των υπαλλήλων) 2) ναφερόμενους στην απόφαση υπαλλήλους Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα 2) Γενικούς Διευθυντές - Εσωτερικής Λειτουργίας - Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Δασών και γροτικών Υποθέσεων 3) Δ/νση 4) Δ/νση Διοίκησης -Τμήμα Προσωπικού -Χρονολογικό αρχείο 25/25

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία, 20 / 7 / 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Aρ. Πρωτ : (οικ.)50098/2028 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 - Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΤΖΕΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΟΥΝΗΣ ΖΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΙΟΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΠΟΣΤΟ ΧΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΡΒΝΙΤΙΔΟΥ ΡΧΜΝΙΔΟΥ ΤΣΛΙΣΚΝΗ ΚΛΤΣ ΓΚΙΟΥΛΕ ΧΤΖΟΥΡΙΔΟΥ ΚΡΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΓΚΟΡΗ ΚΟΥΤΣΜΠΣΗ ΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΤΣΤΛΚΗ ΠΥΛΟΥ ΤΡΧΝ ΠΣΧΛΙΔΟΥ ΣΚΙΛΖΗ ΠΤΖΗ ΙΔΟΥ ΠΡΣΧΚΗ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΒΡΒΤΣΟΥΛΗ ΚΠΟΥΡΕΛΚΟΥ ΜΠΪΡΚΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2381 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6 ΕΚΛΟΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 2 ΛΤΣ ΘΝΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΤΡΙΔΗ ΒΛΝΤΗ 4 ΕΩΡΛΗΣ ΗΛΙΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΙΩΤ 6 ΚΖΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΣΚΝΔΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΕΩΡΙΟΣ 9 ΚΟΥΣΤΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΟΛΙΔΟΣ (3-5)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΗΤΡΚΗ ΚΛΙΤΖΙΔΟΥ ΓΚΙΤΤΖΗ ΤΥΡΟΟΥΖΗ ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΝΟΥ ΞΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΔΟΥ ΙΔΗΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΠΛΤΟΥ ΤΟΜΠΟΥΛΗ ΠΠΝΣΤΣΙΟΥ ΛΥΓΟΥΡ ΤΖΗΚ ΛΧΝ ΣΝΤΣΙΟΥ ΤΣΕΚΟΥ ΠΝΤΕΛΙΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΔΟΥ ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΠΛΙΤΣ ΚΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΚΟΣ ΜΠΚΛΗ ΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΟΥΤΣ ΓΟΥΡ ΚΚΗ ΜΠΛΙΤΣΟΥ ΣΚΡΙΠ ΤΖΤΖΚΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚ ΤΟΠΟΥΖ ΠΠΖΟΓΛΟΥ ΛΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΜΤΖΙΡΛΗ ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ ΛΥΓΟΥΡ ΓΡΔΙΚΙΩΤΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΣΚΟΥ ΧΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΣΧΛΙΔΗ ΚΡΟΥΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Δ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012 ΜΚΡΟΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ (> ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟ ΝΕΡΓΟ ΕΩ ΕΤΩΝ ΒΡΧΥΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ ΧΩΡΙ ΕΠΙΔΟΜ ΝΕΡΓΙ ΓΡΟΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΕΓΓΜΟ/-Η ΜΕ ΥΖΥΓΟ ΝΕΡΓΟ ΠΡΟΤΤΕΥΟΜΕΝ ΜΕΛΗ, -.,., -.,., -.,., -.,., και άνω ΝΠΗΡΙ % - % ΝΠΗΡΙ % ΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΗ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΗ Με την αριθμ. 16818/06 04 2011 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΟΡΙΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΣΩΝ: ΛΧΚΗ ΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΥ ΟΥΛ ΠΩΝΥΜΟ ΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΡΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΘΗΝ ΠΗ ΥΝΘΙ ΝΝ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Δ: 43ΟΩΨ8-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, χαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ριθ. ποφάσεως 144/2011 Θ Ε Μ «Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΛΙ ΠΟ ΛΙΗΣ ΡΗΟΡΙΗΣ ΤΣΡΙΗΣ ΜΗΟΣ ΝΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΞΝΡΙΗΣ ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΤΖΙΟΥΦΣ ΚΝΤΠΟΖΙΗΣ ΦΤΚΣ ΖΟΡΜΠΣ ΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΟΜΤΙΗΣ ΣΙΛΙΗΣ ΠΠΖΟΛΟΥ ΦΟΥΝΤΟΛΟΥ ΙΩΝΝΙΗΣ ΙΙΚΙΟΛΟΥ ΠΧΤΣΛΙΗΣ ΖΙΟΣ ΡΦΗΛ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΚΙΗΣ ΜΙΗΣ ΠΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας: 0- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου

Διαβάστε περισσότερα

κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΤΧ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΤΧ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακας ποδεκτών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΥΝΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.):3187 Φ.392/55/346084 Σ.1742 θήνα, 25 υγ 15 ΘΕΜ: ιορισµοί Εκπαιδευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Λάρισα, 23-1-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΛΡΙΣΣ ριθµ. πρωτ: ΟΙΚ. 4627 /ΝΣΗ ΜΕΤΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : 8 ο χιλ. Ε. Ο. Λάρισας-Τρικάλων Προς : ποδέκτες Π.. Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 θήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 01 υγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ριθ. πρωτ.: 29360 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΝΠΤΥΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης».

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης». Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ8 ναρτητέα στο διαδίκτυο ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΝΤΛΗΣ Π Ο Σ Π Σ Μ πό τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ριθµ.πόφασης: 99/2014 Π Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ

Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ Περιοχές Υποψηφίων λώσσα Επίπε δο Κωδικός εξετ_κέντρ ου Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου Ταχυδρομική Διεύθυνση Τηλέφωνο σχολείου E-mail Εξετ. Κέντρου γγλικά γγλικά γγλικά αλλικά αλλικά ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

8. Το Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ194/Α/2010)

8. Το Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ194/Α/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Κατερίνη 23 Ιουλίου 205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ρ.πρωτ.: οικ. 33259(22) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΣ Ταχ. Δ/νση : 28 ης Οκτωβρίου 40 Προς: ΚΘΕ ΕΝΔΙΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΥΦΙΣΤΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΜΟΙ ΟΥ ΤΞΗ ΟΥ Ε Ρ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 1- νατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΡΜΣ ΡΜΣ ΔΟΥ ΔΡΜΣ ΔΡΜ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΟΥ ΔΡΜΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-80Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ξάνθη, 25/04/2012 Αρ. πρωτ.: 4727. Προς: Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-80Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ξάνθη, 25/04/2012 Αρ. πρωτ.: 4727. Προς: Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ξάνθης- σελ. 1 από 5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ξάνθη, 25/04/2012 Αρ. πρωτ.: 4727 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. Δ27 / οικ. 15396 / 539 / 14-5-2014 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1342 / 2014 τεύχος Β).

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. Δ27 / οικ. 15396 / 539 / 14-5-2014 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1342 / 2014 τεύχος Β). ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΦΛΙΣΗΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΘΗΝ 6-6 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΣ ρ.πρ. Δ 27 / 11888 / 393 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 132 27 30 30 30 15 893326710 3473

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 132 27 30 30 30 15 893326710 3473 21/2015/000010307345 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 132 27 30 30 30 15 893326710 3473 21/2015/000010337095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 127 36 36 30 25 0 893518807

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΝΡΤΗΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΜΤΩΝ ----- ΝΙΚΗ ΙΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ ΠΡΩΤΟΘΛΙΣ ΚΙ ΥΤΡΟΘΜΙΣ ΚΠΥΣΗΣ ΙΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ ΠΡΟΡΜΜΤΩΝ & ΟΡΝΩΣΗΣ Π.. TMHMA - ΣΠΟΥΩΝ & ΦΡΜΟΗΣ ΠΡΟΡΜΜΤΩΝ ----- αθμός σφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 30-12-2010 ριθ.πρωτ.1518 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής πόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΚ) Σας διαβιβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-6-2010 Αρ. Πρωτ. 2/31728/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΚΤΛΟΓΟΣ ΣΥΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΛΥΜΤΩΝ 2010 ΟΡΓΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΦΛΙΣΕΩΝ ΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής σφάλισης Ιούνιος 2010 Φίλη ασφαλισμένη, Φίλε ασφαλισμένε,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002086497 2014-06-03

14PROC002086497 2014-06-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

51.368,86 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (41.786,42 χωρίς Φ.Π.Α.) για Θάσο 16% Προϋπολογισμός. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜ-Θ)

51.368,86 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (41.786,42 χωρίς Φ.Π.Α.) για Θάσο 16% Προϋπολογισμός. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜ-Θ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 21/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως.

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: Τηλ. 210 3222386 Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 234-20/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Α1) Ποιοί εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Α1) Ποιοί εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε. Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Α1) Ποιοί εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε); - Η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προβλέπεται από το Ν. 1474/84 - ΦΕΚ 128/Α/1984,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός Κοινή Συνέντευξη Τύπου Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστου Φώλια και Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας κας Iskra Mihaylova Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης.

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους Ταχ. Κώδικας : θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΛΙ ΠΟ ΚΣΚΡΙΗΣ ΜΜΝΟΥΗΛ ΛΗΩΡΗΣ ΚΡΣΤΟΙΝΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΦΝΟΥ ΜΙΝΤΣΗΣ ΚΤΣΙΝΝΗΣ ΤΣΜΠΡΛΙΗΣ ΜΥΡΟΠΟΥΛΙΗΣ ΚΡΩΡΙΟΥ ΚΛΛΙΝΙΗΣ ΡΥΚΟΚΟΣ ΛΖΡΙΗΣ ΘΟΩΡΙΗΣ ΜΛΛΙΡΟΣ ΡΜΙΗΣ ΩΡΙΟΥ ΜΠΙΣΙΟΥΚΗΣ ΡΝΙΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΜΝΙΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 06/07/05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ.Πρωτ: οικ.550/8455 Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002415975 2014-11-20

14PROC002415975 2014-11-20 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 14PROC002415975 2014-11-20 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. :2651 361332

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 15 Ο «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εργαστηρίου οινοποιείας & εμφιάλωσης οίνων στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΡΙΤΗ 21-5-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΡΙΤΗ 21-5-2013 ΠΡΟΡΜΜ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΡΙΤΗ 21-5-2013 ΡΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΩΣΣ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΖΗΜΟΥΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ ΧΣΙΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙ ΜΠΡΙΤΖΟΛΚΗ ΧΗΜΕΙ ΜΠΤΣΙΛ ΙΣΤΟΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 02/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 308 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Πρωτ. 10394 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 12 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΥΚΜ/οικ.463048/9988 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Π. Τηλ. : 210 2124457 Fax : 210 2124334 Email : ax2u074@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Π. Τηλ. : 210 2124457 Fax : 210 2124334 Email : ax2u074@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ.

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας Ταχ. Κώδικας : 411 10 Πληροφορίες : Θεοδοσίου Εύα : 2413 506.241 Fax :

Διαβάστε περισσότερα