ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β9. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β9. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"

Transcript

1 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β9 ναρτητέα στο διαδίκτυο ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΝΤΛΗΣ Π Ο Σ Π Σ Μ πό τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ριθµ.πόφασης: 122/2014 Π Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για την µποροπανήγυρη γίου Πνεύµατος στη ηµοτική Κοινότητα Πεντέλης του ήµου Πεντέλης». Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα 2 του µηνός Ιουνίου 2014 ηµέρα ευτέρα και ώρα 19.30, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Πεντέλης ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 13400/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και στον ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΚ 87) και τον Κανονισµό λειτουργίας του ηµοτικού Συµβουλίου. ιαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) µέλη και ονοµαστικά: ΠΡΟΝΤΣ: 1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ- ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΥΓΓΛΙ ΠΡΟ ΡΟΣ.Σ. 2. ΧΙΛΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΠΡΟ ΡΟΣ.Σ. 3. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΡΜΜΤΣ.Σ. 4. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙ ΗΜΡΧΟΣ 5. ΜΠΟΥΣΟΥΛ-ΧΝΟΥ ΡΧΟΝΤΙ ΝΤΙ ΗΜΡΧΟΣ 6. ΜΠΟΥΡΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ΝΤΙ ΗΜΡΧΟΣ 7. ΖΩΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΤΙ ΗΜΡΧΟΣ 8. ΠΟΣΤΟΛΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9. ΤΣΟΥΧΝΙΚΣ ΗΛΙΣ «10. ΓΚΤΖΟΛΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ «11. ΒΟΡΣ ΣΒΣΤΟΣ «12. ΚΟΝΤΟΥΛΚΟΣ ΛΥΘΡΙΟΣ «13. ΜΩΡΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «14. ΠΠΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣΘΝΗΣ «15. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΣΙΛΙΟΣ «16. ΣΦΛΙΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ «17. ΤΖΟΥΜΚΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «18. ΓΙΜΟΥΓΙΝΝΗ ΓΡΜΜΤΙΚΗ «ΠΟΝΤΣ: ν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟ ΩΡΟΣ ΝΤΙ ΗΜΡΧΟΣ 2. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΚΤΡΙΝΗ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 3. ΚΒΟΥΡΙ ΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ «4. ΓΡΦΚΟΣ ΜΜΝΟΥΗΛ «5. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΣΤΣΙ «6. ΠΟΛΙΤΗ ΛΝΗ «7. ΣΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «8. ΚΛΛΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «9. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΣΙΟΣ «(προσήλθε) 1

2 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β9 10. ΦΙ ΟΠΙΣΤΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ «(αιτιολογηµένα απών) 11. ΚΡΤΖΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ «(προσήλθε) 12. ΛΖΟΣ ΛΩΝΙ Σ ΙΩΝΝΗΣ «13. ΛΖΟΣ ΒΣΙΛΙΟΣ «14. ΚΡΒΟΥΝΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «15. ΚΛΠΟΘΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «(προσήλθε) ΠΡΟΝΤΣ ΠΡΟ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΛΙΣΣΙΩΝ: ΟΥΚ ΛΣΙΘΙΩΤΚΗ ΜΡΙ Παρών ήταν και ο ήµαρχος κος Στεργίου Καψάλης ηµήτριος. Παρούσα ήταν και η δηµοτική υπάλληλος κα Φυλακτού Σοφία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Κατά τη συζήτηση του θέµατος και προκειµένου να βοηθήσει στη διαδικασία της κλήρωσης παρίστατο ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Χωροταξίας και Πολεοδοµίας κος Σκλήρης Φώτιος. ΠΡΟΣΛΥΣΙΣ: Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Καρατζής ναστάσιος, κα Χριστοφιλοπούλου ικατερίνη και κος Σιώµος Βλάσιος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του κτός της Ηµερήσιας ιάταξης θέµατος. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Καλαποθαράκος Χρήστος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 3 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΠΟΧΩΡΗΣΙΣ: Η ηµοτική Σύµβουλος κα Γιαµουγιάννη Γραµµατική αποχώρησε πριν τη συζήτηση του κτός της Ηµερήσιας ιάταξης θέµατος. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Κωστόπουλος Βασίλειος και κος Τζουµάκας Κων/νος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Καρατζής ναστάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Σιώµος Βλάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΠΟΥΣΙΣ ΚΤ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΘΜΤΟΣ: Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Καρατζής ναστάσιος και κος Σιώµος Βλάσιος απουσίαζαν κατά την ψήφιση του 1 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης, έδωσε το λόγο στη θεµατική ντιδήµαρχο κα Μπούσουλα Χάνου ρχοντία, η οποία λαµβάνοντας υπόψη της την µε αρ. πρωτ. Π 993/ εισήγηση της /σης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης, εξέθεσε τα εξής: Έχοντας υπόψη : 1 : ντικείµενο & Σκοπός. ντικείµενο και σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι : Η διενέργεια κλήρωσης θέσεων για την µποροπανήγυρη γίου Πνεύµατος στην ηµοτική Κοινότητα Πεντέλης του ήµου µας. 2: ρµοδιότητες Η αρµοδιότητα της διενέργειας των κληρώσεων ανήκει στο ηµοτικό Συµβούλιο. Με την υπ αριθµ. 53/2013 πόφαση Σ, η οποία τροποποίησε την 77/12, έχει καθοριστεί ως ηµεροµηνία διεξαγωγής των κληρώσεων για την εµποροπανήγυρη θέµατος η ηµεροµηνία διεξαγωγής της τελευταίας συνεδρίασης του Σ πριν από αυτή. Η καταληκτική ηµεροµηνία των αιτήσεων για τις παρεχόµενες θέσεις ήταν η Στην εµποροπανήγυρη διατίθενται 130 θέσεις. Οι θέσεις αυτές διατίθενται σε ποσοστά ως κατωτέρω : ΣΥΜΜΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ Σ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% α) παγγελµατίας έµπορος που νόµιµα δραστηριοποιούµε σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριος πωλητής). 2

3 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β9 β) Κάτοχος άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές ΣΥΜΜΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ Σ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% δ) Κάτοχος άδειας υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου). ε) Έµπορος που διαθέτει τα νόµιµα παραστατικά που πληρούν την φορολογική νοµοθεσία. Μέχρι σήµερα δεχτήκαµε 299 εµπρόθεσµες αιτήσεις εκ των οποίων 285 έγκυρες και 8 µε ελλιπή δικαιολογητικά, ενώ 6 πρέπει να τεθούν εκτός κλήρωσης, διότι φαίνεται να είναι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών και σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν4264/14 (ΦΚ 118// ) δεν µπορούν να λάβουν µέρος σε εµποροπανηγύρεις. Για την συµµετοχή στο ποσοστό του 80% ( αναλογία επί του συνόλου των θέσεων =104) δεχθήκαµε 202 εµπρόθεσµες και έγκυρες αιτήσεις. Για την συµµετοχή στο ποσοστό του 20% ( αναλογία επί του συνόλου των θέσεων = 26) δεχθήκαµε 83 εµπρόθεσµες και έγκυρες αιτήσεις 3: Συν/νος Πίνακας Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων για την εµποροπανήγυρη συντάχθηκε ο συν/νος µε την παρούσα εισήγηση πίνακας, όπου παρατίθενται όλοι οι εµπρόθεσµα αιτούντες θέση. Γι αυτό ισηγούµαστε Την διενέργεια κλήρωσης. Την παραχώρηση σε αυτούς που θα κληρωθούν µίας θέσης ανεξάρτητα µε τον αριθµό των θέσεων που ζητούν, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Την παραχώρηση θέσεων σε επιλαχόντες µε την σειρά που θα κληρωθούν εφόσον δεν παρουσιαστούν για να ζητήσουν την θέση τους όσοι έχουν κληρωθεί. Το ηµοτικό Συµβούλιο φού άκουσε την εισήγηση της κας ντιδηµάρχου. Έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και ιδιαίτερα του άρθρου 65 παρ.5. Το γεγονός ότι η λήψη της παραπάνω απόφασης αποτελεί περίπτωση που αφορά έκτακτη και εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη (άρθρο 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 και άρθρο 65 του Ν. 3852/2010) καθώς αφορά υλοποίηση κανονιστικής απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου και έχει δεσµευτικές ηµεροµηνίες. Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των µελών που περιέχονται αναλυτικά στα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. OMΟΦΩΝ ΠΟΦΣΙΖΙ γκρίνει: Την κατανοµή των θέσεων στην εµποροπανήγυρη της γίας Τριάδας στην ηµοτική Κοινότητα Πεντέλης σύµφωνα µε την κλήρωση που διενεργήθηκε και τους πίνακες που επισυνάπτονται της απόφασης. γκρίνει την παραχώρηση σε αυτούς που κληρώθηκαν µίας θέσης ανεξάρτητα µε τον αριθµό των θέσεων που ζήτησαν, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι αιτούντες. γκρίνει την παραχώρηση θέσεων σε επιλαχόντες µε την σειρά που κληρώθηκαν εφόσον δεν παρουσιαστούν για να ζητήσουν την θέση τους όσοι έχουν κληρωθεί. 3

4 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β9 ΣΥΜΜΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ Σ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% α) παγγελματίας έμπορος που νόμιμα δραστηριοποιούμε σε υπαίθριες αγορές ( υπαίθριος πωλητής ). β) Κάτοχος άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές γ) Κάτοχος άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. Η κατηγορία αυτή βγήκε εκτός κλήρωσης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν4264/14 ( ΦΚ 118// ) ΣΥΜΜΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ Σ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% δ) Κάτοχος άδειας υπαίθριου ( στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου). ε) Έμπορος που διαθέτω τα νόμιμα παραστατικά που πληρούν την φορολογική νομοθεσία. / ΘΣΗ ρ. πρωτ. ΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΩΛΟΥΜΝΟ ΙΔΟΣ ΜΟΥΚΟΥΛΗΣ ΧΙΛΛΣ ΧΛΒΣ ΧΤΖΜΠΚΟΥΡ ΪΜΝ ΝΔΥΜΤ ΜΠΝΤΛΟΥΧΜΠ ΜΟΥΣΤΦ ΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΜΝΤΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΣΤΝ-ΚΛΜΠΟΚΙ ΜΝΤΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΣΤΝ-ΚΛΜΠΟΚΙ ΜΝΤ ΟΛΓ ΚΣΤΝ-ΚΛΜΠΟΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΝΣΙ ΙΔΗ ΛΪΚΗΣ ΤΧΝΗΣ 1884 ΟΝΤΙ ΙΣΚ 2246 ΡΖΟΥΚ ΜΠΝΤΟΥΛΧ ΡΟΥΧ ΝΤΚ ΜΗΤΡΟ ΡΟΥΧ BDUS STTR KHN KHN ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΤΛΙ ΛΥΚ ΙΔΗ SLDOV MDZHD ΚΛΤΣΣ ΚΟΚΟΛΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΞΗΡΟΙ ΚΡΠΟΙ % ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΝΗ ΨΙΛΙΚ ΔΩΡ 6001 ΜΡΙΝΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 6002 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΨΙΛΙΚ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΩΛΗΤΩΝ (α)ή(β)ή (γ) ή(δ)ή (ε) ΔΙΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚ ΠΛΗΡΗ / ΌΧΙ 4

5 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β ΛΙΓΚ ΦΩΤΙΝΗ ΡΟΥΧ ΚΡΚΩΣΤΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΧ ΚΡΤΣΓΚΟΥΛΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΡΟΥΧ ΚΝΟΥΡ ΙΚΤΡΙΝΗ ΡΟΥΧ ΚΛΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΚΟΥΣΚΟΥΝΗ ΣΩΤΗΡΙ ΨΙΛΙΚ ΘΟΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΧ MDDUL ISLM ΔΜΙΓΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ ΣΩΡΟΥΧ ΓΙΓΛΗ-ΚΪΜΚ ΜΦΙΘ ΖΧΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤ ΓΒΡΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΨΙΛΙΚ ΓΚΙΚΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΙΛΙΚ ΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΧ ΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΧ ΝΤΚΟΣ ΠΥΛΟΣ ΨΙΛΙΚ ΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΣΩΡΟΥΧ - ΒΙΒΛΙ ΟΥΝ ΥΓΓΛΙ ΨΙΛΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΣΙΛΙΟΣ HRUNI JTNOR ΞΥΛΟΓΛΥΠΤ ΠΤΡΙΔΗΣ ΛΩΝΙΔΣ ΠΟΛΙΟΥΔΚΗΣ ΜΜΝΟΥΗΛ ΙΔΗ ΔΩΡΩΝ STRUMI PVLLO ΜΠΙΖΟΥ ΨΙΛΙΚ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΝΣΤΣΙ ΠΙΧΝΙΔΙ-ΖΩΟΤΡΟΦΣ ΣΒΪΔΗ ΛΝΗ ΨΙΛΙΚ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΝΣΤΗΣ ΨΙΛΙΚ ΤΖΟΥΝΟΥ ΣΤΦΝΙ ΡΟΥΧ 5

6 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β TROCI JULIN ΠΙΤΖΜΣ 6041 ΤΣΟΥΛΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΧ 6314 ΒΟΛΩΝΚΗ ΣΟΦΙ ΛΟΥΚΟΥΜΔΣ ΝΤΩΝΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΔΡΣ ΙΔΗ ΛΪΚΗΣ ΤΧΝΗΣ ΝΤΩΝΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΘΝ ΙΔΗ ΛΪΚΗΣ ΤΧΝΗΣ 6873 ΝΤΩΝΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΛΪΚΗΣ ΤΧΝΗΣ 7319 ΓΛΟΓΟΒΙΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΥΤΖΜΣ,ΚΛΤΣΣ,ΣΩΡ **6026 ΠΧΛΙΒΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΠΠΟΥΤΣΙ-ΛΥΚ ΙΔΗ-ΣΩΡ. ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΝΣΤΣΗΣ ΣΤΥΡΟΣ (ΝΔΥΜΤ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΝΣΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΝΔΥΜΤ) ΦΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΤΡΟΦΙΜ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ LKSI MONIC (ΥΠΟΔΗΜΤ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΟΠΟΒ ΥΓΝΙ (ΥΦΣΜΤ) % ΚΟΠΟΒ ΛΠΙΔ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΤΡΟΦΙΜ) 7592 DMI XHML ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΖΟΜΟΚΒΟΥ ΠΩΛ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ DMI NVR ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΤΡΟΦΙΜ) ΒΛΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΒΛΣΜΙΔΗΣ ΥΣΤΡΤΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΤΡΟΦΙΜ) ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ 80 % ΒΣΤΡΟΥΧ ΜΡΙ-ΧΡΥΣΟΥΛ (ΠΟΞΗΡ.ΦΡ.) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΒΛΩΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ (ΝΔΥΜΤ) ΓΡΥΦΛΛΟΥ ΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ 80 % ΓΛΝΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ (ΣΩΡΟΥΧ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΓΙΝΝΚΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡ, (ΔΙΚΟΣΜΗΤΙΚ ΙΔΗ) ΛΛΙΠΗ 6

7 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β ΓΩΡΓΙΔΟΥ ΣΟΦΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΓΙΝΝΚΚΗ ΜΡΙ (ΝΔΥΜΤ-ΥΠΟΔΗΜΤ) ΓΙΝΝΚΚΗ ΔΜΣΚΗΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΤΡΟΦΙΜ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΝΤΙΚΣ ΓΙΝΝΚΚΗΣ ΛΞΝΔΡΟΣ ΝΔΥΜΤ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΓΟΥΣΙΣ ΧΡΛΜΠΟΣ (ΖΧΡΩΔΗ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΟΙΚΙΚΩΝ ΓΙΝΝΙΚΡΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΙΔΩΝ) % ΓΚΙΚΣ ΟΔΥΣΣΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ 7620 ΓΡΙΜΜΗ ΒΡΒΡ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ 7621 ΓΚΡΜΟΣ ΜΙΧΗΛ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ 7622 ΓΝΩΣΗ ΦΩΤΙΝΗ (ΚΚΛΗΣΙΣΤΙΚ ΙΔΗ) ΓΛΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΓΛΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΗΝΗ (ΜΠΟΡΙΟ.ΠΙΧΝΙΔΙΩΝ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΓΙΝΝΟΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ (ΝΔΥΜΤ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΝΔΥΜΤ ΓΡΥΛΛΚΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΔΗΜΤ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΤΡΟΦΙΜ ΓΟΥΝΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΛΝΤΗΣ ΖΧΡΩΔΗ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ 20 % YHI IMD (ΝΔΥΜΤ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΔΡΡΣ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΥΦΣΜΤ-ΟΙΚΙΚ ΙΔΗ) ΔΙΡΗΣ ΝΔΡΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΔΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΔΙΜΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΣΠΟΙΝ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΖΧΡΩΔΗ-ΠΟΤ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΣΙΛΙΟΣ (ΣΩΡΟΥΧ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΓΙΩΤ (ΣΩΡΟΥΧ) 7

8 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β ΔΡΛΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 7642 ΔΝΗΙΛΙΔΟΥ ΟΛΓ ΔΙΚΟΣ-ΛΟΜΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΜΙΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΝΟΥ ΝΙΚΗ-ΝΘΟΥΛ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΖΧΡΟΠΛΣΤΙΚΗΣ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΝΔΥΜΤ-ΙΔΗ ΔΩΡΩΝ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΚΟΣΜΗΜΤ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΝΔΡΙΚΗ ΝΔΥΣΗ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΖΧΡΩΔΗ-ΞΗΡΟΙ ΚΡΠΟΙ) Λ ΣΓΙΝΤ ΛΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ KNNTH JIMOGU GRYGORY ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΝΟΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΝΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΟΚΩΝΗ ΓΛΪ (ΝΔΥΜΤ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΧΡΥΣ ΚΒΒΟΥΡΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΝΙ ΚΟΣΜ.) ΚΟΖΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΨΙΛΙΚ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΜΝΟΥΗΛ ΠΟΧΙΚ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΟΙΚΙΚΗΣ 7660 ΚΡΓΩΡΓΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΩΣ) ΚΡΚΣΙΠΙΩΤΗΣ ΛΞΝΔΡΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΒΙΒΛΙ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΟΙΚΙΚ ΚΡΚΜΠΟΥΝΣ ΧΡΙΣΤΙΝΟΣ ΙΔΗ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΟΙΚΙΚ ΚΜΠΡΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΙΔΗ) ΚΛΤΣΒ ΒΣΚ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ 82 ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΝΔΥΜΤ ΚΩΣΤΗ ΝΙΚΟΛΛΤ ΥΠΟΔΗΜΤ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ (ΙΔΗ KHN MBSSHR LM ΠΝΤΟΠΩΛΙΟΥ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΝΔΥΜΤ ΚΟΥΚΙΛΗ ΛΝ ΥΠΟΔΗΜΤ) ΙΔΗ 20% ΚΟΥΚΟΥ ΜΡΓΡΙΤ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΝΔΥΜΤ) ΙΔΗ ΚΤΣΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΝΔΥΜΤ) 8

9 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β ΚΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ KICO SPIRO ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ 7672 ΚΦΝΤΖΗ ΡΤΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΝΔΥΜΤ) 7673 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ 7674 ΚΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΤΡΧΙΣ ΧΙΛΛΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΤΡΟΦΙΜ) ΛΟΥΛΣ ΚΛΙΤΩΝ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ 7677 ΛΥΡΣ ΛΟΥΚΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΛΙΟΥΤΣ ΣΤΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ 20% ΚΥΝΗΓΚΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΧΡΥΣΟΧΟΙΣ) ΙΔΗ ΛΙΟΥΤΣ ΔΙΜΝΤΗΣ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΟΙΚ.ΧΡΗΣΗΣ) ΚΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΛΙΝΡΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΞΥΛ.ΙΔΗ ΚΡΓΩΡΓΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΟΙΚ.ΧΡΗΣΗΣ) MD UDDIN LSKR JOHIR ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΛΟΥΠΛΗ ΒΝΤΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΒΙΒΛΙ) ΚΝΤΡΚΗ ΙΚΤΡΙΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ LK NSTI ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΟΥΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΛΥΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΙΔΗ ΛΟΒΡΔΟΥ ΥΓΓΛΙ ΛΙΚΗΣ ΤΧΝΗΣ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ(ΠΛΣΤΙΚ ΚΟΜΜΤΣ ΘΝΣΙΟΣ ΥΛΙΚ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΡΟΛΟΓΙ ΘΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΚΟΣΜΗΜΤ) ΚΛΜΠΟΚΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΧΛΒ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΛΜΠΟΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝ (ΖΧΡΩΔΗ-ΞΗΡΟΙ ΚΡΠΟΙ) Δ Δ Δ ΛΛΙΠΗ 9

10 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΡΓΛΙ) 7700 ΚΩΝΣΤΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ BDUL LTIF ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΡΟΛΟΓΙ ΚΤΣΟΥΛΙΣ ΥΓΓΛΟΣ ΚΟΣΜΗΜΤ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΛΥΚ ΘΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΙΔΗ) ΚΡΜΠΗ ΠΡΘΝ-ΣΤΥΛΙΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ 7705 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ 7706 ΚΚΖΗ ΚΥΡΙΚΗ (ΚΟΣΜΗΜΤ) ΚΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΤΡΟΦΙΜ ΚΟΝΤΖΟΣ ΛΟΥΚΣ ΠΟΤ-ΚΠΝΟ) ΗΛΙΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΡΟΛΟΓΙ Λ ΣΡ ΤΖΙΧΝΤ ΚΟΣΜΗΜΤ) ΚΟΝΤΖΟΣ ULIN ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΒΟΤΝ) ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΩΦΙΔΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ (ΥΦΣΜΤ-ΟΙΚΙΚ ΣΚΥΗ) ZHNG WNJIN ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΘΟΔΩΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ ΛΜΠΡΙΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΤΣΙΜΙΓΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΥΦΣΜΤ-ΟΙΚΙΚ ΣΚΥΗ) ΚΣΛΙΔΗΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ (ΣΗΜΙΚ ΚΟΛΩΝΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔΗ ΔΩΡΩΝ) % ΚΡΜΝΙΔΗΣ ΒΛΔΙΜΗΡΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΙΟΥΡΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ Δ 10

11 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β (ΟΠΩΡΟΛΧΝΙΚ-ΖΧΡΩΔΗ) 7726 ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΗ ΙΡΗΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΟΝΤΖΟΥ ΓΙΝΝΟΥΛ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΚΤΣΤΣΟΓΛΟΥ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΝΣΤΣΙΔΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ (ΝΔΥΜΤ-ΥΠΟΔΗΜΤ) ΚΡΓΩΡΓΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ.ΝΓΚΗΣ ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΥΞΝΗ ΤΣΝΤΣ ΟΥΒΓΚΜΠΟ ΙΣΚ ΤΣΝΤΣ ΒΝΣ ΙΩΝΝΗΣ ΚΡΙ ΡΟΥΧ ΥΠΟΔΗΜΤ ΡΣΝΙΚΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΜΗΜΤ ΣΤΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΝΝ ZHNG ZHULIN ΡΟΥΧ 8620 ΚΡΙΚΡΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΔΩΡ 9127 ΜΟΥΚΙ ΜΡΙΟ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΠΡΚΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΠΡΚ ΜΡΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ 9134 ΜΠΟΥΚ ΒΡΒΡ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΠΟΥΤΖΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ BUZI BMIR ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΟΧΜΝΤ ΙΚΡΜ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΡΝΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΡΓΓΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΡΚΟΥΛΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΠΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΛΗΜΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ % ΜΡΙΔΚΗ ΓΠΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ 9146 ΜΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ Γ ΛΛΙΠΗ ΚΤΟΣ 11

12 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β ΜΜΚΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΠΟΥΚΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ % ΜΜΚΗΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΥΡΙΔΗΣ ΛΖΡΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΠΙΛΗΣ ΘΟΦΝΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΠΣΤ ΔΗΜΗΤΡ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ BRHIMI DHURIM ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΟΥΖΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΠΛΜΠΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΥΛΩΝΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΙΧΛΡΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΚΡΗ ΙΩΝΝ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΠΣΙΡΗ ΦΡΙΔΡΙΚΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΝΔΡΚΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ MRKU ΛΥΘΡΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΠΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΡΟΥΧ ΜΤΡΓΚ ΒΛΣΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΜΡΜΛΙΔΗΣ ΣΤΦΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ MUKSOUR GM RHMN ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ NIKJ LBRT ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ LI MNTOR ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ BRHIMI DURT ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΝΤΚΟ ΒΙΟΛΤ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΝΤΚΟΣ ΛΚΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ Γ Γ ΚΤΟΣ ΚΤΟΣ 12

13 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β ΝΤΝΤΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ % ΝΣΤΟΡΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΝΤΛΗ ΓΩΡΓΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ OYFSO KOL TOYIN ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ OSMN SMY ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΠΠΓΙΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΠΠΝΤΟΛΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΠΟΤΣΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ % ΠΓΙΤΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΠΝΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΓΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ % ΠΡΟΚΟΣ ΥΓΓΛΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ % ΠΛΚΙΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ % ΠΡΟΤΣΙΔΟΥ ΤΤΙΝ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΠΝΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΠΠΧΡΗΣΤΟΥ ΘΟΦΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ % ΠΛΧΟΥΡΣ ΒΛΙΣΣΡΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΠΠΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΡΜΠΟΥΝΗ ΓΓΛΙΚΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ SINDYV LIUDMIL ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΣΙΛΚΟΥΣΚ ΛΝΗ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΣΜΡΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΣΥΜΩΝΙΔΟΥ ΦΝΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ SVUROGLU GLIN ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΣΤΥΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ Γ ΚΤΟΣ 13

14 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β SHHIN MOHMMD ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΣΤΣΙΝΟΥΛ ΟΛΓ ΝΔΥΜΤ ΣΤΘΚΗ ΓΩΡΓΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΣΧΙΝΙΔΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΣΤΦΝΙΔΗΣ ΗΛΙΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΟΥ ΣΟΥΓΙΝΝΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΛΙΚΗΣ ΤΧΝΗΣ ΣΤΦΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ BOULJBBR PV ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΤΣΛΙΚΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΤΣΚΟΥΤΗ ΜΡΙ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΤΣΡΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ OMNUDINJO CHRLS ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΤΖΒΛΚΟΥ ΛΝΗ ΠΙΧΝΙΔΙ ΧΛΙΟΥΔΚΗ ΜΡΓΡΙΤ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΦΩΤΙΝΟΥ ΓΙΝΝΟΥΛ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ HMOUCH LI ΝΔΥΜΤ ΧΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΝΔΥΜΤ ΤΖΒΡΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΙΧΝΙΔΙ CHM KBR LI ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ CHN YU ΨΙΛΙΚ CHHIBR SMR ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ KXT ΤΖΜΛ ΣΩΡΟΥΧ ΤΖΒΡΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ Δ Γ Δ ΚΤΟΣ ΛΛΙΠΗ 14

15 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β ΤΥΡΟΓΛΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΚΛΤΣΣ ΤΣΚΟΥΤΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ TOTO KTRIN ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ % ΧΛΙΟΤΗΣ ΠΤΡΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚ ΙΔΗ ΧΛΙΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΟΥΧ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΤΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ HQU NMUL ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ HOSSIN MOHMMD ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ ΧΤΖΗΓΩΡΓΙΟΥ ΒΣΙΛΙΟΣ ΠΙΧΝΙΔΙ ΜΡΚΟΓΛΟΥ ΛΝΗ ΥΠΟΔΗΜΤ ΣΚΡΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΔΗ ΒΙΟΤ. ΝΓΚΗΣ HOQU MD ROFIQUL ΤΣΝΤΣ ΣΒΣΤΡΗ ΒΣΙΛΙΚΗ ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΜΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΣΠΟΙΝ ΚΟΣΜΗΜ ΖΙΚ ΒΡΒΡ ΒΙΒΛΙ ΣΡΒΝΟΥ ΦΩΤΙΝΗ OSUND UGUSTIN KOPO STRIT ΤΣΤΣΟΥΛΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΥΛΙΚ NYINNYS FRDRICK MBH VICTOR % NGRKW NKM UDDIN MOHIN ΚΛΤΣΣ BIGLRY RSH ΛΥΚ ΙΔΗ Δ ΛΛΙΠΗ ΛΛΙΠΗ ΛΛΙΠΗ ΛΛΙΠΗ 15

16 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β ΚΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΟΥΧ ΣΙΝΤΠΟΥΡ ΜΠΡΧΙΜ ΜΠΙΖΟΥ ΙΩΝΝΟΥ ΣΤΥΡΟΣ ΜΠΙΖΟΥ % ΒΟΤΣΚΡΗ ΙΩΝΝ ΡΟΥΧ ΝΟΥΛΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΝ ΛΟΥΚΝΙΚ ZHNG ZHIDONG ΨΙΛΙΚ - ΚΛΤΣΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ Δ Γ ΚΤΟΣ 16

17 Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β9 υτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 122/2014 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Η Πρόεδρος Τ ΜΛΗ 1. Χειλάς Γεώργιος 2. Τόλιος Νικόλαος 3. Μούστρης Παναγιώτης Μπουσίου-Μοσχοπούλου υαγγελία 4. Μπούσουλα Χάνου ρχοντία 5. Μπούρας Βασίλειος 6. Ζώης Ιωάννης 7. ποστολάκος ηµήτριος 8. Τσουχνικάς Ηλίας 9. Βορέας Σεβαστός 10. Γκατζόλης Παναγιώτης κριβές πόσπασµα Ο ήµαρχος Στεργίου-Καψάλης ηµήτριος 11.Χριστοφιλοπούλου ικατερίνη 12. Κοντουλάκος λευθέριος 13. Μωραΐτης Κων/νος 14. Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης 15. Σαφλιάνης Ιωάννης 16. Καρατζής ναστάσιος 17