Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Στο Παράρτηµα αυτό παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τις εναλλακτικές λύσεις επεξεργασίας των απορριµµάτων πριν την ταφή τους. Παρουσιάζεται συνοπτικά η τεχνική περιγραφή των διαθέσιµων τεχνολογιών επεξεργασίας των απορριµµάτων. Στον όρο επεξεργασία περιλαµβάνονται και οι διεργασίες ανακύκλωσης/ανάκτησης και θερµικής κατεργασίας. 1.1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΑΛΟΓΗ Ο όρος µηχανική διαλογή χρησιµοποιείται για την περιγραφή της εγκατάστασης εκείνης, στην οποία µε τον κατάλληλο µηχανολογικό εξοπλισµό, συντελείται ο διαχωρισµός των απορριµµάτων σε κλάσµατα µε παρόµοιες ιδιότητες (µέγεθος, σύνθεση κλπ). Η µηχανική διαλογή σπάνια χρησιµοποιείται αυτόνοµα αφού ουσιαστικά αποτελεί διακριτό στάδιο της συνολικής επεξεργασίας των απορριµµάτων σε εγκαταστάσεις µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας, όπου συνδυάζεται η µηχανική διαλογή και ανάκτηση των ανακυκλώσιµων υλικών µε την βιολογική επεξεργασία του οργανικού κλάσµατος. Ο ρόλος της µηχανικής διαλογής στην περίπτωση αυτή είναι : o o o o Η ανάκτηση των ανακυκλώσιµων υλικών Ο διαχωρισµός του οργανικού κλάσµατος και η προετοιµασία του για βιολογική επεξεργασία Ο διαχωρισµός του κλάσµατος µε υψηλό θερµιδικό περιεχόµενο Η αποµάκρυνση ογκωδών και άλλων προβληµατικών υλικών Η πολυπλοκότητα του εφαρµοζόµενου συστήµατος εξαρτάται από : Τα διαθέσιµα κεφάλαια Τη δυναµικότητα Την διαθεσιµότητα γης Το εφαρµοζόµενο σύστηµα διαλογής στην πηγή Τις απαιτήσεις της αγοράς ανακύκλωσης Τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας και τους εθνικούς στόχους Συµπληρωµατικά, η µηχανική διαλογή µπορεί να εφαρµοσθεί και ως τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας των απορριµµάτων όπως για παράδειγµα για την αποµάκρυνση µικρών µεταλλικών αντικειµένων από το τελικό προϊόν, για το φινίρισµα του κλπ. Οι στόχοι της Μηχανικής Επεξεργασίας, όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε µετέπειτα στάδιο βιολογικής επεξεργασίας, είναι: Μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών Προετοιµασία των αποβλήτων για το επόµενο στάδιο της βιολογικής επεξεργασίας Θράκης Σελ. 1

2 Αφαίρεση ανεπιθύµητων συστατικών από τα εισερχόµενα απόβλητα Στην περίπτωση που απαιτείται, (κύρια σε εφαρµογές όπου το επιθυµητό προϊόν είναι το κόµποστ), υπάρχει και ένα στάδιο µηχανικής επεξεργασίας µετά τη βιολογική επεξεργασία, (post-mechanical treatment), για το ραφινάρισµα του τελικού προϊόντος. Ο βαθµός της µηχανικής επεξεργασίας εξαρτάται από: Τα είδη των εισερχόµενων αποβλήτων (µικτά αστικά απορρίµµατα, υπόλειµµα από διαλογή στην πηγή, κ.λ.π) Το ποσοστό των ανακυκλώσιµων στα εισερχόµενα απόβλητα Την απαιτούµενη ποιότητα της εξόδου Το επιθυµητό ποσοστό ανάκτησης των ανακυκλώσιµων Στην περίπτωση επεξεργασίας σύµµεικτου ρεύµατος Α.Σ.Α. τα πιθανά µέρη του µηχανολογικού εξοπλισµού που µπορεί να περιλαµβάνει το στάδιο της Μηχανικής Επεξεργασίας περιγράφονται παρακάτω: Τµήµα υποδοχής και προετοιµασίας των αποβλήτων Εδώ περιλαµβάνονται ο χώρος υποδοχής αλλά και τεχνολογίες προετοιµασίας των αποβλήτων, για τη διευκόλυνση των κατάντη διαχωρισµών. Ο χώρος της Υποδοχής συνήθως διαµορφώνεται ως κλειστό κτίριο όπου τα οχήµατα συλλογής (µετά τη ζύγισή τους), εκφορτώνουν σε κατάλληλα διαµορφωµένους υποδοχείς (χώρος εκκένωσης των απορριµµατοφόρων), οι οποίοι λειτουργούν ως προσωρινός αποθηκευτικός χώρος παρέχοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης των απορριµµάτων έως τη σταδιακή επεξεργασία τους. Οι υποδοχείς συνήθως διαµορφώνονται ως δεξαµενές (bunkers) των οποίων η «στέψη» είναι στο επίπεδο της πλατείας ελιγµών των απορριµµατοφόρων, αν και υπάρχουν µονάδες όπου η εκφόρτωση γίνεται κατευθείαν σε πλατεία. Σε κάθε περίπτωση, κατά µήκος του µετώπου του Τµήµατος Υποδοχής προβλέπεται επαρκής χώρος, ο οποίος εξασφαλίζει τους απρόσκοπτους ελιγµούς των απορριµµατοφόρων προκειµένου αυτά να προσεγγίζουν στις κατάλληλες θέσεις και να εκφορτώνουν τα απορρίµµατα. Τα οχήµατα εισέρχονται εξ ολοκλήρου στο κτίριο Υποδοχής το οποίο διαθέτει ηλεκτροκίνητες πόρτες, οι οποίες κλείνουν µετά την αποµάκρυνση του οχήµατος, µέσω συστήµατος αυτοµατισµού. Με τη διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των οσµών προς το περιβάλλον, διότι οι πόρτες παραµένουν ανοικτές κατά τον ελάχιστο δυνατό χρόνο και τα οχήµατα βρίσκονται εντός κλειστού και ισχυρά εξαεριζόµενου κτιρίου κατά τη διάρκεια της εκκένωσης. Για την παραλαβή των απορριµµάτων από τον Υποδοχέα και την εκφόρτωσή τους στη Χοάνη Τροφοδοσίας, συνήθως χρησιµοποιούνται γερανογέφυρες και αρπάγες. Η Αρπάγη χρησιµοποιείται τόσο για τη µεταφορά των απορριµµάτων από τον Υποδοχέα προς τις κατάντη Χοάνες Παραλαβής, όσο και για τη διάστρωση των απορριµµάτων εντός του κάθε Υποδοχέα. Επίσης µε κατάλληλο χειρισµό των αρπαγών γίνεται αποµάκρυνση τυχόν ογκωδών / ανεπιθύµητων απορριµµάτων, όπως λάστιχα αυτοκινήτων, καρέκλες, ποδήλατα, κ.λ.π., που τυχόν έχουν προσαχθεί µε τα απορριµµατοφόρα. Τα απορρίµµατα αυτά οδηγούνται σε χώρο αποθήκευσης (π.χ. εντός container) προς κατάλληλη διαχείριση. Θράκης Σελ. 2

3 Στην περίπτωση εκφόρτωσης σε πλατεία, γίνεται χρήση κινητού εξοπλισµού (φορτωτές, οχήµατα εξοπλισµένα µε αρπάγες) για την προώθηση των α.σ.α στις κατάντη διεργασίες και την αποµάκρυνση ογκωδών / ανεπιθύµητων απορριµµάτων. Για τον χειρισµό του εξοπλισµού υποδοχής και την ευχερή εργασία του προσωπικού προβλέπονται, εντός του χώρου Υποδοχής κατάλληλα control rooms, τα οποία πρέπει να εξαερίζονται ισχυρά µε φρέσκο αέρα και να κλιµατίζονται. Η προετοιµασία των αποβλήτων αποτελεί το επόµενο στάδιο µετά την υποδοχή και περιλαµβάνει τεχνολογίες σκισίµατος σάκων, ελάττωσης του µεγέθους και αποκατάστασης της οµοιοµορφίας των αποβλήτων (Bardos 2004, DEFRA 2005b, EA 2002b), οι κυριότερες των οποίων παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα. Πίνακας 1: Κυριότερες τεχνολογίες µηχανικής προετοιµασίας των αποβλήτων Τεχνολογία Αρχή λειτουργίας Προβλήµατα-Περιορισµοί Περιστρεφόµενα τύµπανα ή θραυστήρες κυλίνδρου (Rotating drum) Περιστρεφόµενα τύµπανα υγρής φάσης µε κόπτες (wet rotating drum with knives) Περιστροφικοί κόπτες (Shredder) Σφαιρόµυλοι (Ball mill) Σφυρόµυλοι (Hammer mill) Σχίστες πλαστικών σάκων (Bag splitter, opener) Το υλικό ανυψώνεται καθώς προσκολλάται στα τοιχώµατα του τυµπάνου και κατόπιν πέφτει στο κέντρο, λόγω της βαρύτητας, επιτυγχάνοντας ανάδευση και οµογενοποίηση των αποβλήτων. Τα κοφτερά αντικείµενα που ενυπάρχουν στα απόβλητα (γυαλί, µέταλλα) συνεισφέρουν στη µείωση του µεγέθους των πιο µαλακών υλικών, όπως το χαρτί και τα βιοαποδοµήσιµα, χωρίς να κονιορτοποιούνται τα ίδια. Μετά από την προσθήκη νερού, τα απόβλητα δηµιουργούν µεγάλα συσσωµατώµατα που θρύβονται από τους κόπτες κατά την περιστροφή του τυµπάνου. Περιστρεφόµενα µαχαίρια ή δίσκοι περιστρέφονται µε χαµηλή ταχύτητα και υψηλή ροπή. Η διατµητική τους δράση σχίζει ή τέµνει τα περισσότερα υλικά Περιστρεφόµενα τύµπανα φέρουν βαριές σφαίρες για να τεµαχίσουν ή να κονιορτοποιήσουν τα απόβλητα. Τα απόβλητα υφίστανται σηµαντική µείωση του µεγέθους τους µε τη βοήθεια σφυριών που ταλαντώνονται Μπορεί να είναι τύπου περιστροφικού κόπτη (µε αυξηµένες ανοχές µεταξύ των περιστρεφόµενων µαχαιριών κοπής, ώστε να σχίζεται µόνο ο σάκος και να µην τεµαχίζεται το περιεχόµενο), παλινδροµικής χτένας ή οδοντοφόρων αλυσίδων. Ήπια δράση τεµαχισµός. Μπορεί να υπάρξει πρόβληµα για απόβλητα υψηλής υγρασίας. Σχετικά µικρή µείωση µεγέθους. Πιθανότητα καταστροφής του κόπτη από µεγάλα σκληρά αντικείµενα. Τα µεγάλα σκληρά αντικείµενα µπορούν να καταστρέψουν τους κόπτες, ακατάλληλοι για δοχεία υπό πίεση Καταπόνηση φθορά των σφαιρών, κονιορτοποίηση γυαλιού / αδρανών. Καταπόνηση - φθορά των σφυρών, κονιορτοποίηση γυαλιού / αδρανών, ακατάλληλοι για δοχεία υπό πίεση εν µειώνει το µέγεθος των αποβλήτων. Πιθανότητα καταστροφής από µεγάλα σκληρά αντικείµενα Τεχνολογίες διαχωρισµού των αποβλήτων Σε αυτό το τµήµα της µηχανικής επεξεργασίας περιλαµβάνονται τεχνολογίες που επιτυγχάνουν το διαχωρισµό της εισερχόµενης µάζας των αποβλήτων σε δύο ρεύµατα (οργανικό και λοιπά υλικά), από τα οποία το ένα περιέχει το προς ανάκτηση υλικό σε υψηλή συγκέντρωση ενώ το άλλο είναι σε µεγάλο βαθµό απαλλαγµένο από την παρουσία του. Οι κυριότερες τεχνολογίες διαχωρισµού παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: Θράκης Σελ. 3

4 Πίνακας 2: Κυριότερες τεχνολογίες διαχωρισµού των αποβλήτων Τεχνολογία Ιδιότητα διαχωρισµού Στοχευόµενα υλικά Αεροδιαχωριστές Βαλλιστικοί διαχωριστές Βάρος Βάρος και Μέγεθος Ελαφρά: πλαστικά, χαρτί Βαρέα: πέτρες, γυαλί Ελαφρά: πλαστικά, χαρτί Βαρέα: πέτρες, γυαλί Λεπτόκοκκα υλικά: οργανικά Προβλήµατα- Περιορισµοί Απαιτείται καθαρισµός του αέρα ιαχωριστές επίπλευσης αφρού ιαφορές πυκνότητας Επιπλέοντα: πλαστικά, οργανικά Βυθιζόµενα: πέτρες, γυαλί ηµιουργεί υγρά ρεύµατα αποβλήτων ιαχωριστές µε επαγωγικά ρεύµατα Ηλεκτρική αγωγιµότητα Μη σιδηρούχα µέταλλα Κόσκινα (trοmmels and screens) Μέγεθος και πυκνότητα Υπερµεγέθη: χαρτί, πλαστικό Μικρά: οργανικά, γυαλί, λεπτόκοκκα υλικά (fines) Καθαρισµός Μαγνητικοί διαχωριστές Μαγνητικές ιδιότητες Σιδηρούχα µέταλλα Οπτικοί διαχωριστές Οπτικές ιδιότητες Καθορισµένα πλαστικά πολυµερή Απόδοση Χειρωνακτικός διαχωρισµός Οπτική εξέταση Πλαστικά, προσµίξεις, υπερµεγέθη, ξένα σώµατα Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας, ηθικά θέµατα 1.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Οι µέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας, µπορούν να εφαρµοστούν µόνο σε απόβλητα που επιδέχονται τέτοια επεξεργασία, δηλαδή σε βιοαποδοµήσιµα απόβλητα. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνεται µια µεγάλη ποικιλία αγροτικών αποβλήτων και υπολειµµάτων (κοπριές, φυτικά υπολείµµατα καλλιεργειών, απόβλητα εκκοκκιστηρίων βάµβακος, ελαιοπυρήνα κλπ), πολλά στερεά απόβλητα και ιλύες από βιοµηχανίες τροφίµων, η ιλύς βιολογικών καθαρισµών αστικών λυµάτων καθώς και το βιοαποδοµήσιµο κλάσµα των αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ). Το τελευταίο υπόκειται στους περιορισµούς της Οδηγίας για την Υγειονοµική Ταφή (99/31/ΕΕ) που επιβάλουν τη σταδιακή εκτροπή του από τη διάθεση σε ΧΥΤΑ, από το 2010 έως το 2020 για την Ελλάδα. ιακρίνονται δύο βασικές µορφές βιοεπεξεργασίας οργανικών αποβλήτων: η κοµποστοποίηση (αερόβια, θερµόφιλη βιο-οξείδωση) και η αναερόβια χώνευση. Η πρώτη οδηγεί στην παραγωγή ενός σταθεροποιηµένου εδαφοβελτιωτικού, το κοµπόστ, ενώ η δεύτερη στην παραγωγή ενέργειας (βιοαέριο) και ενός σχετικά σταθεροποιηµένου υπολείµµατος, το οποίο µετά από περαιτέρω αερόβια σταθεροποίηση µπορεί να µετατραπεί επίσης σε κοµπόστ και να έχει ανάλογες χρήσεις (υπάρχουν µονάδες που εφαρµόζουν ξήρανση του υλικού αυτού, ώστε να αξιοποιηθεί ενεργειακά). Κάθε µορφή βιοεπεξεργασίας βασίζεται στη δράση των µικροοργανισµών, πρόκειται δηλαδή για βιολογικά συστήµατα, τα οποία, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του τεχνολογικού τους µέρους και το κόστος τους ρυθµίζονται από κάποιες βιολογικές αρχές που καθορίζουν το µέγιστο δυνατό ρυθµό αναπαραγωγής των µικροοργανισµών και διάσπασης των αποβλήτων. Συνεπώς, δεν υπάρχουν συστήµατα που να επιτυγχάνουν την επεξεργασία των αποβλήτων σε 2-3 µέρες, αν και θα µπορούσαν να προσφέρουν µια πιο εντατική προεπεξεργασία, την οποία θα ακολουθήσει µια πιο εκτεταµένη περίοδος κύριας επεξεργασίας µε τεχνολογίες χαµηλότερου κόστους. Θράκης Σελ. 4

5 Το βασικό όφελος των βιολογικών µεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων έγκειται στη δυνατότητα επιστροφής των οργανικών υλικών στο έδαφος, ολοκληρώνοντας έτσι έναν σηµαντικό οικολογικό κύκλο και υποκαθιστώντας µέρος των εισροών χηµικών λιπασµάτων στη γεωργία. Η βιοεπεξεργασία έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις Μεσογειακές χώρες όπου οι κλιµατικές συνθήκες και οι καλλιεργητικές πρακτικές έχουν σαν αποτέλεσµα έναν υψηλό ρυθµό αποδόµησης της οργανικής ουσίας στο έδαφος, φέρνοντας πολλές περιοχές στα όρια της απερήµωσης. Η βιοεπεξεργασία των οργανικών αποβλήτων, κάτω από προϋποθέσεις, έχει τη δυνατότητα να συµβάλλει στην αντιµετώπιση και των δύο αυτών προβληµάτων, της διαχείρισης των αποβλήτων και της υποβάθµισης της ποιότητας του εδάφους, προσθέτοντας τον κρίκο που λείπει ώστε να κλείσει αειφορικά ο κύκλος της οργανικής ύλης Αερόβια επεξεργασία Η αερόβια επεξεργασία (ευρέως γνωστή ως κοµποστοποίηση) είναι µια ελεγχόµενη αερόβια, βιολογική οξειδωτική διεργασία αποσύνθεσης του οργανικού κλάσµατος. Κατά τη µέθοδο αυτή, η οργανική ύλη µετατρέπεται σε στερεό υπόλειµµα, θερµότητα, CO 2 και νερό, µε τη βοήθεια µικροοργανισµών, παρουσία οξυγόνου. Η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου αυτής επηρεάζεται κατά πολύ από τη θερµοκρασία, την υγρασία, τη συγκέντρωση οξυγόνου, το πορώδες και την αναλογία C/N Συστήµατα και τεχνολογίες κοµποστοποίησης Υπάρχουν δύο τύποι συστηµάτων κοµποστοποίησης: Ανοικτά συστήµατα (γνωστά ως σειράδια) Κλειστά συστήµατα Στα ανοικτά συστήµατα, η διαδικασία λαµβάνει χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον ή σε ηµιστεγασµένους χώρους. Ο αερισµός λαµβάνει χώρα µε την αναµόχλευση των απορριµµάτων ή τη διοχέτευση αέρα στα σειράδια από διάτρητο δάπεδο. Τα κλειστά συστήµατα είναι συχνά ειδικά σχεδιασµένοι βιοαντιδραστήρες ή κλειστές κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα συστήµατα αυτά χαρακτηρίζονται από συνεχή αερισµό, µε ή χωρίς ανάδευση, και µπορεί να επιτευχθεί ταχεία βιοχηµική σταθεροποίηση της οργανικής ύλης. Με τη χρήση κλειστών συστηµάτων είναι εφικτή η απαγωγή και επεξεργασία του αέρα και των οσµών, οι οποίες αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα για πολλές µονάδες κοµποστοποίησης, ειδικά όταν είναι εγκατεστηµένες κοντά σε κατοικηµένες περιοχές. Η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τα ζωικά προϊόντα επιβάλλει να πραγµατοποιείται η επεξεργασία ΑΣΑ που περιέχουν απόβλητα κουζίνας σε κλειστά συστήµατα. Να σηµειωθεί επίσης ότι πάντα µετά την ταχεία κοµποστοποίηση σε κλειστό σύστηµα ακολουθεί περαιτέρω ωρίµανση του σταθεροποιηµένου υλικού σε ανοικτά συστήµατα (σειράδια). Αυτό γίνεται για να µειωθεί το κόστος επένδυσης και λειτουργίας, αφού ο πολύ µεγάλος χρόνος παραµονής των οργανικών σε κλειστό σύστηµα και σε συνθήκες εξαναγκασµένου αερισµού θα σήµαινε µεγάλη ενεργειακή κατανάλωση και αυξηµένο κόστος έργων υποδοµής (κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανολογικός εξοπλισµός ανάδευσης). Θράκης Σελ. 5

6 Τα κλειστά συστήµατα διακρίνονται σε κάθετους αντιδραστήρες συνεχούς ή ασυνεχούς ροής και σε οριζόντιους αντιδραστήρες είτε στατικούς, είτε µε κίνηση του σωρού. Τα ανοικτά συστήµατα περιλαµβάνουν είτε αναδευόµενους σωρούς (windrows) ή στατικούς σωρούς (aerated static piles ASP): -µε απορρόφηση αέρα -µε εµφύσηση αέρα -µε µεταβαλλόµενο αερισµό (απορρόφηση και εµφύσηση) -µε εµφύσηση ή/και απορρόφηση αέρα σε συνδυασµό µε έλεγχο θερµοκρασίας Σφάλµα! Σχήµα 1: Απλουστευµένη σχηµατική αναπαράσταση των τριών βασικών συστηµάτων κοµποστοποίησης: (α) αναδευόµενα σειράδια, (β) αεριζόµενοι στατικοί σωροί, (γ) κλειστά συστήµατα. Κλειστά συστήµατα Με τα συστήµατα αυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται συνήθως από δυναµικό αερισµό, µε ή χωρίς ανάδευση, επιτυγχάνεται η ταχύτερη βιοχηµική σταθεροποίηση του οργανικού υλικού, η καλύτερη ποιότητα των χαρακτηριστικών του, αλλά κυρίως υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και επεξεργασίας των οσµών. Η κυριότερη παράµετρος που επηρεάζει την επιλογή του συστήµατος είναι το κόστος αρχικής επένδυσης και λειτουργίας σε συνάρτηση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας και τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά του προϊόντος. Βασικοί τύποι κλειστών συστηµάτων παρουσιάζονται στο Σχήµα που ακολουθεί Θράκης Σελ. 6

7 Σχήµα 2: Σχηµατική αναπαράσταση των βασικών τύπων κλειστών συστηµάτων κοµποστοποίησης (a & c: κάθετοι αντιδραστήρες, b & d: οριζόντιοι αντιδραστήρες). Κάθετος αντιδραστήρας κοµποστοποίησης Ταινία µεταφοράς επεξεργασµένου υλικού για ραφινάρισµα Ανοδική Ταινία Μεταφοράς οργανικών στον αντιδραστήρα Φωτογραφία 1: Κάθετος αντιδραστήρας κοµποστοποίησης ασυνεχούς ροής (πηγή Juniper Ltd., εταιρία CIVIC) Θράκης Σελ. 7

8 Φωτογραφία 2: Υπό κατασκευή σύστηµα κοµποστοποίησης σε κλειστά τούνελ της εταιρίας Horstmann GmbH στο Münster της Γερµανίας Φωτογραφία 3: Σύστηµα κοµποστοποίησης σε δεξαµενές εντός κλειστού κτιρίου (παρόµοιο µε του ΕΜΑΚ Α. Λιοσίων και του ΕΜΑΚ Χανίων) Θράκης Σελ. 8

9 Φωτογραφία 4: Τράπεζα κοµποστοποίησης (ενιαίο κλειστό κτίριο) της εταιρίας Bedminster (εδώ χρησιµοποιείται για τη φάση της ωρίµανσης µε χρόνο παραµονής 3-5 εβδοµάδες) Φωτογραφία 5: Σύστηµα κοµποστοποίησης σε κλειστό περιστρεφόµενο κύλινδρο της εταιρίας Bedminster (χρόνος παραµονής 3 ηµέρες) Τα τελευταία χρόνια προκειµένου να µειωθεί το κόστος των κτιριακών έργων για την κατασκευή κλειστών συστηµάτων ειδικά όταν πρόκειται για µικρές σχετικά ποσότητες, έχουν αναπτυχθεί συστήµατα που στοχεύουν στη βιοσταθεροποίηση των οργανικών από τα Α.Σ.Α µετά από µηχανική διαλογή. Τα κύρια στοιχεία ενός τέτοιου συστήµατος είναι : Μείωση µεγέθους (Τεµαχισµός) Κοσκίνισµα Ανάκτηση σιδηρούχων µετάλλων και αλουµινίου (µαγνήτες, εφαρµογή ρευµάτων Eddy) Βιοσταθεροποίηση οργανικών υλικών σε κλειστό σύστηµα Θράκης Σελ. 9

10 Το τελικό στάδιο αποτελεί η βιοασταθεροποίηση µε χρήση ηµιπερατών µεµβρανών τα οποία βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των παραγόµενων οσµών. Οι µεµβράνες αυτές τοποθετούνται είτε απ ευθείας στο σωρό είτε χρησιµοποιούνται ως οροφή στις κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν τοποθετηθεί τα σειράδια. Οι µεµβράνες αυτές επιτρέπουν την είσοδο του αέρα και φιλτράρουν τα παραγόµενα αέρια (ατµό, CO 2 και άλλες ενώσεις), επιτυγχάνοντας την ελαχιστοποίηση διαφυγής των παραγόµενων οσµών. Άλλα απλά κλειστά συστήµατα αερόβιας επεξεργασίας αποτελούν τα πλαστικά containers, στα οποία τοποθετούνται τα απορρίµµατα και ο αερισµός επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια ανεµιστήρα και σωληνώσεων που οδηγούν τον αέρα στο εσωτερικό του (βλέπε φωτό 9). Συνήθως για την επεξεργασία των παραγόµενων οσµών χρησιµοποιούνται βιόφιλτρα, τα οποία τοποθετούνται στο άνω τµήµα των containers. Φωτογραφία 6: Χρήση ηµιπερατής µεµβράνης ως οροφή, σε κλειστά συστήµατα Φωτογραφία 7: Χρήση ηµιπερατής µεµβράνης απ ευθείας στα σειράδια, κάτω από ηµιστεγασµένο χώρο Θράκης Σελ. 10

11 Φωτογραφία 8: Βιοαντιδραστήρες κοµποστοποίησης οργανικών απορριµµάτων Ανοικτά συστήµατα Τα ανοικτά συστήµατα ή σειράδια διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, ανάλογα µε τη µέθοδο του αερισµού: τα αναστρεφόµενα σειράδια (windrows) και τους αεριζόµενους στατικούς σωρούς (aerated static pile ASP) και χαρακτηρίζονται από πολύ χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε τα κλειστά συστήµατα. Η επιφάνεια που καταλαµβάνεται από τα σειράδια πρέπει να είναι επιστρωµένη και να υπάρχει σύστηµα αποχέτευσης και ύδρευσης. Αυτές είναι παράµετροι που επηρεάζουν το κόστος κεφαλαίου, όπως και ο τρόπος αερισµού των σειραδίων (µε ανάδευση ή εµφύσηση-απορρόφηση αέρα). Βέλτιστο ύψος θεωρούνται τα 1,5 3,0m, αφού σε µικρότερα ύψη υπάρχουν µεγάλες απώλειες θερµότητας και κατά συνέπεια η θερµοκρασία είναι χαµηλή, ενώ σε µεγαλύτερα ύψη υπάρχει κίνδυνος εγκατάστασης αναερόβιων συνθηκών. Το πλάτος του σειραδιού δεν έχει µεγάλη επίδραση στη διεργασία (κυµαίνεται γύρω στα 3-5 m, ανάλογα µε το µέγεθος του αναστροφέα), όπως και το µήκος που επιλέγεται συνήθως ως η ισοδύναµη παραγωγή µιας ηµέρας ή ανάλογα µε τη γεωµετρία της κοµποστοπλατίας. Η διατοµή των σειραδίων είναι συνήθως τριγωνική. Η αναστροφή των σειραδιών είναι απαραίτητη για την παροχή οξυγόνου και τον έλεγχο της θερµοκρασίας στα συστήµατα των αναστρεφόµενων σειραδιών, αλλά µπορεί να είναι χρήσιµη σε αραιά διαστήµατα (1-2 φορές κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας) και για τους αεριζόµενους σωρούς, καθώς βελτιώνει τη δοµή και το πορώδες του υλικού. Η αναστροφή µπορεί να επιτευχθεί είτε µε φορτωτές είτε µε ειδικά µηχανήµατα αναστροφής του υλικού (φωτό 7). Οι αναστροφείς µπορεί να είναι ελκόµενοι από ένα τρακτέρ ή συναφές µηχάνηµα (για µονάδες χαµηλής δυναµικότητας) ή αυτοκινούµενοι. Τα συστήµατα στατικών αεριζόµενων σωρών χρησιµοποιούν εξαναγκασµένο αερισµό για τον έλεγχο της θερµοκρασίας και της περιεκτικότητας σε οξυγόνο του υλικού (σχήµα 4). Η µέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτηµα του χαµηλού κόστους, όπως και οι αναστρεφόµενοι σωροί, απαιτεί µικρότερο χώρο και δεν υπάρχει περιοδική ανάδευση των σειραδίων µε όλα τα µειονεκτήµατα που τη συνοδεύουν (π.χ. οσµές, σκόνη στον αέρα που πιθανόν να είναι βακτηριακά βεβαρηµένη). Τα συστήµατα αυτά µπορούν να είναι εντελώς ανοικτά (γεγονός που µε βάση την ευρωπαϊκή νοµοθεσία δεν επιτρέπεται για απόβλητα που περιέχουν υπολείµµατα κρέατος -συµπεριλαµβανοµένων και των αποβλήτων κουζίνας) ή στεγασµένα. Όσον αφορά τα ΑΣΑ και τις συνιστώσες τους, τα συστήµατα αυτά προσφέρονται για την επεξεργασία των αποβλήτων κήπου, που προκαλούν χαµηλή Θράκης Σελ. 11

12 όχληση κατά την επεξεργασία τους, ενώ δεν απαιτούν ακριβές τεχνολογίες υψηλού επιπέδου για τον έλεγχο των παραµέτρων της κοµποστοποίησης. Πάντα το σταθεροποιηµένο προϊόν από την κοµποστοποίηση βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των Α.Σ.Α τοποθετείται σε ανοικτά συστήµατα µε στόχο την περαιτέρω ωρίµανσή του. Παραλλαγή µπορεί να αποτελεί η τοποθέτηση στεγάστρου για τη µερική στέγαση των σωρών. Φωτογραφία 9: Σύστηµα αναστρεφόµενων σειραδιών µε αυτοκινούµενο αναστροφέα Σχήµα 3: Σύστηµα αεριζόµενων στατικών σωρών µε απορρόφηση αέρα Θράκης Σελ. 12

13 1.2.2 Αναερόβια επεξεργασία «Κλασσική» Αναερόβια χώνευση Ο όρος «αναερόβια χώνευση» (ΑΧ) αναφέρεται στην ελεγχόµενη βιολογική αποδόµηση των οργανικών αποβλήτων κάτω από συνθήκες έλλειψης οξυγόνου (αναερόβιες συνθήκες) και οδηγεί στην παραγωγή βιοαερίου (ένα µείγµα CH 4 και CO 2 το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο για την συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας) και ενός υδαρούς υπολείµµατος (digestate = χωνεµένη ιλύς). Η χωνεµένη ιλύς πρέπει να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία είτε για τη σταθεροποίησή της και τη µετατροπή της σε κοµπόστ ή υλικό τύπου κοµπόστ, είτε για την ξήρανσή της και τη χρήση της ως καύσιµης ύλης. Η αναερόβια χώνευση έχει χρησιµοποιηθεί παγκοσµίως για αρκετές δεκαετίες για την επεξεργασία της βιολογικής ιλύος από µονάδες επεξεργασίας λυµάτων (ΜΕΛ) ή ρευστών αγροτικών αποβλήτων, αλλά µόνο σχετικά πρόσφατα εφαρµόζεται ως µέθοδος βιοεπεξεργασίας του οργανικού κλάσµατος των ΑΣΑ, συχνά σε συνδυασµό µε ιλύ βιολογικών καθαρισµών και / ή κτηνοτροφικά απόβλητα (Λαζαρίδη κ.ά 2003, DEFRA 2005a). Η αναερόβια χώνευση στερεών αποβλήτων συχνά αναφέρεται και ως βιοαεριοποίηση (biogasification). Ο τελευταίος όρος υπονοεί τη µερική µετατροπή των στερεών αποβλήτων σε αέριο (βιοαέριο), κύριο συστατικό του οποίου είναι το καύσιµο µεθάνιο. Η παραγωγή του µεθανίου κάνει την αναερόβια χώνευση µία βιολογική διεργασία µετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια (waste to energy). H αναερόβια χώνευση, η οποία αποτελεί µία διεργασία που λαµβάνει χώρα αυθόρµητα σε αναερόβια περιβάλλοντα, όπως οι ορυζώνες, τα έλη, οι ΧΥΤΑ και οι ΧΑ Α, µπορεί να λειτουργήσει κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες σε ειδικές εγκαταστάσεις, µε στόχο τη µεγιστοποίηση του παραγόµενου µεθανίου καθώς και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών προβληµάτων και οχλήσεων (π.χ. διαφυγή µεθανίου, οσµές). Oι βιολογικές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις διακριτές φάσεις (ΕΑ, 2002b, Stegmann 2005): 1. Υδρόλυση των πολυµερών οργανικών ενώσεων (λίπη, πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες) µε τη βοήθεια ενζύµων που εκλύονται από υδρολυτικά βακτήρια και µετατροπή τους σε υδατοδιαλυτά προϊόντα µικρότερου µοριακού βάρους (µονοσακχαρίτες, αµινοξέα, κλπ). 2. Οξυδογένεση, δηλαδή ζύµωση των παραπάνω διαλυτών προϊόντων και µετατροπή τους σε µια ποικιλία ενδιάµεσων προϊόντων, όπως µικρού µήκους οργανικά οξέα, αλκοόλες, διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και αµµωνία. 3. Ακετογένεση, δηλαδή παραγωγή οξικού οξέος, διοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου από τα προϊόντα του προηγούµενου σταδίου µε τη βοήθεια υποχρεωτικά οξεογενών βακτηρίων. Στη φάση αυτή το διοξείδιο του άνθρακα είναι το κύριο συστατικό του βιοαερίου. 4. Μεθανογένεση, κατά την οποία τα προϊόντα της προηγούµενης φάσης µετατρέπονται σε µεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα από τα µεθανογενή βακτήρια. Οι βέλτιστες συνθήκες για την αναερόβια χώνευση αστικών απορριµµάτων είναι: Η θερµόφιλη θερµοκρασία των C και η θερµόφιλη θερµοκρασία των C. Θράκης Σελ. 13

14 Το σχετικά µικρό µέγεθος των στερεών του µέτρια βιοαποδοµήσιµου υποστρώµατος (π.χ. χαρτί). Για τα ταχέως βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα (π.χ. τροφικά υπολείµµατα) το µικρό µέγεθος αποτελεί µειονέκτηµα καθώς οδηγεί στην παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων οξέων, τα οποία µειώνουν το ph και ως αποτέλεσµα αναστέλλεται η ανάπτυξη συγκεκριµένων βακτηρίων, τα οποία συµβάλλουν στη µεθανογέννεση. Υγρασία ~95% για τα κλασικά συστήµατα και ~80% για τα συστήµατα µε υψηλό περιεχόµενο στερεών Αναλογία C/N από αν πρόκειται για ταχεία ή µέτρια βιοαποδοµήσιµα υλικά (π.χ. χαρτί, τροφικά υπολείµµατα), ενώ αν πρόκειται για βραδέως βιαποδοµήσιµα υλικά, η αναλογία µπορεί να είναι έως 40. Η απουσία τοξικών ενώσεων στο υπόστρωµα. Στα κλασικά συστήµατα, η χώνευση λαµβάνει χώρα σε κλειστούς αντιδραστήρες. Πριν τη χώνευση, το οργανικό κλάσµα ανακατεύεται µε νερό. Στα υγρά συστήµατα απαιτείται ο σχηµατισµός ενός µίγµατος νερού και στερεών υλικών µε περιεκτικότητα σε στερεά <10%, ενώ τα ξηρά συστήµατα λειτουργούν µε περιεκτικότητα σε στερεά µέχρι και 30%. Τα προϊόντα της αναερόβιας χώνευσης είναι βιοαέριο πλούσιο σε µεθάνιο και το χωνευµένο υλικό. Το χωνευµένο υλικό είναι ένα λασπώδες ή υδαρό προϊόν (digestate) το οποίο µπορεί να αφυδατωθεί και να επεξεργασθεί περαιτέρω, όπως για παράδειγµα να υποστεί αερόβια επεξεργασία σε σειράδια, ώστε να προκύψει ένα βιοσταθεροποιηµένο τελικό προϊόν. Το νερό που προκύπτει από την αφυδάτωση του προϊόντος µπορεί να ανακυκλοφορήσει στην παραπάνω διεργασία, αλλά γενικά η αναερόβια χώνευση είναι µια µέθοδος επεξεργασίας απορριµµάτων κατά την οποία αφενός καταναλώνεται νερό και αφετέρου παράγονται υγρά απόβλητα τα οποία χρειάζονται κατάλληλη επεξεργασία πριν τη διάθεση τους. Το παραγόµενο βιοαέριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή θερµότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει να τονισθεί, ότι το βιοαέριο αποτελεί ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και ως εκ τούτου η παραγωγή και εκµετάλλευση του, προωθείται και από την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία Αναερόβια φίλτρανση (percolation) Η αναερόβια φίλτρανση είναι µια κατεργασία κατά την οποία το βιοαποδοµήσιµο οργανικό κλάσµα των απορριµµάτων διαχωρίζεται από αυτά µε τη χρήση ύδατος. Κατά την εφαρµογή της, τα απορρίµµατα εκπλένονται, σε συνεχή βάση, για µια περίοδο από 2 7 ηµέρες, µε νερό θερµοκρασίας ~37 0 C. Τα διαλυτά οργανικά και ανόργανα υλικά των απορριµµάτων διαχωρίζονται και µεταφέρονται στην υγρή φάση. Συνήθως, τα απορρίµµατα ανακατεύονται συνεχώς, ώστε να διευκολύνεται η µεταφορά µάζας από τη στερεά στην υγρή φάση. Η υγρή φάση, µετά την καταβύθιση των ιζηµάτων, µεταφέρεται συνήθως σε έναν αναερόβιο χωνευτή για την παραγωγή και εκµετάλλευση του βιοαερίου. Με τη µέθοδο αυτή µειώνεται κατά πολύ η παραγωγή δυσάρεστων οσµών, η µάζα της οργανικής ύλης, ενώ παράλληλα ανακτάται το ενεργειακό περιεχόµενο των απορριµµάτων και οµογενοποιείται το ρεύµα των αποβλήτων. Τα στερεά από τα φίλτρα, στα οποία επίσης εµπεριέχεται σηµαντική ποσότητα Θράκης Σελ. 14

15 βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος, µπορούν να επεξεργασθούν εκ νέου µε τη χρήση µιας από τις µεθόδους που αναφέρθηκαν προηγούµενα (κοµποστοποίηση, βιοξήρανση κλπ.) Ξηρά ζύµωση (dry fermentation) Η ξηρά ζύµωση είναι µια σχετικά νέα αναερόβια διεργασία, παρόµοια µε την αναερόβια χώνευση, αλλά πιο απλή στην κατασκευή. Αντίθετα µε την κλασσική αναερόβια χώνευση κατά τη ξηρά ζύµωση δεν απαιτείται η προσθήκη ύδατος κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Η κατεργασία λαµβάνει χώρα µέσα σε απλά κλειστά container τα οποία ασφαλίζουν αεροστεγώς µε υδραυλικές πόρτες. Για την παροχή υγρασίας, χρησιµοποιούνται τα στραγγίσµατα µέσω συστήµατος ανακυκλοφορίας. Οι διάφορες φάσεις της αποσύνθεσης λαµβάνουν χώρα στον ίδιο χωνευτή. Το απορριµµατικό φορτίο, µετά την κατάλληλη µηχανική επεξεργασία τοποθετείται στην αεροστεγή δεξαµενή χωνεύσεως και εµβολιάζεται µε χωνεµένο υλικό που προέρχεται από την προηγούµενη φάση επεξεργασίας. Κατά τη χώνευση πραγµατοποιείται ψεκασµός της οργανικής ύλης µε το ρεύµα στραγγισµάτων το οποίο συλλέγεται συνεχώς και ανακυκλοφορεί. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται συνεχής εµβολιασµός του υλικού µε τους µικροοργανισµούς και εξασφαλίζονται βέλτιστες συνθήκες για την βιοαποικοδόµηση του οργανικού κλάσµατος µε µια σειρά από αντιδράσεις (υδρόλυση, σχηµατισµός οξέος και µεθανίου) οι οποίες στο σύνολό τους λαµβάνουν χώρα στον ίδιο χωνευτή. Η θερµοκρασία της αναερόβιας χώνευσης είναι C ενώ µηχανική ανάδευση δεν κρίνεται απαραίτητη στη µονάδα του χωνευτή. Ο χωνευτής, διαθέτει ολοκληρωµένο σύστηµα θέρµανσης µε το οποίο ρυθµίζεται η θερµοκρασία της διεργασίας αλλά και του ρεύµατος των στραγγισµάτων. Κατά τη ζύµωση της βιοµάζας παράγεται βιοαέριο το οποίο διοχετεύεται σε µονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. Όταν παρέλθει ο αναγκαίος χρόνος παραµονής της βιοµάζας στον χωνευτή, η δεξαµενή εκκενώνεται και γεµίζει από νέο απορριµµατικό φορτίο. Μετά το πέρας της διαδικασίας ζύµωσης, οι χωνευτές εκκενώνονται και το χωνεµένο υπόλειµµα οδηγείται για περαιτέρω κοµποστοποίηση ή διοχετεύεται απευθείας σε αγροτικές εκτάσεις, ανάλογα µε την αρχική προέλευση του (δηλαδή αν προέρχεται από µηχανικό διαχωρισµό σύµµεικτων Α.Σ.Α, τότε απαιτείται και περαιτέρω ωρίµανση). Θράκης Σελ. 15

16 1.3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΜECHANICAL BIOLOGICAL TREATMENT MBT) Η βιολογική επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, δεν αποτελεί µία «αυθύπαρκτη» τεχνολογία διότι κατά κανόνα απαιτείται µηχανολογικός εξοπλισµός για την αφαίρεση προσµίξεων από τα οργανικά απόβλητα (π.χ. κοσκίνιση) αλλά και την οµογενοποίησή τους (π.χ. µέσω ανάµιξης και τεµαχισµού). Αντίστοιχα, ούτε η Μηχανική ιαλογή µπορεί να αποτελέσει ολοκληρωµένη λύση, αφού πέραν της ανάκτησης κάποιων ανακυκλώσιµων υλικών, τα υπόλοιπα ρεύµατα που διαχωρίζονται απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία. Η πολυπλοκότητα των απαιτούµενων µηχανικών διαχωρισµών αλλά και τα παραγόµενα προϊόντα δηµιουργούν τη διαφορά µεταξύ των συστηµάτων βιολογικής επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων και των συστηµάτων ΜΒΤ, (των συστηµάτων δηλαδή που συνδυάζουν µηχανική διαλογή και βιολογική επεξεργασία) και τα οποία εφαρµόζονται στα σύµµεικτα απόβλητα (απορρίµµατα). Έτσι, στην περίπτωση «καθαρών» ρευµάτων οργανικών αποβλήτων (π.χ. απόβλητα κήπου, γεωργικά υπολείµµατα, κ.λ.π.), ο µηχανολογικός εξοπλισµός περιλαµβάνει κάποια βασικά στάδια προετοιµασίας των αποβλήτων και µεγιστοποίησης της καθαρότητάς των, δηλαδή κυρίως τεµαχισµό και κοσκίνιση. Στην περίπτωση όµως επεξεργασίας Α.Σ.Α, το τµήµα της µηχανικής διαλογής αποτελεί βασικό στοιχείο της επεξεργασίας και το κόστος επένδυσης και λειτουργίας του είναι σηµαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους της µονάδας. Επίσης, το τµήµα της βιολογικής επεξεργασίας είναι περισσότερο πολύπλοκο τεχνολογικά προκειµένου να επιτευχθούν οι συνθήκες εκείνες που θα οδηγήσουν στη βιοσταθεροποίηση του οργανικού κλάσµατος των Α.Σ.Α που έχει διαχωριστεί κατά τη µηχανική διαλογή. Ουσιαστικά µετά τη µηχανική επεξεργασία των σύµµεικτων Α.Σ.Α, ακολουθεί η βιολογική επεξεργασία ενός εµπλουτισµένου σε βιοαποδοµήσιµα υλικά κλάσµατος, η ποιότητα του οποίου εξαρτάται από τις επιµέρους διεργασίες της µηχανικής διαλογής. Σε αυτή την περίπτωση η βιολογική επεξεργασία µπορεί να λειτουργήσει εξ ίσου καλά όσον αφορά τις βιολογικά εξαρτώµενες παραµέτρους (καταστροφή παθογόνων-υγειονοποίηση και βιοσταθεροποίηση), όµως το τελικό προϊόν θα περιέχει όλες τις µη βιοδιασπώµενες προσµείξεις και ρύπους του υλικού εισόδου, και πιθανότατα σε υψηλότερες συγκεντρώσεις καθώς µέρος του οργανικού υλικού έχει αποδοµηθεί σε διοξείδιο του άνθρακα. Ουσιαστικά, τα µη βιοαποδοµήσιµα υλικά που εισέρχονται σε µια µονάδα βιολογικής επεξεργασίας θα ληφθούν αναλλοίωτα στην έξοδό της. Στην περίπτωση των αστικών αποβλήτων τέτοια υλικά περιλαµβάνουν προσµείξεις ξένων σωµάτων, όπως γυαλί και πλαστικό φίλµ, αλλά και µη βιοδιασπάσιµους ρύπους (βαρέα µέταλλα, εµµένοντες οργανικούς ρύπους - POPs), µη ορατούς µακροσκοπικά και µικροσκοπικά, που ανιχνεύονται όµως στο τελικό προϊόν, υποβαθµίζοντας την αξία του και περιορίζοντας τις δυνατότητες χρήσης του. Συνεπώς η καθαρότητα των υλικών εισόδου καθορίζει αναπόφευκτα την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Τα συστήµατα αυτά, που στις πλείστες των περιπτώσεων συνδυάζουν στάδιο µηχανικών διαχωρισµών και επεξεργασία του διαχωρισµένου οργανικού κλάσµατος, είναι γνωστά ως συστήµατα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (Mechanical Biological Treatment MBT) και στο εµπόριο µπορεί κανείς να Θράκης Σελ. 16

17 βρει πολλούς συνδυασµούς µηχανολογικού εξοπλισµού για το µέρος της µηχανικής διαλογής αλλά και πολλές «παραλλαγές» της βιολογικής επεξεργασίας, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω. Ειδικότερα, σε µια προσπάθεια ορισµού της ΜΒΤ, µπορεί να ειπωθεί ότι 1 : Το «Μ» αντιστοιχεί σε «Μηχανικό» και αναφέρεται στην ταξινόµηση, στον διαχωρισµό, τη µείωση του µεγέθους και σε τεχνολογίες κοσκινίσµατος µε ποικίλους τρόπους, προκειµένου να διαχωριστεί (µηχανικά) µέρος των αποβλήτων και να οδηγηθεί προς επαναχρησιµοποίηση και/ή βιολογική επεξεργασία. Το «Β» αντιστοιχεί σε «Βιολογική» και αναφέρεται σε αερόβια ή αναερόβια βιολογική επεξεργασία, η οποία µετατρέπει µέρος των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων σε προϊόντα κόµποστ και στην περίπτωση της επεξεργασίας µε αναερόβια χώνευση, βιοαέριο. Το «Β» µπορεί να τοποθετηθεί πριν από το «Μ». Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία αναφέρεται σαν ΒΜΕ. Η πιο συνήθης παραλλαγή αυτής, είναι γνωστή σαν «βιο ξήρανση», όπου η βιολογική επεξεργασία, ξηραίνει µερικώς τα απόβλητα. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα συστήµατα ΜΒΤ περιλαµβάνουν δύο βασικά στοιχεία: Τη Μηχανική Επεξεργασία και τη Βιολογική Επεξεργασία Τα συστήµατα που περιλαµβάνει το καθένα από τα δύο αυτά στοιχεία αλλά και η «σειρά» µε την οποία αυτά τοποθετούνται (πρώτα η µηχανική επεξεργασία και µετά η βιολογική ή το αντίστροφο) έχει να κάνει µε το τί προϊόντα επιθυµεί κανείς να έχει από την εφαρµογή µιας τέτοιας µεθόδου. Εποµένως, τα εµπορικά διαθέσιµα συστήµατα συνδυάζουν το «Μ» µε το «Β» ποικιλοτρόπως. Κάποιοι χαρακτηριστικοί συνδυασµοί µηχανικής διαλογής και βιολογικής επεξεργασίας φαίνονται στον επόµενο πίνακα: Πίνακας 3: Χαρακτηριστικοί τύποι ΜΒΤ (συνδυασµοί του «Μ» και του «Β») 3 Στόχος Βασικά στοιχεία του συνδυασµού Σταθεροποίηση αποβλήτων για διάθεση σε ΧΥΤΑ. Μηχανική επεξεργασία + Αερόβια κοµπ/ση Μείωση της βιοαποδοµησιµότητας των ΑΣΑ, ανακτώντας και ποσοστό ανακυκλώσιµων ανακυκλώσιµα υπόλειµµα Βιοσταθεροποιηµένο οργανικό για ΧΥΤ Παραγωγή χαµηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού Μηχανική επεξεργασία Αερόβια + + κοµπ/ση Χρήση σε ΧΥΤ για υλικό κάλυψης, σε αποκαταστάσεις παλιών λατοµείων, αναπλάσεις και πιθανά σε φυτώρια αν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια ανακυκλώσιµα υπόλειµµα Εδαφοβελτιωτικό 1 Mechanical Biological Treatment: A Guide for Decision Makers. Processes, Policies and Markets, Juniper Ltd., 2005 Θράκης Σελ. 17

18 Στόχος Βασικά στοιχεία του συνδυασµού Παραγωγή RDF Χρήση του ξηρού κλάσµατος ως καύσιµο Μηχανική ανακυκλώσιµα & RDF υπόλειµµα + + Βιολογική Εδαφοβελτιωτικό Παραγωγή καυσίµου µε χρήση βιο ξήρανσης Η βιο-ξήρανση, παραλλαγή της ΜΒΕ παράγει καύσιµο καθορισµένων προδιαγραφών (SRF). Βιο-ξήρανση + Μηχανική επεξεργασία υπόλειµµα SRF ανακυκλώσιµα ΜΒΕ προκειµένου να µειωθεί η ανάγκη θερµικής επεξεργασίας Η ΜΒΕ λιγοστεύει το ποσοστό του υπολείµµατος, άρα µπορεί και να µειώσει την κλίµακα της δυναµικότητας της θερµικής επεξεργασίας. Μηχανική επεξεργασία + Αερόβια επεξεργασία Αεριοποίηση ή Καύση RDF υπόλειµµα Εδαφοβελτιωτικό Στερεό υπόλ. Ενέργεια Παραγωγή βιοαερίου Εάν η αναερόβια χώνευση χρησιµοποιηθεί ως συστατικό στοιχείο της ΜΒΕ, παράγεται βιοαέριο. Στην περίπτωση αυτή το υπόλειµµα καταλήγει σε ΧΥΤΑ. Μηχανική επεξεργασία Αναερόβια χώνευση ανακυκλώσιµα & RDF υπόλειµµα χωνευµένο υπόλειµµα Βιοαέριο Παραγωγή βιοαερίου και εδαφοβελτιωτικού Μηχανική επεξεργασία + Αναερόβια χώνευση Αερόβια µετακοµπ/ση Σε πολλές περιπτώσεις παράγονται βιοαέριο και εδαφοβελτιωτικό µαζί. ανακυκλ. & RDF υπόλειµµα Βιοαέριο Εδαφοβελτιωτικό Στις περισσότερες χώρες όπως θα φανεί και σε επόµενη παράγραφο, έχουν αναπτυχθεί σύνθετα συστήµατα ΜΒΤ τα οποία «παράγουν» τα εξής προϊόντα: Χαµηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό (χρήση ως υλικό αποκαταστάσεων, τελικής κάλυψης, κ.λ.π.), το οποίο όµως απαιτεί εκτεταµένη επεξεργασία του οργανικού για να παραχθεί. Αυτό συµβαίνει γιατί τέτοια υλικά («εδαφοβελτιωτικά» ή υλικά τύπου κοµπόστ) πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια σε ότι αφορά την παρουσία µικροοργανισµών, το βαθµό χουµοποίησης, την κοκκοµετρία κ.λ.π. Επίσης, σε χώρες όπως η Γερµανία, η Αυστρία και η Ιταλία έχουν τεθεί όρια για το δείκτη κατανάλωσης οξυγόνου τέτοιων υλικών και τίθενται πολύ χαµηλά όρια κατανάλωσης ανά Kg παραγόµενου υλικού, ώστε να διασφαλίζεται η «πλήρης» βιοαποδόµηση του οργανικού κλάσµατος των Α.Σ.Α πριν οδηγηθεί σε ΧΥΤ ή χρησιµοποιηθεί ως υλικό κάλυψης. Θράκης Σελ. 18

19 ευτερογενές Καύσιµο, δηλαδή ένα ξηρό κλάσµα υψηλότερης θερµογόνου δύναµης από τα σύµµεικτα Α.Σ.Α (το γνωστό RDF), το οποίο περιέχει χαρτί, πλαστικό, ΞΥΛ, οργανικά σε µικρότερο βαθµό και άλλα καύσιµα και µή καύσιµα υλικά. Το κλάσµα αυτό αξιοποιείται σε ενεργοβόρες βιοµηχανίες (π.χ. τσιµεντοβιοµηχανία) ή σε εγκαταστάσεις ειδικά σχεδιασµένες για το σκοπό αυτό (dedicated) Ανακυκλώσιµα υλικά: σιδηρούχα και µή σιδηρούχα µέταλλα κυρίως και σε µικρότερο βαθµό χαρτί και πλαστικά Βιοαέριο (αν η βιολογική επεξεργασία γίνει µε τη µέθοδο της αναερόβιας χώνευσης). Να σηµειωθεί ότι µετά την αναερόβια χώνευση το υπόλειµµα, (µοιάζει µε λάσπη και συνήθως αναφέρεται ως digestate), υπόκειται σε στάδιο αφαίρεσης υγρασίας και κατόπιν αερόβιας κοµποστοποίησης (ωρίµανσης) προκειµένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός βαθµός βιοσταθεροποίησης αυτού και να είναι εφικτή η διαχείρισή του από το προσωπικό του ΧΥΤ (να µην είναι οσµηρό, να έχει ικανοποιητική υγρασία, κ.λ.π.) Παραλλαγή των κλασσικών ΜΒΤ Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και µία παραλλαγή της γενικότερης µεθόδου που είναι γνωστή ως Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία όπου η βιολογική επεξεργασία προηγείται της µηχανικής. Η παραλλαγή αυτή κατά βάση στοχεύει στην παραγωγή καλής ποιότητας στερεού καυσίµου, το οποίο έχει συγκεκριµένες προδιαγραφές ανάλογα µε τον τελικό χρήστη και είναι γνωστό ως Solid Recovered Fuel (SRF). Η παραλλαγή αυτή είναι γνωστή µε το όνοµα Βιολογική Ξήρανση και ουσιαστικά αποτελείται από δύο µέρη: - Την αερόβια επεξεργασία των αποβλήτων (τα οποία συνήθως τεµαχίζονται προηγουµένως για ελάττωση του µεγέθους). Κατά το στάδιο αυτό γίνεται αποδόµηση των αποβλήτων µε παροχή οξυγόνου αλλά σε αντίθεση µε την κλασσική κοµποστοποίηση δεν γίνεται προσθήκη νερού στα απόβλητα και η περιεχόµενη υγρασία όσο προχωρά η δράση των µικροοργανισµών ελαττώνεται. Έτσι τα απόβλητα αποδοµούνται µερικώς (αποδοµείται κυρίως το πιο πτητικό, ζυµώσιµο µέρος των εισερχόµενων αποβλήτων) και σηµαντικό µέρος του βιολογικού τους περιεχοµένου διατηρείται. Αποτέλεσµα της εξάτµισης του εισερχόµενου νερού και της βιοαποδόµησης, (συνολικά σε ποσοστό περίπου 24-30% κ.β. της εισόδου), είναι ένα προϊόν µε χαµηλή περιεκτικότητα σε υγρασία και υγειονοποηµένο, (απουσία οσµών και µικροοργανισµών), εξαιτίας των εξώθερµων αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα κατά το στάδιο της βιοξήρανσης (~ 55οC) - Το στάδιο της βιο-ξήρανσης ακολουθείται από µηχανική µετ-επεξεργασία (µε συνδυασµούς µηχανολογικού εξοπλισµού όπως και στη συνήθη µηχανική διαλογή), προκειµένου να βελτιωθεί η σύσταση του υλικού µέσω της αποµάκρυνσης µετάλλων και γενικότερα της µείωσης των µή-καυσίµων υλικών (πέτρες, γυαλιά, κ.λ.π.). Το τελικό προϊόν της βιο-ξήρανσης (SRF) αποτελεί ένα υλικό µε σηµαντική θερµογόνο δύναµη (~ MJ/Kg) και χαµηλό ποσοστό προσµίξεων αφού οι µηχανικοί διαχωρισµοί γίνονται ευκολότεροι εξαιτίας της χαµηλής περιεκτικότητας σε υγρασία. Ανάλογα δε µε την πιθανή χρήση του SRF, συχνά ζητούνται συγκεκριµένες προδιαγραφές σύστασης και τυποποίησης (pellets, fluff, κ.λ.π.). Θράκης Σελ. 19

20 Τα διάφορα συστήµατα βιολογικής ξήρανσης που εφαρµόζονται διαφοροποιούνται κυρίως ως προς τη διαµόρφωση του χώρου της ξήρανσης. Τα βασικά συστήµατα είναι τρία και περιγράφονται παρακάτω: Βιολογική Ξήρανση σε Καλυµµένους Σωρούς Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται από διάφορες εταιρίες σε Γερµανία, Αυστρία και Ιταλία και αποτελεί ένα απλό και σχετικά φθηνό σύστηµα που κυρίως έχει εφαρµογή σε µικρής κλίµακας εγκαταστάσεις ή σε απόβλητα που έχουν υποστεί κάποιο βαθµό διαλογής. Τα συστήµατα αυτά, συχνά εγκαθίστανται εντός των ΧΥΤΑ και δεν περιλαµβάνουν κτιριοδοµική υποδοµή, πλην βασικών ίσως χώρων όπως π.χ. φυλάκιο. Τα απορρίµµατα από το απορριµµατοφόρο, αφού αυτό ζυγισθεί, οδηγούνται µε φορτωτή σε χοάνη µονάδας λειοτεµαχισµού (shredding). Το µέγεθος τεµαχισµού είναι συνήθως 200 mm. Στην συνέχεια µπορεί προαιρετικά να γίνεται και κοσκίνηση ώστε να προκύψουν δύο κλάσµατα τα µεγαλύτερα από 80 mm και τα µικρότερα. Σε αυτήν την περίπτωση τα µεγαλύτερα έχουν πολύ µικρό οργανικό φορτίο και µπορούν να οδηγηθούν κατευθείαν σε ταφή. Τα τεµαχισµένα απορρίµµατα αφού τοποθετηθούν σε σωρούς µε χρήση φορτωτών, καλύπτονται από ειδική µεµβράνη. Η µεµβράνη αυτή είναι κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την έξοδο του παραγόµενου CO 2 και των υδρατµών, αλλά να αποτρέπει την έξοδο των οσµών. Η µεµβράνη επιπρόσθετα δεν επιτρέπει την είσοδο οµβρίων στο σωρό. Το οξυγόνο παρέχεται από κατάλληλα συστήµατα φυσητήρων και µε κατάλληλο σύστηµα διάτρητων σωλήνων εξασφαλίζεται η διασπορά του σε όλη την µάζα των απορριµµάτων. Οι αγωγοί µπορούν να τοποθετηθούν µε δύο τρόπους: είτε µε χρήση διάτρητου δαπέδου (in floor pipes) είτε µε την τοποθέτηση πλέγµατος αγωγών πάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης του σωρού (οn floor pipes). Κατά την διάρκεια της διεργασίας, όλα τα τµήµατα του συγκροτήµατος βιοσταθεροποίησης παρακολουθούνται όσον αφορά την θερµοκρασία και την υγρασία. Οι µετρούµενες παράµετροι καταγράφονται αυτόµατα και µέσω συστήµατος αυτοµατισµού ρυθµίζεται η παροχή οξυγόνου. Το σταθεροποιηµένο υλικό µετά την ολοκλήρωση της ξήρανσης, µπορεί να οδηγείται προς δεµατοποίηση και κατόπιν στο ΧΥΤ, ή προς µηχανική διαλογή για την ανάκτηση υλικών και την παραγωγή SRF όπως περιγράφηκε και προηγούµενα. Η εγκατάσταση τεµαχιστή και σωρών βρίσκεται σε ανοικτό, µή στεγασµένο χώρο, διαµορφωµένο ως «πλατεία». Εάν είναι επιθυµητός εξοπλισµός µηχανικής διαλογής, τότε αυτός θα είναι στεγασµένος (π.χ. σε µεταλλικό κτίριο µε βιοµηχανικό δάπεδο). Θράκης Σελ. 20

21 Σχήµα 4: Βιολογική Ξήρανση σε καλυµµένους σωρούς Βιολογική Ξήρανση σε Βιοµηχανικό Κτίριο εντός ενιαίας δεξαµενής Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται από δύο Ιταλικές εταιρίες και το διάγραµµα ροής της φαίνεται στην επόµενη εικόνα. Η εγκατάσταση διαµορφώνεται ως ενιαίος κλειστός χώρος εντός βιοµηχανικού κτιρίου και περιλαµβάνει την υποδοχή/δοσοµέτρηση, τον τεµαχισµό, τη βιολογική ξήρανση και τη µηχανική µετ-επεξεργασία. Σε όλο το χώρο λειτουργεί σύστηµα εξαερισµού που δηµιουργεί ελαφρά υποπίεση προς αποφυγή έκλυσης αερίων εκποµπών στον περιβάλλοντα χώρο. Ο αέρας που αναρροφάται οδηγείται διαµέσου των αστικών απορριµµάτων για την απαιτούµενη παροχή οξυγόνου σε αυτά και κατόπιν οδηγείται για καθαρισµό σε βιόφιλτρο. Φωτογραφία 10: Τµήµα Υποδοχής, τεµαχισµού και Βιολογικής Ξήρανσης απορριµµάτων Θράκης Σελ. 21

22 Ο χώρος της βιολογικής ξήρανσης διαµορφώνεται ως κλειστή ενιαία δεξαµενή, εντός της οποίας για καθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απορρίµµατα έρχονται σε εξαναγκασµένη επαφή µε ρεύµα αέρα. Με τον τρόπο αυτό εξελίσσονται αντιδράσεις αερόβιας αποικοδόµησης του οργανικού κλάσµατος. Ο χρόνος παραµονής για την παραγωγή ενός υλικού µε υγρασία περίπου 20% είναι κατ ελάχιστο 14 ηµέρες. Η διεργασία της ξήρανσης εξελίσσεται σε 24ωρη βάση. Το σταθεροποιηµένο υλικό απαλλαγµένο από οσµές προωθείται µέσω χοάνης σε ταινία µεταφοράς και εισέρχεται στο σύστηµα δεµατοποίησης. Η δεµατοποίηση µε κατάλληλη συµπίεση (πλησίον του 1τον/m 3 ) επιτυγχάνει σηµαντική µείωση του όγκου των απορριµµάτων που οδηγούνται σε ταφή. Τα δέµατα παραλαµβάνονται µε κλαρκ από την ταινία εξόδου του δεµατοποιητή και φορτώνονται σε οχήµατα µεταφοράς προς το ΧΥΤΑ. Εναλλακτικά, εάν είναι επιθυµητή η παραγωγή SRF για ενεργειακή αξιοποίηση, εντός του κτιρίου τοποθετείται µηχανολογικός εξοπλισµός για τη µηχανική διαλογή υλικών από το βιοσταθεροποιηµένο υλικό. Τότε το σταθεροποιηµένο υλικό δεν οδηγείται προς δεµατοποίηση αλλά αυτοµατοποιηµένα µέσω χοάνης και µεταφορικής ταινίας τροφοδοτείται σε κόσκινο µικρής διαµέτρου οπών (20 mm) όπου διαχωρίζεται το υπόλειµµα µεγέθους µικρότερου των 20 mm το οποίο και οδηγείται προς τον ΧΥΤΑ, από το χρήσιµο υλικό µεγαλύτερης διαµέτρου το οποίο οδηγείται προς εκ νέου κοσκίνηση σε κόσκινο των 120 mm. Το κλάσµα διερχόµενο από τις οπές (κλάσµα <120mm) οδηγείται προς αεροδιαχωρισµό για την ανάκτηση χαρτιού, πλαστικού, ΞΥΛ, δηλαδή των υλικών υψηλού ενεργειακού περιεχοµένου. Τα µή ανακτώµενα υλικά από τον αεροδιαχωρισµό αποτελούν υπόλειµµα το οποίο οδηγείται προς το ΧΥΤΑ. Το ρεύµα µεγέθους µεγαλύτερου των 120mm εµπλουτίζεται µε τα ελαφρά υλικά (χαρτί, πλαστικό, ΞΥΛ) και οδηγείται προς µαγνητικό διαχωρισµό και αλουµινοδιαχωρισµό για ανάκτηση των µετάλλων και τελικά την παραγωγή ενός σταθεροποιηµένου προϊόντος από χαρτί, οργανικό, πλαστικά και µικρή ποσότητα ανόργανων υλικών και προσµίξεων που µπορεί να διατεθεί ως καύσιµο (SRF). Ο διαχωρισµός των µετάλλων γίνεται µε µαγνητικό διαχωριστή ενώ ο διαχωρισµός του αλουµινίου µε διαχωριστή επαγωγικών ρευµάτων (eddy current separator) Βιολογική Ξήρανση σε βιοµηχανικό κτίριο, εντός διαµερισµάτων (boxes) Η µέθοδος αυτή είναι παρόµοια µε τη µέθοδο σε βιοµηχανικό κτίριο, µόνο που η ξήρανση δεν λαµβάνει χώρα σε δεξαµενή, αλλά σε τσιµεντένια ή µεταλλικά διαµερίσµατα κουτιά τα οποία µπορούν να παραλάβουν υλικό µία µέρας. Τα κουτιά τοποθετούνται είτε σε πλήρως στεγασµένο χώρο είτε σε ασφαλτοστρωµένη πλατεία κάτω από στέγαστρο, ανάλογα µε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της αδειοδοτούσας περιβαλλοντικής αρχής. Η µέθοδος εφαρµόζεται από δύο γερµανικές εταιρίες, αλλά σε διαφορετική κλίµακα σε ότι αφορά τη δυναµικότητα (η µία ασχολείται µε µικρές-µεσαίες µονάδες όχι µεγαλύτερες των τόνων ετησίως ενώ η άλλη µπορεί να προµηθεύσει πλήρη γκάµα συστηµάτων). Θράκης Σελ. 22

23 Η εισαγωγή αέρα γίνεται µέσω κατάλληλου δαπέδου και η παροχή ρυθµίζεται αυτόµατα µε µετρήσεις της θερµοκρασίας και του περιεχόµενου διοξειδίου του άνθρακα. Σε µισή περίπου µέρα η θερµοκρασία µέσα στα κουτιά ανεβαίνει στους 50oc και διατηρείται σε αυτά τα επίπεδα για 5 µε 10 µέρες (τυπικά 7). H χρήση των «κουτιών» επιταχύνει τις βιολογικές διεργασίες και εξασφαλίζει την απουσία οσµών. Το µεγαλύτερο ποσοστό του παρεχόµενου αέρα αφού εξέλθει από τα κουτιά, ψύχεται σε εναλλάκτη και κατόπιν επιστρέφει σε αυτά. Αυτό γίνεται αρκετές φορές µέχρις ότου τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα υπερβούν ένα όριο. Τότε ο αέρας οδηγείται προς επεξεργασία σε ένα αρκετά προηγµένο σύστηµα (Regenerative Thermal Oxidation RTO) προκειµένου να τηρούνται τα αυστηρά όρια που έχουν τεθεί στη Γερµανία σχετικά µε τις εκποµπές VOCs. Το συµπύκνωµα από την ψύξη του αέρα οδηγείται προς επεξεργασία υγρών αποβλήτων Όπως και στις προηγούµενες τεχνικές, το σταθεροποιηµένο υλικό απαλλαγµένο από οσµές µπορεί να προωθείται σε σύστηµα δεµατοποίησης και κατόπιν σε οχήµατα µεταφοράς προς το ΧΥΤΑ. Εναλλακτικά, εάν είναι επιθυµητή η παραγωγή SRF για ενεργειακή αξιοποίηση, εντός του κτιρίου τοποθετείται µηχανολογικός εξοπλισµός για τη µηχανική διαλογή υλικών από το βιοσταθεροποιηµένο υλικό. Ένα πλήρες διάγραµµα ροής φαίνεται στο επόµενο σχήµα Φωτογραφία 11: Κουτιά της γερµανικής εταιρίας Herhof (πηγή: Juniper, 2005) Θράκης Σελ. 23

24 Νεότερα Κουτιά προστίθενται στην εγκατάσταση Αρχικά Κουτιά Φωτογραφία 12: Κουτιά της γερµανικής εταιρίας Nehlsen (πηγή: Juniper, 2005) Είσοδος α.σ.α Τεµαχισµός Υπόλειµµα Μαγνήτης (Fe) Αλουµινοδιαχωριστής Πελλετοποιητής Ελαφρύ κλάσµα Ξήρανση Πυκνοµετρι κός διαχωρ. Βαρύ κλάσµα Καύσιµα Υλικά Επεξεργασία αερίων εκποµπών Πυκνοµετρικός διαχωρ. Μαγνήτης (Fe) Αλουµινοδιαχωριστής Επεξεργασία υγρών Υπόλειµµα Σχήµα 5: ιάγραµµα ροής βιοξήρανσης σε «κουτιά» (πηγή: Juniper, 2005) Το σταθεροποιηµένο υλικό αυτοµατοποιηµένα τροφοδοτείται σε πυκνοµετρικό διαχωριστή από όπου προκύπτουν δύο κλάσµατα το ελαφρύ και το βαρύ. Το Ελαφρύ Κλάσµα διέρχεται από µαγνήτη και αλουµινοδιαχωριστή (eddy current separator) για την ανάκτηση σιδηρούχων και µή σιδηρούχων µετάλλων. Το υλικό που αποµένει περιέχει ελαφριά καύσιµα υλικά που αναµιγνύονται µε τα αντίστοιχα Θράκης Σελ. 24

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός 4.1.1. Γενικά Σκοπός του Μηχανικού ιαχωρισµού (Μ ) είναι ο επιµερισµός µε µηχανικά µέσα των υλικών από µίγµα των σύµµικτων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Κατασκευή Μονάδας Συµπαραγωγής και Θερµότητας από Αστικά Απορρίµµατα µέσω Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ Ελένη Κυριάκου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Τι είναι το βιοαέριο Το βιοαέριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ι. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων είναι τεχνικές διατάξεις που αποτελούν κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από: 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων «Στερεά Απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείµενα που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή

Διαβάστε περισσότερα

.1. È Â ÚÈÛË ÈÎÈ ÎÒÓ

.1. È Â ÚÈÛË ÈÎÈ ÎÒÓ 17 2.1. È Â ÚÈÛË ÈÎÈ ÎÒÓ appleôúúèìì ÙˆÓ 2 18 appleôúú ÌÌ Ù ÛÙË ˆ Ì 1.1. ÈÛ ÁˆÁ Μία καθηµερινή δραστηριότητα του ανθρώπου είναι να απαλλαγεί από τα απορρίµµατα (σκουπίδια) τα οποία παράγει. Ως απορρίµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW.

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. Δ.Δ. Σαρακήνας, Δ. Καλαμπάκας, Π.Ε. Τρικάλων Π Ρ Ο Ε Τ ΟΙΜ Α Σ Ι Α Ι π π ο κ ρ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων ΒΟΛΙΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα