Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ,"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ATTIKHΣ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 15-17, ΤΚ ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΟΙ-ΑΘΘΝΑ Ρλθροφορίεσ: Τηζνθ Γκελζκα Τθλ.: Φαξ: ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Θμερομθνία: Αρικ. Ρρωτ.: Φ41.1/2946 ΑΠΟΦΑΘ ΘΕΜΑ: «Ρρόςλθψθ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (ΕΕΡ) για το διδακτικό ζτοσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των Ρράξεων «Ανάπτυξη Τποςτηρικτικϊν Δομϊν για την Ζνταξη και υμπερίληψη ςτην Εκπαίδευςη των Μαθητϊν με Αναπηρία ή/και Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ - Μετατροπή του Ειδικοφ χολείου ςε Κζντρο Τποςτήριξησ Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ» -ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ». Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ, Ζχοντασ υπόψθ: 1. Το άρκρο 90 του ΡΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίθςθ τθσ Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και Κυβερνθτικά Πργανα». 2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει. 3. Τισ διατάξεισ του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο » ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α) «Διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ του Κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ και άλλεσ διατάξεισ». 4. Το άρκρο 13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 5. Τισ διατάξεισ του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ».

2 6. Τισ διατάξεισ του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α) «Κάλυψθ δαπανϊν μετακινοφμενων υπαλλιλων», όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) «Ρροςταςία τθσ εκνικισ οικονομίασ Επείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ». 7. Τισ διατάξεισ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α) «Δομι και λειτουργία τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 8. Τισ διατάξεισ του άρκρου 17 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α) «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 39, παρ. 4 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α) και ιςχφει. 9. Τισ διατάξεισ του Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88/Α) «Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ για τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρίεσ και του Ρροαιρετικοφ Ρρωτοκόλλου ςτθ Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρία». 10. Τισ υπϋ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ : ΒΛ4Ι9-Ν7Ψ), 15007/ (ΑΔΑ: ΒΛ4Ι9-63ΥΗ) και 23662/ (ΑΔΑ : ΒΛ1Θ9-04Η) Αποφάςεισ ζνταξθσ των πράξεων «Ανάπτυξθ Υποςτθρικτικϊν Δομϊν για τθν Ζνταξθ και Συμπερίλθψθ ςτθν Εκπαίδευςθ των Μακθτϊν με Αναπθρία ι/και Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ - Μετατροπι του Ειδικοφ Σχολείου ςε Κζντρο Υποςτιριξθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ - ΑΡ1, ΑΡ2 και ΑΡ3» όμοιεσ Αποφάςεισ, κακϊσ και τα εγκεκριμζνα Τεχνικά Δελτία των Ρράξεων. 11. Τισ με αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛ1Θ9-ΔΜΒ) και 23661/ (ΑΔΑ: ΒΛ1Θ9-ΞΞΧ) Αποφάςεισ για τθν 1θ Τροποποίθςθ τθσ Ρράξθσ «Ανάπτυξθ Υποςτθρικτικϊν Δομϊν για τθν Ζνταξθ και Συμπερίλθψθ ςτθν Εκπαίδευςθ των Μακθτϊν με Αναπθρία ι/και Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ - Μετατροπι του Ειδικοφ Σχολείου ςε Κζντρο Υποςτιριξθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ»-ΑΡ1 και ΑΡ2 αντίςτοιχα, κακϊσ και τα εγκεκριμζνα Τεχνικά Δελτία των Ρράξεων. 12. Τθν με αρ. πρωτ / 21/10/2013 απόφαςθ ζγκριςθσ υλοποίθςθσ με χριςθ ιδίων μζςων (αυτεπιςταςία) από τον Τελικό Δικαιοφχο του Υποζργου 1 με τίτλο «Υλοποίθςθ Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ Υποςτθρικτικϊν Δομϊν Ζνταξθσ για τθν Εκπαίδευςθ των μακθτϊν με αναπθρία και Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ», ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ με κωδικό MIS και τίτλο «Ανάπτυξθ Υποςτθρικτικϊν Δομϊν για τθν Ζνταξθ και Συμπερίλθψθ ςτθν Εκπαίδευςθ των μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ - Μετατροπι του Ειδικοφ Σχολείου ςε Κζντρο Υποςτιριξθσ Ειδικισ Αγωγισ Εκπαίδευςθσ» - Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1:«Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ Σφγκλιςθσ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (ΕΡ) «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» 13. Τθν με αρ. πρωτ / 21/10/2013 απόφαςθ ζγκριςθσ υλοποίθςθσ με χριςθ ιδίων μζςων (αυτεπιςταςία) από τον Τελικό Δικαιοφχο του Υποζργου 1 με τίτλο «Υλοποίθςθ Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ Υποςτθρικτικϊν Δομϊν Ζνταξθσ για τθν Εκπαίδευςθ των μακθτϊν με αναπθρία και Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ», ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ με κωδικό με κωδικό MIS και τίτλο «Ανάπτυξθ Υποςτθρικτικϊν Δομϊν για τθν Ζνταξθ και Συμπερίλθψθ ςτθν Εκπαίδευςθ των μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ - Μετατροπι του Ειδικοφ Σχολείου ςε Κζντρο Υποςτιριξθσ Ειδικισ Αγωγισ Εκπαίδευςθσ» - Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 2: «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 3 περιφζρειεσ Σταδιακισ Εξόδου» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (ΕΡ) «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ». 14. Τθν αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ9-2Ε8) Απόφαςθ Ζγκριςθσ του Οδθγοφ Υλοποίθςθσ και Εφαρμογισ Φυςικοφ Αντικειμζνου και Διαχείριςθσ Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Υποζργου 1 των Ρράξεων «Ανάπτυξθ Υποςτθρικτικϊν Δομϊν για τθν Ζνταξθ και Συμπερίλθψθ ςτθν Εκπαίδευςθ των μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ - Μετατροπι του Ειδικοφ Σχολείου ςε Κζντρο Υποςτιριξθσ Ειδικισ

3 Αγωγισ Εκπαίδευςθσ» Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3 αντίςτοιχα του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και τον αρ. πρωτ / Οδθγό Υλοποίθςθσ των Ρράξεων. 15. Τθν ΔΙΡΡ/Φ.ΕΓΚ.10/124/23961/ απόφαςθ τθσ ΡΥΣ 33/2006 (άρκρο 2 παρ. 1) για τθν περί Ζγκριςθσ για τθν κίνθςθ διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ δζκα χιλιάδων οκτακοςίων (10.800) Εκπαιδευτικϊν (Αναπλθρωτϊν, Ωρομιςκίων και με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου) κακϊσ και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Ρροςωπικοφ, με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, για το ςχολικό ζτοσ , ςτθν Ρρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ (Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων) 16. Τθν ΔΙΡΡ/Φ.ΕΓΚ.10/148/30174/ απόφαςθ τθσ ΡΥΣ 33/2006 (άρκρο 2 παρ. 1) περί Ζγκριςθσ για τθν κίνθςθ διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) Εκπαιδευτικϊν (Αναπλθρωτϊν, Ωρομιςκίων και με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου) κακϊσ και Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Ρροςωπικοφ, με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, για το ςχολικό ζτοσ , ςτθν Ρρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ (Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων). 17. Το με αρ. πρωτ /Γ6/ ζγγραφο του ΥΡΑΙΘ με το οποίο χορθγοφνται πιςτϊςεισ για πρόςλθψθ αναπλθρωτϊν ΕΕΡ ςτο πλαίςιο των Ρράξεων «Ανάπτυξθ Υποςτθρικτικϊν Δομϊν για τθν Ζνταξθ και Συμπερίλθψθ ςτθν Εκπαίδευςθ των μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ - Μετατροπι του Ειδικοφ Σχολείου ςε Κζντρο Υποςτιριξθσ Ειδικισ Αγωγισ Εκπαίδευςθσ». 18. Τθ με αρ. πρωτ. 1/ Ρράξθ του Ρεριφερειακοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (ΡΥΣΕΕΡ). 19. Τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ των ΣΔΕΥ. ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ Ρροςλαμβάνονται προςωρινοί αναπλθρωτζσ Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (ΕΕΡ) με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςε Κζντρα Υποςτιριξθσ ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ) για να προςφζρουν υποςτθρικτικό ζργο ςε ΕΔΕΑΥ των ΣΔΕΥ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ υπθρεςίασ ςτα Γραφεία τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ τθσ βακμίδασ ςτθν οποία τοποκετοφνται, τουσ παρακάτω ωσ εξισ: ΠΕ 23- Ψυχολόγων 1. Ατςιδάκου Ελζνθ ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Δ.Σ. Καλλικζασ του 2 ου ΣΔΕΥ Δϋ Ακθνάσ. 2. Βλάχου Μαριανίκθ ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ 2 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά του 4 ου ΣΔΕΥ Ρειραιά. 3. Βοϊκλι Καλλιόπθ ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ ΕΕΕΕΚ Τυφλϊν-Ρολυαναπιρων Αιγάλεω του 7 ο ΣΔΕΥ Γϋ 4. Ηαχαροποφλου Άννα ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Δ.Σ. Αυτιςτικϊν Ρειραιά του 3 ου ΣΔΕΥ Ρειραιά.

4 5. Κατςαράκθ Ελιςάβετ ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Γυμνάςιο-Λφκειο Κωφϊν & Βαρθκόων Αργυροφπολθσ του 7 ου ΣΔΕΥ Δϋ 6. Κοφκουτα Αφροδίτθ ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο Αγ. Δθμθτρίου του 3 ου ΣΔΕΥ Δϋ 7. Κουςτζνθ Ιωάννα ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ ΕΕΕΕΚ Αγ. Δθμθτρίου του 5 ου ΣΔΕΥ Δϋ 8. Κυρίτςθ Κωνςταντίνα ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Δ.Σ. ΡΙΚΡΑ Βοφλασ του 7 ου ΣΔΕΥ Ανατολικισ Αττικισ. 9. Κυροφςθσ Γρθγόριοσ ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά του 2 ου ΣΔΕΥ Ρειραιά. 10. Λζκκα Ελζνθ ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Δ.Σ. Εγκεφαλικισ Ραράλυςθσ Αργυροφπολθσ του 8 ου ΣΔΕΥ Δϋ 11. Μπριντάκθ Ραραςκευι ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Νθπιαγωγείο Ηεφυρίου του 4 ου ΣΔΕΥ Δυτικισ Αττικισ. 12. Ραναγιωτακοποφλου Ιωάννα-Σταματίνα ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ ΤΕΕ Ειδικισ Αγωγισ Αιγάλεω του 8 ου ΣΔΕΥ Γϋ 13. Σαμαρτηι Κυριακι ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Γυμνάςιο-Λφκειο Ιλίου του 9 ου ΣΔΕΥ Γϋ 14. Σωτθροποφλου Ραραςκευι ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Δ.Σ. Ν. Μάκρθσ- Ραμμακαρίςτου του 1 ου ΣΔΕΥ Ανατολικισ Αττικισ. 15. Φάνθ Μαρία ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Δ.Σ. για Κινθτικά Ρροβλιματα του 1 ου ΣΔΕΥ Γϋ ΠΕ 30- Κοινωνικϊν Λειτουργϊν 1. Αντωνάτοσ Αλζξανδροσ ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Αμαρουςίου ϋϋσικιαρίδειοϋϋ του 4 ου ΣΔΕΥ Βϋ 2. Βανικιϊτθ Μαρία ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Δ.Σ. Μεταμόρφωςθσ του 7 ου ΣΔΕΥ Βϋ 3. Βαρκάδου Στυλιανι-Ειρινθ ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ 1 ου Ειδικοφ Δ.Σ. Κορυδαλλοφ του 6 ου ΣΔΕΥ Ρειραιά. 4. Βολκίδθσ Μιχαιλ ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ ΤΕΕ Ειδικισ Αγωγισ Ιλίου του 10 ου ΣΔΕΥ Γϋ 5. Γιαλαμά Φιλιππία ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Δ.Σ. Εγκεφαλικισ Ραράλυςθσ Αργυροφπολθσ του 8 ου ΣΔΕΥ Δϋ 6. Γιαννακοποφλου Αγγελικι ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ ΕΕΕΕΚ Αγ. Δθμθτρίου του 5 ου ΣΔΕΥ Δϋ 7. Δρόλαπα Ευκυμία ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Δ.Σ. Ιλίου του 5 ου ΣΔΕΥ Γϋ 8. Λαμποβιτιάδθ Μαρία ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ ΕΕΕΕΚ Ν. Θρακλείου του 3 ου ΣΔΕΥ Βϋ 9. Μπαρμπζρθσ Ιωάννθσ ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ ΤΕΕ Ειδικισ Αγωγισ Αιγάλεω του 8 ου ΣΔΕΥ Γϋ 10. Νικοςλαβινοφ Ελζνθ ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά του 2 ου ΣΔΕΥ Ρειραιά. 11. Οικονόμου Μαρία-Ελζνθ ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ ΕΕΕΕΚ Τυφλϊν- Ρολυαναπιρων Αιγάλεω του 7 ο ΣΔΕΥ Γϋ

5 12. Ραπαδθμθτρίου Εκάβθ ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο Αγ. Δθμθτρίου του 3 ου ΣΔΕΥ Δϋ 13. Ροςονίδου Πλγα ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Δ.Σ. Θρακλείου του 2 ου ΣΔΕΥ Βϋ 14. Σιμίρθ Ακαναςία ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω του 6 ου ΣΔΕΥ Γϋ 15. Σίντρου Ελευκερία ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Δ.Σ. ςτο φάςμα του Αυτιςμοφ του 2 ου ΣΔΕΥ Γϋ 16. Τςιρογιάννθ Χριςτίνα ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Δ.Σ. Αγ. Δθμθτρίου του 4 ου ΣΔΕΥ Δϋ 17. Φράγκου Αγγελικι ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ Ειδικό Δ.Σ. Εγκεφαλικισ Ραράλυςθσ Αργυροφπολθσ του 8 ου ΣΔΕΥ Δϋ Θ πρόςλθψθ αυτι πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των Ρράξεων «Ανάπτυξη Τποςτηρικτικϊν Δομϊν για την Ζνταξη και υμπερίληψη ςτην Εκπαίδευςη των μαθητϊν με αναπηρία ή/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ - Μετατροπή του Ειδικοφ χολείου ςε Κζντρο Τποςτήριξησ Ειδικήσ Αγωγήσ Εκπαίδευςησ» ΑΡ 1, 2 και 3 του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ». Ο Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ Δθμιτριοσ Γκίνθσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ,

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ, ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ATTIKHΣ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ ----- ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 15-17,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ,

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ, ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΡΑΣΙΑ ΤΠΡΤΡΓΕΙΡ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΟΑ ΜΑΙ ΘΡΘΜΕΤΞΑΣΩΟ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΘ ΔΙΕΤΘΤΟΘ Π/ΘΞΙΑ & Δ/ΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ ΔΤΣΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΞΘΞΑ ΕΙΔΙΜΘ ΑΓΩΓΘ Διεφκυνςθ: Ξακρυγιάννθ 5 Μοηάνθ Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ

Ο Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ Ρ/ΚΜΛΑΣ & Δ/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΑΤΤΛΚΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΔΛΟΛΚ. & ΟΛΚ. ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ TMHMA Α ----- Ταχ. Δ/νςθ :Αν. Τςόχα 15-17

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πε ριφερε ιακόσ Δ ιευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δ υτικισ Μακεδονίασ

Ο Πε ριφερε ιακόσ Δ ιευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δ υτικισ Μακεδονίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650 Ηράκλειο, 14-5-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650 ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Β ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: Σχολικζσ Μονάδεσ Δ/νςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιθερειακός Διεσθσνηής Εκπαίδεσζης Αηηικής

Ο Περιθερειακός Διεσθσνηής Εκπαίδεσζης Αηηικής Αθήνα, 25-08-2017 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ Ρ/ΚΜΛΑΣ & Δ/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΑΤΤΛΚΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΔΛΟΛΚ. & ΟΛΚ. ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ TMHMA Α ----- Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ Δ/ΝΣΘ Ρ. & Δ. ΕΚΡ/ΣΘΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΘΣ ΑΥΤΟΤΕΛΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σροποποίηςη Απόφαςησ υγκρότηςησ χολικϊν Δικτφων Εκπαίδευςησ και Τποςτθριξησ».

ΘΕΜΑ: «Σροποποίηςη Απόφαςησ υγκρότηςησ χολικϊν Δικτφων Εκπαίδευςησ και Τποςτθριξησ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αιγάλεω, Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Σοποκζτθςθ Τποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γ Ακινασ.

Αιγάλεω, Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Σοποκζτθςθ Τποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γ Ακινασ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Γϋ ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σαχ. Δ/νςθ: Μάκρθσ 3, Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

Ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σαχ. Δ/νςθ: :Μακρυγιάννθ 5 Σ.Κ. Πόλθ: :50 132- Κοηάνθ Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΘ ΔΙΕΤΘΤΟΘ ΠΡΩΣΡΒΑΘΞΙΑ ΜΑΙ ΔΕΤΣΕΡΡΒΑΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ ΜΡΘΣΘ ΑΤΣΡΣΕΝΘ ΔΙΕΤΘΤΟΘ ΔΙΡΙΜΘΣΙΜΘ, ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΜΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΜΘ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ενθμζρωςθ για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ και τθν ςτιριξθ μακθτϊν που δεν αυτοεξυπθρετοφνται»

Θζμα : «Ενθμζρωςθ για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ και τθν ςτιριξθ μακθτϊν που δεν αυτοεξυπθρετοφνται» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ Γϋ ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςληψη οδηγϊν και ςυνοδϊν ςχολικϊν λεωφορείων των χολικϊν Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ (ΜΕΑΕ)»

ΘΕΜΑ: «Πρόςληψη οδηγϊν και ςυνοδϊν ςχολικϊν λεωφορείων των χολικϊν Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ (ΜΕΑΕ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Γ' Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Περιφερειακι Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

Θ Περιφερειακι Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΧΣΡΧΤΓΕΙΡ ΣΑΙΔΕΙΑΥ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘΥ ΜΑΙ ΘΤΘΥΜΕΧΞΑΦΩΟ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΤΩΦΡΒΑΘΞΙΑΥ & ΔΕΧΦΕΤΡΒΑΘΞΙΑΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ Φαχ. Δ/νςθ :Ξακρυγιάννθ 22 Φ.Μ. Σόλθ :50100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο : «Διαδικαςία επαναφοίτθςθσ μακθτϊν ςτα Νθπιαγωγεία για το ςχολικό ζτοσ »

ΘΕΜΑ 1ο : «Διαδικαςία επαναφοίτθςθσ μακθτϊν ςτα Νθπιαγωγεία για το ςχολικό ζτοσ » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 16-4-2018 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/15/2807 ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: Σχολικζσ Μονάδεσ Δ/νςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016/2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 7/12/2018 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016/2017 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η. Κοηάνθ, Αρ. Ρρωτ.: 4902

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η. Κοηάνθ, Αρ. Ρρωτ.: 4902 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β40Ζ9-ΖΨΜ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΗ

ΑΔΑ: Β40Ζ9-ΖΨΜ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΗ ΑΔΑ: Β40Ζ9-ΖΨΜ Επεξεργασία από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΟΤ ΑΛΛΙΩ ΔΡΑΕ ΑΛΛΙΩ

ΚΕΨΟΤ ΑΛΛΙΩ ΔΡΑΕ ΑΛΛΙΩ ΚΕΨΟΤ ΑΛΛΙΩ ΔΡΑΕ ΑΛΛΙΩ Μάρτιοσ 2018: Μινασ ενθμζρωςθσ και εξοικείωςθσ με τθν αναπθρία ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΦΑΜΑΣΟ» Σετάρτθ, 28 Μαρτίου 2018, 10:00-15:00μμ Συνεδριακό

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι:

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ. Σρίπολη, Αρ. Πρωτ.: 6257 ΑΠΟΦΑΗ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ. Σρίπολη, Αρ. Πρωτ.: 6257 ΑΠΟΦΑΗ 1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ : Σ. εχιώτθ 38-40 Σ.Κ. Πόλθ : 22132 ΣΡΙΠΟΛΘ Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ. http://didefth.gr 1. Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : Μαροφςι, 6 Λουλίου 2011 Αρ. Ρρωτ. 75266/Δ2 Βακμόσ Ρροτερ: ΕΞ.

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ. http://didefth.gr 1. Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : Μαροφςι, 6 Λουλίου 2011 Αρ. Ρρωτ. 75266/Δ2 Βακμόσ Ρροτερ: ΕΞ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ Α/ΚΜΛΑΣ & Β/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναςυγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Περιφερειακισ Ενότθτασ Ξάνκθσ»

ΘΕΜΑ: «Αναςυγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Περιφερειακισ Ενότθτασ Ξάνκθσ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κθφιςιά 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αρικ. πρωτ.: 18437 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Ρ. & Δ. ΕΚΡ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΗΣ ΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Γϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναςυγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Περιφερειακισ Ενότθτασ Ζβρου»

ΘΕΜΑ: «Αναςυγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Περιφερειακισ Ενότθτασ Ζβρου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρεριφερειακι Διευκφντρια Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

Θ Ρεριφερειακι Διευκφντρια Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σαχ. Δ/νςθ :Μακρυγιάννθ 22 Σ.Κ. Πόλθ :50100 - Κοηάνθ Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : 151 80 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Ρ. & Δ. ΕΚΡ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΗΣ ΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Γϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ : Ρα διατθρθκεί μζχρι : Βακμόσ Υροτερ: ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοθζη, Αριθ. Ρρωτ. : 348

Φιλοθζη, Αριθ. Ρρωτ. : 348 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ Δ/ΝΣΘ Ρ. & Δ. ΕΚΡ/ΣΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ ο Ρ.Ε.Κ. ΑΘΘΝΑΣ ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ταχ. Δ/νςθ: Ανδρζα Μεταξά 7 Τ.Κ. 1537 Φιλοκζθ Ακινα Ρλθροφορίεσ: Μανάρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ Τλοποίθςθσ και Εφαρμογισ Φυςικοφ Αντικειμζνου. και Διαχείριςθσ Οικονομικοφ Αντικειμζνου. τθσ Πράξθσ

Οδθγόσ Τλοποίθςθσ και Εφαρμογισ Φυςικοφ Αντικειμζνου. και Διαχείριςθσ Οικονομικοφ Αντικειμζνου. τθσ Πράξθσ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Δ Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Προσ : Τ.Κ. - Ρόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.:13681 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη: Νουφάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αλεξανδροφπολθ, 25/6/2018 Αρικ. Πρωτ.: 5232 ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΒΡΟΤ Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποκετιςεισ υπεράρικμων και οριςτικοποίθςθ μετακζςεων εκπαιδευτικών τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ξάνκθσ».

ΘΕΜΑ: «Τοποκετιςεισ υπεράρικμων και οριςτικοποίθςθ μετακζςεων εκπαιδευτικών τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ξάνκθσ». ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΘ ΑΤΣΟΣΕΛΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ Πρόςκετθσ Διδακτικισ τιριξθσ » Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ Πρόςκετθσ Διδακτικισ τιριξθσ » Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Εϋ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανόγραμμα ηης Διεύθσνζης Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης Έβροσ για ηο ζτολικό έηος Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Αποςτολακοφδησ Στζργιοσ

Οργανόγραμμα ηης Διεύθσνζης Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης Έβροσ για ηο ζτολικό έηος Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Αποςτολακοφδησ Στζργιοσ Οργανόγραμμα ηης Διεύθσνζης Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης Έβροσ για ηο ζτολικό έηος 2018-2019 Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Αποςτολακοφδησ Στζργιοσ Τηλεθωνικό Κένηρο: 25513-55370-80 Κεντρικι υπθρεςία: e-mail: mail@dide.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΠΟΦΑΗ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΠΟΦΑΗ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Βακμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογι μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ λόγω αναπθρίασ ςε υπαλλιλουσ που απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου κανονιςτικά κακοριςμζνου»

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογι μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ λόγω αναπθρίασ ςε υπαλλιλουσ που απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου κανονιςτικά κακοριςμζνου» ΑΔΑ: ΒΕΤΩΧ-ΔΞΜ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής,

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Τσόχα 1-17,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικι Τπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του Τ.ΠΑΙ.Θ.

Ειδικι Τπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του Τ.ΠΑΙ.Θ. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ ΣΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Σαχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Σ.Κ. - Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Θεςςαλονίκθ, Αρικμ. Πρωτ.: 21851

ΑΠΟΦΑΗ. Θεςςαλονίκθ, Αρικμ. Πρωτ.: 21851 Θεςςαλονίκθ, 24.07.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Αρικμ. Πρωτ.: 21851 ΑΠΟΦΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΙΟΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΗΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΝΑΔΙΟΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΗΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΑΝΑΔΙΟΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΗΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ ΔΟΜΕΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΗΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Θζμα: «Κδρυςθ Σάξεων Τποδοχισ (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.»

ΑΠΟΦΑΗ. Θζμα: «Κδρυςθ Σάξεων Τποδοχισ (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.» ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Ακινα, 30 /08/2018 Αρ. πρωτ.: Φ.22.1/13239 Σαχ. Δ/νςθ : Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ KAI Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για υποβολι προτάςεων προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου

Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για υποβολι προτάςεων προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Αν. Τςόχα 36 Τ.Κ. - Ρόλθ : 115 21 Αμπελόκθποι, ΑΘΗΝΑ Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΣΟΤΓΚΡΑΝΗ ΦΩΣΕΙΝΗ-ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ Αθήνα, 13-01-2016 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΝΣΟ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΡΑΣΙΑ ΤΠΡΤΡΓΕΙΡ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΟΑ ΜΑΙ ΘΡΘΜΕΤΞΑΣΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθφντρια Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ηπείρου,

Η Περιφερειακή Διευθφντρια Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ηπείρου, ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΠΑΚΔΕΚΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΚ ΙΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΚΦΕΡΕΚΑΚΗ ΔΚΕΤΙΤΝΗ Π/ΙΜΚΑ & Δ/ΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ ΗΠΕΚΡΟΤ ΤΠΗΡΕΚΑ ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΗ ΚΑΚ ΟΚΚΟΝΟΜΚΚΗ ΤΠΟΣΗΡΚΞΗ ΣΜΗΜΑ Α' ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΩΝ ΤΠΟΙΕΕΩΝ Διεφθυνςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οριςμόσ Εξεταςτικϊν Κζντρων Ειδικϊν Μακθμάτων και κατανομι υποψθφίων 2014.

ΘΕΜΑ : Οριςμόσ Εξεταςτικϊν Κζντρων Ειδικϊν Μακθμάτων και κατανομι υποψθφίων 2014. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΤΣΘΡΙΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ09-ΡΞ7 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ. Μαροφςι 19/09/2012. Αρικμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β4Θ09-ΡΞ7 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ. Μαροφςι 19/09/2012. Αρικμ. Πρωτ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑΣ Μαροφςι 19/09/2012 Αρικμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ. Θράκλειο, 06/12/2017 Αρικμ. Πρωτ.: 13406

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ. Θράκλειο, 06/12/2017 Αρικμ. Πρωτ.: 13406 ΝΡΣΘΣΕ ΣΟ ΔΙΔΙΚΣΤΟ EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΣΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙ,ΕΡΕΤΝ ΚΙ ΘΡΘΚΕΤΜΣΩΝ Θράκλειο, 06/12/2017 ρικμ. Πρωτ.: 13406 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΘΜΙ ΚΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΘΜΙ ΕΚΠΙΔΕΤΘ ΚΡΘΣΘ Σαχ. Δ/νςθ : Λ.Κνωςοφ 6 Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αποτελζςματα επιλογήσ αιτήςεων για επιχορήγηςη ςτο πλαίςιο τησ δράςησ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΤΜΠΡΑΞΕΙ Grundtvig ζτουσ 2011

Θζμα: Αποτελζςματα επιλογήσ αιτήςεων για επιχορήγηςη ςτο πλαίςιο τησ δράςησ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΤΜΠΡΑΞΕΙ Grundtvig ζτουσ 2011 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ Εκπαίδευςη και Πολιτιςμόσ Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηςη GRUNDTVIG ΙΔΥΜΑ ΚΑΤΙΚΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι:

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ----- ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Σ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Α Αθήνασ

Ο Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Α Αθήνασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Α ΑΘΗΝΑ ------------ Σαχ. Δ/νςη: Δώρου 9, 104 32, Αθήνα http://dipe-a-athin.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 7 ο Εξάμηνο Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ Ακαδθμαϊκι Χρονιά: 2011 2012 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βζργοσ (Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ) Β.Ν. Γρθγοριάδθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ακινα, 18 Ιανουαρίου 2018 ΑΙΘ.ΡΩΤ.: ΔΕΛ Β ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ακινα, 18 Ιανουαρίου 2018 ΑΙΘ.ΡΩΤ.: ΔΕΛ Β ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Νίκησ 5-7 Σαχ. Κϊδικασ : 10563 Αθήνα Πληροφορίεσ : Σηλζφωνο : 210-3332000 Fax : E-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτφου Πρόληψησ και Αντιμετϊπιςησ των φαινομζνων χολικήσ Βίασ και Εκφοβιςμοφ»

«Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτφου Πρόληψησ και Αντιμετϊπιςησ των φαινομζνων χολικήσ Βίασ και Εκφοβιςμοφ» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτφου Πρόληψησ και Αντιμετϊπιςησ των φαινομζνων χολικήσ Βίασ και Εκφοβιςμοφ» Άξονεσ Προτεραιότητασ 1, 2 και 3, του Ε.Π. «Εκπαίδευςη και Διά Βίου Μάθηςη» ΕΠΑ 2007-2013 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα : 31/ 10 / 2016 Αρίκμ. πρωτ.: 72152/11513

Ιωάννινα : 31/ 10 / 2016 Αρίκμ. πρωτ.: 72152/11513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ - ΑΠΟΘΗΚΗ Πλθρ.:. αρακατςάνου Σαχ. Δ/νςθ: Καπλάνθ 7, Ιωάννινα τ.κ 45444 Σθλ.: 2653 6390 FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Σάξεων Τποδοχισ (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. (Β ΦΑΗ)

Κδρυςθ Σάξεων Τποδοχισ (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. (Β ΦΑΗ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ Αθήνα, 07/11/2017 Αρ. πρωτ. Φ.22.1/17244 Σαχ. Δ/νςη Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9Σ9-ΘΞ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ

ΑΔΑ: 4Α9Σ9-ΘΞ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ A Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Α Ξ Η 1 9 θ

Ρ Α Ξ Η 1 9 θ Ρ Α Ξ Η 1 9 θ 07-0 6-2 0 1 9 Στθ Λιβαδειά ςιμερα 07 Ιουνίου 2019, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 08:00 π.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Ρ.Ε. Βοιωτίασ, το Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. Βοιωτίασ, που ςυγκροτικθκε με τθν αρικμ. Φ.Αποφ./281/17-01-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ. Πόλη: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα: http://pelop.pde.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 5 Εκπαιδευτικι πολιτικι και ζνταξθ Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι νομοκεςία Νομικό και κεςμικό πλαίςιο

Μάκθμα 5 Εκπαιδευτικι πολιτικι και ζνταξθ Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι νομοκεςία Νομικό και κεςμικό πλαίςιο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 5 Εκπαιδευτικι πολιτικι και ζνταξθ Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι νομοκεςία Νομικό και κεςμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Λουκάς Παπαδήμος Υπουργοί Υπουργείο Υπουργόσ Τθλζφωνο FAX Ηλεκτρονικζσ & Ταχυδρομικζσ Διευκφνςεισ, emails, θλεκτρονικι φόρμα επικοινωνίασ Αντιπρόεδροσ Θεόδωροσ 2131502100 2103227544 Επίςθμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Αϋ Ακινασ

Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Αϋ Ακινασ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ Δ/ΝΣΘ Ρ. ΚΑΛ Δ. ΕΚΡ/ΣΘΣ ΑΤΤΛΚΘΣ Δ/ΝΣΘ Α/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ Α ΑΚΘΝΑΣ ΤΜΘΜΑ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΚΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νςη: Δώρου 9 T.K. Πόλη: 104 32

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κδρυςθ του Διαπεριφερειακοφ Θεματικοφ Δικτφου «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» για τα ςχολικά ζτθ

ΘΕΜΑ: Κδρυςθ του Διαπεριφερειακοφ Θεματικοφ Δικτφου «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» για τα ςχολικά ζτθ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Κομοτθνι, 08-04-2019 Αρικμ. Πρωτ. Φ.34/3648 ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ Δ/ΝΣΘ Ρ/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Ρ. & Δ. ΕΚΡ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΗΣ ΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Γϋ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΧΟΛ. ΕΣΟ 2014-15 «Σο ηλεκτρονικό περιοδικό του χολείου μασ ϋϋσα παιδία γράφειϋϋ, Άρθρα και υμβουλζσ για την ψυχική υγεία των Εφήβων» Τπεφθυνη Καθηγήτρια: Καρτςάκθ οφία κλ. ΠΕ19

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθοσ, 7/11/2016 Αρ. Πρωτ.:155

Ζάκυνθοσ, 7/11/2016 Αρ. Πρωτ.:155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠ/Θ ΗΑΚΤΝΘΟΤ (ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΘΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

19,1 18,4 27,5 **** Μ/Ο Ε.Ε 10/27

19,1 18,4 27,5 **** Μ/Ο Ε.Ε 10/27 Ο.Λ.Μ.Ε. 2011 Κατανομή του εβδομαδιαίου όγκου εργαςίασ των εκπαιδευτικών πλήρουσ απαςχόληςησ ςε ώρεσ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη ςτισ 27 χώρεσ τησ Ε.Ε. Πθγι Ευρυδίκθ: Αρικμοί Κλειδιά τθσ Εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Τι EINΑΙ τα Κζντρα Κοινότητασ One stop Shop Δομζσ ςυμπλθρωματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΓΕΩΡΓΙΑ Δ/ΝΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΗΩΩΝ Σμήμα: Μελιςςοκομίασ Σθροτροφίασ και Λοιπϊν Ηωικϊν Οργανιςμϊν Πληροφορίεσ: Μ.

Διαβάστε περισσότερα