ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 6.337,34 Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκελνπ ΦΠΑ 24%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 6.337,34 Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκελνπ ΦΠΑ 24%"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2η Τ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΤ «ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ» - Γ.Ν. Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΒΟΤΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Τ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ 1. ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ 2. ΣΖΝ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 3. ΚΖΜΓΖ ΡΟΓΟ: 18/5/2018 ΑΡΗΘΜ. ΠΡΩΣ.: Σαρ.Γ/λζε:ΑΓΗΟΗ ΑΠΟΣΟΛΟΗ Σει: Fax: Πιεξνθνξίεο: Εαγνπξήο Δ. ΔΡΓΟ:<< Παξεκβάζεηο ζηνπο ρώξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ ηνπ Γ.Ν.Ρόδνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο >> ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 6.337,34 Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκελνπ ΦΠΑ 24% ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (ΔΣΤ 1.18) πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ.102/87 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ.103/97 θαη ηελ Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.αξ.Γ17γ/14/7/ΦΝ294/2002 γηα κηθξά έξγα (κέρξη Δπξώ). Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 1

2 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ρφδνπ (Γ.Ν.Ρ.) πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (άξζξν 117 Ν.4412/2016), γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Παξεκβάζεηο ζηνπο ρώξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ ηνπ Γ.Ν.Ρόδνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο». Σν έξγν ζα πινπνηεζεί απφ ην Γ.Ν.Ρ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ102/87 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην ΠΓ103/97 (Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο) θαη ηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. αξ. Γ17/γ/14/7/ΦΝ294/2002 (Καζνξηζκφο πνζνχ γηα απ επζείαο αλάζεζε ή δηαγσληζκνχ κεηαμχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνζθαινπκέλσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε κηθξψλ έξγσλ ή εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο (ΠεΤ) ή άιισλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο). Σν έξγν έρεη πξνυπνινγηζκφ 6.337,34. ην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απξφβιεπηα, ην εξγνιαβηθφ φθεινο, ν Φ.Π.Α. (24%), θαζψο θαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηοδειαδή:α. Φφξνο Δηζνδήκαηνο. 3% Β. i. ΔΣΑΚΓΔ 2 % ΓΟΤ, ΚΑΔ: 1528 ii. ΣΠΔΓΔ... 1 % ΓΟΤ, ΚΑΔ: Γ.Υαξηφζεκν 2% επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο θξαηήζεηο ηνπ Β θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ απηνχ 20% ππέξ ΟΓΑ. Γ. Τπέξ ςπρηθήο πγείαο 2% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (άξζξν 3, παξ.ε, εδ.εε Ν.3580/2007). Δ. Τπέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,06% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4013/2011(Α204)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 375 ηνπ Ν.4412/2016) Σ. Τπέξ ΑΔΠΠ 0,06% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ πξναηξεηηθά ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θ.ι.π), ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, απφ ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γ.Ν.Ρ. ή λα ηα εθηππψζνπλ απφ ην ΓΗΑΤΓΔΗΑ φπνπ έρεη αλαξηεζεί. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζα δηεμαρζεί ηελ 5/6/2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ. O θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απεπζχλεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ρφδνπ θαη ζα ππνβάιιεηαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ έλδεημε «Παξεκβάζεηο ζηνπο ρώξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ ηνπ Γ.Ν.Ρόδνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο» Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ιήγεη ηελ 5/6/2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 180 εκέξεο. Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνχ (πεξηγξαθέο, ζρέδηα θιπ) θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ελεκεξσζνχλ πιήξσο θαη ιεπηνκεξψο, θαηφπηλ επί ηφπνπ επηζθέςεο, γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ θηηξηαθψλ θαη Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεσλ, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ, ηηο πξνζβάζεηο ηνπο, ηε δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηηο απαηηνχκελεο παξνρέο θαη ηα ζεκεία ζχλδεζεο ηνπο κε ην έξγν θ.ι.π. Οι προμεηρήζεις ποσ σπάρτοσν ζηην μελέηη είναι ενδεικηικές. Ρηηώς αναθέρεηαι όηι ζε περίπηωζη ποσ κάποιες προμεηρήζεις εργαζιών σπολείπονηαι ηης πραγμαηικόηηηας ο ανάδοτος είναι σποτρεωμένος να ηις εκηελέζει τωρίς επιπλέον επιβάρσνζη. Το ίδιο ιζτύει και για εργαζίες ποσ δεν επιζημαίνονηαι ζηις προμεηρήζεις ή ζηην ανάλσζη οικοδομικών εργαζιών αλλά αναθέρονηαι ζε κάποιο άλλο ζημείο ηης Τετνικής Περιγραθής. Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 2

3 Περιετόμενο φακέλοσ οικονομικής προσφοράς: Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ηα αθφινπζα: 1) Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ζα ζπκπιεξσζεί ην επηζπλαπηφκελν) πνπ ζα αλαγξάθεη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%) θαη ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα θαη απνθνπή γηα νιφθιεξν ην έξγν. 2) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 επηθπξσκέλε πνπ λα δειψλεη φηη: α. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ φξσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα θαη ζα εθαξκφζεη πιήξσο ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. β. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Φνξέα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. γ. Έρεη επηζθεθηεί ην ρψξν εξγαζηψλ ζην Γ.Ν.Ρφδνπ, θαη έρεη ιάβεη γλψζε φισλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ησλ εξγαζηψλ. δ. Έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία. ε. Έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία. 3) Αλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ ηφηε αξθεί λα ζπκπεξηιάβεη ζην θάθειν, αληίγξαθν ηνπ Δξγνιεπηηθνχ ηνπ πηπρίνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηνλ θάθειν αληίγξαθα ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ ζπκβάζεσλ κε λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή εηαηξείεο ή θπζηθά πξφζσπα κε αληηθείκελν νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πξνυπνινγηζκνχ πάλσ απφ 7.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, θαη ηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηα ηνπο. Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ ηνπ Γ.Ν.Ρφδνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ κε εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ δηαθνπεί ζε θακία πεξίπησζε ε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο-ρξφλνο εγχεζεο Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, ρσξίο Φ.Π.Α., ήηνη ζην πνζφ ησλ Γηαθόζηα πελήληα επηά Δπξώ θαη θαη δεθαπέληε ιεπηά (257,15 ). Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε 15 κήλεο, ρσξίο ηδηαίηεξν αληάιιαγκα πξνο ηνλ αλάδνρν. Ζ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη εληόο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ αξρνκέλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξέρνληνο έηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα εγθξηζεί απφ ην Γ.. ηνπ Γ.Ν.Ρφδνπ. Εσωτερικήδιανομή Γξακκαηεία Σ.Τ. Η Διοικήτρια Χατζηστρατή Αικατερίνη Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 3

4 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 4

5 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛ/ΓΤΖ 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» - Γ.Ν. Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ» - Γ.Ν. Κ.Τ. ΚΩ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ» ΔΡΓΟ: Παξεκβάζεηο ζηνπο ρώξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ ηνπ Γ.Ν.Ρόδνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 6.337,34 ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Της επιτείρησης κε έδξα η.νδφο..αξηζκ... T.K...ηει.. θαμ . Πξνο: ΣνΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ«ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» -Γ.Ν. Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ» -Γ.Ν. Κ.Τ. ΚΩ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ Αθνύ έιαβα γλώζε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επηθεθαιίδα θαη ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, θαζώο θαη ησλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνβάιισ ηελ παξνύζα πξνζθνξά θαη δειώλσ όηη : Απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθύιαμε ηα παξαπάλσ θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ην εληαίν πνζνζηό έθπησζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα. Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 5

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Οκάδα Μία θαη κνλαδηθή Δξγαζίεο Παξεκβάζεηο ζηνπο ρώξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ ηνπ Γ.Ν.Ρόδνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο Πξνζθεξόκελν εληαίν πνζνζηό έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό (%) Οινγξάθσο Αξηζκ. Δξγνιαβηθό αληάιιαγκα θαη απνθνπή γηα νιόθιεξν ην έξγν: (Οινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο)... ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% ΡΟΓΟ O Πξνζθέξσλ (Ολνκαηεπώλπκν ππνγξαθόλησλ θαη ζθξαγίδα επηρείξεζεο) Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 6

7 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρώξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ ηνπ Γ.Ν.Ρόδνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 7

8 Περιεχόμενα 1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ ΥΔΓΗΑ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΑΠΟΞΖΛΧΔΗ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΛΟΤΜΗΝΗΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ- ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΔ- ΠΔΡΗΓΔ ΞΤΛΟΤΡΓΗΚΑ-ΠΑΓΚΟΗ-ΘΤΡΑ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ ΜΗΚΡΟΔΡΓΑΗΔ- ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 8

9 1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ 1.1ΥΕΔΙΑ ΥΔΓΗΟ 1 ΚΑΣΟΦΖ ΥΧΡΧΝ ΥΔΓΗΟ 2 ΓΚΗΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΔΚΓΟΖ ΑΠΟΓΔΗΞΔΧΝ (ΠΡΟΟΦΖ) ΥΔΓΗΟ 3 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΔΛΔΣΟ ΓΚΗΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΔΚΓΟΖ ΑΠΟΓΔΗΞΔΧΝ ΥΔΓΗΟ 4 ΠΑΓΚΟ ΓΚΗΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΔΚΓΟΖ ΑΠΟΓΔΗΞΔΧΝ (ΠΡΟΟΠΣΗΚΟ) ΥΔΓΗΟ 5 ΓΚΗΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 9

10 1.2 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάπνηεο παξεκβάζεηο ζε ηξεηο (3) ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο ψζηε λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ ρψξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη θχξηεο παξεκβάζεηο είλαη: 1) Ζ θαηαζθεπή γθηζέ εμππεξέηεζεο πνιηηψλ ζηελ πξφζνςε ηνπ ρψξνπ ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ έηζη ψζηε ην θνηλφ λα κελ εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δηεπθνιπλζεί θαη ζα γίλεη πην αζθαιέο ην έξγν ησλ ππαιιήισλ ηνπ ρψξνπ 2) Ζ θαηαζθεπή λένπ γθηζέ εμππεξέηεζεο θνηλνχ, πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην πθηζηάκελν, ζηελ πξφζνςε ηνπ γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ, ην νπνίν ζα είλαη πην ιεηηνπξγηθφ θαη γηα ην εμππεξεηνχκελν θνηλφ αιιά θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. Δπηπιένλ επεηδή ζα θαηαζθεπαζηεί θιεηζηφ κέρξη ηελ νξνθή ζα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα ζην ρψξν 3) Ζ κεηαθνξά ησλ ππαιιήισλ πνπ θιείλνπλ ηα ηειεθσληθά ξαληεβνχ απφ ην ρψξν ηεο Γξακκαηείαο ζηνλ αλεμάξηεην ρψξν ζηε δηαζηαχξσζε ησλ δηαδξφκσλ ησλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ απέλαληη απφ ην ρψξν παξακνλήο θνξείσλ πνπ ζήκεξα είλαη αλελεξγφο. 2.ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 2.1 ΑΠΟΞΗΛΩΕΙ Θα απνμεισζεί ην ηκήκα ηνπ ρσξίζκαηνο απφ γπςνζαλίδα, ηεο πξφζνςεο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζεί ην γθηζέ εμππεξέηεζεο πνιηηψλ. Θα απνμεισζεί ην πθηζηάκελν γθηζέ εμππεξέηεζεο (πάγθνη, αινπκίληα, παινπίλαθεο) θνηλνχ ζηελ πξφζνςε ηνπ γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ Όιεο νη απνμειψζεηο ζα γίλνπλ κε κεγάιε πξνζνρή. Όια ηα άρξεζηα πιηθά πνπ ζα θαζαηξεζνχλ ή ζα απνμεισζνχλ ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ρψξν πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο Αξρέο. Σα ππφινηπα ζα κεηαθεξζνχλ ζε απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 2.2 ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ Θα θαηαζθεπαζζεί ζηελ πξφζνςε ηνπ γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ, κεηαιιηθφο ζθειεηφο απφ γαιβαληζκέλα ζηξαληδαξηζηά βαξέσο ηχπνπ (ρέδην 3). Ζ θαηαζθεπή ζα παθησζεί ζην δάπεδν ζηνπο παξάπιεπξνπο ηνίρνπο θαη ζα επελδπζεί ακθίπιεπξα κε δηπιέο γπςνζαλίδεο ππξάληνρεο πάρνπο 12,5 mm. Δλδηάκεζα ζα ηνπνζεηεζεί πεηξνβάκβαθαο πάρνπο 5 εθ. 2.3 ΑΛΟΤΜΙΝΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ- ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΕ- ΠΕΡΙΔΕ Θα ηνπνζεηεζνχλ δχν ζηαζεξά αινπκίληα θνπθψκαηα, ρξσκαηηζκνχ επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο ζηα γθηζέ εμππεξέηεζεο θνηλνχ. ην αινπκίλην ηνπ γθηζέ ηνπ γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ (ρέδην 2) ζα ηνπνζεηεζεί παινπίλαθαο triplex 5+5, ελψ ζην γθηζέ ηεο γξακκαηείαο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ (ρέδην 5) ζα ηνπνζεηεζεί παινπίλαθαο triplex 3+3. Οη παινπίλαθεο ζα έρνπλ δηακνξθσκέλεο ζπξίδεο ζπλνκηιίαο πξνζηαηεπφκελεο κε ηδακάθη θαη inox ζηεξίγκαηα. Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 10

11 Κάησ απφ ην αινπκίλην θνχθσκα ηνπ γθηζέ ηνπ γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν παινπίλαθεο triplex 3+3 αδηαθαλείο νη νπνίνη ζα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ κε γαιβαληζκέλα περάθηα θαη ζα έρνπλ δηακνξθσκέλε κία ζπξίδα δηαθίλεζεο εγγξάθσλ 30X5 εθαηνζηψλ πεξίπνπ. ηελ πεξίκεηξν ησλ ζπξίδσλ δηαθίλεζεο εγγξάθσλ ησλ παινπηλάθσλ ζα ηνπνζεηεζεί αινπκίλην θάιπςεο ζρήκαηνο«π» ίδηνπ ρξσκαηηζκνχ κε ηα ζηαζεξά αινπκίληα θνπθψκαηα. ηα δχν (2) ζηαζεξά αινπκίλα θνπθψκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ αινπκίλεο πεξζίδεο. Αινπκίληεο πεξζίδεο επίζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φια ηα παξάζπξα ηνπ ρψξνπ πνπ ζα κεηαθεξζεί ε ιεηηνπξγία ησλ ηειεθσληθψλ ξαληεβνχ. Σν ρξψκα ησλ πεξζίδσλ ζα είλαη επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. ηνλ ίδην ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θελφ κεηαμχ αινπκηλίσλ θαη πάγθσλ ζα ηνπνζεηεζεί ιακαξίλα αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε ιεπθή. 2.4 ΞΤΛΟΤΡΓΙΚΑ-ΠΑΓΚΟΙ-ΘΤΡΑ αλ είζνδν ηνπ γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ ζα ηνπνζεηεζεί μχιηλε ζχξα κε επέλδπζε θνξκάηθα, κε κεηαιιηθή θάζα φπσο νκνηα κε ηηο ππφινηπεο ζχξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. αλ πάγθνο εξγαζίαο ηνπ ίδηνπ ρψξνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν πθηζηάκελνο κε ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ζηελ λέα ηνπ ζέζε θαη δηάζηαζε. Απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ζα ηνπνζεηεζεί αληζφπεδνο πάγθνο απφ κειακίλε φπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην 4. Απφ ηνλ πθηζηάκελν πάγθν εξγαζίαο ηεο γξακκαηείαο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ζα απνμεισζεί ην πάλσ ηκήκα ηνπ θαη ζα θαηαζθεπαζζεί λέν φπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην ΥΡΩΜΑΣΙΜΟΙ Οη εκθαλείο επηθάλεηεο (απηέο πνπ δελ ζα θαιπθηνχλ απφ γπςνζαλίδα) ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ (ζηξαληδαξηζηά) αιιά θαη ε θάζα ηεο πφξηαο εηζφδνπ ηνπ γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ ζα ρξσκαηηζζνχλ κε δχν ζηξψζεηο ειαηφρξσκα αθνχ πξψηα δηαζηξσζνχλ εηδηθφ αζηάξη γηα γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο. Οη λέεο γπςνζαλίδεο ηνπ γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ ζα ρξσκαηηζηνχλ κε ξηπνιίλε λεξνχ θαηφπηλ πξνεηνηκαζίαο ζπαηνπιαξίζκαηνο. 2.6 ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΙΕ- ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ Θα απνθαηαζηαζνχλ ηα κεξεκέηηα ζηνπο ηνίρνπο θαη ζηα δάπεδα απφ ηηο απνμειψζεηο ηνπ ηνίρνπ γπςνζαλίδαο ησλ πάγθσλ θαη ησλ γθηζέ. Θα απνμεισζνχλ πξνζσξηλά θαη ζα επαλαηνπνζεηεζνχλ ηα θαιψδηα πνπ δηέξρνληαη κέζα θαη δίπια απφ ηνπο πάγθνπο. 3. ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ Έλα ηεκάρην θαη απνθνπή γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Οη πξνκεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ κειέηε είλαη ελδεηθηηθέο. Ρεηψο αλαθέξεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο πξνκεηξήζεηο εξγαζηψλ-πιηθψλ ππνιείπνληαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο εθηειέζεη ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 11

12 εξγαζίεο πνπ δελ επηζεκαίλνληαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ή ζηελ αλάιπζε εξγαζηψλ αιιά αλαθέξνληαη ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. Όιεο νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ (Σεχρνο Β 2221/ ). Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 12

13 4. ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ A/A ύληνκε πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ πλνιηθή Πνζόηεηα Πνζόηεηα 1 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ 9,66 Αινπκίληα θαηαζθεπή γθηζέ πξφζνςεο γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ 4.35*2.22= 9,66 2 Απνμήισζε πάγθσλ εξγαζίαο 6,22 πάγθνο γξαθείνπ απνδείμεσλ Μνλάδα m2 m2 πάγθνο γξακκαηείαο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 3.55*1.10= 3,91 2.1*1.1= 2,31 3 Καζαίξεζε επέλδπζεο ηνίρσλ απφ κνξηνζαλίδεο ή ηλνζαλίδεο ή γπςνζαλίδεο 5,36 ρψξηζκα γξακκαηείαο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ m2 2.1*2.55= 4 Φέξνληα ζηνηρεία απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο χςνπο ή πιεπξάο έσο 160 mm ηξαληδαξηζηά 80x80Υ1.8mm 5,36 101,03 kg (2.55*2+4.35)*4.522kg/m= 42,73 ηξαληδαξηζηά 80x40Υ1.8mm ( *2*+0.35*4)*3.391kg/m= 55,59 ηξαληδαξηζηά 20x20Υ1.8mm 12*0.20*1.130kg/m= 2,71 5 Θεξκφ γαιβάληζκα ραιπβδίλσλ ζηνηρείσλ ηξαληδαξηζηά 80x80Υ1.8mm 101,03 kg (2.55*2+4.35)*4.522kg/m= 42,73 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 13

14 ηξαληδαξηζηά 80x40Υ1.8mm ( *2*+0.35*4)*3.391kg/m= 55,59 ηξαληδαξηζηά 20x20Υ1.8mm 12*0.20*1.130kg/m= 2,71 6 Γπςνζαλίδεο ππξάληνρεο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5 mm 21,71 Ακθίπιεπξε επέλδπζε ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο m2 (3.55* *0.35)*4= 21,71 7 παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ 10,86 m2 Ακθίπιεπξε επέλδπζε γπςνζαλίδαο ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο (3.55* *0.35)*2= 10,86 8 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ηνίρσλ κε ξηπνιίλε λεξνχ 10,86 m2 Ακθίπιεπξε επέλδπζε γπςνζαλίδαο ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο (3.55* *0.35)*2= 10,86 9 Yπφζηξσκα ρξσκαηηζκνχ επηθαλεηψλ αινπκηλίνπ ή γαιβαληζκέλσλ επηκήθσλ ζηνηρείσλ κε βάζε επνμεηδηθέο, πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο ή κε βάζε ην θσζθνξηθφ νμχ. (Etch Primer) Κάζα ζχξαο εηζφδνπ γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ 11,50 m *2= 5,30 ηξαληδαξηζηά 20x20Υ1.8mm 12*0.20= Περάθηα παινπηλάθσλ ησλ ζπξίδσλ δηαθίλεζεο εγγξάθσλ ηνπ γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ 2,40 (0.60*2+0.35*2)*2= 3,8 10 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηηκήθσλ ζηνηρείσλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ 11,50 m Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 14

15 Κάζα ζχξαο εηζφδνπ γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ *2= 5,30 ηξαληδαξηζηά 20x20Υ1.8mm 12*0.20= Περάθηα παινπηλάθσλ ησλ ζπξίδσλ δηαθίλεζεο εγγξάθσλ ηνπ γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ 2,40 (0.60*2+0.35*2)*2= 3,8 11 Κνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην βάξνπο kg/m2 Αινπκίληα θνπθψκαηα ζην γθηζέ γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ 7,27 m2 αινπκίλην θνχθσκα ζην γθηζέ γξακκαηείαο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 3.55*1.10= 3,91 12 Μεηαιιηθφο ζθειεηφο ηνηρνπεηάζκαηνο Ακθίπιεπξε επέλδπζε ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο 2.1*1.6= 3,36 10,86 m2 (3.55* *0.35)*2kgr/m2= 10,86 13 Δπέλδπζε ηνίρσλ κε πιάθεο πεηξνβάκβαθα πάρνπο 50 mm κεηαιιηθή θαηαζθεπή 5,43 m2 3.55* *0.35= 5,43 14 Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (Laminated) ζπλνιηθνχ πάρνπο 10 mm (5 mm + κεκβξάλε + 5 mm) Αινπκίλην γθηζέ πξφζνςεο γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ 3,91 m2 15 Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (Laminated) ζπλνιηθνχ πάρνπο 6 mm (3 mm + κεκβξάλε + 3 mm) 3.55*1.10= 3,91 3,82 m2 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 15

16 γθηζέ πξφζνςεο γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ (ζπξίδεο δηαθίλεζε εγγξάθσλ) 0.65*0.35*2 0,46 αινπκίλην γθηζέ γξακκαηείαο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 2.1*1.6= 3,36 16 Πεξζηδσηά πξνπεηάζκαηα Αινπκίλην γθηζέ πξφζνςεο γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ 16,51 m2 αινπκίλην γθηζέ γξακκαηείαο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 3.55*1.10= 3,91 ρψξνο ηειεθσληθψλ ξαληεβνχ 2.1*1.6= 3, * *1.6= 9,25 17 Πάγθνο εξγαζίαο απφ κειακίλε γθηζέ γξακκαηείαο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 1,60 m2 αληζφπεδνο πάγθνο γξαθείνπ έθδνζεο εηζεηεξίσλ 0,4*2.10= 0,53 18 Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο κε κεηαιιηθή θάζα Πφξηα εηζφδνπ γξαθείνπ έθδνζεο απνδείμεσλ (0.65*5+0.35*6)*0.2= 1,07 2,2 m2 19 Μηθξνεξγαζίεο- Απνθαηαζηάζεηο- Απνθνκνηδή άρξεζησλ πιηθψλ 1*2,20= 1= 2,2 1 1 θαη.απνθ. Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Σελίδα 16

17 5. ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 1 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε. Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ ή πιαηζίνπ 2 Απνμήισζε πάγθσλ εξγαζίαο Απνμήισζε πάγθσλ εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεηαη ε θνπή ηνπ πάγθνπ εάλ απαηηείηαη, ε αθαίξεζε ηνπ ζθειεηνχ ζηήξημεο κε πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε. Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο φςεο 3 Καζαίξεζε επέλδπζεο ηνίρσλ από κνξηνζαλίδεο ή ηλνζαλίδεο ή γπςνζαλίδεο Καζαίξεζε επέλδπζεο ηνίρσλ απφ κνξηνζαλίδεο ή ηλνζαλίδεο ή γπςνζαλίδεο, νηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη πάρνπο, κεηά ηνπ ζθειεηνχ αλαξηήζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ν θαηαβηβαζκφο θαη δηαινγή ησλ πιηθψλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε, ε ηαμηλφκεζε ρξεζίκσλ πιηθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε. Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο απνπεξαησζείζαο εξγαζίαο 4 Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο έσο 160 mm Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ, κε χςνο ή πιεπξά έσο 160 mm, πνηφηεηαο S235J, νπνπνησλδήπνηε ινηπψλ δηαζηάζεσλ, θάζε ζρεδίνπ, θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή χςνο απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε θνριίεο (κπνπιφληα) κε δηπιά πεξηθφριηα κέζα απφ εηδηθά δηαλνηγφκελεο νπέο θαη κε παξεκβνιή ηκεκάησλ ειαζκάησλ, ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, θαη έδξαζή ηνπο επί ησλ ζηνηρείσλ ζεκειίσζεο ή ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε κε ζπξξηθλσκέλνπ θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504 (κε ζήκαλζε CE). Με ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκνινγνχληαη θαη ηα εηδηθά εμαξηήκαηα κεηαιιηθψλ παζζάισλ γηα ηε θαηαζθεπή θεθαιψλ, θιπ, αγθπξίσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ αλπςσηηθψλ κέζσλ. Υηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο 5 Θεξκό γαιβάληζκα ραιπβδίλσλ ζηνηρείσλ ΔΣΤ 1-18 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ειίδα 17

18 Θεξκφ γαιβάληζκα ραιπβδίλσλ ζηνηρείσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 1641, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". Υηιηφγξακκν (kg) γαιβαληζκέλεο ζηδεξνθαηαζθεηήο 6 Γπςνζαλίδεο ππξάληνρεο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5 mm Γπςνζαλίδεο νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, πιάηνπο θαη κήθνπο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 520, κε ζήκαλζε CE, γηα ηελ επέλδπζε ηνίρσλ ή άιισλ επηθαλεηψλ πιήλ ςεπδνξνθψλ, εκβαδνχ εηνίκνπ θχιινπ άλσ ησλ 0.72 m2, επί ζθειεηνχ ή κε (ν ηπρφλ ζθειεηφο ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο). πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο. Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 7 παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ επηθαλεηώλ γπςνζαλίδσλ παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλεο επηθαλείαο γπςνζαλίδαο. Σξίςηκν κε γπαιφραξην γηα ηελ κφξθσζε ιείαο επηθαλείαο, εθαξκνγή πξψηεο ζηξψζεσο πιηθνχ ζπαηνπιαξίζκαηνο, ηξίςηκν κε γπαιφραξην, εθαξκνγή δεχηεξεο ζηξψζεο, δηαζηαπξνπκέλεο πξνο ηελ πξνεγνχκελε, ηξίςηκν κε γπαιφραξην θαη ςηινζηνθάξηζκα. Δλαιιαθηηθά, ηξίςηκν κε γπαιφραξην γηα ηελ κφξθσζε ιείαο επηθάλεηαο εθαξκνγή πξψηεο ζηξψζεσο πιηθνχ ζπαηνπιαξίζκαηνο κε ηζηκεληνεηδέο ιεπθφ αθξπιηθφ πιηθφ ζε κνξθή ζθφλεο ή αθξπιηθφ πιηθφ ζπαηνπιαξίζκαηνο έηνηκνπ πξνο ρξήζε, ηξίςηκν κε γπαιφραξην, εθαξκνγή δεχηεξεο ζηξψζεο αθξπιηθνχ πιηθνχ ζπαηνπιαξίζκαηνο, ηειηθφ ηξίςηκν κε γπαιφραξην. Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 8 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ ηνίρσλ κε ξηπνιίλε λεξνύ Υξσκαηηζκνί κε 100% αθξπιηθφ βεξληθφρξσκα λεξνχ (ρσξίο κφιπβδν). Δθαξκνγή, αζηαξηνχ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ multi primer ηεο εηαηξείαο ΒΗΒΔΥΡΧΜ θαη 2 ζηξψζεηο ρξψκαηνο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ aquachrom ηεο ΒΗΒΔΥΡΧΜ. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 9 Yπόζηξσκα ρξσκαηηζκνύ επηθαλεηώλ αινπκηλίνπ ή γαιβαληζκέλσλ επηκήθσλ ζηνηρείσλ κε βάζε επνμεηδηθέο, πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο ή κε βάζε ην θσζθνξηθό νμύ. (Etch Primer) ΔΣΤ 1-18 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ειίδα 18

19 Τπφζηξσκα (αζηάξη) ρξσκαηηζκνχ επηθαλεηψλ απφ αινπκίλην ή γαιβαληζκέλσλ επηκήθσλ ζηνηρείσλ, κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο δχν ζπζηαηηθψλ ή πνιπνπξεζαληθέο δχν ζπζηαηηθψλ ή κε εηδηθφ αζηάξη βάζεσο θσζθνξηθνχ νμένο (Etch Primer), δχν ζπζηαηηθψλ, ζπκβαηέο κε ηελ ηειηθή βαθή, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". Πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ, πξψηε ζηξψζε, επηκειεκέλν ηξίςηκν κε γπαιφραξην κεηά ηελ πξψηε ζηξψζε θαη δεχηεξε ζηξψζε (πιηθά θαη εξγαζία), Σξέρνλ κέηξν (m) 10 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ επηηκήθσλ ζηνηρείσλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκήθσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία, Σξέρνλ κέηξν (m) 11 Κνπθώκαηα από ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην βάξνπο kg/m2 Έηνηκα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ηππνπνηεκέλσλ αλνηγκάησλ, βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, πξνεξρφκελα απφ πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ SO 9001 παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε δηάηαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο αλάινγα κε ηελ "ζεηξά" ηνπο, κε δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηπινχ παινπίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ", πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη ζηεξεσκέλα.. Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε έξγα κε κεγάιν αξηζκφ απιψλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ, ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπ εκπνξίνπ, πνπ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ απφ θαηαιφγνπο πξνκεζεπηψλ ψο πξντφληα έηνηκα πξνο ηνπνζέηεζε. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θνπθσκάησλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 12 Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ηνηρνπεηάζκαηνο ΔΣΤ 1-18 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ειίδα 19

20 Καηαζθεπή κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε κε θέξνληνο ηνηρνπεηάζκαηνο κε ή ρσξίο αλνίγκαηα (εθηφο ςεπδνξνθψλ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, απφ απιέο ζηξαληδαξηζηέο δηαηνκέο γαιβαληζκέλνπ κνξθνζηδήξνπ ή δηαηνκέο ζηξαληδαξηζηήο ιακαξίλαο (ζηξσηήξεο, νξζνζηάηεο, θιπ), ζηεξεσκέλεο κε γαιβαληζκέλα εθηνλνχκελα ή ρεκηθά βχζκαηα θαη γεληθά κνξθνζίδεξνο, ζηξαηδαξηζηέο δηαηνκέο, βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξεψζεο. Υηιηφγξακκν (kg) 13 Δπέλδπζε ηνίρσλ κε πιάθεο πεηξνβάκβαθα πάρνπο 50 mm Επζνδυςη τοίχων με πλάκεσ πετροβάμβακα πάχουσ 50 mm, πυκνότητασ 50 kg/m3, ςτερεωμζνεσ με κατάλληλη ήλωςη επί υπάρχοντοσ ςκελετου, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργαςία πλήρουσ καταςκευήσ. Σετραγωνικό μζτρο (m2) 14 Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (Laminated) ζπλνιηθνύ πάρνπο 10 mm (5 mm + κεκβξάλε + 5 mm) Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (LAMINATED), πνιιαπιψλ ζηνηβάδσλ, απφ θξχζηαιια δηαθαλή (clear float) θαη κεκβξάλε πνιπβηλπιίνπ ή άιινπ πιηθνχ, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά πεξεκβχζκαηα απφ EPDM ή ζπλαθειε θαη ζηιηθφλε. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ". Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 15 Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (Laminated) ζπλνιηθνύ πάρνπο 6 mm (3 mm + κεκβξάλε + 3 mm) Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (LAMINATED), πνιιαπιψλ ζηνηβάδσλ, απφ θξχζηαιια δηαθαλή (clear float) θαη κεκβξάλε πνιπβηλπιίνπ ή άιινπ πιηθνχ, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά πεξεκβχζκαηα απφ EPDM ή ζπλαθειε θαη ζηιηθφλε. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ". Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 16 Πεξζηδσηά πξνπεηάζκαηα ΔΣΤ 1-18 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ειίδα 20

21 Πξνπεηάζκαηα πεξζηδσηά (VENETIAN BLINDS) κε πεξζίδεο αινπκηλίνπ πνπ θέξνπλ πιαζηηθή επέλδπζε, νπνηαζδήπνηε απνρξψζεσο, κε ηα θνξδφληα, ηηο ηξνραιίεο θαη φια ηα εμαξηήκαηα ζηεξεψζεσο, ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο πιήξσο ηνπνζεηεκέλα. Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 17 Πάγθνο εξγαζίαο από κειακίλε Πάγθνο απφ κειακίλε πάρνπο 22 mm θαη πιάηνπο έσο 60 cm πεξίπνπ, πνπ πεξηιακβάλεη: α) Σν ζηνηρείν ηνπ πάγθνπ ζπλνιηθνχ πάρνπο 22 mm θαη πιάηνπο έσο 60 cm, κε επηθάιπςε απφ κειακίλε, κε πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο ζηα εκθαλή ζφθνξα, ην νπνίν ζπγθνιιάηαη ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή κε θαηάιιειε ζπκβαηή θφιια. β) Σα θαηαθφξπθα ζηνηρεία έδξαζεο ηνπ πάγθνπ είηε ζην δάπεδν, είηε ζε άιιν πάγθν εξγαζίαο θαη απηά απφ κειακίλε πάρνπο 22mm, χςνπο κέρξη 1,00κ κε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ 65εθ. Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο, ζηήξημεο, ζηεξέσζεο, επεμεξγαζίαο ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ, πιηθά & κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο πάγθνπ 18 Θύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο κε κεηαιιηθή θάζα Θπξφθπιια, πξεζζαξηζηά, κνλφθπιιεο ζχξαο, απφ ζθιεξή μπιεία θαη θφληξα πιαθέ πάρνπο 5 mm ζπλνιηθνχ πάρνπο ζπξνθχιινπ 5 cm, πξεζζαξηζηή κε θφληξα πιαθέ θαη ζηηο δχν φςεηο κε επέλδπζε θνξκάηθα κεηά ηεο θιεηδαξηάο θαη ρεηξνιαβψλ πνκπψλ INOX, αλνμείδσησλ ιακαξηλψλ πξνζηαζίαο απφ ρηππήκαηα, κεηαιιηθήο θάζζαο, απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα ςπρξήο εμέιαζεο (DKP). Πεξηιακβάλεηαη ε πάθησζε ηεο θάζαο πεξηκεηξηθά ζηνλ ηνίρν, ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπξφθπιινπ, θαη γεληθά ηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο, θαη ειαηνρξσκαηηζκνχ ηεο θάζζαο θαζψο θαη ε εξγαζία ηνπνζεηήζεο θιεηδαξηψλ κεληεζέδσλ ρεηξνιαβψλ θιπ Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθάλεηαο ζχξαο 19 Μηθξνεξγαζίεο- Απνθαηαζηάζεηο- Απνθνκνηδή άρξεζησλ πιηθώλ Πεξηιακβάλνληαη: 1)Απνθνκνηδή θαη κεηαθνξά άρξεζησλ πιηθψλ απνμήισζεο, 2) ε δηακφξθσζε ησλ 5 ζπξίδσλ ζπλνκηιίαο πξνζηαηεπφκελεο κε ηδακάθη θαη inox ζηεξίγκαηα θαη ησλ 4 ζπξίδσλ δηαθίλεζεο εγγξάθσλ ζηνπο παινπίλαθεο ησλ 2 γθηζέ 3)Σνπνζέηεζε ζηελ πεξίκεηξν ησλ 4 ζπξίδσλ δηαθίλεζεο εγγξάθσλ ησλ παινπηλάθσλ ηνπ γθηζέ,αινπκίληνπ θάιπςεο ζρήκαηνο «π» 4) Σξνπνπνίεζε ησλ 2 πθηζηάκελσλ πάγθσλ εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο λέεο ζέζεηο 5)Σνπνζέηεζε ιακαξίλαο αινπκηλίνπ πεξηκεηξηθά ζην θελφ κεηαμχ πάγθνπ θαη θνπθσκάησλ ζην λέν ρψξν ησλ ηειεθσληθψλ ξαληεβνχ 6)ινηπέο κηθξνεξγαζίεο θαη κεξεκέηηα απνθαηάζηαζεο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ απφ ηηο απνμειψζεηο θαη ηηο κεηαηξνπέο ησλ γπςνζαλίδσλ θαη γθηζέ. Καη'απνθνπή (θαη'απνθ) ΔΣΤ 1-18 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ειίδα 21

22 7.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ A/A ύληνκε πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ Πνζόηεηα Μνλάδα Γαπάλε 1 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ 9,66 m2 2 Απνμήισζε πάγθσλ εξγαζίαο 6,22 m2 3 4 Καζαίξεζε επέλδπζεο ηνίρσλ απφ κνξηνζαλίδεο ή ηλνζαλίδεο ή γπςνζαλίδεο Φέξνληα ζηνηρεία απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο χςνπο ή πιεπξάο έσο 160 mm 5,36 m2 101,03 kg 5 Θεξκφ γαιβάληζκα ραιπβδίλσλ ζηνηρείσλ 101,03 kg 6 Γπςνζαλίδεο ππξάληνρεο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5 mm 21,71 m2 7 παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ 10,86 m2 8 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ηνίρσλ κε ξηπνιίλε λεξνχ 10,86 m Yπφζηξσκα ρξσκαηηζκνχ επηθαλεηψλ αινπκηλίνπ ή γαιβαληζκέλσλ επηκήθσλ ζηνηρείσλ κε βάζε επνμεηδηθέο, πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο ή κε βάζε ην θσζθνξηθφ νμχ. (Etch Primer) Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηηκήθσλ ζηνηρείσλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ Κνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην βάξνπο kg/m2 11,50 m 11,50 m 7,27 m2 12 Μεηαιιηθφο ζθειεηφο ηνηρνπεηάζκαηνο 10,86 m2 13 Δπέλδπζε ηνίρσλ κε πιάθεο πεηξνβάκβαθα πάρνπο 50 mm 5,43 m Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (Laminated) ζπλνιηθνχ πάρνπο 10 mm (5 mm + κεκβξάλε + 5 mm) Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (Laminated) ζπλνιηθνχ πάρνπο 6 mm (3 mm + κεκβξάλε + 3 mm) 3,91 m2 3,82 m2 16 Πεξζηδσηά πξνπεηάζκαηα 16,51 m2 17 Πάγθνο εξγαζίαο απφ κειακίλε 1,60 m2 18 Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο κε κεηαιιηθή θάζα 2,2 m2. 19 Μηθξνεξγαζίεο- Απνθαηαζηάζεηο- Απνθνκνηδή άρξεζησλ 1,00 θαη.απνθ. πιηθψλ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 5143,02 ΦΠΑ 24% 1234,32 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 6337,34 ΔΣΤ 1-18 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ειίδα 22

23 8. ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1o: Αληηθείκελν θαη αξρηθή ζπκβαηηθή δαπάλε ηεο εξγνιαβίαο 1.1 ηελ παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαζνξίδνληαη νη φξνη ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο, βάζεη κειέηεο θαη ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ (Σερληθή Πεξηγξαθή, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα Οηθνδνκηθέο θαη Ζ/Μ εξγαζίεο θιπ) ζα εθηειεζζνχλ νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο έξγνπ: «Παξεκβάζεηο ζηνπο ρώξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ ηνπ Γ.Ν.Ρόδνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο» 1.2. Ο πξνυπνινγηζκφο θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6337,34 Δπξώ ην πνζφ απηφ πεξηιακβάλνληαη: α. ε αμία ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ (πιηθά θαη εξγαζίεο) β. Γ.Δ. θαη Ο.Δ. γ. Πνζφ αλαζεψξεζεο δ. Φ.Π.Α. (24%) ε. Αζθαιίζεηο Κνηλσληθέο θαη ηδησηηθέο απφ παληφο θηλδχλνπ ππέξ πξνζψπσλ, πιηθψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ε αζθάιηζε θαηά παληφο θηλδχλνπ ηνπ ππφ θαηαζθεπή έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 2o : Ηζρύνπζεο Γηαηάμεηο 2.1 Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο: Σνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147 Α/ ) : Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ. 2.2 Ηζρχνληεο Καλνληζκνί θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Σα Π.Γ. 778/80 θαη 1073/81 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ» (ΦΔΚ 193/Α/ θαη 260/Α/ αληίζηνηρα) Οη ηνπηθέο δεζκεχζεηο ιφγσ Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, Γαζηθήο Τπεξεζίαο, γεηηλίαζεο κε αγσγνχο πςειήο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ., θ.ιπ Οη Δπξσθψδηθεο ή αληίζηνηρνη θαλνληζκνί άιισλ ρσξψλ ζε ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ θαλνληζκνχο θαη απνθάζεηο Ο Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο (Φ.Δ.Κ. 59 Γ/ ) Οη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο Οη ΔΣΔΠ (Σεχρνο Β 2221/ ) Σν Π.Γ. 334/94 (ΦΔΚ 176 Α/ ) «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ» Σν Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212 Α/ ), πεξί ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα Ν. 1396/83 «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα» (ΦΔΚ 1264/83) ΑΡΘΡΟ 3o: ηνηρεία ηνπ έξγνπ Σα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηζρχνο ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο φξσλ κεηαμχ ηνπο, είλαη ηα αθφινπζα: 1. Ζ Δξγνιαβηθή χκβαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Γεκνπξαζίαο. 2. Ζ Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 4. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 5. Σα εγθεθξηκέλα ηεχρε κειέηεο. 6. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 7. Σν Υξνλνδηάγξακκα / Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, επεηδή είλαη δεκνζηεπκέλα θείκελα : (1) Οη Δπξσθψδηθεο. (2) Οη ΔΣΔΠ (Σεχρνο Β 2221/ ) ΔΣΤ 1-18 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ειίδα 23

24 (3) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο γηα έλα θαη ην απηφ ζέκα ζε θάπνηα απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, επηθξαηεί ε αλσηέξσ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε έλα απφ ηα ακθηζβεηνχκελα ζηνηρεία. ΑΡΘΡΟ 4o: ύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ Ζ χκβαζε ηνπ ππ φςε έξγνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε ηελ απφθαζε γηα έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη αλάζεζεο ηνπ έξγνπ θαη κε ζπκβαηηθή δαπάλε ην αλαθεξφκελν ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο πνζφ. Ο αλαθεξπρζείο απφ ηε δεκνπξαζία πξνζσξηλφο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, κε ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ αξρφκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ απφ ην ΓΝ Ρφδνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο δελ εκθαληζζεί κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα, θεξχζζεηαη έθπησηνο, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκνπξαζία θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 5o: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ Γηαθόζηα πελήληα επηά Δπξώ θαη θαη δεθαπέληε ιεπηά (257,15 ) δειαδή ζε πνζνζηφ (5%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα θνλδχιηα ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6o: Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο - Πξνζεζκίεο - Πξόγξακκα Πνηόηεηαο ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθαιείαο 6.1. Ζ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη εληόο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ αξρνκέλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ην Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, πξνηνχ πξνβεί ζηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ Υξνλνδηαγξάκκαηνο Καηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, κπνξεί λα επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ αλάδνρν, εάλ ην θξίλεη ζπκθέξνλ γηα ην έξγν. Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία, γίλεηαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ αλάδνρν, πνπ ππνρξενχηαη ζηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/ Σν Υξνλνδηάγξακκα, φπσο αλαθέξεηαη θαη πην πάλσ, ζα αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα θαιχπηεη φιεο ηηο αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δξαζηεξηφηεηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ αλαζεψξεζεο θαη έθδνζεο θάζε απαηηνχκελεο άδεηαο, ησλ παξαγγειηψλ θαη ηεο κεηαθνξάο ζην εξγνηάμην πιηθψλ, κεραλεκάησλ θ.ι.π.). Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη θάζε εβδνκάδα βάζεη ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο. Ο έιεγρνο ηεξήζεσο θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε πξνζαξκνγή θαη αλαζχληαμε ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο, κε ζηαζεξέο ηηο εκεξνκελίεο νιηθήο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θάζε ηξεηο εβδνκάδεο. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ αλαδφρνπ ζηελ αλάγθε λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ κε απφιπηε αθξίβεηα. ΔΣΤ 1-18 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ειίδα 24

25 Παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ δελ ζα αλαγλσξηζζεί ζηνλ Αλάδνρν αλ απηφο επηθαιεζζεί άγλνηα εδαθηθψλ ζπλζεθψλ ή άιισλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ ή δπζρεξεηψλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ή εμ αηηίαο άιισλ πηζαλψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ έξγνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα πξνβιεθζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε δεχηεξε βάξδηα αλ δελ επαξθέζεη ε θαλνληθή βάξδηα κε ή ρσξίο ππεξσξίεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε εκέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ. Οπνηαδήπνηε επηβάξπλζε απφ ηελ ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία, ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν ρσξίο απαίηεζε νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 θαη ην Ν. 1396/83. ΑΡΘΡΟ 7o: Υξόλνο εγγύεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ φινπ έξγνπ γηα ηνπο επφκελνπο δεθαπέληε (15) κήλεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 171 ηνπ Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 8o: ρέδηα Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη εγγξάθσο νδεγίεο θ.ι.π. απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εγθαίξσο θαη πξηλ απφ θάζε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, αλάγθε ηξνπνπνηήζεσο ζρεδίσλ ηεο κειέηεο. Γηαθνξεηηθά, ππνρξενχηαη φπσο, νπνηεδήπνηε θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, εθαξκφζεη ηελ επί ηνπ ζέκαηνο απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο, κε δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλεο. ΑΡΘΡΟ 9o : Πνηληθέο ξήηξεο Σνλίδεηαη φηη, γηα θάζε θαζπζηέξεζε ζην έξγν, ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 148 ηνπ Ν 4412/2016 πνηληθέο ξήηξεο. Σελ επζχλε γηα ηηο νπνηεζδήπνηε αλσκαιίεο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο θαη ηηο νπνηεζδήπνηε πνηληθέο ξήηξεο επηβιεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ θαηαζηξαηήγεζε ησλ πξνζεζκηψλ ζα θέξεη εμ νινθιήξνπ ν Αλάδνρνο. ΑΡΘΡΟ 10o: Αξηηόηεηα θαηαζθεπώλ Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ησλ νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαζψο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη θαηά ηελ θαηαζθεπή θάζε απαηηνχκελν κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ θαη ηεο φιεο θαηαζθεπήο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ θάηη δελ νξίδεηαη απφ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή απφ ηα ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, είηε ηέινο απφ ηηο νδεγίεο ή εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, θάζε εξγαζία πξέπεη λα είλαη άξηηα σο πξνο ηελ θαηαζθεπή, ηελ εκθάληζε, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αηζζεηηθή ζχλδεζε ηνπ θηηξίνπ πξνο ην πεξηβάιινλ. Γεληθά, ην έξγν ζα παξαδνζεί ζηελ Τπεξεζία πιήξσο πεξαησκέλν ("κε ην θιεηδί ζην ρέξη"). Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε θαη δεζκεχεηαη φηη ζπλερψο ζα παξαθνινπζεί ηελ νξζή, επηκειή θαη αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο κειέηεο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ απηέο δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη επηθέξνπλ ηπρφλ απμνκεηψζεηο πνζνηήησλ νθεηιφκελεο ζε νπνηνδήπνηε ιφγν ΑΡΘΡΟ 11o : Γεληθά έμνδα - όθεινο θ.ιπ. αλαδόρνπ - εξγνιαβηθά πνζνζηά ηελ πξνθεηκέλε εξγνιαβία ηα γεληθά έμνδα θαη ην φθεινο ηνπ εξγνιάβνπ θαζψο θαη Αζθαιίζεηο θαηά παληφο θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ, νη Κνηλσληθέο ή Ηδησηηθέο απφ παληφο θηλδχλνπ ππέξ πξνζψπσλ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. ΑΡΘΡΟ 12o : Σειηθόο Λνγαξηαζκόο - Παξαιαβέο Ο Σειηθφο Λνγαξηαζκφο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο απηνχ. ΔΣΤ 1-18 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ειίδα 25

26 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηνπ εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε ή αληίγξαθα απηψλ επηζπλάπηνληαη ζε απηφλ. Με ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ, επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 13o : Δθπξνζώπεζε ηνπ Αλαδόρνπ Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηε λφκηκε εθπξνζψπεζή ηνπ ή ηνπο ηπρφλ πιεξεμνπζίνπο ηνπ, δειψλνληαο ηνλ ηφπν θαη ηελ δηεχζπλζε δηακνλήο ησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θνηλνπνηνχληαη ηα έγγξαθα ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 14o: Πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθώλ θαη εηνίκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ Πξντόλησλ Όια ηα πιηθά, πξντφληα, κεραλήκαηα θ.ι.π. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη ηεο αξίζηεο πνηφηεηαο ηεο αγνξάο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε απφ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζηελ Διιάδα. Δπίζεο φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ ΠΔΥΧΓΔ θαη Αλάπηπμεο, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε, ηελ αληαπφθξηζε ζηηο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ επί ηεο αμίαο ησλ, νχηε απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Ο εξγνιάβνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη ζ' απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Σα πξναλαθεξφκελα πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ παξαιαβή ησλ απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθεξαία ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεκηά ή απψιεηα πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ ζηα πιηθά απηά. ε φηη αθνξά ζηηο παξαγγειίεο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ, ζα ηεξεζεί ε αθφινπζε δηαδηθαζία : Γηα ηηο Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζεηξά δεηγκάησλ θαη πιεξνθνξηαθψλ εληχπσλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. ε πεξίπησζε κε έγθξηζεο ησλ πιηθψλ (αηηηνινγεκέλεο κεξηθήο ή νιηθήο απφξξηςεο) ή δηαηχπσζεο παξαηεξήζεσλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία), αληηθαζηζηψληαο αλάινγα ην δείγκα ή ηα PROSPECTUS. Σα παξαπάλσ δείγκαηα θ.ι.π. πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, ζα θπιάζζνληαη απφ απηήλ κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θάζε πιηθφ, κεράλεκα ή ζπζθεπή πνπ δελ ζα είλαη ζχκθσλα ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπψλ, ε Δπίβιεςε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή δεηγκάησλ ζχλζεησλ θαηαζθεπψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Όια ηα παξαπάλσ δείγκαηα πιηθψλ, δείγκαηα θαηαζθεπψλ, κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα κε πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, ε δε επίβιεςε κπνξεί λα ηα παξαπέκπεη γηα εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θ.ι.π. λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πιήξε θαηάινγν ησλ πξνο παξαγγειία πιηθψλ γηα έγθξηζε, γλσζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ. ΔΣΤ 1-18 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ειίδα 26

27 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη γηα ηα ζηειέρε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηα κέιε ηεο Οκάδαο Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ηελ ειεχζεξε είζνδν θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ζηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ησλ πιηθψλ θαζψο επίζεο θαη ζηα εξγνζηάζηα ππεξγνιαβηθήο παξαγσγήο ζχλζεησλ επηκέξνπο θαηαζθεπψλ. Ζ επίζθεςε ηεο επίβιεςεο ζηα παξαπάλσ εξγνζηάζηα δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηε δηαδηθαζία ηεο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ δηαθφξσλ αληίζηνηρσλ θαηαζθεπψλ. ΑΡΘΡΟ 15o: Σξόπνο επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηώλ Σν έξγν δεκνπξαηείηαη κε ην ζχζηεκα «θαη απνθνπή εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο». Άξα δελ πξαγκαηνπνηείηαη επηκέηξεζε ησλ εξγαζίσλ αιιά ηζρχεη ην θαη απνθνπή ηίκεκα. Οη πξνκεηξήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο. Ρεηψο αλαθέξεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο πξνκεηξήζεηο εξγαζηψλ ππνιείπνληαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο εθηειέζεη ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε. Άιισζηε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί ε πξνζθνξά ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζθεθηεί ηνλ ηφπν εξγαζηψλ θαη λα θάλεη πξνκεηξήζεηο κε δηθή ηνπ επζχλε. πλεπψο φιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ζηελ Αλάιπζε Δξγαζηψλ ζα εθηειεζηνχλ ζην αθέξαην αθφκα θαη αλ νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ είλαη ηειηθά κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ηεχρνο ησλ πξνκεηξήζεσλ, ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε. ΑΡΘΡΟ 16o: Ζκεξνιόγην έξγνπ - Λνηπέο ππνρξεώζεηο - Αθαλείο εξγαζίεο Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/2016. Ο εξγνιάβνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιεη γηα έιεγρν ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θάηνςε θαη ζρεκαηηθή ηνκή, φπσο εθηεινχληαη, επί ησλ νπνίσλ ζα ζεκεηψλνληαη νη δηαζηάζεηο ή ην βάζνο ησλ εθάζηνηε εθηεινπκέλσλ ηκεκάησλ, είηε είλαη εκθαλή είηε αθαλή. Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζπκβαηηθά ζην έξγν, ζα θαηαξηίδνληαη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζήο ησλ θαη πνηέ εθ ησλ πζηέξσλ, πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ φπνπ ζα βεβαηψλεηαη φηη απηέο εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε κειέηε, αιιηψο νη εξγαζίεο ζα ζεσξνχληαη άθπξεο, δειαδή φηη δελ εθηειέζζεθαλ θαη ζπλεπψο δελ δχλαληαη λα πηζηνπνηεζνχλ. ΑΡΘΡΟ 17o: Δπζύλε ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ έξγνπ χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο. Οη πάζεο θχζεσο έιεγρνη πνπ αζθνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε ηνπ. Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη γηα ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγνιαβίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ κειέηε, ε επίβιεςε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ αληνρήο πιηθψλ, ηήξεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ εξγαζηψλ θ.ι.π. κε δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ θαηαβάιιεη ηελ ζρεηηθή δαπάλε ζην εξγαζηήξην πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο δνθηκέο, ν Κχξηνο ηνπ έξγνπ ζα κπνξεί λα ηελ θαηαβάιεη θαη λα ηελ θαηαινγίζεη ζηνλ αλάδνρν, παξαθξαηψληαο απηήλ απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ. Γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/2016. ΔΣΤ 1-18 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ειίδα 27

28 ΑΡΘΡΟ 18o : Λήςε θσηνγξαθηώλ Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο ηνπ, θσηνγξαθίεο θαηά ηηο ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο ηηο νπνίεο ζα ρνξεγεί θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα ζηελ Τπεξεζία. ΑΡΘΡΟ 19o: Γεληθέο ππνρξεώζεηο Λνγαξηαζκνί Πηζηνπνηήζεηο - Πιεξσκέο Οη δηαγσληδφκελνη είλαη απφιπηα ππεχζπλνη θαη κφλν απηνί γηα ηελ νξζφηεηα ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. Οη δηαγσληδφκελνη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζζνχλ ιάζε ηνπο, έζησ θαη αλ ηα ιάζε απηά δελ έρνπλ επηζεκαλζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηελ θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ ή θαη αξγφηεξα, κε ζθνπφ λα κεηαβάινπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο ή ηηο πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ζ ηπρφλ ζπκπιήξσζε ησλ κειεηψλ, εάλ απαηηεζεί, θαη ε δηφξζσζε ηπρφλ ιαζψλ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηνπο ίδηνπο κειεηεηέο ηνπ έξγνπ. Κάζε δηαγσληδφκελνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη φηη έιαβε ππφςε ηνπ ηηο πεξηγξαθέο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ θαη είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο θαη φηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα νξίζεη αληηπξφζσπν θαη αληίθιεηφ ηνπ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ Ν.4412/2016. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ θαηά λφκν επηβαιινκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαζψο θαη εκεξνινγίνπ κέηξσλ αζθαιείαο θαη θαθέιινπ αζθαιείαο θαη πγείαο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζην εξγνηάμην φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο φξνπο πγηεηλήο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142/Α/ ), φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε θαηά λφκν αδείαο (θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ θ.ιπ.), θαζηζηάκελνο νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηηο δαπάλεο θαηαζθεπήο ηεο ππνδνκήο θαη ησλ ζπλδέζεσλ θαη λα ππνβάιεη ηηο αλαγθαίεο αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά γηα παξνρέο θαη ζπλδέζεηο κε δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θ.ιπ.). Οη ζρεηηθέο εγγπήζεηο γηα ηε ζχλδεζε κε ηα δίθηπα ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Ζ κέξηκλα θαη νη δαπάλεο ησλ αληηζηνίρσλ ζπλδέζεσλ γηα εξγνηαμηαθή ρξήζε βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη παξνρή απφ ηελ ΓΔΖ γηα ην εξγνηαμηαθφ ξεχκα ή απηή δελ είλαη επαξθήο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη γελλήηξηα κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην λφκν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142Α / ) "πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο νηθνδνκηθαίοεξγαζίαηοαζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ", ην Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193Α / ) "πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ" θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4412/2016. Γηα ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, έρνπλ εθαξκνγή νη πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο παξαηείλεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ θάζε δηθαίσκα πνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 388 θαη 697 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, γηαηί ζεσξείηαη φηη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ έιαβε ππφςε φιεο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ θαζνξηδνκέλσλ (κε ηηο εθάζηνηε απφ ην Τπνπξγείν εξγαζίαο εθδηδφκελεο απνθάζεηο) δψξσλ-ενξηψλ Πάζρα θαη ΔΣΤ 1-18 Παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ειίδα 28

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 6.337,34 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκελνπ ΦΠΑ 24% Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο Γ.Ν. Ρφδνπ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 6.337,34 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκελνπ ΦΠΑ 24% Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο Γ.Ν. Ρφδνπ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2η Τ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΤ «ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ» - Γ.Ν. Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΒΟΤΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Τ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2η Τ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΤ «ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ» - Γ.Ν. Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΒΟΤΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Τ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,10 Δπξψ ( ) ζπκπεξηιακβαλνκελνπ ΦΠΑ 24% Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο Γ.Ν. Ρφδνπ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,10 Δπξψ ( ) ζπκπεξηιακβαλνκελνπ ΦΠΑ 24% Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο Γ.Ν. Ρφδνπ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2η Τ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΤ «ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ» - Γ.Ν. Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΒΟΤΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Τ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ Γ/ΝΖ Σ.Τ. & ΠΟΛ/ΜΗΑ ΣΜΖΜΑ Σ.Δ. & ΜΔΛΔΣΧΝ ΑΡ.ΜΔΛ.: 131/2017 Έπγο: «ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Γ. ΣΡΗΠΟΛΖ- Α ΦΑΖ: ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: AK 44/2013

Αρ. Μελέτης: AK 44/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «ΟΓΟΠΟΗÏΑ ΣΩΝ Σ.Γ. Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ» ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : Γ.Γ.ΜΑ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις Έκδοζη 2.89.31 08/10/2014 Η έκδοζη 2.89.31, περιλαμβάνει : Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Αναγγελία πρόζληυης (Ε3) 08/10/2014 1 Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Επεηδή ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξγν Βειηίσζε Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο Οδνύ Αλσγείσλ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Πξνππ 1.782.152,00 Δπξώ ( κε Φ.Π.Α. 23 %) Πεγή Δ.Π. Κξήηεο θαη λήζσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης:

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο1: 20.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΙΚ-2112 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΔΡΓΟ : «Δπηζθεπή - ζπληήξεζε θιεηζηψλ & αζιεηηθψλ ρψξσλ» Α. Μ. : 12 / 2016 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνπο Πφξνπο Κ. Α. : 15. 7336. 0031 Πξνυπνινγηζκφο : 20.000,00 αλνηθηψλ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12 ΑΚΖΔΗ ΤΜΝΑΗΟΤ - ΚΤΚΛΟ ΠΡΩΣΟ - - ηα πνηεο ηηκέο ηνπ ηα παξαθάησ θιάζκαηα δελ νξίδνληαη ; (Τπόδεημε : έλα θιάζκα νξίδεηαη αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο) - (-) - (-) - Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ Πρόβλημα 1: α) Να δείμεηε όηη αλ ζεηηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί ηζρύεη: β) Αλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ ΣΟΠΟ ΔΡΓΟΤ : Παηήζηα, Ννκνχ Αηηηθήο ΔΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΕΡΟ Ι 1. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ παξαθάησ ζπλαξηήζεσλ. t ( i) e ( ii) ln( ) ( iii). Να βξεζεί ην Π.Ο., ν ηύπνο ηεο αλίζηξνθεο θαη ην Π.Τ. ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ - ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΓΔΝΙΚΗ - ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΖΚΟ ΓΧΓΧΛΖ ΣΚΖΚΑ ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ ΠΟΙΔΟΓΟΚΗΑ ΘΑΗ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ ΔΡΓΟ: «ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΔΙ ΣΙΜΔΝΣΟΣΡΩΔΙ Σ.Κ. ΣΔΡΟΒΟΤ» ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΣΑ ΠΟΔ, ΣΑΚΣΙΚΑ- ΜΙΘΩΜΑΣΑ,ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΗΜΟ ΓΟΜΟΚΟΤ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΓΗΜΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΦΟΡΔΑ: ΓΗΜΟ ΓΟΜΟΚΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΤΠ : 49.928,48 ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Δ..Τ.)

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Δ..Τ.) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΓΑΩΝ Γ/λζε: Γεκαξρίαο 30, 592 00, Νάνπζα ΣΗΛ. 2332050344 FAX: 2332024260 E-MAIL:skodra@naoussa.gr ΔΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Καταςκευή φρεατίων για Τοποθέτηςη υδρομέτρων ςε Υφιςτάμενουσ αγωγούσ άρδευςησ του Ο.Α.Κ. Α.Ε.» ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΥΩΡΙ ΦΠΑ):

Διαβάστε περισσότερα

5. ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

5. ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΩΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηψλ Γεκνζίσλ Υψξσλ Γ. Ρεζχκλεο (Γπηηθφ Παξαιηαθφ Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις)

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα Ηουνίου 08 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α Α. Απόδεημε ζεωξήκαηνο ζει. 99 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α. α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ηαηηθή ηωλ ξεπζηώλ (Τδξνζηαηηθή) Ση είλαη ηα ξεπζηά - Γεληθά Ππθλόηεηα Πίεζε Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο Αξρή ηνπ Pascal Τδξνζηαηηθή πίεζε Αηκνζθαηξηθή πίεζε Απόιπηε &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα