ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κε ηηο νπνίεο ζα εθηειεζζεί ην έξγν ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη πνπ ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη: Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ Κάζε δαπάλε γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ ή εθξεθηηθψλ πιψλ χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ θάζε δαπάλε ) νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ] Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην εηζαγσγήο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3215/1955 δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο ή θαη απνζήθεπζεο θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ αλεμάξηεηα ησλ πιηθψλ, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ρακέλνπο ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) ή/θαη κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ησλ πεξηζζεπκάησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ, νξπγκάησλ θαη άρξεζησλ πιηθψλ ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, αζθαιίζεηο (ζην Ι.Κ.Α., αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ιπ. θαηά πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη) θ.ι.π. δψξσλ ενξηψλ, επηδφκαηνο αδείαο θ.ιπ. θάζε είδνπο επηζηεκνληθνχ θαη δηεπζχλνληνο ηνπ έξγνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή φρη πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ιπ. εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ή άιινπ (εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδνο).

2 1.3.4 Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο εμεχξεζεο (ελνηθίαζε ή αγνξά), θαηαζθεπή, νξγάλσζε, δηαξξχζκηζε θ.ιπ. ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε απηνχο, ηηο παξνρέο λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ θαη ινηπψλ επθνιηψλ, ηηο ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ηελ εγθαηάζηαζε γξαθείσλ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο Οη δαπάλεο πιήξνπο θαηαζθεπήο εγθαηάζηαζεο (εσλ) πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγνηάμην ή αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθψλ έξγσλ, ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. φπσο επίζεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζέζε ηεο ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ δαπαλψλ απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ γίλεη ζε ρψξν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ηπρφλ δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο (εξγαζηαθή, κεηαθνξψλ, κεραλεκάησλ, πξνζσπηθνχ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ.) θαζψο θαη φιεο νη άιιεο αζθαιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο έξγνπ Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ή δαπαλψλ πξφιεςεο βιαβψλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά ή αθίλεηα) ηξίησλ Οη δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζε άιια ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο «δνθηκαζηηθά ηκήκαηα» (κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, απφδνζε εξγαζίαο, θ.ιπ.) Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε θαη ε αζθάιηζε απηψλ, ε επηβάξπλζε ιφγσ απφζβεζεο, ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε άκεζε απνθαηάζηαζε (φπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ε απνκάθξπλζε απηψλ καδί κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά θ.ιπ. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φζν θαη γηα ηπρφλ άιια πνπ ζα επξίζθνληαη επί ηφπνπ ησλ έξγσλ έηνηκα γηα ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άιισλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο, ε νπνία πξνθχπηεη θαηά ξεηφ ηξφπνλ, ή πξνθχπηεη θαηά έκκεζν ηξφπνλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ απαηηήζεηο πεξί ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ χπαξμε εθεδξηθψλ κεραλεκάησλ, ή αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζεσξήζεη αλαγθαία ηελ χπαξμε εθεδξηθψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο, κε ή ρσξίο ηηο πξνζσξηλέο απνζέζεηο πνπ γίλνληαη γηα δηεπθφιπλζε ηνπ Αλαδφρνπ, θαη πιάγηεο κεηαθνξέο θάζε είδνπο πιηθψλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θ.ιπ. καδί κε ηελ εξγαζία εκπινπηηζκνχ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζα ηζρχνπλ Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ, κεησκέλεο απφδνζεο θαη κεηαθηλήζεσλ κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ, εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κε κεζνδνινγία ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο, ιφγσ ησλ ζπλαλησκέλσλ εκπνδίσλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, φπσο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. θ.ιπ. θαη ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα πξνβάιινπλ νη αξκφδηνη γηα απηά ηα εκπφδηα θνξείο (ΤΠ.ΠΟ., ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ θαη ινηπνί νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο), φπσο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαηά θάζεηο απφ ηε ζπλάληεζε ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, θαζψο θαη ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ππάξρνπζα θπθινθνξία (πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά).

3 Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηε κε παξαθψιπζεο ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη ζηηο γεηηληάδνληεο θαη επεξεαδφκελεο πεξηνρέο απ απηά Οη θάζε είδνπο δαπάλεο κειεηψλ, ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αζθαιεηψλ (REPERS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα (ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο), ε ζχληαμε κειεηψλ εθαξκνγήο, θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο, εληνπηζκνχ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζεκέιηα, πδάηηλνη νξίδνληεο, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω.) ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ηα ππνβάιεη γηα αξκφδην έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο ζε δηζθέηα Η/Τ, ζε ςεθηαθή κνξθή Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ θαηαιφγσλ νπιηζκνχ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ Τπεξεζία Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ θ.ιπ. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω., ή άιισλ έξγσλ θαη εκπνδίσλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηφο αλ αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θ.ι.π. θαη ε απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα Οη δαπάλεο γηα δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνίεζεο θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ, επξεζηηερληθψλ εθεπξέζεσλ θ.ιπ. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία πξφζβαζεο θαη θάζε είδνπο πξνζπειάζεσλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνμήισζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο φζσλ δηθηχσλ ησλ Ο.Κ.Ω. δηέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ή επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα άξζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ νπνίσλ ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. Οη δαπάλεο γηα ηελ κεηαηφπηζε δηθηχσλ θαη ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ αληηζηήξημεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ νξπγκάησλ αλνηθηψλ, βαξχλνπλ ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ Οη δαπάλεο γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ Οη δαπάλεο δηάζεζεο εμνπιηζκέλσλ γξαθείσλ ζηελ Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή αγνξάο εδαθηθήο ισξίδαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ. Δπίζεο νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε πιηθψλ, εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ, αρξήζησλ πιηθψλ Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ αγσγψλ ή ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζ απηά εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.

4 Οη δαπάλεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζε άιια ηεχρε δεκνπξάηεζεο Οη δηαδηθαζίεο θαη δαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ θάζε είδνπο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο ή θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθέιείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο απνθάζεηο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ Γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 1.4 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ γηα Γεληθά Έμνδα (Γ.Δ.) γηα πάζεο θχζεο βάξε ή ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο θαη γηα Όθεινο απηνχ (Ο.Δ.) δειαδή γηα ηηο δαπάλεο επηζηαζίαο, δαπάλεο ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ θαη γηα ηηο θάζε είδνπο θξαηήζεηο, θφξνπο, δαζκνχο, αζθάιηζηξα, ηέιε, ζπκβνιαίσλ, ζπκθσλεηηθψλ, απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ πιεξσκψλ, θ.ι.π. γηα ηφθνπο θαη θεθαιαίσλ θίλεζεο, γηα δαπάλεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ινηπψλ εγγπήζεσλ, γηα δαπάλεο αζθαιεηψλ, ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο ηνπ εξγαηνηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, γηα πξφζζεηεο δαπάλεο ιφγσ δπζρεξεηψλ θαη εκπνδίσλ θάζε είδνπο, γηα ηα δηνηθεηηθά έμνδα, ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα, απφ δπζρέξεηεο θάζε είδνπο πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ πξνβιεθζεί, πνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πνζνζηφ ησλ Γεληθψλ Δμφδσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Σν πνζνζηφ απηφ, εληαίν γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ έξγσλ, θαζνξίδεηαη ζε δέθα νθηψ ζηα εθαηφ (18%) σο πξνο ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ. 1.5 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ Σηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ. ην παξφλ ηηκνιφγην ειήθζεζαλ ππ φςε νη ηηκέο πνπ ηζρχνπλ απφ (ΦΔΚ 363Β/ ). 2. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.Σ.: 1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Καζαίξεζε αλσδνκώλ από αξγνιηζνδνκή ή ιηζνδνκή ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ-2204 Καζαίξεζε αλσδνκψλ αξγνιηζνδνκήο ή πιήξνπο ιηζνδνκήο πάζεο θχζεσο ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο". Μεηαθνξά έσο 35km. Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο Σηκή ελόο m3 22,50 ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ Α.Σ.: 2 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο, ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ-2236 Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο (ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ, θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε. Σηκή ελόο m2 7,90 ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

5 Α.Σ.: 3 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Καζαίξεζε επηζηξώζεσλ ηνίρσλ παληόο ηύπνπ, ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ 2238 Καζαίξεζε πιαθηδίσλ ηνίρσλ παληφο ηχπνπ (πνξζειάλεο, θεξακεηθψλ θιπ), θαζψο θαη πιαθψλ καξκάξνπ νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηνδήπνηε χςνο. πκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε. Σηκή ελόο m2 4,50 ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ Α.Σ.: 4 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα, κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ αφπινπ ζθπξνδέκαηνο παληφο είδνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". Μεηαθνξά έσο 35km Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο Σηκή ελόο m3 28,00 ΔΙΚΙ ΟΚΣΩ ΔΤΡΩ Α.Σ.: 5 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Απνμήισζε κεηαιιηθώλ θύιισλ επηζηέγαζεο ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ 2275 Απνμήισζε κεηαιιηθψλ θχιισλ επηζηέγαζεο απφ ιακαξίλα, επίπεδε ή απιαθσηή, απιή ή κε κφλσζε, κε ηηο αληίζηνηρεο ηεγίδεο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, κε ηελ θαηαβίβαζε θαη δηαινγή ησλ πιηθψλ, ηελ ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε, ηελ ηαμηλφκεζε ρξεζίκσλ πιηθψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε. πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. Σηκή ελόο m2 2,60 ΓΤΟ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ Α.Σ.: 6 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Γηάλνημε νπώλ, θσιεώλ, ή αλνηγκάησλ ζε πιηλζνδνκέο Γηα νπέο επηθαλείαο άλσ ησλ 0,25 m2 θαη έσο 0,50 m2 Γηάλνημε νπήο, θσιηάο ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε νπηνπιηλζνδνκέο νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο. (ηεκ) Σηκή ελόο ηεκ. 16,70 ΓΔΚΑΔΞΙ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ Α.Σ.: 7 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ 2171 Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά πάζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ. Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν νξχγκαηνο. Σηκή ελόο m3 0,90 ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

6 Α.Σ.: 8 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ 1136 Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο. Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km) Σηκή ελόο ton.km 0,35 ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ Α.Σ.: 9 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm ΥΑΛΤΒΓΙΝΟΙ ΟΠΛΙΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β500C (S500s) ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 6x9x19 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο", ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ. πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο Σηκή ελόο m2 19,50 ΓΔΚΑΔΝΝΔΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ Α.Σ.: 10 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Γηαδώκαηα (ζελάδ) από ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ 3213 Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάαησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ πιεξψζεσο κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C (κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), δηαηνκήο έσο 0,06 m2, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ. ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζαπμάλεηαη αλαινγηθά κε βάζε εκβαδφλ (Δκβ / 0,06 m2), φηαλ ζε πξνβιέπεηαη νπιηζκφο πέξαλ ησλ 4Φ12, ε δηαθνξά ηηκνινγείηαη κε βάζε ην άξζξν ΝΔΣ ΟΙΚ Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) Σηκή ελόο m 16,80 ΓΔΚΑΔΞΙ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ Α.Σ.: 11 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Θύξα πιήξεο μύιηλε δξνκηθή κε αξκνθάιππηξα θαη ζηηο δύν όςεηο ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ5449 Καηαζθεπή πιήξνπο ζχξαο απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, κε θάζζα δξνκηθή κε αξκνθάιππηξα 2.5x2.5 cm θαη ζηηο δχν φςεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Ξχιηλα θνπθψκαηα", κε ζπξφθπιια πιήξε ή κε θεγγίηε, απφ κνξηνζαλίδεο πάρνπο 22 mm κε πιαίζηα (ηειάξα) απφ θαδξφληα 5Υ7,5 cm κε θαηά κήθνο εληνξκίεο (γθηληζηέο) γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ κνξηνζαλίδσλ, κε πηζαλέο δηαθνζκεηηθέο γξακκέο ζηηο αθκέο, κε πεξηζψξηα, αξκνθάιππηξα θαη περάθηα πιαηζίσεο θεγγίηε θαη γεληθά μπιεία, ζηδεξηθά αλάξηεζεο, ζηεξέσζεο θαη ιεηηνπξγίαο (εθηφο απφ ρσλεπηή θιεδαξηά θαη ρεηξνιαβέο) θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζία γηα θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ρσλεπηήο θιεηδαξηάο θαη ρεηξνιαβψλ,. Σηκή ελόο m2 95,00 ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ

7 Α.Σ.: 12 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Σππνπνηεκέλα θνπθώκαηα από αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή έσο 12 kg/m2 ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ 6501 Δηνηκα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ηππνπνηεκέλσλ αλνηγκάησλ, βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, πξνεξρφκελα απφ πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ SO 9001 παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε δηάηαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο αλάινγα κε ηελ "ζεηξά" ηνπο, κε δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηπινχ παινπίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ", πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη ζηεξεσκέλα.. Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε έξγα κε κεγάιν αξηζκφ απιψλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ, ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπ εκπνξίνπ, πνπ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ απφ θαηαιφγνπο πξνκεζεπηψλ ψο πξντφληα έηνηκα πξνο ηνπνζέηεζε. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θνπθσκάησλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σηκή ελόο m2 145,00 ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ Α.Σ.: 13 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ7121 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή (ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή (ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. Σηκή ελόο m2 13,50 ΓΔΚΑΣΡΙΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ Α.Σ.: 14 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Σππνπνηεκέλα θηλεηά δηαρσξηζηηθά ρώξσλ πγηεηλήο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, πεηάζκαηα αινπκηλίνπ ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ4713 Πξνδηακνξθσκέλα θηλεηά δηαρσξηζηηθά ρψξσλ πγηεηλήο, ηππνπνηεκέλα, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, χςνπο έσο 2,20 m, πιήξε κε ηηο πφξηεο θαη ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζπλαξκνιφγεζεο θαη ζηεξέσζεο, ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θάθειν ηερληθψλ ζηνηρείσλ. Eιάρηζηεο απαηηήζεηο: - αλζεθηηθφηεηα ζηελ πγξαζία θαη ηελ βαξεηά ρξήζε - δπλαηφηεηα θαζαξηζκνχ κε ζπλήζε απνξξππαληηθά. - πεξηκεηξηθή θνξλίδα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 50x30 mm, κε επίζηξσζε πνιπεζηεξηθήο ξεηίλεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο αθακςίαο - ζηνηρεία ζπλαξκνιφγεζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο AISI 304, κε επηθάιπςε πνιπεζηεξηθήο ξεηίλεο - δπλαηφηεηα ζηεξέσζεο ηνπ ζθειεηνχ ησλ πεηαζκάησλ, κέζσ θνριησηψλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη θελφ απφ ην δάπεδν ηεο ηάμεο ησλ 150 mm - πεξηζηξεθφκελεο θιεηδαξηέο κε ηελ έλδεημε (vacant/engaged), κε ηα απαηηνχκελα είδε θηγθαιεξίαο πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηεξέσζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. πεηάζκαηνο Σηκή ελόο m2 168,00 ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗΝΣΑ ΟΚΣΩ ΔΤΡΩ

8 Α.Σ.: 15 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ, γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15 ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ3213 Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο", "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο", "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο", "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο", "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο", "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. γ. Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο. ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο. Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). Σηκή ελόο m3 84,00 ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΩ Α.Σ.: 16 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα15x15 cm, θνιιεηά ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο", ηνπνζεηνχκελα κεηά ηελ απφμεζε ησλ

9 επηρξηζκάησλ, ζε ππφζηξσκα ηζηκεληναζβεζηνθνληάκαηνο ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ ή θνιιεηά κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, κε αξκνχο ην πνιχ 1 mm, κε πιήξσζε ησλ θελψλ κε ιεπηφξξεπζην ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg θαη αξκνιφγεκα κε ιεπθφ ηζηκέλην, κε ή ρσξίο ρξσζηηθέο ή αξκφζηνθν. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πιαθίδηα, ε ηζηκεληνθνλία ή ε θφιια επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη θζνξέο ησλ πιηθψλ, ε ηνπνζέηεζε, ε αξκνιφγεζε, ν ηειηθφο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο θαζψο θαη ε δηάλνημε νπψλ ζηα πιαθίδηα γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, ηνπνζέηεζε δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θιπ, Σηκή ελόο m2 31,00 ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΝΑ ΔΤΡΩ Α.Σ.: 17 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 30x30 cm ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ7331 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 4", δηαζηάζεσλ 20x20 cm, νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο". ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ. Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. Σηκή ελόο m2 33,50 ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ Α.Σ.: 18 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Πνδηέο παξαζύξσλ από κάξκαξν πάρνπο 2 cm ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ7531 Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν πιάηνπο έσο 35 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, κφξθσζεο εγθνπήο (πνηακνχ) θάησ απφ ην εμέρνλ άθξν, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra) Σηκή ελόο m2 78,50 ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΟΚΣΩ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ Α.Σ.: 19 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (LAMINATED) ζπλνιηθνύ πάρνπο 6 mm (3 mm + κεκβξάλε + 3 mm) ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: OIK Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (LAMINATED), πνιιαπιψλ ζηνηβάδσλ, απφ θξχζηαιια δηαθαλή (clear float) θαη κεκβξάλε πνιπβηλπιίνπ ή άιινπ πιηθνχ, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά πεξεκβχζκαηα απφ EPDM ή ζπλαθειε θαη ζηιηθφλε. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ". Σηκή ελόο m2 39,00 ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΩ

10 Α.Σ.: 20 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηώλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνύο ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ7735 Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". Απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπ επηρξίζκαηνο, αθαίξεζε ησλ αλσκαιηψλ, θαζαξηζκφο, ιείαλζε κε γπαιφραξην, αζηάξσκα κε θαηάιιειν πιηθφ βάζεσο αθξπιηθήο ξεηίλεο, δηαιχηνπ, ή αθξπιηθνχ κηθξνκνξηαθνχ πιηθνχ βάζεσο λεξνχ, κε αληνρή ζηα αιθάιηα. Σηκή ελόο m2 1,70 ENA ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ Α.Σ.: 21 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Πξνεηνηκαζία μπιίλσλ επηθαλεηώλ γηα ρξσκαηηζκνύο ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ7736 Πξνεηνηκαζία μπιίλσλ επηθαλεηψλ γηα ρξσκαηηζκνχο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ". Καζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο κε γπαιφραξην, ιάδσκα κε ιηλέιαην δηπινβξαζκέλν ή κε εηδηθφ κπθεηνθηφλν εκπνηηζηηθφ δηάιπκα βάζεσο λεξνχ ή δηαιχηνπ, μεξνδηάξηζκα, θαζαξηζκφο ησλ ξφδσλ θαη επάιεηςή ηνπο κε γνκαιάθα, ηξίςηκν, ρνλδξνζηνθάξηζκα θαη ηειηθφ ηξίςηκν. Σηκή ελόο m2 2,20 ΓΤΟ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΚΟΙ ΛΔΠΣΑ Α.Σ.: 22 ΑΡΘΡΟ:ΟΙΚ Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ηνίρσλ (ςεπδνζαγξέ) ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ7753 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ηνίρσλ (ςεπδνζαγξέ) επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο". Καζαξηζκφο, απιή επάιεηςε κε ιηλέιαην, επηζθεπέο, πξψηε ζηξψζε (αζηάξη) θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. Σηκή ελόο m2 5,60 ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ Α.Σ.: 23 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Δθαξκνγή επί μύιηλσλ επηθαλεηώλ βεξληθνρξώκαηνο βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηε ελόο ε δύν ζπζηαηηθώλ ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ7771 Βεξληθνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ "Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ". Απφμεζε, αζηάξη, μεξφδηαζκα, ζπαηνπιάξηζκα, ζηνθαξίζκαηα, ςηινζηνθαξίζκαηα, δηάζηξσζε αιθπδηθνχ ππνζηξψκαηνο ή ππνζηξψκαηνο δχν ζπζηαηηθψλ θαη δηάζηξσζε βεξληθνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία. Σηκή ελόο m2 10,70 ΓΔΚΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ Α.Σ.: 24 ΑΡΘΡΟ: Σ.Δ.1 Δμνπιηζκόο W.C. A.M.E.A ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: OIK6417 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ, δηαζηάζεσλ θαη ηχπνπ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, ε

11 εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε ηνπνζέηεζή ηνπο θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ην δίθηπν χδξεπζεο - απνρέηεπζεο. Σηκή ελόο ηεκ. 380,00 ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΩ Α.Σ.: 25 ΑΡΘΡΟ: Σ.Δ.2 Λεθάλε θαη θαδαλάθη ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: OIK6417 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ιεθάλεο κε θαδαλάθη, δηαζηάζεσλ θαη ηχπνπ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπο, φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε ηνπνζέηεζή ηνπο θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ην δίθηπν χδξεπζεο - απνρέηεπζεο. Σηκή ελόο ηεκ. 60,00 ΔΞΗΝΣΑ ΔΤΡΩ Α.Σ.: 26 ΑΡΘΡΟ: Σ.Δ.3 Νηπηήξαο θαη κπαηαξία ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: OIK6417 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ληπηήξα θαη κπαηαξίαο, δηαζηάζεσλ θαη ηχπνπ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπο, φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε ηνπνζέηεζή ηνπο θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ην δίθηπν χδξεπζεο - απνρέηεπζεο. Σηκή ελόο ηεκ. 30,00 ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΡΩ Α.Σ.: 27 ΑΡΘΡΟ: Σ.Δ.4 Οπξεηήξαο ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: OIK6417 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νπξεηήξα, δηαζηάζεσλ θαη ηχπνπ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ, φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε ηνπνζέηεζή ηνπ θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην δίθηπν χδξεπζεο - απνρέηεπζεο. Σηκή ελόο ηεκ. 40,00 ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΩ Α.Σ.: 28 ΑΡΘΡΟ: Σ.Δ.5 Καζξέπηεο ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: OIK6417 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαζξέπηε, δηαζηάζεσλ θαη ηχπνπ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ, φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε ηνπνζέηεζή ηνπ. Σηκή ελόο ηεκ. 50,00 ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΤΡΩ Α.Σ.: 29 ΑΡΘΡΟ: Σ.Δ.6 Αλαθαηαζθεπή Η/Μ εγθαηάζηαζεο ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΗΛΜ8 Πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο ειεθηξνκεραλνινγηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ πιήξε θαη έληερλε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ. Σηκή ελόο ηεκ. 400,00 ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ

12 Α.Σ.: 30 ΑΡΘΡΟ: Σ.Δ.6 Αλαθαηαζθεπή πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ2121 Πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ πιήξε θαη έληερλε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ. Σηκή ελόο ηεκ ,00 ΥΙΛΙΑ ΔΤΡΩ πληάρζεθε ΓΔΡΑΚΑ 08/06/2015 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 08/06/2015 Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σ.Τ. Κηηξηαθψλ Έξγσλ & Αλάπηπμεο Γήκνπ Παιιήλεο Κ.Υ. Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Παιιήλεο Σζνχθα ηακαηία Καιδήο Παλαγηψηεο Ληφγαο Νηθφιανο

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης:

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο1: 20.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΙΚ-2112 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑ ΗΔ ΔΠΗ ΚΔΤΖ,

ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑ ΗΔ ΔΠΗ ΚΔΤΖ, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: «ΔΓΚΑΣΑ ΣΑ Η ΣΔΓΑ ΣΡΟΤ

ΔΡΓΟ: «ΔΓΚΑΣΑ ΣΑ Η ΣΔΓΑ ΣΡΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΓΑΣΡΟΤ ΔΚΣΔΛΩΝΙΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΔΡΓΟ: Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ αξπαθηηθώλ πηελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: «ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΠ Δ.Γ.Α.Ξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ:

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ: Απθπο: 4.13 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6082.1 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ «Σν πην παιηφ ζπίηη ηεο Αζήλαο» επί ηεο νδνχ Αδξηαλνχ 96 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΜΟΤΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 1 Α. ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, Λέζβνο Σει: Fax:

Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, Λέζβνο Σει: Fax: Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 81100 Λέζβνο Σει:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ: Απνθαηάζηαζε ηνκψλ νδνζηξσκάησλ δηθηχσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΤΝΣΗΡΗΔΙ -ΔΠΙΚΔΤΔ- ΒΔΛΣΙΩΔΙ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΔΣΟΤ 2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 51 / 2014 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. ΔΡΓΟ: Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Θέζε Μπφινπ 1.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. ΔΡΓΟ: Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Θέζε Μπφινπ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. ΔΡΓΟ: Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Θέζε Μπφινπ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 12.600,00 ΔΤΡΩ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γήκνο : ΡΔΘΤΜΝΗ Δξγν : ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΟΓΟΤ ΑΝΩΓΔΙΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ Σηκαξηζκηθή 2012Α 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ (ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟ)

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ (ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Σ.Τ.Γ.Κ. ΔΡΓΟ: «Καηαζθεπή θαιληεξηκίσλ Κάησ Μεξφπεο» ΓΗΜΟ: ΠΩΓΩΝΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 32.000,00 ΔΤΡΩ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ (ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟ) 1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 60.000,00 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ζσγτρημαηοδοηείηαι 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κνκνηελή 19 Μαξηίνπ 2014 ΓΕΝ. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔ&ΘΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΣΟΤ 16 ΟΤ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΚΕΩΝ ΘΔΖ : ΟΓΟ ΣΑΡΟΤΥΖ ΚΑΗ ΚΤΠΡΗΧΝ ΖΡΧΧΝ ΗΑΑΚ ΚΑΗ ΟΛΧΜΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ

ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΣΟΤ 16 ΟΤ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΚΕΩΝ ΘΔΖ : ΟΓΟ ΣΑΡΟΤΥΖ ΚΑΗ ΚΤΠΡΗΧΝ ΖΡΧΧΝ ΗΑΑΚ ΚΑΗ ΟΛΧΜΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ ΦΟΡΔΑ : ΓΖΜΟ ΤΚΔΧΝ ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΣΟΤ 16 ΟΤ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΚΕΩΝ ΘΔΖ : ΟΓΟ ΣΑΡΟΤΥΖ ΚΑΗ ΚΤΠΡΗΧΝ ΖΡΧΧΝ ΗΑΑΚ ΚΑΗ ΟΛΧΜΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ζει. 1 Α) ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξγν Βειηίσζε Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο Οδνύ Αλσγείσλ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Πξνππ 1.782.152,00 Δπξώ ( κε Φ.Π.Α. 23 %) Πεγή Δ.Π. Κξήηεο θαη λήζσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ#

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ# ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ# 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ.... ΕΡΓΟ: 3/12 ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΑΓΩΓΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΣΖΝ Σ.Κ. ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1.025.000,00 ΔΤΡΩ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ

4. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «Αζθαληόζηρωζη Γημοηικών οδών ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γήμοσ Βόλβης» Ν. Θεζζαλονίκης Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : T.E.O. A.E. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 1. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΑΛΗΩΝ, ΜΟΚΔΣΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 1. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΑΛΗΩΝ, ΜΟΚΔΣΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ραιηψλ, κνθεηψλ θαη ηαπεηζαξηψλ επίπισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζηεγάδνληαη Υπεξεζίεο ηεο Βνπιήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 1 : ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΟΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 1 : ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΟΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Πεπιγπαθικό Σιμολόγιο Μελέηηρ. ( ΝΔΣ ΤΓΡ - ΔΚΓΟΗ 3.0 γηα έξγα απφ 1,5 έσο 5,0 εθαη. Δπξψ ΜΔ ΣΙ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ηνπ ΦΔΚ 639Β / )

3. Πεπιγπαθικό Σιμολόγιο Μελέηηρ. ( ΝΔΣ ΤΓΡ - ΔΚΓΟΗ 3.0 γηα έξγα απφ 1,5 έσο 5,0 εθαη. Δπξψ ΜΔ ΣΙ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ηνπ ΦΔΚ 639Β / ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Έξγν: Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003337382 2015-11-19

15REQ003337382 2015-11-19 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη Ανελκσζηήρων ζηο Πολιηιζηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,00 ΔΤΡΩ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,00 ΔΤΡΩ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Σ.Τ.Γ.Κ. ΔΡΓΟ: «Κατασκευή αντλιοστασίου στο Τ.Δ. Δελβινακίου». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 115.500,00 ΔΤΡΩ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Aληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 Σηελ Αζήλα ζήκεξα, oη θάησζη ππνγεγξακκέλνη αθ ελφο 1) Γηνλχζεο Νηθνιάνπ, Γεληθφο Γηεπζπληήο Σπλδέζκνπ Δπηρεηξεζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΧΝ ΤΓΡΔΤΗ ΔΡΓΟ: «ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΝΔΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Δ ΠΔΡΙΟΥΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΜΔΑ ΑΘΗΝΧΝ ΣΗ Δ.ΤΓ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΧΔΗ Δ ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΓΡΗΝΗΟΤ ΠΡΟΫΠ: 100.000,00 (ΔΤΡΩ) κε ηνλ Φ.Π.Α V ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα