Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline"

Transcript

1 ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES * 88493* Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο θνπηί ρξώκα κπέδ ρξώκα γθξί άιια ρξώκαηα (Β) 6,54/m 2 6,24/m 2 7,44/m 2 7,44/m 2 11,42/m 2 7,80 θνπηί (10ηεκ / 3,60 m2) παιέηα (48θνπηηά/172,8 m2) * 88568* 88577* Knauf tiles GKB 12.5 HYGENA ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο θνπηί ρξώκα κπέδ ρξώκα γθξί άιια ρξώκαηα (Β) 9,24/m 2 6,76/m 2 6,61/m 2 7,67/m 2 7,67/m 2 11,80/m 2 9,80 θνπηί (8ηεκ / 2,88 m2) παιέηα (48 θνπηηά/138,24 m2) * 88612* 88616* Knauf tiles GKΙ 12.5 (ανθσγρό) ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο θνπηί ρξώκα κπέδ ρξώκα γθξί άιια ρξώκαηα (Β) 10,30/m 2 10,15/m 2 10,30/m 2 10,30/m 2 14,73/m 2 10,30 θνπηί (8ηεκ / 2,88 m2) παιέηα (48 θνπηηά/138,24 m2) ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ * Καηόπηλ παξαγγειίαο. Υξόλνο παξάδνζεο 2-5 εκέξεο. 71

2 ΔΙΓΟ Ò ΚΩΓΙΚΟ ˆ ÈÎ Â Ô ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ΕΙΔΟΤ Μήθνο ª ÎÒ ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg/m (kg/m 2 ) 2 ) Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline (1) (2) (3) PLAZA-9,5 ηεηξάγσλα άθξα BELGRAVIA-12,5 (Παηνύξα γηα Σ24) BELGRAVIA-12,5 (Παηνύξα γηα Σ24) REGENT/CONTUR 12,5 θξπθό επηζθέςηκν PLAZA G1 24,20/m 2 6, * BELGRAVIA G1(2) 24,95/m 2 Globe G1 ΣΡΟΓΓΤΛΗ ΓΙΑΣΡΗΗ 6/ * CONTUR G1(3) 29,31/m 2 Ko Ö 8 ÖÂÐ PLAZA Q1 22,10/m BELGRAVIA Q1(2) 24,80/m 2 Quadril Q1 ΣΔΣΡΑΓΩΝΗ ΓΙΑΣΡΗΗ 12/ * CONTUR Q1(3) 29,00/m * PLAZA M1 26,30/m 2 6, * BELGRAVIA M1(2) 27,80/m 2 Microperforation M1 ΣΔΣΡΑΓΩΝΗ ΓΙΑΣΡΗΗ 3/ * CONTUR M1(3) 32,31/m * PLAZA T1 28,56/m 2 7,70 θνπηί 10ηεκ Tangent T1 Oval δηάηξεζε 4/ * * BELGRAVIA T1(2) CONTUR T1(3) 25,10/m 2 31,56/m 2 Ò Ö 8 ÖÂÐ * PLAZA R 20,60/m 2 7, * BELGRAVIA R(2) 21,80/m 2 Regular R ΑΓΙΑΣΡΗΣΗ 88654* CONTUR R(3) 27,05/m 2. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: * Καηόπηλ παξαγγειίαο. Υξόλνο παξάδνζεο 4-6 εβδνκάδεο. 1. Καηόπηλ παξαγγειίαο δηαηίζεληαη κόλν κε παηνύξα γηα Σ Καηόπηλ παξαγγειίαο δηαηίζεληαη θαη κε παηνύξα γηα Σ Καηόπηλ παξαγγειίαο

3 ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) ύζηεκα αθνπζηηθώλ παλέισλ ADIT * Οινθιεξσκέλν Kit δύν έηνηκσλ αθνπζηηθώλ παλέισλ, δηάηξεησλ γπςνζαλίδσλ, γηα θξέκαζε ζε ηνίρν. Κάζε Kit ζπζθεπαζίαο πεξηιακβάλεη: Γύν γπςνζαλίδεο νβάι δηάηξεζεο πξνβακκέλεο ζε ιεπθό ρξώκα, δηαζηάζεσλ 450x2.400x9,5 Μεηαιιηθέο δηαηνκέο Z45 γηα ηελ αλάξηεζε ζηνλ ηνίρν Οξπθηνβάκβαθα γηα ηελ εζσηεξηθή π ιήξσζε ησλ π αλέισλ Πεξηκεηξηθά πξνθίι απόιεμεο ησλ γπςνζαλίδσλ Οδεγίεο ηνπνζέηεζεο 405,81/παθ. 25,50 / παθ. 8 Π αθ./παιέηα Γηαθνζκήζηε ην ADIT κε ζρέδηα ηεο επηινγήο ζαο Σώξα, κε ηε δπλαηόηεηα λα εθηππώζεηε ζηελ επηθάλεηα ηνπ, νη πειάηεο ζαο είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ADIT. Μπνξνύλ λα επηηύρνπλ εμαηνκηθεπκέλε δηαθόζκεζε ηνίρσλ θαη ηαπηόρξνλα λα βειηηώζνπλ ηελ αθνπζηηθή πνηόηεηα ηνπ ρώξνπ ηνπο. Σν ADIT κε εθηύπσζεηο είλαη ηδαληθό γηα εθαξκνγή ζε λεπηαγσγεία, θαθεηέξηεο, εζηηαηόξηα θαη ρώξνπο γξαθείσλ. Σηκνθαηάινγνο γηα ηελ εθηύπσζε 2 ηεκάρηα 450x2.400: 260,00 eur/m 2 6 ηεκάρηα 450x2.400 : 190,00 eur/m 2 10 ηεκάρηα 450x2.400 : 140,00 eur/m 2 20 ηεκάρηα 450x2.400 : 125,00 eur/m 2 Υξόλνο παξάδνζεο: 3-6 εβδνκάδεο ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: * Καηόπηλ παξαγγειίαο. Υξόλνο παξάδνζεο 3-6 εβδνκάδεο. 73

4 ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg/m (kg/m 2 ) 2 ) Καζέηεο νξπθηώλ ηλώλ AMF ( θαηεγνξία αθαπζηόηεηαο Α2 - s1,d0 ) ύζηεκα C - Δκθαλέο ζύζηεκα εηξά ECOMIN PLANET Αθξα SK (ηεηξάγσλα), 13 6,15/m 2 3,40 θνπηη 18 ηεκ. FILIGRAN Αθξα SK (ηεηξάγσλα), 13 6,41/m 2 3,40 θνπηη 18 ηεκ ORBIT Αθξα SK (ηεηξάγσλα), 13 8,48/m 2 3,60 θνπηη 16 ηεκ. Καζέηεο νξπθηώλ ηλώλ AMF ( θαηεγνξία αθαπζηόηεηαο Α2 - s1,d0 ) εηξά THERMATEX - Κιαζηθά ζρέδηα FEINFRESKO - SATURN Αθξα SK (ηεηξάγσλα),15 6,68/m * 88785* Αθξα VT-24(παηνύξα),15 Αθξα VT-15(παηνύξα),15 9,75/m 2 9,75/m 2 4, * SCHLICHT (PLAIN) Αθξα SK (ηεηξάγσλα),15 12,69/m * Αθξα VT-24(παηνύξα),15 Αθξα VT-15(παηνύξα),15 14,50/m 2 14,70/m 2 4, FEINSTRATOS Αθξα SK (ηεηξάγσλα),15 8,82/m Αθξα VT-24(παηνύξα),15 Αθξα VT-15(παηνύξα),15 4,60 (παιέηα 40θνπηηά) FEINSTRATOS MICRO PERFORATED Αθξα SK (ηεηξάγσλα),15 9,35/m Αθξα VT-24(παηνύξα),15 Αθξα VT-15(παηνύξα),15 4,60 (παιέηα 40θνπηηά) ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: * Καηόπηλ παξαγγειίαο. Υξόλνο παξάδνζεο 2-3 εβδνκάδεο. Γηα πεξηζζόηεξα είδε πιαθώλ AMF δεηήζηε ηνλ εηδηθό ηηκνθαηάινγν καο. 74

5 ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg)(kg/m 2 ) εηξά THERMATEX - Κιαζηθά ζρέδηα LAGUNA Αθξα SK (ηεηξάγσλα),15 12,69/m Αθξα VT-24(παηνύξα),15 Αθξα VT-15(παηνύξα),15 14,70/m 2 14,96 /m 2 4,20 (παιέηα 40θνπηηά) εηξά THERMATEX - Αθνπζηηθή * ACOUSTIC WHITE Λεπθό ρξώκα, αθξα SK, 19 25,05/m 2 4,60 θνπηη 10 ηεκ * * ALPHA WHITE, λεσκό τρώμα Αθξα SK (ηεηξάγσλα), 19 Αθξα VT-24(παηνύξα), 19 25,38/m 2 26,05/m 2 3,00 θνπηη 10 ηεκ * Αθξα VT-15(παηνύξα),19 26,72/m * THERMOFON WHITE Λεπθό ρξώκα, αθξα SK, 15 16,70/m 2 2,40 θνπηη 10 ηεκ. Mεηαιιηθόο ζθειεηόο θαη αλαξηήζεηο νξνθήο Knauf light - System Γεπηεξύσλ νδεγόο 24/28,6/0, ,95/m 0,31 θνπηη 75 ηεκ Knauf light - System Γεπηεξύσλ νδεγόο 24/28,6/0, ,95/m 0,31 θνπηη 75 ηεκ Knauf light - System Κπξίσο νδεγόο 24/38/0, ,10/m 0,37 θνπηη 25 ηεκ Knauf light - System Πεξηκεηξηθή γσληά 24/24/ ,80/m 0,21 θνπηη 20 ηεκ Knauf light - System Πεξηκεηξηθή γσληά 15/15/15/22/ ,34/m 0,21 θνπηη 30 ηεκ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: * Καηόπηλ παξαγγειίαο. Υξόλνο παξάδνζεο 2-3 εβδνκάδεο. 75

6 ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg)(kg/m 2 ) Μεηαιιηθόο ζθειεηόο θαη αλαξηήζεηο νξνθήο 97721* Knauf αποστάτης, ,81/ΣΕΜ 6,00 θνπηη 50 ηεκ ΑΝΑΡΣΗΗ TWIST ,95 /ΣΕΜ 1,40 θνπηη 100 ηεκ. Πξνθίι αινπκηλίνπ γηα ελζσκάησζε ηαηλίαο LED S4 SD2 S * NEO S4 Πεξηκεηξηθό π ξνθίι αινπκηλίνπ, ιεπθό, κε ππνδνρή γηα ελζσκάησζε ηαηλίαο LED ζπκπεξηιακβάλεηαη ιεπθό καη πνιπθαξβνληθό θάιπκα ,4 14,95/m 0,222/m παθέην 5 ηεκ * NEO SD2 Υσλεπηό πξνθίι αινπκηλίνπ, ιεπθό, κε ππνδνρή γηα ελζσκάησζε ηαηλίαο LED ζπκπεξηιακβάλεηαη ιεπθό καη πνιπθαξβνληθό θάιπκα ,6 14,95/m 0,230/m παθέην 5 ηεκ * NEO S6 Πξνθίι αινπκηλίνπ αζύκκεηξνπ θσηηζκνύ γηα ρσλεπηή εθαξκνγή θάζε είδνπο, ιεπθό, κε ππνδνρή γηα ελζσκάησζε ηαηλίαο LED ζπκπεξηιακβάλεηαη ιεπθό καη πνιπθαξβνληθό θάιπκα ,6 28,48/m 0, παθέην 5 ηεκ. Παξαηεξήζεηο: * Καηόπηλ παξαγγειίαο. Υξόλνο παξάδνζεο 1-3 εκέξεο. 1. Γηαηίζεηαη θαη ζε αλνδηόκελν ή 20 δηαθνξεηηθά ρξώκαηα θαηόπηλ παξαγγειίαο. 2. Γηαηίζεηαη θαη κε δηάθαλν πνιπθαξβνληθό θάιπκα ηεο ηαηλίαο LED θαηόπηλ παξαγγειίαο. 3. Γηαηίζεηαη θαη ζε κήθνο 4000 θαηόπηλ παξαγγειίαο. 76