ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ. ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΜΔΛΔΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδηθαο: Αζήλα ΔΡΓΟ: «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟΤ Α.Υ. ΓΔΛΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ Πιεξνθνξίεο: Μ. Παπινπνχινπ ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ Σειέθσλν : ΑΚΤΡΩΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ Fax : ΣΟΝ Α.Υ. ΚΑΙ ΣΟ ΜΟΤΔΙΟ ΓΔΛΦΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,10 ΔΤΡΩ πκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Σν Σκήκα Μειεηψλ θαη πληήξεζεο Κηεξίσλ ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ δηελεξγεί πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ : «Γηακφξθσζε ηεο εηζφδνπ ηνπ Α.Υ. Γειθψλ θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ πξνζηαζίαο αθπξσηηθψλ κεραλεκάησλ ζηνλ Α.Υ. θαη ζην Μνπζείν Γειθψλ» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ,10 Δσρώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Άρθρο 1 ο ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 1.1. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ Αζήλα ζηηο 4 Ινπιίνπ 2014 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξφζθνξσλ) ζηα Γξαθεία ηνπ ΣΑΠ, νδφο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 57, Αζήλα, Σ.Κ , ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. ΠΡΟΚΛΗΗ ειίδα 1 απφ 8

2 1.2. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο εξγνιήπηεο κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζδηνξηδφκελε εκεξνκελία θαη ψξα δελ ζα γίλνπλ δεθηέο, νχηε ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1.1.θαη 1.2. δελ ζα γίλνπλ δεθηέο γηα θαλέλα ιφγν, θαη νχηε αθφκε γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Άρθρο 2 ο ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ 2.1 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο (πξφρεηξνο δηαγσληζκφο, Ν.3669/08, άξζξν 29, παξ. 2) θαη Σν Ν.3669/08 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ» ΚΓΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Σελ ππ. αξ / ΦΔΚ 1291/2010 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2382/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» 2.2 χζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξάο κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο Τπεξεζίαο. 2.3 Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή. Άρθρο 3 ο ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο κε πηπρίν Α1, Α2, 1 εο ηάμεο γηα έξγα θαηεγνξίαο Οηθνδνκηθψλ ή Βηνκεραληθά Δλεξγεηαθά. Κάζε δηαγσληδφκελνο, πξέπεη λα ππνβάιεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο : 1 Βεβαηψζεηο : 1.1 Καηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο κε ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1.2 Βεβαίσζε εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο ζην Μ.Δ.Δ.Π.. 2 Γειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86: ΠΡΟΚΛΗΗ ειίδα 2 απφ 8

3 2.1 Γήισζε πεξί κε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, παχζεο εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαζδήπνηε αλάινγεο θαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 2.2 Γήισζε φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην ΣΔΔ, ηα αζθαιηζηηθά ηνπο ηακεία (ΣΜΔΓΔ, ΣΠΔΓΔ) θαη ηηο επαγγεικαηηθέο εξγνιεπηηθέο ελψζεηο ηνπο (ΠΔΓΜΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ θιπ). 2.3 Γήισζε φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2.4 Γήισζε φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ησλ νπνίσλ φξσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα θαη φηη ζα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 2.5 Γήισζε φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ηξίηεο ρψξεο. 2.6 Γήισζε φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ, αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 2.7 Γήισζε φηη φια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πνηνηηθά πηζηνπνηεηηθά CE. 2.8 Γήισζε φηη ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα 3 κήλεο. 2.9 Γήισζε φηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 3 Οη σο άλσ δειψζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά θαη ζε έλα έληππν δήισζεο ηνπ Ν. 1599/86. 4 Πξνζθνξά πνπ δελ ζα ζπλνδεχεηαη κε φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία θαηά ηελ ππνβνιή, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ε πεξίπησζε απνπζίαο δήισζεο ή άιινπ κε νπζηψδνπο ζηνηρείνπ, κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ λα ππνβιεζεί κέζα ζε ρξφλν πνπ απηή ζα νξίζεη. 5 Δθφζνλ νη δηαγσληδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, δηαθνξεηηθά ζπκκεηέρνπλ απηνπξνζψπσο ή απνζηέιινπλ ηαρπδξνκηθά ηελ πξνζθνξά κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΠΡΟΚΛΗΗ ειίδα 3 απφ 8

4 6 Η ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία απηή επηινγήο αλαδφρνπ πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη ν ζπκκεηέρσλ έιαβε πιήξε γλψζε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη φισλ ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Άρθρο 4 ο ΣΔΤΥΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 4.1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα ηεχρε πνπ αθνξνχλ ην δηαγσληζκφ, ή λα δεηήζνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ θαη λα παξαιάβνπλ ην έληππν πξνζθνξάο, πξνζεξρφκελνη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο έσο θαη ηελ 03/07/2014 θαη ψξεο απφ έσο κ.κ. ζηα Γξαθεία ηνπ ΣΑΠ, νδφο Δι. Βεληδέινπ 57, Αζήλα, 4 νο φξνθνο. Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν ( θα Μ. Παπινπνχινπ). Δπίζεο ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΑΠ Σα νξηδφκελα ζαλ ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο -κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηα νπνία λνείηαη φηη αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ φξσλ ζα εθαξκφδεηαη ε επσθειέζηεξε γηα ην έξγν πεξίπησζε κε απνθιεηζηηθή απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο- σο θαησηέξσ: 1. Η παξνχζα Πξφζθιεζε 2. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 3. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 4. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 6. Η Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 7. ρέδηα εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Άρθρο 5 ο ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ επηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ή κε λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο κέρξη ηελ ψξα ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΠΡΟΚΛΗΗ ειίδα 4 απφ 8

5 Γηα ηελ πξνζθνξά ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο: -Η ιέμε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. -Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο (Σκήκα Μειεηψλ θαη πληήξεζεο Κηεξίσλ ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ), πνπ δηελεξγεί ην Γηαγσληζκφ -Ο Σίηινο ηνπ έξγνπ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟΤ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΔΛΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΑΚΤΡΩΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΝ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΩΡΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΟΤΔΙΟ ΓΔΛΦΩΝ» -Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. -Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο. Σν ζπκπιεξσκέλν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. ε ηδηαίηεξν θάθειν αλνηθηφ ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Αλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο επηηξνπήο δηαπηζησζεί φηη ν πξνζθέξσλ δελ θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο, ηφηε δελ παξαιακβάλεηαη ν θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ. Δάλ δειψζεη φηη ζα θαηαζέζεη έλζηαζε, ηφηε παξαιακβάλεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζεί. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη παξνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπεηδή θξηηήξην αλάζεζεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή (Άξζξν 2 Παξάγξαθνο 2.3 ηεο παξνχζεο), γίλεηαη αλαθήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε παξνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη αλακέλεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ (δχν εξγάζηκεο εκέξεο). Άρθρο 6 ο ΔΓΚΡΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο Γηαγσληζκφο δελ νινθιεξψλεηαη πξηλ εγθξηζεί ην απνηέιεζκα απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. Σν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ) καδί κε ηηο πξνζθνξέο θαη κε ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο θαη κε ηηο απφςεηο ηεο Δ.Γ. επί απηψλ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή πξνο έγθξηζε. ΠΡΟΚΛΗΗ ειίδα 5 απφ 8

6 Η Πξντζηακέλε Αξρή, απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη απνθαίλεηαη ηειεζίδηθα επί ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ. Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ αθπξψλεηαη εθφζνλ ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 27 ηνπ Ν.3669/08. Η Απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ν κεηνδφηεο πξνζθαιείηαη λα πξνζθνκίζεη : α. επικαιροποιημένα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο θαη β. εγγσηηική επιζηολή καλής εκηέλεζης πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο ρσξίο ΦΠΑ (θαηά ην άξζξν 35 ηνπ Ν.3669/08) θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξφζθεξε ζην δηαγσληζκφ ν αλάδνρνο είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 12%, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο επηπιένλ πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.4146/2013, ην χςνο ηεο νπνίαο κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 22% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3669/08 ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαη ηζρχ κέρξη επηζηξνθήο κε έγγξαθν απφ ηελ Τπεξεζία. Άρθρο 7 ο ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Άρθρο 8 ο ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3669/08, νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο. Η πξνζσξηλή θαη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ ζα νξηζηεί αξκφδηα απφ ην ΣΑΠ θαη ε νπνία νθείιεη λα ζπληάμεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο, εθφζνλ δηελεξγήζεη πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ειέγρνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 75 ηνπ Ν.3669/08, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. Δηδηθφηεξα, ε αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ΠΡΟΚΛΗΗ ειίδα 6 απφ 8

7 πξνβεί ζηελ απαξαίηεηε εμέηαζε ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ απηή λα δηαπηζηψζεη φηη νη επεκβάζεηο αληαπνθξίλνληαη ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε. Άρθρο 9 ο ΔΝΣΑΔΙ Έλζηαζε θαηά ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ Τπεξεζία εγγξάθσο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Έλζηαζε θαηά ηνπ θχξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ππνβιεζεί κφλν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, απεπζχλεηαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, γλσζηνπνηείηαη κε κέξηκλα ηεο ππεξεζίαο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Γηα λα είλαη απνδεθηή ε έλζηαζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην πξνβιεπφκελν παξάβνιν ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.4146/2013. Άρθρο 10 ο ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ηζρχνπλ: - Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/08 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ» ΚΓΔ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. - Ο Ν. 736/77 Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ ΣΑΠ - Ο Ν. 1958/91, άξζξν 81 Σξφπνο εθηέιεζεο Αξραηνινγηθψλ Έξγσλ - Σν Π.Γ. 99/1992 Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 8 παξ. Α. - Ο Ν. 3028/2002 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο - Σν Π.Γ. 47/87 Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ην Σακείν Αξρ/θψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ (ΣΑΠ) (ΦΔΚ 20/Α/ ). - Η ππ. αξ / (ΦΔΚ 1291/2010) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2382/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ». ΠΡΟΚΛΗΗ ειίδα 7 απφ 8

8 Άρθρο 11 ο ΓΙΑΦΟΡΔ ΡΤΘΜΙΔΙ 11.1 Η κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΙΠΚΑ/ΣΑΥ/Φ10/94384/57042/5844/2310/ Απφθαζε Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ έγθξηζεο (α) δηακφξθσζε ηεο εηζφδνπ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Γειθψλ θαη (β) ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ πξνζηαζίαο αθπξσηηθψλ κεραλεκάησλ ζηνλ Αξραηνινγηθφ Υψξν θαη ζην Μνπζείν Γειθψλ Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/08 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (παξ. 2 άξζξνπ 29) θαζψο θαη ε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξ. 15/ (Θέκα 11 ν ) Πξάμε ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑΠ ε νπνία έιαβε ΑΓΑΜ:14REQ σο πξσηνγελέο αίηεκα θαη εγθξίζεθε κε ηελ Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑΜ: 14REQ Η κε αξ. πξση. ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8445/ Απφθαζε έγθξηζεο κειέηεο, ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Δζωη. Γιανομή 1.- Κ ν Πξφεδξν ηνπ Γ.. Ο Πρόεδρος ηοσ Γ ΓΑΚ-Σκήκα Μειεηψλ ηοσ ΣΑΠ 3.- Φ.Θ. Θεόδωρος ούμπαζης ΠΡΟΚΛΗΗ ειίδα 8 απφ 8

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Πξνκήζεηεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δήμορ Σοθάδυν Κεπίος 49 Υπότη: Θεοπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα