ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ Χταφροσ Λςτοςελίδα: Ψηλζφωνο: Αθήνα, 25/10/2013 Αρ. Υρωτ.: ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» Ζχοντασ υπόψη: 1. Ψην αριθμ απόφαςη «Υαράταςη των προθεςμιϊν τησ παρ. 15 του άρθρου 24 του Ρ. 3879/2010» (ΦΕΞ 1642/ ), 2. τισ διατάξεισ του άρθρου 54 του ν. 3966/2011 (ΦΕΞ 118/Α / ) «Κεςμικό πλαίςιο των Υρότυπων Υειραματικϊν Χχολείων, Μδρυςη Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικήσ Υολιτικήσ, Σργάνωςη του Λνςτιτοφτου Ψεχνολογίασ Ωπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΛΣΦΑΡΨΣΧ» και λοιπζσ διατάξεισ, 3. τισ διατάξεισ των άρθρων 6 και 12 του ν. 3879/2010 (ΦΕΞ 163/Α / ) «Ανάπτυξη τησ Δια Βίου Πάθηςησ και λοιπζσ διατάξεισ», 4. το Ρ. 2009/92 «Εθνικό Χφςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Ξατάρτιςησ» (ΦΕΞ 18/ /τ.Αϋ) όπωσ αυτόσ τροποποιήθηκε και ιςχφει, 5. Ψην αριθμ. 4854/ απόφαςη «Υαράταςη των προθεςμιϊν τησ παρ. 15 του άρθρου 24 του Ρ. 3879/2010» (ΦΕΞ 1908 τ. Βϋ/ ), 6. τισ διατάξεισ τησ υπ αρ. Ε/12450/94 απόφαςησ του Δ. Χ. του Σ.Ε.Ε.Ξ. «Αντικατάςταςη Ξανονιςμοφ Επαγγελματικήσ Ξατάρτιςησ και Οειτουργία των ΛΕΞ» (ΦΕΞ 593/τ.Β/94), όπωσ αυτή τροποποιήθηκε, ςυμπληρϊθηκε και ιςχφει, 7. Ψο Ρόμο 4186/2013 «Αναδιάρθρωςη τησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και λοιπζσ διατάξεισ(α 193/ ) 8. Ψην αριθμ.πρωτ.11869/ απόφαςη του Ωπουργοφ Υαιδείασ και Κρηςκεφματων, 9. τισ αιτήςεισ των αποφοίτων που επιθυμοφν την κατάταξή τουσ ςε άλλη ειδικότητα, του ιδίου τομζα, καθϊσ και τισ βεβαιϊςεισ επαγγελματικήσ κατάρτιςήσ τουσ, 10. τισ αντιςτοιχίεσ των ωρολογίων και αναλυτικϊν προγραμμάτων των ειδικοτήτων αποφοίτηςησ και κατάταξησ. 1

2 Α. κατατάςςει τουσ κατωτζρω αποφοίτουσ ωσ εξήσ: 1. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 1. ΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ απόφοιτοσ του IEK ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ 2. ΠΟΡΙΩΣΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 3. ΝΣΑΓΚΑ ΟΦΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ απόφοιτοσ του IEK ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 4. KOLILA (ΚΟΛΙΛΑ) KATERINA (ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ) του LEONARD απόφοιτοσ του IEK ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 5. ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 6. ΚΑΣΙΝΟΤ ΩΣΗΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ απόφοιτοσ του IEK ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 7. ΣΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ του THANAS απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 8. STOLI (ΣΟΛΗ) JOANA (IΩΑΝΝΑ) του ALFRED απόφοιτοσ του IEK ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 9. STOLI (ΣΟΛΗ) OLLGA (ΟΛΓΑ) του ALFRED απόφοιτοσ του IEK ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 10. BANISHKA KATIA του SLAVTCHOVA απόφοιτοσ του IEK ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 11. ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 12. ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΙΟΜΗΔΗ απόφοιτοσ του IEK ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 13. ΓΚΙΟΤΒΕ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ςτην ειδικότητα: ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΧΘ - ΑΥΣΟΩΠΑΡΧΘ», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΑΡΑΛΧΚΘΧΛΑ - ΑΛΠΣΔΣΧΛΑ», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ Λ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΛΛ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΛΛ (ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΧΕ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ)», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΕΧ ΨΕΧΡΛΞΕΧ - ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΧΕ ΕΥΕΛΓΣΡΨΑ ΥΕΦΛΧΨΑΨΛΞΑ», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΛΛ». 2. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 1. ΖΙΓΚΕΡΙΔΟΤ ΜΑΡΘΑ του Κωνςταντίνοσ απόφοιτοσ του IEK ΕΡΡΩΝ 2. ΚΑΡΑΓΩΓΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΘΕΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΑ ςτην ειδικότητα: ΒΟΗΘΟ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ-ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΡΣΧΣΟΣΓΛΑΧ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΦΕΩΠΑΨΣΟΣΓΛΑΧ», «ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ ΑΥΣΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΦΧΕΧ ΠΕΨΑΞΛΡΘΧΘΧ ΑΧΚΕΡΩΡ», «ΑΧΞΘΧΘ: ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΘ Λ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΓΘΦΛΑΨΦΛΞΘΧ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΡΕΩΦΣΟΣΓΛΑΧ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΓΓΟΛΞΑ», «ΑΦΧΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΦΩΧΛΞΩΡ ΠΕΧΩΡ», «ΑΦΧΕΧ ΠΑΟΑΘΧ», «ΑΧΞΘΧΘ: ΑΧΦΑΟΕΛΑ & ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΛΛ», «ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣΩ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΓΓΟΛΞΑ», «ΑΧΞΘΧΘ: ΑΧΦΑΟΕΛΑ & ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΛΛΛ», «ΒΣΘΚΘΠΑΨΑ ΒΑΔΛΧΘΧ ΞΛΡΘΧΘΧ ΞΑΛ ΑΩΨΣΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘΧ», «ΗΘΨΘΠΑΨΑ ΘΚΛΞΘΧ ΧΨΘΡ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΑΧΚΕΡΩΡ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ», «ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣΩ ΦΩΧΛΞΣΚΕΦΑΥΕΛΑΧ». 3. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 1. ΧΑΛΙΜΟΤΡΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 2

3 ςτην ειδικότητα: ΔΙΑΩΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΘΕΝΟΦΟΡΟΤ και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΕΡΣΨΘΨΑ Αϋ», «ΕΡΣΨΘΨΑ Βϋ», «ΕΡΣΨΘΨΑ Γϋ», «ΕΡΣΨΘΨΑ Εϋ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΕΡΣΨΘΨΑ Αϋ», «ΕΡΣΨΘΨΑ Β1ϋ», «ΕΡΣΨΘΨΑ Β2ϋ», «ΕΡΣΨΘΨΑ Β3ϋ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΑΧΦΑΟΣΩΧ ΣΔΘΓΘΧΘΧ», «ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ», «Θ/Ω», «ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΑΧΞΘΧΕΛΧ- ΦΦΣΡΨΛΧΨΘΦΛΑ», «ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ», «ΨΘΟΕΝΑΨΦΛΞΘ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΧΞΘΧΕΛΧ ΧΕ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΩΡ ΕΥΛ ΔΛΑΦΣΦΩΡ ΡΣΧΘΠΑΨΩΡ», «ΑΧΞΘΧΕΛΧ ΧΕ ΥΦΑΓΠΑΨΛΞΕΧ ΧΩΡΚΘΞΕΧ ΕΥΕΛΓΣΡΨΩΡ ΥΕΦΛΧΨΑΨΛΞΩΡ», «ΨΕΧΡΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ», «ΦΑΦΠΑΞΣΓΡΩΧΛΑ ΑΧΞΘΧΕΛΧ ΡΣΧΘΟΕΛΑΧ ΕΥΛ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ ΣΠΣΛΣΠΑΨΩΡ». 4. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 1. ΝΣΑΛΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 2. ΣΑΜΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 3. ΛΑΣΟΤΦ ΑΝΣΩΝΙΑ του ΑΧΙΝ απόφοιτοσ του IEK ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ςτην ειδικότητα: ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΡΑΛΧΚΘΧΛΑ - ΑΡΑΡΘΨΘ», «ΑΡΑΥΡΕΩΧΨΛΞΘ ΦΩΧΛΣΚΕΦΑΥΕΛΑ Λ», «ΑΡΑΥΡΕΩΧΨΛΞΘ ΦΩΧΛΣΚΕΦΑΥΕΛΑ Λ», «ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΑΡΑΥΡΕΩΧΨΛΞΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΞΑΛ ΟΣΛΥΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΧΨΘ Π.Ε.Κ.», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ Π.Ε.Κ. Λ», «ΥΦΑΞΨΛΞΘ Λ», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΡΑΥΡΕΩΧΨΛΞΘ ΦΩΧΛΣΚΕΦΑΥΕΛΑ ΛΛ», «ΕΛΔΛΞΘ ΡΣΧΣΟΣΓΛΑ Π.Ε.Κ.», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ Π.Ε.Κ. ΛΛ», «ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΛΛ», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΕΧ ΕΥΕΠΒΑΧΕΛΧ ΧΕ ΕΥΕΛΓΣΡΨΑ ΥΕΦΛΧΨΑΨΛΞΑ ΧΨΘ Π.Ε.Κ.». 5. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 1. ΚΑΡΑΝΑΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΙΟΝΤΙΟ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ςτην ειδικότητα: ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΞΟΛΡΛΞΘ ΣΓΞΣΟΣΓΛΑ Λ», «ΣΓΞΣΟΣΓΛΞΘ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ», «ΣΓΞΣΟΣΓΛΞΘ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ ΧΨΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ», «ΥΑΚΣΟΣΓΛΑ ΡΕΣΥΟΑΧΠΑΨΩΡ», «ΧΘΠΕΛΣΚΕΦΑΥΕΛΑ - ΑΞΨΛΡΣΚΕΦΑΥΕΛΑ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΞΟΛΡΛΞΘ ΣΓΞΣΟΣΓΛΑ ΛΛ», «ΣΓΞΣΟΣΓΛΞΘ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ», «ΣΓΞΣΟΣΓΛΞΘ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ ΧΨΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΑΡΑΛΧΚΘΧΛΣΟΣΓΛΑΧ - ΑΛΠΣΔΣΧΛΑΧ», «ΨΩΧΣΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΣΓΞΣΟΣΓΛΑ». 6. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 1. ΣΡΟΜΠΟΤΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΑΡΙΣΕΙΔΗ απόφοιτοσ του IEK ΑΧΑΡΝΩΝ 2. ΜΑΝΩΛΙΑΔΗ ΑΝΣΩΝΙΟ του ΣΙΜΟΛΕΩΝ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ 3. ΜΙΙΡΛΟΓΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ του ΠΕΣΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ 4. ΛΕΒΕΝΣΗ ΤΜΕΩΝ του ΣΑΜΑΣΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ ΑΘΗΝΑ ςτην ειδικότητα: ΣΕΧΝΙΚΟ ΜΟΣΟΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΟΙΚΛΕΣΩΝ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΞΛΡΘΨΘΦΕΧ ΠΣΨΣΧΛΞΟΕΨΩΡ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΠΕΨΑΔΣΧΘΧ ΞΛΡΘΧΘΧ», «ΨΕΧΡΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ - ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ», «ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΥΟΑΛΧΛΩΡ ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΨΛΞΩΡ ΕΑΦΨΘΠΑΨΩΡ (FAIRING)», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΔΩΡΑΠΛΞΘ ΞΑΛ ΣΔΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ ΠΣΨΣΧΛΞΟΕΨΩΡ», «ΘΟΕΞΨΦΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΠΣΨΣΧΛΞΟΕΨΩΡ», «ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΔΛΑΓΡΩΧΨΛΞΣΛ ΠΕΚΣΔΣΛ», «ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΥΕΔΘΧΘΧ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘΧ- ΑΡΑΦΨΘΧΘΧ». 7. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 3

4 1. ΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ςτην ειδικότητα: ΒΟΗΘΟ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ το μάθημα «ΦΑΦΠΑΞΣΟΣΓΛΑ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ το μάθημα «ΔΛΑΛΨΘΨΛΞΘ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΛΠΣΔΣΧΛΑ», «ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΧΘ - ΑΥΣΟΩΠΑΡΧΘ», «ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΑ», «ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ - ΠΑΛΕΩΨΛΞΘ», «ΠΑΛΕΩΨΛΞΘ - ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΑ (ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΧΨΣ ΠΑΛΕΩΨΘΦΛΣ)», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΑΡΑΛΧΚΘΧΛΑ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ - ΠΑΛΕΩΨΛΞΘ», «ΠΑΛΕΩΨΛΞΕΧ ΨΕΧΡΛΞΕΧ - ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΥΕΛΓΣΡΨΩΡ ΥΕΦΛΧΨΑΨΛΞΩΡ», «ΠΑΛΕΩΨΛΞΘ», «ΠΑΛΕΩΨΛΞΘ - ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΑ (ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΧΨΣ ΠΑΛΕΩΨΘΦΛΣ)», «ΥΑΛΔΛΑΨΦΛΞΘ - ΡΕΣΓΡΣΟΣΓΛΑ». 8. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΕΣΗ του Τπάτιοσ απόφοιτοσ του IEK ΕΤΟΜΟΤ ςτην ειδικότητα: ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ το μάθημα «ΧΦΘΧΘ Θ/Ω», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΧΘ - ΑΥΣΟΩΠΑΡΧΘ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ Λ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ Λ (ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΧΕ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ)», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΑΡΑΛΧΚΘΧΛΑ - ΑΛΠΣΔΣΧΛΑ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΛΛ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΛΛ (ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΧΕ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ)», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΕΧ ΨΕΧΡΛΞΕΧ - ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΧΕ ΕΥΕΛΓΣΡΨΑ ΥΕΦΛΧΨΑΨΛΞΑ», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΛΛ». 9. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΟΤ ΚΟΜΗΜΑΣΟ 1. ΔΡΟΤΛΙΑ ΚΑΙΑΝΗ-ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 2. ΓΚΑΒΑΙΕ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 3. ΜΑΓΟΤΛΑ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 4. ΠΑΠΑΔΗ ΝΑΝΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 5. ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 6. ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 7. ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ-ΚΑΡΟΤΟΤ ΜΑΡΙΑ του ΠΤΡΙΔΩΝ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 8. ΒΟΤΡΒΑΧΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ του ΣΤΛΙΑΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 9. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ ΙΑΚΩΒΙΝΑ του ΔΙΟΝΤΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 10. ΚΑΛΟΤΔΗ-ΚΟΤΓΙΑΝΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΣΕΛΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 11. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΑΘΗΝΑ του ΑΧΧΙΛΕΑ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 12. ΜΑΙΚΙΔΟΤ ΠΟΤΣΡΙΝΟ ΧΡΙΣΙΝΑ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 13. ΟΤΝΣΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 14. ΧΑΔΙΑΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 15. ΛΕΣΣΙΕΡΙ ΚΑΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΦΡΑΝΣΕΚΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 16. ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΧΡΗΣΟ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 17. ΚΟΝΣΟΤ ΝΑΝΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 4

5 18. ΠΕΛΣΕΚΗ ΜΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 19. ΚΟΤΣΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 20. ΕΤΘΑΛΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΣΑΤΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 21. ΚΝΗΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 22. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ του ΑΘΑΝΑΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 23. ΧΑΙΔΕΤΣΟΤ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 24. ΣΑΚΛΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 25. ΚΟΤΣΡΑ ΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 26. ΝΑΣΗ ΕΤΔΟΚΙΑ του ΣΡΤΦΩΝ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 27. ΣΟΤΣΟΠΛΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 28. ΒΕΡΤΚΙΟΤ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 29. ΓΚΟΤΓΚΟΤΛΟΤΔΗ ΔΑΦΝΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ςτην ειδικότητα: ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΟΜΗΜΑΣΟ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΓΓΟΛΞΑ», «ΕΟΕΩΚΕΦΣ ΧΧΕΔΛΣ», «ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ-ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΔΣΞΛΠΛΩΡ- ΥΦΣΨΩΥΩΡ», «ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑΧ ΨΘΦΛΑΞΩΡ ΠΣΡΨΕΟΩΡ ΞΣΧΠΘΠΑΨΩΡ», «ΛΧΨΣΦΛΑ ΞΣΧΠΘΠΑΨΣΧ», «ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑΧ ΨΘΦΛΑΞΩΡ ΠΣΡΨΕΟΩΡ ΞΣΧΠΘΠΑΨΩΡ», «ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΧΕΔΛΑΠΣΩ ΞΣΧΠΘΠΑΨΣΧ», «ΨΕΧΡΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΓΓΟΛΞΑ», «ΑΟΟΣΨΦΛΑ ΩΟΛΞΑ», «ΕΟΕΩΚΕΦΣ ΧΧΕΔΛΣ», «ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ-ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΔΣΞΛΠΛΩΡ- ΥΦΣΨΩΥΩΡ», «ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑΧ ΨΘΦΛΑΞΩΡ ΠΣΡΨΕΟΩΡ ΞΣΧΠΘΠΑΨΩΡ», «ΛΧΨΣΦΛΑ ΞΣΧΠΘΠΑΨΣΧ», «ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑΧ ΨΘΦΛΑΞΩΡ ΠΣΡΨΕΟΩΡ ΞΣΧΠΘΠΑΨΩΡ», «ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΧΕΔΛΑΠΣΩ ΞΣΧΠΘΠΑΨΣΧ», «ΨΕΧΡΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ». 10. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΟΤ ΚΟΜΗΜΑΣΟ 1. ΠΑΤΛΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟ του ΘΩΜΑ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 2. ΑΝΑΓΝΩΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 3. ΝΑΣΙΚΟΤ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 4. LOMASHVILI NINO του LARI απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 5. ΑΝΑΣΑΑΚΗ ΒΛΑΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 6. ΡΕΚΚΑ-ΜΙΝΑΡΔΟΤ ΝΕΦΕΛΗ του ΗΛΙΑ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 7. ΣΡΙΜΠΟΝΙΑ ΣΤΛΙΑΝΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 8. ΧΑΣΖΗΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΡΓΤΡΩ του ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ 9. ΓΟΤΙΟ ΓΙΑΝΝΗ του ΑΘΑΝΑΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 10. ΧΡΤΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΑ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 11. ΒΕΖΤΡΟΓΛΟΤ ΕΛΕΝΑ του ΚΙΜΩΝ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 12. ΒΟΤΛΓΑΡΙΔΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 5

6 13. ΚΟΤΝΟΤΠΗ ΔΗΜΗΣΡΑ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 14. ΜΟΧΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 15. ΣΑΜΑΣΙΑΔΗ ΑΝΣΩΝΙΟ του ΠΟΛΤΧΡΟΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 16. ΣΕΡΖΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME 17. ERYSHOVA ELENA του ALEXANDR απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ 18. ΓΚΟΛΣΙΟΤ ΛΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ 19. ΑΡΓΤΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ 20. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ 21. ΔΟΤΚΑ ΞΑΝΘΟΤΛΑ του ΚΩΣΑ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ςτην ειδικότητα: ΣΕΧΝΙΚΟ ΚΟΜΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ», «ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΞΑΛ ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΕΦΓΑΟΕΛΩΡ», «ΧΧΕΔΛΣ ΞΣΧΠΘΠΑΨΣΧ», «ΧΦΘΧΘ Θ/Ω», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ», «ΚΕΩΦΘΨΛΞΘ ΔΛΔΑΧΘ ΑΟΩΧΛΔΑΧ», «ΧΧΕΔΛΣ ΞΣΧΠΘΠΑΨΣΧ», «ΧΦΘΧΘ Θ/Ω». 11. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΟΜΗΜΑΣΟ 1. ΜΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΓΕΡΑΙΜΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MOKUME ΑΘΗΝΑ ςτην ειδικότητα: ΣΕΧΝΙΚΟ ΚΟΜΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ», «ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΞΑΛ ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΕΦΓΑΟΕΛΩΡ», «ΧΧΕΔΛΣ ΞΣΧΠΘΠΑΨΣΧ», «ΧΦΘΧΘ Θ/Ω», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ», «ΚΕΩΦΘΨΛΞΘ ΔΛΔΑΧΘ ΑΟΩΧΛΔΑΧ», «ΧΧΕΔΛΣ ΞΣΧΠΘΠΑΨΣΧ», «ΧΦΘΧΘ Θ/Ω». 12. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΗ 1. ΒΑΜΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ απόφοιτοσ του IEK ΚΑΛΑΜΑΣΑ 2. ΔΗΜΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ απόφοιτοσ του IEK ΚΑΛΑΜΑΣΑ 3. ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΚΑΛΑΜΑΣΑ 4. ΒΑΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 5. ΓΛΑΡΙΔΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 6. ΚΟΤΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΜΠΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 7. ΜΙΧΑΛΑΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 8. ΜΠΑΜΠΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ του ΜΙΧΑΛΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 9. ΞΕΝΙΣΙΔΟΤ ΡΕΓΓΙΝΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 10. ΣΕΡΓΙΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΜΑΣΙΝΑ του ΕΤΑΓΓΕΛΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 11. ΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 12. ΚΟΝΙΔΗ ΘΕΑΝΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 13. ΣΑΡΑΛΙΔΟΤ ΑΡΓΤΡΩ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 14. ΚΑΦΟΡΟΤ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του IEK ΚΟΤΦΑΛΙΩΝ 15. ΠΡΕΚΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 16. DUKAJ (ΝΣΟΤΚΑΙ) KRISTINA (ΧΡΙΣΙΝΑ) του NIKOLLAQ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 17. NASTO (ΝΑΣΟ) KRISTINA (ΧΡΙΣΙΝΑ) του EDMOND απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 6

7 18. ΑΝΣΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 19. ΒΑΖΑΙΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 20. ΓΑΡΙΟΤ ΜΑΡΙΑ του ΩΣΗΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 21. ΜΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΤΛΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 22. ΚΟΤΣΟΤΛΑΜΠΡΟΤ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΣΕΛΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 23. ΜΠΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 24. ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ του ΚΤΡΙΑΚΟ απόφοιτοσ του IEK ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟΤ 25. ΜΠΟΤΚΟΤΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΤΑΓΓΕΛΟ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΓΑΡΩΝ 26. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΑΝΝΗΚΑ του ΑΡΙΣΕΙΔΗ απόφοιτοσ του IEK ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟΤ 27. ΩΣΗΡΗ ΔΕΠΟΙΝΑ του ΑΝΑΣΑΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟΤ 28. ΔΙΚΑΙΟΤΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 29. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ-ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ του ΔΙΟΝΤΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 30. ΑΗΔΟΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 31. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΙΠΙΝΑ ΔΕΠΟΙΝΑ του ΗΡΑΚΛΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 32. ΜΑΓΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 33. ΣΑΟΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 34. ZOTO (ΖΩΣΟΤ) NIKOLETA (ΝΙΚΟΛΕΣΑ) του STAVRO απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 35. ΓΑΙΣΑΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ του ΣΑΤΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 36. ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 37. ΓΚΑΣΖΩΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΘΕΟΔΩΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 38. ΓΚΟΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 39. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΑΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 40. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 41. ΚΟΤΚΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΩΣΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 42. ΕΤΘΤΜΙΑΔΟΤ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ του ΠΑΤΛΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ 43. ΣΟΜΑΚΟΤ ΔΟΜΝΙΚΗ του ΣΕΛΛΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ 44. ΙΑΜΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ 45. ΜΠΑΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ 46. ΣΟΠ ΕΜΕΛ του ΜΠΑΡΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 47. ΜΠΛΕΣΗ ΒΑΙΛΕΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 48. ΚΑΡΟΖΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 49. ΓΡΑΦΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΑΣΑΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ 50. ΚΑΛΙΟΓΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ 7

8 51. ΠΑΡΠΟΤΚΙΑ ΕΒΑΣΗ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 52. LUGAJ ELONA του FEJZI απόφοιτοσ του Ι. IEK ΟΜΗΡΟ 53. ΚΑΣΩΓΑ ΦΩΣΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 54. ΒΑΛΑΑΚΟΤ ΚΛΕΟΠΑΣΡΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΟΜΗΡΟ 55. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΧΡΙΣΙΝΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 56. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΟΜΗΡΟ 57. ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΟΜΗΡΟ 58. ΔΡΑΜΙΣΙΝΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΟΜΗΡΟ 59. ΔΡΟΓΓΙΣΗ ΖΑΜΠΕΣΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΟΜΗΡΟ 60. ΛΙΟΝΣΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΟΜΗΡΟ 61. ΚΑΛΑΜΠΟΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 62. ΛΟΙΖΙΔΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΟΜΗΡΟ 63. ΚΑΝΙΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 64. ΚΟΜΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 65. ΚΟΤΡΜΑΔΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 66. ΧΑΣΖΗΤΜΕΩΝΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ του ΠΤΡΙΔΩΝ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 67. ΝΣΟΚΟΤ ΔΙΟΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΟΜΗΡΟ 68. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΤΘΤΜΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 69. ΠΙΠΕΝΚΟ ΛΙΟΤΝΣΜΙΛΑ του ΒΙΚΣΩΡ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 70. ΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 71. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΟΜΗΡΟ 72. ΕΜΕΡΣΖΙΔΟΤ ΓΕΘΗΜΑΝΗ του ΛΑΖΑΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 73. ΙΓΚΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΘΩΜΑ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 74. ΣΑΧΜΑΖΙΔΟΤ ΝΣΙΑΝΑ του ΘΩΜΑ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 75. ΣΟΤΛΟΤΜΗ ΒΑΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 76. ΣΙΩΣΑ ΝΙΚΟΛΕΣΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 77. ΠΑΡΙΗ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΟΜΗΡΟ 78. ΣΙΜΠΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 79. ΚΑΡΔΑΗ ΔΕΠΟΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 80. ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΛΑΜΙΑ 81. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 82. ΠΑΛΙΟΓΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 83. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΙΜΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ απόφοιτοσ του IEK ΝΙΚΑΙΑ 84. ΚΑΣΑΔΟΤΡΗ ΑΝΑΣΑΙΑ του ΠΑΝΣΕΛΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 85. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ του ΣΡΤΦΩΝ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 8

9 86. ΣΖΕΠΣΙΜΠΗ ΑΝΣΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 87. ΣΕΝΣΟΓΛΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΟΤΛΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ 88. ΧΙΩΣΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 89. ΚΑΛΤΒΙΩΣΗ ΑΝΝΑ του ΟΔΤΕΑ απόφοιτοσ του IEK ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ 90. ΑΙΩΠΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ-ΔΑΝΑΗ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του IEK ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 91. ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ απόφοιτοσ του IEK ΠΑΡΣΗ 92. ΜΟΝΟΚΡΟΤΟΤ ΔΑΝΑΗ ΝΕΚΣΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΙΜΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 93. ΓΙΑΛΙΣΑΚΗ ΦΩΣΕΙΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MORFI 94. ΝΙΚΟΛΑΡΟΤ ΕΤΣΑΘΙΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΠΑΡΣΗ 95. ΓΚΕΝΣΖΟΓΛΑΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 96. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΑΝΣΙΓΟΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 97. ΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 98. ΠΟΤΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 99. ΓΚΟΤΑΡΗ ΑΝΣΩΝΙΑ ΕΤΣΑΘΙΑ του ΑΝΑΡΓΤΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 100. ΜΠΑΛΟΤΧΑ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 101. ΑΡΓΤΡΟΤ ΣΑΜΑΣΟΤΛΑ του ΣΕΦΑΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 102. ΜΙΑΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 103. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΟΒΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΣΡΙΑΝΔΡΙΑ 104. ΚΟΡΙΝΙΩΣΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΣΡΙΑΝΔΡΙΑ 105. ΜΑΒΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ απόφοιτοσ του IEK ΣΡΙΑΝΔΡΙΑ 106. ΚΟΡΟΠΟΤΛΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΣΡΙΑΝΔΡΙΑ 107. ΜΠΑΙΜΑ ΑΝΣΩΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 108. ΓΚΙΡΣΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 109. ΑΒΒΙΔΟΤ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 110. ΚΡΗΣΙΚΑΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ απόφοιτοσ του IEK ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ 111. ΠΑΠΑΡΙΖΟΤ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 112. ΚΡΑΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ απόφοιτοσ του Ι. IEK MORFI 113. ΜΠΑΛΣΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK MORFI 114. ΛΙΛΗ ΟΦΙΑ του ΑΓΓΕΛΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ 115. ΣΟΡΕ ΡΟΜΙΝΑ του ΒΑΙΛ απόφοιτοσ του IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ 116. ΜΠΟΧΩΡΗ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του IEK ΟΑΕΔ ΡΕΝΣΗ 117. ΓΑΒΑΛΑ ΚΛΑΡΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ 118. ΣΖΩΡΣΖΑΣΟΤ - ΣΖΟΒΛΑ ΣΕΛΛΑ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 119. ΑΜΠΑΝΙΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 120. ΚΕΡΑΜΙΔΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ απόφοιτοσ του IEK ΟΑΕΔ ΡΕΝΣΗ 121. ΚΕΜΕΡΙΔΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ του ΑΝΑΣΑΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΘΕΡΜΗ 122. ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του IEK ΘΕΡΜΗ 123. ΜΕΘΕΝΙΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΑΘΗΝΑ 124. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΣΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΘΕΡΜΗ 9

10 125. ΙΜΒΡΟΓΛΟΤ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΘΕΡΜΗ 126. ΣΖΟΤΜΠΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΧΑΡΙΛΑΟ απόφοιτοσ του IEK ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ ΟΑΕΔ 127. KOKOMECI MIRSIONA του ASQERI απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 128. ΔΑΔΟΤΔΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 129. ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 130. ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΑΝΕΣΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 131. ΖΑΧΟΤ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΓΛΤΦΑΔΑ 132. ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΓΛΤΦΑΔΑ 133. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΕΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΣΩ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΓΛΤΦΑΔΑ 134. ΑΡΚΟΤΔΗ ΕΤΦΡΟΤΝΗ του ΩΣΗΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 135. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΙΟΤΔΑΚΗ ΖΑΜΠΕΣΑ του ΠΑΤΛΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 136. ΡΙΠΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 137. ΘΩΜΑ ΑΦΡΟΔΙΣΗ του KRISTAQ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 138. ΑΛΕΞΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 139. ΚΟΤΣΟΤ ΑΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 140. ΚΟΤΣΟΤΡΗ ΑΡΓΤΡΩ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 141. ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 142. ΓΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 143. ΛΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 144. ΚΟΓΙΟΤ ΣΑΜΑΣΙΑ του ΔΗΜΟΘΕΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 145. ΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ του ΠΤΡΙΔΩΝ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 146. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 147. ΧΕΙΛΑΡΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 148. SERJANI SILVIA του OREST απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 149. ΘΕΟΦΙΛΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 150. ΠΑΠΑΤΓΕΡΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 151. ΠΑΡΙΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 152. ΣΙΣΙΓΚΟΤ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 153. ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ του ΜΙΛΣΙΑΔΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 154. ΚΟΤΒΕΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 155. ΛΕΙΒΙΔΙΩΣΗ ΑΝΣΩΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 156. ΙΩΑΝΝΟΤ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΧΑΛΚΙΔΑ 157. BEGAJ ARJAN του MYNYR απόφοιτοσ του IEK ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ ΟΑΕΔ 158. ΓΟΝΣΙΚΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΟΡΕΛΚΟ 10

11 159. ΚΩΝΣΑΝΣΑΡΑ ΣΤΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΓΛΤΦΑΔΑ 160. ΓΚΙΟΚΑ ΔΗΜΗΣΡΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΓΛΤΦΑΔΑ 161. ΒΛΑΧΟΤ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΓΛΤΦΑΔΑ 162. ΣΟΤΠΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΓΛΤΦΑΔΑ 163. ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 164. ΑΚΑΛΟΓΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 165. ΑΓΓΕΛΟΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 166. ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ του ΑΔΑΜ απόφοιτοσ του IEK ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 167. ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΧΑΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ ΑΘΗΝΑ 168. ΚΑΣΑΝΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ ΑΘΗΝΑ 169. ΓΡΕΒΕΝΙΣΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ ΑΘΗΝΑ 170. ΚΑΡΑΧΡΗΣΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ του ΑΘΑΝΑΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ ΑΘΗΝΑ 171. ΚΟΤΛΟΤΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΤ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ ΑΘΗΝΑ ςτην ειδικότητα: ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΥΦΣΡΣΛΑ», «ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ ΧΕ ΕΦΓΑΧΛΑΞΣ ΧΩΦΣ», «ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΑ ΥΑΛΔΛΩΡ ΠΕ ΕΛΔΛΞΕΧ ΑΡΑΓΞΕΧ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΕΛΔΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ», «ΧΦΘΧΘ Θ/Ω (ΧΩΠΥΟΘΦΩΠΑ)», «ΨΩΧΣΥΑΚΣΟΣΓΛΑ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΒΦΕΦΣΞΣΠΛΑ», «ΠΣΩΧΛΞΣΞΛΡΘΨΛΞΘ ΑΓΩΓΘ», «ΡΣΘΨΛΞΑ ΞΑΚΩΧΨΕΦΘΠΕΡΑ ΥΑΛΔΛΑ», «ΥΑΛΔΛΑ ΠΕ ΔΛΑΨΑΦΑΧΕΧ ΑΞΣΘΧ», «ΥΑΛΔΛΑ ΠΕ ΔΛΑΨΑΦΑΧΕΧ ΟΣΓΣΩ», «ΥΑΛΔΛΑ ΠΕ ΔΛΑΨΑΦΑΧΕΧ ΣΦΑΧΘΧ», «ΥΑΛΔΛΑ ΠΕ ΔΩΧΞΣΟΛΕΧ ΥΦΣΧΑΦΠΣΓΘΧ», «ΥΑΛΔΛΑ ΠΕ ΥΣΟΟΑΥΟΕΧ ΑΡΑΥΘΦΛΕΧ», «ΥΑΛΔΛΑ ΠΕ ΧΩΡΑΛΧΚΘΠΑΨΛΞΕΧ ΔΛΑΨΑΦΑΧΕΧ», «ΥΑΛΔΛΑ ΠΕ ΧΩΠΑΨΛΞΕΧ ΑΡΑΥΘΦΛΕΧ», «ΥΑΛΔΛΞΘ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ», «ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ ΧΕ ΕΦΓΑΧΛΑΞΣ ΧΩΦΣ», «ΥΦΩΨΕΧ ΒΣΘΚΕΛΕΧ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΣΩ ΧΨΑΚΠΣΩ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΩΓΛΕΛΡΘΧ ΞΑΛ ΔΛΑΨΘΨΛΞΘΧ», «ΨΕΧΡΛΞΑ», «ΧΦΘΧΘ Θ/Ω (ΧΩΠΥΟΘΦΩΠΑ)». 13. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΔΙΑΩΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΘΕΝΟΦΟΡΟΤ 1. ΟΤΙΛΕΜΕΖΗ ΕΤΘΤΜΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του IEK ΕΚΑΒ Σμήμα ΘΕ/ΝΙΚΗ 2. ΚΑΡΟΛΙΔΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΠΑΡΑΚΕΤΑ απόφοιτοσ του IEK ΕΚΑΒ Σμήμα ΘΕ/ΝΙΚΗ 3. ΚΑΡΟΛΙΔΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΠΑΡΑΚΕΤΑ απόφοιτοσ του IEK ΕΚΑΒ Σμήμα ΘΕ/ΝΙΚΗ 4. ΚΟΧΤΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ απόφοιτοσ του IEK ΕΚΑΒ Σμήμα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5. ΜΑΝΣΖΙΟ ΑΓΓΕΛΟ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΕΚΑΒ Σμήμα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11

12 ςτην ειδικότητα: ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ το μάθημα «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ Λ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΑ - ΥΑΛΔΛΑΨΦΛΞΘ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΛΛ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΛΛ (ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΧΕ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ)», «ΥΑΚΣΟΣΓΛΑ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΨΩΧΛΑΨΦΛΞΘΧ - ΡΕΩΦΣΟΣΓΛΑΧ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΡΑΛΧΚΘΧΛΑ - ΑΡΑΡΘΨΘ», «ΑΡΑΥΡΕΩΧΨΛΞΘ ΦΩΧΛΣΚΕΦΑΥΕΛΑ Λ», «ΑΡΑΥΡΕΩΧΨΛΞΘ ΦΩΧΛΣΚΕΦΑΥΕΛΑ Λ», «ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΑΡΑΥΡΕΩΧΨΛΞΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΞΑΛ ΟΣΛΥΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΧΨΘ Π.Ε.Κ.», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ Π.Ε.Κ. Λ», «ΥΦΑΞΨΛΞΘ Λ», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΡΑΥΡΕΩΧΨΛΞΘ ΦΩΧΛΣΚΕΦΑΥΕΛΑ ΛΛ», «ΕΛΔΛΞΘ ΡΣΧΣΟΣΓΛΑ Π.Ε.Κ.», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ Π.Ε.Κ. ΛΛ», «ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΛΛ», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΕΧ ΕΥΕΠΒΑΧΕΛΧ ΧΕ ΕΥΕΛΓΣΡΨΑ ΥΕΦΛΧΨΑΨΛΞΑ ΧΨΘ Π.Ε.Κ.». 14. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΔΙΑΩΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΘΕΝΟΦΟΡΟΤ 1. ΑΒΒΑΚΗ ΒΑΙΛΕΙΟ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΕΚΑΒ Σμήμα ΘΕ/ΝΙΚΗ 2. ΚΟΧΤΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ απόφοιτοσ του IEK ΕΚΑΒ Σμήμα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3. ΜΑΝΣΖΙΟ ΑΓΓΕΛΟ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΕΚΑΒ Σμήμα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ςτην ειδικότητα: ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ το μάθημα «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ Λ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΑ - ΥΑΛΔΛΑΨΦΛΞΘ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΛΛ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΛΛ (ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΧΕ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ)», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΨΩΧΛΑΨΦΛΞΘΧ - ΡΕΩΦΣΟΣΓΛΑΧ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΧΘ - ΑΥΣΟΩΠΑΡΧΘ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ Λ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ Λ (ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΧΕ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ)», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΑΡΑΛΧΚΘΧΛΑ - ΑΛΠΣΔΣΧΛΑ», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ Λ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΛΛ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΛΛ (ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΧΕ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ)», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΕΧ ΨΕΧΡΛΞΕΧ - ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΧΕ ΕΥΕΛΓΣΡΨΑ ΥΕΦΛΧΨΑΨΛΞΑ», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΛΛ». 15. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΔΙΑΩΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΘΕΝΟΦΟΡΟΤ 1. ΔΕΒΡΑΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΕΚΑΒ Σμήμα ΘΕ/ΝΙΚΗ 2. ΚΤΦΩΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του IEK ΕΚΑΒ Σμήμα ΘΕ/ΝΙΚΗ 3. ΑΚΣΤΠΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του IEK ΕΚΑΒ Σμήμα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ςτην ειδικότητα: ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ το μάθημα «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ Λ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΑ - ΥΑΛΔΛΑΨΦΛΞΘ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ ΧΨΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ Λ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΛΛ», «ΥΑΚΣΟΣΓΛΑ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΨΩΧΛΑΨΦΛΞΘΧ - ΡΕΩΦΣΟΣΓΛΑΧ Λ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ ΧΨΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΛΛ», «ΣΦΚΣΥΕΔΛΞΘ», «ΥΦΩΨΕΧ ΒΣΘΚΕΛΕΧ - ΑΡΑΛΧΚΘΧΛΣΟΣΓΛΑ Λ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΨΩΧΛΑΨΦΛΞΘΧ - ΡΕΩΦΣΟΣΓΛΑΧ ΛΛ», «ΨΦΑΩΠΑΨΛΣΟΣΓΛΑ Λ», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ ΧΨΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΛΛΛ», «ΥΦΩΨΕΧ ΒΣΘΚΕΛΕΧ - ΑΡΑΛΧΚΘΧΛΣΟΣΓΛΑ ΛΛ», «ΨΦΑΩΠΑΨΛΣΟΣΓΛΑ ΛΛ». 16. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΕΛΕΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 1. ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΜΙΛΣΙΑΔΗ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 2. ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟ ΒΑΙΛΕΙΟ του ΠΑΝΣΕΛΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 3. ΓΚΟΤΖΙΩΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΘΑΝΑΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 4. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 5. ΙΜΠΟΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΑΣΕΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 12

13 6. ΚΑΙΡΑΚΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 7. ΚΑΛΑΙΣΖΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ του ΕΤΑΓΓΕΛΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 8. ΚΟΝΟΜΑΙ ΑΝΝΑ του ΚΙΣΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 9. ΛΕΡΑ LERA ΠΕΣΡΟ PIETER του THODORAQ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 10. ΜΠΑΛΑΟΤΡΑ ΛΑΖΑΡΟ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 11. ΜΠΟΛΜΑΣΗ ΦΩΣΕΙΝΗ του ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 12. ΜΩΤΙΑΔΟΤ ΜΑΡΙΑ του ΝΟΤΓΚΖΑΡΙ ΙΡΕΜΑΣΖΕ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 13. ΝΣΕΜΟΤΡΣΙΔΟΤ ΕΛΛΑΔΑ του ΠΑΤΛΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 14. ΠΕΣΡΑΚΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 15. ΠΑΧΟ ΦΑΜΠΙΟΛΑ του ΝΑΜΙΚ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 16. ΣΑΤΡΑΚΟΤΔΗ ΑΓΛΑΙΑ του ΣΑΤΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 17. ΧΡΤΑΦΙΔΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ του ΑΘΑΝΑΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 18. ΧΤΣΗΡΗ ΚΤΡΙΑΚΗ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 19. ΧΤΣΗΡΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 20. ΚΟΤΡΟΤΠΕΣΡΟΓΛΟΤ ΑΓΓΕΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 21. ΚΑΜΙΝΙΔΗ ΜΑΝΟΛΗ του ΡΟΤΛΑΝ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 22. ΙΒΑΛΙΟΓΛΟΤ ΡΙΚΑΡΝΣΟ του ΧΕΡΜΑΝ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 23. ΚΟΚΚΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 24. ΚΑΦΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 25. ΑΛΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 26. ΧΑΣΖΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 27. ΧΡΤΑΦΗ ΛΟΤΚΙΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 28. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 29. ΑΒΒΑΣΙΑΝΟΤ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΔΗΜΟΘΕΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 30. ΚΑΠΕΣΑΝΙΔΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ του ΣΗΛΕΜΑΧΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 31. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΕΜΟ 32. ΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΠΑΡΑΚΕΤΑ απόφοιτοσ του IEK ΟΑΕΔ ΕΛΕΤΙΝΑ 33. ΚΑΙΑΡΛΗ ΣΕΦΑΝΟ του ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΟΑΕΔ ΕΛΕΤΙΝΑ 34. ΠΕΣΑΛΑ ΑΝΣΩΝΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 35. ΝΕΑΜΟΝΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΕΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ςτην ειδικότητα: ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΟΣΓΛΧΨΛΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ I», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩ - ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΘΧ ΔΛΞΣΡΣΠΛΑΧ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΟΣΓΛΧΨΛΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ II», «ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΞΣΧΨΣΩΧ ΛΛ», «ΦΣΦΣΟΣΓΛΑ ΞΕΦΑΟΑΛΣΩ ΞΛΡΘΨΦΑ ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ», «ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΛΛ». 17. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΕΛΕΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 1. ΓΙΩΣΗ ΕΝΕΑ του ΑΡΜΠΕΝ απόφοιτοσ του IEK ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 2. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ απόφοιτοσ του IEK ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 3. ΨΤΛΛΟΤ ΑΦΡΟΔΙΣΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 13

14 4. ΠΤΡΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΡΟΛΑΝΔΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ 5. ΡΑΜΑΝΣΑΝΗ ΝΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 6. LAVDARI DHURATA του BEQIR απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 7. ΝΣΡΟΤΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 8. ΑΝΣΤΠΑ ΗΛΙΑ του ΣΑΤΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ ςτην ειδικότητα: ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ το μάθημα «ΟΣΓΛΧΨΛΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΟΣΓΛΧΨΛΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ», «ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΞΣΧΨΣΩΧ ΛΛ», «ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ - ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΛΛ». 18. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΕΛΕΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 1. ΜΑΜΑΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ ςτην ειδικότητα: ΕΙΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (MARKETING) και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΔΛΕΚΡΕΧ ΕΠΥΣΦΛΣ», «ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΨΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΕΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ», «ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ ΛΛ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «CASE STUDIES Λ», «MARKETING ΟΛΑΡΛΞΣΩ-ΧΣΡΔΦΕΠΥΣΦΛΣΩ & ΦΩΧΛΞΘΧ ΔΛΑΡΣΠΘΧ», «ΔΛΑΦΚΦΩΧΘ & ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΑ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ», «ΔΛΑΦΘΠΛΧΘ-ΔΛΑΦΘΠΛΧΨΛΞΑ ΠΕΧΑ», «ΔΛΣΛΞΘΧΘ - ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΥΩΟΘΧΕΩΡ», «ΕΦΕΩΡΑ MARKETING», «ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ ΞΑΨΑΡΑΟΩΨΘ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «CASE STUDIES ΛΛ», «MARKETING ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ», «ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣ MARKETING», «ΔΛΕΚΡΕΧ MARKETING», «ΔΛΣΛΞΘΧΘ MARKETING», «ΠΕΚΣΔΣΛ & ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΒΟΕΨΕΩΡ ΧΨΣ MARKETING», «ΥΦΣΓ/ΧΠΣΧ ΑΠΕΧΣΩ MARKET-ΥΦΣΩΚΘΧΘΧ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΧΧΕΧΕΩΡ», «ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ & ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ MARKETING (Marketing Planning)». 19. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 1. ΔΟΤΚΑΚΗ ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 2. GREMO MARKELA του DHONE απόφοιτοσ του IEK ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ςτην ειδικότητα: ΚΟΜΜΩΣΗ - ΣΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΓΕΡΛΞΘ & ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΘ ΑΡΑΨΣΠΛΑ - ΦΩΧΛΣΟΣΓΛΑ», «ΔΕΦΠΑΨΣΟΣΓΛΑ», «ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΑΧΞΘΧΕΛΧ ΞΣΠΠΩΨΛΞΘΧ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΘΟΕΞΨΦΛΧΠΣΩ - ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΑ ΞΣΠΠΩΨΘΦΛΣΩ», «ΧΧΕΔΛΣ ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑΧ», «ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΣΠΠΩΨΛΞΘΧ», «ΩΓΛΕΛΡΘ - ΥΦΣΟΘΨΘ ΑΨΩΧΘΠΑΨΩΡ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΔΕΦΠΑΨΣΟΣΓΛΑ», «ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΑΧΞΘΧΕΛΧ ΞΣΠΠΩΨΛΞΘΧ», «ΧΧΕΔΛΣ ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑΧ», «ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΣΠΠΩΨΛΞΘΧ», «ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΩΟΛΞΩΡ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΓΓΟΛΞΑ», «ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ - ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ», «ΣΦΓΑΡΩΧΘ & ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΞΣΠΠΩΨΘΦΛΣΩ - ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ», «ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΑΧΞΘΧΕΛΧ ΞΣΠΠΩΨΛΞΘΧ», «ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΣΠΠΩΨΛΞΘΧ», «ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΩΟΛΞΩΡ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΓΓΟΛΞΑ», «ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ - ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ», «ΣΦΓΑΡΩΧΘ & ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΞΣΠΠΩΨΘΦΛΣΩ - ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ», «ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΑΧΞΘΧΕΛΧ ΞΣΠΠΩΨΛΞΘΧ», «ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΣΠΠΩΨΛΞΘΧ». 20. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ 1. ΑΠΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του IEK ΦΛΩΡΙΝΑ 2. ΗΛΙΑΔΑΚΗ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ του ΑΝΑΣΑΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 3. ΣΟΤΚΛΗ ΑΡΕΣΗ του ΠΑΡΑΧΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΟΜΗ 4. ΠΟΡΔΙΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 14

15 5. ΠΑΣΟΤΝΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 6. ΜΠΟΤΡΔΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 7. ΠΑΛΗΚΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 8. ΝΑΧΛΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΡΑΜΙ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 9. ΑΓΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΡΑΝΣΗ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 10. ΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΕΚΣΑΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 11. ΜΤΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 12. ΡΑΠΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΑΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 13. ΙΟΤΣΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΔΕΛΣΑ 14. ΜΟΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΦΩΣΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 15. ΜΠΟΡΑ ΕΒΑΣΗ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 16. ΧΑΝΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 17. ΣΟΤΚΝΙΔΑ ΝΕΚΣΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 18. ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΣΟΤ ΜΤΡΣΩ του ΓΕΡΑΙΜΟ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 19. ΒΑΖΙΝΣΑΡΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 20. ΙΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ του ΠΤΡΙΔΩΝ απόφοιτοσ του IEK ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 21. ΚΟΚΟΒΙΔΟΤ ΜΕΛΑΝΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ απόφοιτοσ του IEK ΘΕΡΜΗ 22. ΓΟΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΣΑ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΓΛΤΦΑΔΑ 23. ΜΠΑΡΟΤΧΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΩΣΗΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK PRAXIS ΑΘΗΝΑ ςτην ειδικότητα: ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΗ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΕΛΞΑΧΨΛΞΕΧ ΨΕΧΡΕΧ», «ΚΕΑΨΦΛΞΣ ΥΑΛΧΡΛΔΛ», «ΞΣΩΞΟΣΚΕΑΨΦΣ - ΚΕΑΨΦΣ ΧΞΛΩΡ», «ΥΑΛΧΡΛΔΛ», «ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΕΛΞΑΧΨΛΞΕΧ ΨΕΧΡΕΧ», «ΚΕΑΨΦΛΞΣ ΥΑΛΓΡΛΔΛ», «ΚΕΑΨΦΛΞΣ ΥΑΛΧΡΛΔΛ», «ΞΣΩΞΟΣΚΕΑΨΦΣ - ΚΕΑΨΦΣ ΧΞΛΩΡ», «ΠΣΩΧΛΞΣΞΛΡΘΨΛΞΘ ΑΓΩΓΘ», «ΥΑΛΔΛΞΘ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ», «ΥΑΛΧΡΛΔΛ», «ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ ΑΓΩΓΘ», «ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑ», «ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ», «ΧΦΘΧΘ Θ/Ω (ΧΩΠΥΟΘΦΩΠΑ)». 21. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 1. RUCI INA του BASHKIM απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 2. ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 3. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 4. ΠΑΛΣΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 5. TABAKU TREISI του PETRIT απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 6. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 7. ΛΑΜΠΡΟΤ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 8. ΜΙΧΑΚΗ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 9. ΜΙΧΑΚΗ ΑΠΟΣΟΛΟ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 10. ΝΣΑΒΑΝΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΙΟ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 11. ΣΑΙΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 12. ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 13. ΣΑΤΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΤΚΛΗ απόφοιτοσ του IEK ΡΟΔΟΤ 15

16 14. ΒΟΓΚΛΗ ΣΑΜΑΣΙΝΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ 15. ΚΟΡΔΑΛΗ ΑΛΕΞΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΓΛΤΦΑΔΑ 16. ΙΩΝΝΑ ΧΡΗΣΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ απόφοιτοσ του IEK ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ςτην ειδικότητα: ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ το μάθημα «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩ - ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΘΧ ΔΛΞΣΡΣΠΛΑΧ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ το μάθημα «ΦΣΦΣΟΣΓΛΑ ΞΕΦΑΟΑΛΣΩ ΞΛΡΘΨΦΑ ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ». 22. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΒΟΤΔΟΤΡΗ-ΣΙΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ του ΘΩΜΑ απόφοιτοσ του IEK ΙΝΔΟΤ ςτην ειδικότητα: ΕΙΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (MARKETING) και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΦΧΕΧ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ I», «ΔΛΕΚΡΕΧ ΕΠΥΣΦΛΣ», «ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ Λ», «ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΨΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΔΘΠΣΧΛΕΧ ΧΧΕΧΕΛΧ», «ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΕΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ», «ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ ΛΛ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «CASE STUDIES Λ», «MARKETING ΟΛΑΡΛΞΣΩ-ΧΣΡΔΦΕΠΥΣΦΛΣΩ & ΦΩΧΛΞΘΧ ΔΛΑΡΣΠΘΧ», «ΑΓΓΟΛΞΑ», «ΔΛΑΦΚΦΩΧΘ & ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΑ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ», «ΔΛΑΦΘΠΛΧΘ-ΔΛΑΦΘΠΛΧΨΛΞΑ ΠΕΧΑ», «ΔΛΣΛΞΘΧΘ - ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΥΩΟΘΧΕΩΡ», «ΕΦΕΩΡΑ MARKETING», «ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ ΞΑΨΑΡΑΟΩΨΘ», «ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «CASE STUDIES ΛΛ», «MARKETING ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ», «ΑΓΓΟΛΞΑ», «ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣ MARKETING», «ΔΛΕΚΡΕΧ MARKETING», «ΔΛΣΛΞΘΧΘ MARKETING», «ΠΕΚΣΔΣΛ & ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΒΟΕΨΕΩΡ ΧΨΣ MARKETING», «ΥΦΣΓ/ΧΠΣΧ ΑΠΕΧΣΩ MARKET-ΥΦΣΩΚΘΧΘΧ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΧΧΕΧΕΩΡ», «ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ & ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ MARKETING (Marketing Planning)». 23. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΠΑΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του IEK ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ςτην ειδικότητα: ΣΕΛΕΧΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ (LOGISTICS) και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΥΣΚΕΠΑΨΩΡ», «ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΕΡΡΣΛΑ LOGISTICS ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ», «ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΑ ΑΡΩΨ. ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «MARKETING & ΥΩΟΘΧΕΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ LOGISTICS», «ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ», «ΣΦΓΑΡΩΧΘ & ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΥΣΚΘΞΩΡ», «ΣΦΓΑΡΩΧΘ & ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΓΓΟΛΞΑ», «ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΥΦΣΠΘΚΕΛΩΡ», «ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ LOGISTICS», «ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ LOGISTICS», «ΣΦΓΑΡΩΧΘ & ΔΛΣΛΞΘΧΘ 3PL 4PL», «ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ LOGISTICS», «ΨΕΧΡΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ - ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ», «ΦΩΧΛΞΘ ΔΛΑΡΣΠΘ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «LOGISTICS INTEGRATION SUPPLY CHAIN MANAGEMENT», «ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ». 24. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΡΣΑΝΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΡΓΤΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΚΕΡΚΤΡΑ 16

17 ςτην ειδικότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΕΛΕΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ το μάθημα «ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΧ Λ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ το μάθημα «ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΧ ΛΛ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΔΘΠΣΧΛΕΧ ΧΧΕΧΕΛΧ», «ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ», «ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΞΕΛΠΕΡΣΩ», «ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΧ ΛΛΛ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΦΧΕΧ MARKETING», «ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΞΕΛΠΕΡΣΩ», «ΕΦΑΦΠ. ΕΠΥΣΦ. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΞΑΛ ΠΛΧΚΣΔΣΧΛΑ (Θ/Ω)», «ΧΩΓΧΦΣΡΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΓΦΑΦΕΛΣΩ», «ΧΦΘΠΑ - ΨΦΑΥΕΗΕΧ - ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΨΦΑΥΕΗΛΞΘΧ ΨΕΧΡΛΞΘΧ», «ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ». 25. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1. ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ ΦΟΙΒΟ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 2. PESHA ARBEN του MARGARIT απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 3. ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟ ΔΙΟΝΤΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 4. ΔΟΤΒΑΛΗ ΧΡΗΣΟ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 5. ΠΑΠΟΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ του ΑΡΙΣΕΙΔΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ ςτην ειδικότητα: ΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΤΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VIDEO GAMES) και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΓΟΩΧΧΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ IV (OPENGL)», «ΔΛΑΚΕΠΑΨΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ», «ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΕΛΞΣΡΑΧ (PHOTOSHOP)», «ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑΧ ΨΦΛΧΔΛΑΧΨΑΨΩΡ ΓΦΑΦΛΞΩΡ I (3DS MAX)», «ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΥΑΛΧΡΛΔΛΩΡ Λ (UNREAL EDITOR, HALF LIFE, DOOM EDITOR)», «ΥΣΟΩΠΕΧΛΞΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΥΑΛΧΡΛΔΛΩΡ I (FLASH)», «ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΥΣΟΩΠΕΧΩΡ ΓΛΑ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΕΛΞΣΡΑΧ/ΘΧΣΩ ΠΕ ΑΟΟΘΟΕΥΛΔΦΑΧΘ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΡΑΥΨΩΘ ΔΛΑΔΦΑΧΨΛΞΩΡ ΥΑΛΧΡΛΔΛΩΡ ΧΕ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΠΛΞΦΣΧΩΧΞΕΩΩΡ ΞΑΛ Θ/Ω (JAVA, XML)», «ΓΟΩΧΧΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ V (C ++)», «ΓΟΩΧΧΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ VΛ (OPENGL)», «ΔΛΑΚΕΠΑΨΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ», «ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑΧ ΨΦΛΧΔΛΑΧΨΑΨΩΡ ΓΦΑΦΛΞΩΡ IΛ (3DS MAX)», «ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ VIDEO», «ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΥΑΛΧΡΛΔΛΩΡ IΛ (UNREAL EDITOR, HALF LIFE EDITOR, DOOM EDITOR)», «ΥΣΟΩΠΕΧΛΞΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΥΑΛΧΡΛΔΛΩΡ II (FLASH)», «ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΥΣΟΩΠΕΧΩΡ ΓΛΑ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΕΛΞΣΡΑΧ/ ΘΧΣΩ ΠΕ ΑΟΟΘΟΕΥΛΔΦΑΧΘ». 26. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1. ΚΟΤΜΑΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του IEK ΑΧΑΡΝΩΝ ςτην ειδικότητα: ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ INTRANET - INTERNET και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΦΧITEKTONIKH ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ», «ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΛ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ (ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΑΛ ΩΥΣΧΨΘΦΛ», «ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «TO ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ WINDOWS NT», «ΣΛ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΨΣΩ INTERNET ΞΑΛ Θ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΘ ΨΣΩ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ-ΨΕΧΡΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ», «ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΛΞΨΩΑΞΩΡ ΩΥΣΔΣΠΩΡ ΠΕ ΨΘ ΧΦΘΧΘ», «ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΨΛΞΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ Λ ΓΛΑ ΨΣ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣ», «ΨΣ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ LINUX», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΡΑΥΨΩΘ ΥΣΟΩΠΕΧΩΡ ΧΨΣ INTERNET», «ΑΡΑΥΨΩΘ ΥΣΟΩΠΕΧΩΡ ΧΨΣ ΛΡTERNET», «ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ / ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ», «ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ - ΨΕΧΡΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ», «ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣ ΕΠΥΣΦΛΣ», «ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΨΛΞΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΛΛ ΓΛΑ ΨΣ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣ». 27. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1. ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ του ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΕΡΡΩΝ 2. ΑΝΣΩΝΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΓΑΛΑΣΙΟΤ 3. ΚΑΡΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΙΟΝΤΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΓΑΛΑΣΙΟΤ 17

18 ςτην ειδικότητα: ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ IΣΟΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER- DEVELOPER) και ςτο Β' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ INTERNET I», «ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ II», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΓΟΩΧΧΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ ΛΛ», «ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ INTERNET II», «ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΕΛΞΣΡΑΧ Λ», «ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΥΣΟΩΠΕΧΩΡ (FLASH)», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΓΓΟΛΞΑ», «ΔΛΑΚΕΠΑΨΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ», «ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ VIDEO ΞΑΛ ΘΧΣΩ», «ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΕΛΞΣΡΑΧ ΛΛ / ΑΡΛΠΑΨΛΣΡ», «ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣ ΕΠΥΣΦΛΣ», «ΡΕΕΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ», «ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΛΧΨΣΧΩΦΩΡ». 28. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1. ΖΩΗ ΩΣΗΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΑΧΑΡΝΩΝ ςτην ειδικότητα: ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ το μάθημα «ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ Λ», «ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΕΧ ΞΑΛ ΨΘΦΛΑΞΕΧ ΠΕΨΦΘΧΕΛΧ», «ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΛΛ», «ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΔΛΞΨΩΩΡ», «ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ ΛΛ», «ΔΛΞΨΩΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ ΛΛΛ», «ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ (ΔΣΠΘΠΕΡΘ ΞΑΟΩΔΛΩΧΘ)», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ το μάθημα «ΔΛΑΚΕΠΑΨΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ». 29. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1. ΑΝΑΣΑΙΑΔΗ ΣΕΦΑΝΟ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΚΟΡΕΛΚΟ ςτην ειδικότητα: ΣΕΧΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTERNET και ςτο Β' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ INTERNET (HTML & java script)», «ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΛΛ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΓΟΩΧΧΑ ΥΦΣΓΦΑΠ/ΧΠΣΩ V», «ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ INTERNET II», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ», «ΓΟΩΧΧΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ VΛ», «ΔΛΑΚΕΠΑΨΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ», «ΔΛΞΨΩΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ ΛΛΛ», «ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣ ΕΠΥΣΦΛΣ». 30. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 1. ΓΚΕΛΗ ΧΡΗΣΟ του ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΟΤ ΟΦΙΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ 3. ΕΦΕΡ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΝ ΓΙΕΡΓΚ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ 4. ΣΖΟΛΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΑΚΜΗ ςτην ειδικότητα: ΒΟΗΘΟ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ και ςτο Β' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Β' ΕΑΠΘΡΣ το μάθημα «ΔΛΑΛΨΘΨΛΞΘ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ - ΠΑΛΕΩΨΛΞΘ», «ΠΑΛΕΩΨΛΞΘ - ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΑ (ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΧΨΣ ΠΑΛΕΩΨΘΦΛΣ)», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΓΓΟΛΞΑ», «ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ - ΠΑΛΕΩΨΛΞΘ», «ΠΑΛΕΩΨΛΞΕΧ ΨΕΧΡΛΞΕΧ - ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΥΕΛΓΣΡΨΩΡ ΥΕΦΛΧΨΑΨΛΞΩΡ», «ΠΑΛΕΩΨΛΞΘ», «ΠΑΛΕΩΨΛΞΘ - ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΑ (ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΧΨΣ ΠΑΛΕΩΨΘΦΛΣ)», «ΥΑΛΔΛΑΨΦΛΞΘ - ΡΕΣΓΡΣΟΣΓΛΑ». 31. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 1. ΠΑΣΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 18

19 ςτην ειδικότητα: ΔΙΑΩΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΘΕΝΟΦΟΡΟΤ και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΕΡΣΨΘΨΑ Αϋ», «ΕΡΣΨΘΨΑ Βϋ», «ΕΡΣΨΘΨΑ Γϋ», «ΕΡΣΨΘΨΑ Εϋ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΕΡΣΨΘΨΑ Αϋ», «ΕΡΣΨΘΨΑ Β1ϋ», «ΕΡΣΨΘΨΑ Β2ϋ», «ΕΡΣΨΘΨΑ Β3ϋ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΑΧΦΑΟΣΩΧ ΣΔΘΓΘΧΘΧ», «ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ», «Θ/Ω», «ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΑΧΞΘΧΕΛΧ- ΦΦΣΡΨΛΧΨΘΦΛΑ», «ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ», «ΨΘΟΕΝΑΨΦΛΞΘ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΧΞΘΧΕΛΧ ΧΕ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΩΡ ΕΥΛ ΔΛΑΦΣΦΩΡ ΡΣΧΘΠΑΨΩΡ», «ΑΧΞΘΧΕΛΧ ΧΕ ΥΦΑΓΠΑΨΛΞΕΧ ΧΩΡΚΘΞΕΧ ΕΥΕΛΓΣΡΨΩΡ ΥΕΦΛΧΨΑΨΛΞΩΡ», «ΨΕΧΡΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ», «ΦΑΦΠΑΞΣΓΡΩΧΛΑ ΑΧΞΘΧΕΛΧ ΡΣΧΘΟΕΛΑΧ ΕΥΛ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ ΣΠΣΛΣΠΑΨΩΡ». 32. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 1. MUCAJ ENEO του AGRON απόφοιτοσ του IEK ΚΗΦΙΙΑ ςτην ειδικότητα: ΒΟΗΘΟ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ-ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ και ςτο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Α' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΣΦΚΣΥΕΔΛΞΘΧ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΦΕΩΠΑΨΣΟΣΓΛΑΧ», «ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ ΑΥΣΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ», για το Β' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΦΧΕΧ ΠΕΨΑΞΛΡΘΧΘΧ ΑΧΚΕΡΩΡ», «ΑΧΞΘΧΘ: ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΘ Λ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΓΘΦΛΑΨΦΛΞΘΧ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΡΕΩΦΣΟΣΓΛΑΧ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΑΛΔΛΑΨΦΛΞΘΧ», για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΦΧΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΦΩΧΛΞΩΡ ΠΕΧΩΡ», «ΑΦΧΕΧ ΠΑΟΑΘΧ», «ΑΧΞΘΧΘ: ΑΧΦΑΟΕΛΑ & ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΛΛ», «ΥΦΩΨΕΧ ΒΣΘΚΕΛΕΧ - ΥΕΦΛΔΕΧΘ», «ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣΩ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΧΞΘΧΘ: ΑΧΦΑΟΕΛΑ & ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΛΛΛ», «ΒΣΘΚΘΠΑΨΑ ΒΑΔΛΧΘΧ ΞΛΡΘΧΘΧ ΞΑΛ ΑΩΨΣΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘΧ», «ΗΘΨΘΠΑΨΑ ΘΚΛΞΘΧ ΧΨΘΡ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΑΧΚΕΡΩΡ», «ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣΩ ΦΩΧΛΞΣΚΕΦΑΥΕΛΑΧ». 33. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 1. ΦΟΤΣΙΑ ΑΘΑΝΑΙΑ του ΑΠΟΣΟΛΟ απόφοιτοσ του IEK ΝΙΚΑΙΑ 2. ΠΑΠΑΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΕΛΟ του ΜΗΝΑ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 3. ΧΡΗΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ του ΑΘΑΝΑΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ ςτην ειδικότητα: ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ ΧΨΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΛΛ», «ΣΦΚΣΥΕΔΛΞΘ», «ΥΦΩΨΕΧ ΒΣΘΚΕΛΕΧ - ΑΡΑΛΧΚΘΧΛΣΟΣΓΛΑ Λ», «ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΨΩΧΛΑΨΦΛΞΘΧ - ΡΕΩΦΣΟΣΓΛΑΧ ΛΛ», «ΨΦΑΩΠΑΨΛΣΟΣΓΛΑ Λ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΡΑΨΣΠΛΑ ΦΩΧΛΣΟΣΓΛΑΧ ΠΩΣΧΞΕΟΕΨΛΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ ΧΨΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΛΛΛ», «ΥΦΩΨΕΧ ΒΣΘΚΕΛΕΧ - ΑΡΑΛΧΚΘΧΛΣΟΣΓΛΑ ΛΛ», «ΨΦΑΩΠΑΨΛΣΟΣΓΛΑ ΛΛ». 34. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 1. ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 2. ΡΟΤΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΞΤΝΗ ΑΘΗΝΑ 3. ΦΡΑΓΚΟΤ ΙΟΤΛΙΑ του ΠΤΡΙΔΩΝ απόφοιτοσ του IEK ΕΤΟΜΟΤ 4. ΜΠΑΣΗ ΟΤΡΑΝΙΑ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΕΤΟΜΟΤ 19

20 ςτην ειδικότητα: ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ και ςτο Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτιςησ με την υποχρζωςη να παρακολουθήςουν για το Γ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΡΑΛΧΚΘΧΛΑ - ΑΡΑΡΘΨΘ», «ΑΡΑΥΡΕΩΧΨΛΞΘ ΦΩΧΛΣΚΕΦΑΥΕΛΑ Λ», «ΑΡΑΥΡΕΩΧΨΛΞΘ ΦΩΧΛΣΚΕΦΑΥΕΛΑ Λ», «ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΑΡΑΥΡΕΩΧΨΛΞΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΞΑΛ ΟΣΛΥΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΧΨΘ Π.Ε.Κ.», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ Π.Ε.Κ. Λ», «ΥΦΑΞΨΛΞΘ Λ», για το Δ' ΕΑΠΘΡΣ τα μαθήματα «ΑΡΑΥΡΕΩΧΨΛΞΘ ΦΩΧΛΣΚΕΦΑΥΕΛΑ ΛΛ», «ΕΛΔΛΞΘ ΡΣΧΣΟΣΓΛΑ Π.Ε.Κ.», «ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘ Π.Ε.Κ. ΛΛ», «ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΛΛ», «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΕΧ ΕΥΕΠΒΑΧΕΛΧ ΧΕ ΕΥΕΛΓΣΡΨΑ ΥΕΦΛΧΨΑΨΛΞΑ ΧΨΘ Π.Ε.Κ.». 35. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 1. ΒΕΚΚΟ ΗΡΑΚΛΗ του ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟ απόφοιτοσ του IEK ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 2. ΓΙΑΒΡΟΤΣΑ ΧΡΗΣΟ του ΗΛΙΑ απόφοιτοσ του IEK ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 3. ΓΑΒΡΟΓΟΤ ΜΑΡΙΓΩ του ΕΤΑΓΓΕΛΟ απόφοιτοσ του IEK ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 4. ARUTUNIAN NADEJDA του RASMIK απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 5. ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ του ΠΡΟΔΡΟΜΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 6. ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΤ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ του ΘΕΟΦΙΛΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 7. ΒΕΡΓΙΔΟΤ ΑΝΣΙΓΟΝΗ του ΕΤΘΤΜΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 8. ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΣΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 9. ΚΟΤΚΟΤΛΗ ΟΛΓΑ του ΑΘΑΝΑΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 10. ΝΣΕΡΒΙΑΙ ΓΙΟΤΣΖΙΝ του ΝΣΑΝΟΡ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 11. ΠΑΡΑΧΑΚΗ ΔΙΑΛΕΧΣΗ του ΩΣΗΡΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 12. ΣΟΛΑΚΗ ΕΤΦΡΟΤΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 13. ΧΑΣΖΗΚΩΣΗ ΕΜΜΑΝΟΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΤΣΡΑΣΙΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 14. ΧΡΗΣΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΟ απόφοιτοσ του Ι. IEK ΠΑΣΕΡ 15. SHQAU LIRIKA του ALBERT απόφοιτοσ του IEK ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 16. ΚΟΣΖΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 17. ΓΟΝΣΖΟΤΛΙΑ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ απόφοιτοσ του IEK ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 18. ΑΓΡΙΔΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣΙΟΠΗ του ΒΑΙΛΕΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΓΛΤΦΑΔΑ 19. ΛΤΔΙΩΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΓΛΤΦΑΔΑ 20. MINGA SILVANA του SPIRO απόφοιτοσ του IEK ΓΛΤΦΑΔΑ 21. ΛΙΑΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΓΛΤΦΑΔΑ 22. SALI ZOICA του VICTOR απόφοιτοσ του IEK ΓΛΤΦΑΔΑ 23. ΚΟΝΣΕΛΛΗ ΧΡΤΑΝΘΗ του ΕΤΣΡΑΣΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΓΛΤΦΑΔΑ 24. LAZE DIONIDA του MELEQ απόφοιτοσ του IEK ΓΛΤΦΑΔΑ 25. ΚΟΤΡΕΜΕΝΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΓΛΤΦΑΔΑ 26. ΦΙΛΗ ΜΑΡΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟ απόφοιτοσ του IEK ΓΛΤΦΑΔΑ 27. ΨΑΡΡΑΚΗ ΦΩΣΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΙΟ απόφοιτοσ του IEK ΓΛΤΦΑΔΑ 28. ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΘΤΜΙΑ του ΗΛΙΑ απόφοιτοσ του IEK ΓΛΤΦΑΔΑ 20

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεις Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεις Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Τσιμιτάκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Πιτσικάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε.

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. Σελίδα 1 από 49 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ: Ο παρακάτω εμφανιηόμενοσ πίνακασ δεν ζχει ςκοπό να διαφθμίςει ςυγκεκριμζνουσ φορείσ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν αλλά αποκλειςτικά και μόνο να ενθμερϊςει τουσ αςφαλιςμζνουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠ.5 Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠ.5 Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠ.5 Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας Σειρά Κατάταξης Αρ. Αίτησης Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο Ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠ.5 Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ Σειρά Κατάταξης Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ---- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ---- Κομοτηνή 06-10-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.16.1 /7963 Γ Διεύθυνση : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑ Ε ---------- Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 14/7/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8589

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 29-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 10024

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 29-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 10024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 29-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 10024 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,28/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

www.karditsalive.net

www.karditsalive.net 52 6531 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 59 13856 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 92 7944 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14050768 ΑΒΡΑΑΜ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14050040 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ

14050768 ΑΒΡΑΑΜ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14050040 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ 14050768 ΑΒΡΑΑΜ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14050040 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 14050341 ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :31464/ΓΠ8752 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού που προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ

Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ Σελίδα 1 από 8 Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. - 30 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 33 ης υνεδρίασης της υγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα υγκλήτου 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα