Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή"

Transcript

1 Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή Η Ννζειεπηηθή είλαη επηζηήκε θαη ηέρλε. πκκεηέρεη ζηελ δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο, ζηελ πξόιεςε ηεο αζζέλεηαο, ζηελ παξνρή θξνληίδαο ζε νμείεο θαη ρξόληεο θαηαζηάζεηο, ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αηόκνπ ζηνρεύνληαο ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο επεμίαο ηνπ, αιιά θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αζζελνύο ζε έλα εηξεληθό ζάλαην, όηαλ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ είλαη κε αλαζηξέςηκε. Σν λνζειεπηηθό επάγγεικα είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ δσή θαη ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ. Αζθείηαη ζε πιαίζηα δεκνζίσλ ππεξεζηώλ αιιά θαη απηόλνκα (ηδησηηθά, απηναπαζρόιεζε). Η γλώζε ησλ επζπλώλ, ησλ πεξηνξηζκώλ θαη ησλ ζπλζεθώλ άζθεζήο ηνπ, είλαη θαζήθνλ θαη απαίηεζε, όισλ ησλ λνζειεπηώλ. Ο ζύγρξνλνο λνζειεπηήο είλαη επαγγεικαηίαο ηνπ θιάδνπ ηνπ, είλαη επαγγεικαηίαο ηεο ελσκέλεο Δπξώπεο θαη δπλεηηθά, εξγαδόκελνο πνιίηεο όινπ ηνπ θόζκνπ. Οη λνζειεπηέο έρνπλ από ην λόκν δηθαηώκαηα αιιά θαη ππνρξεώζεηο. Οη λνζειεπηέο είλαη επαγγεικαηίεο κε πξνζσπηθή επζύλε απέλαληη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ εμππεξεηνύλ, αιιά θαη ηεο Πνιηηείαο. Η Πνιηηεία από ηελ πιεπξά ηεο, έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί από ην λνζειεπηηθό επάγγεικα παξνρή θξνληίδαο πςειήο πνηόηεηαο, αλαιακβάλνληαο παξάιιεια θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο έλαληη ηνπ λνζειεπηηθνύ επαγγέικαηνο. Η Ννζειεπηηθή είλαη επηζηήκε, ηέρλε, θηινζνθία, απνζηνιή, ιεηηνύξγεκα, επάγγεικα. Δίλαη δηεπηζηεκνληθόο θιάδνο κε πνηθίιεο κνξθέο άζθεζεο ζε κηα δηαξθή πξνζπάζεηα ηζνξξνπίαο (ζρήκα 1). Οη λνζειεπηηθέο θξνληίδεο απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο αιιά θαη αλαπηπγκέλε πγηή θαη εζηθή πξνζσπηθόηεηα ηνπ επαγγεικαηία. Η Ννζειεπηηθή αζθείηαη θάησ από θαλόλεο εζηθήο αιιά θαη δηθαίνπ. Η λνκνζεζία πξνβιέπεη θαη ξπζκίδεη ζέκαηα άζθεζεο ηνπ λνζειεπηηθνύ επαγγέικαηνο (άδεηα άζθεζεο, επηηξεπόκελεο πξάμεηο, δενληνινγία, πνηλέο, όξηα επζπλώλ), όκσο νη αζθνύληεο ηελ Ννζειεπηηθή πξέπεη λα δηέπνληαη από εζηθέο αξρέο, αλζξσπηζκό, αιηξνπηζκό, αμίεο πνπ δελ κπνξνύλ λα επηβιεζνύλ από θαλέλα λνκηθό πιαίζην. Η λνζειεπηηθή θξνληίδα παξέρεηαη κέζσ πνηνηηθνύ, εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ αιιά θαη ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηνπ πεξηβάιινληνο, θάησ από πνηθίιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε δηάθνξνπο ρώξνπο (λνζνθνκείν, ζπίηη, ζρνιείν, εξγαζία) από ιεηηνπξγνύο λνζειεπηέο, νη νπνίνη εθηεινύλ ην θαζήθνλ ηνπο κε επζπλεηδεζία θαη ζύκθσλα κε ηνλ λόκν (ζρήκα 2). 1

2 τήμα 1. Γηαζηάζεηο λνζειεπηηθήο. σμπεραζμαηικά είναι: ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΚΛΑΓΟ ΜΔ ΠΟΗΚΗΛΔ ΜΟΡΦΔ ΑΚΖΖ Δ ΤΝΔΥΖ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΗΟΡΡΟΠΗΑ τήμα 2. Αλζξώπηλεο αλάγθεο θαη λνζειεπηηθή δηεξγαζία. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Συςτηματοποιημένη προςέγγιςη του ανθρώπου με το πρόβλημά του ςτο ςυγκεκριμένο χώρο. Νοςηλευτικέσ πράξεισ Καθήκοντα Δεξιότητα Συμπεριφορά Αρμοδιότητεσ 2

3 ηηο κέξεο καο, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πιεζπζκώλ ησλ ζύγρξνλσλ θξαηώλ ζεσξνύλ όηη ε επεκεξία δελ είλαη απιά ππόζεζε εζσηεξηθή θάζε θξάηνπο, αιιά δηεζλήο θαη παγθόζκηα ππόζεζε. Λόγσ απηήο ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ θξαηώλ ζε νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν, νη ιανί καζαίλνπλ λα θπβεξλνύλ ην παξόλ, λα ζρεδηάδνπλ ην κέιινλ θηλνύκελνη ζε θνηλνύο άμνλεο όπσο ε νηθνλνκία θαη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο. Η θηινζνθία πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ζε όιν ηνλ θόζκν έρεη ζπδεηεζεί από ην 1978 ζηε δηεζλή δηάζθεςε ηεο ΑΛΜΑ-ΑΣΑ (ζρήκα 3) από ηηο ρώξεο κέιε ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο κε ηε ζπκκεηνρή θαη άιισλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ. Σν θείκελν ηεο δηάζθεςεο ελεκεξώλεη ηνπο κειινληηθνύο επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην θιίκα ησλ πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ κέζα ζηηο νπνίεο πξόθεηηαη λα εξγαζηνύλ, έηζη ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ ζθνπό απηό θαη ηα νπνία απνηεινύλ εζληθή θαη δηεζλή επηηαγή. τήμα 3. Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο. Καθηκονηολόγιο Νοζηλεσηών Σν ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ πνπ έλαο επαγγεικαηίαο πγείαο επηηξέπεηαη λα δηεθπεξαηώλεη κε βάζε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. Παξάκεηξνη πνπ επηηξέπνπλ ή απνηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεθνληνινγίνπ: Σν ζεσξεηηθό ππόβαζξν (Γλώζε, Δθπαίδεπζε) Σν λνκηθό πιαίζην θαη Η ιεηηνπξγηθή δπλαηόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ 3

4 Θεωρηηικό σπόβαθρο Η ύπαξμε πνιιώλ επίπεδσλ εθπαίδεπζεο ζην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό δηαθνξνπνηεί ην γλσζηηθό ππόβαζξν αλλά δελ πξέπεη λα απαμηώλεηαη ε ζεκαληηθόηαηε παξάκεηξνο ηεο εκπεηξίαο. Νομικό πλαίζιο Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Οη πηπρηνύρνη ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηεο ΔΤΠ ησλ ΣΔΙ πνπ θέξνπλ ηνλ επαγγεικαηηθό ηίηιν «Ννζειεπηήο-Ννζειεύηξηα» (παξ. 2, άξζξν 5 ηνπ Ν. 1579/85) απνθηνύλ εηδηθέο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλώζεηο ζε όιν ην θάζκα ηεο γεληθήο Ννζειεπηηθήο θξνληίδαο, σο πνιπδύλακνη λνζειεπηέο γεληθώλ θξνληίδσλ. Προεδρικό Γιάηαγμα σπ. αριθμ. 351/ Λειηοσργικό πλαίζιο Απαηηείηαη: Δπεηδή ε άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο ζαλ αλζξσπηζηηθό επάγγεικα, απαηηεί ζαθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηώλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ θαζώο θαη ηελ θαηνρύξσζε επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ. Σν ιεηηνπξγηθό πιαίζην ησλ νξγαληζκώλ ζηελ ζεκεξηλή επνρή, εθζπγρξνλίδεηαη εληάζζνληαο ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο πνπ ππαγνξεύνπλ ξόινπο (επνκέλσο, θαζεθνληνιόγην). Σν λνζειεπηηθό επάγγεικα έρεη ππνρξεώζεηο θαη θαζήθνληα λνκνζεηεκέλα από ην π.δ. 683/1948, ηα νπνία πνηέ δελ εθαξκόζηεθαλ. Αηηία ηνπ γεγνλόηνο απηνύ απνηειεί θπξίσο ε δηαθνξά ζηα επίπεδα εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ε δηαθνξεηηθόηεηα ζηα πιαίζηα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, όπνπ άηνκα ρακειόηεξνπ επίπεδνπ εθπαίδεπζεο, αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο απαηηνύλ ζεσξεηηθέο γλώζεηο πςειόηεξνπ επηπέδνπ. Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα ππ. αξηζκ. 351/ , έξρεηαη λα θαηαγξάςεη θαζήθνληα θαη ππνρξεώζεηο ησλ λνζειεπηώλ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΣΔ), ρσξίο όκσο λα ππάξρεη ζαθήλεηα σο πξνο ηελ δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζε πνηθίια πεξηβάιινληα εξγαζίαο. Η κε ζαθήο δηαηύπσζε ησλ λνζειεπηηθώλ πξάμεσλ αλά ηνκέα εθαξκνγήο ηνπ λνζειεπηηθνύ επαγγέικαηνο (Μνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο, Σκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ, λνζειεία θαη νίθνλ) όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ππάξρνλ θαζεθνληνιόγην, νδεγεί ζε ζύγρπζε, ζε κε λνκηθή θαηνρύξσζε, ζε θαθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο πγεηνλνκηθήο νκάδαο, ζε ζύγθξνπζε ξόισλ θαη ηειηθά, ζε κε ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία θαη ηειηθά ζε επαγγεικαηηθή θόπσζε. Η θαηάζηαζε απηή, ππνρξεώλεη ηηο δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ λα πξνβνύλ ζε θαηάξηηζε εζσηεξηθνύ θαζεθνληνινγίνπ κε ζηόρν ηελ θαηνρύξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ λνζειεπηώλ, ώζηε λα απνθεύγνληαη νη ζπγθξνύζεηο, ε επαγγεικαηηθή θόπσζε θαη λα 4

5 εληζρύεηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξάιιεια, ε ζαθήο δηαηύπσζε ησλ αξκνδηνηήησλ, ε πξόιεςε ησλ ιαζώλ εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή θξνληίδαο πςειήο πνηόηεηαο. Τπέρ και καηά ηης ηήρηζης ηοσ καθηκονηολογίοσ Οη λνζειεπηέο αγσλίδνληαη ππέξ ηεο ύπαξμεο θαη εθαξκνγήο ελόο θαζεθνληνινγίνπ δεδνκέλνπ όηη, ηζρπξά θίλεηξα ππέξ απηνύ απνηεινύλ: Η θαηνρύξσζε ηνπ λνζειεπηηθνύ επαγγέικαηνο Η δηελέξγεηα λνζειεπηηθώλ πξάμεσλ ζύκθσλα κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα, θάηη πνπ απνζαθελίδεη ηνπο ξόινπο κέζα ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη απνθεύγεη ηελ ύγθξνπζε ξόισλ, εμ αηηίαο ηεο επηθάιπςεο ησλ αξκνδηνηήησλ. Δίλαη ζαθέο, όηη ε ύπαξμε ζαθώλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ: Θέηεη όξηα αζθάιεηαο γηα ηνπο αζζελείο θαη ηνπο λνζειεπηέο Πξνζηαηεύεη ην επάγγεικα θαη ηνπο επαγγεικαηίεο θαη Γηαζθαιίδεη ηελ πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηώλ θξνληίδαο ζηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Από ηελ άιιε πιεπξά θαη κε δεδνκέλε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, σμπέραζμα Η ειιηπήο ζηειέρσζε ησλ Ιδξπκάησλ θαη ε Ύπαξμε πνιιώλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο, έρνπλ ζήκεξα νδεγήζεη ζηελ κε εθαξκνγή ηνπ Σα λνκηθά όξγαλα εθπξνζώπεζεο ηνπ λνζειεπηηθνύ επαγγέικαηνο ζα πξέπεη λα ζηξέςνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηε ζέζπηζε θαζεθνληνινγίνπ κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο αλάινγα κε ηνλ ρώξν εθαξκνγήο/εθηέιεζεο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ώζηε ν θάζε επαγγεικαηίαο λνζειεπηήο θάζε βαζκίδαο εθπαίδεπζεο λα γλσξίδεη ζαθώο ηα όξηα επζπλώλ ηνπ. Κάηη ηέηνην ζα κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία ηεο πγεηνλνκηθήο νκάδαο θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο πςειήο πνηόηεηαο, ζην άηνκν- αζζελή, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλόηεηα. Βιβλιογραθία Ρνύζζνπ Υ. (1999). Ννζειεπηηθή επαγγεικαηηθή λνκνζεζία. Αζήλα. Taylor C., Lillis C., LeMone P. (2006). Θεκειηώδεηο Αξρέο ηεο Ννζειεπηηθήο. Η επηζηήκε θαη ε ηέρλε ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Παζραιίδεο, Αζήλα. ΦΔΚ 167Α/ Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 216, Κώδηθαο Ννζειεπηηθήο Γενληνινγίαο. 5

6 ΦΔΚ 159/ Σεύρνο Α Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 351, Άξζξν 1. Δπαγγεικαηηθά Γηθαηώκαηα Πηπρηνύρσλ ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηεο ΔΤΠ. Φπράξε Γ. (2011). ηειέρσζε Παζνινγηθήο Κιηληθήο Γ.Ν.Α. Δπαγγειηζκνύ θαη Καζεθνληνιόγην Ννζειεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ. Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο λνζειεπηηθήο δηνίθεζεο. Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. ΠΜ: ΜΔΘ θαη Δπείγνπζα Ννζειεπηηθή. Παιάδε Ο. (2011). Δπαγγεικαηηθά Γηθαηώκαηα θαη Κώδηθαο Ννζειεπηηθήο Γενληνινγίαο. Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο λνζειεπηηθήο δηνίθεζεο. Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. ΠΜ: ΜΔΘ θαη Δπείγνπζα Ννζειεπηηθή. Καθέηζηνο Κ. (2006). Σν ύλδξνκν Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο (Burnout). Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ΜΠ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο. Δξγαζηαθή θαη Οξγαλσηηθή Φπρνινγία κε εθαξκνγέο ζηελ Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ. Μπαθάιεο Α., Μπαηζνιάθε Μ. (2006). Υαξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνύ ελόο νξγαληζκνύ. Δθαξκνγή ζε λνζειεπηηθό ίδξπκα. Ννζειεπηηθή, 45(1): Μηζνπξίδνπ Δ. (2009). H Αληηκεηώπηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ζηε Ννζειεπηηθή. Ννζειεπηηθή, 48(4): Λεκνλίδνπ Υ., Πέηζηνο Κ., Παηεξάθε Δ., Van der Arend A. (2003). Γηεξεύλεζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ θσδίθσλ λνζειεπηηθήο εζηθήο θαη δενληνινγίαο θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζηελ Διιάδα: Μέξνο Α. Ννζειεπηηθή, 42(1): Λεκνλίδνπ Υ., Πέηζηνο Κ., Παηεξάθε Δ., Van der Arend A. (2003). Γηεξεύλεζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ θσδίθσλ λνζειεπηηθήο εζηθήο θαη δενληνινγίαο θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζηελ Διιάδα: Μέξνο Β. Ννζειεπηηθή, 42(2): Φνπληνύθε Α., Γθαηδέιεο Θ., Πάληαο Γ., Θενθαλίδεο Γ. (2009). Η δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ λνζειεπηή ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ελόο επαξρηαθνύ λνζνθνκείνπ. Σν Βήκα ηνπ Αζθιεπηνύ, 8(4): αθειιαξόπνπινο Γ. (2006). Δξγαζηαθό ζηξεο θαη ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Γηπισκαηηθή εξγαζία. Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. Πάηξα. ΦΔΚ Α'/ Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 210. Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Β. Ννζειεπηώλ (ΓΔ). 6

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή κατά των Διακρίσεων

Αρχή κατά των Διακρίσεων Αρχή κατά των Διακρίσεων Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Εμππεξέηεζε θαη ηε Μεηαρείξηζε Επηβαηηθνύ Κνηλνύ Δηαθόξσλ Εζληθνηήησλ από κέξνπο Εηαηξεηώλ πνπ εθηεινύλ Δεκόζηεο πγθνηλσλίεο θαη Οδεγώλ Λεσθνξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία

Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΑΣΡΘΚΗ ΔΘΑΣΜΗΜΑΣΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΖΩΗ» «ΔΘΠΛΩΜΑΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ» Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία Μεταπτστιακή Φοιτήτρια: Σσώροσ Κωνσταντίνα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Φεβξνπάξηνο Μάηνο 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 12/3/2015: Αντιμετώπιση Πόνου (Κυριάκου Αθηνά) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Ν. ΑΜΦΙΑ «Ο Υεηξόηεξνο πόλνο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ http://www.hesem.gr E-Mail: info@hesem.gr Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα Π. Αγγνπξηδάθεο Δπίθ. θαζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π. Κ., Γληήο ΣΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα