ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2007-2013"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1 Ανάλυση µε γνώµονα τους στόχους της ΕΕ (Λισσαβόνα, ΕΠΜ, ΟΚΓ) 1.2 Ανάλυση SWOT 1.3 Ανάλυση των περιφερειακών και/ή τοπικών ανισοτήτων και αναπτυξιακών αναγκών 1.4 Συνοπτική ανάλυση µε έµφαση στα αποτελέσµατα 1.5 Ποσοτικοποίηση της υφιστάµενης κατάστασης µε τη χρήση διαρθρωτικών δεικτών 1.6 Συνοπτική αποτίµηση των επιτευγµάτων των ΕΠ και του ΠΕΠ του ΚΠΣ ή και άλλων αναπτυξιακών παρεµβάσεων 1.7 Αποτελέσµατα της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ιατύπωση των στρατηγικών, γενικών στόχων και αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ και αιτιολόγηση της επιλογής τους 2.2 Συνοπτική τεκµηρίωση της συνάφειας-συµβολής της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του ΕΠ µε εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες 2.3 Ενδεικτική κατανοµή ανά κατηγορία παρέµβασης σε επίπεδο Προγράµµατος της προβλεπόµενης χρήσης των πόρων και της κατανοµής Earmarking 2.4 Σύνοψη των πορισµάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης 2.5 Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασµού στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης 2.6 Προώθηση και ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων και της ισότητας των ευκαιριών 2.7 Αειφόρος ανάπτυξη 2.8 Ενσωµάτωση των πορισµάτων της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Εσωτερική αρχιτεκτονική των ΕΠ και διάρθρωση σε άξονες προτεραιότητας 3.2 Περιγραφή άξονα προτεραιότητας 3.3 ράσεις ανά άξονα παρέµβασης 3.4 Αντιστοίχηση δράσεων, χρηµατοδοτικών πόρων και δεικτών 3.5 ιαχωρισµός µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας 3.6 Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων 3.7 Τεχνική Βοήθεια 3.8 Ειδικά θέµατα για ΕΠ και ΠΕΠ που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 3.9 Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκπονείται στο πλαίσιο της προετοιµασίας της για την αξιοποίηση των ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής της νέας προγραµµατικής περιόδου , αλλά και προκειµένου να επικαιροποιηθεί η στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης και να αποκτήσει ένα νέο δυναµισµό. Η βασική αποστολή του παρόντος ΕΠ είναι να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο σχεδιασµού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών που να συµβάλλουν στη βιώσιµη και µακροχρόνια ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η διάρθρωση του ΕΠ ακολουθεί τις κατευθύνσεις των σχετικών οδηγιών του ΥΠΟΙΟ για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων περιόδου καθώς και τα όσα σχετικά προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισµούς του Συµβουλίου. Τα τρία στρατηγικά ερωτήµατα στα οποία επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις και αποτελούν τις κεντρικές ενότητες του ΕΠ είναι τα ακόλουθα: Πρώτον: Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών και του επιπέδου ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται η Περιφέρεια κατά την έναρξη της περιόδου προγραµµατισµού. εύτερον: Προσδιορισµός του αναπτυξιακού οράµατος, δηλαδή σε ποιο τύπο ή επίπεδο ανάπτυξης επιδιώκει να φτάσει και η διατύπωση και ιεράρχηση των γενικών και ειδικών στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής της νέας περιόδου προγραµµατισµού. Τρίτο: Προσδιορισµός των αξόνων προτεραιότητας, οι στόχοι ανά άξονα και οι βασικές παρεµβάσεις ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής ανάπτυξης. Οι επιµέρους στόχοι του ΕΠ αφορούν στα εξής: Σαφής καταγραφή και τεκµηρίωση της πραγµατικής εικόνας και/ή κατάστασης της Θεσσαλίας µε έµφαση στα µείζονα θέµατα ανάπτυξης, αλλά και στα προβλήµατα που εµποδίζουν την ανάπτυξη. Αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, λαµβάνοντας υπόψη τις µέχρι τώρα δράσεις και προτείνοντας νέες µε καινοτοµικό χαρακτήρα. Προσδιορισµός του ρόλου που µπορεί, ή επιδιώκει, να διαδραµατίσει η Περιφέρεια, σε εθνικό, βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προκειµένου να ανταποκριθεί σε φαινόµενα όπως η διεθνοποίηση της οικονοµίας, ο ανταγωνισµός µεταξύ των περιφερειών κ.α. Ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της γνώσης των αποδεκτών των προτάσεων ανάπτυξης σε νέους προσανατολισµούς και δράσεις ανάπτυξης, µε βάση τη διεθνή εµπειρία. Προσανατολισµός στο τρίπτυχο οικονοµία κοινωνία περιβάλλον, στο οποίο στηρίζεται η κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης Κατά την εκπόνηση του ΕΠ ελήφθησαν υπόψη τα εξής: Κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής και Εθνικής περιφερειακής πολιτικής για την περίοδο , καθώς και των λοιπών πολιτικών µε χωρική και αναπτυξιακή διάσταση. Εθνικά αναπτυξιακά συνέδρια Ανάλυση των τάσεων και προοπτικών του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού οικονοµικού περιβάλλοντος. Αξιοποίηση της διεθνούς εµπειρίας µε την ανασκόπηση στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης άλλων περιφερειών. Καταγραφή στοιχείων και συλλογή δευτερογενούς υλικού από πολεοδοµικές, χωροταξικές και αναπτυξιακές µελέτες για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και για υποενότητές της όπως Νοµοί, ΟΤΑ και οικονοµικοί κλάδοι. Συλλογή στοιχείων και αξιοποίηση µελετών για το περιβάλλον, τη δηµογραφική, κοινωνική, παραγωγική και οικονοµική διάρθρωση της Περιφέρειας που εκπονήθηκαν Υπηρεσίες της Περιφέρειας, από άλλες δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς, αλλά και από το Θεσσαλικό ίκτυο. 3

4 ιεξαγωγή ειδικών ερευνών πεδίου µε τη χρήση ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων. Χρησιµοποίηση µεθόδων συλλογικής ανάλυσης, τεκµηρίωσης και επιλογής προτάσεων (team work, brainstorming), ακολουθώντας σύγχρονες πρακτικές και µεθόδους ανάλυσης. Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της κοινωνικής διαβούλευσης στο πλαίσιο ηµερίδων µε τους φορείς των 17 θεµατικών εργαστηρίων και του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας. Προτάσεις Περιφέρειας για τις Κατευθύνσεις Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Το Προγραµµατικό κείµενο της Περιφέρειας για συµβολή στο σχεδιασµό του ΕΣΠΑ Το Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Θεσσαλίας Ακόµη, ελήφθησαν υπόψη το Χωροταξικό Σχέδιο Θεσσαλίας, η µελέτη του ΕΟΤ για την τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλίας, οι Εκθέσεις του Συµβούλου Αξιολόγησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας (Γ ΚΠΣ), κ.α. Επίσης, σύµφωνα και µε τις Κοινοτικές και εθνικές προδιαγραφές οι νέοι αναπτυξιακοί στόχοι εναρµονίζονται µε τις νέες ευρωπαϊκές και εθνικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις όπως αυτές περιέχονται: Στη στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ. Η πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας, Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων. Το προσχέδιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Εκτιµάται ότι ο συνδυασµός όλων αυτών των στοιχείων προσδίδει στο ΕΠ της Περιφέρειας την απαραίτητη τεκµηρίωση και αποδοχή, έτσι ώστε να καταστεί ένα σηµαντικό εργαλείο για τη µελλοντική ανάπτυξη της Θεσσαλίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1 Ανάλυση µε γνώµονα τους στόχους της ΕΕ (Λισσαβόνα, ΕΠΜ, ΟΚΓ) Η θέση της Θεσσαλίας στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον Η Θεσσαλία (Κωδικός NUTS GR14), βρίσκεται στη κεντρική-ανατολική θέση του ηπειρωτικού κορµού της Ελλάδας, µε έκταση ίση µε 10,6% της συνολικής επικράτειας. Από αυτήν διέρχεται ο βασικός αναπτυξιακός και µεταφορικός άξονας της χώρας (ΠΑΘΕ, Σιδηρόδροµος). Η απόστασή της από τους δύο µεγάλους αναπτυξιακούς πόλους Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι, αντίστοιχα, 3,5-4,0 και 1,5-2,5 ώρες (που επιτρέπουν αυθηµερόν µετάβαση και επιστροφή), και σε σχετικά µικρή απόσταση από το βόρειο όριό της διέρχεται η Εγνατία οδός, που µεσοπρόθεσµα αναµένεται ότι θα εξελιχθεί σε µείζονα άξονα ανάπτυξης της δυτικής µε την ανατολική Ελλάδα. Συνεπώς, βρίσκεται σε στρατηγική και εύκολα προσπελάσιµη γεωγραφική θέση. Η γεωγραφία της, µε εκτεταµένο πεδινό τµήµα που περιβάλλεται από ορεινούς όγκους και, προς τα Ανατολικά, η επαφή µε το Αιγαίο Πέλαγος, διευκολύνει την εσωτερική συνοχή και χωροταξική ολοκλήρωση της Περιφέρειας. Το οικιστικό της δίκτυο είναι, εξάλλου, συνεκτικό και µε ισχυρές µεσαίες προς µεγάλες πόλεις, ήτοι δύο (2) σχετικά µεγάλες πόλεις, δύο (2) µεσαίες πόλεις και 15 οικισµοί µε διακεκριµένο αναπτυξιακό ρόλο. 4

5 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει 6,66% (2005, EUROSTAT) του πληθυσµού και παράγει 6,03 % (2003, EUROSTAT) του ΑΕΠ της χώρας (4 η µεγαλύτερη συµµετοχή µετά την Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα). Στην Περιφέρεια παράγεται το 15,3% της αγροτικής παραγωγής της χώρας (2 η µεγαλύτερη συµµετοχή στη χώρα), 6,8% της µεταποιητικής παραγωγής (4 η µεγαλύτερη συµµετοχή στη χώρα) και 5,1% των υπηρεσιών (4 η µεγαλύτερη συµµετοχή στη χώρα) (2003, ΕΣΥΕ). Με Ευρώ σε Ισοδύναµη Αγοραστική ύναµη (PPS) ή µε Ευρώ σε τρέχουσες τιµές το 2003 (EUROSTAT 2006), κατατάσσεται 10 η µε βάση το κριτήριο αυτό ή µε το 90,2 % του µέσου όρου της Ελλάδας. Με το κατά κεφαλή προϊόν της Ελλάδας να αντιστοιχεί σε 81,1% του µέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 χωρών το 2003, της αναλογεί ΑΕΠ ανά κάτοικο ίσο µε 73,2% του µέσου όρου της ΕΕ-25 (PPS GDP). Έτσι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατατάσσεται στην 195 η µεταξύ των 213 περιφερειών (NUTS II) των πρώην 15 χωρών µελών ή στην 201 η θέση µεταξύ των 254 περιφερειών της ΕΕ των 25 (EUROSTAT 2006). Με δηλωθέν εισόδηµα 10,7 χιλ. ευρώ ανά φορολογούµενο το 2003 (άνοδος 7%), στην Περιφέρεια αναλογεί 6,4% των φορολογούµενων (+2,4% το 2003), 5,4% του δηλωθέντος εισοδήµατος της χώρας (+10%) και 4% του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων (+15%) (ΕΠΙΛΟΓΗ, 2006). Η ανεργία στην Περιφέρεια ανέρχεται στο 9,8 % (ΕΣΥΕ, 2004), το 6 ο χαµηλότερο ποσοστό στη χώρα (µ.ο. χώρας 10,5%, µ.ο. ΕΕ 25 9,2%). Στην Περιφέρεια αναλογεί 6% των εθνικών επενδύσεων. Την 5ετία δόθηκαν 171 άδειες λειτουργίας νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων. Στις επιχειρήσεις της αναλογεί 5,4% των επενδύσεων των βιοµηχανικών επιχειρήσεων της χώρας την περίοδο (ICAP 2005). Είναι η 1 η παραγωγός περιφέρεια βαµβακιού µε 42% της συνολικής παραγωγής, η 1 η τυριού µε 24% (2 η το 2001 µε 15%), η 2 η γάλακτος µε 14%, η 3 η µήλων µε 26% και τοµάτας και σιταριού µε 18% και 21% αντίστοιχα και η 3 η παραγωγός αµυγδάλου, χοιροτροφίας και ΠΟΠ παραδοσιακών ποιοτικών προϊόντων και τροφίµων της χώρας, ενώ εµφανίζει σηµαντική υστέρηση από τον µέσο όρο της χώρας και υποπολλαπλάσια της ΕΕ στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων (ΕΠΙΛΟΓΗ 2006, ΕΣΥΕ 2006). Περιφέρειες Στόχου 1 GR Ελλάδα GR14 THESSALIA Χ Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται δύο δείκτες γεωγραφικής θέσης για την Αττική, τη Θεσσαλία και τους τέσσερεις νοµούς της σε σχέση µε τις άλλες περιοχές της χώρας. Ο δείκτης κεντρικότητας (gravity index) µετρά τη σχετική θέση µιας περιοχής της χώρας σε σχέση µε όλες τις άλλες. Οι τιµές αυτού του δείκτη για κάθε περιοχή επηρεάζονται από τη χρονοαπόστασή της από τις υπόλοιπες. Υψηλές τιµές υποδηλώνουν καλή προσπελασιµότητα και κεντρική θέση σε σχέση µε τα µεταφορικά δίκτυα της χώρας, ενώ χαµηλές τιµές υποδηλώνουν χαµηλή προσπελασιµότητα και ενδεχοµένως περιµετρική θέση. Ο δείκτης δυναµικού πληθυσµού (population potential) µετρά ταυτόχρονα τη σχετική θέση µιας περιοχής στο χώρο σε σχέση µε τις άλλες και το σχετικό µέγεθος της αγοράς της (υπολογιζόµενου από τον πληθυσµό της) σε σχέση µε τις αγορές των άλλων περιοχών. Περιοχές οι οποίες διαθέτουν µεγάλο µέγεθος και κεντρική θέση έχουν 5

6 υψηλές τιµές στο δείκτη δυναµικού πληθυσµού. Αντίθετα, περιοχές µε µικρά πληθυσµιακά µεγέθη και περιµετρική θέση ή κακή πρόσβαση έχουν χαµηλές τιµές. Πίνακας 1: είκτες γεωγραφικής θέσης Περιοχή είκτης κεντρικότητας είκτης δυναµικού πληθυσµού Αττική 393, ,5 1 Μαγνησία 125, ,7 8 Λάρισα 137, ,3 5 Καρδίτσα 103, ,4 22 Τρίκαλα 102, ,9 20 Θεσσαλία 97, ,1 5 Γενικά, διαπιστώνεται ότι στο δείκτη κεντρικότητας την πρώτη θέση καταλαµβάνει η Αττική. Η Θεσσαλία, ευρισκόµενη στο κέντρο της χώρας, εµφανίζει ένα σχετικά υψηλό δείκτη κεντρικότητας καταλαµβάνοντας την 5 η θέση της κατάταξης. Υψηλότερη τιµή εµφανίζει ο νοµός Λάρισας, ο οποίος βρίσκεται επί του ΠΑΘΕ, σε κοµβικό σηµείο της χώρας, ενώ ικανοποιητικές είναι οι τιµές και των υπόλοιπων νοµών. Ο δείκτης δυναµικού πληθυσµού µας δίνει µια παρόµοια κατάταξη, µε τη διαφορά ότι η διασπορά τιµών που προκύπτει µεταξύ των νοµών είναι πολύ µεγαλύτερη, καθώς εδώ σηµαντικό ρόλο (εκτός από την γεωγραφική θέση) παίζει και το ίδιο το µέγεθος του νοµού. Ειδικότερα, η Θεσσαλία καταλαµβάνει και πάλι την 5 η θέση µε τους νοµούς Λάρισας και Μαγνησίας να βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη των νοµών, κατέχοντας την 5 η και την 8 η θέση, αντίστοιχα. Οι δύο αυτοί νοµοί βελτιώνουν τη θέση τους σε αντιπαραβολή µε το δείκτη κεντρικότητας, καθώς εµφανίζουν σηµαντικά πληθυσµιακά µεγέθη. εν συµβαίνει το ίδιο µε τους νοµούς Τρικάλων και Καρδίτσας οι οποίοι ωστόσο εξακολουθούν να βρίσκονται στο πρώτο µισό της κατάταξης. Η κεντροβαρής γεωγραφική θέση της Περιφέρειας, µέχρι στιγµής δεν έχει µετατραπεί και σε οικονοµικώς κεντροβαρή, δεδοµένου ότι βρίσκεται στη δέκατη θέση από απόψεως ανάπτυξης. Οι οικονοµικές διασυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις µε τα δύο µεγάλα αναπτυξιακά κέντρα της χώρας, τα οποία θα τις επέτρεπαν να αναπτύξει πλήρως υφιστάµενες και νέες παραγωγικές δυνάµεις δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως. Το γεγονός αυτό, ενδεχοµένως, να επιτάσσει τον προσανατολισµό στο σχηµατισµό ενός δυναµικού τρίτου πόλου ανάπτυξης στο κέντρο της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για τις διασυνδέσεις της µε όµορες περιφέρειες της Θεσσαλίας, µε τις οποίες λόγω έλλειψης επαρκών διαπεριφερειακών υποδοµών και δικτυώσεων, ύπαρξης φυσικών εµποδίων κ.α. δεν εµφανίζει σηµαντική οικονοµική συσσωµάτωση. Ακόµη, η απόσταση από τους µεγάλους αναπτυξιακούς πόλους της χώρας και του εξωτερικού, σε συνδυασµό µε την µη αποτελεσµατική αξιοποίηση των διαθέσιµων ή την µη ανάπτυξη νέων άµεσων διεθνών συνδέσεων εµπόδισαν την Περιφέρεια να ενταχθεί δυναµικά σε διεθνή δίκτυα ανταλλαγών και συνεργασίας και να αναδειχθεί σε διεθνή ελκυστικό τόπο εγκατάστασης νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Όλα τα παραπάνω προκάλεσαν έναν εσωστρεφή προσανατολισµό του θεσσαλικού αναπτυξιακού προτύπου, η έξοδος από το οποίο θα σήµανε την άρση του έως ένα βαθµό υφιστάµενου οικονοµικού αποµονωτισµού και την αναπτυξιακή απογείωση. Συνεπώς, µια από τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της νέας προγραµµατικής περιόδου θα πρέπει να είναι η µετουσίωση της γεωγραφικής θέσης της περιοχής σε πραγµατικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 6

7 Η Θεσσαλία αποτελεί µια από τις λιγότερο διεθνοποιηµένες περιφέρειες της χώρας µας και χαρακτηρίζεται από έντονη εσωστρέφεια, δηλαδή από έναν τοπικό ή στην καλύτερη περίπτωση περιφερειακό ή/και εθνικό προσανατολισµό της παραγωγής και διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών καθώς και της µόχλευσης επενδυτικών κεφαλαίων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εξαγωγές της Περιφέρειας περιορίζονται σε ορισµένα αγροδιατροφικά προϊόντα, σε αγροτικές πρώτες ύλες, σε ορισµένα προϊόντα µετάλλου και δοµικών υλικών καθώς και σε έναν πολύ περιορισµένο αριθµό καταναλωτικών προϊόντων. Στον τοµέα των υπηρεσιών, µε εξαίρεση τον τουρισµό, ο οποίος είναι ο πιο διεθνοποιηµένος κλάδος των υπηρεσιών (παρά την κυριαρχία των ηµεδαπών επισκεπτών) µόνον οι µεταφορές και µε απόσταση η εκπαίδευση και η έρευνα των ΑΕΙ/ΤΕΙ και οι πολιτιστικές δραστηριότητες εµφανίζουν µια διεθνή διάσταση. Στο χώρο των επενδύσεων σηµειώνεται η σχεδόν µηδενική παρουσία άµεσων ξένων επενδύσεων σε νέες δραστηριότητες, ενώ περιορισµένη είναι και η συµµετοχή τους στην εξαγορά υφιστάµενων (π.χ. super markets, µονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων). Επίσης, διάφορες έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότερες υπηρεσίες, φορείς και επιχειρήσεις δεν διαθέτουν δοµές προώθησης διεθνών δραστηριοτήτων και συνεργασιών. Αυτό έχει ως συνέπεια να επικρατούν περισσότερο τα µειονεκτήµατα της συµµετοχής της περιφερειακής οικονοµίας στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία όπως εισαγωγική διείσδυση και εκτοπισµός τοπικής παραγωγής, απώλεια αγορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποχωροθέτηση οικονοµικών δραστηριοτήτων κ.α., έναντι των δυνητικών πλεονεκτηµάτων όπως αύξηση των εξαγωγών, προσέλκυση νέων επενδύσεων, εισαγωγή σύγχρονης γνώσης και τεχνολογίας, συµµετοχή σε διεθνή επιχειρηµατικά δίκτυα µέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών, υπεργολαβιών, δικτύων κ.α.. Εξάλλου, η γεωγραφική θέση της Θεσσαλίας στον Ελλαδικό χώρο είναι κεντροβαρής, στο ευρωπαϊκό όµως είναι περιφερειακή, µε µικρή συµµετοχή και αναγνωρισιµότητα. Η Θεσσαλία βρίσκεται αρκετά µακριά από τα δύο εθνικά αναπτυξιακά κέντρα και πολύ µακριά από τα αναπτυγµένα κέντρα της Βαλκανικής και της ΕΕ, γεγονός που δεν της επιτρέπει να αξιοποιήσει τις «οικονοµίες γειτνίασης». Ταυτοχρόνως, δεν έχουν καλυφθεί πλήρως σε όλους τους τοµείς οι µεταφορικές συνδέσεις µε το εξωτερικό, λειτουργούν ωστόσο εξειδικευµένα και χρονικά περιορισµένα τα «τουριστικά» αεροδρόµια και λιµάνια της και ο κεντρικός άξονας της ΠΑΘΕ καθώς και ο αντίστοιχος σιδηροδροµικός. Να σηµειωθεί ότι και το εµπορικό λιµάνι του Βόλου σταµάτησε να λειτουργεί προ πολλού ως διεθνής µεταφορικός κόµβος. Κατά συνέπεια, η µελλοντική στρατηγική της Θεσσαλίας καλείται να δώσει µεγαλύτερη έµφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονοµίας, ώστε να αµβλυνθούν τα όποια µειονεκτήµατα της διεθνοποίησης της οικονοµίας και να αυξηθούν τα πλεονεκτήµατα (π.χ. εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, άµεσες ξένες επενδύσεις, µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, διεθνείς συνεργασίες, κ.α.) Η διάρθρωση της παραγωγής και η ανταγωνιστικότητα της θεσσαλικής οικονοµίας Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την κατανοµή του νοµαρχιακού και περιφερειακού ΑΕΠ στους τρεις τοµείς παραγωγής (περιφερειακή εξειδίκευση). Παρουσιάζει, επίσης, την χωρική κατανοµή του ΑΕΠ για καθένα από τους τρεις τοµείς στο εθνικό επίπεδο (τοµεακή συγκέντρωση). 7

8 Πίνακας 2: Τοµεακή διάρθρωση της παραγωγής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Γεωγραφική Ενότητα Πρωτογενής τοµέας ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας Ελλάδα 100,0 7,0 100,0 22,6 100,0 70,4 Θεσσαλία 15,0 2 17,2 1 6,0 5 22,2 6 5,2 4 60,6 9 Αττική 3,4 10 0, ,4 1 20,5 4 42,3 1 78,8 1 Μαγνησία 3, ,2 24 2,3 9 28,8 8 1,5 9 59,0 42 Λάρισα 5,5 1 16,7 13 2,5 8 24,4 14 1,9 6 59,0 41 Τρίκαλα 2, ,8 7 0, ,5 34 1, ,7 27 Καρδίτσα 3,4 8 25,5 2 0, ,3 36 0, ,2 35 8

9 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: donim STACK:

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κωδικός Ε.Π.: 4 CCI: 2007GR161PO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 1. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 11 CCI: 2007GR16UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...12

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader +

Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Κ.Π. LEADER + Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ CCI: 2007GR051RV001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1449128-05/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 11 CCI: 2007GR16UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1452556-06/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 11 CCI: 2007GR16UPO002 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ i της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα